Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht 17 februari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht 17 februari 2015"

Transcriptie

1 Notulen Vergadering Medezeggenschapsraad Jenaplanschool Wittevrouwen Utrecht 17 februari 2015 Aanwezig: Afwezig: Notulist: Directie: Carola, Vanessa, Jessy, Jolien, Mirelle, Rosalie, Ninuska, Monique, Maureen Veerle (GMR) Mirelle Marjolein en Jaap Eerste deel van de vergadering uur (zonder directie) Agendapunt 1. Opening Mirelle opent de vergadering om uur. Carolien van der Woude is als betrokken ouder aan tafel aangeschoven. Op uitnodiging zijn Wouter en Gunnar van de Stichtingen present. Agendapunt 2. Stichting Vrienden Wittevrouwen en Stichting Overblijf Kennismaking met Gunnar en Wouter + stand van zaken Wouter en Gunnar introduceren zichzelf. Wouter zal ingaan op de stand van zaken Stichting Vrienden Wittevrouwen. Gunnar vervangt Paul van den Brekel en licht de stand van zaken Stichting Overblijf toe. De Stichting Vrienden van Jenaplanschool Wittevrouwen De afgelopen periode was de incasso van de vrijwillige ouderbijdrage problematisch. Er is inmiddels een oplossing gevonden voor de administratieve verwerking Tegelijkertijd wordt bezien of een volledig automatisch systeem gerealiseerd kan worden via de Schoolplanner. De MR moedigt dit aan. Naast vrijwillige ouderbijdrage is sponsoring een bron van inkomsten voor de Stichting (o.a. banners nieuwsbrief). De sponsoring begint steeds beter te lopen. De Stichting zoekt naar samenwerking met ouderraad die ook contacten met ouders / bedrijven heeft en mogelijk rol van intermediair kan spelen. Over de begroting en uitgaven doet de Stichting jaarlijks verslag, onder andere tijdens de jaarlijkse plenaire ouderavond. In het kort worden er vanuit de Stichting stappen gezet naar een lange termijn financieel plan o.a. voor ICT. Daarnaast zijn er jaarlijkse uitgaven voor

2 lesmiddelen, kampen etc die uit het budget van de Stichting worden gedekt. Wat resteert zijn min of meer vrij besteedbare middelen. Voor de inzet daarvan zijn criteria opgesteld. Voor dit jaar worden uit de vrij besteedbare middelen touch-screens voor alle kleuterklassen gefinancierd (plaatsing op 13 maart), en de vulling van een orthotheek voor het personeel (naslagwerken over zorg en gedrag. De werkgroep Techniek komt met een voorstel voor technieklessen op school. Daar is ook nog een bijdrage voor. Komend jaar worden meerdere personeelswisselingen binnen de Stichting verwacht. Er wordt gepoogd nieuwe leden met enige kennis van zaken te werven op beide locaties. Tijdsbesteding ca. 5 uur per maand; 4 keer per jaar een bijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Stichting (zie de site). Wouter, die op voordracht vanuit de MR zitting heeft in de Stichting, blijft de komende jaren wel bij de Stichting betrokken. De MR hoeft dit jaar geen lid voor te dragen voor de Stichting. Inhoudelijk is het voor de MR belangrijk dat we, wanneer we de begroting krijgen voorgelegd, het totaalplaatje van de financiën beoordelen en in die zin dus de financiën van de Stichting mee moeten nemen. Stichting Overblijf Paul van den Brekel zit namens de MR in de Stichting Overblijf. De afgelopen periode is de begroting meer transparant gemaakt. Fiscaal juridisch zijn er risicoʼs gesignaleerd. Die zijn beperkt door hard aan de contracten te werken. Overblijfkrachten krijgen vrijwilligersloon via de Stichting. Het voordeel van een aparte stichting is dat eventuele naheffingen alleen bij stichting kan worden geïnd. De schoolbegroting hoeft dan niet worden aangewend. Op inhoud is er vorig jaar een evaluatie geweest van de overblijf. Er zijn diverse stappen gezet voor verbetering. De Stichting beperkt zich tot de financiële kant van de overblijf. Het blijkt voor ouders niet altijd inzichtelijk hoe de rekening tot stand komt en wanneer wordt afgeschreven. Ook gaat het nog wel eens mis op individueel niveau. De regel is: Ouders nemen abonnement af voor één of meerdere kinderen. De uren worden op voorhand gecalculeerd op basis van een vaste staffel die afhankelijk is van de bouw waarin een kind zit. De afrekening vindt plaats in vier termijnen (nl. schooljaar verdeeld in 4 perioden van ongeveer 10 weken). De MR geeft beter inzicht in berekening en afrekening als aandachtspunt aan de Stichting mee. Agendapunt 3. Notulen en actielijst De notulen zijn vastgesteld. Afgesproken wordt, mede naar aanleiding van de cursus Medezeggenschap, om notulen en actielijst steeds achter op de agenda van het eerste deel van de vergadering te zetten en een tijdsplanning toe te voegen. De organisatieonderdelen vergen vaak veel tijd en daardoor komen we soms beperkt aan de inhoudelijke vragen toe. Agendapunt 4. Mededelingen van de voorzitter Stand van zaken nieuwe poster en MR op de website De nieuwe poster wordt de week na de vakantie opgehangen. Op de site zijn de teksten Even voorstellen aangepast. De foto van Caroline blijkt niet geschikt voor het systeem. Maureen controleert nog de andere teksten op de site en publiceert de nieuwe jaarplanning etc. (staat in dropbox). Verkeersveiligheid om de school Mirelle heeft een overleg gehad met het wijkbureau. Ter verbetering van de veiligheid

3 rondom de Jenaplanschool wordt de oversteek Biltstraat ter hoogte van de Oude Kerkstraat aangepakt. Er zijn ook plannen voor een veiliger oversteekmogelijkheid ter hoogte van de Poortstraat. Voor het gebied rondom de Poortstraatschool zijn geen concrete plannen. Wel wordt er door bewoners van de Griftstraat gestudeerd op herinrichting van hun straat. Dat is een goed initiatief voor de school om op mee te liften. Het gaat niet om grote investeringen, maar de situatie kan door kleinere ingrepen mogelijk wel worden verbeterd. Overigens met draagvlak in de buurt (o.a. Bollenhofsestraat, Poortstraat). Het wijkbureau staat positief tegenover een ludieke actie van ouders om aandacht te vragen voor verkeersveiligheid tijdens breng- en haalmomenten. Dan gaat het om laagvliegende alfaʼs, bakfietsen die de toegang tot de trottoirs belemmeren, studentenfietsen die het parkeren van de fietsen van schoolgaande kinderen onmogelijk maken, maar bijvoorbeeld ook om de vuilophaaldienst die op dienst stipt om half negen voor de school langs rijdt. Het wijkbureau zal over dat laatste Stadswerken zelf ook aanspreken. Afgesproken is dat Mirelle vooralsnog even contactpersoon blijft voor het wijkbureau en wordt uitgenodigd voor de volgende bijeenkomst met de bewoners van de Grifstraat. Wordt vervolgd Terugkoppeling MR cursus Carola, Monique, Jolien, Veerle en Ninuska koppelen terug. De MR cursus blijkt wederom heel leerzaam te zijn. O.a. ten aanzien van de plichten en rechten van de MR en het feit dat de MR-leden een wettelijke taak uitvoeren heeft de cursus veel inzicht opgeleverd. Er ontstaat discussie over de voorbereiding van belangrijke dossiers en de advies- en besluitmomenten. Afspraken: o Tijdens MR zoveel mogelijk aandacht voor inhoudelijke zaken o Agenda aanvullen met status dossier en rechten MR o Besluitvorming in het tweede deel van de vergadering alleen als het kan. Ninuska, Vanessa en Jessy gaan naar cursus VOO betreffende de nieuwe CAO. Ninuska meldt aan. Toevoeging Mirelle : Ten aanzien van besluitvorming op grote dossiers geldt de volgende procedure: o De MR werkt met werkgroepen op belangrijke dossiers. Zo is er de werkgroep Financiën (Vanessa, Carola, Jessy), en hebben we een werkgroep Schoolplan (Rosalie en Mirelle). De oudergeleding vormt daarnaast een werkgroep om een Sterkte-Zwakte analyse t.b.v. het schoolplan te maken. De bedoeling van de werkgroepen is dat ze besluiten voorafgaand aan de vergadering voorbereiden en eventuele bevindingen en vragen ook voorafgaand aan de vergadering naar de directie mailen. o De directie reageert daarop per omgaande. Eventueel komt de inhoud ook tijdens de voorbespreking met de directie aan de orde. Tijdens het eerste deel van de MR-vergadering wordt ingegaan op de nog openstaande discussiepunten en vastgesteld of de MR positief of negatief adviseert, instemt (eventueel onder condities) of niet akkoord gaat met het voorstel van de directie. Tijdens het tweede deel van de vergadering kunnen openstaande discussiepunten worden toegelicht. Op basis van het resultaat neemt de MR wel of geen besluit tijdens de vergadering / worden vervolgafspraken

4 gemaakt. Agendapunt 5: Tussentijdse evaluatie functioneren MR Wordt verschoven naar een later tijdstip. Agendapunt 6: Terugkoppeling bijeenkomst GMR / SPO dd. 10 januari 2015 Omdat onze eigen MR vergadering samenvalt met een bijeenkomst van de GMR, komt de terugkoppeling van beide bijeenkomst in maart terug op de agenda. Agendapunt 7: Sterkte / Zwakte analyse oudergeleding De oudergeleding van de MR is begonnen met het opstellen van een swotanalyse als input voor het schoolplan. De actie wordt door de directie toegejuicht. In de eerste week van maart wordt een concept opgesteld dat op een nader te bepalen manier aan de ouders op school zal worden voorgelegd. Agendapunt 6: Hoofdstuk 5 van het schoolplan: Passend onderwijs Meerdere stukken zijn bijgevoegd. We behandelen alleen hoofdstuk 5 van het schoolplan. De beide andere stukken zijn achtergrondinfo (vastgesteld tijdens vorig MR-jaar). Doel van de bespreking is te bekijken of het schoolondersteuningsplan dat vorig is vastgesteld, op goede en heldere wijze naar het schoolplan is doorvertaald. Inventarisatie opmerkingen: 1. Tekst komt overeen met wat leerkrachten verwachten te moeten gaan doen. Er zijn een paar onduidelijkheden: a. Vieren en vijven op het schoolverslag: er moet geen actie ondernomen worden. Er kan actie worden ondernomen. b. Bij Individueel plan aantekenen dat het gericht is op terugkeer naar de groep. c. Voor kinderen met een indicatie moet altijd OPP geschreven worden. Is dat zo? OPP lijkt voor kinderen die niveau groep 8 niet halen. Een indicatie hoeft daar helemaal niet toe te leiden. d. Stuk lijkt alleen voor kinderen die onder het gemiddelde scoren. Doel van passend onderwijs is passend onderwijs voor iedereen. De school kiest voor meer- en hoogbegaafden in het schoolprofiel. Dat mag dan ook prominenter in het hoofdstuk terugkomen. 2. Voor wie wordt het schoolplan nu eigenlijk geschreven? 3. Ouders zijn er voor het schoolplan zo schoolspecifiek mogelijk maken 4. SPO hoeft er niet altijd zo expliciet in 5. Kunnen er casussen worden beschreven. Wat gebeurt er nou als er een kind binnenkomt met..? 6. De volgorde veranderen kan het stuk leesbaarder te maken. 7. Acties moeten explicieter worden weergegeven :00 uur Overleg met directie Agendapunt 9. Mededelingen directie Hetty staat voorlopig op de groep van Mathilde. De directie is op zoek naar een structurele oplossing voor de groep. Personele wisselingen op groepen zijn zaken die ouders erg bezighouden. Het geeft op dit moment wat onrust. Er wordt van alles aan gedaan.

5 Er heeft een ouderavond plaatsgevonden op verzoek van ouders van 3C. Ze vragen zich af hoe de toekomst van groep wordt. Volgend jaar komt er een heterogene groep maar wat daarna. De sfeer is prettig. De ouders zijn ook zeer genuanceerd. Wel is er sprake van verschillende belevingen: bijv. jammer dat mijn kind geen mentor heeft / mijn kind leert veel beter. De school kan nog niets zeggen over hoe het over twee jaar gaat. Tzt wordt een nieuwe ouderavond georganiseerd. De school heeft Mijn schoolplan.nl aangeschaft om het proces rondom het nieuwe schoolplan te richten. Het ondersteunt bij het stellen van prioriteiten, genereerd jaarplannen genereren, onderstreept samenwerking met de leerkrachten bij totstandkoming etc. Hopelijk neemt het veel werk uit handen. Er is een voorzichtige start gemaakt met formatie Alle leerkrachten hebben hun wensen aan kunnen geven. Nu wordt het puzzelen. We leven permanent op ruime voet als het om formatie gaat. We geven teveel geld uit aan salarissen, o.a. door de structurele inzet van vakspecialisten (bewuste keuze) maar vooral ook door allerlei losse eindjes. De losse eindjes moeten z.s.m. worden vastgeknoopt. Daar moeten we vanaf. Jaap en Marjolein hebben een Workshop gevolgd over de nieuwe CAO. Echt een studie waard. Op 11 maart worden de bevindingen met het team besproken. Agendapunt 10. Stand van zaken Schoolplan Diverse werkgroepen zijn aan de gang met onderdelen van het schoolplan. Cruciaal bij de voorbereiding is de personeels-tweedaagse begin april. Agendapunt 11. Stand van zaken inbreng oudergeleding t.b.v. schoolplan Zie agendapunt 7. Agendapunt 12 Hoofdstuk 5: Passend onderwijs De punten onder agendapunt 8 worden ingebracht. Het schoolplan wordt niet zozeer voor de ouders geschreven, maar voor directie en SPO. Dat is de eerste doelgroep. De directie wil SPO graag laten zien dat ze de afspraken binnen SPO steunt. Thea Meijer levert een deel van de teksten voor het schoolplan aan. Daarin kun je werken en in sommige gevallen is dat heel handig. Afspraak: Marjolein neemt de opmerkingen van de MR mee bij de voorbereiding van het schoolplan. Tekstuele opmerkingen mogen rechtstreeks naar haar worden verzonden. Agendapunt 13 Rondvraag / W.v.t.t.k. Mirelle sluit de vergadering om uur.

6 No Actie Gereed Wie Status 1 Rooster notulen en koffie updaten z.s.m. Vanessa 2 Bij Myrke informeren of er al info bekend is over lotingsprocedure VO 2015 Voor vergadering februari Jessy 3 Doorgeven aan GMR dat MR akkoord is met wijziging statuten z.s.m. Veerle 4 Regelen toegang tot (via Geralda) en doorsturen naar alle MRleden (via Ger) z.s.m. Jessy 5 Bekijken en eventueel herzien inrichting dropbox Voor volgende vergadering Rosalie en Monique 6 Vergadering 21 april verzetten we naar 20 april i.v.m. GMR Vastgesteld 7 Extra MR-vergadering 23 juni Vastgesteld

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Leren participeren in de praktijk

Leren participeren in de praktijk Leren participeren in de praktijk De leerlingenraad in het praktijkonderwijs SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leren participeren in de praktijk De leerlingenraad in het Praktijkonderwijs:

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Handboek kwaliteit kwaliteit

Handboek kwaliteit kwaliteit Handboek kwaliteit kwaliteit Inhoudsopgave 0 Inhoudsopgave Inleiding 1. Missie, Visie en Doelstellingen Ondernemingsraad 2. Taken en bevoegdheden 2.1 taakstelling/bevoegdheden dagelijks bestuur 2.2 specifieke

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0983 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. De school 1.1 Logo, naam en adresgegevens 1.2 Het gebouw, leerpleinen en entrees 1.3 Schoolgrootte en prognose 1.4 De geschiedenis van de school 2. Ons onderwijs 2.1 Missie/Visie

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n

Uit Vergaderen en onderhandelen, door Klaas Schermer en Marcel Wijn, 1995. 7.1 Eff e c t i e f v e r g a d e re n 7. B E STUURSVAARDIGHEDEN In dit hoofdstuk bespreken we de vaardigheden die van belang zijn voor het bestuur van organisaties, zoals vergader- en presentatietechnieken, notuleren, besluiten nemen en onderhandelen.

Nadere informatie

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel

Schoolgids 2015-2016. OBS Mettegeupel Schoolgids 2015-2016 OBS Mettegeupel Inhoudsopgave Woord vooraf 4 1 Mettegeupel: openbare school 5 2 Stichting OOG 5 3 Waar onze school voor staat 6 4 Het team 7 5 Onze ouders 8 5.1 Communicatie met ouders

Nadere informatie

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe?

De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? De MR en zijn achterban Wat, en Hoe? Januari 2011 7.0035 MK Inhoud Voorwoord Wie zijn de achterban? WAT heeft de MR met zijn achterban? HOE bereikt de MR zijn achterban? Communicatiemiddelen Relevante

Nadere informatie

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012

basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 basisschool Het Noorderlicht schoolgids februari 2012 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 1. De school 4 2. Onze visie op het onderwijs 5 3. De organisatie van het onderwijs 7 4. De zorg voor kinderen 11

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30

Ons logo! We hopen dat ze met plezier aan de school bij de vijver zullen terugdenken. ALGEMENE GEGEVENS. GRIFTSCHOOL Van Speyklaan 30 Ons logo! De Griftschool, prachtig gelegen aan de vijver. Acht jaar lang een bron voor onze leerlingen, waarna ze allen zelfstandig hun eigen weg in het leven gaan zoeken. We hopen dat ze met plezier aan

Nadere informatie

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013

Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 notulen infoavond ouders t Heem Notulen infoavond ouders woensdag 11 april 2013 Eerste sessie 19.00 uur 20.00 uur Tweede sessie 20.30 uur - 21.30 uur Aanwezig namens bestuur : Niek, Han, Esther, Ernest,

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd

Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Notulen MR-vergadering Daltonschool Rijnsweerd Dinsdag 3 maart 20.00 22.00 uur Aanwezig: Afwezig: Maarten van Aalst, Mirjam Bos, Wim de Boer, Sonay Kapici, Esther Planje, Liesbeth Soons, Peter Verberg,

Nadere informatie

Focus op co-makership

Focus op co-makership 16 juni 2011 Focus op co-makership Onderzoekspublicatie Werkplekleren is een samenwerking tussen ROC Eindhoven en Fontys, Lunetzorg, Vitalis en de Gemeente Eindhoven Focus op co-makership Onderzoekspublicatie

Nadere informatie

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum

Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum Eindrapportage Project Méér meedoen! Een project van Koraal Groep en Gouverneur Kremers Centrum 1 Maastricht, december 2013 Dit onderzoek werd mogelijk gemaakt door ZorgOnderzoek Nederland Medische Wetenschappen

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 18 mei 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha, Ellen en Marielle. Afwezig: --- Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 31 mei 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

G.M.R. S.P.O. VENRAY

G.M.R. S.P.O. VENRAY Verslag van de vergadering d.d. 27 mei 2013 G.M.R. S.P.O. VENRAY Aanwezig: CvB/Staf: Afwezig M. Arts, C. Biersteker, T. Bronswijk, A. Cuppen, F. Janssen, H. Jenniskens, L. Philipsen, B. de Ruiter A. Steenbakkers

Nadere informatie

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN

De Trinoom. MedezeggenschapsRaad NOTULEN NOTULEN Onderwerp Vergadering Datum : 6 oktober 2014 Aanwezig Jacqueline (vertegenwoordiger team) Notulist : Susan van de Wetering-Seferiadis Genodigde: Tine (penningmeester en vertegenwoordiger ouders)

Nadere informatie