Algemeen. (Huishoudelijk) Reglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen. (Huishoudelijk) Reglement"

Transcriptie

1 Veel méér dan alleen spelen Algemeen (Huishoudelijk) Reglement Opgesteld in 1992 Gewijzigd eind 2009 Gewijzigd april 2012 Geldig vanaf

2 Inhoud Algemeen hoofdstuk I Het Bestuur hoofdstuk II De Leidsters hoofdstuk III De Oudergroep hoofdstuk IV Vergaderingen hoofdstuk V Relevante Documenten hoofdstuk VI 2

3 1 - Algemeen In dit algemeen (huishoudelijk) reglement zijn die artikelen en bijlagen opgenomen, die, gezamenlijk met de statuten, een beeld geven van de wijze waarop de Stichting Peuterspeelzaal Risdam, verder te noemen de Stichting functioneert. Daar waar de Statuten en het Algemeen Reglement niet eenduidig zijn, gelden de Statuten vóór het Algemeen Reglement. Het Algemeen Reglement bevat een aantal paragrafen met betrekking tot: - Bestuur - Leidsters - Ouderraad - Vergaderingen alsmede een aantal bijlagen. De paragraaf, betrekking hebbende op de activiteiten van de Ouderraad, voor zover geen verplichtingen voor de Stichting of de Leidsters betreffende, worden vastgesteld door de Ouderraad, na de mening van de leidsters en bestuur gehoord te hebben. Alle overige paragrafen en bijlagen, worden vastgesteld door het bestuur, na de mening van de leidsters en ouderraad gehoord te hebben. In geval van calamiteiten en om zwaarwichtige redenen, kan van dit algemeen (huishoudelijk) reglement worden afgeweken. De doelstelling van de stichting is opgenomen in de oprichtingsakte en het informatieboekje en is eveneens geplaatst op de website van de Stichting. Het beheer van de arbeidsovereenkomsten en wijzigingen hierin, berusten onder de verantwoording van het bestuurslid personeelszaken en/of bij afwezigheid de penningmeester. Er wordt kopie gehouden in een archief. 3

4 2 Bestuur 2.1. Taakomschrijving Bestuursleden Voorzitter is belast met: - het vormgeven van het algemeen beleid, - het uitvoering doen geven van bestuursbesluiten, - het leiden van de bestuursvergaderingen op een doeltreffende en efficiënte manier. Waarnemend Voorzitter Het bestuur kiest uit zijn midden een waarnemend voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt de waarnemende voorzitter zijn taken waar. Secretaris is belast met: - Het bijhouden van het archief en de documentatie van de Stichting, - Het verzorgen van in- en uitgaande post, - Het verzorgen van het jaarverslag van de stichting, - Het doorgeven van bestuurswisselingen aan de diverse betrokken instanties (zoals beschreven in par. 2.6), - Het notuleren van bestuursvergaderingen en het uitwerken daarvan. - Het na afloop rondzenden van deze notulen aan bestuursleden en 1e leidsters. Penningmeester is belast met: - De financiële handelingen van de stichting, - Het opstellen van de jaarrekening en begroting (waarin de door de stichting gewenste Gemeentelijke Subsidie is opgenomen) en deze volgens het opgegeven tijdpad indienen bij de Gemeente Hoorn, - Het zonodig (financieel) indienen van een verzoek tot aanpassing van een al dan niet toegekende subsidie, - De administratie- en inning van de ouderbijdragen, - De controle van de zogenaamde kleine kas van de 1e leidsters, - De controle van de zogenaamde kleine kas van de ouderraad, - De controle van de voorschotkas van de materiaalfunctionaris, - De betaling van de vaste salarissen en invalvergoedingen, - De zaken aangaande de kas(controle) commissie, - De verzekeringsportefeuille, - Het uitbesteden van volledige salarisadministratie van alle (inval) leidsters, inclusief een maand/jaaropgave van loonbelasting/sociale lasten en pensioenen aan een administratiekantoor, - Het doorgeven/opheffen van ziekmeldingen aan een Arbodienst, - Het verzenden van maandelijkse salarisspecificaties aan alle (inval)leidsters, - Het overleg met Stichting Netwerk Hoorn over de hoogte van de ouderbijdragen, - Het opstarten van een ontslagprocedure bij een arbeidsconflict en/of wanneer geen herplaatsing mogelijk is na het eventueel moeten sluiten van peutergroep(en), - Het verzorgen van arbeidsovereenkomsten en het gelijktijdig informeren van het administratiekantoor i.v.m. berekening van salaris- en afdrachten. 4

5 Personeelsfunctionaris is belast met: - Het zitting nemen in de sollicitatiecommissie bij het aannemen van nieuwe leidsters, - Het beheer van arbeidsovereenkomsten- en personeelsdossiers, - Het aanspreekpunt voor personele aangelegenheden van de leidsters, - Indien daartoe besloten het verzorgen van cursussen- en/of opleidingen. Materiaalfunctionaris is belast met: - De inkoop van materialen (speelgoed/gebruiksgoederen etc.) na inventarisatie van de leidsters en (financiële) goedkeuring door het bestuur, - Het verzorgen van af- en aanvoer van het benodigde zandbakzand, - Het verzorgen van de samenstelling van kerstpakketten indien het bestuur daartoe besloten heeft, evenals de afgifte daarvan aan hen die daarvoor in aanmerking komen, - Voor de vervulling van deze functie gaat de voorkeur uit naar iemand die ook overdag beschikbaar is. Plaatsingsfunctionaris is belast met: - Het registreren van aanmeldingen, het plaatsen en uitschrijven in overleg met de betrokken ouders- en leidsters, - Het afgeven van de huisregels, het infoboekje en de incassomachtiging, - Het bijhouden van de wachtlijst en de peuterlijst per groep, - Maandelijks een overzicht sturen naar de penningmeester van nieuwe aanmeldingen, plaatsingen en/of afmeldingen - Het bestuur tijdens vergaderingen informeren over de stand van zaken - Aan de plaatsingsfunctionaris wordt een mobiele telefoon met abonnement beschikbaar gesteld. Bestuurslid Algemene Zaken is belast met: - Organisatie van andere dan reguliere vergaderingen en/of bijeenkomsten, - Drukwerk van de stichting verzorgen/verspreiden, - Het regelen van een afscheidscadeau/bloemen bij vertrek en/of jubileum van een leidster en/of bestuurslid volgens in een protocol vastgelegde bedragen, - Het samen met de materiaalfunctionaris samenstellen van kerstpakketten indien het bestuur daartoe besloten heeft, alsmede de afgifte daarvan aan hen die daarvoor in aanmerking komen, - Het versturen van een felicitatie kaart voor de verjaardag van een leidster, - Eventuele ondersteuning van andere bestuursleden, - Voor het uit te besteden drukwerk wordt door de drukker (SprintPrint in Zwaag) een rekening gestuurd naar de stichting, - Alle overige uitgaven in opdracht van de stichting kunnen gedeclareerd worden. 5

6 Overige Taken Bestuur - Van de bestuursleden wordt verwacht dat zij de volgende vergaderingen structureel bijwonen, - Bestuursvergaderingen, - Algemene gezamenlijke vergadering met alle leidsters, - Jaarvergadering, - De leidstervergaderingen worden bijgewoond door de personeelsfunctionaris, of, bij afwezigheid door een van de andere bestuursleden, - Eventueel overige vergaderingen, passend in het kader van de stichting Vaste vervanging bestuursleden - Bij afwezigheid van de voorzitter wordt deze vervangen door de plaatsvervangend voorzitter. - Bij afwezigheid van de penningmeester vindt vervanging plaats door de personeelsfunctionaris en omgekeerd. - Bij afwezigheid van de secretaris vindt vervanging plaats door het bestuurslid algemene zaken en omgekeerd. - Bij afwezigheid van de materiaalfunctionaris vindt vervanging plaats door het bestuurslid algemene zaken en omgekeerd. - In goed onderling overleg kunnen tijdelijk wijzigingen in de taakverdeling van de bestuursleden aangebracht worden. Dergelijke wijzigingen dienen in de notulen van betreffende bestuursvergadering te worden vastgelegd Contacten met de Gemeentelijke instanties e.d.: - Hoewel ieder bestuurslid verantwoordelijk is voor zijn taakstelling en contacten met derden, hebben beleidsvoornemens en overleggen met afdelingen van de Gemeente Hoorn inzake het peuterspeelzaalwerk altijd financiēle gevolgen voor onze stichting. Naast de voorzitter is het daarom ook noodzakelijk dat de penningmeester bij dergelijke gesprekken aanwezig is. - De overige bestuursleden worden (vaak achteraf) geïnformeerd over de aard en voortgang van de contacten met de Gemeentelijke instanties Tekenbevoegdheid - Artikel 6.2. van de Statuten, alsmede de inschrijving bij de Kamer van Koophandel onder nummer S voorzien in de tekenbevoegdheid Disfunctioneren van Bestuursleden - Indien een bestuurslid zich aan de opgelegde taak onttrekt, of er geen uitvoering aan geeft, dan zal hij/zij door de overige bestuursleden (minimaal 2) ter verantwoording kunnen worden geroepen en zo nodig kan hij/zij uit zijn functie worden ontheven. - In voorkomende gevallen dient 2/3 meerderheid van het bestuur (excl. het betreffende bestuurslid) dit besluit te bekrachtigen. - Bovenstaande maatregel kan ook worden toegepast bij slecht- of aan de stichting schadebrengend gedrag. 6

7 2.6. Bestuurswisselingen Bestuursleden committeren zich bij hun aantreden voor een periode van minimaal 2 jaar. Bestuurswisselingen dienen te worden doorgegeven aan: De Kamer van Koophandel Stichting Netwerk Hoorn (voorzitter, penningmeester en plaatsingsfunctionaris). Gemeente Hoorn afdeling Welzijn (voorzitter en penningmeester) Bank(en) (alleen bestuurswisseling met tekenbevoegdheid) Leidsters (alle bestuurswisselingen) 3. Leidsters 3.1. Taakomschrijving Peuterspeelzaalleidster I Algemeen - De peuterspeelzaalleidster I (verder te noemen 1e leidster) is een medewerkster die kinderen begeleidt, verzorgt en hen de activiteiten aanbiedt die afgestemd zijn op de leeftijd en mogelijkheden van de peuter(s). De 1e leidster wordt hierin bijgestaan door een peuterspeelzaalleidster II (verder te noemen 2e leidster) en zo mogelijk een hulpouder. Indien er geen ouder bereid is hulp te verlenen, dan kan dit ook een andere vrijwilliger zijn. - Dit alles met inachtneming van de doelstelling van de stichting. Op deze functies is verder van toepassing de taakomschrijvingen zoals die zijn opgenomen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bij de invoering van het Loonfunctiegebouw in 2004, welke alle leidsters hebben ontvangen Functie-inhoud Hoofdtaken a) Om haar werk als 1e leidster goed te kunnen uitoefenen, wordt met name van de 1e leidster verwacht dat zij; - het individuele contact met het kind legt, - aan het begeleiden van de groep een zodanige vorm geeft, dat ieder kind in de groep tot zijn recht komt, - conflictsituaties die voortkomen uit de spanningspunten weet op te lossen, - de kinderen observeert, en naar aanleiding daarvan eventueel actie onderneemt, b) Bovendien is enige kennis van milieu en achtergrond van de kinderen vereist. Een goed contact met de ouders is hiertoe van belang. c) In voorkomende gevallen het leveren van een specifieke bijdrage tot een beoordeling van het kind met het oog op het kunnen vinden van een geschikte oplossing voor de problematiek van het geplaatste kind in overleg met de betrokken ouder(s). 7

8 d) Voor het totaal functioneren van de groep draagt de 1e leidster de volledige eindverantwoordelijkheid. De wijze waarop dit functioneren in de praktijk plaatsvindt geschiedt in overleg met de 2e leidster. De hulpouder assisteert beide leidsters ondersteunend. e) Voorts is de 1e leidster belast met de dagelijkse zorg, gezondheid en veiligheid voor de door haar groep gebruikte ruimte en inventaris. f) Van de leidsters wordt verwacht dat zij in redelijk overleg met het bestuur meedenken over en eventueel deelnemen aan bestuurlijke- en beleidsmatige activiteiten in het belang van de stichting Overige taken a) Intake Vooraf een telefonisch intakegesprek voeren met ouder(s) waarvan een kind in een groep van betreffende 1e leidster zal worden geplaatst, tijdens welk gesprek het kind ook kan worden uitgenodigd (samen met een ouder) vóór plaatsing een bezoek te komen brengen aan de groep. b) Vergaderingen - Het bij toerbeurt bijwonen van het algemene deel van de geplande bestuursvergaderingen met inbreng van in de leidstervergaderingen besproken punten en hiervan verslag doen aan de collega s, - Het bij toerbeurt bijwonen van de ouderraadvergaderingen en hiervan verslag doen aan de collega s, - Het bijwonen van de leidstervergaderingen. Een der leidsters zit de vergadering voor en een ander notuleert en zendt de getypte notulen daarna (via ) naar de andere leidsters en de bestuursleden. - Het bijwonen van een algemene gezamenlijke vergaderingen welke zowel op Initiatief van het bestuur, als de leidsters vastgesteld kan worden, - c) Festiviteiten - Het organiseren van bijzondere bijeenkomsten zoals het Sinterklaasfeest, de laatste schooldag etc. en het mede organiseren van het jaarlijkse peuterfeest, d) Schoonmaken - Het organiseren van het schoonmaken van de speelzaal, de inventaris (speelgoed, meubilair enz.). vlak voor de zomervakantie. Het laatste dagdeel per groep vóór de zomervakantie is de peuterzaal daartoe gesloten. De leidsters dienen daartoe met elkaar te overleggen en vervolgens de ouders tijdig te informeren, dat de peuterspeelzaal tijdens die geplande schoonmaak dagdelen is gesloten. e) Stagiaires - Het aannemen- en begeleiden van stagiaires. Per dient door de stagiaire voorafgaand aan de stage periode een Verklaring Omtrent het Gedrag te worden overlegd. f) Vrijwilligers - Het proberen te rekruteren van hulpouders en/of bestuursleden. Per dienen zowel vrijwilligers als bestuursleden voorafgaand aan hun activiteiten een Verklaring Omtrent het Gedrag te overleggen. De hulpouder dient daarnaast een vrijwilligersovereenkomst aan te gaan. 8

