WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van b.s. De Bukehof, Oudenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WERKPLAN. van de Medezeggenschapsraad van b.s. De Bukehof, Oudenbosch"

Transcriptie

1 WERKPLAN van de Medezeggenschapsraad van b.s. De Bukehof, Oudenbosch

2 Inhoudsopgave 1. Missie en visie van de MR 2. Doelen van de MR 3. Prioriteiten van de MR 4. Communicatie 5. Taakverdeling MR 6. Deskundigheid van de MR 7. Verkiezingen MR 8. Faciliteiten 9. Meerjarenplanning beleidszaken 10. Jaarplanning 11. Procedure werkplan Bijlage 1: Verkiezingen MR Bijlage 2: Informatie nieuwe leden Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 2

3 1. MISSIE EN VISIE VAN DE MR Missie Wij zijn een enthousiaste, kritische en proactieve MR. De aangeleverde beleidsstukken bespreken wij positief en kritisch. Wij stimuleren een goede werkomgeving voor kind en personeel d.m.v. een open communicatie met en naar ouders en directie. Visie We zijn een proactieve MR door zelf initiatief te nemen, maar ook door pro-actief om te gaan met aangeleverde stukken. Indien nodig doen wij een beroep op specialismen van buitenaf. Wij bevorderen de communicatie door regelmatig overleg met de directie en informatie/ overleg naar ouders en personeelsleden, na elke. Wij kennen onze rechten en plichten waardoor we waken over de kwaliteit van het onderwijs. Wij willen ons sterk maken voor de belangen van leerlingen, ouders en personeel. 2. DOELEN VAN DE MR Onderdeel proactief zijn: We zorgen voor een actuele, proactieve kalender/jaarplanning, die elk jaar opnieuw bekeken en aangepast wordt. We laten ons goed informeren door directie en GMR. We maken indien nodig gebruik van specialismen binnen de MR en binnen de school. Onderdeel communicatie: Personeel: We informeren het personeel door na elke de notulen via de mail naar de collega s toe te sturen Ouders: Een deel van de website van de Bukehof is ingericht, voor profilering van de MR en rondom verkiezingen. Informatie op de website door secretaris, voorlopig nog via webbeheerder. Het komend schooljaar zal de website een andere inhoud krijgen. Ook zijn er plannen voor een ouderportaal. Wanneer deze actief wordt, zal de MR ook hierop informatie plaatsen. De goedgekeurde notulen van iedere worden hier gepubliceerd (na 2 weken). De achterban krijgt hier ook de mogelijkheid om een mening te geven of een opmerking te plaatsen via het adres van de secretaris van de MR: De en zijn openbaar. Directie: We streven er naar dat de directie een gedeelte van de bijwoont. Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 3

4 Overige geledingen: We onderhouden regelmatig contact met OV en KWF (o.a. uitwisselen van notulen met de OV; het KWF heeft geen notulen). Kwaliteit onderwijs en leefomgeving: Kritisch bekijken en daarna instemmen met formatieplan, zorgplan, schoolplan en ICT-plan. Informatief overleg met directie over schoolzaken. Nieuwe leden worden in een persoonlijk gesprek geïnformeerd over medezeggenschapszaken. Dit gebeurt aan de hand van een praatpapier (zie bijlage 2) We laten ons zo breed mogelijk informeren over medezeggenschap d.m.v. cursussen, tijdschriften e.d. 3. PRIORITEITEN VAN DE MR We werken aan de hand van een werkplan. De format is Borgesius-breed aangeleverd. We volgen het werkplan om zo transparant mogelijk te werken. Alle MR leden bewaken dit proces. De proactieve kalender wordt geraadpleegd tijdens het maken van iedere agenda voor de. Er zal tijdens de eerste van ieder nieuw schooljaar geïnventariseerd worden welke cursussen worden aangeboden. Prioriteiten : 1. Meerjarig Profilering van de Bukehof Bewaken financiën van de ouder gerelateerde gelden Informatie over de opbrengst van het onderwijs (februari en eind juni) Schoolondersteuningsprofiel van De Bukehof en de consequenties voor onderwijs Passend onderwijs en consequenties voor De Bukehof Indien gewenst, bijscholing De communicatie met de diverse oudergeledingen en de achterban, bewaken 2. Actualiteit Het verkrijgen van goede informatie en een bijdrage leveren aan het Schoolondersteuningsprofiel en Een bijdrage leveren aan Passend Onderwijs, met de kennis vanuit de informatieavond vorig schooljaar Betere en eerdere informatie krijgen vanuit de directie Een bijdrage leveren aan het groeidocument zorg Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 4

