1.1 Informatie over de stichting Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Begroting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Verslag Raad van Toezicht 12 2.3 Begroting 2014 17"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting Verslag Raad van Bestuur Verslag Raad van Toezicht Begroting Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht Algemene toelichting Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Segmentering van de exploitatie Overige gegevens 4.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Ondertekening door Raad van Bestuur en Raad van Toezicht Controleverklaring apart document 5. Bijlage(n) 5.1 Indeling exploitatie borstkanker en baarmoederhalskanker naar HHM-indeling 43 1

2 1.1 Informatie over de stichting Inleiding Stichting Bevolkingsonderzoek Oost is ontstaan op 1 januari 2010 uit een fusie van vijf organisaties voor Vroege opsporing Borstkanker en Baarmoederhalskanker in Gelderland en Overijssel. De Stichting is statutair gevestigd aan de Zutphenseweg 51 te Deventer. Doel en grondslag Bevolkingsonderzoek Oost spoort zo vroeg mogelijk vormen van kanker of voorstadia daarvan op. Daarmee wordt actief bijgedragen aan een vroegtijdige behandeling en tot het terugdringen van ziekte en sterfte door kanker. Bestuur Het bestuur en de directie worden gevoerd door mevrouw drs. G.A. Bentvelsen-Prins De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden: Naam Functie Dhr. C.J.J. Strik Voorzitter vanaf januari 2014 Mevr. mr. K.W.J. Koller Lid Dhr. G.J.H. Geerling RA Lid Mevr. N.W.A. Vos Lid vanaf september 2013 Dhr. Prof.dr.H.J. Hoekstra Lid vanaf september 2013 Inrichtingseisen jaarrekening De jaarrekening 2013 van Stichting Bevolkingsonderzoek Oost is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640 "Organisaties zonder winststreven" (RJ 640). 2

3 2.1 Verslag Raad van Bestuur Algemeen Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting Bevolkingsonderzoek Oost. Deze stichting is ontstaan op 1 januari 2010 uit een fusie van vijf organisaties voor Vroege opsporing Borstkanker en Baarmoederhalskanker in Gelderland en Overijssel. De stichting wordt aangestuurd door een eenhoofdige Raad van Bestuur. Op het bestuur en de werkzaamheden van de stichting wordt toezicht gehouden door een Raad van Toezicht op basis van de principes van de Zorgbrede Governance Code. De Raad van Toezicht bestaat tot 1 januari 2014 uit 7 onafhankelijke leden. Vanaf 1 januari 2014 is dit aantal teruggebracht naar 5 leden. In het bestuursverslag treft u een inhoudelijke verantwoording rondom de activiteiten van de stichting in het jaar 2013 aan. Er is veel aandacht voor de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Daarnaast geven wij onze behaalde resultaten aan over het jaar De missie van Bevolkingsonderzoek Oost Bevolkingsonderzoek Oost spoort zo vroeg mogelijk vormen van kanker of voorstadia daarvan op. Daarmee draagt Bevolkingsonderzoek Oost actief bij aan een vroegtijdige behandeling en tot het terugdringen van ziekte en sterfte door kanker. Organisatie Algemeen Bevolkingsonderzoek Oost functioneert met een eenhoofdige Raad van Bestuur en een managementteam dat in 2012 opnieuw is gevormd. Het managementteam staat onder voorzitterschap van de bestuurder. Leden zijn de managers van de clusters Screening en Planning, Logistiek en Administratie (PLA), het hoofd bedrijfsbureau en de controller. In 2013 wijzigde het managementteam niet. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De Raad bestond in 2013 uit zeven leden en is in het verslagjaar vier keer bij elkaar geweest in een reguliere vergadering en twee maal in een themadag. Jaarlijks vergadert de Raad van Toezicht met de ondernemingsraad. Met de OR is onder meer gesproken over de toekomstvisie van de organisatie Bevolkingsonderzoek Oost en de wijze waarop de medezeggenschap in landelijke trajecten vorm zou moeten krijgen. Veel aandacht was er ook voor de voorbereidingen van de invoering van het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Voor de verdere inhoud van de vergaderingen verwijzen wij naar het verslag van de Raad van Toezicht dat opgenomen is onder paragraaf

4 Op 1 januari 2014 was het organogram van Bevolkingsonderzoek Oost als volgt: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Cliëntenpanel OR Concernstaf PLA Screening Bedrijfsbureau Planning & Control Planning Onderzoek & Ontwikkeling Projecten FSP HRM + Arbo CSA Technisch beheer Uitvoering Screening 1 ICT - team 1 Communicatie & Externe Betrekkingen Standplaats beheer - team 2 - team 3 Helpdesk Kwaliteit Cliëntreacties & Klachten Rooster planning Uitvoering Screening 2 Applicatie beheer Beleidsadvies bevolkings onderzoeken Natraject - team 4 - team 5 - team 6 Proces management Opleidingen Uitvoering Screening 3 Algemeen- / Bestuurs secretariaat - team 7 - team 8 - team 9 Facilitaire dienst Preventie Pathologie Facilitair & Inkoop Koeriers en Postkamer 4

