Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is!"

Transcriptie

1 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak Omdat elk verkeersslachtoffer er één te veel is! Koersdocument verkeersveiligheidsaanpak Overijssel Definitieve versie 2 maart 2015

2 De ambitie: Maak van de nul een punt!

3 Bemoedigend aan de meest recente ongevalstatistieken is dat het aantal verkeersdoden de laatste jaren afneemt. Bedenkelijk is echter dat het aantal ernstig verkeersgewonden nog jaarlijks toeneemt. Nog te vaak worden families getroffen door leed als gevolg van verkeersongevallen. De maatschappelijke kosten als gevolg van de afloop van ongevallen zijn hoog. In Overijssel komt dit al snel neer op meer dan 500 miljoen per jaar. Een groot deel van deze kosten ligt bij de overheid en verzekeraars, en daarmee bij de gemeenschap. Provincie Overijssel heeft zich zichtbaar gemaakt op de verkeersveiligheidskaart van Nederland. Veel goede resultaten zijn bereikt. De gestelde provinciale verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 zullen echter niet binnen de huidige ontwikkeling worden gehaald. De aandacht voor verkeersveiligheid is momenteel ontoereikend om de opwaartse trend in het aantal ernstig verkeersgewonden te keren. Er is een vernieuwde integrale aanpak nodig om de uitvoering van het verkeersveiligheidsbeleid een impuls te geven. Dit koersdocument beschrijft een groot aantal kansen om hier invulling aan te geven en de wijze waarop dit te organiseren. Deze kansen volgen uit maatschappelijke trends en ontwikkelingen en ervaringen in andere landsdelen. Kansen die kunnen leiden tot een nieuw kader en een nieuw uitvoeringsprogramma ten aanzien van verkeersveiligheid. Dit document is het resultaat van een regionale verkenning welke op initiatief van provincie Overijssel, Regio Twente 1 en ROV Oost-Nederland (ROV Oost-NL) is opgestart. Een initiatief waarin vertegenwoordigers van provincie Overijssel, Regio Twente, provincie Gelderland, ROV Oost-NL,SWOV, diverse gemeenten, advies- en ingenieursbureaus, Politie, VVN, ANWB en Openbaar Ministerie met elkaar hebben nagedacht en gewerkt aan een nieuwe koers voor de aanpak van verkeersonveiligheid in de provincie. De aangestipte onderwerpen in dit koersdocument moeten verder aangevuld en geconcretiseerd worden. Hierin is verdere samenwerking met bestaande en nieuwe verkeersveiligheidspartners, waaronder maatschappelijke partners, bedrijfsleven en collega s uit andere beleidsvelden noodzakelijk. 1 Sinds mei 1995 heeft Regio Twente vanuit de WGR-plusstatus een wettelijke taak vervuld op het gebied van verkeer en vervoer. Per 1 januari 2015 zijn de zogenaamde stadsregio s afgeschaft en heeft Regio Twente zijn verkeer- en vervoertaken overgedragen aan Provincie Overijssel. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 3

4 4 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak

5 1 Waarom een nieuwe strategie? De daling van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in de afgelopen jaren is bemoedigend. Echter, ondanks dat er over langere tijd een daling zichtbaar is geweest in het aantal verkeersslachtoffers, zorgt een stijging van het aantal ziekenhuisgewonden de laatste jaren voor een toename in het totale aantal ernstige verkeersslachtoffers in Overijssel. Daarnaast is de dalende trend van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers gestopt. Als deze ontwikkeling zich voortzet, worden de doelstellingen in 2020 niet gehaald 2. Figuur: Ontwikkeling verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in relatie tot doelstellingen. Verkeersslachtoffers betekenen een groot persoonlijk en maatschappelijk leed. De maatschappelijke kosten door verkeersongevallen, zoals medische kosten, productieverlies, (im)materiële schade, afhandelingskosten en filekosten kosten de samenleving in Overijssel meer dan 500 miljoen per jaar. De persoonlijke gevolgen zijn niet in geld uit te drukken. Naast het feit dat ieder slachtoffer er één teveel is, wordt het de komende jaren steeds moeilijker het aantal verkeersongevallen en verkeersslachtoffers verder terug te dringen: De winst die in de afgelopen jaren is geboekt, laat zich niet opnieuw boeken. De regionale uitwerking van het landelijk beleid is beperkt. Er zijn vooralsnog geen extra middelen beschikbaar voor gerichte investeringen. Daarnaast leiden wijzigingen in onze mobiliteit, zoals de groei van het (gemotoriseerde) fietsverkeer en de ontwikkeling van in-car technologie, de komende jaren tot nieuwe beleidsuitdagingen. Het behalen van de verkeersveiligheidsdoelstellingen voor 2020 is daarmee geen eenvoudige doortrekking van de huidige aanpak. Er is zeker geen aanleiding om achterover te leunen. Nog steeds zijn inspanningen op het gebied van de verkeersveiligheid vereist. De insteek is doorgaan met de successen uit het verleden en het definiëren van inspanningen om nieuwe uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak! 2 In 2012 is reeds gebleken dat met ongewijzigde uitvoering van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid de landelijke doelstellingen niet gehaald gaan worden. Besloten is dat dit plan een gerichte impuls (Beleidsimpuls Verkeersveiligheid ) nodig heeft, gericht op doelgroepen waarmee het nog niet goed (genoeg) gaat. De aanbevelingen uit dit plan zijn nog niet allemaal verankerd bij de Overijsselse wegbeheerders. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 5

