Notulen van de Algemene Ledenvergadering van RTV Quirijn d.d. 27 januari 2014 in het Paviljoen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering van RTV Quirijn d.d. 27 januari 2014 in het Paviljoen"

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering van RTV Quirijn d.d. 27 januari 2014 in het Paviljoen Afwezig met kennisgeving: Danique van Abeelen, José van Abeelen, Ellen de Beer, Alex de Bont, Clementine van den Broek, Jan Eijsermans, Netty Faes, René Haans, Dini Haans, Mart Hens, Annelies van Herel, Ad van den Hout, Hanny van den Hout, Daan Kruithof, Ilona van den Oever-Oerlemans, Francine van Ree, Monique Rijnders, Dionne Rijnen, Loes Rijnen, Petra Rijnen, Hans van Riel en Bart Welbie Notulist: Angela van Aalst 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering en heet iedereen welkom. Hij wenst alle leden het beste voor 2014 en een gezond en sportief nieuw jaar. De voorzitter vraagt 1 minuut stilte voor hen die ons ontvallen zijn. De voorzitter constateert dat er 71 leden aanwezig zijn. Tot slot noemt de voorzitter de afwezigen leden op die het bestuur daarvan in kennis hebben gesteld, conform bovenstaande lijst. 2. Mededelingen 2.1 Het bestuur vraagt goedkeuring voor de invitatietoernooien van de TC en JC in De aanwezige leden zijn akkoord. 2.2 Het Jeugd-invitatietoernooi is verplaatst van 9 maart naar zondag 23 maart. 2.3 Het bestuur heeft ingestemd met het verzoek van Ben en Annette voor een prijsverhoging van de consumpties. De voorzitter leest de prijzen voor, die vanaf 28 januari gelden. 2.4 Zondag 30 maart start het nieuwe seizoen. De nieuwe pasjes zijn dan in het paviljoen af te halen. 2.5 Binnenkort gaat de nieuwe website van RTV Quirijn online. 2.6 De afgelopen weken zijn de reanimatiecursussen weer verzorgd door Theo Bootsma. Jaarlijks geven zo n 40-tal leden zich op om deze zeer waardevolle cursus te volgen. Tijdens deze avond wordt geoefend hoe en wanneer te reanimeren en tevens wordt het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator) uitgelegd. Een zeer nuttige en aan te bevelen cursus die één avond per jaar omvat. Deze cursus is gratis en als u interesse heeft, kunt u zich opgeven bij Theo maar dan is het pas voor over een jaar. De AED hangt overigens in de gang. 2.7 Een verzoek aan de leden die s avonds komen tennissen als het paviljoen gesloten is en gebruik maken van de verlichting op baan 1 t/m 5. Willen de laatsten a.u.b. de verlichting ook weer uitschakelen? Gebeurt dit niet zal de verlichting de volgende dag weer aangaan terwijl er misschien niet getennist wordt. Wilt u er ook voor zorgen dat de toegangsdeur steeds goed gesloten wordt? Het komt helaas wel eens voor dat de deur open blijft. 2.8 Spreektijd tijdens de bestuursvergaderingen. Voor alle leden bestaat de mogelijkheid om tijdens de bestuursvergaderingen, meestal op de eerste maandag van de maand, tussen u. en u. het bestuur te spreken. Het bestuur hoort het een en ander liever rechtstreeks van u dan via via in de wandelgangen.

2 2.10 Er is het afgelopen jaar wederom ontzettend veel werk verricht door een grote groep vrijwilligers. Dankzij hun enthousiaste en tomeloze inzet kunnen we spreken van een schitterend tennispark, prima toernooien en heel gezellige activiteiten. We zijn als bestuur bijzonder trots op deze mensen die geheel belangeloos de vereniging op verschillende manieren ondersteunen en daardoor de vereniging niet alleen een hoop plezier bezorgen maar ook de vereniging een hoop geld besparen!!! Beste vrijwilligers, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet. 3. Ingekomen en uitgegane stukken 3.1 Pierre van Loon heeft vanmiddag een mail naar het secretariaat gestuurd. Deze is door het secretariaat ontvangen, maar nog niet door het bestuur in behandeling genomen. 4. Notulen ALV 28 januari Geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd onder dankzegging van de notulist. 5. Verslag secretaris Angela van Aalst Op 1 januari 2013 telde onze vereniging 764 leden. Op 1 januari 2014 was het ledenaantal gestegen naar 778. Dit jaar heeft het bestuur het volgende aan ledenwerving gedaan: 1. Zoals allen van jullie weten heeft 2013 in het teken gestaan van toetreding tot de KNLTB. Met veel enthousiasme zijn we met zijn allen deze weg ingeslagen. We zijn begonnen met de statutenverandering. Deze werden beoordeeld en goedgekeurd door zowel de notaris als de KNLTB. Aansluitend hebben we aanpassingen doorgevoerd in het huishoudelijk reglement en de statutenwijziging waarvoor wij uw goedkeuring hebben gevraagd, middels een extra ingelaste ALV. Dit heeft uiteindelijk in een stemming de doorslag gegeven tot de toetreding. Na het aanmelden van al onze leden bij KNLTB heeft de toetreding daadwerkelijk plaatsgevonden. Maar liefst 11 teams hebben al deelgenomen aan de KNLTB Wintercompetitie. De reacties zijn lovend! En voor nu kunnen we u al melden dat de eerste successen zijn geboekt! Er zijn namelijk al 3 teams kampioen geworden! Complimenten voor de teams! Door toe te treden tot de KNLTB hebben we een grote stap gezet waardoor onze vereniging sterker in de markt zal komen te staan en hiermee het aantrekken van nieuwe leden zal bevorderen. 2. Try Out Sports. Voor het schooljaar 2012/2013 heeft Pascale les gegeven aan zo n 20 leerlingen van verschillende basisscholen in Tilburg-Noord. De reacties waren positief.

3 3. Op 15 juni in het afgelopen jaar hebben we voor het eerst een Open dag gehouden, lazy Saturday, welke was geïnitieerd door de FC. Hiervoor was in diverse wijken in Tilburg geflyerd. Er was een hoge opkomst door voornamelijk bestaande leden. 4. Baanverhuur aan scholen. In 2013 hebben ook weer een aantal scholen voor een dag of een bepaalde periode banen gehuurd. Via deze weg wil ik alle vrijwilligers van Quirijn bedanken die zich in 2013 op welke manier dan ook met enthousiasme hebben ingezet voor onze vereniging. En uiteraard ook Ben en Annet voor de prettige samenwerking. Bedankt! 6. Verslag penningmeester Leo Hopstaken De penningmeester licht de staat van lasten en baten van seizoen 2013 kort toe. Baten Bij de baten valt op dat de contributie toch weer boven de begroting is uitgekomen, enerzijds door de reclamecampagne die we gevoerd hebben in een plaatselijk blad en anderzijds door een aantal nieuwe jeugdleden en pupillen die les kwamen nemen bij Pascale. Bij de overige baten valt op dat de advertenties en reclameopbrengsten, verhuur tennisbanen en de renteopbrengst gestegen zijn t.o.v. de begroting. De advertentie e.d. is mede te danken aan jet goede werk van de PR commissie. De opbrengst van verhuur banen is verhoogd door de verhuur aan diverse scholen. Lasten De afschrijving is lager dan begroot omdat al een aantal zaken de maximale afschrijvingstermijn hebben bereikt. De energielasten zijn dit jaar wederom lager uitgevallen dan begroot mede gezien de weersomstandigheden. Onderhoud banen, park en paviljoen, door de zelfwerkzaamheid van ons klusteam, tuinploeg en andere vrijwilligers zijn deze kosten veel lager uitgekomen. Hiervoor nogmaals onze dank. Doordat we geen clubblad meer uitgeven en geen drukwerk voor inschrijfformulieren e.d. meer bestellen zijn deze kosten veel lager dan begroot. De kosten KNLTB betreft de kosten van voorbereiding tot toetreding KNLTB per 1 januari 2014, zoals notariskosten m.b.t. de statutenwijziging en diverse vergaderingen e.d. Alle overige posten vallen binnen of iets boven de begroting Pierre van Loon vraagt hoe het kan dat de opbrengsten van de contributie ,- lager is dan vorig jaar. De contributie in 2014 is voor 9 maanden i.p.v. 12 maanden i.v.m. toetreding KNLTB.

4 Begroting Iedereen heeft bij de agenda voor de jaarvergadering de begroting 2014 ontvangen. Zoals hieruit blijkt is er bij de baten een duidelijke aanpassing op de post contributie die enerzijds geïndexeerd is met 1.4% i.p.v. de werkelijke stijging van de inflatie die uitkwam op 2,8%. Tevens is de contributie in 2014 voor 9 maanden i.v.m. de toetreding KNLTB. De post advertenties is verhoogd gezien de opbrengst van Voor wat de uitgaven zijn de energielasten iets verlaagd gezien de uitgaven van de laatste jaren. De uitgaven voor de nieuwsbrief zijn om dezelfde reden ook verlaagd. De onderhoudskosten voor banen e.d. zijn in de begroting gelijk opgenomen. Er is een nieuw post bijgekomen en wel kosten KNLTB dit betreft de contributie die wij als vereniging moeten betalen. In het eerste jaar betalen we slechts 40% van de totale contributie. Alle overige posten binnen de begroting zijn kritisch bekeken en waar nodig bijgesteld op basis van ervaringscijfers van de laatste jaren. Door bovenstaande punten zal er in 2014 geen reservering kunnen plaatsvinden, omdat we waarschijnlijk zelfs een negatief resultaat zullen krijgen door dat de inkomsten over 9 maanden gaan en de uitgaven over een volledig kalenderjaar. In 2015 zal weer het normale patroon te zien zijn. 7. Verslag kascommissie Huub van Ree Mart Hens, Jos Oerlemans. Huub deelt vervolgens namens de kascommissie mede dat zij de jaarrekening en de boekhouding in januari 2013 heeft gecontroleerd, waarbij Huub is geassisteerd door Mart Hens en Jos Oerlemans. Op 21 januari 2013 is deze met de voorzitter Joost van Abeelen en de penningmeester Leo Hopstaken doorgenomen. De administratie is uitstekend verzorgd en de jaarrekening 2013 geeft een goed en juist beeld van de financiële positie van de vereniging. Zeer gezonde vereniging. De kascommissie is volledig geïnformeerd. De kascommissie stelt voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beheer in 2013 en de leden gaan hiermee akkoord, waarna de voorzitter de kascommissie bedankt voor hun werk. 8. Verslag commissies Joost van Abeelen Jeugdcommissie De jeugdcommissie kijkt wederom terug op een goed jaar. Gemiddeld 65 kinderen per toernooi. Ook hebben zij veel inschrijvingen ontvangen voor de KNLTB wintercompetitie.

5 Toernooicommissie Er hebben veel wijzigingen plaats gevonden in de TC. Met name door toetreding naar KNLTB. Er is bekeken hoe dit vorm te geven. Als TC gezamenlijk clubkampioenschappen en open toernooien. En als interne TC verder met vier personen voor de interne toernooien welke we in stand willen houden voor de recreanten. Externe TC blijft verantwoordelijk voor KNLTB. De toernooien in het afgelopen jaar zijn wisselend geweest. BBQ toernooi was niet zo goed bezocht en ook de Clubkampioenschappen was minder bezet. De single competitie wordt ook niet maximaal opgepakt. Teamtennis nieuwe opzet is goed bevallen. Deze zal volgend jaar in dezelfde opzet georganiseerd worden. KNLTB is net begonnen en gestart met de wintercompetitie. Eerste ervaringen zijn erg goed. Vanuit de KNLTB hebben we week 33 toegezegd gekregen om ons eerste open toernooi te spelen. Feestcommissie Er zijn in het afgelopen jaar diverse activiteiten georganiseerd. Tijdens het Pasfeest waren er ongeveer 120 mensen. Ook de Open dag was een succes, ruim 100 mensen, maar weinig nieuwe leden. Kinderdisco in samenspraak met de Jeugdcommissie was ook erg leuk en goed bezocht. Pubquiz was erg matig bezocht. Het viel dit jaar in het weekend van het stamppottoernooi. Misschien teveel in één weekend. Het Australische kerstfeest (slotfeest) was een enorm succes! Nieuwsbriefredactie 2013 was het derde jaar dat er nieuwsbrieven in plaats van clubbladen zijn verstuurd. In totaal zijn er 4 nieuwsbrieven uitgebracht. We blijven per post versturen, maar de voorkeur gaat er naar uit deze zoveel mogelijk per mail te kunnen versturen. PR-commissie Sponsorbord hangt vol. Walter en Sjef zullen het komende jaar sponsoren benaderen of ze op het bord willen blijven staan. Zo nee, dan komen er gaten. De mogelijkheden van doekreclame en tv-reclame blijven bestaan. 9. Behandeling begroting en vaststellen contributies seizoen 2014 De penningmeester geeft toelichting op de voorgestelde begroting. Bij de baten is een duidelijke aanpassing op de post contributie die geïndexeerd is op basis van het indexcijfer en gezien het aantal opzeggingen met een lager aantal leden begroot is. De post advertenties is verhoogd gezien de opbrengst van Voor wat de uitgaven betreft zijn de energielasten verlaagd (zoals de BTW) en verbruiken door de weersomstandigheden op te kunnen vangen. De uitgaven voor de nieuwsbrief en drukwerk zijn eveneens op het zelfde bedrag begroot. Kosten KNLTB. Contributie te betalen. De onderhoudskosten voor banen e.d. zijn in de begroting nagenoeg gelijk opgenomen.

6 Alle overige posten binnen de begroting zijn kritisch bekeken en waar nodig bijgesteld op basis van ervaringscijfers van de laatste jaren. Mede door bovenstaande punten zal er geen reservering plaatsvinden. De contributies worden als volgt vastgesteld: Senioren: 171,00 Dagleden: 127,00 Junioren: 76,00 Pupillen: 45,00 Stil lid: 29,00 Voor 2014 geldt dat de volgende bedragen worden geïncasseerd: Senioren: 128,25 Dagleden: 91,75 Junioren: 57,00 Pupillen: 33,75 Stil lid: 21,75 Dit geldt alleen voor 2014! De genoemde bedragen zijn zonder korting voor automatische incasso; kortingsbedragen blijven gelijk. Toos van Tilburg vraagt of dagleden komen te vervallen. Ja dat klopt. Leden die al daglid zijn, blijven dit. Bestaande en nieuwe leden kunnen niet langer daglid worden. Waarom? Bij de KNLTB zijn dagleden niet gebruikelijk en wij volgen dat beleid. Hans van de Sanden stelt dat het hem opvalt dat subsidies zijn verlaagd op de begroting. Zijn de subsidies van de jeugdleden van Gemeente Tilburg hierin opgenomen? Ja die zijn hierin opgenomen. 10. Benoeming kascommissie Wegens het aftreden van Huub van Ree is er één mutatie. Jos Oerlemans, Hans van de Sanden en Mart Hens worden voor een jaar benoemd. 11. Verkiezing bestuursleden Geen wijzigingen

7 12. Verkiezing commissieleden 12.1 Walter van de Sanden en Sjef Hommelberg blijven in de PR-commissie In de toernooicommissie wordt Hans van Riel zonder tegenkandidaten herkozen voor in een periode van 3 jaar. Hans Thönissen en Clementine van den Broek zijn afgetreden. De toernooicommissie is nog op zoek naar vervangers. Tot er een geschikte vervanger is, zal Hans Thönissen de TC blijven assisteren In de jeugdcommissie wordt Paul Schoenmakers en Jeske de Fretes zonder tegenkandidaten herkozen voor een periode van 3 jaar. 13. Huldiging jubilarissen 13.1 Voor hun 25 jarig lidmaatschap ontvangen Ellen de Beer, Guido Berendhuysen, Will Esman de Bruijn, Frans Franken, Rob Hoedjes, Annette Kolen de Laat, Rini de Laat, Ingrid ter Linden, Frans van der Meer, Marij van der Meer, Jef Mutsaers, Marian Mutsaers, Harry van Nunen, Thea van Nunen, IJsbrand Oenen, Rie Oenen, Jos Oerlemans, Ine Oerlemans, Jack Reijnen, Jeannine Reijnen, Bart Welbie en Rudy Joffer bloemen Netty Faes en Wilma Roijakkers zijn afwezig. 14. Rondvraag 14.1 Annelies Martens vraagt namens de wintertennissers of de mogelijkheid bestaat om meer verlichting op de banen te hebben tijdens sluiting van de kantine. Momenteel zijn er maar 4 banen verlicht. Het bestuur is hier al mee bezig en bekijkt wat nodig is Jeannine Reijnen vraagt of er op een centrale plaats een klok gehangen kan worden. Het bestuur neemt dit mee in de eerstvolgende commissievergadering Hans van de Sanden staat op de kieslijst 19 maart van Gemeente Tilburg in de partij O.P.A. (Ouderen Politiek Actief). Hij vraagt om stemmen. 15. Sluiting De voorzitter sluit om uur de vergadering onder dankzegging van de aanwezigen en hun inbreng. Notulist: Angela van Aalst, secretaris Tilburg, 27 januari 2014

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk

Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Tennisclub Nieuwerkerk Datum : 12 december 2011 Aanvang : 20.00 uur Plaats : clubhuis Aanwezig : 26 leden inclusief 7 bestuursleden 1. Opening, vaststellen

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2015 Love letters, januari 2015, 37 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2014 1 Inhoud Jaaroverzicht 2014 pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4/5 Notulen ledenvergadering 6 Jaarverslagen:

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014

LOVE LETTERS JAAROVERZICHT. Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JANUARI 2014 Love letters, januari 2014, 36 ste jaargang, nummer 1 LOVE LETTERS JAAROVERZICHT 2013 1 Inhoud Jaaroverzicht pagina Voorwoord 3 Uitnodiging/agenda ledenvergadering 4 Notulen ledenvergadering 5 Jaarverslagen

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

REDACTIONEEL - 1 - Ronald

REDACTIONEEL - 1 - Ronald Badminton..., meer dan een slag in de lucht!!! Jaargang 24 (november 2001), nr. 2 Redactieadres: E-mail: Secretariaat: Gironummer: Reigerskamp 320, 3607 HS Maarssen. R.Koenis@imn.nl Reigerskamp 320, 3607

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen

Uitnodiging! voor de. Algemene Ledenvergadering 2013. L.T.C. Kruiningen. 22 maart om 20.00 uur in de kantine. 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Uitnodiging! voor de Algemene Ledenvergadering 2013 L.T.C. Kruiningen 22 maart om 20.00 uur in de kantine 19.00-20.00 uur ledenpassen afhalen Komt allen!! Meidam 4A 4416 AJ Kruiningen 1 Voorwoord Beste

Nadere informatie

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave

de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Inhoudsopgave TENNISCLUB opgericht 9 oktober 1978 WESTERBORK de TCW er Jaargang 31, nummer 10, 2010 Op de voorpaginafoto staan onze tennis-pieten, die samen met de jeugd een leuk Pietentoernooi hebben gespeeld. Misschien

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014

JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 JAARVERSLAG SV SCHALKHAAR SEIZOEN 2013-2014 0 Inhoudsopgave 1 Voorwoord pag. 2 2 Notulen ALV 2013 3 3 Notulen BLV 2014 7 4 Algemeen jaarverslag vereniging Voetbal 12 Handbal 17 Exploitatie en Sponsoring

Nadere informatie

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15

Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3. Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13. Be Proud Be Fair 15 Onderwerp Bladzijde Van de voorzitter 2 Mededeling van het bestuur 3 Notulen Algemene Leden Vergadering 4 Even voorstellen: Paul van Yperen 13 Be Proud Be Fair 15 Jubileumshirt 16 Voorjaarscompetitie 2013

Nadere informatie

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN

bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 1 L.T.C. Brederode B ULLETIN NUMMER 1 / Februari 2015 bre201501 website.qxd 16-3-2015 20:25 Pagina 2 bre201404 (3).qxd 24-2-2015 21:36 Pagina 1 NUMMER 1 / Februari

Nadere informatie

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer

Pinpost. Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Pinpost Bowling Vereniging Noordwijkerhout Jaargang 14, nummer: maart 2009. Bewaarnummer Ja hooooooor daar is ie weer. (Dik voor mekaar show) de laatste Pinpost van dit seizoen. Boordevol informatie over

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn)

Goedgekeurd, zonder opmerkingen. Dank aan de notulist (Rinke Romeijn) Notulen LEDENVERGADERING 2009 Datum: vrijdag 23 januari 2009, om 20.00 uur Locatie: Tenniskantine D n Bonkerd Aanwezig: M.Mutsaers/M.Ramselaar(VZ)/M.Zigenhorn/R.Romeijn(not.)/C.Ansems J.Gudden/M.Trommelen/I.vd.Boom/A.Coomans/A.Coomans/G.v.

Nadere informatie

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015

TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 TVR TennisVerenigingRips JAARBOEKJE 2015 T.V.R.Jaarboekje 2015 1 2 T.V.R. Jaarboekje 2015 Jaargang 22 Inhoudsopgave Jaarboekje 2015 Voorwoord... 5 Tennis Vereniging Rips... 9 Mutaties Ledenlijst... 13

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV.

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze ALV. NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING LTC De Hoge Heide, Vlijmen Donderdag 14 maart 2013 aanvang 20:00 uur Plaats: op ons tennispark, in de bar van Health & Zo Aanwezig: Eugène Timmermans, Marc van de Loo,

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Badminton Club HARDERWIJK

Badminton Club HARDERWIJK Badminton Club HARDERWIJK www.bcharderwijk.nl info@bcharderwijk.nl Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 27 februari 2014 Aanwezig: Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick), Gertjan

Nadere informatie