Christiaan Hogenhuis Irene Karssiens (eindredactie) juni Stichting Oikos Mariahoek 16/17 Postbus DD Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christiaan Hogenhuis Irene Karssiens (eindredactie) juni 2014. Stichting Oikos Mariahoek 16/17 Postbus 19170 3501 DD Utrecht www.stichtingoikos."

Transcriptie

1 Verslag Toekomstatelier Duurzaam Culemborg 12 februari 2014

2 Christiaan Hogenhuis Irene Karssiens (eindredactie) i.s.m. Ingrid Veltkamp en Jan de Rooij juni 2014 Stichting Oikos Mariahoek 16/17 Postbus DD Utrecht

3 Inhoud 1. Welkom en introductie door wethouder Roeland Geertzen 2. Aanleiding, kennismaking en overzicht 3. Duurzaam Culemborg NU: waarderen wat er is. Waar ben je trots op? Wat is een verbeterpunt? 4. Brainstorm Duurzaam Culemborg Circulaire economie, door Michiel Schuurman (MVO Nl) 6. Afsluiting Bijlagen Deelnemerslijst Duurzaam Culemborg NU: beeld vanuit de samenleving per thema Duurzaam Culemborg 2020: opbrengsten van de brainstormsessies Begeleiders van het toekomstatelier zijn Christiaan Hogenhuis en Irene Karssiens van Stichting Oikos. Zij worden bijgestaan door een team van oikosxplorefacilitators (zie de lijst van deelnemers). Deelnemers zijn allen inwoner van Culemborg en daarnaast vertegenwoordigers uit milieugroeperingen en andere maatschappelijke organisaties waaronder bewonersverenigingen, de gemeente, het onderwijs en bedrijven.

4 1. Welkom Roeland Geertzen, wethouder Duurzame fysieke leefomgeving Culemborg Roeland Geertzen heet de aanwezigen welkom, mede namens Ingrid Veltkamp (adviseur NME gemeente Culemborg) en Jan de Rooij (adviseur milieu gemeente Culemborg), die dit Toekomstatelier samen met Stichting Oikos hebben georganiseerd. 2. Aanleiding, kennismaking en overzicht Ter kennismaking doet Ingrid Veltkamp met de deelnemers een line up, waarin iedereen zichzelf plaatst op een lijn en schaal van 1 tot 10 op basis van een inschatting van de duurzaamheid van de eigen leefstijl. De één plaatst zichzelf in de buurt van de 10 op basis van een indrukwekkende lijst van duurzame gedragingen en initiatieven (van afvalscheiding, via vegetarisch eten en geen auto, tot niet vliegen en zonnepanelen op het dak), de meesten geven zichzelf in de orde van een 5, al zijn er ook mensen die voor of achteraan staan. Ingrid Veltkamp draagt vervolgens het stokje over aan Christiaan Hogenhuis van Stichting Oikos. Christiaan Hogenhuis schetst kort de aanleiding voor de bijeenkomsten geeft een overzicht van het programma. Aanleiding voor de bijeenkomst is de introductie van de vernieuwde Lokale Duurzaamheidsmeter door Vereniging Nederlandse Gemeenten internationaal, in samenwerking met enkele andere organisaties. Hij heet daarom speciaal Erik Jan Hertogs van VNG internationaal en Jean Eigeman van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling welkom. De laatste tevens bewoner van Culemborg heeft het contact tussen de gemeente Culemborg en Oikos gelegd. De Lokale Duurzaamheidsmeter legt vast wat op dit moment de prestaties in termen van vooral beleidsafspraken en voorzieningen en enkele meetbare (fysieke) doelstellingen van een gemeente zijn op een aantal terreinen die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling (burgerparticipatie, klimaat en energie, water en natuur, afval en vervuiling, duurzame mobiliteit en duurzaam inkopen en ondernemen). Oikos suggereerde aan VNG i dat het zinvol zou zijn dit in te bedden in het werken aan een gezamenlijke toekomstbeeld dat aangeeft waar men naartoe wil, als richtinggevend perspectief. Daarvoor bood Oikos aan toekomstateliers te organiseren. De functie daarvan is tegelijk dat de

5 verbinding tussen een lokale gemeente en de energieke samenleving van actieve burgers, organisaties en bedrijven wordt versterkt en de Duurzaamheidsmeter meer in die samenwerking wordt ingebed. Dat kan ertoe leiden dat de duurzaamheidsmeter gezamenlijk wordt ingevuld. Zowel het invullen van de Duurzaamheidsmeter als het uiteindelijke beeld dat zo ontstaat, zijn dan instrument en brandpunt van communicatie en samenwerking tussen gemeente en de energieke samenleving. De VNG i en haar partners droegen een aantal koplopergemeenten aan die als inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten zouden kunnen dienen. In een toekomstatelier geven gemeenten en vertegenwoordigers van initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een gezamenlijk beeld van de duurzaamheid van de gemeente op dit moment, schetsen zij een gezamenlijk duurzaam toekomstbeeld en definiëren zij interessante, creatieve en kansrijke nieuwe initiatieven. Eén van de aangedragen koplopergemeenten was Culemborg. Culemborg geniet op gebied van duurzaamheid een zekere landelijke bekendheid vanwege de wijk Eva Lanxmeer. Vanuit persoonlijke netwerken is de gemeente voorgedragen. Een stand van zaken met betrekking tot de Lokale Duurzaamheidsmeter was toen nog niet bekend. Het idee om een toekomstatelier rond de Lokale Duurzaamheidsmeter Samenwerken aan een duurzame toekomst werd door de gemeente opgepakt om bewustwording over het thema duurzaamheid in Culemborg te genereren en een aanzet te geven tot de vorming van een Duurzaamheidsagenda/ Afwegingskader voor Culemborg. Na enig overleg werd bepaald dat het accent zou liggen op het schetsen van een beeld van de huidige duurzaamheid van de gemeente Culemborg en op het definiëren van belangrijke volgende stappen. Dit laatste o.a. met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Met het oog op dit geheel werden mensen uitgenodigd om deel te nemen. 3. Duurzaam Culemborg NU:

6 waarderen wat er is. Waar ben je trots op? Wat is een verbeterpunt? Deelnemers groeperen zich rond enkele beleidsterreinen en vertellen elkaar waar zij trots op zijn en welke verbeterpunten zij zien. Zij noteren dit op (groen/roze) post its, plakken deze op flappen en bespreken ze met elkaar. De beleidsterreinen, waaruit zij kunnen kiezen zijn: 1. Duurzame energievoorziening en duurzaam wonen/(ver)bouwen 2. Voedsel: productie, consumptie, handel/verkoop, fair trade 3. Verkeer en transport: bereikbaarheid en leefbaarheid 4. Werk en ondernemen 5. Afval & hergebruik, circulaire economie 6. Zorg, welzijn, onderwijs 7. Wijk en buurtkwaliteit, openbaar groen Dit alles levert een groot aantal aspecten van Culemborg op waarop de deelnemers trots zijn. Tegelijk is een flink aantal verbeterpunten genoemd, die aanknopingspunten bieden voor beleid én actie vanuit de samenleving (zie tabellen in de bijlage, met uitwerking van de flappen). Vervolgens haalt Irene Karssiens hieruit in gesprek met de deelnemers de belangrijkste punten op. Successen Eva Lanxmeer, Duurzaam Culemborg Nu; beeld vanuit de samenleving Liefde voor kwaliteit, passie voor voedsel, de Veldkeuken Werk/ondernemen: het sprankelt van de creativiteit op het terrein van duurzaamheid en brede doelgroepen Verkeer:het station, het vele langzaam verkeer, kleinschaligheid, de pont Afval: veel initiatief, trots op mensen Groen: de goede zorg voor de eigen gedeelde ruimte, de uiterwaarden Verbeterpunten Hoe kunnen we duurzaam leuk maken (stimuleren)?meer verleiden tot duurzaamheid, inspireren (op scholen) Duurzaamheid mogelijk maken (meer markten) Zichtbaarheid vergroten, kennis op MVO, duurzame aanbesteding van klussen, een centraal aanspreekpunt creëren, laagdrempelig Minder auto, meer fiets, Culemborg elektrische stad nummer een, deelsystemen, verkeersveiligheid Afvalloos Culemborg betekenis geven/visieontwikkelen; vraag en aanbod in (rest) stromen, samen met gemeente experimenteren Toekomstbestendig maken van sociale structuren, ondersteunen van burger initiatief

7 De vele historische gebouwen die behouden zijn van onderop Particulier initiatief veel ruimte geven en verleiden. Burger en gemeente samen. Aanwezige kennis beter benutten Een integrale benadering van duurzaamheid kiezen. Monitoren met een Culemborg AEX op basis van een combinatie van de Lokale Duurzaamheidsmeter en de Happy Planet Index Cultuurhistorische elementen als kern van het beleid benutten Wat opvalt in dit overzicht is de grote waardering die er is voor het initiatief en de creativiteit van mensen in de Culemborgse samenleving en de behoefte die er is aan meer ruimte voor en ondersteuning van dit initiatief. Daarnaast valt de nadruk op verleiden tot duurzaamheid op. Verder is er veel waardering voor een aantal karakteristieken van Culemborg: de bekende duurzame wijk (EVA Lanxmeer), de positieve verkeerssituatie (die tegelijk nóg beter kan) en de aandacht voor groen en goed omgaan met afval. Dat biedt al een aantal aanknopingspunten voor verdere actie van zowel de gemeente als deelnemers. Dat geldt zeker ook voor de vele ideeën op de specifieke beleidsterreinen (zie de tabellen in de bijlage). Vervolgens schetst Jan de Rooij het beeld dat uit de voor Culemborg door hem ingevulde Duurzaamheidsmeter naar voren komt. Als twee opmerkelijke punten die er uit de meter naar voren blijken te komen benoemt hij dat er geen breed gedragen visie blijkt te zijn en dat het onderwerp maatschappelijk ondernemen het minst goed uit de verf komt. Hij geeft aan dat Culemborg relatief sterk scoort op Planet, maar tamelijk laag op People en Profit. Op die dimensies gaat het vooral om de volgende punten: People Gebrek aan visie Duurzaam Culemborg NU; het beeld vanuit de LDM Onvoldoende verankering van het duurzaamheidsbeleid; onvoldoende structurele inbedding Profit Beleid voor MVO/ duurzaam ondernemen is nog niet sterk ontwikkeld; een blinde vlek? Er is geen herkenbaar MVO loket Het ontbreken van een klankbord Regeling DuBo (???) Prioriteiten niet helder Gebrek aan geld en sturing op korte termijn

8 Ter verklaring voor dit beeld suggereert Jan de Rooij dat in Culemborg een sterke doe cultuur heerst, waarin weinig ruimte is voor vergezichten en lange termijn afspraken 1. Christiaan Hogenhuis leidt dan het gesprek tussen Jan de Rooij en de zaal over wat opvalt aan de twee gepresenteerde beelden. Jan de Rooij signaleert dat het beeld vanuit de LDM redelijk spoort met het beeld vanuit de samenleving: waardering voor een aantal karakteristieken van Culemborg op het terrein van fysieke duurzaamheid: de duurzame wijk EVA Lanxmeer, het verkeer, de zorg voor groen en afval; maar tegelijk op de dimensies van People en MVO de behoefte aan een steviger ondersteuning van het vele initiatief in de gemeentelijke samenleving, verankering, klankbord, aanspreekpunt e.d. Dit wordt vanuit de zaal in allerlei verschillende bewoordingen onderstreept. Daarbij wordt benadrukt dat het niet gaat om meer gemeentelijke bureaucratie (loket, verankering, structuur), maar vooral daadwerkelijke ondersteuning, stimulans, inspiratie, visie en persoonlijke ontmoeting. Zorg ervoor dat creatieve mensen met initiatief snel bij de juiste persoon in de gemeente kunnen komen voor ondersteuning en meedenken. Uit het gesprek komen twee vragen voort die volgens de aanwezigen prioriteit hebben om in een brainstorm in de volgende ronde van de workshop aan te pakken: Hoe zorg je voor meer ruimte/aandacht voor en verbinding van bestaande duurzame initiatieven? Hoe kun je het enthousiasme en de steun voor duurzaamheid en het aantal initiatieven vergroten? 1 De huidige score is desgewenst te lezen op

9 4. Brainstorm Duurzaam Culemborg 2020 Na een geanimeerde pauze verzamelen de deelnemers zich in 2 x 2 groepen voor een brainstormsessie over de geformuleerde vragen. In de deelsessies worden de brainstormvragen hier en daar aangescherpt/ingeperkt. De vier brainstorms leveren een flink aantal bruikbare suggesties op (zie bijlage 3). Vervolgens geven de deelnemers door stickers aan welke van de suggesties zij het meest aantrekkelijk en kansrijk vinden. Daaruit komt de volgende prioriteitenlijst naar voren: Duurzaam Culemborg 2020: prioriteiten Suggestie Opmerking 1 Een initiatievenmakelaar bij de gemeente Hierover is inmiddels een motie aangenomen 2 Verhaal maken dat in het hart raakt: waarom Daniël meldt zich om hier een stap in te zetten duurzaamheid? Motivatie. The Apple story van Duurzaam Culemborg 3 Ambassadeurs voor initiatieven uit de samenleving aanstellen, Huub, Daniël en Jan melden zich om dit verder uit te werken (communicatie afdeling gemeente) 4 Kartrekkers van initiatieven ondersteunen; bijvoorbeeld meedenken over rendabele verdienmodellen bijvoorbeeld door een coach 5 Ontmoetingen organiseren tussen regulier bedrijfsleven en duurzame initiatieven 6 Gewone taal gebruiken 7 Persoonlijk contact met overheid/veilig maken; snelheid van communicatie; ruimte (aan)geven ipv marges aangeven Dit zijn elementen voor een profielschets voor een initiatievenmakelaar of een ambassadeur 8 Groene pagina in de Culemborgse Courant Dit is een plek om het Verhaal van Duurzaam Culemborg te laten ontstaan/groeien 9 Ruimte scheppen in de begroting voor ondersteuning van initiatieven Dit zou ook geformuleerd kunnen worden als een opener vraag aan zowel burgers/de samenleving als de gemeente: hoe genereren/werven we meer geld voor ondersteuning van initiatieven? Voor een volgende brainstorm. 10 On line zichtbaarheid van duurzame initiatieven; trots etaleren, Dit draagt bij aan de motivatie voor en de zichtbaarheid van de initiatieven Duidelijk is dat al deze suggesties liggen op het terrein versterking van de communicatie en persoonlijke ontmoeting rondom duurzame initiatieven: tussen gemeente apparaat en samenleving; tussen gemeente apparaat en

10 creatieve initiatiefnemers; tussen de initiatieven en de bredere samenleving, tussen initiatieven en regulier bedrijfsleven. Roeland Geertzen vatte dit later compact samen me de opmerking Het gaat niet om het WAT, maar om het HOE. Zoals uit het schema blijkt heeft een aantal mensen zich gemeld om hiermee aan het werk te gaan. Op dit punt sluit Christiaan Hogenhuis het workshopgedeelte van de bijeenkomst af en geeft hij het woord over aan Michiel Schuurman van MVO Nl voor een presentatie over de circulaire economie. 5. Circulaire economie Michiel Schuurman is uitgenodigd, omdat hij een bevlogen presentatie kan geven over nut en noodzaak van een circulaire economie met veel pakkende voorbeelden. Een beeld van een toekomst voor een gezamenlijk duurzaam Culemborg en mogelijk wegen er naar toe. 6. Afsluiting Wethouder Roelant Geertzen bedankt Michiel Schuurman en de aanwezigen en sluit de bijeenkomst. Hoewel het niet makkelijk is en hier en daar schuurt, is een duurzaam Culemborg (en een duurzame gemeente in het algemeen) een gezamenlijk proces van keuzes maken en verantwoording nemen, vallen en opstaan, erkennen en waarderen, vieren en verwezenlijken. De gemeente zal veel minder een sturende en controlerende rol hebben dan in het verleden. De gemeente maakt actief deel uit van de energieke samenleving en is partner in het proces. De nieuwe faciliterende rol verduidelijkt zich (ILK, 2 juni 2014).

11 Bijlage 1 Deelnemerslijst 1. Booms Sander AdviseurGemeenteCulemborg 2. Bromily Jill WMO Raad/ Prezzent 3. Brouwer Leonie KwaliteitsInstituut NL Gemeenten 4. Crusio Lonneke Crusio doet: communicatie en projectenmet hart voor mvo en onderwijs 5. de Rooij Jan Adviseur Milieu gemeenteculemborg 6. Eigeman Jean GemeentenvoorDuurzameOntwikkeling 7. Geertzen Roeland Wethouder Duurzame fysieke leefomgeving Culemborg 8. Gijsberts Huub PL Gelderlandfabriek/ Bon Vie 9. Goed Jan Project en interim management 10. Goessens Harold Fair Trade Original 11. Hertogs Erik Jan VNG International (Projectleider Lokale Duurzaamheidsmeter) 12. Hogenhuis Christiaan St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 13. Hogenhuis Babke St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 14. Hup Jeanne Projectleider Organisator Trainer Netwerker voor natuur en duurzaamheid 15. Janssen Thomas Milieu Advies Raad Culemborg/ Duurzaamheidsadviseur 16. Jumelet Daniël CU 17. Karssiens Irene St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 18. Khatera Lily SP 19. Kok Michiel Tuinpiraat 20. Latour Hans Milieu Advies Raad Culemborg/ RWS 21. Maniran Norine Stadswerkplaats 22. Marringa Jur PVDA 23. Merry Peter Ubiquity University 24. Oprel Wouke St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 25. Overweg Gerben Adviseur NME gemeenteculemborg 26. Rensen Joost St. BetuweWereldwijd 27. Schamhart Arjen Schamhartprojectmanagement 28. Scholten Rebecca St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 29. Schuurman Michel MVO NL (gastspreker) 30. Senhorst Jenny De Vergroening 31. Sterenborg Diede St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 32. Terlien Hellen KleurrijkWonen 33. Theunissen Jan Stichting DuurzaamRivierenland 34. Vaessen Claire Groen Links 35. van Herk Adrieke Spruit Buiten/ A3ke Projectadvies en realisatie 36. van Kessel Francis Bolderburen 37. van Noortwijk Rinske Greenwish 38. van Rijn Joost ORS Lek&Linge 39. van Straten Cees Rijksdienst voor Ondernemend NL/ vmagentschapnl 40. Veltkamp Ingrid adviseur NME gemeenteculemborg 41. Verburg Jolanda GiesserWildeman 42. Verschuur Gerwin Thermo Bello

12 Bijlage 2 Duurzaam Culemborg Nu; het beeld vanuit de samenleving per thema 1.ENERGIE,WONEN,BOUWEN Waar ben je trots op Verbeterpunten In stand houden van oude gebouwen Energie (zon) op kunnen slaan, lokale voorziening My wheels Windmolens: nóg 6! Werk ah spoel Gebrek aan verbinding tussen initiatieven (lokaal) (bijv. rond voedsel, energie,faciliteiten, lokale parallelle economie. Waterwingebied transformatie Energieneutraal bouwen Windmolens (3) Bewonersbeheer openbare ruimte Broodfonds Bestaande bouw verbeteren Thermo bello Teveel troep op straat Locatie en gebouw De Unie Energie scan aanbieden Bewoners betrokkenheid eva lanxmeer Meer zonne energie Kindvriendelijk zwembad Faciliteer de energie beweging Oude stadhuis Lets Gemeente, faciliteer! Niet zelf trekken. Laten ontstaan. Lokale voedsel voorziening Gebruik opgedane kennis uit EVA Lanxmeer (stadsboerderij) Stadskantoor duurzaam Hoe kunnen we (= gemeente, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties) positief duurzaam gedrag honoreren en leuk maken? Van en voor jongeren en volwassenen Lek en linge duurzaam gebouw 2.VOEDSEL EN FAIR TRADE Waar ben je trots op Verbeterpunten Kaasboerderij Gezonde en eerlijke winkelindeling Biologische stadsboerderij, zorg, voedselproductie, educatie en Inrichting schoolgebouw biedt ruimte voor het bereiden van eten ontmoetingen NME ook aandacht voor voedsel Meer lokale voedselproductie De veldkeuken puurste restaurant 2013 Aandacht voor goed eten in sportkantine Spruit! Buiten; kinderen koken gezond en Reclame voor slecht en unfair eten afschaffen duurzaam Liefde voor kwaliteit Ouders op cursus om liefde voor goed eten bij te brengen Fair trade gemeente werkgroep Verbod op ingevlogen voedsel Fair trade scholen 2 stuks bo en vo s Avonds markt 25 fair trade importeurs Food Cooperative: bijdragen is minder betalen Lekkers aan de lek Verleiden, verleiden, verleiden Eetbaar openbaar groen Mogelijk maken Plus = plus inspireren Naturijn

13 Waar ben je trots op Autodelen opgezet Kritische inbreng MAR Bewuste keuze fietsgebruik Carpool mogelijkheid Kleinschaligheid Pont Station Stationsomgeving verbeteren 3. VERKEER EN TRANSPORT Verbeterpunten Stimuleren en belonen elektrisch vervoer Meer laadpalen auto s Meer handhaving Meer deelauto s Aparte rijbaan voor langzaam elektrisch vervoer, fietsen en scooters Thuis bezorgen (minder auto s) Stalling station Stallingen prive en deelpunten Meer doorgang onder station Veiliger voor fietsen en meer comfort wegdek 4. WERK EN ONDERNEMEN Waar ben je trots op Verbeterpunten Het sprankelt in Culemborg van creativiteit en duurzaamheid en breed doelgroepen clusteren en bundelen en toegankelijk en inzichtelijk, kenbaar maken. (werk, mvo, energie anders kijken gerichtheid Veel verschillende duurzame initiatieven Mvo veel breder inzetten, energie, fairtrade BWW + Stads: verschillende denkronden, Maak lokaal opdrachten kenbaar sociale werkvoorziening en vrijwilligers Werk vinden door hergebruik van Mag meer materialen 540 zonnepanelen multidesk Meer handhaving vanuit gemeente Plaatselijke grondstoffen (stamplaats) Overzicht van alle initiatieven Goede start duurzame uitstroom uit de Mag breder uitgezet WBB (geen draaideur) Winkel: 4 participatie s, 4 kringloop winkels Voor veel meer ondernemers bereikbaar maken zichtbaar maken Dienstwerk Gefragmenteerd Koppeling internationale samenleving Centraler vindbaarder, wapperen Fairtrade gemeente en veel ondernemers Sociaal inkopen aanbesteden green en fair koppeling KWC plus supermarkten Visscher Sociale ondernemer Levendige en leuke activiteiten vanuit ondernemers, bolderburen en SWP 5. AFVAL EN HERGEBRUIK Waar ben je trots op Verbeterpunten Het verborgen talent in de stad de mensen Meer voorlichting bewustwording over afval = grondstof. Beter scheiden, hoe voorkom je afval Avri milieustraat etc. Relatie inkopen, afval, duurzame producten? Vragen gesteldaan gemeente over duurzaam inkopen Reparatie en deelinitiatieven, verdeling vande overvloed

14 Lessen over grondstoffen op scholen Ruilen bevorderen geven Handhaving en voorlichting zwerfafval op Actieve educatie snoeproutes vo door avri Ik ben imker geworden en bouw stal met Er kan meer met water en hergebruik gebruikt materiaal Ik scheid afval Bundelen, breder maken Denk en doe mee aan verschillende Te weinig politieke trots naar gemeenschap initiatieven zoals stadsboerderij, in lanxmeer, co creatie Plastic hero, plastic inzameling voor avri Gebrek aan creativiteit bij gebruik openbare ruimte; teveel parkeerplaatsen. De persoon die zomers in de uiterwaarden en lekstrandjes zwerfafval ophaalt. Betekenis geven aan circulaire economie. Local for locals, hergebruik, repair. Innovatie, ontwerp voor hergebruik Ik heb bijna geen restafval meer Benutten van creatief potentieel Culemborgers bij visievorming; samen met gemeente De gelderland fabriek (herbestemming) Stimuleren zelfvoorzienendheid Stadsboerderij Oplossingen voor winkelpandenleegstand in binnenstad Keep it clean day en veegfeest zwerfafval, bijdrage initiatieven coördinatie Een derde van de vuilnisbakken weggehaald, ook naast bankjes De windmolens Duurzaam inkopen door gemeente en visie op sluiten ketens Marijn Nijdam, buitendienst gemeente, de Duurzaam aanbesteden door gemeente vrolijkste straatveger die ik ken Repaircafe en kledingruil, keep it clean, nieuwe afval inzameling met Mogelijkheid om zwerfvuil bij avri aan te bieden zonder ervoor te moeten betalen (in nieuwe afvaltariefstructuur) tariefdifferentiatie opgericht Thermo bello Arme stationsomgeving afval Spoel: herbestemming fort Leegstaande (kantoor) panden voordelig verhuren aan startende ondernemers en of creatieve herbestemming MACH (?) Bolderburen Versterken burgeriniatieven, ontzorg burger, Afvalloze regio 6. ZORG EN WELZIJN EN ONDERWIJS Waar ben je trots op Verbeterpunten Deze initiatieven sluiten aan bij de Uitdaging: toekomstbestendig maken van leefwereld. Overzichtelijke projecten huizen/gebouwen, sociale structuren, kwetsbare individuen sterker maken Bon vie. Structurele aandacht en borginggoede initiatieven Elk welzijn nieuwe stijl Te weinig aandacht voor vitalen Inloophuis mensen met kanker. Ontwikkeling van onderaf Binnenwaard Bolder buren Verbinden van leefwereld, systeemwereld vanuit leefwereld Participatiehuis Onuitgesproken en onduidelijke verwachtingen richting mantelzorgers Kinderboerderij prezzent, syndion Weinig info transitie WMO Thomashuis. Eenzaamheid jongeren en ouderen Harry home (niet aangeboren Zorg voor minima s

15 hersenletsels) Timon woongroep Jongeren die moeten zorgen voor arbeid/inkomen, zorg en eigen huishouding recreëren Burger initiatieven gericht op ontmoeting Mantelzorgers kwantitatief en kwalitatief Focus verenigingen Nieuwe wijken weinig sociale structuren Gelderland fabriek Kangaroohuizen Duurzaamheidsprojecten L+L Oude verzorgingshuizen Huis van de buurt Kunstgrasvelden Troelstra hof. Oude schoolgebouwen (isolatie weinig duurzaam gebouwd) Relatie havo l en l en Thermo bello Toekomst bestendige (huur) woningen KWC zonnepanelen Mogelijkheden voor participatie worden eerder afgebroken dan ondersteund Brede school oost, klimaat neutraal Te weinig oog voor social return on investment Zorgsystemen op scholen Accent meer op continuiteit organisaties dan op belang client pieterplaatsje Klaartje/bartje SSV CJG website bereikbaarheid transitiontowns TTO Herinrichting Chopinplein 7. WIJK BUURTKWALITEIT OPENBAAR GROEN Waar ben je trots op Verbeterpunten Veel groen Groen integratie Cultuurhistorisch landschap Te weinig scharrelgroen Assertieve bewoners. Natuurlijke inrichtingen voor groene reststroken Schaapsherders Duurzaamheidstoets bij ruimtelijke ingrepen (veel) eetbaar landschap Betere toegang Uiterwaarden Te veel gesnoeid en gezaagd Landschap van de zoete toeval Bewoners meer aandacht voor tuin Caetshaege Ecologische kwaliteit van groen kan beter Verbinding buiten en binnen groen Langdurige ecologische visie en uitvoering Overzicht monumentale bomen Eigenaarschap Religieus groen Stad als biobatterij Maak je plek.nl groene speelplekken klimaat adaptatie Groene zorg voor de eigen/gedeelde ruimte terra bella liniewacht Groenbeheer intergrale Cultuurhistorie als groene inspiratie Ruimte voor particulier initiatief

16 Bijlage 3 Duurzaam Culemborg 2020; opbrengsten van de brainstormsessies Hoe zorg je voor ruimte en aandacht voor / verbinding van (bestaande) duurzame initiatieven? Idee Aansluiting bij de pers Initiatieven makelaar gemeente Initiatieven op de RTA Raad als verbinder van initiatieven (luisteren ipv praten) Reanimeren Culemborg 12/12/12 Platform (website) voor cocreatie Leuk en interessant maken Voorbeelden laten zien Aansluiten bij leefwereld mensen Achterhalen waar de gemeente in de weg zit Gemakkelijke communicatie Benoem het initiatief van de maand Pagina in de krant met initiatieven (papier/digitaal) en foto Sluit aan bij facebook Gewone taal, sluit aan bij bewoners Laten zien hoe makkelijk of moeilijk de gemeente het maakt initiatieven te initiëren Afspraak hoe gemeente initiatiefnemer welkom heet (cultuurgesprek binnen gemeente) Kennismakingsavonden om verbinding te zoeken/vinden thema gesprekken? Smoel geven, verantwoordelijke personen bij de gemeente een gezicht geven Zichtbaar maken Weging (aantal stickers) 16 stickers 4 stickers 4 stickers 8 stickers 13 stickers 4 stickers 9 stickers

17 Hoe kan je de bestaande initiatieven versterken? Idee Poweredby label Leuke activiteiten Nuttige activiteiten Bekendheid vergroten Verdienmodel aan initiatieven koppelen bonus beloning Prikkel (op het juiste moment) Campagne, groter idee 1 duurzaamheids Kennis delen Kruisbestuiving tussen beleidsvelden en de specifieke initiatieven Ontmoetingen organiseren tussen bedrijven en initiatieven Innovatieworkshops Initiatieven van bedrijven laten zien Zichtbaarheid vergroten Ambtenaren lopen stage bij initiatieven Flexplekken en ontmoeten Open data Mensen uitnodigen om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leefomgeving Ideeën quotum Visie ontwikkelen met de stad Groene hoek in de Culemborgse krant Kookcursus Tupperware party s (over duurzame producten) Potje geld vanuit de gemeente, ruimte laten in begroting Namen en nummers van ambtenaren op website gemeente Heldere ondersteuningsstructuur (bedrijven) Platform voor samenwerking Digitale wall of fame Duidelijke missie Urgentie benoemen Weging (aantal stickers) 8 stickers 1 5 stickers 3 stickers 6 stickers 5 stickers 5 stickers

18 Hoe kan je het enthousiasme en de steun voor en daarmee het aantal van de duurzame initiatieven vergroten? Idee Mensen ruimte geven, mensen faciliteren 2% Veiligheid geven en laten zien dat het lukt 13% Volgers 34% Enthousiast houden (een loket, niet stijf) Etaleren van goede initiatieven Raak mensen in het hart (Apple) Een verhaal maken, bevlogenheid Geld, omstandigheden creëren, middelen, geen subsidie Steunen en motiveren Ondersteunen met het ontwikkelen van rendabele groeimodellen en verdien modellen Persoonlijk contact met de overheid, leren omgaan met burgers, snelheid Mensen bij elkaar brengen, kennis bij elkaar brengen, laat mensen elkaar aanvullen (gemeente) Omdenken Initiatieven ondersteunen Zichtbaarheid Mensen voeden met informatie, kennis en netwerken Netwerk bundelen, kennis kenbaar maken Gewoon doen Leren denken in mogelijkheden (overheid) Overheid: niet denken vanuit drempels Positief blijven Durf risico s te nemen Overheid: doorontwikkelen met energie, ondeugend zijn Weging (aantal stickers) 1s 3 stickers 9 stickers 8 stickers 3 stickers 5 stickers 3 stickers 3 stickers 5 stickers

19 Hoe zorg je voor ruimte en aandacht voor en verbinding van de duurzame initiatieven? Idee Zichtbaar maken van website, online profielen en ontmoeting Platform Laat zien wat je geweldig vindt, etaleren Etaleer initiatieven Hou spotlight op wat het ooit was, de vonk, de energie zit in de vonk/motivatie Ambassadeurs, zichtbaar maken Delen op facebook en twitter Ondersteunen van kartrekkers zoals, initiatiefnemer, trekker, verbinders, helpende handjes, dwarsdenkers en coaches Uitnodigen dwarsdenker (zo nu en dan) Uitnodigen coaches Aanstellen coaches Verbinden met moeilijke groepen Analyse/feed back evaluaties, wat er aan de hand is als tipping point net niet wordt bereikt. Blijf mensen zoeken die gedreven zijn Betrek er brands bij/goed imago Gemeente als rolmodel Platform co create bewust Culemborg Verbinden van platformen Samen dingen doen Groene pagina in Culemborgse krant Informatie bordjes bv dit is de wijk Evalanxmeer. Code in je smartphone QR app, ontdek Culemborg Verbind er een beloning aan (wedstijd) Weging (aantal stickers) 5 stickers 3 stickers 10 stickers 13 stickers 5 stickers

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1

Waste Away Challenge. www.urbanseeds.nl. www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl. T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 www.urbanseeds.nl Waste Away Een afvalstrijd tussen middelbare scholen www.urbanseeds.nl urbanseeds_nl urbanseeds.nl T e l : 0 6 4 4 0 6 2 4 2 1 Waste Away De Waste Away is het startpunt voor middelbare

Nadere informatie

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten)

Samen Duurzaam DOEN! Stap 1 // Welkom en inleiding. Stap 2 // Voorstelronde aanwezigen. (5 minuten) (10 minuten) Samen Duurzaam DOEN! Leuk dat u samen met uw buren na wilt denken over duurzaamheid. Aan de hand van dit stappenplan helpen wij u graag op weg om het gesprek op gang te brengen. Dit stappenplan is bedoeld

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013.

Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn. Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. Samen werken aan een duurzaam Hellendoorn Collegebesluit 14 mei 2013. Raadsbesluit 29 oktober 2013. 1 Samenvatting Definitie duurzaamheid volgens Brundtland Aanmelden als Millenniumgemeente Speerpunten:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino

Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Beleidsplan stichting Duurzaam Heino Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Inleiding... 4 3. Wat is duurzaamheid?... 5 4. Lange termijn perspectief (..2030)... 6 5. Actieprogramma... 7 6. Financiële paragraaf...

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.

Ook Coevorden. Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren. Project Datum Versie Status. Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0. Ook Coevorden Een overkoepelend platform voor alle @Coevordenaren Project Datum Versie Status Opzet platform Ook Coevorden 2 april 2015 0.4 Concept 1. Visie Achtergrond: van twitter via verbinding naar

Nadere informatie

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013

Verbeter de aarde. Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Verbeter de aarde Waarom en hoe je mee kunt doen! Anneke Brom 24-2-2013 Lees hoe je door eenvoudige acties kunt meewerken aan het welzijn van de aarde. Bekijk de aardevriendelijke producten en campagnes

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een online platform voor duurzaamheid in de Kromme Rijn en Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan

Nadere informatie

Goede Zaken MBO voor Dummies

Goede Zaken MBO voor Dummies Goede Zaken MBO voor Dummies Kansen voor ideëel en commercieel www.goedezaken.eu 1 Onderneming van de 21 e eeuw People (mensen) MVO Planet (milieu) Profit (winst) MBO als onderdeel van MVO Verzoeken aan

Nadere informatie

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart

Duurzaam Montfoort. Forum Samenleving. 21 maart Duurzaam Montfoort Forum Samenleving 1 21 maart 2017 Wat doen we Duurzaam Montfoort stelt zich als taak betrokken partijen: bewust te maken van het onderwerp duurzaamheid en energie, te informeren en met

Nadere informatie

Burgerinitiatieven rond recycling, afval en grondstoffen

Burgerinitiatieven rond recycling, afval en grondstoffen Burgerinitiatieven rond recycling, afval en grondstoffen AT Osborne, Kracht in NL, Groene Brein en Kennislab voor Urbanisme Utrecht, 9 december 2016 INHOUD Context maatschappelijk initiatief Introductie

Nadere informatie

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten

tot eind 2025 - LED verlichting bij vervanging - inzet slimme verlichtingsconcepten Doelstelling Actie Doorlooptijd Wat gaan we doen Eigenaarschap Eigen organisatie 20% energiebesparing t.o.v. 2015 Energiebesparing gemeentelijke gebouwen 20% transitie naar hernieuwbare energie t.o.v.

Nadere informatie

Introductie. Project Mijn eigen Voordeur. Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen

Introductie. Project Mijn eigen Voordeur. Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen Introductie Project Mijn eigen Voordeur Monique Kemner procesbegeleider bij VanMorgen Programma Werkwijze project Mijn eigen Voordeur Service design in een veranderproces in zorg en welzijn Proces en resultaat

Nadere informatie

Het maken van een duurzaamheidsbeleid

Het maken van een duurzaamheidsbeleid Het maken van een duurzaamheidsbeleid Workshop Lekker Betrokken! Phyllis den Brok Projectleider Lekker Betrokken! phyllis@phliss.nl 06-22956623 hhp://www.phliss.nl/lb.html Duurzaamheid Definitie duurzaamheid:

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN PLAN VAN AANPAK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD INKOPEN Inleiding Op 8 december 2016 heeft Zoetermeer het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) ondertekend. Zoetermeer heeft hiermee aangegeven

Nadere informatie

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik

Werkplan 2014. Adviesraad Sociaal Domein Lopik Werkplan 2014 Adviesraad Sociaal Domein Lopik 18 februari 2014 Ter introductie De Adviesraad Sociaal Domein Lopik (ASDL) bestaat uit inwoners van Lopik die een actieve verhouding hebben met het sociale

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s

Erfgoed als krachtvoer. Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s Erfgoed als krachtvoer Tips voor een nieuwe toekomst voor dorpen, steden en regio s U wilt nieuw leven blazen in uw dorp, stad of regio? Als alles tegen zit, is er altijd nog het erfgoed. Het DNA van het

Nadere informatie

Fiscaal beleid voor duurzaamheid

Fiscaal beleid voor duurzaamheid Fiscaal beleid voor duurzaamheid Erik Theissing Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam Arjen Schep Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) Fiscaal beleid voor duurzaamheid

Nadere informatie

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld)

Bijeenkomst inwoners op 13 mei 2014 in Alphen aan den Rijn (Locatie Oude Wereld) Memo Wijken en Kernen Aan : De aanwezigen van de bewonersbijeenkomst 13 mei 2014 Van : Annelise Bosscha Telefoonnummer : Datum : 21 mei 2014 Onderwerp : Verslag en rode draad bewonersbijeenkomst 13 mei

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

Fairtrade Gemeente Weert

Fairtrade Gemeente Weert Fairtrade Gemeente Weert Hans Kreutzer, Trijnie Helfferich, Henrieke Graven 17 april 2013 Fairtrade Gemeente Fairtrade Gemeente is een eretitel die aangeeft dat de gemeente bijzonder veel aandacht heeft

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want:

Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Marktanalyse Markt functioneert nu mondjesmaat, er is meer potentieel dan nu wordt gerealiseerd, want: Onbekendheid gebouweigenaren & gebruikers met de mogelijkheden en winst die te behalen valt Ondoorzichtige

Nadere informatie

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik

Duurzame campus. Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Duurzame campus Wat maakt Wageningen Campus duurzaam? Tips and tricks voor het verduurzamen van een universiteitsterrein NDDHO 20 mei 2016, Erna Maters & Joke Luttik Inhoud Wat maakt de campus duurzaam?

Nadere informatie

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland

Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland Oogst Netwerkborrel Samenwerkingspartners Nieuwland 4 februari 2016 Thema: Hoe kunnen wij een stevigere sociale samenwerking en effectieve zorg in de wijk bevorderen? Op 4 februari 2016 werd een netwerkborrel

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Begeleidingsaanbod. Kerken voor de toekomst

Begeleidingsaanbod. Kerken voor de toekomst Begeleidingsaanbod Kerken voor de toekomst Hoewel de V-methode goed bruikbaar is als een zelf-doe-instrument, is het plezierig als zo nu en dan iemand van buiten meekijkt en meehelpt. Onze ervaring is

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Gas geven voor duurzame energie

Gas geven voor duurzame energie Gas geven voor duurzame energie Programma Programma Thema Thema Workshops Workshops Lokatie Lokatie Gelders Gelders netwerk netwerk voor voor duurzame duurzame energie energie Uitnodiging Netwerkbijeenkomst

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting

TOEKOMSTVISIE. het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting TOEKOMSTVISIE het Land van Slochteren 2020 ruimte voor kwaliteit en ontmoeting Als je plannen maakt voor een vakantie, dan kies je eerst een bestemming. Gran Canaria of Schiermonnikoog, Amsterdam of Barcelona,

Nadere informatie

Samenwerken in de wijk

Samenwerken in de wijk Meer lezen? Download de publicatie Samenwerken in de wijk met achtergronden over de 10 meest genoemde vragen en dillemma s bij samenwerken. Draaiboek voor bijeenkomst Samenwerken in de wijk 1 Introductie

Nadere informatie

In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden. Nu: ± 55%

In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden. Nu: ± 55% In 2050 woont ongeveer 2/3 van de wereldbevolking in steden Nu: ± 55% Extra: 2,5 miljard mensen in stedelijke omgeving (Infokaart Unicef verstedelijking: http://www.unicef.org/sowc2012/urbanmap/) De ontwikkeling

Nadere informatie

Samen geven we richting aan de koers van de NKC

Samen geven we richting aan de koers van de NKC Samen geven we richting aan de koers van de NKC ₀ ₀ ₀ In de aanloop naar de klimaattop in Parijs is eind 2014 de Nederlandse Klimaatcoalitie van start gegaan om CO2 reductie bij bedrijven en andere organisaties

Nadere informatie

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE

CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE CONCEPT SOLARIS HERBESTEMMING VAN BRAAM HOUCKGEESTKAZERNE INHOUDSOPGAVE 1. WIE ZIJN WIJ 2. CONCEPT 3. IMPRESSIE WIE ZIJN WIJ. Wij zijn vier 2e jaars Kunst en Economie studenten van de HKU (Hogeschool voor

Nadere informatie

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten

Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Burgerkracht in het Groen Relatie burgerinitiatieven en gemeenten Groen Dichterbij 8 november 2014 Jan Hassink, Carlijn Wentink en Evelien Janssen Jan.hassink@wur.nl Voorbeelden van groene burgerinitiatieven

Nadere informatie

Circulaire Economie en Meervoudige Waardecreatie

Circulaire Economie en Meervoudige Waardecreatie Circulaire Economie en Meervoudige Waardecreatie Roel During, Alterra 20 mei 2015 Bijdrage aan de themadag Financiele Arrangementen Doel 1. 1. Nieuwe maatschappelijke context vertalen in mogelijkheden

Nadere informatie

Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016

Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016 Grenzen verkennen: wie heeft er een goed recept?! workshop 14 juni 2016 Door: Anke Muizelaar, projectleider en adviseur Informele zorg Markenheem Karel van Dijk, juridisch adviseur gezondheidsrecht Cecil

Nadere informatie

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323.

Trendbreuk? Netto kwantitatieve opgave 2023. Wonen 1.800 7.100. Bedrijventerreinen 18 (+30) ha 156 ha. (gemeentelijk + privaat) 248.000-323. Maastricht Maastricht 120.000 inwoners, stabilisatie Centrum van de regio (600.000-550.000) Universiteit Meer dan 20 miljoen bezoekers waarvan 2/3 uit Nederland, winkelen belangrijkste bezoekmotief Compacte

Nadere informatie

Wie Wat Hoe. Waarom. De wijk Soesterkwartier. Straatprojecten Het Groene Spoor Zon op School. Het Zonnecollectief

Wie Wat Hoe. Waarom. De wijk Soesterkwartier. Straatprojecten Het Groene Spoor Zon op School. Het Zonnecollectief Wie Wat Hoe Waarom De wijk Soesterkwartier Straatprojecten Het Groene Spoor Zon op School Het Zonnecollectief De Wijkmolen Woonwerkplaats Buurtmobiliteit De Goeie Buren Wijkeconomie Mijn CV is Oké!......

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID

agendapunt B.04 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID agendapunt B.04 851617 Aan Verenigde Vergadering BELEIDSKADER DUURZAAMHEID Gevraagd besluit Verenigde Vergadering 28-10-2010 In te stemmen met de beleidsuitgangspunten, genoemd in hoofdstuk 5 van het Beleidskader

Nadere informatie

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010

Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt. Oktober 2010 Werknemer in opleiding Themabijeenkomst Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt Oktober 2010 Programma 13.30 Informatie Wio, opbrengst bijeenkomst 13.45 Stage en duurzaamheid op de arbeidsmarkt -Toelichting

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma. Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Kunststof & Rubber in de Ondergrondse Infrastructuur Utrecht, 21 oktober 2015 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 RACE programma 6 Sectoranalyse

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Wakkerstad. Werkbladen Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2015. De GDI prikkelt tot nadenken en stimuleert het handelen

Wakkerstad. Werkbladen Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2015. De GDI prikkelt tot nadenken en stimuleert het handelen Wakkerstad Werkbladen Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2015 De GDI prikkelt tot nadenken en stimuleert het handelen Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl Oktober 2015 1 1. Gebruik

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Wie weet wat Avri doet?

Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 Welkom Wie weet wat Avri doet? Opdracht 1 antwoord Welkom Wie weet wat Avri doet? In Rivierenland zamelt Avri afval in. Opdracht 2 Woordweb Als je het woord afval hoort, waar denk je dan aan?

Nadere informatie

Wie Wat Hoe. Straatprojecten Het Groene Spoor Zon op School

Wie Wat Hoe. Straatprojecten Het Groene Spoor Zon op School Wie Wat Hoe Waarom De wijk Soesterkwartier Straatprojecten Het Groene Spoor Zon op School Het Zonnecollectief De Wijkmolen Woonwerkplaats Buurtmobiliteit De Goeie Buren Wijkeconomie Soesterkwartier is

Nadere informatie

VNG Raadsledencampagne

VNG Raadsledencampagne Duurzaam Drimmelen VNG Raadsledencampagne Klimaat niet zonder de Raad Invloed raadsleden Borging beleid Collegiaal bestuur Collegeakkoord 2010-2014 Duurzame ontwikkeling: Een ontwikkeling die kan voorzien

Nadere informatie

Op weg maar een fossielvrij Den Haag Initiatieven, uitdagingen, Haagse Krach

Op weg maar een fossielvrij Den Haag Initiatieven, uitdagingen, Haagse Krach Op weg maar een fossielvrij Den Haag Initiatieven, uitdagingen, Haagse Krach Lennart van der Linde (projectleider klimaat en energie) februari 2017 Missie & Visie Duurzaam Den Haag Missie Initiatieven

Nadere informatie

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort

GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI 2015 & de werkgemeenschappen in het kort GLOEI = sociale duurzaamheid, van A naar anders. Anders denken, nieuwe wegen bewandelen en nieuwe, niet voor de hand liggende samenwerking tot stand brengen

Nadere informatie

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6

Index. 1. Waar komen we vandaan? 1. 2. Waar gaan we naartoe? 2. 3. Beleidsthema s 2014-2016 6 Index 1. Waar komen we vandaan? 1 2. Waar gaan we naartoe? 2 2.1 Missie 2 2.2 Visie 2 2.3 Doelstellingen 3 2.4 Strategie 4 2.4.1 Organisatie 4 2.4.2 Aanbod 4 2.4.3 Maatschappelijk rolmodel 4 2.4.4. Marketing

Nadere informatie

Cradle2Cradle in Actie!

Cradle2Cradle in Actie! Cradle2Cradle in Actie! RESULTATEN VAN WORKSHOP 3 C2C binnen bedrijven 2 Stap 1: inventarisatie C2C leeft al in Amsterdam: Van Gansewinkel december 2007: af van afval helpen van klanten om afval probleem

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Eigen en WIJze buurten

Eigen en WIJze buurten Eigen en WIJze buurten Swingen met de kracht en kennis van de wijk. Van en Voor wijkbewoners. Marjanne van Ginneken Community en netwerk leider van Makers en Doeners Grote Beer 980, 3067 MB Rotterdam,

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving

Een groen thuis Gezonde natuurlijke omgeving. 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving 'thuis buurten bruisen Zelfvoorzienende wijken met zorg voor elkaar en omgeving Natuurlijk een duurzaam thuis thuis heeft voorbeeldfunctie en is inspiratiebron Samen werken, samen leren Belanghouders,

Nadere informatie

Digipanel Duurzaamheid en Gebruik openbaar groen in de stad

Digipanel Duurzaamheid en Gebruik openbaar groen in de stad Digipanel Duurzaamheid en Gebruik openbaar groen in de stad November 2014 Eind oktober 2014 is er een enquête afgenomen onder het Digipanel Breda over het Uitvoeringsprogramma Klimaat en het vervolg hierop.

Nadere informatie

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS

HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS HERBESTEMMINGSINFORMATIE PROFESSIONALS www.herbestemmingnoord.nl Kenniscentrum Herbestemming Noord Het doel van Kenniscentrum Herbestemming Noord is een duurzame herbestemming tot stand te brengen met

Nadere informatie

Hand-out digiboard presentatie

Hand-out digiboard presentatie Hand-out digiboard presentatie Bij werkboekje Groepen 6, 7 en 8 basisonderwijs Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 In Rivierenland zamelt AVRI afval in. Wie weet wat AVRI doet? Opdracht 1 Opdracht 2 Woordweb

Nadere informatie

Samen, duurzaam doen!

Samen, duurzaam doen! Samen, duurzaam doen! Een E-platform voor duurzaamheid in de Utrechtse Heuvelrug Transitie: We leven niet in een tijdperk van verandering maar in een verandering van tijdperken Jan Rotmans hoogleraar transitie-management,

Nadere informatie

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente

Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Waarderweg 33B-10 haarlem, postbus 2016 2002 la haarlem, t 023 5319141, e info@iprnormag.nl. Onderzoek Afvalsamenwerking Twente Nadere informaties in de aanloop naar het Symposium op 4april 2013 20 februari

Nadere informatie

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein

Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Communicatiestrategie Enschede Transitie Sociaal Domein Transitie Sociaal Domein in het kort We werken Kinderen opvoeden Naar school gaan Het gaat om onze leefwereld Zorgen voor familie Ouder worden Zelfstandig

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA 2015-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA Het Uitvoeringsprogramma van het Milieubeleidsplan omvat negentien projecten waarin de verschillende milieurelevante thema s en de vier benoemde doelgroepen (inwoners, bedrijven, samenkomen.

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING VERBINDEND BESTUUR IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING Informatieavond gemeenteraad Oosterhout 19 mei 2015 Boukje Keijzer 1 levensloopbestendige woningen brede stoepen cirkel van controle steunkousen OV en

Nadere informatie

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013

Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 Verslag bewonersavond Zuid aan Zet 18 maart 2013 In 't Hof van Colmschate vond op 18 maart een tweede bewonersavond plaats in het kader van de pilot Zuid aan Zet. Deze pilot is erop gericht bewoners meer

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Geen woorden maar daden

Geen woorden maar daden Hans van Rossum Geen woorden maar daden 12-11- 2014 Rotterdam doet het goed Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: iconen ontwikkeld Momentum is daar: hippe architectuurstad Stadsvisie 2030

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Tijdelijk Anders Gebruiken

Tijdelijk Anders Gebruiken Tijdelijk Anders Gebruiken van terreinen en gebouwen Ingrid van de Vossenberg Projectleider T.A.G. / Stedenbouwkundige / Gemeente Nijmegen Wat is TAG? De ontwikkelaar: sloopt niet, maar stelt gebouw

Nadere informatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie

Imrat Verhoeven Uva/AISSR. Vormgeven aan overheidsparticipatie Imrat Verhoeven Uva/AISSR Vormgeven aan overheidsparticipatie In een notendop Activerende verzorgingsstaat leidt tot meer nadruk verhoudingen burgers onderling Hoe democratisch zijn die verhoudingen eigenlijk?

Nadere informatie

Ons groene buurtproject en de gemeente!

Ons groene buurtproject en de gemeente! Ons groene buurtproject en de gemeente! Groen Dichterbij! Bouw aan een goede relatie met jullie gemeente en creëer een gemeenschappelijke win-win 24 november 2012 Energieke Buurt Jitske Tiemersma Workshop

Nadere informatie

Het belang van anders

Het belang van anders Het belang van anders 1 Perspectief Zutphen Zutphen Ontstaan Perspectief Zutphen Kengetallen Maatschappelijke opgaven Welzijn nieuwe stijl Aanpak Waar staan we nu Leren leren 2 Compact stadje aan de IJssel

Nadere informatie

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland

Koers. Het Beleidsplan 2016 2018. EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland EVI Panel Advies en Cliëntenraden Maastricht en Heuvelland van Ervaren via Verbeteren naar Innoveren Houthem St. Gerlach 7 mei 2015 Koers Bouwen aan Limburgse vitaliteit (Verkenners Provincie Limburg)

Nadere informatie

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst

Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Introductie over ons Presentatie werkwijze en business model Aan de slag met oefening naar keuze Presentatie groeimodel toekomst Stel je vragen gerust tussendoor! Opzet workshop Onze missie Starters4Communities

Nadere informatie

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud

Energie neutraal Veenendaal De aanpak en de inhoud Energie neutraal Veenendaal 2035 De aanpak en de inhoud Inhoud Waarom energieneutraal en wanneer? 1 e opzet programmaplan Resultaten interne consultatie Resultaten externe consultatie Enkele voorbeelden

Nadere informatie

De participatieformule voor maatwerk

De participatieformule voor maatwerk De participatieformule voor maatwerk Martin van der Zwan 19 november 2015 Toen. Lokale, kleine initiatieven Informeel Laaghangend fruit Houding overheid: Afremmen! Openbare ruimte is van ons! En nu. Participatie

Nadere informatie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie

Visiedocument. Educohof Podium voor duurzame leefomgeving. Presentatie versie Visiedocument Educohof Podium voor duurzame leefomgeving Presentatie versie Courante communicatie, sponsoring, fondswerving Teylingerweg 35 2114 EG Vogelenzang T 020 716 5274 E nicole@courante.nl 13 augustus

Nadere informatie

Jaarplan schooljaar

Jaarplan schooljaar Jaarplan schooljaar 2013-2014 Arnhem, september 2013 Voor u ligt het jaarplan schooljaar 2013-2014. Dit jaarplan bevat de uitgangspunten en doelen die centraal staan bij de invulling van het betreffende

Nadere informatie

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013

Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Verslag werkbijeenkomst (Online) Academy 25 juni 2013 Vanaf 9.15 werd het druk bij Cubiss in Tilburg. Zo n 45 co-creanten verzamelden zich in de vergaderruimte om mee te denken over de Online Academy,

Nadere informatie

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin.

Het (verder) versterken van de leefbaarheid in multiculturele buurten, wijken en regio s, een en ander in de ruimste zin. Stichting De Wijk is van ons Allemaal is opgericht op 24 februari 1997. De roepnaam van de stichting is WijkAlliantie. De statuten omschrijven het doel van de stichting als volgt: Het (verder) versterken

Nadere informatie

Opzet ondernemingsplan

Opzet ondernemingsplan De organisatie Type organisatie Rechtsvorm en aansprakelijkheid KvK nr / BTW nr Verzekeringen Eigenschappen (en vergunningen) Vestigingsplaats en wijk Sinds (startdatum) Organigram (bestuur, personeel,

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Van Afval Naar Grondstof

Van Afval Naar Grondstof Van Afval Naar Grondstof Ins en outs Betrokkenheid gemeenten Gemeentelijk Afvalcongres Marc Pruijn, Directie Duurzaamheid, IenM Circulaire economie? 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 3 Ministerie

Nadere informatie

Analyse resultaten Duurzaamheidsmeter voor de gemeente Weert

Analyse resultaten Duurzaamheidsmeter voor de gemeente Weert Analyse resultaten Duurzaamheidsmeter voor de gemeente Weert 2006-2012 Aanleiding De gemeente Weert was in 2012 de trotse winnaar van de landelijke competitie: De Groenste Stad, een titel die volgens de

Nadere informatie

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN

WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN WORKSHOP BETER BENUTTEN VAN SPORT IN HET SOCIAAL DOMEIN Paul Duijvestijn Erik Puyt Yorun van Kasteel Programma 1. Aanleiding en achtergrond 2. Introductie van de checklist Sport in het sociaal domein 3.

Nadere informatie

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3

12-12-2014 thuis in energie presentatie Duurzaam4Life 3 Programma 20:00 Plenaire aftrap VKK Energie inspiratie Otto Willemsen AGEM samen op weg Guus Ydema Provinciale regelingen Maarten Visschers Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen Peter van Heek 20:30

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Gangmakers voor Bussum!

Gangmakers voor Bussum! Met de fusie tussen Bussum, Naarden en Muiden in het vizier en de op handen zijnde Raadsverkiezingen in maart 2014 geeft de Bussumse Ondernemers Vereniging (BOV) met dit pamflet haar visie op de economische

Nadere informatie

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering

Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Startbijeenkomst keten innovatieprogramma Klimaat voor Verandering Amsterdam, 26 januari 2016 1 Inhoud Introductie 3 Zij waren er bij! 4 Circulaire economie 5 Waarom circulair? 6 Nederland Circulair! 7

Nadere informatie

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht

Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht Kick-off Kenniskring Zelfredzaamheid ICT, Zorg en Welzijn 20 maart 2014, In de Ruimte, Utrecht 13.30 - Opening danielle@digitalestedenagenda.nl h.haveman@enschede.nl www.twitter.com/dezorgendestad 1 Digitale

Nadere informatie

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016

Innovatie in Eersel. Eersel onderweg naar Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Innovatie in Eersel Eersel onderweg naar 2030 Niet alleen de bestemming, maar ook de reis. Raadsinformatieavond 6 september 2016 Programma Het begrip Innovatie Eerselse innovatiestrategie Strategie in

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie