Gemeente Duiven Centerpoort - Nieuwgraaf; SATURN. Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Duiven Centerpoort - Nieuwgraaf; SATURN. Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo"

Transcriptie

1 Gemeente Duiven Centerpoort - Nieuwgraaf; SATURN Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo

2

3 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Gemeente Duiven Centerpoort - Nieuwgraaf; SATURN Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo Rapportnummer: Idn: 211X _6 NL.IMRO.0226.OVNIEUWGRAAF002-ON01 Datum: 16 mei 2013 Contactpersoon opdrachtgever: De heer H. Krewinkel, de heer H. Sentjens Projectteam BRO: Roeland Mathijsen Trefwoorden: Ruimtelijke onderbouwing, Omgevingsvergunning, Saturn, Centerpoort-Nieuwgraaf, gemeente Duiven Bron foto kaft: BRO, Abstract 4 Beknopte inhoud: Ruimtelijke onderbouwing ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo, voor de realisatie van een Saturn elektronicawarenhuis op bedrijventerrein Centerpoort- Nieuwgraaf. BRO Hoofdvestiging Postbus AA Boxtel Bosscheweg WV Boxtel T +31 (0) F +31 (0)

4 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven

5 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Inhoudsopgave pagina 1. INLEIDING Aanleiding Leeswijzer 4 2. PROJECTGEBIED Projectgebied Geldend bestemmingsplan Huidige situatie Huidige verkeersstructuur 8 3. PROJECTPROFIEL: PLANOPZET Toekomstige situatie Parkeren Locatieoverwegingen BESTAAND BELEID Rijksbeleid Provinciaal beleid Ruimtelijke Verordening Gelderland Regionaal beleid Gemeentelijk beleid Structuurvisie Duiven Detailhandelsnota gemeente Duiven VERANTWOORDING Inleiding Verantwoording distributieplanologische aspecten Effecten versterking Nieuwgraaf als themacentrum Effecten toevoeging elektrowarenhuis Verkeer en parkeren Verkeer Parkeren Flora en fauna Archeologie Waterparagraaf 42 Inhoudsopgave 1

6 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Vigerend beleid Waterhuishoudkundige situatie plangebied Relevante waterhuishoudkundige aspecten Bodem Bedrijven en milieuzonering Akoestiek Luchtkwaliteit Externe veiligheid Algemeen Transport gevaarlijke stoffen LPG tankstation Buisleidingen Duurzaamheid UITVOERBAARHEID Maatschappelijke uitvoerbaarheid Wettelijk (voor)overleg Ontwerp omgevingsvergunning Economische uitvoerbaarheid Financieel economische haalbaarheid Verhaal van kosten JURIDISCHE ASPECTEN Omgevingsvergunning Planmethodiek en verbeelding 67 BIJLAGEN Bijlage 1: Lijst van oppervlakten Bijlage 2: Parkeerkencijfers Bijlage 3: Verkennend Natuurwaardenonderzoek, BRO Bijlage 4: Archeologisch onderzoek, Raap Bijlage 5: Groepsberekening Makro LPG tankstation te Duiven, Agel Adviseurs Bijlage 6: Quickscan Bodem Totaal Bijlage 7: Verkeersstructuur Centerpoort-Nieuwgraaf, Goudappel Coffeng Bijlage 8: Tabel Duurzaamheid Saturn Bijlage 9: Onderzoek luchtkwaliteit 2 Inhoudsopgave

7 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding De Media-Saturn Holding is voor haar elektronicaformule Saturn voornemens een nieuwe vestiging te openen op bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf te Duiven. De beoogde locatie betreft het voormalige TNT-terrein aan de Nieuwgraaf op bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Het perceel ligt momenteel braak. Afbeelding 1.1: Ligging projectgebied (bron: Google maps) De gemeente wil medewerking verlenen aan het initiatief omdat met het plan uitvoering wordt gegeven aan de Detailhandelsnota gemeente Duiven 1. Daarin is aangegeven dat bedrijventerrein Nieuwgraaf in potentie goede mogelijkheden heeft om zich verder als PDV/GDV-winkelgebied te ontwikkelen. Door de detailhandelsfunctie van Centerpoort-Nieuwgraaf te versterken, kan het gebied een nog prominentere rol spelen in de regionale en lokale consumentenverzorging (aanvullend aan het vernieuwde hoofdwinkelcentrum). 1 Detailhandelsnota gemeente Duiven, Gemeente Duiven, BRO, 5 juli, vastgesteld 2 juli 2012, kenmerk 204X _10 Hoofdstuk 1 3

8 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Projectafwijkingsbesluit Voor het oprichten van de winkelvestiging van mediaconcern Saturn aan de Cartograaf op het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf (deelgebied De Corridor) is een omgevingsvergunning nodig voor de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan. Om het project planologisch gezien te verankeren is gekozen voor het doorlopen van de uitgebreide omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo. Daarvoor is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. Daarin moeten de ruimtelijke en functionele consequenties van vestiging van Saturn helder worden aangegeven (zowel voor de voorzieningenstructuur als ook voor overige ruimtelijke aspecten zoals overlast, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit). 1.2 Leeswijzer De toelichting is na dit inleidende hoofdstuk als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het projectgebied en de omgeving. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het project zelf: het projectprofiel. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het voor het projectgebied relevante ruimtelijk beleid. Hoofdstuk 5 bevat de verantwoording van de ontwikkeling: zoals het distributieplanologisch onderzoek en de diverse onderzoeken, zoals archeologie, ecologie en milieuaspecten. De maatschappelijke en financiële uitvoerbaarheid komen tot slot aan de orde in hoofdstuk 6. 4 Hoofdstuk 1

9 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 2. PROJECTGEBIED 2.1 Projectgebied Het projectgebied ligt aan de Nieuwgraaf op bedrijventerrein Centerpoort- Nieuwgraaf. Dit bedrijventerrein ligt bij de kern en in de gemeente Duiven. Duiven ligt in de verstedelijkte zone rondom Arnhem aan de rijksweg A12 en maakt deel uit van de stadsregio Arnhem-Nijmegen. Het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf behoort, samen met Centerpoort-Zuid tot de bedrijvenzone langs de A12. Deze bedrijvenzone is het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Oost-Nederland. Aan de noordzijde van de A12 zijn dit de bedrijventerreinen Roelofshoeve en Centerpoort-Noord, aan de zuidzijde van de A12 zijn dit Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort-Zuid. Afbeelding 2.1: Ligging projectgebied (bron: Google maps) Hoofdstuk 2 5

