Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel"

Transcriptie

1 Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

2 INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer 6 Deel 1 - Programma's 8 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren 9 Programma 2 - Maatschappelijke zaken 14 Programma 3 - Fysieke leefomgeving 20 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid 25 Recapitulatie van baten en lasten 32 Deel 2 - Financiën 33 Kaders en uitgangspunten 34 Financieel meerjaren perspectief 35 Deel 3 - Bijlagen 37 Meerjaren investeringsplan 38 Overzicht reserves en voorzieningen 40 Uitwerking zoekrichtingen 41 1

3 AANBIEDING AAN DE RAAD Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2015 aan. Deze nota geeft de kaders, uitgangspunten en richtlijnen op basis waarvan u het beleid voor de komende 4 jaar vorm kunt geven. De nota dient ter ondersteuning van uw kaderstellende rol, u kunt in een vroegtijdig stadium de kaders voor de komende jaren vast stellen. Op basis van uw besluitvorming over deze Perspectiefnota stellen wij de Programmabegroting op. Financieel uitgangspunt voor de opstelling van deze nota is de bijgestelde begroting 2014 en het bij de begroting 2014 gepresenteerde meerjarenperspectief , inclusief de structurele effecten uit de begrotingswijzigingen en 1 e bestuursrapportage Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het jaar Extrapolatie naar 2018 heeft plaats gevonden op basis van 'bestaand beleid', waar sprake is van heroverweging of intensivering van bestaand beleid of nieuw beleid wordt dit apart aangegeven. In de nota zijn per programma de externe ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen, alsmede de daaruit voortvloeiende activiteiten. Hierbij zijn wij, gelet op de economische omstandigheden en de beperkte financiële middelen, uitgegaan van een bescheiden ambitieniveau en het principe 'oud voor nieuw'. Het uitgangspunt blijft een solide financieel beleid. Wij hebben in dit kader ook een terughoudende ambitie betreffende nieuwe activiteiten. Om u een volledig beeld te schetsen presenteren wij u ook de 'doorlopende activiteiten'. Dit zijn activiteiten uit voorgaande jaren die binnen het meerjarenperspectief van deze nota tot realisatie moeten komen. Gelet op de financiële positie van onze gemeente en het (geringe) negatieve meerjarenperspectief zijn wij ook dit jaar weer genoodzaakt bezuinigingen aan u voor te stellen. Na de uitgebreide bezuinigingsoperatie van 2013 is er nu overigens sprake van een beperkte bezuinigingsopdracht. Hierbij plaatsen wij wel de kanttekening dat wij de effecten van de meicirculaire betreffende de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds nog niet in deze nota hebben kunnen verwerken. Over deze effecten informeren wij u voor de behandeling van deze nota in uw raad. Verder zijn er binnen de programma's diverse pro memorie (p.m.) posten opgenomen. Dit betreft ontwikkelingen die wij, ondanks dat we deze nog niet concreet kunnen vertalen, toch alvast aan u willen melden. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: - = nadeel Bedragen x Omschrijving Vastgestelde Meerjarenbegroting (o.b.v. vastgestelde Programmabegroting 2014) Structurele effecten 2 e Burap Structurele effecten septembercirculaire Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Structurele effecten 1 e bestuursrapportage Actueel saldo Meerjarenperspectief Effecten perspectiefnota Autonome ontwikkelingen Heroverweging/intensivering bestaand beleid Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Effecten perspectiefnota Saldo begroting na effecten perspectiefnota Dekkingsplan Saldo begroting na dekkingsplan

4 Toelichting op het bijgestelde meerjarenperspectief Vastgesteld meerjarenperspectief Financieel uitgangspunt voor de opstelling van de Perspectiefnota 2015 is de bijgestelde begroting 2014, inclusief 2 e bestuursrapportage 2013 en de oen het bij de begroting 2014 gepresenteerde meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het begrotingsjaar Extrapolatie naar 2018 heeft plaatsgevonden op basis van bestaand beleid. Begrotingswijzigingen Tussen de vaststelling van de meerjarenbegroting en de opmaak van de Perspectiefnota 2015 hebben zich nog een aantal begrotingswijzigingen voorgedaan. Deze zijn in de berekening verwerkt. Structurele effecten 1 e bestuursrapportage 2014 Vanuit de 1 e bestuursrapportage 2014, dit is inclusief de verwerking van de structurele effecten uit de Jaarstukken 2013 die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren, is er sprake van nadelige structurele effecten. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de kosten in de sociale zekerheid, daar waar het de uitkeringen en bijzondere bijstand betreft. Toelichting effecten Perspectiefnota 2015 De ontwikkelingen worden bij de programma's verder toegelicht. Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen Bij dit onderdeel presenteren wij de ontwikkelingen die wij zelf niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Dit kunnen de gevolgen van ons eigen beleid zijn, bijvoorbeeld areaaluitbreidingen als gevolg van toename van groen door de ontwikkeling van nieuwe wijken. Ook ontwikkelingen op rijksniveau verplichten ons soms onze budgetten bij te stellen. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals prijsontwikkelingen. Heroverweging/intensivering bestaand beleid Bij heroverweging/intensivering gaat het om taken die wij al uitvoeren, maar waarvoor wij voorstellen de budgetten aan te passen. Bij heroverweging is sprake van minder budget door taken niet meer, soberder of anders uit te gaan voeren. Bij intensivering gaat het om uitzetting van het budget om taken goed uit te kunnen blijven voeren. Hierbij is het uitgangspunt dat eerst binnen de beschikbare budgetten de dekking wordt aangegeven en alleen wanneer dit niet mogelijk blijkt een beroep op de algemene middelen wordt gedaan. Nieuw beleid Bij nieuw beleid gaat het om zaken die wij nog niet doen, maar die wij adviseren wel te gaan doen (soms door het Rijk geïnitieerd) en waar mogelijk budget voor nodig is. Als uitgangspunt hierbij geldt uiteraard het adagium 'oud beleid voor nieuw beleid'. Zoals eerder vermeld gaan wij hierbij uit van een bescheiden ambitieniveau, vooralsnog presenteren wij nog geen nieuw beleid met budgettaire consequenties. Dekkingsplan Gelet op het negatieve financiële meerjarenperspectief zijn aanvullende dekkingsmiddelen noodzakelijk. Hierbij worden budgetten heroverwogen of geïntensiveerd om de meerjarenbegroting minimaal sluitend te krijgen vanuit het oogpunt van een solide financieel beleid. Bij de presentatie van het Financieel Meerjarenperspectief presenteren wij ook het voorgestelde dekkingsplan. Zoekrichtingen programmabegroting 2014 Bij de programmabegroting 2014 hebt u ons opdracht gegeven bepaalde zoekrichtingen, in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen, voor zover mogelijk voor deze Perspectiefnota nader uit te werken. In bijlage 3 presenteren wij de vastgestelde zoekrichtingen en geven wij per zoekrichting de stand van zaken aan. 3

5 Wij zien als college uit naar een eerste moment van gedachtewisseling met u op 26 juni Op deze avond is er een technische vragenmarkt, die gevolgd wordt door een bestuurlijke voorbereidingsronde. Op deze avond kunt u met de ambtelijke organisatie en met ons college in gesprek c.q. kunt u ons vragen stellen. Vervolgens zal de formele behandeling van deze Perspectiefnota 2015 plaats vinden in uw raadsvergadering van 10 juli Wij vertrouwen op een constructief overleg met uw raad. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. Arissen Th.A.M. Steenkamp 4

6 VASTSTELLINGSBESLUIT Onderwerp: Perspectiefnota 2014 Nr. "invullen door griffier" De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 10 juni 2014, nr. 14INT400 BESLUIT: - In te stemmen met de Perspectiefnota 2015; - In te stemmen met de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten; - In te stemmen met het opgenomen dekkingsplan; - Het college opdracht te verstrekken de begroting op te stellen binnen de kaders van deze Perspectiefnota. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 10 juli 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De burgemeester, Mr. G.E.M. Gieling Th.A.M. Steenkamp 5

7 LEESWIJZER De indeling van de Perspectiefnota is, om eenheid in de P&C documenten te realiseren, in grote lijnen hetzelfde als de programmabegroting. In deel één vindt u de programma s en in deel twee wordt inzicht gegeven in de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van deze perspectiefnota. Mogelijke ontwikkelingen worden meegenomen bij de betreffende programma's. Deel 1 - Programma s Per programma worden voor de herkenbaarheid onder het kopje 'Algemeen' de omschrijving en doelstelling opgenomen. Verder nemen wij hier de bestaande beleidskaders op en de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het bereiken van de doelstellingen en activiteiten van het programma. Bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' herhalen wij de, eventueel bijgestelde, subdoelstellingen uit de programmabegroting. In principe staan deze vast voor de hele raadsperiode. Soms kunnen ontwikkelingen reden zijn om een subdoelstelling in beperkte mate aan te passen. Opmerking: Kanttekening hierbij is dat het nieuwe collegeprogramma nog niet bekend en verwerkt is. Dit zal in de Programmabegroting worden opgenomen. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde (sub)doelstellingen aangepast worden. Bij dit onderdeel presenteren wij ook de effectindicatoren. Deze kunt u gebruiken bij de kaderstelling. Wenst u bij bepaalde doelstellingen andere effecten te bereiken als nu gepresenteerd kunt u dit bij de behandeling inbrengen. Logischerwijs heeft dit consequenties voor de onderdelen 'Wat gaan we daarvoor doen?' en wellicht voor 'Wat mag het kosten?', wij verzoeken u dan ook hierbij tevens voorstellen in dit kader te doen. Opmerking: Het gebruik van de effectindicatoren is op 12 juni 2014 besproken in de Auditcommissie. De uitkomsten van dit overleg verwerken wij, indien u het advies van de commissie overneemt, in de programmabegroting Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen?' gaan we in op de te verrichten activiteiten in de komende jaren. De activiteiten zijn geactualiseerd en nieuwe activiteiten zijn opgenomen gerelateerd aan de subdoelstellingen, zoals genoemd in het onderdeel 'Wat willen we bereiken?'. Onder het kopje realisatie geven wij aan wat naar de huidige inzichten het verwachte jaar van realisatie is. Na de activiteiten presenteren wij enkele voor dit programma relevante kengetallen. De kwaliteit van deze kengetallen is voor ons nog een aandachtspunt. Suggesties voor verbetering van uw kant worden door ons op prijs gesteld. Na de (doorlopende) activiteiten en kengetallen volgt de tabel 'Wat mag het kosten?'. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie uitgesplitst naar de volgende onderdelen: 1. Bestaand beleid = bestaande beleid op basis van de primaire begroting 2014 en vastgestelde begrotingswijzigingen 2. Autonome ontwikkelingen = ontwikkelingen waarop wij in principe geen directe invloed uit kunnen oefenen of effecten van eerdere besluitvorming 3. Heroverweging/intensivering = voorgestelde ontwikkelingen binnen het bestaande beleid 4. Nieuw beleid = voorstellen voor nieuw beleid gerelateerd aan de doelstellingen Binnen de programma's hebben wij diverse pro memorie (p.m.) posten opgenomen. Dit betreft ontwikkelingen die wij, ondanks dat we deze nog niet concreet kunnen vertalen, toch alvast aan u willen melden. Onder deze tabel lichten wij, indien nodig, de ontwikkelingen toe. Per programma geven we ook inzicht in de investeringen die gepland zijn en de ontwikkelingen op het gebied van de reserves en voorzieningen. 6

8 Deel 2 - Financiën In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting en de financiële ontwikkelingen. Daarnaast zijn de in deel 1 bij de programma's aangegeven financiële ontwikkelingen in een totaal overzicht opgenomen: het financieel meerjarenperspectief. Het vertrekpunt in dit overzicht is het saldo van onze meerjarenbegroting Na verwerking van de structurele effecten uit de begrotingswijzigingen en de 1 e Bestuursrapportage 2014 en de financiële ontwikkelingen uit deze perspectiefnota wordt het saldo van baten en lasten na het voorgestelde dekkingsplan voor de jaren 2015 tot en met 2018 gepresenteerd. Bijlagen Tot slot presenteren wij u in de bijlagen het meerjareninvesteringsplan, het overzicht van de reserves en voorzieningen en de stand van zaken betreffende de zoekrichtingen uit de programmabegroting

9 DEEL 1 - PROGRAMMA'S 8

10 PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Ontwikkelingsvisie wonen en werken Aanpassingen op Visie wonen en werken, incl. vastgesteld woningbouwprogr Welstandsnota 2004 Visie Detailhandel 2004 Visie en toetsingskader de Gouden Ham/de Schans 2005 Bouwbeleidsplan 2008 Kadernota buitenreclame 2008 Sociaal Economische Visie Rivierenland (SEV) 2009 Woonwagenbeleid 2010 Kwalitatief Woonprogramma Masterplan Woonzorgzones 2010 Structuurvisie buitengebied 2010 Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument Rivierenland (EPO) 2010 Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 2011 Nota kleinschalige woningbouw (herzien) 2011 Landschapsontwikkelingsplan 2011 Integrale handhavingsnotitie 2011 Nota Recreatie en Toerisme Toeristisch recreatieve visie Regio Rivierenland Nota Grondbeleid 2013 Visie Leefbaarheid Kernen Uitvoeringsagenda VLK 2013 Nota economische zaken 2013 Ruimtelijke structuurvisie dorpen Regionale detailhandelsvisie 2014 Beleid internet winkels 2014 Ontwikkelingen - Vernieuwing omgevingsrecht Het kabinet is voornemens het omgevingsrecht te vernieuwen en is bezig met de ontwikkeling van een Omgevingswet. Met deze toekomstige Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Het omgevingsrecht bestaat op dit moment uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in één Omgevingswet. Naar verwachting worden de bestemmingsplannen vervangen door een gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang. Wanneer de Wet wordt behandeld door de Tweede en Eerste Kamer is nog niet bekend. 9

11 - Woonakkoord/Huisvestingswet In 2013 is het Woonakkoord gesloten. Het Woonakkoord bevat een aantal maatregelen die (grote) gevolgen hebben voor de lokale woningmarkt. Begin 2014 heeft minister Blok de novelle op het eerder ingediende wetsvoorstel herziening Woningwet gepubliceerd (consultatieronde). In de novelle wordt ingegaan op de relatie (toezicht) tussen gemeenten en woningcorporaties, de investeringscapaciteit van corporaties, leefbaarheid en het werkgebied van de corporaties. Het is nog niet duidelijk op welk moment de maatregelen ingaan en wat dit precies betekent voor de investeringscapaciteit van corporaties. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Huisvestingswet lag sinds 2009 ter behandeling bij de Tweede Kamer. Op 11 maart 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Huisvestingswet Het voorstel ligt voor behandeling bij de Eerste Kamer. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2.2 Waardering winkels in de buurt 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 1.1 Deltaprogramma rivieren Maas en Waal (Waalweelde + Deltaprogramma Rivieren) - Uitwerken gebiedsopgave in ruimtelijke maatregelen via regioprocessen Actualiseren prestatieafspraken met Woonstichting De Kernen Implementeren VTH-kwaliteitscriteria Opstellen Structuurvisie Dorpen Opstellen lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek Visie leefbaarheid kernen - Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma Opstellen Uitvoeringsprogramma structuurvisie Buitengebied Opstellen Nota kostenverhaal Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Economische zaken Actualiseren nota Economische Zaken Opstellen Structuurvisie recreatie concentratie gebieden Opstellen beleidskader Cultuurhistorie Bovengronds Evalueren beleidskader ontgrondingen 2015 Toelichting activiteiten 1.3 Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 VNG, IPO en Rijk hebben landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). In de vastgestelde kwaliteitscriteria 2.1 zijn er afspraken gemaakt over de minimale kwaliteit van de VTH-taken, deze bevatten criteria voor kritische massa, inhoud en proces. 10

12 Wij zullen nog een kwaliteitsslag moet maken om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Op basis van het in 2014 op te stellen verbeterplan zal duidelijk worden welke activiteiten wij hiervoor moeten uitvoeren. De ODR heeft, naar aanleiding van een discussie over de VTH-taken, een projectplan opgesteld om duidelijkheid te krijgen in de verdeling en uitvoering van deze taken. Het projectplan wordt medio 2014 vastgesteld en heeft een doorlooptijd van minstens 6 maanden. 2.3 Opstellen nota kostenverhaal De noodzakelijke uitwerking van de Structuurvisie Buitengebied en de Structuurvisie Dorpskernen vindt in 2014 plaats, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsnota. Op basis van deze 3 elementen kan de nota kostenverhaal worden uitgewerkt. KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Aantal woningen Gereed gemelde huurwoningen Gereed gemelde koopwoningen Startersleningen (toekenningen) Arbeidsplaatsen Overnachtingen per jaar Recreatieve bedrijven Winkelaanbod Opmerking: Vanaf 2016 is een toename van het aantal overnachtingen te verwachten onder andere als gevolg van de realisatie van de Gouden Kans in Appeltern. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Lasten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 1 e bestuursrapportage Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 p.m. p.m. p.m. p.m. - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme p.m. p.m. p.m. p.m Effecten Meerjareninvesteringsplanning p.m. p.m. p.m. p.m. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 1 e bestuursrapportage

13 Exploitatie Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 p.m. Ten behoeve van de implementatie van de nieuwe kwaliteitscriteria zullen wij diverse activiteiten moeten ontplooien. Of dit kosten met zich meebrengt is nog niet duidelijk. Wij ramen deze vooralsnog pro memorie. - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme p.m. Eind 2014 stellen wij een geactualiseerde visie, inclusief uitvoeringsprogramma, op. Met ingang van 2015 bestaat de mogelijkheid dat er extra budget noodzakelijk is in het kader van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Deze budgetten kunnen waarschijnlijk gedekt worden ten laste van de reserve Recreatie en Toerisme. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma wordt het budget door uw raad bepaald. - Effecten meerjareninvesteringsplan 0 Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Investeringen'. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek p.m. In de tweede helft van 2014 wordt regionaal een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt de mogelijkheid geboden een lokale verdieping uit te voeren. Hier zijn extra kosten aan verbonden, waarvan de hoogte medio 2014 helder wordt. De verwachting is dat eind 2014 de uitkomsten van het regionaal woningbehoefteonderzoek duidelijk zullen zijn. INVESTERINGEN Bedragen x Omschrijving Netto Bij- Afschr. Kapitaallasten invest dragen termijn Openbare ruimte de Doorbraak 2016 p.m p.m. p.m. Totaal investeringen Toelichting investeringen Openbare ruimte De Doorbraak Bij uitvoering van het plan De Doorbraak zullen wij investeringen in de openbare ruimte moeten doen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de aansluiting van de uiterwaarden op het plan en de verbinding met het dorp Beneden-Leeuwen. p.m. RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 1 januari, bedragen x Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Bovenwijkse voorzieningen Recreatie en toerisme Sociale woningbouw Startersleningen Totaal reserves

14 Toelichting reserves - Bovenwijkse voorzieningen Van iedere verkochte m 2 bouwgrond binnen onze gemeente wordt 10 afgedragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Dit geldt voor zowel gronden onder woningbouw als voor gronden onder bedrijventerreinen. In afwijking hiervan kunnen incidentele bijdragen in rekening gebracht worden bij ontwikkelaars. In 2015 wordt de nota Kostenverhaal opgesteld op basis waarvan formeel de bovenwijkse voorzieningen kunnen worden bepaald. De reserve zal dan ingezet worden ten behoeve van specifieke investeringen. Medio 2014 ligt er alleen een claim betreffende de dekking van de investering van De Rosmolen in Beneden-Leeuwen, in afwachting van de besluitvorming rondom de aanvraag van landelijke en provinciale subsidies. - Recreatie en toerisme De reserve is ontstaan door inleg van onze gemeente, Uiterwaarde en ondernemersvereniging De Gouden Ham. Jaarlijks vindt voeding plaats door een 'bijdrage uit de toeristenbelasting'. Indien het jaarlijks budget niet volledig wordt uitgegeven, wordt het resterende bedrag in deze reserve gestort. Ook wordt de rente aan deze reserve toegevoegd. In samenspraak met het Platform Recreatie en Toerisme (PRET), waar eerdergenoemde partijen ook in deelnemen, wordt aan u de vraag voorgelegd om de middelen uit de reserve in te zetten om één recreatief project of een aantal kleinere recreatieve projecten uit te voeren. Er zijn nog geen concrete bestedingen gepland. - Sociale woningbouw Deze reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt en stimulering van goedkope woningbouw. Uit deze reserve is ook de reserve Startersleningen voor een bedrag van gevoed. Jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag van ongeveer toegevoegd in het kader van vrijkomende gelden in verband met de opheffing van het kettingbeding bij de verkoop huurwoningen. Bestedingen zijn nog niet gepland. - Startersleningen In 2013 is de reserve Startersleningen gevormd door een bijdrage vanuit de reserve Sociale woningbouw. De reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt. Het aantal startersleningen groeit gestaag. De beheerkosten en rente die wij aan de SVN moeten betalen kan nagenoeg gedekt worden door de rente op de verstrekte geldleningen. De omvang van de reserve blijft dan ook nog redelijk constant. Stand per 1 januari, bedragen x Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Beheer en onderhoud ontzanding Totaal voorzieningen Toelichting voorzieningen - Beheer en onderhoud ontzanding De voorziening Beheer en onderhoud ontzanding is bedoeld om na beëindiging van de ontzanding en na overdracht van de gronden aan onze gemeente het eeuwig durend beheer en onderhoud veilig te stellen. Deze voorziening wordt gevuld met een dotatie gerelateerd aan de zandproductie. De voorziening kan groeien tot een bedrag van 3 miljoen. 13

15 PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern 2009 Nota implementatie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 2010 Beleidskader Gezonde Toekomst Kadernota onderwijshuisvesting (integraal huisvestingsplan) 2010 Lokale Educatieve Agenda (Lokaal Onderwijs Beleid) 2010 Wmo beleidskader 'Ik doe mee!' Kadernota Voorziening Centra Jeugd en Gezin Lokaal 2011 Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid 2011 Kadernota mantelzorgers en vrijwilligers doen mee 2011 Cultuurnota 2011 Transitieplan Toekomst Breed financiële aspecten 2012 Visie Leefbaarheid Kernen/Koers Regionale visie op het sociale domein 'De Samenredzame Samenleving' 2013 Nota 'Contouren voor een sociaal Rivierenland' 2013 Kadernota Passend Onderwijs 2013 Kadernota Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen 2013 Beleidsplan schuldhulpverlening Lokaal sociaal akkoord 2014 Herziening bijzondere bijstand 2014 Projectplan Actief Maas en Waal 2014 Algemene subsidieverordening 2014 Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk 2014 Ontwikkelingen - Integratie kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen Gemeenten, PO-Raad en de brancheorganisaties voor kinderopvang en welzijn pleiten bij het kabinet voor een integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen. - Basismobiliteit Voor de periode is door de Provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van Regiotaxi Gelderland afgesloten. Regiotaxi is een relatief kostbare, maar noodzakelijke voorziening in het verzorgen van de basismobiliteit. Dit stelt (kwetsbare) burgers in staat om in hun verplaatsingsbehoeften te voldoen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Door afname van de budgetten neemt de vraag om efficiency toe. Om deze reden is het noodzakelijk verschillende vormen van openbaar en collectief vervoer in samenhang te organiseren. In de regio Rivierenland is hiervoor een onderzoek gestart. - Kleine scholen Daar waar er eerst sprake van was dat de kleine scholentoeslag zou verdwijnen, komt staatssecretaris Dekker van Onderwijs nu met het voorstel om scholen die gaan samenwerken de toeslag te laten behouden. Als scholen dan op vrijwillige basis besluiten te fuseren, verliezen ze geen geld. Indirect is dat ook stimulans voor samenwerking. 14

16 Medio 2014 komt de staatssecretaris met een voorstel om de regels rondom de samenwerkingsschool aan te passen. Daarin betrekt hij een advies van het Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische mogelijkheden die artikel 23 biedt voor het vereenvoudigen van de wetgeving, als het gaat om een fusie tussen een openbare en bijzondere school. De nieuwe wetgeving wordt op zijn vroegst per 1 augustus 2016 van kracht. - Nieuwe Bibliotheekwet Naar verwachting treedt in 2015 een nieuwe Bibliotheekwet in werking. Het Rijk wordt dan verantwoordelijk voor de financiering van de digitale bibliotheek. De digitale bibliotheek is voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk. In het conceptwetsvoorstel worden gemeenten niet verplicht gesteld om een lokale, fysieke bibliotheek te subsidiëren. Het Rijk doet voor de digitale bibliotheek een uitname uit het Gemeentefonds. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering voorzieningen voor jongeren 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 1.2 Waardering voor speelmogelijkheden 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 3.1 Waardering voor sportvoorzieningen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 4.1 Waardering voor cultuur 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4.2 Waardering verenigingen en clubs 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 5.1 Waardering voor directe woonomgeving 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5.2 Waardering voor leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5.3 Waardering voor welzijnsvoorzieningen 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 2.1 Vervolg geven aan project Thuis met het grootste gemak Uitvoeren beleidskaders transities Ontwikkelen beleidskader Gezondheid MFA Alphen Onderzoeken financieel haalbaar alternatief 5.2 Visie Leefbaarheid kernen/koers Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma Toelichting activiteiten De opgenomen activiteiten hebben vooral betrekking op al lopende activiteiten of zijn een vervolg hier op. Regelmatig wordt uw raad met informatienota's of andere stukken over deze onderwerpen geïnformeerd. 15

17 KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Bezoekers Bibliotheek Leden bibliotheek Gesubsidieerde jeugdleden binnensport Voortijdige schoolverlaters Aantal VVE-doelgroepkinderen Aanmeldingen NIM Maatschappelijk Werk Aanmeldingen Meldpunt Bijzondere Zorg Aantal individuele voorzieningen (Wmo) Aantal hulp in de huishouding (Wmo) Periodieke uitkeringsgerechtigden Wwb Periodieke uitkeringsgerechtigden Ioa WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Lasten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 1 e bestuursrapportage Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Decentralisaties sociaal domein p.m. p.m. p.m. p.m. - Passend onderwijs p.m. p.m. p.m. p.m. - Overheveling Buitenonderhoud p.m. p.m. p.m. p.m. - Nieuwe Bibliotheekwet Effecten Meerjareninvesteringsplanning Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Vervolg project Thuis met het grootste gemak 10 Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 1 e bestuursrapportage Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten

18 Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Decentralisaties sociaal domein p.m. Binnen het sociaal domein staan drie grote decentralisaties voor de deur. Gemeenten gaan de komende jaren de verantwoordelijkheid dragen voor de Jeugdzorg, voor nieuwe Wmo-taken vanuit de Awbz en voor de Participatiewet. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend, maar het uitgangspunt is dat de hele operatie budgettair neutraal verloopt. Het beschikbare budget is leidend. - Passend onderwijs p.m. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zal waarschijnlijk het meeste effect hebben op het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Mogelijke financiële effecten zijn nog niet in te schatten, daarom ramen wij deze post pro memorie. - Overheveling Buitenonderhoud p.m. Wettelijk verschuift de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw van gemeente naar schoolbestuur. De gemeenten ontvingen voor deze verantwoordelijkheden middelen in het Gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en daarmee samenhangende taken voor het behandelen van de aanvragen komen te vervallen. Wel blijven gemeenten via het economisch claimrecht verbonden met de gebouwen. Dat betekent dat wij als gemeente, ook in het kader van de zorgplicht, gebaat zijn bij goed onderhouden gebouwen. Het is nu nog niet duidelijk of het onderhoudsbudget dat de schoolbesturen vanaf 2015 ontvangen toereikend is voor de onderhoudsbehoefte. - Nieuwe Bibliotheekwet 0 De aanpassing van de Bibliotheekwet brengt voor onze gemeente geen kosten met zich mee. In het concept 'Convenant Bibliotheek Rivierenland' is opgenomen dat: 'Het bedrag dat jaarlijks door de bibliotheekbranche via een onttrekking aan het Gemeentefonds wordt besteed aan de centrale inkoop van e-content (e-books en databanken), zal in mindering worden gebracht op de kosten voor het basispakket'. - Effecten meerjareninvesteringsplan 0 Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Investeringen'. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Vervolg project Thuis met het grootste gemak I In 2014 is er een informatiemarkt Thuis met het grootste gemak gehouden. Op deze markt zijn diverse thema's aan bod gekomen die betrekking hebben op langer zelfstandig blijven wonen (en de transities op het sociale domein). Deze markt was een doorslaand succes! Zowel ondernemers als inwoners hebben aangegeven dat zij een herhaling van deze markt zeer op prijs zouden stellen. Ook een volgende markt willen we organiseren met de lokale ondernemers. Wij stellen voor een bedrag van te reserveren voor de organisatie van een informatiemarkt. INVESTERINGEN Bedragen x Omschrijving Netto Bij- Afschr. Kapitaallasten invest dragen termijn Hulpmiddelen Wmo Buitenzwembad waterstofzuiger Automatisering i.h.k.v. de transities p.m. 4 p.m. p.m. p.m. Hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen Wmo Totaal investeringen Correctie reeds geraamd kapitaallasten Totaal effecten MIP

19 Toelichting investeringen Hulpmiddelen Wmo Voor de aanschaf van hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ramen wij jaarlijks een bedrag van Dit bedrag is gemiddeld benodigd voor de vervanging van hulpmiddelen. De werkelijke uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen voor bijvoorbeeld rolstoelen, rollators en scootmobiels. Buitenzwembad waterstofzuiger Volgens het vervangingsschema moet de waterstofzuiger in 2015 vervangen worden. De werkelijke vervanging is afhankelijk van de technische staat. Gelet op de hoogte van het bedrag wordt de investering, conform de nota Activabeleid, in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Automatisering i.h.k.v. transities Onze systemen zullen als gevolg van de nieuwe taken die wij per 1 januari 2015 uit moeten gaan voeren aangepast moeten worden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen dit zal hebben en of er in 2014 al sprake zal zijn van deze aanpassingen. Daarom ramen wij deze investering vooralsnog pro memorie voor het jaar p.m. RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 1 januari, bedragen x Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Afkoopsommen erfpacht Leefbaarheid kernen Lokaal onderwijsbeleid Onderhoud voetbalvelden Onderwijshuisvesting Totaal reserves Toelichting reserves - Afkoopsommen (erfpacht) Dit betreft de afkoopsommen van de erfpacht van het Kulturhus D'n Dulper in Boven-Leeuwen en sinds 2014 MFA D'n Hoender in Dreumel. De afkoopsommen worden in 40 jaar ten gunste van de exploitatie gebracht. - Leefbaarheid kernen Deze reserve is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten en plannen die voortvloeien uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030/Koers Voor de uitvoering hiervan wordt voor de jaren jaarlijks ter beschikking gesteld. - Lokaal onderwijsbeleid Er zijn nog geen bestedingen ten laste van deze reserve voorzien. - Onderhoud voetbalvelden De reserve is in 2014 gevormd ten behoeve van de overdracht van de voetbalvelden aan de voetbalverenigingen. De reserve wordt ingezet voor het incidenteel onderhouden en opknappen van de velden. - Onderwijshuisvesting De reserve is gevormd om de kwaliteit van de onderwijsgebouwen in stand te kunnen houden en te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De reserve is gebaseerd op de Kadernota 'De toekomst van het schoolgebouw' en het Integraal huisvestingsplan (IHP). Er zijn, buiten de jaarlijkse raming van voor schadevergoedingen aan schoolbesturen, nog geen bestedingen gepland. 18

20 Stand per 1 januari, bedragen x Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Gebouwen Onderwijsgebouwen Totaal voorzieningen Toelichting voorzieningen - Gebouwen De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening worden geraamd op basis van het beheerplan en de meerjarenonderhoudsraming. Bij de programmabegroting 2015 actualiseren wij de voorziening in relatie tot het meerjarenonderhoudsplan. Indien noodzakelijk stellen wij dan ook voor een extra storting in de voorziening in het jaar 2018 te doen. - Onderwijsgebouwen De ontwikkeling is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan schoolgebouwen In 2014 is een nulmeting in het kader van de overheveling van het buitenonderhoud uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor de toekomst. 19

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil

Bedragen x 1.000 Begroting Verschil Toelichting ontwikkelingen financieel meerjarenperspectief Begroting 2014-2015 De verschillen tussen de begroting 2014 en de raming voor 2015 zien er als volgt uit: Onderdeel Begroting 2014 Bedragen x

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG

PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG Inhoudsopgave PROGRAMMABEGROTING 2014 HARDENBERG... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 AAN DE RAAD... 2 TEGEN DE STROOM IN... 2 ONTWIKKELINGEN... 3 RUIMTE VOOR NIEUWE RAAD... 3 LEESWIJZER...

Nadere informatie

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018

Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 Olst-Wijhe, oktober 2014 doc. nr.: 14.405891 BELEIDS- EN FINANCIËLE BEGROTING 2015-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 AANBIEDINGSBRIEF... 3 KERNGEGEVENS... 9 HOOFDSTUK 1 BELEIDSBEGROTING - DE PROGRAMMA

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 Inhoudsopgave Programmabegroting 2013-2016 1 ALGEMEEN 1 1.1 Leeswijzer 2 1.2 Nota van aanbieding 4 2 BELEIDSBEGROTING 7 2.1 Programma's 8 2.1.1 Programma 1 Besturen 9 2.1.2

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 Meerjarenbegroting 2015-2018 Voorwoord Voor u ligt de Programmabegroting 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2018. Een document dat op heel veel terreinen richting geeft aan de toekomst

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3

1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de raad 2 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Tot slot (Voorstel tot besluitvorming) 3 2. Financiële positie 4 Meerjarenraming 2016 tot en met 2018 6 Ombuigingen 1 e t/m

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2011

2 e Bestuursrapportage 2011 2 e Bestuursrapportage 2011 Gemeente Brummen BR 11.0018 2 e Bestuursrapportage 2011 gemeente Brummen Versiedatum : 13 september 2011 Kenmerk : BW11.0018 /EZ Vastgesteld : bij B&W besluit van 13-09-2011

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3

Inhoudsopgave. 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 Inhoudsopgave Bladzijde 1. Aan de Raad 2 Wij maken het verschil 3 Leeswijzer 3 Wijze van behandeling 3 Besluitvorming 3 2. Financiële positie Algemeen 4 Meerjarenraming 2013 2015 5 Bezuinigen en.investeren

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom

BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom BEGROTING 2014 Gemeente Hillegom 20 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Prioriteiten 2014... 6 Programma 1: Ruimte... 8 Programma 2: Maatschappij... 15 Programma

Nadere informatie

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad,

AANBIEDINGSNOTA. Geachte Raad, AMBITIES IN PERSPECTIEF PERSPECTIEFNOTA 2015-2018 2 AANBIEDINGSNOTA Geachte Raad, Hierbij biedt het college van burgemeester en wethouders zoals gebruikelijk in het voorjaar de perspectiefnota (PPN) aan

Nadere informatie

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre

JAARSTUKKEN 2013. Gemeente Oost Gelre JAARSTUKKEN 2013 Gemeente Oost Gelre Inhoud Voorwoord 4 1 Jaarverslag 6 Inleiding 6 Financieel resultaat 2013 6 Resultaatbepaling 6 Bestemming resultaat 7 Analyse van het rekeningresultaat 7 Programma

Nadere informatie

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3

Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Inhoudsopgave 2017 Inhoudsopgave.. 1 Aanbieding van de programmabegroting.. 3 Deel 1 Begroting De programma s 1. Bestuur en veiligheid.. 9 2. Ruimtelijke ontwikkeling.... 15 3. Ruimtelijk beheer. 19 4.

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2015-2018

Programmabegroting 2015-2018 1 Programmabegroting 2015-2018 Gemeentehuis Singelpark 1 3984 NC Odijk Postbus 5 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 48 48 Fax (030) 657 03 85 Website http://www.bunnik.nl/ E-mail info@bunnik.nl 1 2 2 3

Nadere informatie

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad,

1.1 Aanbiedingsbrief. Bussum, oktober 2011. Aan de gemeenteraad, PROGRAMMABEGROTING 2012 1.1 Aanbiedingsbrief Bussum, oktober 2011 Aan de gemeenteraad, Het college van burgemeester en wethouders biedt u hierbij de Programmabegroting 2012 aan. In deze begroting hebben

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015

PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 PROGRAMMABEGROTING 2012-2015 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Leeswijzer... 7 2. Visie... 9 3. srichtlijnen 2012... 11 4. Financiële positie... 13 4.1 Boven 2% - lijst... 13 4.2

Nadere informatie

Programmabegroting 2012

Programmabegroting 2012 Programmabegroting 2012 Programmateksten en paragrafen Gemeente Stichtse Vecht 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Uiteenzetting financiële positie... 7 Leeswijzer... 17 Programma's Programma 1. Bestuur & Dienstverlening...

Nadere informatie

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 EERSTE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering op 20 juni 2013 Pagina 2 van 102 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2014-2017

Meerjarenbegroting 2014-2017 Meerjarenbegroting 2014-2017 Gemeente Krimpen aan den IJssel Inhoudsopgave Raadsvoorstel Inhoudsopgave a b Inleiding 1 Programma s 7 1. Bestuur en dienstverlening 8 1.1 Bestuur 1.2 Dienstverlening 2. Veiligheid

Nadere informatie

Procesnota 2016. (15uit26655)

Procesnota 2016. (15uit26655) Procesnota 2016 (15uit26655) 2 PROCESNOTA 2016 1. Inleiding Voor u ligt de procesnota 2015. le kaders voor de komende jaren. Het is de opmaat voor de Programmabegroting 2016, die wij de raad in november

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

Gemeente Beuningen Zomernota 2014

Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Gemeente Beuningen Zomernota 2014 Zomernota 2014 Pagina 1 Zomernota 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Inleiding 5 Beleidsmatige en financiële samenvatting 5 Voorstellen 13 2. Programma s Programma

Nadere informatie