9 g) Overdrachtformulier - Aan de hand van waarnemingen en notities dient bij het overgaan van de peuter naar de basisschool een overdrachtformulier te worden ingevuld en meegegeven te worden aan de ouders/verzorgers Taakomschrijving Peuterspeelzaalleidster II Algemeen - Van een 2e leidster wordt verwacht, dat ze het leuk vindt om met peuters om te gaan en ze bereid is, de verantwoordelijke 1e leidster te assisteren. Gezien de ontwikkelingen in het peuterspeelzaalwerk dienen ook de (nieuwe) 2e leidsters gekwalificeerd en gediplomeerd te zijn, waarbij wordt verwezen naar de in de geldende CAO opgenomen opleidingen. - Op deze functie is verder van toepassing de taakomschrijving zoals die is opgenomen in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bij de invoering van het Loonfunctiegebouw in Het aannemen van een (nieuwe) 1e en/of 2e leidster - Gezien nieuwe wetgeving OKE (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit & Educatie), welke in 2011 werd ingevoerd en aansluitende de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen waarin hogere opleidingseisen gesteld worden aan (o.a.) peuterspeelzaalleidsters, zal het bestuur bij het vervullen van nieuwe vacatures deze hogere opleidingseisen als standaard gaan overnemen, - Voor een 1e leidster wordt als opleidingseis gesteld; minimaal SPW3 (of gelijkwaardig), aangevuld met een afgeronde opleiding VVE Piramide, voor een 2 e leidster volstaat SPW3 (of gelijkwaardig), - Voor een zogenoemde VVE Piramide groep (4 dagdelen per week) zijn twee 1 e leidsters nodig met de kwalificaties SPW3 (of gelijkwaardig) + certificaten VVE Piramide, - Als er een vacature ontstaat krijgen bestaande personeelsleden, indien geïnteresseerd en gekwalificeerd, als eerste de mogelijkheid om intern te solliciteren, - Bij een vacature voor een 2e leidster kunnen 1e leidsters een kandidaat voordragen aan het bestuur. Indien dat niet het geval is en er geen interne belangstelling is, zal het bestuur een advertentie plaatsen met een oproep te solliciteren, - Bij een voordracht, bij interne- en/of bij externe sollicitaties voor een 2e leidster wordt er een sollicitatiecommissie gevormd, bestaande uit het bestuurslid personeelszaken en de betrokken 1e leidster. Na een gesprek en het eventueel proefdraaien in de groep van de betrokken 1e leidster, geeft de sollicitatiecommissie haar advies aan het bestuur. Het bestuur neemt vervolgens een besluit en informeert de sollicitatiecommissie en de voorgedragen kandidaat. - De penningmeester stelt een arbeidsovereenkomst op en legt deze in tweevoud ter 9

10 ondertekening voor aan de gekozen kandidaat. Het te ondertekenen en retour te sturen exemplaar wordt gearchiveerd in het personeelsdossier. Bij een vacature voor een 1e leidster wordt de sollicitatiecommissie gevormd door het bestuurslid personeelszaken en (een) ervaren leidster(s). De sollicitatiecommissie zal gesprekken voeren met enkele (eventueel geselecteerde) kandidaten en na afronding van de sollicitatieprocedure haar advies aan het bestuur voorleggen. Het bestuur neemt vervolgens een besluit en informeert de sollicitatiecommissie en de voorgedragen kandidaat. - De penningmeester stelt een arbeidsovereenkomst op en legt deze in tweevoud ter ondertekening voor aan de gekozen kandidaat. Het te ondertekenen en retour te sturen exemplaar wordt gearchiveerd in het personeelsdossier. 4. Ouderraad 4.1. Inleiding - Het is belangrijk dat ouders in de gelegenheid worden gesteld direct of indirect bij de peuterspeelzaalactiviteiten te helpen en via een ouderraad invloed te kunnen uitoefenen op het te voeren beleid. - Het betrekken van de ouders vindt plaats via: a) de ouderraad b) het in de groep inzetten van ouders ter assistentie van de leidsters c) het inroepen van hulp bij speciale activiteiten zoals het jaarlijkse peuterfeest Hieronder wordt nader ingegaan op de taken van de ouderraad, als belangrijk onderdeel van de ouderparticipatie Taakomschrijving Ouderraad - De ouderraad bestaat uit ouders van peuters die de peuterspeelzaal bezoeken, zo mogelijk één ouder bij elke groep. De leden van de ouderraad verdelen onderling de volgende taken: Voorzitter - Het verzorgen van de algemene coördinatie binnen de ouderraad - Het leiden van de vergaderingen van de ouderraad - Het bijhouden van het archief van de ouderraad - Het bijwonen van het algemene deel van bestuursvergaderingen Vice-voorzitter - Vervangt de voorzitter bij afwezigheid Overige leden - Het notuleren en typen van notulen van ouderraad vergaderingen bij toerbeurt - Het bijwonen van leidstervergaderingen bij toerbeurt, - Het bijwonen van de jaarvergadering,. - Het verzorgen van een kleine attentie met Sinterklaas, voor alle leidsters en hulpouders, - Het op verzoek van de leidsters mede organiseren van speciale activiteiten voor de peuters (o.a. sinterklaas, kerst enz. - De verzorging van een nieuwsbrief die 3-4 keer per jaar verschijnt en waarbij kopij 10

11 aangeleverd kan worden door het bestuur, de leidsters en de ouders. Ouderraadsleden die de nieuwsbrief samenstellen vormen dus de redactie. De pagina s kunnen digitaal aangeboden worden bij de drukker (SprintPrint in Zwaag) en dienen na gereedkomen verspreid te worden onder de leidsters, alsmede de peuters die op de wachtlijst staan, - Het mede organiseren van het jaarlijkse peuterfeest. Hiervoor wordt een commissie samengesteld met 2 leden van de ouderraad, 2 leidsters en 1 bestuurslid. Het peuterfeest wordt 1 x per jaar gehouden op een zaterdag. Er is een draaiboek aanwezig. De commissie kiest een thema voor het peuterfeest en reserveert de benodigde zalen voor de geplande datum. - Alle peuters worden vervolgens uitgenodigd om (tegen betaling) mee te doen aan allerlei activiteiten en spelletjes welke bij het gekozen thema worden georganiseerd. - Het helpen bij voorkomende werkzaamheden, zoals het schoonmaken (of repareren) van speelgoed, het maken van b.v. schilderskielen, poppenkleertjes enz. 5. Vergaderingen De Stichting kent de volgende vergaderingen: 5.1. Bestuursvergaderingen - frequentie: eenmaal per 6 weken (een week na de leidstervergaderingen) - deelnemers: het voltallige bestuur - afgevaardigde 1e leidsters (het algemene deel) - afgevaardigde ouderraad (het algemene deel) - notulen: door secretaris - kopie naar: alle bestuursleden, voorzitter oudergroep (alleen algemene deel) alle leidsters (alleen algemene deel) 5.2. Algemene gezamenlijke vergadering - frequentie: alleen op initiatief van bestuur en/of leidsters - deelnemers: het voltallige bestuur, alle 1e leidsters, op uitnodiging 2e leidsters en/of ouderraadsleden - notulen: door secretaris - kopie naar: alle bestuursleden en 1e leidsters, eventueel naar 2e leidsters en ouderraadsleden 5.3. Jaarvergadering - frequentie: 1 x per jaar in februari/maart - deelnemers: het voltallige bestuur, 1e en 2e leidsters, de ouderraad, overige Ouders die geïnteresseerd zijn - notulen: door secretaris - kopie naar: redactie voor plaatsing in de nieuwsbrief, naar penningmeester t.b.v. bijlage bij de in te dienen jaarstukken 5.4. Leidstervergadering - frequentie: eenmaal per 6 weken - deelnemers: alle 1e leidsters (bij verhindering van een 1e leidster vervangt de 2 e leidster) alle 2e leidsters (op basis vrijwilligheid) bestuurslid personeelszaken en 11

12 afgevaardigde ouderraad - notulen: door een van de 1e leidsters - kopie naar: bestuursleden, 1e en 2e leidsters, voorzitter ouderraad 5.5. Ouderraadsvergadering - frequentie: eenmaal per 6 weken - deelnemers: alle leden ouderraad, afgevaardigde 1e leidster en op verzoek afgevaardigde bestuur - notulen: door een van de leden van de ouderraad - kopie naar: oudergroepsleden, bestuursleden, 1e en 2e leidsters Verspreiding notulen: Voor alle vergaderingen geldt dat de gemaakte notulen binnen 2 weken na vergadering verzonden dienen te worden (via ) aan degenen die hiervan een kopie moeten ontvangen. 6. Relevante Documenten Alle hierna vermeldde documenten maken eveneens deel uit van dit Algemeen (Huishoudelijk) Reglement. Deze zijn niet bijgevoegd maar de meeste documenten kunnen op de website van de Stichting ingezien, gedownload en/of geprint worden. De functiebeschrijvingen van een peuterspeelzaalleidster I en II, alsmede de thans geldige CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening zijn eveneens toegankelijk via de website van de stichting. Infoboekje van de Stichting, waarin opgenomen de procedure bij aanmelden, plaatsing en afmelden van de peuters, de incassobetaling van de ouderbijdragen en de huisregels van de stichting, Algemeen (Huishoudelijk) Reglement van Stichting Peuterspeelzaal Risdam Inschrijfformulier voor opgave van nieuwe aanmeldingen, Pedagogisch Beleidsplan, waarin de werkwijze op de peuterspeelzaal wordt beschreven, Protocol Kindermishandeling, waarin de procedure is vastgelegd bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster I zoals deze is beschreven in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, Functiebeschrijving Peuterspeelzaalleidster II zoals deze is beschreven in de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening, CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening , Overdrachtformulier peuterspeelzaal basisschool Vrijwilligersbeleid Werkafspraken Risico Inventarisatie 12

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats

Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging De Overplaats Basisschool De Overplaats Willibrorduslaan 71 2171 VB Sassenheim Tel: 0252-223090 Begripsbepaling 1. Dit reglement verstaat onder: a. Oudervereniging:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010

Reglement ouderraad. Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Reglement ouderraad Dit reglement is opgesteld in het schooljaar 2009/2010 Goedgekeurd op 7 december 2010 Basisschool Sint Jozef Grotestraat 142 5931 CZ Tegelen Inhoudsopgave: Blz. 1. Begripsbepaling 3

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Reglement van de Ouderraad

Reglement van de Ouderraad Reglement van de Ouderraad Onderdeel van: Brederode Daltonschool Willem de Zwijgerlaan 110, 2082 BD Santpoort-Zuid Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat onder: a. Ouderraad: Het Dagelijks bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046)

Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Huishoudelijk reglement van: De Ouderraad van OBS Corantijnschool statutair vastgelegd als: Stichting Ouders van Corantijn (KvK 61552046) Onderdeel van: OBS Corantijnschool Corantijnstraat 4 1058 DD Amsterdam

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522)

gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg GC Rouveen ( 0522) INFORMATIEBOEKJE gegevens peutergroep Op Stap Korte Kerkweg 19 7954 GC Rouveen ( 0522) - 29 27 41 www.peutergroepopstap.nl info@peutergroepopstap.nl De peutergroep Op Stap is een stichting voor protestants-

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2

Inhoudsopgave. INFORMATIEBOEKJE DE PEUTERSOOS bladzijde 2 INFORMATIEBOEKJE Inhoudsopgave De Peutersoos... 3 De leidsters... 4 Het bestuur... 4 Huisregels... 6 De tijden.... 6 Ziekte/afwezigheid..... 6 Eten & kleding... 6 Nieuwsbrief.... 7 Vakanties.... 7 Schoonmaken......

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Reglement Ouderraad Interconfessionele Basisschool De Piramide

Reglement Ouderraad Interconfessionele Basisschool De Piramide Verklarende toelichting In dit reglement worden de volgende namen gebruikt: De school: icbs De Piramide Agora: onder deze stichting ressorteren 25 basisscholen DB: Dagelijks Bestuur MR: Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement

Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave Huishoudelijk Reglement Inleiding.. 3 A. ALGEMEEN.. 3 Doelstelling ouderraad.... 3 Schakel naar de ouders toe 3 Schakel naar team/directie toe... 3 Schakel naar de medezeggenschapsraad..

Nadere informatie

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen.

1. Alle leden zijn bevoegd zichzelf kandidaat te stellen voor de ouderraad. 2. Uit een gezin kan slechts één persoon zich kandidaat stellen. Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement ouderraad basisschool de Regenboog. Artikel 1 definities Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Schoolleiding:

Nadere informatie

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn.

Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Statuten Ouderraad Openbare School Isandra IJzendoorn. Artikel 1. Begrippen. 1. Deze statuten verstaan onder: a. School: Openbare school (OBS) Isandra, J.R. Zeemanstraat 10, 4053 JN IJzendoorn b. Ouderraad:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE WATERSPORTVERENIGING DRACHTEN-VEENHOOP Gevestigd te Drachten Dit Huishoudelijk Reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 19 november

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool Teun de Jager, Schoorl

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool Teun de Jager, Schoorl Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool Teun de Jager, Schoorl Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement FODOK

Huishoudelijk reglement FODOK Huishoudelijk reglement FODOK I. VAN HET BESTUUR a. Het bestuur telt een minimum van drie leden. b. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, eventueel aangevuld met

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Reglement Ouderraad Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: Ouders: Ouderraad: Bevoegd gezag: Bestuur: Regenboog Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven leerlingen

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2015 2016 Aangepast: 2-11-2015 1 van 14 gemaakt op: 2-11-2015

Nadere informatie

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1

Vrijwilligerscentrum/ vrijwilligersbeleid/ MHO & CMO augustus 2011 1 Reglement Vrijwilligersraad Welzijn Rijswijk Het belang van inspraak Betrokkenheid van medewerkers is belangrijk voor het goed functioneren van de organisatie. Dat geldt ook voor vrijwillige medewerkers.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. ALGEMEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING BASISSCHOOL ST. MARTINUS. Artikel 1 1.In de eerste week dat hun kind op school zit ontvangen ouders* een brief met informatie over de oudervereniging. Daarin

Nadere informatie

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem.

Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Gemeentelijke cultuurraad Maldegem. Huishoudelijk reglement De algemene vergadering van de cultuurraad Maldegem, Gelet op het decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1: Huishoudelijk Reglement 1.1 Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de Statuten van de Oudervereniging van De Toermalijn. 1.2 In het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren

Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Huishoudelijk Reglement Ouderraad OBS De Vuurtoren Ouderraad, OBS De Vuurtoren Groningen Versie 2.0 d.d. 22-10-2014 Huishoudelijk reglement ouderraad OBS De Vuurtoren 1 Inhoudsopgave 1. Gebruik van dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING

Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING Huishoudelijk Reglement POOLS-NEDERLANDSE KULTURELE VERENIGING 1. Leden 1.01 Ieder lid heeft recht op: a. een uitnodiging voor toegang tot Algemene Vergaderingen en andere voor de leden georganiseerde

Nadere informatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. bestuur schaakclub Purmerend Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bestuur schaakclub Purmerend Vastgesteld door het bestuur: 09-01-2010 Versie: aanvulling voor seizoen 2014 2015 Aangepast: 31-08-2014 TBV bestuursleden SCP

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van het bestuur en bestuurscommissies Vastgesteld door het bestuur van BPF Schoonmaak op 28 juni 2016. Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave Pagina Artikel 1. Procedure bij voordracht van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN WIJKSTICHTING SAMENLEVINGSOPBOUW OSS NOORD -WEST Het bestuur De stichting heeft een bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een minimum aantal van 5 personen. Bestuursleden

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet

Vlnr: Piet Blokker, Lilian Langendijk-Blokker, Abdel el Amrani, Addis Riet Om de leden van Sav een goed inzicht te bieden bij welke commissie zij willen horen, zijn er van de commissies taakbeschrijvingen gemaakt. Ook het bestuursleden hebben van hun taken een beschrijving gemaakt.

Nadere informatie

L HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING KUNSTIJSBANEN NEDERLAND

L HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING KUNSTIJSBANEN NEDERLAND L.2016.03 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING KUNSTIJSBANEN NEDERLAND Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALINGEN... 2 Artikel 1 Algemeen... 2 HOOFDSTUK 2 BESTUUR... 3 Artikel 2 Algemeen... 3 Artikel

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Artikel 1. Definities Ouders: Leerlingen: TSO: TSO-coördinator: TSO-kracht: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR)

Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR) Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR) Onderdeel van: Openbare Basisschool voor Daltononderwijs Groenehoek, Stampioendreef 7 / Groeneweg 129 te Bergschenhoek Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Olympus, d.d. 1 juli 2016 Behorende bij de statuten van de vereniging, bij de notaris vastgesteld op 18 december 2003 en gewijzigd op 18 juli 2007, vastgesteld d.d. 30 maart 2005

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN

Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie TUBBERGEN Statuten en huishoudelijk reglement van de oudervereniging van de "R.K. basisschool in de St. Pancratiusparochie" TUBBERGEN STATUTEN Artikel 1 De vereniging is op 27 oktober 1981 voor onbepaalde tijd opgericht.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen.

Huishoudelijk Reglement Historische Vereniging Winsum-Obergum Waar in het onderstaande sprake is van hij, kan ook zij worden gelezen. Over het Huishoudelijk Reglement staat in de Statuten: Art. 19 1. De Algemene Vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling het bestuur gewenst

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam

Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Huishoudelijk reglement voor de Orde van Advocaten en de raad van de orde in het arrondissement Amsterdam Vastgesteld op 24 maart 2016 tijdens de jaarvergadering van de Amsterdamse Orde van Advocaten,

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen 1. Begripsomschrijving Reglement ouderraad 1. De stichting De rechtspersoon, Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), waaronder de speelzaallocaties

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING. juni 2015 DEFINITIE CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS DE ONTDEKKING juni 2015 DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad (hierna

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists")

PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van Poets, playwrights, essayists, editors, novelists) CONCEPT PEN Nederland, voorheen Centrum voor Nederland van de Internationale P.E.N.-Club (Club van "Poets, playwrights, essayists, editors, novelists") HUISHOUDELIJK REGLEMENT Over het lid worden van de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad Huishoudelijk reglement 1 BEGRIPSBEPALING ARTIKEL 1 geleding: het aan de school verbonden personeel, respectievelijk de ouders of de leerlingen; locatie: de volgende locaties worden

Nadere informatie

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL

STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL STATUTEN OUDERVERENIGING DE KRAAL DEFINITIE Artikel 1 - Oudervereniging De Kraal: De vereniging van ouders van de school. Opgericht 01-11-2005 en ingeschreven bij de KvK onder nummer 34237720 als een vereniging

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) Beroepspraktijkvorming (BPV) Christelijke Peuterspeelzaal Prinses Amalia Margrietweg 6 3258 BM Ouddorp Contactpersoon: Carla Braber BPV Peuterspeelzaal Prinses Amalia Pagina 1 De Christelijk Peuterspeelzaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV

HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Pegasus: Studievereniging bachelor Algemene Sociale Wetenschappen Voorstel tot wijziging ter goedkeuring op ALV 08-02-2012 I Reglementaire bepalingen 1. Dit reglement is ondergeschikt

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OCTANT Artikel 1 Definities Artikel 2 Activiteiten Artikel 3 Samenstelling, taken en bevoegdheden Artikel 4 Werkwijze Artikel 5 Financiën, verantwoording en controle Artikel

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven; HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS BRINKSCHOOL TE HAREN DEFINITIES Artikel 1 School: OBS Brinkschool te Haren; Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die bij de school zijn ingeschreven;

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij

Bestuursreglement ThuisZorg Maatschappij Artikel 1 - Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld als richtlijn en ter aanvulling op de bestuurlijke taak- en rolverdeling, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden opgenomen in de statuten van de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD Keizer Karel College te Amstelveen BEGRIPSBEPALING Artikel 1 a. Wet: de Wet Medezeggenschap Onderwijs, Stb 778, van 16 december 1981. b. Medezeggenschapsraad (M.R.): Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging

Huishoudelijk reglement Oudervereniging A DEFINITIES Huishoudelijk reglement Oudervereniging Artikel 1 Ouders :de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven. Oudervereniging :de vereniging, gevormd door

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd

Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd Huishoudelijk Regelement Ouderraad De Bongerd DEFINITIE Artikel1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders. Wet:

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief

WERVING EN SELECTIE. Definitieve versie. 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief WERVING EN SELECTIE Definitieve versie 29 november 2005 - versie 2.6 - definitief 1. Inleiding 1.1. De personeelsfunctionaris is verantwoordelijk voor de werving en selectie van personeel voor de alsmede

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Huishoudelijk Reglement van de Vereniging Sportraad Apeldoorn Opgericht bij notariële acte d.d. 11 februari 1991 en ingeschreven in het verenigingsregister van de Kamer van koophandel en fabrieken voor

Nadere informatie

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde REGISTRATIE REGLEMENT van de Commissie Professional Registration van de Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde INLEIDING Dit Registratie Reglement van de Commissie Professional Registration

Nadere informatie

Oudervereniging t Hooghe Landt

Oudervereniging t Hooghe Landt Oudervereniging t Hooghe Landt Ouders en verzorgers in de Oudervereniging voor de kinderen en de school HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING VAN T HOOGHE LANDT COLLEGE DEFINITIES Artikel 1 Ouders: de

Nadere informatie

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE

PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE PROTOCOL INNING OUDERBIJDRAGE Inleiding Stichting Peuterspeelzalen Best is voor haar financiële middelen afhankelijk van enerzijds de maandelijkse ouderbijdrage en anderzijds van de door de gemeente te

Nadere informatie

Nederlandse Culturele Sportbond

Nederlandse Culturele Sportbond Bestuursprofielen Type bestuur De NCS heeft een collegiaal bestuur. Alle bestuursleden zijn gelijk verantwoordelijk voor het totale beleid. Binnen het bestuur is er een portefeuilleverdeling, waarbij de

Nadere informatie

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel

PROTOCOL. Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel PROTOCOL Sollicitatie / benoeming van vast en tijdelijke onderwijzend personeel Inleiding Bij het ontstaan van een vacature leerkracht zal er een sollicitatiecommissie samengesteld worden die onder leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OKTOBER 2012 Stichting Wintersport Gehandicapten T.a.v. Dhr. L.J.A. Brosens Benraatshoef 104 4941 TE Raamsdonksveer Tel. 06-50734188 (na 17.00uur) E-mail: secretariaat@swg-nederland.nl Website: www.swg-nederland.nl

Nadere informatie