2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2005 SU. Schoner met Saver! 2007 SU"

Transcriptie

1 2005 SU Schoner met Saver! 2007 SU Jaarverslag Saver NV 2006

2 Inhoud Verslag van de directie Kerncijfers Organisatieprofiel Saver in 2006 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Sociaal Saver algemeen Midwaste Stichting De Kringloper

3 Verslag van de directie Voor u ligt het jaarverslag 2006 van Saver N.V. Een jaar waarin de economie kantelde van negatief naar positief én een jaar waarin Saver wederom gebouwd heeft aan een stevig financieel en operationeel fundament voor het realiseren van haar bedrijfsdoelstellingen. Saver dient als overheidsgedomineerde onderneming zorg te dragen voor een doelmatige inzameling en verwerking van afvalstoffen tegen maatschappelijk aanvaardbare tarieven. In 2006 heeft er weliswaar geen uitbreiding plaatsgevonden van het aantal gemeenten waar Saver afval inzamelt, maar was het wel voor het eerst dat Saver het gehele jaar voor Saver-Rucphen Afval en Reiniging (S&R N.V.) in de gemeente Rucphen werkzaam is geweest. Dit komt ook nadrukkelijk tot uiting in de jaarcijfers. De omzet op het gebied van bedrijfsafval is in 2006 verder toegenomen. Dit duidt op een concurrerende dienstverlening én vertrouwen van het bedrijfsleven in Saver. Steeds meer bedrijven en instellingen maken gebruik van onder andere de innovatieve ondergrondse afvalinzameling van Saver. Van grote invloed op het resultaat van Saver zijn de internationale ontwikkelingen van de tarieven voor de zogenaamde monostromen (metaal, oud papier, glas, textiel, hout, etc.). Als gevolg van de grote vraag naar grondstoffen in het Verre Oosten heeft Saver in 2006 kunnen profiteren van de gunstige tariefsontwikkelingen. Deze ontwikkeling heeft Saver doen besluiten de oud papierinzameling volledig met eigen materieel te gaan uitvoeren. Werd er voorheen nog ingezameld met materieel en/of personeel van derden, nu is dat in handen van Saver. Hierbij dient te worden opgemerkt dat, daar waar van oudsher verenigingen de oud papierinzameling middels het ter beschikking stellen van menskracht verzorgden, dit door Saver wordt gerespecteerd. In een goede samenwerking tussen verenigingen en Saver wordt getracht om op een veilige en doelmatige wijze zo veel mogelijk oud papier bij huishoudens in te zamelen. Saver heeft in 2006 haar constante aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering ook daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken door het ISO 9001 certificaat te behalen. Tegelijkertijd werd ook het VCA**- certificaat behaald, zodat het begrip veiligheid nog verder is geconcretiseerd. Naast het behalen van deze certificaten is er fors geïnvesteerd in opleidingen, zowel voor het individu als collectief. De krapte op de arbeidsmarkt is sinds de tweede helft van 2006 ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Een duidelijke daling van het ziekteverzuim, als gevolg van een meer proactieve aanpak, heeft op een positieve wijze bijgedragen aan de werksfeer én het bedrijfsresultaat. In vervolg op het ontwikkelde afvalbeleid zijn er een aantal projecten geëffectueerd. Zo wenst, in navolging van de gemeenten Halderberge en Bergen op Zoom, ook de gemeente Roosendaal over te gaan tot afvalinzameling middels ondergrondse containers. Ook de voorbereidingen voor een nieuwe gezamenlijke milieustraat voor de gemeenten Halderberge en Roosendaal zijn in 2006 afgerond. Gedurende een half jaar is er een afvalcontroleur bij Saver actief om direct bij de daadwerkelijke afvalinzameling te controleren en te rapporteren aan de gemeenten. Saver heeft in 2006, in samenwerking met een aantal West-Brabantse gemeenten en de Regionale Milieudienst (RMD), een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden voor het gezamenlijk inzetten van snoeihout voor de opwekking van energie. De conclusie in dit rapport geeft aan dat er goede mogelijkheden zijn. In ieder geval zal bundeling leiden tot synergie-effecten en daarmee tot lagere verwerkingstarieven. Effectuering van dit project zal pas in 2007 kunnen worden gerealiseerd. Saver heeft in 2006 al een start gemaakt met het bechippen van minicontainers in Halsteren, gemeente Bergen op Zoom, zodat aanbiedingsregistratie kan worden uitgevoerd. Door de inmiddels ver doorgevoerde mechanisatie bij Saver vraagt dit project bijzondere aandacht om de bedrijfszekerheid te garanderen. De afronding hiervan wordt eerst verwacht in 2007, waarna ook de betrokken gemeenten eventueel een verder besluitvormingstraject kunnen ingaan. VERSLAG VAN DE DIRECTIE 3

4 De samenwerking met zowel Midwaste als Stichting de Kringloper is in 2006 verder geïntensiveerd. Met Midwaste (een joint-venture van zeven overheidsgedomineerde afvalinzamelbedrijven) zijn op diverse fronten successen geboekt. Zo zijn gunstige verwerkingcondities verkregen door het bundelen van afvalhoeveelheden van de verschillende partners en zijn er bovenregionale orders verworven, die worden uitgevoerd door Midwastedeelnemers. Een uitzonderlijke toegekende order is de inzameling en sortering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) voor de Stichting NVMP (belangenorganisatie van producenten en importeurs). Midwaste heeft voor Zuid Nederland deze opdracht gekregen en aan Saver het gedeelte West-Brabant en Zeeland toebedeeld. Saver heeft dit overgedragen aan Stichting de Kringloper, waar zij al geruime tijd bestuurder van is. De Kringloper is voor West-Brabant van grote waarde als het gaat om hergebruik van producten, het creëren van loonvormende werkgelegenheid en arbeidsre-integratie. De Stichting benadert de bovenstaande thema s op een zakelijke, bedrijfsmatige, wijze en is zo in staat om in samenwerking met Saver een bijdrage te leveren aan een sociale en duurzame samenleving. Saver heeft door de aard van haar logistieke dienstverlening, ook te maken met milieuproblematiek. Het is de wens van de aandeelhouders om daar waar bedrijfsmatig verantwoord nadrukkelijk aandacht te schenken aan schonere technieken. Saver heeft in 2006 elke investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. Eind 2006 heeft Saver een belangrijke stap gezet die medebepalend is voor haar toekomst. Haar huidige bedrijventerrein van ruim m2 is verkocht aan de gemeente Roosendaal, nagenoeg tegelijkertijd is een ander bestaand terrein aangekocht van ca m2. Met deze ontwikkeling creëert Saver een behoorlijk potentieel om haar activiteiten naar de toekomst verder uit te breiden en daarmee haar klanten nog beter van dienst te zijn. Saver zal in 2007 haar plannen verder gestalte geven om zo omstreeks haar tweede lustrum op een nieuwe locatie verder te kunnen groeien. In 2007 zal Saver op de ingeslagen weg verder gaan; dit wil zeggen met oog voor een goede kwaliteit/prijs verhouding, innovatief en ontzorgend voor onze klanten. Saver ziet, samen met haar vakbekwame medewerkers, de toekomst vol vertrouwen tegemoet! Roosendaal, juli 2007 Saver NV Wil van Leijsen Directeur VERSLAG VAN DE DIRECTIE

5 Kerncijfers Winst - en verliesrekening Omzet Bedrijfsresultaat Netto resultaat Balans Vaste activa Vlottende activa Vlottende passiva Geînvesteerd vermogen Eigen vermogen (incl. voorzieningen) Totaal vermogen (incl. voorzieningen) Balanstotaal Rentabiliteit Bedrijfsresultaat op geïnvesteerd vermogen 100% 100% 100% 100% Netto resultaat op eigen vermogen 21,49% 16,60% 9,80% 7,96% Bedrijfsresultaat op balanstotaal 15,74% 10,40% 6,41% 5,42% Vermogenspositie Current ratio 1,78 0,49 0,83 0,79 Solvabiliteit EV 0,76 0,65 0,69 0,53 Overige Aantal voertuigen Hoeveelheid ingezameld afval (ton) KERNCIJFERS 5

6 Organisatieprofiel Historie Saver N.V. is een regionaal en lokaal gebonden afvalinzameling- en reinigingsbedrijf, dat op 1 juli 1999 is opgericht door de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. Deze gemeenten zijn aandeelhouder van Saver en daarnaast de belangrijkste opdrachtgevers. Saver is tevens bestuurder van Stichting De Kringloper en heeft een gemeenschappelijke regeling met de gemeenten Roosendaal en Moerdijk. Daarnaast heeft Saver een Publiek Private Samenwerking met de gemeente Rucphen onder de naam S&R N.V.. Missie Tussen wettelijke zorgtaak en professionele dienstverlening. Saver wil als overheidsgedomineerde organisatie een meedenkende partner zijn om op een maatschappelijk verantwoorde en doelmatige wijze bij de aandeelhouders, andere overheden, het bedrijfsleven en particulieren het inzamelen, het be- en verwerken van afval en het reinigen van de openbare ruimte en bedrijfsterreinen te verzorgen. Bedrijfsactiviteiten Saver houdt zich in West-Brabant bezig met een divers takenpakket, te weten: Inzameling van alle huishoudelijke afvalstoffen (rest, GFT, KGA, papier, grof vuil, glas, kleding en herbruikbare huisraad) Beheer en exploitatie milieustraten Transport Advies en projecten (ondersteuning van bestuurlijke en politieke besluitvorming op het gebied van afvalverwijdering en reiniging door middel van deskundig advies en correcte uitvoering) Servicelijn (klachten, omwisselingen en informatie) Straatreiniging Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Bedrijfsafval (in allerlei vormen) Vanuit strategisch oogpunt én ter ondersteuning van de eigen ontwikkeling voert Saver tevens reparatie en onderhoud uit aan voertuigen van de eigen organisatie en van derden. Daarnaast heeft Saver de ambitie om zich te ontwikkelen tot een bedrijf waaraan gemeentelijke uitvoerende taken kunnen worden overgedragen. Het zijn taken waarvoor de gemeentelijke overheid verantwoordelijkheid draagt SU 6 ORGANISATIEPROFIEL

7 Directie Organisatieprofiel Secretariaat Financiën en Automatisering Personeel en Organisatie Services Operations Projecten Verkoop Bedrijfsbureau Sectie Huishoudelijke Afval Sectie Bedrijven en Diensten Sectie Reiniging Sectie Milieustraten en Transport Sectie Onderhoud Werkplaats Magazijn Organisatiestructuur Saver is een organisatie met een platte organisatiestructuur. Hierdoor wordt het mogelijk om een efficiënte bedrijfsvoering te realiseren, hetgeen bijdraagt aan een directe, snelle en kostengestuurde uitvoering van de werkzaamheden. Met deze organisatievorm wordt een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers, wat de betrokkenheid van de medewerkers bij de organisatie vergroot. De activiteiten van Saver vormen een goedsluitend geheel op het gebied van afval en reiniging. Al de activiteiten zijn uit oogpunt van efficiency en effectiviteit ondergebracht in verschillende afdelingen en secties. Door uitbreiding van de inzameling van bedrijfsafval én de overname van reinigingsactiviteiten in de gemeente Rucphen is de sectie Bedrijven en Reiniging in 2006 opgesplitst in een sectie Reiniging en een sectie Bedrijven en Diensten. Hiermee is een duidelijkere functionele scheiding van activiteiten tot stand gebracht. Organisatiecultuur In 2005 heeft Saver een cultuurtraject ingezet onder begeleiding van een externe deskundige. In het verlengde hiervan is in 2006 nadrukkelijk aandacht besteed aan de volgende actiepunten: Het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers is geoptimaliseerd Er is aandacht besteed aan het schadepreventiebeleid met als doel reductie van schades onder jongere chauffeurs Het KAM-beleid is onderworpen aan een kwalitatieve verbetering Er is aandacht geweest voor agressie op de werkvloer Het beoordelingssysteem is vereenvoudigd Er is een KLOP-procedure (Klachten Oplossings Procedure) geïntroduceerd met het doel de medewerkers de gelegenheid te bieden om knel- en verbeterpunten uit de dagelijkse praktijk kenbaar te maken De structuur van het werkoverleg is zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin aangescherpt. Een cultuurverandering heeft tijd nodig. Ook de komende jaren staan er in dit kader verbeteracties gepland. Elke medewerker zal hieraan zijn/haar steentje moeten bijdragen en kan in dit kader verbetervoorstellen kenbaar maken. ORGANISATIEPROFIEL 7

8 Saver in 2006 Het verzorgingsgebied van Saver ligt in West-Brabant. In de publieke sector voor de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht. In deze regio wonen bijna mensen op ruim adressen. Ook in de commerciële sector is Saver actief. In deze markt wordt circa 10% van de omzet behaald. Aan circa bedrijven verleende Saver diensten op het gebied van afvalinzameling, gladheidbestrijding en afvalmanagement. Klanten De inzameling van KWD-afval (Klanten, Winkels en Diensten) is in 2006 opnieuw toegenomen. Daarnaast heeft Saver in 2006 haar productenrange verder uitgebreid. Zo zijn bijvoorbeeld archiefvernietiging en portaalarmcontainers aan het gamma toegevoegd. Deze uitbreiding heeft mede geleid tot een omzetstijging in het segment afzetcontainers. Hoewel actieve acquisitie noodzakelijk blijft om klanten voor de dienstverlening van Saver te winnen, heeft Saver in 2006 een aantal bijzondere klanten mogen verwelkomen. Bij een jachthaven en een bungalowpark zijn ondergrondse milieuparken gerealiseerd. Hierdoor wordt de afvoer van afval gewaarborgd zonder concessies te doen aan de omgeving. Voor instellingen in de zorgsector werden concepten ontwikkeld die speciaal gericht waren op deze branche. Door dit unieke concept heeft Saver de eerste contracten met zorginstellingen kunnen afsluiten. Tenslotte werd bij de gemeente Etten-Leur het contract voor papierinzameling verlengd. Promotionele activiteiten Saver heeft in 2006 verschillende evenementen gesponsord: het NK Tijdrijden in Oudenbosch, het Concours Hippique in Bergen op Zoom, Roosendaal Zingt in Roosendaal en diverse wieleractiviteiten in Woensdrecht. Daarnaast werden op lokaal niveau een aantal culturele evenementen in de Savergemeenten ondersteund. Tevens faciliteert Saver sinds enkele jaren de West-Brabantse voetbalclub RBC Roosendaal. Ontwikkelingen en Projecten In 2006 heeft Saver diverse projecten geëffectueerd. Ondergrondse containers In de gemeente Bergen op Zoom zijn in 2006 meer dan 200 ondergrondse containers opgeleverd én in bedrijf gesteld. Saver heeft daarbij het complete traject van aankoop, vergunningen, coördinatie van de plaatsing en ingebruikname begeleid. Daarnaast is in het derde kwartaal van 2006 gestart met het voorbereiden en het plaatsen van een even groot aantal ondergrondse containers in de gemeente Roosendaal. Tevens zijn ondergrondse containers geplaatst in de gemeente Halderberge én bij diverse nieuwbouwprojecten verspreid over het gehele Saver gebied. Chip (mini-container) Saver heeft in 2006 een start gemaakt met het bechippen van minicontainers in de kern Halsteren van de gemeente Bergen op Zoom. Circa minicontainers zijn voorzien van een chip om hiermee het aanbiedgedrag te registreren. Een dergelijke wijze van registreren is uniek in Nederland en dit systeem kan in de toekomst gebruikt worden om zogenaamde diftarsystemen in te voeren. Diftar staat voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering. Dit wil zeggen dat iemand betaalt in functie van de soort en de hoeveelheid afval die wordt aangeboden; de vervuiler betaalt. De afronding van dit project wordt verwacht in 2007, waarna ook de betrokken gemeenten mogelijk een verder besluitvormingstraject kunnen ingaan. 8 SAVER IN 2006

9 Saver in SU Biomassa Saver heeft in 2006, in samenwerking met een aantal West-Brabantse gemeenten en de Regionale Milieudienst (RMD), een onderzoek laten verrichten naar mogelijkheden voor het gezamenlijk inzetten van snoeihout voor de opwekking van energie. Uit de conclusie van dit rapport blijkt dat er goede mogelijkheden zijn. Het milieurendement kan in eerste instantie al verbeterd worden door al het vrijkomend groenafval in West-Brabant te bundelen en op te werken tot grondstof voor energie. Dit leidt tevens tot lagere verwerkingstarieven. Geconcludeerd kan worden dat het oprichten van een zogenaamde biomassacentrale in de regio een gigantische verbetering voor het milieu zou kunnen betekenen. Effectuering van dit project zal pas in 2007 kunnen worden gerealiseerd. Bladkorven In het verlengde van het opwerken van biomassa heeft Saver voor de gemeenten de mogelijkheid gecreëerd tot het inzamelen van bladafval door middel van bladkorven. Om deze bladkorven zonder te veel logistieke bewegingen te legen heeft Saver een speciale container laten ontwikkelen. Deze container lijkt op een soort reuzenstofzuiger die de bladkorven op een snelle en efficiënte manier kan ledigen. Met behulp van deze bladzuiger kunnen transportbewegingen worden bespaard, omdat licht afval in bulk kan worden afgevoerd. Reiniging (WAVE) In 2006 heeft Saver in samenwerking met onderzoeksbureau DHV een onderzoek gedaan naar verbeterpunten in het gezamenlijk perspectief met betrekking tot reiniging. Er is onderzocht of er door de vier Savergemeenten synergie behaald kan worden door op dit specifieke vakgebied meer samen te werken. In de gemeente Roosendaal is daartoe een proef uitgevoerd met de zogenaamde WAVE (Water Als Vitaal Element) om onkruid op een milieuvriendelijke wijze met heet water te verdelgen. Door de gunstige effecten is er in 2006 zowel vraag ontstaan vanuit bedrijven als vanuit gemeenten om ook hier onkruid te gaan bestrijden door middel van dit concept. Sorteerproeven Voor de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom zijn in 2006 sorteerproeven uitgevoerd. Met de uitvoering van een sorteerproef wordt het mogelijk om de samenstelling van het huishoudelijk restafval in kaart te brengen. Afhankelijk van de resultaten kunnen acties worden opgezet om bijvoorbeeld het scheidingsgedrag van de burger positief te beïnvloeden. Het meest nauwkeurige beeld van de samenstelling van het huishoudelijk restafval wordt verkregen door al het vrijkomende afval te sorteren. Omdat dit ondoenlijk is, wordt een steekproef genomen welke representatief is voor al het afval in de betreffende gemeente. Deze methodiek sluit aan bij een door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ontwikkelde steekproef. Papierinzameling Sinds 1 september 2006 voert Saver de inzameling van oud papier in eigen beheer uit. Voorheen werd dit in de diverse gemeenten uitbesteed aan derden. Saver zamelt nu in op avonduren en op zaterdagen. Hiertoe zijn zogenaamde avondchauffeurs aangesteld. De inzameling vindt plaats in samenwerking met circa 69 verenigingen en scholen. Naast huis-aan-huis inzameling, zijn bij een aantal verenigingen en scholen ook containers geplaatst voor papierinzameling. Hiertoe heeft Saver 25 nieuwe zeecontainers aangeschaft. Automatisering In 2006 heeft Saver haar software in BAS (Bedrijfs Administratie Saver) verder ontwikkeld. Mede hierdoor is de verscheidenheid van programma s op de verschillende werkplekken geminimaliseerd. Ook het beheer van de ondergrondse containers wordt vanuit BAS geregeld. Hierdoor kon in 2006 gestart worden met de verkoop van Bedrijfspassen voor toegang op de ondergrondse containers. Na het actief maken van de bedrijfspas in BAS, kunnen alle vervolgstappen zonder tussenkomst van de gebruiker automatisch worden uitgevoerd. Om al deze gegevens in goede banen te leiden zijn er nieuwe servers geïnstalleerd met de laatste database technieken. Tevens is de overstap gemaakt naar een glasvezelaansluiting voor internet en telefonie. SAVER IN

10 Saver in 2006 Afvalscheiding De samenstelling van het ingezamelde huishoudelijk afval in de Savergemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal en Woensdrecht zag er in 2006 als volgt uit: Grofvuil Overig GFT-afval Oud papier en karton Tuinafval Glas Textiel Puin Klein chemisch afval Wit- en bruingoed Huishoudelijk restafval Voertuigen en techniek Ook in 2006 is weer geïnvesteerd in het wagenpark. Zo zijn er twee wijkreinigingsvoertuigen vervangen. Daarnaast zijn er twee nieuwe zijladers, twee nieuwe haakarmwagens, een nieuwe kolkenzuiger en een nieuwe bedrijfsbus voor de storingsdienst in gebruik genomen. Tevens is er een bladzuiger aangeschaft waarmee onder andere de bladkorven kunnen worden leeggezogen. Type Aantal Inzamelvoertuigen 28 Voertuigen voor het inzamelen en transporteren van containers 15 Reinigingsvoertuigen 21 Overige 23 Digitale tachograaf Vanaf 1 mei 2006 is de wettelijke verplichting van kracht om nieuwe voertuigen te voorzien van een digitale tachograaf. Dit geldt ook voor de voertuigen van Saver. Drie van de nieuwe voertuigen die Saver heeft aangeschaft zijn dan ook voorzien van een digitale tachograaf. 10 SAVER IN 2006

11 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) Kwaliteit en veiligheid Saver heeft haar constante aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering daadwerkelijk zichtbaar kunnen maken door het behalen van het NEN-EN-ISO 9001:2000 certificaat. Het behalen van dit certificaat introduceert de kwaliteitsborging in de organisatie. Daarnaast is er een expliciete koppeling met klantenwensen en -tevredenheid. Naast kwaliteitsborging staat ook veiligheid bij Saver hoog in het vaandel. Dit wordt onderstreept door het behalen van het VCA**- certificaat in Naast het VCA-certificaat voor het operationeel personeel hebben de Sectiechefs en de KAM-coördinator een VOLcertificaat behaald. Het is voor Saver immers belangrijk dat elke medewerker de veiligheidsaspecten in acht neemt bij de uitvoering van de taken. Hiermee is het begrip veiligheid nog verder geconcretiseerd. Al in 2005 is Saver gestart met de voorbereidingen van de certificering door alle procedures te beschrijven en vervolgens in het digitale KAM-systeem te plaatsen. Naast procedures zijn ook diverse regelingen, formulieren en documenten in dit systeem terug te vinden. Iedere medewerker van Saver heeft inzage in dit systeem. Per 1 september 2006 is Saver officieel NEN-EN-ISO 9001:2000 én VCA** gecertificeerd. Op 26 september 2006 heeft de officiële uitreiking van beide certificaten plaatsgevonden tijdens een feestelijke bijeenkomst in de kantine van Saver SU Ongevallen en incidenten Het aantal gemelde (bijna)ongevallen is in 2006 gestegen ten opzichte van het aantal in Oorzaak Gevallen/gestruikeld/gestoten Vertild Verplaatsing container/hulpmiddel Lediging containers Beknelling Prik-/snij-incident Beet hond Beet teek Stroomstoot Auto-ongeval/aanrijding Gevaarlijke stoffen Reparatiehandeling Totaal KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM) 11

12 Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM) KAM-plan In 2006 is invulling gegeven aan diverse actiepunten uit het KAM-plan. Belangrijke elementen hieruit waren: Het optimaliseren van de overlegstructuur (randvoorwaarden vastgesteld en introductie van toolboxmeeting en overleg ISO- en VCA-projectgroep) Het opstellen van een bedrijfsnoodplan voor elke milieustraat (inclusief oefening) Start met de introductie van een leveranciersbeoordeling Start KLOP-procedure (klachten en oplossingen procedure). De KLOPprocedure heeft ook tot diverse verbeteringen geleid, waaronder betere verlichting bij de fietsenstalling en uitbreiding van de matrix persoonsbeschermingsmiddelen (PBM-matrix). Milieu Saver heeft door de aard van haar logistieke dienstverlening ook te maken met milieuproblematiek. Het is de wens van de aandeelhouders om, daar waar bedrijfsmatig verantwoord, nadrukkelijk aandacht te schenken aan schonere technieken. Saver heeft in 2006 elke investering voor haar voertuigen getoetst op de best beschikbare schone techniek in relatie tot het bedrijfsmatig gewenste resultaat. In 2005 is Saver gestart met de implementatie van een preventief schadebeleid. Een en ander heeft er in 2006 toe geleid dat de gemiddelde schadefrequentie per voertuig weliswaar gelijk is gebleven, maar het gemiddeld schadebedrag per voertuig is gehalveerd. Met andere woorden: het aantal forse schadeposten is sterk gedaald. Ten opzichte van de branchegenoten scoort Saver goed op het gebied van schades. 12 KWALITEIT, ARBO EN MILIEU (KAM)

13 Sociaal Algemeen De krapte op de arbeidsmarkt is sinds de tweede helft van 2006 ook bij Saver voelbaar. Het pakket arbeidsvoorwaarden, de scholing én de werksfeer hebben Saver met oog voor kwaliteit de mogelijkheid gegeven om de ontstane vacatures in te vullen. Om de dienstverlening nog beter te kunnen waarborgen heeft Saver in het najaar van 2006 de inzameling van oud papier geheel in eigen hand genomen. Daar waar Saver voorheen in een apart gedeelte van het inzamelingsgebied alleen de regie had, verzorgt Saver nu de papierinzameling met eigen materieel en personeel. De inzamelgebieden waarin verenigingen actief zijn worden hierbij gerespecteerd en Saver maakt net als voorheen gebruik van de vrijwilligers van de verenigingen. De papierinzameling bij verenigingen vindt veelal in de avonduren en op zaterdagen plaats. Met het oog op het rijtijdenbesluit heeft Saver ervoor gekozen hiervoor met name parttimers te werven met een zogenaamd min-maxcontract, die (vervroegd) gepensioneerd zijn of naast hun reguliere baan/zorgtaak nog een centje bij willen verdienen. Deze verandering heeft met name invloed gehad op het aantal medewerkers en de leeftijdsopbouw van de medewerkers in Personeelsbezetting Door het in eigen hand nemen van de papierinzameling is het aantal medewerkers in 2006 toegenomen, maar is het aantal fulltime equivalenten (fte) slechts in beperkte mate toegenomen. Gemiddelde personeelsbezetting in fte s (fulltime equivalenten; 1 fte = uur) in loondienst niet in loondienst in loondienst niet in loondienst Direct personeel Indirect personeel Totaal Gemiddelde personeelsbezetting in loondienst in aantal Direct personeel Indirect personeel Totaal SOCIAAL 13

14 Sociaal Dienstjaren Door het werven van nieuw personeel én het feit dat een aantal medewerkers (vervroegd) gepensioneerd zijn, is het gemiddeld aantal dienstjaren in 2006 afgenomen. Leeftijdsopbouw Het aantal medewerkers in de leeftijdscategorie tot 25 jaar is in 2006 sterk afgenomen. Deze afname is enerzijds het gevolg van het aantrekken van bovengenoemde doelgroep. Anderzijds heeft Saver in 2006 als gevolg van mechanisatie meer ervaren én oudere chauffeur/beladers in kunnen zetten Dienstjaren 8,28 8,43 8,35 35% 30% 29% 28% 30% Saver is een gezond bedrijf! 25% 20% 15% 10% 5% 6% 12% 23% 22% 20% 14% 14% % 24 jaar of jonger jaar jaar jaar 55 jaar of ouder Ziekteverzuim Met ingang van 1 januari 2006 heeft Saver haar ziekteverzuimbegeleiding bij Argo Advies ondergebracht. Naast de prettige samenwerking heeft ook de aanpak haar vruchten afgeworpen. In 2005 registreerde Saver de verzuimcijfers inclusief en exclusief arbeidstherapie. Vanaf 2006 wordt niet meer met arbeidstherapie maar met loonwaarde gerekend. Uitgaande van het ziekteverzuim in 2005 (exclusief arbeidstherapie) van 8,9% is het ziekteverzuim in 2006 gedaald naar 6,5%. Met name het kort verzuim en de gemiddelde meldingsfrequentie zijn sterk afgenomen. Een mooie prestatie waar Saver trots op kan zijn SU Totaal verzuim 6,5% 8,9% Lang verzuim (> 1 maand) 4,0% 4,1% Kort verzuim (< 1 maand) 2,6% 4,8% Gemiddelde meldingsfrequentie 1, SOCIAAL

15 Sociaal Opleidingen Ook in 2006 heeft Saver weer een bedrijfsopleidingsplan (BOP) opgesteld en uitgevoerd. Opnieuw is er geïnvesteerd in het opleiden en trainen van het personeel. Naast het opleiden van beladers tot belader/chauffeur en het organiseren van VCA- en VOL-opleidingen, hebben er diverse collectieve projecten plaats gevonden. Tillen en juiste lichaamshouding In het eerste kwartaal van 2006 is een basiscursus Tillen en juiste lichaamshouding georganiseerd met het doel het huidige ziekteverzuim te beperken en eventueel toekomstig ziekteverzuim te voorkomen. Na een theoriesessie is de trainer ook op de werkplek van de medewerker gaan kijken. De praktijk is immers niet altijd gelijk aan de theorie. Medewerkers hebben zinvolle tips gekregen en Saver zal deze training periodiek gaan herhalen. Integriteitproject Integriteit staat bij Saver hoog in het vaandel en het is dan ook van groot belang dat alle medewerkers overeenkomstig dit beeld handelen. Iedereen heeft echter een eigen beeld van integriteit. Om misverstanden te voorkomen en eventuele risico s te beperken heeft voor alle medewerkers een Integriteitproject plaatsgevonden. Na een kick-off op 21 augustus zijn diverse interviews gehouden en zijn procedures en reglementen bekeken om te kijken of en waar Saver nog verbeteringen aan kon brengen. Vervolgens zijn er groepssessies opgestart met het doel integriteit bespreekbaar te maken binnen de organisatie. Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk en omgang met agressie en geweld Medewerkers krijgen bij de uitvoering van hun werkzaamheden steeds vaker met agressiviteit te maken. Ook worden er steeds hogere eisen aan de klantgerichtheid gesteld. Daarom heeft Saver voor het operationeel personeel een training Klantvriendelijk Handelen in de Praktijk georganiseerd. Daarbij werd specifiek aandacht besteed aan omgang met agressie en geweld. Het was voor velen een leerzaam traject, waar Saver continue aandacht aan blijft besteden. Coaching in Efficiency Program (CiEP) Voor het kantoorpersoneel is een CiEP -training georganiseerd. CiEP (Coaching in Efficiency Program) staat vrij vertaald voor wat wérkt in werken. Uitgangspunt hierbij is de totstandkoming van een persoonlijk werksysteem op basis van de grondregels die bij bewust en effectief werk horen. Het werksysteem en de bijbehorende werkgewoonten stelt een medewerker in staat om gericht te werken vanuit regie, rust, overzicht en structuur. Tegelijkertijd groeit het inzicht én het vermogen van medewerkers om ook op organisatieniveau hun verantwoordelijkheid te nemen. De medewerkers hebben het project serieus en enthousiast opgepakt en uit de evaluatie is gebleken dat het een waardevolle training is geweest. Het is nu de uitdaging om de CiEP-principes te blijven handhaven en borgen binnen de organisatie. SOCIAAL 15

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8

Financiën & Automatisering 4. Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Jaarverslag 2005 INHOUD Voorwoord Organisatieprofiel 2 Kerncijfers 3 Financiën & Automatisering 4 Personeel & Organisatie 5 KAM 5 Cultuurtraject 6 Opleidingen 7 Kengetallen 8 Operations 11 Algemeen 11

Nadere informatie

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009

Colofon. Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Jaaroverzicht Saver NV 2008 1 Colofon Uitgave Saver NV Postbus 1032 4700 BA Roosendaal juli 2009 Redactie, vomgeving en productie Kreateam Communicatie bv, Wouw (Tineke van Dam, Korien van Eyndhoven, Joost

Nadere informatie

Jaarverslag 2003 Saver N.V.

Jaarverslag 2003 Saver N.V. Jaarverslag 2003 Saver N.V. Voorwoord Hierbij presenteert Saver u haar eerste jaarverslag. Met enige trots kijk ik terug op de afgelopen jaren, waarin Saver in relatief korte tijd veel heeft bereikt. Saver

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave De toekomst zijn we zelf 5 Financieel 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Profiel van de Raad van Commissarissen 9 Corporate Governance Code 10 Kerncijfers

Nadere informatie

NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011. Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf

NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011. Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf NV ROVA Holding Samenvattend jaarrapport 2011 Over de ambities van een duurzaam, gemeentelijk dienstenbedrijf Voorwoord 3 Profiel ROVA 5 De afvalinzameling omgekeerd 9 Voorlichting en educatie 15 Een duurzame

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 6 - Missie, Visie & Strategie - Cogas en de maatschappij - Belangrijkste ontwikkelingen 2014 - Infra & Beheer - Energiemanagement

Nadere informatie

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006

DELTA N.V. The multi-utility company. Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 DELTA N.V. The multi-utility company Jaarverslag 2006 delta jaarverslag 2006 1 71 DELTA, the multi-utility company DELTA is een bedrijf met een breed

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009

WELZORG MVO-BELEID. Duurzaam in beweging. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. december 2009 december 2009 WELZORG Duurzaam in beweging MVO-BELEID Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 1 Inhoudsopgave Welzorg in t kort Introductie Welzorg in t kort 2 Boodschap van de CEO 3 MVO-beleid Beleidsverklaring

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 INTOS

Jaarverslag 2014 INTOS Jaarverslag 2014 INTOS 2 Inhoudsopgave 5 6 8 13 22 24 29 31 Voorwoord Algemeen Missie, visie Verslag IWGM Verslag Ondernemingsraad Arbeidsontwikkeling Resultaten Onze aanpak Detacheren/Begeleid werken

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG

OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2014 OBT DUURZAAMHEIDSVERSLAG OBT bv, juni 2015 De cijfers van dit verslag zijn tot stand gekomen vanuit de milieu- en kwaliteits management systemen van de twee OBT bedrijven in Den Haag en Leiden. Beide

Nadere informatie

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers

Inhoud. 1 Algemeen 3. 2 Verslagen 9. 3 Jaarcijfers 29. 4 Toekomst 35. 5 Personele informatie 37. Missie en Visie Organigram Kerncijfers Inhoud 1 Algemeen 3 Missie en Visie Organigram Kerncijfers 2 Verslagen 9 Verslag Algemeen Bestuur Verslag Raad van Commissarissen Verslag Directie Verslag Ondernemingsraad > 3 Jaarcijfers 29 Geconsolideerde

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan.

Met genoegen bieden wij u ons jaarverslag over 2012, inclusief duurzaamheidsverslag, aan. Jadestraat 1 1812 RD Alkmaar Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Telefoon (072) 5411 311 Fax: (072) 5411 344 www.hvcgroep,nl ING 65,10,04.500 Rabobank 37,64,50,010 K.v.K. nr, 37061260 BTW nr NL 8106,96,459,6,01

Nadere informatie

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag

HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag HVC Jaarverslag 2012 Inclusief duurzaamheidsverslag Inhoud Kaarten en kengetallen Pagina 2 Verslag van de raad van commissarissen 6 Directieverslag 1 Introductie 2 Bedrijfsactiviteiten 3 Financiële ontwikkelingen

Nadere informatie

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten

duurzaamheidsverslag SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten SITA Nederland 2012 samen kringlopen sluiten Dit is de PDF weergave van het online duurzaamheidsverslag van 2012, van SITA Nederland. U kunt deze ook online bekijken via http://duurzaamheidsverslag.sita.nl

Nadere informatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie

Attero Jaarverslag 2011. Afval = grondstof voor. innovatie Attero Jaarverslag 2011 Afval = grondstof voor innovatie Contact en informatie Attero staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot de inhoud van dit verslag. Hiervoor, alsmede voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren

Jaarverslag 2014. Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Jaarverslag 2014 1 Vroeger dacht ik dat mijn beperkingen mijn grenzen waren Inhoud Voorwoord raad van bestuur 3 Kerncijfers 4 Omgeving 6 Belanghebbendendialoog 7 Duurzame prioriteiten 7 Strategie 8 Visie

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding

Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Investeren in werk, Participatie door verbinding 2 Voorwoord > Werk is niet alleen in economisch opzicht goed voor de mens. Het draagt ook bij aan het

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 1 Inhoud Voorwoord directie 5 Evides Waterbedrijf - Introductie 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie Focus op de klant; Evides Drinkwater 11 Maatwerk in

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie