Jaarverantwoording Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

2 Jaarverslag zorginstellingen 2012

3 Inhoudsopgave 1 Algemeen Algemene informatie Interne organisatiestructuur en personele bezetting Medezeggenschapsstructuur Kernactiviteiten en nadere typering Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Financiële informatie Financiële kengetallen Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden Strategisch en Financieel Operationeel Wet- en regelgeving Informatie over financiële instrumenten Ziekteverzuim Informatie over toepassing van gedragscodes Gedragscodes Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen Economische aspecten Intern opleidingstraject Invoer bedrijfsauto s Mobiliteitsonderzoek Onderzoek verloopcijfers Kwaliteitsregister Ondernemingsraad Cliëntenraad Samenwerkingsrelaties/stakeholders Informatie over onderzoek en ontwikkeling Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad Informatie over actuele ontwikkelingen en het zorgproces Kwaliteit van dienstverlening Kwaliteit van Arbeid Kwaliteit organisatie Toekomstparagraaf Zorgbrede Governancecode Jaarrekening Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 2

4 1 Algemeen Het jaarverslag 2012 van zorgorganisatie Vérian. Wederom een document met veel informatie over de organisatie, de cliënt, de medewerker, de financiën en alle andere aspecten die een belangrijk onderdeel uitmaken van de organisatie. Is daar alles mee gezegd? Wij denken van niet. Het geeft niet weer met welke passie er wordt gewerkt, niet alleen in de zorg rond de cliënt, maar ook voor wat betreft de dienstverlening in de back-office van de organisatie. Zonder passie en plezier in het werk ontstaat er geen onderlinge verbinding. Dat is waar de medewerker binnen de organisatie naar zoekt en streeft. Ook in dit verslagjaar is er naar die verbinding gezocht. Niettemin zijn de feitelijke gegevens ook belangrijk. In dit jaarverslag is dan ook gestreefd u zo optimaal mogelijk van gegevens te voorzien. Het is aan u daarover een oordeel te vellen. Zoals wij ook dit jaar gestreefd hebben naar kwalitatief goede zorgverlening, zo kijken wij in een glimp ook vooruit met die intentie. Ondanks alle zorgen, mag 2013 ook een jaar zijn met ambitie. Daar heeft de cliënt recht op! K.L. Stoter, Raad van Bestuur Vérian. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 3

5 2 Algemene informatie Vérian is een zelfstandige thuiszorgorganisatie, zonder intramurale voorzieningen. Met een breed en voor de thuiszorg klassiek portfolio wordt, met alle zorgproducten en diensten die geleverd worden, getracht een antwoord te geven op de toenemende zorgvraag. De producten die geleverd worden zijn : Verpleging en Verzorging; Thuisbegeleiding; Specialistische verpleging; Huishoudelijke verzorging; Dietetiek; Jeugdgezondheidszorg; Algemeen -, Bedrijfs-, en Schoolmaatschappelijk werk; Winkel en Uitleen Hulpmiddelen; Personenalarmering in het kader van 24-uurs bereikbaarheid. In het strategisch beleidsplan is de missie van de organisatie verwoord. Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn. Zowel aan individuele klanten als aan zakelijke klanten. Wij doen dit op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk of noodzakelijk in samenwerking met andere zorgaanbieders. Onze medewerkers zijn onze ambassadeurs. Door middel van een goed sociaal beleid en een adequaat opleidingsaanbod houden wij onze medewerkers gemotiveerd en geïnspireerd. Al jaren werken de medewerkers binnen de organisatie met deze missie. Een missie die een stimulerende werking heeft, waarmee onze medewerkers zich ook beschouwen als ambassadeurs van onze organisatie. Op deze missie gebaseerd is een zorgvisie ontwikkeld. De cliënt centraal, lijkt een uitgesleten cliché. Maar dat is allerminst het geval. Vanuit de dialoog met de cliënt wordt in overleg bepaald welke zorg noodzakelijk is en op welk moment die zorg dient te worden verleend. Respect voor de wensen van de cliënt staat daarbij centraal en is daarmee uitgangspunt van handelen voor de zorgverlener. Deze visie van Vérian sluit naadloos aan bij het besluit dat het kabinet begin januari 2011 heeft genomen voor het vastleggen van een soort service level agreement met de cliënt. Het handelen van de zorgverlener dient in beginsel gericht te zijn op het versterken van de zelfredzaamheid van de cliënt. In dat kader gaat het om het beoordelen van de totale situatie bij de cliënt. Hoe ziet de privésituatie er uit, waar leeft de cliënt van op? Welke mogelijkheden zijn er om hem of zijn omgeving te activeren? Kan zijn manier van leven misschien anders en welke hulp heeft hij daarbij nodig? Vragen die bijdragen aan het stimuleren van zelfmanagement van de cliënt. Het dragen van eigen verantwoordelijkheid maakt daarvan onderdeel uit. Wat kan de cliënt zelf om zijn zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden. Vragen die ondersteuning bieden aan het uitgangspunt de cliënt zolang mogelijk thuis te laten wonen. Het is de verzorgende en de verpleegkundige die de cliënt ondersteunt in het uitvoeren van de zelfzorg en het zelf aangaan van sociale contacten. Vertaalt in de strategische doelstellingen van de organisatie is ons streven er op gericht de beste thuiszorgorganisatie te zijn binnen de regio. Samenwerken in netwerken met andere zorgaanbieders, gemeenten en de 1e lijn is daarin een belangrijk uitgangspunt. Fusie met andere organisaties staat niet op de voorgrond. Vérian levert en regelt zorg in de provincies Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Zuid-Holland en Utrecht. Vanwege de strategische en turbulente ontwikkelingen is het belangrijk om als organisatie daar flexibel op te kunnen en te willen reageren. Dat vraagt veel inspanning van leidinggevende en uitvoerende medewerkers, op elk niveau in de organisatie. Om optimale betrokkenheid van alle medewerkers bij het organisatiebeleid te bewerkstelligen is goede communicatie met alle medewerkers van levensbelang. Op velerlei manieren wordt daar vorm en inhoud aan gegeven. Vooral de medewerkersbijeenkomsten worden daarin gewaardeerd. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 4

6 Juridische structuur De verantwoording vindt zowel over Stichting Bestuur Vérian als de onderliggende rechtspersonen plaats. In de Stichting Vérian vinden zowel met publieke als private middelen gefinancierde activiteiten plaats. Het bestuur van Stichting Vérian wordt benoemd door de Raad van Toezicht. Stichting Bestuur Vérian was gedurende geheel 2012 de bestuurder van Stichting Vérian, Stichting Vérian Nijmegen e.o. en Stichting Beeuwkes Thuiszorg. Een aantal activiteiten is in een afzonderlijke rechtspersoon ondergebracht: Vérian Holding B.V.; Vérian Zorgwinkel B.V.; Vérian Zorgcentrale B.V.; Vérian Care & Clean B.V. Beeuwkes Thuiszorg B.V. Stichting Bestuur Vérian - RVT - RVB Stichting Vérian Nijmegen e.o. Stichting Vérian Naviva Kraamzorg B.V. 19,25% Stichting Beeuwkes Thuiszorg Vérian Holding B.V. Vérian Care & Clean B.V. Beeuwkes Thuiszorg B.V. Vérian Zorgcentrale B.V. Vérian Zorgwinkel B.V. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 5

7 Organogram Stichting Vérian Raad van Bestuur Kwaliteitsmanagement Secretariaat RvB VVAR Ondernemingsraad Divisie Verpleging en Verzorging Marketing & Communicatie Cliëntenraad Divisie Jeugd Maatschappelijke Zorg V&V teams Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering Jeugdgezondheidszorg Maatschappelijk Werk Specialistische verpleegkundige zorg Thuisbegeleiding Centra Jeugd & Gezin Personeel & Organisatie Finance & Control P-advies P-beheer Applicatiebeheer Helpdesk ICT Vastgoed en Facilitaire Diensten Control Financiële Administratie Salarisadministratie Centrale Administratie 2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting In 2012 was Stichting Vérian onderverdeeld in de divisies Verpleging & Verzorging (V&V), Jeugd & Maatschappelijk Zorg (JMZ) en de backoffice afdelingen Raad van Bestuur (RvB), Personeel & Organisatie (P&O) en Finance & Control (F&C). - De divisie V&V levert persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding. De verpleegkundige specialistische zorg wordt in nauwe samenwerking met medisch specialisten en verpleegkundigen uit het ziekenhuis aangeboden. Aan andere zorginstellingen en hulpverleners worden geboden; praktijkondersteuning en thuiszorgtechnologie (gespecialiseerde verpleging). Ook wordt Voedingsvoorlichting & Dieetadvisering (VVDA) geleverd. - Vanuit de divisie JMZ zijn diensten op het gebied van Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Maatschappelijk Werk (MW) en Thuisbegeleiding (TB) geleverd. Tevens hebben de gemeenten Hattem, Heerde, Epe en Apeldoorn de uitvoering van de Centra voor Jeugd en Gezin bij Vérian ondergebracht. - De activiteiten op het gebied van de huishoudelijke verzorging (HV) zijn ondergebracht in Vérian Care & Clean (C&C) B.V.. Deze organisatie is plat ingericht; onder de directeur Vérian Care & Clean B.V. ressorteren twee rayonmanagers die de planning en uitvoering aansturen. - Vérian Zorgcentrale B.V. levert diensten op het gebied van personenalarmering, telefonische 24-uurs bereikbaarheid voor de eigen organisatie en telefonische 24-uurs bereikbaarheidsdiensten voor andere zorgorganisaties. - Vanuit de Vérian Zorgwinkel B.V. zijn de winkelactiviteiten ontplooid. Hier zijn ook de activiteiten t.b.v. transport en uitleen van verpleegartikelen en hulpmiddelen ondergebracht. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 6

8 Vanuit de organisatiestructuur bekeken hebben zich, behoudens de instroom van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg, geen spectaculaire personele mutaties voorgedaan. In volgend overzicht is de personele bezetting per organisatorische eenheid in beeld gebracht. Dit bezettingsoverzicht is gebasseerd op de organisatorische indeling en loopt daardoor niet parallel aan de fte-overzichten die op de verschillende financieringsstromen zijn gebaseerd. Vérian Care & Clean B.V. Begin 2012 waren er bij C&C medewerkers in dienst die samen 477,9 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk medewerkers en 439,4 fte. Een teruggang van 121 medewerkers (8,1%) en 38,5 fte (8,1%). Divisie Verzorging & Verpleging Begin 2012 waren er binnen de divisie V&V 940 medewerkers in dienst die samen 479,1 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 955 medewerkers en 480,1 fte. Een lichte stijging van 15 medewerkers (1,6%) en 1,0 fte (0,2%). Divisie Jeugd en Maatschappelijk Zorg Begin 2012 waren er binnen de divisie JMZ 144 medewerkers in dienst die samen 59,0 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 154 medewerkers en 63,1 fte. Een stijging van 10 medewerkers (6,9%) en 4,1 fte (6,9%). Zorgwinkel B.V. Begin 2012 waren er bij de zorgwinkel 35 medewerkers in dienst die samen 18,4 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 33 medewerkers en 17,3 fte. Een teruggang van 2 medewerkers (5,7%) en 1,1 fte (6,0%). Zorgcentrale B.V. Begin 2012 waren er bij de zorgcentrale 26 medewerkers in dienst die samen 15,7 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 36 medewerkers en 23,1 fte. Een behoorlijke stijging van 10 medewerkers (38,5%) en 7,4 fte (28,5%). Raad van Bestuur en ondersteunende diensten Begin 2012 waren er binnen de RvB en de ondersteunende diensten 82 medewerkers in dienst die samen 56,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk 88 medewerkers en 62,0 fte. Een stijging van 6 medewerkers (7,3%) en 5,7 fte (10,1%). Vérian totaal Zonder de instroom van Beeuwkes meegerekend waren er begin 2012 bij Vérian in zijn geheel medewerkers in dienst die samen 1106,3 fte vertegenwoordigden. Eind 2012 waren dat respectievelijk medewerkers en 1.085,0 fte. Een teruggang van 82 medewerkers (3,0%) en 21,3 fte (1,9%). Beeuwkes Thuiszorg In 2012 is de Beeuwkes-organisatie geïntegreerd in de Vérian-organisatie. De backoffice-activiteiten van Beeuwkes zijn ondergebracht in de backoffice van Vérian. Vrijwel tegelijkertijd heeft de integratie van de huishoudelijke verzorging en verpleging en verzorging plaatsgevonden. De integratie van de medewerkers van Beeuwkes Thuiszorg was één van de grotere klussen in Hierdoor zijn ook een aantal mensen afgevloeid. Uit gericht onderzoek bleken verschillende medewerkers ingezet te worden op een niveau en voor taken waarvoor zij niet of onvoldoende opgeleid waren. Dit heeft er zelfs toe geleid dat er een aantal medewerkers uit de directe zorg zijn gehaald omdat de kwaliteit niet gegarandeerd kon worden. In nauwe samenwerking met Erkendopleiden.nl en ROC Nijmegen is er voor deze medewerkers aan het begin van de zomer een intensief verkort opleidingstraject tot Verzorgingshulp niveau 2 opgezet. Vanuit deze zogenaamde Summerschool zijn er 19 deelnemers in een tijdsbestek van zeven weken met een erkend diploma op niveau 2 uitgestroomd. Daarnaast zijn vier medewerkers een opleiding niveau 3 IG gestart. Zij studeren in mei 2013 af. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 7

9 In de jaarrekening wordt een segmentering gehanteerd voor de segmenten AWBZ-zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en overige. Besturingsmodel Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de Raad van Bestuur, welke onder toezicht staat van de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Bestuur is éénhoofdig. De verhouding tussen de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur is geregeld in de statuten en in het Reglement Raad van Bestuur. Deze documenten zijn opgesteld met inachtneming van de Zorgbrede Governancecode. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur zijn geregeld in genoemde documenten. Periodiek worden in het managementteam-overleg de in- en externe (beleids)ontwikkelingen, de (financiële en nietfinanciële) perioderesultaten en de voortgang van de jaarplannen besproken. Toelatingen Vérian is in het werkgebied van het zorgkantoor Apeldoorn, Zutphen e.o. toegelaten als instelling voor de navolgende functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, toelating zorginstellingen, brief d.d. 2 augustus 2012): - Persoonlijke verzorging; - Verpleging; - Begeleiding; - Verblijf. In het werkgebied van het zorgkantoor Nijmegen en Arnhem heeft Stichting Vérian Nijmegen e.o. een toelating voor voornoemde functies (Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) - CIBG, brief d.d. 2 augustus 2012). Stichting Beeuwkes Thuiszorg is toegelaten voor (CVZ, brief d.d. 30 juni 2004): - Persoonlijke verzorging; - Verpleging; - Begeleiding. Voor de uitvoering van de Medisch Specialistische Verpleegkundige handelingen Thuis (MSVT) is geen separate toelating noodzakelijk. Deze werkzaamheden vallen conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregel onder het medisch specialisme, op basis van een uitvoeringsverzoek worden deze handelingen onder verantwoording van de medisch specialist uitgevoerd. Op basis van Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG) voert Vérian de Jeugdgezondheidszorg 0 4 jaar uit voor de gemeenten Hattem, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen en Voorst. 2.2 Medezeggenschapsstructuur a) Cliëntenraad Vérian heeft een Cliëntenraad (CR) voor de gehele organisatie. De Cliëntenraad rekent het gehele terrein van de thuiszorg tot haar aandachtsgebied; van jeugdgezondheidszorg tot huishoudelijke verzorging, gespecialiseerde verpleging en terminale zorg. Het accent ligt bij ouderen en chronisch zieken. Dit accent is terug te vinden in zowel de samenstelling van de Cliëntenraad als de onderwerpen die binnen de Cliëntenraad worden besproken. De Cliëntenraad en de bestuurder voeren structureel overleg. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 8

10 b) Ondernemingsraad Vérian heeft een Ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. Bij de samenstelling (verkiezingen) voor de Ondernemingsraad wordt rekening gehouden met de uiteenlopende achterban: geografisch, divisies en ondersteunende afdelingen. De Ondernemingsraad en de bestuurder voeren structureel overleg. In 2010 is er een Onderdeelcommissie (OC) opgericht voor Vérian Care & Clean B.V., drie leden van de OC zijn ook OR-lid. De OC en de directeur van Vérian Care & Clean B.V. voeren structureel overleg. In een gezamenlijke agendacommissie worden de agendapunten besproken en bij de OC of OR geplaatst. c) Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad In 2011 is de Verpleegkundige Verzorgende Advies Raad (VVAR) opgericht. De VVAR is een onafhankelijk adviesorgaan van verpleegkundige en/of verzorgende beroepsoefenaren voor de Raad van Bestuur. Met de oprichting van de VVAR wordt voorzien in een podium waar verpleegkundige en verzorgende vraagstukken besproken worden. Als onafhankelijk orgaan heeft de VVAR de mogelijkheid om de Raad van Bestuur van adviezen te voorzien. Medezeggenschapsstructuur Beeuwkes Ook bij Beeuwkes Thuiszorg is de medezeggenschap geregeld in een Cliëntenraad en een Ondernemingsraad. 2.3 Kernactiviteiten en nadere typering Vérian levert op vraaggestuurde wijze producten en diensten aan op het gebied van zorg en welzijn, aan zowel individuele als zakelijke klanten. Dit gebeurt op elk moment van de dag, op elke plaats en waar wenselijk in samenwerking met andere aanbieders. Per jaar verzorgt Vérian ongeveer mensen. De kerndiensten van Vérian bestaan uit: Verpleging en Verzorging; Huishoudelijke Verzorging; Jeugdgezondheidszorg. Daarnaast levert Vérian ook de volgende diensten en producten: gespecialiseerde verpleging (medisch verpleegkundige zorg), thuiszorgtechnologie, crisisinterventie, waakzorg, advies, instructie en voorlichting, thuisbegeleiding, thuisondersteuning van mantelzorgers, videohometraining, voedingsvoorlichting en dieetadvisering (VVDA), uitleen en transport van verpleeg- en hulpmiddelen, maatschappelijk werk, diverse (gezondheids)cursussen, preventieprogramma s, Consultatiebureau voor Ouderen, voorlichting (AIV) vanuit de gespecialiseerde clusters Astma/COPD, Diabetes, Reuma, Wondzorg, Incontinentie en Stoma, Hart, vaat en CVA en oncologie en overbruggingszorg aan cliënten die wachten op een intramurale opname. Het merendeel van de activiteiten wordt gefinancierd vanuit de AWBZ, Wmo, Zorgverzekeringswet (Zvw) of gemeentelijke subsidie. Een beperkt deel van de activiteiten is privaat gefinancierd, dan wel wordt naast het aanbod vanuit het publieke domein ook privaat aangeboden (particuliere en zakelijke cliënten): aanvullende thuiszorg, personenalarmering en professionele zorgopvolging, (gezondheids)cursussen, verkoop van winkelproducten, responsediensten en gespecialiseerde verzorging. Vérian wil ook in de toekomst aan alle inwoners van het werkgebied, die hun voorkeur voor Vérian uitspreken, thuis zorg blijven bieden. De AWBZ was (en is) in alle opzichten productgeoriënteerd. Verschuivingen van AWBZ Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 9

11 gefinancierd naar Wmo, aanvullende zorgverzekering, particuliere en zakelijke markt leiden er toe dat niet alleen het zorgkantoor en de gerealiseerde output gedefinieerd in geleverde uren per functie bepalend zijn voor het resultaat van de organisatie. Gemeenten (Wmo en subsidies), zorgverzekeraars (Medisch Specialistisch Verpleegkundige zorg in de Thuissituatie, diëtetiek, aanvullende zorgpakketten) en behandelaars (ziekenhuizen en huisartsen) stellen ieder voor zich andere eisen aan de door thuiszorg te realiseren output. Om de klant zo goed mogelijk te bedienen, kiest Vérian voor een full-service providership gerelateerd aan de verschillende klantengroepen (gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars, behandelaars en individuele klanten) in combinatie met een productiviteitsstrategie. Uitvoerenden van de zorg zijn hierbij voor de individuele cliënt het direct aanspreekbare gezicht van de organisatie. Vanuit het beoogde full-service providership garandeert Vérian de cliënt continuïteit in het zorgaanbod, zoals vervanging bij ziekte en vakantie. Vérian positioneert zich als partner binnen de keten, zowel binnen de cure (ziekenhuis, huisarts en revalidatie) als de care (verpleging en verzorging). Ten aanzien van de te maken keuzes in het productaanbod maakt Vérian gebruik van de portfolioanalyse, waarvan zowel een interne als externe analyse onderdeel uitmaakt. Zoals eerder beschreven concentreert de zorgverlening van Beeuwkes Thuiszorg zich op de uitvoering van: Persoonlijke Verzorging, Verpleging, Begeleiding en Uitleen van verpleegartikelen. Binnen het huidig werkgebied van Beeuwkes wordt deze vorm van zorgverlening gecontinueerd. Mogelijke aanvulling of uitbreiding met andere diensten van Vérian worden in de loop van 2012 beoordeeld. 2.4 Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Vérian Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t n.v.t. Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar n.v.t. Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 919 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 10

12 Kerngegevens VVT exclusief jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en Wmo Beeuwkes Kerngegeven Cliënten Aantal cliënten met zorg en verblijf per einde verslagjaar Waarvan ZZP-cliënten met zorg en verblijf per einde boekjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar (exclusief cliënten dagactiviteiten en Wmo-zorg) Capaciteit Aantal beschikbare bedden/plaatsen met verblijfszorg per einde verslagjaar Aantal/bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t. 386 n.v.t. Productie Aantal dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Waarvan ZZP-dagen met zorg en verblijf in verslagjaar n.v.t. Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar n.v.t. Aantal uren extramurale productie in verslagjaar (exclusief dagactiviteiten en Wmo) Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar 167 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens voedingsvoorlichting en dieetadvisering Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (incl. CBO en diabetes spreekuur) Aantal cliënten in zorg in verslagjaar (VVDA) Productie Aantal 1 e consulten in verslagjaar Aantal vervolgconsulten in verslagjaar Aantal nieuwe huisbezoeken in verslagjaar 182 Aantal vervolg huisbezoeken in verslagjaar 271 Aantal consulten in verslagjaar 157 Aantal telefonische consulten in verslagjaar Aantal eindrapportages in verslagjaar 138 Aantal niet verschenen zonder bericht 135 Aantal niet verschenen met bericht Aantal leeftijd 0 5 jaar 183 Aantal leeftijd 5 20 jaar 283 Aantal leeftijd 20 jaar en ouder Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor VVDA per einde verslagjaar 9,4 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 11

13 Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor VVDA (in euro s) in verslagjaar De afdeling Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering (VVDA) bestaat uit 16 enthousiaste diëtisten (12,2 fte). Eind 2012 is er 3,7 fte middels beëindiging van jaarcontracten terug gegaan in formatie. De afdeling VVDA is binnen de divisie Verpleging en Verzorging volledig opgenomen in de Cure die bestaat uit de volgende teams: Team Ambulante Zorg (TAZ); Technoteam; Specialistische Verpleegkundige Zorg (SVZ); Diëtisten (VVDA). Multidisciplinaire samenwerking in de eerstelijn blijft voor de afdeling VVDA een speerpunt. Door steeds opnieuw te investeren in nieuwe spreekuurlocaties binnen huisartsenpraktijken en de samenwerking met de praktijkondersteuners van de huisartsenpraktijken structureel vorm te geven, levert dit een bijdrage aan de uitvoering van het beleidsstandpunt. De ketenzorgcontracten met de diverse Zorggroepen van de diverse huisartsenregio s geven daadwerkelijk inhoud aan de zorg rondom diabetes. De ketenzorg COPD is nog in het beginstadium en komt binnen sommige zorggroepen van de grond. De samenwerking met Tactus Verslavingszorg is gecontinueerd en uitgebreid in uren. De diëtist heeft binnen Tactus een duidelijke plaats gekregen binnen de verslavingszorg. De grootste focus is gericht op de cliënten met een eetstoornis. De gezonde Hap & Stap Vierdaagse 2012 is het laatste jaar dat de ZonMw subsidie voor de afdeling in staat is om diverse preventieprogramma s aan te bieden. Samen met GGD Gelre-IJssel heeft de afdeling VVDA de interventie De gezondde Hap & Stap Vierdaagse in de groepen 5 van het reguliere basisonderwijs uitgevoerd. Sinds 2007 wordt dit programma aangeboden aan 25 scholen op jaarbasis. In 2012 is de doelgroep uitgebreid naar groep 7/8 van het speciaal basisonderwijs (SBO). De uitbreiding voor deze groep is op verzoek van het SBOonderwijs opgenomen in het preventieprogramma. Gezond Gewicht Team (GGT): Overgewicht komt op steeds jongere leeftijd in Nederland voor. Zowel op de consultatiebureaus als in de schoolonderzoeken van de GGD wordt steeds meer overgewicht/obesitas gediagnosticeerd. Overgewicht op jonge leeftijd gaat veelvuldig gepaard met gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Preventie en aanpak van overgewicht blijft daarom noodzakelijk. Multidisciplinaire aanpak van het probleem blijkt effectiever te zijn. In 2012 is het maatwerkproject het Gezond Gewicht Team (GGT) met succes opnieuw uitgevoerd in Apeldoorn en uitgebreid naar de gemeente Epe. Dit project levert een belangrijke bijdrage aan het vroegtijdig aanpassen van het eet- en bewegingspatroon van jonge kinderen. Uit onderzoek blijkt dat ouders overgewicht niet allemaal als probleem ervaren; men maakt zich hier nauwelijks zorgen over. Daarnaast blijkt dat ouders zeer weinig kennis hebben over voedinig en dat zij het lastig vinden duidelijke regels te stellen. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 12

14 Het GGT is een screeningsteam waarbij multidisciplinair wordt gekeken naar de oorzaak van het overgewicht. Na het bezoek aan het GGT wordt het behandelplan uitgezet. Dit kan bestaan uit begeleiding door de diëtist en/of de orthopedagoog of er wordt een ander traject voorgesteld. Vaak wordt ook verwezen naar Fit Kids, een begeleidingsprogramma door fysiotherapeuten voor kinderen met een chronische aandoening. Het GGT betreft een samenwerkingsproject geïnitieerd door de afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) in samenwerking met de afdeling Voeding- en Dieetadvisering (VVDA) van Vérian, de GGD Noord-Oost Gelderland en het Opvoedsteunpunt. Het GGT vindt eenmaal per maand plaats in de Centra Jeugd en Gezin: Dok Zuid in Apeldoorn en Epe. Kerngegevens jeugdgezondheidszorg Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal 0-4 jarigen in JGZ in verslagjaar Productie Aantal consulten 0-4 jarigen in JGZ verslagjaar Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor JGZ per einde verslagjaar 53,3 Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten voor JGZ (in euro s) in verslagjaar Kerngegevens huishoudelijke verzorging Wmo Vérian (inclusief Beeuwkes Thuiszorg) Kerngegeven Aantal/bedrag Cliënten Aantal Wmo-gemeente cliënten per einde verslagjaar Aantal Wmo-gemeente cliënten over gehele verslagjaar Productie Aantal uren productie in verslagjaar Waarvan in natura Waarvan via Persoonsgebonden budget Waarvan particulier Waarvan CAS 187 Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan Wmo-opbrengsten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Vérian Zorgcentrale B.V. Kerngegeven Aantal/bedrag Gesprekken Aangeboden telefoonoproepen Opgehangen oproepen 3,43% Beantwoorde oproepen 96,1% Gemiddelde antwoordsnelheid (uu:mm:ss) 00:00:35 Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 13

15 Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Vérian Zorgcentrale per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro s) in verslagjaar (incl. Vérian) Totaal bedrijfsopbrengsten Vérian Zorgcentrale B.V. (in euro s) in verslagjaar (excl. Vérian) 23, Kerngegevens Winkel & Uitleen Kerngegeven Aantal/bedrag Uitleningen Uitleen Uitleen anti-decubitus matrassen Transporten: materialen gebracht Transporten: hulpmiddelen gehaald Winkelverkopen Winkelomzet Personeel Aantal fte personeelsleden in loondienst voor Winkel en Uitleen per einde verslagjaar Kosten ingehuurd personeel niet in loondienst en zelfstandigen in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten Winkel BV (in euro s) in verslagjaar (incl. Vérian) 17, De Vérian Zorgcentrale heeft een actief 2012 gekend. Verschillende nieuwe (zakelijke) cliënten hebben hun telefonische bereikbaarheid of de personenalarmering ondergebracht bij de Vérian Zorgcentrale. Tevens is een start gemaakt naar meer personele formatie om het serviceniveau op het gewenste peil te brengen. Ook heeft er kwalitatief onderzoek plaatsgevonden naar de kwaliteit van de dienstverlening. Dit heeft het rapportcijfer 8,5 opgeleverd. De Zorgwinkel en Uitleen hebben een organisatorische verandering meegemaakt. Het model van een aparte Manager Zorgwinkel en twee coördinatoren heeft plaatsgemaakt voor één manager Zorgcentrale en Zorgwinkel en een operationeel teamleidinggevende. Dit vergroot zowel de eficiency als ook de daadkracht. Het aantal leveranciers is naar één teruggebracht wat de eenduidigheid van het assortiment verbeterd. Het administratiesysteem is volledig ingevoerd wat het voorraadbeheer ten goede is gekomen. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 14

16 3 Financiële informatie Het verslagjaar is dan ook afgesloten met een positief bedrijfsresultaat van 1,5 miljoen (in 2011 met 0,6). Genormaliseerd is het resultaat ,7 miljoen positief. De Wmo-activiteiten binnen Vérian Care & Clean B.V. hebben een licht negatief resultaat behaald van 0,3 miljoen, hierbij moet wel worden aangegeven dat er een reorganisatievoorziening gevomd is van 0,4 miljoen. De Wmo-activiteiten binnen Beeuwkes Thuiszorg B.V. hebben ook genormaliseerd een negatief resultaat van 0,1 miljoen behaald waardoor de Wmo-activiteiten gezamenlijk verliesgevend zijn geweest. De verdere sturing op het gebied van de arbeidsproductiviteit, de inzet van personeel niet in loondienst en de gerichtere inzet van de juiste deskundigheid bij de zorgvraag hebben binnen het segment AWBZ geleid tot een duidelijk positief bedrijfsresultaat. Dit resultaat is m 2,4 in 2012 en daarmee hoger dan in De grootse zorgkantoor regio blijft voor Vérian de regio Apeldoorn/Zutphen. In de regio Nijmegen is een duidelijke groei in de zelfstandige zorgverlening zichtbaar, de totale productie daalt echter iets tov 2011, dit komt doordat het aandeel van onderaannemers in de productie duidelijk is gedaald. In de voormalige Beeuwkes regio Arnhem is de productie t.o.v. een jaar eerder gedaald. Dit werd vooral veroorzaakt doordat hier de meeste medewerkers tijdelijk uit zorg zijn gehaald. Dit is deels gecompenseerd met de inzet van uitzendkrachten. Echter is de focus daar vooral geweest om de medewerkers bij te scholen en niet om nieuwe cliënten binnen te halen. In 2013 wordt dit wel het geval, maar loopt er echter een discussie met het zorgkantoor over de groeiruimte die wordt toegekend. In de regio Utrecht is er sprake van een daling, dit wordt veroorzaakt doordat er afscheid is genomen van een van de grootste onderaannemers in die regio, dit is deels gecompenseerd met een nieuwe onderaannemer. Ook in het voormalige Beeuwkes team is er sprake van een productiedaling, hier werd veel gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Na overname door Vérian is de inzet hiervan verminderd. Het aantrekken van nieuwe medewerkers in deze regio is lastig. Voor de voormalige Beeuwkes regio s Zwolle en Waardenland is een duidelijke groei zichtbaar. In de regio Zwolle is o.a. door de koppeling met het Vérian team in Hattem een groei van 18% t.o.v zichtbaar. Het team Verpleging & Verzorging wat vanuit Leerdam opereert maakt ook een duidelijke groei mee, waar een stijging in de omzet van 24% zichtbaar mee wordt. Binnen het segment overige diensten is er een negatief bedrijfsresultaat behaald, verliesgevende activiteiten hier binnen is vooral de Voedingsvoorlichting en Dieetadvisering. In 2012 is deze zorg uit de basisverzekering verdwenen, waardoor de zorgvraag is ingestort. Er zijn een aantal maatregelen genomen, maar dit heeft nog niet tot een kostendekkende dienstverlening geleid. In 2013 is de dieetadvisering deels weer in het basispakket teruggekomen, nochtans worden in 2013 verdere maatregelen genomen. De productmix discussie met het zorgkantoor Agis loopt net als in de voorgaande jaren nog altijd door. Ondanks dat Vérian duurdere, gespecialiseerde zorg rechtmatig levert, wordt hiervoor, vooralsnog, niet de volledige vergoeding voor ontvangen. Voor de zorg in de grootste regio Apeldoorn/Zutphen blijft Vérian hierover in gesprek. In 2012 heeft Vérian binnen de Wmo een groot aantal (Europese danwel bestuurlijke) aanbestedingen voor de huishoudelijke zorg gehad. Hierbij is er sterk ingezet op de tarieven. Vérian heeft het beleid gehandhaafd om niet onder de kostprijs in te schrijven. Echter accepteert Vérian een lagere dekkingsbijdrage in de overhead, dit kan namelijk gecompenseerd worden door een sterke productiegroei waarbij Vérian de overhead (ondersteunend personeel op het gebied van o.a. planning, aansturing en administratie) duidelijk langzamer laten groeien. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 15

17 3.1 Financiële kengetallen Het geconsolideerd bedrijfsresultaat 2012 sluit op k Sinds 2011 zijn de activiteiten vanuit de Beeuwkes entiteiten ook mee geconsolideerd. Hierdoor zijn de verhoudingsgetallen duidelijk gewijzigd. De activiteiten rond de huishoudelijke verzorging leverden 35,1 % (in ,4%) van de totale opbrengsten. De AWBZ-productie was goed voor 51,2 % (in %) van de totale opbrengsten. De overige opbrengsten, 13,7 % (in ,6%) bestaan o.a. uit gemeentelijke subsidies voor jeugdgezondheidszorg en maatschappelijk werk, subsidie van de organisatie ZonMW, afrekeningen met cliënten voor voedingsvoorlichting en cursussen, dienstverlening op het gebied van bereikbaarheid en personenalarmering en winkelactiviteiten. De stijging wordt vooral veroorzaakt door de hogere opbrengsten binnen de Zorgcentrale BV. De enkelvoudige jaarrekeningen voor de Stichting Vérian en de Stichting Beeuwkes zijn beide gepubliceerd op Vérian streeft naar een verbetering van de financiële positie. Bij het huidige ondernemingsklimaat en de oplopende risico s hoort een ruime financiële buffer. Vérian hanteert hierbij twee normen: Een verhouding eigen vermogen/totale baten van 15% (2012: 10,1, 2011: 8,0 2010: 8,6, 2009: 5,0 %, 2008: 3,7%); Een verhouding eigen vermogen/totale vermogen (is balanstotaal) van 25% (2012: 32,8, 2011: 26,0 2010: 27,7%, 2009: 17,9%, 2008: 12,0%). Door de overname van Beeuwkes Thuiszorg is de verbetering van het vermogensniveau in 2011 blijven steken. In 2012 is deze wel weer zichtbaar. Aangezien ook voor 2013 een positief bedrijfsresultaat wordt verwacht, verbetert het buffervermogen verder. Resultaatratio Resultaatratio Vorig jaar Verslagjaar Resultaatratio: AWBZ-gefinancierde resultaten 1,9% 6,0 % Resultaatratio: niet AWBZ-gefinancierde resultaten - 0,46% -2,6% Liquiditeit Liquiditeit Vorig jaar Verslagjaar Liquiditeit (totaal vlottende activa/overige kortlopende schulden) 1,53% 1,63 Solvabiliteit Solvabiliteit Vorig jaar Verslagjaar Solvabiliteit (totaal eigen vermogen/balanstotaal) 26,0% 32,8% Solvabiliteit (eigen vermogen/totaal opbrengsten) 8,0% 10,1% 3.2 Niet-financiële kengetallen Milieuaspecten facilitair Wanneer armaturen worden verwisseld, dan gebeurt dit door energiezuinige exemplaren. Wanneer ontruimingspictogrammen worden verwisseld, dan gebeurt dit door LED-exemplaren. Vérian heeft groene stroom en gas, inclusief certificaten. Leveranciers voldoen aan Din en ISO-eisen wat betreft productieprocessen, recyclebaarheid etcetera. De AXIA kantoorstoelen zijn voor 98% recyclebaar. Ook het ingehuurde schoonmaakbedrijf Dolmans werkt volgens strenge eisen: zo min mogelijk productgebruik en geen chloor. Vérian zamelt papier apart in. In iedere kantoorruimte staat een papierbak, welke door de medewerker wordt geleegd in een papiercontainer. Het oude meubilair krijgt via de verhuizer een bestemming bij een goed doel. Alles wat weg kan met een stekker wordt naar de afvalstraat van de gemeente gebracht. Carpoolen vanaf het hoofdkantoor bij gezamenlijke afspraken. In de nieuw te betrekken locaties zijn kantoren doorgaans niet meer uitgerust met schakelaars, maar met bewegingsmelders. Bij een keuze, kiest Vérian voor een bewegingsmelder. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 16

18 Voorbereiden digitaliseren papieren personeelsdossier Door de implementatie van Talent Self Service wordt het mogelijk om het papieren personeelsdossier te digitaliseren en om te zetten in een e-dossier. In het najaar van 2013 is er de intentie om het gehele papieren personeelsdossier per medewerker te scannen en in te lezen in het e-dossier. Ter voorbereiding hierop zijn in 2012 alle personeelsdossiers opgeschoond en scanklaar gemaakt. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 17

19 4 Informatie over voornaamste risico s en onzekerheden 4.1 Strategisch en Financieel In strategisch opzicht zijn er veel onzekerheden. Het regeringsbeleid laat een afname zien van financiële mogelijkheden, zowel op het gebied van Wmo als op het gebied van de AWBZ. Daarentegen neemt de zorgvraag toe. Vooral de zorg aan ouderen met psychogeriatrische problemen levert risico s op, aangezien de intramurale capaciteit de komende jaren verder gaat afnemen. Dat leidt vervolgens tot een toenemende druk op de extramurale zorg en dienstverlening. Een toenemende zorgvraag met afnemende financiën is een risico voor de cliënt in de eerste plaats, maar zeker ook voor de organisatie. Indien de voorgestelde bezuinigingen daadwerkelijk moeten worden uitgevoerd, dan levert dit risico s op voor de continuïteit van de organisatie. Denk daarbij aan de vermindering van persoonlijke verzorging en verpleging en de forse bezuinigingen in het kader van de huishoudelijke verzorging. In het verslagjaar 2012 zijn er ook risico s voor wat betreft het voortzetten van de dienstverlening m.b.t. de uitleen van hulpmiddelen. Lang blijft onduidelijk welke tarieven er gehanteerd gaan worden en of Vérian nog gecontracteerd wordt door zorgverzekeraars. Aan het einde van het jaar wordt duidelijk dat voortzettting van de uitleen niet haalbaar is. Onder hoge druk wordt een samenwerkingspartner gevonden waardoor de dienstverlening gecontinueerd kan worden. Onzeker blijft de definitieve besluitvorming inzake de posionering van de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Indien de JGZ wordt ondergebracht in een nieuw of ander samenwerkingsverband, dan heeft dat mogelijk financiële gevolgen voor de organisatie. De besluitvorming daarover vindt in 2013 plaats. In het licht van de inkoop van AWBZ-productie, ontstaat de vraag op welke wijze zich dit in 2013 verder ontwikkelt. Enerzijds vanwege de productie, komt die overeen met de zorgvraag. Anderzijds vanwege de vraag op welke wijze de contractering met de zorgverzekeraar zich gaat ontwikkelen. 4.2 Operationeel In aansluiting op de strategische bevindingen staat de organisatie voor de opdracht om snel te kunnen inspelen op de gevolgen van het overheidsbeleid. Daarop vooruitkijkend wordt van Vérian een hoge mate van transparantie en flexibiliteit gevraagd. Hoewel Vérian zich uitermate inspant om haar organisatieprocessen te vereenvoudigen, blijft het een risico of daarin voldoende resultaat wordt behaald. Alle inspanningen zijn er op gericht dit te verwezenlijken. In dit kader is in 2012 gestart met het project E-HRM. In dit project worden alle processen op het gebied van personeelsmanagement gedigitaliseerd. In 2012 is Beeuwkes Thuiszorg, onder inspanning van velen, volledig geïntegreerd in de organisatieprocessen van Vérian. Vanuit de divisie Verpleging & Verzorging wordt verder uitvoering gegeven aan het wijkgericht werken. In voor Zorg begeleidt de divisie hierin. Een risico is de toenemende bureaucratisering in de zorg. Ondanks alle inspanningen neemt de administratieve last toe, hetgeen leidt tot extra kosten. De beheersing van de risico s, op zowel strategisch als op operationeel gebied, ligt ingebed in de planning en control cyclus. Periodiek is er uitgebreid aandacht voor de financiële resultaten van de organisatie. Daarnaast wordt per kwartaal verslag gedaan van het kwaliteitsbeleid binnen de organisatie. Hierin worden de elementen - cliënt, medewerker en organisatie -beoordeeld en resultaatgericht uitgewerkt. Ook worden periodiek de strategische en operationele doelstellingen geëvalueerd en daarmee gerelateerd aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 18

20 4.3 Wet- en regelgeving Zorginstellingen worden in toenemende mate geconfronteerd met onzekerheden op veel terreinen. Wijzigingen in wet- en regelgeving zijn daarvan de belangrijke kenmerken. Daarom is het belangrijk om als organisatie helder te hebben hoe geborgd kan worden dat Vérian en het systeem blijven voldoen aan de geldende normen, wettelijke eisen en regelgeving. En hoe deze worden beheerd. Daarom is recent de procedure normen en wettelijke eisen opnieuw bekeken en aangepast. Binnen Vérian is er nu een actueel overzicht van alle wet- en regelgeving waaraan wij als zorgorganisatie moeten voldoen. Tevens is per wet- en/of regelgeving aangegeven wie de verantwoordelijke is voor de monitoring en rapportage en hoe de communicatie over wijzigingen verloopt binnen de organisatie. Om te kunnen blijven voldoen aan (toekomstige) normen en wettelijke eisen wordt jaarlijks beoordeeld of verbeteringen in de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn. Hierbij worden alle normen en wettelijke eisen herbeoordeeld. Jaarverslag zorg 2012 Stichting Vérian 19

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg

Jaarverantwoording 2012. Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverantwoording 2012 Stichting Vérian & Stichting Beeuwkes Thuiszorg Jaarverslag zorginstellingen 2012 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 2 Algemene informatie... 4 2.1 Interne organisatiestructuur en personele

Nadere informatie

Jaarverslag. Zorginstellingen 2013

Jaarverslag. Zorginstellingen 2013 Jaarverslag Zorginstellingen 2013 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Algemene informatie 4 2.1 Interne organisatiestructuur en personele bezetting MT-leden

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian?

Kort kennismaken. Wie ben ik? Wie is Vérian? Kwaliteit van Zorg Kort kennismaken Wie ben ik? Wie is Vérian? Toelichting op sheet 2. Wie ben ik : Roswitha Heitbrink, manager Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar bij Vérian. roswithaheitbrink@verian.nl Vérian:

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg

Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Grip op de kosten van hooggewaardeerde belevingsgerichte zorg Wine te Meerman 26 januari 2012 ZZP-gefinancierde zorgaanbieders helpen met het organiseren van vraaggerichte zorg binnen financiële kaders

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Inleiding De stichting RHZ

Inleiding De stichting RHZ Werkgroep ketenzorg diabetes mellitus type 2 Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland Maastricht, april 2011 Inleiding Op 1 januari 2007 werd in de regio Maastricht/ Heuvelland gestart met eerstelijns

Nadere informatie

Jaarverslag zorginstellingen 2014 Stichting Vérian

Jaarverslag zorginstellingen 2014 Stichting Vérian Jaarverslag zorginstellingen 2014 Stichting Vérian Inhoudsopgave 1 Verslag van de Raad van Bestuur... 3 2 Verslag van de Raad van Toezicht... 5 3 Algemene informatie... 7 3.1 Thuiszorg Vérian... 7 3.2

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Overzicht Financiering eerste lijn

Overzicht Financiering eerste lijn Overzicht Financiering eerste lijn Wat gaan we doen? Terugblik inventarisatie ZonMw onder 22 praktijkprojecten Overzicht financieringsbronnen Goed voorbeeld In dialoog met Waarom deze workshop? Quickscan

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over ZZP

Veel gestelde vragen over ZZP Veel gestelde vragen over ZZP Wat is het standpunt van Coöperatie VGZ over ZZ ers na 1 januari 2015? Ondanks de hoge klanttevredenheid van cliënten van ZZP ers heeft Coöperatie VGZ desondanks een aantal

Nadere informatie

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company

De brug naar. toekomstbestendigheid. Skipr Masterclass HR. A Vebego company De brug naar toekomstbestendigheid Skipr Masterclass HR A Vebego company Aangenaam Vebego en Assist 3 De brug naar een flexibele toekomst 10 Onze best practices 19 Discussie 21 Agenda 2 3 Aangenaam Vebego

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten

Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Werkgroep ketenzorg hart- en vaatziekten Stichting Regionale Huisartsenzorg Heuvelland, maart 2011 Inleiding Op 1 juli 2010 werd in de regio /Heuvelland gestart met eerstelijns ketenzorg voor patiënten

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014.

Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Beleid Zorginkoop & Contractering ZZP ers Beleid voor de inkoop en contractering voor AWBZ sector in het jaar 2014. Zorginkoop team AWBZ Mei 2013 Inhoud Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1 Inkoopbeleid ZZP-ers...

Nadere informatie

Manager HRM. Thuiszorgorganisatie Vérian

Manager HRM. Thuiszorgorganisatie Vérian Manager HRM Thuiszorgorganisatie Innovatief, ondernemend, veelzijdig, met persoonlijke aandacht Innovatief, ondernemend, veelzijdig en persoonlijke aandacht zijn begrippen die zowel de organisatie typeren

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Keijzer (CDA) en Dik-Faber (CU) over vastgoed in de zorg (2016Z22670). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid

Subsidiebeleid Stichting Zorg en Zekerheid SUBSIDIEBELEID 2014 oktober 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Thema s... 4 2.1 Preventie... 4 2.2 Ouderenzorg... 5 2.3 Mantelzorg/vrijwilligerswerk... 5 2.4 Daarnaast kunnen projectvoorstellen ingestuurd

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 30 november 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS

COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS COOPERATIE VAN ZELFSTANDIGE ZORGVERLENERS Opgericht in 2007 Actief in de sectoren V&V, Welzijn, Psychiatrie, Jeugdzorg, Kraamzorg, Maatschappelijk Opvang Regio Limburg; meer dan 230 aangesloten leden Opdrachtgevers:

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Renoveren of opnieuw beginnen?

Renoveren of opnieuw beginnen? Renoveren of opnieuw beginnen? Inhoud Aangenaam Wat speelt er? Terug naar de basis Organisatiefilosofie Casus STMG Conclusie 2 Aangenaam Vebego Familiebedrijf Met meer dan 70 jaar ervaring Vebego in de

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging

GVT-team. Gespecialiseerde Verpleging GVT-team Gespecialiseerde Verpleging Gespecialiseerde Verpleging: liever thuis dan in het ziekenhuis Infuus inbrengen, pijnbestrijding De Gespecialiseerde Verpleging Thuiszorgtechnologie van Cordaan- Thuiszorg

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over de gevolgen van extramuralisering voor zorgaanbieders (2013Z05339). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

Informatie. Dieetadvisering. Inhoud Dieetadvisering op maat Voedingsmail Cursussen

Informatie. Dieetadvisering. Inhoud Dieetadvisering op maat Voedingsmail Cursussen Informatie Tel. 0113 24 91 11 www.allevo.nl info@allevo.nl Meer informatie Voor meer informatie over dieetadvisering kunt u contact opnemen met de zorgcentrale van Allévo: 0113 24 91 11 of mail naar vodithuiszorg@allevo.nl.

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel

Wine te Meerman. Omgaan met schaarste. April 2012. Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Omgaan met schaarste Praktische oplossingen voor inzet en werving van personeel Wine te Meerman April 2012 Inhoud 1. Aanleiding: schaarse middelen 2. Slimme werving a. Interne werving personeel en vrijwilligers

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES

Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Een verkenning naar financiering van de ketenaanpak van kinderen met overgewicht en obesitas MANAGEMENT ADVIES Aldien Poll Niels van der Vlugt aldien.nl Amsterdam augustus 2015 In opdracht van Care for

Nadere informatie

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen

Thuiszorg. Thuiszorg op maat, voor iedereen Thuiszorg Thuiszorg op maat, voor iedereen De meeste mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen in de eigen omgeving, en als het nodig is, met hulp van thuiszorg. Pas wanneer dat niet meer

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9

Inkoopspecificaties. Pagina 1/9 Inkoopspecificaties Pagina 1/9 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2013 Menzis Niet-aanbestede producten 2013 2 Inkoop Niet-aanbestede producten 2013 Inhoudsopgave 1 Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015.

B&W Vergadering. Voorgesteld besluit Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015. 2.2.3 Evaluatie herindicaties nieuwe taken Wmo 2015 1 Dossier 530 voorblad.pdf B&W Vergadering Dossiernummer 530 Vertrouwelijk Nee Vergaderdatum 19 juli 2016 Agendapunt 2.2.3 Omschrijving Evaluatie herindicaties

Nadere informatie

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal

Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal Financiële Zorgthermometer - 4 e kwartaal 2015 - Dit onderzoek kan worden overgenomen met bronvermelding. Toezending Utrecht, december 2015 Agenda Managementsamenvatting Generieke resultaten Sectorresultaten:

Nadere informatie

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk

PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT. Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid. SHG GROEP Rijswijk PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT Profiel: Zorgkwaliteit & Veiligheid SHG GROEP Rijswijk Inhoudsopgave 1 SHG Groep 3 De organisatie 3 2 De Raad van Toezicht 3 Vacatures Lid Raad van Toezicht 4 3 Functie-eisen

Nadere informatie

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer?

Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Ketenzorg en integrale bekostiging: waar gaan we naar toe? Integrale bekostiging Een zorg minder of meer? Geert Groenenboom, senior manager zorginkoop eerste lijn Achmea Divisie Zorg & Gezondheid 14 juni

Nadere informatie

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging

Logo. Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Logo Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Versie maart 2014 Zorgleveringsovereenkomst Extramuraal Huishoudelijke Verzorging Pag. 2 v. 9 De R.K. Stichting Zorgcentra Meerlanden,

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ

BELEIDSREGEL BR/CU-5069. Extramurale curatieve GGZ BELEIDSREGEL Extramurale curatieve GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015

Enquête Overschrijdingen Wijkverpleging 2015 Enquête verschrijdingen Wijkverpleging 2015 Let op: dit PDF-bestand is enkel een handleiding voor het invullen van de vragenlijst. Voor deelname aan de enquête dient u deze online in te vullen. Vraag 1

Nadere informatie

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Zorgovereenkomst PGB. Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Versienummer: 01-2015 Laatste update: 7 april 2015 Pagina 1 Zorgovereenkomst PGB Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest Partijen

Nadere informatie

Q&A s palliatieve zorg voor professionals

Q&A s palliatieve zorg voor professionals Q&A s palliatieve zorg voor professionals Inhoud Wat is palliatieve zorg?... 2 Wanneer begint palliatieve zorg?... 2 Wanneer eindigt palliatieve zorg?... 2 Waar kunnen cliënten de zorg ontvangen?... 2

Nadere informatie

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014

Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Inkoopdocument 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Niet-aanbestede producten Inkoopbeleid AWBZ 2014 Menzis Niet-aanbestede producten 2014 1 Inhoudsopgave Verpleging - Advies, Instructie

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere

Utrecht, februari Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Utrecht, februari 2016 Follow-up rapport van het inspectiebezoek van 2 juli 2015 aan Stichting Gedi Verpleging in Almere Inleiding Op 2 juli 2015 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Inkoopbeleid wijkverpleging

Inkoopbeleid wijkverpleging Inkoopbeleid wijkverpleging 2015 informatiebijeenkomst Zwolle, 25 juni 2014 Algreet Tamminga, teammanager V&V ZVW aanspraak wijkverpleging 2015 Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden

Nadere informatie

Voor elkaar, slim samen werken in de regio

Voor elkaar, slim samen werken in de regio Voor elkaar, slim samen werken in de regio Presentatie congres 'Samen vernieuwen in de Wmo' - 15 juni in Nieuwegein Rob Slegers Linda Visser RSZK Regionale Stichting Zorgcentra de Kempen Zuid-Oost Brabant

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS -

-PERSBERICHT- Utrecht, 15 december ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - -PERSBERICHT- Utrecht, 15 december 2015 - ZORGINSTELLINGEN ZETTEN IN OP ZELFSTURENDE TEAMS - Zorginstellingen in de langdurige zorg hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het scheiden van wonen en

Nadere informatie

Risicomanagement Transities

Risicomanagement Transities Risicomanagement Transities 1. Inleiding In deze rapportage worden de risico s en de mogelijke beheersmaatregelen benoemd die verband houden met de te realiseren transities rondom Jeugdzorg, Participatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2333 Vragen van de leden

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren.

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders voor zover deze de prestatie Stoppen-met-rokenprogramma leveren. REGELING Stoppen-met-rokenprogramma Gelet op de artikelen 36 derde lid, 37 eerste lid aanhef onder a, 38 derde en zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Tussentijds verslag experiment screen to screen

Tussentijds verslag experiment screen to screen Tussentijds verslag experiment screen to screen Rapportage Januari, 2006 J.T. Bos A.L. Francke Postadres Postbus 8258, 3503 RG Utrecht Bezoekadres Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht www.actiz.nl 1 T (030) 273

Nadere informatie

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016

Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Bijlage 5 BEWIJSSTUKKEN NIEUWE ZORGAANBIEDERS TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG 2016 Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 1. Inleiding De bestaande toelatingen voor persoonlijke verzorging,

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Fitkids

Beleidsplan Stichting Fitkids Beleidsplan Stichting Fitkids 2014-2016 Algemeen Fitkids is een fitness- en oefenprogramma, opgezet door Stichting Fitkids, voor kinderen met een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening van

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014

ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 ACHTERGRONDINFORMATIE EN PROFIELSCHETS LID RAAD VAN TOEZICHT STICHTING MJD September 2014 1. Inleiding De stichting MJD is een Groningse welzijn&zorg-organisatie die mensen stimuleert om te participeren

Nadere informatie

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016

Overzicht bekostiging van behandeling bij Wlz-cliënten in 2016 Overzicht bekostiging van behandeling bij -cliënten in 2016 Waarom dit overzicht? Naar aanleiding van de vragen die de NZa heeft gekregen over de bekostiging van behandeling bij verzekerden die zorg op

Nadere informatie

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten

Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Bestuurlijk akkoord GGZ en gemeenten Veronique Esman Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 21 november 2013 Inhoud 1. Akkoorden curatieve zorg 1. Akkoorden curatieve

Nadere informatie