Collegeprogramma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Collegeprogramma 2010 2014"

Transcriptie

1 Evaluatie Collegeprogramma Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden Fotograaf: Jan Elemans

2 2 Evaluatie Collegeprogramma Het college van burgemeester en wethouders V.l.n.r: wethouder Piet de Klein, wethouder Geert Hendriks, wethouder Henk Plaizier en burgemeester Carol van Eert

3 Voorwoord Het college trad aan in een periode waarin sprake was van grote maatschappelijke veranderingen, gecombineerd met economische neergang. Ze koos daarom voor een aanpak die gebaseerd was op twee belangrijke pijlers. Er moest gewerkt worden aan het zijn en blijven van een krachtige gemeente en er moest financieel orde op zaken worden gesteld. Hierbij zijn we uit gegaan van een drietal hoofdlijnen: - Een beleidsinhoudelijke benadering die ervoor moest zorgen dat de gemeente ook in de toekomst vitaal en financieel gezond blijft; - De versterking van het vitaal burgerschap en burgerparticipatie; - De vergroting van de efficiency en effectiviteit van het ambtelijk apparaat met als gevolg een nog kleinere, flexibele organisatie. Er is de afgelopen jaren consequent gewerkt vanuit deze visie. Kerngericht en vraaggericht werken is gemeengoed geworden, in de samenleving zijn belangrijke initiatieven ontstaan en overbodige en belemmerende regels zijn afgeschaft. Door vast te houden aan een strak financieel kader kon vaak geen populaire boodschap worden verteld, maar het leidde wel tot een in de basis gezonde financiële situatie. Hierdoor is het mogelijk om weer voorzichtig te gaan investeren in de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen. Dit biedt het volgende college een kansrijk uitgangspunt. Intussen is de afgelopen jaren ook veel gerealiseerd. Omvangrijke projecten zijn uitgevoerd en knelpunten zijn opgelost. Hierbij is zoveel mogelijk gekozen voor een efficiënte, praktische aanpak. Zo kon met beperkte middelen veel voor de inwoners worden bereikt. In het vervolg van deze evaluatie worden de belangrijkste resultaten opgesomd. Terugkijkend kunnen we zeggen dat volledig recht is gedaan aan de titel van het collegeprogramma Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. Piet de Klein, Geert Hendriks, Henk Plaizier en Carol van Eert Fotograaf: Jack Tillmanns Evaluatie Collegeprogramma

4 Hoofdstuk 1 Beuningen bestuurt en organiseert Programma algemeen bestuur en integrale veiligheid Participatie en dienstverlening We hebben als college gekozen voor een open bestuursstijl naar de samenleving als geheel. Het gaat hierbij om het voeren van open en zinvolle discussies rondom belangrijke ontwikkelingen in onze gemeente, de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie. Enkele voorbeelden hiervan is het spreekuur van wethouders, samen met ondernemers komen tot de verordening reclamebelasting, periodieke overleggen met maatschappelijke partners als huisartsen, senioren en vrijwilligers. In het afgelopen jaar hebben we alle kernen bezocht om in gesprek te gaan met onze inwoners over thema s in de gemeente die hun na aan het hart gaan. Olden Tempel is samen met inwoners vorm gegeven en de cliëntenraad WMO spreekt mee over alle thema s samenhangend met de WMO. Omdat we veel reguliere overleggen hebben met maatschappelijke partners geeft ons dit een voorsprong in de op handen zijnde decentralisaties van de AWBZ/Jeugdzorg: we kennen onze partners en hebben hierin een behoorlijk netwerk opgebouwd. In januari 2014 wordt gestart met wijkteams openbare ruimte waarin we per wijk gebundeld alle werkzaamheden gaan oppakken en de wijkcoördinatoren in de week in een keet gaan zitten, zodat inwoners heel laagdrempelig hun vragen kunnen stellen en die dan in het werk meegenomen kunnen worden. In deze collegeperiode is het taalgebruik in brieven vereenvoudigd. Van een onvoldoende scoren we inmiddels een 7,3 voor onze brieven. Een prima resultaat. Het bedrijfsloket is ingericht en de dienstverlening aan de balie is verbeterd. In de benchmark publieke zaken werd de gemeente Beuningen 1e in het jaar Op 1 januari j.l. zijn wij gestart met het volledig werken op afspraak. Dit doen wij enerzijds om de klant maximaal tegemoet te komen in de keuze van het bezoektijdstip, anderzijds de klant(vraag) is bekend en de medewerker is dus voorbereid. De mogelijkheid om digitaal producten aan te vragen of digitaal wijzigingen door te geven zijn toegenomen. In de vereenvoudiging van de regelgeving hadden we plannen deze te minimaliseren. We hebben echter geconstateerd dat in het merendeel van de regelgeving weinig tot geen overbodige aspecten zaten. Deregulering was dus niet altijd in de volle breedte nodig. Dit betekent dat we hierin het accent verlegd hebben naar het lean maken van bedrijfsprocessen waarin we veel contact hebben met de klant. Als eerste zijn het WABO en WWB- proces aangepakt met als doelstelling de doorlooptijd tussen aanvraag en besluit aanmerkelijk in te korten. daar waar mogelijk wordt nu een klaar terwijl u wacht product verstrekt. Inmiddels is de eerste flitsvergunning verstrekt en hebben de eerste burgers binnen een week gehoord of ze in aanmerking kwamen voor een uitkering. Hiervoor hebben we het wijkwethouderschap ingevoerd, spreekuren gehouden en hebben we onder de titel de de gemeente en u: in gesprek alle dorpen in de gemeenten bezocht om met inwoners te praten over hun beurt, wijk of dorp. we als college. Bedrijven zijn bezocht en we hebben, niet alleen, in de bezuinigingsoperatie constructief overleg gehouden met onze maatschappelijke partners en hebben daardoor samen met deze partners veel bezuinigingen adequaat kunnen invoeren. Van schoolbesturen, ZLTO tot huisartsen, met al deze partijen hebben we periodiek overleg. Ook in het kader van handhavingstrajecten vinden we het contact en dienstverlening aan burgers belangrijk en hebben daarom ingevoerd om eerst het gesprek aan te gaan alvorens het formele handhavingstraject in te zetten. Samenwerking Om op lange termijn een krachtige gemeente te blijven is opschaling op onderdelen van ons takenpakket nodig. De samenvoeging van de ambtelijke organisaties van Beuningen en Druten is als eerste opgepakt. In verband met hoge basisinvesteringen vond met name Druten de terugverdientijd te lang duren om van start te durven gaan met de samenwerking. In aansluiting hierop hebben we voortvarend de samenwerking in het Rijk van Nijmegen en Maas en Waal opgepakt. - De belastingsamenwerking in Beuningen is met een aantal gemeenten uitgebreid. - Samenwerking op het terrein van milieuvergunningen is in 2013 gestart en de brandweer is integraal onderdeel geworden van de veiligheidsregio. - Formele samenwerking op het terrein van de ICT, Werkbedrijf en AWBZ/Jeugdzorg is opgepakt waarbij de eerste twee onderdelen in een besluitvormend traject zitten. - Ambtelijke samenwerking op onderdelen als BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie), gezamenlijke aanbestedingen e.d. vinden volop plaats in wisselende samenstellingen. Burgerparticipatie Er is ervaring en kennis opgedaan over wat burgerinitiatieven voor ons als gemeente Beuningen betekent. Separaat op burgerinitiatieven is geen beleid geformuleerd. Het denken en handelen hierover past prima binnen reeds bestaande beleidskaders zoals op het sociale domein waarin we de kracht en de zelfredzaamheid van burgers centraal stellen. Het burgerinitiatief Generatiepark Winssen heeft bestuurlijk veel aandacht gekregen. Burgers aan de Veerman verwijderen inmiddels als buurt het eendenkroos uit het water waarvoor de gemeente de nodige hulpmiddelen heeft aangeschaft. Het is goed om de rollen van de initiatiefnemer(s), ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad nader met elkaar te bediscussiëren. Een belangrijk item voor ons was om als college als geheel en als wethouder individueel toegankelijk en benaderbaar te zijn voor onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen. 4 Evaluatie Collegeprogramma

5 Gemeente & u in gesprek, op 2 maart 2013 in Weurt Evaluatie Collegeprogramma

6 Hoofdstuk 2 Mobiliteit en economie in Beuningen Programma verkeer en vervoer en economische zaken Economie Met de invoering van het omgevingsloket kunnen bedrijven hun vergunningen digitaal bij ons aanvragen. Het is mogelijk om bij één loket een integrale vergunningaanvraag in te dienen en zo één procedure te doorlopen. Ondernemers kunnen ook de status van hun aanvraag zien. De gemeente heeft het bewijs van Goede Dienst ontvangen. Dit is een meetinstrument waarmee de gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers in kaart kan worden gebracht. Het instrument meet de prestaties van de gemeente op de dienstverlening aan ondernemers. Het Bewijs van Goede Dienst werkt op basis van ondernemerswensen en werkt zodoende van buiten naar binnen. Een van de ondernemerswensen is het nieuwe reclamebeleid dat in januari 2014 door de raad is vastgesteld. Dit betekent voor ondernemers, verenigingen en inwoners op dit onderdeel een forse vermindering van regels. De bedrijvencontactbijeenkomst is inmiddels een vast jaarlijks terugkerend evenement. Op deze bijeenkomst wordt de ondernemer van het jaar bekend gemaakt. Niet alleen voor de ondernemer van het jaar maar ook voor de twee andere genomineerde ondernemers levert dit extra publiciteit op. De leden van het college gaan regelmatig op werkbezoek bij de bedrijven in Beuningen waarbij ook steevast het onderwerp werkgelegenheid voor mensen in de uitkering aanhangig wordt gemaakt. In 2010 ging het vleeswarenbedrijf Henri v.d. Bilt in Weurt verloren door een forse brand. Door een nauwe samenwerking tussen gemeente en het bedrijf werd bereikt dat Henri v.d. Bilt behouden bleef voor de gemeente. Dit door een nieuwbouw op de Schoenaker. In 2013 is in de kernen van de gemeente Beuningen glasvezel aangelegd. Ook voor vele ondernemers geeft dit enorme voordelen voor verbetering van hun dienstverlening. Juni 2012, aanleg Verlengde Wilhelminalaan Om een impuls te geven aan het centrum is in nauwe samenwerking met een afvaardiging van de ondernemers in het centrum de reclamebelasting ingevoerd. De in het leven geroepen Stichting Centrum Management Beuningen beheert de gelden uit de opbrengst reclamebelasting. Daarmee worden de activiteiten in het centrum gefinancierd. Verkeer Er is fors geïnvesteerd in de infrastructuur van de gemeente Beuningen. En dan niet alleen voor de automobilisten. De aanleg van een zuidelijke snelfietsroute tussen Beuningen en Nijmegen is op het Beuningse traject nagenoeg afgerond. De noordelijke snelfietsroute moet op een paar onderdelen nog worden geoptimaliseerd. De financiele middelen hiervoor zijn al wel beschikbaar en de realisatie staat in 2014 gepland. Begin 2011 zijn de vrijliggende fietspaden tussen Ewijk en Winssen gerealiseerd en ook het fietspad tussen Beuningen en Wijchen is verbeterd. Tussen diezelfde plaatsen rijdt tevens een buurtbus die gezien het aantal gebruikers zeer succesvol is. En tot slot is de ontsluiting van de wijk Beuningse Plas verbeterd met het afmaken van de Lagunesingel. Na de aanleg van de Verlengde Wilhelminalaan, die aansluit op de Schoenaker, is die wijk en overige delen van Beuningen-zuid nog beter bereikbaar. De Koningstraat Ewijk is door diverse tijdelijke maatregelen omgevormd naar 30 km gebied om de veiligheid voor vooral fietsers te vergroten. Het voornemen is de inrichting van een zogeheten fietsstraat, waar de auto vooral te gast is. E.e.a. is afhankelijk van een eventuele subsidiebijdrage van de provincie. Ook is de voorbereiding gestart van het toegankelijker maken van Weurt door de barrièrewerking van de Van Heemstraweg weg te verkleinen met o.a. de reconstructie van het kruispunt ter hoogte van de Postkantoorstraat en Kerkstraat. Het winkelhart van Beuningen Tot slot is ook in de afgelopen periode veel aandacht gegaan naar het verbeteren van de verkeersveiligheid in de nabijheid van scholen en in de wijken door het nemen van kleine verkeersmaatregelen (drempels, markeringen e.d.). 6 Evaluatie Collegeprogramma

7 Hoofdstuk 3 Beuningen kiest voor vitale wijken en dorpen Programma onderwijs, welzijn en maatschappelijke ondersteuning Vitale kernen sport en onderwijs De gemeente Beuningen telt vier kernen. Deze kernen zijn verschillend; ieder heeft een eigen karakter. Daarom regelen we per kern wat per kern geregeld kan worden; en op gemeentelijk niveau wat kern overstijgend is. Een vitale kern heeft een aantal voorzieningen voor sport, welzijn en onderwijs. In de afgelopen collegeperiode is op het gebied van sport en onderwijs het volgende gerealiseerd. Renovatie sporthal de Tinnegieter, in 2012 zijn de kleedkamers, gangen, entree en plafonds vernieuwd en/of gerenoveerd. Voor 2014 staat de renovatie van de hal zelf en het plaatsen van zonnepanelen op stapel. In samenwerking met de verenigingen is in 2013 in Weurt en Beuningen de toplaag van een aantal tennisbanen vervangen. Sportparkt Roda 28 en W.V.W zijn beiden in 2012 gerevitaliseerd. In 2010 is de nieuwe korfbalaccommodatie van NAS opgeleverd en in gebruik genomen op het sportpark aan de Schoenaker. Een jaar later is op dat zelfde sportpark het openbaar toegankelijke fitness/beweegplein geopend. November 2013, Wethouder Geert Hendriks reikte ruim 200 planten uit aan mantelzorgers in de gemeente Beuningen. De samenwerking met de sportclubs is verstevigd. Dit is vooral vormgegeven door de overdracht van het clubgebouw van NAS aan NMHC Beuningen, ruimte voor TC De Linden voor extra banen en extra ruimte voor de Beuningse Boys. De huisvesting van scholen hebben we in prima staat gehouden, de nieuwbouw van de Wegwijzer is opgeleverd. In samenwerking met het schoolbestuur Oeverwal zijn in de afgelopen periode de scholen Klimboom en Duivendonck samengevoegd tot Reuzenpas, t Schrijverke en de Beundert tot Kameleon en de Klavervier is verhuisd naar een ander gebouw. De samenvoeging van scholen en het afstoten van schoolgebouwen is geruisloos verlopen. In de afgelopen collegeperiode heeft Weurt extra aandacht gekregen. Het is ons in de lobby bij de provincie en de stadsregio gelukt om extra middelen voor Weurt te genereren. Dit betekent dat niet alleen de Ru yterschool vervangen wordt, het is hierdoor mogelijk geworden om de Ruyterschool samen te voegen met de sporthal en het dorpshuis waarbij het dorpshuis compleet vervangen wordt en de sporthal gerenoveerd. Ook de van Heemstraweg krijgt in Weurt een facelift. Juni 2013, architect Pieter van Oosterhout presenteert zijn architectonische visie op de nieuwe Kloosterhof in Weurt. Vitale kernen jeugd, welzijn en zorg Met Waasdaa heeft de kern Beuningen voor het eerst een goed lopend jongerencentrum. In de afgelopen periode is veel aandacht en tijd geweest voor vrijwilligers en mantelzorgers in zijn algemeenheid en in de zorg in het bijzonder. Met het project mantelplant zijn een fors aantal vrijwilligers en mantelzorgers in beeld gekomen. Het peuterspeelzaalwerk is gefuseerd en is een sterke partner ondanks de forse bezuinigingen. De gemeente heeft noodgedwongen fors bezuinigd op verenigingen, instellingen en voorzieningen in het welzijnsdomein. Door bestuurlijke en ambtelijke inzet heeft dit nergens geleid tot fricties of verstoorde relaties. In deze collegeperiode is het Centrum voor jeugd en gezin vormgegeven waarin de coördinatie en doorzettingsmacht geregeld voor de aanpak en de afstemming van de zorg en de opvoedingsondersteuning. Als gevolg van de decentralisatie jeugdzorg en AWBZ zijn we inmiddels bezig met de omvorming van het netwerk CJG richting Primair Onderwijs door de Lokale Toegang tot Zorg. Omdat de gemeente Beuningen een groot en divers netwerk (waaronder periodiek overleg met huisartsen en het onderwijs) heeft waarin de lijnen kort zijn hebben we in de voorbereiding op de decentralisaties op dit onderdeel een voorsprong ten opzichte van menig andere gemeenten in het land. In de voorbereiding van de decentralisaties liggen we op schema! Zorgpunt blijft of we gaan uitkomen met de financiële middelen. De uitgangspunten voor vitale wijken en kernen zijn meegegeven bij de ontwikkeling van de Hutgraaf, zodat hier een vitale wijk ontstaat. Bij keuzes voor wonen en zorg is het kader (wonen,werken en zorg) WWZ uitgangspunt en wordt heel Beuningen als woonservicegebied beschouwd. Bij nieuwe ontwikkelingen in het centrum en nabij winkels/ openbaar vervoer wordt bekeken of hier voor de kwetsbare doelgroepen (senioren, zorgvragers) kan worden ontwikkeld. De zorggroep Maas en waal is bezig met de vernieuwing van zorgcentrum Alde Steegh en vormt zo een centraal punt van waaruit zorg kan worden geleverd. Daarnaast werkt de gemeente actief mee aan ontwikkelingen als het afscheidshuis en bijzondere woonvormen zoals Petronella. Evaluatie Collegeprogramma

8 Hoofdstuk 4 Beuningen bevordert meedoen Programma maatschappelijke ondersteuning en sociale voorzieningen Samen aan de slag Wmo Ons standpunt is dat mensen een eigen verantwoordelijkheid hebben. Daarom staat het beschikbaar stellen van voorzieningen niet centraal, maar het samen zoeken naar een oplossing. Samen kijken we wat de hulpvrager zelf kan, wat zijn omgeving kan, wat echt nodig is, of dat er misschien meer of andere hulp nodig is. Wij zoeken naar duurzame oplossingen. Zelfredzaamheid kan met slimme oplossingen worden gestimuleerd. Waar die niet mogelijk is, bevorderen wij dat naar onze medeburgers wordt omgekeken. Wij proberen een optimale samenhang te zoeken tussen individuele en algemene voorzieningen. In de afgelopen jaren hebben we hierop geïnvesteerd door: - Invoering van de Kanteling. Het denken in voorzieningen wordt gaandeweg vervangen door een denken in resultaten zowel bij onze eigen medewerkers als de burgers waarvoor we het doen. De uiteindelijke compensatie telt, niet de manier waarop deze bereikt wordt. De Kanteling brengt met zich mee dat meer gesprekken bij de mensen worden gevoerd. Klanten geven in tevredenheidsmetingen aan dat zij dit waarderen. - Samenwerking met MEE wat er toe geleid heeft dat de klantmanagers Wmo beter zicht hebben op verstandelijke en psychische beperkingen. Dit komt de dienstverlening aan deze groepen ten goede. - In 2010 is besloten om op bijna alle Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage te heffen. Dit betekent dat meer rekening wordt gehouden met de eigen financiële mogelijkheden die iemand heeft. - Door het uitvoeren van heronderzoeken Wmo en door pgb-controles sturen we op een juist en correct gebruik van Wmo-voorzieningen - Uit het klanttevredenheidsonderzoek Wmo blijkt dat onze Wmo klanten erg tevreden zijn met name over de persoonlijke benadering van de klantmanagers (kanteling, huisbezoek e.d) en hun specifieke deskundigheid. Wwb Onze aandacht gaat uit naar mensen die werkloos zijn of op een andere wijze niet volledig kunnen deelnemen aan de maatschappij. Wij zetten maximaal in op re-integratie en participatie. In de afgelopen collegeperiode blijkt dit uit: - Toename aantal werkervaringsplaatsen in onze eigen organisatie maar ook bij andere organisaties zoals NEC en Quantore. - Handhaven aantal trajecten reintegrate en participatie zoals leerwerkplekken, Project Actief van Stichting Perspectief. - Nieuwe inzet op bestrijding langdurige werkloosheid door social return te hanteren bij gemeentelijke aanbestedingsprocedures, werkgeversbenadering, project Matchtime Gelderland-Zuid en de startersbeurs. Deze gehele collegeperiode heeft in het teken gestaan van de recessie en bezuinigingen. Desondanks zijn we er in geslaagd in 2013 een uitstroom te realiseren van 116 personen waarvan 47 personen naar regulier werk. De uitstroom naar regulier werk was in 2012 voor kleine gemeenten 32%, voor Beuningen was dit in %. In 2013 is het uitstroompercentage naar regulier werk zelfs 40%. De uitstroom naar scholing was in 2012 voor kleine gemeenten 5%, voor Beuningen was dit in %. Daarnaast is er gedeeltelijke uitstroom naar werk, het gaat hierbij om mensen die wel werken, maar daardoor nog niet volledig uitkeringsonafhankelijk zijn. Op 31 december 2013 waren 26 personen gedeeltelijk uitgestroomd. Ook op dit domein hebben we stevig ingezet op vermindering van de administratieve lastenverlichting. Zo is met behulp van het lean maken van de processen de doorlooptijd van de aanvraag om levensonderhoud fors ingekort, de procedure om een uitkering aan te vragen is vereenvoudigd en we vragen minder gegevens bij de klanten op. Klantmanager in gesprek. 8 Evaluatie Collegeprogramma

9 Hoofdstuk 5 Een duurzaam Beuningen Programma landschap, milieu en groen Op het gebied van recreatie en duurzaamheid is de afgelopen jaren veel gebeurd. Zo is er sinds juni 2011 een fiets- en voetveer over de Waal, kunnen inwoners en toeristen nu struinen door de uiterwaarden en maken de sportieve mensen volop gebruik van de diverse hardlooproutes. Ook is een denktank opgestart met externe partijen waarin de mogelijkheden en de attractiviteit van de uiterwaarden en de Waal beter benut kunnen gaan worden. Ook de verbinding tussen de kernen met de uiterwaarden en de Waal is verstevigd door de komst van o.a. een theetuin in Winssen en een minicamping in Beuningen. Wij zijn doorgegaan met het project Waalweelde om het veilige en vooral het mooie karakter van de uiterwaarden te vergroten. Op woensdag 26 juni 2013 hebben Provinciale Staten ingestemd met een voorgestelde investering van 15 miljoen voor dit project. De provincie wil de Waal meer ruimte geven om hoog water op te vangen en tegelijkertijd wordt een kwaliteitsimpuls geleverd aan de Beuningse Uiterwaarden. Het geld wordt ingezet om een start te maken met de te graven strang. Ook wel nevengeul genoemd. Deze nevengeul maakt meer ruimte voor rivierwater en verkleint de kans op overstromingen in Nijmegen en de omringende dorpen. Bovendien ontstaat zo ook ruimte voor natuurontwikkeling, voor groene recreatie en voor buitendijks bouwen. De rivierveiligheid van inwoners verbetert aanzienlijk en natuurlijke rivierprocessen worden hersteld. Het plan wordt uitgevoerd door de provincie Gelderland samen met Dienst Landelijk Gebied en de gemeente Beuningen. Een bijzondere impuls aan het recreatieve karakter van de gemeente is binnengehaald met een nieuw muziekfestival dat dit jaar op de Groene Heuvels wordt gehouden. Mojo Concerts lanceert in het laatste weekend van juni een nieuw festival genaamd Down The Rabbit Hole. Het festival richt zich op een publiek van tussen de 20 en 40 jaar, dat geïnteresseerd is in alternatieve muziek en daaraan grenzende culturele uitingen. De organisatie richt zich in het eerste jaar op tot bezoekers. In samenspraak met de gemeente Beuningen is de maximale capaciteit voor dit jaar op gesteld. Er zijn drie muziekpodia gepland en daarnaast wil de organisatie allerlei andere activiteiten bieden. Zowel het groenbeleidsplan, groenbeheerplan en het bomenbeheerplan zijn in deze collegeperiode afgerond waardoor de achterstand in het opstellen van plannen is ingelopen. De bezuinigingen op groen zijn niet gerealiseerd met de nieuwe aanbesteding voor de komende 3 jaren maar we blijven wel binnen de door de raad gestelde begrotingskaders van De achterstanden in het bomenonderhoud zijn grotendeels weggewerkt. De nieuwe bomenverordening waarin deregulering centraal staat, is vastgesteld en gaat binnenkort in werking treden. Voor de periode is in het kader van het landschapsontwikkelingsplan een nieuwe uitvoeringsstrategie ontwikkeld samen met regiogemeenten. Het landschap heeft kleinschalige impulsen gekregen o.a. de aanplant/onderhoud van erfbeplantingen en snoeicursussen. Bewustwording over klimaatproblematiek en voorlichting over energiebesparing staan hoog op de agenda. We hebben daarom in de afgelopen beleidsperiode nadrukkelijk aandacht gegeven aan diverse voorlichtingsprojecten: de Europese Mobiliteitsweek, Duurzame Ondernemersbijeenkomsten en Klimaateducatie op basisscholen zijn hier enkele voorbeelden van. Wij hebben bedrijven gefaciliteerd bij het inzichtelijk maken van het energiebesparingspotentieel door middel van Energie Prestatieadviezen. Samen met de provincie en onze regiogemeenten subsidiëren wij isolatiemaatregelen voor onze bewoners. Scholen, de Tinnegieter en het gemeentehuis hebben we voorzien van zonnepanelen. De gemeente is initiator van Zonnepaneelvoordeel.nl, de collectieve inkoopactie voor zonnepanelen waaraan uiteindelijk 28 gemeenten hebben deelgenomen. We hebben samen met de woningcorporatie in de wijk Olden Tempel 6 energie neutrale woningen gerealiseerd. Beuningen heeft nu haar eigen netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen. We hebben energiebesparingsprojecten uitgevoerd bij supermarkten en zorginstellingen. Samen met onze regiogemeenten hebben we ervoor gezorgd dat GFTafval nu wordt verwerkt tot groen gas waarop de openbaar vervoer bussen in de gehele regio rijden. Opwekking van groen gas inclusief compostering is door de gemeente op verzoeken van de ARN gefaciliteerd. De gemeente experimenteert ook met energiezuinige openbare verlichting. Medio 2014 zullen alle gemeentelijke gebouwen electra aansluitingen krijgen voorzien van slimme meters. Met deze meters is het mogelijk het werkelijk verbruik en de effecten van verbetermaatregelen beter te volgen. Door de geplande regionale energie-inkoop in 2014 is de verwachting dat voor de komende jaren op duurzame wijze gas en elektra voor de gemeentelijke installaties en gebouwen kan worden ingekocht. De Beuningse kindergemeenteraad is zeer actief geweest met uiteenlopende activiteiten rond duurzaamheid. Met de kindergemeenteraad is een Beuningse Bomenrap gemaakt, er zijn klimaatlessen gegeven op scholen door de gemeente, er is een duurzame fotowedstrijd gehouden voor de gemeentegids en in 2014 wordt er een nieuw bos aangelegd. Juni 2011, fiets- en voetveer H4 De Weerder komt in de vaart. Evaluatie Collegeprogramma

10 Hoofdstuk 6 Beuningen ontwikkelt Programma ruimtelijke ordening en volkshuisvesting en ruimtelijke projecten Bij het aantreden als college zorgde de woningbouwrecessie voor zware verliezen. De aangekochte grond leverde ineens geen geld meer op maar zorgde juist voor een flinke rentelast. En als klap op de vuurpijl was het zandwinningsproject in de Beuningse Plas ineens veel minder geld waard en ziet de gemeente de miljoeneninvestering niet meer terug. De recessie heeft duidelijk invloed op de woningbouwproductie. Dit gaat daarom minder hard dan gepland maar er wordt nog steeds gebouwd in de gemeente Beuningen. Bijvoorbeeld in de nieuwe wijk Roozenburg in Weurt, in de wijken Oranjekwartier en Olden Tempel in Beuningen en natuurlijk in Keizershoeve in Ewijk. De woningbouwontwikkeling op het Asdonckterrein is gestaakt. Per saldo heeft de gemeente in het kader van het door de raad vastgestelde woningbouwprogramma nog meer dan voldoende plannen in ontwikkeling om de daarin genoemde aantallen te realiseren. De mogelijkheden om maximaal onze gronden te verkopen hebben geleid tot een nieuwe manier van werken en wijze waarop gronden op de markt worden gezet. Dit college is gestart met uitnodigingsplanologie: als gemeenten stellen we afhankelijk van de locatie zo minimaal mogelijke randvoorwaarden en gaan of middels aanbesteding of 1 op 1in gesprek met ontwikkelaars die interesse hebben in onze gronden. De Hutgraaf is de eerste locatie die op deze wijze is aangepakt waarbij we in maart 2014 met een van de 4 partijen tot voorlopige gunning willen over gaan. Daarnaast zijn allerlei mogelijke verkooplocaties van de gemeente in beeld gebracht die we inmiddels ontwikkellocaties noemen. Deze worden ook via de methode van de uitnodigingsplanologie op de markt gezet. Onlangs is circa 50 hectare buitenplanse grond verkocht aan het RGV. Wij willen een gemeente zijn waar mensen graag wonen en leven. Daarom streven wij naar een evenwichtige opbouw van de woningvoorraad voor alle bevolkingsgroepen. In dit kader is in de afgelopen periode de woonvisie opgeleverd die kaderstellend is voor de woningbouwproductie in Beuningen. In de gemeentebrede structuurvisie, Beuningen Groen en Dynamisch, zijn onze uitgangspunten goed wonen, goed werken en goede recreatiemogelijkheden vertaald. Financiën Het college werd meteen bij het aantreden geconfronteerd met zware bezuinigingen. De rijksoverheid hevelde veel taken over naar de gemeente en kortte tegelijkertijd de budgetten. In totaal moest er 2 miljoen bezuinigd worden. Helaas kon het niet hierbij blijven. Door de woningbouwrecessie leverde de aangekochte gronden ineens geen geld meer maar zorgden juist voor een flinke rentelast en daarnaast moet op het zandwinproject de Beuningse Plas een fors miljoenenverlies worden genomen. Het college is echter niet bij de pakken gaan neerzitten en heeft in de afgelopen jaren een pakket aan maatregelen voorgesteld waarmee aanvullend 7,5 miljoen bezuinigd moest worden. Zo is de nieuwbouw van het gemeentehuis niet doorgegaan en is de interne bedrijfsvoering gekort met maar liefst 36 fte. Daarnaast zijn helaas ook maatregelen genomen die de Beuningse samenleving raken. Van het totale bezuinigingspakket van 9,5 miljoen is circa 8 miljoen gerealiseerd bij de begroting van Het college is zich permanent blijven richten op het verbeteren van haar financiële positie. Het bereiken van een financieel gezonde gemeente is en blijft ook topprioriteit voor de toekomst. De begroting 2014 is structureel sluitend en ondanks alle maatregelen waaronder trendmatige verhogingen van de ozb staat Beuningen slechts 259e van gemeenten qua woonlastendruk (nummer 1 heeft de laagste lasten). Het college heeft maximaal ingezet op een constructief overleg met de Provincie Gelderland wat geresulteerd heeft in een forse provinciale bijdrage voor het verlies in de Beuningse Plas, middelen voor de Kloosterhof en een tweetal verkeersprojecten. Voor de toekomst blijft het versneld aflossen van de negatieve reservepositie van de gemeente Beuningen een van de belangrijkste aandachtspunten. Ontwikkellocaties worden duidelijk zichtbaar gepromoot. 10 Evaluatie Collegeprogramma

11 Colofon Februari 2014 Gemeente Beuningen Postbus AA Beuningen Tel Fotografie: Ger Loeffen, Jack Tillmanns, medewerkers gemeente Beuningen Vormgeving: Bit Agency, Ewijk Evaluatie Collegeprogramma

12 Postbus 14, 6640 aa Beuningen, telefoonnummer ,

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013

Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Strategisch Communicatieplan Meedoen in Alblasserdam Augustus 2013 Wendy Hermans Monique Speelman Karin Stevens Inhoudsopgave 1 Meedoen in Alblasserdam... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Ontwikkelingen... 3 1.3

Nadere informatie

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012

De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen. Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 De drie decentralisaties, Holland Rijnland en de gemeente Teylingen Presentatie Commissie Welzijn 5 maart 2012 Waar gaan we het over hebben? 1. Waarom decentraliseren? 2. Decentralisatie Jeugdzorg 3. Decentralisatie

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Zorgpact Teylingen

Zorgpact Teylingen Zorgpact Teylingen 2015-2016 In 2013 zijn de verschillende partijen gestart met het uitvoeren van het Zorgpact. In het Zorgpact werken de gemeente Teylingen, de huisartsen, Woonstichting Vooruitgang, Warmunda,

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder,

HEERHUGOWAARD. Voorwoord. Beste Heerhugowaarder, Voorwoord Beste Heerhugowaarder, In dit verkiezingsprogramma 2014 hebben wij onze standpunten en visie in tien thema s kort en bondig weergegeven. Onze visie komen voort uit de sociaalliberale keuzes van

Nadere informatie

Van transitie naar transformatie

Van transitie naar transformatie Raad voor Sociaal Domein Duiven Postbus 164 6921 DUIVEN info@rvsdd.nl www.rvsdd.nl Jaarverslag 2015 Van transitie naar transformatie Duiven, mei 2016 1 VOORWOORD 2015 is het jaar van transitie naar de

Nadere informatie

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo

Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Oktober 2011 Decentralisatie begeleiding naar de Wmo Plan van aanpak TransitieBureau Inhoudsopgave Aanleiding Ambitie en Visie van het TransitieBureau Werkwijze TransitieBureau Activiteiten TransitieBureau

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Aan de raad. Status: ter besluitvorming

Aan de raad. Status: ter besluitvorming No. 247372-1 Emmeloord, 19 mei 2014. Onderwerp Keuzenotitie t.b.v. beleidsplan sociaal domein Advies raadscommissie De meeste genoemde opties lijken op voldoende steun in de raad te kunnen rekenen. In

Nadere informatie

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding

BEUNINGEN GEMEENTE. Samenvatting. Besluit om. Inleiding GEMEENTE 5* BEUNINGEN Onderwerp Wijziging APV en leges evenementen Raadsvergadering 14 juli 2015 Nummer(agenda) Commissie 1 Fin en AZ Registratienummer BW15.00354 Datum 1 juli 2015 Registratiecode ui in

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein

INFORMATIEPAKKET. voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein INFORMATIEPAKKET voor dienstverleners met betrekking tot de marktverkenning van de gemeente Leeuwarden binnen het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Maart 2014 Blad 2 Blad 3 Algemene informatie Deze informatie

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL

VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL VISIE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2012-2015 BOEKEL, LANDERD, SINT-OEDENRODE UDEN EN VEGHEL Inhoudsopgave: Voorwoord... 1 1. Visie: door KANTELING in BALANS...2 1.1 De kern: Eigen kracht en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen

AVI-activiteiten 2014-2015. Aanbod van programma Aandacht voor iedereen AVI-activiteiten 2014-2015 Aanbod van programma Aandacht voor iedereen Januari 2014 Inhoudsopgave AVI-activiteiten 2014-2015... 3 Aandachtspunten... 4 Aandacht voor iedereen Het programma Aandacht voor

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 13 maart 2012 Steller : W. van den Hatert Telefoonnummer: 0343-565817 E-mailadres : willem.van.den.hatert@heuvelrug.nl Onderwerp : Beleidsvoorbereiding decentralisatie

Nadere informatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie

Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie BLANCO gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6463 Inboeknummer 15bst01200 Beslisdatum B&W 8 september 2015 Dossiernummer 15.37.551 Raadsvoorstel Programma Inwoners - en Overheidsparticipatie 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen!

PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma Gewoon doen! PvdA Borger-Odoorn Verkiezingsprogramma 2014-2018 Gewoon doen! 1 De sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Solidair, samen en een stimulerende (ondersteunende) overheid De PvdA werkt aan een solidaire

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015

Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 Startnotitie beleidsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 2012-2015 juli 2011: sector Inwonerszaken, team Openbare Orde, Welzijn en Onderwijs 1 Inleiding Voor u ligt de startnotitie beleidsplan Wet Maatschappelijke

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL. Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL Notitie Bestuurlijke toekomst gemeente Leeuwarderadeel Met Leeuwarden naar 2018 Versie 1.0 28/02/2013 Inleiding: In de gemeenteraadsvergadering van 14 februari 2013 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD

MEMO AAN DE GEMEENTERAAD MEMO AAN DE GEMEENTERAAD Aan T.a.v. Datum Betreft Van Ons kenmerk Bijlagen De gemeenteraad - Brede Welzijnsvisie Het college 121560 1 Controller Directie Paraaf Datum CC Samenvatting Op 3 juli 2012 heeft

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG PROVINCIAAL BELEID In maart 2015 zijn er weer provinciale statenverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud.

M E M O. We zien de oplossing niet in grote schaalvergroting naar 1 of 2 gemeenten. We zoeken het in de samenwerking vanuit de inhoud. M E M O Aan : gemeenteraad Wormerland Van : college van burgemeester en wethouders Datum : 5 februari 2015 Onderwerp : Gezamenlijke reactie Colleges Beemster, Edam- Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Waterland,

Nadere informatie

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013

Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset Versie 23 januari 2013 Decentralisatie Jeugdzorg FoodValley: Elke jeugdige telt en doet mee. Afsprakenset 2013-2015 Versie 23 januari 2013 Doel: Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten in de FoodValley in staat om de zorg voor

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

naar een nieuw Wmo-beleidsplan

naar een nieuw Wmo-beleidsplan naar een nieuw Wmo-beleidsplan gemeente Cranendonck extra Commissievergadering 26 april 2011 Ruud Vos Naar een nieuw Wmo-beleidsplan voor Cranendonck trends en ontwikkelingen bestuursakkoord Rijk en VNG

Nadere informatie

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen

WMO Raad Duiven Postbus AD Duiven JAARVERSLAG Participeren is gewoon meedoen JAARVERSLAG 2014 Participeren is gewoon meedoen Duiven, maart 2015 VOORWOORD Grote veranderingen wierpen in 2014 hun schaduw vooruit. De kranten stonden er vol van; de grootste politiek-bestuurlijke verbouwing

Nadere informatie

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING

HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING HULP BIJ MAATWERK - SAMENVATTING Aanleiding Gemeenten zijn sinds 1 januari 2007 verantwoordelijk voor de hulp bij het huishouden (HbH) voor de ondersteuning van mensen met een beperking. Bij de invoering

Nadere informatie

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA!

Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal VERKIEZINGSPROGRAMMA RAADSPERIODE 2014-2018 HET KAN ANDERS! STEM GEWOON CDA! Reimerswaal Het kan anders Ons land verandert snel. Niet alleen kennen we op dit moment in Nederland financieel

Nadere informatie

16 november 2010/35607 Datum :

16 november 2010/35607 Datum : Agendapunt 16 Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer 16 november 2010/35607 Datum : : 2010 Programma : Welzijn Blad : 1 van 8 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder mw. M. van Beukering-Huijbregts

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt.

voortgang van het actieprogramma en de resultaten die hiermee zijn bereikt. Raadsvoorstel Agenda nr.8 Onderwerp: Vaststellen Beleidsplan Wmo 2015-2017 Soort: Besluitvormend Opsteller: M. Peijnenburg Portefeuillehouder: T.C.W. Maas Zaaknummer: SOM/2014/012545 Documentnummer: SOM/2014/012546

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350

Raadsstuk. Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350 Raadsstuk Onderwerp: Lastenverlichting reclame- en uitstallingen Reg.nummer: 2013/50350 1. Inleiding Het beleid voor reclame en uitstallingen bevat algemene regels voor het plaatsen van (gevel)reclame

Nadere informatie

Programmabegroting

Programmabegroting Programmabegroting 2015 2018 4 november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9] Inleiding Portefeuillehouder Financiën Participatie en afwegingskader programmabegroting 2015-2018. 1 Ontwerp- programmabegroting

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING

BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING Berkelland BERKELLAND EEN KRACHTIGE SAMENLEVING met elkaar voor elkaar Verkort verkiezingsprogramma 2014-2018 Kijk voor het volledige CDA verkiezingsprogramma op onze website www.cdaberkelland.nl www.cdaberkelland.nl

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo-beleid

Uitvoeringsplan Wmo-beleid Uitvoeringsplan Wmo-beleid 2016-2019 In onderstaand overzicht is per inwonergroep aangegeven welke nieuwe activiteiten worden ondernomen om de in het Wmo-beleidsplan opgenomen doelstellingen te realiseren.

Nadere informatie

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet

Decentralisaties. Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ. Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Decentralisaties Ingangsdatum 1 januari 2015: Jeugdzorg (behandeling in 1e kamer ws in feb 2014) Wmo 2015 / AWBZ Participatiewet WIJeindhoven: landingsbaan 3D s Jeugdzorg

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016

Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 Jaarverslag 2015 en Onderzoeksplan 2016 (februari 2016) De Rekenkamercommissie Cranendonck bestaat uit: Drs. Jan van den Heuvel (voorzitter) Drs. Angelique Hubens Drs. Stefan de Kort CPC 1 1. Inleiding

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015

Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 Verslag van de consultatiebijeenkomst van 6 januari 2014 met zorgvragers over de Kadernota Wmo 2015 1.Welkom Wethouder Ina van der Werf heet alle aanwezigen welkom en wenst hen alle goeds voor het nieuwe

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013

Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Rekenkamercommissie Wijk bij Duurstede Onderzoeksplanning 2013 Juni 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Onderzoeksonderwerpen in 2013 2.1.Onderzoek naar de effectiviteit van de re-integratieactiviteiten

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN!

VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN! VAN SYSTEEMDENKEN NAAR MENSENDENKEN! Anne Vrieze EVEN VOORSTELLEN Sinds 2008 zelfstandig adviseur wonen, welzijn en zorg Ik vind het belangrijk dat mensen met een beperking volwaardig kunnen meedoen in

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend

Raadsvoorstel. Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant. Status Oordeelvormend Datum: 24-03-15 Onderwerp Zienswijze voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant Status Oordeelvormend Voorstel 1. Kennis nemen van de voorjaarsnota 2016 GGD Hart voor Brabant zoals opgesteld door het GGD-Dagelijks

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013,

Ontwikkelingen. in zorg en welzijn. Wij houden daarbij onverkort vast aan de Koers 2010-2013, KOERS 2014-2015 3 Het (zorg)landschap waarin wij opereren verandert ingrijpend. De kern hiervan is de Kanteling, wat inhoudt dat de eigen kracht van burgers over de hele breedte van de samenleving uitgangspunt

Nadere informatie

Voortzetting van de subsidieregeling

Voortzetting van de subsidieregeling Voortzetting van de subsidieregeling De huidige regeling Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen is zo succesvol dat deze recht doet aan continuering. De 60 aanvragen bij de laatste tranche van deze

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet

Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Veranderingen in de Jeugdzorg, Wmo en Participatiewet Programma -Uitleg veranderingen Jeugd en algemeen Wmo -Uitleg maatwerkvoorzieningen en Wiz -Uitleg participatiewet -Veelgestelde vragen -Ruimte om

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014. Fatale termijn: besluitvorming vóór: Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2014 / 137/2014 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Budgetoverheveling gezond in de stad / mantelzorg Programma / Programmanummer Zorg

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT?

EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? EN WIE NODIGT NU DE GASTEN UIT? Onderzoek naar Toerisme & Recreatie in Bedum AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK Onderwerp dat door burgers is aangedragen Veel beleidsvrijheid van de gemeente, passend in regionale

Nadere informatie

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015

JAARVERSLAG ozjt/samen 14 TwenTse samenwerking op het gebied van zorg en jeugdhulp. Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 Bijeenkomsten & mijlpalen in 2015 2015 1 januari 28 januari 2015 februari maart 2015 start Organisatie Zorg en Jeugdhulp Twente OZJT/Samen 14 TWENTSE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ZORG EN JEUGDHULP PLEIN14

Nadere informatie

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam

Deelnemers: denktank uit de samenleving, gemeenteraad, college en ambtelijk managementteam Samen bouwen aan het huis van de democratie in Bloemendaal Verslag werkatelier over participatie en samenspel tussen samenleving en gemeentebestuur op 4 juni 2015 van 20:00 tot 23:00 uur in het Dorpshuis

Nadere informatie

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein

Onderwerp: Visiedocument Drie decentralisaties: Vooruitzicht op veranderingen in het maatschappelijk domein Agendapunt : 6 Voorstelnummer : 11-085 Raadsvergadering : 7 november 2013 Naam opsteller : L. Hulskamp/ E. van Braak/ M. Zweers / M. Klaver Blankendaal Informatie op te vragen bij : L. Hulskamp Portefeuillehouders

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning

9 WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning Over de auteur: Wicher Pattje Wicher Pattje is oud-wethouder van de gemeente Groningen en beleidsadviseur in de sociale sector, gericht op overheden en non-profit instellingen. Voor meer informatie: www.conjunct.nl.

Nadere informatie

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen.

VOORSTEL Het Wmo beleidsplan (De Beakens fersette, ek yn de Wmo) voor De Friese Meren vaststellen. RAADSVERGADERING VAN 31 OKTOBER Agendapunt: Correspondentienummer: ra1200074 Datum voorstel: 1 oktober Bijlagen: Wmo beleidsplan De Friese Meren 2013-2016 Reactie Wmo adviesraden, OSS en maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse

Maatschappelijke ondersteuning. November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Maatschappelijke ondersteuning November 2014 Dirk van der Schaaf, wethouder van Spijkenisse Drie decentralisaties per 2015: - Jeugdwet - Wmo 2015 - Participatiew Achtergrond decentralisaties Overzichtelijk

Nadere informatie

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd

Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving. Breed Welzijn s-hertogenbosch. Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Nieuwe combinaties in een nieuwe tijd Iedereen in s-hertogenbosch doet volwaardig mee in de samenleving Breed Welzijn s-hertogenbosch Juvans Maatschappelijk Werk en Dienst verlening // Welzijn Divers //

Nadere informatie

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk

Openbare Besluitenlijst College B&W Cuijk Vergadering: 3 ADV/C/15/01577 Z/C/15/15759 Secretaris Uitnodigingen d.d. 1. Tewaterlating Voetveer Zeldenrust, zaterdag 17 oktober 2015, 13.30 uur te Schouwburg Cuijk/Kade Cuijk. 2. Intocht St. Nicolaas

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Waarom in Ewijk geen Postloket en OV Laadpaal?

Waarom in Ewijk geen Postloket en OV Laadpaal? Waarom in Ewijk geen Postloket en OV Laadpaal? Onderzoek Ewijk 2 Ewijk Inhoudsopgave: Inleiding Ewijk in een notendop De enquête en de resultaten Conclusies Aanbevelingen Visie SP 3 Inleiding De SP Beuningen

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB

Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Raadsvoorstel Agendapunt: 04 Onderwerp Keuzenota's Wmo 2015/Jeugdwet en Participatie/Maatregelen WWB Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 23 september 2014 28 oktober 2014 Nota 'Triple

Nadere informatie

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl

Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Wmo-raad gemeente Oss - Postbus 5-5340 BA Oss - telefoon 06-44524496 - email: wmoraad@oss.nl Datum 9 december 2014 Kenmerk 14015aWMOR / AvO Aan het college van B en W van de Gemeente Oss Betreft Advies

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2014 2018 Inhoudsopgave Algemeen... 2 Visie... 2 Missie... 2 Doelen van de vereniging... 2 Inhoudelijke thema s... 3 Samen sociaal... 3 Decentralisaties... 3 Wet maatschappelijke ondersteuning...

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan!

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting Visie dienstverlening gemeente Oldebroek 2020: Goed Geregeld, Graag Gedaan! GEMEENTE OLDEBROEK Informatie van het college aan de raad Onderwerp: visie dienstverlening 2020: Goed Geregeld Graag Gedaan! Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 246462 / 251245 Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ!

NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! 1 NU WIJ, DE LOKALE PARTIJ! WaterlandNatuurlijk, lokaal onderscheidend van de landelijke partijen door onafhankelijke politiek. De inwoners van Waterland zijn heel goed in staat om zelf te kiezen waar

Nadere informatie

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk.

Onderdeel van Programma Fysiek Beleid en Mobiliteit, onderdeel 2.5 Hoogwaterbescherming langs de Maas en van onderdeel 1.3 Limburg een sterk merk. 8.9. Maasplassen Het GOML-programma (gebiedsontwikkeling Midden-Limburg) 'Maasplassen' kent de doelstelling: "Het optimaal en duurzaam benutten van het economisch potentieel van de Maasplassen en het in

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie