FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 Å FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

2 Inhoud jaarverslag Å Verslag raad van bestuur 6 Verslag raad van toezicht 9 Toekomstparagraaf 12 Kwaliteit 14 Medezeggenschap 17 Financieel beleid en risicomanagement 20 Bijlagen 27 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 27 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van ZZG zorggroep Kerngegevens Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 31 3 Bestuur en toezicht Raad van toezicht Normen voor goed bestuur Raad van bestuur 37 4 Kwaliteit en veiligheid 39 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 2 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 3

3 Missie van ZZG zorggroep Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven. Uit: Vertrouwen in eigen kunnen ( ) Werkgebied van ZZG zorggroep ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Cliënten van ZZG zorggroep ZZG zorggroep werkt voor diverse doelgroepen van cliënten. Voor elke doelgroep ligt de maatschappelijk toegevoegde waarde die wij kunnen realiseren anders. ZZG zorggroep wil deze toegevoegde waarde aantoonbaar maken op de drie pijlers van de publicatie Mensenzorg : mensgerichte zorg, economisch houdbare zorg en maatschappelijk ingebedde zorg. Samenwerkingspartners Om onze missie waar te maken werken wij intensief samen met partijen in en buiten de regio. Wij voorzien dat ZZG zorggroep meer en vaker in netwerken zal gaan functioneren, wat kansen biedt voor innovatie. Voor onze cliënten moet dit zichtbaar en voelbaar worden in de zorg- en dienstverlening: meer samenhang, betere communicatie en afstemming, minder verschillende mensen over de vloer. Voor onze medewerkers biedt samenwerking met andere organisaties en disciplines ook ontwikkelingsmogelijkheden en een bredere kijk op wat duurzame zorg kan inhouden. Het beleid ten aanzien van onze samenwerkingspartners is als volgt samengevat: Beleid samenwerkingspartners in zorg en welzijn Preventiekracht vergroten Versterken van het oplossend vermogen in de eerste lijn Kennisontwikkeling en kennisdeling Innovatieve toepassingen ontwikkelen voor de thuiszorg Beleid regiogemeenten Ondersteunen van gemeenten om de decentralisatie te laten bijdragen aan een meer gezonde en meer inclusieve gemeenschap Beleid partners voor wonen Ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor kwetsbare groepen Ontwikkelen van innovatieve woonzorgconcepten Beleid onderwijsinstellingen Opleiden toekomstige medewerkers Onderzoek en ontwikkeling Ontwikkelen van standaarden en protocollen Alle inwoners in het werkgebied Beleid overheid en toezichthouders Voldoen aan wet- en regelgeving en toezichtskaders Beleid financiers Gezamenlijk zoeken naar innovatieve manieren om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief op niveau te houden Moeder en kind, Gezin Risicogroepen Tijdelijk zieken Chronisch zieken Terminaal zieken Beleid leveranciers Streven naar partnerships op kritische bedrijfsprocessen Kraamzorg Vroegsignalering Thuisbegeleiding Voorlichting Bewustwording Preventie Vroegsignalering Zorg gericht op volledig herstel danwel maximale gezondheidswinst Zorg gericht op verbetering van de kwaliteit van leven Palliatieve zorg Aangaan van inhoudelijk en financieel aantrekkelijke contracten Lees meer over (projecten van/initiatieven met) onze samenwerkingspartners op onze website: JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 4 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 5

4 Verslag raad van bestuur Verslag raad van bestuur Å Intramuraal Ook medewerkers die gaan werken binnen de Wlz zijn op de nieuwe situatie voorbereid: zij zullen steeds meer te maken krijgen met zwaardere categorieën cliënten en bewoners. Van verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde wordt gevraagd met de zorg zo dicht mogelijk te komen bij wat de cliënt belangrijk vindt. Ze moeten kunnen inspelen op wat iemand nog kan op somatisch en psychisch gebied en achteruitgang proberen te voorkomen. Binnen Beschermd Wonen hebben we ervaring met somatiek en psychogeriatrie. Maar de Wlz biedt meer mogelijkheden dan de AWBZ: met een persoonsgebonden budget, een modulair of volledig pakket thuis kan een cliënt in zijn eigen huis een miniverpleeghuis inrichten. De vraag aan de professional is hoe dit veilig te doen. Maar tot waar gaat dan onze verantwoordelijkheid en die van de cliënt? Deze vraagstukken zullen we in 2015 uitkristalliseren. Herontwikkelen verzorgingshuizen Inmiddels zijn al acht verzorgingshuizen in Nijmegen, Wijchen en Groesbeek herontwikkeld tot appartementen met zorg of kleinschalige woonvormen. De herontwikkeling van de laatste vijf - De Orangerie, De Doekenborg, Nieuw Doddendaal en Vijverhof in Nijmegen en St. Jozef in Wijchen - is gestart en zal eind 2017 klaar zijn. Het Nijmeegse Boszicht is omgebouwd naar deels beschut en deels Beschermd Wonen. De organisatie zo goed mogelijk inrichten op de grote wetswijzigingen per 1 januari 2015 en medewerkers zo voorbereiden dat zij in de nieuwe situatie op een adequate manier kunnen functioneren. Dat was wat 2014 kenmerkte. We zochten naar onze nieuwe rol en mogelijkheden binnen de verschillende zorgketens. Op vele manieren hebben we daaraan gewerkt: intern via brainstormsessies, rondetafelgesprekken, informatiebijeenkomsten en projecten, en extern in samenspraak met verzekeraars, gemeenten, huisartsen en andere zorgaanbieders. Dit proces werd bemoeilijkt doordat veel van de wet- en regelgeving pas in een laat stadium duidelijk werd (of zelfs nu nog onduidelijk is). Verandering van paradigma Wat wel duidelijk is, is dat de kijk op de zorg is veranderd. In de afgelopen 20 jaar werd de AWBZ opgeplust met de zorg die mensen zelf kunnen overzien: eerst met de gezinszorg, daarna volgden de verzorgingshuizen. De Wlz draait dit terug: huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, adl-zorg: het komt in het gemeentelijk domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo) of weer bij de cliënt zelf. Verzorgingshuizen houden op te bestaan. Teams wijkverpleging Voor de medewerkers in de wijkteams is die verandering in paradigma te vertalen in: van uitvoerend en volgend werken vanuit de AWBZ, naar indicatiestellend en regievoerend werken onder de ZVW. Zij moeten zich ook zelfstandig gaan verbinden met cliënten en met professionele eindverantwoordelijkheid passende oplossingen voor de zorgvraag van cliënten vertalen in een zorgarrangement. Een enorme verandering met grote impact. De behoefte aan veldnormen neemt toe: wat is binnen de beroepsgroep gebruikelijk? Om onze medewerkers te ondersteunen bij de omschakeling is in juli het project Professioneel leiderschap, t blijft jouw vak van start gegaan. Hiermee hebben wij al belangrijke stappen kunnen zetten. Het project loopt door in In gebied Wijchen, Maas en Waal is Gewoon Thuis gestart. In dit pilotproject biedt ZZG zorggroep cliënten met een zorgindicatie op abonnementsbasis aanvullende dienstverlening thuis aan. Herstelhotel De veranderde kijk op zorg heeft ook invloed op de - geriatrische - revalidatie. Deze zorg is overigens al in 2013 van AWBZ naar ZVW overgegaan. Voor het Herstelhotel gaat de focus naar de essentiële vaardigheden waarmee de cliënt in zijn thuissituatie (de regie over) zijn leven weer zelf kan oppakken. Dit is voor iedere cliënt anders en vraagt van onze professionals om goed te kijken naar wat iemand nodig heeft. Thuisbegeleiding De medewerkers in de thuisbegeleiding ondersteunen ontregelde gezinnen. Vaak zijn daar meer zorgaanbieders bij betrokken zoals de gehandicapten- of de verslavingszorg en/of jeugdpsychiatrie. Onze medewerkers spelen een grote rol in het op elkaar afstemmen van de zorg. Per 2015 valt thuisbegeleiding onder de Wmo en zijn er minder middelen beschikbaar. Deze zorgverlening vindt vanaf januari 2015 plaats in nadrukkelijke samenwerking met andere partijen 1 binnen De Combinatie. De Thuisbegeleiding heeft zich hier goed op voorbereid, maar aan een reorganisatie is niet te ontkomen. Een beperkt aantal medewerkers zal hierdoor boventallig worden. Voor hen zoeken we passende oplossingen. Kraamzorg naar Radboudumc Kraamzorg Zuid-Gelderland werkt in de geboorteketen samen met gynaecologen, verloskundigen en de GGD. Eind 2013 is besloten om dit ZZG-bedrijf te laten samengaan met het Radboudumc voor een betere positie in die geboorteketen. Dit is in 2014 voorbereid en sinds 2015 is Kraamzorg Zuid-Gelderland een BV onder Radboudumc. Inhoudelijk werd deze beweging erg gedragen: kraamverzorgenden zagen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Alle medewerkers zijn mee overgegaan. Zorgzuster Zuid-Gelderland Zorgzuster Zuid-Gelderland B.V. is als 100% dochter van ZZG inmiddels ruim een jaar actief en bemiddelt zo n 70 zzp ers aan mensen met een zorgvraag. We zetten hen vooral in voor aanvullende verpleging en verzorging. Hiermee kan de continuïteit van de zorg worden gewaarborgd. Ook is Zorgzuster een platform om nieuwe kansen in de markt op te pakken, alsook om externe partijen te ondersteunen. Het jaar 2014 was succesvol: er is grote tevredenheid over de snelheid en de kwaliteit van de geleverde zzp-ers, de samenwerkingsprocessen verlopen soepel en de omzet is hoger dan vooraf ingeschat. Contacten onderwijs Al vijf jaar werken we samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de invulling van HBO-Verpleegkunde Maatschappelijke Gezondheidszorg. We wisten toen al dat door de komende paradigmaverandering het vak van wijkverpleegkundige weer op de kaart moest komen te staan omdat er anders een groot probleem zou ontstaan. De samenwerking begint resultaat op te leveren: we zien nu ruim 100 stagiaires per jaar. Daarnaast hebben we contacten met diverse ROC s en andere onderwijsinstellingen die onze medewerkers een opleiding tot niveau 3IG aanbieden. 1 De andere partijen binnen De Combinatie zijn RIBW, Pluryn, Dichterbij, Driestroom, s Heerenloo, Iriszorg, Pro Persona, Entrea en Karakter. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 6 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 7

5 Verslag raad van toezicht Ontwikkelingen ketenzorg Onderzoek naar de informatievoorziening bij de overdracht van cliënten vanuit het ziekenhuis naar de wijkteams en verpleeghuizen en omgekeerd moet leiden tot betere en snellere gegevensuitwisseling. De IGZ heeft het onderzoek in 2014 uitgevoerd. De zorgaanbieders in de regio zijn nu bezig de informatie bij overdracht in de keten te uniformeren en te verbeteren. Dat merkt de cliënt: hij hoeft in beginsel dan nog maar één keer zijn verhaal te doen. Daarnaast verminderen bij bijvoorbeeld een goede medicatieoverdracht de risico s. Beleidsadviesraad en Centrale Ondernemingsraad In 2013 hebben de Beleidsadviesraad en de Centrale Ondernemingsraad hun visie gegeven op respectievelijk de zorg en de nieuwe medewerker. De grondtoon daarbij is de professionele verantwoordelijkheid. Beide visies zijn door hen ook in 2014 steeds als uitgangspunt bij de belangenbehartiging gebruikt. Hierdoor was het mogelijk ook bij de ingewikkelde veranderingen met elkaar in gesprek te blijven en tot gedragen besluiten te komen. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk. Verslag raad van toezicht Å Tot slot: door alle medewerkers is dit jaar enorm hard gewerkt. Dat geeft ZZG zorggroep een goede uitgangspositie in zowel de Wlz, als de Wmo en de ZVW. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur Jelle de Visser Lid raad van bestuur In 2014 heeft de raad van toezicht met instemming gevolgd hoe ZZG zorggroep verder werkt aan het realiseren van haar ambitie duurzaam bij te dragen aan de gezondheid in de regio. De strategienota Vertrouwen in eigen kunnen vormt de grondslag van deze ambitie. Dit tweede jaar in de beleidscyclus is een verdere verdieping van de ingezette koers gerealiseerd waarbij er, naast de samenwerking met ketenpartners en de verdere versterking van verbindingen in de wijk, specifiek aandacht is geweest voor Professioneel leiderschap. Ook de bedrijfsresultaten zijn besproken, samen met de kansen en uitdagingen voor de toekomst. In de financiële kaders 2015 is geanticipeerd op de wijzigende wet- en regelgeving (waaronder budgettaire kortingen). Activiteiten in 2014 In 2014 zijn de volgende besluiten genomen en/of goedgekeurd door de raad van toezicht: goedkeuring van de volgende vastgoedinvesteringen: Oostflank (Wijchen), Vijverhof (Berg en Dal) en aankoop van drie kerngebouwen van Vestia (Kloostertuin Mariëndaal, Eikenhorst en Herstelhotel (Groesbeek)); goedkeuring van de reorganisatie extramurale zorg ( indiceren, organiseren en toewijzen van zorg binnen aanspraak wijkverpleging ); benoemingen mevrouw B. van Emmerik en de heer R. Jeurissen tot leden van de raad van toezicht; goedkeuring van de activa-passiva transactie van Kraamzorg Zuid-Gelderland naar Radboudumc; machtiging raad van bestuur voor drie jaar inzake vastgoedtransacties met belang kleiner dan ; goedkeuring van het herzien treasury statuut; goedkeuring van de jaarstukken 2013; goedkeuring van de begroting Ook is goedgekeurd dat ZZG-bestuursvoorzitter de heer D. Herfst onbezoldigd voorzitter van het bestuur is van Stichting De Boeg Nijmegen (het betreft een nevenfunctie). Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken met de raad van bestuur: in relatie tot de strategieontwikkeling: samenwerking met Zorgzuster Zuid-Gelderland, de veranderende rol van de wijkverpleegkundige en de voorbereidingen van de totstandkoming van de Combinatie in samenwerking met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen; in relatie tot risicobeheersing: kaders bedrijfsvoering in relatie tot de wijzigende wet- en regelgeving in 2015; in relatie tot de bedrijfsvoering: Google werkplek, ICT-beleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, kwartaalcijfers ZZG zorggroep. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 8 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 9

6 Verslag raad van toezicht Governancecommissie De Governancecommissie is tweemaal bijeen geweest. Deze commissie heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht voorbereid en de voorbereidingen verricht voor de werving van twee nieuwe leden voor de raad, waaronder het actualiseren van de profielschets. Daarnaast heeft de Governancecommissie zich laten informeren over de gevolgen van de Wet Normering Topinkomens. Auditcommissie Ook de Auditcommissie heeft tweemaal vergaderd. Gesproken is over de reguliere jaarstukken (accountantsverslag, jaarstukken 2013 en de kwartaalrapportages 2014). Het treasury jaarplan is geactualiseerd. Daarnaast is er intensief overlegd over het investeren in projecten voor Beschermd Wonen en de aankoop van onroerend goed. Hierover zijn goede (proces) afspraken gemaakt. Tevens is gesproken over het ICT-beleid, waarbij is aangegeven dat ICT een steeds prominentere rol krijgt binnen de organisatie. Commissie Kwaliteit en Veiligheid De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2014 viermaal bijeen geweest. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken: Jaaroverzicht klachten 2013; Jaaroverzicht Meldingen Incidenten Cliëntenzorg 2013; Jaaroverzicht Meldingen Incidenten Medewerkers 2013; Jaaroverzicht Quick Scan Gebouwveiligheid 2013; Jaarbeeld interne en externe audits 2013; Resultaten cliëntenraadpleging conform CQ 2013; Resultaten meting zorginhoudelijke indicatoren 2013; Rapportage van de door IGZ afgelegde bezoeken aan ZZG zorggroep; Rapportages van interne audits op het normenkader van de IGZ; Auditrapportage hercertificering ISO 9001 van TÜV Rheinland plus per vergadering de stand van zaken van de naar aanleiding daarvan ondernomen acties; Calamiteiten en ernstige incidenten. Beide commissieleden van de raad van toezicht hebben in 2014 middels de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg diverse workshops gevolgd ten aanzien van het thema Kwaliteit en Veiligheid. Geconcludeerd is dat de raad van toezicht en de raad van bestuur met het ingezette project rond Professioneel leiderschap op één lijn zitten ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van ZZG zorggroep. De raad van toezicht is content met de grondtoon van het project, waarbij professionals op grond van professionele waarden en normen hun omgeving beïnvloeden zodat vooraf gestelde doelen en resultaten bij cliënten worden bereikt en er duurzaam wordt bijgedragen aan de gezondheid. Vanuit het vertrouwen in eigen kunnen nemen professionals verantwoordelijkheid voor hun professioneel handelen waarop zij door collega s, cliënten, familie en externen aangesproken kunnen worden. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie voert periodiek een beoordelings- c.q. functioneringsgesprek met elk van de leden van de raad van bestuur. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document. De raad van toezicht maakt vooraf afspraken met de raad van bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelingsc.q. functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. In 2014 is gesproken over de ontwikkelingen van ZZG zorggroep en de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Bedrijfsbezoeken Naast de formele informatievoorziening door de raad van bestuur laat de raad van toezicht zich ook informeel uitgebreid informeren. Ook dit jaar gebeurde dat aansluitend aan de vergaderingen die - bij voorkeur - steeds op een andere ZZGlocatie werden gehouden. In 2014 zijn de volgende presentaties gegeven op de volgende locaties: locatie Boszicht (Nijmegen, juli 2014): de programmadirecteur Eerste lijn gaf een presentatie over het Werken in de wijk ; locatie Kloostertuin (Mariëndaal Groesbeek, september 2014): de directeur Centrale Diensten gaf samen met de ICTmanager een presentatie over het gebruik van de Google werkplek. Oordeel van de raad van toezicht In 2014 is meer duidelijkheid gekomen over de grote wijzigingen in de gezondheidszorg. Deze veranderingen komen voort uit de visie van de regering op ouder worden in onze samenleving: mensen die zelf baas blijven over hun leven, langer thuis wonen en de zorg zelf regisseren. Samen met familie, vrijwilligers en professionals, dichtbij huis. Vanuit deze - gedeelde - visie heeft de raad van bestuur met instemming van de raad van toezicht de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan strategie en bedrijfsvoering. Dit verslagjaar lag de focus op de relatie tussen de professional en de cliënt. Professioneel leiderschap, als manier om zorg van goede kwaliteit te blijven verlenen en ook de steeds complexere zorgvraag te kunnen beantwoorden, terwijl toch de kosten niet stijgen. Met het project Het blijft jouw vak is in juli 2014 gestart zodat iedere medewerker straks met Professioneel leiderschap kan werken. De teams bepalen zelf wat daarvoor nodig is. ZZG zorggroep zorgt voor centrale kaders en juiste randvoorwaarden. De raad van toezicht onderschrijft deze keuze volledig en ziet hierin de gelegenheid om medewerkers zo goed mogelijk toe te rusten om hun vak optimaal te kunnen uitoefenen. Dit is voor hen, maar zeker ook voor onze cliënten zeer van belang. De raad van toezicht zag dat de vertegenwoordigers in de Beleidsadviesraad en de Centrale Ondernemingsraad ook dit jaar weer constructief meewerkten om de zorg verder te verbeteren. De raad van toezicht spreekt haar waardering uit over het gerealiseerde werk en de inzet en flexibiliteit die daarbij door de medewerkers van ZZG zorggroep is getoond. Toezicht in 2015 In 2015 worden de grote wijzigingen in de zorg doorgevoerd (Wmo, ZVW, Wlz). Het effect van de hervormingen zal merkbaar worden voor cliënten, organisatie en medewerkers. Binnen de laagcomplexe zorg zal het werk naar verwachting afnemen en verschuiven naar informele (mantel)zorg. De wijkverpleegkundige gaat het keukentafelgesprek voeren met de cliënt en zijn netwerk en (nog meer dan thans het geval is) de verbinding vormen tussen de diverse ketenpartners in de wijk. De teams wijkverpleging zullen de hoogcomplexe zorg leveren. Het toezicht zal daarbij in het bijzonder gericht zijn op de aandacht voor de kwetsbare mensen in de thuissituatie die weinig of geen informele hulp kunnen verwachten. De teams wijkverpleging moeten daar alert op zijn. De personele consequenties van de transities in de zorg zijn met de raad van bestuur besproken en worden zorgvuldig en frequent gemonitord. Verder zal het toezicht gericht zijn op wat er is gedaan aan verbetering van dossiervorming, helderheid in het beleid rond BOPZ en aan medicatieveiligheid. Ook de effecten van de groeiende ICT-inzet in de cliëntrelaties zullen met aandacht gevolgd worden, waarbij wij zullen toetsen aan de belangen en het welbevinden van onze cliënten. Het jaar 2015 zal voor cliënten, medewerkers en de organisatie zelf een spannend jaar worden. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de raad van bestuur en de medewerkers van ZZG zorggroep met de ingeslagen koers goede zorg voor de cliënten van ZZG zorggroep zullen blijven realiseren. W. de Bie Voorzitter raad van toezicht JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 10 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 11

7 Toekomstparagraaf Toekomstparagraaf Å Zorgstromen Wijkverpleging In 2015 worden de teams Stabiele Zorg en de teams Wijkverpleging samengevoegd. Deze nieuwe teams bestaan dan uit medewerkers van niveau 5, 4 en 3IG. Binnen de teams vindt een verdere professionaliseringsslag plaats. Beschermd wonen Eind 2017 zijn alle verzorgingshuizen herontwikkeld; nieuwe woonwormen worden ontwikkeld in samenwerking met woningcorporaties of voor eigen rekening. In het kader van professioneel werken staan voor 2015 het invoeren van een nieuw professioneel kader en functiemix gepland. Herstelzorg In toenemende mate wordt druk uitgeoefend om de opnameduur te verkorten. Vanwege financiële redenen, maar ook om hospitalisering tegen te gaan. Dit vraagt om een andere aanpak van management en professionals om de bezetting op peil te houden. De nieuwe wet- en regelgeving van de overheid is ingegaan per 1 januari De veranderingen hebben voor ZZG zorggroep grote consequenties. Het vraagt om een andere organisatie van onze dienstverlening. Voor 2015 staan er dan ook twee grote reorganisaties op de agenda. Daarnaast blijft ZZG zorggroep zich sterk maken om samen met andere partijen de zorgketens verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan ketenzorg op het gebied van dementie, palliatieve zorg, wondzorg en longaandoeningen. Financieel beleid Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zo is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig, en worden bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering belangrijker en complexer. Daarnaast vragen de reorganisaties veel tijd en energie en leveren deze hoge kosten op. Reorganisaties Allereerst betreft dit de organisatie van de dienstverlening van de thuiszorg. Door de veranderende wet- en regelgeving én het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars wordt een verschuiving zichtbaar tussen formele en informele zorg, en laagcomplexe en hoogcomplexe zorg in de thuissituatie. Hierop anticiperend heeft ZZG zorggroep de keuze gemaakt om de organisatie van de dienstverlening van de thuiszorg anders in te richten, waarbij de focus ligt op het bieden van hoogcomplexe zorg. Dit houdt in de afbouw van de teams Stabiele Zorg enerzijds, en opbouw en professionalisering van de teams Wijkverpleging anderzijds. Het tweede item betreft de afbouw van de verzorgingshuizen. In het kader van het scheiden van wonen en zorg is ZZG zorggroep al in 2009 begonnen met het omzetten van zorg in verzorgingshuizen naar zelfstandig wonen met thuiszorg. Cliënten verhuizen van een kamer in een verzorgingshuis met een all-in pakket, naar een eigen appartement waar zij zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning op maat, of naar een beschermde woonvorm. Door de veranderde indicatiestelling wordt de afbouw van de verzorgingshuizen versneld. Dit heeft niet alleen gevolgen voor cliënten, maar ook voor onze medewerkers, waarvan voor een deel de functie komt te vervallen. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 12 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 13

8 Kwaliteit Kwaliteit Å Het kwaliteitsbeleid van ZZG zorggroep ondersteunt de missie van ZZG zorggroep en is gericht op het realiseren van de ambities die zijn geformuleerd in de strategienota Vertrouwen in eigen kunnen. Kwaliteit van zorg blijft ook in 2014 prominent op de agenda staan. De aanleiding hiervoor is tweeledig. In 2014 verschijnen twee IGZ rapportages over de kwaliteit van zorg en specifiek over het werken binnen de vastgestelde veldnormen binnen de residentiële ouderenzorg ( Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam van juni 2014 en Kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende van november 2014). Beide rapporten geven aan dat de kwaliteit van zorg beter moet en kan. Begin 2015 verschijnt het plan van aanpak Kwaliteit verpleeghuizen, Waardigheid en trots, liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Centraal staat dat zorgverleners een persoonsgerichte bejegening kiezen. Daarbij gaat het om aandacht in de individuele zorgrelatie; de beleefde kwaliteit door de cliënt. Er is aandacht voor zingeving, voor iemands eigen netwerk en buurt. De (zorg)vraag van de cliënt wordt integraal bekeken, waarbij zowel de medische, sociale als psychische aspecten relevant zijn. Veilige zorg is de basis van waaruit gestart wordt; van daaruit kan kwalitatief goede zorg zich richten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven/waardigheid. Om dit te bereiken zijn in de notitie vijf speerpunten benoemd: Speerpunt 1: Samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener; Speerpunt 2: Basis op orde: veilige zorg; Speerpunt 3: Meer ruimte voor en kwaliteit van professionals; Speerpunt 4: Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap; Speerpunt 5: Openheid en transparantie. Een tweede push in 2014 is het Inspectiebezoek in 2013 aan de locatie Terra, het Herstelhotel en Thuiszorg Groesbeek. Deze inspectiebezoeken hebben duidelijk gemaakt dat het tempo van de reeds gerealiseerde verbeterslagen omhoog moet. Dit is de aanzet geweest om op alle niveaus en geledingen van de organisatie aan de slag te gaan met het versterken van het professionele kader. Organisatie brede aandacht voor Professioneel leiderschap; Het blijft jouw vak. De raad van bestuur heeft in nauwe afstemming met de raad van toezicht opdracht gegeven voor een programma Het blijft jouw vak. Als het belangrijkste korte termijn resultaat is geformuleerd dat op 1 februari 2015 wordt voldaan aan de IGZ normen. Als belangrijkste middellange termijn resultaat is geformuleerd dat over een jaar het Professioneel leiderschap binnen ZZG zorggroep toetsbaar naar een hoger niveau is gebracht. Onder Professioneel leiderschap wordt verstaan dat je werkt binnen de kaders van je vak, zoals je dat geleerd is. Met goed oog voor de veiligheid en het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Op basis van vakinhoudelijke kennis, kennis van de normen, de ervaring binnen het vakgebied en levenservaring. ZZG zorggroep-breed is dit project gestart in de drie zorgstromen die ZZG zorggroep onderscheidt: Wijkverpleging, Beschermd Wonen en het ZZG Herstelhotel. Eind 2014 begin 2015 zijn de volgende resultaten gerealiseerd: Voor alle 181 intramurale en extramurale teams binnen ZZG zorggroep zijn fundamentele verbeteracties ingezet op grond van audits die in de periode augustus tot en met oktober 2014 zijn uitgevoerd. Verbetering van de cliëntdossiers Voor de wijkverpleging is ZZG zorggroep-breed een uniform zorgdossier ontwikkeld en beschikbaar gesteld vanaf december Het dossier faciliteert de wijkverpleging meer in het systematisch methodisch werken, dan het oude zorgdossier. Invoering van de nieuwe zorgdossiers is veelal gekoppeld aan de herindicatie. De teams hebben de opdracht gekregen bij alle cliënten voor 1 mei 2015 een nieuw zorgdossier te hebben doorgevoerd; Er is een instrumentenmap ontwikkeld voor medewerkers van de wijkverpleging. De instrumentenmap is gedrukt en er worden 500 exemplaren verspreid onder verpleegkundigen en de teams wijkverpleging; Er is een vernieuwd informatiepakket samengesteld voor cliënten in de thuissituatie; Aan alle wijkverpleegkundigen zijn scholingen vakbekwaam indiceren gegeven. Onderdeel van deze scholingen was het klinisch redeneren dat ten grondslag ligt aan methodisch werken; Alle verpleegkundigen en verzorgenden 3IG hebben een 1e scholing methodisch werken gehad. Een vervolgscholing volgt in april/mei 2015; Voor Beschermd Wonen is ZZG zorggroep-breed een uniform cliëntdossier ontwikkeld. Implementatie van de nieuwe cliëntdossiers volgt in 2015; Voor Beschermd Wonen is een instrumentenmap ontwikkeld die digitaal beschikbaar is; bij het ZZG Herstelhotel is het elektronisch cliëntdossier (ECD) geoptimaliseerd. Deskundigheidsbevordering De kennis over het IGZ-normenkader is vergroot; Er zijn 178 wijkverpleegkundigen en 14 verpleegkundigen opgeleid voor de nieuwe functie indiceren ; Van elk wijkverplegingsteam worden de sterrolhouders kwaliteit en een collega getraind in het doorvoeren van medicatieveiligheid en de PDCA cirkel in hun dagelijks werk; Betrokken medewerkers van het ZZG Herstelhotel zijn opgeleid op de thema s Medicatieveiligheid en Vrijheidsbeperkende maatregelen; Medewerkers van Beschermd Wonen zijn en worden opgeleid in het methodisch werken met het nieuwe cliëntdossier voor Beschermd Wonen. ZZG-brede verbeterprojecten Medicatieveiligheid Het ZZG zorggroep beleid Medicatieveiligheid is herschreven naar De veilige principes. Protocollen en werkinstructies zijn herzien. ZZG zorggroep overlegt met een aantal koepelorganisaties van apotheken over het verbeteren van de bestaande samenwerkingsafspraken voor een veilig medicatiebeleid. O.a. wordt hier gesproken over werkbare toedienlijsten met zo min mogelijk risico s en hoe om te gaan met zelfzorgmedicatie. Verder worden gesprekken gevoerd met de Trombosedienst over mogelijkheden om de medicatieveiligheid ten aanzien van bloed verdunnende middelen te vergroten. De MIC-meldingen in Tweespraak over medicatieveiligheid zijn geanalyseerd en besproken in de genees-middelencommissie. Veilig melden beleid Het ZZG zorggroep beleid over Veilig melden is geactualiseerd. Protocollen en werkinstructies zijn herzien. Vrijheidsbeperkende maatregelen Er is een nieuw stappenplan vrijheidsbeperkende maatregelen ontwikkeld. Dit wordt in de komende tijd overal ingevoerd. Infodoc verbeterd De documenten op Infodoc zijn gescreend op nut, noodzaak en actualiteit. De betrokken verantwoordelijken hebben hierop actie ondernomen. De (Infodoc) portal is opnieuw vorm gegeven, waardoor op ZZG zorggroep-niveau en op zorgstroom-niveau documenten snel vindbaar zijn. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 14 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 15

9 Medezeggenschap Communicatie Er is veel aandacht voor communicatie. Op het intranet is een button geplaatst: t Blijft jouw vak. Er is een Community voor de wijkverpleging gestart, waar met name good practises tussen leden van de wijkverplegingsteams over heel Zuid-Gelderland worden uitgewisseld en deskundigen (verpleegkundig specialisten en anderen) eveneens reageren en meelezen. Er is ZZG zorggroep breed aandacht besteed aan het programma via specials van Inzicht en er zijn twee ronde tafel gesprekken gehouden over het onderwerp Professionaliteit. In 2015 worden de reeds gerealiseerde resultaten geborgd en verder uitgebouwd. Naast het herhalen van de metingen zal er nu vooral aandacht komen voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van medewerkers. Medezeggenschap Å ZZG zorggroep kent een aantal stuurgroepen en commissies, die op specifieke aspecten het kwaliteitsbeleid vormgeven: Expertgroep Centrale Zorgthema s: BIG commissie; Commissie Middelen en Maatregelen; Hygiëne en- Infectiepreventiecommissie; Decubitus- en wondcommissie; Geneesmiddelencommissie; Medisch Ethische commissie. Stuurgroep Zorgcontractering en Cliëntenlogistiek. ZZG zorggroep heeft voor alle locaties en een aantal thuiszorgregio s een cliëntenraad ingesteld. Daarnaast heeft elk werkgebied een cliëntenraad. De cliëntenraden van de gebieden behandelen onderwerpen die locatie overstijgend zijn. Op ZZG zorggroep niveau is een beleidsadviesraad (BAR) actief, gevormd met kwaliteitszetels. ZZG zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en de Geschillencommissie. Beleidsadviesraad De BAR heeft in 2014 de volgende adviezen uitgebracht: Advies klachtenregeling ZZG zorggroep; Advies leden Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen; Advies overname Kraamzorg Zuid Gelderland; Advies voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht van ZZG zorggroep. Leden van de Beleids AdviesRaad (BAR) Naam Functie Dhr. H.P.T. Albers Voorzitter (afgetreden in 2014) Dhr. W. Barentsen Voorzitter a.i. (aangetreden in 2014) Dhr. J.A.G.M. Bekhuis Dhr. A.C.A.M. Bots Dhr. D. van Diejen Dhr. C.P.M. Knipscheer Dhr. J. Molema Mevr. H.Rosman Lid Lid Lid Lid Lid Lid Mevr. J. Schreurs Lid (afgetreden in 2014) Dhr. O. Wasmann Mevr. H. Meens Lid ambtelijk secretaris Samenstelling BeleidsAdviesRaad eind 2014 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 16 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 17

10 Medezeggenschap Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied en voor de Centrale Diensten en het Herstelhotel een ondernemingsraad. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad (COR). Voor de Centrale Ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. De COR heeft in 2014 de volgende adviezen uitgebracht: Positief advies inzake notitie randvoorwaarden extramurale wijkteams; Positief advies inzake wijziging in de directiestructuur van het Herstelhotel van een tweehoofdige directie naar een eenhoofdige directie; Positief advies inzake stappenplan Thuisbegeleiding en aanstelling van een transitiemanager; Positief advies inzake aanstelling twee nieuwe leden raad van toezicht; Positief advies inzake reorganisatie van het Expertisecentrum (paramedici en psychologen); Positief advies inzake verkoop Kraamzorg Zuid-Gelderland aan UMC St Radboud Ziekenhuis; Positief advies inzake investering ZZG zorggroep in drietal gebouwen van Vestia. De COR heeft in 2014 instemming gegeven aan: Interne en externe klachtenprocedure van ZZG zorggroep. De COR heeft zich laten informeren over: Functiebeschrijvingen en competentieprofielen niveau 3 IG; Notitie beleidskader leren en ontwikkelen; Financiële kwartaalrapportages; Analyse medewerkersmonitor najaar 2013; Plannen van de gebieden en Centrale diensten; Professioneel leiderschap. Centrale ondernemingsraad Naam Functie Namens Mw. E. Louws voorzitter Centrale diensten Mw. H. van Keulen Secretaris OR Wijchen en Maas en Waal Mw. J. van Beuningen Lid OR Wijchen en Maas en Waal Dhr. D. Broekman Lid OR Nijmegen Mw. P. ter Borg (afgetreden) Lid OR Nijmegen Dhr. J. de Louw Lid OR Rijk van Nijmegen Mw. A. Hofmans Lid OR Rijk van Nijmegen Mw. A. Paasse (aangetreden) Lid OR Nijmegen Dhr. P. Slager Lid OR Herstelhotel Mw. Y. Janssen Ambtelijk secretaris Samenstelling Centrale ondernemingsraad eind 2014 Lopende zaken die in 2015 tot een vervolg zullen leiden zijn: Reorganisatie Thuisbegeleiding; Beleidskader leren en ontwikkelen; Professioneel leiderschap; Evaluatie randvoorwaarden extramurale wijkteams; De ondernemingsovereenkomst: De werkgroep past de huidige versie aan; De COR heeft de visie BOFt geëvalueerd. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 18 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 19

11 Financieel beleid en risicomanagement Financieel beleid en risicomanagement Å Vertaald naar de realisatie van 2014 kunnen de resultaten op de doelstellingen als volgt worden weergegeven: uit de gerealiseerde resultaatsratio valt op te maken dat op geconsolideerd niveau hieraan is voldaan, namelijk 4,5%; het weerstandsvermogen is verder gegroeid en is ultimo %; het deskundigheidsniveau van de medewerker stijgt hard. Binnen de wijkverpleging heeft ZZG zorggroep inmiddels meer dan 200 HBO geschoolde medewerkers. Het aantal faciliterende - en ondersteunende functies binnen onze organisatie neemt nog steeds af. Het Professioneel leiderschap vervolgt haar weg om haar optimum te vinden in de verschillende segmenten van de zorg. Ontwikkeling resultaat 2014 Het resultaat van ZZG zorggroep over 2014 bedraagt geconsolideerd 6,4 miljoen positief en is behaald met een omzet van 142 miljoen (2013: 145 miljoen). De omzet is gedaald door het wegvallen van de omzet van de huishoudelijke verzorging. De interne bedrijfsvoering is in 2014 bij ZZG zorggroep goed op orde. Nagenoeg alle zorgsegmenten (Beschermd Wonen, Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatie) hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Door verandering in wet- en regelgeving en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan heeft ZZG zorggroep op diverse grote onderdelen ingewikkelde transities te lopen. Dit geldt voor de verzorgingshuizen in transitie, de wijkverpleging en voor de thuisbegeleiding. Tenslotte dragen de kapitaallasten (kapitaallastenvergoeding en renteopbrengsten) en incidentele baten en lasten bij aan het resultaat. Onderverdeeld naar de segmenten binnen ZZG zorggroep is het jaarrekeningresultaat als volgt opgebouwd: Segmenten (x 000) ZZG zorggroep is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een basis voor het dragen van die verantwoordelijkheid, is een gedegen financieel beleid en continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee de continuering van de zorg. Uitgangspunten financieel beleid De financiële doelstellingen liggen natuurlijk in hoofdlijn verbonden met ZZG zorggroep in het op koers houden tijdens de zware stormen in de gezondheidszorg. De AWBZ is volledig uitgekleed. Cliënten maken vanaf 2015 aanspraak op de wijkverpleging in de ZVW of voor de ondersteunende begeleiding via de gemeente op de Wmo. De zwaardere intramurale zorg heeft een plaats gekregen in de Wlz. Deze veranderingen hebben een aanzienlijke impact op onze visie op zorg, strategische personeelsplanning, operationele aspecten, zorgsystemen, financiën en vastgoedbeleid. ZZG zorggroep heeft zich goed voorbereid op de aankomende transities, desalniettemin is de opgave ingewikkeld en pijnlijk voor onze medewerkers en cliënten. Het gevoerde financiële beleid is conservatief en wij verkleinen waar mogelijk de risico s. Het voorzichtige financiële beleid wordt vertaald in een kaderbrief. In hoofdlijnen komen de kaders voor de bedrijfsonderdelen neer op onder andere de volgende aspecten: elk gebied en bedrijf behaalt een positief bedrijfsresultaat met een minimale resultaatsratio van 2,5% (resultaat/ bedrijfsopbrengsten); het financiële beleid is gericht op een versterking van het weerstandsvermogen. Het streven is het behouden van een minimale vermogensratio van 30%; verzorgend en verpleegkundig personeel wordt opgeleid naar hogere niveaus en de kwaliteit van de zorg (professioneel leiderschap) wordt binnen alle speerpunten volledig doorgevoerd; ZZG heeft drie speerpunten in de zorg: Beschermd Wonen; Wijkverpleging; Geriatrische Revalidatie. AWBZ (verpleging, verzorging en thuiszorg) WMO (huishoudelijke hulp) Kraamzorg Vastgoed en overige segmenten Totaal resultaat De ontwikkeling van de totale baten, lasten en resultaat valt op hoofdlijnen als volgt uiteen: Ontwikkeling totale baten (x 000) Wettelijk budget Omzet DBC s / DBC-zorgproducten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totale baten Ontwikkeling totale lasten (x 000) Totaal personeelskosten Totaal overige bedrijfskosten Totaal kapitaalslasten Totale lasten Resultaat JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 20 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 21

12 Financieel beleid en risicomanagement Productie De productie aantallen staan verder genoemd onder de kerngegevens. Het scheiden van wonen en zorg neemt in 2014 verder toe. Het aantal VPT plaatsen blijft licht stijgen. Inmiddels hebben wij binnen Kloostertuin Mariëndaal in samenwerking met de huisartsen positieve ervaringen opgedaan met VPT met behandeling. Het aantal verzorgingshuisplaatsen neemt verder af en dit zal de komende jaren ook zo blijven. De capaciteit voor de zwaardere (verpleeghuis) zorg zal het komende jaar door demografische ontwikkelingen stijgen. In 2014 zijn voor de Geriatrische Revalidatie voor het eerst separate productieafspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Met de grote zorgverzekeraars in onze regio (met name VGZ en CZ) zijn goede afspraken gemaakt over de Geriatrische Revalidatie. De ingewikkelde registratie en sturing op de DBC s begint te optimaliseren, maar vergt door de dynamische productstructuur wijzigingen (voor het derde jaar op rij is de productstructuur gewijzigd) continue bijsturing. Liquiditeit Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening 2014 toont een toename van 5,5 miljoen (in 2013: 4,6 miljoen). De afgelopen twee jaar is de positieve kasstroom met name toe te wijzen aan de operationele resultaten. De beheersing van de liquiditeitsstromen zijn erg belangrijk door de wijziging in wet en regelgeving. Het bevoorschottingstijdperk is nagenoeg voorbij. ZZG zorggroep volgt dit maandelijks en bespreekt de uitkomsten hiervan eens per kwartaal in het treasury-overleg. Jaarlijks wordt het treasury-jaarplan geactualiseerd en besproken met de Auditcommissie. De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate ZZG zorggroep op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij is tevens de structuur van belang waarop de financieringen zijn ingericht. In onderstaande tabel zijn financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd. Financiële kengetallen Materiële vaste activa De investeringen bedragen in ,4 miljoen (2012: 2,3 miljoen) en zijn 0,1 miljoen gestegen. De investeringen bestaan in 2014 voor 1,5 miljoen uit aanpassingen in gebouwen en installaties en voor het overige uit aanschaf van inventarissen. Solvabiliteit De solvabiliteit (de mate waarin ZZG zorggroep in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen) kan in diverse ratio s worden uitgedrukt. Hieronder staan de twee meest relevante genoemd. Bedragen x Vaste activa Vlottende activa Kortlopende schulden Aflossing onder kortlopende schulden Werkkapitaal Financieringsbehoefte Gefinancierd met: Bedragen x Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal Bestemmingsreserve Algemene en overige reserves Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Totale financiering Current ratio 3,02 2,36 1,74 1,15 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Subtotaal eigen vermogen/voorzieningen Balanstotaal Som van de bedrijfsopbrengsten Solvabiliteit % % % % Eigen vermogen / balanstotaal 51,3% 48,1% 43,5% 37,4% Eigen vermogen / bedrijfsopbrengsten 38,2% 33,2% 27,8% 25,7% De current ratio van ZZG zorggroep ratio (norm is 1) is verbeterd en dit komt met name door de afname van de kortlopende schulden en de toename van het eigen vermogen en voorzieningen. Van onze financieringsbehoefte is eind ,3% gefinancierd met eigen vermogen. Ultimo 2013 was dit 68,1%. Ratio s In onderstaande tabellen worden de financiële prestaties van ZZG zorggroep weergegeven: Resultaatratio bedrijfsresultaat / totaal bedrijfsopbrengsten; Liquiditeit vlottende activa / vlottende passiva; Vermogensratio eigen vermogen / totaal bedrijfsopbrengsten; Solvabiliteit eigen vermogen / totaal vermogen. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 22 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 23

13 Financieel beleid en risicomanagement Resultaatratio % Solvabiliteit 3,50 Liquiditeit Resultaatratio: AWBA-gefinancierde resultaten 4,26% 3,60% 2,70% 2,95% 2,35% Resultaatratio: niet-awba-gefinancierde resultaten 8,77% 4,57% 8,93% 3,22% 3,74% Resultaatratio: geconsolideerde resultaten 4,54% 3,68% 3,74% 3,21% 2,70% Liquiditeit ZZG zorggroep 3,02 2,36 1,74 1,15 0,98 Vermogensratio % 40% 30% 20% 10% 0% 51% 3,00 3,02 48% 43% 2,50 2,36 37% 2,00 30% 1,74 1,50 23% 23% 24% 1,15 1,00 0,98 0,94 1,19 0,72 0,77 ZZG Zorggroep Benchmark 0, ZZG Zorggroep Benchmark ZZG zorggroep 38,21% 33,20% 27,80% 25,80% 18,50% Solvabiliteit ZZG zorggroep 51,3% 48,1% 43,5% 37,4% 23,70% Toekomstig financieel beleid Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zoals eerder genoemd is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig. De omzet zal dalen, echter de bedrijfsprocessen en de aandacht voor bedrijfsvoering (waaronder adequate facturatie) worden belangrijker en complexer. Per 1 januari 2015 is het segment Kraamzorg Zuid-Gelderland volledig overgedragen aan Radboudumc. Er ontstaan nieuwe budgetrisico s door de hervormingen in de zorg. De herschikkingsrondes in de AWBZ bestaan niet meer in de ZVW. In de Wijkverpleging, MSVT en Geriatrische Revalidatie wordt per verzekeraar gewerkt met een budgetplafond. Hierbij geldt in beginsel afspraak is afspraak. Wij zullen de komende jaren voor beschermde woonvormen nieuwe projecten realiseren met woningcorporaties (o.a. Talis, Woongenoot en Standvast). Waar nodig zullen wij zelf investeringen realiseren in beschermde woonvormen op plekken die voor ons strategisch van belang zijn. Tenslotte zijn de kapitaallasten in 2015 nog maar voor 50% nacalculeerbaar Personeelskosten per FTE ZZG Zorggroep Benchmark 2% 0% De ratio s van ZZG zorggroep laten een beter gemiddelde zien dan de branche. Ten aanzien van de gemiddelde personeelskosten per FTE laat ZZG zorggroep ook een hoger gemiddelde zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat andere zorgaanbieders nog veel medewerkers - met een lager gemiddeld loon - die huishoudelijke verzorging leveren in dienst hebben. Wij hebben dit segment in 2011 en 2012 ontvlochten. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 15% 7% 12% 9% 13% 10% 11% 10% REV ZZG Zorggroep Benchmark ZZG zorggroep in de branche Er is een analyse gemaakt van de overall performance van ZZG zorggroep ten opzichte van de landelijke VVT zorgaanbieders. Benchmark gegevens kunnen op diverse vlakken worden weergegeven. Wij hebben de volgende vier variabelen geselecteerd: 1. Solvabiliteit; 2. Liquiditeitsratio; 3. Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV); 4. Personeelskosten per FTE. Risicomanagement en mate van beheersing De monitoring van risico s gebeurt via interne of externe audits en via ( monitor- ) gesprekken op tactisch en strategisch niveau: tussen raad van toezicht en raad van bestuur, tussen raad van bestuur en directie van de gebieden en bedrijven, tussen raad van bestuur en de vier control-functies, tussen directie en operationeel management. ZZG zorggroep heeft een structuur en het juiste niveau mensen in huis om het risicomanagementproces voldoende te adapteren en uit te voeren. ZZG zorggroep is in 2014 wederom ISO 9001 gecertificeerd. De komende jaren zal ons streven zijn om ISO als norm te gaan stellen. De ISO is een norm die concrete handvatten biedt om integraal risicomanagement te verankeren in de organisatie. Enerzijds door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de principes van risicomanagement, een raamwerk voor risicomanagement en het risicomanagementproces, anderzijds door een duidelijke koppeling aan doelstellingen voor verschillende gebruikers. ZZG zorggroep kent een functionele risico-indeling, bedoeld om het onderhoud van een risico op een eenduidige en adequate wijze te borgen: Strategische risico s; Organisatie risico s; Personele risico s; Economische risico s; Markt risico s; Politieke risico s; Maatschappelijke risico s. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 24 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 25

14 Bijlagen 1 - Uitgangspunten van de verslaggeving Dit leidt voor 2014 voor ZZG zorggroep tot de volgende ( meest significante ) risico s: Extramuralisering verzorgingshuizen Wijkverpleging: werken in schaarste Wijkverpleging: complexer takenpakket Specialistenrol in geriatrische revalidatie Realiseren beschermde woonvormen interne risico s externe risico s Meer werkkapitaal benodigd (verandering bevoorschotting) Rijker wordende cliënten (andere zorgvormen) Bijlagen Å Kwaliteit van zorg: toezichteisen veranderen Beheersing complexer wordende processen Span of control in wijkverpleging Communicatie tussen domeinen Veiligheid (cliënten, gebouwen, voedsel) Financiën (zorg- en vastgoedresultaat) ICT risico s Gebrek aan deskundig personeel Veiligheid personeel (agressie, complexere cliënten) Ongevallen Tevredenheid medewerkers (in licht van transities) Ziekteverzuim (in licht van transitie) Organisatie Personeel Strategie ZZG Maatschappij Economie Markt Politiek Imagoschade door negatieve media aandacht Ingroei van de participatiesamenleving De grenzen van zelfredzaamheid Transparante verantwoording Cliënten: multi-morbiditeit/ zwaardere zorg Meer onderhandelingspartners in domeinen (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor) Bureaucratische en complexere regelgeving Complexere zorgstromen Facturatie-eisen verschillen per verzekeraar Grote veranderingen (zorg)wet- en regelgeving Bezuinigingen in de zorg Onzekerheid in uitvoer, tijd en realiseerbaarheid van plannen Via de managementletter en het accountantsverslag en de bespreking met de accountant houdt de Auditcommissie van de raad van toezicht zich op de hoogte van het interne beheersings- en controlesysteem. Ook frauderisico s en mededingingsrisico s worden door de accountant gerapporteerd. In 2014 zijn er geen fraude en/of mededinging risico s gesignaleerd. De raad van bestuur acht de gesignaleerde risico s voor ZZG zorggroep op dit moment in voldoende mate beheerst. Bijlage 1 - Uitgangspunten van de verslaggeving Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag ZZG zorggroep kiest voor een digitale en meer visuele wijze van verantwoording. Dit is voor cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners aantrekkelijker. In de moderne tijd is informatie vluchtig en worden grote documenten nauwelijks nog gelezen. Vandaar de keuze om het jaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 sterk in te korten ten opzichte van voorgaande jaren. Wettelijk kader Het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is in 2012 losgelaten. Wat wettelijk gezien vereist is aan informatie voor onze toezichthouders en financiers is terug te vinden in DigiMV, de ( toelichting op de ) jaarrekening en de bijlagen bij dit verslag. Het jaarverslag, het digitale jaarmagazine, de jaarrekening, toelichting en bijlagen, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geven naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over Proces van totstandkoming Het jaardocument 2014 komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en is goedgekeurd door de raad van toezicht. Dit jaarmagazine verschijnt digitaal op de website en is gedeponeerd bij JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 26 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 27

15 Bijlagen 2 - Profiel van de organisatie Bijlage 2 - Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersonen ZZG zorggroep Adres Nijmeegsebaan 29 Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd. Onder de directeur Centrale Diensten vallen de afdelingen Planning en Control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en Organisatie (inclusief Arbo), Opleidingen; Kwaliteit en Ontwikkeling; Inkoop en ICT. Het organogram van ZZG zorggroep ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zie figuur). Raad van toezicht Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel Raad van bestuur adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep Centrale diensten Bestuurssecretariaat 2.2 Structuur van ZZG zorggroep Juridische structuur ZZG zorggroep is een stichting met een aantal deelnemingen. Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Deelnemingen Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. ZZG zorggroep heeft in 2010 een belang van 60% genomen in Baqen, een bedrijf gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. De raad van bestuur van ZZG zorggroep maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Zorgzuster Zuid-Gelderland BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep. ZZG ThuisService BV (vanaf 1 februari 2012 leeg). Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. Nijmegen Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraamzorg Zuid - Gelderland Herstelhotel Organogram ZZG zorggroep 2014 Locaties met de (erkende) capaciteit 2014 ZZG zorggroep heeft diverse locaties waar intramurale zorg wordt verleend en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Het vastgoedbeleid van ZZG zorggroep gaat uit van het scheiden van wonen en zorg. In het kader van de herontwikkeling van locaties is op diverse plaatsen nieuwbouw opgeleverd. Ook voor is nieuwbouw voorzien. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 28 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 29

16 Bijlagen 2 - Profiel van de organisatie Gebied Rijk van Nijmegen 2013 Wijziging 2014 De Meent 24 plaatsen pg verpleging Geen 24 plaatsen pg verpleging In 2014 BOPZ aangevraagd Eikenhorst (2012) 32 plaatsen pg verpleging 39 plaatsen som verpleging Geen 32 plaatsen pg verpleging 39 plaatsen som verpleging Toelatingen (erkenningen) Op 8 maart 2012 ontvangt ZZG zorggroep de bevestiging van V&VN dat de organisatie is erkend als praktijkinstelling om verpleegkundig specialisten op te leiden. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft ZZG zorggroep opnieuw erkend als opleidingsinrichting ten behoeve van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze erkenning geldt van 1 maart 2014 tot 1 maart Deze erkenning geldt voor de opleidingsperiode somatiek en psychogeriatrie en voor de locaties Herstelhotel en Expertisecentrum, Eikenhorst en Berkenhof. De vorige erkenning liep tot 1 maart Berkenhof (2012) 28 plaatsen pg verpleging Geen 28 plaatsen pg verpleging Kloostertuin 59 plaatsen verzorging Geen 59 plaatsen verzorging Mariëndaal (2013) 32 plaatsen VPT met BH 31 plaatsen VPT met BH Plataan (2014) Nieuwbouw 51 plaatsen som verpleging 2.3 Kerngegevens Vijverhof Gebied Nijmegen 85 plaatsen pg verpleging 119 plaatsen verzorging Nieuwbouw voorzien 85 plaatsen pg verpleging 119 plaatsen verzorging Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. Boszicht 110 plaatsen verzorging Omzetting 16 plaatsen naar pg verpleging 94 plaatsen verzorging 16 plaatsen pg verpleging De Globe 16 plaatsen pg verpleging Geen 16 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging Nieuwbouw voorzien 39 plaatsen verzorging Piushove 34 plaatsen pg verpleging Geen 34 plaatsen pg verpleging Griffioen (2012) 76 plaatsen VPT 76 plaatsen VPT Terra (2012) 26 plaatsen pg verpleging Geen 26 plaatsen pg verpleging De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Geen Nieuwbouw voorzien 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Waterrijk Zonnebaars 24 plaatsen pg verpleging 49 plaatsen VPT Geen 24 plaatsen pg verpleging 49 plaatsen VPT De Orangerie 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg Geen Nieuwbouw voorzien 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg Gebied Wijchen en Maas en Waal KERNGEGEVENS AWBZ 2014 AANTAL/ BEDRAG Cliënten Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten VPT (Volledig Pakket Thuis) per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 2013 AANTAL/ BEDRAG 2012 AANTAL/ BEDRAG 2011 AANTAL/ BEDRAG 2010 AANTAL/ BEDRAG Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Meander (2012) De Oogst (2012) 56 plaatsen VPT 46 plaatsen VPT Geen De Hagert 18 plaatsen pg verpleging Nieuw 12 plaatsen VG dagactiviteit pg Dagactiviteit basis gestopt De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Geen 2-persoonkamers afbouwen 56 plaatsen VPT 46 plaatsen VPT 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg 72 plaatsen pg verpleging Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Nieuwbouw na 2014 Dagactiviteit basis gestopt 68 plaatsen verzorging Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Herstelhotel ZZG Herstelhotel (2012) 167 plaatsen geriatrische revalidatie (som) 18 plaatsen pg verpleging Geen In 2014 BOPZ erkenning verleend 167 plaatsen geriatrische revalidatie (som) 18 plaatsen pg verpleging Aantal verzorgingsdagen (VPT) in verslagjaar Tabel: locaties en capaciteit in 2014 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 30 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 31

17 Bijlage 3 - Bestuur en toezicht Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Bijlage 3 - Bestuur en toezicht In deze bijlage staan de gedragsregels voor goed bestuur en goed toezicht centraal. Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte (contracturen) in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Kraamzorg Zuid-Gelderland Raad van toezicht Wijze van functioneren van de raad van toezicht Het functioneren van de raad van toezicht van ZZG zorggroep is beschreven in de statuten van ZZG zorggroep en in het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht. Dit reglement is in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode en regelt ondermeer: de positionering, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht; de informatievoorziening aan de raad van toezicht; de samenstelling; intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht; de benoeming van leden van de raad van toezicht en einde lidmaatschap; werkwijze en evaluatie raad van toezicht; honorering en/of onkostenvergoeding; verantwoording en de conflictregeling. Onafhankelijkheid en samenstelling van de raad van toezicht De raad van toezicht van ZZG zorggroep functioneert in 2014 met vijf leden (nadat de heer L. Visser per zijn lidmaatschap van de raad van toezicht heeft neergelegd). Conform de Zorgbrede Governance Code worden kandidaten voor de raad van toezicht voor hun benoeming beoordeeld op mogelijke belangenverstrengeling. Geen van de leden heeft op een andere wijze connecties met ZZG zorggroep dan via het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht geven jaarlijks inzicht in de nevenfuncties die worden bekleed en dienen melding te maken van wijzigingen daarin. In de Personalia treft u de vereiste informatie aan. Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Door te participeren in studiedagen van de NVTZ houdt de raad van toezicht voeling met de ontwikkeling van de governance in de zorg. De raad van toezicht verklaart in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van de raad van bestuur. KERNGEGEVENS KRAAMZORG 2014 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie 2013 AANTAL/ BEDRAG 2012 AANTAL/ BEDRAG 2011 AANTAL/ BEDRAG 2010 AANTAL/ BEDRAG Zelfevaluatie De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In 2014 is een uitgebreide zelfevaluatie gehouden met een onafhankelijke begeleider. Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Bezoldiging raad van toezicht De leden van de raad van toezicht ontvangen een vaste vacatievergoeding per jaar. Begin 2014 is door een extern bureau een analyse gemaakt van de consequenties van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De conclusie van deze analyse is de vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht zitten onder de norm van 2013 en (Verwezen wordt naar onderdeel 27 en 28 van de jaarrekening). Toezichtsvisie en toezichtskader De taken van de raad van toezicht zijn verwoord in de statuten en kunnen worden samengevat als: Integraal toezicht houden op het beleid en functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorginstelling. Deze brede toezichtsvisie sluit aan op de strategie van ZZG zorggroep. In 2011 publiceert de IGZ het Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. De raad van toezicht onderschrijft de verantwoordelijkheden voor een raad van toezicht en een raad van bestuur die hierin beschreven staan. Vanaf 2013 functioneert een commissie Kwaliteit en Veiligheid. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 32 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 33

18 Bijlage 3 - Bestuur en toezicht Informatiebronnen raad van toezicht Goed toezicht kan alleen worden uitgeoefend als de raad van toezicht goed is geïnformeerd. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, maar de raad van toezicht kan ook zelf het initiatief nemen door vragen te stellen en zich te laten informeren, bijvoorbeeld door de accountant. De raad van toezicht van ZZG zorggroep heeft een aantal formele en informele informatiebronnen en momenten: Vastgoedinvestering Oostflank (Wijchen), Vijverhof (Berg en Dal) Project Professioneel leiderschap Voorbereiding op totstandkoming van de Combinatie (per ) in samenwerking met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen Goedgekeurd Gevolgd Gevolgd Agendacommissie Interne en externe ontwikkelingen Rapportages ZZG zorggroep net COR BAR Bedrijfsbezoek De voorzitter van de raad van toezicht vormt met de raad van bestuur en de secretaris de agendacommissie. Hier wordt een toelichting gegeven op de actuele stand van zaken binnen ZZG zorggroep en wordt de agenda van de raad van toezicht voorbereid. Vast agendapunt op iedere vergadering, waardoor de raad van toezicht snel wordt bijgepraat op een breed scala aan onderwerpen. De raad van toezicht ontvangt de gebruikelijke documenten en rapportages (jaarrekening, financiële- en personele rapportages, kaderbrief, beleidsplannen) en voor elk agendapunt de noodzakelijke achtergrondinformatie en relevante stukken. De rapportages belichten steeds een ander aspect van de bedrijfsvoering, waardoor ook de risico s op die aspecten inzichtelijk worden. De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten op het intranet van ZZG zorggroep. Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de COR. Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de BAR. De raad van toezicht vergadert regelmatig op een locatie en laat zich dan informeren over de gang van zaken aldaar. Kaders bedrijfsvoering 2015 Vaststellen herzien treasury statuut Machtiging voor drie jaar aan de raad van bestuur inzake vastgoedtransacties met belang kleiner dan ,- Activa-passiva transactie Kraamzorg Zuid-Gelderland - Radboudumc Begroting 2015 Jaarstukken 2013 vastgesteld: Gevolgd Besluit RvT Besluit rvt Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd - jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting ZZG zorggroep. Goedgekeurd - jaarrekeningen 2013: ZZG ThuisService BV. en Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland. - accountantsverslag 2013 door PWC. Gevolgd De raad van toezicht is tussentijds enkele keren schriftelijk en telefonisch geïnformeerd en geraadpleegd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Verslag van werkzaamheden in 2014 De raad van toezicht heeft in 2014 vier maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. De aanwezigheid van de leden was praktisch 100%. Eén lid was éénmaal afwezig met kennisgeving. In 2014 zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten van de raad van toezicht de volgende geweest: (status gevolgd wil zeggen dat de raad van toezicht zich over dit onderwerp heeft laten informeren door de raad van bestuur) Onderwerp Benoeming B. van Emmerik per Benoeming R. Jeurissen per Status Besluit rvt Besluit rvt Commissies De raad van toezicht kent vanaf 2013 vier commissies; een Governancecommissie, een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Elk van de leden van de raad van toezicht functioneert in één of twee commissies. Samenstelling Auditcommissie in 2014 Dhr. L. Visser (per afgetreden) Dhr. W. den Hartog (vz) Samenstelling Governancecommissie in 2014 Dhr. N. Eski Mw. A. Bouwmeester (vz) Dhr. A. Höppener Kwartaalcijfers ZZG zorggroep Reorganisatie extramurale zorg Werken in de wijk Google werkplek Voortgang van Zorgzuster BV Aankoop van drie kerngebouwen van Vestia (Kloostertuin Mariëndaal, Eikenhorst en Herstelhotel (Groesbeek) Gevolgd Goedgekeurd Gevolgd Gevolgd Gevolgd Goedgekeurd Samenstelling Commissie Kwaliteit en veiligheid in 2014 Mw. A. Bouwmeester Dhr. A. Höppener (vz) Samenstelling Remuneratiecommissie in 2014 Dhr. W. de Bie Dhr. N. Eski Dhr. L. Visser (per afgetreden) JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 34 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 35

19 Bijlage 3 - Bestuur en toezicht Personalia raad van toezicht Naam (geboortejaar) Hoofd- en nevenfuncties Eerste termijn Tweede termijn aandachtsgebied Dhr. N. Eski (1963) Gezondheidszorg, maatschappelijke Nevenfuncties: Lid raad van toezicht AxionContinu dienstverlening, allochtonen Dhr. W.J.H.M. de Bie (1951) Voorzitter Hoofdfunctie: Consultant en interim-bestuurder; Human Resource Management eigenaar Zorg-Consultancy Mw. A. Bouwmeester (1966) Cliënten Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder SKAR-Groep (tot ), daarna Lid rvb Koreingroep) Nevenfuncties: Bestuurslid Brancheorganisatie Kinderopvang (tot ) Lid Bestuur St. Vitesse Betrokken Dhr. L. Visser (1953) Hoofdfuncties: Directeur-bestuurder S4Energy BV Directeur-bestuurder Next Renewables Group BV Directeur-bestuurder NRG Engineers BV Nevenfuncties: Voorzitter raad van commissarissen Woningcorporatie Standvast Wonen Lid raad van toezicht Stichting Raad voor Accreditatie Lid raad van toezicht Stichting Museum Het Valkhof Voorzitter Bestuur Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland (afgetreden per ) 3.2 Normen voor goed bestuur ZZG zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de stichting bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code 2010 en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. ZZG zorggroep hanteert de Zorgbrede Governance Code De statuten van ZZG zorggroep en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De leden van de raad van toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door cursussen te volgen. Zij hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met ZZG zorggroep. De Zorgbrede Governance Code en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van risicomanagement, prestatiesturing en verantwoording daarover naar de raad van toezicht. De raad van toezicht ontvangt informatie over strategie, beleid en doelen (kaderbrief en toelichting bij de begroting). Daarnaast ontvangt de raad van toezicht informatie over de realisatie van deze doelen (integrale kwartaalrapportage) en het achterliggende systeem van sturing en beheersing. Risico s en de beheersing daarvan komen in elke vergadering van de raad van toezicht aan bod. 3.3 Raad van bestuur De statuten van ZZG zorggroep voorzien in de raad van bestuur-/raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De onafhankelijke raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de nevenfuncties en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Reglement voor de raad van bestuur De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van bestuur. Hierin is vastgelegd: de positionering van de raad van bestuur; verantwoording en verantwoordelijkheid; besluitvorming; vergaderingen; waarneming en vacature; medezeggenschap; deskundigheid; openbaarheid en belangenverstrengeling en geheimhouding. Dhr. A. Höppener (1947) Kwaliteit en veiligheid Dhr. W. den Hartog (1950) Financiën Hoofdfuncties: Voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Lid Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek Lid raad van toezicht Theater de Kom, Nieuwegein Lid raad van toezicht Pluryn Voorzitter Centrale Kerkcommissie Tabor Parochie Nieuwegein Lid WMO raad Gemeente Nieuwegein Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg Nevenfuncties: Lid raad van toezicht Elkerliekziekenhuis, Helmond Lid raad van toezicht Cordaan, Amsterdam Lid raad van toezicht Middin, Rijswijk Lid bestuur Stichting Fonds Oncologie Holland, Leiden Maatregelen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende: Openheid over nevenfuncties in het jaarverslag, aanvaarden van nevenfuncties eerst na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht; Voorkomen van strijdigheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden; Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft; Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur persoonlijk geen geschenken, provisie of commissieloon aanvaarden of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instellingen werkzaam zijn dan wel van potentiële leveranciers van de stichting; Vermelding van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur in de jaarrekening. De raad van bestuur werkt met een collegiaal model met een procesverantwoordelijke voorzitter. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur evalueert haar functioneren en de onderlinge verhoudingen periodiek en stelt haar werkwijze zo nodig bij. Zij informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 36 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 37

20 Bijlage 4 - Kwaliteit en veiligheid De raad van bestuur overlegt periodiek met de raad van toezicht (conform jaaragenda en bilateraal indien nodig), als raad van bestuur (wekelijks), met de directeuren (plenair en bilateraal), met de COR en met de BAR (conform jaaragenda), met diverse externe stakeholders, met medewerkers tijdens werkbezoeken en tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorbereid via een agenda en genotuleerd. Zie voor personalia en nevenfuncties de bijlage Personalia. De nevenfuncties van de raad van bestuur zijn goedgekeurd door de raad van toezicht. Beleid bezoldiging van de leden van de raad van bestuur De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur. De arbeidsovereenkomsten met de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur zijn gesloten voor onbepaalde tijd en voor de inwerkingtreding van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Dientengevolge is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de gemaakte afspraken gedurende een periode van 4 jaar gerespecteerd en vervolgens in drie jaar afgebouwd worden. De raad van toezicht heeft hierover gesproken met de raad van bestuur. Voor een grote en complexe organisatie, gemeten naar omzet en zorgsoorten, oordelen de raad van toezicht en de raad van bestuur de bezoldiging als maatschappelijk verantwoord. Begin 2014 is door een extern bureau een analyse gemaakt van de consequenties van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Vertrekregeling Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen. Personalia raad van bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties *) Dhr. D.C.S. Herfst Voorzitter Voorzitter Stichting Maat (Stichting Maat wordt thans ontbonden) Voorzitter Netwerk 100 Lid raad van toezicht Ciran Lid Assessorenberaad lector Zorg- en Dienstverlening Bestuurslid Stichting Samenwerking ZZG / Dichterbij Bestuurslid Tijdschrift voor Geneeskunde Ethiek Bestuurder van Stichting Vrienden van Lombok Orong- Kekeran (VLOK) Voorzitter Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Lid raad van commissarissen Focus Cura Voorzitter De Boeg, Kindergasthuis Bijlage 4 - Kwaliteit en Veiligheid In deze bijlage leest u de resultaten van kwaliteitsaspecten over de afgelopen jaren. Meldingen Incidenten Cliënten Incidenten Vallen Medicatie Agressie *) Vermissing Bijna buiten (Psychogeriatrie) Overige incidenten Vergeten zorg (thuiszorg) Gevaarlijke situaties Vallen Medicatie Agressie Vermissing Overige Calamiteiten Ernstige incidenten Vallen Medicatie Agressie Vermissing Overige Totaal Dhr. J.H. de Visser Lid Lid bestuurscommissie GRZ ActiZ Lid Denktank van ActiZ Lid raad van toezicht (thans Baqen B.V. genaamd) *) Veelal betreft dit een aantal cliënten die veel agressief gedrag vertonen gedurende langere tijd. Multidisciplinaire acties om de agressie te verminderen hebben vaak pas na enige tijd effect. Zo nodig wordt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ingeschakeld ter ondersteuning. Medewerkers kunnen de scholing Agressie volgen. Samenstelling raad van bestuur in 2014 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 38 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 39

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Inhoud jaarverslag Verslag raad van bestuur 6

Inhoud jaarverslag Verslag raad van bestuur 6 JAARVERSLAG 2015 Inhoud jaarverslag Verslag raad van bestuur 6 Verslag raad van toezicht 12 Kwaliteit 16 Medezeggenschap 18 Financieel beleid en risicomanagement 20 Bijlagen: 28 1. Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013

Klaar om te wenden. Jaarbericht 2013 Klaar om te wenden Jaarbericht 2013 De zeilterm klaar om te wenden wordt gebruikt om een overstag aan te kondigen, zodat de bemanning voorbereidingen kan treffen. Bij een overstag draait de voorsteven

Nadere informatie

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep

Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Verpleegkundige teams bij ZZG zorggroep Praktijk verhaal Naam presentator Marieke van Haaren gebiedsondersteuner ZZG zorggroep, gebied Wijchen, Maas en Waal Programma Wie is ZZG zorggroep? Ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie

Jaarplan 2017 Jaarplan 2017 RL/BD Versie Jaarplan 2017 INLEIDING Stichting Thuiszorg Groot Limburg is toe aan alweer haar tweede jaarplan. Terugkijkend op 2016 kan worden gesteld dat de meeste doelen zoals beschreven in het jaarplan 2016 gerealiseerd:

Nadere informatie

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg

De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg De Verpleging en verzorging in beweging; ontwikkelingen in wonen, welzijn en zorg Grande conference 2014 Henri Plagge, arts M&G MCM Voorzitter Raad van Bestuur De Zorgboog Zorgboog Voor alle generaties;

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen!

De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! De Beleidshorizon vind je op Connect! Veranderen doen we samen! voor medewerkers Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgindicatie die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: WIJKMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Actiezorg en Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling:

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel.

Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Bestuurlijke afspraken Investeren in kwaliteit verpleeghuiszorg : zinvolle daginvulling en deskundig personeel. Datum: Partijen: ActiZ, organisatie van zorgondernemers Zorgverzekeraars Nederland (ZN) De

Nadere informatie

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg

Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Zorg Groep Beek en de huisarts, samen goed in ketenzorg Inleiding Zorg Groep Beek (ZGB) is al vele jaren een heel goed alternatief voor cliënt gerichte thuiszorg en wijkverpleging in de Westelijke Mijnstreek.

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Kwaliteit van. en ontwikkelingen binnen en buiten het toezicht op kwaliteit en veiligheid. Marike Abel CSI 16 september 2014

Kwaliteit van. en ontwikkelingen binnen en buiten het toezicht op kwaliteit en veiligheid. Marike Abel CSI 16 september 2014 Kwaliteit van Ouderenzorg en ontwikkelingen binnen en buiten het toezicht op kwaliteit en veiligheid Marike Abel CSI 16 september 2014 Inhoud Inleiding en context Rapport Verbetering kwaliteit van ouderenzorg

Nadere informatie

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur)

3) Verslag van de vergadering van 29 september 2014, zie bijlage 1 (16:05 uur) Agenda voor de vergadering van het Platform Zelfredzaam Datum: Locatie: 12 januari 2015 van 16:00 uur tot uiterlijk 19:00 uur (voor een eenvoudige maaltijd wordt gezorgd) Kulturhus Lienden Koningin Beatrixplein

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg

FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER. Algemeen. Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015. Organisatie: Stichting Magentazorg FUNCTIEBESCHRIJVING: LOCATIEMANAGER Algemeen Organisatie: Stichting Magentazorg Organisatorische eenheid: raad van bestuur Opsteller functiebeschrijving: adviseur P&O Datum voorlopige vaststelling: 29-04-2015

Nadere informatie

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum

Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Kwaliteit op de bestuurstafel in het woonzorgcentrum Nederlandse Businesscase sturen op kwaliteit Brussel, 20 september 2016 Even voorstellen. Diny de Bresser Voorzitter Raad van Bestuur Pieter van Pieter

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Uitwerking uniforme inkoopcriteria

Uitwerking uniforme inkoopcriteria Uitwerking uniforme inkoopcriteria Criterium Integrale benadering Formulering De zorgaanbieder komt in 2015 met partijen uit het veld tot een oplossing voor een actueel regionaal knelpunt op het gebied

Nadere informatie

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg

Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg Voorstel voor Waardigheid en trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Gericht op cliënten met somatische grondslag en hun mantelzorg 2015 06 17 Zorgaanbieder: St. ActiVite Postbus 149 2350 AC Leiderdorp

Nadere informatie

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen

Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Monitoring Sociaal Domein Besturen en Beheersen Bart van Oort 99-3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding... 3 Hoofdstuk 2: Huidige situatie... 4 Hoofdstuk 3: Wat willen we?... 5 3.1 Besturingsniveaus...

Nadere informatie

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015

Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 Factsheet: Monitor Hervorming van de Langdurige Zorg 2015 ActiZ 1 oktober 2014 drs. S. van Klaveren K.J. van de Werfhorst MSc Projectnummer: 419052 Correspondentienummer: DH-0110-4067 Inhoud SAMENVATTING

Nadere informatie

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal

Directieverslag 2015 Stichting Zorgfederatie Oldenzaal Directieverslag 2015 Stichting Oldenzaal drs. W.G. Heeringa Mei 2016 1. Algemene informatie Oldenzaal biedt een integraal aanbod van wonen, zorg, behandeling, welzijn en plusdiensten voor ouderen, chronisch

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Het jaar 2016 beschreven

Het jaar 2016 beschreven Het jaar 2016 beschreven Dit jaar hebben wij ervoor gekozen om u op een andere wijze inzage te geven in de jaarcijfers over 2016 en de gebeurtenissen in dat jaar. Allereerst willen wij u meenemen in de

Nadere informatie

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk

Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Ons visiedocument? www.wilgaerden.nl Leven zoals thuis, in de straat en in de wijk Bij Wilgaerden draait alles om het welzijn van ouderen met een zorgbehoefte of zorgvraag die samenhangt met het ouder

Nadere informatie

Scheiden van wonen en zorg

Scheiden van wonen en zorg Scheiden van wonen en zorg Een nieuwe koers voor welzijn en zorg 14 november 2012 Themadag Commissie Ouderenzorg Religieuzen Carla Cornuit Inleiding Carla Cornuit: bestuurder LuciVer LuciVer Een kleinschalige

Nadere informatie

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij!

ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! ZorgService Centrum brengt Zorg op Maat én Goedkopere Gezondheidszorg dichterbij! Ontwikkelingen Klant/Consument: - mondiger/eigen verantwoordelijkheid - Regie (o.a. via PGB) - maatwerk - één loket (gemak,

Nadere informatie

IJsselheem en veranderingen in de zorg

IJsselheem en veranderingen in de zorg IJsselheem en veranderingen in de zorg Zorgkosten Kosten AWBZ 25 miljard euro (2011); nu 27 miljard In 10 jaar tijd een stijging van 38% Tekort 3 miljard euro In 2013 een daling door invoering scheiden

Nadere informatie

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek

TOELICHTING MONITOR 2016. Onderdeel Kwaliteit. 1. Basis versterken. a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek TOELICHTING MONITOR 2016 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Basis versterken Toelichting a. Het resultaat van het meest recente IGZonderzoek is voldoende Als voldoende wordt beschouwd wanneer er aan

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite

Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015. ActiVite Samen voor de beste zorg Zeepkistbijeenkomst 9 december 2015 ActiVite Agenda Welkom Programma: Missie en visie van ActiVite Beleid van overheid zet door Strategische thema s Stand van zaken ActiVite per

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-14 Resultaten rekening per 31-12-14 Korte toelichting op de balans Accountantsverklaring inzake 2014

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven

Geen. (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT)

Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) Ontwikkelplan Vernieuwd Ambulant Geriatrisch Team (AGT) 1a. Niveau Samenhangende zorg. 1b. Kwaliteitsthema Vernieuwd ambulant geriatrisch team (AGT) Het werken aan dit kwaliteitsthema maakt onderdeel uit

Nadere informatie

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting

Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting Profielschets Directeur-bestuurder Catharina Stichting ERLY the consulting company Datum: juni 2017 Adviseur: drs. Lilian Vos Catharina Stichting De Catharina Stichting is een kleinschalige zorg- en welzijnsorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Victas Fonds

Jaarverslag Stichting Victas Fonds Jaarverslag 214 Stichting Victas Fonds Utrecht, juni 215 E.J. Reinking M. de Munnik M. Scheper Bestuurder Penningmeester Secretaris Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 214 3 2. Jaarrekening 214 4 2.1 Balans per

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam

FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam FINANCIEEL VERSLAG 2015 Stichting AKROS Beheer te Amsterdam Inhoud : Bestuursverslag Balans per 31-12-15 Resultaten rekening per 31-12-15 Korte toelichting op de balans Amsterdam, mei 2016 R.v.d. Wouw

Nadere informatie

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn

Themadag LOOT/LOMOZ. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg. 19 juni 2013 Marianne van Duijn Themadag LOOT/LOMOZ Wat betekenen de ontwikkelingen voor de Geestelijke Gezondheidszorg 19 juni 2013 Marianne van Duijn Inhoud Veranderingen Consequenties voor de patiënt Consequenties voor organisatie

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie

JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie JAARPLAN 2016 Netwerk Dementie/Geriatrie 1 Inleiding Dé Ontwikkeling van het netwerk Een unieke vorm van samenwerken Het dagelijks bestuur en stakeholders van het Netwerk Dementie hebben in 2015 een belangrijke

Nadere informatie

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee

Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Toezichts- en Toetsingskader Nijestee Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 8 februari 2017 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 2 2 Aanleiding en inleiding... 3 3 Toezichtskader...

Nadere informatie

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog

De positie van de(thuis)zorg. Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog De positie van de(thuis)zorg Henri Plagge, arts M&G MCM voorzitter Raad van Bestuur de Zorgboog de Zorgboog Voor alle generaties; dus kraamzorg, Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, behandelpraktijk (paramedici),

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1

Jaarplan 2015. Jaarplan 2015 Stichting Orion 1 Jaarplan 2015 Inleiding In 2015 zullen we de eerste effecten gaan merken van de verschillende transities in de zorg. Nu (oktober 2014) heeft Orion het jaar 2015 een aanbesteding gedaan de WMO ongeveer

Nadere informatie

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG

POPULAIR 2015 JAARVERSLAG POPULAIR JAARVERSLAG 2015 De Heer beschermt je. Hij gaat met je mee, bij Hem ben je veilig. Er overkomt je geen kwaad, niet overdag en niet in de nacht. Psalm 121:5,6 (BGT) Voor meer informatie en de totstandkoming

Nadere informatie

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten

Specialistisch verpleegkundige zorg. Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg Informatie voor cliënten Specialistisch verpleegkundige zorg van ZZG wordt verleend door het team gespecialiseerde verpleging (GVP), dat bestaat uit gespecialiseerd

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp oprichten Stichting WIJ Groningen Steller A.E. Broekens De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 93 45 Bijlage(n) 3 Ons kenmerk 6260425 Datum Uw brief van

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp

Jaarverslag Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp Jaarverslag 2012 Cliëntenraad De Friese Wouden Extramuraal en De Friese Wouden Huishoudelijke Hulp JAARVERSLAG 2012 VAN DE CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG EN DE FRIESE WOUDEN HUISHOUDELIJKE HULP Cliëntenraad

Nadere informatie

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden

Strategie & omgeving. Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden IVVU: Leergang innoveren locaties intramurale zorg Strategie & omgeving Bram Baselmans Brenda Meusen-den Ouden Programma leergang Blok 1: Strategie & omgeving Blok 2: Zorg & bedrijfsvoering Blok 3: Wonen

Nadere informatie

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg

Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag. Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg Voorstel ten behoeve van Subsidie aanvraag Vernieuwingsprogramma verbetering kwaliteit verpleeghuiszorg 1 Van de zorgaanbieder: Naam en adres zorgaanbieder Stichting Zuidzorg De Run 5601 5504 DK Veldhoven

Nadere informatie

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016

Woonzorgcentrum. Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Woonzorgcentrum Meerjarenbeleid woonzorgcentrum Sint Anna 2012-2016 Uniek zijn en uniek blijven Vanaf de oprichting van Stichting Sint Anna in 1976 door de Zusters van Julie Postel, is het woonzorgcentrum

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013

WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014. Haaften, december 2013 WITTENBERGZORG JAARPLAN 2014 Haaften, december 2013 1 Schematische Uitwerking doelen per onderdeel 1. Leiderschap Doel Activiteit Prestatie Indicator Verantwoordelijke Tijdsbestek/ Levering van Direct

Nadere informatie

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt

Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt Beleidsplan Visie, missie en organisatie Teamspirit rondom cliënt OZOverbindzorg biedt een online communicatie en coördinatie platform. De organisatie van zorg en ondersteuning van het sociaal medisch

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat

Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Afdeling Maatschappelijke Ondersteuning Meerjarenprogramma Van Beschermd wonen naar wonen met begeleiding op maat Be z o e k a d r e s Kreupelstraat 1 Leden van de gemeenteraad O p e n i n g s t i j d

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Welkom. Hans Vos De architect 13 oktober 2010

Welkom. Hans Vos De architect 13 oktober 2010 Welkom Hans Vos De architect 13 oktober 2010 NEVI zorgcongres 2014 Hans Vos Gebiedsdirecteur ZZG zorggroep Programmadirecteur wonen en zorg ZZG zorggroep Lid Kenniscentrum Lectoraat Duurzame Zorg HAN Presentatie

Nadere informatie

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen

UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Verloskunde en Gynaecologie te Nijmegen inzake financieel jaarverslag 2016 samengesteld door: Radboudumc Concernstaf Financiën Subafdeling

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP

Monitor VVT Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Monitor VVT 2014 Rapportage van de kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksgegevens van de branche erkende opleidingen GVP Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP)

Nadere informatie

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen

Functieprofiel. Lid Raad van Toezicht. (aandachtsgebied Zorg) Stichting Brentano Amstelveen Functieprofiel Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Zorg) 27 mei 2014 1 Inhoudsopgave Profielschets Lid Raad van Toezicht 1. Brentano 3 Facts & figures Missie Visie Leiding 2. Raad van Toezicht 5 Taken

Nadere informatie

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg

Toelichting monitor 2015. Onderdeel Kwaliteit. 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting monitor 2015 Onderdeel Kwaliteit Thema/onderdeel 1. Cliënten - gehandicaptenzorg Toelichting a. Op pijler 1 op de selectie van de vragen is geen enkele score 'rood'? b. Op pijler 2a voor de

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

Profielschets. Raad van Toezicht

Profielschets. Raad van Toezicht Profielschets Raad van Toezicht Baarn, 29 september 2016 1 Inhoudsopgave Vivent... 3 Samenstelling Raad van Toezicht... 3 Profiel leden Raad van Toezicht... 3 Huidige vacatures... 5 De procedure... 5 Informatie...

Nadere informatie

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop

Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Workshop Cliëntenraad en Zorginkoop Congres Cliëntenraden Waardigheid & Trots Bunnik, 9 oktober 2017 Ingrid Renes en Jolanda van der Heide Zorgkantoor Zilveren Kruis Workshop cliëntenraad en zorginkoop

Nadere informatie

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2

Jouw rol in een zelfsturend team. Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Jouw rol in een zelfsturend team Nursing Experience 1 & 2 december 2015 Drieluik Wijkverpleging, deel 2 Waarom? Wijkverpleging Even opwarmen Per 2015 hervorming van de langdurige zorg: Ouderen langer thuis

Nadere informatie

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS

Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen. Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen Manon Jansen programmamanager Waardigheid en Trots Ministerie van VWS 1 2 Trends We leven langer We willen zelf ons leven inrichten, stellen meer

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017

Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Meerjarenbeleidsplan van de SWZP 2015 2017 Klein, betrokken en creatief Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten, missie en visie van de SWZP: Wat is onze kracht? Hoe zetten we die het beste in? 2. Transitie van

Nadere informatie

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit

Interim-management en advies Financiële specialisten voor de overheid en not for profit BENCHMARK OP MAAT Inhoud pagina 1 Inleiding 2 2 Observaties en indeling naar omzet 3 3 De parameters 4 4 Resultaten 5 5 Conclusie 12 Bijlage 1 1 Inleiding Ons product Benchmark Op Maat is speciaal ontwikkeld

Nadere informatie

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen

Het HerstelZorgProgramma. Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Het HerstelZorgProgramma Integrale functiegerichte zorg en bekostiging voor kwetsbare ouderen Martijn Lehman de Lehnsfeld Manger Behandelzaken verpleeghuis Leythenrode en Voorzitter Geriatrisch netwerk

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden

Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden Bijlage a Profielschets van de omvang en samenstelling van de Raad van Commissarissen en zijn leden De functie van de Raad van Commissarissen. In deze profielschets wordt eerst ingegaan op de achtergronden

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG-

-PERSBERICHT- -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2013 -ZORGINSTELLING ANTICIPEREN OP EFFECTEN SCHEIDEN WONEN EN ZORG- Door de invoer van wonen en zorg transformeert de markt in hoog tempo van aanbodgericht naar vraaggestuurd.

Nadere informatie

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2)

Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) Voor u ligt het format inschrijving nieuwe aanbieders toewijsbare zorg (S2) wijkverpleging 2015. Door het invullen van dit format maakt u de

Nadere informatie