Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2015"

Transcriptie

1 Jaarverantwoording 2014 Maatschappelijk verslag Arnhem, maart 2015 Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 1 van 40

2 Inleiding Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Juridische structuur Type hulpverlening en cliëntgroepen Werkgebieden Kernprestaties Productie en capaciteit Opbrengsten Personeel Maatschappelijk ondernemen Dialoog met stakeholders Jongerenraden/panels en spiegelgesprekken Medewerkers en themabijeenkomsten Omgeving Samenwerkingsrelaties Focus in CONRISQ Groep Overzicht samenwerkingsrelaties Duurzaamheid en social return Duurzaamheid Social return Toezicht, Bestuur en medezeggenschap Governance code Toezichthoudend orgaan Jaarverslag van Raad van Toezicht Raad van bestuur en directie Raad van Bestuur van de CONRISQ groep Directie Medezeggenschap Centrale Ondernemingsraad Medezeggenschap bij Pactum Jongerenraad Cliëntenraad Pleegouderraad Ondernemingsraad...26 Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 2 van 40

3 5. Beleid, inspanningen en prestaties Kwaliteit Kwaliteit van zorg Algemeen kwaliteitsbeleid Prestatie indicatoren cliënttevredenheid Methodiek, innovatie en onderzoek Ontwikkeling inhoudelijke hulpverlening Klachten Proces en betrokkenen Resultaten Personeelsbeleid en kwaliteit van het werk Transitie/Transformatie Professionalisering Overgang CAO WMD naar CAO Jeugdzorg Arbeidsomstandigheden Implementatie Prestatieladder Sociaal Ondernemen Financieel beleid Hoofdlijnen financieel beleid Beschrijving balanspositie op balansdatum Toekomstverwachting...39 Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 3 van 40

4 Inleiding Dit maatschappelijk jaarverslag betreft de werkzaamheden van Pactum jeugd- en opvoedhulp in Het afgelopen jaar heeft onze organisatie zich voorbereid op de overheveling van de jeugdzorg naar de gemeenten per 1 januari Pactum is voorstander van de transitie en transformatie. We zijn voor ontschotting. Passende hulp onder verantwoordelijkheid van de gemeenten biedt enorme kansen. We staan nu en in de toekomst voor goede, betaalbare en verantwoorde specialistische zorg aan jeugdigen en gezinnen die als gevolg van ernstige opvoeden opgroeiproblemen niet goed mee kunnen komen in onze samenleving. Onze ambitie is samen met gemeenten continuïteit in hulpverlening te bieden. We hebben soms zorgen over de mogelijke discontinuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn in het veld. Daarover gaan we oplossingsgericht in gesprek met gemeenten en ketenpartners. Onze cliënten, partners en financiers vertrouwen op de kwaliteit van onze hulpverlening en professionaliteit van onze medewerkers. Pactum investeert blijvend in (na)scholing van personeel. Alle medewerkers zijn geregistreerd in het beroepsregister. Ook investeren we in onderzoek en ontwikkeling. Dit doen we in de volle breedte; van effectiviteitsmeting en onderzoek naar evidence based methoden tot medeontwikkeling van landelijke richtlijnen. Het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik is geïmplementeerd. Veiligheid is een van de speerpunten in De concrete voorbereiding op de transitie bestond in 2014 uit diverse onderdelen. We noemen bezuinigingskeuzes, aanpassing van de organisatiestructuur en bedrijfsprocessen, de inrichting van één voordeur voor cliënten en de start van de organisatieontwikkeling. Daarnaast hebben we veel energie gestoken in het overleg met regio s en gemeenten over de inkoop van jeugdhulp. Wij constateren dat de inkoopafspraken voor Pactum naar tevredenheid zijn gemaakt. Tegelijk zijn er in 2015 nog veel onzekerheden voor de bedrijfsvoering. Het overleg met gemeenten was veelal constructief. Toch zijn er nog veel zaken die in 2015 verhelderd moeten worden. Risico s liggen soms eenzijdig bij de zorgaanbieder, er wordt landelijk en lokaal gezocht naar de balans tussen gegevens delen of beschermen. Soms lijkt de sturing meer op financiën dan op inhoud gericht. Op al die onderwerpen zetten wij in op oplossingen die werken in de praktijk en recht doen aan alle betrokkenen. Pactum houdt rekening met een daling van de inkomsten, gepaard gaande met ombouw- en renovatiekosten. De directie en raad van bestuur bedanken alle medewerkers voor hun bijdrage. Jan Brinkman Julichska Venmans Sanne Verwaaijen Directie Pactum Raad van Bestuur CONRISQ Groep Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 4 van 40

5 1 Profiel van de organisatie 1.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Pactum jeugd- en opvoedhulp Adres Apeldoornseweg 35 Postcode 6814 BH Plaats Arnhem Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel Fiscaal nummer (verplichting ANBI) adres Internetpagina Rechtsvorm Stichting 1.2 Structuur van het concern Juridische structuur Stichting Pactum jeugd- en opvoedhulp maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep. Deze holding is 1 januari 2010 opgericht en omvat Stichting Orthopedagogisch Centrum Ottho Gerhard Heldring, Ambulatorium Ottho Gerhard Heldring, Stichting Forensisch Psychiatrisch Centrum De Rooyse Wissel, Bijzonder Jeugdwerk Brabant en Stichting Pactum jeugd- en Opvoedhulp toegetreden. Binnen de samenwerking van de CONRISQ groep worden complementaire krachten gebundeld om voor onze vaak zeer kwetsbare doelgroepen grenzen te overbruggen en de maatschappelijke middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Tezamen vormen de holdingstichting met de dochterstichtingen een concern. De holding Stichting CONRISQ Groep is tevens als rechtspersoon de bestuurder van de dochterstichtingen. De CONRISQ Groep heeft een Raad van Toezicht die conform de Zorgbrede Governance Code het toezicht uitoefent op de holdingstichting en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen hebben geen (eigen) Raad van Toezicht. De CONRISQ Groep heeft onder meer als doel het in concernverband aansturen van Stichting CONRISQ Groep en de tot het concern behorende dochterstichtingen. De dochterstichtingen zijn zelfstandig functionerende rechtspersonen met gescheiden financieringsstromen. Dit jaarverslag heeft alleen betrekking op dochterstichting Pactum jeugd- en opvoedhulp. In 2014 heeft Pactum één dochterstichting: Stichting Compostela. Deze stichting heeft het beheer van vastgoed Monat in Frankrijk als doel. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 5 van 40

6 De directie van Pactum jeugd- en opvoedhulp geeft leiding aan de regiomanagers en de stafafdelingen. De directie legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur van Stichting CONRISQ Groep. Onderstaand organogram geeft een beeld van de organisatiestructuur in Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 6 van 40

7 1.3 Type hulpverlening en cliëntgroepen Pactum biedt specialistische ambulante hulp thuis en op school, pleegzorg en diverse vormen van (tijdelijk) verblijf. Elk traject is een individueel traject op maat; een combinatie van hulpverlening, dienstverlening en begeleiding. Wij leveren de volgende lokale en (boven)regionale hulp: Hulpvorm Hulp thuis aan het gezin 0-18 jaar Voorbeeld Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (IOG) Langdurige Orthopedagogische Gezinsbegeleiding (LOG) Adoptiehulp PMTO Triple P, niveau 4 Integrale hulpverlening Hulp bij echtscheidingsproblematiek Hulp op school 0-18 jaar Preventie Individuele begeleiding Sociale vaardigheidstrainingen Girls Talk Hulp overdag bij Pactum 0-12 jaar Dagbehandeling jonge kind Naschoolse dagbehandeling BSO+ Hulp overdag bij Pactum jaar Naschoolse dagbehandeling Jeugdhulp op de boerderij Dagbehandeling niet-schoolgaande jeugd Hulp dag en nacht bij Pactum jaar Zorgboerderij Leerhuis/Fasehuis Kamertraining Behandelgroep (intensieve 24-uursbehandeling) Hulp dag en nacht voor 18-plussers Ambulante spoedhulp Kamertraining Begeleid wonen Ouder Kind Voorziening Met én zonder verblijf Pleegzorg 0-18 jaar Observatie en diagnostiek 0-18 jaar Crisispleegzorg Weekendpleegzorg Vakantiepleegzorg Netwerkpleegzorg Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 7 van 40

8 1.4 Werkgebieden Pactum biedt jeugd- en opvoedhulp in Noord- en Midden-Gelderland en een deel van Overijssel. Het werkgebied betreft de volgende jeugdzorgregio s: IJsselland, Twente, Arnhem, Nijmegen, Rivierenland, FoodValley, Midden IJssel/Oost Veluwe, Noord Veluwe en de Achterhoek. Pactum is hoofdaannemer voor alle jeugd- en opvoedhulp in de regio IJsselland voor Deventer, Olst, Wijhe en Raalte. Pactum heeft in 2014 regiokantoren in Arnhem, Deventer, Harderwijk en Apeldoorn. In Zetten is de Raad van Bestuur van de CONRISQ Groep gevestigd op het terrein van Ottho Gerhard Heldring Stichting. Plaatsen waarin Pactum (deeltijd) verblijf biedt en/of regiokantoren heeft, zijn hiernaast in het kaartje weergegeven. 2 Kernprestaties Pactum heeft in 2014 jeugd- en opvoedhulp geboden aan unieke cliënten. Per 31 december 2014 had Pactum hiervoor 290 fte in dienst. De opbrengsten waren ,-. In de volgende paragrafen is op hoofdlijnen informatie over productie en capaciteit ( 2.1), opbrengsten ( 2.2) en personeel ( 2.3) opgenomen. 2.1 Productie en capaciteit In 2014 ontvingen 2278 unieke cliënten hulp bij Pactum. In onderstaande tabellen en grafische weergaven is het aantal unieke cliënten zichtbaar in vergelijking met voorgaande jaren, uitgesplitst naar zorgvorm en naar leeftijd bij aanmelding. Unieke jeugdigen in zorg totaal Leeftijd jeugdigen bij aanmelding (%) ,9% 21,5% 0 t/m 6 jaar 43,3% 21,4% 7 t/m 12 jaar 13 t/m 18 jaar 19 jaar en ouder Tabel Aantal unieke cliënten 2014 naar zorgvorm Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Onderaannemer Extra informatie t.b.v. subsidievereisten provincie Gelderland Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 8 van 40

9 Van alle door de provincie Gelderland gefinancierde zorg in 2014, waren er 102 unieke cliënten die zorg kregen op basis van een niet-gelderse indicatie. Deze jeugdigen zijn of in eerdere jaren ingestroomd of het zijn Gelderse kinderen/jongeren Unieke jeugdigen in zorg per zorgvorm Ambulant Daghulp Pleegzorg Residentieel Onderaannemer Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 9 van 40

10 In tabel staat een overzicht van de niet-gelderse indicatieorganen die de indicatie hebben afgegeven. Tabel Niet-Gelderse indicatieorganen die de indicatie hebben afgegeven BJZ Agglomeratie Amsterdam (BJAA), loc. Overschies (Zuid/Nieuw-west), Jeugdbesch. 1 Agglomeratie Amsterdam (BJAA), loc. Overtoom (Centrum/Oud-West), Jeugdbesch. 1 BJZ Drenthe Noord Midden, Assen 1 BJZ Drenthe Zuid Oost, Emmen 1 BJZ Flevoland, Almere (team Zuid) loc. Haagbeukweg 2 BJZ Flevoland, Lelystad loc. Maerlant 5 BJZ Friesland, Leeuwarden Jeugdbesch. en ambulant 1 BJZ Haaglanden, loc. Den Haag Centrum/Scheveningen 1 BJZ Noord Holland, loc. Hoorn 1 BJZ Stadsregio Rotterdam, loc. Delftseplein 1 BJZ Stadsregio Rotterdam, loc. Eendrachtsweg 1 BJZ Utrecht, loc. Veenendaal 1 BJZ Utrecht, reg. Oost (Amersfoort eo) 1 BJZ Utrecht, reg. Stad Jeugdbescherming 1 BJZ Zuid-Holland Gorinchem 1 BJZ Zuid-Holland Zuid, Dordrecht afd. Jeugdbesch. 2 BJZ Zuid-Holland, Gouda 1 SGJ Amersfoort, afd. Toegang 1 SGJ Christelijke Jeugdzorg Amersfoort 1 SGJ Zwolle, (St. Gereform. Jeugdbesch.) loc. Meeuwenlaan 7 William Schrikker Groep Amsterdam te Diemen 70 Totaal aantal 102 Aantal We zien dat deze indicaties vooral zijn afgegeven door de William Schrikker Groep (WSG). Het betreft dan voornamelijk Gelderse jongeren, maar vanwege de specifieke doelgroep verloopt de indicatiestelling via de WSG. Ook SGJ neemt een aanzienlijk deel van deze indicaties voor haar rekening, dit heeft ook te maken met de specifieke doelgroep. In de overige gevallen betreft het vaak (letterlijk) grensgevallen. Een jeugdige woont bijvoorbeeld in Veenendaal en krijgt hulp bij de integrale dagbehandeling van Pactum in Ede, omdat dit de meest geëigende en geografisch meest nabije locatie is. 2.2 Opbrengsten Tabel Bedrijfsopbrengsten Bedragen in euro s Subsidie provincie Gelderland Subsidie provincie Overijssel Overige opbrengsten (waaronder gemeenten) Totale opbrengst in Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 10 van 40

11 2.3. Personeel In deze paragraaf is een aantal tabellen weergegeven met personele gegevens van Pactum in Waar nodig met een toelichting op de getoonde cijfers. Tabel Aantal medewerkers Peildatum Absoluut aantal Aantal fte , ,17 In tabel is af te lezen dat de inzet in fte s in 2014 lager lag dan de inzet fte s in Deze daling is een gevolg van de ingezette maatregelen welke zijn genomen om de transitie in 2015 en de (naar verwachting) verdere afbouw van subsidie het hoofd te bieden. Gedurende het jaar 2015 zullen we de ingeslagen weg voortzetten rekening houdend met en inspelend op de gevolgen van de transitie Tabel Man/ vrouw verdeling Jaar Man Vrouw ,75% 72,25% ,46% 71,54% In tabel is te zien, dat de man/vrouw verdeling stabiel is over de afgelopen twee jaar. In teams wordt gestreefd naar een evenwichtige man/vrouw verdeling, die zo goed mogelijk aansluit bij de doelgroep. Tabel Leeftijdsopbouw Jaar jaar jaar jaar jaar jaar > jaar Geconcludeerd kan worden dat in de leeftijdsklassen van 15 t/m 54 jaar een lichte afname heeft plaatsgevonden. Een kleine toename is zichtbaar in de klasse jaar. Met de invoering van de nieuwe wetgeving t.a.v. de pensioengerechtigde leeftijd is er een extra leeftijdsklasse toegevoegd 65 en ouder. Ondanks de krimp blijft er sprake van een evenwichtige leeftijdsverdeling. Tabel In-en uitstroom Jaar Instroom (percentage) Uitstroom (percentage) ,6% 20,5% ,7% 12,5% Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 11 van 40

12 Tabel Ziekteverlof Jaar Ziekteverlof percentage Meldingsfrequentie ,3% 1, ,27% 1,39 Voor het eerst in jaren is er een daling in het percentage ziekteverzuim te zien. Het gaat om een daling van bijna 1% (0,97%) ten opzichte van het gemiddelde verzuim in 2013, toen het gemiddelde verzuim 7,27% bedroeg. De meldingsfrequentie is gedaald van 1,39 naar 1,14. Tabel Deeltijdpercentage arbeidsduur Jaar 0-25 % 25-50% 50-75% % 100% > De opbouw van het deeltijdpercentage is in 2014 vergelijkbaar met Ongeveer 25% van de medewerker heeft een fulltime contract. En 60% van de medewerkers heeft een arbeidsduur tussen %. Pactum kent relatief weinig contracten met een kleine arbeidsomvang (0 50%). Met het oog op de continuïteit van hulpverlening wordt dit percentage ook bewust beperkt gehouden. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 12 van 40

13 3 Maatschappelijk ondernemen In dit hoofdstuk wordt ingegaan op diverse aspecten van maatschappelijk ondernemen. Achtereenvolgens komen de volgende thema s aan de orde: de dialoog met stakeholders ( 3.1), samenwerkingsrelaties ( 3.2), duurzaamheid en social return ( 3.3). 3.1 Dialoog met stakeholders In deze paragraaf staat beschreven hoe Pactum in dialoog is met cliënten ( 3.1.1), medewerkers ( 3.1.2) en de omgeving van de organisatie ( 3.1.3) Jongerenraden/panels en spiegelgesprekken Naast de medezeggenschapsorganen, waaronder de conform de Wet op de Jeugdzorg ingestelde cliëntenraad, heeft Pactum ook inspraakmogelijkheden voor jongeren. De afgelopen jaren is aangetoond dat de jongeren een wezenlijke bijdrage leveren aan de medezeggenschap binnen Pactum. In 2013 heeft Pactum voor het eerst een andere vorm van cliëntenparticipatie toegepast; spiegelgesprekken in Lochem en Deventer. Wegens succes is dit in 2014 gecontinueerd. Meer over de jongerenraad staat in De uitkomsten van de spiegelgesprekken worden gebruikt om de hulpverleningssituatie op de locaties meer aan te laten sluiten bij de wensen van jongeren. De ervaringen van zowel jongeren als medewerkers zijn positief Medewerkers- en themabijeenkomsten Pactum organiseert elk jaar medewerkersbijeenkomsten in alle regio s. In 2014 zijn deze bijeenkomsten gehouden in de maanden juli en december op de locaties Arnhem, Deventer, Lochem, Apeldoorn en Harderwijk. In juli stonden de thema s bezuiniging en transitie centraal. In december stonden de organisatieontwikkeling, inkoop en transitie centraal. Tijdens de bijeenkomst is door de controller een uitgebreide toelichting gegeven op de financiële stand van zaken. Het doel hiervan was de kennis van medewerkers vergroten en vooruitblikken op de veranderingen die ook zij gaan merken. Dit werd positief ontvangen. Ook is vooruitgeblikt op de gestarte organisatieontwikkeling. De kern hiervan is sturen op gedeeld leiderschap en terugaan naar de bedoeling; waartoe zijn wij op aard bij Pactum? Ter ondersteuning van deze ontwikkeling konden medewerkers in 2014 diverse bijeenkomsten volgen over deze thema s. Tijdens deze interactieve bijeenkomsten was er onder andere ruimte voor de uitwisseling van ideeën en het stellen van vragen aan de directie. De presentaties en de meest gestelde vragen met antwoorden zijn gepubliceerd op intranet. In 2015 zullen deze themabijeenkomsten worden gecontinueerd. Het themacafé, dat periodiek wordt gehouden, is de plek voor uitwisseling en kennisdeling tussen managers, gedragswetenschappers, directie en stafafdelingen. Een van de onderwerpen in 2014 was benutten van informatie en samenwerking. Door professionals van verschillende locaties werd een presentatie/workshop verzorgd om de onderzoekende houding van de professional te stimuleren. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 13 van 40

14 3.1.3 Omgeving Het afgelopen jaar was sprake van een doorlopende dialoog met financiers en ketenpartners om gezamenlijk kaders van de transitie te verhelderen en daar afspraken over te maken. Wederzijdse verwachtingen zijn verkend en omgezet in afspraken. De uitkomsten daarvan heeft Pactum doorgevoerd in haar bedrijfsvoering en hulpverleningsaanbod. Begin 2015 staat een tevredenheidsonderzoek onder ketenpartners op de planning. Dit is ook begin 2013 uitgevoerd. 3.2 Samenwerkingsrelaties Pactum zoekt proactief samenwerking met partners en bouwt bestaande relaties verder uit. Pactum streeft ernaar om door samenwerking een netwerk te laten ontstaan waarmee de cliënt het best gediend is. De samenwerkingspartners van Pactum zijn op hoofdlijnen: cliënten, collega- en dochterzorgaanbieders, onderwijsinstellingen, gemeenten en externe toezichthouders zoals de Inspectie en het Ministerie van VWS. In deze paragraaf bespreken wij alleen bovenregionale samenwerkingsverbanden die in 2014 zijn aangegaan of gewijzigd en de samenwerking binnen de Conrisq groep. Andere samenwerkingsrelaties worden vermeld in het schema in paragraaf van het verslag Focus in 2014 Samenwerking en inkoop gemeenten In 2014 ging er veel aandacht naar het intensiveren van de contacten met gemeenten. Door de transitie jeugdzorg per worden de gemeenten inkopers van onze hulpverlening. Gedurende 2014 zijn de contacten met provincie afgebouwd en de contacten met gemeenten versterkt. Dit heeft geresulteerd in inkoopafspraken in vrijwel alle jeugdzorgregio s in ons werkgebied. Deelname in wijkteams Ook nieuw in dit kader is de versterking van de samenwerking met de nieuw opgerichte lokale toegangspoorten ofwel (sociale) wijkteams. In de regio s Noord- Veluwe en Arnhem leverde Pactum in 2014 medewerkers voor deelname in deze teams. Per zijn sommige mensen in detacheringconstructie vanuit Pactum nog steeds aan het werk in deze teams. In de regio Noord-Veluwe zijn de medewerkers met behoud van rechten overgegaan naar de nieuwe stichting die de wijkteams aanstuurt. Overdracht werkzaamheden aan Raster In Deventer hadden Raster Welzijn en Pactum De KIJ activiteiten m.b.t. het welzijn van jongeren. Deze activiteiten sloten bij elkaar aan, maar overlapte elkaar soms ook. Mede door de transitie Jeugdzorg en de nauwe samenwerking, hebben Raster en Pactum afgesproken om zich meer te gaan concentreren op hun kerntaken. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit in de uitvoering. Dit betekent dat de preventieve activiteiten, die in 2014 en daarvoor door Pactum in opdracht van de gemeente werden uitgevoerd, worden overgedragen naar Raster, inclusief overheveling van subsidie. Het adviesverzoek voor deze overdracht is begin 2014 aan de medezeggenschap voorgelegd. Zij hebben positief geadviseerd op de overdracht van werkzaamheden. In 2014 is deze overdracht geleidelijk voorbereid en gerealiseerd. De overdracht van personeel en subsidie is per een feit. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 14 van 40

15 Raamovereenkomsten onderaannemers De afspraken die wij met derden maken, leggen wij juridisch goed vast. Pactum werkt met een model raamovereenkomst en algemene voorwaarden. Op individueel cliëntniveau worden cliëntcontracten gesloten. Pactum heeft in 2013 raamovereenkomsten gesloten met Ambiq, Jarabee en Villa Achterstraat. In 2014 zijn daaraan toegevoegd:de Hoenderloo Groep, Siza, Campus, Trias jeugdhulp, William Schrikker Pleegzorg en Vitree. Naast het sluiten van raamovereenkomsten met collega-zorgaanbieders, is Pactum ook in 2014 actief geweest het netwerk van jeugdzorgboeren uit te breiden. In 2014 is er met een aantal nieuwe jeugdzorgboeren een raamovereenkomst gesloten. Nieuw gesloten overig Samenwerking Begeleide Omgangsregeling met Humanitas Overdracht personeel aan basisteam Noord-Veluwe per Samenwerking m.b.t. personeel in Wijkteams gemeente Arnhem per Samenwerking met Prokino t.b.v. BSO+ Convenant sluitende aanpak (Deventer) Intentieverklaring Woonprogramma met Lindenhout, Stichting Vivare, Volkshuisvesting Arnhem en Arnhem Portaal Samenwerkingsovereenkomst Intermetzo, Hoenderloogroep, Ottho Gerhard Heldring Stichting 24-uursbehandeling jeugdzorg plus en open jeugdzorg Gelderland CONRISQ Groep Pactum maakt deel uit van de holding CONRISQ Groep, waar verscheidene dochters onder vallen. Door goed samen te werken en gebruik te maken van elkanders specialisaties, kunnen wij flexibel inspelen op de behoeften van zowel de cliënt als stakeholders. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel af-, maar ook opschalen qua intensiteit en ingrijpendheid van de hulpverlening. Het jaar 2014 kenmerkte zich door veel dynamiek en mede vanuit deze samenwerking heeft men hier slagvaardig op geacteerd. Kwaliteit en continuïteit worden optimaal geborgd en samen slaan we nieuwe wegen in. Samenwerking komt tot uiting in kennis delen en ontwikkelen. Bijvoorbeeld in het samen doorontwikkelen van hulpvormen. Daarnaast wordt er zoveel mogelijk samengewerkt om te komen tot een kwalitatieve en efficiënte backoffice. Een eerste integratie van beleid en management heeft plaatsgevonden op het gebied van HRM, ICT, Finance en Vastgoed. Deskundigheidsuitwisseling op het gebied van beleid en communicatie heeft een weg gevonden en de CONRISQ Groep voorziet de dochters in juridische ondersteuning. Onderzoek en innovatie vinden plaats binnen CONRISQ Consultancy. Zie ook paragraaf (10). Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 15 van 40

16 3.2.3 Overzicht samenwerkingsrelaties Tabel Bestuurlijke samenwerkingsrelaties Subsidierelaties Provincies Gelderland en Overijssel, gemeente Arnhem, gemeente Deventer, Regio Noord-Veluwe, gemeente Ede Bureau Jeugdzorg Gemeenten Gelderland en Overijssel rechtstreeks en veelal in regionale samenwerkingsverbanden, onder andere in kerngemeenten Arnhem, Deventer, Ede, Zutphen, Apeldoorn, Harderwijk en Nijkerk Toezicht en kwaliteit Inspectie Jeugdzorg, Lloyds (HKZ-beoordeling), Arbeidsinspectie, Stichting Boer en Zorg Cliëntorganisaties Jeugd & Opvoedhulp Stichting Zorgbelang Gelderland, Gelderse Klachten Commissie Overleg in Gelderse Branche (jeugdzorg en jeugdzorgplus), Jeugdzorg Nederland Tabel Ketenpartners in hulpverlening GGZ Pro Persona, Dimence, Karakter, GGZCentraal Fornhese, Accare Gezondheidszorg Ziekenhuis St. Jansdal, Icare JeugdzorgPlus OG Heldringstichting, Intermetzo Jeugd & Opvoedhulp Lindenhout, Joozt, Entréa, Jarabee, Trias, Leger des Heils, Pluryn De Hoenderloo Groep, Intermetzo en SGJ Verslavingszorg Tactus en Iriszorg Maatschappelijk werk Rijnstad, Raster en Algemeen maatschappelijk werk Veluwe LVB de Parabool, Ambiq, Lichtenvoorde, Pluryn De Hoenderloo Groep, Siza RIBW RIBW Arnhem Veluwe-Vallei Wijkteams Wijkteams in de regio s Gelderland en Overijssel Jeugdhulp op de boerderij Zorgboeren in de regio Gelderland Tabel Partners in opleiding en onderzoek CONRISQ Consultancy, diverse onderzoeken Internationaal Onderzoekersoverleg pleegzorg: Universiteit Leiden, Universiteit Brussel, Praktikon en Han Radboud Universiteit Nijmegen: Academische Werkplaats Jeugd Hogeschool Arnhem Nijmegen, Hogeschool Windesheim Praktikon: onderzoek naar doelrealisatie en effectmeting en ontwikkelen van praktische evidence based programma s Nederlands Jeugdinstituut: practice evidence based methoden Deelname aan Stuurgroep SeJN (Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland) Onderwijs Naast intensieve contacten met onderwijsinstellingen voor opleiding en onderzoek, heeft Pactum nauwe samenwerkingsrelaties met het regulier en speciaal onderwijs. Zo is Pactum actief in diverse Onderwijszorg Centra (OZC s) en zorgarrangementen in school en Pactum neemt actief deel aan Zorg Advies Teams (ZAT s). In Harderwijk is een onderwijsvoorziening voor kwetsbare kleuters. Het onderwijs wordt verzorgd door de Verschoorschool op een van de locaties van Pactum. Gezamenlijk wordt vormgegeven aan optimale zorg en onderwijs. Het OZC Noordwest-Veluwe is een samenwerkingsverband met Stichting Leerlingenzorg Noordwest-Veluwe en heeft locaties in Harderwijk en Nijkerk. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 16 van 40

17 Het OZC Ede is een samenwerking met De Onderwijsspecialisten (cluster 3 en 4). We bieden ambulante dagbehandeling, ambulante hulpverlening aan gezinnen in rebound en observatiediagnostiek. Het OZC Zutphen geeft Pactum vorm samen met Lindenhout en Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. Er wordt nauw samengewerkt met Bureau Jeugdzorg, GGZ en verslavingszorg. In Deventer participeerde tot eind 2014 Pactum de KIJ samen met Raster in het Jongerenwerk Brede School project, samen met het Etty Hillesum College. Deze activiteit is nu overgedragen aan Raster (zie 3.2.1). Met Stichting LSG-Rentray Onderwijs (cluster 4) is in 2013 een raamovereenkomst gesloten waarbinnen diverse educatieve activiteiten vorm krijgen. In dat kader wordt ook in 2014 actief samengewerkt op Leerboerderij De Grote Brander, waar jongeren wonen of dagbehandeling volgen. In de driemilieuvoorziening in Lochem verzorgt Pactum het onderwijs samen met Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost Gelderland. 3.3 Duurzaamheid en social return Duurzaamheid Hulpverlening Pactum werkt al jarenlang samen met partners en bouwt netwerken om de beste behandel- en ontwikkelomgeving te bieden. Onze medewerkers zijn altijd bezig met het verduurzamen van de processen in hun werk. Groene Energie Er is recent een nieuw contract afgesloten voor Groene energie voor al onze locaties. Digitalisering en terugdringen papierverspilling Alle cliëntdossiers zijn gedigitaliseerd. De papieren dossiers zijn afgebouwd. Ook de dossiers van pleeggezinnen en jeugdzorgboeren zijn gedigitaliseerd. Dit bespaart veel papier en de kap van bossen. Binnen de hele organisatie is Printen on command geïntroduceerd. Het doel hiervan is prints/papier te besparen. Ook door de inzet van mobiele devices zoals Thinlaptops, Ipads etc. wordt papier bespaard. Voornemen is in 2015 het invoeren van een waarschuwing onder think green, read on screen o.i.d. om bewustzijn te vergroten en overbodige printjes te voorkomen. Accomodaties Bij sloop, renovatie of nieuwbouw houdt Pactum rekening met actuele milieu-eisen en energiebesparende maatregelen. In alle meerjarig en groot onderhoud van vastgoed nemen we energiebesparende (isolatie) maatregelen mee. Het doel is alle locaties te verduurzamen en ten slotte klimaatneutraal te worden. Duurzame inkoop Bij de uitbesteding van terreinonderhoud en onderaanneming is aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt in Deventer terreinonderhoud uitbesteed aan Het Groenbedrijf. Kledingkasten op verblijfsvoorzieningen komen van de sociale werkplaats Ede. Het plan is bij alle toekomstige inkoopcontracten duurzaamheid mee te nemen in het pakket van eisen. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 17 van 40

18 Afvalscheiding Papier en restafval wordt op alle locaties gescheiden. Afvalscheiding vindt verder plaats per locatie. Het plan is bewustzijn hiervoor te vergroten en naar verregaande afvalscheiding te gaan in de jaren Doel is alle afval te sorteren, recyclen en gescheiden afgeven. Reiskostenvergoeding De vergoeding van kosten van het openbaar vervoer ligt hoger dan vergoeding van kilometerkosten met de auto. Hier willen we het beleid de komende jaren op versterken. Werkplekken en mobiele devices De huisvestingsstrategie bestaat uit een aantal complementaire onderdelen: - Hulpverlening bieden die niet huisvestingsgebonden is (wijk- en pleegzorg); - Overhead zo schaalbaar mogelijk op één of enkele plekken concentreren in courante kantooreenheden; - Gespecialiseerde huisvesting voor complexe problematiek blijft noodzakelijk; - Potentieel is er een overschot in huisvesting om aan huidige en toekomstige huisvestingsvragen te voldoen, deze meters zijn in bezit bij ons en bij collega s. Huisvesting kun je als dienst inzetten en aanbieden. Bijvoorbeeld als werkplek, vergaderplek, behandelplek, koffie/print plek, aanloopplek, etc. In afstemming met ketenpartners kunnen we elkaars overschot benutten, frictiekosten verzachten en gezamenlijk risico s spreiden. Hierbij is de eigen portefeuille inbreng. De dienst wordt afgenomen binnen het aanbod van de samenwerkende partners of indien noodzakelijk daarbuiten. Het delen van diensten, uitruilen binnen de keten met onze samenwerkingspartners, is de volgende evolutie in huisvesting, met als onmiddellijke beloning verlagen van kosten en risico s en een vergroting van het aanbod op die plekken en momenten dat het hulpverleningsaanbod dit vraagt. Plannen - Afval sorteren, recyclen en gescheiden afgeven; - Recyclebare/verantwoord geproduceerde verbruiksmaterialen gebruiken, daarnaast hergebruik van materialen bevorderen; - Het opstellen van een plan voor reizen met openbaar vervoer te stimuleren en het faciliteren van medewerkers door het voor hen financieel aantrekkelijk te maken om met openbaar vervoer te reizen Social return In oktober 2013 heeft de Raad van Bestuur van Pactum jeugd- en opvoedhulp samen met 13 andere Maatschappelijke instellingen en de Gemeente Deventer het Sociaal Pact Maatschappelijke Instellingen ondertekend. In dit Sociaal Pact is afgesproken dat Pactum, samen met de andere instellingen, de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO) introduceert binnen haar organisatie en ten minste binnen 1 jaar na het behalen van de aspirant-status, trede 1 zal behalen op de PSO ladder. De PSO meet hoeveel Pactum bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ( socialer ondernemen ). Tot deze doelgroep behoren mensen waar de volgende uitgangspositie geldt bij instroom binnen Pactum: WWB/IAOW/IAOZ, WAO/WIA/Wajong, SW geïndiceerd, WW, BBL/BOL niveau 1 + VSO/PRO en BBL/BOL niveau 2. Als wij als Pactum een PSO-erkenning dragen, betekent dit dat wij meer dan gemiddeld bij (willen) dragen aan de werkgelegenheid van kwetsbare groepen. Het plan van aanpak voor het behalen van trede 1 is gereed. Meer informatie over wat Pactum al doet op het gebied van Social return staat in Implementatie Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Vastgesteld d.d. 13 april 2015 pagina 18 van 40

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout

Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Jaardocument 2014 Stichting Lindenhout Deel 1: maatschappelijk verslag 2014 Deel 2: jaarrekening 2014 Deel 3: bijlagen 2014 Arnhem, Vastgesteld door de Raad van Bestuur, 23 april 2015 Goedgekeurd door

Nadere informatie

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5

Inhoudsopgave MAATSCHAPPELIJK VERSLAG JAARREKENING. 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 1 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2 Profiel van de organisatie... 9 2.1 Algemene identificatiegegevens... 9 2.2 Structuur van de organisatie... 9 2.3

Nadere informatie

Grote en kleine verhalen in transitie

Grote en kleine verhalen in transitie Jaarverantwoording 2014 Grote en kleine verhalen in transitie Anders kijken, anders doen, anders zijn Leeuwarden, maart 2015 Voorwoord Voor u ligt de jaarverantwoording van Jeugdhulp Friesland over 2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen

Inhoudsopgave. Inleiding. Maatschappelijk verslag. 1 Profiel van de organisatie. 2 Kernprestaties. 3 Maatschappelijk ondernemen Jaardocument Jeugdformaat 2012 Pagina 2 Inhoudsopgave Inleiding I Maatschappelijk verslag 1 Profiel van de organisatie 2 Kernprestaties 3 Maatschappelijk ondernemen 4 Toezicht, bestuur en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg

Jaardocument 2012. Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Jaardocument 2012 Stichting Avenier Justitiële jeugdinrichting Gesloten jeugdzorg Open jeugdzorg Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag...3 Inleiding...3 1 Profiel van de organisatie...3 1.1 Missie, visie,

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp

Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp Maatschappelijk jaarverslag 2013 Parlan Jeugd & Opvoedhulp 1 Inleiding Voor u ligt het maatschappelijk jaarverslag 2013 van Parlan Jeugd & Opvoedhulp. Dit jaarverslag hebben wij opgesteld volgens het format,

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4

I Maatschappelijk verslag 3. 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 3 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2

Jaardocument 2011: Maatschappelijk verslag 2 Jaardocument 2011 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten verslaggeving... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens... 4 2.2 Structuur van de organisatie... 4 2.3 Kerngegevens...

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Yulius Onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 6 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Inleiding 7 2.2 Algemene gegevens 7 2.3 Structuur van het

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010

MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 MAATSCHAPPELIJK JAARDOCUMENT 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatie 5 2.2 Structuur van het concern 5

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.

HVO-Querido jaarverslag 2013. Inhoud. 1 Voorwoord. 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2. HVO-Querido jaarverslag 2013 Inhoud 1 Voorwoord 2 Profiel 2.1 Algemeen 2.2 Organisatiestructuur 2.3 Kerngegevens 2.4 Belanghebbenden 3 Governance 3.1 Toezicht en bestuur 3.2 Bedrijfsvoering 3.3 Cliëntenraad

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

Jaarverantwoording, deel I

Jaarverantwoording, deel I 2013 Jaarverantwoording, deel I J. van der Eerden 15 april 2014 Woord vooraf 2013 was voor Oosterpoort een jaar waarin de spanning voelbaar was tussen enerzijds voorsorteren op wat in het kader van de

Nadere informatie

Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties.

Inleiding. 4. 1. Profiel van de organisatie. 5. 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6. 2. Kernprestaties. STEK JEUGDHULP JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Maatschappelijk verslag Inleiding. 4 1. Profiel van de organisatie. 5 1.1 Algemene gegevens.. 5 1.2 Structuur van de organisatie. 6 2. Kernprestaties. 6 3.

Nadere informatie

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4

1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 Jaarverslag 2011 Inhoud Voorwoord 3 1 Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2 Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5 2.3 Kerngegevens 5 2.4

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland

Jaarplan 2013. Jeugdzorg Flevoland I Jaarplan 2013 Jeugdzorg Flevoland Colofon Vitree 1 oktober 2012 2 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1. Onze visie op jeugdzorg... 6 1.1 Huidige situatie... 6 1.2 Nieuw meerjarenbeleid... 7 1.3. Uitgangspunten

Nadere informatie