Collegeprogramma

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegeprogramma 2010 2014"

Transcriptie

1 Evaluatie Collegeprogramma Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden Fotograaf: Jan Elemans

2 2 Evaluatie Collegeprogramma Het college van burgemeester en wethouders V.l.n.r: wethouder Piet de Klein, wethouder Geert Hendriks, wethouder Henk Plaizier en burgemeester Carol van Eert

3 Voorwoord Het college trad aan in een periode waarin sprake was van grote maatschappelijke veranderingen, gecombineerd met economische neergang. Ze koos daarom voor een aanpak die gebaseerd was op twee belangrijke pijlers. Er moest gewerkt worden aan het zijn en blijven van een krachtige gemeente en er moest financieel orde op zaken worden gesteld. Hierbij zijn we uit gegaan van een drietal hoofdlijnen: - Een beleidsinhoudelijke benadering die ervoor moest zorgen dat de gemeente ook in de toekomst vitaal en financieel gezond blijft; - De versterking van het vitaal burgerschap en burgerparticipatie; - De vergroting van de efficiency en effectiviteit van het ambtelijk apparaat met als gevolg een nog kleinere, flexibele organisatie. Er is de afgelopen jaren consequent gewerkt vanuit deze visie. Kerngericht en vraaggericht werken is gemeengoed geworden, in de samenleving zijn belangrijke initiatieven ontstaan en overbodige en belemmerende regels zijn afgeschaft. Door vast te houden aan een strak financieel kader kon vaak geen populaire boodschap worden verteld, maar het leidde wel tot een in de basis gezonde financiële situatie. Hierdoor is het mogelijk om weer voorzichtig te gaan investeren in de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Dit biedt het volgende college een kansrijk uitgangspunt. Intussen is de afgelopen jaren ook veel gerealiseerd. Omvangrijke projecten zijn uitgevoerd en knelpunten zijn opgelost. Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor een efficiënte, praktische aanpak. Zo kon met beperkte middelen veel voor de inwoners worden bereikt. In het vervolg van deze evaluatie worden de belangrijkste resultaten opgesomd. Terugkijkend kunnen we zeggen dat volledig recht is gedaan aan de titel van het collegeprogramma Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. Piet de Klein, Geert Hendriks, Henk Plaizier en Carol van Eert Fotograaf: Jack Tillmanns Evaluatie Collegeprogramma

4 Hoofdstuk 1 Beuningen bestuurt en organiseert Programma algemeen bestuur en integrale veiligheid Participatie en dienstverlening We hebben als college gekozen voor een open bestuursstijl naar de samenleving als geheel. Het gaat hierbij om het voeren van open en zinvolle discussies rondom belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Enkele voorbeelden hiervan is het spreekuur van wethouders, samen met ondernemers komen tot de verordening reclamebelasting, periodieke overleggen met maatschappelijke partners als huisartsen, senioren en vrijwilligers. In het afgelopen jaar hebben we alle kernen bezocht om in gesprek te gaan met onze inwoners over thema s in de gemeente die hun na aan het hart gaan. Olden Tempel is samen met inwoners vorm gegeven en de cliëntenraad WMO spreekt mee over alle thema s samenhangend met de WMO. Omdat we veel reguliere overleggen hebben met maatschappelijke partners geeft ons dit een voorsprong in de op handen zijnde decentralisaties van de AWBZ/Jeugdzorg: we kennen onze partners en hebben hierin een behoorlijk netwerk opgebouwd. In januari 2014 wordt gestart met wijkteams openbare ruimte waarin we per wijk gebundeld alle werkzaamheden gaan oppakken en de wijkcoördinatoren in de week in een keet gaan zitten, zodat inwoners heel laagdrempelig hun vragen kunnen stellen en die dan in het werk meegenomen kunnen worden. In deze collegeperiode is het taalgebruik in brieven vereenvoudigd. Van een onvoldoende scoren we inmiddels een 7,3 voor onze brieven. Een prima resultaat. Het bedrijfsloket is ingericht en de dienstverlening aan de balie is verbeterd. In de benchmark publieke zaken werd de gemeente Beuningen 1e in het jaar Op 1 januari j.l. zijn wij gestart met het volledig werken op afspraak. Dit doen wij enerzijds om de klant maximaal tegemoet te komen in de keuze van het bezoektijdstip, anderzijds de klant(vraag) is bekend en de medewerker is dus voorbereid. De mogelijkheid om digitaal producten aan te vragen of digitaal wijzigingen door te geven zijn toegenomen. In de vereenvoudiging van de regelgeving hadden we plannen deze te minimaliseren. We hebben echter geconstateerd dat in het merendeel van de regelgeving weinig tot geen overbodige aspecten zaten. Deregulering was dus niet altijd in de volle breedte nodig. Dit betekent dat we hierin het accent verlegd hebben naar het lean maken van bedrijfsprocessen waarin we veel contact hebben met de klant. Als eerste zijn het WABO en WWB- proces aangepakt met als doelstelling de doorlooptijd tussen aanvraag en besluit aanmerkelijk in te korten. daar waar mogelijk wordt nu een klaar terwijl u wacht product verstrekt. Inmiddels is de eerste flitsvergunning verstrekt en hebben de eerste burgers binnen een week gehoord of ze in aanmerking kwamen voor een uitkering. Hiervoor hebben we het wijkwethouderschap ingevoerd, spreekuren gehouden en hebben we onder de titel de de gemeente en u: in gesprek alle dorpen in de gemeenten bezocht om met inwoners te praten over hun beurt, wijk of dorp. we als college. Bedrijven zijn bezocht en we hebben, niet alleen, in de bezuinigingsoperatie constructief overleg gehouden met onze maatschappelijke partners en hebben daardoor samen met deze partners veel bezuinigingen adequaat kunnen invoeren. Van schoolbesturen, ZLTO tot huisartsen, met al deze partijen hebben we periodiek overleg. Ook in het kader van handhavingstrajecten vinden we het contact en dienstverlening aan burgers belangrijk en hebben daarom ingevoerd om eerst het gesprek aan te gaan alvorens het formele handhavingstraject in te zetten. Samenwerking Om op lange termijn een krachtige gemeente te blijven is opschaling op onderdelen van ons takenpakket nodig. De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Beuningen en Druten is als eerste opgepakt. In verband met hoge basisinvesteringen vond met name Druten de terugverdientijd te lang duren om van start te durven gaan met de samenwerking. In aansluiting hierop hebben we voortvarend de samenwerking in het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal opgepakt. - De belastingsamenwerking in Beuningen is met een aantal gemeenten uitgebreid. - Samenwerking op het terrein van milieuvergunningen is in 2013 gestart en de brandweer is integraal onderdeel geworden van de veiligheidsregio. - Formele samenwerking op het terrein van de ICT, Werkbedrijf en AWBZ/Jeugdzorg is opgepakt waarbij de eerste twee onderdelen in een besluitvormend traject zitten. - Ambtelijke samenwerking op onderdelen als BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), gezamenlijke aanbestedingen e.d. vinden volop plaats in wisselende samenstellingen. Burgerparticipatie Er is ervaring en kennis opgedaan over wat burgerinitiatieven voor ons als gemeente Beuningen betekent. Separaat op burgerinitiatieven is geen beleid geformuleerd. Het denken en handelen hierover past prima binnen reeds bestaande beleidskaders zoals op het sociale domein waarin we de kracht en de zelfredzaamheid van burgers centraal stellen. Het burgerinitiatief Generatiepark Winssen heeft bestuurlijk veel aandacht gekregen. Burgers aan de Veerman verwijderen inmiddels als buurt het eendenkroos uit het water waarvoor de gemeente de nodige hulpmiddelen heeft aangeschaft. Het is goed om de rollen van de initiatiefnemer(s), ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad nader met elkaar te bediscussiëren. Een belangrijk item voor ons was om als college als geheel en als wethouder individueel toegankelijk en benaderbaar te zijn voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 4 Evaluatie Collegeprogramma

5 Gemeente & u in gesprek, op 2 maart 2013 in Weurt Evaluatie Collegeprogramma

6 Hoofdstuk 2 Mobiliteit en economie in Beuningen Programma verkeer en vervoer en economische zaken Economie Met de invoering van het omgevingsloket kunnen bedrijven hun vergunningen digitaal bij ons aanvragen. Het is mogelijk om bij één loket een integrale vergunningaanvraag in te dienen en zo één procedure te doorlopen. Ondernemers kunnen ook de status van hun aanvraag zien. De gemeente heeft het bewijs van Goede Dienst ontvangen. Dit is een meetinstrument waarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in kaart kan worden gebracht. Het instrument meet de prestaties van de gemeente op de dienstverlening aan ondernemers. Het Bewijs van Goede Dienst werkt op basis van ondernemerswensen en werkt zodoende van buiten naar binnen. Een van de ondernemerswensen is het nieuwe reclamebeleid dat in januari 2014 door de raad is vastgesteld. Dit betekent voor ondernemers, verenigingen en inwoners op dit onderdeel een forse vermindering van regels. De bedrijvencontactbijeenkomst is inmiddels een vast jaarlijks terugkerend evenement. Op deze bijeenkomst wordt de ondernemer van het jaar bekend gemaakt. Niet alleen voor de ondernemer van het jaar maar ook voor de twee andere genomineerde ondernemers levert dit extra publiciteit op. De leden van het college gaan regelmatig op werkbezoek bij de bedrijven in Beuningen waarbij ook steevast het onderwerp werkgelegenheid voor mensen in de uitkering aanhangig wordt gemaakt. In 2010 ging het vleeswarenbedrijf Henri v.d. Bilt in Weurt verloren door een forse brand. Door een nauwe samenwerking tussen gemeente en het bedrijf werd bereikt dat Henri v.d. Bilt behouden bleef voor de gemeente. Dit door een nieuwbouw op de Schoenaker. In 2013 is in de kernen van de gemeente Beuningen glasvezel aangelegd. Ook voor vele ondernemers geeft dit enorme voordelen voor verbetering van hun dienstverlening. Juni 2012, aanleg Verlengde Wilhelminalaan Om een impuls te geven aan het centrum is in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de ondernemers in het centrum de reclamebelasting ingevoerd. De in het leven geroepen Stichting Centrum Management Beuningen beheert de gelden uit de opbrengst reclamebelasting. Daarmee worden de activiteiten in het centrum gefinancierd. Verkeer Er is fors geïnvesteerd in de infrastructuur van de gemeente Beuningen. En dan niet alleen voor de automobilisten. De aanleg van een zuidelijke snelfietsroute tussen Beuningen en Nijmegen is op het Beuningse traject nagenoeg afgerond. De noordelijke snelfietsroute moet op een paar onderdelen nog worden geoptimaliseerd. De financiele middelen hiervoor zijn al wel beschikbaar en de realisatie staat in 2014 gepland. Begin 2011 zijn de vrijliggende fietspaden tussen Ewijk en Winssen gerealiseerd en ook het fietspad tussen Beuningen en Wijchen is verbeterd. Tussen diezelfde plaatsen rijdt tevens een buurtbus die gezien het aantal gebruikers zeer succesvol is. En tot slot is de ontsluiting van de wijk Beuningse Plas verbeterd met het afmaken van de Lagunesingel. Na de aanleg van de Verlengde Wilhelminalaan, die aansluit op de Schoenaker, is die wijk en overige delen van Beuningen-zuid nog beter bereikbaar. De Koningstraat Ewijk is door diverse tijdelijke maatregelen omgevormd naar 30 km gebied om de veiligheid voor vooral fietsers te vergroten. Het voornemen is de inrichting van een zogeheten fietsstraat, waar de auto vooral te gast is. E.e.a. is afhankelijk van een eventuele subsidiebijdrage van de provincie. Ook is de voorbereiding gestart van het toegankelijker maken van Weurt door de barrièrewerking van de Van Heemstraweg weg te verkleinen met o.a. de reconstructie van het kruispunt ter hoogte van de Postkantoorstraat en Kerkstraat. Het winkelhart van Beuningen Tot slot is ook in de afgelopen periode veel aandacht gegaan naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in de nabijheid van scholen en in de wijken door het nemen van kleine verkeersmaatregelen (drempels, markeringen e.d.). 6 Evaluatie Collegeprogramma

7 Hoofdstuk 3 Beuningen kiest voor vitale wijken en dorpen Programma onderwijs, welzijn en maatschappelijke ondersteuning Vitale kernen sport en onderwijs De gemeente Beuningen telt vier kernen. Deze kernen zijn verschillend; ieder heeft een eigen karakter. Daarom regelen we per kern wat per kern geregeld kan worden; en op gemeentelijk niveau wat kern overstijgend is. Een vitale kern heeft een aantal voorzieningen voor sport, welzijn en onderwijs. In de afgelopen collegeperiode is op het gebied van sport en onderwijs het volgende gerealiseerd. Renovatie sporthal de Tinnegieter, in 2012 zijn de kleedkamers, gangen, entree en plafonds vernieuwd en/of gerenoveerd. Voor 2014 staat de renovatie van de hal zelf en het plaatsen van zonnepanelen op stapel. In samenwerking met de verenigingen is in 2013 in Weurt en Beuningen de toplaag van een aantal tennisbanen vervangen. Sportparkt Roda 28 en W.V.W zijn beiden in 2012 gerevitaliseerd. In 2010 is de nieuwe korfbalaccommodatie van NAS opgeleverd en in gebruik genomen op het sportpark aan de Schoenaker. Een jaar later is op dat zelfde sportpark het openbaar toegankelijke fitness/beweegplein geopend. November 2013, Wethouder Geert Hendriks reikte ruim 200 planten uit aan mantelzorgers in de gemeente Beuningen. De samenwerking met de sportclubs is verstevigd. Dit is vooral vormgegeven door de overdracht van het clubgebouw van NAS aan NMHC Beuningen, ruimte voor TC De Linden voor extra banen en extra ruimte voor de Beuningse Boys. De huisvesting van scholen hebben we in prima staat gehouden, de nieuwbouw van de Wegwijzer is opgeleverd. In samenwerking met het schoolbestuur Oeverwal zijn in de afgelopen periode de scholen Klimboom en Duivendonck samengevoegd tot Reuzenpas, t Schrijverke en de Beundert tot Kameleon en de Klavervier is verhuisd naar een ander gebouw. De samenvoeging van scholen en het afstoten van schoolgebouwen is geruisloos verlopen. In de afgelopen collegeperiode heeft Weurt extra aandacht gekregen. Het is ons in de lobby bij de provincie en de stadsregio gelukt om extra middelen voor Weurt te genereren. Dit betekent dat niet alleen de Ru yterschool vervangen wordt, het is hierdoor mogelijk geworden om de Ruyterschool samen te voegen met de sporthal en het dorpshuis waarbij het dorpshuis compleet vervangen wordt en de sporthal gerenoveerd. Ook de van Heemstraweg krijgt in Weurt een facelift. Juni 2013, architect Pieter van Oosterhout presenteert zijn architectonische visie op de nieuwe Kloosterhof in Weurt. Vitale kernen jeugd, welzijn en zorg Met Waasdaa heeft de kern Beuningen voor het eerst een goed lopend jongerencentrum. In de afgelopen periode is veel aandacht en tijd geweest voor vrijwilligers en mantelzorgers in zijn algemeenheid en in de zorg in het bijzonder. Met het project mantelplant zijn een fors aantal vrijwilligers en mantelzorgers in beeld gekomen. Het peuterspeelzaalwerk is gefuseerd en is een sterke partner ondanks de forse bezuinigingen. De gemeente heeft noodgedwongen fors bezuinigd op verenigingen, instellingen en voorzieningen in het welzijnsdomein. Door bestuurlijke en ambtelijke inzet heeft dit nergens geleid tot fricties of verstoorde relaties. In deze collegeperiode is het Centrum voor jeugd en gezin vormgegeven waarin de coördinatie en doorzettingsmacht geregeld voor de aanpak en de afstemming van de zorg en de opvoedingsondersteuning. Als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg en AWBZ zijn we inmiddels bezig met de omvorming van het netwerk CJG richting Primair Onderwijs door de Lokale Toegang tot Zorg. Omdat de gemeente Beuningen een groot en divers netwerk (waaronder periodiek overleg met huisartsen en het onderwijs) heeft waarin de lijnen kort zijn hebben we in de voorbereiding op de decentralisaties op dit onderdeel een voorsprong ten opzichte van menig andere gemeenten in het land. In de voorbereiding van de decentralisaties liggen we op schema! Zorgpunt blijft of we gaan uitkomen met de financiële middelen. De uitgangspunten voor vitale wijken en kernen zijn meegegeven bij de ontwikkeling van de Hutgraaf, zodat hier een vitale wijk ontstaat. Bij keuzes voor wonen en zorg is het kader (wonen,werken en zorg) WWZ uitgangspunt en wordt heel Beuningen als woonservicegebied beschouwd. Bij nieuwe ontwikkelingen in het centrum en nabij winkels/ openbaar vervoer wordt bekeken of hier voor de kwetsbare doelgroepen (senioren, zorgvragers) kan worden ontwikkeld. De zorggroep Maas en waal is bezig met de vernieuwing van zorgcentrum Alde Steegh en vormt zo een centraal punt van waaruit zorg kan worden geleverd. Daarnaast werkt de gemeente actief mee aan ontwikkelingen als het afscheidshuis en bijzondere woonvormen zoals Petronella. Evaluatie Collegeprogramma

8 Hoofdstuk 4 Beuningen bevordert meedoen Programma maatschappelijke ondersteuning en sociale voorzieningen Samen aan de slag Wmo Ons standpunt is dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarom staat het beschikbaar stellen van voorzieningen niet centraal, maar het samen zoeken naar een oplossing. Samen kijken we wat de hulpvrager zelf kan, wat zijn omgeving kan, wat echt nodig is, of dat er misschien meer of andere hulp nodig is. Wij zoeken naar duurzame oplossingen. Zelfredzaamheid kan met slimme oplossingen worden gestimuleerd. Waar die niet mogelijk is, bevorderen wij dat naar onze medeburgers wordt omgekeken. Wij proberen een optimale samenhang te zoeken tussen individuele en algemene voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben we hierop geïnvesteerd door: - Invoering van de Kanteling. Het denken in voorzieningen wordt gaandeweg vervangen door een denken in resultaten zowel bij onze eigen medewerkers als de burgers waarvoor we het doen. De uiteindelijke compensatie telt, niet de manier waarop deze bereikt wordt. De Kanteling brengt met zich mee dat meer gesprekken bij de mensen worden gevoerd. Klanten geven in tevredenheidsmetingen aan dat zij dit waarderen. - Samenwerking met MEE wat er toe geleid heeft dat de klantmanagers Wmo beter zicht hebben op verstandelijke en psychische beperkingen. Dit komt de dienstverlening aan deze groepen ten goede. - In 2010 is besloten om op bijna alle Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage te heffen. Dit betekent dat meer rekening wordt gehouden met de eigen financiële mogelijkheden die iemand heeft. - Door het uitvoeren van heronderzoeken Wmo en door pgb-controles sturen we op een juist en correct gebruik van Wmo-voorzieningen - Uit het klanttevredenheidsonderzoek Wmo blijkt dat onze Wmo klanten erg tevreden zijn met name over de persoonlijke benadering van de klantmanagers (kanteling, huisbezoek e.d) en hun specifieke deskundigheid. Wwb Onze aandacht gaat uit naar mensen die werkloos zijn of op een andere wijze niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij zetten maximaal in op re-integratie en participatie. In de afgelopen collegeperiode blijkt dit uit: - Toename aantal werkervaringsplaatsen in onze eigen organisatie maar ook bij andere organisaties zoals NEC en Quantore. - Handhaven aantal trajecten reintegrate en participatie zoals leerwerkplekken, Project Actief van Stichting Perspectief. - Nieuwe inzet op bestrijding langdurige werkloosheid door social return te hanteren bij gemeentelijke aanbestedingsprocedures, werkgeversbenadering, project Matchtime Gelderland-Zuid en de startersbeurs. Deze gehele collegeperiode heeft in het teken gestaan van de recessie en bezuinigingen. Desondanks zijn we er in geslaagd in 2013 een uitstroom te realiseren van 116 personen waarvan 47 personen naar regulier werk. De uitstroom naar regulier werk was in 2012 voor kleine gemeenten 32%, voor Beuningen was dit in %. In 2013 is het uitstroompercentage naar regulier werk zelfs 40%. De uitstroom naar scholing was in 2012 voor kleine gemeenten 5%, voor Beuningen was dit in %. Daarnaast is er gedeeltelijke uitstroom naar werk, het gaat hierbij om mensen die wel werken, maar daardoor nog niet volledig uitkeringsonafhankelijk zijn. Op 31 december 2013 waren 26 personen gedeeltelijk uitgestroomd. Ook op dit domein hebben we stevig ingezet op vermindering van de administratieve lastenverlichting. Zo is met behulp van het lean maken van de processen de doorlooptijd van de aanvraag om levensonderhoud fors ingekort, de procedure om een uitkering aan te vragen is vereenvoudigd en we vragen minder gegevens bij de klanten op. Klantmanager in gesprek. 8 Evaluatie Collegeprogramma

9 Hoofdstuk 5 Een duurzaam Beuningen Programma landschap, milieu en groen Op het gebied van recreatie en duurzaamheid is de afgelopen jaren veel gebeurd. Zo is er sinds juni 2011 een fiets- en voetveer over de Waal, kunnen inwoners en toeristen nu struinen door de uiterwaarden en maken de sportieve mensen volop gebruik van de diverse hardlooproutes. Ook is een denktank opgestart met externe partijen waarin de mogelijkheden en de attractiviteit van de uiterwaarden en de Waal beter benut kunnen gaan worden. Ook de verbinding tussen de kernen met de uiterwaarden en de Waal is verstevigd door de komst van o.a. een theetuin in Winssen en een minicamping in Beuningen. Wij zijn doorgegaan met het project Waalweelde om het veilige en vooral het mooie karakter van de uiterwaarden te vergroten. Op woensdag 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met een voorgestelde investering van 15 miljoen voor dit project. De provincie wil de Waal meer ruimte geven om hoog water op te vangen en tegelijkertijd wordt een kwaliteitsimpuls geleverd aan de Beuningse Uiterwaarden. Het geld wordt ingezet om een start te maken met de te graven strang. Ook wel nevengeul genoemd. Deze nevengeul maakt meer ruimte voor rivierwater en verkleint de kans op overstromingen in Nijmegen en de omringende dorpen. Bovendien ontstaat zo ook ruimte voor natuurontwikkeling, voor groene recreatie en voor buitendijks bouwen. De rivierveiligheid van inwoners verbetert aanzienlijk en natuurlijke rivierprocessen worden hersteld. Het plan wordt uitgevoerd door de provincie Gelderland samen met Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Beuningen. Een bijzondere impuls aan het recreatieve karakter van de gemeente is binnengehaald met een nieuw muziekfestival dat dit jaar op de Groene Heuvels wordt gehouden. Mojo Concerts lanceert in het laatste weekend van juni een nieuw festival genaamd Down The Rabbit Hole. Het festival richt zich op een publiek van tussen de 20 en 40 jaar, dat geïnteresseerd is in alternatieve muziek en daaraan grenzende culturele uitingen. De organisatie richt zich in het eerste jaar op tot bezoekers. In samenspraak met de gemeente Beuningen is de maximale capaciteit voor dit jaar op gesteld. Er zijn drie muziekpodia gepland en daarnaast wil de organisatie allerlei andere activiteiten bieden. Zowel het groenbeleidsplan, groenbeheerplan en het bomenbeheerplan zijn in deze collegeperiode afgerond waardoor de achterstand in het opstellen van plannen is ingelopen. De bezuinigingen op groen zijn niet gerealiseerd met de nieuwe aanbesteding voor de komende 3 jaren maar we blijven wel binnen de door de raad gestelde begrotingskaders van De achterstanden in het bomenonderhoud zijn grotendeels weggewerkt. De nieuwe bomenverordening waarin deregulering centraal staat, is vastgesteld en gaat binnenkort in werking treden. Voor de periode is in het kader van het landschapsontwikkelingsplan een nieuwe uitvoeringsstrategie ontwikkeld samen met regiogemeenten. Het landschap heeft kleinschalige impulsen gekregen o.a. de aanplant/onderhoud van erfbeplantingen en snoeicursussen. Bewustwording over klimaatproblematiek en voorlichting over energiebesparing staan hoog op de agenda. We hebben daarom in de afgelopen beleidsperiode nadrukkelijk aandacht gegeven aan diverse voorlichtingsprojecten: de Europese Mobiliteitsweek, Duurzame Ondernemersbijeenkomsten en Klimaateducatie op basisscholen zijn hier enkele voorbeelden van. Wij hebben bedrijven gefaciliteerd bij het inzichtelijk maken van het energiebesparingspotentieel door middel van Energie Prestatieadviezen. Samen met de provincie en onze regiogemeenten subsidiëren wij isolatiemaatregelen voor onze bewoners. Scholen, de Tinnegieter en het gemeentehuis hebben we voorzien van zonnepanelen. De gemeente is initiator van Zonnepaneelvoordeel.nl, de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen waaraan uiteindelijk 28 gemeenten hebben deelgenomen. We hebben samen met de woningcorporatie in de wijk Olden Tempel 6 energie neutrale woningen gerealiseerd. Beuningen heeft nu haar eigen netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. We hebben energiebesparingsprojecten uitgevoerd bij supermarkten en zorginstellingen. Samen met onze regiogemeenten hebben we ervoor gezorgd dat GFTafval nu wordt verwerkt tot groen gas waarop de openbaar vervoer bussen in de gehele regio rijden. Opwekking van groen gas inclusief compostering is door de gemeente op verzoeken van de ARN gefaciliteerd. De gemeente experimenteert ook met energiezuinige openbare verlichting. Medio 2014 zullen alle gemeentelijke gebouwen electra aansluitingen krijgen voorzien van slimme meters. Met deze meters is het mogelijk het werkelijk verbruik en de effecten van verbetermaatregelen beter te volgen. Door de geplande regionale energie-inkoop in 2014 is de verwachting dat voor de komende jaren op duurzame wijze gas en elektra voor de gemeentelijke installaties en gebouwen kan worden ingekocht. De Beuningse kindergemeenteraad is zeer actief geweest met uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheid. Met de kindergemeenteraad is een Beuningse Bomenrap gemaakt, er zijn klimaatlessen gegeven op scholen door de gemeente, er is een duurzame fotowedstrijd gehouden voor de gemeentegids en in 2014 wordt er een nieuw bos aangelegd. Juni 2011, fiets- en voetveer H4 De Weerder komt in de vaart. Evaluatie Collegeprogramma

10 Hoofdstuk 6 Beuningen ontwikkelt Programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en ruimtelijke projecten Bij het aantreden als college zorgde de woningbouwrecessie voor zware verliezen. De aangekochte grond leverde ineens geen geld meer op maar zorgde juist voor een flinke rentelast. En als klap op de vuurpijl was het zandwinningsproject in de Beuningse Plas ineens veel minder geld waard en ziet de gemeente de miljoeneninvestering niet meer terug. De recessie heeft duidelijk invloed op de woningbouwproductie. Dit gaat daarom minder hard dan gepland maar er wordt nog steeds gebouwd in de gemeente Beuningen. Bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Roozenburg in Weurt, in de wijken Oranjekwartier en Olden Tempel in Beuningen en natuurlijk in Keizershoeve in Ewijk. De woningbouwontwikkeling op het Asdonckterrein is gestaakt. Per saldo heeft de gemeente in het kader van het door de raad vastgestelde woningbouwprogramma nog meer dan voldoende plannen in ontwikkeling om de daarin genoemde aantallen te realiseren. De mogelijkheden om maximaal onze gronden te verkopen hebben geleid tot een nieuwe manier van werken en wijze waarop gronden op de markt worden gezet. Dit college is gestart met uitnodigingsplanologie: als gemeenten stellen we afhankelijk van de locatie zo minimaal mogelijke randvoorwaarden en gaan of middels aanbesteding of 1 op 1in gesprek met ontwikkelaars die interesse hebben in onze gronden. De Hutgraaf is de eerste locatie die op deze wijze is aangepakt waarbij we in maart 2014 met een van de 4 partijen tot voorlopige gunning willen over gaan. Daarnaast zijn allerlei mogelijke verkooplocaties van de gemeente in beeld gebracht die we inmiddels ontwikkellocaties noemen. Deze worden ook via de methode van de uitnodigingsplanologie op de markt gezet. Onlangs is circa 50 hectare buitenplanse grond verkocht aan het RGV. Wij willen een gemeente zijn waar mensen graag wonen en leven. Daarom streven wij naar een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad voor alle bevolkingsgroepen. In dit kader is in de afgelopen periode de woonvisie opgeleverd die kaderstellend is voor de woningbouwproductie in Beuningen. In de gemeentebrede structuurvisie, Beuningen Groen en Dynamisch, zijn onze uitgangspunten goed wonen, goed werken en goede recreatiemogelijkheden vertaald. Financiën Het college werd meteen bij het aantreden geconfronteerd met zware bezuinigingen. De rijksoverheid hevelde veel taken over naar de gemeente en kortte tegelijkertijd de budgetten. In totaal moest er 2 miljoen bezuinigd worden. Helaas kon het niet hierbij blijven. Door de woningbouwrecessie leverde de aangekochte gronden ineens geen geld meer maar zorgden juist voor een flinke rentelast en daarnaast moet op het zandwinproject de Beuningse Plas een fors miljoenenverlies worden genomen. Het college is echter niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft in de afgelopen jaren een pakket aan maatregelen voorgesteld waarmee aanvullend 7,5 miljoen bezuinigd moest worden. Zo is de nieuwbouw van het gemeentehuis niet doorgegaan en is de interne bedrijfsvoering gekort met maar liefst 36 fte. Daarnaast zijn helaas ook maatregelen genomen die de Beuningse samenleving raken. Van het totale bezuinigingspakket van 9,5 miljoen is circa 8 miljoen gerealiseerd bij de begroting van Het college is zich permanent blijven richten op het verbeteren van haar financiële positie. Het bereiken van een financieel gezonde gemeente is en blijft ook topprioriteit voor de toekomst. De begroting 2014 is structureel sluitend en ondanks alle maatregelen waaronder trendmatige verhogingen van de ozb staat Beuningen slechts 259e van gemeenten qua woonlastendruk (nummer 1 heeft de laagste lasten). Het college heeft maximaal ingezet op een constructief overleg met de Provincie Gelderland wat geresulteerd heeft in een forse provinciale bijdrage voor het verlies in de Beuningse Plas, middelen voor de Kloosterhof en een tweetal verkeersprojecten. Voor de toekomst blijft het versneld aflossen van de negatieve reservepositie van de gemeente Beuningen een van de belangrijkste aandachtspunten. Ontwikkellocaties worden duidelijk zichtbaar gepromoot. 10 Evaluatie Collegeprogramma

11 Colofon Februari 2014 Gemeente Beuningen Postbus AA Beuningen Tel Fotografie: Ger Loeffen, Jack Tillmanns, medewerkers gemeente Beuningen Vormgeving: Bit Agency, Ewijk Evaluatie Collegeprogramma

12 Postbus 14, 6640 aa Beuningen, telefoonnummer ,

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012

Ondersteuning. Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 Ondersteuning Datum 10.04.2012 VOORJAARSNOTA 2012 1 Inhoudsopgave Hoofdstukken Pagina 1. Inleiding 3 2. Omgevingsanalyse en relevante beleidsontwikkelingen 7 3. Voorstel met betrekking tot concrete invulling

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013

Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Wageningen Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 November 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Samenwerken... 5 Overheidsparticipatie... 5 Initiatief en ideeën samenleving... 5 De wijken

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

De drempel laag, de lat hoog!

De drempel laag, de lat hoog! De drempel laag, de lat hoog! Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Bestuursovereenkomst Raadsperiode 2014 2018 IJsselstein Voorwoord D66, VVD en CDA hebben overeenstemming bereikt om

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie

Met respect. op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning. - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie Met respect op weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning - Jeugd(zorg) - Wmo - Participatie 14 januari 2014 Inhoudsopgave Pag. Woord vooraf 4 Samenvatting 5 1. Inleiding 8 2. Wat komt

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

begroting gemeente hardenberg

begroting gemeente hardenberg begroting 2012 gemeente hardenberg INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE...1 AAN DE RAAD...2 Leeswijzer...3 Wijze van behandelen...3 FINANCIELE POSITIE...4 Inleiding...4 Het financieel beleid...4 Bezuinigingsprogramma

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid Gemeente Gulpen-Wittem Coalitieprogramma 2014-2018 Samen bouwen aan leefbaarheid 15 april 2014 Inhoudsopgave Coalitie akkoord 2014 Inleiding/voorwoord... 2 1. Algemeen bestuur... 3 1.1. Dienstverlening...

Nadere informatie

Raadsprogramma. Open en transparant. Gemeente Zwijndrecht 2014-2018

Raadsprogramma. Open en transparant. Gemeente Zwijndrecht 2014-2018 Raadsprogramma Open en transparant Gemeente Zwijndrecht 2014-2018 Voorwoord De raad staat voor openheid en transparantie. De inwoners van Zwijndrecht en Heerjansdam hebben er recht op te weten welk beleid

Nadere informatie

INLEIDING. Samen aan zet

INLEIDING. Samen aan zet INLEIDING Samen aan zet Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2015 aan. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 is dit de eerste programmabegroting in deze nieuwe raads- en collegeperiode. We

Nadere informatie

Inhoudsopgave jaarstukken

Inhoudsopgave jaarstukken Jaarstukken 2014 Inhoudsopgave jaarstukken 1. Inleiding en leeswijzer 5 2. Kerngegevens 9 3. Algemene beschouwingen 13 Jaarverslag 4. Programmaverantwoording 25 0. Voorwoord bij de programma s 25 1. Financiën

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6

Inhoudsopgave...2. Inleiding...4. Jaarverslag...6 Jaarstukken 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 Jaarverslag...6 De programma's...7 Programma 1 Dienstverlenend...8 Programma 2 Stimulerend...16 Programma 3 Leefbaar...21 Programma 4 Groeiend...24

Nadere informatie

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE

Z O M E R N O T A GEMEENTE VLAGTWEDDE Z O M E R N O T A 2 0 1 5 GEMEENTE VLAGTWEDDE Inhoudsopgave Zomernota 1. Inleiding 3 2. Leeswijzer 3 3. per programma 4 programma 1 Burger en bestuur 4 programma 2 Veiligheid 13 programma 3 Ruimte 15 programma

Nadere informatie