Strategische agenda 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategische agenda 1"

Transcriptie

1 1 Strategische agenda

2 Barneveld Ede Nijkerk Renswoude 2

3 Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen 3

4 Transferium Barnveld Noord Airborne Luchtlandingen 4

5 Inhoud 7 1. Topregio voor een topsector 9 2. Samenvatting Perspectief Vestigingsklimaat Leefomgeving Vooruitblik 37 Bijlage: Profiel van een topregio Colofon Tekstredactie Regio FoodValley Henk Faas Arnoud Leerling Illustraties Zandbelt&vandenBerg Vormgeving Fotografie Marten Idema 5

6 De contouren van economische groeigebieden in Nederland verschuiven. Binnen de omlijning wordt de komende jaren de meeste groei verwacht, vooral in de kenniseconomie. De vraag naar woningen zal hier ook het grootst zijn ten opzichte van andere gebieden. Bron: Prof. mr. Friso de Zeeuw,

7 1. Topregio voor een topsector Bij een topsector hoort een topregio. Dat is kortgezegd de ambitie van Regio FoodValley. Helemaal toegespitst op het beleid van het kabinet-rutte. Dit kabinet betitelt agrofood als één van de negen nationale topsectoren. En wie agrofood zegt, zegt Food Valley. Een topregio. Dat is de Food Valley regio. Met een onderscheidend kennisprofiel op de wereldmarkt, wat wij gaan vertalen in een langdurige krachtige regionale economie. Met een subliem leef- en vestigingsklimaat voor wonen, werken, ondernemen, studeren en recreëren. In deze Strategische Agenda presenteert Regio FoodValley de gezamenlijke opgaven van de acht regiogemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen. En daarmee presenteren we tegelijkertijd onze ambities. Een topregio voor een topsector. Omdat innovatie en ontwikkeling van kennis zich afspeelt in de regio. Juist dáár zijn de ontmoetingen tussen onderwijs, bedrijfsleven en kennisinstituten. Op die plek is het de (lokale) overheid, die al deze partijen tegenkomt en met elkaar verbindt. Zo vormt zich als vanzelf een cluster van dagelijkse bedrijvigheid. Op die manier ontstaat nieuwe samenwerking. En op die wijze is groei onvermijdelijk. Alleen zo kan de Food Valley regio uitgroeien tot een inter nationale speler op het gebied van gezonde en duurzame voeding. We willen als Regio Food Valley onze internationale positie versterken. Dat moet leiden tot economische groei, bereikbaarheid uit binnen- en buitenland, aantrekkingskracht op kenniswerkers en hoogwaardige voorzieningen voor wonen, werken en studeren. Ook werkt Regio FoodValley aan behoud en versterking van een mooie en aantrekkelijke leefomgeving. Waarin landbouw een plaats heeft, recreatie wordt versterkt en natuur en landschap ruimte krijgt. Maar we willen bijvoorbeeld ook faciliteiten delen, woningbouwplannen regionaal afstemmen, fietspaden aanleggen en werken aan alcoholpreventie onder jongeren. Daarvoor is deze Strategische Agenda. Een leidraad die de weg wijst om van de Food Valley regio een fantastisch gebied te maken, het internationale kenniscentrum van food. Een document waarmee de gemeenteraden het regiobestuur legitimeren om projecten en programma s uit te voeren. 7

8 A28 Nijkerk Barneveld A1 Scherpenzeel Ede A12 Renswoude Veenendaal Rhenen Wageningen Regio Food Valley Op 22 juni 2011 werd de strategische agenda gepresenteerd aan de gemeenteraden. Die toonden zich enthousiast over de voorstellen. Presentatie portefeuille Sociaal Domein 8

9 2. Samenvatting De Strategische Agenda bestaat uit twee pijlers: vestigingsklimaat en leefomgeving. De beschrijving van de opgaven in deze agenda toont aan dat een harde scheiding tussen vestigingsklimaat en leefomgeving moeilijk te maken is. Economische bedrijvigheid gebeurt niet alleen in een stedelijke omgeving, maar ook in een landelijk gebied. Groene ruimten zijn er ook in steden en dorpen. We constateren dat rood (woningbouw, bedrijven en kantoren), grijs (infrastructuur) en groen (landelijk gebied) steeds meer verweven raken. Deze agenda bevat opgaven die een langere termijn kennen dan vier jaar. Vooral op het gebied van infrastructuur werken we aan langdurige projecten. Ook gaan we door met opgaven die eerder benoemd zijn. Hiermee geven we continuïteit aan de regionale samenwerking. Ook staan in deze agenda opgaven benoemd, waarbij de overheid vaak een faciliterende rol heeft. Voor ontwikkeling van het Food Valley concept is het belangrijk dat het initiatief ligt bij bedrijven. Daar past de overheid een bescheiden rol. In de nog op te stellen Uitvoeringsagenda maken we duidelijk welke rol van Regio FoodValley wordt gevraagd. De ambities zijn hoog. Prioriteiten stellen is nodig om de rol van Regio FoodValley waar te kunnen maken. Uit de vele opgaven die in de Strategische Agenda benoemd zijn, leiden wij 11 belangrijke opgaven af. 3. We voeren een sterke lobby voor de toegangspoorten van de regio, in Noord en Zuid. We werken aan betere benutting van de capaciteit van weg, spoor en water. 4. We werken aan een regionale afstemming van woningbouwprogramma s. 5. We zetten een promotiecampagne op om zakelijk toerisme in onze regio te versterken. We willen meer congressen en zakelijke bijeenkomsten verwelkomen. 6. We bieden ruimte aan vernieuwing van de landbouwsector: schaalvergroting en ook ruimte voor kleine innovatieve bedrijven. 7. We zetten ons in om de kwaliteit van de leefomgeving te versterken. Versterken van de natuur en cultuur. Benutten van de kwaliteit van Veluwe en Heuvelrug. 8. Duurzaamheid is belangrijk. We investeren in beter benutten van afval: samen met kennisinstellingen, vooral Wageningen UR, willen we handen en voeten geven aan biobased economy. 9. We ontwikkelen een regionale aanpak voor jeugdzorg. Samenwerking tussen gemeenten om een antwoord te bieden op nieuwe taken. Bijzondere aandacht voor gezond leven, met name voor de jeugd. 10. We gaan regionaal samenwerken in het ontwikkelen en delen van faciliteiten voor sport. Samenwerking met partners in de regio aan een totaalaanpak waarin voeding en sport worden ingezet voor een bijdrage in de zorg voor jongeren in de regio. 11. Integreren van de diverse opgaven binnen vestigingsklimaat en leefomgeving: rood, grijs en groen. We leggen de basis voor ontwikkeling van een regionale structuurvisie. 1. Het faciliteren van bedrijven: het gericht ontwikkelen van faciliteiten voor nieuwe en zittende bedrijven. 2. Het stimuleren van de relatie tussen bedrijven en onderwijs. We zijn zelf actief om voortijdige schooluitval te voorkomen en helpen mee om de relatie tussen ondernemers en onderwijs te versterken. 9

10 Wageningen Campus Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede 10

11 3. Perspectief Eén focus: voeding Food Valley is een unieke en omvangrijke clustering op wereldniveau van kennis en wetenschap, bedrijven en onderzoeksinstituten met één focus: voeding. Food Valley ontwikkelen tot hét agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Dat is de belangrijkste doelstelling van de initiatiefnemers van de FoodValley Ambitie Regio FoodValley is het bestuurlijke antwoord van acht samenwerkende gemeenten op deze ambitie. Drie partijen hebben elkaar daarmee gevonden in een gouden driehoek: de overheid om een goed vestigingsklimaat en een hoogwaardige leefomgeving te creëren, kennis- en onderzoeksinstellingen om innovaties te ontwikkelen, het bedrijfsleven om deze te vermarkten. Tel daarbij op dat het kabinet-rutte agrofood heeft aangewezen als één van de topsectoren in Nederland, dat Food Valley is opgenomen in het Regeerakkoord 2 en dat de motie Verburg 3 (november 2010) vraagt het kabinet regio s te betrekken bij het ontwikkelen van dit beleid en er is maar één conclusie mogelijk: er is werk aan de winkel voor Regio FoodValley. OVERHEID ONDERZOEK & ONDERWIJS ONDERNEMERS 1 Wageningen UR, Stichting Food Valley, Oost NV, Biopartner Wageningen en Rabobank hebben de FoodValley Ambitie 2020 geschreven. Doel: Samen met regionale overheden optimale condities creëren voor bedrijven en kennisinstellingen zodat deze blijven innoveren op gebied van gezonde en duurzame voeding. 2 Uit het Regeerakkoord september 2010: De Nederlandse agrofoodsector bekleedt een internationale koppositie. Ze is onderdeel van de oplossing voor (inter)nationale uitdagingen rond voedselzekerheid, armoedebestrijding, energie ( ). De sector verdient versterking, nationaal en mondiaal. Gerichte investering in innovatie en verduurzaming in de agrofood ( ) is nodig om de koppositie te behouden. Goede wisselwerking tussen kennis, praktijk en beleid blijft een sleutelfactor voor succes in innovatie. 3 De motie van Gerda Verburg van november 2010 roept het kabinet op om regio s een actieve rol te geven in het topsectorenbeleid van het kabinet. De bedoeling is dat onder meer sleutelspelers uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en (decentrale) overheid een uitvoeringsagenda maken en bewaken. 11

12 Kennis Regio FoodValley is specialist in kennis van food. Wie goed kijkt, ziet ook op ander gebied deskundigheid. Neem het Marin, hét kennisinstituut voor de maritieme sector en gevestigd in Wageningen en Ede. Of Meteo Consult in Wageningen: het grootste weerbedrijf in Europa met kantoren in een aantal landen en klanten over de hele wereld. En CROW in Ede is hét nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte. Kennis is overal en op alle niveaus aanwezig. We koesteren het uitgebreide netwerk van scholen in onze regio. Naast Wageningen UR huisvesten we drie hogescholen, drie regionale opleidingencentra (vier per 1 augustus 2012) en veel praktijkonderwijs (PTC+). Regio FoodValley stimuleert de samenwerking tussen deze onderwijsinstellingen. Deze positie in gespecialiseerde kennis willen we uitbreiden. Dat kan door meer kennisbedrijven en -organisaties te verleiden zich te vestigen in de Food Valley regio. Door een klimaat te ontwikkelen waar kennisinstituten, hun medewerkers en bezoekers, zich thuis voelen. Kennis is ons ankerpunt bij alles wat we doen. Kennis is de basis van de Strategische Agenda van Regio FoodValley en daarmee van nieuwe economische ontwikkelingen. Krachtig profiel Regio FoodValley. Acht gemeenten inwoners. Grote en kleine gemeenschappen, ieder met een eigen identiteit. Gewoon en toch bijzonder. Veel jonge bewoners, een groeiend aantal ouderen. Een hoge bevolkingsgroei als gevolg van eigen bevolkingsaanwas en een positief migratiesaldo. Een sterke sociale samenhang en arbeidsmoraal, gekoppeld aan zelfredzaamheid en ondernemerschap. Gemoedelijkheid en menselijke maat voeren de boventoon. De stedelijke en landschappelijke omgeving is rijk geschakeerd. Stad en land lopen in elkaar over. Inwoners hebben een sterk thuisgevoel. De regio profileert zich op een sterk merk: food. Kennis is het sleutelwoord. Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen: ze vinden elkaar in de ambitie om Food Valley te versterken. Onderscheidend Regio FoodValley heeft drie kernwaarden geformuleerd: Ondernemend: door de bedrijvigheid met goede en betrouwbare ondernemers met een goede arbeidsmoraal van werknemers. Innovatief: door de wetenschappelijke innovatie voor gezonde en duurzame voeding en toepassing van kennis met food. De innovatie met food maakt de regio aantrekkelijk voor bedrijven om zich te vestigen en biedt bewoners kans op werkgelegenheid en goede opleidingen in de onderwijsclusters. Verbindend: door de sterke netwerken in de Food Valley regio en de sterke gemeenschappen in de woonkernen. De uitwisseling tussen wetenschap en praktijk op gebied van food is kenmerkend en onderscheidend voor deze regio. Regio FoodValley verbindt de gemeenten en hun inwoners. Deze kernwaarden komen tot uitdrukking in twee onderscheidende factoren van ons gebied: Food: toppositie in R&D foodkennis, instellingen en bedrijven die deze kennis benutten en het onderwijscluster, dat hierin excelleert. Food is een bindend thema Landschap en natuur: het fraaie en diverse landschap van Heuvelrug, Binnenveld, Veluwe, de polders en 12

13 Technologische industrie in Veenendaal Kröller-Müller Museum 13

14 Selectie Food bedrijven en instellingen uit de regio daarmee de goede woon- en leefomgeving van de gemeenten. Daarmee is onze kernboodschap: Regio FoodValley is specialist in kennis van food, biedt werkgelegenheid, goed onderwijs en goed wonen in een mooi landschap van Vallei, Heuvelrug en Veluwe. Regio FoodValley is ondernemend, innovatief en verbindend. Partners van Regio FoodValley Een topregio voor een topsector. Die ambitie kan Regio FoodValley nooit alleen waarmaken. Dat is een belangrijke boodschap. Daarvoor zijn partners nodig. Als eerste de provincies Gelderland en Utrecht, waarmee we gezamenlijk programma s willen uitwerken en projecten uitvoeren. Zij zijn vaak ons eerste aanspreekpunt. Met Wageningen UR en Stichting Food Valley werken we aan het uitvoeren van de FoodValley Ambitie Vervolgens het Rijk, die we zullen vragen mee te investeren in de Food Valley regio. Die steun heeft Regio FoodValley echt nodig. We zullen hard werken aan het verstevigen van onze relaties in Den Haag. Daarnaast organiseren we een goede lobby naar Brussel. Vanzelfsprekend zoeken we de aansluiting met bijvoorbeeld woningcorporaties, bedrijven, kennisinstituten, scholen en zorginstellingen. We hebben te maken met concurrentie van veel andere regio s en steden. Ook zij timmeren aan de weg. Samenwerking en lobby zijn vereist. We zoeken naar een passende manier van samenwerken. Een lichte structuur, flexibel en open. Vanuit eigen verantwoordelijkheid, waarbij per project de samenstelling van partners kan wisselen. Strategische Agenda: twee pijlers De Strategische Agenda bestaat uit twee pijlers: vestigingsklimaat en leefomgeving. Wonen en werken in het groen parallel aan een hoogwaardige omgeving met veel innovatieve bedrijvigheid. Vestigingsklimaat Werken en onderwijs, mobiliteit, wonen en recreëren zijn de onderdelen van het vestigingsklimaat. De opgaven die hierbij horen, ontwikkelen we integraal. Dat is nodig omdat ze steeds vaker op elkaar ingrijpen en op die momenten elkaar versterken. Nieuwe woningen en bedrijven moeten goed bereikbaar zijn. 14

15 Vestigingsklimaat Leefomgeving Wonen Mobiliteit Recreatie Werken & Onderwijs Landelijk gebied Sociaal Milieu & Energie Sport Twee pijlers: Vestigingsklimaat en Leefomgeving Zakelijk toerisme vereist een goede infrastructuur, over weg en spoor. We willen dat mensen die werken in de Food Valley regio er ook komen wonen of andersom. En dat diezelfde mensen hun vrije tijd doorbrengen in het gebied. Of het nu gaat om sporten, wandelen, fietsen of gewoon de hond uitlaten. Bereikbaarheid is essentieel. Het is nodig de regiogemeenten goed met elkaar te verbinden: per spoor (Valleilijn), bus, auto of fiets. Bedrijven willen overal vandaan goed bereikbaar zijn. Daarom werken we ook aan goede verbindingen met regio s om ons heen, zoals Amsterdam (vanwege Schiphol) en Rotterdam (vanwege de haven). Regio FoodValley stimuleert samenwerking en uitwisseling tussen bedrijfsleven en onderwijs. Ondernemers geven gastlessen en docenten werken in het bedrijf. Om kennis op te bouwen, uit te wisselen en toe te passen. We stimuleren de ontwikkeling van een foodcluster. Waar onderwijs en ondernemers elkaar ontmoeten. Verbinden en ontmoeten: de basis voor innovatie in de regio. Leefomgeving Landelijk gebied, klimaat en energie, sociaal domein en sport vormen de pijler leefomgeving. Regio FoodValley werkt aan een groene, duurzame en gezonde leefomgeving. Voor jong en oud, voor mens en dier. Met de voordeur in stad of dorp, met de achterdeur in natuur en landschap. We investeren in netwerken met kenniswerkers van Wageningen UR. Waardoor ambtenaren van de regio regelmatig advies krijgen van kenniswerkers. Zo biedt Regio FoodValley ruimte aan experimenten en vormt een etalage voor nieuwe toepassingen van kennis in de groene omgeving. Integratie De verschillende functies in het gebied hebben voor hun ontwikkeling fysieke ruimte nodig. Ruimte voor aantrekkelijk wonen, voor een goede bereikbaarheid en voor diverse typen bedrijventerreinen. Maar ook ruimte voor voor landbouwkundige productie, voor landschappelijke waarden en voor voorzieningen op het gebied van welzijn, sport en jeugd. Deze ruimtevragende ontwikkelingen grijpen steeds meer op elkaar in en vragen om keuzes. De uitdaging hierbij is het bereiken van de juiste balans tussen alle relevante belangen, met veel aandacht voor kwaliteit. We werken de komende jaren dan ook aan een regionale structuurvisie. Een document waarin we afspraken vastleggen over invulling van de ruimte in ons gebied. Waarin rood (woningbouw, bedrijven en kantoren), grijs (infrastructuur) en groen (landelijk gebied) integraal worden beschreven. Daarbij investeren we in duurzaamheid. Duurzame woningen, duurzame energie, duurzame mobiliteit. Ook hier geldt een integrale aanpak. En een ambitie. Om energie te benutten uit restmaterialen. We kunnen hierbij gebruik maken van de kennis van Wageningen UR. Juist onze regio leent zich voor toepassing van nieuwe kennis over biobased economy. 15

16 Arla foods in Nijkerk Barneveld en omgeving 16

17 4. Vestigingsklimaat Een topregio voor een topsector. Dat bereikt Regio FoodValley alleen met een hoogwaardig vestigingsklimaat. Hierin moet alles kloppen en van hoog niveau zijn. Of het nu gaat om werken, onderwijs, mobiliteit, wonen of recreatie. We beschikken al over prachtige faciliteiten, die we bovendien nog eens kwalitatief gaan verbeteren. En we staan niet alleen. We werken samen met partners in en buiten de regio. Werken De economische- (werken) en kennispoot (onderwijs) van Regio FoodValley vormen de basis voor een topregio, gespecialiseerd in food. Op beide terreinen zien we een groot aantal opgaven op ons afkomen, die we met tal van acties en maatregelen gaan oppakken. Als het gaat om werken/economie onderscheidt Regio FoodValley drie prioriteiten voor economische ontwikkeling in de regio: Kenniseconomie: het versterken van de kenniseconomie; Overig bedrijfsleven: het faciliteren van andere bedrijvigheid; Ondernemersklimaat: het versterken van het ondernemers- of vestigingsklimaat. Kenniseconomie De Food Valley regio is een aantrekkelijke locatie voor foodgerelateerde kennisintensieve bedrijven en kennisinstellingen. De positie van Food Valley als spil in de innovatie en kennisoverdracht binnen de agrofoodsector wil Regio FoodValley verder ontwikkelen. Dit betekent dat we onze bestaande kennislandschappen verder gaan ontwikkelen. Want innovatie komt tot stand als onderwijs en bedrijfsleven dichtbij elkaar zitten. Het hart van de kennisontwikkeling en R&D-bedrijvigheid ligt rond de Wageningen Campus (regie bij Wageningen UR en gemeente Wageningen). De Food Valley kenniseconomie beschikt hiermee over een kenniscampus van (inter)nationale betekenis. De Kenniscampus Ede (regie bij gemeente Ede en onderwijsinstellingen) geeft onderdak aan onderwijsinstellingen van vmbo tot hbo, praktijkonderwijs en herbergt de Sapfabriek. Veenendaal ontwikkelt een ICT-cluster en gaat dat fysiek zichtbaar maken. Barneveld wil het poultry cluster uitbreiden en concentreren in samenhang met een nationaal opleidingscentrum, dicht bij het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid. De ontwikkeling van de campussen krijgt voorrang omdat het belangrijk is dat onderwijs zich kan clusteren. Bedrijven die dichtbij kennisinstellingen willen zitten, hebben daar baat bij en hebben onze steun. Incubators zijn wenselijk. Deze broedplaatsen voor startende ondernemers zijn nodig om hen te helpen een gezonde, goed draaiende onderneming te worden. We stimuleren open innovatie: de bereidheid om ideeën en kennis te delen met andere starters, bedrijven en kennisinstellingen. Als het gaat om marketing en acquisitie profileert Regio FoodValley zich ook internationaal. De keuze om als één regio naar buiten te treden, betekent niet dat de regiogemeenten hun identiteit moeten opgeven. We vinden het juist belangrijk dat iedere gemeente haar eigen profiel behoudt. We investeren de komende jaren in het aantrekken van bedrijven uit binnen- en buitenland. Oost NV coördineert de acquisitie, in samenwerking met NFIA, een onderdeel van het ministerie Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Als het gaat om buitenlandse acquisitie haakt een op te richten acquisitieteam aan op de netwerken van Stichting Food Valley en Wageningen UR. Belangrijk te weten is dat ook voor niet foodgerelateerde bedrijven in de Food Valley regio plek is. We bieden vooral ruimte aan de maakindustrie, nu al een stevig cluster. Kennis en maakindustrie verbinden is een sterke troef voor 17

18 Ede Wageningen Food Valley Kennisas in twee dimensies: verbinding tussen Wageningen en Ede en verbinding tussen de clusters in de hele regio de regionale economie. Machinebouw, verpakking, retail, bouw en zakelijke dienstverleners hebben belang bij een sterke regio met een scherp profiel. Op deze manier willen we ook de relatie met zittende bedrijven in de regio intensiveren. Acquisitie is namelijk ook nazorg, een verantwoordelijkheid van de diverse gemeenten. Zij kunnen vragen uit het bedrijfsleven snel beantwoorden en hun netwerken gebruiken, vooral voor buitenlandse relaties. Cruciaal is één loket en goed gastheerschap: het creëren van voorzieningen voor internationaal opererende bedrijven en instellingen. Ervoor zorgen dat internationale kenniswerkers het naar hun zin hebben. Helpen bij alledaagse problemen. Huisvesting, vergunningen, sociaal klimaat, onderwijs. We kiezen voor de rode loper benadering : alle faciliteiten bieden waar ondernemers om vragen. Overig bedrijfsleven Regio FoodValley onderscheidt zich met food. Tegelijkertijd zijn veel meer branches actief in de Food Valley regio. Ook die zijn belangrijk voor een sterke regionale economie. Goede relaties met het totale bedrijfsleven in de Food Valley regio zijn daarom noodzakelijk. Deze bedrijven hebben op hun beurt baat bij versterking van de foodsector. Meer kennisbedrijven leveren meer werkgelegenheid op, ook bij non-foodbedrijven. En innovatie trekt hoogopgeleide werknemers naar de regio. Zij versterken het aanbod van geschoolde mensen in de regio. Regio FoodValley streeft naar duurzaamheid en kiest ervoor zuinig om te gaan met de schaarse ruimte. Dat betekent kritisch kijken naar geschikte locaties voor industrie en transport. Anderzijds beseffen we ons dat bedrijven op zoek zijn naar ruime en goed ontsloten kavels. Door het herstructureren van bestaande bedrijvenlocaties is ruimte te creëren. De vraag van foodbedrijven en de overloop van bedrijven uit de Randstad zorgt ervoor dat Regio FoodValley tot aan 2020 behoefte heeft aan extra ruimte voor bedrijventerreinen. Om in te spelen op landelijke ontwikkelingen is het nodig multifunctionele locaties, de zogenoemde woon- en werklandschappen, te ontwikkelen. Dit zijn plekken waar naast bedrijvigheid ook andere activiteiten mogelijk zijn, zelfs woningbouw. Om leegstand van kantoren in de Food Valley regio te bestrijden, kiezen we voor een eenduidige regionale aanpak. Die gaan we bepalen samen met eigenaren van gebouwen. Dat is vooral nodig in relatie tot nieuwbouw van kantoren. De clustering van de transport- en logistieksector en daaraan gerelateerde dienstverlenende bedrijven heeft onze volle aandacht. We investeren in één facilitair logistiek centrum in Barneveld. 18

19 CineMec aan de A12 in Ede We gaan investeren in meer vervoer via spoor en water. Dat kan door het beter benutten van de capaciteit van de havens van Wageningen en Nijkerk voor goederenvervoer en andere watergebonden bedrijvigheid. En door het ontwikkelen van een overslagpunt voor goederenvervoer per spoor. Dat kan in Barneveld (bedrijventerrein Harselaar), langs de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. Regio FoodValley wil een belangrijke partner zijn voor ondernemers. We streven naar gerichte en goede dienstverlening op maat, die ondernemers moet verleiden te blijven of juist te komen. Ook zoeken we oplossingen om in de regio perfecte werklocaties te realiseren, bedoeld voor de (zakelijke) dienstverlening voor de kennisintensieve bedrijven. Tegelijkertijd willen we op die plekken voorzieningen creëren voor (deels ook internationale) werknemers van kennisintensieve bedrijven. De agrarische sector in de Food Valley regio is van oudsher een belangrijke economische pijler en juist in onze regio een belangrijke sector voor de toekomst. De primaire agrofoodsector heeft in de Food Valley regio een toegevoegde waarde van naar schatting 0,15 miljard euro; dat is 4 procent van de totale primaire agrofoodsector in Nederland. Agrarische sector De agrarische sector in de Food Valley regio wordt voor een belangrijk deel gevormd door de intensieve veehouderij met pluimvee-, varkens- en kalverbedrijven. De ontwikkeling van de intensieve veehouderij wordt door de regio gestuurd door in het ruimtelijk beleid een zonering aan te houden. Deze zonering is vastgelegd in het Reconstructieplan Gelderse Vallei/Utrecht Oost. Gebieden zijn aangewezen waar intensieve veehouderij zich kan ontwikkelen (landbouwontwikkelgebieden), waar beperkte ontwikkeling mogelijk is (de verwevingsgebieden) en gebieden waar geen groei mogelijk is (de extensiveringgebieden). Daarnaast zal Regio FoodValley in reconstructie-verband samen met daarin betrokken partners bedrijfsontwikkeling ondersteunen, gericht op maatschappelijke acceptatie, innovatie en duurzaamheid. Samenwerking met kennisinstellingen en onderwijsinstituten biedt de agrarische sector kansen om te innoveren. De grondgebonden landbouw is een belangrijke economische sector in de Food Valley regio. Deze bestaat vooral uit melkveehouderij bedrijven en is de grootste grondgebruiker. Schaalvergroting is onvermijdelijk. Hiermee is landbouw de belangrijkste drager van het cultuurlandschap (zie verder hoofdstuk 5 Leefomgeving). Blijvende agrariërs hebben als toekomststrategie schaalvergroting en specialisatie. Een deel zet in op verbreding en regionalisatie. Voor deze bedrijven wil Regio FoodValley ontwikkeling mogelijk maken via haar ruimtelijk beleid als nevenactiviteit en in bepaalde gevallen als hoofdactiviteit. 19

20 Sapfabriek in Ede Verder zullen we beleid maken om ruimte te bieden voor de agrarische ontwikkeling door bijvoorbeeld aanpassingen in de infrastructuur en daarmee bedrijven bereikbaar en toegankelijk te houden of te maken. Onderwijs en arbeidsmarkt Bedrijven hebben kennis nodig om problemen op te lossen en te innoveren. Voor innovatie in de agrofoodsector is verbinding tussen kennisinstellingen en bedrijfsleven van cruciale waarde. Samen met deze partijen zoekt Regio FoodValley naar passende vormen om deze aansluiting te verbeteren. De driehoek van ondernemers, onderwijs en overheid vindt elkaar al in het Platform Onderwijs-Arbeidsmarkt. Regio FoodValley ziet nog verdere uitbreidingsmogelijkheden en wil daarin een aanjaagfunctie vervullen. We koesteren een sterk onderwijscluster in onze Food Valley regio bestaande uit een universiteit van wereldfaam, drie hbo s (Van Hall Larenstein in Wageningen, CHE in Ede en per 1 september 2012 Stoas in Wageningen), vier ROC s (RijnIJssel in Wageningen, A12 in Ede en Veenendaal, Groenhorst in Ede en per 1 augustus 2012 ASA in Nijkerk) en het praktijkonderwijs van PTC+ in Barneveld en Ede. We willen verregaande samenwerking in het onderwijscluster stimuleren en daarmee inzetten op een betere aansluiting op behoeften op de arbeidsmarkt. Door afstemming binnen het onderwijscluster en tussen het onderwijscluster en werkgevers, willen we inzetten op het verkleinen van de afstand tussen het opleidingsniveau van afgestudeerden en het niveau dat werkgevers wensen. Samen met betrokken partijen verkennen we de mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen. Deze samenwerking moet ook leiden tot betere afstemming tussen opleidingen op verschillende niveaus en het tot stand brengen van doorlopende leerlijnen. Hiermee kan de regio zich profileren als kraamkamer van innovatie. Door goede voorlichting over opleidingen en loopbaanperspectieven willen we een stevige bijdrage leveren aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. Ook willen we ermee voorkomen dat jongeren geen startkwalificatie behalen. Jongeren zonder startkwalificatie vormen een risico voor het veroorzaken van overlast en criminaliteit. Overleg en samenwerking tussen de vele scholen in de regio is nodig om een effectieve aanpak te kunnen realiseren. Regio FoodValley wil meer inzicht hebben in ontwikkelingen en trends op de arbeidsmarkt. Samen met organisaties die werken ten behoeve van personeelsvoorziening willen we komen tot een sluitend beeld van de arbeidsmarkt. Die informatie is te gebruiken om 20

21 Rhenen bedrijven een passend advies te geven voor de werving van studenten en arbeidskrachten voor een vacature in hun bedrijf. Die kennis wordt ook ingezet om het scholingsaanbod beter te laten aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. Wonen Regio FoodValley gaat woningbouw regionaal afstemmen en daarbij rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen. Voornaamst uitgangspunt: concretiseren en uitdragen van het gezamenlijk belang en de gezamenlijk gedragen visie op de woningmarkt in Regio FoodValley. Regio FoodValley is een economisch sterke regio. Dit hangt samen met een gezonde en stabiele woningmarkt. Gevolgen van de economische crisis in de woningmarkt en woningbouw zullen nog lange tijd merkbaar zijn. Dit versterkt het belang van onderling afstemmen van ambities ten aanzien van bestaande en toekomstige woningbouwprogramma s. Hierbij zijn bouwprogramma s van de acht regiogemeenten en opgaven vanuit de provincies Gelderland en Utrecht van betekenis. Hiervoor gaan we concreet het volgende doen: 1. Afstemming woningbouwprogramma s en afspraken binnen de regio Doel is gevarieerd bouwen en aansluiting houden op welke vraag er is voor welk type woningen. De regionale verdeling (kwantitatief en kwalitatief) opgenomen in het Kwalitatief Woonprogramma (KWP3) van provincie Gelderland vormt hiervoor een belangrijke basis. De Utrechtse en Gelderse gemeenten, corporaties en provincie gaan we intensief betrekken bij de procedure rondom deze verdeling. Het streven is op langere termijn een dergelijke verdeling voor Regio FoodValley als geheel op te stellen. Bij de afstemming van woningbouw programma s wordt aandacht besteed aan diverse specifieke onderwerpen c.q. doelgroepen, zoals ouderen, starters, jongeren, WMO, internationale kenniswerkers en werknemers van nieuwe bedrijven. 2. Afstemmen woningaanbod op vraag uit de markt Hierbij willen we vooral inspelen op vragen van specifieke doelgroepen: medewerkers van nieuwe bedrijven die zich in de regio vestigen en kenniswerkers. 3. Opstellen Vastgoedmonitor voor gehele regio Deze monitor willen we samen met marktpartijen maken. Analyses van woningbouw en kantoren in gehele regio, uitgesplitst naar gemeenten. Adviezen over programmering woningbouw. Presentatie van deze gegevens tijdens een regionaal symposium. 4. Afstemmen beleid met betrekking tot woonruimteverdeling Grotere efficiëntie en effectiviteit bij de implementatie van landelijk en Europees beleid door een op elkaar afgestemde aanpak. 21

Beter worden in wat we samen zijn!

Beter worden in wat we samen zijn! Beter worden in wat we samen zijn! Wie zijn we? Wat doen we? De gemeenten in de regio Stedendriehoek werken samen. Samen staan we sterk en maken we ons sterk voor het nog verder verbeteren van het VESTIGINGSKLIMAAT.

Nadere informatie

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG!

FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY FOODVALLEY INNOVEERT FOODVALLEY INNOVEERT INNOVEERT FOODVALLEY BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN FOODVALLEY! JIJ BENT NODIG! Foodproductiecentrum Nijkerk kwalitatieve woningen aantrekken internationale centrum voor arbeidsmobiliteit internationale R&D BOUW MEE AAN HET SUCCES VAN! FoodValley is uitgegroeid tot een aantrekkelijke,

Nadere informatie

Topregio voor een Topsector

Topregio voor een Topsector Topregio voor een Topsector Inhoud Uniek foodcluster van wereldniveau 3 Uniek foodcluster van wereldniveau 4 + 5 Regio FoodValley: sterker maken wat sterk is 6 + 7 Dynamische regio met perfect vestigingsklimaat

Nadere informatie

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO

FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO FOODVALLEY ECONOMISCHE TOPREGIO VAN DENKEN NAAR DOEN In 2011 was FoodValley nog een abstract begrip met de wens én potentie om uit te groeien tot een krachtige, vitale en duurzame regio. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven

Economie. Gekwalificeerd personeel voor het bedrijfsleven Economie Versterking van de onderscheidende duurzame economische positie van met name de agrarische, toeristische en maritieme sector. Hoofddoel thema Bekendheid van de regio AV op internationaal, nationaal

Nadere informatie

Presentatie Actieplan FoodValley

Presentatie Actieplan FoodValley Presentatie Actieplan FoodValley Doorontwikkeling FoodValley Ambitie 26 oktober 2012 FoodValley: kristallisatiepunt voor innovaties in agrofoodsector (1) Sense of urgency: wereldvoedselproblematiek en

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016

Strategische Agenda. Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Strategische Agenda Concept strategische agenda Regio Midden-Holland Vast te stellen in: AB Regio Midden-Holland 6 juli 2016 Versie 14 juni 2016 Kernboodschap Vitaal, duurzaam en innovatief Versterken

Nadere informatie

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof)

Duurzame energie. Recreatie en toerisme. Behoud landschap en groenblauwe kwaliteit. VANG (Van Afval Naar Grondstof) RSA Speerpunten V oor u ligt een samenvatting van de Regionale Samenwerkingsagenda (RSA) voor Gooi en Vechtstreek. Deze agenda voor intergemeentelijke samenwerking kent een bijzondere geschiedenis, want

Nadere informatie

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland

Samenwerkingsagenda Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Provincie Gelderland en de Provincie Gelderland 22 maart 2016 Overwegende dat: De provincie Gelderland veel waarde hecht aan de aanwezigheid van onderwijs/kennisinstellingen in haar Provincie. Uiteraard in hun functie van

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg

POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg POL-uitwerking Landelijk Gebied Noord-Limburg Bestuursafspraken CONCEPT versie 27 november 2015 1. Inleiding Het landelijk gebied van de regio Noord-Limburg is divers van karakter; bestaande uit beekdalen,

Nadere informatie

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020

Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Meerjarenprogramma Ambitiedocument 2016-2020 Agribusiness Economie & Logistiek Recreatie & Toerisme maandag 15 juni 2015, bijeenkomst voor raadsleden Naar een nieuw Programma Jaar 2011-2014 2015 2015 2015

Nadere informatie

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda

Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Discussienotitie Haagse Mobiliteitsagenda Kiezen om ruimte te maken Den Haag 2040 Den Haag is volop in beweging, de stad is in trek. Verwacht wordt dat Den Haag groeit, van 530.000 inwoners in 2017 naar

Nadere informatie

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015

Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Bijlage 1) Was-wordt tabellen t.b.v. herinrichting begroting 2015 Conform de toelichting in het hoofdstuk beleidsmatige actualisatie is hieronder de was/wordt tabel weergegeven waarin de bestaande plandoelen

Nadere informatie

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid,

1. Branding en voorzieningen in gehele subregio Cultuurhistorie benadrukken Toegankelijkheid zorg vergroten (sociaal, fysiek) Wie: overheid, Transformatie van de woningvoorraad Een afname van het aantal huishoudens heeft gevolgen voor de woningvoorraad. Dit geldt ook vergrijzing. Vraag en aanbod sluiten niet meer op elkaar aan. Problemen van

Nadere informatie

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle

Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Leercyclus Enschede-Dordrecht-Zwolle Regionaal uitvoeringsprogramma economie en arbeidsmarktbeleid Enschede, 26 januari 2012 Gido ten Dolle Programmadirecteur Ruimtelijk economische strategie en arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020.

Gebiedsprogramma 2016-2020. Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. Gebiedsprogramma 2016-2020 Dit document geeft schematisch de hoofdlijnen weer van het Gebiedsprogramma 2016 2020. 1 Integrale gebiedsopgaven Initiëren, faciliteren en uitvoeren van integrale gebiedsopgaven

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017

Beleidscommissie Strategische raadsagenda. Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Beleidscommissie Strategische raadsagenda Visie op positionering Harderwijk 9 februari 2017 Opdracht strategische raadsagenda Wat willen we bereiken: Visie op de positionering van Harderwijk in de context

Nadere informatie

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De

Nadere informatie

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley

Uitnodiging. Raadsinformatiebijeenkomst. Regionale thema s en projecten. Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Uitnodiging Raadsinformatiebijeenkomst Regionale thema s en projecten Woensdag 23 november 2016 Van 17.30 uur tot 21.30 uur Raadhuis Ede Aan: raadsleden van de regiogemeenten Regio FoodValley Op woensdag

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016

Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Kerncijfers & ontwikkelingen Gemeente Ede 2016 Gemeente Ede Bergstraat 4 Postbus 9022 6710 HK Ede T: 14 0318 M: info@ede.nl www.ede.nl Voor cijfers op wijk- en buurtniveau: www.ede.buurtmonitor.nl UITGAVE

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP

NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP NOTITIE REGIONALE SPEERPUNTEN GROENE HART AGENDA NIEUWKOOP A. Inleiding en doelstelling In de regiocommissie van 24 oktober jl. is toegezegd dat het college de raad een voorstel doet ten aanzien van de

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Rotterdam Stadshavens

Rotterdam Stadshavens Rotterdam Stadshavens Nota Ruimte budget 31 miljoen euro Planoppervlak 1000 hectare (1600 hectare inclusief wateroppervlak) Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Nadere informatie

Perspectief voor de Achterhoek

Perspectief voor de Achterhoek Perspectief voor de Achterhoek 1 Perspectief voor de Achterhoek Aanleiding Op 23 september organiseerde De Maatschappij met Rabobank Noord- en Oost-Achterhoek een interactieve bijeenkomst met als doel

Nadere informatie

Cluster Agro en Food Regio Zwolle

Cluster Agro en Food Regio Zwolle Cluster Agro en Food Regio Zwolle Dé proeftuin voor duurzame, innovatieve systemen en nieuwe verdienmodellen: een living lab voor Agro en Food Cluster Agro en Food Regio Zwolle Werk en innovatie Sterk

Nadere informatie

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur

ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN. Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur ECONOMIC BOARD VOORNE-PUTTEN DE ECONOMIE VAN VOORNE-PUTTEN Ruimte voor wonen, werken, innovatie, recreatie & Toerisme en natuur INHOUD Inleiding 5 De kracht van Voorne-Putten 6 Thema 1: duurzame en bereikbare

Nadere informatie

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting

De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting De Omgevingsvisie van Steenwijkerland een samenvatting Vooraf Hoe ziet onze leefomgeving er over 15 jaar uit? Of eigenlijk: hoe ervaren we die dan? Als inwoner, ondernemer, bezoeker of toerist. De tijd

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland

Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit. provincie Zuid-Holland Sessie Verstedelijking en Mobiliteit => Onderdeel Mobiliteit provincie Zuid-Holland Nieuwe visie op mobiliteit? Waarom? Nieuwe impulsen: Hoofdlijnenakkoord 2011-2015: versterking economie in combinatie

Nadere informatie

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening

Gemeente Houten Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening ** Vastgesteld oktober 2014 Cluster Ontwikkeling, Sectie Ruimtelijke Ordening Visie verplaatsing nietagrarische bedrijven binnen het buitengebied Status: vastgesteld door de gemeenteraad van Houten d.d.

Nadere informatie

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede

Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede. Ede Stand van zaken Visie Ede2025 De Estafette van Ede Ede Ede kiest voor Food in een jonge stad van ontmoeten en verbinden. Dat is de overkoepelende richting, die de gemeente Ede heeft gekozen in de Visie

Nadere informatie

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur

Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling. Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Duurzaamheid als drager voor gebiedsontwikkeling Drs. ing. Bert Krikke Projectdirecteur Inhoud presentatie 0. Hoe omgaan met ambities 1. Wat is het Ecomunitypark 2. Voor wie is het park 3. Van samenwerking

Nadere informatie

World Food Center uit de startblokken!

World Food Center uit de startblokken! World Food Center uit de startblokken! De plannen voor de realisatie van het World Food Center (WFC) zijn in een ver gevorderd stadium. Het WFC wordt een iconisch experience center waar de Nederlandse

Nadere informatie

Lokaal economisch beleid

Lokaal economisch beleid Lokaal economisch beleid Op weg naar een dynamische agenda voor de toekomst Tweede ondernemersavond 13 oktober 2014 Programma Opening 19:30 Doel van de avond 19:35 Terugblik 1 e ondernemersavond 19:40

Nadere informatie

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta)

Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Agenda Stad Concernstaf CSADV Stadhuis Grote Kerkplein 15 Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2092 www.zwolle.nl Klimaatadaptatie in Zwolle (IJsselvechtdelta) Hoe houden we onze delta leefbaar

Nadere informatie

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving

Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving 2 A 3 B 4 5 6 7 C 8 9 1 11 10 2 A 3 Een aantrekkelijk businesspark Een inspirerende werkomgeving Met behoud van de parkachtige omgeving wordt een goed geoutilleerd businesspark ontwikkeld, dat zich verder

Nadere informatie

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007)

Topografie Merwedezone (bron: Ontwerp Transformatievisie Merwedezone, 2007) Sliedrecht Sliedrecht Sliedrecht is een zelfstandige gemeente in de provincie Zuid-Holland. Het dorp telt 24.000 inwoners en vormt met de plaatsen Alblasserdam, Papendrecht, Hardinxveld-Giessendam en Gorinchem

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei

Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Green Deals gesloten voor stimuleren groene economische groei Burgers, bedrijven, milieu-organisaties en overheden hebben vandaag op initiatief van minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en

Nadere informatie

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR

DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR DIVERSITEIT ALS TROEF REGIONAAL OMGEVINGSBEELD REGIO ALKMAAR REGIONALE RAADSAVOND 5 april 2017 AGENDA Oogst van de ronde door de regio Lezing van de regio Het Omgevingsbeeld voor de regio Alkmaar 2 OMGEVINGSBEELD

Nadere informatie

werk maken van een groene economie

werk maken van een groene economie Groen onderwijs 2013 2011 VMBO groen 34.472 MBO 30.060 8.891 WO 6.456 onderwijsgroep CONTACT Wilt u meer weten over het groene onderwijs? Neem dan contact op met de Groene Kennis Coöperatie, het innovatieplatform

Nadere informatie

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken

Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Een tak, die niet meebuigt met de wind, zal breken Inhoudsopgave 1. Locatie 1 2. Omgeving 1 3. Park 2 3.1 Sfeer 2 3.2 Ecologische verbindingszone 2 3.3 Vakantiewoningen 3 3.4 Plattegrond 3 3.5 Wandelbrug

Nadere informatie

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal

Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Ambitiedocument ter voorbereiding van de Economische visie gemeente Berg en Dal Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Berg en Dal Buck Consultants International Nijmegen, 25 maart 2016 1 Economisch DNA

Nadere informatie

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland

de Agenda van Brabant kansen voor het platteland de Agenda van Brabant kansen voor het platteland Inleiding In deze korte notitie reikt de vereniging kleine kernen noord-brabant u handvatten aan die de agenda voor de toekomst positief kunnen beïnvloeden.

Nadere informatie

Overijssel kleurt groen in 2020

Overijssel kleurt groen in 2020 Overijssel kleurt groen in 2020 Natuur en Milieu Overijssel Circulaire economie Vitale leefomgeving Kracht van de samenleving Waarom een groen Overijssel? Winst voor iedereen: Vitale leefomgeving voor

Nadere informatie

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept

Samen Ontwikkelen. Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart i.o. 19 september 2012 / concept Samen Ontwikkelen 2. Water Bodem & Gebruik 3. Het Groene Hart, met zijn veenweiden, Over de realisatie van

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Eijsden. Economische activiteit

Eijsden. Economische activiteit Eijsden Eijsden Eijsden is met ruim 8000 inwoners de grootste kern van de Limburgse gemeente Eijsden-Margraten. Deze fusiegemeente, die in 2011 ontstond, bestaat verder uit 14 andere kernen, en 25 gehuchten

Nadere informatie

Amsterdamse haven en innovatie

Amsterdamse haven en innovatie Amsterdamse haven en innovatie 26 september 2011, Hoge School van Amsterdam Haven Amsterdam is een bedrijf van de gemeente Amsterdam Oostelijke handelskade (huidige situatie) Oostelijke handelskade (oude

Nadere informatie

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen

Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst. Groen is overal en voor iedereen Ondernemend onderwijs voor een groene toekomst Groen is overal en voor iedereen AOC s geven een breed scala aan opleidingen op het gebied van voedsel, natuur en leefomgeving. Zij verzorgen vmbo, mbo en

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO

Boeren hebben. oplossing! een. Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boeren hebben een oplossing! Meerjarenplan 2020 van ZLTO Boerenkracht & financiering KLIMAAT VOEDSELZEKERHEID & GEZONDHEID VITAAL PLATTELAND Innovatie, data & kennis ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor

Berenschot. De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport. Philip van Veller Johannes ten Hoor De ambities, opgaven en uitdag ngen van de gemeente Bladel Rapport Philip van Veller Johannes ten Hoor Laurens Vellekoop Pepijn van der Beek De ambities, opgaven en uitdagingen van de gemeente Bladel lnhoud

Nadere informatie

Samenstelling bestuur

Samenstelling bestuur Presentatie KvO 2.0 Samenstelling bestuur Krachtteam Peter Beckers : voorzitter Jan van Loon : initiatiefnemer Theo Vinken : initiatiefnemer Paul Jansen : aanvoerder werkorganisatie 2a Karel Jan van Kesteren

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020

Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Blik op Leidschendam-Voorburg 2020 Een toekomstvisie voor Leidschendam-Voorburg De voormalige gemeenten Leidschendam en Voorburg kennen elk een eeuwenlange historie. Als gefuseerde gemeente gaat Leidschendam-Voorburg

Nadere informatie

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14

Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten. Resultaten digitale verkenning 22 september 14 Aandacht voor voedsel bij Gelderse gemeenten Resultaten digitale verkenning 22 september 14 In het kort Doelgroep: Gelderse gemeenten Doel: verkennen behoefte aan provinciale ondersteuning bij faciliterende

Nadere informatie

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze.

Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Kansen voor Noord-Drenthe Triple P-monitor: onderzoek naar de duurzaamheid in Tynaarlo en Aa en Hunze. Rabobank Noord-Drenthe. Een bank met ideeen. www.rabobank.nl/noord-drenthe Triple P-onderzoek Rabobank

Nadere informatie

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt

Woonvisie Regio Eindhoven. Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Woonvisie Regio Eindhoven Samen werken aan drie uitdagingen voor de regionale woningmarkt Actieprogramma 2013 1 Inleiding Op 28 juni 2012 heeft de Regioraad de Regionale Woonvisie 2012-2015 vastgesteld.

Nadere informatie

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom:

Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District. De VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam verzoeken het college daarom: Verzoek VVD, CDA en Leefbaar Rotterdam Aanbieden notitie A16 corridor en Rotterdam University Business District De A16 is voor de Metropoolregio en de Randstad een belangrijke verbinding met Antwerpen,

Nadere informatie

Doel Doel van het programma VvW:

Doel Doel van het programma VvW: Doel Doel van het programma VvW: Een strategie en bijbehorende actielijnen opleveren en (laten) uitvoeren ten behoeve van de gewenste economische structuurversterking van de Vierkant voor Werk regio. Dit

Nadere informatie

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken

Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Bijlage 1 Programma- en actielijnen Pieken Inhoud: A. Energie B. Water C. Sensortechnologie D. Agribusiness E. Life Science A. Energie Onder energie wordt verstaan: handel en distributie van aardgas, brandstoffen,

Nadere informatie

KENNIS CAMPUS EDE. Ede realiseert een hoogwaardige Kenniscampus. Negen organisaties hebben de handen ineen

KENNIS CAMPUS EDE. Ede realiseert een hoogwaardige Kenniscampus. Negen organisaties hebben de handen ineen KENNIS CAMPUS EDE VMBO MBO HBO Ede realiseert een hoogwaardige Kenniscampus Negen organisaties hebben de handen ineen geslagen om in Ede een hoogwaardige Kenniscampus te realiseren. Vlakbij intercitystation

Nadere informatie

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in

OPEN. 21 punten voor Nijkerk in OPEN 21 punten voor Nijkerk in 2014-2018 We staan open voor vernieuwing en verandering van top-down handelen naar open staan voor verbinden met andere overheden, instellingen en bedrijven van denken in

Nadere informatie

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland

Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland. 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Advies Regiocommissie Rivierenland over de Omgevingsvisie Gelderland 22-2-2013 Regiocommissie Rivierenland Inhoud Inleiding... 2 I. Snapshot Rivierenland 2013... 2 II. Toekomstbeeld Rivierenland 2040...

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie

Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Verslag themabijeenkomst Lokale Economie Datum bijeenkomst: 20 november 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Tjark Riks Centrum Eerbeek Aanwezig: ca 50 deelnemers Doel bijeenkomst Verdiepingsslag op het

Nadere informatie

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics

Duurzaam groeien. Agro, fresh, food en logistics Nota Ruimte budget Klavertje 25,9 miljoen euro (waarvan 3 miljoen euro voor glastuinbouwgebied Deurne) Planoppervlak 908 hectare (waarvan 150 hectare voor glastuinbouwgebied Deurne) (Greenport Trekker

Nadere informatie

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend

2 raadsinformatiebrief inzake uitwerking paragraaf 10 van de conceptbegroting 2014 Economisch stimulerend en Sociaal verbindend uw nummer uw datum ons nummer onze datum verzonden inlichtingen bij sector/afdeling doorkiesnr. 2013/UIT/54728 24 oktober 2013 2 9 OKT. 2013 AAN de voorzitter van de gemeenteraad bijlage(n) betreffende

Nadere informatie

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland

De kracht van Midden-Holland. Koersnotitie Midden-Holland De kracht van Midden-Holland Koersnotitie Midden-Holland Oktober 2013 Positie Midden-Holland in zuidelijke Randstad In deze koersnotitie wordt weergegeven waar Midden-Holland voor staat, welke koers Midden-Holland

Nadere informatie

Een duurzame woon- en werkomgeving

Een duurzame woon- en werkomgeving Visie en ambitie: goor in 2025 3.1 AMBITIE Met de vaststelling van deze structuurvisie wordt tegelijkertijd de ambitie van Goor voor 2025 vastgelegd: Goor is een levendige plaats met in de voortuin een

Nadere informatie

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord

Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt. platform woningcorporaties noord-holland noord Kiezen, Delen én Doen Samen voor een sterke woningmarkt platform woningcorporaties noord-holland noord Voorwoord Op 15 december 2011 is door ruim 20 corporaties uit de subregio s Noordkop, West-Friesland,

Nadere informatie

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen

Subsidie voor innovatieve projecten. Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen. provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten Informatie over het Innovatief Actieprogramma Groningen provincie groningen Subsidie voor innovatieve projecten INFORMATIE OVER HET INNOVATIEF ACTIEPROGRAMMA GRONINGEN

Nadere informatie

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam

Werken bij Havenbedrijf Amsterdam Werken bij Havenbedrijf Amsterdam De Amsterdamse haven Als vierde haven van West-Europa speelt de Amsterdamse haven een belangrijke rol in de regionale en nationale economie. Door de strategische ligging

Nadere informatie

Welvarend Westfriesland

Welvarend Westfriesland Welvarend Westfriesland De visie van het bedrijfsleven op de regio. Ter inspiratie voor uw beleid in 2018 Welvarende Regio Onze regio kent een rijke geschiedenis van welvaart met ondernemende Westfriezen

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Statenfractie Zuid-Holland

Statenfractie Zuid-Holland Statenfractie Zuid-Holland Voorstel: verkenning naar een thematische fietsroute, die de Kennisas in Zuid-Holland met elkaar verbindt; van Noordwijk naar Rotterdam: het Sciencepad. PvdA Zuid-Holland Petra

Nadere informatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie

Tabel 1 Aanbevelingen om de relatie met FoodValley te versterken. Overige betrokkenen ICT bedrijven, ICT Valley, BKV. situatie Samenvatting De gemeente maakt sinds 2011 onderdeel uit van de bestuurlijke regio FoodValley. In de regio FoodValley heeft elke gemeente een economisch profiel gekozen dat moet bijdragen aan de doelstelling

Nadere informatie

Kader Stedelijke Ontwikkeling

Kader Stedelijke Ontwikkeling Presentatie Hans Beekman MCD Open College Gemeenten Kader Stedelijke Ontwikkeling De prospectus van de stad 11 juni 2013 Aanleiding Eerdere opdracht nieuwe nota Grondbeleid (rekenkamerrapport Grond voor

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl)

Etten-Leur. (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Etten-Leur (Bron: www. nederland-in-beeld.nl) Introductie Etten-Leur is een middelgrote gemeente in Brabant, gelegen ten westen van Breda. De gemeente bestaat uit één kern van ruim 40.000 inwoners. Door

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Hengelo, Hart van Zuid

Hengelo, Hart van Zuid Hengelo, Hart van Zuid Nota Ruimte budget 14,5 miljoen euro Planoppervlak 50 hectare Trekker Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ROC van Twente Internationale potentie

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron:

Stoommachinemuseum met op de achtergrond De Kleine Vliet (Bron: Medemblik Medemblik Introductie De stad Medemblik maakt deel uit van de Noord-Hollandse gemeente met dezelfde naam. De gemeente Medemblik bestaat uit 15 kernen met in totaal 43.000 inwoners. Wervershoof

Nadere informatie

DUURZAME INFRASTRUCTUUR

DUURZAME INFRASTRUCTUUR DUURZAME INFRASTRUCTUUR wisselwerking van stad, spoor, snelweg en fietspad TON VENHOEVEN VENHOEVENCS architecture+urbanism Krimp werkgelegenheid Percentage 65+ Woon-werkverkeer Grondprijzen 2007, Toegevoegde

Nadere informatie

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013

Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Speech van Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, Jaarvergadering van de Federatie Particulier Grondbezit, Driebergen, 25 mei 2013 Versie 20 mei 2013 Alleen het gesproken woord geldt 1 Dames en heren,

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Klimaatbestendige steden

Klimaatbestendige steden Klimaatbestendige steden Klimaatbeleid en praktijk in Nederland Inspiratie voor Amersfoort Michaël Meijer Introductie Michaël Meijer Tuin- en Landschapsinrichting @ IAH Larenstein Planologie @ Radboud

Nadere informatie

Zelfstandig Oudewater pakt door!

Zelfstandig Oudewater pakt door! Zelfstandig Oudewater pakt door! Coalitieprogramma 2016-2018 Onze stad is al meer dan 750 jaar een stad om trots op te zijn. We zijn trots op onze dorpskernen, ons buitengebied, onze monumenten en onze

Nadere informatie

1 Visie op de webpresentatie

1 Visie op de webpresentatie 1 Visie op de webpresentatie De gemeente Eindhoven gaat haar presentatie op het web verbeteren We spreken met opzet over presentatie omdat de vorm wat ons betreft nog open is. Concreet betekent dit dat

Nadere informatie

Noord-Nederland en OP EFRO

Noord-Nederland en OP EFRO N o o r d - N e d e r l a n d Noord-Nederland en OP EFRO versterking van de noordelijke economie O P E F R O De afgelopen jaren heeft Noord-Nederland hard gewerkt aan de versterking van haar sociaal economische

Nadere informatie

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025

Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe. W ij wonen waar anderen op vakantie gaan. CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 Natuurlijk Heerde! Een bloeiende gemeente op de Veluwe W ij wonen waar anderen op vakantie gaan CONCEPT Geactualiseerde Toekomstvisie 2025 even voorstellen In onze gemeente wonen ruim 18.500 mensen in

Nadere informatie

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties

Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Onderbouwing woningmarktregio FoodValley ten behoeve kerngebied corporaties Inleiding De herziene Woningwet 2015 geeft gemeenten instrumenten om meer te kunnen sturen op de bijdrage van corporaties aan

Nadere informatie