2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU"

Transcriptie

1 2005 SU Schoner met Saver! 2007 SU Jaarverslag Saver NV 2006

2 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Organisatieprofiel Saver in 2006 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Saver algemeen Midwaste Stichting De Kringloper

3 Verslag van de directie Voor u ligt het jaarverslag 2006 van Saver N.V. Een jaar waarin de economie kantelde van negatief naar positief én een jaar waarin Saver wederom gebouwd heeft aan een stevig financieel en operationeel fundament voor het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Saver dient als overheidsgedomineerde onderneming zorg te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvalstoffen tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven. In 2006 heeft er weliswaar geen uitbreiding plaatsgevonden van het aantal gemeenten waar Saver afval inzamelt, maar was het wel voor het eerst dat Saver het gehele jaar voor Saver-Rucphen Afval en Reiniging (S&R N.V.) in de gemeente Rucphen werkzaam is geweest. Dit komt ook nadrukkelijk tot uiting in de jaarcijfers. De omzet op het gebied van bedrijfsafval is in 2006 verder toegenomen. Dit duidt op een concurrerende dienstverlening én vertrouwen van het bedrijfsleven in Saver. Steeds meer bedrijven en instellingen maken gebruik van onder andere de innovatieve ondergrondse afvalinzameling van Saver. Van grote invloed op het resultaat van Saver zijn de internationale ontwikkelingen van de tarieven voor de zogenaamde monostromen (metaal, oud papier, glas, textiel, hout, etc.). Als gevolg van de grote vraag naar grondstoffen in het Verre Oosten heeft Saver in 2006 kunnen profiteren van de gunstige tariefsontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft Saver doen besluiten de oud papierinzameling volledig met eigen materieel te gaan uitvoeren. Werd er voorheen nog ingezameld met materieel en/of personeel van derden, nu is dat in handen van Saver. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, daar waar van oudsher verenigingen de oud papierinzameling middels het ter beschikking stellen van menskracht verzorgden, dit door Saver wordt gerespecteerd. In een goede samenwerking tussen verenigingen en Saver wordt getracht om op een veilige en doelmatige wijze zo veel mogelijk oud papier bij huishoudens in te zamelen. Saver heeft in 2006 haar constante aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken door het ISO 9001 certificaat te behalen. Tegelijkertijd werd ook het VCA**- certificaat behaald, zodat het begrip veiligheid nog verder is geconcretiseerd. Naast het behalen van deze certificaten is er fors geïnvesteerd in opleidingen, zowel voor het individu als collectief. De krapte op de arbeidsmarkt is sinds de tweede helft van 2006 ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Een duidelijke daling van het ziekteverzuim, als gevolg van een meer proactieve aanpak, heeft op een positieve wijze bijgedragen aan de werksfeer én het bedrijfsresultaat. In vervolg op het ontwikkelde afvalbeleid zijn er een aantal projecten geëffectueerd. Zo wenst, in navolging van de gemeenten Halderberge en Bergen op Zoom, ook de gemeente Roosendaal over te gaan tot afvalinzameling middels ondergrondse containers. Ook de voorbereidingen voor een nieuwe gezamenlijke milieustraat voor de gemeenten Halderberge en Roosendaal zijn in 2006 afgerond. Gedurende een half jaar is er een afvalcontroleur bij Saver actief om direct bij de daadwerkelijke afvalinzameling te controleren en te rapporteren aan de gemeenten. Saver heeft in 2006, in samenwerking met een aantal West-Brabantse gemeenten en de Regionale Milieudienst (RMD), een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor het gezamenlijk inzetten van snoeihout voor de opwekking van energie. De conclusie in dit rapport geeft aan dat er goede mogelijkheden zijn. In ieder geval zal bundeling leiden tot synergie-effecten en daarmee tot lagere verwerkingstarieven. Effectuering van dit project zal pas in 2007 kunnen worden gerealiseerd. Saver heeft in 2006 al een start gemaakt met het bechippen van minicontainers in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, zodat aanbiedingsregistratie kan worden uitgevoerd. Door de inmiddels ver doorgevoerde mechanisatie bij Saver vraagt dit project bijzondere aandacht om de bedrijfszekerheid te garanderen. De afronding hiervan wordt eerst verwacht in 2007, waarna ook de betrokken gemeenten eventueel een verder besluitvormingstraject kunnen ingaan. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3

4 De samenwerking met zowel Midwaste als Stichting de Kringloper is in 2006 verder geïntensiveerd. Met Midwaste (een joint-venture van zeven overheidsgedomineerde afvalinzamelbedrijven) zijn op diverse fronten successen geboekt. Zo zijn gunstige verwerkingcondities verkregen door het bundelen van afvalhoeveelheden van de verschillende partners en zijn er bovenregionale orders verworven, die worden uitgevoerd door Midwastedeelnemers. Een uitzonderlijke toegekende order is de inzameling en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor de Stichting NVMP (belangenorganisatie van producenten en importeurs). Midwaste heeft voor Zuid Nederland deze opdracht gekregen en aan Saver het gedeelte West-Brabant en Zeeland toebedeeld. Saver heeft dit overgedragen aan Stichting de Kringloper, waar zij al geruime tijd bestuurder van is. De Kringloper is voor West-Brabant van grote waarde als het gaat om hergebruik van producten, het creëren van loonvormende werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. De Stichting benadert de bovenstaande thema s op een zakelijke, bedrijfsmatige, wijze en is zo in staat om in samenwerking met Saver een bijdrage te leveren aan een sociale en duurzame samenleving. Saver heeft door de aard van haar logistieke dienstverlening, ook te maken met milieuproblematiek. Het is de wens van de aandeelhouders om daar waar bedrijfsmatig verantwoord nadrukkelijk aandacht te schenken aan schonere technieken. Saver heeft in 2006 elke investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. Eind 2006 heeft Saver een belangrijke stap gezet die medebepalend is voor haar toekomst. Haar huidige bedrijventerrein van ruim m2 is verkocht aan de gemeente Roosendaal, nagenoeg tegelijkertijd is een ander bestaand terrein aangekocht van ca m2. Met deze ontwikkeling creëert Saver een behoorlijk potentieel om haar activiteiten naar de toekomst verder uit te breiden en daarmee haar klanten nog beter van dienst te zijn. Saver zal in 2007 haar plannen verder gestalte geven om zo omstreeks haar tweede lustrum op een nieuwe locatie verder te kunnen groeien. In 2007 zal Saver op de ingeslagen weg verder gaan; dit wil zeggen met oog voor een goede kwaliteit/prijs verhouding, innovatief en ontzorgend voor onze klanten. Saver ziet, samen met haar vakbekwame medewerkers, de toekomst vol vertrouwen tegemoet! Roosendaal, juli 2007 Saver NV Wil van Leijsen Directeur VERSLAG VAN DE DIRECTIE

5 Kerncijfers Winst - en verliesrekening Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geînvesteerd vermogen Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Totaal vermogen (incl. voorzieningen) Balanstotaal Rentabiliteit Bedrijfsresultaat op geïnvesteerd vermogen 100% 100% 100% 100% Netto resultaat op eigen vermogen 21,49% 16,60% 9,80% 7,96% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 15,74% 10,40% 6,41% 5,42% Vermogenspositie Current ratio 1,78 0,49 0,83 0,79 Solvabiliteit EV 0,76 0,65 0,69 0,53 Overige Aantal voertuigen Hoeveelheid ingezameld afval (ton) KERNCIJFERS 5

6 Organisatieprofiel Historie Saver N.V. is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzameling- en reinigingsbedrijf, dat op 1 juli 1999 is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Deze gemeenten zijn aandeelhouder van Saver en daarnaast de belangrijkste opdrachtgevers. Saver is tevens bestuurder van Stichting De Kringloper en heeft een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Roosendaal en Moerdijk. Daarnaast heeft Saver een Publiek Private Samenwerking met de gemeente Rucphen onder de naam S&R N.V.. Missie Tussen wettelijke zorgtaak en professionele dienstverlening. Saver wil als overheidsgedomineerde organisatie een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen te verzorgen. Bedrijfsactiviteiten Saver houdt zich in West-Brabant bezig met een divers takenpakket, te weten: Inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen (rest, GFT, KGA, papier, grof vuil, glas, kleding en herbruikbare huisraad) Beheer en exploitatie milieustraten Transport Advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering) Servicelijn (klachten, omwisselingen en informatie) Straatreiniging Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Bedrijfsafval (in allerlei vormen) Vanuit strategisch oogpunt én ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling voert Saver tevens reparatie en onderhoud uit aan voertuigen van de eigen organisatie en van derden. Daarnaast heeft Saver de ambitie om zich te ontwikkelen tot een bedrijf waaraan gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen. Het zijn taken waarvoor de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid draagt SU 6 ORGANISATIEPROFIEL

7 Directie Organisatieprofiel Secretariaat Financiën en Automatisering Personeel en Organisatie Services Operations Projecten Verkoop Bedrijfsbureau Sectie Huishoudelijke Afval Sectie Bedrijven en Diensten Sectie Reiniging Sectie Milieustraten en Transport Sectie Onderhoud Werkplaats Magazijn Organisatiestructuur Saver is een organisatie met een platte organisatiestructuur. Hierdoor wordt het mogelijk om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, hetgeen bijdraagt aan een directe, snelle en kostengestuurde uitvoering van de werkzaamheden. Met deze organisatievorm wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, wat de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie vergroot. De activiteiten van Saver vormen een goedsluitend geheel op het gebied van afval en reiniging. Al de activiteiten zijn uit oogpunt van efficiency en effectiviteit ondergebracht in verschillende afdelingen en secties. Door uitbreiding van de inzameling van bedrijfsafval én de overname van reinigingsactiviteiten in de gemeente Rucphen is de sectie Bedrijven en Reiniging in 2006 opgesplitst in een sectie Reiniging en een sectie Bedrijven en Diensten. Hiermee is een duidelijkere functionele scheiding van activiteiten tot stand gebracht. Organisatiecultuur In 2005 heeft Saver een cultuurtraject ingezet onder begeleiding van een externe deskundige. In het verlengde hiervan is in 2006 nadrukkelijk aandacht besteed aan de volgende actiepunten: Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is geoptimaliseerd Er is aandacht besteed aan het schadepreventiebeleid met als doel reductie van schades onder jongere chauffeurs Het KAM-beleid is onderworpen aan een kwalitatieve verbetering Er is aandacht geweest voor agressie op de werkvloer Het beoordelingssysteem is vereenvoudigd Er is een KLOP-procedure (Klachten Oplossings Procedure) geïntroduceerd met het doel de medewerkers de gelegenheid te bieden om knel- en verbeterpunten uit de dagelijkse praktijk kenbaar te maken De structuur van het werkoverleg is zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin aangescherpt. Een cultuurverandering heeft tijd nodig. Ook de komende jaren staan er in dit kader verbeteracties gepland. Elke medewerker zal hieraan zijn/haar steentje moeten bijdragen en kan in dit kader verbetervoorstellen kenbaar maken. ORGANISATIEPROFIEL 7

8 Saver in 2006 Het verzorgingsgebied van Saver ligt in West-Brabant. In de publieke sector voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. In deze regio wonen bijna mensen op ruim adressen. Ook in de commerciële sector is Saver actief. In deze markt wordt circa 10% van de omzet behaald. Aan circa bedrijven verleende Saver diensten op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding en afvalmanagement. Klanten De inzameling van KWD-afval (Klanten, Winkels en Diensten) is in 2006 opnieuw toegenomen. Daarnaast heeft Saver in 2006 haar productenrange verder uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld archiefvernietiging en portaalarmcontainers aan het gamma toegevoegd. Deze uitbreiding heeft mede geleid tot een omzetstijging in het segment afzetcontainers. Hoewel actieve acquisitie noodzakelijk blijft om klanten voor de dienstverlening van Saver te winnen, heeft Saver in 2006 een aantal bijzondere klanten mogen verwelkomen. Bij een jachthaven en een bungalowpark zijn ondergrondse milieuparken gerealiseerd. Hierdoor wordt de afvoer van afval gewaarborgd zonder concessies te doen aan de omgeving. Voor instellingen in de zorgsector werden concepten ontwikkeld die speciaal gericht waren op deze branche. Door dit unieke concept heeft Saver de eerste contracten met zorginstellingen kunnen afsluiten. Tenslotte werd bij de gemeente Etten-Leur het contract voor papierinzameling verlengd. Promotionele activiteiten Saver heeft in 2006 verschillende evenementen gesponsord: het NK Tijdrijden in Oudenbosch, het Concours Hippique in Bergen op Zoom, Roosendaal Zingt in Roosendaal en diverse wieleractiviteiten in Woensdrecht. Daarnaast werden op lokaal niveau een aantal culturele evenementen in de Savergemeenten ondersteund. Tevens faciliteert Saver sinds enkele jaren de West-Brabantse voetbalclub RBC Roosendaal. Ontwikkelingen en Projecten In 2006 heeft Saver diverse projecten geëffectueerd. Ondergrondse containers In de gemeente Bergen op Zoom zijn in 2006 meer dan 200 ondergrondse containers opgeleverd én in bedrijf gesteld. Saver heeft daarbij het complete traject van aankoop, vergunningen, coördinatie van de plaatsing en ingebruikname begeleid. Daarnaast is in het derde kwartaal van 2006 gestart met het voorbereiden en het plaatsen van een even groot aantal ondergrondse containers in de gemeente Roosendaal. Tevens zijn ondergrondse containers geplaatst in de gemeente Halderberge én bij diverse nieuwbouwprojecten verspreid over het gehele Saver gebied. Chip (mini-container) Saver heeft in 2006 een start gemaakt met het bechippen van minicontainers in de kern Halsteren van de gemeente Bergen op Zoom. Circa minicontainers zijn voorzien van een chip om hiermee het aanbiedgedrag te registreren. Een dergelijke wijze van registreren is uniek in Nederland en dit systeem kan in de toekomst gebruikt worden om zogenaamde diftarsystemen in te voeren. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering. Dit wil zeggen dat iemand betaalt in functie van de soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden; de vervuiler betaalt. De afronding van dit project wordt verwacht in 2007, waarna ook de betrokken gemeenten mogelijk een verder besluitvormingstraject kunnen ingaan. 8 SAVER IN 2006

9 Saver in SU Biomassa Saver heeft in 2006, in samenwerking met een aantal West-Brabantse gemeenten en de Regionale Milieudienst (RMD), een onderzoek laten verrichten naar mogelijkheden voor het gezamenlijk inzetten van snoeihout voor de opwekking van energie. Uit de conclusie van dit rapport blijkt dat er goede mogelijkheden zijn. Het milieurendement kan in eerste instantie al verbeterd worden door al het vrijkomend groenafval in West-Brabant te bundelen en op te werken tot grondstof voor energie. Dit leidt tevens tot lagere verwerkingstarieven. Geconcludeerd kan worden dat het oprichten van een zogenaamde biomassacentrale in de regio een gigantische verbetering voor het milieu zou kunnen betekenen. Effectuering van dit project zal pas in 2007 kunnen worden gerealiseerd. Bladkorven In het verlengde van het opwerken van biomassa heeft Saver voor de gemeenten de mogelijkheid gecreëerd tot het inzamelen van bladafval door middel van bladkorven. Om deze bladkorven zonder te veel logistieke bewegingen te legen heeft Saver een speciale container laten ontwikkelen. Deze container lijkt op een soort reuzenstofzuiger die de bladkorven op een snelle en efficiënte manier kan ledigen. Met behulp van deze bladzuiger kunnen transportbewegingen worden bespaard, omdat licht afval in bulk kan worden afgevoerd. Reiniging (WAVE) In 2006 heeft Saver in samenwerking met onderzoeksbureau DHV een onderzoek gedaan naar verbeterpunten in het gezamenlijk perspectief met betrekking tot reiniging. Er is onderzocht of er door de vier Savergemeenten synergie behaald kan worden door op dit specifieke vakgebied meer samen te werken. In de gemeente Roosendaal is daartoe een proef uitgevoerd met de zogenaamde WAVE (Water Als Vitaal Element) om onkruid op een milieuvriendelijke wijze met heet water te verdelgen. Door de gunstige effecten is er in 2006 zowel vraag ontstaan vanuit bedrijven als vanuit gemeenten om ook hier onkruid te gaan bestrijden door middel van dit concept. Sorteerproeven Voor de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zijn in 2006 sorteerproeven uitgevoerd. Met de uitvoering van een sorteerproef wordt het mogelijk om de samenstelling van het huishoudelijk restafval in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten kunnen acties worden opgezet om bijvoorbeeld het scheidingsgedrag van de burger positief te beïnvloeden. Het meest nauwkeurige beeld van de samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt verkregen door al het vrijkomende afval te sorteren. Omdat dit ondoenlijk is, wordt een steekproef genomen welke representatief is voor al het afval in de betreffende gemeente. Deze methodiek sluit aan bij een door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde steekproef. Papierinzameling Sinds 1 september 2006 voert Saver de inzameling van oud papier in eigen beheer uit. Voorheen werd dit in de diverse gemeenten uitbesteed aan derden. Saver zamelt nu in op avonduren en op zaterdagen. Hiertoe zijn zogenaamde avondchauffeurs aangesteld. De inzameling vindt plaats in samenwerking met circa 69 verenigingen en scholen. Naast huis-aan-huis inzameling, zijn bij een aantal verenigingen en scholen ook containers geplaatst voor papierinzameling. Hiertoe heeft Saver 25 nieuwe zeecontainers aangeschaft. Automatisering In 2006 heeft Saver haar software in BAS (Bedrijfs Administratie Saver) verder ontwikkeld. Mede hierdoor is de verscheidenheid van programma s op de verschillende werkplekken geminimaliseerd. Ook het beheer van de ondergrondse containers wordt vanuit BAS geregeld. Hierdoor kon in 2006 gestart worden met de verkoop van Bedrijfspassen voor toegang op de ondergrondse containers. Na het actief maken van de bedrijfspas in BAS, kunnen alle vervolgstappen zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch worden uitgevoerd. Om al deze gegevens in goede banen te leiden zijn er nieuwe servers geïnstalleerd met de laatste database technieken. Tevens is de overstap gemaakt naar een glasvezelaansluiting voor internet en telefonie. SAVER IN

10 Saver in 2006 Afvalscheiding De samenstelling van het ingezamelde huishoudelijk afval in de Savergemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht zag er in 2006 als volgt uit: Grofvuil Overig GFT-afval Oud papier en karton Tuinafval Glas Textiel Puin Klein chemisch afval Wit- en bruingoed Huishoudelijk restafval Voertuigen en techniek Ook in 2006 is weer geïnvesteerd in het wagenpark. Zo zijn er twee wijkreinigingsvoertuigen vervangen. Daarnaast zijn er twee nieuwe zijladers, twee nieuwe haakarmwagens, een nieuwe kolkenzuiger en een nieuwe bedrijfsbus voor de storingsdienst in gebruik genomen. Tevens is er een bladzuiger aangeschaft waarmee onder andere de bladkorven kunnen worden leeggezogen. Type Aantal Inzamelvoertuigen 28 Voertuigen voor het inzamelen en transporteren van containers 15 Reinigingsvoertuigen 21 Overige 23 Digitale tachograaf Vanaf 1 mei 2006 is de wettelijke verplichting van kracht om nieuwe voertuigen te voorzien van een digitale tachograaf. Dit geldt ook voor de voertuigen van Saver. Drie van de nieuwe voertuigen die Saver heeft aangeschaft zijn dan ook voorzien van een digitale tachograaf. 10 SAVER IN 2006

11 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteit en veiligheid Saver heeft haar constante aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken door het behalen van het NEN-EN-ISO 9001:2000 certificaat. Het behalen van dit certificaat introduceert de kwaliteitsborging in de organisatie. Daarnaast is er een expliciete koppeling met klantenwensen en -tevredenheid. Naast kwaliteitsborging staat ook veiligheid bij Saver hoog in het vaandel. Dit wordt onderstreept door het behalen van het VCA**- certificaat in Naast het VCA-certificaat voor het operationeel personeel hebben de Sectiechefs en de KAM-coördinator een VOLcertificaat behaald. Het is voor Saver immers belangrijk dat elke medewerker de veiligheidsaspecten in acht neemt bij de uitvoering van de taken. Hiermee is het begrip veiligheid nog verder geconcretiseerd. Al in 2005 is Saver gestart met de voorbereidingen van de certificering door alle procedures te beschrijven en vervolgens in het digitale KAM-systeem te plaatsen. Naast procedures zijn ook diverse regelingen, formulieren en documenten in dit systeem terug te vinden. Iedere medewerker van Saver heeft inzage in dit systeem. Per 1 september 2006 is Saver officieel NEN-EN-ISO 9001:2000 én VCA** gecertificeerd. Op 26 september 2006 heeft de officiële uitreiking van beide certificaten plaatsgevonden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kantine van Saver SU Ongevallen en incidenten Het aantal gemelde (bijna)ongevallen is in 2006 gestegen ten opzichte van het aantal in Oorzaak Gevallen/gestruikeld/gestoten Vertild Verplaatsing container/hulpmiddel Lediging containers Beknelling Prik-/snij-incident Beet hond Beet teek Stroomstoot Auto-ongeval/aanrijding Gevaarlijke stoffen Reparatiehandeling Totaal KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM) 11

12 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) KAM-plan In 2006 is invulling gegeven aan diverse actiepunten uit het KAM-plan. Belangrijke elementen hieruit waren: Het optimaliseren van de overlegstructuur (randvoorwaarden vastgesteld en introductie van toolboxmeeting en overleg ISO- en VCA-projectgroep) Het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor elke milieustraat (inclusief oefening) Start met de introductie van een leveranciersbeoordeling Start KLOP-procedure (klachten en oplossingen procedure). De KLOPprocedure heeft ook tot diverse verbeteringen geleid, waaronder betere verlichting bij de fietsenstalling en uitbreiding van de matrix persoonsbeschermingsmiddelen (PBM-matrix). Milieu Saver heeft door de aard van haar logistieke dienstverlening ook te maken met milieuproblematiek. Het is de wens van de aandeelhouders om, daar waar bedrijfsmatig verantwoord, nadrukkelijk aandacht te schenken aan schonere technieken. Saver heeft in 2006 elke investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. In 2005 is Saver gestart met de implementatie van een preventief schadebeleid. Een en ander heeft er in 2006 toe geleid dat de gemiddelde schadefrequentie per voertuig weliswaar gelijk is gebleven, maar het gemiddeld schadebedrag per voertuig is gehalveerd. Met andere woorden: het aantal forse schadeposten is sterk gedaald. Ten opzichte van de branchegenoten scoort Saver goed op het gebied van schades. 12 KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM)

13 Sociaal Algemeen De krapte op de arbeidsmarkt is sinds de tweede helft van 2006 ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Om de dienstverlening nog beter te kunnen waarborgen heeft Saver in het najaar van 2006 de inzameling van oud papier geheel in eigen hand genomen. Daar waar Saver voorheen in een apart gedeelte van het inzamelingsgebied alleen de regie had, verzorgt Saver nu de papierinzameling met eigen materieel en personeel. De inzamelgebieden waarin verenigingen actief zijn worden hierbij gerespecteerd en Saver maakt net als voorheen gebruik van de vrijwilligers van de verenigingen. De papierinzameling bij verenigingen vindt veelal in de avonduren en op zaterdagen plaats. Met het oog op het rijtijdenbesluit heeft Saver ervoor gekozen hiervoor met name parttimers te werven met een zogenaamd min-maxcontract, die (vervroegd) gepensioneerd zijn of naast hun reguliere baan/zorgtaak nog een centje bij willen verdienen. Deze verandering heeft met name invloed gehad op het aantal medewerkers en de leeftijdsopbouw van de medewerkers in Personeelsbezetting Door het in eigen hand nemen van de papierinzameling is het aantal medewerkers in 2006 toegenomen, maar is het aantal fulltime equivalenten (fte) slechts in beperkte mate toegenomen. Gemiddelde personeelsbezetting in fte s (fulltime equivalenten; 1 fte = uur) in loondienst niet in loondienst in loondienst niet in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal Gemiddelde personeelsbezetting in loondienst in aantal Direct personeel Indirect personeel Totaal SOCIAAL 13

14 Sociaal Dienstjaren Door het werven van nieuw personeel én het feit dat een aantal medewerkers (vervroegd) gepensioneerd zijn, is het gemiddeld aantal dienstjaren in 2006 afgenomen. Leeftijdsopbouw Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 25 jaar is in 2006 sterk afgenomen. Deze afname is enerzijds het gevolg van het aantrekken van bovengenoemde doelgroep. Anderzijds heeft Saver in 2006 als gevolg van mechanisatie meer ervaren én oudere chauffeur/beladers in kunnen zetten Dienstjaren 8,28 8,43 8,35 35% 30% 29% 28% 30% Saver is een gezond bedrijf! 25% 20% 15% 10% 5% 6% 12% 23% 22% 20% 14% 14% % 24 jaar of jonger jaar jaar jaar 55 jaar of ouder Ziekteverzuim Met ingang van 1 januari 2006 heeft Saver haar ziekteverzuimbegeleiding bij Argo Advies ondergebracht. Naast de prettige samenwerking heeft ook de aanpak haar vruchten afgeworpen. In 2005 registreerde Saver de verzuimcijfers inclusief en exclusief arbeidstherapie. Vanaf 2006 wordt niet meer met arbeidstherapie maar met loonwaarde gerekend. Uitgaande van het ziekteverzuim in 2005 (exclusief arbeidstherapie) van 8,9% is het ziekteverzuim in 2006 gedaald naar 6,5%. Met name het kort verzuim en de gemiddelde meldingsfrequentie zijn sterk afgenomen. Een mooie prestatie waar Saver trots op kan zijn SU Totaal verzuim 6,5% 8,9% Lang verzuim (> 1 maand) 4,0% 4,1% Kort verzuim (< 1 maand) 2,6% 4,8% Gemiddelde meldingsfrequentie 1, SOCIAAL

15 Sociaal Opleidingen Ook in 2006 heeft Saver weer een bedrijfsopleidingsplan (BOP) opgesteld en uitgevoerd. Opnieuw is er geïnvesteerd in het opleiden en trainen van het personeel. Naast het opleiden van beladers tot belader/chauffeur en het organiseren van VCA- en VOL-opleidingen, hebben er diverse collectieve projecten plaats gevonden. Tillen en juiste lichaamshouding In het eerste kwartaal van 2006 is een basiscursus Tillen en juiste lichaamshouding georganiseerd met het doel het huidige ziekteverzuim te beperken en eventueel toekomstig ziekteverzuim te voorkomen. Na een theoriesessie is de trainer ook op de werkplek van de medewerker gaan kijken. De praktijk is immers niet altijd gelijk aan de theorie. Medewerkers hebben zinvolle tips gekregen en Saver zal deze training periodiek gaan herhalen. Integriteitproject Integriteit staat bij Saver hoog in het vaandel en het is dan ook van groot belang dat alle medewerkers overeenkomstig dit beeld handelen. Iedereen heeft echter een eigen beeld van integriteit. Om misverstanden te voorkomen en eventuele risico s te beperken heeft voor alle medewerkers een Integriteitproject plaatsgevonden. Na een kick-off op 21 augustus zijn diverse interviews gehouden en zijn procedures en reglementen bekeken om te kijken of en waar Saver nog verbeteringen aan kon brengen. Vervolgens zijn er groepssessies opgestart met het doel integriteit bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk en omgang met agressie en geweld Medewerkers krijgen bij de uitvoering van hun werkzaamheden steeds vaker met agressiviteit te maken. Ook worden er steeds hogere eisen aan de klantgerichtheid gesteld. Daarom heeft Saver voor het operationeel personeel een training Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk georganiseerd. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan omgang met agressie en geweld. Het was voor velen een leerzaam traject, waar Saver continue aandacht aan blijft besteden. Coaching in Efficiency Program (CiEP) Voor het kantoorpersoneel is een CiEP -training georganiseerd. CiEP (Coaching in Efficiency Program) staat vrij vertaald voor wat wérkt in werken. Uitgangspunt hierbij is de totstandkoming van een persoonlijk werksysteem op basis van de grondregels die bij bewust en effectief werk horen. Het werksysteem en de bijbehorende werkgewoonten stelt een medewerker in staat om gericht te werken vanuit regie, rust, overzicht en structuur. Tegelijkertijd groeit het inzicht én het vermogen van medewerkers om ook op organisatieniveau hun verantwoordelijkheid te nemen. De medewerkers hebben het project serieus en enthousiast opgepakt en uit de evaluatie is gebleken dat het een waardevolle training is geweest. Het is nu de uitdaging om de CiEP-principes te blijven handhaven en borgen binnen de organisatie. SOCIAAL 15

16 Saver algemeen Ondernemingsraad De Ondernemingsraad heeft in 2006 een positief advies uitgebracht met betrekking tot de verkoop van de huidige locatie aan Scherpdeel en de aankoop van de nieuwe locatie aan Stepvelden te Roosendaal. In het najaar van 2006 heeft de Ondernemingsraad besloten zijn functie neer te leggen. Persoonlijke afwegingen van de leden van de Ondernemingsraad hebben geleid tot dit besluit. De OR-leden zijn individueel tot de conclusie gekomen dat dit besluit op dat moment het beste was voor de onderneming Saver N.V. De Ondernemingsraad heeft benadrukt dat er géén sprake is geweest van enig conflict tussen de leden onderling of tussen de Ondernemingsraad en de bestuurder. De PV is altijd gezellig! Personeelsvereniging De Volle Bak In 2006 heeft de personeelsvereniging van Saver, PV De Volle Bak, verschillende activiteiten georganiseerd: 2007 SU Biljarten Culturele kroegentocht in Antwerpen Bowlen Vissen BBQ Miniworld Sinterklaas middag 16 SAVER ALGEMEEN

17 Midwaste Midwaste is in 2001 opgericht door overheidsgedomineerde inzamel- en reinigingsbedrijven in Brabant, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland. Binnen het partnerschap wordt samengewerkt op de kerngebieden inkoop, commercie en afvalstoffen. Inmiddels heeft Midwaste een inzamelgebied van acht provincies en zeven vaste partners waaronder Saver te Roosendaal. Midwaste is in cijfers het vijfde afvalbedrijf van Nederland en binnen de inzameling van huishoudelijk afval is Midwaste de derde partij. In 2006 heeft Midwaste een grote tender gewonnen, waarbij de complete inzameling van wit- en bruingoed in het kader van de producentenverantwoordelijkheid in Zuid Nederland werd aanbesteed. Saver heeft hierbij het gebied van Breda tot aan Vlissingen voor haar rekening genomen. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met Stichting de Kringloper. Een uitzonderlijke toegekende order is de inzameling en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor de Stichting NVMP (belangenorganisatie van producenten en importeurs). Midwaste heeft voor Zuid Nederland deze opdracht gekregen en Saver het gedeelte West-Brabant en Zeeland toebedeeld. Saver heeft dit vervolgens overgedragen aan Stichting de Kringloper, waar zij al geruime tijd bestuurder van is. In navolging van deze tender zijn Midwaste en Saver in overleg getreden met stichting Nedvang (Nederland van afval naar grondstof) om de inzameling van kunststofflacons in het kader van de producentenverantwoordelijkheid te gaan uitvoeren in het Saver gebied. MIDWASTE 17

18 Stichting De Kringloper Organisatieprofiel Stichting De Kringloper is voor West-Brabant van grote waarde als het gaat om hergebruik van producten, het creëren van loonvormende werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. Door de Kringloper worden de bovenstaande thema s op een zakelijke, bedrijfsmatige wijze benaderd. Zo wordt in samenwerking met Saver een bijdrage geleverd aan een sociale en duurzame samenleving. Historie Sinds mei 2004 is Saver bestuurder van Stichting De Kringloper. In 1984 is Stichting De Kringloper in Etten-Leur opgericht als vrijwilligersorganisatie die probeert het milieu te verbeteren, in dit geval via een schillenproject. In de loop der jaren hebben de schillen plaatsgemaakt voor huisraad, kleding en witgoed. Met andere woorden: de schillenboer is kringloopbedrijf geworden. In de periode heeft Stichting De Kringloper zich steeds meer ontwikkeld tot een regulier bedrijf. In 1998 is er een vestiging in Roosendaal bijgekomen en in 2000 heeft er nieuwbouw plaatsgevonden in Etten-Leur. In 2006 heeft de vestiging van Stichting Philip in Roosendaal zich bij Stichting De Kringloper aangesloten. Sinds 2006 wordt door Stichting De Kringloper ook de inzameling van al het witgoed (koelkasten, drogers, wasmachines, etc.) in heel West-Brabant en in een deel van Zeeland verzorgd. Stichting De Kringloper is een zelfstandig onderdeel van Saver en heeft de volgende doelstellingen: Het hergebruik van afvalproducten ten behoeve van de bevordering van het ecologische kringloopproces Het creëren van loonvormende werkgelegenheid Het begeleiden van langdurig baanlozen door werkervaring en scholing naar een bredere positie op de arbeidsmarkt. Om deze doelstellingen te realiseren exploiteert de stichting naast twee kringloopwarenhuizen in Roosendaal en Etten-Leur ook het Regionaal Overslag Station voor wit- en bruingoed in West Brabant (ROS). Daarnaast houdt de stichting zich bezig met arbeidstraining en - integratiewerkzaamheden. Inmiddels is De Kringloper een erkend leerbedrijf op het gebied van logistiek, administratie, detailhandel en witgoedreparatie. Daarmee is de oorspronkelijke milieudoelstelling heel nadrukkelijk aangevuld met het doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te helpen die te overbruggen. Met alle Brabantse gemeenten ten westen van de A16 heeft de stichting dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Kengetallen Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat Gemiddelde personeelsbezetting (in loondienst) (in fte) Gemiddelde personeelsbezetting (niet in loondienst) (in fte) Aantal uren gewerkt door vrijwilligers STICHTING DE KRINGLOPER

19 Colofon Tekst: Saver NV Foto s: Saver NV Ontwerp en productie: RB Consultancy, Roosendaal Druk: Letoprint, Roosendaal september 2007 Saver NV Postbus BA Roosendaal Telefoon: Fax: Milieustraten Milieustraat Bergen op Zoom: Van Konijnenburgweg PL Bergen op Zoom Tel: Milieustraat Halderberge: West-Vaardeke 96b 4731 ME Oudenbosch Tel: Milieustraat Roosendaal: Belder RK Roosendaal Tel: Milieustraat Woensdrecht: Noordstraat SE Woensdrecht Tel:

20 Schoner met Saver! 2005 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU

2005 SU. Schoner met Saver! 2008 SU 2005 SU Schoner met Saver! 2008 SU Jaarverslag Saver NV 2007 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Saver NV Saver in 2007 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Werken bij Saver Midwaste Stichting

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil

Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Deelsessie 3 Inzameling en recycling van grof huisvuil Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) Kees Lamain(Areareiniging) Meer recycling via de milieustraten Rene Huisman (RAD Hoeksche Waard) MEER RECYCLING

Nadere informatie

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011

Kilogram gescheiden ingezameld per inwoner per jaar Landelijke doelstelling. Resultaat Lingewaard 2011 Memo Onderwerp Afvalinzameling: vergelijking Zevenaar- 1 Inleiding Afvalscheiding is belangrijk. Door scheiding aan de bron (in de huishoudens) kunnen afvalcomponenten en fracties worden verkregen die

Nadere informatie

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid

Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Beleidsnotitie van afvalbeleid naar Grondstoffenbeleid Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Omgekeerd inzamelen... 4 4. Voorscheiding plastics... 5 5. Oud papier en karton... 5 6. GFT... 6 7. Conclusie...

Nadere informatie

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval

afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 Status: definitief 1,5 Grondstoffen Restafval 400 200 100 afvalinzameling Benchmarkanalyse Peiljaar 2012 50 25 12 Status: definitief 6 3 1,5 Restafval Grondstoffen Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement De NVRD verenigt Nederlandse

Nadere informatie

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Jaarverslag 2005 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Operations 11 Algemeen 11

Nadere informatie

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011

NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 NVRD Benchmark Afvalinzameling 2011 Benchmark Analyse (peiljaar 2010) Definitief In opdracht van NVRD Opgesteld door MWH B.V. Projectnummer M11B0027 Datum 4 april 2012 Postadres Postbus 5076 6802 EBARNHEM

Nadere informatie

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT

HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT HET NIEUWE INZAMELEN IN SLIEDRECHT Afval? SAMEN HALEN WE ERUIT WAT ERIN ZIT! Gemeentelijk Afvalcongres 19 maart 2015 Ing. D.J.B. Sakko Beleidsadviseur Proef droog en herbruikbaar liep af Bij oud papier

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 31 maart 2016 Agendapuntnummer : III, punt 5 Besluitnummer : 2028 Portefeuillehouder : Wethouder Jan van 't Zand Aan de gemeenteraad Onderwerp: Rapportage

Nadere informatie

Grondstof voor een beter milieu

Grondstof voor een beter milieu Afval is Grondstof voor een beter milieu ISO-14001 Haal meer uit afval Gescheiden inzameling De Gewestelijke Afvalstoffen Dienst (GAD) zorgt voor het inzamelen van het huishoudelijk afval in Gooi en Vechtstreek.

Nadere informatie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie

Masterclass Afval en Grondstof. Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Masterclass Afval en Grondstof Het Nederlandse Afvalbeleid in vogelvlucht, gemeenten in de circulaire economie Gemeentelijk Afvalcongres, 19 maart 2015 AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. Afvalmanagement Ladder van

Nadere informatie

Jaarplan 2014 gemeente Velsen

Jaarplan 2014 gemeente Velsen Jaarplan 2014 gemeente Velsen HVC Arnoud Kik Adviseur Gemeenten Versie: 28 april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2014 9 4. Planning uitwerking resterende

Nadere informatie

Informatiememorandum

Informatiememorandum Informatiememorandum Voorzitter Raad van Commissarissen Saver N.V. te Roosendaal 1. De organisatie en zijn context Saver N.V. is een regionaal afvalinzamel-, bewerkings- en reinigingsbedrijf en voert diensten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Concept kadernotitie Grondstoffenplan

Concept kadernotitie Grondstoffenplan Concept kadernotitie Grondstoffenplan Op 12 januari jl. heeft er een thema-avond voor het nieuw te vormen grondstoffenplan plaatsgevonden. Bij een grondstoffenplan ligt de nadruk meer op de inzameling

Nadere informatie

Onderwerp : Gezamenlijke afvalinzameling in Noord-Groningen

Onderwerp : Gezamenlijke afvalinzameling in Noord-Groningen Nummer : 09-02.2014 Onderwerp : Gezamenlijke afvalinzameling in Noord-Groningen Korte inhoud : Het college is voornemens toe te treden tot NV Fryslân Miljeu om de afvalinzameling in de gemeente Eemsmond

Nadere informatie

Informatieve raadsbijeenkomst

Informatieve raadsbijeenkomst Afvalbeleidsplan Sliedrecht 2014 en verder 4 september 2013 Informatieve raadsbijeenkomst 1 Doelstelling materiaalhergebruik: van 53 % 60 % 65% (2020) De gemeente neemt haar maatschappelijke verantwoording

Nadere informatie

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid

afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid afvalstoffenbeleid in Bellingwedde - proces besluitvorming - evaluatie gevoerd beleid en enkele projecten - voorzet nieuw beleid grondstoffenplan proces product termijn Beeld vormen presentatie startnotitie

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat

evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat evaluatie Proef zuiver inzamelen Invoeren PMD Lager brengtarief milieustraat Samenvatting Proef Zuiver Inzamelen: In en rond het dorp Blijham is in 2015 als proef het restafval eens per vier weken ingezameld

Nadere informatie

Jaarplan 2012 gemeente Velsen

Jaarplan 2012 gemeente Velsen Jaarplan 2012 gemeente Velsen januari 2012 HVCinzameling Miriam Dijst Adviseur Gemeenten 12 januari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Maatregelen afvalbeheerplan 6 3. Maatregelen 2012 7 4. Planning

Nadere informatie

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel

Optimalisatie onderzoek. Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Optimalisatie onderzoek Afvalinzameling in het Land van Cuijk en Boekel Programma Aanleiding onderzoek Tevredenheid burgers Benchmark afvalscheiding Agentschap NL Ontwikkelingen Onderzochte alternatieven

Nadere informatie

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen.

Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Burgerinitiatief inzameling plastic afvalstoffen. Opsterland, februari 2011. Samenvatting : In februari/maart 2010 hebben Milieudefensie afdeling Opsterland en de Vereniging voor Natuurbescherming te Gorredijk

Nadere informatie

Sociaal jaarverslag 2015

Sociaal jaarverslag 2015 Sociaal verslag 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemeen... 3 Terugblik 2015... 4 Personeel en Organisatie... 7 Vooruitblik 2016... 10 1 Inleiding In het verslag kijken we altijd terug naar wat er in

Nadere informatie

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad

Raadsmededeling. Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15. Het college van B&W. De raads- en duoburgerleden. Kopie aan. Afvalinzameling in de binnenstad Datum 6 januari 2004 Nr.: 04-15 Van Aan Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Kopie aan Onderwerp Afvalinzameling in de binnenstad Mededeling 1 INLEIDING Bij vaststelling van het Beleidsplan

Nadere informatie

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC

Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Met Droog en Herbruikbaar inzamelen naar 65% recycling van huishoudelijk afval?! Stefan de Beer HVC Afvalbrief Atsma De totale recycling van huishoudelijk afval dient te stijgen van 50 naar 65% in 2015

Nadere informatie

Beheer huishoudelijk afval

Beheer huishoudelijk afval Beheer huishoudelijk afval Gemeente Bergen 16 december 2010 Agenda Trend in het afvalbeheer Kaders afvalbeheer Nulmeting Afvalbeleidsplan Overdracht afvalbeheer Planning en vervolg Trend Ontwikkeling in

Nadere informatie

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden

Jaarverslag. Hét Kringloopbedrijf. Drechtsteden Jaarverslag 2009 Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Opnieuw & Co: Hét Kringloopbedrijf van de Drechtsteden Inleiding: Dit jaarverslag is bedoeld om alle geïnteresseerden een beeld te geven van het

Nadere informatie

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE

AFVALWIJZER. www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE AFVALWIJZER 2014 www.saver.nl KALENDER MET INZAMELDAGEN HUISHOUDELIJK AFVAL OP ACHTERZIJDE Samen met u willen Saver en de gemeente het papierverbruik verminderen. Dit betekent voor u dat u kunt kiezen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen voorstel afvalinzameling Wat verandert er voor mij als dit voorstel wordt ingevoerd? Restafval wordt één keer in de vier weken ingezameld Het voorstel gaat uit van een verlaging van

Nadere informatie

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen

Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Kringloopbedrijf n Roondgaank Nijverheidsstraat 19 17a 7461 AD Rijssen Maatschappelijke functie Inboedelservice Inleveren/ophalen goederen Ruim gevulde winkel Afvalbrengpunt Kringloopbedrijf n Roondgaank

Nadere informatie

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners

Van afval naar grondstof. Informatieavond voor inwoners Van afval naar grondstof Informatieavond voor inwoners Agenda 2 1. Welkom en inleiding (wethouder Jan van t Zand) 2. Presentatie Afvalbeheer (Paul de Bruin, IPR Normag) 3. Vragen en dialoog 4. Afsluiting

Nadere informatie

Dé afvalinzamelaar & verwerker van Noord Nederland

Dé afvalinzamelaar & verwerker van Noord Nederland Dé afvalinzamelaar & verwerker van Noord Nederland Omrin Afvalsturing Friesland NV NV Fryslân Miljeu 31 Friese gemeenten 17 Friese gemeenten aandeelhouder aandeelhouder ca. 100 mln omzet per jaar ca. 550

Nadere informatie

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Jaaroverzicht Saver NV 2008 1 Colofon Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Korien van Eyndhoven, Joost

Nadere informatie

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon:

>Profiel. GITP Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan BP Utrecht Telefoon: Executive Search, Werving en Selectie en Interim Management Ptolemaeuslaan 40 3528 BP Utrecht Telefoon: 030-6355213 www.gitp.nl >Profiel >SW/15.059 Onderwerp > Functie- en Competentieprofiel Adjunct Directeur

Nadere informatie

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente

Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Bestuurlijke aandachtspunten voor een duurzame, sociale en schone gemeente Met deze brochure wil de NVRD, de Koninklijke vereniging van gemeentelijke afval- en reinigingsdiensten, u als (nieuw) raadslid

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013

De Meerlanden: energie in de buurt. Raad Bloemendaal 28 juni 2013 De Meerlanden: energie in de buurt Raad Bloemendaal 28 juni 2013 Structuur Aandeelhouders Raad van Commissarissen Directie Staf Publieke Sector Vergisting-Compostering Private Sector Afval BOR Kerncijfers

Nadere informatie

SESSIE Marktplaats Nederland uur

SESSIE Marktplaats Nederland uur SESSIE Marktplaats Nederland 15.15 uur Twitter mee #afval2014 Sessie Markplaats Nederland Sessie voorzitter: Lieselot Decalf Sprekers: Jon Meijer, directeur Schone stad Rotterdam Hans Groenhuis, directeur

Nadere informatie

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in:

Coolsingel 65 3012 AC Rotterdam T (010) 27 59 000 welcome@0-to-9.nl www.0-to-9.nl gevestigd in: Omschrijving Cliënt Roteb Omschrijving Stadskrant Ordernummer 155.00.021 Datum 17 september 2012 Afval in de juiste bak Dat doe je goed! Binnenkort kunnen we niet meer om afvalscheiden

Nadere informatie

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen

Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Bijlage 1: Informatie over het beleidskader en de LAP-doelstellingen Formeel kader en beleidskader Gemeenten hebben op grond van de Wet milieubeheer een wettelijke zorgplicht voor de periodieke inzameling

Nadere informatie

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8 Jaarverslag 2004 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 Welzijn bij Saver 5 Personeel 6 Ziekteverzuim 7 Kwaliteit, Arbo en Milieu 8 Operations

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014

SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 SOCIAAL JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Algemene informatie over de RAD... 3 Terugblik 2014... 4 Vooruitblik 2015... 6 Personeelsaangelegenheden... 7 Opleiding... 8 Ziekteverzuim... 9 1 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Raadscommissie gemeente Heerenveen 27 augustus 2015 VANG-doelstelling huishoudelijk afval VANG=Van Afval Naar Grondstof Eén van de zeven prioriteiten

Nadere informatie

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid

Evaluatie Diftar. 2. Afval. Totale hoeveelheid 2. Afval Totale hoeveelheid Grafiek 1 Grafiek 1 geeft de totale som weer van het door de gemeente ingezamelde en ontvangen afval. Zichtbaar is dat de totale massa afval gestaag afneemt. Deze trend heeft

Nadere informatie

Naam en telefoon Portefeuillehouder

Naam en telefoon Portefeuillehouder Onderwerp Evaluatie proef afvalinzameling en pilots Datum Afdeling 6 december 2016 SLWE Naam en telefoon Portefeuillehouder A. de Smit, 9287 J. van der Schoot Waarover wil ik u informeren? Op 1 januari

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie Zaaknummer OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Raadsvoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door uw gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil tussen het tarief voor

Nadere informatie

Van afval naar grondstof in Goirle

Van afval naar grondstof in Goirle Van afval naar grondstof in Goirle Leny van der Ende Bureau Milieu & Werk 16 juni 2014 1 Wij doen onderzoek naar waarde in het afval Welke waardevolle grondstoffen zitten in Goirle nog in het afval Hoe

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluit

Raadsvoorstel en besluit Raadsvoorstel en besluit 2008-6621 Verordening reinigingsrecht Zwijndrecht 2009 18 november 2008 Aan de leden van de raad, Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van de artikelen

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK PLUSPAKKET AVRI 2014. Aanvullende dienstverlening op het gebied van afval en beheer van openbare ruimte in Regio Rivierenland

PRODUCTENBOEK PLUSPAKKET AVRI 2014. Aanvullende dienstverlening op het gebied van afval en beheer van openbare ruimte in Regio Rivierenland PRODUCTENBOEK PLUSPAKKET AVRI 2014 Aanvullende dienstverlening op het gebied van afval en beheer van openbare ruimte in Regio Rivierenland Auteur Avri Pascalle Thomassen Versie 3.0 Datum December 2013

Nadere informatie

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015

Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen. Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Evaluatie afvalproef / Realisatie VANG-doelstellingen Presentatie t.b.v. raadscommissie gemeente Heerenveen d.d. 27 augustus 2015 Uitgangspositie en kenmerken gemeente Heerenveen Aanbod restafval Friesland

Nadere informatie

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel Commissie Ruimte en Economie gemeente Mill en Sint Hubert 6 2017 Programma 1. Doelstelling 2. Veranderingen 3. EU aanbestedingen 4. Financiën 5. Oud papier en textiel

Nadere informatie

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55%

93% papier en karton 86% flessen /glas 85% gft (groente/fruit/tuinafval) klein chemisch afval / elektrische apparaten 68% 66% textiel / kleding 55% 1 2 4 papier en karton 93% flessen /glas 86% gft (groente/fruit/tuinafval) 85% klein chemisch afval / elektrische apparaten textiel / kleding 68% 66% grof snoeiafval 55% herbruikbare goederen (kringloop)

Nadere informatie

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen

De burgemeester, Mr. J.H.C. van Zanen voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Gemeenteraad Vergaderdatum 25 juni 2015 Jaargang en nummer 2015 59 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling

Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Veelgestelde vragen nieuw voorstel afvalinzameling Wanneer gaat het nieuwe voorstel in? In 2017. De inzameling van blik in de HERO-zakken (bij plastic en drankenkartons) kan mogelijk al eerder ingevoerd

Nadere informatie

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem

Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem Sorteeranalyse huishoudelijk afval 2009, Gemeente Doetinchem In opdracht van Gemeente Doetinchem Projectnummer M09B0123 Documentnaam S:\data\Project\Milz09\M09B0123\Rapportage\m09b0123.r04_juno.doc Postadres

Nadere informatie

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW).

Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007. 1. Raadsbesluit; 2. Analyse aanbiedingen Inkoopbureau West- Brabant (SIW). Aan de Raad Made, 18 december 2006 Raadsvergadering: 1 februari 2007 Nummer raadsnota: 8 Onderwerp: Aanbesteding gewijzigde huishoudelijke afvalinzameling per 1 april 2007 Portefeuillehouder: Bijlagen:

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: OLOGWB10. Onderwerp Tarieven rest- en GFT-afval 2012 Zaaknummer: OLOGWB10 Collegevoorstel Inleiding Het Afvalbeheerplan 2011 2015 is op 8 februari 2011 vastgesteld door de gemeenteraad. Eén van de maatregelen uit het plan is het vergroten van het verschil

Nadere informatie

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING

NVRD-BENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING NVRDBENCHMARK AFVALINZAMELING MANAGEMENTSAMENVATTING Organisatie: Gemeente Locatie: Stedelijkheidsgroep: Klasse 3 INLEIDING Voor u ligt de managementsamenvatting van de prestaties van in de NVRD benchmark

Nadere informatie

Afval inzameling in Houten

Afval inzameling in Houten Afval inzameling in Houten Historie Rol gemeente Wat is het beleid / doelstellingen? Hoe doen wij het? Kringloopwinkel Tussendoortje: Afvalrace! Historie Foto van vuilophaal 100 jaar geleden Historie Overslag

Nadere informatie

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren.

Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. Notitie tariefdifferentiatie huishoudelijk afval gemeente Aalburg Tussen solidariteit en rechtvaardigheid, het goede vasthouden en de knelpunten verbeteren. November 2012 Inleiding Op uw verzoek is een

Nadere informatie

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I

Jaarverslag Kringloopwinkel Helmond Noorddijk CX Helmond T E I Jaarverslag 2016 Kringloopwinkel Helmond Noorddijk 2 5705 CX Helmond T 0492 546 893 E info@kringloopwinkelhelmond.nl I www.kringloopwinkelhelmond.nl Kringloopwinkel Helmond, Jaarverslag 2016, 11-04-2017

Nadere informatie

Omruilactie was een groot succes dankzij u!

Omruilactie was een groot succes dankzij u! December 2011 Omruilactie was een groot succes dankzij u! Op 3 oktober heeft wethouder J. van Hal de nieuwe containers feestelijk uitgereikt aan de familie Krijnen aan de Hertesprong in Etten-Leur. Dat

Nadere informatie

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013

Bestuursmonitor Gemeente Twenterand. Zwolle, 15 mei 2013 Bestuursmonitor 2012 Gemeente Twenterand Zwolle, 15 mei 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 1 DOELSTELLINGEN... 1 LEESWIJZER... 1 2. INZAMELING GRONDSTOFFEN... 2 INZAMELRESULTATEN... 2 HERGEBRUIK... 2

Nadere informatie

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian

Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Raadsavond 9 mei 2016 Registratienummer 16.041 Portefeuillehouder Y. Peters-Adrian Opsteller M. Radema Onderwerp Invoering diftar Beslispunten 1. Invoeren van diftar op basis van volume/frequentie per

Nadere informatie

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder:

k 7 Bridle Aan burgemeester en wethouders ingekomen: reg.nr.: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Datum: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: G E M E Ï N Ĩ i. Bridle Aan burgemeester en wethouders Datum: 2 november 2012 Sector/stafafdeling: Grondgebied/BOR Portefeuillehouder: Wethouder Verbeek Ontworpen door: J. Oudeman par. afd.hfd ingekomen:

Nadere informatie

Inhoud. Afvalcoaches bij Dar

Inhoud. Afvalcoaches bij Dar Afvalcoaches bij Dar Anke Volkerink Linda Schravendeel Nikki Korzilius Inhoud Over Dar Afvalcoachprojecten Afvalcoach Nijmegen schoon heel gewoon Afvalcoachproject nieuwe afvalpassen Afvalcoach Druten-Beuningen

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

Aan de commissie Grondgebiedzaken

Aan de commissie Grondgebiedzaken Made, 28 augustus 2002 Commissievergadering d.d. 17 september 2002 Aan de commissie Grondgebiedzaken Agendapunt: Onderwerp: Inzameling Oud papier en Karton uit huishoudens Toelichting: INLEIDING: Uw commissie

Nadere informatie

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. gemeente Grave commissie Ruimte

Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel. gemeente Grave commissie Ruimte Bestuurscommissie Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel gemeente Grave commissie Ruimte 13-5-2014 Programma Wettelijk kader Beleidsuitgangspunten Reguliere taken Personele inzet reguliere taken BCA

Nadere informatie

sectorplan 8 Afval van verlichting

sectorplan 8 Afval van verlichting sectorplan Afval van verlichting 1 Achtergrondgegevens 1. Belangrijkste afvalstoffen Hoge- en lagedruk kwiklampen, hoge- en lagedruk natriumlampen en fluorescentiepoeder 2. Belangrijkste bronnen Dienstverlening,

Nadere informatie

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort

Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Doorrekening scenario s afvalbeheer gemeente Montfoort Door gemeente Montfoort zijn 4 toekomstige scenario s voor het afvalbeheer geformuleerd. Wat zijn de verwachte effecten indien deze scenario s worden

Nadere informatie

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden

Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar. in de gemeente Heusden Samenvatting haalbaarheidsstudie invoering diftar in de gemeente Heusden Zeist, juli 2005 2 Samenvatting Met de invoering van diftar wordt een bijdrage geleverd aan het realiseren van de volgende doelstellingen:

Nadere informatie

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling

Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Deelsessie 1 Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Anouk Teuns (gemeente Utrecht) Inzameling voor recycling Marchel van der Grift (NEDVANG) Gemeentelijke inzameling Ontwikkeling en

Nadere informatie

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik.

In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Gemeente Bunnik Verantwoording In het kader van het actualiseren van het gemeentelijk afvalbeleid is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Bunnik. Deze heeft plaatsgevonden van 30 maart t/m

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018

Voorstel aan de raad. Kenmerk 15.503838. Vergaderdatum 9 juni 2015. Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Voorstel aan de raad Opgesteld door Stadswerken Kenmerk 15.503838 Vergadering Commissie Stad en Ruimte Vergaderdatum 9 juni 2015 Geheim Nee Afval is Grondstof. Beleidsnota 2015-2018 Het College van burgemeesters

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies

Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Gemeente Harlingen AHA! marktonderzoek en marketingadvies Voorkeurenonderzoek afvalscheiding GFT Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van het voorkeurenonderzoek

Nadere informatie

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad,

Memo. de leden van de gemeenteraad. het college. Datum: 5 mei 2015. scenario s het nieuwe inzamelen. Geachte leden van de raad, Memo Aan: Van: de leden van de gemeenteraad het college Datum: 5 mei 2015 Betreft: scenario s het nieuwe inzamelen Geachte leden van de raad, Afval is grondstof. Ons afval is rijk aan grondstoffen die

Nadere informatie

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN

MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN MATERIALENDECREET & VLAREMA Isabelle Van de Populiere Sales & Data Manager MEER en BETERE selectieve inzameling bij BEDRIJVEN NoonTalk@Elexys 28.06.2012 Nieuw wetgevend kader Europese kaderrichtlijn afvalstoffen

Nadere informatie

Diftar in andere gemeenten

Diftar in andere gemeenten Diftar in andere gemeenten Uitgangspunten, tarieven en resultaten 19 april 2011 Inhoudsopgave 1 Apeldoorn 3 1.1 Beleid 3 1.1.1 Tarieven 3 1.1.2 Inzameling (halen en brengen) 3 1.2 Resultaten 4 1.2.1 Reductie

Nadere informatie

Meer huishoudelijk afval recyclen

Meer huishoudelijk afval recyclen Meer huishoudelijk afval recyclen Is 2/3 recyclen haalbaar? Ja, met een Grondstoffenakkoord Erik de Baedts AGENDA 1. 2. 3. 4. 5. AMSTERDAM 2012 Afvalbrief Meer waarde uit afval (september 2011) Milieudruk

Nadere informatie

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart!

Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016. Een folder om te bewaren Hou m apart! Nou jaaaa! Wijzigingen afvalinzameling Veenendaal per 1 januari 2016 Een folder om te bewaren Hou m apart! Een betere wereld begint bij je zelf! Per 1 januari 2016 zal de afvalinzameling in Veenendaal

Nadere informatie

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel

Meer waarde uit afval. Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Meer waarde uit afval Oriëntatie commissie Papendrecht 10 februari 2016, Dion van Steensel Inhoud 1. Aanleiding/kader 2. Stand van zaken Papendrecht 3. Verbetervoorstellen 4. Verwachte effecten 1. Aanleiding/kader

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno

Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven. Evaluatie. Opdrachtgever: Peter van der Linden. Auteur: Paul Wacanno Papierproef minicontainers Bennekel, Eindhoven Evaluatie Opdrachtgever: Peter van der Linden Auteur: Paul Wacanno Datum: 16/04/2013 Inhoudsopgave 1. Achtergronden... 3 2. Resultaten... 3 3. Projectorganisatie...

Nadere informatie

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen

Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen Bijlage Verlaging van afvalstoffenheffing door uitvoering van de Raamovereenkomst verpakkingen mei 2009 Pagina 1 van 7 Samenvatting In deze bijlage wordt inzicht gegeven in de mate waarin als gevolg van

Nadere informatie

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015

in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant 26 juni 2015 Doss. no. 14C136 Tilburg, 26 juni 2015 Afvalbenchmark 2014 in de Regio West-Brabant De AfvalSpiegel Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities

Afval is een Keus. Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval. NVRD Regio Noord Nederland 20 juni Definities Afval is een Keus Scheiding en nasortering Grof huishoudelijk (rest)afval Maarten Goorhuis Senior beleidsmedewerker, NVRD NVRD Regio Noord Nederland 20 juni 2013 Definities Grof huishoudelijk afval Afvalstoffen

Nadere informatie

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle

Sorteeranalyse grof huishoudelijk restafval 2014. In opdracht van gemeente Brielle In opdracht van gemeente Brielle verslag Doss. no. 13A585 Tilburg, 13 januari 2015 In opdracht van gemeente Brielle Bureau Milieu & Werk BV Kraaivenstraat 21-15 Postbus 10311 5000 JH Tilburg Tel: 013-5434400

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein

2015-153. BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein BIJLAGE 2: Scenario's afvalbeleidsplan Nieuwegein Behorend bij raadsinformatieavond 8 januari 2015 Toelichting op de gebruikte termen vindt u aan het einde van dit document 2015-153 Scenario 1: Geen nieuwe

Nadere informatie

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V.

Bedrijfspresentatie. Euroforce B.V. Bedrijfspresentatie Algemeen is opgericht in 2001 en is begonnen als uitzendorganisatie, inmiddels heeft Euroforce zich ontwikkeld tot een breder dienstverlenende organisatie en hebben we veel ervaring

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO)

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) Fractie: Naam: Onderwerp: Beantwoording PU NOORDOOSTPOLDER Wiemer Haagsma Concern voor Werk / Het Goed / afvalinzameling x Ja, kan verspreid via nieuwsbrief

Nadere informatie