Jaarverantwoording Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

2 Jaarverslag zorginstellingen 2012

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Algemene informatie Interne organisatiestructuur en personele bezetting Medezeggenschapsstructuur Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Financiële informatie Financiële kengetallen Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden Strategisch en Financieel Operationeel Wet- en regelgeving Informatie over financiële instrumenten Ziekteverzuim Informatie over toepassing van gedragscodes Gedragscodes Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Economische aspecten Intern opleidingstraject Invoer bedrijfsauto s Mobiliteitsonderzoek Onderzoek verloopcijfers Kwaliteitsregister Ondernemingsraad Cliëntenraad Samenwerkingsrelaties/stakeholders Informatie over onderzoek en ontwikkeling Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces Kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit van Arbeid Kwaliteit organisatie Toekomstparagraaf Zorgbrede Governancecode Jaarrekening Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 2

4 1 Algemeen Het jaarverslag 2012 van zorgorganisatie Vérian. Wederom een document met veel informatie over de organisatie, de cliënt, de medewerker, de financiën en alle andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de organisatie. Is daar alles mee gezegd? Wij denken van niet. Het geeft niet weer met welke passie er wordt gewerkt, niet alleen in de zorg rond de cliënt, maar ook voor wat betreft de dienstverlening in de back-office van de organisatie. Zonder passie en plezier in het werk ontstaat er geen onderlinge verbinding. Dat is waar de medewerker binnen de organisatie naar zoekt en streeft. Ook in dit verslagjaar is er naar die verbinding gezocht. Niettemin zijn de feitelijke gegevens ook belangrijk. In dit jaarverslag is dan ook gestreefd u zo optimaal mogelijk van gegevens te voorzien. Het is aan u daarover een oordeel te vellen. Zoals wij ook dit jaar gestreefd hebben naar kwalitatief goede zorgverlening, zo kijken wij in een glimp ook vooruit met die intentie. Ondanks alle zorgen, mag 2013 ook een jaar zijn met ambitie. Daar heeft de cliënt recht op! K.L. Stoter, Raad van Bestuur Vérian. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 3

5 2 Algemene informatie Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen. Met een breed en voor de thuiszorg klassiek portfolio wordt, met alle zorgproducten en diensten die geleverd worden, getracht een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag. De producten die geleverd worden zijn : Verpleging en Verzorging; Thuisbegeleiding; Specialistische verpleging; Huishoudelijke verzorging; Dietetiek; Jeugdgezondheidszorg; Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk; Winkel en Uitleen Hulpmiddelen; Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid. In het strategisch beleidsplan is de missie van de organisatie verwoord. Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn. Zowel aan individuele klanten als aan zakelijke klanten. Wij doen dit op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk of noodzakelijk in samenwerking met andere zorgaanbieders. Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Door middel van een goed sociaal beleid en een adequaat opleidingsaanbod houden wij onze medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd. Al jaren werken de medewerkers binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Op deze missie gebaseerd is een zorgvisie ontwikkeld. De cliënt centraal, lijkt een uitgesleten cliché. Maar dat is allerminst het geval. Vanuit de dialoog met de cliënt wordt in overleg bepaald welke zorg noodzakelijk is en op welk moment die zorg dient te worden verleend. Respect voor de wensen van de cliënt staat daarbij centraal en is daarmee uitgangspunt van handelen voor de zorgverlener. Deze visie van Vérian sluit naadloos aan bij het besluit dat het kabinet begin januari 2011 heeft genomen voor het vastleggen van een soort service level agreement met de cliënt. Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit, waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen. Het is de verzorgende en de verpleegkundige die de cliënt ondersteunt in het uitvoeren van de zelfzorg en het zelf aangaan van sociale contacten. Vertaalt in de strategische doelstellingen van de organisatie is ons streven er op gericht de beste thuiszorgorganisatie te zijn binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten en de 1e lijn is daarin een belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond. Vérian levert en regelt zorg in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Utrecht. Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te kunnen en te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevende en uitvoerende medewerkers, op elk niveau in de organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te bewerkstelligen is goede communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven. Vooral de medewerkersbijeenkomsten worden daarin gewaardeerd. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 4

6 Juridische structuur De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. In de Stichting Vérian vinden zowel met publieke als private middelen gefinancierde activiteiten plaats. Het bestuur van Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur Vérian was gedurende geheel 2012 de bestuurder van Stichting Vérian, Stichting Vérian Nijmegen e.o. en Stichting Beeuwkes Thuiszorg. Een aantal activiteiten is in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht: Vérian Holding B.V.; Vérian Zorgwinkel B.V.; Vérian Zorgcentrale B.V.; Vérian Care & Clean B.V. Beeuwkes Thuiszorg B.V. Stichting Bestuur Vérian - RVT - RVB Stichting Vérian Nijmegen e.o. Stichting Vérian Naviva Kraamzorg B.V. 19,25% Stichting Beeuwkes Thuiszorg Vérian Holding B.V. Vérian Care & Clean B.V. Beeuwkes Thuiszorg B.V. Vérian Zorgcentrale B.V. Vérian Zorgwinkel B.V. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 5

7 Organogram Stichting Vérian Raad van Bestuur Kwaliteitsmanagement Secretariaat RvB VVAR Ondernemingsraad Divisie Verpleging en Verzorging Marketing & Communicatie Cliëntenraad Divisie Jeugd Maatschappelijke Zorg V&V teams Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk Werk Specialistische verpleegkundige zorg Thuisbegeleiding Centra Jeugd & Gezin Personeel & Organisatie Finance & Control P-advies P-beheer Applicatiebeheer Helpdesk ICT Vastgoed en Facilitaire Diensten Control Financiële Administratie Salarisadministratie Centrale Administratie 2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting In 2012 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk Zorg (JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Personeel & Organisatie (P&O) en Finance & Control (F&C). - De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De verpleegkundige specialistische zorg wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis aangeboden. Aan andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden; praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie (gespecialiseerde verpleging). Ook wordt Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd. - Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk (MW) en Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn de uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht. - De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care & Clean (C&C) B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V. ressorteren twee rayonmanagers die de planning en uitvoering aansturen. - Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs bereikbaarheid voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere zorgorganisaties. - Vanuit de Vérian Zorgwinkel B.V. zijn de winkelactiviteiten ontplooid. Hier zijn ook de activiteiten t.b.v. transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ondergebracht. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 6

8 Vanuit de organisatiestructuur bekeken hebben zich, behoudens de instroom van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg, geen spectaculaire personele mutaties voorgedaan. In volgend overzicht is de personele bezetting per organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebasseerd op de organisatorische indeling en loopt daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd. Vérian Care & Clean B.V. Begin 2012 waren er bij C&C medewerkers in dienst die samen 477,9 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk medewerkers en 439,4 fte. Een teruggang van 121 medewerkers (8,1%) en 38,5 fte (8,1%). Divisie Verzorging & Verpleging Begin 2012 waren er binnen de divisie V&V 940 medewerkers in dienst die samen 479,1 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 955 medewerkers en 480,1 fte. Een lichte stijging van 15 medewerkers (1,6%) en 1,0 fte (0,2%). Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg Begin 2012 waren er binnen de divisie JMZ 144 medewerkers in dienst die samen 59,0 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 154 medewerkers en 63,1 fte. Een stijging van 10 medewerkers (6,9%) en 4,1 fte (6,9%). Zorgwinkel B.V. Begin 2012 waren er bij de zorgwinkel 35 medewerkers in dienst die samen 18,4 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 33 medewerkers en 17,3 fte. Een teruggang van 2 medewerkers (5,7%) en 1,1 fte (6,0%). Zorgcentrale B.V. Begin 2012 waren er bij de zorgcentrale 26 medewerkers in dienst die samen 15,7 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 36 medewerkers en 23,1 fte. Een behoorlijke stijging van 10 medewerkers (38,5%) en 7,4 fte (28,5%). Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Begin 2012 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 82 medewerkers in dienst die samen 56,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 88 medewerkers en 62,0 fte. Een stijging van 6 medewerkers (7,3%) en 5,7 fte (10,1%). Vérian totaal Zonder de instroom van Beeuwkes meegerekend waren er begin 2012 bij Vérian in zijn geheel medewerkers in dienst die samen 1106,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk medewerkers en 1.085,0 fte. Een teruggang van 82 medewerkers (3,0%) en 21,3 fte (1,9%). Beeuwkes Thuiszorg In 2012 is de Beeuwkes-organisatie geïntegreerd in de Vérian-organisatie. De backoffice-activiteiten van Beeuwkes zijn ondergebracht in de backoffice van Vérian. Vrijwel tegelijkertijd heeft de integratie van de huishoudelijke verzorging en verpleging en verzorging plaatsgevonden. De integratie van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg was één van de grotere klussen in Hierdoor zijn ook een aantal mensen afgevloeid. Uit gericht onderzoek bleken verschillende medewerkers ingezet te worden op een niveau en voor taken waarvoor zij niet of onvoldoende opgeleid waren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat er een aantal medewerkers uit de directe zorg zijn gehaald omdat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. In nauwe samenwerking met Erkendopleiden.nl en ROC Nijmegen is er voor deze medewerkers aan het begin van de zomer een intensief verkort opleidingstraject tot Verzorgingshulp niveau 2 opgezet. Vanuit deze zogenaamde Summerschool zijn er 19 deelnemers in een tijdsbestek van zeven weken met een erkend diploma op niveau 2 uitgestroomd. Daarnaast zijn vier medewerkers een opleiding niveau 3 IG gestart. Zij studeren in mei 2013 af. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 7

9 In de jaarrekening wordt een segmentering gehanteerd voor de segmenten AWBZ-zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en overige. Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld in genoemde documenten. Periodiek worden in het managementteam-overleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken. Toelatingen Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de navolgende functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen, brief d.d. 2 augustus 2012): - Persoonlijke verzorging; - Verpleging; - Begeleiding; - Verblijf. In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor voornoemde functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012). Stichting Beeuwkes Thuiszorg is toegelaten voor (CVZ, brief d.d. 30 juni 2004): - Persoonlijke verzorging; - Verpleging; - Begeleiding. Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het medisch specialisme, op basis van een uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de medisch specialist uitgevoerd. Op basis van Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 4 jaar uit voor de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst. 2.2 Medezeggenschapsstructuur a) Cliëntenraad Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied; van jeugdgezondheidszorg tot huishoudelijke verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. Het accent ligt bij ouderen en chronisch zieken. Dit accent is terug te vinden in zowel de samenstelling van de Cliëntenraad als de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 8

10 b) Ondernemingsraad Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor de Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en ondersteunende afdelingen. De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg. In 2010 is er een Onderdeelcommissie (OC) opgericht voor Vérian Care & Clean B.V., drie leden van de OC zijn ook OR-lid. De OC en de directeur van Vérian Care & Clean B.V. voeren structureel overleg. In een gezamenlijke agendacommissie worden de agendapunten besproken en bij de OC of OR geplaatst. c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de oprichting van de VVAR wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken besproken worden. Als onafhankelijk orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van adviezen te voorzien. Medezeggenschapsstructuur Beeuwkes Ook bij Beeuwkes Thuiszorg is de medezeggenschap geregeld in een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. 2.3 Kernactiviteiten en nadere typering Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer mensen. De kerndiensten van Vérian bestaan uit: Verpleging en Verzorging; Huishoudelijke Verzorging; Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten en producten: gespecialiseerde verpleging (medisch verpleegkundige zorg), thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg, advies, instructie en voorlichting, thuisbegeleiding, thuisondersteuning van mantelzorgers, videohometraining, voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA), uitleen en transport van verpleeg- en hulpmiddelen, maatschappelijk werk, diverse (gezondheids)cursussen, preventieprogramma s, Consultatiebureau voor Ouderen, voorlichting (AIV) vanuit de gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes, Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, vaat en CVA en oncologie en overbruggingszorg aan cliënten die wachten op een intramurale opname. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende thuiszorg, personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, verkoop van winkelproducten, responsediensten en gespecialiseerde verzorging. Vérian wil ook in de toekomst aan alle inwoners van het werkgebied, die hun voorkeur voor Vérian uitspreken, thuis zorg blijven bieden. De AWBZ was (en is) in alle opzichten productgeoriënteerd. Verschuivingen van AWBZ Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 9

11 gefinancierd naar Wmo, aanvullende zorgverzekering, particuliere en zakelijke markt leiden er toe dat niet alleen het zorgkantoor en de gerealiseerde output gedefinieerd in geleverde uren per functie bepalend zijn voor het resultaat van de organisatie. Gemeenten (Wmo en subsidies), zorgverzekeraars (Medisch Specialistisch Verpleegkundige zorg in de Thuissituatie, diëtetiek, aanvullende zorgpakketten) en behandelaars (ziekenhuizen en huisartsen) stellen ieder voor zich andere eisen aan de door thuiszorg te realiseren output. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie. Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als de care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian gebruik van de portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt. Zoals eerder beschreven concentreert de zorgverlening van Beeuwkes Thuiszorg zich op de uitvoering van: Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Uitleen van verpleegartikelen. Binnen het huidig werkgebied van Beeuwkes wordt deze vorm van zorgverlening gecontinueerd. Mogelijke aanvulling of uitbreiding met andere diensten van Vérian worden in de loop van 2012 beoordeeld. 2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar n.v.t. Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 919 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 10

12 Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Beeuwkes Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 386 n.v.t. Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar n.v.t. Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 167 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens voedingsvoorlichting en dieetadvisering Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur) Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA) Productie Aantal 1 e consulten in verslagjaar Aantal vervolgconsulten in verslagjaar Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar 182 Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar 271 Aantal consulten in verslagjaar 157 Aantal telefonische consulten in verslagjaar Aantal eindrapportages in verslagjaar 138 Aantal niet verschenen zonder bericht 135 Aantal niet verschenen met bericht Aantal leeftijd 0 5 jaar 183 Aantal leeftijd 5 20 jaar 283 Aantal leeftijd 20 jaar en ouder Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar 9,4 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 11

13 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro s) in verslagjaar De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 16 enthousiaste diëtisten (12,2 fte). Eind 2012 is er 3,7 fte middels beëindiging van jaarcontracten terug gegaan in formatie. De afdeling VVDA is binnen de divisie Verpleging en Verzorging volledig opgenomen in de Cure die bestaat uit de volgende teams: Team Ambulante Zorg (TAZ); Technoteam; Specialistische Verpleegkundige Zorg (SVZ); Diëtisten (VVDA). Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA een speerpunt. Door steeds opnieuw te investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken en de samenwerking met de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel vorm te geven, levert dit een bijdrage aan de uitvoering van het beleidsstandpunt. De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse huisartsenregio s geven daadwerkelijk inhoud aan de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is nog in het beginstadium en komt binnen sommige zorggroepen van de grond. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg is gecontinueerd en uitgebreid in uren. De diëtist heeft binnen Tactus een duidelijke plaats gekregen binnen de verslavingszorg. De grootste focus is gericht op de cliënten met een eetstoornis. De gezonde Hap & Stap Vierdaagse 2012 is het laatste jaar dat de ZonMw subsidie voor de afdeling in staat is om diverse preventieprogramma s aan te bieden. Samen met GGD Gelre-IJssel heeft de afdeling VVDA de interventie De gezondde Hap & Stap Vierdaagse in de groepen 5 van het reguliere basisonderwijs uitgevoerd. Sinds 2007 wordt dit programma aangeboden aan 25 scholen op jaarbasis. In 2012 is de doelgroep uitgebreid naar groep 7/8 van het speciaal basisonderwijs (SBO). De uitbreiding voor deze groep is op verzoek van het SBOonderwijs opgenomen in het preventieprogramma. Gezond Gewicht Team (GGT): Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht blijft daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn. In 2012 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn en uitgebreid naar de gemeente Epe. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig aanpassen van het eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders overgewicht niet allemaal als probleem ervaren; men maakt zich hier nauwelijks zorgen over. Daarnaast blijkt dat ouders zeer weinig kennis hebben over voedinig en dat zij het lastig vinden duidelijke regels te stellen. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 12

14 Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na het bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening. Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland en het Opvoedsteunpunt. Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in de Centra Jeugd en Gezin: Dok Zuid in Apeldoorn en Epe. Kerngegevens jeugdgezondheidszorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar 53,3 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro s) in verslagjaar Kerngegevens huishoudelijke verzorging Wmo Vérian (inclusief Beeuwkes Thuiszorg) Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar Productie Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via Persoonsgebonden budget Waarvan particulier Waarvan CAS 187 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan Wmo-opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Vérian Zorgcentrale B.V. Kerngegeven Aantal/bedrag Gesprekken Aangeboden telefoonoproepen Opgehangen oproepen 3,43% Beantwoorde oproepen 96,1% Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss) 00:00:35 Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 13

15 Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro s) in verslagjaar (incl. Vérian) Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro s) in verslagjaar (excl. Vérian) 23, Kerngegevens Winkel & Uitleen Kerngegeven Aantal/bedrag Uitleningen Uitleen Uitleen anti-decubitus matrassen Transporten: materialen gebracht Transporten: hulpmiddelen gehaald Winkelverkopen Winkelomzet Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Winkel en Uitleen per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Winkel BV (in euro s) in verslagjaar (incl. Vérian) 17, De Vérian Zorgcentrale heeft een actief 2012 gekend. Verschillende nieuwe (zakelijke) cliënten hebben hun telefonische bereikbaarheid of de personenalarmering ondergebracht bij de Vérian Zorgcentrale. Tevens is een start gemaakt naar meer personele formatie om het serviceniveau op het gewenste peil te brengen. Ook heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft het rapportcijfer 8,5 opgeleverd. De Zorgwinkel en Uitleen hebben een organisatorische verandering meegemaakt. Het model van een aparte Manager Zorgwinkel en twee coördinatoren heeft plaatsgemaakt voor één manager Zorgcentrale en Zorgwinkel en een operationeel teamleidinggevende. Dit vergroot zowel de eficiency als ook de daadkracht. Het aantal leveranciers is naar één teruggebracht wat de eenduidigheid van het assortiment verbeterd. Het administratiesysteem is volledig ingevoerd wat het voorraadbeheer ten goede is gekomen. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 14

16 3 Financiële informatie Het verslagjaar is dan ook afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 1,5 miljoen (in 2011 met 0,6). Genormaliseerd is het resultaat ,7 miljoen positief. De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V. hebben een licht negatief resultaat behaald van 0,3 miljoen, hierbij moet wel worden aangegeven dat er een reorganisatievoorziening gevomd is van 0,4 miljoen. De Wmo-activiteiten binnen Beeuwkes Thuiszorg B.V. hebben ook genormaliseerd een negatief resultaat van 0,1 miljoen behaald waardoor de Wmo-activiteiten gezamenlijk verliesgevend zijn geweest. De verdere sturing op het gebied van de arbeidsproductiviteit, de inzet van personeel niet in loondienst en de gerichtere inzet van de juiste deskundigheid bij de zorgvraag hebben binnen het segment AWBZ geleid tot een duidelijk positief bedrijfsresultaat. Dit resultaat is m 2,4 in 2012 en daarmee hoger dan in De grootse zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. In de regio Nijmegen is een duidelijke groei in de zelfstandige zorgverlening zichtbaar, de totale productie daalt echter iets tov 2011, dit komt doordat het aandeel van onderaannemers in de productie duidelijk is gedaald. In de voormalige Beeuwkes regio Arnhem is de productie t.o.v. een jaar eerder gedaald. Dit werd vooral veroorzaakt doordat hier de meeste medewerkers tijdelijk uit zorg zijn gehaald. Dit is deels gecompenseerd met de inzet van uitzendkrachten. Echter is de focus daar vooral geweest om de medewerkers bij te scholen en niet om nieuwe cliënten binnen te halen. In 2013 wordt dit wel het geval, maar loopt er echter een discussie met het zorgkantoor over de groeiruimte die wordt toegekend. In de regio Utrecht is er sprake van een daling, dit wordt veroorzaakt doordat er afscheid is genomen van een van de grootste onderaannemers in die regio, dit is deels gecompenseerd met een nieuwe onderaannemer. Ook in het voormalige Beeuwkes team is er sprake van een productiedaling, hier werd veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Na overname door Vérian is de inzet hiervan verminderd. Het aantrekken van nieuwe medewerkers in deze regio is lastig. Voor de voormalige Beeuwkes regio s Zwolle en Waardenland is een duidelijke groei zichtbaar. In de regio Zwolle is o.a. door de koppeling met het Vérian team in Hattem een groei van 18% t.o.v zichtbaar. Het team Verpleging & Verzorging wat vanuit Leerdam opereert maakt ook een duidelijke groei mee, waar een stijging in de omzet van 24% zichtbaar mee wordt. Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat behaald, verliesgevende activiteiten hier binnen is vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. In 2012 is deze zorg uit de basisverzekering verdwenen, waardoor de zorgvraag is ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot een kostendekkende dienstverlening geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket teruggekomen, nochtans worden in 2013 verdere maatregelen genomen. De productmix discussie met het zorgkantoor Agis loopt net als in de voorgaande jaren nog altijd door. Ondanks dat Vérian duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig levert, wordt hiervoor, vooralsnog, niet de volledige vergoeding voor ontvangen. Voor de zorg in de grootste regio Apeldoorn/Zutphen blijft Vérian hierover in gesprek. In 2012 heeft Vérian binnen de Wmo een groot aantal (Europese danwel bestuurlijke) aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg gehad. Hierbij is er sterk ingezet op de tarieven. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet onder de kostprijs in te schrijven. Echter accepteert Vérian een lagere dekkingsbijdrage in de overhead, dit kan namelijk gecompenseerd worden door een sterke productiegroei waarbij Vérian de overhead (ondersteunend personeel op het gebied van o.a. planning, aansturing en administratie) duidelijk langzamer laten groeien. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 15

17 3.1 Financiële kengetallen Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2012 sluit op k Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de Beeuwkes entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd. De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 35,1 % (in ,4%) van de totale opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,2 % (in %) van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten, 13,7 % (in ,6%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten voor voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering en winkelactiviteiten. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere opbrengsten binnen de Zorgcentrale BV. De enkelvoudige jaarrekeningen voor de Stichting Vérian en de Stichting Beeuwkes zijn beide gepubliceerd op Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende risico s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen: Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2012: 10,1, 2011: 8,0 2010: 8,6, 2009: 5,0 %, 2008: 3,7%); Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2012: 32,8, 2011: 26,0 2010: 27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%). Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In 2012 is deze wel weer zichtbaar. Aangezien ook voor 2013 een positief bedrijfsresultaat wordt verwacht, verbetert het buffervermogen verder. Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 1,9% 6,0 % Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten - 0,46% -2,6% Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende schulden) 1,53% 1,63 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) 26,0% 32,8% Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten) 8,0% 10,1% 3.2 Niet-financiële kengetallen Milieuaspecten facilitair Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren. Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren. Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten. Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens strenge eisen: zo min mogelijk productgebruik en geen chloor. Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt geleegd in een papiercontainer. Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel. Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht. Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken. In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 16

18 Voorbereiden digitaliseren papieren personeelsdossier Door de implementatie van Talent Self Service wordt het mogelijk om het papieren personeelsdossier te digitaliseren en om te zetten in een e-dossier. In het najaar van 2013 is er de intentie om het gehele papieren personeelsdossier per medewerker te scannen en in te lezen in het e-dossier. Ter voorbereiding hierop zijn in 2012 alle personeelsdossiers opgeschoond en scanklaar gemaakt. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 17

19 4 Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden 4.1 Strategisch en Financieel In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Het regeringsbeleid laat een afname zien van financiële mogelijkheden, zowel op het gebied van Wmo als op het gebied van de AWBZ. Daarentegen neemt de zorgvraag toe. Vooral de zorg aan ouderen met psychogeriatrische problemen levert risico s op, aangezien de intramurale capaciteit de komende jaren verder gaat afnemen. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale zorg en dienstverlening. Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker ook voor de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, dan levert dit risico s op voor de continuïteit van de organisatie. Denk daarbij aan de vermindering van persoonlijke verzorging en verpleging en de forse bezuinigingen in het kader van de huishoudelijke verzorging. In het verslagjaar 2012 zijn er ook risico s voor wat betreft het voortzetten van de dienstverlening m.b.t. de uitleen van hulpmiddelen. Lang blijft onduidelijk welke tarieven er gehanteerd gaan worden en of Vérian nog gecontracteerd wordt door zorgverzekeraars. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk dat voortzettting van de uitleen niet haalbaar is. Onder hoge druk wordt een samenwerkingspartner gevonden waardoor de dienstverlening gecontinueerd kan worden. Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de posionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de JGZ wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijk financiële gevolgen voor de organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2013 plaats. In het licht van de inkoop van AWBZ-productie, ontstaat de vraag op welke wijze zich dit in 2013 verder ontwikkelt. Enerzijds vanwege de productie, komt die overeen met de zorgvraag. Anderzijds vanwege de vraag op welke wijze de contractering met de zorgverzekeraar zich gaat ontwikkelen. 4.2 Operationeel In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op de gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en flexibiliteit gevraagd. Hoewel Vérian zich uitermate inspant om haar organisatieprocessen te vereenvoudigen, blijft het een risico of daarin voldoende resultaat wordt behaald. Alle inspanningen zijn er op gericht dit te verwezenlijken. In dit kader is in 2012 gestart met het project E-HRM. In dit project worden alle processen op het gebied van personeelsmanagement gedigitaliseerd. In 2012 is Beeuwkes Thuiszorg, onder inspanning van velen, volledig geïntegreerd in de organisatieprocessen van Vérian. Vanuit de divisie Verpleging & Verzorging wordt verder uitvoering gegeven aan het wijkgericht werken. In voor Zorg begeleidt de divisie hierin. Een risico is de toenemende bureaucratisering in de zorg. Ondanks alle inspanningen neemt de administratieve last toe, hetgeen leidt tot extra kosten. De beheersing van de risico s, op zowel strategisch als op operationeel gebied, ligt ingebed in de planning en control cyclus. Periodiek is er uitgebreid aandacht voor de financiële resultaten van de organisatie. Daarnaast wordt per kwartaal verslag gedaan van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Hierin worden de elementen - cliënt, medewerker en organisatie -beoordeeld en resultaatgericht uitgewerkt. Ook worden periodiek de strategische en operationele doelstellingen geëvalueerd en daarmee gerelateerd aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 18

20 4.3 Wet- en regelgeving Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daarvan de belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk om als organisatie helder te hebben hoe geborgd kan worden dat Vérian en het systeem blijven voldoen aan de geldende normen, wettelijke eisen en regelgeving. En hoe deze worden beheerd. Daarom is recent de procedure normen en wettelijke eisen opnieuw bekeken en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle wet- en regelgeving waaraan wij als zorgorganisatie moeten voldoen. Tevens is per wet- en/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en hoe de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie. Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige) normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 19

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Stichting Dimence Groep

Stichting Dimence Groep Stichting WijZ Stichting tcentrum Stichting De Kern Stichting Dimence Jaarverslag Dimence Groep 2014 Stichting E. van Thüringen Stichting Transfore Stichting Dimence Groep Stichting Mindfit Voorwoord Resultaten

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Directieverslag Stichting Trimenzo 2012

Directieverslag Stichting Trimenzo 2012 Directieverslag Stichting Trimenzo 2012 Inhoudsopgave Inleiding 1 1. Algemene informatie 3 2. Financiële organisatie 7 3. Voornaamste risico s en onzekerheden 8 4. Financiële instrumenten 13 5. Toepassing

Nadere informatie

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Jaardocument 2010 Cordaan groep

Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Cordaan groep van mens tot mens Jaardocument 2010 Cordaan groep Jaardocument 2010 Maatschappelijke verantwoording Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 9 1.1

Nadere informatie

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2.

1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2. Stichting Sint Annaklooster legt in dit document maatschappelijke verantwoording af over haar zorg- en dienstverlening bij Hospice de Regenboog Logeerhuis In Via Rentree Thuiszorgafdelingen Eindhoven en

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mei 2014

Jaarverslag 2013 Mei 2014 Jaarverslag 2013 Mei 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 1. Externe ontwikkelingen 5 2. Het beeld van 2013 7 3. De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten 12 4.

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012

Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Jaarverslag Gezondheidscentrum Randweg 2012 Pagina 1 Inhoudsopgave JAARVERSLAG GEZONDHEIDSCENTRUM RANDWEG 2012... 1 INHOUDSOPGAVE... 2 ORGANISATIE... 3 VOORWOORD...

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland

ACTIVITEITENPLAN 2015. Zorgbelang Gelderland ACTIVITEITENPLAN 2015 Zorgbelang Gelderland Activiteitenplan 2015 2 Onze visie Zorgbelang Gelderland komt op voor vraaggestuurde zorg- en welzijnsvoorzieningen voor alle burgers in Gelderland, zodat zij

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie