La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "La 21 revisited. De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid. Tabe Jorritsma e.a"

Transcriptie

1 La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Tabe Jorritsma e.a

2 inhoudsopgave Voorwoord 06 Inleiding Globalisering, kinderarbeid, kappen van 09 regenwouden wat kunt ú doen? Deel 1 De rol van lokale overheden 12 Inleiding: de basis van uw lokale duurzaamheidsbeleid 13 1 Koop ambitieus duurzaam in 16 2 Neem ketenverantwoordelijkheid 17 3 Herijk het afvalbeleid 19 4 Formuleer beleid voor ontwikkelingssamenwerking en 20 wordt Millennium- of Fair Trade gemeente 5 Ontwikkel gericht klimaat- en biodiversiteitbeleid 22 6 Stimuleer je burgers 24 7 Faciliteer het bedrijfsleven 28 8 Monitor je vorderingen 30 Intermezzo: Provincies, waterschappen en 32 regionale uitvoeringsdiensten Deel 2 De rol van bedrijven 36 La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Inleiding 37 1 Besteed voldoende aandacht aan de P van People 41 2 Neem ketenverantwoordelijkheid 43 3 Sluit kringlopen met C2C 48 4 Laat je inspireren door de Millenniumdoelen en Fair Trade 50 5 Realiseer een groene economie 52 6 Bemoei je met je omgeving 53 7 Betrek medewerkers 54 8 Hou de overheid scherp 56 Intermezzo: Speciale rol voor de consument 59 04

3 Tot slot 62 Bijlage 1 Definities, concepten en visies 68 Bijlage 2 Internationaal beleid en duurzame ontwikkeling 74 Bijlage 3 De geïnterviewden 82 05

4 Voorwoord Bij de uitvoering van lokale of regionale activiteiten op het gebied van duurzaamheid is het in het verleden moeilijk gebleken op de goede manier aandacht te vragen voor de mondiale dimensie ervan. Vraag is natuurlijk of dat zonodig moet? Mijn antwoord is: ja, het is belangrijk omdat inzicht in de gevolgen van ons han delen voor mensen op andere plaatsen in de wereld, mede richting én zin geeft aan dat handelen. Voor sommigen gaat het om verlicht eigenbelang (als ik nu niets doe krijg ik het later als een boemerang terug), voor anderen om ethische motieven en meer politiek georiënteerde vormen van internationale solidariteit, voor nog weer anderen om de economische kansen die het biedt. Ontwikkelingssamenwerking werkt ook als een instrument voor economische diplomatie. La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid In deze tijd van globalisering is de wederzijdse afhankelijkheid en beïnvloeding zo groot geworden dat sommigen de wereld als een mondiaal dorp beschouwen. Het was altijd al belangrijk om inzicht te hebben in de mondiale dimensie van ons handelen, maar nu is de noodzaak groter dan ooit. Als we de goede dingen willen doen moeten we weten hoe de wereld in elkaar zit. Weten hoe consumptie van vlees van invloed is op onze veel te grote mondiale voetafdruk is belangrijk om tot andere keuzes te komen. Weten wat de relatie is tussen klimaatverandering, veroorzaakt door veel te hoge CO 2 -emissies, en overstromingen in onbeschermde delta s elders op de wereld is een motief om andere energiebronnen te gaan gebruiken. Weten wat economische migranten uit een ver ontwikkelingsland er toe drijft om hun heil hier te zoeken en betere kennis van andere culturen, is belangrijk om wederzijds begrip te creëren en te kunnen samenleven. Weten onder welke arbeidsomstandigheden producten die wij kopen worden gemaakt, van kinderarbeid tot verkapte vormen van slavenarbeid, maakt het mogelijk daar als consument invloed op uit te oefenen. 06

5 Het is niet moeilijk om deze lijst eindeloos uit te breiden, maar deze voorbeelden illustreren in voldoende mate waarom het belangrijk is om aandacht te vragen voor de mondiale dimensie van ons handelen hier. Deze kennis is bovendien belangrijk omdat het laat zien dat nú investeren in internationale samenwerking op termijn veel kan opleveren in termen van armoedebestrijding, wederzijds begrip, politieke stabiliteit (economische diplomatie), inperking van migratiestromen en creëren van economische kansen. In die zin is er een mooie parallel met het pleidooi in eigen land voor een steviger inzet van sociale instrumenten bij de ontwikkeling van een duurzame samenleving. Uit ervaring en uit onderzoek blijkt dat investeren in betrokkenheid van mensen vanaf het allereerste begin veel oplevert in termen van draagvlak, tijdsinvestering (minder bezwaarprocedures) en duurzaamheid van gekozen oplossingen. En last but not least in de kosten, want duurzaamheid loont. Ad Bijma Ad Bijma is oud directeur van COS Nederland, de landelijke vereniging van centra voor internationale samenwerking en sinds enkele jaren werkzaam als programma-adviseur/coördinator bij de programma s Leren voor Duurzame Ontwikkeling en Natuur- en Milieu Educatie van Agentschap NL 07

6 La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid 08

7 inleiding Globalisering, kinder arbeid, kappen van regenwouden wat kunt ú doen? Duurzame ontwikkeling is uit de onderstroom. Het is doorgedrongen in het beleid van overheden, ondernemingen en maatschappelijke organisaties. Er is een groeiend aantal websites, rapporten, handleidingen en boeken over concepten en praktijkervaringen gericht op duurzame ontwikkeling. Overheden en bedrijven die met duurzaamheid aan de slag gaan, beginnen vaak dicht bij huis. Maar duurzame ontwikkeling heeft naast de lokale dimensie van de eigen praktijk ook een mondiale kant. Wat zijn de gevolgen van ons handelen voor mensen elders op de wereld en voor de samenleving als geheel? Uiteraard geldt de vraag ook vice versa, maar in dit essay kijken we vooral naar onszelf. Doel van deze publicatie is om dit mondiale karakter te belichten. De mondiale kant van duurzame ontwikkeling is nauw verweven met een ont wikkeling als globalisering. Het gaat dan bijvoorbeeld om de economische ont wikkelingen in de zgn. BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China en de groeiende rol die deze economieën in de wereld spelen. Deze landen worden in snel tempo sterker op de wereldmarkt, ze groeien economisch en er ontstaat een nieuwe, goed opgeleide middenklasse. Maar ook is er wereldwijd sprake van grote migratiestromen tussen en binnen continenten die in toenemende mate leiden tot politieke onrust in die landen waar veel nieuwkomers zich willen vestigen. Religieuze achtergronden (Islam) spelen daarbij een grote rol. De groep nieuwkomers betreft vooral economische migranten, maar ook politieke vluchtelingen/asielzoekers. 09

8 Informatie is net zo onderhevig aan globalisering als economie en andere peilers van de moderne maatschappij. De wereld van vandaag is een informatiemaatschappij waarin de betekenis en de waarde van informatie en informatie-uitwisseling verder strekt dan ooit en alle gebieden van leven en maatschappij betreft. 1 Informatie in al zijn vormen heeft de maatschappij ten opzichte van nog maar vijftig jaar geleden ingrijpend veranderd. Internet en social media versnellen de communicatie en bieden nieuwe mogelijkheden om ervaringen en kennis wereldwijd uit te wisselen. Informatie over alle aspecten van (duurzame) ontwikkeling is zo voor vrijwel iedereen beschikbaar. Deze veranderingen zorgen voor een verschuiving in economische betrekkingen en daarmee ook voor de politieke en bestuurlijke verhoudingen in de wereld. Daarnaast wordt het voor consumenten steeds duidelijker dat onze dagelijkse activiteiten in Nederland een relatie hebben met de situatie in andere landen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwerpen als kinderarbeid op cacaoplantages, kap van tropisch regenwoud voor hout, soja of palmolie in respectievelijk onze sinterklaasletters, meubels, veevoer en koekjes. De mondiale dimensie komt steeds dichterbij en wordt daarmee een vast onderdeel van duurzame ontwikkeling. De invloed van globalisering op lokaal niveau wordt tegenwoordig ook wel aangeduid met de term glocalisering. Een document dat in de ontwikkeling een rol speelde is het Earth Charter, in Nederland vooral onder de aandacht gebracht door oud premier Ruud Lubbbers 2. Het Earth Charter, in Nederland ook wel het Handvest van de Aarde genoemd, is een verklaring waarin een aantal fundamentele ethische principes staan die nodig zijn om in de 21e eeuw een rechtvaardige, duurzame en vreedzame wereldwijde gemeenschap te realiseren. Learning is the key for change La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Dit essay verschijnt als publicatie van het programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling.(LvDO). Duurzame ontwikkeling is ook: globalisering van educatie, van leren. Dat is niet bedoeld als iedereen naar school maar om het leren denken en doen in globale, mondiale kaders. Van louter kennis vergaren naar leerprocessen waarvan de 1 D. Jorritsma, De waarde van informatie in de informatiemaatschappij, 2011 en Vreeken, A. The history of information. september Zie 10

9 opbrengst terug te zien is in meer mondiale duurzaamheid. Educatie in een groter perspectief, verbonden met de sociale dimensie, zoekend naar de maatschappelijke kant van een groene economie. Kortom: samenhang en internationale dimensie zijn kernbegrippen van dit globale leren. Met dit essay willen we u inspireren. Door te laten zien hoe in een aantal gemeenten en bedrijven de mondiale dimensie van duurzaamheid vorm wordt gegeven. Aan het woord zijn medewerkers van decentrale overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. 10 sleutelpersonen zijn (tussen eind 2010 en eind 2011) uitgebreid geïnterviewd en geven vanuit verschillende perspectieven hun kijk op duurzame ontwikkeling in een internationale wereld. In het eerste deel wordt de rol van lokale overheden toegelicht. Dat betreft primair gemeenten (behoudens een kort intermezzo over provinciehuis en waterschappen). Het tweede deel belicht wat (MKB-)bedrijven praktisch kunnen doen. Dit essay is niet bedoeld voor koplopers met grote kennis van globaliseringsvraagstukken. Voor hen is de inhoud van dit essay waarschijnlijk gesneden koek. Het is bedoeld als een eerste globale oriëntatie voor medewerkers van met name gemeenten en MKB-bedrijven op de mondiale dimensies van duurzaamheid. In de bijlagen vindt u een aantal concepten en visies op duurzame ontwikkeling toegelicht, een toelichting op het rijks- en mondiale beleid gericht op duurzame ontwikkeling en een lijst met geïnterviewden.. 11

10 Deel 1 De bijdrage van lokale overheden La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Deel 1 De rol van lokale overheden 12

11 Inleiding De basis van lokale duurzaamheid Lokale overheden spelen een belangrijke rol in het uitwerken van het mondiale karakter van duurzame ontwikkeling. Ze hebben een eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden om deze mondiale kant vorm te geven. Denk mondiaal, handel lokaal is in dit verband een veelgehoorde uitspraak. Al in 1992, tijdens de grote internationale UNCED-conferentie in Rio de Janeiro, werd door de gezamenlijke regeringsleiders aangegeven dat lokale overheden cruciaal zijn voor het realiseren van de geformuleerde duurzaamheidsdoelen. Op de vervolgconferentie in 2002 in Johannesburg werd dat nog eens uitdrukkelijk bevestigd. En de conferentie Rio+20, die in 2012, 20 jaar na dato wederom in Rio wordt georganiseerd, zal daar geen uitzondering op zijn. Duurzaamheid is mensenwerk en lokale overheden hebben de meest directe relaties met burgers en bedrijven (met name MKB-bedrijven). Ze zijn het beste in staat om de samenleving te mobiliseren. Maar ook om de energie die in de samenleving zelf aanwezig is op de juiste manier te ondersteunen en te versterken. Want de energieke samenleving (zo genoemd door Maarten Hajer, directeur van het Planbureau voor de Leefbaarheid 3 ) bestaat echt. De in de samenleving aanwezige creativiteit en innovatiekracht biedt veel kansen voor groene groei. Het vraagt wel om een herbezinning op de rol van de overheid, die moet groeien in haar faciliterende rol en ruimte moet bieden aan groene spelers om initiatieven daadwerkelijk tot ontplooiing te kunnen brengen. Soms met financiële steun, soms met aanpassing van wet- en regelgeving en altijd als voorbeeld. Uit de interviews spreekt: duurzame ontwikkeling is een onomkeerbare beweging en doorgaan is voor alle betrokkenen een vanzelfsprekende zaak. Bij het formuleren van duurzaamheidsbeleid wordt de bekende Tripple P (de 3 P s : Planet, 3 Signalenrapport De Energieke Samenleving, Maarten Hajer, directeur Planbureau voor de Leefomgeving, juni

12 People en Profit, zie bijlage 1) vaak gekozen als basis voor het beleid. Daar hoort ook bij dat we zicht hebben op de gevolgen van dat beleid voor toekomstige generaties en elders in de wereld. Maar ook dan zijn verschillende strategieën mogelijk die op een andere manier de mondiale dimensie laten zien. In dit hoofdstuk laten we verschillende lokale overheden aan het woord. Eerst vertellen enkele geïnterviewden over de basis van het duurzaamheidsbeleid van hun organisatie. Daarna volgt een achttal tips voor wat u vanuit uw lokale overheid kunt doen 4. De speciale rol van provincies, waterschappen en de nieuwe regionale omgevingsdiensten komt aan het eind van het hoofdstuk kort aan de orde. De gemeenten Tilburg en Groningen proberen de drie P s integraal in het beleid op te nemen en geven daar meteen heel praktische voorbeelden bij: Deel 1 De bijdrage van lokale overheden La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Anke van Duuren (gemeente Groningen) ziet een grote betrokkenheid in brede lagen en veel sectoren van de samenleving: Duurzame ontwikkeling is in Groningen geen discussiepunt meer voor de politiek. De ontwikkelingen gaan door, en daar wil en moet je bij blijven. Daarbij is er sprake van dwingende regelgeving door de overheid. En investeringen in duurzaamheid blijken zichzelf op te brengen. We merken ook minder terughoudendheid bij ondernemers, hoewel de economische crisis leidt tot een kritische houding. Er is een duurzame beweging op gang gekomen in Groningen die steeds groter wordt en sneller gaat. Nut en noodzaak van transitie hoef je vaak niet eens meer uit te leggen. De vraag is nu: wat en hoe gaan we het doen? En vooral wie kunnen er allemaal meedoen? Robert Kint (gemeente Tilburg) legt uit wat de basis is van het Tilburgse duurzaamheidsbeleid: De coalitie was er na de laatste verkiezingen heel snel uit. Er zijn vier pijlers onder het beleid te onderscheiden die allen met duurzame ontwikkeling verband houden: sociale stijging, leefbaarheid, vestigingsklimaat en bestuur. Duurzaamheid is als algemeen leidend principe en uitgangspunt voor beleid geformuleerd. Het college kiest voor een duurzaamheidsbeleid, in lijn met het streven naar een klimaatneutrale gemeente en gebruikt daarbij de Lokale Duurzaamheidsmeter (meer hierover in tip 8). 4 Zie ook de websites van de vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO): en van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 14

13 Peter Biemans (gemeente Tilburg): Alle drie P s komen aan de orde, in een onderlinge samenhang. Een voorbeeld is de verlaging van woonlasten door duurzaam bouwen in bestaande woningen voor minima. People speelt met name in de gebouwde omgeving waar we samenwerken met corporaties en de particuliere huursector. Een onderzoek naar woonlasten gaat verder dan de hoogte van de huur, maar leidt ook tot een energieconvenant met corporaties. Dat is goed voor het klimaat, goed voor de economie en goed voor het sociaal beleid. Ook in Groningen kiest men voor een integrale benadering van de drie P s. Duurzaam bouwen is daar een praktisch voorbeeld van. Anke van Duuren: People heeft te maken met sociaal, fair. Planet met klimaat en energie en Profit met economische haalbaarheid. Het heeft te maken met waar je je producten inkoopt, of en hoe daardoor geïnvesteerd kan worden in duurzame processen en of de productie zelf duurzaam is. Zo kun je bijvoorbeeld met duurzaam bouwen op al die gebieden winst behalen. In Groningen wordt een nieuwe wijk ontwikkeld. Gebruik maken van aardwarmte is een voorwaarde om er te mogen bouwen. Daarom hebben we een prijsvraag uitgeschreven voor acht tot tien voorbeeldwoningen om te laten zien dat het kan. Anke van Duuren gebruikt het begrip toekomst als haar gevraagd wordt de visie van het gemeentebestuur samen te vatten en geeft aan dat de visie van Groningen is om het beleid te mainstreamen : In algemene zin gaat het er om bij te dragen aan een goede toekomst, om wat we hebben te behouden voor later. Zo zuinig en zo goed mogelijk met de aarde omgaan. De ambitie van het vorige college werd verwoord in de slogan Duurzaamste stad, het nieuwe college kiest voor het motto Groningen geeft Energie. Het college kiest er voor om het beleid met betrekking tot duurzame ontwikkeling te verweven in alle terreinen en diensten met als doel: mainstreaming. Dat betreft dan zowel de eigen bedrijfsvoering als alles wat de gemeente voor de burgers doet. In september 2010 werd in opdracht van Agentschap NL (programma s Duurzame bedrijfsvoering Overheden en leren voor Duurzame Ontwikkeling) door Nyenrode Business university en CSR Academy onderzoek gedaan naar succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen. 15

14 De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat tussen de 60 en 70% van de (107) bevraagde gemeenten aangaf behoefte te hebben aan externe ondersteuning op de genoemde onderwerpen. Die ondersteuning zou vooral moeten bestaan uit: delen van goede voorbeelden, kennis van actuele ontwikkelingen, contacten met collega-gemeenten, monitoringsinstrumenten, instrumenten voor verbreden van draagvlak en ontwikkeling van de sociale dimensie van duurzaamheid. 5 Tip 1 Koop ambitieus duurzaam in Duurzaam inkopen is een belangrijk instrument voor de overheid om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. Rijksoverheid, gemeenten en provincies kopen gezamenlijk voor rond de 50 miljard euro in en zijn daarmee een belangrijke launching customer. De overheid is immers op weg 100% duurzaam in te kopen. De bedoeling van dit beleid is om de vraag naar duurzame producten te vergroten en zo de markt te stimuleren Het overheidsbeleid t.a.v. duurzaam inkopen heeft betekenis voor Nederland en voor de mondiale samenleving.. Deel 1 De bijdrage van lokale overheden La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Zo geeft Robert Kint (gemeente Tilburg) het belang aan van een bevlogen context en een structurele inbedding: Als motor voor de uitvoering van duurzaam inkoop beleid heb je twee dingen nodig: bevlogen ambtenaren en een bevlogen omgeving. We zijn nu in een fase beland waarin we de volgende slag moeten maken: hoe bouw je duurzaamheid structureel in en borg je het? De ambitie moet duidelijk gesteld worden, het moet een programma zijn met daaraan voldoende middelen gekoppeld. Wij hebben een coördinerend ambtenaar aangewezen die het in alle relevante deelgebieden inbrengt, zodat inkopers op alle afdelingen er mee aan de slag gaan. Gevraagd naar de mondiale dimensie stelt hij: Het meest relevant voor ontwikkelingslanden is wel het inkoopbeleid van de gemeente. Duurzaam inkopen betekent dat je rekening houdt met criteria zoals kinderarbeid, arbeidsomstandigheden en een eerlijke prijs voor producenten. 5 Adviesrapport Nyenrode Business University en CSr Academy aan Agentschap NL. Auteurs: Hilke Bosbrouwers, Annemiek van Ginneke, Lars Moratis, Timo Cochius., december

15 Leen van Dijke (VolkerWessels) constateert dat het eenvoudig kan zijn als je maar consequent bent: Er zijn dappere overheden. Een voorbeeld is een kleine gemeente die een tender uitgaf voor een grond- en waterbouwcontract. In totaal een contract van 1,2 miljoen met daarin voor 7.000,- aan hout. Peanuts dus. In de tender stond dat het bedrijf FSC-gecertificeerd moest zijn. Het bedrijf dat de tender won bleek geen FSC-certificering te hebben en werd vervolgens afgewezen. Het bedrijf ging naar de rechter, maar die stelde de gemeente in het gelijk. Ook al ging het maar om een klein onderdeel van het contract. En iedereen weet nu wat het betekent als de overheid een eis stelt en zich daaraan houdt. Zo eenvoudig kan het zijn voor een overheid. De mondiale dimensie van duurzaam inkopen komt dus naar voren in de criteria die aan duurzame producten worden gesteld. Bijvoorbeeld op het gebied van arbeidsrechten (kinderarbeid e.d.) en milieuvoorwaarden bij productie van goederen in ander landen, zoals tropisch hardhout met FSC-certificaat. Indirect leveren over heden daarmee een belangrijke bijdrage aan de mondiale dimensie van duurzame ontwikkeling. Er is de nodige discussie geweest over de toepassing van de door Agentschap NL ontwikkelde duurzaamheidscriteria, die door sommige bedrijven en organisaties als VNO-NCW te rigide werden geacht. In 2011 hebben VNO-NCW, De Groene Zaak (organisatie van duurzame ondernemingen) en MVO Nederland (pleitbezorger en stimulator van maatschappelijk verantwoord ondernemen) daarover gezamenlijk een nieuw advies uitgebracht aan de staatssecretaris. Daarbij zijn de doelen overeind gebleven, maar hebben bedrijven meer ruimte gekregen in de wijze waarop ze die kunnen realiseren. Tip 2 Neem ketenverantwoordelijkheid Duurzaam inkopen betekent het nemen van ketenverantwoordelijkheid. Via productieketens leidt een grotere vraag naar duurzame producten tot een duurzamere productie van eind- en halffabrikaten en een duurzamere grondstoffenwinning. Dus zal de groeiende vraag naar duurzame producten op de Nederlandse markt leiden tot een beter mondiaal milieu en betere sociale verhoudingen. De duurzame (markt)vraag in Nederland is op die manier een directe stimulator van duurzame ontwikkeling in mondiaal perspectief. Een mondiale dimensie gerealiseerd door middel van het nemen van ketenverantwoordelijkheid. Dit is in eerste plaats een zaak van bedrijven. 17

16 Anke van Duuren (gemeente Groningen) drukt het zo uit: Ketenverantwoordelijkheid beperkt zich niet tot de keten hier, maar betreft de hele keten vanaf de grondstoffenwinning ver weg tot en met de afvalfase. In de praktijk ondersteunt de gemeente koplopers op dat gebied. Ondernemers weten dondersgoed waar hun spullen vandaan komen. Als ze voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kiezen, zijn dat onderwerpen waar ze vaak meteen mee aan de slag gaan. Aan de andere kant is het soms ook gecompliceerd. Bijvoorbeeld als het gaat over energiegebruik. Energiebesparing en het verminderen van CO 2 -uitstoot zijn nog vrij eenvoudig aan te tonen. Maar dat het ook een relatie heeft met het verdelingsvraagstuk tussen Noord en Zuid, is een stuk ingewikkelder en kun je pas op langere termijn zichtbaar maken. Ondernemers kijken doorgaans op kortere termijn naar de rentabiliteit van hun bedrijf. 3 rollen voor de overheid bij ketenverantwoordelijkheid volgens het MVO-platform* Deel 1 De bijdrage van lokale overheden 1 Duurzaam inkopen door de overheid moet een wettelijke grondslag krijgen en effectief bijdragen aan de aanpak van schendingen van rechten en milieuschade in ketens. 2 De Nederlandse overheid moet zich inzetten voor regelgeving ten aanzien van ketenaansprakelijkheid, ook in de EU, zodat bedrijven in hun thuisland voor de rechter gedaagd kunnen worden. Verbetering van toegang tot recht en informatie zijn daarbij belangrijke voorwaarden. Ook moet ze ketentransparantie kunnen afdwingen. 3 Bovendien kan de Nederlandse overheid investeren in een voorwaardenscheppende omgeving in producentenlanden, internationale normen integreren in het handelsbeleid, de daadwerkelijke effecten van beleid monitoren en evalueren, inspanningen die bedrijven verrichten stimuleren en ondersteunen en waar nodig corrigerend optreden. La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Het MVO Platform is een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het MVO Platform is opgericht om de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties op het gebied van mvo te stimuleren, faciliteren en coördineren om elkaar te kunnen versterken en de maatschappelijke impact te vegroten. Het MVO Platform hanteert als basisdocument het MVO Referentiekader. Het MVO Platform is onderdeel van het Europese MVOnetwerk: de Europese Coalitie for Corporate Justice (ECCJ). * 18

17 Ketenverantwoordelijkheid nemen heeft een mondiale dimensie, omdat ketens vaak starten in andere landen. Middels duurzaam inkopen kunt u als gemeente of provincie al een start maken met het nemen van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast kunt u koplopers stimuleren en kan de Rijksoverheid zich inzetten voor wet- en regelgeving. Tip 3 Herijk het afvalbeleid Een derde manier om mondiale impact te hebben met duurzaamheidsbeleid is door het afvalbeleid te herijken. Robert Kint (gemeente Tilburg) vertelt: Je wilt primair de hoeveelheid vervuiling minimaliseren. Maar het gaat ook over beperking van grondstoffengebruik in een consumptiemaatschappij. Grondstoffen zijn beperkt aanwezig, dus daar moet je zuinig mee omgaan, om ook mensen elders toegang te geven tot welvaart. Zo speelt ons afvalbeleid in op het verdelingsvraagstuk. Thomas Schuurmans (ProPortion Foundation) geeft aan dat lokale overheden systemen voor afvalverwerking moeten veranderen: Lokale overheden moeten durven om gevestigde systemen te herzien. Wij zijn bijvoorbeeld betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe publiek-private partnerschappen in de gemeente Amsterdam. Het gaat hierbij om afvalverwerking van kleine elektronische producten. De bestaande keten daarvoor is verbranden, recyclen of dumpen. Dat laatste met inbegrip van illegale afvalhandel naar landen als Ghana. De gemeente komt altijd pas aan het einde van een keten erbij kijken: niet bij de productie, niet bij de gebruiker, maar pas in de afvalfase. De gemeente gaat dan aan de slag met een probleem : afval verwerken. Niet met de producent en niet met de gebruiker. Als je de gebruiker, de consument, centraal stelt, ga je niet aan de slag met een probleem maar met mogelijkheden. De gebruiker gebruikt een product, afkomstig van een producent, maar wil ook een schone leefomgeving, een schone straat, een goed gevoel. Als de gemeente dat ziet als een product, dan zet je als gemeente niet het probleem, afval, een vuile omgeving, centraal maar de consument, uitgaande van de vraag: Voor wie doe ik het? Dan kijk je ook anders naar dat afval, naar de producent en naar wat er uiteindelijk met dat afval gebeurt. Systemen herzien kan door het principe van Cradle-to-Cradle (C2C, zie bijlage 1) als inspiratie te nemen. C2C betekent dat afval eigenlijk niet meer bestaat maar volledig wordt hergebruikt doordat het teruggebracht wordt in de biologische of technologische kringloop (Afval is voedsel en grondstof). 19

18 Veel afval van westerse landen wordt, al dan niet illegaal, gedumpt in ontwikkelingslanden. C2C wil dat voorkomen. Anke van Duuren (gemeente Groningen): We besteden aandacht aan het C2C principe bij debatten. En het Grand Theater is door interieurbouwers helemaal C2C ingericht. Als afval naar andere landen wordt geëxporteerd om daar componenten te kunnen hergebruiken, moet er oog zijn voor de mensen die daar in de recycling actief zijn en er werkgelegenheid en inkomen aan ontlenen. De omstandigheden waaronder westerse afvaldumping en verwerking in ontwikkelingslanden gebeurt, zijn vaak verre van gezond en lang niet altijd veilig voor mens en milieu. Uitgaande van ketenverantwoordelijkheid zal er dus aandacht moeten zijn om de verwerking van afval onder goede, veilige en gezonde omstandigheden te laten plaatsvinden. Herijking van het afvalbeleid vraagt dus ook om investeringen in de wijze waarop westers afval in andere landen wordt verwerkt met behoud, of zelfs uitbreiding van economische en perspectief op werkgelegenheid voor de mensen daar. Deel 1 De bijdrage van lokale overheden La 21 revisited De mondiale dimensie van lokale duurzaamheid Tip 4 Formuleer beleid voor ontwikkelingssamenwerking en wordt Millennium - of Fair Trade gemeente Hoewel internationale samenwerking (of ontwikkelingssamenwerking) geen kerntaak is van lagere overheden, hebben veel gemeenten de afgelopen jaren specifiek beleid voor ontwikkelingssamenwerking (OS) ontwikkeld en uitgevoerd. Bijvoorbeeld in de vorm van subsidies, communicatie via gemeentelijke kanalen of kennisoverdracht. En regelmatig in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) Internationaal. In tijden van financieel-economische crisis wordt in de meeste gevallen primair bezuinigd op niet-kerntaken. Dat is ook het geval op dit beleidsterrein. Toch hoeft het lang niet altijd om (veel) geld te gaan. Een gerichte manier om bij te dragen aan duurzame ontwikkeling in mondiaal perspectief is door als decentrale overheid deel te nemen aan bepaalde campagnes en Millennium - of Fair Trade gemeente te worden 7. Anke van Duuren (gemeente Groningen) daarover: Groningen is, als een van de eerste Fair Trade gemeenten in Nederland, een uitgesproken voorbeeld van beleid op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Of in het MVO-beleid dat de gemeente opzet 7 Zie ook: 20

19 gericht op lokale ondernemers. Als gemeente pakken we een makelaarsrol op met het doel om zaken gedaan te krijgen: De gemeente weet wie wat kan en kan hen daarop aanspreken. Andersom komt ook vaak voor: bedrijven en organisaties komen naar de gemeente toe om contacten en partners te zoeken voor plannen die ze hebben. Je probeert telkens om je duurzaamheidverhaal in te voegen in alle contacten die je hebt. Zoals met betrekking tot de Fair Trade gemeentecampagne. Je ziet dan dat de visie en betrokkenheid van ondernemers verandert. De bedrijfsleider van een supermarkt werd door Fair Trade Original uitgenodigd voor een reis naar Fair Trade producenten in Guatemala. Voorheen had Fair Trade voor deze winkelier een puur commercieel belang, nu is de insteek veel breder en gaat het om mondiale duurzaamheid. Inmiddels hebben 23 gemeenten de titel Fair Trade gemeente gekregen en worden er in 77 gemeenten Fair-Trade- activiteiten en -campagnes uitgevoerd. Fair Trade in het noorden Het Faire Noorden 8 is een project van NoordBaak (voorheen COS Groningen), Tûmba, Ellen Reehorst Onderwijs & zo, Anneke Lindeman Educatieve Projecten en MKB Noord Nederland. Het Faire Noorden streeft samen met gemeenten, bedrijven en MBO-opleidingen naar een duurzaam, groen en eerlijk Noorden door meer Fair Trade producten te kopen en duurzame productie en consumptie te stimuleren. Het project zet gemeenten, bedrijven en beroepsopleidingen in de provincies Friesland, Groningen en Drenthe aan tot actie in duurzaamheid en Fair Trade. Daartoe stimuleert en inspireert het project met een veelheid aan activiteiten zoals netwerkbijeenkomsten en adviestrajecten de doelgroepen om bewust duurzame keuzes te maken. Het Faire Noorden biedt verder bedrijvenverenigingen en individuele ondernemers voorlichting en praktische ondersteuning in duurzame bedrijfsvoering en internationaal duurzaam ondernemen. Gemeenten krijgen begeleiding en advies op het gebied van duurzaamheid, duurzaam inkopen en Fair Trade. Het project richt zich daarbij op draagvlakversterking. Het zorgen dat mensen enthousiast en betrokken raken bij duurzame thema s. Draagvlak wil ook zeggen dat de gemeentelijke organisatie wordt verbonden met burgers, scholen en ondernemers en de wereld van buiten naar binnen haalt voor een frisse en wereldwijde blik. 8 Zie ook: 21

ondernemen in smallingerland Duurzaam

ondernemen in smallingerland Duurzaam duurzaam ondernemen in smallingerland Planet Enthousiasme Innovatie Inzicht Minder afval Toekomstbestendig Duurzaam Mobiliteit Ervaringen delen Energiebesparing Verantwoord Kostenbesparing Profit Transparantie

Nadere informatie

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad

Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad Slim met energie en water Duurzaam Leeuwarden, de sterke stad VISIEDOCUMENT Slim met energie en water DUURZAAM LEEUWARDEN, DE STERKE STAD Visiedocument Oktober 2010 De duurzame ambitie van Leeuwarden

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid

Uitvoeringsagenda Duurzaamheid Uitvoeringsagenda Duurzaamheid op weg naar een duurzaam evenwicht Deventer, 21 december 2011 www.deventer.nl UITVOERINGSAGENDA DUURZAAMHEID OP WEG NAAR EEN DUURZAAM EVENWICHT Deventer, 21 december 2011

Nadere informatie

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN

Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Aan de slag met Duurzaam Inkopen! EEN HANDREIKING VOOR RAADSLEDEN, COLLEGELEDEN EN AMBTENAREN Gemeenteraad Agendasetting en bepalen ambitieniveau Externe communicatie Kaders stellen opdrachtformulering

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Vaart maken met energietransitie

Vaart maken met energietransitie Collegetour Energie & Duurzaamheid Handreikingen voor een succesvolle collegeperiode 2014-2018 1 Vaart maken met energietransitie Foto: Dong Energy Solar Challenge Inleiding Reader: de rode draad naar

Nadere informatie

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector

DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES. Managementboek voor professionals in de NME-sector DUURZAAM DÓÓRGAAN! HOE JE NIEUWE ROLLEN, COMPETENTIES EN SAMENWERKINGSVERBANDEN INZET VOOR SUCCES Managementboek voor professionals in de NME-sector IN WOORD ÉN BEELD BEKIJK DIRECT FILMPJES MET DE QR-CODES!

Nadere informatie

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010

Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen MILLENNIUM GEMEENTE CAMPAGNE BROCHURE 2010 Nieuwe ronde, nieuwe kansen Millennium Gemeente Campagne brochure 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Inleiding 7 2 Millennium Gemeente

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam 2010-2014 Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam

Nadere informatie

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam

Investeren in duurzame groei. Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Investeren in duurzame groei Programma Duurzaam Programma Duurzaam pag 3 Programma Duurzaam pag 4 Leeswijzer Voor u ligt het programma Duurzaam van het college

Nadere informatie

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014

KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 KADERNOTA DUURZAME ONTWIKKELING 2011-2014 April 2011 Versie 2.2 2 Inhoudsopgave Samenvatting 5 H1 Inleiding. 7 1.1 Aanleiding.. 7 1.2 Definitie.. 7 1.3 Doelstelling. 8 1.4 Leeswijzer... 8 H2 Uitgangspunten

Nadere informatie

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven

Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van lokale overheden bij lokale duurzame energie-initiatieven Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat www.rijkswaterstaat.nl 0800-8002 (gratis, dagelijks 06.00-22.30 uur) November 2013

Nadere informatie

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer

De stekker in elektrisch vervoer, maar hoe? Startgids voor gemeenten die aan de slag gaan met elektrisch vervoer De stekker in, maar hoe? Startgids voor n die aan de slag gaan met De en 1. Rollen die de vervullen.1 Organisatie van EV binnen de en 1. met Activiteiten partners :.1. e 1. Het effect van EV activiteiten.

Nadere informatie

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011

Rapport. Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad. Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag. December 2011 December 2011 Rapport Het Stimuleren van Duurzaamheid in de Stad Een Onderzoeksadvies aan de Gemeente Den Haag Auteurs Flor Avelino Derk Loorbach Julia Wittmayer In opdracht van Auteurs op alfabetische

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID

Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om INTERNATIONALE ASPECTEN VAN GEMEENTELIJK BELEID Partnerschap, daar draait het om Internationale aspecten van gemeentelijk beleid Colofon Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten

Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten Duurzaamheidsbeleid, -implementatie en resultaten van Oost Flevoland Woondiensten 1 1. Voorwoord... 3 2. Duurzaam wonen in Dronten... 4 3. Oost Flevoland Woondiensten... 6 4. Algemeen kader duurzame ontwikkeling...

Nadere informatie

De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven

De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven Handreiking De rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven Versie 2 Datum 10 juni 2013 Versie 2 Handreiking: de rol van gemeenten bij lokale duurzame energie-initiatieven 10 juni 2013 Colofon

Nadere informatie

Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe

Wegwijzer landbouw Boeren op goede gronden 2014-2020 Drenthe 2014-629 Wegwijzer landbouw "Boeren op goede gronden" 2014-2020 Drenthe Voorgestelde behandeling: - Statencommissie Omgevingsbeleid op 3 september 2014 - Provinciale Staten op 24 september 2014 - fatale

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven

Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Duurzaamheid als kans Resultaten van het project Regiodialoog over de Amsterdamse haven Wat is de Regiodialoog? Het project Duurzame kansen creëren in de haven (kortheidshalve: de Regiodialoog) loopt van

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING

PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING PROGRAMMA VOOR DE LEEFOMGEVING INHOUD 1. INTRODUCTIE 3 2. AANLEIDING BASIS PROGRAMMA 4 2.1 Inspelen op ontwikkelingen 6 2.2 Wat wil de gemeen(te)schap 7 2.3 Wat is er al besloten? 8 3. DOEL VAN DIT PROGRAMMA

Nadere informatie

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM

DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? 061241_2_DuurzOverheid.indd 1 12/8/06 3:09:06 PM DUURZAME OVERHEID? TIJD VOOR DUURZAAM LEIDERSCHAP Colofon: De reeks Duurzame Ontwikkelingen is een uitgave van het programma Leren voor

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

NCDO JAARVERSLAG 2012

NCDO JAARVERSLAG 2012 NCDO JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, mei 2013 1 / 80 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1. Context, beleid en strategie 6 1.1. Mondiale ontwikkelingen 6 1.2. Missie en visie 7 1.3. Opdracht en mandaat 7 1.4. Strategische

Nadere informatie