6 1.1 Missie: Maak van de nul een punt Het is noodzakelijk de handschoen op te pakken om de komende periode als bestaande en nieuwe verkeersveiligheidspartners gezamenlijk een effectieve invulling te geven aan het provinciaal verkeersveiligheidsbeleid. Niet door alleen maar méér te investeren in infrastructuur, maar ook door een efficiënte inzet van tijd en middelen op die plaatsen en bij die doelgroepen waar dit het meeste effect sorteert. Uitgangspunt hierbij: Maak van de nul een punt! Niet dat we elk ongeval kunnen uitsluiten, maar om het signaal af te geven dat ieder slachtoffer er één teveel is. Nul is namelijk meer! Meer gezonde mensen, meer besparing van mensenlevens, meer besparing van geld, meer gezamenlijke inspanning. Een inspanning die ons allemaal aangaat. 1.2 Doel van deze paper De strijd om (vermijdbare) verkeerslachtoffers te voorkomen wordt steeds meer gedeeld. De Europese Commissie heeft een stevige ambitie neergelegd om tegen 2020 het totaal aantal verkeersdoden in de Europese Unie te halveren ten opzichte van Diverse overheden hebben inmiddels de ambitie van nul verkeersdoden omarmd. Verkeersveiligheid is echter geen opgave voor de overheid alleen. Om de doelstellingen waar te maken en de ambitie vorm te geven moet een beroep worden gedaan op overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke partijen en niet in de laatste plaats op de verkeersdeelnemer. Dit om de handen ineen te slaan en de verantwoordelijkheid te nemen voor een gezamenlijke en integrale aanpak van verkeersveiligheid. De paper is bedoeld als koersdocument om partijen uit te dagen mee te denken over de opzet, inhoud en organisatie van de aanpak van verkeersveiligheid tot Provincie Overijssel gaat voor gezamenlijke planvorming met gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere belanghebbenden. In het voortraject is hier mee gestart, door het organiseren van regionale werkbijeenkomsten met uiteenlopende partijen. Het doel van dit koersdocument is om een basis te leggen voor de regionale kaders, initiatieven en uitvoeringsprogramma s op het gebied van verkeersveiligheid, waarin nieuwe wegen en andere middelen worden gehanteerd, om de regionale veiligheidsdoelstellingen alsnog te realiseren, afgestemd op de huidige trends en ontwikkelingen. 6 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak

7 Successen uit het verleden Overijssel doet meer voor verkeer! Onder het motto Overijssel doet meer voor verkeer is de verkeersveiligheid op de provinciale wegen in het verleden verbeterd. Het project was eerder bekend onder de naam Kosten Effectieve Maatregelen (KEM). Vanaf 2006 zijn op ruim locaties diverse verkeersveiligheidsmaatregelen toegepast, die snel en kosteneffectief uitgevoerd konden worden. Daarbij is afstemming gezocht met verkeersveiligheidspartners, zoals Rijkswaterstaat, Regio Twente, de Overijsselse gemeenten, Politie IJsselland en Politie Twente, het ROV Oost-NL, Veilig Verkeer Nederland en de ANWB. In 2012 is dit project afgerond. In totaal is 40 miljoen geïnvesteerd om de ruim locaties verkeersveiliger te maken. Het betrof vooral locaties waar een combinatie met regulier groot onderhoud mogelijk was en locaties waar veel ongevallen hadden plaatsgevonden. Deze kosteneffectieve en curatieve aanpak heeft geleid tot 28% minder slachtoffers in het verkeer op deze locaties. De gekozen verkeersveiligheidsmaatregelen sluiten aan op het principe van een Duurzaam Veilig wegontwerp. Een totale weginrichting conform het concept van Duurzaam Veilig is qua kosten veelal niet te overzien en heeft een grote impact op de landschappelijke kwaliteit van de omgeving. Daarom is per type ongeval gezocht naar maatregelen die een positief effect hebben op de verkeersveiligheid. Naast het verbeteren van de infrastructuur is in het project ook aandacht geschonken aan het verkeersgedrag via educatie, voorlichting en handhaving. De praktijk leert dat een combinatie van deze aspecten het effect op de verkeersveiligheid van infrastructurele maatregelen versterkt. Om het gedrag van de weggebruiker te beïnvloeden, heeft het ROV Oost-NL een aantal specifieke campagnes gestart. Type ongeval Van de weg raken Onvoldoende afstand houden Geen voorrang verlenen aan (brom)fietsers Ongevallen op parallelwegen als gevolg van te hoge snelheid Inhaalongevallen, frontale botsingen, kop-staartbotsingen, ongevallen door hoge rijsnelheid Afdekongevallen Ongevallen als gevolg van het negeren van roodlicht, kopstaartbotsingen Aanrijding met wild Maatregel Bermverharding, houten geleiderail, ledverlichtingen en roadled aangebracht, beplanting aangebracht en/of verwijderd Kruising beter herkenbaar gemaakt met markering en bebording, middengeleiders aangelegd en gedragsbeïnvloeding weggebruiker Fietspad op kruispunt in rode kleur, verhoging in fietspad of geleider in zijweg, aanpassing rotondes gerealiseerd Maximumsnelheid teruggebracht en drempels aangelegd Uniforme landelijke markering aangebracht, DSI-borden geplaatst, passeerhavens landbouwvoertuigen aangelegd Rechtsafvakken verwijderd, middengeleiders aangebracht Verkeerslichten geoptimaliseerd, een groene golf voor vracht- en busverkeer aangebracht Wildwaarschuwingssysteem, rasters, wildmolentjes aangebracht Verkeersveiligheidmaatregel Daling aantal ongevallen Daling aantal slachtoffers Herkenbare markering 5% 35% Herkenbare voorrangsregeling rotondes 60% 80% Herkenbare kruispunten Daling aantal ongevallen met 41% Veilige snelheden Daling rijsnelheid met 1 tot 5% bij locaties met DSI-borden Wildwaarschuwingsysteem Daling aantal aanrijdingen met 90% Veilige bermen (bermverharding) Daling aantal bermongevallen met 19% Veilige parallelwegen Daling aantal ongevallen met 18% Optimaliseren verkeerslichten Onder andere tovergroen ingesteld Duurzame openbare verlichting Minder onderhoud en energiebesparing bereikt BOB-campane Team Alert Circa jongeren bereikt Brede Doeluitkering (BDU) verkeer en vervoer Provincie Overijssel (en in het verleden ook Regio Twente) beheert de door het Rijk beschikbaar gestelde BDU-gelden binnen de provincie. Gemeenten kunnen daarvoor subsidieaanvragen indienen. Door middel van BDU-gelden is er in de afgelopen jaren een groot aantal infrastructurele projecten gerealiseerd. Deze projecten zijn niet altijd specifiek gelabeld aan het aspect verkeersveiligheid. Een groot aantal projecten heeft echter hoe dan ook geleid tot een verbetering van de verkeersveiligheid. Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overijssel (BAVO) en Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) Verkeersveiligheidpartners werken binnen de BAVO en RUP samen aan de aanpak van verkeersonveiligheid. Er wordt gewerkt met de themagroepen handhaving, onderzoek, educatie, infrastructuur en communicatie aan de speerpunten fietsers, schoolomgeving, jonge automobilisten en landbouwverkeer. Een overkoepelend kernteam zorgt voor de afstemming tussen de thema s en voor de integrale aanpak. Regionaal verkeerskundige problemen worden in kaart gebracht en gezamenlijk aangepakt. Het delen van kennis speelt een belangrijke rol. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 7

8 8 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak

9 2 De uitdaging 2.1 Naar een betaalbare preventieve aanpak De kosteneffectieve aanpak van ongevallenconcentraties (blackspots) in het verleden heeft geleid tot een sterke afname van het aantal verkeersongevallen in Overijssel. Het aantal verkeersongevallen in Overijssel is daardoor in absolute aantallen fors lager dan voorheen. Helaas neemt het aantal verkeersongevallen de laatste jaren weer toe. De dalende trend is daarmee gekeerd. Het ongevallenbeeld is veel diffuser dan in het verleden. Het wordt daarmee moeilijk om op het gebied van verkeersveiligheid dezelfde grote stappen te zetten als in het afgelopen decennium. Dit betekent ook dat steeds minder vaak een curatieve aanpak van verkeersveiligheid kan plaatsvinden. Een preventieve aanpak is noodzakelijk om de stijging van het aantal ongevallen te stoppen en inzicht te krijgen welke maatregelen kosteneffectief kunnen zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid. Op die manier is het mogelijk te investeren in een duurzame toekomst. 2.2 Leren van ongevallen Ondanks dat het ongevallenbeeld diffuus is, zijn er wel aangrijpingspunten om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op basis van een verkeersongevallenanalyse (bijlage 1) zijn duidelijke aandachtsgebieden te definiëren: jonge en oudere verkeersdeelnemers, fietsers en wegen buiten de bebouwde kom. Deze aandachtsgebieden komen grotendeels overeen met het landelijk beleid vanuit de Beleidsimpuls Verkeersveiligheid. 2.3 Inspelen op (mobiliteits)ontwikkelingen Mobiliteitsontwikkelingen en verkeersveiligheid zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Een sterke verkeersgroei zoals in de afgelopen decennia lijkt de komende jaren niet meer vanzelfsprekend, maar er zijn ook andere ontwikkelingen gaande (bijlage 2) die van invloed zijn op de mobiliteit en verkeersveiligheid. De provincie Overijssel zal vergrijzen, de verstedelijking zal doorzetten en de informatie- en communicatietechnologie zal zich blijven ontwikkelen. Ook zijn er veranderingen in lifestyle, globalisering en economische groei: onder jongeren lijkt het autobezit minder belangrijk, steeds meer mensen werken deels thuis en gaan niet of later naar kantoor, elektrisch fietsen neemt een grote vlucht, net als het gebruik van smartphones. Grote onzekerheid richting de toekomst is de economische groei en de gevolgen hiervan op de (auto)mobiliteit en daarmee op de verkeersveiligheid. Inzicht in deze trends leidt tot een aantal belangrijke aanknopingspunten voor een nieuwe aanpak: Doordat ouderen kwetsbaarder zijn, steeds ouder worden en langer mobiel blijven, leidt vergrijzing tot steeds meer ernstige verkeersslachtoffers. Jonge automobilisten blijven langer een risicogroep in het verkeer, omdat zij minder rijervaring opbouwen. De verdere groei van het gebruik van fietsen, de ontwikkeling van elektrisch fietsen en de ontwikkeling van diverse tussenvormen in vervoermiddelen (bijvoorbeeld de segway) waarvoor geen rijbewijs noodzakelijk is, leidt in stedelijke gebied tot een grotere kans op verkeersslachtoffers. Het gebruik van smartphones leidt tot zeer veel afleiding bij een grote groep verkeersdeelnemers, waaronder bestuurders en voetgangers. 2.4 Gevolgen van voertuigontwikkelingen op verkeersveiligheid nog zeer onzeker De rijtaak zal de komende jaren drastisch veranderen door ontwikkelingen in de voertuig-, informatie- en communicatietechnologie. Op dit moment zijn er voornamelijk systemen die de bestuurder informeren. In de toekomst zullen steeds meer taken van de bestuurder door systemen overgenomen kunnen worden. De gevolgen van de ontwikkelingen in voertuig- en informatietechnologie op verkeersveiligheid zijn volstrekt onzeker. Enerzijds zal de verkeersveiligheid verbeteren door het overnemen van risicovolle taken, anderzijds kan een verslechtering plaatsvinden door een nieuwe risicoperceptie en een langdurige tweedeling tussen veilige en onveilige voertuigen. Een nieuwe aanpak moet anticiperen op deze ontwikkelingen om hier goed op in te kunnen spelen. 2.5 Politiek en maatschappij Het politiek-maatschappelijke klimaat verandert. De landelijke overheid decentraliseert een deel van haar taken naar lagere overheden. Tegelijkertijd staan de (lagere) overheden voor de uitdaging te komen tot forse bezuinigingen. Ondanks de enorme impact van verkeersongevallen, is politieke prioriteit geen vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd zijn maatschappelijke organisaties en verkeersdeelnemers wel snel geneigd om ten aanzien van verkeersveiligheid naar de wegbeheerder te kijken. Een ad hoc aanpak in plaats van een gestructureerde aanpak van verkeersveiligheid ligt op de loer. Hier ontstaat een uitdaging om verkeersveiligheid weer op de gezamenlijke beleidsagenda te krijgen en verkeersdeelnemers ook zelf een plek te geven in het verbeteren van de verkeersveiligheid. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 9

10 10 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak

11 3 Strategie Ongevallen zijn het resultaat van de structuur (het verkeerssysteem: infrastructuur, omgeving en voertuig) waarbinnen verkeersdeelnemers zich gedragen. Het gedrag wordt mede bepaald door de cultuur van deze verkeersdeelnemers. Met beleid en bijbehorende programma s en maatregelen wordt getracht het verkeerssysteem en het gedrag te verbeteren, om zodoende het aantal ongevallen en de (maatschappelijke) gevolgen hiervan te beperken. Beleid en programmering Maatschappelijke kosten Structuur en cultuur Verkeersslachtoffers Figuur: verkeersveiligheidssysteem Hoofdstuk 1 geeft aan dat de resultaten van de huidige aanpak tot nu toe goed zijn, maar niet goed genoeg om de beleidsdoelstellingen voor 2020 te halen. Ook zal de aanpak niet meer in dezelfde mate effect sorteren. Daarnaast nemen investeringen in de infrastructuur door bezuinigingen verder af. Winst zal voor een groot deel gevonden moeten worden in een verandering van cultuur en gedrag. Het is tijd om de aanpak verder te ontwikkelen, waarbij een grotere nadruk dan voorheen komt te liggen op een verandering van de gedragscultuur. De doorontwikkeling is gebaseerd op drie pijlers: Doorontwikkelen van de integrale aanpak. Door met Duurzaam Veilig. Kennisdeling en innovatie. Doorontwikkelen Integrale aanpak Gedrag Kennisdeling en innovatie Door met duurzaam veilig Figuur: Doorontwikkeling bestaande aanpak verkeersveiligheid Per pijler zijn in dit hoofdstuk kansrijke oplossingen en toepassingen benoemd, die structureel bij kunnen gaan bijdragen aan een veiliger Overijssel. In bijlage 3 is een toelichting op deze toepassingen gegeven. Om daadwerkelijk te komen tot een effectieve doorontwikkeling is het noodzakelijk om betere sturingsprincipes te hanteren dan tot nu toe gebruikelijk en deze beter te monitoren. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van zogenaamde Road Safety Performance Indicators (RSPI s of SPI s). Dit principe wordt toegelicht in de volgende paragraaf. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 11

12 3.1 Monitoring en gebruik van SPI s Goede monitoring is noodzakelijk om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van verkeersveiligheid en effectiviteit van maatregelen. Tot op heden wordt hierbij met name gekeken naar het aantal daadwerkelijk gevallen slachtoffers. Met de afname van het aantal dodelijke verkeersslachtoffers, het oplossen van een groot aantal black-spots en tegelijkertijd de afname van betrouwbare ongevallencijfers, is er onvoldoende inzicht in de bijdrage van maatregelen aan de verkeersveiligheid. Hierdoor is het op dit moment moeilijk om verkeersveiligheidsrisico s gericht en effectief aan te pakken. Een oplossing hiervoor is om risico indicatoren specifiek te benoemen en te monitoren. Deze Safety Performance Indicators (SPI s) vormen daarmee een brug tussen beleid(smaatregelen) en daadwerkelijke verkeersongevallen. Maatschappelijke kosten Verkeersslachtoffers Prestatie-indicatoren (SPI s) Beleid en programmering Structuur en cultuur (verkeerssysteem en gedrag) Figuur: de plaats van veiligheidsindicatoren in de context van regionaal verkeersveiligheidbeleid (SWOV (2014), Monitoring verkeersinfrastructuur) Met behulp van deze indicatoren kunnen proactief risico s op het gebied van gedrag en infrastructuur aangepakt worden. Hieraan kunnen specifieke maatregelen worden gekoppeld. Een voorlopige lijst indicatoren is opgesteld (bijlage 4). Het is van belang om op de korte termijn te komen tot een uniforme set aan indicatoren, die zowel lokaal, als regionaal toepasbaar zijn en afgestemd zijn met andere wegbeheerders en betrokken partijen. In IPO verband is de tool ProMeV ontwikkeld, een applicatie waar risico s op het provinciale wegennet inzichtelijk worden gemaakt. Deze tool kan worden toegepast, verfijnd en toepasbaar worden gemaakt voor het onderliggende wegennet. Kansen die kunnen worden benut om te komen tot goede monitoring en aanpak van specifieke risico s: Uitwerken van de prestatie-indicatoren (SPI s). Toepassen en doorontwikkelen van de ProMeV tool. Monitoren van de indicatoren en starten van een nulmeting (vertrekpunt). 3.2 Doorontwikkelen van de integrale aanpak Het beleidsthema verkeersveiligheid wordt weliswaar integraal, maar nog altijd sectoraal ingevuld vanuit de werkvelden binnen verkeer en vervoer. Er liggen kansen verkeersveiligheid meer integraal op te pakken. De totstandkoming van deze paper is hier een goed voorbeeld van: vanuit een gezamenlijke analyse vanuit verschillende werkvelden is overleg gevoerd en nagedacht over een nieuwe aanpak. Er is daarbij inzicht ontstaan in mogelijkheden tot verbetering, bijvoorbeeld om menselijk gedrag en infrastructuur met elkaar te verbinden. Wat nog in de kinderschoenen staat, is integraal beleid op andere facetten van verkeersveiligheid: samenwerking en inzet op het gebied van verkeersveiligheid bij andere beleidsvelden dan verkeer en vervoer. Kansrijke beleidsvelden zijn de ruimtelijke ordening (beïnvloeden van mobiliteit), volksgezondheid (bijvoorbeeld ten aanzien van alcoholgebruik), onderwijs (educatie en gedrag in het verkeer). Inzet op een integrale inbedding is daarmee een belangrijk vliegwiel voor vernieuwing van de verkeersveiligheidsaanpak! 12 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak

13 Kansen voor het verbeteren van de integrale aanpak: Samenwerking met aanpalende beleidsvelden in gang zetten (kwartier maken bij verschillende overheden, beleidsafdelingen). Betere integratie infrastructuur, educatie en gedrag (gekoppeld aan SPI s). Integratie met beheer en onderhoud opgaven (zie ook door met Duurzaam Veilig ). Gebruik maken van burgerkracht (experimenteren met burgerparticipatie). Kiezen voor een wijk- en dorpsgerichte aanpak. Veiligheid in de schoolomgeving in brede zin verbeteren. Sluiten van Safety Deals (kwartier maken bij verschillende organisaties). 3.3 Door met Duurzaam Veilig Van de verkeersongevallen wordt bijna 95% veroorzaakt door menselijk falen. Verkeersonveiligheid is daarmee een rechtstreeks resultaat van een gedraging in het verkeer. Dit maakt de mens de maat der dingen als het om verkeersveiligheid gaat. Duurzaam Veilig is een integrale benadering van het verkeerssysteem: weg, mens en voertuig. Weg en voertuig dienen aan te sluiten bij wat de mens kan, en dienen bescherming te bieden. De mens moet door opvoeding (educatie, voorlichting en voorbeeldgedrag) goed zijn voorbereid op de verkeerstaak en uiteindelijk worden gecontroleerd (handhaving) of hij wel veilig aan het verkeer deelneemt. Vasthouden aan de principes van Duurzaam Veilig is wenselijk, maar het is van belang om de bakens te verzetten en focus aan te brengen om zo te komen tot een effectievere aanpak. Hierbij kan voor de komende jaren het beste worden aangesloten bij de door de SWOV aangeduide aandachtsgebieden. Groep of factor Ernstige verkeersslachtoffers Fietsers Ouderen, brom-/ snorfiets Voetgangers Jongeren Specifiek risicogedrag: snelheid Specifieke risicogedragingen: vermoeidheid, alcoholgebruik, afleiding, roodlicht negatie Specifiek letsel: hoofd, onderbeen, heup Specifieke risicosituatie: slecht weer Motivatie Relatief ongunstige ontwikkeling. Relatief ongunstige ontwikkeling in aantal slachtoffers, verwachte negatieve ontwikkeling, hoog aandeel in letsellast en hoog risico. Relatief ongunstige ontwikkeling in aantal slachtoffers, hoog risico. Hoge letsellast per slachtoffer, hoog risico. Hoog risico, vooral als autobestuurder. Vooral auto en gemotoriseerde tweewielers. Vermoeidheid, alcoholgebruik, afleiding, roodlichtnegatie zijn belangrijke risicogedragingen voor alle weggebruikers. Hoofdletsel (fietsers en bestelauto inzittenden), onderbeenletsel (tweewielers en voetgangers), heupletsel (oudere tweewieler gebruiker). Slecht weer is een risicoverhogende factor voor alle weggebruikers. Tabel: Aandachtsgebieden in beleidsontwikkeling (bron: verkeersveiligheidsbalans (SWOV, 2014)) De inrichting wegen: van curatief naar preventief Met de black spot benadering, invoeren van de essentiële herkenbaarheidskenmerken (EHK), implementeren van Kosten Efficiënte Maatregelen (KEM) op een deel van het provinciale wegennet en een (sobere) inrichting van verblijfsgebieden is een belangrijke basis gelegd voor een verkeersveilige infrastructuur. Het is tijd voor een belangrijke volgende stap: naar een preventieve aanpak van verkeersonveiligheid. Een preventieve aanpak vergt een omslag in denken en doen en een beleidsmatige aanpak door bijvoorbeeld: Risico s in het wegennet in kaart brengen. Koppeling met beheer en onderhoud opgaven leggen. Prioritering van het wegennet. Zorgdragen voor een investeringsstrategie en investeringsbudget. Veiligheidstoets op (BDU) projecten. Veilige fietsinfrastructuur. Veilige inrichting van traversen ( dorpse doorsnijdingen ). Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 13

14 De inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig blijven van kracht. Vergevingsgezinde infrastructuur is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Nog meer dan in het verleden, moet een bewuste en expliciete afweging worden gemaakt om wel of niet verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen. Uitgangspunt is om gerichte interventies te plegen op risicovolle locaties, en zowel in het plan als de uitvoering van maatregelen gedrag van verkeersdeelnemers mee te nemen. De menskant Educatie en voorlichting Een deel van de weggebruikers gedraagt zich onveilig, ondanks goede infrastructuur. De Constante Risico Theorie stelt dat als mensen zich veiliger voelen, dan gaan ze zich zo veel onveiliger gedragen dat hun oude niveau van acceptabel (en eerder ervaren risico) weer is bereikt. Hoe hoog of laag deze risicogrens ligt, is sterk afhankelijk van factoren zoals cultuur, opvoeding en leeftijd. Risico s worden hierbij bewust en onbewust genomen. De uitdaging is het acceptabele risiconiveau positief te beïnvloeden, waardoor risicovolle gedragingen worden verminderd. Door educatie en voorlichting, specifiek gericht op beïnvloeding van cultuur en gedrag, kan dit worden bewerkstelligd. Educatie en voorlichting is daarmee een belangrijk onderdeel van de gedragsverandering die nodig is om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Niet alleen als losse acties, maar juist als onderdeel van een integrale aanpak samen met (gebruik van) infrastructuur en handhaving. Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid in Oost-Nederland (ROV Oost-NL) heeft een belangrijke signalerende, initiërende en uitvoerende rol op dit vlak 3. In samenhang met de eerder genoemde prestatie-indicatoren en aandachtsgebieden, kan doelgericht gewerkt worden aan specifieke risico s en doelgroepen. Kansen die kunnen worden benut: De signalerende en uitvoerende rol van het ROV Oost-NL gebruiken om nieuwe samenwerkingsverbanden tot stand te brengen op het gebied van gedragsbeïnvloeding. Smaller en doelgerichter aanbod van educatie en voorlichtingsprojecten. Kennis over gedrag verbinden met infrastructurele knelpunten en oplossingen. Focus op specifieke doelgroepen. Kinderen en jongeren Door een nadruk op kinderen op de basisschool en onderbouw van de middelbare school (jongeren) is een daadwerkelijke cultuur- en gedragsverandering in het verkeer op latere leeftijd vorm te geven. Meer kennis op het gebied van gedragsverandering bij oudere kinderen is noodzakelijk om veilig gedrag (alsnog) bij deze groep en bij jonge automobilisten te verbeteren. Ouderen Er komen steeds meer ouderen, en oudere ouderen. Mobiliteit van ouderen is van groot belang voor de zelfredzaamheid en het ontplooien van sociale activiteiten. Mobiliteit van ouderen heeft echter wel gevolgen voor de verkeersveiligheid. Integraal veiligheidsbeleid voor ouderen heeft een grote kans van slagen. We willen dan ook specifiek zoeken naar mogelijkheden om de verkeersveiligheid voor ouderen mee te nemen bij andere beleidsterreinen. Technologische ontwikkelingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan verkeersveiligheid van en door ouderen. 3 Het ROV Gelderland en het ROV Overijssel werken vanaf 2014 nauw samen als ROVON om op het gebied van educatie, communicatie, handhaving en infrastructuur zich in te zetten voor de verkeersveiligheid in Overijssel, gericht op gedragsbeïnvloeding. 14 Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak

15 Handhaving Zoals hiervoor gesteld gedraagt een deel van de weggebruikers zich onveilig ondanks (of juist door) goede infrastructuur, voorlichting en scholing. Als onderdeel van een integrale aanpak is handhaving dan ook een belangrijk onderdeel om de risico s die deze groep weggebruikers veroorzaakt te beperken. Handhaving is een taak van de Politie en het Openbaar Ministerie en is in combinatie met goede voorlichting onmisbaar bij het veranderen van verkeersonveilig gedrag van bestuurders. De HelmGRAS 4 handhavingsthema s blijven ook de komende jaren nog relevant. Door wegbeheerder en Politie nauwer met elkaar te laten samenwerken, kan samen gewerkt worden aan de aanpak van onveiligheid voor specifieke risico s, doelgroepen en locaties. Op basis van de gedefinieerde risico s en de nog te analyseren risicovolle delen van het verkeersnetwerk, kan de inzet worden afgestemd. Ook locaties waar veel klachten zijn over verkeersonveilig gedrag, kunnen hierin mee worden genomen. Binnen de bestaande handhavingskaders benutten van kansen voor een meer effectieve bijdrage van handhaving in het verkeersveiligheidsbeleid door: Gerichte handhaving op specifieke doelgroepen en locaties. Handhaven op subjectieve onveiligheid meenemen als onderdeel van een integrale aanpak. Voertuig De ontwikkelingen in de interactie tussen voertuig en infrastructuur nemen een vlucht. De komst van grote datastromen (Big Data) en snelle verwerking van informatie leidt in de toekomst tot grote technologische mogelijkheden, ook op het gebied van verkeersveiligheid. Deze mogelijkheden worden gezien en opgepakt door een groot scala aan private partijen in de software- en auto-industrie. Een vraag die hierbij speelt is wanneer in-car systemen de eisen aan weginfrastructuur daadwerkelijk gaan veranderen. De toepassing en implementatie van voertuigtechniek is in eerste instantie geen taak van (lagere) overheden. Eerder is aangegeven dat de rijtaak wel drastisch kan veranderen. Van systemen die de bestuurder informeren, zullen in de toekomst steeds meer taken van de bestuurder door de systemen overgenomen kunnen worden. Voor de overheden in Overijssel is het in eerste instantie van belang kennis te nemen van, en inzicht te krijgen in de mogelijke toepassingen van voertuigontwikkelingen, en de gevolgen hiervan op de rijtaak en de verkeersveiligheid. Overheden en met name provincie Overijssel - moeten bepalen wat ze als hun taak beschouwen om hierin een bijdrage te leveren. 3.4 Kennis en innovatie Kennisontwikkeling is van groot belang om de nieuwe uitdagingen het hoofd te bieden. De samenwerking binnen het Brede Aanpak Verkeersveiligheid Overijssel (BAVO) en Regionaal UitvoeringsProgramma (RUP) maakt kennisdelen eenvoudig mogelijk. Nieuwe kennis kan de verschillende partners snel bereiken en discussie over toepassing vindt plaats in breed verband. De uitdaging is hierin ook nieuwe partners te zoeken en te betrekken. Hiervoor kan gedacht worden aan een nauwere samenwerken met kennisinstituten zoals SWOV, Windesheim Zwolle, Saxion, UT Twente en CROW, maar ook aan maatschappelijke organisaties en marktpartijen zoals het georganiseerde bedrijfsleven, bond van Verzekeraars en ANWB. Uitdagingen die er voor de korte en lange termijn onder meer zijn: Inzicht in en toepassen van gedrag- en cultuurverandering in relatie tot verkeersveiligheid. Ontwikkelen eenduidige methodiek voor pro-actief meten en monitoren. Voertuigontwikkelingen en de gevolgen hiervan. Inzicht in de effecten van onze investeringen (evaluatie en monitoring). (De aanpak van) subjectieve verkeersonveiligheid. 3.5 Focus op kansrijke maatregelen Vanuit de werkbijeenkomsten zijn de meest kansrijke oplossingsrichtingen die in de bijlage zijn beschreven voor de korte termijn benoemd. De top vijf bestaat uit: 1 Inzicht in en toepassen van gedrag- en cultuurverandering in relatie tot verkeersveiligheid. 2 Samenwerking met aanpalende beleidsvelden. 3 Integratie met beheer en onderhoud. 4 Veilige fietsinfrastructuur. 5 Het sluiten van Safety Deals. Een vernieuwde aanpak dient zich in belangrijke mate te richten op deze oplossingsrichtingen. 4 Helmgebruik op de bromfiets/motorfiets, verkeersovertredingen ten aanzien van het gebruik van de veiligheidsgordel/beveiligingsmiddelen, Rijden door rood licht overtredingen, alcoholgebruik in het verkeer, overschrijding maximum snelheid in het verkeer. Op weg naar een nieuwe verkeersveiligheidsaanpak 15

Modelaanpak Veilig Fietsen

Modelaanpak Veilig Fietsen Modelaanpak Veilig Fietsen Een handreiking voor het opstellen of versterken van een lokale aanpak veilig fietsen Melanie Schultz van Haegen, Minister van Infrastructuur en Milieu Voorwoord Rapportage Modelaanpak

Nadere informatie

Door met Duurzaam Veilig

Door met Duurzaam Veilig Door met Duurzaam Veilig De geactualiseerde visie in het kort Nationale Verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV wetenschappelijk

Nadere informatie

Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012

Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012 Fietsveiligheid Best practices Nederlandse gemeenten in 2012 Fietsberaadpublicatie 23 2 Colofon Deze publicatie is tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking

Nadere informatie

Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013 R-2014-2

Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013 R-2014-2 Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2013 R-2014-2 1. Inleiding Het aantal verkeersdoden in Nederland is de laatste drie jaar ongeveer stabiel en het aantal ernstig verkeersgewonden lijkt, na enkele

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002

Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding. Jaarverslag 2001 2002 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag 2001 2002 Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe Verkeersveiligheid & Gedragsbeïnvloeding Jaarverslag 2001 2002 Mei

Nadere informatie

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981

AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 NHL HOGESCHOOL IN OPDRACHT VAN DE PROVINCIE GRONINGEN AFSTUDEERSCRIPTIE HERINRICHTING PROVINCIALEWEG N981 VANAF DE SCHEIDING (FRIESE GRENS T/M KORNHORN) September 2009 t/m maart 2010 Rapportage Provincialeweg

Nadere informatie

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014

B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 B. Startnotities nieuw beleid 2013-2014 119 DUURZAAM EN VEILIG Begin 2011 is de startnotitie Duurzaam en veilig opgeleverd en in februari als een van de vier startnotities aan de raad aangeboden. Bij de

Nadere informatie

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid

Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Integraal Veiligheidsplan 2013-2016 gemeente Enschede Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Aanleiding 1.2. Regierol gemeente 1.3. Totstandkoming IVP Enschede 1.4.

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo

Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Afstudeerrapport van J. de Boer Afstudeerrapport Verkeersveiligheidsanalyse gemeente Hengelo Een analyse van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid

Nadere informatie

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst

Stedelijk verkeersmanagement. Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Stedelijk verkeersmanagement Problemen van nu en richtingen voor de toekomst Ben Immers TrafficQuest ben.immers@gmail.com Henk Taale TrafficQuest, Rijkswaterstaat & TU Delft henk.taale@rws.nl Serge Hoogendoorn

Nadere informatie

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Kansen pakken en meters maken. Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid Kansen pakken en meters maken Een tussentijdse evaluatie van het Enschedese energie- en klimaatbeleid

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8

Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 3 Kaders en ontwikkelingen... 4 Evaluatie: Wat hebben we bereikt?... 8 21 maart 2013 Inhoud Inhoud... 1 1 Inleiding... 3 1.1 Gezondheidsbeleid op Walcheren... 3 1.2 Leeswijzer... 3 2 Kaders en ontwikkelingen... 4 2.1 Inleiding... 4 2.2 Kaders... 4 2.2.1 Wet Publieke Gezondheid

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE PS2006-689 Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Meer bereiken met onderhoud HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Programmabegroting 2013 C o n c e p t

Programmabegroting 2013 C o n c e p t 2013 Programmabegroting Concept Begroting 2013 gemeente Doetinchem 1 Inhoudsopgave programmabegroting 2013 Paginanummers volgen in originele document Beleidsbegroting 2013 1 Inleiding Leeswijzer 2 Toelichting

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Kadernota. Zorg voor Jeugd

Kadernota. Zorg voor Jeugd Kadernota Zorg voor Jeugd Juli 2013 1 Voorwoord Voor u ligt de Kadernota Zorg voor Jeugd. Deze nota gaat, in beleidstaal, over de 'transformatie Zorg voor Jeugd'. In gewone mensentaal gaat zij over de

Nadere informatie

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit

Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Stadsplein 1 3431 LZ www.nieuwegein.nl Ruimtelijke Ontwikkeling Afdeling Verkeer Nieuwegein verleidt Op weg naar duurzame mobiliteit Gemeentelijke Mobiliteitsplan+, 2030 Raadsnummer

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020. Verder met mobiliteit. regiotwente.nl Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit regiotwente.nl Colofon uitgave: redactie en teksten: ontwerp en realisatie: fotografie: drukkerij: verschijning: oplage: Het Regionaal Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Integraal veiligheidsbeleid 2015 2018 gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Openbare Orde & Veiligheid, afdeling BOB Voorwoord De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Nadere informatie

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1

Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Integrale opdracht Handhaving Plan van aanpak Verkeer Burgemeestersbuurt Ede-Oost April 2013 Mariska Wilms-Butselaar 1045P5Q10 Plan van aanpak Verkeersonveiligheid Ede-Oost Pagina 1 Voorwoord Deze opdracht

Nadere informatie

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns

Colofon. Projectgroep ontwikkeling Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 René van den Kerkhof Hans Spooren Saskia Terwindt Jeroen Tuns Colofon Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2015-2018 is gezamenlijk tot stand gebracht door de gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre in samenwerking

Nadere informatie

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem.

Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Visie op een krachtige en samenhangende aanpak op het sociale domein in de regio Arnhem. Uitgangspuntennota voor gemeentelijke samenwerking bij de grote decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet, AWBZ-begeleiding

Nadere informatie

Veiligheidsplan 2013-2017

Veiligheidsplan 2013-2017 Veiligheidsplan 2013-2017 Integraal veiligheidsbeleid gemeente Vlagtwedde Vastgesteld op Versie 6 november 2012 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding... 2 2.0 Zorg en veiligheid... 4 2.1 Centrum voor Jeugd, Gezin

Nadere informatie

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit

Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Verder met mobiliteit Concept Regionaal Mobiliteitsplan Twente 2012-2020 Inspraakversie Januari 2013 Vrijgegeven voor inspraak door het Dagelijks Bestuur van

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie