WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van b.s. De Bukehof, Oudenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van b.s. De Bukehof, Oudenbosch"

Transcriptie

1 WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van b.s. De Bukehof, Oudenbosch

2 Inhoudsopgave 1. Missie en visie van de MR 2. Doelen van de MR 3. Prioriteiten van de MR 4. Communicatie 5. Taakverdeling MR 6. Deskundigheid van de MR 7. Verkiezingen MR 8. Faciliteiten 9. Meerjarenplanning beleidszaken 10. Jaarplanning 11. Procedure werkplan Bijlage 1: Verkiezingen MR Bijlage 2: Informatie nieuwe leden Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 2

3 1. MISSIE EN VISIE VAN DE MR Missie Wij zijn een enthousiaste, kritische en proactieve MR. De aangeleverde beleidsstukken bespreken wij positief en kritisch. Wij stimuleren een goede werkomgeving voor kind en personeel d.m.v. een open communicatie met en naar ouders en directie. Visie We zijn een proactieve MR door zelf initiatief te nemen, maar ook door pro-actief om te gaan met aangeleverde stukken. Indien nodig doen wij een beroep op specialismen van buitenaf. Wij bevorderen de communicatie door regelmatig overleg met de directie en informatie/ overleg naar ouders en personeelsleden, na elke. Wij kennen onze rechten en plichten waardoor we waken over de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen ons sterk maken voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. 2. DOELEN VAN DE MR Onderdeel proactief zijn: We zorgen voor een actuele, proactieve kalender/jaarplanning, die elk jaar opnieuw bekeken en aangepast wordt. We laten ons goed informeren door directie en GMR. We maken indien nodig gebruik van specialismen binnen de MR en binnen de school. Onderdeel communicatie: Personeel: We informeren het personeel door na elke de notulen via de mail naar de collega s toe te sturen Ouders: Een deel van de website van de Bukehof is ingericht, voor profilering van de MR en rondom verkiezingen. Informatie op de website door secretaris, voorlopig nog via webbeheerder. Het komend schooljaar zal de website een andere inhoud krijgen. Ook zijn er plannen voor een ouderportaal. Wanneer deze actief wordt, zal de MR ook hierop informatie plaatsen. De goedgekeurde notulen van iedere worden hier gepubliceerd (na 2 weken). De achterban krijgt hier ook de mogelijkheid om een mening te geven of een opmerking te plaatsen via het adres van de secretaris van de MR: De en zijn openbaar. Directie: We streven er naar dat de directie een gedeelte van de bijwoont. Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 3

4 Overige geledingen: We onderhouden regelmatig contact met OV en KWF (o.a. uitwisselen van notulen met de OV; het KWF heeft geen notulen). Kwaliteit onderwijs en leefomgeving: Kritisch bekijken en daarna instemmen met formatieplan, zorgplan, schoolplan en ICT-plan. Informatief overleg met directie over schoolzaken. Nieuwe leden worden in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over medezeggenschapszaken. Dit gebeurt aan de hand van een praatpapier (zie bijlage 2) We laten ons zo breed mogelijk informeren over medezeggenschap d.m.v. cursussen, tijdschriften e.d. 3. PRIORITEITEN VAN DE MR We werken aan de hand van een werkplan. De format is Borgesius-breed aangeleverd. We volgen het werkplan om zo transparant mogelijk te werken. Alle MR leden bewaken dit proces. De proactieve kalender wordt geraadpleegd tijdens het maken van iedere agenda voor de. Er zal tijdens de eerste van ieder nieuw schooljaar geïnventariseerd worden welke cursussen worden aangeboden. Prioriteiten : 1. Meerjarig Profilering van de Bukehof Bewaken financiën van de ouder gerelateerde gelden Informatie over de opbrengst van het onderwijs (februari en eind juni) Schoolondersteuningsprofiel van De Bukehof en de consequenties voor onderwijs Passend onderwijs en consequenties voor De Bukehof Indien gewenst, bijscholing De communicatie met de diverse oudergeledingen en de achterban, bewaken 2. Actualiteit Het verkrijgen van goede informatie en een bijdrage leveren aan het Schoolondersteuningsprofiel en Een bijdrage leveren aan Passend Onderwijs, met de kennis vanuit de informatieavond vorig schooljaar Betere en eerdere informatie krijgen vanuit de directie Een bijdrage leveren aan het groeidocument zorg Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 4

5 4. COMMUNICATIE Contact met waarover wanneer Hoe Gegevens met bevoegd gezag: zie jaarplanning -tijdens MR directie OV en KWF -schoolse zaken -beleidszaken -begroting -inspectierapport -schoolgids -schoolplan -financiën -personeelsbeleid -nascholingsplan -schoolrapportage alg.dir. uitwisselen vastgestelde notulen met OV info naar OV en KWF voor en na elke -via -via personeels geleding MR via mail Manfred Werger De Bukehof Olmenstraat BC Oudenbosch OV Ingrid Bedaf zie nr 1 via mail KWF Team gezamenlijke achterbanraadpleging indien nodig 1 per jaar mail / persoonlijk Secretaris MR: Sabine Scholten net ouders GMR MR verslag vastgestelde notulen info in Bukejournaal algemene informatie op website verkiezingen bovenschoolse beleidsstukken bovenschoolse informatie vergaderdata overleg MR en contactpersonen evaluatie eigen functioneren BSO aandachtspunten / besprekpunten vanuit BSO naar MR Bukehof na elke MR na elke na elke het hele jaar 1 per jaar rondom verkiezingen na instemming door GMR indien aanwezig aan begin schooljaar 1 tijdens schooljaar jaarlijks bij opstellen nieuw werkplan 2 per jaar contact MR - BSO via mail na elke Website Website Ouderportaal (wanneer actief) via secretariaat via mail tijdens laatste schooljaar MR neemt contact op de BSO (Herlinde en Linda) via secretaris en webbeheerder door notulist commissie verkiezingen secretaris GMR: Brenda Maas Erica Davelaar Frans Neelen O MR / P MR BSO: Moniek Schippers Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 5

6 5. TAAKVERDELING MR Voorzitter - Stuurt aan op efficiënt vergaderen; bewaakt gesprekstijd, structuur en relevante inbreng op onderwerpen. - Ondersteunt notulant tijdens en door samenvatten van informatie en actiepunten. - Coördineert taakverdeling. - Redigeert verslagen en uitgaande MR-informatie : Jacobine Wetsteijn Secretaris - Zorgt voor vergaderagenda, verspreidt deze via de mail. - Wijst op toerbeurt een notulant aan (zie agenda). - Zorgt voor actualiseren pro-actieve kalender. - Behandelt post en ingekomen stukken tijdens en. - Ondersteunt voorzitter en penningmeester indien nodig en relevant. - Nodigt derden uit voor het bijwonen van een MR-; - Jaarverslag. - Stuurt ook een eemplaar van de notulen naar de OV, het KWF, de directie en de contactpersonen vanuit GMR. - Verstuurt notulen naar personeelsleden. - Levert stukken aan voor de website bij ICT-er : Sabine Scholten Penningmeester - Banktegoed is ondergebracht bij De Bukehof - Is verantwoordelijk voor doorgeven van betalingen aan derden door directie - Werkt nieuwe MR-leden in met een inwerkplan. - Zorgt voor attenties bij diverse gelegenheden (jubileum, afscheid, langdurig ziek zijn) : Sabine Scholten Notulant - Geen vast MR-lid. Het notuleren van en gebeurt op toerbeurt. - Notuleert relevante informatie tijdens en en stuurt deze achteraf per mail door naar alle leden. - Levert een stukje aan voor de nieuwsbrief bij directie - Levert aan Linda een stukje aan voor de Facebook pagina Contactpersoon GMR - Fungeren als informatiebron vanuit de GMR. - Zenden via de mail de agenda en notulen van GMR-en : Erica Davelaar (P) Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 6

7 Aandachtsgebieden Ouders Personeel School plan i Sabine Saskia Schoolgids i Sabine Linda Zorgplan i Jorina Jacobine (samen met i.b.-er) MTO + RI&E / Sabine Linda Kwaliteit BBQ Jaarverslag secretaris Strategisch Beleidsplan allen allen IPB - personeelsgeleding Begroting Bukehof i Ainhoa Jacobine Formatie i P Manuela BSO a Herlinde Linda Overblijven (organisatie + i Jorina (commissie) Manuela financiën) schooltijden i Herlinde Jacobine ICT Sabine Jacobine speerpunten allen allen Vakantierooster a Sabine Linda Ouderbijdrage/begroting i O Ainhoa 6. DESKUNDIGHEID EN CONTINUITEIT Activiteit voor wie wanneer hoe Begeleiding nieuwe MR-leden Toetredende nieuwe MR-leden (personeel/ ouders). Voor de 1 e in het nieuwe schooljaar Door MR lid met welkomstgesprek en praatpapier (zie bijlage 2 werkplan) Scholing nieuwe MRleden Toetredende nieuwe MR-leden (personeel/ ouders). In het 1 e jaar indien er de behoefte is en er een cursus wordt gegeven. Indien mogelijk/wenselijk een korte cursus. Overdracht informatie aan nieuwe MR-leden Toetredende nieuwe MR-leden (personeel/ ouders). Continue vanaf datum van toetreding. Tijdens en of informele gesprekken Scholing en kennis alle MR-leden Alle Borgesius MRleden Gedurende periode van zitting in de MR. Borgesius thema - avonden Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 7

8 7. VERKIEZINGEN Wanneer: Op de agenda van de van april/mei, de één na laatste van het schooljaar, staat vast als agendapunt de verkiezingen. Er wordt een verkiezingscommissie samengesteld. Organisatie: Oudergeleding Er gaat een mail uit waarin staat welk MR-lid aftredend is en of deze persoon zich wel of niet herkiesbaar stelt. (zie bijlage 1) Wanneer er maar één kandidaat is, wordt deze kandidaat automatisch lid van de MR. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, volgen er verkiezingen. Indien er geen kandidaten zijn, worden mensen persoonlijk benaderd. De kandidaten maken een profiel van zichzelf: wie ze zijn en waarom ze zich kandidaat stellen. Deze profielschets wordt bij het verkiezingsbiljet gevoegd. Elk gezin krijgt één stembiljet. Het tijdstip van het tellen van de stemmen wordt vooraf bekend gemaakt en is openbaar. De uitslag wordt, voor het einde van het schooljaar (bij de laatste rapportavond), via Het Bukejournaal en de website verder bekend gemaakt. (zie tijdsplanning) Personeelsgeleding Wanneer er een vacature binnen de personeelsgeleding ontstaat, wordt binnen het team naar een opvolger gezocht. Mochten er meerdere kandidaten zijn, wordt er een verkiezing gehouden. Voor organisatie zie oudergeleding. Schema van aftreden Sabine Scholten Herlinde Vrijlandt Ainhoa Zubillaga Jorina Melissen Jacobine Wetsteijn Linda Kerstens Manuela Twaalfhoven Saskia Rolle schooljaar schooljaar schooljaar Tijdsplanning verkiezingen oudergeleding MR (format) wat week datum wie Uitnodigingsmail voor week. verkiezing ouders maken + kopiëren Verkiezingsmail versturen week Manfred (herinnering in Bukejournaal!) Terugmailen week Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 8

9 opgavenstroken of geprint eemplaar inleveren Opgavenstroken verzamelen Verkiezingsprofielen opvragen bij kandidaten Verkiezingsformulieren maken + kopiëren Verkiezingsformulieren meegeven (oudsten, vanaf groep 7) Verkiezingen week week week week week verkiezingscommissie ouder -ouder levert brief aan -leerkrachten geven mee Formulieren verzamelen week. Tellen van de stemmen week verkiezingscommissie Bekendmaking in Bukejournaal en op website Brief van de uitslag verkiezingen week 8. FACILITEITEN / INZET BUDGET / MIDDELEN onderwerp CAO, WMS Nodig 1. uren PMR-leden 60 uur op jaarbasis, uit de normjaartaak. 1 dag vervanging uit MR-gelden 2. bedrag per MR (zie bijlage A11) 927,- (afhankelijk van leerlingaantal) 3. scholingsdagen PMR-leden 3 dagen in 2 jaar 4. overige gewenste faciliteiten voor scholing en deskundigheidsbevorde ring in tijd en/of geld 5. overige gewenste faciliteiten in tijd Zie art 28 WMS en 13.3 en 13.8 van cao Zie art 28 in WMS en 13.3 en 13.8 van cao 6. overig gewenst budget in geld (bijv. vergoedingen ouders) Zie art 28 WMS 25 euro printkosten voor ouders Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 9

10 7. overige gewenste voorzieningen, al dan niet in geld (informatie-, communicatie- en vergadervoorziening) Zie art 28 WMS 9. MEERJARENPLANNING BELEIDSZAKEN Naam plan schoolplan (4 jaar) plan van aanpak RI&E (4 jaar) (risico inventarisatie en evaluatie) schoolgids schoolzorgplan schoolveiligheidsplan ICT Behandeld/besproken, instemming of advies gegeven Instemming voor 1 januari Instemming PMR Instemming ouders juni Instemming voor 1 januari KWF Instemming voor 1 december (plan voor 3 jaar) actie Begroting/ jaarrekening Beleid instemmen voor 1 december Uitwerking is ter informatie Taakbeleid (normjaartaak) Formatieplan TSO (tussenschoolse opvang) Personeel beleidsplan Instemming PMR voor 1 juli Instemming PMR voor 1 mei Instemming ouders Instemming PMR Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 10

11 ter info advies vaststellen Instemming 10. JAARPLANNING maand onderwerp wat opm september Overzicht vergaderdata MR Overzicht vergaderdata GMR Inventariseren scholingsbehoefte MR-leden en plannen cursussen BSO Vaststellen werkplan nieuw schooljaar Taakverdeling intern TSO Informatie uitwisseling naar ouders MR reglement en statuut 1 per 2 jaar Ondersteunende werkzaamheden ouders PVA vanuit RIE (aanpassingen per ) oktober Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 okt Begroting MR Vaststellen jaarplanning MR, incl. data en kosten in tijd en geld Strategisch schoolbeleidsplan voor 1 jan Schoolzorgplan voor 1 jan Evalueren ICT-plan vorig schooljaar; voor 1 dec aanbieden veranderparagraaf Advies over keuzes voor totstandkoming schoolbegroting november Schoolrapportage algemeen directeur Uitgangspunten financieel beleid voor 1 dec Werkdruk Ontruiming/veiligheid Aanpassing schoolplan december Schoolbegroting Contact BSO Onderhoudsplan school januari Financieel jaarverslag Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 11

12 februari Voortgangsrapportage schoolplan Aanzet voor aanpassingen schoolgids maart Werkdruk Gesprekkencyclus Nascholingsbegroting Opzet njt Veranderplan meerjaren schoolplan Aanpassingen in schoolgids voorbereiden P april Werving nieuwe leden Overleg OV KWF MR TSO P O Schoonmaak Schoolgebonden vakantierooster / vrije dagen na GMR instemming Schoolplan 1 per 4 jaar mei Werkplan MR volgend schooljaar Speerpunten bepalen Sponsoring MR verkiezingen Ontruiming/veiligheid Ouderbijdrage Schoolrapportage algemeen directeur Schoolformatieplan O P voor 1 mei PVA vanuit RIE (aanpassingen per ) Informatie school-speerpunten Medezeggenschapstatuut (info bij secretaries GMR) Medezeggenschapsreglement juni Nascholingsplan P Evaluatie functioneren MR Jaarverslag MR Evaluatie BSO Taakbeleid (normjaartaak) P voor 1 juli Personeelsbeleidplan P Aanpassingen jaarplan Onderwijstijd O Schoolgids vaststellen O Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 12

13 * Basisgegevens bevoegd gezag betreffende 1. leerlingaantal, groepsgrootte, veranderingen t.o.v. vorige jaren 2. gevoerd beleid afgelopen schooljaar 3. beleidsvoornemens financieel, organisatorisch, onderwijskundig (voor zover gewijzigd) 4. organisatie binnen de school en taakverdeling schoolleiding Verklaring gebruikte afkortingen a ad BSO CAO GMR i ICT IHP IPB KWF MR MTO OMR OV PMR RI&E WMS adviesrecht algemeen directeur Buitenschoolse opvang Collectieve arbeidsovereenkomst Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemmingsrecht Informatie- en communicatietechnologie Integraal huisvestingsplan Integraal personeelsbeleid Kwaliteitsforum Medezeggenschapsraad Medewerkers tevredenheidsonderzoek Oudergeleding medezeggenschapsraad Oudervereniging Personeelsgeleding medezeggenschapsraad Risico-inventarisatie en evaluatie Wet op de Medezeggenschap Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 13

14 Bijlage 1 Verkiezingen Medezeggenschapsraad. Oudenbosch, 31 mei 2010 Beste ouder(s) / verzorger(s). Op school is er een medezeggenschapsraad (MR). Het doel van de MR is om door middel van regelmatig overleg tussen ouders, personeel en directie van gedachten te wisselen over allerlei zaken die onze school aangaan. Voor sommige onderwerpen vraagt de directie de MR om advies, voor andere zaken moet de directie om instemming vragen. Dus: ouders kunnen via de MR hun stem laten horen!! Onze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In beide geledingen hebben drie personen zitting. De oudergeleding heeft binnenkort een vacature: treedt af en is niet herkiesbaar. Iets voor u? De belangen van onze school en de kinderen zijn voor u belangrijk genoeg om zelf actief mee te doen. Aarzel dus niet! Alle ouders of verzorgers van de kinderen van de Bukehof kunnen zich kandidaat stellen. De MR heeft behoefte aan gemotiveerde en enthousiaste mensen! Hoe vaak vergaderen? Momenteel vergaderen we zes tot zeven keer per jaar. Het vergaderrooster wordt in overleg samengesteld. Ook streven we ernaar om één keer per jaar te overleggen met het Kwaliteitsforum en de Oudervereniging. Tot wanneer kunt u zich kandidaat stellen? Bent u de gemotiveerde en enthousiaste persoon die we zoeken dan kunt u zich middels bijgevoegde strook opgeven tot en met De verkiezingen vinden plaats van.. tot en met Het tellen van de stemmen vindt plaats op.. Wilt u nog meer informatie dan kunt u terecht bij de leden van de MR (zie website). Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 14

15 Verkiezingscommissie MR De Bukehof, Ernie Jansen en Jacobine Wetsteijn Bij deze stel ik me kandidaat voor de Medezeggenschapsraad voor een periode van 3 jaar. Hiermee verklaar ik de grondslag en doelstelling van De Bukehof te respecteren. (Insturen tot en met. naar het mailadres van de MR: Naam: Adres: adres:. Ouder/verzorger van:.. Uit groep: Datum: Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 15

16 Bijlage 2 INFORMATIE I.V.M. MR BUKEHOF (met mondeling toelichting) Werkwijze Werken a.h.v. werkplan / concept n.a.v cursus uniformiteit met GMR Agenda verslagen doorsturen naar leden, 1 of 2 weken tijd voor op- aanmerkingen verslag wordt vastgesteld, in volgende formeel doel: versneld notulen naar buiten Vaste agendapunten: directie / BDO / MR /GMR Vergaderen thuis (niet verplicht) Notuleren bij toerbeurt / ook Bukejournaal stukje / secretaris verspreidt tenslotte. Notulen ook naar KWF, OV, contactpersoon GMR, info Bukehof, website. Directeur is als toehoorder aanwezig/ als toelichter/ meningsvormend MR Bukehof GMR Stichting Borgesius (2 contactpersonen in GMR KWF Algemene beleidszaken Geen personen / namen / ev vragen ouders worden doorgespeeld (zo anoniem mogelijk) Bevoegdheden: 1. instemming 2. advies 3. ter info MR = O en P gedeelte (soms andere bevoegdheden) Wat aan de orde komt Verslagen bezoek algemeen directeur / inspectieverslagen Strategisch beleid bovenschools toepassing Bukehof (in overeenstemming ) = schoolplan ter instemming Schoolgids: ter instemming Beleidsplannen: zorgplan, ict-plan TSO (in overblijfcommissie Bukehof is O MR vertegenwoordigd ) Vakantierooster (afwijkingen van algemeen Borgesius vakantierooster) Begroting Bukehof (beleid = instemming /uitvoering ter info) Formatie ter instemming P; ter info O Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 16

17 Contacten / uitwisseling notulen KWF en OV Printvergoeding Ter info Jaarverslag MR Bukehof van voorgaand jaar. Verklarende afkortingen A.D. = Algemeen Directeur van Borgesius Stichting A.B: algemeen bestuurs Borgesius Stichting BDO: Borgesius Directeuren Overleg B.S.O: buitenschoolse opvang ESIS = administratiesysteem voor scholen ICT = Informatie- en Communicatie Technologie GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad KWF: Kwaliteitsforum MR: Medezeggenschapsraad O-MR = Oudergeleding van de MR P-MR = Personeelsgeleding van de MR MTO = Medewerkers Tevredenheids Onderzoek OV: Oudervereniging TSO = Tussen Schoolse Opvang (overblijven) Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 17

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016

Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Al-Iman Jaarplan 2015-2016 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool Al-Iman willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

Nadere informatie

Activiteitenplan school Bleyburgh

Activiteitenplan school Bleyburgh Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 5. Vergaderdata en structurele onderwerpen mr 6. Taakverdeling en

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A

Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Activiteitenplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad NHJ-A Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten... 2 2. Kernissues MR... 2 3. Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen... 3 4. Planning... 4 5. Notulen...

Nadere informatie

WERKPLAN Medezeggenschapsraad van Basisschool St. Antonius Standdaarbuiten

WERKPLAN Medezeggenschapsraad van Basisschool St. Antonius Standdaarbuiten WERKPLAN Medezeggenschapsraad van Basisschool St. Antonius Standdaarbuiten Werkplan MR B.S. St. Antonius 1/18 Inhoudsopgave 1. Missie en visie van de mr 2. Doelen van de mr 3. Prioriteiten van de mr 4.

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS Da Vinci Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS Da Vinci Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

jaarplan medezeggenschapsraad

jaarplan medezeggenschapsraad jaarplan medezeggenschapsraad 1 Jaarplan MR 2014-2015 PCBS De Bron Sprang-Capelle Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Regelingen en beleidsplannen 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout. Schooljaar 2015-2016 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool St. Jozef Wernhout 1. Voorwoord Als medezeggenschapsraad van basisschool St. Jozef willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2014-2015. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD obs Juliana van Stolberg Castricum JAARVERSLAG 2013-2014 1.Inleiding Dit jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van de openbare basisschool Juliana van Stolberg (obs JvS) betreft

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad. Montessori Onderwijs Purmerend Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad Montessori Onderwijs Purmerend Salland 38 1447 BT Purmerend 0299 646 589 Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2 2. Algemeen 3 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 4.

Nadere informatie

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016

Jaarplan. Medezeggenschapsraad. KBS Het Bovenland 2015-2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad KBS Het Bovenland 2015-2016 Akersluis 1A 1066 ER Amsterdam 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen 3. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4. Regelingen en beleidsplannen

Nadere informatie

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel

WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van de Eenhoorn/ de Stormvogel 014-015 Inhoudsopgave: Titel 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Missie 4 Taak 4 Werkwijze 4 Taakverdeling 4 Contacten 5 Vergaderingen/overleg

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs

Jaarplan 2015-2016. Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs Jaarplan 2015-2016 Medezeggenschapsraad OBS De Wildert Dubbelwijs 0 Algemeen pagina 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze pagina 3 Regelingen en beleidsplannen pagina 3 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2014-2015 1 Jaarplan MR 2014-2015 1. Algemeen Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en VSO de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Basisschool Matthias 2014/2015 Naam en functie In MR Aftredend voor start schooljaar: Marjelle Hendriks, voorzitter Schooljaar 2011/2012 2017/2018 (school) Femke Meijer,

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar V0.1 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum Puur Sang (MR) Schooljaar 2016-2017 V0.1 Inhoud Vergaderschema... 2 Agenda... 2 Aandachtsgebieden... 2 Onderwerpen naar seizoen... 3 Overzicht van

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00

Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Jaarplan Medezeggenschapsraad basisscholen Kindcentrum PuurSang (MR) Schooljaar 2015-2016 V1.00 Inhoud Agenda... 1 Vergaderschema... 2 September... 2 Oktober... 3 November/december... 3 Januari/februari...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis

Jaarplan Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Katholieke Basisschool Het Veldhuis Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Activiteitenplan en Communicatieplan

Activiteitenplan en Communicatieplan Activiteitenplan en Communicatieplan Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool De Akker Overzicht van de samenstelling, uitgangspunten en beleidszaken in het schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessorischool-Zuid J.P. Coenstraat KN Hilversum

Jaarplan Medezeggenschapsraad. Montessorischool-Zuid J.P. Coenstraat KN Hilversum Medezeggenschapsraad Montessorischool-Zuid J.P. Coenstraat 41 1215 KN Hilversum 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool

Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool 2016 2017 Jaarplan medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool Erik Emmelkamp versie 1.3 2016 2017 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 3. Regelingen en beleidsplannen 5 4. Bezetting

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer

WERKPLAN 2014-2015. Van de Medezeggenschapsraad van. De Lindenlommer WERKPLAN 2014-2015 Van de Medezeggenschapsraad van De Lindenlommer Versie 2014 definitief Werkplan MR Lindenlommer Inhoudsopgave: 1. Missie... 2 1.1. Visie... 2 1.2. Doelen... 2 2. Taak... 2 3. Werkwijze...

Nadere informatie

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap

2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap 2013-2014 Jaarplan Medezeggenschap Medezeggenschapsraad de Bras mr@rkbsdebras.lucasonderwijs.nl 12-9-2013 INHOUD 1 Inleiding 3 Algemeen 3 Wat is de Medezeggenschapsraad (MR) 3 2 Missie, Visie en speerpunten

Nadere informatie

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR

MR werkplan. o.b.s. de Wezeboom WERKPLAN MR MR werkplan o.b.s. de Wezeboom 2016-2017 WERKPLAN MR 2016-2017 1 Inhoud Inleiding 3 Taakstelling en positie MR 4 Taakverdeling MR 4 Communicatie naar de achterban 5 Onderwerpen en prioriteiten 2016-2017

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan MR 2014/2015 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website

JAARPLAN schoolkrant. Berkel bulletin. inloop spreekuur. website JAARPLAN 2016-2017 Berkel bulletin website schoolkrant inloop spreekuur Inhoudsopgave 2. inhoudsopgave 3. inleiding 3. visie en taakstelling 4. jaarthema 4. speerpunten 5. jaarplanning 6. vergaderplan

Nadere informatie

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug

Jaarplanning MR Herderschee/de Brug Jaarplanning MR Herderschee/de Brug 2016-2017 1. Algemeen 1 Jaarplanning MR 2016-2017 Als medezeggenschapsraad van de Herderscheeschool en de Brug willen we de belangen van onze kinderen en scholen zo

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8

Jaarplan Medezeggenschapsraad De Bouwsteen. Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Bouwsteen Christelijke basisschool De Bouwsteen Vlasakker 3 Postbus 5256 3295 ZK s-gravendeel 078 673 3260 Jaarplan MR De Bouwsteen 8 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie

Nadere informatie

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016

Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Activiteitenplan MR Ter Tolne 2015-2016 Vastgesteld mei 2015 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Planning MR 4 Kernthema s 4 Speerpunten 4

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014

Medezeggenschapsraad Meester Verwers. Jaarplan 2013-2014 Medezeggenschapsraad Meester Verwers Jaarplan 2013-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Taken MR... 3 2.1 MR... 3 2.2 Gemeenschappelijke MR (GMR)... 3 2.3 Samenwerking met Oudervereniging (OV)... 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1

Jaarverslag 2013-2014. van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke. Jaarverslag Pagina 1 Jaarverslag 2013-2014 van de MedezeggenschapsRaad Julianaschool Krabbendijke Jaarverslag Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat doet de MR 4 3. Leden van de Medezeggenschapsraad in 2013 2014 6 4.

Nadere informatie

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016

Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Jaarplan MR Biekorf 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 3 4. Regelingen en beleidsplannen 4 5. Structurele onderwerpen

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 10 april 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Samenstelling MR 2014-2015 Oudergeleding: Ankie Eleveld, voorzitter Machteld de Wit / Angelina Sinnige Personeelsgeleding: Annemarie Roemer Hilma Groot Pauline

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Activiteitenplan Medezeggenschapsraad De Zevensprong Cuijk Schooljaar 2013 / 2014 Bas Kemperman Wilma Driessen Ricardo Soekhoe Adrie Fransen Brigith de Roij Tiny Ruijs Activiteitenplan MR 2013 / 2014 1

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016

Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Jaarplan Medezeggenschapsraad OBS de Weide 2015 / 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR leden 4. Structurele onderwerpen 5. Vergaderdata

Nadere informatie

2015-2016. Jaarplan MR

2015-2016. Jaarplan MR 2015-2016 Jaarplan MR MR Griendencollege 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3. Regelingen en beleidsplannen... 4 4. Structurele onderwerpen... 6 5. Vergaderdata

Nadere informatie

Jaarplan MR De Tjalk

Jaarplan MR De Tjalk Jaarplan MR De Tjalk 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden 4 3 Taakverdeling MR 4 4 Vergaderdata MR 2015-2016 5 5 Vergaderdata GMR 2015-2016 5 6 Jaarplanning 6

Nadere informatie

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent

Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel Werkplan MR Het Talent Basisschool Het Talent Queenstraat 37B 6663 HA Lent Tel 024 3604332 Inhoud 1. Inleiding 2. Samenstelling 3. Functies en taken 4. Instemming en advies 5. Werkwijze vergaderingen 6. Vergaderdata 7. Concept

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad

Handboek MedezeggenschapsRaad Handboek MedezeggenschapsRaad o.b.s. t Ambyld Smidte 47 8407 EP Terwispel telefoon: 0513-463500 e-mail: info@ambyld.nl website: www.ambyld.nl Stichting Primo Opsterland Inhoudsopgave: Leden van de MR...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Vlindertuin. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Vlindertuin schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2013-2014 5. Onderwerpen

Nadere informatie

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL

JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL JAARPLAN 2013 2014 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD R.K. AUGUSTINUSSCHOOL R.K. Augustinusschool Locatie Naberpad Locatie Zijderupsvlinder Johanna Naberpad 1 Zijderupsvlinderlaan 6 4105 EA Culemborg 4105 TC Culemborg

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3

1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3. 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Taakstelling... 2 3 Samenstelling en taken... 3 4 Onderwerpen... 3 4.1 Cyclische onderwerpen... 3 4.2 Specifieke onderwerpen en activiteiten 2015-2016... 4 4.3 Ingebrachte onderwerpen...

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Werkplan Medezeggenschapsraad 2015-2016

Werkplan Medezeggenschapsraad 2015-2016 Werkplan Medezeggenschapsraad 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding Pagina 3 2. Missie en visie Pagina 4 3. Doelstellingen Pagina 5 4. Samenstelling en taakverdeling Pagina 6 5. Communicatie Pagina 9 6.

Nadere informatie

Jaarplan MR

Jaarplan MR Jaarplan MR 2016-2017 Epe September 2016-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 3 Regelingen en beleidsplannen... 5 4 Samenstelling en verkiesbaarheid MR-leden... 6 5 Planning

Nadere informatie

Werkplan Medezeggenschapsraad. Schooljaar

Werkplan Medezeggenschapsraad. Schooljaar Werkplan Medezeggenschapsraad Schooljaar 2015-2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Doelen... 4 4. Werkwijze vergaderingen... 6 5. Functies binnen de MR... 6 6. Jaarplan... 7 7. Praktische

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014-2015

Activiteitenplan 2014-2015 Activiteitenplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad (MR) Anne Frank School Heemskerk Inhoudsopgave 1. Missie 2. Doelstelling MR 3. Doelstelling in relatie tot de communicatie tussen directie, MR, leerkrachten

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2014-2015 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2014/2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2. Doel en uitgangspunten. 3. Regelingen en bevoegdheid. 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden

Inhoudsopgave 1. Algemeen. 2. Doel en uitgangspunten. 3. Regelingen en bevoegdheid. 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Doel en uitgangspunten 3. Regelingen en bevoegdheid 4. Bezetting en verkiesbaarheid mr-leden 5. Vergaderdata en onderwerpen mr 6. Taakverdeling en aandachtsgebieden mr Bijlage:

Nadere informatie

Werkplan. Medezeggenschapsraad. CBS Arcade

Werkplan. Medezeggenschapsraad. CBS Arcade Werkplan Medezeggenschapsraad CBS Arcade 2015 2016 September 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie... 3 3. Samenstelling en taakverdeling van de MR... 4 4 Werkafspraken... 5 4.1 Communicatie...

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Liduinaschool Inhoud Algemeen... 3 1. Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 2. Regelingen en beleidsplannen... 4 3. Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden... 5

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad t Ruimteschip

Medezeggenschapsraad t Ruimteschip 1. Visie Medezeggenschapsraad t Ruimteschip Wij bewaken de ruimte die de kinderen krijgen Motto t Ruimteschip is de school waar het kind de ruimte krijgt De MR bewaakt de ruimte die het kind op t Ruimteschip

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 2014

Jaarverslag 2013 2014 Secretariaat gevestigd p/a Gerard ter Borchstraat 51 4703NL Roosendaal e-mail mr@dekameleonkpo.nl Jaarverslag 2013 2014 Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad De Kameleon Pagina 1 van 6 INHOUD 1.Voorwoord

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009

Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Diana Breeman Ester van Duijn Esther de Jong Frank Blaauw Sandra de Leeuw Leonie van Loon Activiteitenplan Medezeggenschapsraad Alphense Montessorischool 2008/2009 Inhoudsopgave 1. Visie en uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarplan MR-OT 2015-2016

Jaarplan MR-OT 2015-2016 Jaarplan MR-OT 2015-2016 OBS Oosterveldschool Uffelte OBS Wapserveen September 2015 Voorwoord Als medezeggenschapsraad van het onderwijsteam Uffelte-Wapserveen (MR-OT) willen we de belangen van onze kinderen

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013

Medezeggenschapsraad. Activiteitenplan. schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Medezeggenschapsraad Activiteitenplan schooljaar 2013-2014 schooljaar 2014-2015 jaarlijks aan te vullen/wijzigen september 2013 Hoofdstuk 1. Missie. De MR van sbo De Rotonde in Gorinchem stelt zich proactief

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HET ZAND. Pauwoogvlinder 18. 3544 DB Utrecht

JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HET ZAND. Pauwoogvlinder 18. 3544 DB Utrecht JAARPLAN 2014-2015 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OBS HET ZAND Pauwoogvlinder 18 3544 DB Utrecht 1 Voorwoord Als medezeggenschapsraad (MR) van OBS Het Zand willen we de belangen van onze kinderen en school zo goed

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Medezeggenschapsraad KBS De Vijf-er Datum: 27-10-2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Samenstelling MR... 2 3. Activiteiten MR... 3 4. Besluitenlijst MR... 4 4. Aandachtpunten

Nadere informatie

Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee

Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee Activiteitenplan Medezeggenschap Raad 2014-2015 O.B.S De Hobbitstee Inleiding Juli 2015, Voor u ligt het activiteitenplan 2014-2015 van de Medezeggenschap Raad (MR) van OBS De Hobbitstee in Montfoort.

Nadere informatie

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015

Activiteiten plan. Medezeggenschapsraad. van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 Activiteiten plan Medezeggenschapsraad van o.b.s. De Vuurtoren 2014-2015 2 Activiteiten plan o.b.s. de Vuurtoren 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Visie medezeggenschapsraad... 3 3 Doelen komend

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 1 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem

Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015. OBS de Langereisschool Ursem Jaarplan medezeggenschapsraad 2014-2015 OBS de Langereisschool Ursem Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Visie en uitgangspunten 4 3. Jaarplanning 5 4. Bezetting MR 6 5. Taakverdeling en aandachtsgebieden MR

Nadere informatie

Activiteitenplan GMR Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL)

Activiteitenplan GMR Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL) Activiteitenplan 2015-2016 GMR Stichting Speciaal Onderwijs Leiden e.o. (SSOL) 1. Inleiding Dit is het activiteitenplan van de Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (GMR) van de stichting Speciaal Onderwijs

Nadere informatie

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool

Werk- en jaarplan. Medezeggenschapsraad. Julianaschool Werk- en jaarplan Medezeggenschapsraad Julianaschool 2013-2014 Inleiding In voorliggend plan blikt de medezeggenschapsraad van de Julianaschool vooruit op de dingen die gaan komen in het cursusjaar 2013/2014.

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014

JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 JAARVERSLAG GEMEENSCHAPPELIJKE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2013-2014 Versie juli 2014 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1. Medezeggenschap bij Stichting Prisma... 3 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Programma OOP en Medezeggenschap

Programma OOP en Medezeggenschap Hier is het OOP! Programma OOP en Medezeggenschap Wie heeft er iets te zeggen? Visie op medezeggenschap in de (G)MR De rechten en plichten van de (G)MR Typisch OOP? Mede-Zeggenschap Wie heeft er iets te

Nadere informatie

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen:

Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015. Datum: 11 september 2015. Schrijver: Caroline van Erp. Inleiding. Algemeen: Jaarverslag MR Basisschool St. Jan 2014 2015 Datum: 11 september 2015 Schrijver: Caroline van Erp Inleiding Algemeen: Op de school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken

Nadere informatie

medezeggenschapsraad Jaarplan MR O.B.S. De Klimroos 2015-2016

medezeggenschapsraad Jaarplan MR O.B.S. De Klimroos 2015-2016 Jaarplan MR O.B.S. De Klimroos 2015-2016 Inhoud: 1. Inleiding blz. 3 2. Taakstelling blz. 3 3. Samenstelling en taken blz. 4 4. Onderwerpen blz. 5 4.1 Cyclische onderwerpen 4.2 Specifieke onderwerpen en

Nadere informatie

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels

JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels JAARPLAN 2014-2015 Medezeggenschapsraad OBS Weidevogels Datum: 09-01-2015 Inhoud Algemeen... 3 Visie, uitgangspunten en werkwijze... 4 Regelingen en beleidsplannen... 5 Bezetting en verkiesbaarheid MR-leden...

Nadere informatie

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark

Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark Jaarverslag medezeggenschapsraad interconfessionele basisschool de Ark 2015-2016 Basisschool De Ark De Dintel 2 5463 NR Veghel tel. 0413-319680 e-mail: ark@skipov.nl e-mail mr: mrar@skipov.nl www.arkskipov.nl

Nadere informatie

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam

Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool. te Amsterdam Jaarverslag 2014-2015 van de Medezeggenschapsraad Mgr Bekkersschool te Amsterdam 1 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 2. Wat doet de medezeggenschapsraad? 3. Leden van de medezeggenschapsraad van onze school

Nadere informatie

D E P A L S T E R 2012-2013

D E P A L S T E R 2012-2013 D E P A L S T E R 2012-2013 Jaarverslag 2012-2013 Samenstelling raad en taakverdeling Leden: Oudergeleding:,: Arno Loermans: PR taken Houvast Ivo van der Laan: secretaris, begroting :Edwin de Vries: arbo

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel

JAARVERSLAG MR 2014-2015. Basisschool De Bareel JAARVERSLAG MR 2014-2015 Basisschool De Bareel Inleiding In dit jaarverslag beschrijft de Medezeggenschapraad (MR) haar werkzaamheden en de onderwerpen die in het afgelopen jaar tijdens de vergaderingen

Nadere informatie

JAARPLAN MR JAN JASPERSSCHOOL 2015

JAARPLAN MR JAN JASPERSSCHOOL 2015 JAARPLAN MR JAN JASPERSSCHOOL 2015 Dit is het jaarplan 2015 van de Medezeggenschapsraad van de Jan Jaspersschool in Hattem. Dit document is vastgesteld door de leden van de MR en bestemd voor ouders waarvan

Nadere informatie

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014

Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl. Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Rozenstraat 14 7255 XT Hengelo gld Tel: 0575 461510 mr@rozengaardsweide.nl Activiteitenplan MR O.B.S. Rozengaardsweide schooljaar 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en Visie van de MR 4 3 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Handboek MedezeggenschapsRaad (MR)

Handboek MedezeggenschapsRaad (MR) Handboek MedezeggenschapsRaad (MR) Contactgegevens Basisschool Manjefiek Adres Malbergsingel 68 6218 AV Maastricht. Telefoonnummer 043-3541400 1 E-mailadres mr@kcmanjefiek.nl Leden MR Personeelgeleding:

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015

Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 R.K. Basisschool De Heydonck www.bs-heydonck.nl Jaarverslag Medezeggenschapsraad Schooljaar 2014 2015 Voorwoord In dit jaarverslag wordt een overzicht gegeven van de onderwerpen en werkzaamheden van de

Nadere informatie

Werkplan Medezeggenschapsraad Klim Op Leerdam

Werkplan Medezeggenschapsraad Klim Op Leerdam Werkplan Medezeggenschapsraad Klim Op Leerdam 2014-2015 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen... 2 1. Inleiding... 3 2. Medezeggenschapsraad in het kort... 4 2.1 Wet Medezeggenschap op Scholen...

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad JPS Heerde Jaarplan 2012-2013

Medezeggenschapsraad JPS Heerde Jaarplan 2012-2013 Jenaplanschool Heerde Medezeggenschapsraad Beatrixweg 30 8181 LE Heerde Medezeggenschapsraad JPS Heerde Jaarplan 2012-2013 Informatie voor MR leden, ouders en het schoolbestuur Een MR die vooruit kijkt

Nadere informatie

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren

Handleiding Medezeggenschapsraad. Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren Handleiding Medezeggenschapsraad Openbare basisschool Koningin Beatrix in Buren 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Doel... 3 Scholing... 3 Positie MR... 4 Samenstelling MR... 5 Werkzaamheden MR -Verkiezingen...

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad

Jaarplan Medezeggenschapsraad Jaarplan Medezeggenschapsraad (Cluster de Parel) 2014-2015 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de medezeggenschapsraad (MR) van cluster de Parel. De MR behartigt de belangen van kinderen, ouders

Nadere informatie

MR Jaarplan

MR Jaarplan MR Jaarplan 2016-2017 versie 1.0 1Algemeen...3 2Doelstelling, werkwijze en uitgangspunten...4 2.1Doelstelling...4 2.2Werkwijze...4 2.3Uitgangspunten...4 3Regelingen en beleidsplannen...5 4Structurele onderwerpen...6

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. 1. Inleiding...4. 2. Wat is een MR?...4

Inhoudsopgave...2. 1. Inleiding...4. 2. Wat is een MR?...4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Inleiding...4 2. Wat is een MR?...4 3. Missie en visie medezeggenschapsraad...5 Wie zijn wij:...5 3.1 Het rooster van af- en aantreden...5 3.2 Missie...5 3.3 Visie...5

Nadere informatie

Werkplan MR

Werkplan MR Werkplan MR 2016-2017 P.C.B.S. Van der BrugghenSchool Huizen Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en visie van de MR 3. Doelen van de MR 4. Taakverdeling MR 5. Deskundigheid en continuïteit 6. Jaarplanning

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 15 september 2014 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, André Huxkens, Jolanda Colnot, Veronique Schreurs, Josine Neuhof,

Nadere informatie

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën

Activiteitenplan. Schooljaar 2014-2015. Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën Activiteitenplan Schooljaar 2014-2015 Hoofdstuk 1: Inleiding Hoofdstuk 2: Jaarplan Hoofdstuk 3: Financiën 1. Inleiding Waarom een activiteitenplan? Vanuit wet- en regelgeving en vanuit cao s blijkt al

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

1. Opening Monic heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Goedgekeurd. 3. Mededelingen van de directie

1. Opening Monic heet iedereen welkom. 2. Vaststellen agenda Goedgekeurd. 3. Mededelingen van de directie datum 14 oktober 2015 datum bespreking september 2015 van Natasja Kwaaitaal bespreking MR-vergadering De Wegwijzer aanwezig Personeelsgeleding: Monic van Boesschoten Jeroen van der Ploeg Claudia van den

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Vergader- en agendaplanning MR de Voorde 2014-2015. Terugkoppeling eerste overleg SC/MR/Dir. Wel/niet en zo ja, wanneer? Aanluiten bij 3 maart?

Vergader- en agendaplanning MR de Voorde 2014-2015. Terugkoppeling eerste overleg SC/MR/Dir. Wel/niet en zo ja, wanneer? Aanluiten bij 3 maart? Vergadering 1 Onderwerp Bijzonderheden/opmerkingen Datum: Vasstellen Jaarplan MR Vaststellen rollen/taken MR bestuur woe 3 september 2014 Vaststellen doelstellingen/focus lopend jaar Punten vanuit MR Instellen/verdeling

Nadere informatie