Christiaan Hogenhuis Irene Karssiens (eindredactie) juni Stichting Oikos Mariahoek 16/17 Postbus DD Utrecht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Christiaan Hogenhuis Irene Karssiens (eindredactie) juni 2014. Stichting Oikos Mariahoek 16/17 Postbus 19170 3501 DD Utrecht www.stichtingoikos."

Transcriptie

1 Verslag Toekomstatelier Duurzaam Culemborg 12 februari 2014

2 Christiaan Hogenhuis Irene Karssiens (eindredactie) i.s.m. Ingrid Veltkamp en Jan de Rooij juni 2014 Stichting Oikos Mariahoek 16/17 Postbus DD Utrecht

3 Inhoud 1. Welkom en introductie door wethouder Roeland Geertzen 2. Aanleiding, kennismaking en overzicht 3. Duurzaam Culemborg NU: waarderen wat er is. Waar ben je trots op? Wat is een verbeterpunt? 4. Brainstorm Duurzaam Culemborg Circulaire economie, door Michiel Schuurman (MVO Nl) 6. Afsluiting Bijlagen Deelnemerslijst Duurzaam Culemborg NU: beeld vanuit de samenleving per thema Duurzaam Culemborg 2020: opbrengsten van de brainstormsessies Begeleiders van het toekomstatelier zijn Christiaan Hogenhuis en Irene Karssiens van Stichting Oikos. Zij worden bijgestaan door een team van oikosxplorefacilitators (zie de lijst van deelnemers). Deelnemers zijn allen inwoner van Culemborg en daarnaast vertegenwoordigers uit milieugroeperingen en andere maatschappelijke organisaties waaronder bewonersverenigingen, de gemeente, het onderwijs en bedrijven.

4 1. Welkom Roeland Geertzen, wethouder Duurzame fysieke leefomgeving Culemborg Roeland Geertzen heet de aanwezigen welkom, mede namens Ingrid Veltkamp (adviseur NME gemeente Culemborg) en Jan de Rooij (adviseur milieu gemeente Culemborg), die dit Toekomstatelier samen met Stichting Oikos hebben georganiseerd. 2. Aanleiding, kennismaking en overzicht Ter kennismaking doet Ingrid Veltkamp met de deelnemers een line up, waarin iedereen zichzelf plaatst op een lijn en schaal van 1 tot 10 op basis van een inschatting van de duurzaamheid van de eigen leefstijl. De één plaatst zichzelf in de buurt van de 10 op basis van een indrukwekkende lijst van duurzame gedragingen en initiatieven (van afvalscheiding, via vegetarisch eten en geen auto, tot niet vliegen en zonnepanelen op het dak), de meesten geven zichzelf in de orde van een 5, al zijn er ook mensen die voor of achteraan staan. Ingrid Veltkamp draagt vervolgens het stokje over aan Christiaan Hogenhuis van Stichting Oikos. Christiaan Hogenhuis schetst kort de aanleiding voor de bijeenkomsten geeft een overzicht van het programma. Aanleiding voor de bijeenkomst is de introductie van de vernieuwde Lokale Duurzaamheidsmeter door Vereniging Nederlandse Gemeenten internationaal, in samenwerking met enkele andere organisaties. Hij heet daarom speciaal Erik Jan Hertogs van VNG internationaal en Jean Eigeman van Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling welkom. De laatste tevens bewoner van Culemborg heeft het contact tussen de gemeente Culemborg en Oikos gelegd. De Lokale Duurzaamheidsmeter legt vast wat op dit moment de prestaties in termen van vooral beleidsafspraken en voorzieningen en enkele meetbare (fysieke) doelstellingen van een gemeente zijn op een aantal terreinen die van belang zijn voor duurzame ontwikkeling (burgerparticipatie, klimaat en energie, water en natuur, afval en vervuiling, duurzame mobiliteit en duurzaam inkopen en ondernemen). Oikos suggereerde aan VNG i dat het zinvol zou zijn dit in te bedden in het werken aan een gezamenlijke toekomstbeeld dat aangeeft waar men naartoe wil, als richtinggevend perspectief. Daarvoor bood Oikos aan toekomstateliers te organiseren. De functie daarvan is tegelijk dat de

5 verbinding tussen een lokale gemeente en de energieke samenleving van actieve burgers, organisaties en bedrijven wordt versterkt en de Duurzaamheidsmeter meer in die samenwerking wordt ingebed. Dat kan ertoe leiden dat de duurzaamheidsmeter gezamenlijk wordt ingevuld. Zowel het invullen van de Duurzaamheidsmeter als het uiteindelijke beeld dat zo ontstaat, zijn dan instrument en brandpunt van communicatie en samenwerking tussen gemeente en de energieke samenleving. De VNG i en haar partners droegen een aantal koplopergemeenten aan die als inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten zouden kunnen dienen. In een toekomstatelier geven gemeenten en vertegenwoordigers van initiatieven van bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties een gezamenlijk beeld van de duurzaamheid van de gemeente op dit moment, schetsen zij een gezamenlijk duurzaam toekomstbeeld en definiëren zij interessante, creatieve en kansrijke nieuwe initiatieven. Eén van de aangedragen koplopergemeenten was Culemborg. Culemborg geniet op gebied van duurzaamheid een zekere landelijke bekendheid vanwege de wijk Eva Lanxmeer. Vanuit persoonlijke netwerken is de gemeente voorgedragen. Een stand van zaken met betrekking tot de Lokale Duurzaamheidsmeter was toen nog niet bekend. Het idee om een toekomstatelier rond de Lokale Duurzaamheidsmeter Samenwerken aan een duurzame toekomst werd door de gemeente opgepakt om bewustwording over het thema duurzaamheid in Culemborg te genereren en een aanzet te geven tot de vorming van een Duurzaamheidsagenda/ Afwegingskader voor Culemborg. Na enig overleg werd bepaald dat het accent zou liggen op het schetsen van een beeld van de huidige duurzaamheid van de gemeente Culemborg en op het definiëren van belangrijke volgende stappen. Dit laatste o.a. met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Met het oog op dit geheel werden mensen uitgenodigd om deel te nemen. 3. Duurzaam Culemborg NU:

6 waarderen wat er is. Waar ben je trots op? Wat is een verbeterpunt? Deelnemers groeperen zich rond enkele beleidsterreinen en vertellen elkaar waar zij trots op zijn en welke verbeterpunten zij zien. Zij noteren dit op (groen/roze) post its, plakken deze op flappen en bespreken ze met elkaar. De beleidsterreinen, waaruit zij kunnen kiezen zijn: 1. Duurzame energievoorziening en duurzaam wonen/(ver)bouwen 2. Voedsel: productie, consumptie, handel/verkoop, fair trade 3. Verkeer en transport: bereikbaarheid en leefbaarheid 4. Werk en ondernemen 5. Afval & hergebruik, circulaire economie 6. Zorg, welzijn, onderwijs 7. Wijk en buurtkwaliteit, openbaar groen Dit alles levert een groot aantal aspecten van Culemborg op waarop de deelnemers trots zijn. Tegelijk is een flink aantal verbeterpunten genoemd, die aanknopingspunten bieden voor beleid én actie vanuit de samenleving (zie tabellen in de bijlage, met uitwerking van de flappen). Vervolgens haalt Irene Karssiens hieruit in gesprek met de deelnemers de belangrijkste punten op. Successen Eva Lanxmeer, Duurzaam Culemborg Nu; beeld vanuit de samenleving Liefde voor kwaliteit, passie voor voedsel, de Veldkeuken Werk/ondernemen: het sprankelt van de creativiteit op het terrein van duurzaamheid en brede doelgroepen Verkeer:het station, het vele langzaam verkeer, kleinschaligheid, de pont Afval: veel initiatief, trots op mensen Groen: de goede zorg voor de eigen gedeelde ruimte, de uiterwaarden Verbeterpunten Hoe kunnen we duurzaam leuk maken (stimuleren)?meer verleiden tot duurzaamheid, inspireren (op scholen) Duurzaamheid mogelijk maken (meer markten) Zichtbaarheid vergroten, kennis op MVO, duurzame aanbesteding van klussen, een centraal aanspreekpunt creëren, laagdrempelig Minder auto, meer fiets, Culemborg elektrische stad nummer een, deelsystemen, verkeersveiligheid Afvalloos Culemborg betekenis geven/visieontwikkelen; vraag en aanbod in (rest) stromen, samen met gemeente experimenteren Toekomstbestendig maken van sociale structuren, ondersteunen van burger initiatief

7 De vele historische gebouwen die behouden zijn van onderop Particulier initiatief veel ruimte geven en verleiden. Burger en gemeente samen. Aanwezige kennis beter benutten Een integrale benadering van duurzaamheid kiezen. Monitoren met een Culemborg AEX op basis van een combinatie van de Lokale Duurzaamheidsmeter en de Happy Planet Index Cultuurhistorische elementen als kern van het beleid benutten Wat opvalt in dit overzicht is de grote waardering die er is voor het initiatief en de creativiteit van mensen in de Culemborgse samenleving en de behoefte die er is aan meer ruimte voor en ondersteuning van dit initiatief. Daarnaast valt de nadruk op verleiden tot duurzaamheid op. Verder is er veel waardering voor een aantal karakteristieken van Culemborg: de bekende duurzame wijk (EVA Lanxmeer), de positieve verkeerssituatie (die tegelijk nóg beter kan) en de aandacht voor groen en goed omgaan met afval. Dat biedt al een aantal aanknopingspunten voor verdere actie van zowel de gemeente als deelnemers. Dat geldt zeker ook voor de vele ideeën op de specifieke beleidsterreinen (zie de tabellen in de bijlage). Vervolgens schetst Jan de Rooij het beeld dat uit de voor Culemborg door hem ingevulde Duurzaamheidsmeter naar voren komt. Als twee opmerkelijke punten die er uit de meter naar voren blijken te komen benoemt hij dat er geen breed gedragen visie blijkt te zijn en dat het onderwerp maatschappelijk ondernemen het minst goed uit de verf komt. Hij geeft aan dat Culemborg relatief sterk scoort op Planet, maar tamelijk laag op People en Profit. Op die dimensies gaat het vooral om de volgende punten: People Gebrek aan visie Duurzaam Culemborg NU; het beeld vanuit de LDM Onvoldoende verankering van het duurzaamheidsbeleid; onvoldoende structurele inbedding Profit Beleid voor MVO/ duurzaam ondernemen is nog niet sterk ontwikkeld; een blinde vlek? Er is geen herkenbaar MVO loket Het ontbreken van een klankbord Regeling DuBo (???) Prioriteiten niet helder Gebrek aan geld en sturing op korte termijn

8 Ter verklaring voor dit beeld suggereert Jan de Rooij dat in Culemborg een sterke doe cultuur heerst, waarin weinig ruimte is voor vergezichten en lange termijn afspraken 1. Christiaan Hogenhuis leidt dan het gesprek tussen Jan de Rooij en de zaal over wat opvalt aan de twee gepresenteerde beelden. Jan de Rooij signaleert dat het beeld vanuit de LDM redelijk spoort met het beeld vanuit de samenleving: waardering voor een aantal karakteristieken van Culemborg op het terrein van fysieke duurzaamheid: de duurzame wijk EVA Lanxmeer, het verkeer, de zorg voor groen en afval; maar tegelijk op de dimensies van People en MVO de behoefte aan een steviger ondersteuning van het vele initiatief in de gemeentelijke samenleving, verankering, klankbord, aanspreekpunt e.d. Dit wordt vanuit de zaal in allerlei verschillende bewoordingen onderstreept. Daarbij wordt benadrukt dat het niet gaat om meer gemeentelijke bureaucratie (loket, verankering, structuur), maar vooral daadwerkelijke ondersteuning, stimulans, inspiratie, visie en persoonlijke ontmoeting. Zorg ervoor dat creatieve mensen met initiatief snel bij de juiste persoon in de gemeente kunnen komen voor ondersteuning en meedenken. Uit het gesprek komen twee vragen voort die volgens de aanwezigen prioriteit hebben om in een brainstorm in de volgende ronde van de workshop aan te pakken: Hoe zorg je voor meer ruimte/aandacht voor en verbinding van bestaande duurzame initiatieven? Hoe kun je het enthousiasme en de steun voor duurzaamheid en het aantal initiatieven vergroten? 1 De huidige score is desgewenst te lezen op

9 4. Brainstorm Duurzaam Culemborg 2020 Na een geanimeerde pauze verzamelen de deelnemers zich in 2 x 2 groepen voor een brainstormsessie over de geformuleerde vragen. In de deelsessies worden de brainstormvragen hier en daar aangescherpt/ingeperkt. De vier brainstorms leveren een flink aantal bruikbare suggesties op (zie bijlage 3). Vervolgens geven de deelnemers door stickers aan welke van de suggesties zij het meest aantrekkelijk en kansrijk vinden. Daaruit komt de volgende prioriteitenlijst naar voren: Duurzaam Culemborg 2020: prioriteiten Suggestie Opmerking 1 Een initiatievenmakelaar bij de gemeente Hierover is inmiddels een motie aangenomen 2 Verhaal maken dat in het hart raakt: waarom Daniël meldt zich om hier een stap in te zetten duurzaamheid? Motivatie. The Apple story van Duurzaam Culemborg 3 Ambassadeurs voor initiatieven uit de samenleving aanstellen, Huub, Daniël en Jan melden zich om dit verder uit te werken (communicatie afdeling gemeente) 4 Kartrekkers van initiatieven ondersteunen; bijvoorbeeld meedenken over rendabele verdienmodellen bijvoorbeeld door een coach 5 Ontmoetingen organiseren tussen regulier bedrijfsleven en duurzame initiatieven 6 Gewone taal gebruiken 7 Persoonlijk contact met overheid/veilig maken; snelheid van communicatie; ruimte (aan)geven ipv marges aangeven Dit zijn elementen voor een profielschets voor een initiatievenmakelaar of een ambassadeur 8 Groene pagina in de Culemborgse Courant Dit is een plek om het Verhaal van Duurzaam Culemborg te laten ontstaan/groeien 9 Ruimte scheppen in de begroting voor ondersteuning van initiatieven Dit zou ook geformuleerd kunnen worden als een opener vraag aan zowel burgers/de samenleving als de gemeente: hoe genereren/werven we meer geld voor ondersteuning van initiatieven? Voor een volgende brainstorm. 10 On line zichtbaarheid van duurzame initiatieven; trots etaleren, Dit draagt bij aan de motivatie voor en de zichtbaarheid van de initiatieven Duidelijk is dat al deze suggesties liggen op het terrein versterking van de communicatie en persoonlijke ontmoeting rondom duurzame initiatieven: tussen gemeente apparaat en samenleving; tussen gemeente apparaat en

10 creatieve initiatiefnemers; tussen de initiatieven en de bredere samenleving, tussen initiatieven en regulier bedrijfsleven. Roeland Geertzen vatte dit later compact samen me de opmerking Het gaat niet om het WAT, maar om het HOE. Zoals uit het schema blijkt heeft een aantal mensen zich gemeld om hiermee aan het werk te gaan. Op dit punt sluit Christiaan Hogenhuis het workshopgedeelte van de bijeenkomst af en geeft hij het woord over aan Michiel Schuurman van MVO Nl voor een presentatie over de circulaire economie. 5. Circulaire economie Michiel Schuurman is uitgenodigd, omdat hij een bevlogen presentatie kan geven over nut en noodzaak van een circulaire economie met veel pakkende voorbeelden. Een beeld van een toekomst voor een gezamenlijk duurzaam Culemborg en mogelijk wegen er naar toe. 6. Afsluiting Wethouder Roelant Geertzen bedankt Michiel Schuurman en de aanwezigen en sluit de bijeenkomst. Hoewel het niet makkelijk is en hier en daar schuurt, is een duurzaam Culemborg (en een duurzame gemeente in het algemeen) een gezamenlijk proces van keuzes maken en verantwoording nemen, vallen en opstaan, erkennen en waarderen, vieren en verwezenlijken. De gemeente zal veel minder een sturende en controlerende rol hebben dan in het verleden. De gemeente maakt actief deel uit van de energieke samenleving en is partner in het proces. De nieuwe faciliterende rol verduidelijkt zich (ILK, 2 juni 2014).

11 Bijlage 1 Deelnemerslijst 1. Booms Sander AdviseurGemeenteCulemborg 2. Bromily Jill WMO Raad/ Prezzent 3. Brouwer Leonie KwaliteitsInstituut NL Gemeenten 4. Crusio Lonneke Crusio doet: communicatie en projectenmet hart voor mvo en onderwijs 5. de Rooij Jan Adviseur Milieu gemeenteculemborg 6. Eigeman Jean GemeentenvoorDuurzameOntwikkeling 7. Geertzen Roeland Wethouder Duurzame fysieke leefomgeving Culemborg 8. Gijsberts Huub PL Gelderlandfabriek/ Bon Vie 9. Goed Jan Project en interim management 10. Goessens Harold Fair Trade Original 11. Hertogs Erik Jan VNG International (Projectleider Lokale Duurzaamheidsmeter) 12. Hogenhuis Christiaan St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 13. Hogenhuis Babke St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 14. Hup Jeanne Projectleider Organisator Trainer Netwerker voor natuur en duurzaamheid 15. Janssen Thomas Milieu Advies Raad Culemborg/ Duurzaamheidsadviseur 16. Jumelet Daniël CU 17. Karssiens Irene St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 18. Khatera Lily SP 19. Kok Michiel Tuinpiraat 20. Latour Hans Milieu Advies Raad Culemborg/ RWS 21. Maniran Norine Stadswerkplaats 22. Marringa Jur PVDA 23. Merry Peter Ubiquity University 24. Oprel Wouke St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 25. Overweg Gerben Adviseur NME gemeenteculemborg 26. Rensen Joost St. BetuweWereldwijd 27. Schamhart Arjen Schamhartprojectmanagement 28. Scholten Rebecca St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 29. Schuurman Michel MVO NL (gastspreker) 30. Senhorst Jenny De Vergroening 31. Sterenborg Diede St. Oikos (facilitator Toekomstatelier) 32. Terlien Hellen KleurrijkWonen 33. Theunissen Jan Stichting DuurzaamRivierenland 34. Vaessen Claire Groen Links 35. van Herk Adrieke Spruit Buiten/ A3ke Projectadvies en realisatie 36. van Kessel Francis Bolderburen 37. van Noortwijk Rinske Greenwish 38. van Rijn Joost ORS Lek&Linge 39. van Straten Cees Rijksdienst voor Ondernemend NL/ vmagentschapnl 40. Veltkamp Ingrid adviseur NME gemeenteculemborg 41. Verburg Jolanda GiesserWildeman 42. Verschuur Gerwin Thermo Bello

12 Bijlage 2 Duurzaam Culemborg Nu; het beeld vanuit de samenleving per thema 1.ENERGIE,WONEN,BOUWEN Waar ben je trots op Verbeterpunten In stand houden van oude gebouwen Energie (zon) op kunnen slaan, lokale voorziening My wheels Windmolens: nóg 6! Werk ah spoel Gebrek aan verbinding tussen initiatieven (lokaal) (bijv. rond voedsel, energie,faciliteiten, lokale parallelle economie. Waterwingebied transformatie Energieneutraal bouwen Windmolens (3) Bewonersbeheer openbare ruimte Broodfonds Bestaande bouw verbeteren Thermo bello Teveel troep op straat Locatie en gebouw De Unie Energie scan aanbieden Bewoners betrokkenheid eva lanxmeer Meer zonne energie Kindvriendelijk zwembad Faciliteer de energie beweging Oude stadhuis Lets Gemeente, faciliteer! Niet zelf trekken. Laten ontstaan. Lokale voedsel voorziening Gebruik opgedane kennis uit EVA Lanxmeer (stadsboerderij) Stadskantoor duurzaam Hoe kunnen we (= gemeente, burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties) positief duurzaam gedrag honoreren en leuk maken? Van en voor jongeren en volwassenen Lek en linge duurzaam gebouw 2.VOEDSEL EN FAIR TRADE Waar ben je trots op Verbeterpunten Kaasboerderij Gezonde en eerlijke winkelindeling Biologische stadsboerderij, zorg, voedselproductie, educatie en Inrichting schoolgebouw biedt ruimte voor het bereiden van eten ontmoetingen NME ook aandacht voor voedsel Meer lokale voedselproductie De veldkeuken puurste restaurant 2013 Aandacht voor goed eten in sportkantine Spruit! Buiten; kinderen koken gezond en Reclame voor slecht en unfair eten afschaffen duurzaam Liefde voor kwaliteit Ouders op cursus om liefde voor goed eten bij te brengen Fair trade gemeente werkgroep Verbod op ingevlogen voedsel Fair trade scholen 2 stuks bo en vo s Avonds markt 25 fair trade importeurs Food Cooperative: bijdragen is minder betalen Lekkers aan de lek Verleiden, verleiden, verleiden Eetbaar openbaar groen Mogelijk maken Plus = plus inspireren Naturijn

13 Waar ben je trots op Autodelen opgezet Kritische inbreng MAR Bewuste keuze fietsgebruik Carpool mogelijkheid Kleinschaligheid Pont Station Stationsomgeving verbeteren 3. VERKEER EN TRANSPORT Verbeterpunten Stimuleren en belonen elektrisch vervoer Meer laadpalen auto s Meer handhaving Meer deelauto s Aparte rijbaan voor langzaam elektrisch vervoer, fietsen en scooters Thuis bezorgen (minder auto s) Stalling station Stallingen prive en deelpunten Meer doorgang onder station Veiliger voor fietsen en meer comfort wegdek 4. WERK EN ONDERNEMEN Waar ben je trots op Verbeterpunten Het sprankelt in Culemborg van creativiteit en duurzaamheid en breed doelgroepen clusteren en bundelen en toegankelijk en inzichtelijk, kenbaar maken. (werk, mvo, energie anders kijken gerichtheid Veel verschillende duurzame initiatieven Mvo veel breder inzetten, energie, fairtrade BWW + Stads: verschillende denkronden, Maak lokaal opdrachten kenbaar sociale werkvoorziening en vrijwilligers Werk vinden door hergebruik van Mag meer materialen 540 zonnepanelen multidesk Meer handhaving vanuit gemeente Plaatselijke grondstoffen (stamplaats) Overzicht van alle initiatieven Goede start duurzame uitstroom uit de Mag breder uitgezet WBB (geen draaideur) Winkel: 4 participatie s, 4 kringloop winkels Voor veel meer ondernemers bereikbaar maken zichtbaar maken Dienstwerk Gefragmenteerd Koppeling internationale samenleving Centraler vindbaarder, wapperen Fairtrade gemeente en veel ondernemers Sociaal inkopen aanbesteden green en fair koppeling KWC plus supermarkten Visscher Sociale ondernemer Levendige en leuke activiteiten vanuit ondernemers, bolderburen en SWP 5. AFVAL EN HERGEBRUIK Waar ben je trots op Verbeterpunten Het verborgen talent in de stad de mensen Meer voorlichting bewustwording over afval = grondstof. Beter scheiden, hoe voorkom je afval Avri milieustraat etc. Relatie inkopen, afval, duurzame producten? Vragen gesteldaan gemeente over duurzaam inkopen Reparatie en deelinitiatieven, verdeling vande overvloed

14 Lessen over grondstoffen op scholen Ruilen bevorderen geven Handhaving en voorlichting zwerfafval op Actieve educatie snoeproutes vo door avri Ik ben imker geworden en bouw stal met Er kan meer met water en hergebruik gebruikt materiaal Ik scheid afval Bundelen, breder maken Denk en doe mee aan verschillende Te weinig politieke trots naar gemeenschap initiatieven zoals stadsboerderij, in lanxmeer, co creatie Plastic hero, plastic inzameling voor avri Gebrek aan creativiteit bij gebruik openbare ruimte; teveel parkeerplaatsen. De persoon die zomers in de uiterwaarden en lekstrandjes zwerfafval ophaalt. Betekenis geven aan circulaire economie. Local for locals, hergebruik, repair. Innovatie, ontwerp voor hergebruik Ik heb bijna geen restafval meer Benutten van creatief potentieel Culemborgers bij visievorming; samen met gemeente De gelderland fabriek (herbestemming) Stimuleren zelfvoorzienendheid Stadsboerderij Oplossingen voor winkelpandenleegstand in binnenstad Keep it clean day en veegfeest zwerfafval, bijdrage initiatieven coördinatie Een derde van de vuilnisbakken weggehaald, ook naast bankjes De windmolens Duurzaam inkopen door gemeente en visie op sluiten ketens Marijn Nijdam, buitendienst gemeente, de Duurzaam aanbesteden door gemeente vrolijkste straatveger die ik ken Repaircafe en kledingruil, keep it clean, nieuwe afval inzameling met Mogelijkheid om zwerfvuil bij avri aan te bieden zonder ervoor te moeten betalen (in nieuwe afvaltariefstructuur) tariefdifferentiatie opgericht Thermo bello Arme stationsomgeving afval Spoel: herbestemming fort Leegstaande (kantoor) panden voordelig verhuren aan startende ondernemers en of creatieve herbestemming MACH (?) Bolderburen Versterken burgeriniatieven, ontzorg burger, Afvalloze regio 6. ZORG EN WELZIJN EN ONDERWIJS Waar ben je trots op Verbeterpunten Deze initiatieven sluiten aan bij de Uitdaging: toekomstbestendig maken van leefwereld. Overzichtelijke projecten huizen/gebouwen, sociale structuren, kwetsbare individuen sterker maken Bon vie. Structurele aandacht en borginggoede initiatieven Elk welzijn nieuwe stijl Te weinig aandacht voor vitalen Inloophuis mensen met kanker. Ontwikkeling van onderaf Binnenwaard Bolder buren Verbinden van leefwereld, systeemwereld vanuit leefwereld Participatiehuis Onuitgesproken en onduidelijke verwachtingen richting mantelzorgers Kinderboerderij prezzent, syndion Weinig info transitie WMO Thomashuis. Eenzaamheid jongeren en ouderen Harry home (niet aangeboren Zorg voor minima s

15 hersenletsels) Timon woongroep Jongeren die moeten zorgen voor arbeid/inkomen, zorg en eigen huishouding recreëren Burger initiatieven gericht op ontmoeting Mantelzorgers kwantitatief en kwalitatief Focus verenigingen Nieuwe wijken weinig sociale structuren Gelderland fabriek Kangaroohuizen Duurzaamheidsprojecten L+L Oude verzorgingshuizen Huis van de buurt Kunstgrasvelden Troelstra hof. Oude schoolgebouwen (isolatie weinig duurzaam gebouwd) Relatie havo l en l en Thermo bello Toekomst bestendige (huur) woningen KWC zonnepanelen Mogelijkheden voor participatie worden eerder afgebroken dan ondersteund Brede school oost, klimaat neutraal Te weinig oog voor social return on investment Zorgsystemen op scholen Accent meer op continuiteit organisaties dan op belang client pieterplaatsje Klaartje/bartje SSV CJG website bereikbaarheid transitiontowns TTO Herinrichting Chopinplein 7. WIJK BUURTKWALITEIT OPENBAAR GROEN Waar ben je trots op Verbeterpunten Veel groen Groen integratie Cultuurhistorisch landschap Te weinig scharrelgroen Assertieve bewoners. Natuurlijke inrichtingen voor groene reststroken Schaapsherders Duurzaamheidstoets bij ruimtelijke ingrepen (veel) eetbaar landschap Betere toegang Uiterwaarden Te veel gesnoeid en gezaagd Landschap van de zoete toeval Bewoners meer aandacht voor tuin Caetshaege Ecologische kwaliteit van groen kan beter Verbinding buiten en binnen groen Langdurige ecologische visie en uitvoering Overzicht monumentale bomen Eigenaarschap Religieus groen Stad als biobatterij Maak je plek.nl groene speelplekken klimaat adaptatie Groene zorg voor de eigen/gedeelde ruimte terra bella liniewacht Groenbeheer intergrale Cultuurhistorie als groene inspiratie Ruimte voor particulier initiatief

16 Bijlage 3 Duurzaam Culemborg 2020; opbrengsten van de brainstormsessies Hoe zorg je voor ruimte en aandacht voor / verbinding van (bestaande) duurzame initiatieven? Idee Aansluiting bij de pers Initiatieven makelaar gemeente Initiatieven op de RTA Raad als verbinder van initiatieven (luisteren ipv praten) Reanimeren Culemborg 12/12/12 Platform (website) voor cocreatie Leuk en interessant maken Voorbeelden laten zien Aansluiten bij leefwereld mensen Achterhalen waar de gemeente in de weg zit Gemakkelijke communicatie Benoem het initiatief van de maand Pagina in de krant met initiatieven (papier/digitaal) en foto Sluit aan bij facebook Gewone taal, sluit aan bij bewoners Laten zien hoe makkelijk of moeilijk de gemeente het maakt initiatieven te initiëren Afspraak hoe gemeente initiatiefnemer welkom heet (cultuurgesprek binnen gemeente) Kennismakingsavonden om verbinding te zoeken/vinden thema gesprekken? Smoel geven, verantwoordelijke personen bij de gemeente een gezicht geven Zichtbaar maken Weging (aantal stickers) 16 stickers 4 stickers 4 stickers 8 stickers 13 stickers 4 stickers 9 stickers

17 Hoe kan je de bestaande initiatieven versterken? Idee Poweredby label Leuke activiteiten Nuttige activiteiten Bekendheid vergroten Verdienmodel aan initiatieven koppelen bonus beloning Prikkel (op het juiste moment) Campagne, groter idee 1 duurzaamheids Kennis delen Kruisbestuiving tussen beleidsvelden en de specifieke initiatieven Ontmoetingen organiseren tussen bedrijven en initiatieven Innovatieworkshops Initiatieven van bedrijven laten zien Zichtbaarheid vergroten Ambtenaren lopen stage bij initiatieven Flexplekken en ontmoeten Open data Mensen uitnodigen om verantwoordelijkheid te nemen voor eigen leefomgeving Ideeën quotum Visie ontwikkelen met de stad Groene hoek in de Culemborgse krant Kookcursus Tupperware party s (over duurzame producten) Potje geld vanuit de gemeente, ruimte laten in begroting Namen en nummers van ambtenaren op website gemeente Heldere ondersteuningsstructuur (bedrijven) Platform voor samenwerking Digitale wall of fame Duidelijke missie Urgentie benoemen Weging (aantal stickers) 8 stickers 1 5 stickers 3 stickers 6 stickers 5 stickers 5 stickers

18 Hoe kan je het enthousiasme en de steun voor en daarmee het aantal van de duurzame initiatieven vergroten? Idee Mensen ruimte geven, mensen faciliteren 2% Veiligheid geven en laten zien dat het lukt 13% Volgers 34% Enthousiast houden (een loket, niet stijf) Etaleren van goede initiatieven Raak mensen in het hart (Apple) Een verhaal maken, bevlogenheid Geld, omstandigheden creëren, middelen, geen subsidie Steunen en motiveren Ondersteunen met het ontwikkelen van rendabele groeimodellen en verdien modellen Persoonlijk contact met de overheid, leren omgaan met burgers, snelheid Mensen bij elkaar brengen, kennis bij elkaar brengen, laat mensen elkaar aanvullen (gemeente) Omdenken Initiatieven ondersteunen Zichtbaarheid Mensen voeden met informatie, kennis en netwerken Netwerk bundelen, kennis kenbaar maken Gewoon doen Leren denken in mogelijkheden (overheid) Overheid: niet denken vanuit drempels Positief blijven Durf risico s te nemen Overheid: doorontwikkelen met energie, ondeugend zijn Weging (aantal stickers) 1s 3 stickers 9 stickers 8 stickers 3 stickers 5 stickers 3 stickers 3 stickers 5 stickers

19 Hoe zorg je voor ruimte en aandacht voor en verbinding van de duurzame initiatieven? Idee Zichtbaar maken van website, online profielen en ontmoeting Platform Laat zien wat je geweldig vindt, etaleren Etaleer initiatieven Hou spotlight op wat het ooit was, de vonk, de energie zit in de vonk/motivatie Ambassadeurs, zichtbaar maken Delen op facebook en twitter Ondersteunen van kartrekkers zoals, initiatiefnemer, trekker, verbinders, helpende handjes, dwarsdenkers en coaches Uitnodigen dwarsdenker (zo nu en dan) Uitnodigen coaches Aanstellen coaches Verbinden met moeilijke groepen Analyse/feed back evaluaties, wat er aan de hand is als tipping point net niet wordt bereikt. Blijf mensen zoeken die gedreven zijn Betrek er brands bij/goed imago Gemeente als rolmodel Platform co create bewust Culemborg Verbinden van platformen Samen dingen doen Groene pagina in Culemborgse krant Informatie bordjes bv dit is de wijk Evalanxmeer. Code in je smartphone QR app, ontdek Culemborg Verbind er een beloning aan (wedstijd) Weging (aantal stickers) 5 stickers 3 stickers 10 stickers 13 stickers 5 stickers

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Verslag Symposium 12 april 2012

Verslag Symposium 12 april 2012 Verslag Symposium 12 april 2012 Herman Wijffels Herman Wijffels hield een inspirerend verhaal over de veranderende samenleving en de daarmee samenhangende veranderende economie. Onze huidige systeem is

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Projectplan 2013-2015

Projectplan 2013-2015 Projectplan 2013-2015 Ede, mei 2013 1. Inleiding... 3 Wat is Netwerk TijdVoorActie?... 3 Achtergrond... 4 Netwerk Dien je Stad... 5 2. Netwerk TijdVoorActie... 5 Missie... 5 Doel... 5 Subdoelen... 6 Netwerk...

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality.

Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2010-2011. A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid - A dream you dream alone is only a dream. A dream you dream together is reality. John Lennon Milieubeleid -2040 Houten 2.0 - een duurzame en gezonde leefomgeving Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040

Den Haag krijgt nieuwe energie. Naar een klimaatneutrale stad in 2040 Tussenrapport - Maart 2012 werkgroep Nieuwe Energie Voorstel van de werkgroep Nieuwe Energie Leden van de werkgroep (op persoonlijke titel; alfabetisch) Michiel van Bokhorst (GroenLinks) vanaf 12-2-2012

Nadere informatie

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage

Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart. Overkoepelende eindrapportage Verduurzaming Bedrijventerreinen Groene Hart Uitvoering van een duurzaamheidsnulmeting en uitvoeringsprogramma voor de bedrijventerreinen: 1) Coenecoop (Waddinxveen) 2) Goudse Poort (Gouda) 3) Zoutman

Nadere informatie

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering

DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN. Schakel tussen gebied & economische stimulering DUURZAAM ONTWIKKELEN IN HUISSEN ANGEREN Schakel tussen gebied & economische stimulering Duurzaam ontwikkelen Huissen Angeren Opgesteld door: Roelof Westerhof In samenwerking met projectbureau herstructurering

Nadere informatie

Programma Duurzame Ontwikkeling

Programma Duurzame Ontwikkeling Programma Duurzame Ontwikkeling Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 PROGRAMMA DUURZAME ONTWIKKELING Resultaten 2011 en uitvoeringsplan 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Leeswijzer... 1

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Verslag. PlattelandsParlement Gelderland. 9 maart 2013 MAURIK

Verslag. PlattelandsParlement Gelderland. 9 maart 2013 MAURIK V E R S L A G 9 maart 2013 MAURIK Verslag PlattelandsParlement Gelderland 9 maart 2013 MAURIK Pagina 1 van 50 Colofon Organisatie PPG: Vereniging Kleine Kernen Gelderland Federatie Dorpshuizen Gelderland

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg?

Samen werken aan een nieuw sociaal domein. Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk, jeugd en zorg? Samen werken aan een nieuw sociaal domein Hoe werken gemeenten aan de decentralisaties werk,

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Analyse Donderberg, Roermond

Analyse Donderberg, Roermond Experimentenprogramma Wijk- en dorpseconomie Tineke Lupi Maaike Poppegaai en Mark Minkjan Derk Berends en Nathan Rozema Uitgave Platform31 Den Haag, april 2015 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek

DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 2 Van agenda naar to-do lijstje De maakbare regio? Kermit de Kikker: It s not easy being green DRIEHOEKSverhouding over ontwikkelingen binnen de Stedendriehoek 10e jaargang juli 2013 Dagelijks Bestuur(d)

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Geen parels zonder oesterbank

Geen parels zonder oesterbank Geen parels zonder oesterbank Nederland kan koploper worden in duurzame ontwikkeling door ideeën en initiatieven uit de samenleving serieus te nemen Essay naar aanleiding van 15 jaar Duurzame Dinsdag Mede

Nadere informatie