Strategische agenda 1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische agenda 1"

Transcriptie

1 1 Strategische agenda

2 Barneveld Ede Nijkerk Renswoude 2

3 Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen 3

4 Transferium Barnveld Noord Airborne Luchtlandingen 4

5 Inhoud 7 1. Topregio voor een topsector 9 2. Samenvatting Perspectief Vestigingsklimaat Leefomgeving Vooruitblik 37 Bijlage: Profiel van een topregio Colofon Tekstredactie Regio FoodValley Henk Faas Arnoud Leerling Illustraties Zandbelt&vandenBerg Vormgeving Fotografie Marten Idema 5

6 De contouren van economische groeigebieden in Nederland verschuiven. Binnen de omlijning wordt de komende jaren de meeste groei verwacht, vooral in de kenniseconomie. De vraag naar woningen zal hier ook het grootst zijn ten opzichte van andere gebieden. Bron: Prof. mr. Friso de Zeeuw,

7 1. Topregio voor een topsector Bij een topsector hoort een topregio. Dat is kortgezegd de ambitie van Regio FoodValley. Helemaal toegespitst op het beleid van het kabinet-rutte. Dit kabinet betitelt agrofood als één van de negen nationale topsectoren. En wie agrofood zegt, zegt Food Valley. Een topregio. Dat is de Food Valley regio. Met een onderscheidend kennisprofiel op de wereldmarkt, wat wij gaan vertalen in een langdurige krachtige regionale economie. Met een subliem leef- en vestigingsklimaat voor wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren. In deze Strategische Agenda presenteert Regio FoodValley de gezamenlijke opgaven van de acht regiogemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. En daarmee presenteren we tegelijkertijd onze ambities. Een topregio voor een topsector. Omdat innovatie en ontwikkeling van kennis zich afspeelt in de regio. Juist dáár zijn de ontmoetingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten. Op die plek is het de (lokale) overheid, die al deze partijen tegenkomt en met elkaar verbindt. Zo vormt zich als vanzelf een cluster van dagelijkse bedrijvigheid. Op die manier ontstaat nieuwe samenwerking. En op die wijze is groei onvermijdelijk. Alleen zo kan de Food Valley regio uitgroeien tot een inter nationale speler op het gebied van gezonde en duurzame voeding. We willen als Regio Food Valley onze internationale positie versterken. Dat moet leiden tot economische groei, bereikbaarheid uit binnen- en buitenland, aantrekkingskracht op kenniswerkers en hoogwaardige voorzieningen voor wonen, werken en studeren. Ook werkt Regio FoodValley aan behoud en versterking van een mooie en aantrekkelijke leefomgeving. Waarin landbouw een plaats heeft, recreatie wordt versterkt en natuur en landschap ruimte krijgt. Maar we willen bijvoorbeeld ook faciliteiten delen, woningbouwplannen regionaal afstemmen, fietspaden aanleggen en werken aan alcoholpreventie onder jongeren. Daarvoor is deze Strategische Agenda. Een leidraad die de weg wijst om van de Food Valley regio een fantastisch gebied te maken, het internationale kenniscentrum van food. Een document waarmee de gemeenteraden het regiobestuur legitimeren om projecten en programma s uit te voeren. 7

8 A28 Nijkerk Barneveld A1 Scherpenzeel Ede A12 Renswoude Veenendaal Rhenen Wageningen Regio Food Valley Op 22 juni 2011 werd de strategische agenda gepresenteerd aan de gemeenteraden. Die toonden zich enthousiast over de voorstellen. Presentatie portefeuille Sociaal Domein 8

9 2. Samenvatting De Strategische Agenda bestaat uit twee pijlers: vestigingsklimaat en leefomgeving. De beschrijving van de opgaven in deze agenda toont aan dat een harde scheiding tussen vestigingsklimaat en leefomgeving moeilijk te maken is. Economische bedrijvigheid gebeurt niet alleen in een stedelijke omgeving, maar ook in een landelijk gebied. Groene ruimten zijn er ook in steden en dorpen. We constateren dat rood (woningbouw, bedrijven en kantoren), grijs (infrastructuur) en groen (landelijk gebied) steeds meer verweven raken. Deze agenda bevat opgaven die een langere termijn kennen dan vier jaar. Vooral op het gebied van infrastructuur werken we aan langdurige projecten. Ook gaan we door met opgaven die eerder benoemd zijn. Hiermee geven we continuïteit aan de regionale samenwerking. Ook staan in deze agenda opgaven benoemd, waarbij de overheid vaak een faciliterende rol heeft. Voor ontwikkeling van het Food Valley concept is het belangrijk dat het initiatief ligt bij bedrijven. Daar past de overheid een bescheiden rol. In de nog op te stellen Uitvoeringsagenda maken we duidelijk welke rol van Regio FoodValley wordt gevraagd. De ambities zijn hoog. Prioriteiten stellen is nodig om de rol van Regio FoodValley waar te kunnen maken. Uit de vele opgaven die in de Strategische Agenda benoemd zijn, leiden wij 11 belangrijke opgaven af. 3. We voeren een sterke lobby voor de toegangspoorten van de regio, in Noord en Zuid. We werken aan betere benutting van de capaciteit van weg, spoor en water. 4. We werken aan een regionale afstemming van woningbouwprogramma s. 5. We zetten een promotiecampagne op om zakelijk toerisme in onze regio te versterken. We willen meer congressen en zakelijke bijeenkomsten verwelkomen. 6. We bieden ruimte aan vernieuwing van de landbouwsector: schaalvergroting en ook ruimte voor kleine innovatieve bedrijven. 7. We zetten ons in om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Versterken van de natuur en cultuur. Benutten van de kwaliteit van Veluwe en Heuvelrug. 8. Duurzaamheid is belangrijk. We investeren in beter benutten van afval: samen met kennisinstellingen, vooral Wageningen UR, willen we handen en voeten geven aan biobased economy. 9. We ontwikkelen een regionale aanpak voor jeugdzorg. Samenwerking tussen gemeenten om een antwoord te bieden op nieuwe taken. Bijzondere aandacht voor gezond leven, met name voor de jeugd. 10. We gaan regionaal samenwerken in het ontwikkelen en delen van faciliteiten voor sport. Samenwerking met partners in de regio aan een totaalaanpak waarin voeding en sport worden ingezet voor een bijdrage in de zorg voor jongeren in de regio. 11. Integreren van de diverse opgaven binnen vestigingsklimaat en leefomgeving: rood, grijs en groen. We leggen de basis voor ontwikkeling van een regionale structuurvisie. 1. Het faciliteren van bedrijven: het gericht ontwikkelen van faciliteiten voor nieuwe en zittende bedrijven. 2. Het stimuleren van de relatie tussen bedrijven en onderwijs. We zijn zelf actief om voortijdige schooluitval te voorkomen en helpen mee om de relatie tussen ondernemers en onderwijs te versterken. 9

10 Wageningen Campus Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 10

11 3. Perspectief Eén focus: voeding Food Valley is een unieke en omvangrijke clustering op wereldniveau van kennis en wetenschap, bedrijven en onderzoeksinstituten met één focus: voeding. Food Valley ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Dat is de belangrijkste doelstelling van de initiatiefnemers van de FoodValley Ambitie Regio FoodValley is het bestuurlijke antwoord van acht samenwerkende gemeenten op deze ambitie. Drie partijen hebben elkaar daarmee gevonden in een gouden driehoek: de overheid om een goed vestigingsklimaat en een hoogwaardige leefomgeving te creëren, kennis- en onderzoeksinstellingen om innovaties te ontwikkelen, het bedrijfsleven om deze te vermarkten. Tel daarbij op dat het kabinet-rutte agrofood heeft aangewezen als één van de topsectoren in Nederland, dat Food Valley is opgenomen in het Regeerakkoord 2 en dat de motie Verburg 3 (november 2010) vraagt het kabinet regio s te betrekken bij het ontwikkelen van dit beleid en er is maar één conclusie mogelijk: er is werk aan de winkel voor Regio FoodValley. OVERHEID ONDERZOEK & ONDERWIJS ONDERNEMERS 1 Wageningen UR, Stichting Food Valley, Oost NV, Biopartner Wageningen en Rabobank hebben de FoodValley Ambitie 2020 geschreven. Doel: Samen met regionale overheden optimale condities creëren voor bedrijven en kennisinstellingen zodat deze blijven innoveren op gebied van gezonde en duurzame voeding. 2 Uit het Regeerakkoord september 2010: De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie. Ze is onderdeel van de oplossing voor (inter)nationale uitdagingen rond voedselzekerheid, armoedebestrijding, energie ( ). De sector verdient versterking, nationaal en mondiaal. Gerichte investering in innovatie en verduurzaming in de agrofood ( ) is nodig om de koppositie te behouden. Goede wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid blijft een sleutelfactor voor succes in innovatie. 3 De motie van Gerda Verburg van november 2010 roept het kabinet op om regio s een actieve rol te geven in het topsectorenbeleid van het kabinet. De bedoeling is dat onder meer sleutelspelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en (decentrale) overheid een uitvoeringsagenda maken en bewaken. 11

12 Kennis Regio FoodValley is specialist in kennis van food. Wie goed kijkt, ziet ook op ander gebied deskundigheid. Neem het Marin, hét kennisinstituut voor de maritieme sector en gevestigd in Wageningen en Ede. Of Meteo Consult in Wageningen: het grootste weerbedrijf in Europa met kantoren in een aantal landen en klanten over de hele wereld. En CROW in Ede is hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Kennis is overal en op alle niveaus aanwezig. We koesteren het uitgebreide netwerk van scholen in onze regio. Naast Wageningen UR huisvesten we drie hogescholen, drie regionale opleidingencentra (vier per 1 augustus 2012) en veel praktijkonderwijs (PTC+). Regio FoodValley stimuleert de samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen. Deze positie in gespecialiseerde kennis willen we uitbreiden. Dat kan door meer kennisbedrijven en -organisaties te verleiden zich te vestigen in de Food Valley regio. Door een klimaat te ontwikkelen waar kennisinstituten, hun medewerkers en bezoekers, zich thuis voelen. Kennis is ons ankerpunt bij alles wat we doen. Kennis is de basis van de Strategische Agenda van Regio FoodValley en daarmee van nieuwe economische ontwikkelingen. Krachtig profiel Regio FoodValley. Acht gemeenten inwoners. Grote en kleine gemeenschappen, ieder met een eigen identiteit. Gewoon en toch bijzonder. Veel jonge bewoners, een groeiend aantal ouderen. Een hoge bevolkingsgroei als gevolg van eigen bevolkingsaanwas en een positief migratiesaldo. Een sterke sociale samenhang en arbeidsmoraal, gekoppeld aan zelfredzaamheid en ondernemerschap. Gemoedelijkheid en menselijke maat voeren de boventoon. De stedelijke en landschappelijke omgeving is rijk geschakeerd. Stad en land lopen in elkaar over. Inwoners hebben een sterk thuisgevoel. De regio profileert zich op een sterk merk: food. Kennis is het sleutelwoord. Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen: ze vinden elkaar in de ambitie om Food Valley te versterken. Onderscheidend Regio FoodValley heeft drie kernwaarden geformuleerd: Ondernemend: door de bedrijvigheid met goede en betrouwbare ondernemers met een goede arbeidsmoraal van werknemers. Innovatief: door de wetenschappelijke innovatie voor gezonde en duurzame voeding en toepassing van kennis met food. De innovatie met food maakt de regio aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en biedt bewoners kans op werkgelegenheid en goede opleidingen in de onderwijsclusters. Verbindend: door de sterke netwerken in de Food Valley regio en de sterke gemeenschappen in de woonkernen. De uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op gebied van food is kenmerkend en onderscheidend voor deze regio. Regio FoodValley verbindt de gemeenten en hun inwoners. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in twee onderscheidende factoren van ons gebied: Food: toppositie in R&D foodkennis, instellingen en bedrijven die deze kennis benutten en het onderwijscluster, dat hierin excelleert. Food is een bindend thema Landschap en natuur: het fraaie en diverse landschap van Heuvelrug, Binnenveld, Veluwe, de polders en 12

13 Technologische industrie in Veenendaal Kröller-Müller Museum 13

14 Selectie Food bedrijven en instellingen uit de regio daarmee de goede woon- en leefomgeving van de gemeenten. Daarmee is onze kernboodschap: Regio FoodValley is specialist in kennis van food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. Regio FoodValley is ondernemend, innovatief en verbindend. Partners van Regio FoodValley Een topregio voor een topsector. Die ambitie kan Regio FoodValley nooit alleen waarmaken. Dat is een belangrijke boodschap. Daarvoor zijn partners nodig. Als eerste de provincies Gelderland en Utrecht, waarmee we gezamenlijk programma s willen uitwerken en projecten uitvoeren. Zij zijn vaak ons eerste aanspreekpunt. Met Wageningen UR en Stichting Food Valley werken we aan het uitvoeren van de FoodValley Ambitie Vervolgens het Rijk, die we zullen vragen mee te investeren in de Food Valley regio. Die steun heeft Regio FoodValley echt nodig. We zullen hard werken aan het verstevigen van onze relaties in Den Haag. Daarnaast organiseren we een goede lobby naar Brussel. Vanzelfsprekend zoeken we de aansluiting met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven, kennisinstituten, scholen en zorginstellingen. We hebben te maken met concurrentie van veel andere regio s en steden. Ook zij timmeren aan de weg. Samenwerking en lobby zijn vereist. We zoeken naar een passende manier van samenwerken. Een lichte structuur, flexibel en open. Vanuit eigen verantwoordelijkheid, waarbij per project de samenstelling van partners kan wisselen. Strategische Agenda: twee pijlers De Strategische Agenda bestaat uit twee pijlers: vestigingsklimaat en leefomgeving. Wonen en werken in het groen parallel aan een hoogwaardige omgeving met veel innovatieve bedrijvigheid. Vestigingsklimaat Werken en onderwijs, mobiliteit, wonen en recreëren zijn de onderdelen van het vestigingsklimaat. De opgaven die hierbij horen, ontwikkelen we integraal. Dat is nodig omdat ze steeds vaker op elkaar ingrijpen en op die momenten elkaar versterken. Nieuwe woningen en bedrijven moeten goed bereikbaar zijn. 14

15 Vestigingsklimaat Leefomgeving Wonen Mobiliteit Recreatie Werken & Onderwijs Landelijk gebied Sociaal Milieu & Energie Sport Twee pijlers: Vestigingsklimaat en Leefomgeving Zakelijk toerisme vereist een goede infrastructuur, over weg en spoor. We willen dat mensen die werken in de Food Valley regio er ook komen wonen of andersom. En dat diezelfde mensen hun vrije tijd doorbrengen in het gebied. Of het nu gaat om sporten, wandelen, fietsen of gewoon de hond uitlaten. Bereikbaarheid is essentieel. Het is nodig de regiogemeenten goed met elkaar te verbinden: per spoor (Valleilijn), bus, auto of fiets. Bedrijven willen overal vandaan goed bereikbaar zijn. Daarom werken we ook aan goede verbindingen met regio s om ons heen, zoals Amsterdam (vanwege Schiphol) en Rotterdam (vanwege de haven). Regio FoodValley stimuleert samenwerking en uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs. Ondernemers geven gastlessen en docenten werken in het bedrijf. Om kennis op te bouwen, uit te wisselen en toe te passen. We stimuleren de ontwikkeling van een foodcluster. Waar onderwijs en ondernemers elkaar ontmoeten. Verbinden en ontmoeten: de basis voor innovatie in de regio. Leefomgeving Landelijk gebied, klimaat en energie, sociaal domein en sport vormen de pijler leefomgeving. Regio FoodValley werkt aan een groene, duurzame en gezonde leefomgeving. Voor jong en oud, voor mens en dier. Met de voordeur in stad of dorp, met de achterdeur in natuur en landschap. We investeren in netwerken met kenniswerkers van Wageningen UR. Waardoor ambtenaren van de regio regelmatig advies krijgen van kenniswerkers. Zo biedt Regio FoodValley ruimte aan experimenten en vormt een etalage voor nieuwe toepassingen van kennis in de groene omgeving. Integratie De verschillende functies in het gebied hebben voor hun ontwikkeling fysieke ruimte nodig. Ruimte voor aantrekkelijk wonen, voor een goede bereikbaarheid en voor diverse typen bedrijventerreinen. Maar ook ruimte voor voor landbouwkundige productie, voor landschappelijke waarden en voor voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en jeugd. Deze ruimtevragende ontwikkelingen grijpen steeds meer op elkaar in en vragen om keuzes. De uitdaging hierbij is het bereiken van de juiste balans tussen alle relevante belangen, met veel aandacht voor kwaliteit. We werken de komende jaren dan ook aan een regionale structuurvisie. Een document waarin we afspraken vastleggen over invulling van de ruimte in ons gebied. Waarin rood (woningbouw, bedrijven en kantoren), grijs (infrastructuur) en groen (landelijk gebied) integraal worden beschreven. Daarbij investeren we in duurzaamheid. Duurzame woningen, duurzame energie, duurzame mobiliteit. Ook hier geldt een integrale aanpak. En een ambitie. Om energie te benutten uit restmaterialen. We kunnen hierbij gebruik maken van de kennis van Wageningen UR. Juist onze regio leent zich voor toepassing van nieuwe kennis over biobased economy. 15

16 Arla foods in Nijkerk Barneveld en omgeving 16

17 4. Vestigingsklimaat Een topregio voor een topsector. Dat bereikt Regio FoodValley alleen met een hoogwaardig vestigingsklimaat. Hierin moet alles kloppen en van hoog niveau zijn. Of het nu gaat om werken, onderwijs, mobiliteit, wonen of recreatie. We beschikken al over prachtige faciliteiten, die we bovendien nog eens kwalitatief gaan verbeteren. En we staan niet alleen. We werken samen met partners in en buiten de regio. Werken De economische- (werken) en kennispoot (onderwijs) van Regio FoodValley vormen de basis voor een topregio, gespecialiseerd in food. Op beide terreinen zien we een groot aantal opgaven op ons afkomen, die we met tal van acties en maatregelen gaan oppakken. Als het gaat om werken/economie onderscheidt Regio FoodValley drie prioriteiten voor economische ontwikkeling in de regio: Kenniseconomie: het versterken van de kenniseconomie; Overig bedrijfsleven: het faciliteren van andere bedrijvigheid; Ondernemersklimaat: het versterken van het ondernemers- of vestigingsklimaat. Kenniseconomie De Food Valley regio is een aantrekkelijke locatie voor foodgerelateerde kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen. De positie van Food Valley als spil in de innovatie en kennisoverdracht binnen de agrofoodsector wil Regio FoodValley verder ontwikkelen. Dit betekent dat we onze bestaande kennislandschappen verder gaan ontwikkelen. Want innovatie komt tot stand als onderwijs en bedrijfsleven dichtbij elkaar zitten. Het hart van de kennisontwikkeling en R&D-bedrijvigheid ligt rond de Wageningen Campus (regie bij Wageningen UR en gemeente Wageningen). De Food Valley kenniseconomie beschikt hiermee over een kenniscampus van (inter)nationale betekenis. De Kenniscampus Ede (regie bij gemeente Ede en onderwijsinstellingen) geeft onderdak aan onderwijsinstellingen van vmbo tot hbo, praktijkonderwijs en herbergt de Sapfabriek. Veenendaal ontwikkelt een ICT-cluster en gaat dat fysiek zichtbaar maken. Barneveld wil het poultry cluster uitbreiden en concentreren in samenhang met een nationaal opleidingscentrum, dicht bij het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. De ontwikkeling van de campussen krijgt voorrang omdat het belangrijk is dat onderwijs zich kan clusteren. Bedrijven die dichtbij kennisinstellingen willen zitten, hebben daar baat bij en hebben onze steun. Incubators zijn wenselijk. Deze broedplaatsen voor startende ondernemers zijn nodig om hen te helpen een gezonde, goed draaiende onderneming te worden. We stimuleren open innovatie: de bereidheid om ideeën en kennis te delen met andere starters, bedrijven en kennisinstellingen. Als het gaat om marketing en acquisitie profileert Regio FoodValley zich ook internationaal. De keuze om als één regio naar buiten te treden, betekent niet dat de regiogemeenten hun identiteit moeten opgeven. We vinden het juist belangrijk dat iedere gemeente haar eigen profiel behoudt. We investeren de komende jaren in het aantrekken van bedrijven uit binnen- en buitenland. Oost NV coördineert de acquisitie, in samenwerking met NFIA, een onderdeel van het ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Als het gaat om buitenlandse acquisitie haakt een op te richten acquisitieteam aan op de netwerken van Stichting Food Valley en Wageningen UR. Belangrijk te weten is dat ook voor niet foodgerelateerde bedrijven in de Food Valley regio plek is. We bieden vooral ruimte aan de maakindustrie, nu al een stevig cluster. Kennis en maakindustrie verbinden is een sterke troef voor 17

18 Ede Wageningen Food Valley Kennisas in twee dimensies: verbinding tussen Wageningen en Ede en verbinding tussen de clusters in de hele regio de regionale economie. Machinebouw, verpakking, retail, bouw en zakelijke dienstverleners hebben belang bij een sterke regio met een scherp profiel. Op deze manier willen we ook de relatie met zittende bedrijven in de regio intensiveren. Acquisitie is namelijk ook nazorg, een verantwoordelijkheid van de diverse gemeenten. Zij kunnen vragen uit het bedrijfsleven snel beantwoorden en hun netwerken gebruiken, vooral voor buitenlandse relaties. Cruciaal is één loket en goed gastheerschap: het creëren van voorzieningen voor internationaal opererende bedrijven en instellingen. Ervoor zorgen dat internationale kenniswerkers het naar hun zin hebben. Helpen bij alledaagse problemen. Huisvesting, vergunningen, sociaal klimaat, onderwijs. We kiezen voor de rode loper benadering : alle faciliteiten bieden waar ondernemers om vragen. Overig bedrijfsleven Regio FoodValley onderscheidt zich met food. Tegelijkertijd zijn veel meer branches actief in de Food Valley regio. Ook die zijn belangrijk voor een sterke regionale economie. Goede relaties met het totale bedrijfsleven in de Food Valley regio zijn daarom noodzakelijk. Deze bedrijven hebben op hun beurt baat bij versterking van de foodsector. Meer kennisbedrijven leveren meer werkgelegenheid op, ook bij non-foodbedrijven. En innovatie trekt hoogopgeleide werknemers naar de regio. Zij versterken het aanbod van geschoolde mensen in de regio. Regio FoodValley streeft naar duurzaamheid en kiest ervoor zuinig om te gaan met de schaarse ruimte. Dat betekent kritisch kijken naar geschikte locaties voor industrie en transport. Anderzijds beseffen we ons dat bedrijven op zoek zijn naar ruime en goed ontsloten kavels. Door het herstructureren van bestaande bedrijvenlocaties is ruimte te creëren. De vraag van foodbedrijven en de overloop van bedrijven uit de Randstad zorgt ervoor dat Regio FoodValley tot aan 2020 behoefte heeft aan extra ruimte voor bedrijventerreinen. Om in te spelen op landelijke ontwikkelingen is het nodig multifunctionele locaties, de zogenoemde woon- en werklandschappen, te ontwikkelen. Dit zijn plekken waar naast bedrijvigheid ook andere activiteiten mogelijk zijn, zelfs woningbouw. Om leegstand van kantoren in de Food Valley regio te bestrijden, kiezen we voor een eenduidige regionale aanpak. Die gaan we bepalen samen met eigenaren van gebouwen. Dat is vooral nodig in relatie tot nieuwbouw van kantoren. De clustering van de transport- en logistieksector en daaraan gerelateerde dienstverlenende bedrijven heeft onze volle aandacht. We investeren in één facilitair logistiek centrum in Barneveld. 18

19 CineMec aan de A12 in Ede We gaan investeren in meer vervoer via spoor en water. Dat kan door het beter benutten van de capaciteit van de havens van Wageningen en Nijkerk voor goederenvervoer en andere watergebonden bedrijvigheid. En door het ontwikkelen van een overslagpunt voor goederenvervoer per spoor. Dat kan in Barneveld (bedrijventerrein Harselaar), langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Regio FoodValley wil een belangrijke partner zijn voor ondernemers. We streven naar gerichte en goede dienstverlening op maat, die ondernemers moet verleiden te blijven of juist te komen. Ook zoeken we oplossingen om in de regio perfecte werklocaties te realiseren, bedoeld voor de (zakelijke) dienstverlening voor de kennisintensieve bedrijven. Tegelijkertijd willen we op die plekken voorzieningen creëren voor (deels ook internationale) werknemers van kennisintensieve bedrijven. De agrarische sector in de Food Valley regio is van oudsher een belangrijke economische pijler en juist in onze regio een belangrijke sector voor de toekomst. De primaire agrofoodsector heeft in de Food Valley regio een toegevoegde waarde van naar schatting 0,15 miljard euro; dat is 4 procent van de totale primaire agrofoodsector in Nederland. Agrarische sector De agrarische sector in de Food Valley regio wordt voor een belangrijk deel gevormd door de intensieve veehouderij met pluimvee-, varkens- en kalverbedrijven. De ontwikkeling van de intensieve veehouderij wordt door de regio gestuurd door in het ruimtelijk beleid een zonering aan te houden. Deze zonering is vastgelegd in het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost. Gebieden zijn aangewezen waar intensieve veehouderij zich kan ontwikkelen (landbouwontwikkelgebieden), waar beperkte ontwikkeling mogelijk is (de verwevingsgebieden) en gebieden waar geen groei mogelijk is (de extensiveringgebieden). Daarnaast zal Regio FoodValley in reconstructie-verband samen met daarin betrokken partners bedrijfsontwikkeling ondersteunen, gericht op maatschappelijke acceptatie, innovatie en duurzaamheid. Samenwerking met kennisinstellingen en onderwijsinstituten biedt de agrarische sector kansen om te innoveren. De grondgebonden landbouw is een belangrijke economische sector in de Food Valley regio. Deze bestaat vooral uit melkveehouderij bedrijven en is de grootste grondgebruiker. Schaalvergroting is onvermijdelijk. Hiermee is landbouw de belangrijkste drager van het cultuurlandschap (zie verder hoofdstuk 5 Leefomgeving). Blijvende agrariërs hebben als toekomststrategie schaalvergroting en specialisatie. Een deel zet in op verbreding en regionalisatie. Voor deze bedrijven wil Regio FoodValley ontwikkeling mogelijk maken via haar ruimtelijk beleid als nevenactiviteit en in bepaalde gevallen als hoofdactiviteit. 19

20 Sapfabriek in Ede Verder zullen we beleid maken om ruimte te bieden voor de agrarische ontwikkeling door bijvoorbeeld aanpassingen in de infrastructuur en daarmee bedrijven bereikbaar en toegankelijk te houden of te maken. Onderwijs en arbeidsmarkt Bedrijven hebben kennis nodig om problemen op te lossen en te innoveren. Voor innovatie in de agrofoodsector is verbinding tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven van cruciale waarde. Samen met deze partijen zoekt Regio FoodValley naar passende vormen om deze aansluiting te verbeteren. De driehoek van ondernemers, onderwijs en overheid vindt elkaar al in het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt. Regio FoodValley ziet nog verdere uitbreidingsmogelijkheden en wil daarin een aanjaagfunctie vervullen. We koesteren een sterk onderwijscluster in onze Food Valley regio bestaande uit een universiteit van wereldfaam, drie hbo s (Van Hall Larenstein in Wageningen, CHE in Ede en per 1 september 2012 Stoas in Wageningen), vier ROC s (RijnIJssel in Wageningen, A12 in Ede en Veenendaal, Groenhorst in Ede en per 1 augustus 2012 ASA in Nijkerk) en het praktijkonderwijs van PTC+ in Barneveld en Ede. We willen verregaande samenwerking in het onderwijscluster stimuleren en daarmee inzetten op een betere aansluiting op behoeften op de arbeidsmarkt. Door afstemming binnen het onderwijscluster en tussen het onderwijscluster en werkgevers, willen we inzetten op het verkleinen van de afstand tussen het opleidingsniveau van afgestudeerden en het niveau dat werkgevers wensen. Samen met betrokken partijen verkennen we de mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen. Deze samenwerking moet ook leiden tot betere afstemming tussen opleidingen op verschillende niveaus en het tot stand brengen van doorlopende leerlijnen. Hiermee kan de regio zich profileren als kraamkamer van innovatie. Door goede voorlichting over opleidingen en loopbaanperspectieven willen we een stevige bijdrage leveren aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Ook willen we ermee voorkomen dat jongeren geen startkwalificatie behalen. Jongeren zonder startkwalificatie vormen een risico voor het veroorzaken van overlast en criminaliteit. Overleg en samenwerking tussen de vele scholen in de regio is nodig om een effectieve aanpak te kunnen realiseren. Regio FoodValley wil meer inzicht hebben in ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt. Samen met organisaties die werken ten behoeve van personeelsvoorziening willen we komen tot een sluitend beeld van de arbeidsmarkt. Die informatie is te gebruiken om 20

21 Rhenen bedrijven een passend advies te geven voor de werving van studenten en arbeidskrachten voor een vacature in hun bedrijf. Die kennis wordt ook ingezet om het scholingsaanbod beter te laten aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Wonen Regio FoodValley gaat woningbouw regionaal afstemmen en daarbij rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Voornaamst uitgangspunt: concretiseren en uitdragen van het gezamenlijk belang en de gezamenlijk gedragen visie op de woningmarkt in Regio FoodValley. Regio FoodValley is een economisch sterke regio. Dit hangt samen met een gezonde en stabiele woningmarkt. Gevolgen van de economische crisis in de woningmarkt en woningbouw zullen nog lange tijd merkbaar zijn. Dit versterkt het belang van onderling afstemmen van ambities ten aanzien van bestaande en toekomstige woningbouwprogramma s. Hierbij zijn bouwprogramma s van de acht regiogemeenten en opgaven vanuit de provincies Gelderland en Utrecht van betekenis. Hiervoor gaan we concreet het volgende doen: 1. Afstemming woningbouwprogramma s en afspraken binnen de regio Doel is gevarieerd bouwen en aansluiting houden op welke vraag er is voor welk type woningen. De regionale verdeling (kwantitatief en kwalitatief) opgenomen in het Kwalitatief Woonprogramma (KWP3) van provincie Gelderland vormt hiervoor een belangrijke basis. De Utrechtse en Gelderse gemeenten, corporaties en provincie gaan we intensief betrekken bij de procedure rondom deze verdeling. Het streven is op langere termijn een dergelijke verdeling voor Regio FoodValley als geheel op te stellen. Bij de afstemming van woningbouw programma s wordt aandacht besteed aan diverse specifieke onderwerpen c.q. doelgroepen, zoals ouderen, starters, jongeren, WMO, internationale kenniswerkers en werknemers van nieuwe bedrijven. 2. Afstemmen woningaanbod op vraag uit de markt Hierbij willen we vooral inspelen op vragen van specifieke doelgroepen: medewerkers van nieuwe bedrijven die zich in de regio vestigen en kenniswerkers. 3. Opstellen Vastgoedmonitor voor gehele regio Deze monitor willen we samen met marktpartijen maken. Analyses van woningbouw en kantoren in gehele regio, uitgesplitst naar gemeenten. Adviezen over programmering woningbouw. Presentatie van deze gegevens tijdens een regionaal symposium. 4. Afstemmen beleid met betrekking tot woonruimteverdeling Grotere efficiëntie en effectiviteit bij de implementatie van landelijk en Europees beleid door een op elkaar afgestemde aanpak. 21

Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020 Februari 2009. FoodValley ambitie 2020. Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties

Initiatiefgroep FoodValley ambitie 2020 Februari 2009. FoodValley ambitie 2020. Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties Initiatiefgroep Februari 2009 Voedingsbodem voor grenzeloze innovaties 2 voorwoord Alstublieft! Voor u ligt. Hierin schetsen de initiatiefnemers de ambitie en de mogelijkheden van de FoodValley om versneld

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

Focus op Kennis en Creativiteit

Focus op Kennis en Creativiteit Afdeling Economie, Cultuur en Maatschappij Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Focus op Kennis en Creativiteit Economische Visie provincie Utrecht 2020 Provincie Utrecht

Nadere informatie

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht

Inspireren, Innoveren en Investeren. Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Inspireren, Innoveren en Investeren Voor een Gelders bestuur met visie, lef en daadkracht Verkiezingsprogramma voor de Statenperiode maart 2011 maart 2015 1. INLEIDING Voor u ligt het CDA verkiezingsprogramma

Nadere informatie

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020

(Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 (Ontwerp) Structuurvisie nieuwe stijl Regio Achterhoek; Speerpunten voor het regionale ruimtelijk beleid Achterhoek 2011-2020 Een ruimtelijke visie op een vitaal, modern en authentiek Achterhoek Vervanging

Nadere informatie

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp

Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028. Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013 2028 Ontwerp Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Utrecht, een blijvend aantrekkelijke provincie... 3 1.2 Doel en overleg... 4 1.3 Terinzagelegging en indienen zienswijzen...

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout

innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap water landgoederen innovatiekracht ondernemend landbouw papier natuur hout innoveren met oude Waarden toekomstvisie 2030 noaberschap ondernemend innovatiekracht water landgoederen landbouw 1 papier natuur hout brummen 25 juni 2013 int.13.0925 inleiding Deze toekomstvisie zet

Nadere informatie

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE

KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE KIES 18 MAART MEER BANEN SCHONE ENERGIE Provincie Utrecht Verkiezingsprogramma 2015-2019 Algemene inleiding 3 Energie Van achterblijver naar koploper 4 Natuur en Waterkwaliteit 7 Mobiliteit Mobiliteit

Nadere informatie

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout

water noaberschap landgoederen ondernemend innovatiekracht landbouw papier natuur hout noaberschap ondernemend water innovatiekracht papier landgoederen landbouw natuur hout i n n o v e r e n m e t o U d e Wa a r d e n C o n C e p t- t o e K o m s t v i s i e 2 0 3 0 brummen 5 maart 2013

Nadere informatie

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.

Sterk en Sociaal. Voor een duurzaam Flevoland. Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid. Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1. Sterk en Sociaal Voor een duurzaam Flevoland Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Voor de provincie Flevoland 2015-2019 V1.1 Waar de provincie over gaat De provincie gaat niet overal over. In 2011

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland

(VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015. Greenport Gelderland. Versie 19 maart. Versie 19 maart. Agenda 2020 Greenport Gelderland 3 Agenda 2020 Greenport Gelderland (VORMGEVING VOLGT) 19 Maart 2015 Greenport Gelderland Versie 19 maart Agenda 2020 Greenport Gelderland Versie 19 maart 4 Inhoud Pag. Voorwoord 5 Samenvatting 6 1 Gevolgde

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015

Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Meerjarenbeleidsplan 2012-2015 Samen voor een mooi en duurzaam Groningen Colofon Zuiderpark 16 9724 AG Groningen T 050 313 08 00 E info@nmfgroningen.nl W www.nmfgroningen.nl september 2011 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE

KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE KANSEN ZIEN, KANSEN GRIJPEN (werktitel) BELEIDSVISIE EN UITVOERINGSSTRATEGIE REGIONALE ECONOMIE EN ENERGIE 2012-2015 Voorwoord (PM) 2 Inhoudsopgave Samenvatting DEEL 1: VISIE 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig «Terug naar inhoudsopgave Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar

Nadere informatie

Zuid-Limburg: het verhaal

Zuid-Limburg: het verhaal Zuid-Limburg is een complete stad in een wijds landschap. Op een drielandenpunt - België, Duitsland en Nederland - wonen 600.000 mensen in vier stadsdelen, die onderling zeer van karakter verschillen:

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID

Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019. De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID Verkiezingsprogramma CDA Flevoland 2015-2019 De aanpak die werkt! VERBINDING - ACTIEVE BETROKKENHEID - ZORGVULDIGHEID INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1 Waar het CDA voor staat 1.1 Verbinding 1.2 Actieve

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Anders Ja D66. Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015

Anders Ja D66. Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015 Anders Ja D66 Provinciale Staten Utrecht: Verkiezingsprogramma 2011 2015 Colofon Dit verkiezingsprogramma is tot stand gekomen onder auspiciën van de Programmacommissie van D66 Provincie Utrecht, bestaande

Nadere informatie

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg

Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Met en voor elkaar in nieuwe tijden! Verkiezingsprogramma PS 2011 Limburg Inhoudsopgave Inleiding: betrokken bij Limburg p. 3 De rol van de Provincie in Limburg p. 7 Limburg: sociaal en cultureel p. 9

Nadere informatie

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9.

1. Jaap Lodders (Zeewolde) 7. Eduard Plate (Zeewolde) 2. Bert Gijsberts (Almere) 8. Remco Bosma (Emmelooord) 3. Janet Klijnstra (Lelystad) 9. 2 De VVD wil dat inwoners en bedrijven in Flevoland de ruimte krijgen. De ruimte om iets buitengewoons te maken van hun leven, ruimte om te ondernemen, ruimte om te investeren in de jongste provincie van

Nadere informatie

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP

Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Utrecht, 25 april 2014 Coalitieakkoord van D66, GroenLinks, VVD en SP Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Samenwerken 030 5 Hoofdstuk 2 Werken aan werk 8 Hoofdstuk 3 Onderwijs 13 Hoofdstuk 4 Mobiliteit

Nadere informatie

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân

Wurkje Wenje Wille. Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Wurkje Wenje Wille Verkiezingsprogramma CDA Fryslân Provinciale Staten 2015-2019 Wurkje Wenje Wille 2 Verkiezingsprogram CDA Fryslân 2015-2019 Voorwoord Inhoud Geachte lezer, 1. Inleiding 5 Dank voor uw

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Houtskoolschets. Europese Structuurfondsen in Noord-Nederland 2014 2020

Houtskoolschets. Europese Structuurfondsen in Noord-Nederland 2014 2020 Houtskoolschets Europese Structuurfondsen in Noord-Nederland 2014 2020 Eindversie 8 juni 2012 1 Vooraf De Europese Commissie bereidt zich met lidstaten en regio s in de Europese Unie voor op de periode

Nadere informatie