Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei"

Transcriptie

1 Naar een Regionaal Bureau voor Toerisme voor de Utrechtse Heuvelrug en Vallei Toekomstvisie Colofon Opdrachtgever VVV Soest VVV Utrechtse Heuvelrug VVV/RBT Vallei Gemeente Utrechtse Heuvelrug Opdrachtnemer Grontmij Nederland B.V. Postbus DC HOUTEN Telefoon: 030 ñ Auteur ir. Mieke Coenen Waarom een nieuwe organisatie? 1.1 Opgave VVV Soest, VVV Utrechtse Heuvelrug en VVV/RBT Vallei zijn samen werkzaam in acht gemeenten in de regio Utrecht- oost (Soest, Utrechtse Heuvelrug, Zeist, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg). Zij worden geconfronteerd met ontwikkelingen die de continuôteit in het uitvoeren van hun taken in de huidige vorm steeds moeilijker maakt. De VVVís willen samen opgaan in een nieuwe regionale organisatie.

2 Drie concrete aanleidingen op een rij. Uitdagende tijden De aanhoudende crisis zorgt in de breedte voor teruglopende inkomsten bij de VVVís. De Nederlandse consument geeft minder uit en dit is ook in de VVV- winkels te merken. De verkoop van VVV- bonnen, vroeger een aanzienlijke inkomstenbron vanwege de provisie, daalt. De verwachting is dat dit in de toekomst nog verder zal dalen. VVV Nederland heeft recent met andere aanbieders als Bruna en PostNL afspraken gemaakt dat zij ook VVV- bonnen kunnen verkopen, waardoor het alleenrecht van de VVVís is vervallen. De ANWB stopt per 1 januari 2014 de samenwerking met de VVV. Zij kiest voor haar eigen distributiekanalen. Dit heeft grote gevolgen voor de VVV- winkels in Soest en Veenendaal. Gemeenten leveren een substantiîle bijdrage aan de inkomsten van de VVVís. Zij moeten bezuinigen en bezinnen zich op de financiering van recreatie. Enkele gemeenten hebben al een korting doorgevoerd op de subsidie en de komende jaren zullen zij kritisch bekijken in hoeverre subsidiering van VVVís past bij hun visie en taken. De crisis treft ook de horeca- en recreatiesector, die zich geconfronteerd zien met een lagere omzet. Kosten, die niet direct noodzakelijk zijn voor de dagelijkse bedrijfsvoering, worden kritisch tegen het licht gehouden. Dit geldt ook voor het VVV- lidmaatschap of hun bijdrage aan activiteiten, georganiseerd door de VVV. Het sluitend krijgen van de begroting is hierdoor een steeds grotere uitdaging. VVVís hebben de afgelopen jaren al een aantal kostenbesparingen doorgevoerd, maar concluderen nu dat hier geen rek meer in zit. Door samen te gaan, ontstaat er een bredere financiîle basis. Veranderende invulling van taken VVV De VVV staat al 125 jaar voor betrouwbare toeristische informatie en is ÈÈn van de bekendste merken van Nederland. Van oudsher was de belangrijkste taak van de VVV gastheerschap en informatievoorziening op lokaal niveau. Basis voor het uitvoeren van deze taken was de VVV- winkel, gevestigd op een centrale plek in stad of dorp. 1* Door de steeds verdergaande digitalisering zijn de wensen van consumenten veranderd. De consument heeft een enorme ëinformatiehongerí

3 en is gewend dat informatie 24 uur per dag via smartphones, tablets en computers binnen handbereik is. Dit maakt dat de informatiefunctie van de VVV- winkel moet veranderen. Op veel plekken is deze al vervangen door informatiepunten in bibliotheken, winkels of dorpshuizen of door digitale zuilen. De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel. Via Internet en social media voegt de consument zelf tegenwoordig ook informatie toe. Informatievoorziening wordt gekoppeld aan de plek waar de consument is. Om goed invulling te blijven geven aan de taken gastheerschap en informatievoorziening heeft de VVV professionele kennis en ervaring nodig op dit gebied. Deze kennis en ervaring zijn veelal niet op lokaal niveau voor handen. Ook aan de aanbodzijde doen zich veranderingen voor. Bedrijven in de sector hebben andere behoeften. Via Internet en social media hebben zij direct contact met hun gasten. Hiervoor hebben zij de VVV niet meer nodig. Zij zijn op zoek naar een partij die aantoonbaar toegevoegde waarde creîert voor hun product. Dit is meer dan het doorgeven van informatie. Nieuwe aanbieders dienen zich aan. Terreinbeheerders, de cultuursector en maatschappelijke organisaties zijn marktgerichter gaan werken. Dit betekent dat ook zij de consument een betaald aanbod doen. Zij zoeken aansluiting bij de sector. Dit vraagt een nieuwe aanpak. VVVís merken dat om invulling te geven aan de gewenste professionalisering een zekere schaalgrootte noodzakelijk is. Door samen te gaan, zijn zij hier beter toe in staat. Behoefte aan een professionele regionale organisatie De Utrechtse Heuvelrug (inclusief delen van de Vallei) is een regio waarin de gastvrijheidseconomie een belangrijke plaats inneemt. De sector is goed voor ruim 5,5% van de werkgelegenheid (landelijk is dit 5,2%)1. Het gaat dan vooral om banen in de recreatie, horeca, detailhandel en het agrotoerisme. Een goed draaiende gastvrijheidseconomie maakt een regio niet alleen aantrekkelijk voor bezoekers maar ook voor eigen inwoners. Het bevordert het woon- en leefklimaat in positieve zin en vergroot de trots en tevredenheid van bewoners over de eigen regio. Het werkt imagoversterkend en bevordert daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven. De gastvrijheidseconomie is steeds professioneler geworden de afgelopen jaren. Succesvoorwaarde voor een goed draaiende regionale gastvrijheidseconomie is samenwerking. De recent

4 gepresenteerde visie op de gastvrijheidseconomie 2025 ë Vinden, verrassen, verbindení kreeg als ondertitel kreeg deze visie mee ë Veel parels, nu nog een kettingí. Hiermee wordt direct duidelijk waar de opgave ligt voor deze sector. Samenwerking komt echter binnen de sector niet vanzelf tot stand. Het product is versnipperd, bestaat uit verschillende delen en wordt aangeboden door een veelheid aan aanbieders. Binnen dit speelveld is behoefte aan een partij die zorgt voor samenhang en verbinding. Een sterke en professionele regionale organisatie is hiervoor noodzaak. 1* Bron: Rabobank (2012) 2 Samenvattend Door samen te gaan: ï ontstaat een gezondere financiîle basis; ï is de VVV beter toegerust in te spelen op de veranderende wensen; ï kan een positieve bijdrage worden geleverd aan het versterken van de sector in de regio. 1.2 Leeswijzer In hoofdstuk twee gaan we kort in op de huidige situatie van de VVVís. Hoofdstuk drie gaat in op de hoofdlijnen van de nieuwe organisatie. In hoofdstuk vier beschrijven we de rechtsvorm en de nieuwe organisatiestructuur. 2.1 Werkzaamheden Waar staan we nu? De drie VVVís geven in het werkgebied invulling aan gastheerschap, informatievoorziening en retail en op beperkte schaal aan bemiddeling, marketing en promotie en productontwikkeling. Zij werken over het algemeen op traditionele wijze. Dit betekent dat de winkel centraal staat binnen de werkzaamheden. Er is de wil om meer aan bemiddeling, marketing en promotie en productontwikkeling te doen, maar niet altijd de tijd. Ook werken de VVVís over het algemeen aanbodgericht. Men denkt na over het beter bedienen van doelgroepen, maar dit komt nog niet optimaal uit de verf.

5 Gastheerschap en informatievoorziening In alle gemeenten in het werkgebied is een VVV- winkel of VVV- agentschap gevestigd. Op deze plek wordt invulling gegeven aan gastheerschap. Dit gebeurt in Soest, Veenendaal en Rhenen door betaalde krachten, in de overige vestigingen door vrijwilligers. In beperkte mate wordt hier, gecoˆrdineerd door de VVVís, ook invulling aan gegeven bij recreatiebedrijven en horecaondernemingen. Informatie wordt verstrekt via websites, in de VVV- winkels en door middel van een mobiele VVV tijdens evenementen. Alle VVVís hebben een eigen website, die gebruik maakt van de database van de Nationale Databestand Toerisme Recreatie en Cultuur (NDTRC). Deze wordt dagelijks actueel gehouden. In enkele gemeenten is een actuele evenementenkalender ontwikkeld. Retail VVVís hebben een bescheiden aanbod aan producten, dat vooral bestaat uit gratis informatie (folders, brochures etc.). Verder verkoopt men een selectie van kaarten, boeken en gidsen en lokale souvenirs. Dit geldt niet voor de gecombineerde VVV- ANWBwinkels. Hier is een groot aanbod aan ANWB- producten te verkrijgen. Een groot deel van de retailomzet komt van de verkoop van VVV geschenkbonnen, die door alle VVVís worden verkocht. Marketing en promotie Activiteiten op het gebied van marketing en promotie zijn beperkt en vinden veelal plaats in het kader van de regionale campagne Uit op de Heuvelrug. Onder de naam ëuit op de Heuvelrugí wordt gewerkt aan de promotie van de toeristische bestemming Utrechtse Heuvelrug. Dit moet leiden tot groei van de bestedingen tijdens een dagtocht naar de Utrechtse Heuvelrug en groei van het aantal overnachtingen van verblijfstoeristen op de Utrechtse Heuvelrug. Doelgroepen, waar de campagne zich op richt zijn eigen inwoners en inwoners van de regio en verblijfsrecreanten uit (met name) de Randstad. Budget hiervoor is beschikbaar gesteld door gemeenten Rhenen, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Woudenberg en Zeist en de provincie Utrecht. VVVís werken nauw samen met de promotiecampagne Uit op de Heuvelrug en zijn betrokken bij de promotie van de Grebbelinie. Er vindt informatie- uitwisseling plaats en producten uit de regionale campagne zijn verkrijgbaar bij de VVVís. De regionale campagne maakt gebruik van de door de VVVís ingevoerde informatie voor de webportal Uit op de Heuvelrug. Verder is er afstemming

6 over activiteiten. VVV Utrechtse Heuvelrug heeft met de campagne afspraken gemaakt over gezamenlijke verkoop van partnerpakketten aan ondernemers. Bemiddeling en productontwikkeling VVVís verkopen kaarten voor verschillende activiteiten en evenementen. VVV/RBT Vallei neemt ook het initiatief bij de organisatie van evenementen. VVVís werken ook op beperkte schaal aan de totstandkoming van lokale arrangementen en denken na over nieuwe producten. 2.2 Organisatie VVV Soest heeft nu een gecombineerde winkel met de ANWB in het centrum van Soest. Sterk punt van VVV Soest is de professionele winkelfunctie (ook online bonnenverkoop) en de mogelijkheid om verzekeringen te verkopen. De ANWB heeft per 1 januari 2014 de samenwerking opgezegd, waarmee VVV Soest een substantieel deel van haar inkomsten zal gaan missen. Dit heeft verregaande consequenties (ontslag medewerkers, huurpand te groot). VVV Soest zoekt een nieuwe partner voor de winkel. VVV Soest heeft circa 110 donateurs. VVV Utrechtse Heuvelrug heeft de afgelopen jaren ingezet op professionalisering. Dit heeft geleid tot onder andere de realisatie van een nieuw winkelconcept in Doorn en Zeist. Sterk punt van VVV Utrechtse Heuvelrug is de actuele evenementenkalender en de grote groep actieve vrijwilligers. 180 bedrijven zijn lid van de VVV. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de organisatie te klein is om een gespecialiseerde professionele staf in te huren. Het feit dat de directeur de enige betaalde kracht is, maakt de organisatie kwetsbaar. Het bestuur bestaat na de zomer nog uit twee leden. VVV/RBT Vallei heeft winkels in Rhenen en Veenendaal en agentschappen in Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg. Sterk punt van VVV/RBT Vallei is het grote aantal betrokken ondernemers en de organisatie van lokale activiteiten en evenementen (toegevoegde waarde). VVV/RBT Vallei heeft vooral in Veenendaal te maken met stevige bezuinigingen. De ANWB heeft de samenwerking opgezegd en de gemeente verlaagt haar subsidie vanaf 2015 substantieel. Dit heeft consequenties voor de vestiging Veenendaal (betaalde krachten terug naar VBT, voornemen om huidige locatie te sluiten en stadswinkel te openen). De directeur is een belangrijke spil in lokale netwerken bij het organiseren van evenementen. Het feit dat zijn pensionering in zicht is, maakt de organisatie kwetsbaar. De volgende tabel geeft op hoofdlijnen inzicht in de organisatie en financiîn van de VVV Soest, VVV Utrechtse Heuvelrug en

7 VVV/RBT Vallei. Organisatievorm VVV Soest (Stichting) VVV Utrechtse Heuvelrug (Vereniging) VVV/RBT Vallei Vereniging) Winkels/agentschappen in: Soest Doorn en Zeist hebben een winkel net als in Rhenen en Veenendaal Agentschappen zijner in Renswoude, Woudenberg en Scherpenzeel Personeel: Soest: 0,8 fte (directeur). Utrechtse Heuvelrug: 0,75 fte (directeur), Vallei: 0,8 fte (directeur en ondersteuning) en 1 fte tijdelijk als coˆrdinator voor Veenendaal Alle winkels hebben vrijwilligers Leden/donateurs: Soest: circa 110 Utrechtse Heuvelrug: circa 180 Vallei: circa 300 Begroting: Voor Soest is de situatie vanaf 2014 zorgelijk Utrechtse Heuvelrug: teert in op eigen vermogen Vallei: Op orde, maar moeizaam De nieuwe organisatie op hoofdlijnen Vinden 3.1 Wat is de toegevoegde waarde? De nieuwe organisatie zal toegevoegde waarde creîren door zich op drie belangrijke activiteiten gaan richten. Hierbij sluiten we aan bij het startdocument van de sectorvisie Gastvrijheidseconomie 2025 ë Vinden, verrassen, verbindení. In deze tijd waarin een overvloed aan informatie beschikbaar is, ontstaat steeds meer behoefte aan kwalitatief hoogwaardige informatie. Informatie die je makkelijk kunt vinden en waar je van op aan kunt. Niet alleen de (potentiîle) bezoeker en de inwoner

8 van de regio is hierbij gebaat, maar ook ondernemers. Ondernemers bijvoorbeeld die willen inspelen op evenementen. De VVV staat voor betrouwbaarheid en kwaliteit van toeristische informatie en is de partij om deze taak te blijven uitvoeren. De nieuwe organisatie zal alle statische (bedrijfsinformatie) en dynamische (evenementen en activiteiten) informatie verzamelen, beheren en actueel houden en zorg dragen dat deze op de juiste manier beschikbaar is voor alle doelgroepen. Verrassen De consument is op zoek naar inspiratie over hoe hij zijn vrije tijd het beste kan besteden. De consument zoekt een verrassend totaalproduct, waarvan de delen worden aangeboden door een groot scala aan aanbieders. De nieuwe organisatie overziet het totaal en zal zorgen dat er steeds een nieuw en verrassend aanbod in de etalage staat. Dit doet zij door steeds creatieve, nieuwe combinaties te maken tussen de verschillende delen van het aanbod, afgestemd op de behoefte van verschillende doelgroepen en individuele klanten. Zij is de partij die van het aanbod een belevenis maakt en hierdoor de consument verleidt om naar de gemeente of regio te komen. Maatwerk is hierbij het sleutelwoord. Verbinden De consument stelt zelf een product samen en combineert hierbij verschillende delen en ervaringen. Het succes van een bestemming begint bij samenwerking. Hiermee kan eenvoudig een aanbod worden gemaakt dat optimaal inspeelt op behoeften van de gast. Zo kunnen ondernemers inspelen op activiteiten en evenementen, maar ook samen een totaalervaring bieden. Kleinere bedrijven kunnen meeliften op het succes van de iconen van een gebied. Hiervoor is er behoefte aan een netwerk. De nieuwe organisatie neemt het initiatief in het bouwen aan een sterk lokaal en regionaal netwerk waarbij zowel partijen binnen als buiten de sector wordt aangehaakt. Dit vormt de basis voor samenwerking. 3.2 Wat is de missie? De missie van de nieuwe organisatie is: Het bevorderen van recreatie en toerisme in en naar het werkgebied in de meest uitgebreide zin van het woord, met als uiteindelijk doel een positieve economische bijdrage te leveren in en naar het werkgebied. Dit doet zij door een intermediaire en gastvriendelijke rol te spelen binnen de sector. 3.3 Wat gaat de organisatie doen (visie)? De nieuwe organisatie heeft de volgende visie op haar taken:

9 ï Wij zijn een neutrale, betrouwbare partner in het verzamelen en ontsluiten van toeristische en recreatieve informatie door te zorgen voor goede kwaliteit, verrassende presentatie en optimale toegankelijkheid. ï Wij zijn een herkenbare gastheer in de regio. ï Wij werken aan promotie van de toeristische destinatie(s) in onze regio (Utrechtse Heuvelrug, Grebbelinie). ï Wij werken samen met partners aan nieuwe producten, door verbindingen te leggen binnen en buiten de sector. 3.4 Wie zijn de klanten? Wij onderscheiden drie klantgroepen. Tussen de klantgroep vervult de nieuwe organisatie een intermediaire rol. Gasten De gast is een containerbegrip. Hiermee worden verblijfstoeristen, zakelijke bezoekers en recreanten (inclusief inwoners van het werkgebied) bedoeld. De behoeften van de gast kenmerkt zich door een permanente informatiehonger. De gast wil op elke plaats en tijd kunnen beschikken over de juiste informatie. Door social media is de gast ook in staat om zelf informatie toe te voegen. De nieuwe organisatie stelt zich ten doel om ï de (potentiîle) gast optimaal te faciliteren bij zijn zoektocht naar de juiste informatie; ï de gast te verrassen met het aanbieden van een product op maat; ï te werken aan het opbouwen van goede relaties met de gast (fanclub). Partners Partners zijn alle organisaties waarmee de nieuwe organisatie een samenwerkingsrelatie opbouwt. Het gaat om individuele bedrijven (verblijfsrecreatie, zakelijk toerisme, horeca, winkels, agrotoerisme etc.), culturele organisaties (musea, evenementenorganisaties), ondernemersverenigingen en terreinbeherende organisatie. De nieuwe organisatie stelt zich ten doel om toegevoegde waarde te creîren voor haar partners met op maat gemaakte groepen producten en diensten. Zij maakt prestatieafspraken met haar partners. Overheid

10 Met overheid bedoelen we de gemeenten binnen het werkgebied. Zij kunnen producten en diensten afnemen. De nieuwe organisatie stelt zich ten doel gemeenten te ondersteunen bij haar beleid door taken op het gebied van recreatie en toerisme uit te voeren. Hierover maakt zij op prestatieafspraken met gemeenten. 3.5 Strategie De nieuwe organisatie is een onafhankelijke regionale organisatie, gespecialiseerd in recreatie en toerisme, die producten en diensten levert aan haar klanten. Uitgangspunt is dat de nieuwe organisatie alleen werkt voor betalende partners en hiervoor reîle prijzen in rekening brengt. Dit betekent ook dat bedrijven, organisaties of overheden die niet meebetalen niet of slechts summier opgenomen worden in de informatievoorziening. Inzet is om de kosten voor de (potentiîle) gast zo laag mogelijk te houden. Dit past bij een gastvrije regio. De nieuwe organisatie stelt de drie activiteiten ë vinden, verrassen en verbindení centraal in al haar werkzaamheden. De organisatie gaat hierbij uit van twee belangrijke kernwaarden: professionaliteit en lokale betrokkenheid. Professionaliteit betekent dat zij kwalitatief hoogwaardige producten en diensten aanbiedt. Gekwalificeerde medewerkers voeren regie op het uitvoeren van de werkzaamheden. Lokale betrokkenheid betekent dat de organisatie zijn wortels houdt op lokaal niveau. Vrijwilligers zijn hiervoor een belangrijke waarde. In elke gemeente waar de organisatie actief is, zal verder een lokaal toeristisch overlegplatform in het leven worden geroepen, bedoeld om contact te onderhouden met een brede vertegenwoordiging van partijen op lokaal niveau. De nieuwe organisatie biedt partners de mogelijkheid om te participeren door het afnemen van partnerpakketten. Deze partnerpakketten kennen verschillende instapniveaus. Ook kunnen partners aanvullende producten afnemen. Met overheden maakt de nieuwe organisatie prestatieafspraken in de vorm van uitvoeringsovereenkomsten. Afspraken worden zo concreet mogelijk verwoord. In de nieuwe organisatie zal het gebruik van het VVV- merk gehandhaafd blijven. VVV is een sterk merk en is herkenbaar voor gasten en heeft hierdoor toegevoegde waarde. De nieuwe organisatie kan zo ook gebruik blijven maken van de ondersteuning door VVV Nederland. 3.6 Producten en diensten Diensten worden aangeboden aan de betalende partners en overheden. De producten zijn gericht op de (potentiîle) gast. De nieuwe organisatie streeft ernaar maatwerk te leveren in haar producten en in haar dienstverlening. Dit betekent dat zij producten ontwikkelt voor verschillende toeristische en recreatieve doelgroepen.

11 De nieuwe organisatie verleent diensten voor zowel bezoekers met een vrijetijdsmotief als voor zakelijke bezoekers. Haar dienstverlening stemt zij af op de behoeften van de betalende partners en overheden. Informatiemanagement Informatiemanagement is het verzamelen en beheren van de informatie, ervoor zorgen dat deze kwalitatief op orde is en dat deze daar terecht komt waar de vraag is. De nieuwe organisatie biedt hiervoor in ieder geval de volgende producten en diensten aan: Website (database en presentatie) Evenementenkalender (database en presentatie) Nieuwsbrieven Drukwerk Inzet social media Gastheer in de regio Het ontvangen en informeren van gasten in de regio is een van de kerntaken. Doel is de gast de couleur locale te laten beleven en door te verwijzen. De nieuwe organisatie biedt hiervoor in ieder geval de volgende producten en diensten aan: ï Informatieverstrekking via lokale VVV- winkels en VVV- agentschappen ï Informatieposten inrichten bij bedrijven en promotie van toeristische destinaties De nieuwe organisatie is de plek waar de vermarkting van de toeristische destinaties in het werkgebied plaats gaat vinden. Dit betreft in ieder geval de regio Utrechtse Heuvelrug (inclusief delen van de Vallei), maar ook het merk Grebbelinie kan op deze plek worden gepromoot. Promotie van de toeristische destinaties betekent het verleiden van bezoekers die zich oriînteren op een bestemming. De nieuwe organisatie biedt hiervoor in ieder geval de volgende producten en diensten aan: ï Merkontwikkeling ï Mediacampagnes ï Persbewerking ï Aanwezigheid op beurzen ï Crossmediale promotieacties en Productontwikkeling Om het aanbod en het toeristisch product te blijven ontwikkelen en verbeteren initieert, ondersteunt en faciliteert de nieuwe organisatie in toenemende mate initiatieven die een substantiîle bijdrage leveren aan het toerisme. Opdrachten hiervoor worden,

12 uitsluitend op basis van een sluitende businesscase aangenomen. Hierbij wordt gezocht naar innovatieve en vernieuwende ideeîn. Via de beschikbare kanalen zal de nieuwe organisatie vervolgens bekendheid geven aan deze producten. De nieuwe organisatie biedt hiervoor in ieder geval de volgende producten en diensten aan: ï Arrangementen door koppeling aanbieders ï Arrangementen door koppeling evenementen met aanbieders ï Themafolders/producten door koppeling aanbieders ï Routeproducten door koppeling routeaanbod met aanbieders ï Informatiemiddelen als zuilen en mobiele applicaties ï Lokale en regionale souvenirs ï Evenementen Rechtsvorm en organisatiestructuur 4.1 Rechtsvorm De rechtsvorm van de nieuwe organisatie is die van een stichting. Belangrijke voordelen van een stichting zijn de onafhankelijkheid en dat het een zelfstandige drager is van rechten en verplichtingen. Stichtingen worden vaak in het leven gericht om een maatschappelijk doel na te streven. De stichting is een goede vorm om vorm te geven aan publiek- private samenwerking. De nieuwe organisatie streeft een economisch en een maatschappelijk doel na, waar zowel gemeenten als ondernemers belang bij hebben. Bij de rechtsvorm van de nieuwe organisatie kan ook aan een vereniging worden gedacht. Het belangrijkste verschil is dat een vereniging leden heeft en een stichting niet. Het hebben van leden, die formeel betrokken zijn bij de besluitvorming maakt een vereniging minder slagvaardig. Het is wel mogelijk voor een stichting om donateurs te hebben. Een stichting kan een onderneming hebben, zolang de winst van de onderneming wordt besteed aan het doel. De nieuwe organisatie heeft geen winstdoelstelling. De stichting kent over het algemeen een bestuursorgaan, het bestuur. Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de stichting. Een ronde langs bestaande regionale bureaus voor toerisme in Nederland leert ook dat dit de meest voorkomende is. 4.2 Organisatiestructuur De nieuwe organisatie kent een Raad van Toezicht en een directie. Een werkorganisatie ondersteunt de directeur bij de uitvoering van de taken.

13 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht (RvT) heeft een toezichthoudende rol. Hier krijgt de publiek- private samenwerking vorm door zowel ondernemers als bestuurders van gemeenten te betrekken. Welke vorm het beste past, zal verder worden uitgewerkt. Een of meerdere onafhankelijke personen nemen eveneens zitting in de RvT, bijvoorbeeld leden van de besturen van de huidige VVVís. In het directiestatuut zijn de formele verhoudingen tussen de RvT en de directie en de werkafspraken tussen beide organen vastgelegd. De RvT toetst de strategische richting door jaarlijks een actieplan goed te keuren op basis van een begroting. De RvT controleert door het jaarlijks vaststellen van een jaarrekening. De RvT is tevens verantwoordelijk voor het aanstellen van de directie. Directie De directie bestaat uit een directeur. De directeur is tevens de enige bestuurder. De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de nieuwe organisatie. Hij/zij zet het beleid uit, is verantwoordelijk voor financiîn (begroting, jaarrekening, inkoop), personeel (vast en vrijwilligers), huisvesting en doet de politiek- bestuurlijke belangenbehartiging. De directeur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De directeur heeft een slank ingerichte back office tot zijn beschikking, waar enige administratieve en secretariîle ondersteuning kan worden verzorgd. Werkorganisatie Binnen de werkorganisatie worden, naast de directeur vier functies en een back office onderscheiden. Afhankelijk van beschikbare budgetten en werkgebied zal bepaald worden voor hoeveel fte deze functies kunnen worden ingevuld. Mogelijk worden functies gecombineerd binnen een baan. Naast betaalde krachten bestaat de werkorganisatie ook uit een aantal vrijwilligers. Webmaster/online marketeer Binnen deze functie ligt de verantwoordelijkheid voor de technische doorontwikkeling, het beheer en de kwaliteitsbewaking van de website en de achterliggende database. De webmaster/online marketeer volgt de doorontwikkeling van de NDTRC op de voet. Onderdeel is ook het actueel houden van de informatie en de kwaliteitsbewaking. Hiervoor onderhoudt deze persoon goed contact met de vrijwilligers die deze informatie verzamelen en invoeren. Binnen deze functie behoort ook het zorgen voor een functionele en aantrekkelijke voorkant van de website. De met behulp van de database ontwikkelde zaken als apps en andere interactieve mogelijkheden

14 worden beheerd en doorontwikkeld. De webmaster/online marketeer adviseert over de optimale inzet van social media vanuit de technische kant. De webmaster/online marketeer zorgt voor optimale vindbaarheid van de website via SEO (Search Engine Optimalisation) en SEA (Search Engine Advertising). Gastheerschap en informatiemanagement (VVV- functie) Deze persoon is verantwoordelijk voor gastheerschap en de lokale informatieverstrekking. Op lokaal niveau wordt informatie verzameld en beheert. Dit gebeurt vaak door vrijwilligers. Deze persoon zorgt voor de kwaliteitsbeheersing van deze informatie en de database. Binnen deze functie wordt ook de coˆrdinatie van de VVV- winkels en ñagentschappen opgepakt. Deze persoon is verantwoordelijk voor het draaien hiervan. Binnen de lokale winkels en agentschappen worden ook retail, bemiddeling en ticketverkoop op lokale schaal opgepakt, indien dit positief bijdraagt aan de het resultaat van de winkel. Relatiebeheer en productontwikkeling Het opbouwen van een netwerk is een belangrijke randvoorwaarde om als organisatie succesvol te zijn op de manier zoals voorgesteld. Binnen deze functie wordt dan ook gewerkt aan het opbouwen van een fijnmazig netwerk aan contacten, met wie de nieuwe organisatie samenwerkt. Ook stuurt deze persoon de lokale overlegplatforms aan. Hierdoor ontstaat bij deze persoon goed inzicht in de totale breedte van het aanbod. Beste manier om een relatie op te bouwen, is door samen iets te gaan doen. Op basis van de kennis van de sector worden wordt proactief gewerkt aan de totstandkoming van productontwikkeling. Onderdeel van deze functie is het organiseren van enkele netwerkbijeenkomsten per jaar. Deze hebben tot doel om partners te stimuleren tot samenwerking. Marketing en promotie Binnen deze functie wordt uitvoering gegeven aan het vermarkten en promoten van de Utrechtse Heuvelrug als totaalproduct. Het gaat om het neerzetten van het gebied. Hierbij staat samenwerking met partners centraal (partnership en joint promotion acties). Binnen deze functie wordt gewerkt aan het laden en doorontwikkelen van de merken binnen de regio. Ook is deze persoon verantwoordelijk voor het bedenken en uitvoeren van mediacampagnes en aanvullende promotieacties gericht op doelgroepen, bijvoorbeeld touroperators of fietsers. Onderdeel hiervan is het onderhouden van contacten met de pers. Zakelijke marketing en promotie

15 Binnen deze functie staat het vermarkten en promoten van de regio als zakelijk- toeristische bestemming. Aan de hand van een goede propositie wordt de regio als zakelijke bestemming gepromoot. Ook hier wordt samenwerking centraal gezet. Deze persoon fungeert als accountmanager voor de zakelijke markt en zorgt voor ondersteunende middelen, zoals een website, het faciliteren van site- inspecties en het opstellen van bidbooks. 5.1 Inleiding Financieel perspectief Bij het bekijken van het financieel perspectief van een organisatie is het gebruikelijk een meerjaren prognose te geven. In dit hoofdstuk wordt echter alleen inzicht gegeven in het jaar Terugkijken naar de afgelopen jaren heeft weinig toegevoegde waarde. Door het wegvallen van de gecombineerde VVV/ANWB functie is voor VVV Soest en RBT/VVV Vallei een geheel ander plaatje ontstaan. Vooruitkijken is onzeker. De hoogte van subsidies aan de VVV staat ter discussie is het eerste jaar dat in Soest en Veenendaal de VVV zonder ANWB draait. Het is nog onduidelijk wat dit betekent voor de inkomsten uit winkelverkopen is ook het eerst jaar dat ondernemerspakketten zullen worden verkocht door VVV Utrechtse Heuvelrug. Onduidelijk is hoeveel extra inkomsten vanuit het bedrijfsleven dit gaat opleveren. Dit hoofdstuk geeft inzicht in de begroting voor 2014, gebaseerd op cijfers aangeleverd door de VVVís zelf. In deze fase gaat het om een overzicht op hoofdlijnen. In de volgende fase zullen de administraties nader moeten worden doorgelicht en zal een grondige analyse moeten plaatsvinden. 9 VVV/RBT Vallei en VVV Utrechtse Heuvelrug presenteren een sluitende begroting. VVV Soest heeft geen sluitende begroting. Hier staat echter voldoende aan reserves tegenover. VVV Utrechtse Heuvelrug is nog in gesprek over de subsidie van de gemeente Zeist. Hiervan is inmiddels Ä toegezegd. Men is nog in gesprek over de resterende Ä Zij hebben het totale bedrag van Ä opgevoerd in de begroting. De drie organisaties hebben gezamenlijk ruim euro aan inkomsten. De inkomsten komen voor 38% uit de resultaten van verkopen, voor 52% vanuit gemeenten en voor 11% vanuit het bedrijfsleven.

16 In 2014 worden de VVVís dus voor circa euro gefinancierd uit subsidies en bijdagen vanuit gemeenten. In 2015 zal dit bedrag lager zijn omdat gemeenten een korting doorvoeren. Gemeente Subsidie 2014 Soest Ä Utrechtse Heuvelrug Ä Zeist Ä Rhenen Ä Veenendaal Ä Renswoude Ä3.000 Scherpenzeel Ä Woudenberg Ä Totaal Ä Perspectief 2015 Korting van 3280 euro Korting van euro Korting in 2015 In Veenendaal wordt een stevige korting doorgevoerd; hier staat echter ook een daling van de huurkosten van Ä per jaar tegenover. In Renswoude is naast de bijdrage van de VVV nog Ä7.000 beschikbaar voor activiteiten op het gebied van recreatie en toerisme. De promotiecommissie beslist hierover. De VVV is een van de partijen die deze activiteiten uitvoert. De bijna 600 leden en donateurs van de VVVís betalen een gemiddelde bijdrage van minder dan 100 euro per lid. Dit loopt uiteen van Ä25 voor een particulier lid tot maximaal Ä1000 euro voor een groot recreatiebedrijf. Omdat VVV Soest een stichting is, hebben zij geen contributies van leden, maar wordt de bijdrage van ondernemers onder het kopje donaties weergegeven. Uitdaging voor de drie organisaties is om het resultaat van de verkopen te realiseren, in recessietijd. Het afgelopen jaar hebben de VVVís gemerkt dat de inkomsten terugliepen. Daarnaast gaat VVV Utrechtse Heuvelrug, in samenwerking met de campagne Uit op de Heuvelrug, in 2014 pakketten verkopen aan ondernemers. Prijzen van pakketten zijn Ä250 of Ä500. Het is nog niet duidelijk hoeveel animo er voor is. Personeelskosten (inclusief vergoedingen aan vrijwilligers) vormen de grootste uitgave van de VVVís. Hier wordt circa 56% aan besteed. Huisvestingskosten zijn circa 15%. Bij een samenvoeging van de drie organisaties zullen kosten- en efficiencyvoordelen kunnen worden behaald. Omdat het grootste deel van de kosten voor personeel en huisvesting zijn, moeten de kostenvoordelen niet te hoog worden ingeschat, tenzij gekozen wordt voor het sluiten van winkels. Een reductie van het aantal medewerkers is niet gewenst, omdat binnen de nieuwe organisatie

17 taken zijn toegevoegd. Binnen de nieuwe organisatie zullen taken wel beter verdeeld en uitgevoerd kunnen worden, waardoor de effectiviteit en kwaliteit toeneemt. 5.3 Financiering nieuwe organisatie Uitgangspunten Voor de financiering van de activiteiten van de nieuwe organisatie wordt voorgesteld te kiezen voor de volgende uitgangspunten: ï De begroting moet bij de start in beginsel sluitend zijn. ï Overheid en bedrijfsleven moeten zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de nieuwe organisatie. Het bedrijfsleven zal meer dan voorheen dienen bij te dragen ï Gemeenten gaan met elkaar een commitment aan voor een periode van minimaal 2 jaar om de continuôteit na de start te kunnen garanderen. ï De gemeenten zijn bereid om in deze twee jaar minimaal dezelfde financiîle inspanningen te leveren. ï De eigen organisatiekosten dienen zo laag mogelijk te blijven om zoveel mogelijk middelen te laten toevloeien naar de uitvoering van werkzaamheden en projecten. Beschikbare budgetten Naast de budgetten voor de VVV wordt er in 2014 door gemeenten in 2014 ook meebetaald aan de promotiecampagne Uit op de Heuvelrug. Conclusie Vanuit de gezamenlijke overheden is er vanaf 2015, indien er geen verdere kortingen plaatsvinden dan nu bekend, circa euro beschikbaar voor de nieuwe organisatie (circa vanuit de campagne en circa vanuit budgetten VVV). Stappenplan 6.1 Proces Het proces om te komen tot een nieuwe organisatie bevat een aantal fases, die elk worden afgesloten met een ëgo- no goí be- sluit. Op deze manier wordt de haalbaarheid na iedere fase ge- toetst en worden gemaakte afspraken goed verankerd. In onder- staande figuur is het besluitvormingstraject weergeven. Voor elke fase is aangegeven welke activiteit in deze fase plaatsvindt. Het proces begint met een oriîntatiefase waarin de haalbaarheid en de vorm van de samenwerking en het (bestuurlijk) draagvlak worden onderzocht. EÈn en ander wordt verwoord in een toekomstvisie.

18 In de onderzoeksfase wordt de ambitie uit de toekomstvisie verder uitgewerkt in een integraal businessplan. Zaken die in de toekomstvisie op hoofdlijnen zijn verwoord, worden concreet gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het concreet maken van de kosten van producten. Met individuele gemeenten wordt verkend welke producten zij van de nieuwe organisatie willen afnemen. Er zal afstemming plaatsvinden met de regionale campagne over het inpassen van de activiteiten binnen de nieuwe organisatie. Op basis van de beschikbare budgetten en te maken keuzes zullen de gevolgen voor de personeelsformatie inzichtelijk worden gemaakt. Het opstellen van het businessplan vraagt een interactief proces met belanghebbenden. VVVís, gemeenten en ondernemers zullen hierbij betrokken worden. Het businessplan dient als kompas voor de uitvoeringsorganisatie in de opstartfase. In de ontvlechtings- en opbouwfase wordt de samenwerkingsvorm gedetailleerd uitgewerkt (statuten, functieboek, et cetera) en wordt (indien nodig) het ontvlechtings- en opbouwtraject uit gewerkt. Vervolgens kan de opstart plaatsvinden. Wanneer we dit vertalen naar het traject om te komen tot een regionaal bureau voor toerisme voor Utrechtse Heuvelrug en Vallei, ziet het proces er in de tijd als volgt uit: Fase Periode Besluitvorming OriÎntatiefase Juli- december Februari 2014 Onderzoeksfase Februari- april 2014 Medio mei 2014 Ontvlechtings- en opbouwfase Vanaf mei 2014 tot December 2014 Opstartfase Wens is dat de nieuwe organisatie op 1 januari 2015 van start kan gaan. Om dit mogelijk te maken, zal er stevig aan moeten worden getrokken. 6.2 Besluitvorming Besluitvorming over dit traject vindt plaats via twee sporen, dat van de individuele VVVís en dat van de overheden. Voorstel is dat de drie VVVís zichzelf opheffen en ermee instemmen dat de budgetten vanuit de overheden naar de nieuwe organisatie gaan. Dit is een proces dat de VVVís, afhankelijk van hun organisatievorm, zelf moeten doorlopen. VVVís hebben naar elkaar de intentie om hier aan te gaan werken inmiddels uitgesproken en vastgelegd. Afspraak is dat zij uiterlijk 15 mei 2014 het formele besluit tot opheffing bekrachtigen naar gemeenten en naar elkaar. Gemeenten zullen gezamenlijk het initiatief nemen voor de nieuwe organisatie. In deze eerste fase nemen de gemeenten het voortouw. Uiteindelijk doel is dat de organisatie op eigen benen komt te staan en gemeenten alleen afnemer zijn van producten. Gemeenten moeten gezamenlijk commitment uitspreken om de nieuwe organisatie de komende twee jaar te blijven steunen.

19 Na elke fase dient besluitvorming goed geborgd te worden binnen de individuele gemeenten door minimaal een besluit van het College van Burgemeester en Wethouders. De besluitvorming over de toekomstvisie dient, met het oog op de voortgang, voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 te worden afgerond. 6.3 Organisatie van het proces In deze paragraaf wordt beschreven hoe de uitvoering van de volgende fases wordt opgepakt. Bij aanvang van de onderzoeksfase wordt er een bestuurlijke klankbordgroep aangesteld. Deze klankbordgroep heeft als taak het traject in goede banen te leiden. Hij bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, de VVVís en bij voorkeur ook ondernemers. Een kwartiermaker zal aan de slag gaan met de VVVís om te komen tot een nieuwe organisatie. De gemeentelijk projectleider stuurt de kwartiermaker aan en fungeert als aanspreekpunt voor de gemeenten. De gemeentelijke projectleider ondersteunt verder de bestuurlijke klankbordgroep. Onderzoeksfase Eerste taak voor de klankbordcommissie is het aanstellen van een kwartiermaker. Deze gaat als eerste een integraal businessplan voor de nieuwe organisatie opstellen. Dit business plan bevat ook een transitieplan en inzicht in eventuele frictiekosten die ontstaan. Ontvlechtings- en opbouwfase Na besluitvorming over het integraal businessplan zal de kwartiermaker uitvoering geven aan het transitieplan, in nauwe samenwerking met de betrokken organisaties. De klankbordgroep stelt ook de Raad van Toezicht aan, op voordracht van de kwartiermaker. Opstartfase De Raad van Toezicht stelt de directeur aan, die op 1 januari 2015 bij de start van de nieuwe organisatie direct kan beginnen. 6.4 Kosten en financiering In de volgende tabel zijn de kosten voor dit proces geraamd. Er is uitgegaan van een inzet van de kwartiermaker van 2 dagen in de week voor 11 maanden (februari 2014 t/m december 2014) tegen 100 euro per uur. Er is uitgegaan van een inzet van de projectleider van 7 uur per week in de onderzoeksfase (inclusief inwerken kwartiermaker) en van 5 uur per week in de ontvlechtingsfase tegen een uurtarief van 90 euro per uur. Er is rekening gehouden met 4 weken vakantie.

20 Fase Werkzaamheden Kosten OriÎntatiefase betaald door gemeente Utrechtse Heuvelrug Opstellen toekomstvisie Ä Subtotaal Ä Onderzoeksfase Kwartiermaker Ä Projectleider Ä Subtotaal Ä Ontvlechtings- en opbouwfase Kwartiermaker Ä Projectleider Ä Subtotaal Ä Totaal Ä Nog te financieren Ä VVVís geven aan zelf geen financiîle bijdrage te kunnen leveren aan dit proces. Zij hebben hiertoe onvoldoende reserves. Gemeenten zullen met elkaar afspraken moeten maken over de verdeling van de kosten. Dit kan per fase. Met partijen als provincie en VVV Nederland wordt op dit moment eveneens verkend in hoeverre zij een tijdelijke stimuleringsbijdrage willen leveren aan de nieuwe organisatie

Update regiomarketing Heuvelrug

Update regiomarketing Heuvelrug Presentatie Gemeente Zeist 14 september 2017 Update regiomarketing Heuvelrug Michiel van der Schaaf (directeur RBT Heuvelrug & Vallei) Waarom recreatie & toerisme? 1. Toegevoegde waarde: 627.000.000 per

Nadere informatie

VVV

VVV Commissie Omgeving op 17 december 2012 Factsheet recreatie en toerisme in de gemeente Deurne Doelstellingen recreatie en toerisme Het gemeentelijke programma Vrije tijd en Toerisme streeft naar het verzilveren

Nadere informatie

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14.

Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Aan: Commissie Bestuur en Middelen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 13-11-14. Behorende bij: Agendapunt 4.2. DE VVV-HELPDESK/WINKEL IN DOORN MOET BLIJVEN!! Geachte leden van de Commissie Bestuur en

Nadere informatie

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug

Opening Toeristisch Seizoen 2017 Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Welkom in Soest! Op de Utrechtse Heuvelrug Partner Nationaal Park Heuvelrug Kontakt der Kontinenten Lars Beckers (commercieel manager Kontakt der Kontinenten) Partner Nationaal Park Heuvelrug Opening Sander

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen)

Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht. Jaarplan 2015. (eerste versie op hoofdlijnen) Promotie Ondernemers Binnenstad Dordrecht Jaarplan 2015 (eerste versie op hoofdlijnen) Versie 2.0 27 maart 2015 1. Inleiding De POBD is een vereniging die als doel heeft het winkel- en horecabezoek aan

Nadere informatie

Marketing Call to action

Marketing Call to action Marketing Call to action 24-11-2015 De tijd is rijp voor Utrecht Marketing [werktitel] Het Utrechtse college vraagt om een plan om de marketing van Utrecht met elkaar krachtig en slagvaardig neer te zetten.

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds

Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds Werkwijze en criteria activiteiten en evenementen Zwollefonds In het meerjarenbeleidsplan van de Stichting Zwollefonds Binnenstad is het organiseren en aanjagen van goede evenementen en activiteiten in

Nadere informatie

Natuur- en recreatieplan Westfriesland

Natuur- en recreatieplan Westfriesland Natuur- en recreatieplan Westfriesland Ondertitel Regionale Projectgroep 10 september 2015 Waar staan we in het proces? 2 Vijf werkblokken Blok 1: Het leggen van de basis Blok 2: Evaluatie Blok 3: Actualisatie

Nadere informatie

Toeristische marketing en informatie

Toeristische marketing en informatie Toeristische marketing en informatie Meer bezoekers Meer omzet Hoofdtaak van VVV Midden-Limburg is het gebied Midden-Limburg zowel regionaal, boven regionaal, nationaal en internationaal bekendheid te

Nadere informatie

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst.

1. In te stemmen met de meerjarenovereenkomst 2013-2017. 2. Wethouder van de Wiel te mandateren voor ondertekening van de overeenkomst. Reg. nr.: 1310533 Afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling Onderwerp Meerjarenovereenkomst VVV Noordoost-Brabant 2013-2017 Samenvatting De huidige overeenkomst met de VVV (destijds de Regio-VVV genaamd) is verlopen.

Nadere informatie

Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012

Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012 Eindverantwoording Marketing en promotie Utrechtse Heuvelrug 2011-2012 24 juni 2013 www.heuvelrug.nl Bankrekeningnummer 28.51.20.808 BNG IBAN NL64BNGH0285120808 1. Inleiding Bij beschikking d.d.17 februari

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Besluit college van Burgemeester en Wethouders

Besluit college van Burgemeester en Wethouders Registratienr: 2012/2907 Registratiedatum: 10-07-2012 Afdeling: LO Agendapunt: 29-Vo-10 Openbaar: Ja Nee Reden niet openbaar: Onderwerp: Omzetten VVV-winkel naar VVV-agentschap Voorgesteld besluit: 1.

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016)

Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Marketing Hoogeveen Beslisdocument organisatievorm en meerjarenplan (tevens notitie voor stuurgroep 21 december 2016) Datum: 30 januari 2016 gemeente Hoogeveen, cluster SBC, Bert Hansma PAGINA 2 VAN 9

Nadere informatie

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente

Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Plan van Aanpak Profilering Hof van Twente Datum: : 13-6-2017 Van Onderwerp: : Marco van Hoek, Wendy Kolste : Plan van aanpak Aanleiding Ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties en de gemeente

Nadere informatie

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v

Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Profielschets burgemeester Woudenberg m/v Waarom een nieuwe burgemeester? Het wetsvoorstel over de samenvoeging van Woudenberg met de gemeenten Renswoude en Scherpenzeel is recent ingetrokken, waardoor

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat

Collegevoorstel. Zaaknummer Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Zaaknummer 00464139 Onderwerp Kwartiermaker gebiedsmarketing De Langstraat Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis In 2015 is het Economisch Programma De Langstraat (EPL) opgesteld. De vrijetijdseconomie

Nadere informatie

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00

De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 De Ronde 21-06-2011 Aanvang: 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal 1.03 19:00 Basisrichting Structuurvisie Amersfoort 2030 Informatie Regionaal Werkvoorzieningschap Amersfoort en omgeving:

Nadere informatie

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl

B&W voorstel. c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W voorstel Steller : van Helvert Tel. : 06 1586 2307 Portefeuille : Weyers e-mail. : c.vanhelvert@shertogenbosch.nl B&W : Agenda nr. : Reg.nr. : 3597514 Openbaar : ja Onderwerp : BewonersBedrijf Hambaken

Nadere informatie

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting

GEMEENTE OLDEBROEK. Samenvatting GEMEENTE OLDEBROEK Voorstel van het college aan de raad Raadsvergadering d.d. 31 januari 2013 Agendapunt 06-03 Onderwerp: subsidie Veluws Bureau voor Toerisme, 2013 en 2014. Portefeuillehouder: C. van

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009

',> GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - 9JUN/2009. \ betreft: subsidie aanvraag 2010 Gouda 25 mei 2009 ...- -.. ',> Aan gemeente Alphen aan den Rijnj T.a.v. K. van Kampen Postbus 13 2400 AA Alphen aan den Rijn GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN (Nr.rT."-

Nadere informatie

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon

Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave. Ondernemersvereniging Graveon Samenvatting Plan van Aanpak Centrummanagement Grave Ondernemersvereniging Graveon VOORWOORD Deze visie en plan van aanpak voor de start van Centrummanagement Grave is tot stand gekomen door samenwerking

Nadere informatie

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE

PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE PROGRAMMA 4: KUNST, CULTUUR EN RECREATIE Portefeuillehouder: V.M. van de Fliert-Klein Programmacoördinator: J.S.J. Bimmel 4.1 Missie De gemeente Scherpenzeel wil een vitale samenleving zijn waarin inwoners

Nadere informatie

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme

Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Verslag Themabijeenkomst Recreatie en Toerisme Datum bijeenkomst: 22 oktober 2012 Auteur: Els Holsappel Locatie: Landal GreenParks Coldenhove in Eerbeek (met dank aan gastheer Martin Bes) Aanwezig: 60

Nadere informatie

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer

voorstel aan de raad Perspectief Toerisme 2020 Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer voorstel aan de raad Opgesteld door Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Kenmerk 15.503343 Vergadering Raadsinformatieavond Vergaderdatum 2 juni 2015 Jaargang en nummer Geheim Nee Perspectief Toerisme

Nadere informatie

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het

Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Samenvatting Op 7 juli 2017 wordt in Maastricht bij Zuyd Hogeschool een Confucius Instituut geopend. Het Confucius Instituut is een door de Chinese overheid gefinancierde non-profit organisatie die als

Nadere informatie

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan

Stichting Peelpromotie. Beleidsplan Stichting Peelpromotie Beleidsplan 2017-2020 Maart 2017 Inhoud pag. Inleiding 3 2. Pijlers 5 2.1 Digitale vindbaarheid 5 2.2 Verhalen van De Peel 6 2.3 Regionale initiatieven en producten 7 2.4 Gebiedspromotie

Nadere informatie

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert

Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Visie op besturen en toezicht houden bij Goed Wonen Gemert Inleiding Goed Wonen Gemert staat als corporatie midden in de samenleving en opereert vanuit haar missie: Wij zijn een maatschappij gedreven organisatie.

Nadere informatie

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0

EXPLOITATIEBEGROTING DE BLINKERD 2.0 Concept Door Pirovano Planeconomie en Grondbeleid In opdracht van de Gemeente Bergen 12 januari 2013 Hoofdstuk: Doel en uitgangspunten INHOUD 1 Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel van dit rapport... 3

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door

Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Presentatie WIJZIJNHEERDE Door Cees Bol voorzitter WIJZIJNHEERDE Door Landelijk NBT 2,9 miljoen vakanties in Gelderland 15,7 miljoen Overnachtingen Europees/Marketing via Visit Veluwe To Do, To See, To

Nadere informatie

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur

Voorlegger. LR1603.Voorlegger invulling vacature(s) Landelijk Bestuur Voorlegger Onderwerp Verantwoordelijke Aanleiding Korte inhoud Voorgesteld besluit Procedure vacature(s) landelijk bestuur Landelijk bestuur Er is per direct een vacature ontstaan door het vertrek van

Nadere informatie

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister

Titel / onderwerp: Flexibel Meerjaren Programma 2016-2021 Rijn- en Veenstreek als toeristische trekpleister Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: F. Buijserd Opgesteld door: Gert-Jan Pieterse, afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling & Grondbedrijf Besluitvormende

Nadere informatie

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ

Geachte raden, staten, colleges, burgemeesters en commissaris, 1. Het Evaluatierapport Grondbank en ROZ Regionale Ontwikkelingsorganisatie (ROZ) Bijlage 3.3 AB ROZ en Grondbank 30 september 2013 Aan: - de gemeenteraden van Gouda, Rotterdam, Waddinxveen en - de colleges van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp

Raadsmededeling. Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Raadsmededeling Van Aan Datum B&W vergadering Zaaknummer Vertrouwelijkheid Portefeuillehouder Onderwerp Het college van burgemeester en wethouders De gemeenteraad 9 februari 2016 11598 Openbaar De heer

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee

Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Jaarverslag 2014 Federatie Ondernemersverenigingen Goeree-Overflakkee Algemeen Eind 2013 is de Stichting Federatie Ondernemersverengingen Goeree-Overflakkee (FOGO) opgericht, met als doel de belangen van

Nadere informatie

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort

Collegevoorstel - 1 - Gemeente Amersfoort Collegevoorstel Sector : SOB Reg.nr. : 4540609 Opsteller : J.C. Engels Telefoon : (033) 469 42 99 User-id : ENGH Onderw erp Indiening Europese subsidieaanvraag FI-PPP Media in the City Voorstel: 1. De

Nadere informatie

003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling

003. Beleidsnota Internationale Samenwerking, schakelen naar een hogere versnelling 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling Inhoudsopgave 003. Beleidsnota "Internationale Samenwerking", schakelen naar een hogere versnelling... 2 Raadsvoorstel

Nadere informatie

Budgetsubsidieovereenkomst

Budgetsubsidieovereenkomst Budgetsubsidieovereenkomst Ondergetekenden, Gemeente Den Helder, gevestigd op het adres drs. F. Bijlweg 20, 1784 MC Den Helder, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester Koen Schuiling,

Nadere informatie

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA

Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Structuur Lokaal Toeristische Adviesraad LTA Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Achtergronden 1.1 LTA 3 1.2 Evenementencommissie 3 1.3 Formalisering 3 Hoofdstuk 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 Doelstellingen

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam

GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december Nummer: Sector: Ruimte en Economie. Veendam, 15 november Onderwerp: VVV Veendam GEMEENTEBESTUUR VAN VEENDAM 19 december 2011 Nummer: Sector: Ruimte en Economie Veendam, 15 november 2011 Onderwerp: VVV Veendam Voorstel 1. Stemmen in met de realisatie van een VVV agentschap in het Veenkoloniaal

Nadere informatie

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE

DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE FUNCTIEPROFIEL DIRECTEUR BELEID EN STRATEGIE HOGESCHOOL LEIDEN Inhoudsopgave 1 Hogeschool Leiden 3 De organisatie 3 De structuur 3 De thema s 4 2 4 Plaats in de organisatie 4 Taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie.

Visie De bibliotheek Noordenveld is er voor iedereen! Zij is laagdrempelig, toegankelijk en biedt literatuur, informatie, inspiratie en interactie. Aan de gemeenteraad Roden, 12 juni 2013 G E M E E N T E T N O O R D E N V E L D Agendapunt: 6.5/19062013 Documentnr.: RV13.0062 : : Raadd.d.1 Onderwerp Beleidskader Bibliotheekwerk 2013-2016 Onderdeel

Nadere informatie

Toekomst binnenstad Oosterhout

Toekomst binnenstad Oosterhout Toekomst binnenstad Oosterhout Bijeenkomst 12 mei 2016 Stefan van Aarle Wie ben ik? Zelfstandig ondernemer Kwartiermaker binnenstad Tilburg Adviseur retail en centrummanagement Zes jaar ervaring in consultancy

Nadere informatie

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland

Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Structuur regionale samenwerking in Regio Rivierenland Gemeenteraden Ambitiebepaling, kaderstelling en controle op hoofdlijnen van beleid Besluiten over meerjarenprogramma s speerpunten Besluiten over

Nadere informatie

Monnickendam, 19 januari Nummer: A. Wet Bestuursrecht. Aan de Raad

Monnickendam, 19 januari Nummer: A. Wet Bestuursrecht. Aan de Raad Monnickendam, 19 januari 2010 Nummer: 2010-001A Portefeuillehouder: Contactpersoon: Wettelijke grondslag voor raadsbevoegdheid: De heer mr. E.F. Jongmans Mevrouw mr. N.C. Brandt-Piersma Gemeentewet, Wet

Nadere informatie

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft:

Toezeggingen. Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Toezeggingen Aan: Raadsleden CC: Leden van het college, DT, Van: Richtje de Vries Datum: 28 maart 2013 Betreft: Motie CDA (pro)motie Portefeuillehouder: mevrouw L.A.M. Kompier Afstemming: ja Vraagsteller:

Nadere informatie

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk

Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Masterplan 2010-2015 Beleef Bestemming Bergeijk Dit masterplan is opgesteld door de programmacommissie Meerjarenprogramma Beleef Bestemming Bergeijk, waarin bestuursleden zitting hadden van de navolgende

Nadere informatie

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten,

PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2009MME05-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 10 maart 2009 Nummer PS : PS2009MME05 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008INT233656 Portefeuillehouder : Ekkers

Nadere informatie

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht

Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Voor onze opdrachtgever, het Oranje Fonds, zijn wij op zoek naar een Hoofd Bedrijfsvoering (Manager Operations) Utrecht Achtergrondinformatie Het fonds Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond

Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Overleg: Portefeuillehoudersoverleg Jeugd, Samenwerkende gemeenten Jeugdhulp Rijnmond Datum vergadering: 12 december 2013 Agendapunt nr.: 18 Onderwerp: Voorstel Regionale Inkoop Rotterdam Gevraagde beslissing:

Nadere informatie

Vacature Directeur en medewerkers

Vacature Directeur en medewerkers Vacature Directeur en medewerkers Voorjaar 2013 wil de vereniging Energie-U zich omvormen tot coöperatieve vereniging. Bovendien staan er een aantal grote en ambitieuze projecten op stapel. Daarom willen

Nadere informatie

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen

Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen Corporate story businessplan VisitBrabant ConnectBrabant: meer bezoekers, meer banen 1. Waar komen we vandaan Brabant is een bruisende regio met vele interessante plaatsen en mensen. In Brabant komen innovatie,

Nadere informatie

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016

VVV Maastricht. lidmaatschap 2016 VVV Maastricht lidmaatschap 2016 1 facts & figures BEZOEKEN 3.000.000 IN MAASTRICHT, PER JAAR 2E HOTELSTAD VAN NEDERLAND 2E TOERISTENSTAD VAN NEDERLAND 2E MONUMENTENSTAD VAN NEDERLAND STERKSTE TOERISTISCHE

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019

Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 Meerjarenbeleidplan Stichting Centrummanagement Hoogeveen 2015-2019 1. Vraag- en probleemstelling Het huidige meerjarenbeleidplan van de stichting loopt van 2011 tot en met 2014. Sinds een aantal jaren

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland

ACHTERGROND. Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland ACHTERGROND Provincie Flevoland is opdrachtgever van Toerisme Flevoland Beleid en keuzes komen voort uit: Collegeprogramma Zelfstandig en Uniek 2011-2015 Nota Profielversterkend Ombuigen Economische Agenda

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Enkele succesvolle voorbeelden

Enkele succesvolle voorbeelden Enkele succesvolle voorbeelden OP ZOEK NAAR HET DNA VAN MOERDIJK Bevorderen van behouden een voorkeur voor de zorgen dat product en communicatie op orde zijn om relevante doelgroepen aan te spreken

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013

PLAN VAN AANPAK AMHK. BJZ Drenthe. GGD Drenthe. Mei 2013 PLAN VAN AANPAK AMHK STAPPEN VOOR REALISATIE VAN HET ADVIES EN MELDPUNT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING IN DRENTHE OP 1 JANUARI 2015 BJZ Drenthe & GGD Drenthe Mei 2013 OPDRACHT EN UITWERKING Opdracht:

Nadere informatie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie

Masterplan Recreatie & Toerisme. Consulterende Startnotitie Masterplan Recreatie & Toerisme Consulterende Startnotitie Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Waarom hebben we het hierover? 3 1.2 Opdrachtformulering 3 2 Het proces van het Masterplan Recreatie & Toerisme

Nadere informatie

Inschrijving RBB-AWARD 2017

Inschrijving RBB-AWARD 2017 Organisatie: Kamer van Koophandel Contactpersoon voor de RBB over deze good practice: Anneloes Brand E-mail adres: anneloes.brand@kvk.nl Mobiele telefoon: 06 5511 6315 Akkoord lid Raad van Participanten

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie.

PROVINCIAAL BLAD. ARTIKEL 2 AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost Er is een AVP-gebiedscommissie Utrecht Oost, hierna te noemen de commissie. PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 5575 12 oktober 2016 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 27 september 2016, nr. 819AA339 tot instelling van de AVP-gebiedscommissie

Nadere informatie

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC

Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC Functieprofiel Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf VOC VOC Directeur Vakopleiding Carrosseriebedrijf Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) is het opleidingsinstituut voor de carrosseriebranche en

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie

Aanvraagformulier voor subsidie Aanvraagformulier voor subsidie Dit formulier gebruikt u als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente voor de uitvoering van een activiteit. Het gebruik van het formulier is verplicht. Onvolledige

Nadere informatie

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting

jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting jaar in, jaar uit ReportCompany partner in corporate reporting Wie wij zijn Report Company is specialist op het gebied van jaarverslagen en aanverwante corporate publicaties. Iedere onderneming of instelling

Nadere informatie

Algemeen profiel bestuurskandidaat

Algemeen profiel bestuurskandidaat Algemeen profiel bestuurskandidaat Ieder bestuurslid heeft functiespecifieke taken. Daarnaast vervult hij taken in het algemeen belang van de afdeling of de regio. Elk bestuurslid is in die optiek bijvoorbeeld

Nadere informatie

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl

Stationswerk Stationsweg 86, Den Haag info@stationswerk.nl www.stationswerk.nl Vanavond Waarom Stationswerk? Waarom samen ondernemen? Wat gaan we doen? Agenda Actueel Stationswerk Gastsprekers Borrel en discussie Conclusies Sluiting Actueel in de Stations buurt (AD 18 feb 2014) Actueel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1

Ontwerpbesluit pag. 4. Toelichting pag. 5. Bijlage(n): 1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 20 september 2016 NUMMER PS PS2016MME10 AFDELING MEC COMMISSIE MME STELLER A. Ruis DOORKIESNUMMER 0651822593 DOCUMENTUMNUMMER 819B407A PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar

waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar zout en zoet elkaar ontmoeten, waar zee en zilte lucht ons verbinden, waar zintuigen tot in het diepst geprikkeld worden, daar waar je kunt zien en zijn, daar ontstaat zicht STICHTING PROMOTIE WADDENLAND

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl

DE CONSUMENT AAN HET STUUR. Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl. www.sir-55.nl. www.sir-55.nl DE CONSUMENT AAN HET STUUR Stichting SIR-55 Tel. 040 242 32 23 info@sir-55.nl www.sir-55.nl www.sir-55.nl SIR-55 CREËERT BETROKKEN BEWONERS Wie zijn medioren? Medioren zijn actieve, vitale en maatschappelijk

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland

1. Doelstelling van de Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Beleidsplan Boeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie Nederland Inhoud 1. Doelstelling van de Stichting 2. Actuele beleid van de Stichting 3. Werkzaamheden van de Stichting 4. Wijze van fondsenwerven

Nadere informatie

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal

Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Concept Startnotitie gedeelde verantwoordelijkheid tennis en voetbal Versie 28 oktober 2014 1. Inleiding Op 25 februari 2014 heeft het college van B&W van de gemeente Menterwolde o.a. besloten: het gaan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL april 2017

RAADSVOORSTEL april 2017 RAADSVOORSTEL 2017 Registratiekenmerk: 185542 Raadsvergadering van : 18 mei 2017 Vergadering Commissie van: 9 mei 2017 Portefeuillehouder: T. Cnossen Behandelend ambtenaar: Erna Jongerius Afdeling Kwaliteit

Nadere informatie

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley

Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley Projectaanvraag regio FoodValley Kortdurend verblijf / logeeropvang in de regio Food Valley A. Projectgegevens A.1. Project Gegevens project Projectnaam: Speerpunt Strategische agenda : Thema (regiocontract):

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad.

4. Ondersteuning van het Plan van Aanpak Europese Cultuurregio Randstad. Ruimte voor kunst en cultuur in de Randstad Doel De Minister van OCW en de wethouders Kunst en Cultuur van Amsterdam/Rotterdam/Den Haag en Utrecht stellen zich ten doel de internationale betekenis en concurrentiepositie

Nadere informatie

BRUNSSUM INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN

BRUNSSUM INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN ONDERNEMINGSPLAN BRUNSSUM 28.445 INWONERS 964 UITKERINGSGERECHTIGDEN 470 SW DIENSTVERBANDEN IN HEEL PARKSTAD 9297 UITKERINGSGERECHTIGDEN IN HEEL PARKSTAD 3676 SW DIENSTVERBANDEN WSP PARKSTAD REALISEERT

Nadere informatie