Pgb! Wat gebeurt er mee?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pgb! Wat gebeurt er mee?"

Transcriptie

1 Pgb! Wat gebeurt er mee? informatie voor budgethouders, beleidsmakers en adviesraden 3 Het liefst zou ik alles via een pgb regelen, want dat biedt me zoveel vrijheid. ( ) Ik wil mezelf ontplooien, en méér zijn dan iemand met een beperking. Jan Dick Bruijne, pgb-houder sinds de reden dat het pgb zoveel kost, zit 'm niet in het feit dat de zorg die ermee wordt ingekocht duurder is dan zorg in natura. ( )de schaarste aan zorg in natura is verantwoordelijk voor de onbeheersbaarheid van het pgb. 9 Het moest mogelijk zijn om op een slimmere manier om te gaan met mijn kostbare tijd en die van mijn zorgverleners. Die slimmere manier van werken is me gelukt met mijn pgb. En verder: Eric Verkaar, directeur Zorgbelang Gelderland Simon de Waal, pgb-houder sinds september Pgb-actueel Wat gaat er allemaal veranderen en hoe verloopt dat? 6 Budgethouders spreken zich uit: Wat zorg of ondersteuning kost, is niet goed in beeld te krijgen. - Er zijn gemeenten die zich rijk rekenen.' 7 Adviezen en tips voor beleidsmakers Laat zien dat een pgb werkt en wat de consequenties zijn als er geen pgb is. - Vraag om een gesprek of huisbezoek bij een indicatiestelling. 10 De pgb-plannen van gemeente Amsterdam er moet een nieuwe, robuuste pgb-regeling komen. 11 Jurisprudentie over het pgb Naar de rechter omdat je het niet eens bent met de gemeente In deze InZicht hebben we het over de recente ontwikkelingen in het persoonsgebonden budget, het pgb. Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Marlies Veldhuijzen van Zanten staat op het punt aan de Tweede en Eerste Kamer instemming te vragen om het pgb nu nog een subsidieregeling een nieuwe wettelijke basis te geven. Door deze wetswijziging verandert het pgb aanzienlijk. Tijd dus voor wat extra aandacht voor dit veelbesproken onderwerp. We staan stil bij de huidige gebruikspraktijk van het pgb en stellen kort twee pgb-ers aan u voor. Ook verzamelden we de ervaringen van gebruikers van het pgb en hoorden hoe ze aankijken tegen de betrokken instanties. De gesignaleerde knelpunten en de aanbevelingen om daar wat aan te doen, leest u eveneens in deze InZicht. Het wordt helder waarom pgb-ers kiezen voor een pgb en wat het pgb voor hen betekent. De reikwijdte van de veranderingen die er aankomen en van de per 1 januari 2012 reeds doorgevoerde wijzigingen is groot. Met deze InZicht richten we ons tot budgethouders, beleidsmakers en adviesraden, zodat zij vanuit het perspectief van de gebruikers geïnformeerd worden over de gevolgen. Plus: 5 Cijfers Het uitgekeerde bedrag aan pgb is tussen 2008 en 2010 met 29,9 procent gestegen. 8 Het pgb in 'soorten en maten' Pgb-AWBZ, Pgb-Wmo, Pgb-Zvw, Pgb-Wsw en andere afko s... 1

2 Colofon Deze InZicht is een uitgave van Zorgbelang Gelderland en gaat over de ontwikkelingen rond het Persoonsgebonden budget (pgb). Een digitale versie van deze InZicht vindt u in de bibliotheek van de website Voor meer informatie over deze publicatie kunt u contact opnemen met Joke Stoffelen bij Zorgbelang Gelderland, telefoon , Zorgbelang Gelderland Tekstredactie: Jennifer van Leur Research: Simon de Waal (Eind)redactie en vormgeving: Jos Rochette... Zorgbelang Gelderland Informatie Klachtenopvang Belangenbehartiging Postbus EH Arnhem IJsselburcht BP Arnhem Telefoon Fax

3 Pgb-er in beeld Wie zien we hier? : Jan Dick Bruijne Hoe oud is hij? : 50 jaar Waar woont hij? : Nijmegen Sinds wanneer heeft hij een pgb? : 1989 Het verhaal van deze pgb-er? Op mijn 18e heb ik een zwemongeval gehad. Sindsdien heb ik een dwarslaesie. Vanaf 1989 woon ik zelfstandig in een zogenaamd Fokus-project: ik huur een (aangepaste) woning van een woningbouwcorporatie, terwijl Fokus mij via een intercomsysteem 24 uur per dag en 7 dagen per week op afroep assistentie biedt bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Dit betreft voornamelijk fysieke verzorging, zoals douchen, aankleden, toiletgang enzovoorts. Hiervoor heb ik een indicatie gekregen van het CIZ, voor 30 uren per week. Dit betreft zorg in natura. Daarnaast krijg ik via een pgb wekelijks 16 uren huishoudelijke hulp en begeleiding. Aangezien Fokus deze diensten niet kan leveren, heb ik een poule van vier mensen die bij mij schoonmaken, boodschappen doen en mijn vervoer verzorgen bij activiteiten buitenshuis. Het liefst zou ik alles via een pgb regelen, want dat biedt me zoveel vrijheid. Van één etmaal ben ik 50 tot 60% kwijt aan slapen en fysieke verzorging. De resterende tijd wil ik graag zo efficiënt mogelijk besteden. Ik wil mezelf ontplooien en méér zijn dan iemand met een beperking. Zo ben ik zeer actief in de belangenbehartiging zoals de actiegroep Terug naar de bossen en de gebruikersraad van de regiotaxi. Dat is zinvol werk, zowel voor de achterban wiens belangen ik behartig, als voor mijn eigen ontwikkeling. Zou ik de huishoudelijke hulp via zorg in natura afnemen bij een thuiszorgorganisatie, dan ben ik volledig afhankelijk van wanneer zij mij inroosteren. Het beetje vrije tijd dat ik nog heb, zou dan daaraan op gaan. Wanneer vinden we in Nederland een modus waarin de zorg en de bijbehorende financieringsregelingen daadwerkelijk mensen in hun eigen kracht zetten? De reden waarom ik de ondersteuning vanuit Fokus wel via zorg in natura heb geregeld, is omdat dit voor mij de enige manier is om zelfstandig te wonen en toch altijd hulp op afroep beschikbaar te hebben. Ik heb nu maar een indicatie voor 30 uur fysieke verzorging per week, daarmee kan ik met een pgb niet voor een hele week 24-uurs afroephulp inkopen. Dan zou ik voor veel meer uren geïndiceerd moeten worden, en daar zal het CIZ gezien de huidige ontwikkelingen in de zorg nooit mee akkoord gaan. Bij mij staat dus niet de keuze tussen zorg in natura of een pgb voorop, maar de mate waarin je in staat wordt gesteld om zo lang zelfstandig te blijven functioneren. Die behoefte zit diep in mij geworteld, ik ben wat dat betreft echt een product van de Nederlandse maatschappij. Ik heb een normaal ego en een gezonde geldingsdrang. Ik ben opgevoed vanuit het gedachtegoed dat zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid belangrijke waarden zijn. Ook de samenleving beoordeelt mij hierop. Zij verwacht van mij en ik verwacht dat ook van mezelf dat ik zelf mijn broek ophoud, dat ik meer ben dan een lastpak met een beperking die de staat geld kost. Een pgb sluit hier mijns inziens het meeste op aan. Daarom maak ik me ernstige zorgen over de huidige plannen die de staatssecretaris heeft met het pgb. Hoe lang zal ik nog in staat worden gesteld om zelfstandig te wonen? En weet je wat het wonderlijke is? De situatie waarin ik zit, kan iedereen overkomen. Iedereen wordt oud en de kans dat je ooit zorg nodig hebt, is redelijk aanwezig. Het hoort bij het leven, net als de uitgangspunten van eigen verantwoordelijkheid, zelfregie en zelfstandigheid. 3

4 (bron: De ontwikkelingen op een rij Pgb-actueel 1Met of zonder verblijfsindicatie Met ingang van 1 januari 2012 kunnen alleen mensen met een verblijfsindicatie een pgb aanvragen. Mensen zonder een verblijfsindicatie kunnen vanaf 2013 vanuit de AWBZ alleen zorg in natura krijgen. Zij hebben hiervoor een indicatie nodig. 2Begeleiding naar gemeenten Begeleiding die nu nog vanuit de pgb- AWBZ wordt gefinancierd, wordt vanaf 2013 gefinancierd vanuit de Wmo. Deze begeleiding moet worden aangevraagd bij de gemeente. 3Geen verplichting meer tot aanbieden van pgb? Gemeenten worden hoogstwaarschijnlijk niet meer verplicht om mensen te laten kiezen tussen zorg in natura of een pgb (de zogeheten 'kan-bepaling'). De 'kan-bepaling' gaat gepaard met een korting op het budget voor begeleiding dat naar de gemeenten gaat. 4Tegengaan van misbruik Er zijn maatregelen afgekondigd om fraude tegen te gaan: Om een pgb te krijgen moet de cliënt een goed onderbouwd zorgplan schrijven Budgethouders met een indicatie voor Zorg met verblijf moeten een aparte bankrekening hebben voor hun pgb Betalingen uit het pgb mogen niet meer contant worden voldaan Nieuwe budgethouders mogen hun pgb niet gebruiken om bemiddelingsbureaus te betalen 5 Tussen wal en schip De Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (Vpz) is bedoeld voor zorgvragen van minimaal 10 uur per week en waarvoor geen passende zorg in natura voorhanden is. Een Vpz is bedoeld voor de AWBZ-functies persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding of kort verblijf. Bij de aanvraag van de Vpz dient de budgethouder een budgetplan te overleggen. De zorgaanbieder die de budgethouder kiest, mag nog geen contract hebben met het zorgkantoor. Onzekere tijden Al met al staat er heel wat te gebeuren rond het pgb. Omdat lang nog niet alle voorstellen helemaal zijn uitgewerkt, is er ook veel onzekerheid. Voor vragen over uw persoonlijke omstandigheden of klachten, kunt u terecht bij de medewerkers van de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang Gelderland, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot uur via telefoonnummer Pgb- Let op Voor deze plannen is een wetswijziging nodig. Deze wetswijziging moet bij het verschijnen van deze Inzicht nog worden goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Voor begeleiding vanuit de Wmo geldt bovendien dat gemeenten één jaar voorbereidingstijd hebben afgesproken met het ministerie. Dit jaar gaat in nadat het wetsvoorstel is aangenomen. Wie de laatste ontwikkelingen wil volgen, kan dat doen op de website van de wetgever: Ook van belangenbehartigingsorganisatie voor mensen met een pgb Per Saldo is zeer bruikbaar. actueel 4

5 Dit vindt Zorgbelang Gelderland van de veranderingen in het pgb 'Financier de zorgvraag en niet de regeling' Op het pgb wordt nogal behoorlijk bezuinigd; sterker dan op zorg in natura. Het argument van de Staatssecretaris daarbij is dat de kosten van het pgb onbeheersbaar dreigen te worden. Maar de reden dat het pgb zoveel kost, zit 'm niet in het feit dat de zorg die ermee wordt ingekocht duurder is dan zorg in natura. Toch wordt het pgb nu wel onevenredig hard getroffen. Naar mijn idee is de schaarste aan zorg in natura verantwoordelijk voor de onbeheersbaarheid van het pgb. Ook het toenemende aantal zorgvragers speelt een rol. In die situatie wreekt het zich dat de budgetten van zorg in natura begrenzingen kennen, terwijl de pgb een open-einde regeling kent. Zo komt het nogal eens voor dat als het budget van de zorginstelling op is, de klant wordt gewezen op de mogelijkheid van het pgb. Op die manier kan dan alsnog de nodige zorg worden ingekocht. Het pgb is echter een veel meer vraaggestuurde financiering van zorg dan zorg in natura. Met een pgb krijg je voor minder geld meer zorg op maat. En da's natuurlijk een prima zaak. Het aanpassen van de pgb-regeling is een oneigenlijke manier van bezuinigen. Wanneer je wil bezuinigen omdat het echt nodig is, kijk dan met elkaar waar je eventueel minder AWBZ-gefinancierde zorg nodig hebt, maar laat dit dan voor zorg in natura en pgb zorg in gelijke mate gelden! Het risico dat nu namelijk optreedt, is dat deze vorm van bezuiniging precies verkeerd zal uitpakken. De prikkel van vraagsturing om als zorgaanbieder beter en goedkoper te werken verdwijnt. De indicatiestelling is voor iedereen gelijk: zowel voor zorg in natura als voor het pgb. Om 'eerlijk' te bezuinigen zou het kabinet moeten aangeven welke zorgvragen niet meer voor AWBZ-financiering in aanmerking komen, ongeacht of die zorg nu in natura of via een pgb geleverd wordt. Daarmee kan in elk geval het principe van het pgb voor iedereen behouden worden, wat meer kwaliteit en minder kosten met zich meebrengt. Eric Verkaar, directeur Pgb Per 30 juni 2011 Cijfers voor Gelderland Zorgkantoor Aantal budgethouders Arnhem 7368 Apeldoorn/Zutphen 2465 Nijmegen 3734 Midden IJssel 1362 Zwolle (deels Gelderland) 5438 Per 31 december 2010 Cijfers voor Nederland Aantal budgethouders Bedrag Aantal budgethouders neemt per maand gemiddeld toe met 900 mensen. Het uitgekeerde bedrag aan pgb is tussen 2008 en 2010 met 29,9% gestegen. 5

6 Tijdens panelgesprekken Budgethouders spreken zich uit Welke ervaringen hebben pgb-gebruikers en welke adviezen hebben ze op basis daarvan voor cliënten, zorgverleners en gemeenten? Zorgbelang Gelderland hield panelgesprekken in de regio's Nijmegen en Apeldoorn en liet de ervaringsdeskundigen aan het woord. De telefonische hulpdienst van het zorgkantoor ontbeert inhoudelijke kennis over het pgb. Het stellen van een indicatie verloopt traag, is niet goed afgestemd op de vraag en bureaucratisch van aard. Door trage afrekening verkeert de cliënt lang in onzekerheid of een en ander wel is goedgekeurd. Ook belastingaangiften worden hierdoor vertraagd. W P Z A ie zich goed laat informeren door het Zorgkantoor wordt bejegend als een 'aankomend fraudeur' en kan erop rekenen dat de verantwoording vervolgens uitgebreid gecontroleerd wordt; zo voelt het wel eens. articuliere bemiddelingsbureaus rekenen overheadkosten die ten koste gaan van de inzet van de directe pgb-zorg. De indruk bestaat bovendien dat ze misbruik maken van cliënten die zich minder weerbaar opstellen. Wat zorg en/of ondersteuning kosten, is niet goed in beeld te krijgen. orginstellingen draaien 'de wereld' om: ze willen inzicht in de indicatiestelling voordat het behandelplan is opgesteld. Vervolgens kijken ze niet welke zorg iemand feitelijk nodig heeft, maar wat de instelling wil bieden. En dat dus allemaal voordat het pgb is toegekend. ls ik twijfel of de geleverde zorg wel het pgb 'waard' is, ontmoet ik niet zelden een intimiderende zorginstelling. Dat ging ooit zo ver dat de zorginstelling eenzijdig de zorgovereenkomst opzegde. Er zijn gemeenten in Gelderland die onevenredig veel overheadkosten in rekening brengen voordat de hulp georganiseerd is. Ook gelden er hier en daar verschillen in de pgb-tarieven voor professionele zorg en zorg door mantelzorgers. Gemeenten kunnen door groot in te kopen korting bedingen in de tarieven die zij moeten betalen. Dit heeft dan tot gevolg dat huishoudelijke hulp volgens het pgb-uurtarief duurder is dan de groot ingekochte - zorg in natura, terwijl het om dezelfde soort hulp gaat! E G A N A r zijn gemeenten die zich door middel van 'terminologie' rijk rekenen. Die noemen bepaal- de Wmo-hulpmiddelen 'algemeen gebruikelijk'. Als je dat doet met een douchestoel of het weghalen van een drempel, kun je mooi je geld in de zak houden. oede vragen stellen en dóórvragen om de vraag àchter de vraag te ontdekken, is nodig om een goede indicatie te kunnen stellen. Dat gaat niet altijd goed. Ik ervaar de indicatiestelling als traag en bureaucratisch. ls er sprake is van een medisch advies, gaat dit vaak zonder een afschrift (of inzage) voor betrokkene naar de gemeente. De arts ziet de gemeente als opdrachtgever en rapporteert niet aan de aanvrager. a het toekennen van het pbg, zou meer ondersteuning welkom zijn. Nu lijkt het vaak of men alles zelf maar moet uitzoeken. Ook zou het fijn zijn als de gemeente sneller was met het innen van de eigen bijdrage. Het komt voor dat pgb-ers pas maanden later worden aangeslagen. fstemming tussen de pgb-zorgverleners en de zorgverleners van de instellingen kan soms beter. ervaringen 6

7 & adviezen Zorgkantoor Zorginstellingen Controleer de particuliere bureaus op naleving van de afspraken. Controleer het gebruik van het pgb, dit haalt de fraudegevoeligheid naar beneden. Maar doe dit wel objectief, steekproefgewijs en middels een roulerend systeem. Maak op basis van een observatie en behandelplan een zorgovereenkomst waarin duidelijk staat benoemd welke zorg tegen welke kosten geleverd zal worden. Neem de inzet van de pgb-zorgverlener mee in het totale zorgplan. Cliënt/budgethouder Stel een wettelijk vertegenwoordiger aan als je in zee gaat met een particulier bureau en niet mondig genoeg bent. Dit kan een curator, bewindvoerder en of mentor zijn. Vraag om een gesprek of huisbezoek bij een indicatiestelling. Vraag tevens iemand die je vertrouwt om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Vraag de arts om inzage in het advies aan de gemeente. Gemeente Wijs burgers erop dat zij iemand kunnen uitnodigen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Stuur een kopie van het advies van de arts als bijlage bij het besluit mee. Indicaties moeten beter aansluiten op de vraag. Geef mensen zelf de regie over hun zorg en ondersteuning. Ondersteun dit onder andere door meer voorlichting en communicatie te geven over het pgb. Verreken als gemeente de eigen bijdrage rechtstreeks met het CAK. Verreken de eigen bijdrage op tijd. Hef de rechtsongelijkheid tussen gemeenten voor wat betreft pgbvergoedingen op. Algemene adviezen en tips Voor beleidsmakers, indicatiestellers, hulpverleners Heb aandacht voor meest kwetsbare burgers, want: zij zijn niet mondig (genoeg); zij zijn niet gewend om voor hun belang op te komen; zij weten niet de weg in de veelheid aan informatie en mogelijkheden. Onderzoek de mogelijkheid om de pgb-afrekening via de belastingdienst te laten verlopen. Het inzetten van vrijwilligers en mantelzorgers is niet de oplossing voor alles, deze mensen staan al onder hoge druk. Zet je in voor behoud van de sociale advocatuur, het is voor veel mensen met een beperkt inkomen vaak de enige mogelijkheid om zich juridisch te laten ondersteunen. Voor belangenbehartigers en Wmo-raden Laat zien hoe bepaalde maatregelen uitwerken voor pgb-houders aan de hand van praktijkvoorbeelden. Nodig gemeenteraadsleden uit op de koffie bij mensen thuis die te maken hebben met een pgb. Laat zien dat een pgb werkt en wat de consequenties zijn als er geen pgb is. Zet je in voor het behoud van de sociale advocatuur. Dit is voor veel mensen de enige mogelijkheid om zich juridisch te laten ondersteunen. Zet je in voor een goede informatievoorziening en ondersteuning voor pgb-houders. 7

8 Het persoonsgebonden budget in 'soorten en maten' Pgb-AWBZ Bestemd voor: langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking door een chronische ziekte, een handicap of beperking, een psychiatrische stoornis, problemen die optreden bij het bereiken van een hoge leeftijd. Wordt besteed aan: persoonlijke verzorging, verpleegkundige zorg, intramurale begeleiding in het dagelijks leven, extramurale begeleiding in het dagelijks leven, gecombineerd met indicatie voor verblijf, behandeling van een aandoening of beperking, langdurige verblijf in een instelling. Indicatie via/aanvragen bij: Het CIZ of Bureau Jeugdzorg stelt de indicatie vast aan de hand van de beleidsregels, vastgesteld door het ministerie van VWS. Een Pgb voor AWBZ-zorg wordt aangevraagd via het zorgkantoor. De verplichte eigen bijdrage wordt geïnd door het CAK. Pgb-Wmo Bestemd voor: mensen die vanwege een handicap of beperking problemen ondervinden in de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. Wordt besteed aan: voeren van een huishouden, aanpassingen die leiden tot het hebben van een geschikte woning, verplaatsen in en om de woning, lokaal vervoer, aangaan en onderhouden van maatschappelijke en sociale verbanden Indicatie via/aanvragen bij: het gemeentelijk zorgloket* * Momenteel zijn gemeenten nog verplicht om de zorg te verstrekken in de vorm van een pgb-wmo, indien de aanvrager daarom vraagt. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen. Wijzigingen op de Wet maatschappelijke ondersteuning brengen hier mogelijk binnenkort verandering in. Afko = afkorting De wereld van regelingen en wetten zit vol met afkortingen. Daar is maar moeilijk doorheen te manoeuvreren. Daarom volgt hieronder een overzicht van de afko's die in deze nieuwsbrief gebruikt worden, en wat ze voluit betekenen. AWBZ CAK-BZ CIZ GGZ HBO Pgb Wmo Wsw Vpz ZiN VWS Zvw Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Ziektekosten Centrum Indicatiestelling Zorg Geestelijke Gezondheidszorg Hoger Beroeps Onderwijs Persoonsgebonden budget Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet sociale werkvoorziening Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Zorg in Natura (tegenover Pgb) Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zorg verzekerings wet Gz-pyscholoog Per Saldo Gezondsheidszorg psycholoog (=beschermde titel) Belangenvereniging Pgb-houders Pgb-Zvw Bestemd voor: verzekerden binnen de Zorgverzekeringswet (*maar niet iedere zorgverzekeraar biedt deze vorm). Wordt besteed aan: eerstelijns psychologische zorg van bijvoorbeeld een Gz- en eerstelijns psycholoog, een HBOpsycholoog, een seksuoloog, een verslavingsarts, een kinder- en jeugdpsycholoog of een orthopedagoog. Indicatie via/aanvragen bij: zorgverzekeraar*; na toekenning kan de verzekerde zelf een zorgverlener benaderen. Pgb-Wsw Bestemd voor: mensen met een arbeidshandicap, zodat zij kunnen gaan werken in een zo gewoon mogelijke arbeidsomgeving. Wordt besteed aan: ondersteuning om een werkplek bij een werkgever van eigen keuze te regelen. Indicatie via/aanvragen bij: de gemeente. 8

9 Pgb-er in beeld Wie zien we hier? : Simon de Waal Hoe oud is hij? : 32 jaar Waar woont hij? : Velp Sinds wanneer heeft hij een pgb? : september 2010 Het verhaal van deze pgb-er? Ik heb mijn pgb nu ruim een jaar en ik ben hier zeer tevreden over. Bij mijn geboorte heb ik hersenletsel opgelopen. Dat heeft tot gevolg dat ik van een rolstoel gebruik moet maken en dat ik spastisch ben. Ik woon zelfstandig. Dat kan omdat ik ondersteuning heb bij het doen van huishoudelijke taken en bij mijn persoonlijke verzorging. Ook krijg ik begeleiding bij mijn administratie en het structureren van mijn tijd. Met mijn pgb koop ik deze drie vormen van zorg zelf in. Voorheen kreeg ik deze ondersteuning in de vorm van zorg in natura. In de praktijk kwam het er op neer dat ik wekelijks te maken had met minimaal twee zorgverleners, die een stringente taakafbakening kenden. Dat had voor mij de nodige consequenties. Zo moest ik mijn weekplanning afstemmen op de beschikbaarheid van mijn zorgverleners, ieder weer afkomstig uit hun eigen organisatie. Van de verzekering moest ik thuis zijn als ze me kwamen helpen. Logisch als het om persoonlijke verzorging gaat, maar ik was ook verplicht om thuis te blijven als iemand alleen kwam om het huis te poetsen. De zorg was versnipperd en verre van efficiënt. Het moest mogelijk zijn om op een slimmere manier om te gaan met mijn kostbare tijd en die van mijn zorgverleners. Die slimmere manier van werken is me gelukt met mijn pgb. Ik heb nu contact met één persoon die me alle zorg levert die ik nodig heb. Dat levert mij veel voordelen op. Om te beginnen is de zorg meer geïntegreerd. Terwijl mijn zorgverlener mijn huis schoonmaakt of mij persoonlijke verzorging geeft, bespreken we lopende zaken en krijg ik tips en begeleiding. Ik heb een vertrouwensband kunnen opbouwen met deze zorgverlener, waardoor ik gemakkelijker wegga van huis terwijl zij nog aan het schoonmaken is. Ik durf haar alles te vragen. Persoonlijke verzorging ligt voor mij bijvoorbeeld gevoelig. Het laten knippen van mijn nagels om maar eens iets te noemen - laat ik liever niet over aan onbekenden. Verder zijn de afspraken flexibel en helemaal op mijn persoon afgestemd. Zo doe ik een behoorlijk deel van mijn boodschappen zelf, maar de grote boodschappen haalt mijn hulp met haar auto. Bij het zoeken naar een zorgverlener heb ik daar speciaal op gelet: dat mijn zorgverlener een auto heeft. Het pgb heeft mij structuur gebracht en daar heb ik, gezien mijn hersenletsel, baat bij. Het is voor mij overzichtelijk en rustig geworden nu ik één vaste zorgverlener heb. En het meeste prettige is, dat ik nu toekom aan zaken die echt mijn passie hebben: mijn vrijwilligerswerk bij een patiëntenorganisatie en bij een politieke partij, én mijn cursus Grieks converseren. 9

10 De pgb-plannen van gemeente Amsterdam "Het moet een robuuste regeling worden" Voorsorterend op de plannen van de Staatssecretaris is de gemeente Amsterdam bezig een nieuwe pgb-regeling te ontwikkelen. Daarmee is de gemeente één van de koplopers. Zorgbelang Gelderland zocht contact om te horen wat deze nieuwe regeling inhoudt. Waarom ontwikkelt Amsterdam deze nieuwe pgb-regeling? Wij zijn van mening dat er een nieuwe, robuuste pgb-regeling moet komen. Daarin willen we de voordelen van de huidige regeling zoals keuzevrijheid en zelfregie vasthouden. Tegelijkertijd willen we de nadelen vermijden, zoals bijvoorbeeld de financiële onbeheersbaarheid. Ook willen we voorkomen dat mantelzorgers die nu hun werk belangeloos doen, straks vanuit een pgb betaald gaan worden. En uiteraard willen we de regeling zo maken dat er geen misbruik van gemaakt kan worden. Welke vormen van zorg kunnen straks met een pgb worden gefinancierd? Zoals we er nu tegenaan kijken, zal het pgb in eerste instantie bedoeld zijn voor begeleiding. Maar keuzen die daarin worden gemaakt, kunnen te zijner tijd ook worden doorgetrokken naar de budgetten die de gemeente verstrekt bij hulp in het huishouden of voor rolstoelen, om maar wat te noemen. Dat de pgb's voor extramurale verpleging, verzorging en behandeling niet meer mogelijk zijn, is te betreuren, maar daar heeft de gemeente geen oplossing voor. Hoe gaat de nieuwe regeling eruit zien? Een robuuste pgb-regeling zou ons inziens de volgende kenmerken kunnen hebben: Het pgb dient alléén als alternatief voor een individuele voorziening. Het volume van individuele voorzieningen willen we beperken door aan de voorkant scherper te kijken naar de eigen oplossingen van cliënten en het collectieve en algemene aanbod van de gemeente. Om voor een pgb in aanmerking te komen, maakt de cliënt een ondersteuningsplan waarin de inzet van het pgb wordt onderbouwd. De inzet van mantelzorg wordt alleen uit pgb betaald als deze buitenproportioneel is; in dat geval geldt bovendien een lager tarief dan voor professionals. De cliënt krijgt geen geld meer 'in handen' maar er komt een trekkingsrecht- of vouchersysteem. De klant krijgt een virtueel saldo dat hij digitaal kan raadplegen. De gemeente hanteert een systeem van lichte erkenningen voor potentiële hulpverleners en richt daartoe een website (marktplaats) in. Erkende aanbieders sturen door de klant gefiatteerde facturen naar de gemeente/een betaalkantoor. Wanneer is Amsterdam zo ver dat de nieuwe pgb-regeling kan worden ingevoerd? "We zijn de regeling nog volop aan het uitwerken. Of we in Amsterdam echt op deze manier gaan werken, moet nog worden vastgesteld door de gemeenteraad. Ons streven is, dat wij een fatsoenlijke pgbregeling hebben klaarliggen als de extramurale AWBZ-begeleiding van het rijk naar de gemeenten overgaat. Alles uiteraard op voorwaarde dat landelijke regelgeving dit niet onmogelijk maakt." 10

11 Naar de rechter omdat je het niet eens bent met de gemeente Jurisprudentie over het pgb De regels goed toepassen is mensenwerk. Logisch dat er dus wel eens verschil van mening optreedt over wat de gemeente wel of niet hoort te vergoeden binnen de grenzen van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Jaarlijks worden talloze zaken voorgelegd aan de rechter. Dan is er al bezwaar aangetekend en afgewezen; een normale procedurele stap die u moet zetten als u het niet eens bent met een beslissing van uw gemeente. Uit de rijke historie van het juridische steekspel om te krijgen waarop je rekent, leest u op deze pagina twee voorbeelden. Dure Billy... Een PGB-gebruiker heeft van de gemeente een brief gekregen waarin staat dat hij ruim 1000 euro aan pgb-gelden aan de gemeente moet terug betalen. Volgens de gemeente heeft mijnheer zijn pgb niet goed verantwoord. Mijnheer heeft namelijk gezegd dat hij het geld heeft besteed aan hulp bij het doen van boodschappen en het winkelen bij Ikea, naai- en verstelwerk, eenmalige klussen in en rond het huis, grote schoonmaak en reiskosten. De beslissing van de gemeente blijkt technisch gezien niet geheel correct. Voordat de gemeente geld terugvordert, moet zij namelijk een zogeheten herzieningsbesluit nemen, en dat is hier niet gebeurd. Wie A zegt, moet ook... Een mevrouw staat ingeschreven in gemeente A. Hier deelt ze met haar neef een woonboot. Deze neef heeft behoefte aan enige privacy, daarom verblijft mevrouw zo'n vier maanden per jaar op een camping in gemeente B. Daarnaast verblijft mevrouw ook gemiddeld vier maanden per jaar in Zweden. Gemeente A heeft mevrouw voor 3 uur per week huishoudelijke verzorging in natura toegekend. Hierbij krijgt mevrouw zorg via een organisatie die een contract heeft met gemeente A. Deze zorg is dan ook enkel te gebruiken in gemeente A. Mevrouw heeft echter een vaste hulp, die zij ook wil inzetten in gemeente B en in Zweden. Daarom wil mevrouw de toegekende zorg ontvangen in de vorm van een pgb, daarmee kan zij zelf haar vaste hulp in dienst nemen. De gemeente A heeft hier echter bezwaar tegen omdat het lastig te controleren valt wanneer mevrouw op haar adres in gemeente A verblijft. Mevrouw maakt bezwaar tegen deze beslissing en de gemeente A wijst dit af. Gemeente A beroept zich hierbij op WVG-jurisprudentie. In de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten, de voorganger van de Wmo) was opgenomen dat voorzieningen alleen gebruikt konden worden in de gemeente waar de aanvrager staat ingeschreven. De rechtbank is het echter niet eens met dit oordeel. Er staat volgens de Rechtbank nergens in de gemeentelijke Wmo-verordening en ook niet in de wettekst, dat een Wmo-voorziening - in dit geval de thuiszorg - enkel geleverd mag worden binnen één gemeente. Daarbij geeft de Rechtbank ook nog aan dat gemeente A niet voldoende rekening houdt met de omstandigheden van mevrouw. Zo is het voor mevrouw onmogelijk om zich in te schrijven bij gemeente B omdat zij op een camping niet permanent mag verblijven. De Rechtbank vindt tevens dat er geen zwaarwegende gronden zijn om mevrouw niet zelf te laten kiezen tussen zorg in natura en een pgb. Het verstrekte pgb zou namelijk gewoon te verantwoorden zijn. De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat mevrouw haar huishoudelijke verzorging gewoon in de vorm van een pgb moet kunnen krijgen. De pgb-gebruiker tekent bezwaar aan, maar dit betreft vooral de hoogte van het bedrag dat de gemeente wil terugvorderen. De gemeente verklaart het bezwaar gedeeltelijk gegrond en het terug te vorderen bedrag wordt ongeveer gehalveerd. Toch blijft de gemeente van mening dat mijnheer de pgb-gelden niet aan de betreffende soort klussen had mogen besteden. De pgb-gebruiker gaat in beroep bij de rechter. Deze wijst de gemeente op het ontbreken van het herzieningsbesluit, maar stelt dat de gemeente toch geld mag terug vorderen bij de pgb-gebruiker. De Wmo steekt volgens de rechter namelijk zó in elkaar dat iedere gemeente zijn eigen verantwoordingsregels mag hanteren. 11

12

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb?

Factsheet. De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren. Wat betekent dat voor mijn pgb? Factsheet De overheid gaat de langdurige zorg anders organiseren Wat betekent dat voor mijn pgb? 2 Hervorming langdurige zorg - Persoonsgebonden budget Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb)

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard

Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Trekkingsrecht PGB, Q&A voor gemeenten Hoeksche Waard Taken van de AWBZ (Rijk) naar de Wmo (gemeente). Wat verandert er? Vanaf 2015 gaan gemeenten taken uitvoeren die nu nog onder de AWBZ vallen: onder

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen

Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Budgetten en vergoedingen wat betreft zorgboerderijen Deze notitie is bedoeld om meer inzicht te geven over de budgetten en vergoedingen die op zorgboerderijen betrekking kunnen hebben als het gaat om

Nadere informatie

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar

Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar Hoe de zorgwetgeving verandert Vier wetten, drie loketten en één overgangsjaar In de zorg gaat er veel veranderen. De AWBZ gaat verdwijnen. Een groot deel van de AWBZ-zorg gaat over naar de Wmo, de Jeugdwet

Nadere informatie

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff

Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Wat staat ons te wachten in 2013 en daarna? Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek 2013 regeerakkoord Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg en pgb Zorgzwaartepakketten

Nadere informatie

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu?

Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? Ik heb een indicatiebesluit, wat nu? CZ zorgkantoren wijst u de weg versie 2, april Zelf zorg inkopen met een budget 2013 1 Inhoudsopgave 1 Ontvangen van het indicatiebesluit 4 2 Ontvangen van het pgb

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 Algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die nu een PGB hebben 3. PGB trekkingsrecht

Nadere informatie

Balans Professional Organizing 1

Balans Professional Organizing 1 PGB in vogelvlucht Ontstaan en soorten PGB s Indicatie aanvragen bij CIZ of BJ Zorgkantoren Verplichtingen PGB-houder CAK WMO Wie staat er voor u? Pyc Mori-Hemerik 47 jaar Rotterdam Balans Professional

Nadere informatie

Wegwijzer naar de AWBZ

Wegwijzer naar de AWBZ Wegwijzer naar de AWBZ Kinderen met een psychiatrische stoornis hebben soms veel zorg nodig. Als dat bij uw kind het geval is, dan kunt u gebruikmaken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Deze

Nadere informatie

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten:

Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: Op 1 januari 2015 verandert ons zorgstelsel. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) wordt dan vervangen door vier wetten: 1. De Wet langdurige zorg (Wlz) voor 24 uur intensieve zorg en toezicht

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave

Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave Vragen en antwoorden over het Persoonsgebonden budget (PGB) jeugdhulp, Inhoudsopgave 1. Wijzigingen per 1 januari 2015 algemeen 2. Meest gestelde vragen van mensen die vóór 2015 een PGB hadden 3. PGB:

Nadere informatie

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz

Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz Antwoorden op vragen over veranderingen Wmo/Awbz BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen? Met een brief van de gemeente Met een persoonlijk gesprek in 2015

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Ik woon in een zorginstelling

Ik woon in een zorginstelling Ik woon in een zorginstelling Wat verandert er voor mij in 2015? In deze folder leest u over de veranderingen in de zorg. Wat dat betekent voor mensen die wonen in een woonzorgcentrum of een andere zorg

Nadere informatie

Niet alles verandert in de zorg

Niet alles verandert in de zorg Over wat blijft en wat er verandert in de zorg 15 september 2014, Hercules Diessen Niet alles verandert in de zorg. Gelukkig maar! Er gaat veel veranderen in de zorg. Maar er blijft gelukkig ook veel hetzelfde;

Nadere informatie

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB

Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Antwoorden op de meest gestelde vragen over het Persoonsgebonden Budget: PGB Voorwoord Wie zorg nodig heeft kan dit in bepaalde gevallen zelf inkopen met een Persoons Gebonden Budget: het PGB Over dit

Nadere informatie

=============================================================================

============================================================================= WMO 1. Inleiding 2. Voorbeelden hulp en voorzieningen Wmo 3. Voorzieningen in nature of een persoonsgebonden budget 4. PGB mogelijk bij verschillende wetten 5. Eigen bijdrage bij pgb 6. Administratie bij

Nadere informatie

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013?

U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? U heeft een pgb. Wat verandert er in 2013? Hans van der Knijff programma Stand van zaken landelijke politiek Vergoedingsregeling Persoonlijke Zorg Zorgzwaartepakketten Overheveling begeleiding en kortdurend

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO

Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO Meest gestelde vragen en antwoorden Van AWBZ naar WMO In 2015 gaat er veel veranderen in de zorg. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 1. Wat gaat er veranderen

Nadere informatie

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Veranderingen rond werk en zorg. Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Informatie voor ouders van kinderen in het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs Veranderingen rond werk en zorg Jongeren in het praktijkonderwijs (pro) en

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff Januari 2014 Waar gaan we het over hebben? Hoe en waar vraag ik pgb aan? Stand van zaken landelijke politiek Pgb in Wet langdurige zorg (Wlz)

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

(HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl (HH-algemeen) In de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP

ALGEMEEN WMO VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP VEELGESTELDE VRAGEN OVER WMO EN JEUGDHULP Vanaf 2015 krijgt de gemeente er zorgtaken bij. Een deel van de zorg die nu via het zorgkantoor vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) loopt, gaat

Nadere informatie

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft?

AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? AWBZ-zorg in 2012: hoe krijgt u de zorg waar u recht op heeft? De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) regelt dat u de zorg krijgt die u bijvoorbeeld nodig heeft als u langdurig ziek bent. Of als

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Deze folder hoort bij het indicatiebesluit. Dat is de brief waarin staat dat u aanspraak kunt maken op zorg. We leggen hier uit wat de verschillende onderdelen van het indicatiebesluit

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget (pgb)

Persoonsgebonden budget (pgb) Persoonsgebonden budget (pgb) Welkomstwoord door Jocko Rensen, wethouder Wmo Toelichting persoonsgebonden budget Wmo door Aagje Meijer, projectleider 2 Wmo en pgb Algemene informatie veranderingen Inzoomen

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers

Persoonsgebonden budget in de Wmo. Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers Persoonsgebonden budget in de Wmo Handreiking voor Wmo-raden, cliëntenorganisaties en belangenbehartigers AVI-toolkit 9 12 februari 2014 1 Inhoud Persoonsgebonden budget in de Wmo... 3 1. Wat is het persoonsgebonden

Nadere informatie

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar?

Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wat is het en wie kan er gebruik van maken? Hoe werkt het pgb bij uw zorgverzekeraar? Wanneer u een indicatie hebt voor verpleging en/of verzorging kunt u hiervoor bij uw zorgverzekeraar een persoonsgebonden

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis 1 Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Hulp en ondersteuning thuis valt deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorg verzekering. Dit maakt

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB

Zin en onzin over het. Persoons Gebonden Budget PGB Zin en onzin over het Persoons Gebonden Budget PGB Dit e-book is aan jou persoonlijk verstrekt en mag niet zonder schriftelijke toestemming van Familycare Support worden doorgegeven aan derden. Familycare

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB)

PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Infoblad PERSOONSGEBONDEN BUDGET (PGB) Na 1 januari 2015 blijft het pgb mogelijk voor verschillende vormen van zorg en ondersteuning. u Wat is een pgb? Een pgb is een persoonsgebonden budget dat ingezet

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff 18 februari 2014 Oorsprong van het pgb VS: Centrum voor independent living eigen regie Nederland: actie jaren 70 Begin jaren 90 experiment

Nadere informatie

AWBZ. Financiering van zorg

AWBZ. Financiering van zorg AWBZ en WMO AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten - Volksverzekering - Premie opgenomen in loonheffing voor volksverzekeringen - 2012: ruim 12% afdracht via loonheffing Voor wie? - Ouderen - Mensen

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 -

Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - Heeft u zorg nodig? Dit zijn de mogelijkheden volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) - 1 - - 2 - Inhoud Heeft u hulp of zorg nodig? 4 Vier zorgwetten: welke wet regelt uw zorg? 4 Voor wie is de Wet langdurige

Nadere informatie

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2012. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat betekent dat voor mij? De zorg is de afgelopen tijd ingrijpend veranderd. Maar u kunt nog steeds een gemeentelijk persoonsgebonden budget (pgb) krijgen uit

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo)

Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Maatschappelijke ondersteuning (AWBZ/Wmo) Het kabinet wil dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat zorg en maatschappelijke ondersteuning zo dicht mogelijk

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp

Veranderingen in de zorg Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Jeugdzorg wordt Jeugdhulp Veranderingen in de zorg. Algemene Wet Bijzondere Ziekte Kosten. Het kabinet wil de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2015 ingrijpend hervormen. De taakverdeling ziet er vanaf 2015 op hoofdlijnen

Nadere informatie

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015?

Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Ik heb een persoonsgebonden budget (pgb) Wat verandert er voor mij in 2015? Deze folder gaat over de veranderingen in de zorg in 2015. En wat dat betekent voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wanneer kan ik Wlz aanvragen? Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan komt u misschien in aanmerking voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden voor volwassenen

Het Persoonsgebonden voor volwassenen Het Persoonsgebonden budget voor volwassenen Lwdvoorelkaar over werk, jeugd en zorg in de gemeente Leeuwarden inhoud Het Persoonsgebonden budget Het Persoonsgebonden budget Over het Pgb Een Pgb aanvragen

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp.

1. Alle dagbesteding inclusief vervoer gaat naar de gemeente (Wmo en Jeugdwet). Ook de dagbesteding van cliënten met een hoog zzp. 17 misverstanden over de Wet langdurige zorg (Wlz) Per 1 januari 2015 komt de Wet langdurige zorg (Wlz) in de plaats van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wlz is van toepassing op cliënten

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Heeft u langdurige zorg nodig?

Heeft u langdurige zorg nodig? Heeft u langdurige zorg nodig? U leest in deze folder hoe wij u op weg helpen 2017-1 - Datum uitgifte: januari 2017-2 - U heeft langdurige zorg nodig Als u niet langer met ondersteuning van mensen uit

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015?

Ik heb hulp en ondersteuning thuis. Wat verandert er in 2015? Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren. Maar soms heeft u hulp nodig. Voor ondersteuning in de huishouding.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2011 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013

Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Uitleg voorwaarden algemene tegemoetkoming Wtcg 2013 Voor de algemene tegemoetkoming vanuit de Wet chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 zijn de voorwaarden voor zorggebruik gewijzigd. Daarnaast

Nadere informatie

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis

wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis wmo wijzer hulp en ondersteuning thuis Inleiding Hulp en ondersteuning thuis Zorgvoorzieningen vallen deels onder de Wmo (gemeente) maar soms ook onder de AWBZ of uw zorgverzekering. Dit maakt het lastig

Nadere informatie

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016

Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Het Persoonsgebonden Budget in de WlZ en de Wmo in 2016 Hans van der Knijff 30 september 2015 Waar gaan we het over hebben? Waarom, hoe en waar vraag ik pgb aan? Pgb in Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant

EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant EMG-platform 8 april 2008 Hans van der Knijff, consultant Eigen keuze Pgb is een keuze Voordeel: eigen regie, ruime mogelijkheden Maar wel: zelf regelen Ook keuze mogelijk voor zorg in natura : alles wordt

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015

Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) 2015 Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Voordat u deze brochure leest Hebt u langdurige zorg nodig? Per 1 januari 2015 is er veel veranderd. In deze brochure

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Hulp in het huishouden. Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer. Wmo broch. 16-02-2010 10:10 Pagina 1 Hulp in het huishouden Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Kiezen voor een persoonsgebonden budget of zorg in natura? www.deventer.nl Wmo broch. 16-02-2010 10:10

Nadere informatie

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg

Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg Hebt u zorg nodig? Informatie over de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en het aanvragen van zorg JANUARI 2010 INHOUDSOPGAVE Waar gaat deze folder over? Welke zorg hoort bij de AWBZ? Vijf zorgfuncties

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE

BEREIKBAARHEID EN INFORMATIE Vragen en antwoorden Klankbordgroep In het najaar van 2014 hebben een aantal cliënten en mantelzorgers uit de zes Dongemondgemeenten (Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem)

Nadere informatie

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB)

Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Zelf zorg inkopen met een persoonsgebonden budget (PGB) Inleiding In Nederland bent u door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verzekerd voor zorg die u nodig heeft bij onder meer langdurige ziekte,

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ

De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ De weg naar zorg Zorgkantoren Coöperatie VGZ 1 www.vgz-zorgkantoren.nl 1Inleiding 2015 1. Inleiding 1 2. Hoe krijgt u Wlz-zorg? 3 3. Hoe wilt u de Wlz-zorg geleverd hebben? 5 4. Wat is uw eigen bijdrage?

Nadere informatie

Het indicatiebesluit

Het indicatiebesluit Het indicatiebesluit Een budget of zorg in natura In de brief met het indicatiebesluit staat op welke zorg u aanspraak kunt maken. Hoe u de zorg ontvangt, kan per soort zorg verschillen en is afhankelijk

Nadere informatie

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget

Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Kabinetsbeleid en persoonsgebonden budget Hans van der Knijff november 2013 Waar gaan we het over hebben? Stand van zaken landelijke politiek Regeerakkoord/zorgakkoord/beleidsbrief 25 april/begroting 2014/herfstakkoord

Nadere informatie

Aanpassing Hulp bij het Huishouden

Aanpassing Hulp bij het Huishouden Aanpassing Hulp bij het Huishouden november Nv N Zo Dalfsen, 31 oktober 2014 Aanpassing hulp bij het huishouden Pagina 0 Inhoud Aanpassing Hulp bij het Huishouden... 0 Inhoud... 1 Inleiding... 1 Visie

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat?

AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ-zorg aanvragen, hoe regelt u dat? AWBZ: zorg bij ziekte, handicap of ouderdom Als u zorg wilt die wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), onderzoekt het Centrum indicatiestelling

Nadere informatie

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar

Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Een Persoonsgebonden Budget bij de zorgverzekeraar Jouw Persoonsgebonden Budget (PGB) verpleging en verzorging Wat verandert er in 2015? De overheid wil de langdurige zorg toegankelijk, goed en betaalbaar

Nadere informatie

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET

PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET PERSOONSGEBONDEN BUDGETPLAN voor WMO PGB PLAN TER ONDERBOUWING VAN UW AANVRAAG VOOR EEN PERSOONSGEBONDEN BUDGET Korte toelichting op dit persoonsgebonden budgetplan U heeft een melding gedaan en u heeft

Nadere informatie

Waarom dit informatieboekje?

Waarom dit informatieboekje? Een pgb, en dan? 1 Waarom dit informatieboekje? Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf regelen welke zorg u inkoopt. Ook bepaalt u wanneer uw zorgverlener bij u langskomt. Erg prettig dus! Bij

Nadere informatie

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg

Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Hebt u langdurige zorg nodig? CZ zorgkantoor wijst u de weg Check www.ciz.nl of bel met het CIZ op 088 789 10 00 om te kijken of u zorg kunt krijgen die vergoed wordt vanuit de Wlz. Hoe komt u in aanmerking

Nadere informatie

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen

Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Een pgb, en dan? voor goede zorg zorg je samen Inhoud Waarom dit informatieboekje? 1 1 Zorgverleners zoeken 2 2 Zorgovereenkomsten en zorgbeschrijvingen maken 4 3 Huisbezoek 7 4 Jaarafrekening 7 5 Verandert

Nadere informatie

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen

Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Bijeenkomst van de participatieraad gemeente Buren: PGB in Wmo en jeugdhulp voor (psychisch) kwetsbare mensen Spreker van Per Saldo*: Kristine Durksz *Per saldo is een vereniging van PGB budgethouders

Nadere informatie

Verpleging & Verzorging

Verpleging & Verzorging Verpleging & Verzorging Professionele zorgverlening, gewoon bij u thuis U hebt de komende tijd thuiszorg nodig. U woont zelfstandig, in de omgeving waar u misschien al jaren woont. In deze vertrouwde omgeving

Nadere informatie

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf

INFORMATIE 2011. Eigen bijdrage Zorg met Verblijf INFORMATIE 2011 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf Voor wie is deze folder? Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar

Nadere informatie

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB).

Administratie- en advieskantoor voor mensen met het Persoons Gebonden Budget (PGB). Roomweg 157 a 7523 BM Enschede www.uwbudget.nl T: 053-4316765 06-52554807 (nood) E: info@uwbudget.nl PGB-SERVICE UW BUDGET U W P A R T N E R V O O R H E T P G B Administratie- en advieskantoor voor mensen

Nadere informatie

Ik heb hulp en ondersteuning thuis

Ik heb hulp en ondersteuning thuis Ik heb hulp en ondersteuning thuis Wat verandert er in 2015? Voor mensen vanaf 18 jaar die ondersteuning krijgen vanuit de AWBZ Meestal kunt u met hulp van familie of buren uw leven prima organiseren.

Nadere informatie