10 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 2.2 Geldend bestemmingsplan Het perceel maakt deel uit van het terrein dat ook bekend staat onder de naam De Corridor (het voormalige TNT-terrein), dat door vertrek van de aanwezige functies gesaneerd is en deels opnieuw is ingericht als bedrijventerrein. Het TNT kantoor ligt ten noorden van het projectgebied. In het vigerende bestemmingsplan Bedrijventerrein De Corridor (vastgesteld 29 september 2008 en goedgekeurd door GS op 7 januari 2009), met de bestemming Bedrijfsdoeleinden (horeca toegestaan) is de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling voor de vestiging van een Saturn-winkel op een perceel aan de Nieuwgraaf in Duiven niet mogelijk. Afbeelding 2.2: Bestemmingsplan 'Bedrijventerrein De Corridor' (2008) Tevens geldt voor dit gebied het bestemmingsplan Archeologie. Het betreft een paraplubestemmingsplan, dat een vertaling bevat van het gemeentelijke archeologische beleid. Het bestemmingsplan Archeologie is vastgesteld op 31 mei In paragraaf 6 Hoofdstuk 2

11 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 5.5 (Archeologie) wordt nader ingegaan op de consequenties van dit plan voor het projectafwijkingsbesluit. In het ontwerp bestemmingsplan Centerpoort-Nieuwgraaf en Centerpoort Zuid van januari 2013 heeft het perceel de bestemming Bedrijventerrein met de mogelijkheid om via een afwijkingsprocedure perifere detailhandel, categorie 1, toe te staan. Daaronder valt ook o.a. een elektronicawinkel (detailhandel in bruin-wit-grijsgoed met een brutovloeroppervlakte van m2 bvo of meer). De verwachting is dat dit bestemmingsplan in juli 2013 in werking treedt (vaststelling van het plan is voorzien op 27 mei 2013). De realisatie van Saturn is niet direct mogelijk op grond van dit bestemmingsplan. Omdat de vestiging van Saturn niet mogelijk is op grond van het bestemmingsplan De Corridor, en ook niet (direct) op grond van bestemmingsplan Centerpoort- Nieuwgraaf is ervoor gekozen om vooruitlopend op de vaststelling van dit laatste bestemmingsplan - voor het project de procedure van de uitgebreide omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) ex artikel 2.12 lid 1a sub 3 Wabo te doorlopen. Daarvoor is een ruimtelijke onderbouwing noodzakelijk. 2.3 Huidige situatie In de huidige situatie is het plangebied braakliggend. De gehele infrastructuur rondom het perceel is gerealiseerd en ingericht. Het projectgebied is gelegen op het meest noordelijke deel van bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Het bedrijventerrein is gelegen ten noorden van Duiven en wordt aan de oostzijde begrensd door Rijksweg A12 en aan de noordzijde door de Rivierweg. Het terrein wordt ingesloten door de Nieuwgraaf en bevindt zich tussen de wegen Cartograaf en Nieuwgraaf. Hoofdstuk 2 7

12 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Afbeelding 2.3: Bestaande situatie Het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf is bruto circa 100 hectare groot. Er zijn met name (groot-)handels-, distributie- en transportbedrijven gevestigd. Daarnaast bevat Nieuwgraaf het grootste PDV-cluster binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen, met vestigingen van bijvoorbeeld de IKEA, Leen Bakker en de PRAXIS. Nieuwgraaf is een thematisch winkelcentrum, gericht op Wonen en in en om het huis met zowel een lokale, regionale als bovenregionale functie. Het streven is om deze positie verder uit te bouwen. Ook is er horeca op het bedrijventerrein gevestigd zoals de McDonald s en een hotel. 2.4 Huidige verkeersstructuur Hoofdontsluitingsstructuur Het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf is gesitueerd aan de zuidzijde langs de A12. Het bedrijventerrein is via twee afslagen van deze snelweg te bereiken: aan de oostzijde afslag 28 die uitkomt op de Noordsingel en aan de westzijde afslag 27 die uitkomt op de Rivierweg (N388). De Rivierweg is een belangrijke regionale verbinding tussen onder meer Doesburg en Westervoort. Ook is deze weg van groot belang voor de ontsluiting van de bedrijventerreinen Centerpoort-Nieuwgraaf en Roe- 8 Hoofdstuk 2

13 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven lofshoeve. In het afgelopen jaar is de Rivierweg en een deel van de Nieuwgraaf heringericht waardoor de doorstroming voor het gemotoriseerd verkeer (ook naar de toekomst toe) sterk is verbeterd. De bereikbaarheid van de bedrijventerreinen voor het gemotoriseerde verkeer is goed. Interne ontsluitingsstructuur Binnen het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf is de Nieuwgraaf de belangrijkste interne ontsluitingsweg. Het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf is vervolgens via de Rivierweg goed bereikbaar vanaf de A12. Voor het bedrijventerrein Centerpoort-Zuid is de Graafsingel de belangrijkste interne ontsluitingsweg. Dit bedrijventerrein is vervolgens via de Westsingel en de Noordsingel goed bereikbaar vanaf de A12. Openbaar vervoer Het bedrijventerrein is ook bereikbaar met het openbaar vervoer. Op de Rivierweg stopt de bus die rijdt van Arnhem naar Doesburg, via Centerpoort-Nieuwgraaf. De concentratie van de bedrijventerreinen langs de A12 heeft grote potentie om te worden opgenomen in een openbaar vervoernetwerk. Busroutes die voor veel werknemers uit de omliggende plaatsen Duiven, Westervoort, Zevenaar, Doesburg en Arnhem voor een goede verbinding met de bedrijventerreinen zorgen, bevorderen het gebruik van openbaar vervoer. Dat geldt niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de bezoekers en zeker voor de vele mensen die naar bezoekersintensieve bedrijven als IKEA en Makro gaan. Onlangs is er een nieuwe busverbinding (lijn 65) tot stand gekomen tussen Duiven, bedrijventerrein Graafstaete en Centerpoort-Nieuwgraaf en verder richting Doesburg. Langzaam verkeer De Nieuwgraaf is geheel ingericht met vrijliggende fietspaden. Het perceel is daarmee optimaal en veilig bereikbaar voor fietsers. Op de overige delen van het bedrijventerrein zijn geen vrijliggende fietspaden aangelegd. Het fiets- en autoverkeer wordt hier gecombineerd op de rijbaan. Op sommige wegen is wel een (rode) fietspadarcering aangegeven. Voor voetgangers zijn er op de bedrijventerreinen weinig separate voorzieningen gerealiseerd. De voetpaden die zijn aangelegd langs de wegen zijn met name bedoeld voor gebruik door de werknemers van de verschillende bedrijven in bijvoorbeeld de lunchpauze. Hoofdstuk 2 9

14 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 10 Hoofdstuk 2

15 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 3. PROJECTPROFIEL: PLANOPZET 3.1 Toekomstige situatie De nieuwbouw omvat een bruto vloeroppervlakte (bvo) van m2 met een winkelruimte van m² wvo 2 voor het vestigen van een elektronicazaak. Er worden circa bezoekers per week verwacht. Het te bouwen bedrijfspand heeft twee verdiepingen; de begane grond heeft een wvo van circa m2 en de verdieping circa m2. De bouwhoogte bedraagt ruim 12 meter, dat is inclusief technische ruimten op het dak, de goothoogte bedraagt 10 meter. Het betreft een nagenoeg vierkant bouwwerk, met bouwaccenten aan de gevel. Afbeelding 3.1: Vooraanzicht De entree van het gebouw is duidelijk gemarkeerd en bevindt zich aan de voorkant van het gebouw. Aan de linkerzijde van het pand bevindt zich de toegang tot het parkeerdek. Naast grote raampartijen wordt er in de gevels gebruik gemaakt van antracietkleurige dan wel zwarte gevelbekleding, aangescherpt met oranje details. 2 Wvo = winkelvloeroppervlakte. I.c. bedraagt de verhuurbare oppervlakte circa m2. De totale bruto vloeroppervlakte bedraagt afgerond m2 (zie bijlage 1) Hoofdstuk 3 11

16 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Parkeren Het parkeren vindt plaats zowel op maaiveld als op het gebouw (parkeerdek). In de nieuwe situatie worden er in totaal 165 parkeerplaatsen op eigen terrein gerealiseerd (parkeerdek: 99 pp en maaiveld: 66 pp (incl. 2 pp voor mindervaliden ). Daarnaast kan indien nodig - gebruik worden gemaakt van parkeergelegenheid op het naastgelegen terrein, waar ongeveer 41 parkeerplaatsen beschikbaar zijn. Zie ook paragraaf Parkeren Afbeelding 3.1: Plattegrond nieuwe situatie 3.2 Locatieoverwegingen In de Detailhandelsnota gemeente Duiven 3 is expliciet uitgesproken dat bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf in potentie goede mogelijkheden heeft om zich verder als PDV/GDV-winkelgebied te ontwikkelen. De vestiging van Saturn in het plangebied betekent in dit verband een versterking voor de locatie en een versterking van Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf: 3 Detailhandelsnota gemeente Duiven, Gemeente Duiven, BRO, 5 juli, vastgesteld 2 juli 2012, kenmerk 204X _10 12 Hoofdstuk 3

17 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Met de vestiging van Saturn kan gestalte worden gegeven aan een verdere uitbouw van Centerpoort-Nieuwgraaf tot een meer compleet themacentrum wonen, waarbij ingezet wordt op een verdere versterking van de detailhandelsfunctie in wonen en in- en om het huis ; Saturn als grootschalig elektrowarenhuis is een belangrijke trekker voor Centerpoort-Nieuwgraaf, mede gelet op de liggen nabij de entree van het bedrijventerrein aan de noordzijde; De vestiging van Saturn biedt kansen voor de versterking van de regiofunctie van Centerpoort-Nieuwgraaf. Uitbouw Centerpoort-Nieuwgraaf tot een compleet themacentrum wonen Het beleid richt zich met name op een verdere versterking van de detailhandel op (een deel van) het bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Hier wordt gestreefd naar een uitbouw tot een meer compleet themacentrum wonen. Centerpoort- Nieuwgraaf biedt hiervoor goede randvoorwaarden. In dit verband is de vestiging van nieuwe, binnen het thema passende winkels in principe mogelijk in het aangegeven concentratiegebied (zie paragraaf 5.2). Trekker voor Centerpoort-Nieuwgraaf Grootschalige en volumineuze elektrowarenhuizen kennen een relatief hoge bezoekersintensiteit en zijn daarmee belangrijke trekkers voor winkelgebieden. Zij zijn sterk van invloed op de bezoekersstromen. De locatie van elektrowarenhuizen kan bepalend zijn voor het functioneren van de overige winkels in het gebied. In combinatie met parkeerfaciliteiten kunnen deze warenhuizen belangrijke trekkers vormen voor winkelgebieden. De specifieke vestigingslocatie van Saturn op Centerpoort- Nieuwgraaf is een prima plek voor een dergelijke trekker. De locatie sluit rechtstreeks aan op de bestaande bewinkeling aan de hoofdverkeersader. Bovendien wordt hiermee de entreefunctie van Centerpoort-Nieuwgraaf versterkt. Conclusie: de ontwikkeling van het bestaande detailhandelscluster wordt gestimuleerd. Mogelijkheden voor fysieke verbinding De ambitie van de gemeente Duiven is om de relatie tussen de deelgebieden te versterken door middel van een fysieke verbinding. Gezien de korte afstand van de vestigingslocatie van Saturn tot de overige winkelvoorzieningen op het bedrijventerrein liggen er kansen voor een winkelboulevard. De ruimtelijke synergie wordt op deze manier versterkt en de aantrekkelijkheid voor de consument neemt toe. Hoofdstuk 3 13

18 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Kansen voor versterking regiofunctie De uitstekende bereikbaarheid van de vestigingslocatie vanaf de A12 zorgt ervoor dat de consument eenvoudig en gericht aankopen kan doen. De keuzemogelijkheden en de aantrekkingskracht van de bestaande winkels nemen door de komst van Saturn toe. Inherent aan deze ontwikkeling zal de regiofunctie van Centerpoort- Nieuwgraaf toenemen waardoor het functioneren van de winkelvoorzieningen wordt versterkt. Bovendien neemt de verblijfsduur in het winkelgebied toe, net zoals de hoeveelheid combinatiebezoeken. 14 Hoofdstuk 3

19 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven 4. BESTAAND BELEID 4.1 Rijksbeleid Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) De AMvB Ruimte wordt in juridische termen aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het besluit is op 30 december 2011 in werking getreden en op 1 oktober 2012 zijn enkele wijzigingen in werking getreden 4. In de AMvB zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. De AMvB Ruimte is gericht op doorwerking van de nationale belangen in bestemmingsplannen en ruimtelijke plannen. De onderwerpen in het Barro betreffen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote Rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, Ecologische Hoofdstructuur (EHS), erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het kustfundament en het IJsselmeergebied. Met het rijksbeleid legt het kabinet een grotere verantwoordelijkheid bij decentrale overheden. De uitvoering van het beleid ligt primair bij de gemeenten, terwijl voor de provincies een belangrijke kaderstellende, coördinerende en controlerende taak is weggelegd. Ladder voor duurzame ontwikkeling Het locatiebeleid detailhandel is uit het Barro meer in algemene zijn overgeheveld naar het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Daarin is per 1 oktober 2012 in artikel een lid 2 ingevoegd waarin een motiveringsplicht is opgenomen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen (inclusief detailhandel) in bestemmingsplannen 5. In de toelichting van het bestemmingsplan of ruimtelijke onderbouwing moet hiervoor een verantwoording plaatsvinden aan de hand van een drietal opeenvolgende treden (de ladder duurzame verstedelijking ). Zie paragraaf Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (vastgesteld 13 maart 2012) staan de plannen van de Rijksoverheid voor ruimte en mobiliteit. In de Structuurvisie is aangegeven in welke infrastructuurprojecten het Rijk de komende jaren wil inves- 4 5 Besluit tot wijziging van het Barro en het Bro, Staatsblad 2012, 388, i.w.t. 1 oktober 2012 Artikel lid 2 Hoofdstuk 4 15

20 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven teren en op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden. Provincies en gemeenten krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. De structuurvisie vervangt meerdere rijksnota's waaronder de Nota Ruimte. Conclusie Het onderhavige plan bevindt zich niet in de nationale hoofdstructuur en omvat geen ontwikkelingen van landsbelang. Het beleid inzake het realiseren van een detailhandelsvestiging wordt dan ook neergelegd bij de decentrale overheden. 4.2 Provinciaal beleid Streekplan Gelderland 2005 (provinciale structuurvisie) Met de inwerkingtreding van de Wet ruimtelijke ordening per 1 juli 2008 heeft het streekplan Gelderland 2005 de status van structuurvisie gekregen. Dat betekent dat de inhoud van het streekplan voor de provincie de basis blijft voor haar eigen optreden in de ruimtelijke ordening. De provincie wil er in voorzien dat voldoende ruimte wordt gereserveerd voor de toekomstige behoefte aan woningen en arbeidsplaatsen (bedrijventerrein). Dit leidt voor de periode voor het KAN-gebied (de stadsregio Arnhem-Nijmegen) tot een indicatieve opgave van 460 hectare netto aan bedrijventerrein. Het plangebied is gelegen in het bebouwde gebied van het rode raamwerk, binnen het stedelijke netwerk Arnhem-Nijmegen en binnen bestaand bebouwd gebied. In het provinciaal beleid voor stedelijke ontwikkeling wordt onderscheid gemaakt tussen 'bestaand bebouwd gebied' en 'stedelijke uitbreiding'. Het accent van de provinciale beleidsambities ligt op de vernieuwing en het beheer en onderhoud van bestaand bebouwd gebied. Hiervoor zijn onder meer nodig: een verhoging van de kwaliteit van de leefomgeving en openbare ruimte door fysieke aanpassingen; het oplossen en voorkomen van milieuproblemen en -knelpunten door een duurzame planontwikkeling; intensivering van het stedelijk grondgebruik, maar wel met behoud van karakteristieke elementen en zorgvuldig omgaan met open ruimten daarbinnen; optimalisering van het gebruik van het bestaand bebouwd gebied: meer gebruik van de verticale dimensie (hoogte, diepte) en van de tijdsdimensie (meervoudig gebruik van dezelfde gebouwde ruimte). 16 Hoofdstuk 4

21 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven De provincie heeft afspraken gemaakt met de regio s om indicatief de reservering van uitbreidingsruimte voor stedelijke functies uit te werken. Dit is uitgewerkt in de Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties (2010). Conclusie De ontwikkeling past binnen het beleid van de provinciale structuurvisie. Onderhavig initiatief staat realisatie van de doelstellingen van de provinciale structuurvisie niet in de weg Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties Op 30 juni 2010 is door Provinciale Staten van Gelderland de Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties vastgesteld. Deze structuurvisie dient als uitwerking van de programmeringsopgave bedrijventerreinen die aangekondigd was in het provinciaal streekplan. De opgave ligt in het realiseren van voldoende ruimte voor bedrijfsontwikkeling, van goede kwaliteit en in het voorkomen van overschotten en leegstand. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat allereerst wordt ingezet op benutting van bestaande bedrijventerreinen, vervolgens op revitalisering en pas daarna op uitbreiding en aanleg van nieuwe terreinen (de SER-ladder). Bij onderhavig plangebied is, als bestaand bedrijventerrein, met name van belang dat wordt ingezet op herstructurering. Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van het bestaande bedrijventerrein door middel van een goede ruimtelijke inpassing, een zorgvuldige vormgeving, een zo laag mogelijke milieubelasting en een intensivering van het grondgebruik. Om te komen tot een versnelde aanpak van de herstructurering heeft de provincie met de in de regio samenwerkende gemeenten een provinciaal herstructureringsprogramma bedrijventerreinen (PHP) opgesteld. De provincie ziet perifere en grootschalige detailhandel als een specifieke bedrijfssector die een bijzondere ontwikkeling doormaakt en een passende plek nodig heeft. Ze wil er voor zorgen dat ook deze sectoren zo goed mogelijk kunnen worden geaccommodeerd. Conclusie Onderhavig project staat de doelstellingen uit de structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties, met name de beoogde herstructurering van de bedrijventerreinen, niet in de weg. De ontwikkeling ziet op perifere en grootschalige detailhandel, waar ook in de structuurvisie specifieke aandacht voor is. Hoofdstuk 4 17

22 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Ruimtelijke Verordening Gelderland Het streekplan Gelderland 2005 heeft op grond van het overgangsrecht de status gekregen van structuurvisie ingevolge artikel 2.2 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening. Daarnaast kunnen, indien provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken, bij of krachtens provinciale verordening respectievelijk bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld omtrent de inhoud en toelichting van bestemmingsplannen. De Ruimtelijke Verordening Gelderland voorziet hierin. De verordening richt zich net zo breed als het streekplan op de fysieke leefomgeving in de provincie. De vigerende ruimtelijke structuurvisie hanteert als uitgangspunt dat nieuwe verstedelijking voor wonen en werken hoofdzakelijk plaatsvindt binnen het bestaand bebouwd gebied. De verordening legt dit beleid van bundeling en intensivering vast door hiervoor voorschriften op te nemen. Voorschriften ten aanzien van werken, zoals bedrijventerreinen of kantoorlocaties, zijn nog niet in deze verordening opgenomen, aangezien nieuw beleid ter zake in voorbereiding was op het moment van vaststelling van de ontwerpverordening. Dit beleid (zoals opgenomen in de Structuurvisie bedrijventerreinen en werklocaties) is in de eerste herziening van de Ruimtelijke Verordening Gelderland, zoals deze op 27 juni 2012 door Provinciale Staten is vastgesteld, overgenomen (op 19 december 2012 is de tweede herziening vastgesteld). Bij de afzonderlijke voorschriften uit de verordening is in de artikelsgewijze toelichting een korte duiding en verantwoording van het provinciaal belang opgenomen. De voor het plan van belang zijnde voorschriften zijn navolgend kort behandeld. In de Ruimtelijke Verordening Gelderland is het beleid uit de Structuurvisie Bedrijventerreinen en werklocaties, zie bovenstaand, overgenomen. Artikel 24 Grootschalige detailhandel 24.1 In een bestemmingsplan wordt vestiging van grootschalige detailhandelsvoorzieningen alleen binnenstedelijk of perifeer, buiten bestaande dan wel bestemde winkelgebieden, toegestaan In aanvulling op het bepaalde in 24.1 kunnen grootschalige detailhandelsvoorzieningen slechts op perifere locaties worden toegestaan, indien deze vanwege specifieke ruimtelijke eisen - volumineuze goederen - en veiligheidseisen binnenstedelijk moeilijk inpasbaar zijn In een bestemmingsplan wordt vestiging van detailhandel in voedings- en genotsmiddelen op perifere locaties niet toegestaan. Uit: Ruimtelijke verordening Gelderland, geconsolideerd Hoofdstuk 4

23 Ruimtelijke Onderbouwing SATURN Gemeente Duiven Provinciaal beleid (perifere) detailhandel Het beleid voor detailhandel en grootschalige voorzieningen is onderdeel van het verstedelijkings-, locatie- en knooppuntenbeleid, zoals aangegeven in de structuurvisie. Het doel van het beleid is het behoud van een duurzame en fijnmazige detailhandelsstructuur in Gelderland. De positie van de bestaande winkelgebieden heeft prioriteit. Specifiek voor bovenlokale, perifere, thematische en grootschalige detailhandelsontwikkelingen zijn beleidsuitgangspunten geformuleerd. Onder grootschalige detailhandel verstaan wij detailhandel met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2. Thematische detailhandel is een cluster van detailhandel rond eenzelfde branchegroep. Een perifere detailhandelslocatie is een locatie buiten bestaande dan wel bestemde winkelgebieden. Onder detailhandel die op een perifere locatie kan worden toegestaan verstaan wij detailhandel in volumineuze goederen zoals bijvoorbeeld tuincentra, bouwmarkten, meubelwinkels, en handel in auto's en boten en detailhandel die uit veiligheidsoverwegingen niet in winkelgebieden kan worden gevestigd. Nieuwe locaties voor detailhandel dienen niet ten koste te gaan van de bestaande detailhandelsstructuur. Hieronder wordt verstaan zowel de leefbaarheid en de economische vitaliteit van stadscentra en wijken als de beschikbaarheid van een voldoende voorzieningenniveau op voor bewoners van een bepaald gebied aanvaardbare afstand. Conclusie De onderhavige ontwikkeling voorziet in de herontwikkeling van een perceel dat deel uitmaakt van een bestaand bedrijventerrein en PDV-vestigingslocatie. Omdat het plangebied binnen bestaand stedelijk gebied is gelegen, vormt het provinciaal beleid geen belemmering voor het onderhavige initiatief Regionaal beleid Het huidige detailhandelsbeleid van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is vastgelegd in de Detailhandelsstructuurvisie KAN uit Dit beleid is gericht op: handhaving en ontwikkeling van detailhandelsaanbod in de dagelijkse artikelensector op een zo laag mogelijk niveau, uit oogpunt van verzorging van de consument; versterking van de binnensteden, onder meer door inpassing van grootschalige winkels, intensivering van ruimtegebruik en combinatie van functies; behoud subcentra (PDV-locaties) voor in de centra moeilijk inpasbare winkels die naar bezoekmotief van de consument doelgericht en minder frequent worden bezocht. Beleidsdoelstelling voor de subcentra is dat deze aanvullend en niet concurrerend zijn voor de centrummilieus; Nieuwgraaf-Duiven wordt genoemd als locatie met ontwikkelingspotentie en met een eigen verzorgingsgebied. Nieuwgraaf kan zich ontwikkelen tot een Hoofdstuk 4 19

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen

Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen Verlengen stal op het perceel Dorpsstraat 74 te Zuidlaarderveen NL.IMRO.1730.ABdorpsstr74zuidlv-0301 Projectgebied Situatie Dorpsstraat 74 Zuidlaarderveen 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Huidige en beoogde

Nadere informatie

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015

Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking. Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Supermarkten & de ladder voor duurzame verstedelijking Sascha Stavenuiter Houten, 24 juni 2015 Introductie Plaats van de Ladder binnen het wettelijk kader Agenda Ladder duurzame verstedelijking Jurisprudentie

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren

Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein. Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Buren, Effecten vestiging bloemenwinkel op bedrijventerrein Gemeente Buren Rapportnummer: 203X01109.079482_2 Datum: 13 maart

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Ladder voor duurzame verstedelijking

Ladder voor duurzame verstedelijking Ladder voor duurzame verstedelijking Klik om de modelstijlen te bewerken Tweede niveau Derde niveau Vierde niveau Vijfde niveau Ladder voor duurzame verstedelijking 1. Waar komt het vandaan? 2. Wat is

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a.

Gemeente. Schijndel. Beleidsnotitie indieningsvereisten. Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a. Gemeente Schijndel Voor aanvragen omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, lid 1, onder a., sub 2 Wabo 2 3 bij verzoeken om afwijken van het bestemmingsplan Inleiding Op 24 september 2014 is het

Nadere informatie

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist.

Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Bijlage B Provincie Fryslân 25-11-2014 Toepassing Bro, art. 3.1.1, onder 2 Gevallen waarin wel /geen vooroverleg is vereist. Ten behoeve van de stroomlijning van het vooroverleg over: - voorontwerpbestemmingsplannen

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem

Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem Ruimtelijke onderbouwing Kavel 12 Arnhem-Centraal Noord van de gemeente Arnhem oktober 2009 1. Omschrijving van het project 3 2. Beschrijving van het projectgebied 4 3. Geldende planologische situatie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Haule, Dorpsstraat 56 te Haule V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting Regels Verbeelding 19 oktober 2010 Projectnummer

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Oprichten aanduidingsmast McDonald s Vlietweg 16 te Santpoort-Noord Ruimtelijke onderbouwing project Vlietweg 16 te Santpoort-Noord W12/000758/ OLO271413 INHOUD 1 Beschrijving

Nadere informatie

Voorstel aan Gemeenteraad

Voorstel aan Gemeenteraad Gemeente Sittard-Geleen Voorstel aan Gemeenteraad Reg.nummer: 1295562 Leidend programma Omgeving Onderwerp Bestemmingsplan huis- en tuinboulevard Voorstel 1. De nota van zienswijzen vast te stellen. 2.

Nadere informatie

RUIMTELIJK MOTIVERING

RUIMTELIJK MOTIVERING RUIMTELIJK MOTIVERING Tijdelijke horeca Prinses Irenestraat 31-33 t.b.v. BAUT (Omgevingsvergunning Wabo handelen in strijd met het bestemmingsplan, reguliere procedure) 6 oktober 2015 Pagina 2 van 6 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014)

Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) Inhoudelijke reactie op rapport Detailhandels- en horecavisie Boxtel (BRO, 26 september 2014) 10 december 2014 Memo Status: Memo Datum: 10 december 2014 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen

Gemeente Lingewaard. Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness Centre Huissen Juli 2011 Gemeente Lingewaard Ruimtelijke onderbouwing Realisatie berging en overkapping bij Fitness

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem

Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Ruimtelijke onderbouwing bij projectbesluit ten behoeve van Sport & Science, Hoeflingweg 20 te Lochem Inleiding Bij besluit van 28 juli 2010 hebben burgemeester en wethouders van Lochem aan Sport & Science

Nadere informatie

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging

Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Ruimtelijke Onderbouwing Bouwplan voor het realiseren van een werktuigenberging Gemeente Tynaarlo September 2012 NL.IMRO.1730.ABYdermade3depunt-0301 Inhoudsopgave 2.1 Beschrijving van het projectgebied,

Nadere informatie

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool

Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Bestemmingsplan Ambachtsschool Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen Bestemmingsplan Ambachtsschool Gemeente Enschede Programma Stedelijke Ontwikkeling Team Bestemmingsplannen Februari 2016 SAMENVATTING EN BEANTWOORDING ZIENSWIJZEN

Nadere informatie

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland

Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Toepassing van de ladder in Provincie Zuid-Holland Seminar, Ladder voor duurzame verstedelijking: lessen uit de praktijk, 10 maart 2015 Willemien Croes Wat is de Ladder voor Provincie Zuid- Holland? Instrument

Nadere informatie

Duinkampen 23 te Paterswolde

Duinkampen 23 te Paterswolde Duinkampen 23 te Paterswolde Projectgebied. Duinkampen 23 Paterswolde 1. Inleiding Deze ruimtelijke onderbouwing is opgesteld voor het bouwen van een bijgebouw, het plaatsen van een schutting en twee kunstwerken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen

Inhoudsopgave. Bedrijventerrein Vlek 14 Ressen Presentatie ambitiedocument februari 2013 Ontwikkellocatie Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Aanleiding voor gebiedsontwikkeling 3. Proces 4. Locatie 5. Argumenten retail Ressen 6. Doelgroepen en consumentengedrag

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Asserstraat 31 Vries Gemeente Tynaarlo November 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

B&W-voorstel. 1) Status

B&W-voorstel. 1) Status B&W-voorstel Onderwerp: Ruimtelijke motivering voor transformatie voormalig kantoor Brabants Dagblad aan het Emmaplein naar 56 woonstudio s en 550 m2 kantoorruimte. 1) Status Het voorstel heeft betrekking

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET PLAATSEN VAN (MODEL) TUINHUISJES AAN DE NIEUWE RIJKSWEG 25 TE S-HEER HENDRIKSKINDEREN Versie 2, d.d. 18 augustus 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker Inhoud 1.

Nadere informatie

Duiven, Ruimtelijk-functionele onderbouwing Hornbach Nieuwgraaf. Hornbach Bouwmarkt Nederland BV

Duiven, Ruimtelijk-functionele onderbouwing Hornbach Nieuwgraaf. Hornbach Bouwmarkt Nederland BV Duiven, Ruimtelijk-functionele onderbouwing Hornbach Nieuwgraaf Hornbach Bouwmarkt Nederland BV Duiven, Ruimtelijk-functionele onderbouwing Hornbach Nieuwgraaf Hornbach Nederland BV Rapportnummer: 211x07327_3

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens

Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens Ruimtelijke onderbouwing Fort Imperial te Breskens 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Ligging en begrenzing plangebied 4 1.3 Vigerende bestemmingsplan 5 2. Bestaande situatie 6 2.1 ruimtelijke

Nadere informatie

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied.

Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. Herziening PIP Greenportlane: Uitwerking nadere inzichten inzake nationale buisleidingenstrook Rotterdam - Ruhrgebied. 1. Inleiding Deze Toelichting baseert zich op het inpassingsplan Greenportlane, zoals

Nadere informatie

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o.

Nota Zienswijzen. Samenvatting en beantwoording zienswijzen. Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Nota Zienswijzen Samenvatting en beantwoording zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Partiële herziening Palenstein, Winkelcentrum Croesinckplein e.o. Gemeente Zoetermeer Juli 2015 1. Inleiding Op 21 april

Nadere informatie

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus

Geldermalsen. Visievorming op het winkellandschap. Gerard Zandbergen Locatus Geldermalsen Visievorming op het winkellandschap Gerard Zandbergen Locatus Locatus Congres 2011 6 BIG RETAIL TRENDS Schaalvergroting en Ketenvorming Clustering Internet Vergrijzing Crisis Leegstand? Winkels

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel

Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Ruimtelijke onderbouwing speelterrein Netersel Inleiding en planbeschrijving In Netersel is in de huidige situatie een speelterrein gelegen (zie figuur 1). Dat speelterrein is deels binnen het plangebied

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen

Ruimtelijke onderbouwing. Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen Ruimtelijke onderbouwing Bouw zeven garageboxen achter Kerkstraat 18 Voorthuizen 1 2 Hoofdstuk 1 1.1 Aanleiding INLEIDING Op 4 maart 2011 is een aanvraag om een omgevingsvergunning binnengekomen voor het

Nadere informatie

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013

Startdocument Schuytgraaf Veld 17b. juni 2013 Startdocument Schuytgraaf Veld 17b juni 2013 1 Inleiding In mei 2012 heeft de gemeente Arnhem het project Schuytgraaf overgenomen van de GEM (Grondexploitatie maatschappij). De gemeente heeft nu de leiding

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando

ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan Ekkersrijt; Grando 12.0018038 ZIENSWIJZENNOTITIE Ontwerpwijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando' Inleiding In de periode van 2 augustus tot en met 12 september 2012

Nadere informatie

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015

Gemeente Oegstgeest. Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg. 11 maart 2015 Gemeente Oegstgeest Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg 11 maart 2015 DATUM 11 maart 2015 TITEL Onderbouwing Ladder voor duurzame verstedelijking Oude Vaartweg OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg'

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' ~Q~ ~"~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 43874] Aantal bijlagen: - 2 - Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 'Steenakker, herzieing diverse locaties Gageldonkseweg' Voorgesteld

Nadere informatie

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid

Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Toepassing van het provinciaal detailhandelsbeleid Uitwerking Ruimte voor vernieuwing in de detailhandel Inleiding Deze notitie is aanvullend op eerder door Gedeputeerde Staten vastgestelde notities: -

Nadere informatie

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters

Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Van plan een eigen bedrijf te starten? De gemeente Apeldoorn is er voor starters Versie: 20 oktober 2014 Inleiding Startende ondernemers leveren een belangrijke bijdrage aan de dynamiek en groei van de

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam. Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Prüszner,

Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam. Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning. Geachte heer Prüszner, Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Gemeente Amsterdam De heer N.F. Prüszner Postbus 79092 1070 NC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Ontwerp omgevingsvergunning Geachte heer

Nadere informatie

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011

Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Visie op Zuid-Holland Ontwerp Actualisering 2011 Verordening Ruimte ontwerp wijzigingsbesluit ONTWERP VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING RUIMTE Provinciale Staten van Zuid-Holland; Gelezen het

Nadere informatie

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg

Adviesbureau RBOI 0703.008175.40 Rotterdam / Middelburg 163 Artikel 6 Centrum 6.1 Bestemmingsomschrijving De voor Centrum aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. detailhandel, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'supermarkt': tevens een supermarkt; b.

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht

Toelichting op het bestemmingsplan. 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne. Stadsontwikkeling Dordrecht Toelichting op het bestemmingsplan 1e herziening bestemmingsplan Leerpark, locatie Brandweerkazerne Stadsontwikkeling Dordrecht Augustus 2009 1. Inleiding Het bestemmingsplan Leerpark is op 1 maart 2005

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem

GEMEENTE BUREN. Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem GEMEENTE BUREN Ruimtelijke onderbouwing Hendriklaan 15 16, Beusichem Projectnr. 061-076 / 27 januari 2016 INHOUD BLZ 1 INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding en doelstelling... 3 1.2 Plangebied... 4 1.3 Geldend

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens

Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Nota van Zienswijzen behorende bij het Bestemmingsplan Buitengebied Rucphen 2012, De Leijkens Rucphen, 7 november 2012 INHOUD; 1. Procedure 2. Ingediende zienswijzen 3. Inhoud zienswijzen en inhoudelijke

Nadere informatie

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen

Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Bijlage 6: Nota van Zienswijzen Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen) Bestemmingsplan Buitengebied herziening 2010, Drielseweg 21 Gemeente Maasdriel Nota van Zienswijzen (met ambtshalve wijzigingen)

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "bouwen van een woning op het perceel de Wide Pet 14 te Harkema" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op 18 december

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening status: ontwerp idn: NL.IMRO.0281.BP00024-on01 gemeente Tiel datum: september 2015 Bestemmingsplan Kleine kernen Bergakker, tweede herziening

Nadere informatie

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden

Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent. Gemeente Uden Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Bestemmingsplan Herziening bedrijventerrein Loopkant Liessent Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1000 Datum: Februari

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren

(ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren (ontwerp) ruimtelijke onderbouwing afwijking BP Lageweg 55 Zuidlaren Gemeente Tynaarlo Juni 2011 Projectgebied Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Huidige en beoogde situatie... 5 2.1 Beschrijving van het

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bijlage: Achtergronden Boerenbond

Bijlage: Achtergronden Boerenbond Bijlage: Achtergronden Boerenbond Convenant Boerenbond... 2 Overzicht bestemmingsplanen voor locatie Boerenbond...2 Voorbereidingsbesluiten... 2 Bestemmingsplan Stationsstraat/Haspelweg... 2 Stand van

Nadere informatie

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013

Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 VERTROUWELIJK Coltavast Enschede B.V. De heer R. Wagner Postbus 53186 1007 RD AMSTERDAM Relatienummer: 243.061204 Zwolle, 12 november 2013 Betreft: Enschede-Kalanderstraat Geachte heer Wagner, In de bestaande

Nadere informatie

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG

BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG BIJLAGE 2: VERANTWOORDING UITBREIDING BOOMSWEG 1 Algemeen De uitbreiding van het plangebied met de locatie Boomsweg omvat deels een nieuwe ontwikkelingslocatie, Boomsweg 12, en deels het overnemen van

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven.

Daarnaast is op p. 18 de geluidslijn m.b.t. de boegkavel niet juist weergegeven. 1 Reclamant 1 Gedateerd 19-01-2013 Ontvangen 22-01-2013 1. Aangegeven wordt het niet eens te zijn met de manier waarop de boegkavel en Brouwhuisse Heide is weergegeven op p. 11 van de toelichting van het

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892]

Gemeente Breda ~Q~ ~A~ Raadsvoorstel. Registratienr: [ 39892] ~Q~ ~A~ Gemeente Breda Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 39892] Aantal bijlagen: - 5 - Onderwerp Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het verbouwen van de begane grond tot twee winkelunits

Nadere informatie

Huis, Tuin en Keukenboulevard Westpoort Amsterdam

Huis, Tuin en Keukenboulevard Westpoort Amsterdam Huis, Tuin en Keukenboulevard Westpoort Amsterdam www.winkeleninwestpoort.nl De huis, tuin- en keukenboulevard Westpoort is goed bereikbaar vanuit de verschillende stadsdelen van Amsterdam en de omliggende

Nadere informatie

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013

Opgesteld door ing. A.M. Rodenbach, Recreatie Noord-Holland NV, d.d. 21 januari 2013 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING, BEHOREND BIJ DE AANGEVRAAGDE VERGUNNING OMG-12-181 Voor de inrichting en het gebruik van een evenemententerrein in deelgebied De Druppels, tegenover Wagenweg 22/24 te Oudkarspel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Foarwei 190 te Kollumerzwaag Kadastrale kaart Foarwei 190 te Kollumerzwaag Verzoek om omgevingsvergunning met daarbij handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het

Nadere informatie

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord

Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT. Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Gemeente Utrecht De heer O. van Schaick Postbus 16200 3500 CE UTRECHT Onderwerp: planschaderisicoanalyse/ Catharijnesingel Noord Geachte heer Van Schaick, Hierbij ontvangt u een planschaderisicoanalyse

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Herinrichting parkeerterrein sportpark Rooswijk Rooswijklaan 4 te Velsen-Noord 28 februari 2013 INHOUD 1 Beschrijving project en locatie...3 2 Planologisch kader...4 2.1 Vigerend

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum

Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum Ruimtelijke onderbouwing t.b.v. de verbouw van zalencentrum tot een woning aan Verlengde Oosterdiep OZ 102 te Barger- Compascuum afdeling ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur team ontwikkeling januari

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing Bergingen Den Binnen, Mierlo. Gemeente Geldrop-Mierlo

Ruimtelijke onderbouwing Bergingen Den Binnen, Mierlo. Gemeente Geldrop-Mierlo Ruimtelijke onderbouwing Bergingen Den Binnen, Mierlo Gemeente Geldrop-Mierlo 30 oktober 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Ligging en plangrenzen... 4 1.3. Afwijking

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG

NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG NOTA VAN INSPRAAK EN VOOROVERLEG BESTEMMINGSPLAN BEDRIJVENTERREIN MIDDENWEG EN GIESSENBURG Het voorontwerp van het bestemmingsplan Bedrijventerrein Middenweg en Giessenburg heeft van 27-01-2012 tot en

Nadere informatie

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief

Westvoorne. Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte. Ruimtelijke onderbouwing. 101502.17477.00 31-10-2012 definitief Westvoorne Vogelwerende voorziening Trafostation Ommeloopweg Tinte Ruimtelijke onderbouwing identificatie planstatus projectnummer: datum: status: 101502.17477.00 31-10-2012 definitief projectleider: opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok

DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok DPO Groenewegterrein Utrecht- Lombok Definitief rapport Opdrachtgever: Multi Development ECORYS Nederland BV Peter Beerlage Bart Stek Wojtek Mikolajczyk Rotterdam, 17 november 2009 ECORYS Nederland BV

Nadere informatie

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING

ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING ZOETERMEER Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Zoetermeer Rokkeveenseweg 182 RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012

Kwaliteitsverbetering aanloopstraten. Presentatie 31 mei 2012 Kwaliteitsverbetering aanloopstraten Presentatie 31 mei 2012 Vooraf Aanleiding: BRO rapportage 2009 Conceptplan Brusselsestraat e.o. 2010 Verandering economische situatie 2009-2012 Vraagstelling: Actuele

Nadere informatie

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren

Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5. Gemeente Someren Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Bestemmingsplan Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5 Toelichting Bijlagen Regels Bijlage Verbeelding Schaal 1:1.000 Vastgesteld: 25 september

Nadere informatie

Retailpark Westpoort Amsterdam

Retailpark Westpoort Amsterdam Retailpark Westpoort Amsterdam www.winkeleninwestpoort.nl FORTRESS HTK Westpoort - AMSTERDAM De huis, tuin- en keukenboulevard Westpoort is goed bereikbaar vanuit de verschillende stadsdelen van Amsterdam

Nadere informatie

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening

Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening bestemmingsplan Bestemmingsplan Noorden, Woerdense Verlaat en Vrouwenakker, 1e herziening (vastgesteld) 2 bestemmingsplan Bestemmingsplan

Nadere informatie

Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt. Grando Retail BV Definitief

Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt. Grando Retail BV Definitief Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en SVEA op Ekkersrijt Grando Retail BV Definitief Son en Breugel, Mogelijkheden nieuwe vestiging Grando keuken en badkamers en

Nadere informatie

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek

Verslag inspraak en vooroverleg. Voorontwerpbestemmingsplan. Bedrijventerreinzone Roerstreek gemeente Roermond Verslag inspraak en vooroverleg Voorontwerpbestemmingsplan Bedrijventerreinzone Roerstreek februari 2013 Het voorontwerp bestemmingsplan 'Bedrijventerreinzone Roerstreel

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING T.B.V. HET BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE WESTHOFSEZANDWEG 9 TE S- HEER ARENDSKERKE Versie 2, d.d. 6 oktober 2011 Afdeling Stadsontwikkeling M. Jonker 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Inspraak bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Hattem

Inspraak bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Hattem Inspraak bestemmingsplan Binnenstad van de gemeente Hattem Indiener 1 Albert Heijn supermarkt Vosselman, Vechtstraat 7, 8051 JM HATTEM In hoofdstuk 3.2.1 bij Gemeentelijk beleid/ditstributieplanologisch

Nadere informatie

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011

Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Nota zienswijzen Bestemmingsplan Stuif zand, deelplan uitbreiding woningbouw 2011 Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 juli 2013 tot en met 13 augustus 2013 voor een ieder ter inzage gelegen in het Compagnieshuis,

Nadere informatie

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo)

Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Beleidsregels binnenplans afwijken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 Wabo) Versie: vastgesteld Gemeente Landsmeer, januari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update

We are Stibbe Tax specialists. Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Ladder voor Duurzame Verstedelijking Juridische update Jan van Oosten 10 maart 2015 Opzet 1. Planologische overcapaciteit en ruimtelijke ordening 2. De Ladder begrippen en jurisprudentie 3. Wrap up Planologische

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Internetwinkels. Toetsingskader voor aanvragen tot vestiging van internetwinkels in bedrijfspanden en woningen

Internetwinkels. Toetsingskader voor aanvragen tot vestiging van internetwinkels in bedrijfspanden en woningen Internetwinkels Toetsingskader voor aanvragen tot vestiging van internetwinkels in bedrijfspanden en woningen Heerhugowaard Februari 2013 1 Doelstelling notitie Met deze notitie willen wij een algemeen

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE

BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE Vastgesteld op 15 december 2011 BESTEMMINGSPLAN VERWIJDEREN WINDTURBINE NABIJ VROUWENPAROCHIE CODE 110505 / 15-12-11 GEMEENTE HET BILDT 110505

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost

Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inspraakverslag en verslag vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-Oost Inleiding Het voorontwerpbestemmingsplan Stadsrandgebied Almelo Noord-0ost en de bijbehorende stukken

Nadere informatie

De ladder voor duurzame verstedelijking

De ladder voor duurzame verstedelijking De ladder voor duurzame verstedelijking Jacqueline H.P. Vrolijk Adviseur ruimtelijk beleid en omgevingsjurist Inleiding seminar 10 maart 2015 Waarom de ladder? Andere tijden: Einde aan decennia van groei

Nadere informatie

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen

Raad-2009-087. Disnummer: 111093. Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier. Meegestuurde stukken: Geen Raad-2009-087 Disnummer: 111093 Onderwerp: Bestemmingsplan Kloosterkwartier Meegestuurde stukken: Geen Ter inzage liggende stukken: 1. Ontwerpbestemmingsplan 2. Raadsbesluit inzake krediet Kloosterkwartier

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan"

Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan Gemeente Achtkarspelen (ontwerp) Ruimtelijke onderbouwing "het realiseren van 15 camperplaatsen Blauhûsterwei 49 te Boelenslaan" 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning met afwijking Op

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54

RUIMTELIJKE ONDERBOUWING. Spoorsingel 52-54 RUIMTELIJKE ONDERBOUWING Spoorsingel 52-54 20-11-2006 Afbeelding 1: Ligging in de stad 1. Inleiding Aan de Spoorsingel 52-54 is reinigingsmiddelengroothandel Q.J. van Zon BV gevestigd. In het kader van

Nadere informatie

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming

Rapport. Kantoorgebouw. voorbeeld quickscan herbestemming Rapport Kantoorgebouw voorbeeld quickscan herbestemming 1 INHOUDSOPGAVE 3 Basisgegevens 2 4 Bestemmingsplan 6 Aanvullend beleid 8 Verbouwmogelijkheden 11 Overzichtstabel procedures BASISGEGEVENS 3 Verkoopinformatie:

Nadere informatie