5 Beleidsagenda 2013 Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [VWS] heeft de opdracht gegeven om tot een robuuste herkenbare organisatie te komen. VWS beoogt hiermee een verdere versterking van de bevolkingsonderzoeken in het land. Eind 2010 is het besluit genomen om tot een samenvoeging van alle kantooractiviteiten van Bevolkingsonderzoek Oost op één centrale locatie. Tevens is een reorganisatie voorgenomen. De reorganisatie heeft betrekking op het kantelen van de organisatie van product naar proces. Dit proces is in gang gezet om optimaal invulling te geven aan de doelstellingen van de stichting. Het jaar 2011 is gebruikt om de voorbereiding van de samenvoeging en kanteling vorm te geven was het jaar van de daadwerkelijke omslag en de effectuering van de eerder genomen besluiten. In 2013 was de doelstelling om Bevolkingsonderzoek Oost te stabiliseren na een turbulente periode van reorganisatie. Het verankeren van de processen in de organisatie, het streven naar procesoptimalisatie en het werken aan de cultuuropbouw kenmerken dit jaar. In de meerjarenkaderbrief is het streven naar een excellente uitvoering van de werkzaamheden tegen een zo laag mogelijke kostprijs gevat in een negental accenten die de uitvoering op de afdelingen stuurden. We startten het programma Bouwen doe je samen om de nieuwe weg van Bevolkingsonderzoek Oost in de organisatie te vertalen. In onderstaand schema is aangegeven hoe de activiteiten per accent in de organisaties verdeeld waren: Accent Omschrijving Aantal % doelen 1 Versterking van monitoring (check) 11 8% 2 Optimalisatie van de interne organisatie en processen 41 29% 3 Optimalisatie van het HRM-beleid 33 24% 4 Uitgebalanceerd financieel beleid 7 5% 5 Cultuuropbouw en onderlinge samenwerking 6 Versterking van positie in de totale keten 11 8% 9 6% 8 ICT-ontwikkeling 14 10% 9 Invoering darmkankerscreening en voorbereiding herinrichting BMHK 9 6% 10 Standaard werkzaamheden 5 4% Totaal aantal doelen 140 5

6 Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van een stabiele organisatie en cultuuropbouw was de inzet van communicatie. Bevolkingsonderzoek Oost heeft in 2013 veel geïnvesteerd in de intensivering en opbouw van deze taak. Landelijk is besloten over een strategische kadernotitie rondom communicatie. Deze notitie is in de landelijke werkgroep communicatie verder uitgewerkt met specifieke acties op landelijk en regionaal niveau. De interne communicatie kreeg een grote impuls onder meer door de ingebruikname van het intranet BVOnline, actualisatie van de Screenflits, de organisatie van BVO-dagen, de ontwikkeling van narrow casting voor de units en de inzet van de Adviseur Externe Betrekkingen. Taakstelling 2013 De taakstelling voor het bevolkingsonderzoek borstkanker is Er zijn onderzoeken uitgevoerd. De opkomst is 82,56%. De taakstelling voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker is , waarvan herhaalonderzoeken. Er zijn onderzoeken uitgevoerd, waarvan herhalingsonderzoeken. De opkomst is 71,1%. Personeel Op 31 december 2013 waren 112,4 FTE in dienst bij Bevolkingsonderzoek Oost, verdeeld over 171 medewerkers. Hiermee is de formatie iets teruggelopen sinds Het ziekteverzuimcijfer bedroeg gemiddeld in ,58% en bleef daarmee goed onder de gestelde norm van 5%. Het ziekteverzuim lag iets lager dan in het jaar In het jaar 2013 is het ARBO-beleid van de stichting stevig aangepakt en opnieuw ingericht. Alle RI&E s werden uitgevoerd dan wel geactualiseerd, er kwam een nieuw team van bedrijfshulpverleners op het kantoor in Deventer en het BHV-plan werd geactualiseerd. Vanuit het ARBO-beleid is een integrale visie op het thuiswerkbeleid ontwikkeld. Een grootscheeps HRM-project werd gevormd door de harmonisatie van screeningstijden, waarbij alle verschillende werktijdenregelingen van de screeningslaborantes vanuit de fusiefase gelijk werden getrokken in een regeling die Bevolkingsonderzoek Oost-breed van toepassing werd verklaard. Financiën en contracten Eén van de strategische speerpunten van Bevolkingsonderzoek Oost is het streven naar Operational Excellence als cliëntwaarde. Dit wordt gerealiseerd door onder andere het inzetten op het optimaliseren van de uitvoering ( van goed naar excellent ), waarbij gekeken wordt naar doelmatigheid en doeltreffendheid binnen de organisatie door bijvoorbeeld te zoeken naar procesoptimalisatie in het primair proces. De resultaten van deze strategische keuze zijn financieel zichtbaar: Bevolkingsonderzoek Oost heeft 2013 met een positief saldo afgesloten van Het begrote resultaat bedroeg In het jaar hebben zich een aantal bijzonderheden voorgedaan die van invloed zijn op de hoogte van het resultaat. Indien deze bijzonderheden buiten beschouwing worden gelaten, dan zou het resultaat bedragen. 6

7 Het genormaliseerde resultaat, dat wil zeggen het resultaat vanuit going concern is als volgt opgebouwd (bedragen * 1.000): Exploitatieresultaat Elimineren incidentele posten: Nagekomen subsidie voor het project Prohtect III 170 Afschrijving huisvesting unit Arnhem -49 Uitkeringen vanuit verzuimverzekering voorgaand jaar 59 Extra rente leningen als gevolg van gedeeltelijke vervroegde aflossing -80 Onttrekking voorziening opslag analoog beeldmateriaal 37 Genormaliseerd exploitatieresultaat Begroot exploitatieresultaat Investeringen In totaal is in 2013 voor geïnvesteerd. De grootste investeringen hebben betrekking op de inrichting van vaste screeningseenheden en medische apparatuur ten behoeve van de darmkankerscreening. Liquiditeitspositie In 2013 is het saldo ten opzichte van ultimo 2012 per saldo ruim gestegen, van 4,3 miljoen naar 4,4 miljoen. De current ratio (verhouding tussen vlottende activa en kortlopend vreemd vermogen) per ultimo 2013 bedraagt 1,58 en is gezond te noemen. In 2013 is besloten om een gedeelte van de leningportefeuille vervroegd af te lossen. Een aantal leningen lopen via het Ministerie van Financiën. Een vervroegde aflossing van de lening vindt plaats tegen de dan geldende marktwaarde. Omdat de rentestand historisch laag is, is overwogen deze leningen deels vervroegd af te lossen. Daarbij is uiteraard gekeken naar de liquiditeitspositie en de vermogenspositie van de organisatie. In 2014 wordt een afweging gemaakt om de resterende langlopende verplichting van het Ministerie van Financiën af te lossen. De besluitvorming is afhankelijk van de liquiditeits- en vermogenspositie, in relatie tot onder andere de investeringsverplichtingen in medische apparatuur in de komende jaren. Tevens zal vanaf 2015 landelijk worden gestart met de revisie van de verrijdbare units. Ook andere ontwikkelingen, zoals de tariefherijking BK en BMHK, zullen worden betrokken in de afweging om vervroegd af te gaan lossen. Eigen vermogenspositie Het resultaat wordt toegevoegd aan het eigen vermogen en groeit daardoor tot

8 In artikel 23 van de subsidieregeling publieke gezondheidszorg is bepaald dat het eigen vermogen van de organisatie begrensd wordt op 10% van de verleende instellingssubsidie. Uitgaande van een totale subsidieverlening van , is de hoogte van het eigen vermogen gemaximeerd op Het eigen vermogen komt uit op en bedraagt uitgedrukt in een percentage van de subsidie 7,8%. Voorzieningen In 2013 is een nieuwe voorziening gevormd voor de opslag van analoog beeldmateriaal. De uitgangspunten voor de vorming van deze voorziening is identiek aan de voorziening voor opslag digitaal beeldmateriaal, namelijk, de screeningsorganisatie heeft de verplichting om het beeldmateriaal van drie screeningsrondes te bewaren. Voor de kosten voor de bewaring van het beeldmateriaal voor de komende jaren is nu een voorziening gevormd, dit in lijn met het landelijke beeld (de overige screeningsorganisaties hebben al eerder een dergelijke voorziening gevormd). Omdat in voorgaande jaren al sprake was van bewaring van analoog beeldmateriaal wordt deze voorziening met terugwerkende kracht verwerkt in de jaarrekening. Financieel gezien betekent dit dat er een verschuiving plaatsvindt vanuit het eigen vermogen naar de voorzieningen. De kosten voor de opslag in 2013 zijn ten laste gebracht van de voorziening. Herziening tarifering BK en BMHK In 2013 startten de controllers van de vijf screeningsorganisaties samen met het RiVM met een traject om te komen tot de vaststelling van nieuwe tarieven voor BK en BMHK. Het traject moet tevens de mogelijkheden voor een onderlinge benchmark opleveren. De werkgroep wordt begeleidt door het bureau Berenschot. In 2014 wordt de afronding verwacht. Strategisch huisvestingsbeleid In het najaar 2012 organiseerde Bevolkingsonderzoek Oost een beleidsdag rondom het strategisch huisvestingsbeleid voor de komende jaren. Doel van deze dag was om te komen tot een aantal huisvestingsscenario s, waarbij rekening wordt gehouden met deze ontwikkelingen en een aantal uitgangspunten die op deze beleidsdag zijn gedefinieerd. Belangrijkste onderdelen van dit huisvestingsbeleid zijn: Het vervangen van de vaste unit in Arnhem door een mobiele unit Het inrichten van een vaste unit in het gebied Enschede/Hengelo Het inrichten van een nieuwe vaste unit in Nijmegen Het inrichten van twee beoordelingseenheden op kantoor Deventer en één op een nieuwe locatie in Nijmegen Het onderzoeken van de mogelijkheden van een nieuwe vaste screeningslocatie in Zwolle vanaf In 2013 is gestart met de uitwerking van het gekozen scenario. Per 1 januari 2014 zijn verschillende onderdelen van het huisvestingsbeleid al geëffectueerd. Afronding Aanbesteding radiologische diensten Bevolkingsonderzoek Oost organiseert het bevolkingsonderzoek borstkanker in de provincies Gelderland en Overijssel. Gecontracteerde screeningsradiologen beoordelen de mammogrammen. De overeenkomsten met de huidige maatschappen expireerden per 1 januari 8

9 2014. Vanwege de aard en omvang van de dienstverlening en de geraamde jaarlijkse opdrachtwaarde, zal Bevolkingsonderzoek Oost door middel van een Europese aanbesteding opnieuw partijen contracteren. In 2013 is de aanbesteding gestart met een marktconsultatie onder partijen. Dit leidde mede tot input voor de aanbestedingsdocumenten. Bevolkingsonderzoek Oost koos ervoor het totale pakket aan diensten onder te brengen in een drietal percelen, waarbij 1 partij per perceel gecontracteerd zou worden. In de zomer kon de aanbesteding afgerond worden met de ondertekening van contracten met een drietal partijen: Maatschap Radiologie Doetinchem, Conrad Diagnostics en Maatschap radiologie St. Radboud Nijmegen. De dienstverlening vindt plaats vanaf 1 januari 2014, volgend op een implementatieperiode. Meerjarenperspectief In 2013 is een financieel meerjarenperspectief geactualiseerd op basis van de resultaten 2012 en de begroting In het model zijn het verloop van de activa en liquiditeit, het vermogen en de exploitatie naar jaren (2013 tot en met 2017) in kaart gebracht. Dit model zal periodiek worden geactualiseerd en wordt betrokken bij de bepaling van de planning en controlcyclus voor de komende jaren. Managementletter Op basis van de in het najaar gehouden interimcontrole heeft de accountant een managementletter opgesteld, waarbij de bevindingen met betrekking tot de administratieve organisatie worden weergegeven. Ten opzichte van het vorige boekjaar zijn veranderingen doorgevoerd in een aantal administratieve processen. Deze veranderingen zijn positief beoordeeld door de accountant. Certificering Bevolkingsonderzoek Oost heeft ook het kwaliteitsmanagementsysteem volledig opnieuw ingericht en geënt op de nieuwe situatie. In juni 2013 vond een tussentijdse audit voor de HKZ-/ISO-certificering plaats. Een bijzondere audit omdat ook een delegatie van de Raad voor de Accreditatie deelnam. De audit is succesvol doorlopen. In 2013 en 2014 bereidt Bevolkingsonderzoek Oost zich voor op de introductie van een nieuw certificeringsschema ISO voor de Zorg NEN In 2015 zal de initiële audit volgens dit schema plaatsvinden. Veel tijd en energie is gestoken in de digitalisering van het kwaliteitsmanagementsysteem Manual Master. Het kwaliteitshandboek is in dit systeem ondergebracht. Manual Master is een belangrijk instrument om actualisaties in procedures en werkwijzen snel binnen de organisatie bekend te maken ( read and understand ) en in te bedden in de lopende gang van zaken en een efficiënter beheersysteem in te richten. In 2013 heeft een medisch-inhoudelijke visitatie van de leeseenheid Nijmegen plaatsgevonden. Enkele aandachtspunten zijn in de rapportage, die in 2014 werd ontvangen, opgenomen. 9

10 Voorbereiding implementatie Bevolkingsonderzoek naar Darmkanker Op 24 mei 2011 heeft de Minister van Volksgezondheid laten weten over te gaan tot de invoering van het bevolkingsonderzoek naar Darmkanker. De voorbereidingen voor de invoering zijn in 2011 gestart. Er is een omvangrijke landelijke projectorganisatie ingericht en meerdere medewerkers hebben in de voorbereidende fase hun bijdrage aan dit project geleverd. Vanaf medio 2012 heeft Bevolkingsonderzoek Oost een eigen regionaal projectteam voor de implementatie van het darmkankeronderzoek ingericht. De projectleider stuurt een team van interne deskundigen aan en is daarnaast actief in de landelijke projectorganisatie. De ICTspecialist van Bevolkingsonderzoek Oost is vrijgemaakt voor inzet in de landelijke trajecten. Middelen voor deze inzet zijn voor 2012 beperkt beschikbaar gesteld. Naast de aansturing van de regionale implementatie is de regionale projectleider ook verantwoordelijk voor een aantal landelijke taken ten aanzien van de ontwikkeling van kwaliteitsprotocollen en e-learningmodules voor MDL-artsen en pathologen. De planning was om met de landelijke uitrol van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te starten in september Doordat in eerste instantie geen vergunning werd verleend voor de start van de pilot, vond een uitstel plaats tot januari Dit had gevolgen voor de financiële afwikkeling van het project in 2013 via de zogenaamde kasschuif. Deze is ook in de boeken verwerkt. Een greep uit de vele activiteiten die in 2013 werden ondernomen: Aanstelling van de regionaal coördinerende MDL-artsen en patholoog Audittering van coloscopiecentra en pathologiecentra, Alle centra in ons werkgebied (17 coloscopiecentra en 8 laboratoria) konden worden gecontracteerd Afsluiten van landelijke contracten voor de aanschaf van zelfafname kits, verpakking en verzending van de uitnodigingen en analyse binnen de laboratoria Ontwikkeling van het geautomatiseerde systeem Colonis voor alle gegevensverwerking en de koppelingen tussen alle deelnemende partijen Opleiding en training van het eigen personeel en externe partners in de keten Ontwikkeling van communicatie ten behoeve van de cliënt en ketenpartners. Ontwikkelingen 2014 In 2013 stelde de Raad van Bestuur de gewijzigde kaderbrief opnieuw vast. Het uitgangspunt in deze kaderbrief blijft de wens van de organisatie om het bereiken van operational excellence in de uitvoering voor de komende jaren tot doel te verheffen. Vanaf januari 2014 is het bevolkingsonderzoek naar darmkanker daadwerkelijk van start gegaan en is de productie bij de screeningsorganisaties begonnen. In 2014 zullen de mannen en vrouwen met de geboortejaren 1938, 1939, 1947, 1949 en 1951 een uitnodiging voor deelname verwachten. In het totaal verwachten we een productie van Onderzoeken. De financiering zal nog steeds een lumpsum-financiering zijn. In de loop van 2014 zal een tarief per onderzoek bepaald worden. 10

11 De verwachte productie voor 2014 zal voor Baarmoederhalskanker onderzoeken bedragen, waarvan herhaalonderzoeken. Voor Borstkanker is de verwachte productie Het begrote exploitatieresultaat 2014 wordt weergegeven in paragraaf 2.3. Het begrote resultaat komt uit op In 2014 zullen de nieuwe tarieven voor het BK- en BMHK-onderzoek bepaald zijn en de basis kunnen vormen voor een herziene meerjarenperspectief. Vanaf 2014 zullen verschillende landelijke ontwikkelingen onze aandacht vragen. De ontwikkelingen op het terrein van ICT zullen met name plaatsvinden onder de vlag van de coöperatieve vereniging FSB. Deze ontwikkelingen zullen een verhoging van de bijdrage aan de FSB betekenen. Zaken die in dit verband aan de orde zijn, zijn: De ontwikkeling van het datawarehouse De verlenging van het contract met Philips ten aanzien van de dienstverlening IMs De herontwikkeling van IBOB en CIS naar het landelijk systeem Screen-IT De implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid Mevr. Drs. G.A. Bentvelsen-Prins Raad van Bestuur 11

12 2.2 Verslag Raad van Toezicht De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten die op 31 december 2009 passeerden. Het Reglement voor de Raad van Toezicht en het Reglement voor de Raad van Bestuur zijn op basis van de statuten opgesteld. Samenstelling / Rooster van Aftreden Volgens de statuten heeft de eerste Raad van Toezicht van BVO Oost één zittingstermijn. De Raad van Toezicht heeft besloten de vervanging van zittende leden geleidelijk vorm te geven. Hiermee borgt zij de continuïteit. Ook besloot de Raad van Toezicht, conform statuten, het aantal leden van de Raad met ingang van 1 januari 2014 tot vijf te beperken. Een rooster van aftreden is goedgekeurd. De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit zeven leden. In dit verslaggevingsjaar namen we afscheid van vier leden. In september traden twee nieuwe leden toe. De nieuwe leden doorlopen een introductieprogramma binnen de organisatie. In onderstaand schema staat welke leden zitting hebben in de Raad van Toezicht, welk specifiek aandachtsgebied zij hebben en welke functie zij regulier vervullen. Leden Raad van Toezicht Naam Aandachtsgebied Functies Datum eerste benoeming Mevr. drs. E.E.P.M. Janssen- Sengers Dhr. C.J.J. Strik Dhr.ir. D.A. Wink Voorzitter Vz. remuneratiecommissie Vice- voorzitter Lid auditcommissie financiën (tot 1 september 2013) Lid Lid remuneratiecommissie Bestuurder, Stichting De Waalboog Bestuurder, wocom Someren Partner, Wink Partners Business Development Aftredend 1 juli januari januari januari december januari 2014 Mevr. mr. S.I.M. Boswerger Lid Lid remuneratiecommissie HR-jurist, Saskia Boswerger HR Advies 1 maart juli 2013 Dhr. dr. J.J. Bonenkamp Mevr. mr. K.W.J. Koller Dhr. G.J.H. Geerling RA Mevr. N.W.A. Vos RA Dhr. Prof.dr.H.J. Hoekstra Lid Lid auditcommissie kwaliteit Lid Lid auditcommissie kwaliteit Lid Lid auditcommissie financiën Lid Lid auditcommissie financiën Lid Lid auditcommissie kwaliteit Chirurg, UMC St. Radboud Quality Manager Otto Bock Benelux B.V. Register Accountant Ten Kate & Huizinga Accountants B.V. Accountant, Bureau Financieel Toezicht Hoogleraar Chirurgische Oncologie, UMCG / RUG Groningen 1 maart juli maart maart maart maart september september september september

13 Werving nieuwe leden De Raad van Toezicht heeft in 2013 besloten twee nieuwe leden te werven. Deze werving kon in het derde kwartaal van 2013 succesvol worden afgerond. Er is gekozen voor een open wervingsprocedure via een advertentie in de regionale dagbladen en de eigen website. Er is een uitgebreid functieprofiel opgesteld. Met oog op de gewenste samenstelling van de Raad is het accent gelegd op de werving van een lid met een financieel-economische achtergrond en een lid met een medisch-inhoudelijke achtergrond (zorgprofessional). In september 2013 zijn de twee nieuwe leden toegetreden tot de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2013 vond een wisseling in het vice-voorzitterschap plaats. Dhr. Strik werd als vice-voorzitter benoemd, de heer Wink trad terug uit deze functie. De OR adviseerde in alle gevallen positief rondom de benoemingsbesluiten. Afscheid zittende leden In 2013 nam de Raad van Toezicht afscheid van vier leden van de eerste Raad van Toezicht. In juli 2013 traden mevrouw Saskia Boswerger (aandachtsgebied HRM en juridische zaken, lid van de remuneratiecommissie) en de heer Han Bonenkamp (aandachtsgebied medischinhoudelijk, lid van de auditcommissie Kwaliteit) af. Per 1 januari 2014 namen we afscheid van mevrouw Emmy Janssen (voorzitter, lid van de remuneratiecommissie) en de heer Dick Wink (vice-voorzitter, lid remuneratiecommissie). In december is bijzondere aandacht geschonken aan het afscheid van deze vier leden van het eerste uur. Conform de wens van de Raad van Toezicht is de omvang van de Raad met ingang van 1 januari 2014 teruggebracht naar 5 leden. De Raad van Toezicht heeft uit haar midden een nieuwe voorzitter (de heer Kees Strik) en vice-voorzitter (mevrouw Karen Koller) aangewezen. Vergaderingen van de Raad van Toezicht De Raad van Toezicht kwam in het verslagjaar vier maal bijeen in een reguliere vergadering. Daarnaast hebben twee algemene themamiddagen plaatsgevonden (zie verderop) en heeft een afvaardiging van de Raad van Toezicht een overleg gevoerd met de OR. De Raad van Toezicht kent drie commissies die ook een aantal maal bij elkaar kwamen. Deze beschrijven we afzonderlijk. Iedere vergadering kreeg bij aanvang de Raad van Toezicht een presentatie van één van de managers over zijn of haar afdeling. Ook heeft de projectleider Implementatie Darmkankeronderzoek een presentatie in de vergadering verzorgd. Daarnaast maakte ook de adviseur Externe Betrekkingen haar opwachting om de eerste bevindingen op dit terrein met de Raad van Toezicht te delen. De voorzitters van de Raden van Toezicht van de vijf screeningsorganisaties kwamen in het verslagjaar een maal bij elkaar voor een informeel overleg. In de vergaderingen van de Raad van Toezicht zijn de reguliere onderwerpen (begroting, planning & controlcyclus, jaarwerk, voortgangsrapportages bestuur en dergelijke) rondom de bedrijfsvoering aan de orde gekomen. De Raad van Toezicht besteedde extra aandacht aan het strategisch huisvestingsbeleid tot ongeveer 2016 en de herstructurering van de Landelijke Beheerorganisatie (LBO), wat een 13

14 onderdeel is van de coöperatieve vereniging FSB. Uiteraard vormde de voorbereiding van de introductie van de darmkankerscreening een terugkerend onderwerp op de agenda. Daarnaast behandelde de Raad van Toezicht een aantal specifieke onderwerpen: personele formatie-overzichten; afronding van de aanbesteding radiologische diensten; landelijke ICT-ontwikkelingen- streven naar meerwaarde door samenwerking de inzet van het traject Bruggen Bouwen ; diverse landelijke ontwikkelingen zowel op personeel (functiewaarderingstrajecten) als materieel (aanbesteding dataverbindingen) terrein; regionale versus landelijke medezeggenschap in relatie tot de coöperatieve vereniging FSB; communicatie en met name de discussies over nut en noodzaak van het bevolkingsonderzoek in de internationale pers. Tot slot heeft de Raad van Toezicht een zelfevaluatie uitgevoerd. De vergadering verliepen in een open en plezierige sfeer. Er was sprake van onafhankelijke oordeelsvorming, opbouwend kritische discussies en een voortdurend constructief gesprek over het integraal en maatschappelijk belang van de stichting. Auditcommissie Financiën De auditcommissie Financiën is vier keer bij elkaar geweest voor de bespreking van de jaarrekening en het controleverslag van de accountant over het jaar 2012, de halfjaarcijfers 2013 en de begroting Binnen de commissie is veel gesproken over de vorming van voorzieningen en reserves en het financieel meerjarenperspectief. In dat kader waren met name de ontwikkelingen in de leningenportefeuille en de financiële onderbouwing van het huisvestingsbeleid onderwerpen van gesprek. Een onderwerp dat bijzondere aandacht vroeg betrof de kasschuif darmkankerscreening. Door vertraging in de uitrol van dit bevolkingsonderzoek zijn middelen die in 2013 verstrekt zijn, doorgeschoven naar De werkwijze rondom deze constructie is uitgebreid besproken. Ook kwamen steeds de landelijke ontwikkelingen aan de orde (herijking tarieven, benchmarkonderzoek). In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor de selectie van een (nieuwe) accountant in De auditcommissie Financiën heeft via schriftelijke verslag en mondelinge toelichting haar bevindingen met de voltallige Raad van Toezicht gedeeld en geadviseerd rondom te nemen besluiten. Auditcommissie Kwaliteit Deze commissie is in het verslagjaar 3 maal bijeen geweest. In de vergadering kwam een veelheid van onderwerpen aan de orde: de stand van zaken rondom borging van kwaliteit binnen het nieuwe bevolkingsonderzoek naar darmkanker; de omzetting van ons huidige HKZ/ISO-certificaat naar een ISO voor de Zorg NEN certificering; de resultaten van de tussentijdse HKZ/ISO-audit; verslag LRCB visitatie van de leeseenheid Apeldoorn; verslagen van visitaties van 7 laboratoria; de RI&E en Bedrijfs Hulp Verlening (waaronder het plan van aanpak BHV); 14

15 de managementreviews; het legionellabeheersplan; de rapportage van het cliënttevredenheidsonderzoek en de cliëntenreacties. Tijdens één van de vergaderingen is door onze onderzoeksmedewerkers een presentatie verzorgd over de Regionale Spreiding van de onderzoeksresultaten Borstkankerscreening. Aan de vergaderingen van de auditcommissie Kwaliteit neemt ook de kwaliteitsadviseur van BVO Oost deel. Ook deze commissie heeft haar bevindingen in de voltallige Raad van Toezicht gerapporteerd. Remuneratiecommissie De remuneratiecommissie is een vaste commissie binnen de Raad van Toezicht. Deze commissie is specifiek belast met het werkgeverschap van de Raad van Bestuur en het toezicht op benoeming en beloning van de Raad van Bestuur. De commissie formuleert ook de voorstellen voor vergoedingen van de Raad van Toezicht en bewaakt de juiste samenstelling van de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit twee vaste leden (voorzitter en vicevoorzitter) en een lid op afroep die specifiek betrokken is bij de werving en selectieprocedures. De remuneratiecommissie heeft het jaarlijkse evaluatiegesprek met de Raad van Bestuur gehouden en de resultaten hiervan gerapporteerd binnen de Raad van Toezicht. Verder heeft de commissie zich bezig gehouden met het opstellen van het rooster van aftreden, het voorbereiden van een functieprofiel voor de werving van nieuwe leden voor de Raad van Toezicht en het uitvoeren van de selectieprocedure. Themadagen De Raad van Toezicht organiseert ieder jaar een bijeenkomst rondom een relevant thema. Dit jaar was gekozen voor de invalshoek Bevolkingsonderzoek en wat levert het nu op?. Een drietal externe sprekers liet een licht schijnen over de Monitoring en Evaluatie van een bevolkingsonderzoek. Werkt het?. Hierin werd onder meer ook een link gelegd naar de internationaal gevoerde discussies. In een tweede presentatie kwam de medisch-inhoudelijke kwaliteitsborging aan de orde. De derde presentatie ging in op de wijze waarop een wens tot kwaliteitsverbetering kan leiden tot de herinrichting van een bevolkingsonderzoek (i.c. baarmoederhalskankerscreening). Halverwege het jaar, organiseerde de Raad van Toezicht een tweede themamiddag met het onderwerp Strategische Toekomstverkenning. In deze middag is vanuit een historisch perspectief gekeken naar onderwerpen als: Wens tot strategische positionering; Ontwikkeling van regionale versterking versus landelijke versterking. In dit kader discussieerde de Raad van Toezicht over positionering ten opzichte van verschillende stakeholders en de opdracht aan de Raad van Bestuur hierin. Tot slot De Raad van Toezicht heeft in 2013 ervaren dat de resultaten van het reorganisatietraject Samenvoegen en Kantelen tot een robuuste en stabiele invulling van de organisatie heeft geleid. Het realiseren van de doelstellingen in 2013 heeft op een adequate wijze gestalte gekregen en door de Raad van Bestuur en het operationeel management is doelmatig en 15

16 doeltreffend gestuurd op de resultaten. De complexiteit van de invoering van een nieuw bevolkingsonderzoek, het hoge tempo waarin dit moest gebeuren en de ontwikkelingen in de reguliere programma s vormden voor alle betrokkenen een uitdaging. De Raad van Toezicht heeft de Raad van Bestuur gesteund in de positioneringsvraagstukken die met name in 2013 onder het vergrootglas lagen. De Raad van Toezicht heeft met de toetreding van twee nieuwe leden en de aandacht die is uitgegaan naar deskundigheidsvergroting gezorgd voor een goede borging van haar taken naar de komende jaren. De Raad van Toezicht is trots op de resultaten die in 2013 zijn gerealiseerd. Zij wil haar waardering uitspreken voor de medewerkers van BVO Oost die niet alleen een groot veranderingstraject hebben voorbereid en in 2013 geïmplementeerd, maar ook de dagelijkse gang van zaken binnen de business units goed continueerden. April 2014 Raad van Toezicht en namens deze De heer K. Strik Voorzitter 16

17 2.3 Begroting 2014 Totaal BK BMHK DK Baten Lasten Personele kosten Afschrijvingen Overige bedrijfskosten Totaal financiële baten en lasten Begroot exploitatieresultaat

18 3.1 Balans per 31 december 2013 (Na resultaatbestemming) Referentie Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Te ontvangen subsidie RIVM Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen

19 Referentie Eigen vermogen Egalisatiereserve Voorzieningen Voorzieningen Langlopende schulden Leningen o/g Kortlopende schulden Belastingen en premies sociale verzekeringen Overige kortlopende schulden

20 3.2 Exploitatierekening over 2013 Referentie 2013 Begroting 2012 Opbrengsten Lasten Kosten personeel in loondienst Kosten personeel niet in loondienst Overige personeelskosten Afschrijvingen/desinvesteringen Kantoorkosten Locatiegebonden kosten Uitvoeringskosten Bijzondere baten en lasten Algemene kosten Resultaat Financiële baten en lasten Exploitatieresultaat Resultaatbestemming Het resultaat is als volgt verdeeld: Totaal (toevoeging/ onttrekking) Totaal Reserve Borstkanker t Reserve Baarmoederhalskanker t Reserve Darmkanker o

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14

1.1 Informatie over de stichting 2. 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14 Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur en Raad van Toezicht 3 2.2 Begroting 2013 14 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2012 15 3.2 Exploitatierekening over

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 inventaris 7.948 10.358 1.2 machines 738 1.355 1.3 automatisering

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2014 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2014 2013 1. Vaste activa 1.1 terreinen 13.317 13.317 1.2 inventaris 153.507 157.886 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012

Stichting ProSea Marine Education Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2012 Drieharingstraat 25 3511 BH Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Accountantsrapport Samenstellingsverklaring 1 Algemeen 2 Resultaten 2 Financiële positie 3 Jaarrekening Balans

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK OLST-WIJHE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 inventaris 37.625 7.948 1.2 machines 120 738 1.3 automatisering

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet

Jaarrekening 2014. Stichting Oevernet Jaarrekening 2014 Stichting Oevernet 1.0 Inhoud 1 Inhoud 2 2 Jaarrekening 2.1 Bestuursverslag 3 2.2 Grondslagen 4 2.3 Balans per 31 december 6 2.4 Staat van Baten en Lasten 7 2.5 Toelichting Financiële

Nadere informatie

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 maart 2016 (na resultaatbestemming) Toelichting 31 maart 2016 31 maart 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 1 Inrichting 646 1.851 Inventaris 2.738 4.670 Vlottende activa 3.384

Nadere informatie

Rapport. 31 augustus 2015

Rapport. 31 augustus 2015 Rapport Stichting Participatie Dinkelland inzake de jaarrekening over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 31 augustus 2015 De Kok Accountants en Adviseurs B.V. is ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013

Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg. Vlaardingen. Financieel jaarverslag 2013 Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Nieuwe Waterweg Vlaardingen Financieel jaarverslag 2013 Inhoud Blad Jaarstukken 2013 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2013 5 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet

Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Jaarrekening 2015 Stichting Oevernet Inhoud 1 Bestuursverslag 3 1.1 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 4 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2015 6 2.2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2)

31 december Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende activa Liquide middelen (2) JAARREKENING BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na bestemming voordelig exploitatiesaldo) (Toelichting) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen (1) Overige vorderingen en overlopende

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Stichting Medische Voortplanting Voorburg

Stichting Medische Voortplanting Voorburg Stichting Medische Voortplanting Voorburg Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.1 Jaarrekening 2015 1.1.1 Balans per 31 december 2015 4 1.1.2 Resultatenrekening over 2015 5 1.1.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Publicatierapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2013 2 Staat van baten-en-lasten over 2013 4 Grondslagen

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK RAALTE 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1 terreinen 9.371 13.317 1.2 inventaris 202.933 153.507 1.3

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Stichting Tassenmuseum 'Hendrikje' te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten-en-lasten over 2014 4 Grondslagen van

Nadere informatie

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015

FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 FINANCIËLE VERANTWOORDING STICHTING TOON HERMANS HUIS ROERMOND 2015 Stichting Toon Hermans Huis Roermond Balans per 31 december 2015 Activa Passiva Materiele vaste activa Stichtingsvermogen 180.094 55.446

Nadere informatie

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO

JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO JAARRAPPORT 2016 STICHTING OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK HENGELO Stichting Openbare Leeszaal en Bibliotheek Hengelo Jaarrekening 2016 1 Balans per 31 december (na resultaatbestemming) 31-12-2016 31-12-2015

Nadere informatie

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag

De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat RS AMSTERDAM JAARVERSLAG RAPPORT Inzake jaarverslag De Nederlandse Vegetariërsbond Minahassastraat 1 1094 RS AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 RAPPORT Inzake jaarverslag 2016 30-05-2017-1 De Nederlandse Vegetariërsbond AMSTERDAM JAARVERSLAG 2016 INHOUD Paginanummer

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012

Stichting Buurderij De Wilde Haan. Balloo 94 9458 TD BALLOO. Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 Stichting Buurderij De Wilde Haan Balloo 94 9458 TD BALLOO Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans

Nadere informatie

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Meeromroep gevestigd te Hoofddorp Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsverslag 1.1 Samenstellingsverklaring 1 1.2 Resultaten 2 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1

Stichting Het Erfdeel - wonen Werkensedijk 45 4251 PR WERKENDAM JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 C O N C E P T 18-06-2015-1 Werkensedijk 45 4251 PR JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 18-06-2015-1 INHOUD JAARVERSLAG 2014 Paginanummer 1. BESTUURS- EN DIRECTIEVERSLAG 3 1.1 Algemeen 4 1.2 Activiteitenverslag 4 1.3

Nadere informatie

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015

WALDO STICHTING TE ODIJK. Jaarrekening 2013. 9 januari 2015 WALDO STICHTING TE ODIJK Jaarrekening 2013 9 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Ontbreken van de verklaring 2 3 Resultaat 3 4 Financiële positie 4 JAARREKENING 1 Balans

Nadere informatie

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa

ACTIVA Vaste activa Vlottende activa . B A L A N S P E R 31 D E C E M B E R 2 0 1 5 ACTIVA 2015 2014 Vaste activa 14.032 21.762 Vlottende activa 4.367.004 4.950.815 ---- Totaal activa 4.381.036 4.972.577 ======== ======== PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank

Jaarrekening 2013. Stichting Vrienden van Sprank Jaarrekening 2013 Stichting Vrienden van Sprank 1 INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2013 5.1.1 Balans per 31 december 2013 4 5.1.2 Resultatenrekening over 2013 5 5.1.3 Kasstroomoverzicht over 2013

Nadere informatie

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1

Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT UTRECHT JAARVERSLAG 2013. RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht Vliegend Hertlaan 4a 3526 KT JAARVERSLAG 2013 RAPPORT Inzake jaarverslag 2013 05-03-2014-1 Stichting Present Utrecht JAARVERSLAG 2013 INHOUD Paginanummer 1. Accountantsrapport

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken 2013 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten 2013 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014. van STICHTING BLAUWE MAAN. Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik. Tilburg FINANCIEEL JAARVERSLAG 2014 van STICHTING BLAUWE MAAN Steunpunt slachtoffers seksueel misbruik Tilburg 30 maart 2015 INHOUDSOPGAVE 1 JAARVERSLAG 1.1 Inleiding 3 1.2 Organisatie en bestuur 3 1.3 Activiteiten

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2013 Hilversum Jaarrapport 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT 2 Resultatenanalyse 3 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 4 2 Staat van baten en lasten over 2013 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Stichting "De Kopermolen" Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014

Stichting De Kopermolen Vaals. gevestigd te Vaals. Jaarrekening 2014 Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarstukken Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en 2014 5 Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen 6 8 13 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort

Stichting Vrienden Toon Hermans Huis te Amersfoort te Amersfoort Rapport inzake jaarstukken 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Staat van baten en lasten over 2016 6 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie

Jaarrekening Stichting Dôme Exploitatie Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Jaarrekening 2015 Stichting Openbare Bibliotheek Zoetermeer Zoetermeer, juni 2016 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2015 Staat van baten en lasten 2015 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum

Jaarrekening per 31 december 2008. de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum Jaarrekening per 31 december 2008 de Kijvelanden forensisch psychiatrisch centrum 2 Jaarrekening 2008 3 Balans per 31 december 2008 4 Resultatenrekening over 2008 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

Stichting De Dex Foundation

Stichting De Dex Foundation JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Pagina Rapport 1 Samenstellingsverklaring 2 2 Algemeen 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staten van baten & lasten over 2014 7 Grondslagen voor waardering van

Nadere informatie

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016

Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland, te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken maart 2016 , te Rapport inzake jaarstukken 2015 1 maart 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2015 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 5 1.3 Toelichting op de jaarrekening 6 1.4

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2015

Jaarverslaggeving 2015 Jaarverslaggeving 2015 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2015 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013

Stichting De Jonge Onderzoekers. Jaarrekening 2013 Stichting De Jonge Onderzoekers Jaarrekening 2013 1 Balans per 31 december 2013 ACTIEF VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 1 Toelichting 31 december 2013 31 december 2012 Bedrijfsgebouwen en terreinen

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2015 Veenendaal Datum: 15 maart 2016 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014

Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 Stichting Dierentehuis Waalwijk en Omstreken Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE A. Jaarrekening 2014 1. Balans per 31 december 2014 2 2. Exploitatierekening over 2014 3 3. Algemene toelichting 4 4. Toelichting

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1.1 Informatie over de stichting Verslag Raad van Bestuur Begroting

Inhoudsopgave. 1.1 Informatie over de stichting Verslag Raad van Bestuur Begroting Inhoudsopgave 1.1 Informatie over de stichting 2 2.1 Verslag Raad van Bestuur 3 2.2 Begroting 2011 5 3. Jaarrekening 3.1 Balans per 31 december 2011 6 3.2 Exploitatierekening over 2011 8 3.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47

JAARVERSLAG 2014 2011 EV HAARLEM. Haarlem, 7 april 2015 - 1 - STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 JAARVERSLAG 2014 STICHTING DE WERELD KINDERTHEATER Gasthuisvest 47 2011 EV HAARLEM Haarlem, 7 april 2015-1 - INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Resultaat 4 3 Financiële positie 5 4 Kengetallen

Nadere informatie

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014

SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 SAMENGEVATTE JAARREKENING 2014 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 2014 2013 ACTIVA Vaste activa Museumcollectie p.m. p.m. Inrichting en inventaris p.m. p.m. Totaal vaste activa p.m. p.m. Vlottende activa Voorraden

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland

Jaarrekening Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Jaarrekening 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Waterland Purmerend, maart 2017 Inhoudsopgave Bladzijde JAARREKENING Balans 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting grondslagen 1 2

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2013 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2014 Balans per 31 december 2013 Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond

concept Jaarrekening 2015 FAM! te Roermond concept Jaarrekening 2015 FAM! EXPERTISECENTRUM VOOR VROUWENVRAAGSTUKKEN te Roermond Inhoudsopgave jaarrekening 2015 pagina Bestuursverslag 1 Balans per 31 december 2015 4 Exploitatierekening over 2015

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Hospice Dignitas Jaarverslaggeving 2014 Stichting Hospice Dignitas INHOUDSOPGAVE Pagina 5.1 Jaarrekening 2014 5.1.1 Balans per 31 december 2014 1 5.1.2 Resultatenrekening over 2014 2 5.1.4 Grondslagen van waardering en

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN

JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN JAARREKENING 2015 STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK DALFSEN - NIEUWLEUSEN Balans per 31 december (na resultaatbestemming) ACTIVA 2015 2014 1. Vaste activa 1.1. inrichting / inventaris 102.194 119.047 1.2.

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie