Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel"

Transcriptie

1 Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2015 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

2 INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer 6 Deel 1 - Programma's 8 Programma 1 - Wonen, werken en recreëren 9 Programma 2 - Maatschappelijke zaken 14 Programma 3 - Fysieke leefomgeving 20 Programma 4 - Burger, bestuur en veiligheid 25 Recapitulatie van baten en lasten 32 Deel 2 - Financiën 33 Kaders en uitgangspunten 34 Financieel meerjaren perspectief 35 Deel 3 - Bijlagen 37 Meerjaren investeringsplan 38 Overzicht reserves en voorzieningen 40 Uitwerking zoekrichtingen 41 1

3 AANBIEDING AAN DE RAAD Hierbij bieden wij u de Perspectiefnota 2015 aan. Deze nota geeft de kaders, uitgangspunten en richtlijnen op basis waarvan u het beleid voor de komende 4 jaar vorm kunt geven. De nota dient ter ondersteuning van uw kaderstellende rol, u kunt in een vroegtijdig stadium de kaders voor de komende jaren vast stellen. Op basis van uw besluitvorming over deze Perspectiefnota stellen wij de Programmabegroting op. Financieel uitgangspunt voor de opstelling van deze nota is de bijgestelde begroting 2014 en het bij de begroting 2014 gepresenteerde meerjarenperspectief , inclusief de structurele effecten uit de begrotingswijzigingen en 1 e bestuursrapportage Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het jaar Extrapolatie naar 2018 heeft plaats gevonden op basis van 'bestaand beleid', waar sprake is van heroverweging of intensivering van bestaand beleid of nieuw beleid wordt dit apart aangegeven. In de nota zijn per programma de externe ontwikkelingen en beleidsvoornemens opgenomen, alsmede de daaruit voortvloeiende activiteiten. Hierbij zijn wij, gelet op de economische omstandigheden en de beperkte financiële middelen, uitgegaan van een bescheiden ambitieniveau en het principe 'oud voor nieuw'. Het uitgangspunt blijft een solide financieel beleid. Wij hebben in dit kader ook een terughoudende ambitie betreffende nieuwe activiteiten. Om u een volledig beeld te schetsen presenteren wij u ook de 'doorlopende activiteiten'. Dit zijn activiteiten uit voorgaande jaren die binnen het meerjarenperspectief van deze nota tot realisatie moeten komen. Gelet op de financiële positie van onze gemeente en het (geringe) negatieve meerjarenperspectief zijn wij ook dit jaar weer genoodzaakt bezuinigingen aan u voor te stellen. Na de uitgebreide bezuinigingsoperatie van 2013 is er nu overigens sprake van een beperkte bezuinigingsopdracht. Hierbij plaatsen wij wel de kanttekening dat wij de effecten van de meicirculaire betreffende de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds nog niet in deze nota hebben kunnen verwerken. Over deze effecten informeren wij u voor de behandeling van deze nota in uw raad. Verder zijn er binnen de programma's diverse pro memorie (p.m.) posten opgenomen. Dit betreft ontwikkelingen die wij, ondanks dat we deze nog niet concreet kunnen vertalen, toch alvast aan u willen melden. Op basis van de huidige inzichten ziet het meerjarenperspectief er als volgt uit: - = nadeel Bedragen x Omschrijving Vastgestelde Meerjarenbegroting (o.b.v. vastgestelde Programmabegroting 2014) Structurele effecten 2 e Burap Structurele effecten septembercirculaire Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Structurele effecten 1 e bestuursrapportage Actueel saldo Meerjarenperspectief Effecten perspectiefnota Autonome ontwikkelingen Heroverweging/intensivering bestaand beleid Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Effecten perspectiefnota Saldo begroting na effecten perspectiefnota Dekkingsplan Saldo begroting na dekkingsplan

4 Toelichting op het bijgestelde meerjarenperspectief Vastgesteld meerjarenperspectief Financieel uitgangspunt voor de opstelling van de Perspectiefnota 2015 is de bijgestelde begroting 2014, inclusief 2 e bestuursrapportage 2013 en de oen het bij de begroting 2014 gepresenteerde meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief wordt nu uitgebreid met het begrotingsjaar Extrapolatie naar 2018 heeft plaatsgevonden op basis van bestaand beleid. Begrotingswijzigingen Tussen de vaststelling van de meerjarenbegroting en de opmaak van de Perspectiefnota 2015 hebben zich nog een aantal begrotingswijzigingen voorgedaan. Deze zijn in de berekening verwerkt. Structurele effecten 1 e bestuursrapportage 2014 Vanuit de 1 e bestuursrapportage 2014, dit is inclusief de verwerking van de structurele effecten uit de Jaarstukken 2013 die nog niet in de meerjarenbegroting verwerkt waren, is er sprake van nadelige structurele effecten. Dit wordt met name veroorzaakt door de stijging van de kosten in de sociale zekerheid, daar waar het de uitkeringen en bijzondere bijstand betreft. Toelichting effecten Perspectiefnota 2015 De ontwikkelingen worden bij de programma's verder toegelicht. Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen Bij dit onderdeel presenteren wij de ontwikkelingen die wij zelf niet of nauwelijks kunnen beïnvloeden. Dit kunnen de gevolgen van ons eigen beleid zijn, bijvoorbeeld areaaluitbreidingen als gevolg van toename van groen door de ontwikkeling van nieuwe wijken. Ook ontwikkelingen op rijksniveau verplichten ons soms onze budgetten bij te stellen. Hetzelfde geldt voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals prijsontwikkelingen. Heroverweging/intensivering bestaand beleid Bij heroverweging/intensivering gaat het om taken die wij al uitvoeren, maar waarvoor wij voorstellen de budgetten aan te passen. Bij heroverweging is sprake van minder budget door taken niet meer, soberder of anders uit te gaan voeren. Bij intensivering gaat het om uitzetting van het budget om taken goed uit te kunnen blijven voeren. Hierbij is het uitgangspunt dat eerst binnen de beschikbare budgetten de dekking wordt aangegeven en alleen wanneer dit niet mogelijk blijkt een beroep op de algemene middelen wordt gedaan. Nieuw beleid Bij nieuw beleid gaat het om zaken die wij nog niet doen, maar die wij adviseren wel te gaan doen (soms door het Rijk geïnitieerd) en waar mogelijk budget voor nodig is. Als uitgangspunt hierbij geldt uiteraard het adagium 'oud beleid voor nieuw beleid'. Zoals eerder vermeld gaan wij hierbij uit van een bescheiden ambitieniveau, vooralsnog presenteren wij nog geen nieuw beleid met budgettaire consequenties. Dekkingsplan Gelet op het negatieve financiële meerjarenperspectief zijn aanvullende dekkingsmiddelen noodzakelijk. Hierbij worden budgetten heroverwogen of geïntensiveerd om de meerjarenbegroting minimaal sluitend te krijgen vanuit het oogpunt van een solide financieel beleid. Bij de presentatie van het Financieel Meerjarenperspectief presenteren wij ook het voorgestelde dekkingsplan. Zoekrichtingen programmabegroting 2014 Bij de programmabegroting 2014 hebt u ons opdracht gegeven bepaalde zoekrichtingen, in het kader van de noodzakelijke bezuinigingen, voor zover mogelijk voor deze Perspectiefnota nader uit te werken. In bijlage 3 presenteren wij de vastgestelde zoekrichtingen en geven wij per zoekrichting de stand van zaken aan. 3

5 Wij zien als college uit naar een eerste moment van gedachtewisseling met u op 26 juni Op deze avond is er een technische vragenmarkt, die gevolgd wordt door een bestuurlijke voorbereidingsronde. Op deze avond kunt u met de ambtelijke organisatie en met ons college in gesprek c.q. kunt u ons vragen stellen. Vervolgens zal de formele behandeling van deze Perspectiefnota 2015 plaats vinden in uw raadsvergadering van 10 juli Wij vertrouwen op een constructief overleg met uw raad. Hoogachtend, BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL, De gemeentesecretaris, De burgemeester, P.G. Arissen Th.A.M. Steenkamp 4

6 VASTSTELLINGSBESLUIT Onderwerp: Perspectiefnota 2014 Nr. "invullen door griffier" De Raad van de gemeente West Maas en Waal, Gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders, d.d. 10 juni 2014, nr. 14INT400 BESLUIT: - In te stemmen met de Perspectiefnota 2015; - In te stemmen met de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten; - In te stemmen met het opgenomen dekkingsplan; - Het college opdracht te verstrekken de begroting op te stellen binnen de kaders van deze Perspectiefnota. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering op 10 juli 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE WEST MAAS EN WAAL, De griffier, De burgemeester, Mr. G.E.M. Gieling Th.A.M. Steenkamp 5

7 LEESWIJZER De indeling van de Perspectiefnota is, om eenheid in de P&C documenten te realiseren, in grote lijnen hetzelfde als de programmabegroting. In deel één vindt u de programma s en in deel twee wordt inzicht gegeven in de financiën. De paragrafen maken geen onderdeel uit van deze perspectiefnota. Mogelijke ontwikkelingen worden meegenomen bij de betreffende programma's. Deel 1 - Programma s Per programma worden voor de herkenbaarheid onder het kopje 'Algemeen' de omschrijving en doelstelling opgenomen. Verder nemen wij hier de bestaande beleidskaders op en de nieuwe ontwikkelingen. Het gaat hierbij om externe ontwikkelingen die van invloed zijn op het bereiken van de doelstellingen en activiteiten van het programma. Bij het onderdeel 'Wat willen we bereiken?' herhalen wij de, eventueel bijgestelde, subdoelstellingen uit de programmabegroting. In principe staan deze vast voor de hele raadsperiode. Soms kunnen ontwikkelingen reden zijn om een subdoelstelling in beperkte mate aan te passen. Opmerking: Kanttekening hierbij is dat het nieuwe collegeprogramma nog niet bekend en verwerkt is. Dit zal in de Programmabegroting worden opgenomen. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde (sub)doelstellingen aangepast worden. Bij dit onderdeel presenteren wij ook de effectindicatoren. Deze kunt u gebruiken bij de kaderstelling. Wenst u bij bepaalde doelstellingen andere effecten te bereiken als nu gepresenteerd kunt u dit bij de behandeling inbrengen. Logischerwijs heeft dit consequenties voor de onderdelen 'Wat gaan we daarvoor doen?' en wellicht voor 'Wat mag het kosten?', wij verzoeken u dan ook hierbij tevens voorstellen in dit kader te doen. Opmerking: Het gebruik van de effectindicatoren is op 12 juni 2014 besproken in de Auditcommissie. De uitkomsten van dit overleg verwerken wij, indien u het advies van de commissie overneemt, in de programmabegroting Bij het onderdeel 'Wat gaan we daarvoor doen?' gaan we in op de te verrichten activiteiten in de komende jaren. De activiteiten zijn geactualiseerd en nieuwe activiteiten zijn opgenomen gerelateerd aan de subdoelstellingen, zoals genoemd in het onderdeel 'Wat willen we bereiken?'. Onder het kopje realisatie geven wij aan wat naar de huidige inzichten het verwachte jaar van realisatie is. Na de activiteiten presenteren wij enkele voor dit programma relevante kengetallen. De kwaliteit van deze kengetallen is voor ons nog een aandachtspunt. Suggesties voor verbetering van uw kant worden door ons op prijs gesteld. Na de (doorlopende) activiteiten en kengetallen volgt de tabel 'Wat mag het kosten?'. In deze tabel presenteren wij de financiële informatie uitgesplitst naar de volgende onderdelen: 1. Bestaand beleid = bestaande beleid op basis van de primaire begroting 2014 en vastgestelde begrotingswijzigingen 2. Autonome ontwikkelingen = ontwikkelingen waarop wij in principe geen directe invloed uit kunnen oefenen of effecten van eerdere besluitvorming 3. Heroverweging/intensivering = voorgestelde ontwikkelingen binnen het bestaande beleid 4. Nieuw beleid = voorstellen voor nieuw beleid gerelateerd aan de doelstellingen Binnen de programma's hebben wij diverse pro memorie (p.m.) posten opgenomen. Dit betreft ontwikkelingen die wij, ondanks dat we deze nog niet concreet kunnen vertalen, toch alvast aan u willen melden. Onder deze tabel lichten wij, indien nodig, de ontwikkelingen toe. Per programma geven we ook inzicht in de investeringen die gepland zijn en de ontwikkelingen op het gebied van de reserves en voorzieningen. 6

8 Deel 2 - Financiën In dit deel schetsen wij de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de programmabegroting en de financiële ontwikkelingen. Daarnaast zijn de in deel 1 bij de programma's aangegeven financiële ontwikkelingen in een totaal overzicht opgenomen: het financieel meerjarenperspectief. Het vertrekpunt in dit overzicht is het saldo van onze meerjarenbegroting Na verwerking van de structurele effecten uit de begrotingswijzigingen en de 1 e Bestuursrapportage 2014 en de financiële ontwikkelingen uit deze perspectiefnota wordt het saldo van baten en lasten na het voorgestelde dekkingsplan voor de jaren 2015 tot en met 2018 gepresenteerd. Bijlagen Tot slot presenteren wij u in de bijlagen het meerjareninvesteringsplan, het overzicht van de reserves en voorzieningen en de stand van zaken betreffende de zoekrichtingen uit de programmabegroting

9 DEEL 1 - PROGRAMMA'S 8

10 PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Doelstelling Een aantrekkelijke vitale gemeente om in te wonen, werken en recreëren met een goed voorzieningenniveau. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Ontwikkelingsvisie wonen en werken Aanpassingen op Visie wonen en werken, incl. vastgesteld woningbouwprogr Welstandsnota 2004 Visie Detailhandel 2004 Visie en toetsingskader de Gouden Ham/de Schans 2005 Bouwbeleidsplan 2008 Kadernota buitenreclame 2008 Sociaal Economische Visie Rivierenland (SEV) 2009 Woonwagenbeleid 2010 Kwalitatief Woonprogramma Masterplan Woonzorgzones 2010 Structuurvisie buitengebied 2010 Economisch Programmerings- en Ontwikkelingsdocument Rivierenland (EPO) 2010 Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB) 2011 Nota kleinschalige woningbouw (herzien) 2011 Landschapsontwikkelingsplan 2011 Integrale handhavingsnotitie 2011 Nota Recreatie en Toerisme Toeristisch recreatieve visie Regio Rivierenland Nota Grondbeleid 2013 Visie Leefbaarheid Kernen Uitvoeringsagenda VLK 2013 Nota economische zaken 2013 Ruimtelijke structuurvisie dorpen Regionale detailhandelsvisie 2014 Beleid internet winkels 2014 Ontwikkelingen - Vernieuwing omgevingsrecht Het kabinet is voornemens het omgevingsrecht te vernieuwen en is bezig met de ontwikkeling van een Omgevingswet. Met deze toekomstige Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. Het omgevingsrecht bestaat op dit moment uit tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze hebben allemaal hun eigen uitgangspunten, procedures en vereisten. Dit zorgt voor lange doorlooptijden, hoge onderzoekskosten en het remt innovatie. Daarom wil het kabinet het omgevingsrecht vereenvoudigen en bundelen in één Omgevingswet. Naar verwachting worden de bestemmingsplannen vervangen door een gebiedsdekkende verordening voor de leefomgeving: de omgevingsverordening. Dit betekent minder regels en meer samenhang. Wanneer de Wet wordt behandeld door de Tweede en Eerste Kamer is nog niet bekend. 9

11 - Woonakkoord/Huisvestingswet In 2013 is het Woonakkoord gesloten. Het Woonakkoord bevat een aantal maatregelen die (grote) gevolgen hebben voor de lokale woningmarkt. Begin 2014 heeft minister Blok de novelle op het eerder ingediende wetsvoorstel herziening Woningwet gepubliceerd (consultatieronde). In de novelle wordt ingegaan op de relatie (toezicht) tussen gemeenten en woningcorporaties, de investeringscapaciteit van corporaties, leefbaarheid en het werkgebied van de corporaties. Het is nog niet duidelijk op welk moment de maatregelen ingaan en wat dit precies betekent voor de investeringscapaciteit van corporaties. Het wetsvoorstel voor de nieuwe Huisvestingswet lag sinds 2009 ter behandeling bij de Tweede Kamer. Op 11 maart 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Huisvestingswet Het voorstel ligt voor behandeling bij de Eerste Kamer. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Iedereen kan in onze dorpen komen en blijven wonen. 2. Leefbaarheid van de dorpen behouden. 3. Economische groei realiseren en lokale werkgelegenheid bevorderen. 4. Aanwezige natuurwaarden en landschappelijke elementen behouden en mogelijk versterken. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2.2 Waardering winkels in de buurt 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 1.1 Deltaprogramma rivieren Maas en Waal (Waalweelde + Deltaprogramma Rivieren) - Uitwerken gebiedsopgave in ruimtelijke maatregelen via regioprocessen Actualiseren prestatieafspraken met Woonstichting De Kernen Implementeren VTH-kwaliteitscriteria Opstellen Structuurvisie Dorpen Opstellen lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek Visie leefbaarheid kernen - Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma Opstellen Uitvoeringsprogramma structuurvisie Buitengebied Opstellen Nota kostenverhaal Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Uitvoeren Uitvoeringsprogramma Economische zaken Actualiseren nota Economische Zaken Opstellen Structuurvisie recreatie concentratie gebieden Opstellen beleidskader Cultuurhistorie Bovengronds Evalueren beleidskader ontgrondingen 2015 Toelichting activiteiten 1.3 Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 VNG, IPO en Rijk hebben landelijke kwaliteitseisen opgesteld voor VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). In de vastgestelde kwaliteitscriteria 2.1 zijn er afspraken gemaakt over de minimale kwaliteit van de VTH-taken, deze bevatten criteria voor kritische massa, inhoud en proces. 10

12 Wij zullen nog een kwaliteitsslag moet maken om te voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1. Op basis van het in 2014 op te stellen verbeterplan zal duidelijk worden welke activiteiten wij hiervoor moeten uitvoeren. De ODR heeft, naar aanleiding van een discussie over de VTH-taken, een projectplan opgesteld om duidelijkheid te krijgen in de verdeling en uitvoering van deze taken. Het projectplan wordt medio 2014 vastgesteld en heeft een doorlooptijd van minstens 6 maanden. 2.3 Opstellen nota kostenverhaal De noodzakelijke uitwerking van de Structuurvisie Buitengebied en de Structuurvisie Dorpskernen vindt in 2014 plaats, met daaraan gekoppeld een uitvoeringsnota. Op basis van deze 3 elementen kan de nota kostenverhaal worden uitgewerkt. KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Aantal woningen Gereed gemelde huurwoningen Gereed gemelde koopwoningen Startersleningen (toekenningen) Arbeidsplaatsen Overnachtingen per jaar Recreatieve bedrijven Winkelaanbod Opmerking: Vanaf 2016 is een toename van het aantal overnachtingen te verwachten onder andere als gevolg van de realisatie van de Gouden Kans in Appeltern. WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Lasten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 1 e bestuursrapportage Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 p.m. p.m. p.m. p.m. - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme p.m. p.m. p.m. p.m Effecten Meerjareninvesteringsplanning p.m. p.m. p.m. p.m. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek p.m. p.m. p.m. p.m. Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 1 e bestuursrapportage

13 Exploitatie Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Implementeren VTH-kwaliteitscriteria 2.1 p.m. Ten behoeve van de implementatie van de nieuwe kwaliteitscriteria zullen wij diverse activiteiten moeten ontplooien. Of dit kosten met zich meebrengt is nog niet duidelijk. Wij ramen deze vooralsnog pro memorie. - Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme p.m. Eind 2014 stellen wij een geactualiseerde visie, inclusief uitvoeringsprogramma, op. Met ingang van 2015 bestaat de mogelijkheid dat er extra budget noodzakelijk is in het kader van het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme Deze budgetten kunnen waarschijnlijk gedekt worden ten laste van de reserve Recreatie en Toerisme. Bij de vaststelling van het Uitvoeringsprogramma wordt het budget door uw raad bepaald. - Effecten meerjareninvesteringsplan 0 Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Investeringen'. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Lokale paragraaf regionaal woningbehoefteonderzoek p.m. In de tweede helft van 2014 wordt regionaal een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Naar verwachting wordt de mogelijkheid geboden een lokale verdieping uit te voeren. Hier zijn extra kosten aan verbonden, waarvan de hoogte medio 2014 helder wordt. De verwachting is dat eind 2014 de uitkomsten van het regionaal woningbehoefteonderzoek duidelijk zullen zijn. INVESTERINGEN Bedragen x Omschrijving Netto Bij- Afschr. Kapitaallasten invest dragen termijn Openbare ruimte de Doorbraak 2016 p.m p.m. p.m. Totaal investeringen Toelichting investeringen Openbare ruimte De Doorbraak Bij uitvoering van het plan De Doorbraak zullen wij investeringen in de openbare ruimte moeten doen. Het gaat hier bijvoorbeeld over de aansluiting van de uiterwaarden op het plan en de verbinding met het dorp Beneden-Leeuwen. p.m. RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 1 januari, bedragen x Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Bovenwijkse voorzieningen Recreatie en toerisme Sociale woningbouw Startersleningen Totaal reserves

14 Toelichting reserves - Bovenwijkse voorzieningen Van iedere verkochte m 2 bouwgrond binnen onze gemeente wordt 10 afgedragen aan de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Dit geldt voor zowel gronden onder woningbouw als voor gronden onder bedrijventerreinen. In afwijking hiervan kunnen incidentele bijdragen in rekening gebracht worden bij ontwikkelaars. In 2015 wordt de nota Kostenverhaal opgesteld op basis waarvan formeel de bovenwijkse voorzieningen kunnen worden bepaald. De reserve zal dan ingezet worden ten behoeve van specifieke investeringen. Medio 2014 ligt er alleen een claim betreffende de dekking van de investering van De Rosmolen in Beneden-Leeuwen, in afwachting van de besluitvorming rondom de aanvraag van landelijke en provinciale subsidies. - Recreatie en toerisme De reserve is ontstaan door inleg van onze gemeente, Uiterwaarde en ondernemersvereniging De Gouden Ham. Jaarlijks vindt voeding plaats door een 'bijdrage uit de toeristenbelasting'. Indien het jaarlijks budget niet volledig wordt uitgegeven, wordt het resterende bedrag in deze reserve gestort. Ook wordt de rente aan deze reserve toegevoegd. In samenspraak met het Platform Recreatie en Toerisme (PRET), waar eerdergenoemde partijen ook in deelnemen, wordt aan u de vraag voorgelegd om de middelen uit de reserve in te zetten om één recreatief project of een aantal kleinere recreatieve projecten uit te voeren. Er zijn nog geen concrete bestedingen gepland. - Sociale woningbouw Deze reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt en stimulering van goedkope woningbouw. Uit deze reserve is ook de reserve Startersleningen voor een bedrag van gevoed. Jaarlijks wordt aan de reserve een bedrag van ongeveer toegevoegd in het kader van vrijkomende gelden in verband met de opheffing van het kettingbeding bij de verkoop huurwoningen. Bestedingen zijn nog niet gepland. - Startersleningen In 2013 is de reserve Startersleningen gevormd door een bijdrage vanuit de reserve Sociale woningbouw. De reserve is bedoeld ter ondersteuning van starters op de woningmarkt. Het aantal startersleningen groeit gestaag. De beheerkosten en rente die wij aan de SVN moeten betalen kan nagenoeg gedekt worden door de rente op de verstrekte geldleningen. De omvang van de reserve blijft dan ook nog redelijk constant. Stand per 1 januari, bedragen x Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Beheer en onderhoud ontzanding Totaal voorzieningen Toelichting voorzieningen - Beheer en onderhoud ontzanding De voorziening Beheer en onderhoud ontzanding is bedoeld om na beëindiging van de ontzanding en na overdracht van de gronden aan onze gemeente het eeuwig durend beheer en onderhoud veilig te stellen. Deze voorziening wordt gevuld met een dotatie gerelateerd aan de zandproductie. De voorziening kan groeien tot een bedrag van 3 miljoen. 13

15 PROGRAMMA 2 - MAATSCHAPPELIJKE ZAKEN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat ondersteuning, welzijn, onderwijs, sport, cultuur, zorg en sociale voorzieningen. Doelstelling Alle inwoners zijn zelfredzaam, doen mee in de samenleving en werken samen aan sociale samenhang en leefbaarheid. Gemeentelijke kaders Beleidsstuk Jaar Accommodatiebeleidsplan Maatschappelijke knooppunt in elke kern 2009 Nota implementatie Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) 2010 Beleidskader Gezonde Toekomst Kadernota onderwijshuisvesting (integraal huisvestingsplan) 2010 Lokale Educatieve Agenda (Lokaal Onderwijs Beleid) 2010 Wmo beleidskader 'Ik doe mee!' Kadernota Voorziening Centra Jeugd en Gezin Lokaal 2011 Kadernota Positief Integraal Jeugdbeleid 2011 Kadernota mantelzorgers en vrijwilligers doen mee 2011 Cultuurnota 2011 Transitieplan Toekomst Breed financiële aspecten 2012 Visie Leefbaarheid Kernen/Koers Regionale visie op het sociale domein 'De Samenredzame Samenleving' 2013 Nota 'Contouren voor een sociaal Rivierenland' 2013 Kadernota Passend Onderwijs 2013 Kadernota Harmonisatie Voorschoolse Voorzieningen 2013 Beleidsplan schuldhulpverlening Lokaal sociaal akkoord 2014 Herziening bijzondere bijstand 2014 Projectplan Actief Maas en Waal 2014 Algemene subsidieverordening 2014 Plan van aanpak Lokaal zorgnetwerk 2014 Ontwikkelingen - Integratie kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen Gemeenten, PO-Raad en de brancheorganisaties voor kinderopvang en welzijn pleiten bij het kabinet voor een integratie van kinderopvang, peuterspeelzalen en basisonderwijs voor alle kinderen. - Basismobiliteit Voor de periode is door de Provincie Gelderland een samenwerkingsovereenkomst voor de exploitatie van Regiotaxi Gelderland afgesloten. Regiotaxi is een relatief kostbare, maar noodzakelijke voorziening in het verzorgen van de basismobiliteit. Dit stelt (kwetsbare) burgers in staat om in hun verplaatsingsbehoeften te voldoen, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Door afname van de budgetten neemt de vraag om efficiency toe. Om deze reden is het noodzakelijk verschillende vormen van openbaar en collectief vervoer in samenhang te organiseren. In de regio Rivierenland is hiervoor een onderzoek gestart. - Kleine scholen Daar waar er eerst sprake van was dat de kleine scholentoeslag zou verdwijnen, komt staatssecretaris Dekker van Onderwijs nu met het voorstel om scholen die gaan samenwerken de toeslag te laten behouden. Als scholen dan op vrijwillige basis besluiten te fuseren, verliezen ze geen geld. Indirect is dat ook stimulans voor samenwerking. 14

16 Medio 2014 komt de staatssecretaris met een voorstel om de regels rondom de samenwerkingsschool aan te passen. Daarin betrekt hij een advies van het Centrum voor Onderwijsrecht over de juridische mogelijkheden die artikel 23 biedt voor het vereenvoudigen van de wetgeving, als het gaat om een fusie tussen een openbare en bijzondere school. De nieuwe wetgeving wordt op zijn vroegst per 1 augustus 2016 van kracht. - Nieuwe Bibliotheekwet Naar verwachting treedt in 2015 een nieuwe Bibliotheekwet in werking. Het Rijk wordt dan verantwoordelijk voor de financiering van de digitale bibliotheek. De digitale bibliotheek is voor burgers zowel direct als via de lokale fysieke bibliotheek toegankelijk. In het conceptwetsvoorstel worden gemeenten niet verplicht gesteld om een lokale, fysieke bibliotheek te subsidiëren. Het Rijk doet voor de digitale bibliotheek een uitname uit het Gemeentefonds. WAT WILLEN WE BEREIKEN? 1. Jeugd en jongeren (tot 23 jaar) op een verantwoorde manier laten opgroeien, vergroten van ontwikkelkansen en zorg dragen voor een zinvolle vrijetijdsbesteding. 2. Vergroten van de zelfredzaamheid van onze inwoners (Inwoners wonen zo lang mogelijk zelfstandig in een door henzelf gekozen omgeving). 3. Goede gezondheid en verantwoorde levensstijl van onze inwoners. 4. Bevorderen actieve en passieve deelname/betrokkenheid aan de samenleving met versterking van de eigen kracht en samenkracht in de nulde lijn. 5. Voorzieningenniveau dat bijdraagt aan de leefbaarheid in de kernen. Om te kunnen beoordelen of het beoogde maatschappelijke effect gerealiseerd wordt nemen wij de volgende indicatoren op: Effectindicator Realisatie (2011) Waardering voorzieningen voor jongeren 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 1.2 Waardering voor speelmogelijkheden 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 3.1 Waardering voor sportvoorzieningen 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 4.1 Waardering voor cultuur 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 4.2 Waardering verenigingen en clubs 7,1 7,1 7,1 7,1 7,1 5.1 Waardering voor directe woonomgeving 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 5.2 Waardering voor leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 5.3 Waardering voor welzijnsvoorzieningen 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Activiteiten Realisatie 2.1 Vervolg geven aan project Thuis met het grootste gemak Uitvoeren beleidskaders transities Ontwikkelen beleidskader Gezondheid MFA Alphen Onderzoeken financieel haalbaar alternatief 5.2 Visie Leefbaarheid kernen/koers Uitvoeren projecten uitvoeringsprogramma Toelichting activiteiten De opgenomen activiteiten hebben vooral betrekking op al lopende activiteiten of zijn een vervolg hier op. Regelmatig wordt uw raad met informatienota's of andere stukken over deze onderwerpen geïnformeerd. 15

17 KENGETALLEN Aantallen x 1 Kengetal Bezoekers Bibliotheek Leden bibliotheek Gesubsidieerde jeugdleden binnensport Voortijdige schoolverlaters Aantal VVE-doelgroepkinderen Aanmeldingen NIM Maatschappelijk Werk Aanmeldingen Meldpunt Bijzondere Zorg Aantal individuele voorzieningen (Wmo) Aantal hulp in de huishouding (Wmo) Periodieke uitkeringsgerechtigden Wwb Periodieke uitkeringsgerechtigden Ioa WAT MAG HET KOSTEN? Bedragen x Exploitatie Lasten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal lasten tot en met 1 e bestuursrapportage Bestaand beleid Autonome ontwikkelingen - Decentralisaties sociaal domein p.m. p.m. p.m. p.m. - Passend onderwijs p.m. p.m. p.m. p.m. - Overheveling Buitenonderhoud p.m. p.m. p.m. p.m. - Nieuwe Bibliotheekwet Effecten Meerjareninvesteringsplanning Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Vervolg project Thuis met het grootste gemak 10 Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal lasten Baten Programmabegroting Begrotingswijzigingen oktober 2013/maart Effecten 1 e bestuursrapportage Totaal baten tot en met 1 e bestuursrapportage Totaal Bestaand beleid Totaal Nieuw beleid Totaal baten Saldo van lasten en baten

18 Toelichting ontwikkelingen Autonome ontwikkelingen - Decentralisaties sociaal domein p.m. Binnen het sociaal domein staan drie grote decentralisaties voor de deur. Gemeenten gaan de komende jaren de verantwoordelijkheid dragen voor de Jeugdzorg, voor nieuwe Wmo-taken vanuit de Awbz en voor de Participatiewet. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend, maar het uitgangspunt is dat de hele operatie budgettair neutraal verloopt. Het beschikbare budget is leidend. - Passend onderwijs p.m. Vanaf 1 augustus 2014 zijn scholen verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Dit zal waarschijnlijk het meeste effect hebben op het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Mogelijke financiële effecten zijn nog niet in te schatten, daarom ramen wij deze post pro memorie. - Overheveling Buitenonderhoud p.m. Wettelijk verschuift de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het gebouw van gemeente naar schoolbestuur. De gemeenten ontvingen voor deze verantwoordelijkheden middelen in het Gemeentefonds. De verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud en daarmee samenhangende taken voor het behandelen van de aanvragen komen te vervallen. Wel blijven gemeenten via het economisch claimrecht verbonden met de gebouwen. Dat betekent dat wij als gemeente, ook in het kader van de zorgplicht, gebaat zijn bij goed onderhouden gebouwen. Het is nu nog niet duidelijk of het onderhoudsbudget dat de schoolbesturen vanaf 2015 ontvangen toereikend is voor de onderhoudsbehoefte. - Nieuwe Bibliotheekwet 0 De aanpassing van de Bibliotheekwet brengt voor onze gemeente geen kosten met zich mee. In het concept 'Convenant Bibliotheek Rivierenland' is opgenomen dat: 'Het bedrag dat jaarlijks door de bibliotheekbranche via een onttrekking aan het Gemeentefonds wordt besteed aan de centrale inkoop van e-content (e-books en databanken), zal in mindering worden gebracht op de kosten voor het basispakket'. - Effecten meerjareninvesteringsplan 0 Voor een toelichting verwijzen wij u naar het onderdeel 'Investeringen'. Intensivering/heroverweging bestaand beleid - Vervolg project Thuis met het grootste gemak I In 2014 is er een informatiemarkt Thuis met het grootste gemak gehouden. Op deze markt zijn diverse thema's aan bod gekomen die betrekking hebben op langer zelfstandig blijven wonen (en de transities op het sociale domein). Deze markt was een doorslaand succes! Zowel ondernemers als inwoners hebben aangegeven dat zij een herhaling van deze markt zeer op prijs zouden stellen. Ook een volgende markt willen we organiseren met de lokale ondernemers. Wij stellen voor een bedrag van te reserveren voor de organisatie van een informatiemarkt. INVESTERINGEN Bedragen x Omschrijving Netto Bij- Afschr. Kapitaallasten invest dragen termijn Hulpmiddelen Wmo Buitenzwembad waterstofzuiger Automatisering i.h.k.v. de transities p.m. 4 p.m. p.m. p.m. Hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen Wmo Hulpmiddelen Wmo Totaal investeringen Correctie reeds geraamd kapitaallasten Totaal effecten MIP

19 Toelichting investeringen Hulpmiddelen Wmo Voor de aanschaf van hulpmiddelen in het kader van de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning ramen wij jaarlijks een bedrag van Dit bedrag is gemiddeld benodigd voor de vervanging van hulpmiddelen. De werkelijke uitgaven zijn afhankelijk van de aanvragen voor bijvoorbeeld rolstoelen, rollators en scootmobiels. Buitenzwembad waterstofzuiger Volgens het vervangingsschema moet de waterstofzuiger in 2015 vervangen worden. De werkelijke vervanging is afhankelijk van de technische staat. Gelet op de hoogte van het bedrag wordt de investering, conform de nota Activabeleid, in één keer ten laste van de exploitatie gebracht. Automatisering i.h.k.v. transities Onze systemen zullen als gevolg van de nieuwe taken die wij per 1 januari 2015 uit moeten gaan voeren aangepast moeten worden. Op dit moment is nog niet duidelijk welke gevolgen dit zal hebben en of er in 2014 al sprake zal zijn van deze aanpassingen. Daarom ramen wij deze investering vooralsnog pro memorie voor het jaar p.m. RESERVES EN VOORZIENINGEN Stand per 1 januari, bedragen x Reserves Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Afkoopsommen erfpacht Leefbaarheid kernen Lokaal onderwijsbeleid Onderhoud voetbalvelden Onderwijshuisvesting Totaal reserves Toelichting reserves - Afkoopsommen (erfpacht) Dit betreft de afkoopsommen van de erfpacht van het Kulturhus D'n Dulper in Boven-Leeuwen en sinds 2014 MFA D'n Hoender in Dreumel. De afkoopsommen worden in 40 jaar ten gunste van de exploitatie gebracht. - Leefbaarheid kernen Deze reserve is bedoeld voor de uitvoering van activiteiten en plannen die voortvloeien uit de Visie Leefbaarheid Kernen 2030/Koers Voor de uitvoering hiervan wordt voor de jaren jaarlijks ter beschikking gesteld. - Lokaal onderwijsbeleid Er zijn nog geen bestedingen ten laste van deze reserve voorzien. - Onderhoud voetbalvelden De reserve is in 2014 gevormd ten behoeve van de overdracht van de voetbalvelden aan de voetbalverenigingen. De reserve wordt ingezet voor het incidenteel onderhouden en opknappen van de velden. - Onderwijshuisvesting De reserve is gevormd om de kwaliteit van de onderwijsgebouwen in stand te kunnen houden en te voldoen aan de wettelijke zorgplicht voor voldoende en adequate onderwijshuisvesting. De reserve is gebaseerd op de Kadernota 'De toekomst van het schoolgebouw' en het Integraal huisvestingsplan (IHP). Er zijn, buiten de jaarlijkse raming van voor schadevergoedingen aan schoolbesturen, nog geen bestedingen gepland. 18

20 Stand per 1 januari, bedragen x Voorzieningen Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Saldo Gebouwen Onderwijsgebouwen Totaal voorzieningen Toelichting voorzieningen - Gebouwen De dotaties en onttrekkingen aan de voorziening worden geraamd op basis van het beheerplan en de meerjarenonderhoudsraming. Bij de programmabegroting 2015 actualiseren wij de voorziening in relatie tot het meerjarenonderhoudsplan. Indien noodzakelijk stellen wij dan ook voor een extra storting in de voorziening in het jaar 2018 te doen. - Onderwijsgebouwen De ontwikkeling is gebaseerd op het Meerjarenonderhoudsplan schoolgebouwen In 2014 is een nulmeting in het kader van de overheveling van het buitenonderhoud uitgevoerd. Deze nulmeting vormt de basis voor de toekomst. 19

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN

PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN PROGRAMMA 1 - WONEN, WERKEN EN RECREËREN ALGEMEEN Omschrijving Dit programma omvat de beleidsvelden woningbouw, bedrijvigheid en werkgelegenheid, recreatie en toerisme en vergunningverlening, toezicht

Nadere informatie

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2016. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2016. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2016 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 2 Vaststellingsbesluit 5 Leeswijzer

Nadere informatie

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid.

Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. PROGRAMMA 4 - BURGER, BESTUUR EN VEILIGHEID ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat de dienstverlening aan burgers, het functioneren van het bestuur en de organisatie en de integrale veiligheid. Doelstelling

Nadere informatie

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING

PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING PROGRAMMA 5 - BEDRIJFSVOERING ALGEMEEN Omschrijving Het programma omvat het functioneren van de gemeentelijke organisatie. De bedrijfsvoering is ondersteunend aan en mede bepalend voor de kwaliteit van

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2014/519 / RIS 2014-459 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 20 juni 2014 Onderwerp : Meicirculaire 2014 Bijlage(n) : Inleiding

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 10 november 2016 Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Onderwerp: Programmabegroting 2017 en verwerking financiële effecten uit de septembercirculaire.

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14

Raadsvoorstel. Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Pag. 1/6 Datum vergadering 25 juni 2014 Nr. 14 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel om kennis te nemen van de financiële update, in te stemmen met de verdere uitwerking van de oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 18 augustus 2015 Raadsvergadering : 29 september 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : 8 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013

Voorstelnummer: Houten, 1 oktober 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-068 Houten, 1 oktober 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Tweede bestuursrapportage 2013 Beslispunten: 1. De begroting 2013 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële effecten

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W RA B 3 16/479. Raad. Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG svoorstel Jaar Onderwerp: Kadernota 2017, Berap 2016-I en MPG Portefeuillehouder: J. Otter Afdeling: Ontwikkeling, Beleid en Directiestaf Team: Directiestaf A.M. Bosma, telefoonnummer 140591 Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad. categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965. Raad Raadsvoorstel jaar Raad categorie/agendanr. B. en W. 2013 RA13.0092 B 2 13/965 Onderwerp: Woonwagenbeleid en herstructurering kleine woonwagencentra Portefeuillehouder: A.J. Sleeking Dorpen en Wijken Team

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: Programma F Middelen en Economie BBVnummer: 134653 Raadsvoorstel: 134948 Portefeuillehouder: Bert Euser Onderwerp 2e Tussenrapportage

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013

VOORBLAD RAADSVOORSTEL. Presentatie aan de raad 16 mei 2013 VOORBLAD RAADSVOORSTEL 13RV0032# Ronde Tafel : Debat : 28 mei 2013 Raadsvergadering : 11 juni 2013 Gewijzigd voorstel : Presentatie aan de raad 16 mei 2013 Portefeuillehouder : Johan Varkevisser Organisatieonderdeel

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z

Datum Agendapunt Documentnummer. 20 september 2016 R10S005/z Datum Agendapunt Documentnummer R10S005/z160036313 Onderwerp Programmabegroting 2017-2020 Raadsvoorstel Zeewolde Beoogd effect Realisatie van vastgestelde programma s en taken op basis van een sluitend

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting

Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting Reactienotitie informatieavond Perspectiefnota (19 juni 2014) beantwoording/toelichting 1. Algemene reserve (gelabeld deel) Het gelabelde deel van de algemene reserve neemt toe van 3.3 miljoen naar 5,2

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen.

RAADSVOORSTEL. B en W-besluit nr.: Naam programma: Onderwerp: Actualisering specifieke uitkeringen. Rv. nr.: RAADSVOORSTEL B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Actualisering algemene uitkering 2015 o.b.v. september- en decembercirculaire 2014.

Nadere informatie

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1,

Gemeente[![tr. Geldermalsen. Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 oktober 2015, nummer 1 1, 9 Gemeente[![tr Geldermalsen '11. Voor de vervanging van inventarissen in de gymlokalen een krediet van 26.100 beschikbaar te stellen. 12. Voor het bouw- en woonrijp maken van het perceel ten behoeve van

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp

Bestuursrapportage 2014 24-06-2014. Michel Tromp Bestuursrapportage 2014 24-06-2014 Michel Tromp Agenda 1. Opzet 2. Realisatie beleid en voortgang projecten 3. Nieuwe ontwikkelingen 4. Financiële ontwikkelingen 5. Risico s 1. Opzet Opzet - Waarom? Tussentijds

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok) Vergadering: 7 februari 2012 Agendanummer: 3 Status: Informerend Portefeuillehouder: P.E. Broeksma Behandelend ambtenaar Harry Schaaphok, 0595 447721 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Harry Schaaphok)

Nadere informatie

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda.

Raadsvergadering. Bovendien wijzen wij u er op dat in deze kadernota nog geen rekening is gehouden met de implementatie van de strategische agenda. RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 30 juni 2016 16-049 Onderwerp Kadernota 2017-2020 Aan de raad, Onderwerp Kadernota 2017-2020. Gevraagde beslissing 1. De Kadernota 2017-2020 vast te stellen. Grondslag

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen

HJAM Hendriks en FWT Jetten. Telefoonnummer: Managementrapportage Begrotingswijzigingen Raadsvergadering 13 december 2016 Volgnummer 116-2016 Onderwerp Programmanummer Alle programma's Registratienummer 2016-36907 Collegevergadering 15-11-2016 Portefeuillehouder Organisatieonderdeel Wethouder

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen

Informatienota KENNISNEMEN VAN: Neerijnen Datum : 16 december 2013 Van : College Bijlagen : Onderwerp : Financiën Kulturhus Haaften Zaak- / Docnummer : 06/09892 KENNISNEMEN VAN: Financiële tussenstand Kulturhus Haaften Inleiding Op 11 februari

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - VOORSTEL

GEMEENTERAAD - VOORSTEL GEMEENTERAAD - VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van mei 2013 Besluit nummer: 2013_Raad_00029 Onderwerp: Herziene begroting 2013 en ontwerpbegroting 2014 RDOG HM - Besluitvormend Beknopte samenvatting: De

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg

: krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2013-008473 Programma : Cultuur, recreatie en sport Onderwerp : krediet verbouwing aanpassing Dorpshuis Valkenburg Katwijk, 18 februari 2014. Inleiding De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering

Raadsinformatiebrief. Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Raadsinformatiebrief Onderwerp Septembercirculaire 2014 algemene uitkering Inleiding/Aanleiding Gemeenten ontvangen jaarlijks een algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Deze algemene uitkering is een

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015

10.0. Maandelijkse begrotingswijziging november 2015 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215 Inhoudsopgave 1.. Maandelijkse begrotingswijziging november 215... 2 Bijlage: maandelijkse begrotingswijziging november 215... 3 Raadsvoorstel Maandelijkse

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016

B&W Vergadering. B&W Vergadering 22 november 2016 2.1.8 Financiële verwerking Moties & Amendementen Begroting 2017 1 Dossier 1056 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 1056 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 22 november 2016 Agendapunt 2.1.8 Omschrijving

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting

Portefeuillehouders. Wethouder S. Luijten. 4. Onderwijs. Raad 31 okt 02 nov Programmabegroting Portefeuillehouders Wethouder S. Luijten 4. Onderwijs 59 Taakveld 4 Onderwijs Wat gaan we bereiken en wat gaan we doen? De gemeente stimuleert samen met haar partners een doorgaande ontwikkellijn voor

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Programma 10. Financiën

Programma 10. Financiën Programma 10 Financiën Aandeel programma 10 in totale begroting 1% Financiën Overige programma's 99% Programma 10 Financiën Inleiding Ons college hanteert als uitgangspunt bij haar financiële beleid dat

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek

RAADSVOORSTEL. Nr.: ZK / Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern. Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Nr.: ZK15006912 / 16-0017745 Cultuurhuis Krimpen aan de LekIntern RAADSVOORSTEL Raadsvergadering : Onderwerp : Cultuurhuis Krimpen aan de Lek Datum : 31 mei 2016 Korte samenvatting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9.

2. De beslispunten binnen het regionale en lokale beleidskader over te nemen, met uitzondering van de regionale beslispunten 1, 5 en 9. Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering 21 mei 2014 Portefeuillehouder Dhr. H.A. Driessen Begrotingsprogramma 8 Onderwerp Beleidskader Sturing, Bekostiging en Inkoop nieuwe gemeentelijke taken Jeugdwet

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 28 oktober 2014 Registratienummer: 2014/44 Agendapunt nummer: 5a Onderwerp Scenario's dekkingsplan begroting 2015-2018 Voorstel

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst?

Kunt u ons een opsomming geven van de argumenten waarom de gemeente Boekel afscheid heeft genomen van een eigen sociale dienst? Geacht college van Burgemeester en Wethouders, Onlangs hebben wij de Programma- en Productbegroting 2016 ontvangen. Dank hiervoor. Uiteraard danken wij ook de ambtenaren voor het samenstellen van deze

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

T.J. Kolsteren raad oktober 2012

T.J. Kolsteren raad oktober 2012 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email T.J. Kolsteren 040-2083563 tko@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Bestuursrapportage 2012 (begrotingswijziging) 12raad00592

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel

Raadsvoorstel. Aan de raad, Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 54500 M. van Meerten Jaarrekening Regio Gooi en Vechtstreek 2015 en Begroting Regio Gooi en Vechtstreek 2017 Aan de raad, 1. Beslispunten a. In het

Nadere informatie

Richtlijnen van de commissie BBV

Richtlijnen van de commissie BBV Richtlijnen van de commissie BBV Stellige uitspraken gelden met ingang van begrotingsjaar T+1, het jaar nadat de uitspraak is gepubliceerd. 1. Notitie Software, mei 2007 1.1 Software (als afzonderlijk

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016

BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 BESLUITENLIJST van de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 mei 2016 Aanwezig: P.M. Bruinooge, voorzitter drs. V.H. Kloos drs. P.F. Dijkman J.P. MBA mw. E.C. Konijn-Vermaas mw. A.J.A. van de

Nadere informatie

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : -

Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendapunt : 12 Commissie : - Onderwerp : Begroting 2014 Collegevergadering : 17 september 2014 Agendapunt : 4 Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad

Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 329069 Raadsvergadering van 28 juni 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Eenmalige bijdrage groot onderhoud Gebouw Irene, Willemstad Verantwoordelijk portefeuillehouder: L.M.

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen.

Aan u wordt voorgesteld bijgevoegd verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015 vast te stellen. Raadsvoorstel: Nummer: 2010-633 Onderwerp: Vaststellen verbreed Gemeentelijk RioleringsPlan 2011-2015(vGRP2011-2015) Datum: 6 april 2011 Portefeuillehouder: A.J. Rijsdijk/ T. van der Torren Raadsbijeenkomst:

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N

Afdeling Staf W A T W I L L E N W E B E R E IK E N E N W A T G A A N WE D A A R V O O R DO E N RAADSVOORSTEL Raadsvoorstel nr Portefeuillehouder Burgemeester Datum B&W-besluit 30 september 2014 Voor de vergadering van raad d.d. 6 november 2014 Afdeling Staf Z-2014/056542;D-2014/268828 Behandelend

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

Managementrapportage 2016

Managementrapportage 2016 Managementrapportage 2016 Gouda, 19 augustus 2016 TER VASTSTELLING Algemeen Bestuur 5 oktober 2016 Versienummer: 1.0 Datum: 19 augustus 2016 Productnummer Omschrijving Managementrapportage 2016 Status

Nadere informatie

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2013. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel

Gemeente West Maas en Waal. Perspectiefnota 2013. Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel Gemeente West Maas en Waal Perspectiefnota 2013 Alphen Altforst Appeltern Beneden-Leeuwen Boven-Leeuwen Dreumel Maasbommel Wamel 1 INHOUDSOPGAVE Aanbieding aan de raad 4 Vaststellingsbesluit 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 7 ONDERWERP Hanssen, Annie FIN S3 RAD: RAD151112 donderdag 12 november 2015 BW: BW151013 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 12 november 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst

GEMEENTE SCHERPENZEEL. Raadsvoorstel. Onderwerp: Haalbaarheid vervangende nieuwbouw basisschool De Glashorst GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 30 oktober 2014 Raadsvergadering : 18 december 2014 Agendapunt : Bijlage(n) : 6 Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door:

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen.

1. Beslispunten 1. Het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gooise Meren 2018 (bijlage 1) vast te stellen. Raadsvoorstel Zaaknummer Portefeuillehouder Voorstel 621019 Mw. drs. M.A.H. van Meerten-Kok, wethouder Vaststellen van het Beleidskader financiering zorg, welzijn, kunst, cultuur en toerisme Gemeente Gooise

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: 13.0014 B&W-besluit d.d.: 5-2-2013 B&W-besluit nr.: 13.0048 Naam programma +onderdeel: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Transitie zorg voor de jeugd: visie jeugdhulp en informatie Aanleiding:

Nadere informatie