Cases 2013, uitvoering NIEUWE CASES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cases 2013, uitvoering 2013-2014 NIEUWE CASES"

Transcriptie

1 G0K28 Analyse van geïntegreerde cases uit de toeristische praktijk: optie bedrijf G0K29 Analyse van geïntegreerde cases uit de toeristische praktijk: optie overheid en maatschappij Cases 2013, uitvoering NIEUWE CASES case Optie Studentengroep Didact. team 1. Davidsfonds cultuurreizen: benchmarking & SWOT analyse (i.s.m. Davidsfonds) 2. Haalbaarheidsstudie voor een nieuw op te richten toeristische attractie in Antwerpen ( case: Nello en Patrasche) (i.s.m. Team-at-Once) 3. Het creëren van een kader voor een permanente kwaliteit / tevredenheidsmeting van toerisme in Gent (i.s.m. Stad Gent) 4. Shared space: analyse van bewegingen van bezoekers op basis van video beelden (i.s.m. Steunpunt Verkeersveiligheid) 5. Hoe kan de toeristische ontsluiting van monumenten geoptimaliseerd worden in de kunststeden? (i.s.m. vzw Kunststeden) 6. Merkentrouw versus prijsgevoeligheid bij de hedendaagse consument (i.s.m. Jetair) B/O B O O O B 7 Een vergelijken analyse van de marketing mix van een aantal aanbieders (i.s.m. nog te bepalen) B 8. Economische betekenis en impact van de sector van de reisbureaus (i.s.m. Vereniging voor Vlaamse Reisbureaus, VVR) B

2 1. Davidsfonds Cultuurreizen: Benchmarking & SWOT analyse Optie: beide Organisatie/bedrijf: Davidsfonds Cultuurreizen Adres: Blijde-Inkomststraat 79-81, 3000 Leuven Naam en Functie van de persoon: Johan Smeuninx, Directeur Tel. & _ zal mee instaan voor de opvolging vanuit bedrijf/organisatie/instelling Doel: -De cultuurreizen zijn een groeiend succes en het doelpubliek is een ouder publiek, vooral 55plus. We willen bijleren door ons te positioneren tov concurrentie in binnen- en buitenland. -We hebben wel een SWOT van Davidsfonds als geheel, als Vlaamse cultuurorganisatie, maar willen dit ook voor de cultuurreizen, vooral om er de juiste acties te kunnen uit afleiden. Vragen: -Wie zijn onze concurrenten, wat is hun USP, wat is die van ons? -Bespelen ze andere markten, andere prijszetting, andere kwaliteit, ander en evt jonger publiek, andere periodes, perceptie, promotiekanalen, deelname aan beurzen,.? -Welke acties moeten we ondernemen? Input: Alle informatie van ons aanbod en het profiel van onze reizigers, communicatiemiddelen (brochures, magazine, website,..), database met info over de reizigers, evaluaties van voorbije reizen en de Davidsfonds leden. Belangrijk: marktonderzoek resultaten, onderzoek juist uitgevoerd in december-januari over de cultuurreizen en oa imago van te duur te zijn Verwachte output: -Een duidelijke benchmarking en best practices van anderen die wij kunnen integreren in ons aanbod en onze werking. - Een duidelijke SWOT analyse en conclusies, advies voor acties. Verwachte activiteiten door de studenten: Onderzoek, Beurzen, Enquêtes, focusgroepen, marktstudie,

3 2. Haalbaarheidsstudie voor een nieuw op te richten toeristische attractie in Antwerpen ( case: Nello en Patrasche) Optie: bedrijf Organisatie/bedrijf "Team-at-Once" Adres: August Wautersstraat 28, 9140 Temse Naam en Functie van de persoon: Herwig Delvaux, eigenaar Tel Gsm zal mee instaan voor de opvolging vanuit bedrijf/ organisatie/ instelling Doel Markt gerelateerde-haalbaarheid van een locatiegebonden bezoekers attractie op te richten in centrum Antwerpen, rond het kerstverhaal uit 1872 "A dog of Flanders". (*) Zuiver financiële haalbaarheid (kosten/baten balans) van het project wordt niet voor de case in aanmerking genomen, omdat deze mede afhankelijk is van investerings-parameters, die heden nog niet correct bepaald (kunnen) worden. Vereist zijn: socio-culturele en socio-economische markt haalbaarheid. De bezoekersattractie zal als privé onderneming opereren. Een participatie van één of andere overheid (bvb Stad, Provincie of Gewest) wordt niet uitgesloten maar is geen bedrijfsmatig uitgangspunt. Kader & Probleemstelling: "A dog of Flanders", kerstverhaal uit 1872, auteur 'OUIDA' (*) (bekend als 'Nello en Patrasche'), heeft een literaire en film-gerelateerde bekendheid in bepaalde delen van de wereld (**), maar feitelijk 'nog' niet in de locatie waar het verhaal literair gesitueerd is : Antwerpen / Vlaanderen. Een specifiek "omgekeerde marketing" probleem doet zich voor bij Japanse toeristen die Antwerpen bezoeken. Bepaalde tellingen tonen dat jaarlijks Japanse toeristen Antwerpen bezoeken (***), minstens mede gedreven door het verhaal "Furandaasu no inu" (Japanse titel). Hun verwachting naar een "close encounter" met het verhaal, wordt in Antwerpen nauwelijks ingelost. Het project voor een permanente attractie, wil inspelen op deze bestaande vraag. Echter, slechts betalende bezoekers per jaar voor een zeer kapitaalsintensieve investering, is een zeker pad naar faillissement. Wij moeten dus inzicht krijgen in de omvang van het potentieel op de bezoekersmarkt. Niet enkel de bestaande instroom van Japanse toeristen, maar de procentuele kansen bij toeristen uit alle landen, en vooral ook de lokale interesse. Verder in aanmerking te nemen: rendabiliteit van diversificatie v/h thema en van nevenactiviteiten. Input: - Achtergrondinformatie over de verhaalinhoud. (*) -Verhaalcontext m.b.t. Antwerpen en Vlaanderen,. De verhaalbekendheidscontext wereldwijd. (**) -Basisgegevens aangaande de toeristische influx in Antwerpen. (***) -Omstandige projectconcept beschrijving.locatieopties in de stad Antwerpen (confidencieel) (****) Verwachtte output: Een correct gedocumenteerde marktanalyse en socio-economische haalbaarheid (A) Lokaal (Antwerpen/ Vlaanderen/ Belgie/ zuidelijk Nederland), (B) Japans potentieel, (C) Europees potentieel, (D) Overig internationaal potentieel. Verwachtte activiteiten door de studenten: -Desk research & Kwalitatieve verwerking van de informatie. -De bevraging van toeristen die zich in Antwerpen bewegen rond de verhaal-locatie gevoelige zones. Analoge via internet gerealiseerde bevragingen.

4 ( Inhoudelijke kwaliteit der bevraging is belangerijker dan de statistische representativiteit. ) -Prestatie-bevraging van bestaande toeristische attracties in Antwerpen. -Concurrentiepositie op de schaal van Antwerpen, regionaal, Europa, wereld? -S.W.O.T. Analyse(s) Referentie voor basisbijlagen. (*) Literaire documentatie. (**) Documentatie i.v.m. markt penetratie van het verhaal wereldwijd via boek, film en TV. (***) Bundel statistieken. (****) Attractie project dossier., voorstudie.

5 3. Het creëren van een kader voor een permanente kwaliteit / tevredenheidsmeting van toerisme in Gent Optie: publieke sector & maatschappij Organisatie/bedrijf: Dienst Toerisme Adres: Predikherenlei 2 Naam en Functie van de persoon: Kurt Van Belle Coördinator Expert Tel. & 09/ zal mee instaan voor de opvolging vanuit bedrijf/organisatie/instelling Probleemstelling: Op dit moment wordt er slecht om de 5 à 6 jaar een algemene studie, via Toerisme Vlaanderen gecoördineerd, over het profiel en de motivatie van de toeristen in Vlaanderen en in de kunststeden uitgevoerd. De klantentevredenheid en/of de perceptie over de bestemming wordt hierbij slechts in beperkte mate in kaart gebracht. Binnen dit onderzoek worden eveneens bijkomende gegevens onderzocht: hoe bereiden ze zich voor, waar halen ze hun informatie, hoe zijn ze gekomen,... In de snel veranderende markt, zowel op het gebied van communicatie als op het gebied van verwachtingen, is deze termijn te lang om snel en adequaat te kunnen inspelen op de behoeften en noden van de toeristen. Vanuit Toerisme Gent zouden we een systeem willen opstellen waarbij wij permanent deze bevraging kunnen organiseren om zo beter de vinger aan de pols te houden. Hiervoor is er behoefte aan een uitgewerkt kader waarbinnen deze informatie kan worden gegenereerd. Dit kader moet omhelzen: Een duidelijk uitgewerkte vragenlijst Een handleiding hoe de toeristen te selecteren en de vragen op een juiste manier te stellen Een analysetool Dit kader moet het mogelijk maken om jobstudenten, stagiairs, in te zetten in de continue opvolging van deze tool. Input: Bestaand onderzoek van Toerisme Vlaanderen en alle bijkomende info over het toeristisch profiel van Gent Verwachte output: Een blauwdruk voor een permanente opvolging van bovengenoemde doelstellingen. Verwachte activiteiten door de studenten Opstellen & uittesten vragenlijst Opmaken handleiding Ontwikkelen analysetool (schaal, parameters, )

6 4. Shared space: analyse van bewegingen van bezoekers op basis van video beelden Optie: publieke sector & maatschappij Organisatie/bedrijf: Steunpunt verkeersveiligheid Adres: KU Leuven Naam en Functie van de persoon: prof. _Thérèse Steenberghen, coördinator van het werkpakket: Ruimtelijke analyse van verkeersveiligheid Tel. & zal mee instaan voor de opvolging vanuit bedrijf/organisatie/instelling Probleemstelling: Een thesis in toerisme heeft gebruikmakend van oogbewegingsregistratie virtuele stadsbezoeken aangetoond dat het niet eenvoudig is voor buitenlandse bezoekers om hun weg te vinden in Vlaamse cultuurhistorische steden. Op basis van videobeelden zou het gedrag en de verplaatsingen van bezoekers in reële omgevingen worden onderzocht. Belangrijk is daarbij de interactie tussen de bezoekers en de omgeving enerzijds, en de interactie tussen verschillende gebruikersgroepen van de publieke ruimte anderzijds. Input: Video meet apparatuur, grote projectieschermen, bestaande analysemethoden voor tellingen van mensen en het in kaart brengen van bewegingen. Verwachte output: Een analyse over de gebruiksvriendelijkheid van de publieke ruimte in Vlaamse cultuurhistorische steden voor buitenlandse bezoekers. Verwachte activiteiten door de studenten: Literatuurstudie Observaties op het terrein Interviews Video opnames, inclusief omgaan met privacy en toelatingen Analyse van videobeelden Opmerking: Deze case behoort tot de opdracht van het Steunpunt Verkeersveiligheid in het jaarplan 2013

7 5. Hoe kan de toeristische ontsluiting van monumenten geoptimaliseerd worden in de kunststeden? Optie: publieke sector & maatschappij Organisatie: vzw Kunststeden Vlaanderen (intergemeentelijk toeristisch samenwerkingsverband) Adres: Botermarkt 1, 9000 Gent Naam en Functie van de persoon: Kaat Peeters, coördinator Tel.: zal mee instaan voor de opvolging vanuit de organisatie Probleemstelling: De kunststeden trekken jaarlijks heel wat buitenlandse bezoekers aan omwille van hun charmante straatjes, shoppingmogelijkheden, maar bovenal door de aanwezigheid van het cultuurtoeristisch patrimonium. De musea hebben doorgaans een uitgebouwd ontsluitingsbeleid. Bij de monumenten wil dit wel eens mank lopen. Een erg beperkte personeelsinzet, het ontbreken van communicatie-expertise omtrent meertalige communicatie, enz. liggen hieraan aan de grondslag. Uit de conclusies van het kunststedenonderzoek 2011 bleek ondermeer dat De dagtoeristen ondernemen gemiddeld vier activiteiten tijdens hun verblijf. Wandelen in de stad, shopping, terrasjes doen, restaurant- en cafébezoek, bezoek van monumenten, historische gebouwen en kerken zijn de belangrijkste onderdelen van een dagtrip. Bij de conclusies (p. 5) van het kunststedenonderzoek schoven de onderzoekers als eerste uitdaging naar voor dat de steden moeten inzetten op authentieke productbelevingen die kaderen binnen de mix van bezoekmotieven die uit het onderzoek naar voor komen zoals het aspect geschiedeniscultuurhistorisch patrimonium, het opdoen van nieuwe ervaringen, sfeer opsnuiven of shoppingmogelijkheden. Op p. 6 van de conclusies van het kunststedenonderzoek lezen we tot slot: Het is duidelijk dat het cultuurtoeristisch product de kern van het aanbod moet blijven uitmaken. Vraag is nu hoe ook de monumenten kunnen investeren in de opbouw/verdere uitbouw van een kwaliteitsvol, gedifferentieerd en innovatief onthaal op maat van de toerist? Input Contactgegevens van relevante stakeholders Mogelijkheid om aan te sluiten bij vergaderingen omtrent dit thema (meetings tussen vzw Kunststeden Vlaanderen en partners zoals FARO) Verwachte output en verwachte activiteiten door de studenten (inclusief mate van terreinwerk) - Oplijsting van de aanwezige monumenten per kunststad - Desk research omtrent toeristische ontsluiting - Gesprekken met stakeholders die inzetten op de ontsluiting van monumenten - Oplijsting van optimale condities voor de toeristische ontsluiting van monumenten in de kunststeden - Aftoetsing van deze condities bij gemiddeld 3 monumenten per kunststad - Opmaak van een advies aangaande een geoptimaliseerde toeristische ontsluiting van de monumenten in de kunststeden

8 6. Merkentrouw versus prijsgevoeligheid bij de hedendaagse consument Optie: privé sector (bedrijf) Organisatie/bedrijf Jetair NV Adres: Gistelsesteenweg Oostende Naam en Functie van de persoon:piet Demeyere R&D Manager Tel. & 059/ zal mee instaan voor de opvolging vanuit bedrijf/organisatie/instelling Probleemstelling: Bepaalde klanten zullen altijd Apple kopen terwijl er goedkopere versies in de markt zijn of blijven systematisch naar Delhaize gaan ipv Colruyt, Aldi Er bestaat dus een merkentrouw. Hoever gaat die? Afhankelijk van blijvende marketing, voortdurende vernieuwing, (hogere) sociale achtergrond...?. Tot op welk niveau 'hip' en met welke signalen naar de markt? In welke mate prijsgevoelig? Input (wat krijgt de student in handen): -- Verwachte output: in beeld brengen van het type consument dat trouw aan merken is, waarom en tot op welke hoogte. Verwachte activiteiten door de studenten (inclusief mate van terreinwerk) enquête

9 7. Een vergelijkende analyse van de marketing mix van een aantal aanbieders Optie: bedrijf Sectororganisatie Het zoeken van bedrijven waarmee wordt samengewerkt is deel van de opdracht Probleemstelling suppliers:, hotel, themaparken, vakantiedorpen, TO s TA s, carriers enz, Vergelijking binnen eenzelfde groep; binnen- en/of buitenland. Analyse van: o Productpolitiek o Prijspolitiek o Distributiepolitiek o Communicatiepolitiek o Eventueel de 8 P s Welke zijn de gelijkenissen en de verschillen en waarom? Input Beschikbare gegevens de gekozen ondernemingen Cursus marketing Verwachte output Hoe passen de suppliers de marketing mix toe? Vergelijkende analyse Verwachte activiteiten Analyse van beschikbare basiselementen Uitvoerige gesprekken met management op basis van vragenlijst Kritische analyse Studiegebied binnen- en buitenland Mate van terreinwerk Terreinwerk op niveau onderneming

10 8. Economische betekenis en impact van de sector van de reisbureaus Optie: bedrijf Antoon Van Eeckhout Vereniging van Vlaamse Reisbureaus vzw Willem de Dekenstraat 1/ Brugge Tel.: 050/ Fax: 050/ Probleemstelling Het reisbureau lijkt meer en meer overbodig door internetboekingen enz. Het reisbureaudecreet is afgeschaft doordat eender wie een reisbureau kan opstarten. Vraag: welke is vandaag de impact van reisbureaus en reisagenten op het reisgebeuren? welk effect had het afschaffen van het reisbureaudecreet? welk economische belang heeft de sector van de reisbureaus? wat is hun positie t.o.v. de grote TOs? Verwachte activiteiten Kwantitatief: verwerking van cijfermateriaal + kwantitatieve analyse Kwalitatief: gesprekken met reisbureaus en met VVR + kwalitatieve analyse

STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015. SumResearch Toon Berckmoes Karvansera

STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015. SumResearch Toon Berckmoes Karvansera STRATEGISCH B E LE I DS PL AN T O E R I S M E L E U V E N 2010-2015 SumResearch Toon Berckmoes Karvansera SumResearch-Toon Berckmoes-Karvansera/ Strategisch Beleidsplan Toerisme Leuven p. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 16 december 2004 Ons kenmerk 50/5.3/2004011849 Behandeld door de heer R. Haverkate (0592) 36 53 19 Onderwerp: Evaluatie Toerdata noord

Nadere informatie

10 ambities voor duurzame toeristische groei. Beleidsnota Toerisme 2014-2019. Annelies Storms. Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen

10 ambities voor duurzame toeristische groei. Beleidsnota Toerisme 2014-2019. Annelies Storms. Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen 10 ambities voor duurzame toeristische groei Beleidsnota Toerisme 2014-2019 Annelies Storms Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen BELEIDSNOTA TOERISME STAD GENT 2014-2019 Inhoud 1 Voorwoord 4 2

Nadere informatie

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT

VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT Onderzoeksvoorstel VIONA 2007 VAN WERK NAAR WERK DE MARKT VAN OUTPLACEMENT HIVA en IDEA Consult 2 1. Titel van het onderzoeksproject Van werk naar werk. De markt van outplacement 2. Promotoren en coördinator

Nadere informatie

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel

#toeristvanmorgen. EINDRAPPORT ViA-rondetafel EINDRAPPORT ViA-rondetafel 1 inhoud Samenvatting 2 Verslag 5 1. Uitdagingen voor innoverend ondernemen in toerisme 5 2. Filosofie en doelstellingen van de rondetafel 7 3. Opzet van de dag 9 3.1 overzicht

Nadere informatie

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013

Naar een vernieuwd sectoraal beleid. Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030 Brussel Ik, ondergetekende Wim Van der Beken, verklaar

Nadere informatie

Vraaggedreven onderzoeksprogrammering

Vraaggedreven onderzoeksprogrammering Vraaggedreven onderzoeksprogrammering Of: Hoe kunnen potentiële gebruikers van onderzoeksresultaten bij het vaststellen van de onderzoeksagenda worden betrokken? Een handleiding voor: Centexbel Flamac

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME IN SCHELDELAND 2014-2019

STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME IN SCHELDELAND 2014-2019 STRATEGISCH BELEIDSPLAN TOERISME IN SCHELDELAND 2014-2019 Strategisch beleidsplan Toerisme Scheldeland 2014-2019 IDEA Consult - Pagina 1 1 Inleiding 3 2 Analyse 4 2.1 Analyse van het product & het onthaal

Nadere informatie

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus.

Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de. In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus. Onderzoeksrapport IWT technologische innovatie van de dienstverlening in de Vlaamse reisbureausector In samenwerking met VVR Vereniging Vlaamse Reisbureaus 2014 Memori 1 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie

Nadere informatie

vormingsbrochure Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven

vormingsbrochure Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven vormingsbrochure Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven Toerist aan de haak Diverse manieren om te werven Chris De Smedt Xavier Debeerst Deze vormingsbrochure wordt uitgegeven door Toerisme

Nadere informatie

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen

Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Economisch valoriseren van kwaliteitsvolle streek-producten en streekkarakteristieken in de Vlaamse Ardennen Eindrapport Dr. Hans De Steur, Msc. Sofie Lagast, Prof. Dr. Xavier Gellynck Oktober, 2014 1

Nadere informatie

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector

Het gebruik van sociale media in de toeristische sector HOWEST Renaat de Rudderlaan Opleiding Communicatiemanagement Public Relations Events - semester 6 Bachelorproef voorgelegd voor het behalen van het diploma van professionele Bachelor in het Communicatiemanagement.

Nadere informatie

Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7

Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7 W o o n r e g i e b o e k Zes prioriteiten voor het woonbeleid in Zuid-West-Vlaanderen atlas Zuidelijk West-Vlaanderen / Fascikel 7 Colofon Dit woonregieboek werd opgemaakt door de regionale cel woonbeleid

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN

LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN LEVENSLANG LEREN BELEIDSAANBEVELINGEN STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN HET PROVINCIEBESTUUR WEST-VLAANDEREN EN DE CONSORTIA VOLWASSENENONDERWIJS MENES EN WEBROS SEPTEMBER 2010 INHOUDSTAFEL HOOFDSTUK

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

egov Monitor Lokale besturen

egov Monitor Lokale besturen egov Monitor Lokale besturen egovernment in Vlaanderen en Brussel Yves Ramaekers Academiejaar 2008 Eindverhandeling ingediend voor het behalen van het diploma Bedrijfsmanagement egov Monitor Lokale besturen

Nadere informatie

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant

RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant RAPPORT VisitBrabant ConnectBrabant Bart de Boer Kwartiermaker 31 Maart 2014 Inleiding... 2 Voor en door partners... 2 VisitBrabant: van beweging naar organisatie... 2 Succesfactoren en momentum... 3 De

Nadere informatie

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel

Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Toerismecahiers Reizen met kennis van zaken MICE-onderzoek in Vlaanderen en Brussel Colofon Toerisme Vlaanderen - dienst Planning & Onderzoek Raf De Bruyn (hoofd Planning & Onderzoek) Vincent Nijs Jan

Nadere informatie

!! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 #

!! # $ % & ' & ( )*+, & -. / 0 / +1 & 22 & & # & / / / /   3 # 3 3 # !! "# $ % & ' & ( )*+, & "-. / "0 / "+1 & 22 & & # & / / / / " " 3 "# 3 3 # 2 1. Voorwoord 45 2.+637 +845. 88.9..227 4545 45425 2282 4522 2485 2 )8* 2 +8 22. #.). :*.2 88..;457.. +2222. 8+22< 222 2 2.23

Nadere informatie

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006

Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Vlaams Architectuurinstituut Beleidsplan 2004-2006 Pagina 1 van 47 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 1.1. VOORGESCHIEDENIS... 3 1.2. SITUATIESCHETS...FOUT! BLADWIJZER NIET GEDEFINIEERD.2 2. BELEIDSPLAN...

Nadere informatie

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen

Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen. Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen Handleiding voor kwaliteitsvol denken en doen 1 Colofon: Starten met kleinschalige logies in Vlaanderen 2 Uitgave: Plattelandstoerisme in Vlaanderen vzw Diestsevest

Nadere informatie

Internationale Marketingstrategie

Internationale Marketingstrategie Internationale Marketingstrategie Vlaanderen-Brussel g 2012-2015 Samen een nieuwe start Vlaanderen als merk in de markt zetten is een keuze. Het is ook een uitdaging. Geen marketing zonder uitdaging.

Nadere informatie

Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea

Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Inhoudsopgave Inleiding De cursus publieksonderzoek voor kleine en middelgrote musea Deel 1. Waarom publieksonderzoek 1.1. Publiek 1.2. Doelgroepen

Nadere informatie

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven

Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Het belang van e-commerce en m-commerce als internationalisatiestrategie voor Vlaamse modebedrijven Kwalitatief onderzoek Said Chakri 0467182 Masterproef aangeboden

Nadere informatie

LEEGSTAND EN HERBESTEMMING. Inventariserend onderzoek naar beleid en maatregelen. Eindrapport 23 december 2013

LEEGSTAND EN HERBESTEMMING. Inventariserend onderzoek naar beleid en maatregelen. Eindrapport 23 december 2013 LEEGSTAND EN HERBESTEMMING Inventariserend onderzoek naar beleid en maatregelen Eindrapport 23 december 2013 Onderzoek in opdracht van de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden In samenwerking

Nadere informatie

Open en afstandsleren binnen de Vlaamse bedrijven: Naar zelfgestuurd leren in een lerende organisatie?

Open en afstandsleren binnen de Vlaamse bedrijven: Naar zelfgestuurd leren in een lerende organisatie? Open en afstandsleren binnen de Vlaamse bedrijven: Naar zelfgestuurd leren in een lerende organisatie? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van de Vlaamse minister van Werkgelegenheid en Toerisme, in

Nadere informatie

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC

Crossmedia. concepting. Crossmedia concept voor minor ABC Crossmedia concepting Crossmedia concept voor minor ABC Susan Rijkers 2049597 Sander de Bruijn 2053946 Dennis Janssen 2047212 Troy Rondon Guasque 2047863 Kim Timmermans 2048380 Thomas Vermolen 2036931

Nadere informatie

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven

Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Instroom- en retentiebeleid van bedrijven Wachten tot de witte raaf aan de deur komt kloppen? Finaal eindrapport In opdracht van: Federgon Uitgevoerd door: Daphné Valsamis Barbara Vandeweghe Wim Van der

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie