FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014"

Transcriptie

1 Å FESSIONA LITEIT JAARVERSLAG 2014

2 Inhoud jaarverslag Å Verslag raad van bestuur 6 Verslag raad van toezicht 9 Toekomstparagraaf 12 Kwaliteit 14 Medezeggenschap 17 Financieel beleid en risicomanagement 20 Bijlagen 27 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 27 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van ZZG zorggroep Kerngegevens Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten 31 3 Bestuur en toezicht Raad van toezicht Normen voor goed bestuur Raad van bestuur 37 4 Kwaliteit en veiligheid 39 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 2 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 3

3 Missie van ZZG zorggroep Wij dragen duurzaam bij aan de gezondheid van mensen zodat zij een goede kwaliteit van leven ervaren. We werken samen met cliënten en anderen, vanuit het idee dat wij mensen helpen om het vertrouwen in eigen kunnen te behouden of terug te winnen zodat zij de kracht en de macht hebben om zelf richting te geven aan het leven. Uit: Vertrouwen in eigen kunnen ( ) Werkgebied van ZZG zorggroep ZZG zorggroep is werkzaam in het zuidelijk deel van Gelderland. Het gebied bestrijkt de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook, Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal en Wijchen. Kraamzorg wordt ook aangeboden in de gemeenten Arnhem, Lingerwaard, Nederbetuwe, Overbetuwe, Renkum en Kranenburg (Duitsland). ZZG zorggroep levert intramurale zorg, verpleging en diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen in de gemeenten Nijmegen, Groesbeek en Wijchen. In het gehele werkgebied biedt de zorggroep thuiszorg en aanvullende diensten. Cliënten van ZZG zorggroep ZZG zorggroep werkt voor diverse doelgroepen van cliënten. Voor elke doelgroep ligt de maatschappelijk toegevoegde waarde die wij kunnen realiseren anders. ZZG zorggroep wil deze toegevoegde waarde aantoonbaar maken op de drie pijlers van de publicatie Mensenzorg : mensgerichte zorg, economisch houdbare zorg en maatschappelijk ingebedde zorg. Samenwerkingspartners Om onze missie waar te maken werken wij intensief samen met partijen in en buiten de regio. Wij voorzien dat ZZG zorggroep meer en vaker in netwerken zal gaan functioneren, wat kansen biedt voor innovatie. Voor onze cliënten moet dit zichtbaar en voelbaar worden in de zorg- en dienstverlening: meer samenhang, betere communicatie en afstemming, minder verschillende mensen over de vloer. Voor onze medewerkers biedt samenwerking met andere organisaties en disciplines ook ontwikkelingsmogelijkheden en een bredere kijk op wat duurzame zorg kan inhouden. Het beleid ten aanzien van onze samenwerkingspartners is als volgt samengevat: Beleid samenwerkingspartners in zorg en welzijn Preventiekracht vergroten Versterken van het oplossend vermogen in de eerste lijn Kennisontwikkeling en kennisdeling Innovatieve toepassingen ontwikkelen voor de thuiszorg Beleid regiogemeenten Ondersteunen van gemeenten om de decentralisatie te laten bijdragen aan een meer gezonde en meer inclusieve gemeenschap Beleid partners voor wonen Ontwikkelen van nieuwe huisvesting voor kwetsbare groepen Ontwikkelen van innovatieve woonzorgconcepten Beleid onderwijsinstellingen Opleiden toekomstige medewerkers Onderzoek en ontwikkeling Ontwikkelen van standaarden en protocollen Alle inwoners in het werkgebied Beleid overheid en toezichthouders Voldoen aan wet- en regelgeving en toezichtskaders Beleid financiers Gezamenlijk zoeken naar innovatieve manieren om de zorg betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief op niveau te houden Moeder en kind, Gezin Risicogroepen Tijdelijk zieken Chronisch zieken Terminaal zieken Beleid leveranciers Streven naar partnerships op kritische bedrijfsprocessen Kraamzorg Vroegsignalering Thuisbegeleiding Voorlichting Bewustwording Preventie Vroegsignalering Zorg gericht op volledig herstel danwel maximale gezondheidswinst Zorg gericht op verbetering van de kwaliteit van leven Palliatieve zorg Aangaan van inhoudelijk en financieel aantrekkelijke contracten Lees meer over (projecten van/initiatieven met) onze samenwerkingspartners op onze website: JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 4 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 5

4 Verslag raad van bestuur Verslag raad van bestuur Å Intramuraal Ook medewerkers die gaan werken binnen de Wlz zijn op de nieuwe situatie voorbereid: zij zullen steeds meer te maken krijgen met zwaardere categorieën cliënten en bewoners. Van verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde wordt gevraagd met de zorg zo dicht mogelijk te komen bij wat de cliënt belangrijk vindt. Ze moeten kunnen inspelen op wat iemand nog kan op somatisch en psychisch gebied en achteruitgang proberen te voorkomen. Binnen Beschermd Wonen hebben we ervaring met somatiek en psychogeriatrie. Maar de Wlz biedt meer mogelijkheden dan de AWBZ: met een persoonsgebonden budget, een modulair of volledig pakket thuis kan een cliënt in zijn eigen huis een miniverpleeghuis inrichten. De vraag aan de professional is hoe dit veilig te doen. Maar tot waar gaat dan onze verantwoordelijkheid en die van de cliënt? Deze vraagstukken zullen we in 2015 uitkristalliseren. Herontwikkelen verzorgingshuizen Inmiddels zijn al acht verzorgingshuizen in Nijmegen, Wijchen en Groesbeek herontwikkeld tot appartementen met zorg of kleinschalige woonvormen. De herontwikkeling van de laatste vijf - De Orangerie, De Doekenborg, Nieuw Doddendaal en Vijverhof in Nijmegen en St. Jozef in Wijchen - is gestart en zal eind 2017 klaar zijn. Het Nijmeegse Boszicht is omgebouwd naar deels beschut en deels Beschermd Wonen. De organisatie zo goed mogelijk inrichten op de grote wetswijzigingen per 1 januari 2015 en medewerkers zo voorbereiden dat zij in de nieuwe situatie op een adequate manier kunnen functioneren. Dat was wat 2014 kenmerkte. We zochten naar onze nieuwe rol en mogelijkheden binnen de verschillende zorgketens. Op vele manieren hebben we daaraan gewerkt: intern via brainstormsessies, rondetafelgesprekken, informatiebijeenkomsten en projecten, en extern in samenspraak met verzekeraars, gemeenten, huisartsen en andere zorgaanbieders. Dit proces werd bemoeilijkt doordat veel van de wet- en regelgeving pas in een laat stadium duidelijk werd (of zelfs nu nog onduidelijk is). Verandering van paradigma Wat wel duidelijk is, is dat de kijk op de zorg is veranderd. In de afgelopen 20 jaar werd de AWBZ opgeplust met de zorg die mensen zelf kunnen overzien: eerst met de gezinszorg, daarna volgden de verzorgingshuizen. De Wlz draait dit terug: huishoudelijke hulp, thuisbegeleiding, adl-zorg: het komt in het gemeentelijk domein (Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Wmo) of weer bij de cliënt zelf. Verzorgingshuizen houden op te bestaan. Teams wijkverpleging Voor de medewerkers in de wijkteams is die verandering in paradigma te vertalen in: van uitvoerend en volgend werken vanuit de AWBZ, naar indicatiestellend en regievoerend werken onder de ZVW. Zij moeten zich ook zelfstandig gaan verbinden met cliënten en met professionele eindverantwoordelijkheid passende oplossingen voor de zorgvraag van cliënten vertalen in een zorgarrangement. Een enorme verandering met grote impact. De behoefte aan veldnormen neemt toe: wat is binnen de beroepsgroep gebruikelijk? Om onze medewerkers te ondersteunen bij de omschakeling is in juli het project Professioneel leiderschap, t blijft jouw vak van start gegaan. Hiermee hebben wij al belangrijke stappen kunnen zetten. Het project loopt door in In gebied Wijchen, Maas en Waal is Gewoon Thuis gestart. In dit pilotproject biedt ZZG zorggroep cliënten met een zorgindicatie op abonnementsbasis aanvullende dienstverlening thuis aan. Herstelhotel De veranderde kijk op zorg heeft ook invloed op de - geriatrische - revalidatie. Deze zorg is overigens al in 2013 van AWBZ naar ZVW overgegaan. Voor het Herstelhotel gaat de focus naar de essentiële vaardigheden waarmee de cliënt in zijn thuissituatie (de regie over) zijn leven weer zelf kan oppakken. Dit is voor iedere cliënt anders en vraagt van onze professionals om goed te kijken naar wat iemand nodig heeft. Thuisbegeleiding De medewerkers in de thuisbegeleiding ondersteunen ontregelde gezinnen. Vaak zijn daar meer zorgaanbieders bij betrokken zoals de gehandicapten- of de verslavingszorg en/of jeugdpsychiatrie. Onze medewerkers spelen een grote rol in het op elkaar afstemmen van de zorg. Per 2015 valt thuisbegeleiding onder de Wmo en zijn er minder middelen beschikbaar. Deze zorgverlening vindt vanaf januari 2015 plaats in nadrukkelijke samenwerking met andere partijen 1 binnen De Combinatie. De Thuisbegeleiding heeft zich hier goed op voorbereid, maar aan een reorganisatie is niet te ontkomen. Een beperkt aantal medewerkers zal hierdoor boventallig worden. Voor hen zoeken we passende oplossingen. Kraamzorg naar Radboudumc Kraamzorg Zuid-Gelderland werkt in de geboorteketen samen met gynaecologen, verloskundigen en de GGD. Eind 2013 is besloten om dit ZZG-bedrijf te laten samengaan met het Radboudumc voor een betere positie in die geboorteketen. Dit is in 2014 voorbereid en sinds 2015 is Kraamzorg Zuid-Gelderland een BV onder Radboudumc. Inhoudelijk werd deze beweging erg gedragen: kraamverzorgenden zagen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Alle medewerkers zijn mee overgegaan. Zorgzuster Zuid-Gelderland Zorgzuster Zuid-Gelderland B.V. is als 100% dochter van ZZG inmiddels ruim een jaar actief en bemiddelt zo n 70 zzp ers aan mensen met een zorgvraag. We zetten hen vooral in voor aanvullende verpleging en verzorging. Hiermee kan de continuïteit van de zorg worden gewaarborgd. Ook is Zorgzuster een platform om nieuwe kansen in de markt op te pakken, alsook om externe partijen te ondersteunen. Het jaar 2014 was succesvol: er is grote tevredenheid over de snelheid en de kwaliteit van de geleverde zzp-ers, de samenwerkingsprocessen verlopen soepel en de omzet is hoger dan vooraf ingeschat. Contacten onderwijs Al vijf jaar werken we samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen aan de invulling van HBO-Verpleegkunde Maatschappelijke Gezondheidszorg. We wisten toen al dat door de komende paradigmaverandering het vak van wijkverpleegkundige weer op de kaart moest komen te staan omdat er anders een groot probleem zou ontstaan. De samenwerking begint resultaat op te leveren: we zien nu ruim 100 stagiaires per jaar. Daarnaast hebben we contacten met diverse ROC s en andere onderwijsinstellingen die onze medewerkers een opleiding tot niveau 3IG aanbieden. 1 De andere partijen binnen De Combinatie zijn RIBW, Pluryn, Dichterbij, Driestroom, s Heerenloo, Iriszorg, Pro Persona, Entrea en Karakter. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 6 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 7

5 Verslag raad van toezicht Ontwikkelingen ketenzorg Onderzoek naar de informatievoorziening bij de overdracht van cliënten vanuit het ziekenhuis naar de wijkteams en verpleeghuizen en omgekeerd moet leiden tot betere en snellere gegevensuitwisseling. De IGZ heeft het onderzoek in 2014 uitgevoerd. De zorgaanbieders in de regio zijn nu bezig de informatie bij overdracht in de keten te uniformeren en te verbeteren. Dat merkt de cliënt: hij hoeft in beginsel dan nog maar één keer zijn verhaal te doen. Daarnaast verminderen bij bijvoorbeeld een goede medicatieoverdracht de risico s. Beleidsadviesraad en Centrale Ondernemingsraad In 2013 hebben de Beleidsadviesraad en de Centrale Ondernemingsraad hun visie gegeven op respectievelijk de zorg en de nieuwe medewerker. De grondtoon daarbij is de professionele verantwoordelijkheid. Beide visies zijn door hen ook in 2014 steeds als uitgangspunt bij de belangenbehartiging gebruikt. Hierdoor was het mogelijk ook bij de ingewikkelde veranderingen met elkaar in gesprek te blijven en tot gedragen besluiten te komen. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk. Verslag raad van toezicht Å Tot slot: door alle medewerkers is dit jaar enorm hard gewerkt. Dat geeft ZZG zorggroep een goede uitgangspositie in zowel de Wlz, als de Wmo en de ZVW. Dick Herfst Voorzitter raad van bestuur Jelle de Visser Lid raad van bestuur In 2014 heeft de raad van toezicht met instemming gevolgd hoe ZZG zorggroep verder werkt aan het realiseren van haar ambitie duurzaam bij te dragen aan de gezondheid in de regio. De strategienota Vertrouwen in eigen kunnen vormt de grondslag van deze ambitie. Dit tweede jaar in de beleidscyclus is een verdere verdieping van de ingezette koers gerealiseerd waarbij er, naast de samenwerking met ketenpartners en de verdere versterking van verbindingen in de wijk, specifiek aandacht is geweest voor Professioneel leiderschap. Ook de bedrijfsresultaten zijn besproken, samen met de kansen en uitdagingen voor de toekomst. In de financiële kaders 2015 is geanticipeerd op de wijzigende wet- en regelgeving (waaronder budgettaire kortingen). Activiteiten in 2014 In 2014 zijn de volgende besluiten genomen en/of goedgekeurd door de raad van toezicht: goedkeuring van de volgende vastgoedinvesteringen: Oostflank (Wijchen), Vijverhof (Berg en Dal) en aankoop van drie kerngebouwen van Vestia (Kloostertuin Mariëndaal, Eikenhorst en Herstelhotel (Groesbeek)); goedkeuring van de reorganisatie extramurale zorg ( indiceren, organiseren en toewijzen van zorg binnen aanspraak wijkverpleging ); benoemingen mevrouw B. van Emmerik en de heer R. Jeurissen tot leden van de raad van toezicht; goedkeuring van de activa-passiva transactie van Kraamzorg Zuid-Gelderland naar Radboudumc; machtiging raad van bestuur voor drie jaar inzake vastgoedtransacties met belang kleiner dan ; goedkeuring van het herzien treasury statuut; goedkeuring van de jaarstukken 2013; goedkeuring van de begroting Ook is goedgekeurd dat ZZG-bestuursvoorzitter de heer D. Herfst onbezoldigd voorzitter van het bestuur is van Stichting De Boeg Nijmegen (het betreft een nevenfunctie). Daarnaast zijn de volgende onderwerpen besproken met de raad van bestuur: in relatie tot de strategieontwikkeling: samenwerking met Zorgzuster Zuid-Gelderland, de veranderende rol van de wijkverpleegkundige en de voorbereidingen van de totstandkoming van de Combinatie in samenwerking met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen; in relatie tot risicobeheersing: kaders bedrijfsvoering in relatie tot de wijzigende wet- en regelgeving in 2015; in relatie tot de bedrijfsvoering: Google werkplek, ICT-beleid, kwaliteit en veiligheid van zorg, kwartaalcijfers ZZG zorggroep. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 8 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 9

6 Verslag raad van toezicht Governancecommissie De Governancecommissie is tweemaal bijeen geweest. Deze commissie heeft de jaarlijkse zelfevaluatie van de raad van toezicht voorbereid en de voorbereidingen verricht voor de werving van twee nieuwe leden voor de raad, waaronder het actualiseren van de profielschets. Daarnaast heeft de Governancecommissie zich laten informeren over de gevolgen van de Wet Normering Topinkomens. Auditcommissie Ook de Auditcommissie heeft tweemaal vergaderd. Gesproken is over de reguliere jaarstukken (accountantsverslag, jaarstukken 2013 en de kwartaalrapportages 2014). Het treasury jaarplan is geactualiseerd. Daarnaast is er intensief overlegd over het investeren in projecten voor Beschermd Wonen en de aankoop van onroerend goed. Hierover zijn goede (proces) afspraken gemaakt. Tevens is gesproken over het ICT-beleid, waarbij is aangegeven dat ICT een steeds prominentere rol krijgt binnen de organisatie. Commissie Kwaliteit en Veiligheid De commissie Kwaliteit en Veiligheid is in 2014 viermaal bijeen geweest. Daarbij zijn de volgende onderwerpen besproken: Jaaroverzicht klachten 2013; Jaaroverzicht Meldingen Incidenten Cliëntenzorg 2013; Jaaroverzicht Meldingen Incidenten Medewerkers 2013; Jaaroverzicht Quick Scan Gebouwveiligheid 2013; Jaarbeeld interne en externe audits 2013; Resultaten cliëntenraadpleging conform CQ 2013; Resultaten meting zorginhoudelijke indicatoren 2013; Rapportage van de door IGZ afgelegde bezoeken aan ZZG zorggroep; Rapportages van interne audits op het normenkader van de IGZ; Auditrapportage hercertificering ISO 9001 van TÜV Rheinland plus per vergadering de stand van zaken van de naar aanleiding daarvan ondernomen acties; Calamiteiten en ernstige incidenten. Beide commissieleden van de raad van toezicht hebben in 2014 middels de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg diverse workshops gevolgd ten aanzien van het thema Kwaliteit en Veiligheid. Geconcludeerd is dat de raad van toezicht en de raad van bestuur met het ingezette project rond Professioneel leiderschap op één lijn zitten ten aanzien van het kwaliteitsbeleid van ZZG zorggroep. De raad van toezicht is content met de grondtoon van het project, waarbij professionals op grond van professionele waarden en normen hun omgeving beïnvloeden zodat vooraf gestelde doelen en resultaten bij cliënten worden bereikt en er duurzaam wordt bijgedragen aan de gezondheid. Vanuit het vertrouwen in eigen kunnen nemen professionals verantwoordelijkheid voor hun professioneel handelen waarop zij door collega s, cliënten, familie en externen aangesproken kunnen worden. Remuneratiecommissie De Remuneratiecommissie voert periodiek een beoordelings- c.q. functioneringsgesprek met elk van de leden van de raad van bestuur. De uitkomsten van deze jaarlijkse gesprekken worden vastgelegd in een wederzijds te ondertekenen document. De raad van toezicht maakt vooraf afspraken met de raad van bestuur over de wijze waarop dergelijke beoordelingsc.q. functioneringsgesprekken verlopen en welke onderwerpen daarbij aan de orde gesteld worden. In 2014 is gesproken over de ontwikkelingen van ZZG zorggroep en de relatie tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Bedrijfsbezoeken Naast de formele informatievoorziening door de raad van bestuur laat de raad van toezicht zich ook informeel uitgebreid informeren. Ook dit jaar gebeurde dat aansluitend aan de vergaderingen die - bij voorkeur - steeds op een andere ZZGlocatie werden gehouden. In 2014 zijn de volgende presentaties gegeven op de volgende locaties: locatie Boszicht (Nijmegen, juli 2014): de programmadirecteur Eerste lijn gaf een presentatie over het Werken in de wijk ; locatie Kloostertuin (Mariëndaal Groesbeek, september 2014): de directeur Centrale Diensten gaf samen met de ICTmanager een presentatie over het gebruik van de Google werkplek. Oordeel van de raad van toezicht In 2014 is meer duidelijkheid gekomen over de grote wijzigingen in de gezondheidszorg. Deze veranderingen komen voort uit de visie van de regering op ouder worden in onze samenleving: mensen die zelf baas blijven over hun leven, langer thuis wonen en de zorg zelf regisseren. Samen met familie, vrijwilligers en professionals, dichtbij huis. Vanuit deze - gedeelde - visie heeft de raad van bestuur met instemming van de raad van toezicht de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan strategie en bedrijfsvoering. Dit verslagjaar lag de focus op de relatie tussen de professional en de cliënt. Professioneel leiderschap, als manier om zorg van goede kwaliteit te blijven verlenen en ook de steeds complexere zorgvraag te kunnen beantwoorden, terwijl toch de kosten niet stijgen. Met het project Het blijft jouw vak is in juli 2014 gestart zodat iedere medewerker straks met Professioneel leiderschap kan werken. De teams bepalen zelf wat daarvoor nodig is. ZZG zorggroep zorgt voor centrale kaders en juiste randvoorwaarden. De raad van toezicht onderschrijft deze keuze volledig en ziet hierin de gelegenheid om medewerkers zo goed mogelijk toe te rusten om hun vak optimaal te kunnen uitoefenen. Dit is voor hen, maar zeker ook voor onze cliënten zeer van belang. De raad van toezicht zag dat de vertegenwoordigers in de Beleidsadviesraad en de Centrale Ondernemingsraad ook dit jaar weer constructief meewerkten om de zorg verder te verbeteren. De raad van toezicht spreekt haar waardering uit over het gerealiseerde werk en de inzet en flexibiliteit die daarbij door de medewerkers van ZZG zorggroep is getoond. Toezicht in 2015 In 2015 worden de grote wijzigingen in de zorg doorgevoerd (Wmo, ZVW, Wlz). Het effect van de hervormingen zal merkbaar worden voor cliënten, organisatie en medewerkers. Binnen de laagcomplexe zorg zal het werk naar verwachting afnemen en verschuiven naar informele (mantel)zorg. De wijkverpleegkundige gaat het keukentafelgesprek voeren met de cliënt en zijn netwerk en (nog meer dan thans het geval is) de verbinding vormen tussen de diverse ketenpartners in de wijk. De teams wijkverpleging zullen de hoogcomplexe zorg leveren. Het toezicht zal daarbij in het bijzonder gericht zijn op de aandacht voor de kwetsbare mensen in de thuissituatie die weinig of geen informele hulp kunnen verwachten. De teams wijkverpleging moeten daar alert op zijn. De personele consequenties van de transities in de zorg zijn met de raad van bestuur besproken en worden zorgvuldig en frequent gemonitord. Verder zal het toezicht gericht zijn op wat er is gedaan aan verbetering van dossiervorming, helderheid in het beleid rond BOPZ en aan medicatieveiligheid. Ook de effecten van de groeiende ICT-inzet in de cliëntrelaties zullen met aandacht gevolgd worden, waarbij wij zullen toetsen aan de belangen en het welbevinden van onze cliënten. Het jaar 2015 zal voor cliënten, medewerkers en de organisatie zelf een spannend jaar worden. De raad van toezicht heeft er alle vertrouwen in dat de raad van bestuur en de medewerkers van ZZG zorggroep met de ingeslagen koers goede zorg voor de cliënten van ZZG zorggroep zullen blijven realiseren. W. de Bie Voorzitter raad van toezicht JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 10 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 11

7 Toekomstparagraaf Toekomstparagraaf Å Zorgstromen Wijkverpleging In 2015 worden de teams Stabiele Zorg en de teams Wijkverpleging samengevoegd. Deze nieuwe teams bestaan dan uit medewerkers van niveau 5, 4 en 3IG. Binnen de teams vindt een verdere professionaliseringsslag plaats. Beschermd wonen Eind 2017 zijn alle verzorgingshuizen herontwikkeld; nieuwe woonwormen worden ontwikkeld in samenwerking met woningcorporaties of voor eigen rekening. In het kader van professioneel werken staan voor 2015 het invoeren van een nieuw professioneel kader en functiemix gepland. Herstelzorg In toenemende mate wordt druk uitgeoefend om de opnameduur te verkorten. Vanwege financiële redenen, maar ook om hospitalisering tegen te gaan. Dit vraagt om een andere aanpak van management en professionals om de bezetting op peil te houden. De nieuwe wet- en regelgeving van de overheid is ingegaan per 1 januari De veranderingen hebben voor ZZG zorggroep grote consequenties. Het vraagt om een andere organisatie van onze dienstverlening. Voor 2015 staan er dan ook twee grote reorganisaties op de agenda. Daarnaast blijft ZZG zorggroep zich sterk maken om samen met andere partijen de zorgketens verder te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan ketenzorg op het gebied van dementie, palliatieve zorg, wondzorg en longaandoeningen. Financieel beleid Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zo is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig, en worden bedrijfsprocessen en bedrijfsvoering belangrijker en complexer. Daarnaast vragen de reorganisaties veel tijd en energie en leveren deze hoge kosten op. Reorganisaties Allereerst betreft dit de organisatie van de dienstverlening van de thuiszorg. Door de veranderende wet- en regelgeving én het inkoopbeleid van de zorgverzekeraars wordt een verschuiving zichtbaar tussen formele en informele zorg, en laagcomplexe en hoogcomplexe zorg in de thuissituatie. Hierop anticiperend heeft ZZG zorggroep de keuze gemaakt om de organisatie van de dienstverlening van de thuiszorg anders in te richten, waarbij de focus ligt op het bieden van hoogcomplexe zorg. Dit houdt in de afbouw van de teams Stabiele Zorg enerzijds, en opbouw en professionalisering van de teams Wijkverpleging anderzijds. Het tweede item betreft de afbouw van de verzorgingshuizen. In het kader van het scheiden van wonen en zorg is ZZG zorggroep al in 2009 begonnen met het omzetten van zorg in verzorgingshuizen naar zelfstandig wonen met thuiszorg. Cliënten verhuizen van een kamer in een verzorgingshuis met een all-in pakket, naar een eigen appartement waar zij zelfstandig wonen met zorg en ondersteuning op maat, of naar een beschermde woonvorm. Door de veranderde indicatiestelling wordt de afbouw van de verzorgingshuizen versneld. Dit heeft niet alleen gevolgen voor cliënten, maar ook voor onze medewerkers, waarvan voor een deel de functie komt te vervallen. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 12 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 13

8 Kwaliteit Kwaliteit Å Het kwaliteitsbeleid van ZZG zorggroep ondersteunt de missie van ZZG zorggroep en is gericht op het realiseren van de ambities die zijn geformuleerd in de strategienota Vertrouwen in eigen kunnen. Kwaliteit van zorg blijft ook in 2014 prominent op de agenda staan. De aanleiding hiervoor is tweeledig. In 2014 verschijnen twee IGZ rapportages over de kwaliteit van zorg en specifiek over het werken binnen de vastgestelde veldnormen binnen de residentiële ouderenzorg ( Verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg gaat langzaam van juni 2014 en Kwaliteit mondzorg in verpleeghuizen onvoldoende van november 2014). Beide rapporten geven aan dat de kwaliteit van zorg beter moet en kan. Begin 2015 verschijnt het plan van aanpak Kwaliteit verpleeghuizen, Waardigheid en trots, liefdevolle zorg. Voor onze ouderen. Centraal staat dat zorgverleners een persoonsgerichte bejegening kiezen. Daarbij gaat het om aandacht in de individuele zorgrelatie; de beleefde kwaliteit door de cliënt. Er is aandacht voor zingeving, voor iemands eigen netwerk en buurt. De (zorg)vraag van de cliënt wordt integraal bekeken, waarbij zowel de medische, sociale als psychische aspecten relevant zijn. Veilige zorg is de basis van waaruit gestart wordt; van daaruit kan kwalitatief goede zorg zich richten op een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven/waardigheid. Om dit te bereiken zijn in de notitie vijf speerpunten benoemd: Speerpunt 1: Samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener; Speerpunt 2: Basis op orde: veilige zorg; Speerpunt 3: Meer ruimte voor en kwaliteit van professionals; Speerpunt 4: Kwaliteit staat of valt met bestuurlijk leiderschap; Speerpunt 5: Openheid en transparantie. Een tweede push in 2014 is het Inspectiebezoek in 2013 aan de locatie Terra, het Herstelhotel en Thuiszorg Groesbeek. Deze inspectiebezoeken hebben duidelijk gemaakt dat het tempo van de reeds gerealiseerde verbeterslagen omhoog moet. Dit is de aanzet geweest om op alle niveaus en geledingen van de organisatie aan de slag te gaan met het versterken van het professionele kader. Organisatie brede aandacht voor Professioneel leiderschap; Het blijft jouw vak. De raad van bestuur heeft in nauwe afstemming met de raad van toezicht opdracht gegeven voor een programma Het blijft jouw vak. Als het belangrijkste korte termijn resultaat is geformuleerd dat op 1 februari 2015 wordt voldaan aan de IGZ normen. Als belangrijkste middellange termijn resultaat is geformuleerd dat over een jaar het Professioneel leiderschap binnen ZZG zorggroep toetsbaar naar een hoger niveau is gebracht. Onder Professioneel leiderschap wordt verstaan dat je werkt binnen de kaders van je vak, zoals je dat geleerd is. Met goed oog voor de veiligheid en het welbevinden van de cliënt en zijn omgeving. Op basis van vakinhoudelijke kennis, kennis van de normen, de ervaring binnen het vakgebied en levenservaring. ZZG zorggroep-breed is dit project gestart in de drie zorgstromen die ZZG zorggroep onderscheidt: Wijkverpleging, Beschermd Wonen en het ZZG Herstelhotel. Eind 2014 begin 2015 zijn de volgende resultaten gerealiseerd: Voor alle 181 intramurale en extramurale teams binnen ZZG zorggroep zijn fundamentele verbeteracties ingezet op grond van audits die in de periode augustus tot en met oktober 2014 zijn uitgevoerd. Verbetering van de cliëntdossiers Voor de wijkverpleging is ZZG zorggroep-breed een uniform zorgdossier ontwikkeld en beschikbaar gesteld vanaf december Het dossier faciliteert de wijkverpleging meer in het systematisch methodisch werken, dan het oude zorgdossier. Invoering van de nieuwe zorgdossiers is veelal gekoppeld aan de herindicatie. De teams hebben de opdracht gekregen bij alle cliënten voor 1 mei 2015 een nieuw zorgdossier te hebben doorgevoerd; Er is een instrumentenmap ontwikkeld voor medewerkers van de wijkverpleging. De instrumentenmap is gedrukt en er worden 500 exemplaren verspreid onder verpleegkundigen en de teams wijkverpleging; Er is een vernieuwd informatiepakket samengesteld voor cliënten in de thuissituatie; Aan alle wijkverpleegkundigen zijn scholingen vakbekwaam indiceren gegeven. Onderdeel van deze scholingen was het klinisch redeneren dat ten grondslag ligt aan methodisch werken; Alle verpleegkundigen en verzorgenden 3IG hebben een 1e scholing methodisch werken gehad. Een vervolgscholing volgt in april/mei 2015; Voor Beschermd Wonen is ZZG zorggroep-breed een uniform cliëntdossier ontwikkeld. Implementatie van de nieuwe cliëntdossiers volgt in 2015; Voor Beschermd Wonen is een instrumentenmap ontwikkeld die digitaal beschikbaar is; bij het ZZG Herstelhotel is het elektronisch cliëntdossier (ECD) geoptimaliseerd. Deskundigheidsbevordering De kennis over het IGZ-normenkader is vergroot; Er zijn 178 wijkverpleegkundigen en 14 verpleegkundigen opgeleid voor de nieuwe functie indiceren ; Van elk wijkverplegingsteam worden de sterrolhouders kwaliteit en een collega getraind in het doorvoeren van medicatieveiligheid en de PDCA cirkel in hun dagelijks werk; Betrokken medewerkers van het ZZG Herstelhotel zijn opgeleid op de thema s Medicatieveiligheid en Vrijheidsbeperkende maatregelen; Medewerkers van Beschermd Wonen zijn en worden opgeleid in het methodisch werken met het nieuwe cliëntdossier voor Beschermd Wonen. ZZG-brede verbeterprojecten Medicatieveiligheid Het ZZG zorggroep beleid Medicatieveiligheid is herschreven naar De veilige principes. Protocollen en werkinstructies zijn herzien. ZZG zorggroep overlegt met een aantal koepelorganisaties van apotheken over het verbeteren van de bestaande samenwerkingsafspraken voor een veilig medicatiebeleid. O.a. wordt hier gesproken over werkbare toedienlijsten met zo min mogelijk risico s en hoe om te gaan met zelfzorgmedicatie. Verder worden gesprekken gevoerd met de Trombosedienst over mogelijkheden om de medicatieveiligheid ten aanzien van bloed verdunnende middelen te vergroten. De MIC-meldingen in Tweespraak over medicatieveiligheid zijn geanalyseerd en besproken in de genees-middelencommissie. Veilig melden beleid Het ZZG zorggroep beleid over Veilig melden is geactualiseerd. Protocollen en werkinstructies zijn herzien. Vrijheidsbeperkende maatregelen Er is een nieuw stappenplan vrijheidsbeperkende maatregelen ontwikkeld. Dit wordt in de komende tijd overal ingevoerd. Infodoc verbeterd De documenten op Infodoc zijn gescreend op nut, noodzaak en actualiteit. De betrokken verantwoordelijken hebben hierop actie ondernomen. De (Infodoc) portal is opnieuw vorm gegeven, waardoor op ZZG zorggroep-niveau en op zorgstroom-niveau documenten snel vindbaar zijn. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 14 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 15

9 Medezeggenschap Communicatie Er is veel aandacht voor communicatie. Op het intranet is een button geplaatst: t Blijft jouw vak. Er is een Community voor de wijkverpleging gestart, waar met name good practises tussen leden van de wijkverplegingsteams over heel Zuid-Gelderland worden uitgewisseld en deskundigen (verpleegkundig specialisten en anderen) eveneens reageren en meelezen. Er is ZZG zorggroep breed aandacht besteed aan het programma via specials van Inzicht en er zijn twee ronde tafel gesprekken gehouden over het onderwerp Professionaliteit. In 2015 worden de reeds gerealiseerde resultaten geborgd en verder uitgebouwd. Naast het herhalen van de metingen zal er nu vooral aandacht komen voor het verder ontwikkelen van de professionaliteit van medewerkers. Medezeggenschap Å ZZG zorggroep kent een aantal stuurgroepen en commissies, die op specifieke aspecten het kwaliteitsbeleid vormgeven: Expertgroep Centrale Zorgthema s: BIG commissie; Commissie Middelen en Maatregelen; Hygiëne en- Infectiepreventiecommissie; Decubitus- en wondcommissie; Geneesmiddelencommissie; Medisch Ethische commissie. Stuurgroep Zorgcontractering en Cliëntenlogistiek. ZZG zorggroep heeft voor alle locaties en een aantal thuiszorgregio s een cliëntenraad ingesteld. Daarnaast heeft elk werkgebied een cliëntenraad. De cliëntenraden van de gebieden behandelen onderwerpen die locatie overstijgend zijn. Op ZZG zorggroep niveau is een beleidsadviesraad (BAR) actief, gevormd met kwaliteitszetels. ZZG zorggroep is aangesloten bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden en de Geschillencommissie. Beleidsadviesraad De BAR heeft in 2014 de volgende adviezen uitgebracht: Advies klachtenregeling ZZG zorggroep; Advies leden Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen; Advies overname Kraamzorg Zuid Gelderland; Advies voor twee nieuwe leden van de raad van toezicht van ZZG zorggroep. Leden van de Beleids AdviesRaad (BAR) Naam Functie Dhr. H.P.T. Albers Voorzitter (afgetreden in 2014) Dhr. W. Barentsen Voorzitter a.i. (aangetreden in 2014) Dhr. J.A.G.M. Bekhuis Dhr. A.C.A.M. Bots Dhr. D. van Diejen Dhr. C.P.M. Knipscheer Dhr. J. Molema Mevr. H.Rosman Lid Lid Lid Lid Lid Lid Mevr. J. Schreurs Lid (afgetreden in 2014) Dhr. O. Wasmann Mevr. H. Meens Lid ambtelijk secretaris Samenstelling BeleidsAdviesRaad eind 2014 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 16 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 17

10 Medezeggenschap Ondernemingsraad ZZG zorggroep kent per gebied en voor de Centrale Diensten en het Herstelhotel een ondernemingsraad. De gebiedsdirecteuren c.q. de bedrijfsdirecteuren treden in de ondernemingsraden op als bestuurder. Op stichtingsniveau functioneert een Centrale Ondernemingsraad (COR). Voor de Centrale Ondernemingsraad is de voorzitter van de raad van bestuur de bestuurder. De COR heeft in 2014 de volgende adviezen uitgebracht: Positief advies inzake notitie randvoorwaarden extramurale wijkteams; Positief advies inzake wijziging in de directiestructuur van het Herstelhotel van een tweehoofdige directie naar een eenhoofdige directie; Positief advies inzake stappenplan Thuisbegeleiding en aanstelling van een transitiemanager; Positief advies inzake aanstelling twee nieuwe leden raad van toezicht; Positief advies inzake reorganisatie van het Expertisecentrum (paramedici en psychologen); Positief advies inzake verkoop Kraamzorg Zuid-Gelderland aan UMC St Radboud Ziekenhuis; Positief advies inzake investering ZZG zorggroep in drietal gebouwen van Vestia. De COR heeft in 2014 instemming gegeven aan: Interne en externe klachtenprocedure van ZZG zorggroep. De COR heeft zich laten informeren over: Functiebeschrijvingen en competentieprofielen niveau 3 IG; Notitie beleidskader leren en ontwikkelen; Financiële kwartaalrapportages; Analyse medewerkersmonitor najaar 2013; Plannen van de gebieden en Centrale diensten; Professioneel leiderschap. Centrale ondernemingsraad Naam Functie Namens Mw. E. Louws voorzitter Centrale diensten Mw. H. van Keulen Secretaris OR Wijchen en Maas en Waal Mw. J. van Beuningen Lid OR Wijchen en Maas en Waal Dhr. D. Broekman Lid OR Nijmegen Mw. P. ter Borg (afgetreden) Lid OR Nijmegen Dhr. J. de Louw Lid OR Rijk van Nijmegen Mw. A. Hofmans Lid OR Rijk van Nijmegen Mw. A. Paasse (aangetreden) Lid OR Nijmegen Dhr. P. Slager Lid OR Herstelhotel Mw. Y. Janssen Ambtelijk secretaris Samenstelling Centrale ondernemingsraad eind 2014 Lopende zaken die in 2015 tot een vervolg zullen leiden zijn: Reorganisatie Thuisbegeleiding; Beleidskader leren en ontwikkelen; Professioneel leiderschap; Evaluatie randvoorwaarden extramurale wijkteams; De ondernemingsovereenkomst: De werkgroep past de huidige versie aan; De COR heeft de visie BOFt geëvalueerd. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 18 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 19

11 Financieel beleid en risicomanagement Financieel beleid en risicomanagement Å Vertaald naar de realisatie van 2014 kunnen de resultaten op de doelstellingen als volgt worden weergegeven: uit de gerealiseerde resultaatsratio valt op te maken dat op geconsolideerd niveau hieraan is voldaan, namelijk 4,5%; het weerstandsvermogen is verder gegroeid en is ultimo %; het deskundigheidsniveau van de medewerker stijgt hard. Binnen de wijkverpleging heeft ZZG zorggroep inmiddels meer dan 200 HBO geschoolde medewerkers. Het aantal faciliterende - en ondersteunende functies binnen onze organisatie neemt nog steeds af. Het Professioneel leiderschap vervolgt haar weg om haar optimum te vinden in de verschillende segmenten van de zorg. Ontwikkeling resultaat 2014 Het resultaat van ZZG zorggroep over 2014 bedraagt geconsolideerd 6,4 miljoen positief en is behaald met een omzet van 142 miljoen (2013: 145 miljoen). De omzet is gedaald door het wegvallen van de omzet van de huishoudelijke verzorging. De interne bedrijfsvoering is in 2014 bij ZZG zorggroep goed op orde. Nagenoeg alle zorgsegmenten (Beschermd Wonen, Wijkverpleging en Geriatrische Revalidatie) hebben bijgedragen aan het positieve resultaat. Door verandering in wet- en regelgeving en de bezuinigingen die hiermee gepaard gaan heeft ZZG zorggroep op diverse grote onderdelen ingewikkelde transities te lopen. Dit geldt voor de verzorgingshuizen in transitie, de wijkverpleging en voor de thuisbegeleiding. Tenslotte dragen de kapitaallasten (kapitaallastenvergoeding en renteopbrengsten) en incidentele baten en lasten bij aan het resultaat. Onderverdeeld naar de segmenten binnen ZZG zorggroep is het jaarrekeningresultaat als volgt opgebouwd: Segmenten (x 000) ZZG zorggroep is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een basis voor het dragen van die verantwoordelijkheid, is een gedegen financieel beleid en continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee de continuering van de zorg. Uitgangspunten financieel beleid De financiële doelstellingen liggen natuurlijk in hoofdlijn verbonden met ZZG zorggroep in het op koers houden tijdens de zware stormen in de gezondheidszorg. De AWBZ is volledig uitgekleed. Cliënten maken vanaf 2015 aanspraak op de wijkverpleging in de ZVW of voor de ondersteunende begeleiding via de gemeente op de Wmo. De zwaardere intramurale zorg heeft een plaats gekregen in de Wlz. Deze veranderingen hebben een aanzienlijke impact op onze visie op zorg, strategische personeelsplanning, operationele aspecten, zorgsystemen, financiën en vastgoedbeleid. ZZG zorggroep heeft zich goed voorbereid op de aankomende transities, desalniettemin is de opgave ingewikkeld en pijnlijk voor onze medewerkers en cliënten. Het gevoerde financiële beleid is conservatief en wij verkleinen waar mogelijk de risico s. Het voorzichtige financiële beleid wordt vertaald in een kaderbrief. In hoofdlijnen komen de kaders voor de bedrijfsonderdelen neer op onder andere de volgende aspecten: elk gebied en bedrijf behaalt een positief bedrijfsresultaat met een minimale resultaatsratio van 2,5% (resultaat/ bedrijfsopbrengsten); het financiële beleid is gericht op een versterking van het weerstandsvermogen. Het streven is het behouden van een minimale vermogensratio van 30%; verzorgend en verpleegkundig personeel wordt opgeleid naar hogere niveaus en de kwaliteit van de zorg (professioneel leiderschap) wordt binnen alle speerpunten volledig doorgevoerd; ZZG heeft drie speerpunten in de zorg: Beschermd Wonen; Wijkverpleging; Geriatrische Revalidatie. AWBZ (verpleging, verzorging en thuiszorg) WMO (huishoudelijke hulp) Kraamzorg Vastgoed en overige segmenten Totaal resultaat De ontwikkeling van de totale baten, lasten en resultaat valt op hoofdlijnen als volgt uiteen: Ontwikkeling totale baten (x 000) Wettelijk budget Omzet DBC s / DBC-zorgproducten Niet gebudgetteerde zorgprestaties Overige bedrijfsopbrengsten Totale baten Ontwikkeling totale lasten (x 000) Totaal personeelskosten Totaal overige bedrijfskosten Totaal kapitaalslasten Totale lasten Resultaat JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 20 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 21

12 Financieel beleid en risicomanagement Productie De productie aantallen staan verder genoemd onder de kerngegevens. Het scheiden van wonen en zorg neemt in 2014 verder toe. Het aantal VPT plaatsen blijft licht stijgen. Inmiddels hebben wij binnen Kloostertuin Mariëndaal in samenwerking met de huisartsen positieve ervaringen opgedaan met VPT met behandeling. Het aantal verzorgingshuisplaatsen neemt verder af en dit zal de komende jaren ook zo blijven. De capaciteit voor de zwaardere (verpleeghuis) zorg zal het komende jaar door demografische ontwikkelingen stijgen. In 2014 zijn voor de Geriatrische Revalidatie voor het eerst separate productieafspraken gemaakt met alle zorgverzekeraars. Met de grote zorgverzekeraars in onze regio (met name VGZ en CZ) zijn goede afspraken gemaakt over de Geriatrische Revalidatie. De ingewikkelde registratie en sturing op de DBC s begint te optimaliseren, maar vergt door de dynamische productstructuur wijzigingen (voor het derde jaar op rij is de productstructuur gewijzigd) continue bijsturing. Liquiditeit Het kasstroomoverzicht in de jaarrekening 2014 toont een toename van 5,5 miljoen (in 2013: 4,6 miljoen). De afgelopen twee jaar is de positieve kasstroom met name toe te wijzen aan de operationele resultaten. De beheersing van de liquiditeitsstromen zijn erg belangrijk door de wijziging in wet en regelgeving. Het bevoorschottingstijdperk is nagenoeg voorbij. ZZG zorggroep volgt dit maandelijks en bespreekt de uitkomsten hiervan eens per kwartaal in het treasury-overleg. Jaarlijks wordt het treasury-jaarplan geactualiseerd en besproken met de Auditcommissie. De liquiditeitspositie geeft aan in welke mate ZZG zorggroep op korte termijn aan haar verplichtingen kan voldoen. Hierbij is tevens de structuur van belang waarop de financieringen zijn ingericht. In onderstaande tabel zijn financieringsstructuur en liquiditeit gecombineerd. Financiële kengetallen Materiële vaste activa De investeringen bedragen in ,4 miljoen (2012: 2,3 miljoen) en zijn 0,1 miljoen gestegen. De investeringen bestaan in 2014 voor 1,5 miljoen uit aanpassingen in gebouwen en installaties en voor het overige uit aanschaf van inventarissen. Solvabiliteit De solvabiliteit (de mate waarin ZZG zorggroep in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen) kan in diverse ratio s worden uitgedrukt. Hieronder staan de twee meest relevante genoemd. Bedragen x Vaste activa Vlottende activa Kortlopende schulden Aflossing onder kortlopende schulden Werkkapitaal Financieringsbehoefte Gefinancierd met: Bedragen x Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten: Kapitaal Bestemmingsreserve Algemene en overige reserves Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Totale financiering Current ratio 3,02 2,36 1,74 1,15 Totaal eigen vermogen Voorzieningen Subtotaal eigen vermogen/voorzieningen Balanstotaal Som van de bedrijfsopbrengsten Solvabiliteit % % % % Eigen vermogen / balanstotaal 51,3% 48,1% 43,5% 37,4% Eigen vermogen / bedrijfsopbrengsten 38,2% 33,2% 27,8% 25,7% De current ratio van ZZG zorggroep ratio (norm is 1) is verbeterd en dit komt met name door de afname van de kortlopende schulden en de toename van het eigen vermogen en voorzieningen. Van onze financieringsbehoefte is eind ,3% gefinancierd met eigen vermogen. Ultimo 2013 was dit 68,1%. Ratio s In onderstaande tabellen worden de financiële prestaties van ZZG zorggroep weergegeven: Resultaatratio bedrijfsresultaat / totaal bedrijfsopbrengsten; Liquiditeit vlottende activa / vlottende passiva; Vermogensratio eigen vermogen / totaal bedrijfsopbrengsten; Solvabiliteit eigen vermogen / totaal vermogen. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 22 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 23

13 Financieel beleid en risicomanagement Resultaatratio % Solvabiliteit 3,50 Liquiditeit Resultaatratio: AWBA-gefinancierde resultaten 4,26% 3,60% 2,70% 2,95% 2,35% Resultaatratio: niet-awba-gefinancierde resultaten 8,77% 4,57% 8,93% 3,22% 3,74% Resultaatratio: geconsolideerde resultaten 4,54% 3,68% 3,74% 3,21% 2,70% Liquiditeit ZZG zorggroep 3,02 2,36 1,74 1,15 0,98 Vermogensratio % 40% 30% 20% 10% 0% 51% 3,00 3,02 48% 43% 2,50 2,36 37% 2,00 30% 1,74 1,50 23% 23% 24% 1,15 1,00 0,98 0,94 1,19 0,72 0,77 ZZG Zorggroep Benchmark 0, ZZG Zorggroep Benchmark ZZG zorggroep 38,21% 33,20% 27,80% 25,80% 18,50% Solvabiliteit ZZG zorggroep 51,3% 48,1% 43,5% 37,4% 23,70% Toekomstig financieel beleid Het bestaande financieel beleid wordt in hoofdlijnen gecontinueerd. De focus en aandachtsvelden veranderen wel. Zoals eerder genoemd is het aandachtsveld voor liquiditeit veel sterker aanwezig. De omzet zal dalen, echter de bedrijfsprocessen en de aandacht voor bedrijfsvoering (waaronder adequate facturatie) worden belangrijker en complexer. Per 1 januari 2015 is het segment Kraamzorg Zuid-Gelderland volledig overgedragen aan Radboudumc. Er ontstaan nieuwe budgetrisico s door de hervormingen in de zorg. De herschikkingsrondes in de AWBZ bestaan niet meer in de ZVW. In de Wijkverpleging, MSVT en Geriatrische Revalidatie wordt per verzekeraar gewerkt met een budgetplafond. Hierbij geldt in beginsel afspraak is afspraak. Wij zullen de komende jaren voor beschermde woonvormen nieuwe projecten realiseren met woningcorporaties (o.a. Talis, Woongenoot en Standvast). Waar nodig zullen wij zelf investeringen realiseren in beschermde woonvormen op plekken die voor ons strategisch van belang zijn. Tenslotte zijn de kapitaallasten in 2015 nog maar voor 50% nacalculeerbaar Personeelskosten per FTE ZZG Zorggroep Benchmark 2% 0% De ratio s van ZZG zorggroep laten een beter gemiddelde zien dan de branche. Ten aanzien van de gemiddelde personeelskosten per FTE laat ZZG zorggroep ook een hoger gemiddelde zien. Dit wordt met name veroorzaakt doordat andere zorgaanbieders nog veel medewerkers - met een lager gemiddeld loon - die huishoudelijke verzorging leveren in dienst hebben. Wij hebben dit segment in 2011 en 2012 ontvlochten. 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 15% 7% 12% 9% 13% 10% 11% 10% REV ZZG Zorggroep Benchmark ZZG zorggroep in de branche Er is een analyse gemaakt van de overall performance van ZZG zorggroep ten opzichte van de landelijke VVT zorgaanbieders. Benchmark gegevens kunnen op diverse vlakken worden weergegeven. Wij hebben de volgende vier variabelen geselecteerd: 1. Solvabiliteit; 2. Liquiditeitsratio; 3. Rentabiliteit Eigen Vermogen (REV); 4. Personeelskosten per FTE. Risicomanagement en mate van beheersing De monitoring van risico s gebeurt via interne of externe audits en via ( monitor- ) gesprekken op tactisch en strategisch niveau: tussen raad van toezicht en raad van bestuur, tussen raad van bestuur en directie van de gebieden en bedrijven, tussen raad van bestuur en de vier control-functies, tussen directie en operationeel management. ZZG zorggroep heeft een structuur en het juiste niveau mensen in huis om het risicomanagementproces voldoende te adapteren en uit te voeren. ZZG zorggroep is in 2014 wederom ISO 9001 gecertificeerd. De komende jaren zal ons streven zijn om ISO als norm te gaan stellen. De ISO is een norm die concrete handvatten biedt om integraal risicomanagement te verankeren in de organisatie. Enerzijds door het onderscheid dat wordt gemaakt tussen de principes van risicomanagement, een raamwerk voor risicomanagement en het risicomanagementproces, anderzijds door een duidelijke koppeling aan doelstellingen voor verschillende gebruikers. ZZG zorggroep kent een functionele risico-indeling, bedoeld om het onderhoud van een risico op een eenduidige en adequate wijze te borgen: Strategische risico s; Organisatie risico s; Personele risico s; Economische risico s; Markt risico s; Politieke risico s; Maatschappelijke risico s. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 24 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 25

14 Bijlagen 1 - Uitgangspunten van de verslaggeving Dit leidt voor 2014 voor ZZG zorggroep tot de volgende ( meest significante ) risico s: Extramuralisering verzorgingshuizen Wijkverpleging: werken in schaarste Wijkverpleging: complexer takenpakket Specialistenrol in geriatrische revalidatie Realiseren beschermde woonvormen interne risico s externe risico s Meer werkkapitaal benodigd (verandering bevoorschotting) Rijker wordende cliënten (andere zorgvormen) Bijlagen Å Kwaliteit van zorg: toezichteisen veranderen Beheersing complexer wordende processen Span of control in wijkverpleging Communicatie tussen domeinen Veiligheid (cliënten, gebouwen, voedsel) Financiën (zorg- en vastgoedresultaat) ICT risico s Gebrek aan deskundig personeel Veiligheid personeel (agressie, complexere cliënten) Ongevallen Tevredenheid medewerkers (in licht van transities) Ziekteverzuim (in licht van transitie) Organisatie Personeel Strategie ZZG Maatschappij Economie Markt Politiek Imagoschade door negatieve media aandacht Ingroei van de participatiesamenleving De grenzen van zelfredzaamheid Transparante verantwoording Cliënten: multi-morbiditeit/ zwaardere zorg Meer onderhandelingspartners in domeinen (gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoor) Bureaucratische en complexere regelgeving Complexere zorgstromen Facturatie-eisen verschillen per verzekeraar Grote veranderingen (zorg)wet- en regelgeving Bezuinigingen in de zorg Onzekerheid in uitvoer, tijd en realiseerbaarheid van plannen Via de managementletter en het accountantsverslag en de bespreking met de accountant houdt de Auditcommissie van de raad van toezicht zich op de hoogte van het interne beheersings- en controlesysteem. Ook frauderisico s en mededingingsrisico s worden door de accountant gerapporteerd. In 2014 zijn er geen fraude en/of mededinging risico s gesignaleerd. De raad van bestuur acht de gesignaleerde risico s voor ZZG zorggroep op dit moment in voldoende mate beheerst. Bijlage 1 - Uitgangspunten van de verslaggeving Verslagjaar en reikwijdte van dit verslag ZZG zorggroep kiest voor een digitale en meer visuele wijze van verantwoording. Dit is voor cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners aantrekkelijker. In de moderne tijd is informatie vluchtig en worden grote documenten nauwelijks nog gelezen. Vandaar de keuze om het jaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 sterk in te korten ten opzichte van voorgaande jaren. Wettelijk kader Het stramien van het jaardocument Maatschappelijke Verantwoording is in 2012 losgelaten. Wat wettelijk gezien vereist is aan informatie voor onze toezichthouders en financiers is terug te vinden in DigiMV, de ( toelichting op de ) jaarrekening en de bijlagen bij dit verslag. Het jaarverslag, het digitale jaarmagazine, de jaarrekening, toelichting en bijlagen, met alle cijfers en feiten zoals hier gepresenteerd, geven naar het oordeel van de raad van bestuur en alle betrokkenen een goed beeld van het beleid van ZZG zorggroep, de inspanningen en de resultaten over Proces van totstandkoming Het jaardocument 2014 komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur en is goedgekeurd door de raad van toezicht. Dit jaarmagazine verschijnt digitaal op de website en is gedeponeerd bij JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 26 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 27

15 Bijlagen 2 - Profiel van de organisatie Bijlage 2 - Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersonen ZZG zorggroep Adres Nijmeegsebaan 29 Om reden van efficiency en effectiviteit is een aantal functies centraal georganiseerd. Onder de directeur Centrale Diensten vallen de afdelingen Planning en Control; Financiële administratie; Personeels- en salarisadministratie; Personeel en Organisatie (inclusief Arbo), Opleidingen; Kwaliteit en Ontwikkeling; Inkoop en ICT. Het organogram van ZZG zorggroep ziet er op hoofdlijnen als volgt uit (zie figuur). Raad van toezicht Postcode Plaats 6561 KE Groesbeek Telefoonnummer (024) Identificatienummer Kamer van Koophandel Raad van bestuur adres Internetpagina Algemene identificatiegegevens ZZG zorggroep Centrale diensten Bestuurssecretariaat 2.2 Structuur van ZZG zorggroep Juridische structuur ZZG zorggroep is een stichting met een aantal deelnemingen. Bureau huisvesting en vastgoed Communicatie Deelnemingen Stichting Samenwerking ZZG zorggroep - Dichterbij is een joint venture waarin de zeggenschap gelijkelijk (50-50) is verdeeld. ZZG zorggroep heeft een economisch belang van 59,6% in deze stichting. Het toezicht ligt bij zowel ZZG zorggroep als Dichterbij. ZZG zorggroep heeft in 2010 een belang van 60% genomen in Baqen, een bedrijf gespecialiseerd in conceptontwikkeling, implementatie en projectbegeleiding van innovaties in de zorg. De raad van bestuur van ZZG zorggroep maakt deel uit van de Algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Zorgzuster Zuid-Gelderland BV, een 100% dochter van ZZG zorggroep. ZZG ThuisService BV (vanaf 1 februari 2012 leeg). Organisatorische structuur Het bestuur van ZZG zorggroep bestaat uit een tweehoofdige raad van bestuur die statutair verantwoordelijk is. De bestuursstructuur is vastgelegd in de statuten en in de reglementen voor de raad van bestuur en voor de raad van toezicht. In het reglement van de raad van bestuur en in de daaruit voortvloeiende (schriftelijke) afspraken zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vastgelegd ten aanzien van de bedrijfsvoering. Ook de integrale managementverantwoordelijkheden en bevoegdheden van de direct onder de raad van bestuur functionerende directeuren zijn schriftelijk vastgelegd. Nijmegen Rijk van Nijmegen Wijchen en Maas en Waal Kraamzorg Zuid - Gelderland Herstelhotel Organogram ZZG zorggroep 2014 Locaties met de (erkende) capaciteit 2014 ZZG zorggroep heeft diverse locaties waar intramurale zorg wordt verleend en waar kortdurende opname en dagactiviteiten zijn. Het vastgoedbeleid van ZZG zorggroep gaat uit van het scheiden van wonen en zorg. In het kader van de herontwikkeling van locaties is op diverse plaatsen nieuwbouw opgeleverd. Ook voor is nieuwbouw voorzien. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 28 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 29

16 Bijlagen 2 - Profiel van de organisatie Gebied Rijk van Nijmegen 2013 Wijziging 2014 De Meent 24 plaatsen pg verpleging Geen 24 plaatsen pg verpleging In 2014 BOPZ aangevraagd Eikenhorst (2012) 32 plaatsen pg verpleging 39 plaatsen som verpleging Geen 32 plaatsen pg verpleging 39 plaatsen som verpleging Toelatingen (erkenningen) Op 8 maart 2012 ontvangt ZZG zorggroep de bevestiging van V&VN dat de organisatie is erkend als praktijkinstelling om verpleegkundig specialisten op te leiden. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) heeft ZZG zorggroep opnieuw erkend als opleidingsinrichting ten behoeve van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Deze erkenning geldt van 1 maart 2014 tot 1 maart Deze erkenning geldt voor de opleidingsperiode somatiek en psychogeriatrie en voor de locaties Herstelhotel en Expertisecentrum, Eikenhorst en Berkenhof. De vorige erkenning liep tot 1 maart Berkenhof (2012) 28 plaatsen pg verpleging Geen 28 plaatsen pg verpleging Kloostertuin 59 plaatsen verzorging Geen 59 plaatsen verzorging Mariëndaal (2013) 32 plaatsen VPT met BH 31 plaatsen VPT met BH Plataan (2014) Nieuwbouw 51 plaatsen som verpleging 2.3 Kerngegevens Vijverhof Gebied Nijmegen 85 plaatsen pg verpleging 119 plaatsen verzorging Nieuwbouw voorzien 85 plaatsen pg verpleging 119 plaatsen verzorging Cliënten, capaciteit, productie, personeel en opbrengsten De kerngegevens rond productie, capaciteit, personeel en opbrengsten worden in onderstaande tabel weergegeven voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg. Boszicht 110 plaatsen verzorging Omzetting 16 plaatsen naar pg verpleging 94 plaatsen verzorging 16 plaatsen pg verpleging De Globe 16 plaatsen pg verpleging Geen 16 plaatsen pg verpleging Nieuw Doddendaal 39 plaatsen verzorging Nieuwbouw voorzien 39 plaatsen verzorging Piushove 34 plaatsen pg verpleging Geen 34 plaatsen pg verpleging Griffioen (2012) 76 plaatsen VPT 76 plaatsen VPT Terra (2012) 26 plaatsen pg verpleging Geen 26 plaatsen pg verpleging De Doekenborg 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Geen Nieuwbouw voorzien 27 plaatsen som verpleging 85 plaatsen verzorging Waterrijk Zonnebaars 24 plaatsen pg verpleging 49 plaatsen VPT Geen 24 plaatsen pg verpleging 49 plaatsen VPT De Orangerie 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg Geen Nieuwbouw voorzien 20 plaatsen pg verpleging 66 plaatsen verzorging dagactiviteit pg Gebied Wijchen en Maas en Waal KERNGEGEVENS AWBZ 2014 AANTAL/ BEDRAG Cliënten Aantal cliënten verzorgingshuis per einde verslagjaar Aantal cliënten VPT (Volledig Pakket Thuis) per einde verslagjaar Aantal cliënten verpleeghuis per einde verslagjaar Aantal cliënten dagactiviteiten per einde verslagjaar 2013 AANTAL/ BEDRAG 2012 AANTAL/ BEDRAG 2011 AANTAL/ BEDRAG 2010 AANTAL/ BEDRAG Aantal extramurale cliënten per einde verslagjaar Meander (2012) De Oogst (2012) 56 plaatsen VPT 46 plaatsen VPT Geen De Hagert 18 plaatsen pg verpleging Nieuw 12 plaatsen VG dagactiviteit pg Dagactiviteit basis gestopt De Weegbree 72 plaatsen pg verpleging Geen 2-persoonkamers afbouwen 56 plaatsen VPT 46 plaatsen VPT 18 plaatsen pg verpleging dagactiviteit basis en pg 72 plaatsen pg verpleging Capaciteiten Aantal beschikbare plaatsen met AWBZ-verblijf per einde verslagjaar Productie Sint Jozef 68 plaatsen verzorging dagactiviteit basis Nieuwbouw na 2014 Dagactiviteit basis gestopt 68 plaatsen verzorging Aantal intramurale verzorgingsdagen in verslagjaar Herstelhotel ZZG Herstelhotel (2012) 167 plaatsen geriatrische revalidatie (som) 18 plaatsen pg verpleging Geen In 2014 BOPZ erkenning verleend 167 plaatsen geriatrische revalidatie (som) 18 plaatsen pg verpleging Aantal verzorgingsdagen (VPT) in verslagjaar Tabel: locaties en capaciteit in 2014 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 30 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 31

17 Bijlage 3 - Bestuur en toezicht Aantal intramurale verpleegdagen in verslagjaar Aantal dagdelen dagactiviteiten in verslagjaar Bijlage 3 - Bestuur en toezicht In deze bijlage staan de gedragsregels voor goed bestuur en goed toezicht centraal. Aantal uren persoonlijke verzorging in verslagjaar Aantal uren verpleging in verslagjaar Aantal uren ondersteunende begeleiding in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte (contracturen) in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Cliënten, productie, personeel en opbrengsten Kraamzorg Zuid-Gelderland Raad van toezicht Wijze van functioneren van de raad van toezicht Het functioneren van de raad van toezicht van ZZG zorggroep is beschreven in de statuten van ZZG zorggroep en in het daarvan afgeleide reglement van de raad van toezicht. Dit reglement is in overeenstemming met de Zorgbrede Governancecode en regelt ondermeer: de positionering, taken en bevoegdheden van de raad van toezicht; de informatievoorziening aan de raad van toezicht; de samenstelling; intern en extern overleg en optreden van de raad van toezicht; de benoeming van leden van de raad van toezicht en einde lidmaatschap; werkwijze en evaluatie raad van toezicht; honorering en/of onkostenvergoeding; verantwoording en de conflictregeling. Onafhankelijkheid en samenstelling van de raad van toezicht De raad van toezicht van ZZG zorggroep functioneert in 2014 met vijf leden (nadat de heer L. Visser per zijn lidmaatschap van de raad van toezicht heeft neergelegd). Conform de Zorgbrede Governance Code worden kandidaten voor de raad van toezicht voor hun benoeming beoordeeld op mogelijke belangenverstrengeling. Geen van de leden heeft op een andere wijze connecties met ZZG zorggroep dan via het lidmaatschap van de raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht geven jaarlijks inzicht in de nevenfuncties die worden bekleed en dienen melding te maken van wijzigingen daarin. In de Personalia treft u de vereiste informatie aan. Alle leden van de raad van toezicht zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ). Door te participeren in studiedagen van de NVTZ houdt de raad van toezicht voeling met de ontwikkeling van de governance in de zorg. De raad van toezicht verklaart in dit verslag onafhankelijk te functioneren ten opzichte van de raad van bestuur. KERNGEGEVENS KRAAMZORG 2014 AANTAL/ BEDRAG Cliënten en productie 2013 AANTAL/ BEDRAG 2012 AANTAL/ BEDRAG 2011 AANTAL/ BEDRAG 2010 AANTAL/ BEDRAG Zelfevaluatie De raad van toezicht bespreekt eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de raad van bestuur zowel zijn eigen functioneren als dat van de individuele leden van de raad, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. In 2014 is een uitgebreide zelfevaluatie gehouden met een onafhankelijke begeleider. Aantal kraamverzorgingen in verslagjaar Aantal uren kraamzorg in verslagjaar Personeel Aantal personeelsleden in loondienst per einde verslagjaar Aantal fte in loondienst per einde verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten in verslagjaar Bezoldiging raad van toezicht De leden van de raad van toezicht ontvangen een vaste vacatievergoeding per jaar. Begin 2014 is door een extern bureau een analyse gemaakt van de consequenties van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De conclusie van deze analyse is de vergoedingen voor de leden van de raad van toezicht zitten onder de norm van 2013 en (Verwezen wordt naar onderdeel 27 en 28 van de jaarrekening). Toezichtsvisie en toezichtskader De taken van de raad van toezicht zijn verwoord in de statuten en kunnen worden samengevat als: Integraal toezicht houden op het beleid en functioneren van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de zorginstelling. Deze brede toezichtsvisie sluit aan op de strategie van ZZG zorggroep. In 2011 publiceert de IGZ het Toezichtkader Bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid. De raad van toezicht onderschrijft de verantwoordelijkheden voor een raad van toezicht en een raad van bestuur die hierin beschreven staan. Vanaf 2013 functioneert een commissie Kwaliteit en Veiligheid. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 32 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 33

18 Bijlage 3 - Bestuur en toezicht Informatiebronnen raad van toezicht Goed toezicht kan alleen worden uitgeoefend als de raad van toezicht goed is geïnformeerd. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, maar de raad van toezicht kan ook zelf het initiatief nemen door vragen te stellen en zich te laten informeren, bijvoorbeeld door de accountant. De raad van toezicht van ZZG zorggroep heeft een aantal formele en informele informatiebronnen en momenten: Vastgoedinvestering Oostflank (Wijchen), Vijverhof (Berg en Dal) Project Professioneel leiderschap Voorbereiding op totstandkoming van de Combinatie (per ) in samenwerking met de gemeenten en andere zorgaanbieders in de regio Nijmegen Goedgekeurd Gevolgd Gevolgd Agendacommissie Interne en externe ontwikkelingen Rapportages ZZG zorggroep net COR BAR Bedrijfsbezoek De voorzitter van de raad van toezicht vormt met de raad van bestuur en de secretaris de agendacommissie. Hier wordt een toelichting gegeven op de actuele stand van zaken binnen ZZG zorggroep en wordt de agenda van de raad van toezicht voorbereid. Vast agendapunt op iedere vergadering, waardoor de raad van toezicht snel wordt bijgepraat op een breed scala aan onderwerpen. De raad van toezicht ontvangt de gebruikelijke documenten en rapportages (jaarrekening, financiële- en personele rapportages, kaderbrief, beleidsplannen) en voor elk agendapunt de noodzakelijke achtergrondinformatie en relevante stukken. De rapportages belichten steeds een ander aspect van de bedrijfsvoering, waardoor ook de risico s op die aspecten inzichtelijk worden. De leden van de raad van toezicht zijn aangesloten op het intranet van ZZG zorggroep. Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de COR. Eens per jaar vergadert een delegatie van de raad van toezicht met de BAR. De raad van toezicht vergadert regelmatig op een locatie en laat zich dan informeren over de gang van zaken aldaar. Kaders bedrijfsvoering 2015 Vaststellen herzien treasury statuut Machtiging voor drie jaar aan de raad van bestuur inzake vastgoedtransacties met belang kleiner dan ,- Activa-passiva transactie Kraamzorg Zuid-Gelderland - Radboudumc Begroting 2015 Jaarstukken 2013 vastgesteld: Gevolgd Besluit RvT Besluit rvt Goedgekeurd Goedgekeurd Goedgekeurd - jaarverslag en jaarrekening 2013 Stichting ZZG zorggroep. Goedgekeurd - jaarrekeningen 2013: ZZG ThuisService BV. en Stichting Steunfonds Zorggroep Zuid-Gelderland. - accountantsverslag 2013 door PWC. Gevolgd De raad van toezicht is tussentijds enkele keren schriftelijk en telefonisch geïnformeerd en geraadpleegd naar aanleiding van actuele ontwikkelingen. Verslag van werkzaamheden in 2014 De raad van toezicht heeft in 2014 vier maal vergaderd in aanwezigheid van de raad van bestuur. De aanwezigheid van de leden was praktisch 100%. Eén lid was éénmaal afwezig met kennisgeving. In 2014 zijn de belangrijkste onderwerpen en besluiten van de raad van toezicht de volgende geweest: (status gevolgd wil zeggen dat de raad van toezicht zich over dit onderwerp heeft laten informeren door de raad van bestuur) Onderwerp Benoeming B. van Emmerik per Benoeming R. Jeurissen per Status Besluit rvt Besluit rvt Commissies De raad van toezicht kent vanaf 2013 vier commissies; een Governancecommissie, een Auditcommissie, een Commissie Kwaliteit en Veiligheid en een Remuneratiecommissie. Elk van de leden van de raad van toezicht functioneert in één of twee commissies. Samenstelling Auditcommissie in 2014 Dhr. L. Visser (per afgetreden) Dhr. W. den Hartog (vz) Samenstelling Governancecommissie in 2014 Dhr. N. Eski Mw. A. Bouwmeester (vz) Dhr. A. Höppener Kwartaalcijfers ZZG zorggroep Reorganisatie extramurale zorg Werken in de wijk Google werkplek Voortgang van Zorgzuster BV Aankoop van drie kerngebouwen van Vestia (Kloostertuin Mariëndaal, Eikenhorst en Herstelhotel (Groesbeek) Gevolgd Goedgekeurd Gevolgd Gevolgd Gevolgd Goedgekeurd Samenstelling Commissie Kwaliteit en veiligheid in 2014 Mw. A. Bouwmeester Dhr. A. Höppener (vz) Samenstelling Remuneratiecommissie in 2014 Dhr. W. de Bie Dhr. N. Eski Dhr. L. Visser (per afgetreden) JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 34 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 35

19 Bijlage 3 - Bestuur en toezicht Personalia raad van toezicht Naam (geboortejaar) Hoofd- en nevenfuncties Eerste termijn Tweede termijn aandachtsgebied Dhr. N. Eski (1963) Gezondheidszorg, maatschappelijke Nevenfuncties: Lid raad van toezicht AxionContinu dienstverlening, allochtonen Dhr. W.J.H.M. de Bie (1951) Voorzitter Hoofdfunctie: Consultant en interim-bestuurder; Human Resource Management eigenaar Zorg-Consultancy Mw. A. Bouwmeester (1966) Cliënten Hoofdfunctie: Directeur/bestuurder SKAR-Groep (tot ), daarna Lid rvb Koreingroep) Nevenfuncties: Bestuurslid Brancheorganisatie Kinderopvang (tot ) Lid Bestuur St. Vitesse Betrokken Dhr. L. Visser (1953) Hoofdfuncties: Directeur-bestuurder S4Energy BV Directeur-bestuurder Next Renewables Group BV Directeur-bestuurder NRG Engineers BV Nevenfuncties: Voorzitter raad van commissarissen Woningcorporatie Standvast Wonen Lid raad van toezicht Stichting Raad voor Accreditatie Lid raad van toezicht Stichting Museum Het Valkhof Voorzitter Bestuur Stichting Nieuwe Bedrijvigheid Gelderland (afgetreden per ) 3.2 Normen voor goed bestuur ZZG zorggroep legt verantwoording af over de besteding van haar budget en over de wijze waarop de stichting bestuurd wordt. De Zorgbrede Governance Code 2010 en de Wet Toezicht Zorginstellingen zijn daarbij het uitgangspunt. ZZG zorggroep hanteert de Zorgbrede Governance Code De statuten van ZZG zorggroep en de reglementen van de raad van bestuur en de raad van toezicht voldoen aan de uitgangspunten uit de Zorgbrede Governance Code. De leden van de raad van toezicht zijn deskundig op verschillende terreinen en ontwikkelen deze deskundigheden onder andere door cursussen te volgen. Zij hebben geen persoonlijke of werkgerelateerde binding met ZZG zorggroep. De Zorgbrede Governance Code en de WTZi vragen om een gestructureerde aanpak van risicomanagement, prestatiesturing en verantwoording daarover naar de raad van toezicht. De raad van toezicht ontvangt informatie over strategie, beleid en doelen (kaderbrief en toelichting bij de begroting). Daarnaast ontvangt de raad van toezicht informatie over de realisatie van deze doelen (integrale kwartaalrapportage) en het achterliggende systeem van sturing en beheersing. Risico s en de beheersing daarvan komen in elke vergadering van de raad van toezicht aan bod. 3.3 Raad van bestuur De statuten van ZZG zorggroep voorzien in de raad van bestuur-/raad van toezichtstructuur. De raad van bestuur bestuurt de stichting. De onafhankelijke raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur, de nevenfuncties en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Reglement voor de raad van bestuur De taak en werkwijze van de raad van bestuur zijn beschreven in een reglement raad van bestuur. Hierin is vastgelegd: de positionering van de raad van bestuur; verantwoording en verantwoordelijkheid; besluitvorming; vergaderingen; waarneming en vacature; medezeggenschap; deskundigheid; openbaarheid en belangenverstrengeling en geheimhouding. Dhr. A. Höppener (1947) Kwaliteit en veiligheid Dhr. W. den Hartog (1950) Financiën Hoofdfuncties: Voorzitter Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving Lid Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek Lid raad van toezicht Theater de Kom, Nieuwegein Lid raad van toezicht Pluryn Voorzitter Centrale Kerkcommissie Tabor Parochie Nieuwegein Lid WMO raad Gemeente Nieuwegein Hoofdfunctie: Zelfstandig adviseur in de gezondheidszorg Nevenfuncties: Lid raad van toezicht Elkerliekziekenhuis, Helmond Lid raad van toezicht Cordaan, Amsterdam Lid raad van toezicht Middin, Rijswijk Lid bestuur Stichting Fonds Oncologie Holland, Leiden Maatregelen om mogelijke belangenverstrengeling te voorkomen zijn de volgende: Openheid over nevenfuncties in het jaarverslag, aanvaarden van nevenfuncties eerst na schriftelijke goedkeuring van de raad van toezicht; Voorkomen van strijdigheid tussen persoonlijke belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van belangenverstrengeling tussen de stichting en het lid van de raad van bestuur zelf wordt vermeden; Indien naar het oordeel van de raad van toezicht sprake is van een tegenstrijdig belang tussen een of meerdere leden van de raad van bestuur en de stichting, neemt het desbetreffende bestuurslid niet deel aan de discussie en besluitvorming over het onderwerp waarbij hij een tegenstrijdig belang heeft; Het lid van de raad van bestuur behaalt persoonlijk geen voordelen of zakelijke kansen uit transacties of andere handelingen die hij namens de stichting verricht. Evenmin verstrekt hij of biedt hij oneigenlijke voordelen aan personen met wie hij transacties namens zijn stichting verricht. Voorts zal het lid van de raad van bestuur persoonlijk geen geschenken, provisie of commissieloon aanvaarden of vorderen van personen die ten behoeve van de stichting en de daarmee verbonden instellingen werkzaam zijn dan wel van potentiële leveranciers van de stichting; Vermelding van de bezoldiging van de (leden van de) raad van bestuur in de jaarrekening. De raad van bestuur werkt met een collegiaal model met een procesverantwoordelijke voorzitter. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur evalueert haar functioneren en de onderlinge verhoudingen periodiek en stelt haar werkwijze zo nodig bij. Zij informeert de raad van toezicht op hoofdlijnen hierover. JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 36 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 37

20 Bijlage 4 - Kwaliteit en veiligheid De raad van bestuur overlegt periodiek met de raad van toezicht (conform jaaragenda en bilateraal indien nodig), als raad van bestuur (wekelijks), met de directeuren (plenair en bilateraal), met de COR en met de BAR (conform jaaragenda), met diverse externe stakeholders, met medewerkers tijdens werkbezoeken en tijdens vergaderingen. De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorbereid via een agenda en genotuleerd. Zie voor personalia en nevenfuncties de bijlage Personalia. De nevenfuncties van de raad van bestuur zijn goedgekeurd door de raad van toezicht. Beleid bezoldiging van de leden van de raad van bestuur De raad van toezicht stelt de bezoldiging vast van de leden van de raad van bestuur. De arbeidsovereenkomsten met de voorzitter en het lid van de Raad van Bestuur zijn gesloten voor onbepaalde tijd en voor de inwerkingtreding van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Dientengevolge is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de gemaakte afspraken gedurende een periode van 4 jaar gerespecteerd en vervolgens in drie jaar afgebouwd worden. De raad van toezicht heeft hierover gesproken met de raad van bestuur. Voor een grote en complexe organisatie, gemeten naar omzet en zorgsoorten, oordelen de raad van toezicht en de raad van bestuur de bezoldiging als maatschappelijk verantwoord. Begin 2014 is door een extern bureau een analyse gemaakt van de consequenties van de Wet Normering Bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Vertrekregeling Met de leden van de raad van bestuur is een vertrekregeling overeengekomen. Personalia raad van bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties *) Dhr. D.C.S. Herfst Voorzitter Voorzitter Stichting Maat (Stichting Maat wordt thans ontbonden) Voorzitter Netwerk 100 Lid raad van toezicht Ciran Lid Assessorenberaad lector Zorg- en Dienstverlening Bestuurslid Stichting Samenwerking ZZG / Dichterbij Bestuurslid Tijdschrift voor Geneeskunde Ethiek Bestuurder van Stichting Vrienden van Lombok Orong- Kekeran (VLOK) Voorzitter Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Lid raad van commissarissen Focus Cura Voorzitter De Boeg, Kindergasthuis Bijlage 4 - Kwaliteit en Veiligheid In deze bijlage leest u de resultaten van kwaliteitsaspecten over de afgelopen jaren. Meldingen Incidenten Cliënten Incidenten Vallen Medicatie Agressie *) Vermissing Bijna buiten (Psychogeriatrie) Overige incidenten Vergeten zorg (thuiszorg) Gevaarlijke situaties Vallen Medicatie Agressie Vermissing Overige Calamiteiten Ernstige incidenten Vallen Medicatie Agressie Vermissing Overige Totaal Dhr. J.H. de Visser Lid Lid bestuurscommissie GRZ ActiZ Lid Denktank van ActiZ Lid raad van toezicht (thans Baqen B.V. genaamd) *) Veelal betreft dit een aantal cliënten die veel agressief gedrag vertonen gedurende langere tijd. Multidisciplinaire acties om de agressie te verminderen hebben vaak pas na enige tijd effect. Zo nodig wordt het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) ingeschakeld ter ondersteuning. Medewerkers kunnen de scholing Agressie volgen. Samenstelling raad van bestuur in 2014 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 38 JAARVERSLAG 2014 ZZG zorggroep Professionaliteit 39

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers

Jaardocument 2010. ZZG zorggroep. op koers Jaardocument 2010 ZZG zorggroep op koers Inhoud Verslag raad van bestuur 4 1 2 Uitgangspunten van de verslaggeving 7 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 9 2.2 Structuur van ZZG

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013

Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Sint Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 R.K. Stichting St. Jozef Wonen en Zorg Jaarverslag 2013 2 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2013 van Sint Jozef Wonen en Zorg. Sint Jozef

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting

Jaardocument 2014. Maatschappelijk verslag Catharina Stichting Jaardocument 2014 Maatschappelijk verslag Vastgesteld door Raad van Bestuur: 20 mei 2015 Goedgekeurd door Raad van Toezicht: 20 mei 2015 Pagina 2 van 29 Voorwoord Volwassenen die in Brielle en Westvoorne

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade

mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Stichting Pleyade mei 2011 Jaardocument 2010 Maatschappelijke Verantwoording Jaardocument 2010, maatschappelijk verslag i INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding... 1 2 Profiel van de organisatie... 2 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Mei 2014

Jaarverslag 2013 Mei 2014 Jaarverslag 2013 Mei 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Bericht van de Raad van Commissarissen 4 1. Externe ontwikkelingen 5 2. Het beeld van 2013 7 3. De kwaliteit van de geleverde zorg en diensten 12 4.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent.

Stichting De Hoven. Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag. Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven Jaardocument 2012 Maatschappelijk jaarverslag Doorgaan met het leven dat u gewend bent. Stichting De Hoven - maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoud Voorwoord..............................................................

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep

Jaardocument zorginstellingen 2013. Stichting DrieGasthuizenGroep Jaardocument zorginstellingen 2013 Stichting DrieGasthuizenGroep Mei 2014 Inhoudsopgave Directieverslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...... 4 2 Profiel van de organisatie...... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

samen verderkijken jaarverslag 2013

samen verderkijken jaarverslag 2013 samen verderkijken jaarverslag 2013 Inhoud Inhoudsopgave Samen verder kijken, 5 1. Profiel van de organisatie, 7 1.1. Algemene identificatiegegevens, 7 1.2. Structuur van de organisatie, 7 2. Kernprestaties,

Nadere informatie

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep

Pagina i. Jaardocument 2013 Stichting Dimence Groep Pagina i Jaardocument 203 Stichting Dimence Groep Voorwoord Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg Het zal nooit meer rustig worden in de geestelijke gezondheidszorg, Dat zou

Nadere informatie

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2

1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 Maatschappelijk jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaggeving... 2 1.1 Voorwoord van de Raad van Bestuur... 2 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth

Jaarverslag 2012. Stichting Elisabeth Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Deel 1 Jaarverslag 2012 Stichting Elisabeth Inhoudsopgave 1 Profiel van de organisatie... 7 1.1 Algemene identificatiegegevens... 7 1.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen

Inhoudsopgave. Bijlagen Jaarverslag 2012 1 Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Voorwoord 4 1. Algemene gegevens, missie en visie 5 2. Structuur van de organisatie 5 3. Kerngegevens 6 4. Samenwerkingsrelaties 6 5. Gevoerd beleid en resultaten

Nadere informatie

Maatschappelijk jaardocument 2013

Maatschappelijk jaardocument 2013 RvB. Maart 2014 Zorggroep Ena Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Profiel van de organisatie... 5 2.1 Algemene identificatiegegevens... 5 2.2 Structuur van Zorggroep Ena... 5 2.3 Kerngegevens... 6 2.4 Werkgebied...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Ouderenzorg Wilgaerden

Jaarverslag 2014. Stichting Ouderenzorg Wilgaerden Jaarverslag 2014 Stichting Ouderenzorg Wilgaerden Naam verslaggevende rechtspersoon Stichting Ouderenzorg Wilgaerden Adres Maelsonstraat 10 Postcode 1624 NP Plaats Hoorn Telefoonnummer 0229-287728 Kamer

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Jaarverantwoording 2014 Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Jaarverantwoording 2014 Algemene identificatiegegevens verslagleggende rechtspersoon Adres Putterweg 3 Postcode 3851 GA Plaats Ermelo Telefoonnummer 0341-564564 Identificatienummer

Nadere informatie

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013

Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 Jaarverantwoording Zorginstellingen 2013 TWB, Thuiszorg met Aandacht Postbus 1116 4700BC Roosendaal Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene

Nadere informatie