5 4. COMMUNICATIE Contact met waarover wanneer Hoe Gegevens met bevoegd gezag: zie jaarplanning -tijdens MR directie OV en KWF -schoolse zaken -beleidszaken -begroting -inspectierapport -schoolgids -schoolplan -financiën -personeelsbeleid -nascholingsplan -schoolrapportage alg.dir. uitwisselen vastgestelde notulen met OV info naar OV en KWF voor en na elke -via -via personeels geleding MR via mail Manfred Werger De Bukehof Olmenstraat BC Oudenbosch OV Ingrid Bedaf zie nr 1 via mail KWF Team gezamenlijke achterbanraadpleging indien nodig 1 per jaar mail / persoonlijk Secretaris MR: Sabine Scholten net ouders GMR MR verslag vastgestelde notulen info in Bukejournaal algemene informatie op website verkiezingen bovenschoolse beleidsstukken bovenschoolse informatie vergaderdata overleg MR en contactpersonen evaluatie eigen functioneren BSO aandachtspunten / besprekpunten vanuit BSO naar MR Bukehof na elke MR na elke na elke het hele jaar 1 per jaar rondom verkiezingen na instemming door GMR indien aanwezig aan begin schooljaar 1 tijdens schooljaar jaarlijks bij opstellen nieuw werkplan 2 per jaar contact MR - BSO via mail na elke Website Website Ouderportaal (wanneer actief) via secretariaat via mail tijdens laatste schooljaar MR neemt contact op de BSO (Herlinde en Linda) via secretaris en webbeheerder door notulist commissie verkiezingen secretaris GMR: Brenda Maas Erica Davelaar Frans Neelen O MR / P MR BSO: Moniek Schippers Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 5

6 5. TAAKVERDELING MR Voorzitter - Stuurt aan op efficiënt vergaderen; bewaakt gesprekstijd, structuur en relevante inbreng op onderwerpen. - Ondersteunt notulant tijdens en door samenvatten van informatie en actiepunten. - Coördineert taakverdeling. - Redigeert verslagen en uitgaande MR-informatie : Jacobine Wetsteijn Secretaris - Zorgt voor vergaderagenda, verspreidt deze via de mail. - Wijst op toerbeurt een notulant aan (zie agenda). - Zorgt voor actualiseren pro-actieve kalender. - Behandelt post en ingekomen stukken tijdens en. - Ondersteunt voorzitter en penningmeester indien nodig en relevant. - Nodigt derden uit voor het bijwonen van een MR-; - Jaarverslag. - Stuurt ook een eemplaar van de notulen naar de OV, het KWF, de directie en de contactpersonen vanuit GMR. - Verstuurt notulen naar personeelsleden. - Levert stukken aan voor de website bij ICT-er : Sabine Scholten Penningmeester - Banktegoed is ondergebracht bij De Bukehof - Is verantwoordelijk voor doorgeven van betalingen aan derden door directie - Werkt nieuwe MR-leden in met een inwerkplan. - Zorgt voor attenties bij diverse gelegenheden (jubileum, afscheid, langdurig ziek zijn) : Sabine Scholten Notulant - Geen vast MR-lid. Het notuleren van en gebeurt op toerbeurt. - Notuleert relevante informatie tijdens en en stuurt deze achteraf per mail door naar alle leden. - Levert een stukje aan voor de nieuwsbrief bij directie - Levert aan Linda een stukje aan voor de Facebook pagina Contactpersoon GMR - Fungeren als informatiebron vanuit de GMR. - Zenden via de mail de agenda en notulen van GMR-en : Erica Davelaar (P) Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 6

7 Aandachtsgebieden Ouders Personeel School plan i Sabine Saskia Schoolgids i Sabine Linda Zorgplan i Jorina Jacobine (samen met i.b.-er) MTO + RI&E / Sabine Linda Kwaliteit BBQ Jaarverslag secretaris Strategisch Beleidsplan allen allen IPB - personeelsgeleding Begroting Bukehof i Ainhoa Jacobine Formatie i P Manuela BSO a Herlinde Linda Overblijven (organisatie + i Jorina (commissie) Manuela financiën) schooltijden i Herlinde Jacobine ICT Sabine Jacobine speerpunten allen allen Vakantierooster a Sabine Linda Ouderbijdrage/begroting i O Ainhoa 6. DESKUNDIGHEID EN CONTINUITEIT Activiteit voor wie wanneer hoe Begeleiding nieuwe MR-leden Toetredende nieuwe MR-leden (personeel/ ouders). Voor de 1 e in het nieuwe schooljaar Door MR lid met welkomstgesprek en praatpapier (zie bijlage 2 werkplan) Scholing nieuwe MRleden Toetredende nieuwe MR-leden (personeel/ ouders). In het 1 e jaar indien er de behoefte is en er een cursus wordt gegeven. Indien mogelijk/wenselijk een korte cursus. Overdracht informatie aan nieuwe MR-leden Toetredende nieuwe MR-leden (personeel/ ouders). Continue vanaf datum van toetreding. Tijdens en of informele gesprekken Scholing en kennis alle MR-leden Alle Borgesius MRleden Gedurende periode van zitting in de MR. Borgesius thema - avonden Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 7

8 7. VERKIEZINGEN Wanneer: Op de agenda van de van april/mei, de één na laatste van het schooljaar, staat vast als agendapunt de verkiezingen. Er wordt een verkiezingscommissie samengesteld. Organisatie: Oudergeleding Er gaat een mail uit waarin staat welk MR-lid aftredend is en of deze persoon zich wel of niet herkiesbaar stelt. (zie bijlage 1) Wanneer er maar één kandidaat is, wordt deze kandidaat automatisch lid van de MR. Wanneer er meerdere kandidaten zijn, volgen er verkiezingen. Indien er geen kandidaten zijn, worden mensen persoonlijk benaderd. De kandidaten maken een profiel van zichzelf: wie ze zijn en waarom ze zich kandidaat stellen. Deze profielschets wordt bij het verkiezingsbiljet gevoegd. Elk gezin krijgt één stembiljet. Het tijdstip van het tellen van de stemmen wordt vooraf bekend gemaakt en is openbaar. De uitslag wordt, voor het einde van het schooljaar (bij de laatste rapportavond), via Het Bukejournaal en de website verder bekend gemaakt. (zie tijdsplanning) Personeelsgeleding Wanneer er een vacature binnen de personeelsgeleding ontstaat, wordt binnen het team naar een opvolger gezocht. Mochten er meerdere kandidaten zijn, wordt er een verkiezing gehouden. Voor organisatie zie oudergeleding. Schema van aftreden Sabine Scholten Herlinde Vrijlandt Ainhoa Zubillaga Jorina Melissen Jacobine Wetsteijn Linda Kerstens Manuela Twaalfhoven Saskia Rolle schooljaar schooljaar schooljaar Tijdsplanning verkiezingen oudergeleding MR (format) wat week datum wie Uitnodigingsmail voor week. verkiezing ouders maken + kopiëren Verkiezingsmail versturen week Manfred (herinnering in Bukejournaal!) Terugmailen week Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 8

9 opgavenstroken of geprint eemplaar inleveren Opgavenstroken verzamelen Verkiezingsprofielen opvragen bij kandidaten Verkiezingsformulieren maken + kopiëren Verkiezingsformulieren meegeven (oudsten, vanaf groep 7) Verkiezingen week week week week week verkiezingscommissie ouder -ouder levert brief aan -leerkrachten geven mee Formulieren verzamelen week. Tellen van de stemmen week verkiezingscommissie Bekendmaking in Bukejournaal en op website Brief van de uitslag verkiezingen week 8. FACILITEITEN / INZET BUDGET / MIDDELEN onderwerp CAO, WMS Nodig 1. uren PMR-leden 60 uur op jaarbasis, uit de normjaartaak. 1 dag vervanging uit MR-gelden 2. bedrag per MR (zie bijlage A11) 927,- (afhankelijk van leerlingaantal) 3. scholingsdagen PMR-leden 3 dagen in 2 jaar 4. overige gewenste faciliteiten voor scholing en deskundigheidsbevorde ring in tijd en/of geld 5. overige gewenste faciliteiten in tijd Zie art 28 WMS en 13.3 en 13.8 van cao Zie art 28 in WMS en 13.3 en 13.8 van cao 6. overig gewenst budget in geld (bijv. vergoedingen ouders) Zie art 28 WMS 25 euro printkosten voor ouders Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 9

10 7. overige gewenste voorzieningen, al dan niet in geld (informatie-, communicatie- en vergadervoorziening) Zie art 28 WMS 9. MEERJARENPLANNING BELEIDSZAKEN Naam plan schoolplan (4 jaar) plan van aanpak RI&E (4 jaar) (risico inventarisatie en evaluatie) schoolgids schoolzorgplan schoolveiligheidsplan ICT Behandeld/besproken, instemming of advies gegeven Instemming voor 1 januari Instemming PMR Instemming ouders juni Instemming voor 1 januari KWF Instemming voor 1 december (plan voor 3 jaar) actie Begroting/ jaarrekening Beleid instemmen voor 1 december Uitwerking is ter informatie Taakbeleid (normjaartaak) Formatieplan TSO (tussenschoolse opvang) Personeel beleidsplan Instemming PMR voor 1 juli Instemming PMR voor 1 mei Instemming ouders Instemming PMR Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 10

11 ter info advies vaststellen Instemming 10. JAARPLANNING maand onderwerp wat opm september Overzicht vergaderdata MR Overzicht vergaderdata GMR Inventariseren scholingsbehoefte MR-leden en plannen cursussen BSO Vaststellen werkplan nieuw schooljaar Taakverdeling intern TSO Informatie uitwisseling naar ouders MR reglement en statuut 1 per 2 jaar Ondersteunende werkzaamheden ouders PVA vanuit RIE (aanpassingen per ) oktober Formatieoverzicht n.a.v. teldatum 1 okt Begroting MR Vaststellen jaarplanning MR, incl. data en kosten in tijd en geld Strategisch schoolbeleidsplan voor 1 jan Schoolzorgplan voor 1 jan Evalueren ICT-plan vorig schooljaar; voor 1 dec aanbieden veranderparagraaf Advies over keuzes voor totstandkoming schoolbegroting november Schoolrapportage algemeen directeur Uitgangspunten financieel beleid voor 1 dec Werkdruk Ontruiming/veiligheid Aanpassing schoolplan december Schoolbegroting Contact BSO Onderhoudsplan school januari Financieel jaarverslag Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 11

12 februari Voortgangsrapportage schoolplan Aanzet voor aanpassingen schoolgids maart Werkdruk Gesprekkencyclus Nascholingsbegroting Opzet njt Veranderplan meerjaren schoolplan Aanpassingen in schoolgids voorbereiden P april Werving nieuwe leden Overleg OV KWF MR TSO P O Schoonmaak Schoolgebonden vakantierooster / vrije dagen na GMR instemming Schoolplan 1 per 4 jaar mei Werkplan MR volgend schooljaar Speerpunten bepalen Sponsoring MR verkiezingen Ontruiming/veiligheid Ouderbijdrage Schoolrapportage algemeen directeur Schoolformatieplan O P voor 1 mei PVA vanuit RIE (aanpassingen per ) Informatie school-speerpunten Medezeggenschapstatuut (info bij secretaries GMR) Medezeggenschapsreglement juni Nascholingsplan P Evaluatie functioneren MR Jaarverslag MR Evaluatie BSO Taakbeleid (normjaartaak) P voor 1 juli Personeelsbeleidplan P Aanpassingen jaarplan Onderwijstijd O Schoolgids vaststellen O Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 12

13 * Basisgegevens bevoegd gezag betreffende 1. leerlingaantal, groepsgrootte, veranderingen t.o.v. vorige jaren 2. gevoerd beleid afgelopen schooljaar 3. beleidsvoornemens financieel, organisatorisch, onderwijskundig (voor zover gewijzigd) 4. organisatie binnen de school en taakverdeling schoolleiding Verklaring gebruikte afkortingen a ad BSO CAO GMR i ICT IHP IPB KWF MR MTO OMR OV PMR RI&E WMS adviesrecht algemeen directeur Buitenschoolse opvang Collectieve arbeidsovereenkomst Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad instemmingsrecht Informatie- en communicatietechnologie Integraal huisvestingsplan Integraal personeelsbeleid Kwaliteitsforum Medezeggenschapsraad Medewerkers tevredenheidsonderzoek Oudergeleding medezeggenschapsraad Oudervereniging Personeelsgeleding medezeggenschapsraad Risico-inventarisatie en evaluatie Wet op de Medezeggenschap Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 13

14 Bijlage 1 Verkiezingen Medezeggenschapsraad. Oudenbosch, 31 mei 2010 Beste ouder(s) / verzorger(s). Op school is er een medezeggenschapsraad (MR). Het doel van de MR is om door middel van regelmatig overleg tussen ouders, personeel en directie van gedachten te wisselen over allerlei zaken die onze school aangaan. Voor sommige onderwerpen vraagt de directie de MR om advies, voor andere zaken moet de directie om instemming vragen. Dus: ouders kunnen via de MR hun stem laten horen!! Onze MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. In beide geledingen hebben drie personen zitting. De oudergeleding heeft binnenkort een vacature: treedt af en is niet herkiesbaar. Iets voor u? De belangen van onze school en de kinderen zijn voor u belangrijk genoeg om zelf actief mee te doen. Aarzel dus niet! Alle ouders of verzorgers van de kinderen van de Bukehof kunnen zich kandidaat stellen. De MR heeft behoefte aan gemotiveerde en enthousiaste mensen! Hoe vaak vergaderen? Momenteel vergaderen we zes tot zeven keer per jaar. Het vergaderrooster wordt in overleg samengesteld. Ook streven we ernaar om één keer per jaar te overleggen met het Kwaliteitsforum en de Oudervereniging. Tot wanneer kunt u zich kandidaat stellen? Bent u de gemotiveerde en enthousiaste persoon die we zoeken dan kunt u zich middels bijgevoegde strook opgeven tot en met De verkiezingen vinden plaats van.. tot en met Het tellen van de stemmen vindt plaats op.. Wilt u nog meer informatie dan kunt u terecht bij de leden van de MR (zie website). Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 14

15 Verkiezingscommissie MR De Bukehof, Ernie Jansen en Jacobine Wetsteijn Bij deze stel ik me kandidaat voor de Medezeggenschapsraad voor een periode van 3 jaar. Hiermee verklaar ik de grondslag en doelstelling van De Bukehof te respecteren. (Insturen tot en met. naar het mailadres van de MR: Naam: Adres: adres:. Ouder/verzorger van:.. Uit groep: Datum: Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 15

16 Bijlage 2 INFORMATIE I.V.M. MR BUKEHOF (met mondeling toelichting) Werkwijze Werken a.h.v. werkplan / concept n.a.v cursus uniformiteit met GMR Agenda verslagen doorsturen naar leden, 1 of 2 weken tijd voor op- aanmerkingen verslag wordt vastgesteld, in volgende formeel doel: versneld notulen naar buiten Vaste agendapunten: directie / BDO / MR /GMR Vergaderen thuis (niet verplicht) Notuleren bij toerbeurt / ook Bukejournaal stukje / secretaris verspreidt tenslotte. Notulen ook naar KWF, OV, contactpersoon GMR, info Bukehof, website. Directeur is als toehoorder aanwezig/ als toelichter/ meningsvormend MR Bukehof GMR Stichting Borgesius (2 contactpersonen in GMR KWF Algemene beleidszaken Geen personen / namen / ev vragen ouders worden doorgespeeld (zo anoniem mogelijk) Bevoegdheden: 1. instemming 2. advies 3. ter info MR = O en P gedeelte (soms andere bevoegdheden) Wat aan de orde komt Verslagen bezoek algemeen directeur / inspectieverslagen Strategisch beleid bovenschools toepassing Bukehof (in overeenstemming ) = schoolplan ter instemming Schoolgids: ter instemming Beleidsplannen: zorgplan, ict-plan TSO (in overblijfcommissie Bukehof is O MR vertegenwoordigd ) Vakantierooster (afwijkingen van algemeen Borgesius vakantierooster) Begroting Bukehof (beleid = instemming /uitvoering ter info) Formatie ter instemming P; ter info O Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 16

17 Contacten / uitwisseling notulen KWF en OV Printvergoeding Ter info Jaarverslag MR Bukehof van voorgaand jaar. Verklarende afkortingen A.D. = Algemeen Directeur van Borgesius Stichting A.B: algemeen bestuurs Borgesius Stichting BDO: Borgesius Directeuren Overleg B.S.O: buitenschoolse opvang ESIS = administratiesysteem voor scholen ICT = Informatie- en Communicatie Technologie GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad KWF: Kwaliteitsforum MR: Medezeggenschapsraad O-MR = Oudergeleding van de MR P-MR = Personeelsgeleding van de MR MTO = Medewerkers Tevredenheids Onderzoek OV: Oudervereniging TSO = Tussen Schoolse Opvang (overblijven) Werkplan MR De Bukehof schooljaar Pagina 17

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013

WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014. Vastgesteld 26 juni 2013 WERKPLAN GMR Nobego 2013-2014 Vastgesteld 26 juni 2013 2 Inhoud Inleiding... 3 GMR Visie en Missie... 4 Werkwijze GMR... 5 Werkwijze werkgroepen... 6 Werkwijze GMR-afgevaardigde(n) bij projectplannen...

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het primair onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0982 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015

Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein. Jaarverslag 2014-2015 Medezeggenschapsraad basisschool De Kleine Kapitein Jaarverslag 2014-2015 Lansingerland, mei 2015 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Kleine Kapitein

Nadere informatie

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs

Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Faciliteiten voor medezeggenschap in het voortgezet onderwijs Handreiking voor het maken van een (G)MR-activiteitenplan (incl. voorbeeld) 10.0983 MKO INHOUD 1. Waarom een activiteitenplan? 2. Soorten faciliteiten

Nadere informatie

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

2014-2015. BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD BASISSCHOOL OP GEN HEI Activiteitenplan MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 2014-2015 (Boven Esmeralda Daniels, Monique Hodiamont Onder v.l.n.r. Suzanne Meijs,, Johanny Lonussen, Marc Lindelauf, Peggy Huntjens) School

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)...

INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4. 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 1. MEDEZEGGENSCHAP BIJ STICHTING PRISMA... 4 1.1 Samenstelling Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)... 5 1.2 (Tussentijdse) Verkiezingen en vacatures...

Nadere informatie

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten

5. Notulen vergadering 4 september en actiepunten Aanwezig Afwezig Directie Locatie Bas ter Weel, Marian Sempel, Marian Pronk, Mathilde Jansen, Nienke Weelink, Ronkje Voogt, Ria van Eede, Peter Messerschmidt, Johan Nekkers, Martin Buitink (aftredende

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Basisschool de Leerlingst Ringoven 5 6081 GR Haelen Onderwerp Notulen vergadering 6 maart 2015 Aan Leden MR, secretariaat ouderraad en directeur Aanwezig Leon Boom, Ingrid Housmans, Josine Neuhof, Ankie Opbroek, Jolanda Colnot, Marieke Le Large Afwezig

Nadere informatie

VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011

VERPLAATSINGSBELEID  Integraal Personeels Beleid mei 2011 VERPLAATSINGSBELEID Integraal Personeels Beleid mei 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk Paragraaf Pagina Vaststelling verplaatsingsbeleid 3 1 Voorwoord 4 2 Doelstelling en categorieën verplaatsingsbeleid 5 2.1

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied

Catent. Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied JAARVERSLAG 2012 1 Catent Stichting voor primair (speciaal) katholiek onderwijs in onderstaand verzorgingsgebied 2 CATENT EEN LERENDE ORGANISATIE??!! Kijk even goed naar de headlines. De oplettende lezer

Nadere informatie

Beleidsplan ouderbetrokkenheid

Beleidsplan ouderbetrokkenheid Beleidsplan ouderbetrokkenheid 2013-2014 1 Beleidsplan ouderbetrokkenheid Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Missie en visie... 3 3. Populatie... 4 4. Verwachtingen... 5 5. Ouders betrekken... 7 5.1 VVE: Taaltas...

Nadere informatie

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen

Inleiding. 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen INLEIDING p. 1 Inleiding 0.1 Doelen 0.2 Aanpassingen in de AO / IC 0.3 Continuïteit 0.4 Implementatietraject 0.5 Planning & control cyclus 0.6 Procesbeschrijvingen Hoofdstuk 1. Planning & control cyclus

Nadere informatie

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur

MR Blinkertschool. Soort vergadering : MR vergadering 3 Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 20.00-22.00 uur MR Blinkertschool Soort vergadering : MR vergadering 3 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: Donderdag 12 januari 2012 Tijd: 20.00-22.00 uur Notulist: Jannie Aanwezig: Douwe, Jonathan, Lisanne Saskia, Gerda

Nadere informatie

De Kleine Schoolgids 2015-2016

De Kleine Schoolgids 2015-2016 De Kleine Schoolgids 2015-2016 Basisschool St. Martinus, Leukenstraat 4, 6099AR Beegden Tel; 0475-571312 Pagina 1 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave blz. 2 2. Voorwoord door de algemeen directeur 3 3. Inleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015

Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 Inhoudsopgave Schoolplan 2011-2015 VISIE EN MISSIE...8 Identiteit...8 Mission statement... 8 Plaats van de school in de samenleving... 8 Christelijk onderwijs... 9 CODE GOED BESTUUR...10 Bestuursprofiel...10

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld

Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld Huishoudelijk reglement Oudercommissie BS De Kleine Wereld I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsbepalingen 1. Dit huishoudelijk reglement verstaat onder: a. leerlingen: alle ingeschreven kinderen van

Nadere informatie

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen...

Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... Inhoud VOORWOORD... 6 Gegevens over de school... 7 Aantal leerlingen... 7 Aantal personeelsleden... 7 Actieve ouders... 7 Aantal lokalen... 7 De school beschikt verder over:... 7 DEEL A... 8 1. WAAR DE

Nadere informatie

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015

Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Notulen MR-Vergadering dinsdag 26-05-2015 Aanvang: 19.30 uur Locatie: Tweesprong Opening om 19.30 uur. Vaststellen notulen 16 maart 2015 incl. actielijst Geen op- of aanmerkingen. De notulen worden op

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2007-2011

SCHOOLPLAN 2007-2011 SCHOOLPLAN 2007-2011 Basisschool Sint-Lambertus St. Lambertusweg 112 Gemonde : 073-5530130 : 073-5530131 : info@lambertusgemonde.nl directeur : P.M.J.P. Lathouwers adjunct-directeur : G.M.M. van der Rijt

Nadere informatie

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal

Nota Mobiliteitsbeleid. Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Nota Mobiliteitsbeleid Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal Integraal bijgesteld: Stichting Samenwerkingsbestuur Primair Onderwijs Maas en Waal April 2004 Mobiliteitsbeleid SPOM

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling

MR-reglement van [naam van de school] Inhoudsopgave. Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling MR-reglement van [naam van de school] (vastgesteld d.d. 18-06-2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen 1. Begripsbepaling Hoofdstuk 2: De Medezeggenschapsraad 2. Medezeggenschapsraad 3. Omvang en samenstelling

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs

Schoolgids 2014-2015. B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven. 1 B(l)oeiend Onderwijs Schoolgids 2014-2015 B(l)oeiend onderwijs Leren voor het leven 1 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en belangstellenden, In deze schoolgids geven we u informatie over de Protestants Christelijke Basisschool

Nadere informatie

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014

MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 1 MR JLRendierhof - notulen 11 maart 2014 Kristel van Gisbergen Sabine Wolfs Marieke Bergkamp Hanneke Tijssen Annemieke Quik Anna-Marie Borgstein Suzan Karabag (afwezig) Wendy van Lieshout Per Zelissen

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

De ouderraad; (hoe) werkt het?

De ouderraad; (hoe) werkt het? Cassette Ouderparticipatie, deel 3 Bestelcode: 803 U kunt deze uitgave bestellen door 1,75 over te maken op Giro 53 85 66, ten name van VOO te Almere onder vermelding van bestelcode 803, verzendadres en

Nadere informatie

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel

Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel 1 Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel Bezoekadres Ruysdaelkade 215, 172 AW Amsterdam Postadres Postbus 51356, 17 EJ Amsterdam Telefoon 2-57764 Fax 2-577649

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs

Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Jaarverslag 2013 Stichting Overvecht Zuid Voor Katholiek Onderwijs Stichting Overvecht Zuid voor Katholiek Onderwijs Bestuursnummer 77052 Contactpersoon: De heer F. van Noorden Postadres: Savannahweg 71

Nadere informatie