Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014, gehouden op maandag 17 maart 2014 bij DSW, Edelgasstraat 250 te Zoetermeer.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014, gehouden op maandag 17 maart 2014 bij DSW, Edelgasstraat 250 te Zoetermeer."

Transcriptie

1 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2014, gehouden op maandag 17 maart 2014 bij DSW, Edelgasstraat 250 te Zoetermeer. Aanwezig: 45 personen, waaronder 2 gasten en 2 trainers. Afwezig met kennisgeving: Ellen Trommels, Paul Eerhard, Don Hillekes, Pia Slootweg, Theo Sebel, Miep Diekman, Wim Oldenzeel en Elsa de Roode. 1. Opening. a. De voorzitter, Piet van Wingerde, opent de vergadering om uur met een punt van orde: * vanavond komt een voorstel tot wijziging van de Statuten van de Meerbloem aan de orde, maar zo n voorstel kan alleen worden behandeld in een Algemene Ledenvergadering, indien dit voorstel tenminste vier weken van te voren ter kennis van de stemgerechtigden in die ALV is gebracht en bovendien kan zo n voorstel slechts worden aangenomen in aanwezigheid van tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden van de vereniging; * nu blijkt dat aan laatstgenoemde eis niet wordt voldaan, wordt op voorstel van de voorzitter - de zojuist geopende vergadering weer gesloten. b. Vervolgens opent de voorzitter een nieuwe Algemene Ledenvergadering met een woord van welkom op deze bijeenkomst, die al weer nu voor de zevende keer kan worden gehouden bij DSW, waar Ger Corsuize vanavond optreedt als gastheer. Rondkijkend vindt hij het een samenkomst van de herkenning. Veel leden en enkele belangstellenden hebben gehoor gegeven aan het verzoek om hier aanwezig te zijn. Iedere algemene ledenvergadering is belangrijk. De levenskracht van een vereniging berust mede op de bereidheid van de leden met het bestuur over het beleid te discussiëren. c. Natuurlijk kijken we ook dit keer weer even naar het afgelopen verenigingsjaar en houden we ons bezig met de plannen voor de toekomst. Met grote voldoening kunnen we terugkijken op enige bijzonder geslaagde Meerbloem-evenementen, zoals: # het nationaal volleybaltoernooi op 6 april: voortreffelijk georganiseerd en dus hoog gewaardeerd door de andere verenigingen. De voorzitter bedankt daarvoor Hans en Tiny Bierman, Victor Noman, Dick van Greuningen, Annita Hoogeveen, Sjaak Kappetein en Theo van Maanen. # Ook de Joli-tochten verdienen weer een eervolle vermelding in ons verenigings-bestaan. De voorzitter bedankt namens de vereniging: Joke, Piet, Tiny, Hans en Dirk voor het vele werk dat zij hebben verricht bij de planning en de organisatorische uitvoering van de fietstochten. Zij hebben velen daarmee een groot plezier gedaan. Hij bedankt de familie Oudshoorn voor de leuke ontvangst in hun tuin en ten slotte ook de familie Bierman die de deelnemers aan het eind van de laatste fietstocht verraste met een barbecue! # De Kerst-Inn voor zwemmers behoort eveneens tot de kroonjuwelen van het afgelopen jaar. # Het volleybal Kersttoernooi is weliswaar een geslaagd evenement te noemen, maar niet dan nadat bij de vertraagde aanvang enkele onverwachte problemen waren opgelost. Goede lessen voor de toekomst! De voorzitter deelt in dat verband mee: dat Marcel de Groot bereid is gevonden om de volleybal toernooien mede te organiseren. d. In het kader van de handhaving en mogelijkerwijs kwaliteitsverbetering in de zorg voor onze leden voert het bestuur twee keer per jaar het z.g. Groot Overleg met de artsen, de hulpverleners en de trainers over de gang van zaken in de vereniging, met name ook op de sportavonden. In 2013 hebben bijeenkomsten plaats gevonden op 17 juli en op 20 november in het praktijkcentrum van huisarts Peter van Putten. 1

2 Als steeds was het weer een bijzonder nuttige en constructieve samenspraak over het reilen en zeilen van de vereniging, toegespitst op de vraag waar kwaliteitsverbeteringen gewenst en mogelijk zijn, zoals: # het aanpassen van de trainingen aan deze tijd, # het aanstellen van een coördinator die de trainers gaat begeleiden en # de evaluatie van ongevallen. Een en ander heeft geleid tot: # het maken van een instructie boekje voor trainers met een duidelijke omschrijving van de procedure bij ongevallen, een instructie voor het gebruik van de portofoons en een telefoonlijst voor de artsen en de trainers. e. De voorzitter spreekt de dankbaarheid van de hele vereniging uit jegens de leden die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de Meerbloem : Ton Eggink als corrector, Harry van Schendel: die de roosters maakt, John van Dijk: voor het herzien van de statuten en last but not least : de artsen en de trainers voor hun inzet. 2. Mededelingen. a. In het afgelopen jaar: 2013, zijn onze vereniging 5 leden ontvallen, namelijk: # op 10 februari: Sjef Kranendonk; # op de leeftijd van 69 jaar overleed Roel Elings, jarenlang bestuurslid en daarna erelid van de Meerbloem, die altijd deelnam aan de JoLi tochten, de laatste tijd op z n elektrische fiets; # Adriana Scholten, die onwel werd in het zwembad, op de leeftijd van 60 jaar; # Simon de Bake op de leeftijd van 83 jaar: Simon is penningmeester en daarna voorzitter geweest van onze vereniging; # Chris van Galen, ook op de leeftijd van 83 jaar. b. Niet meer in 2013, maar # op 5 februari jl. is ons ook Hans Luiten op de leeftijd van 64 jaar -- ontvallen: bij leven een enthousiast volleyballer op de dinsdagavond; # op 7 maart jl. is Fred Meere overleden op de leeftijd van 71 jaar. Om de overledenen te gedenken, nemen alle aanwezigen een minuut stilte in acht. b. Mutaties bij de zwemtrainsters: # Linda de Jong neemt wegens familieomstandigheden op 1april a.s. afscheid; zij wordt als zodanig opgevolgd door Trees Camijn. 3. Ingekomen stukken. a. Don Hillekes schreef een brief met betrekking tot artikel 7 van de concept statuten: hij stelt voor in de tweede zin van lid 2 van dat artikel de woorden van verdienste toe te voegen na de aanhef Ereleden en leden. b. c. d. Paul Eerhard heeft schriftelijk laten weten dat hij instemt met het wijzigen van de Statuten. 4. Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 18 maart a. Linda Slats miste, zowel in het korte verslag van bovengenoemde ALV, als in het Jaarverslag over het sportjaar 2013, de webmaster. De voorzitter legt uit dat die webmaster, nadat hij anderhalf jaar lang weinig of niets van zich had laten horen, zijn lidmaatschap onlangs heeft opgezegd. Zijn taken zijn inmiddels overgenomen door Martin Buitelaar: een marketeer van buiten de vereniging, die de hele website onderhanden heeft genomen en daarbij vooral ook gelet heeft op de verwijzingen en het doorklikken naar de sponsors. b. Zij miste in het Jaarverslag bij het lijstje met overledenen ook een korte omschrijving van de rol, die sommigen van hen in de Meerbloem hebben gespeeld: zoals het feit dat Roel Elings jaren lang een zeer gewaardeerd lid van het bestuur is geweest. 2

3 5. Jaarverslag a. Linda Slats herinnerde er ook aan, dat Joke Bakker en zij destijds zijn begonnen met het organiseren van de Jo-Li-fietstochten. Sinds een jaar of 6 hebben zij bij deze zeer omvangrijke taak steeds meer steun ondervonden van enthousiaste leden van onze vereniging. Besloten wordt het Jaarverslag op dit punt bij te stellen. 6. Jubileum jaar a. De Sport- en Spel Vereniging de Meerbloem is opgericht op 1 februari Volgend jaar bestaat onze vereniging dus 40 jaar! Het Bestuur zal ter zake initiatieven nemen, maar heeft daarbij de steun nodig van de leden. Op de vraag van de voorzitter wie bereid is deel te nemen aan de voorbereiding van het jubileum naast de zes leden, die zich daarvoor al beschikbaar hadden gesteld, nl.: Theo van Maanen, Peter de Waard, Rob Philips, Toos Kappetein, Marcel de Groot en Thijs van der Wal, bieden zich ook aan: Hans en Tiny Bierman, Victor Noman, Dick van Greuningen, Joke Bakker, Annita Hoogeveen en Sjaak Kappetein. b. In de daarop volgende discussie gaat het erom: een evenement te bedenken, waaraan alle leden, zeker ook de zwemmers, deel kunnen nemen. Thijs van der Wal herinnert er aan: dat we bij het 25 jarig bestaan van de Meerbloem met alle leden een gesponsorde boottocht hebben gemaakt. c. We gaan sowieso door met het organiseren van een landelijk volleybaltoernooi. d. Vanuit de vergadering wordt erop aangedrongen niet te lang te wachten met het nemen van besluiten ter zake, zoals: # of we de happening met of zonder partners organiseren; # dat het deelnemen niet helemaal gratis zou moeten zijn, maar dat er een (bescheiden) bijdrage van de deelnemers moet worden gevraagd. e. De voorzitter roept binnenkort de groep leden bijeen, die aangeboden hebben om het jubileum te organiseren. 7, Financiële verantwoording. 9. Contributie. a. De 1 e penningmeester: Percy de Steur, stelt het Financieel verslag over het jaar 2013 aan de orde. b. In 2011 werd de contributie verhoogd van 11,00 naar 14,00 om de noodzakelijke financiële ruimte te creëren in verband met de kosten van het jubileum. c. Uit bovengenoemd verslag komt onder andere naar voren, dat het Bestuur op de begroting voor ,-- wil reserveren: ter bestrijding van de kosten van het jubileum.(160 deelnemers á 50,-- per persoon); d. Vooralsnog is er in 2015 een exploitatie tekort, dat ten laste komt van het Eigen Vermogen. 0. Kascommissie. a. Namens de kascommissie, waarin John van Dijk en hij het afgelopen jaar 2013 zitting hadden, deelt Klaas Rop mee dat zij de boeken en bescheiden met betrekking tot het boekjaar 2013 zoals verantwoord in de jaarstukken en balans, evenals de geldmiddelen van de vereniging, hebben gecontroleerd en in orde bevonden. b. De kascommissie maakt de beide penningmeesters een compliment voor het vele werk dat zij hebben verricht en Harrie Zonderop in het bijzonder omdat hij er daarnaast in is geslaagd de achterstand in de contributiebetaling terug te brengen van 10% naar 1,6% van het jaartotaal. c. Dit gehoord hebbende keurt de vergadering met overgrote meerderheid het financiële beleid en de jaarstukken over 2013 goed. d. Tenslotte wijst Percy de Steur er nog eens op dat automatische betaling van de contributie niets kost én de vereniging meer zekerheid verschaft. 8. Begroting a. Ook de begroting voor 2015 kan de goedkeuring van de vergadering wegdragen: het werk dat Percy de Steur daaraan heeft verricht, wordt met applaus beloond. 3

4 10. Wijziging van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. a. Enkele redenen voor het wijzigen van de Statuten zijn de volgende: # de huidige statuten dateren uit toen ze op verzoek van de (gelijknamige) Invaliden Sport Vereniging zijn opgemaakt en moesten worden aangepast aan de huidige wetgeving ter zake; # het doel van de vereniging: nl. het bevorderen van de belangstelling voor de beoefening van sport, alsmede de beoefening van bewegingssporten in de ruimste zin van het woord is uitgebreid in die zin dat de doelgroep thans niet alleen (gerevalideerde) hartpatiënten, maar ook COPD-patiënten omvat; # de afgelopen jaren zijn door de Meerbloem personen van buitenaf aangetrokken en in de vereniging opgenomen als Buitengewone leden, met het doel hen in het Bestuur op te nemen; # voor de partners van (werkende) leden, die ook zijn gaan deelnemen aan de sportbeoefening bij de Meerbloem is de categorie Partnerleden ingesteld. b. John van Dijk - die heel veel tijd heeft gestoken in het opstellen van het voorliggende concept voor de statuten geeft een toelichting op dit concept en behandelt alle nieuwe c.q. gewijzigde elementen, die daarin vetgedrukt zijn opgenomen. c. Op een vraag van Linda Slats: of men bij het opnieuw schrijven van (delen van) de tekst heeft overwogen de naam van de vereniging te moderniseren, bijvoorbeeld: Sportvereniging de Meerbloem in plaats van het huidige: Sport en Spel Vereniging de Meerbloem, antwoordt de voorzitter ontkennend.. d. De voorzitter zwaait John van Dijk veel lof toe en bedankt hem nogmaals namens de hele vergadering voor dit zeer gedegen werkstuk: zo gedegen dat de notaris er veel minder werk aan had en derhalve een gereduceerd tarief heeft berekend! e. Ten slotte aanvaardt de vergadering bij handopsteken vrijwel unaniem de gepresenteerde tekst voor de nieuwe Statuten. 11. Verkiezing bestuursleden en invulling vacatures. a Kees van den Berge heeft jarenlang de leden administratie op een zeer nauwkeurige wijze gevoerd, maar draagt die taak nu over aan Harrie Zonderop. In zijn dankwoord aan Kees wijst de voorzitter erop hoe belangrijk een vrijwel foutloze ledenlijst is voor een vereniging als de onze. b. Rien Vertregt heeft gevraagd te worden ontheven van zijn taak als notulist, maar heeft er mee ingestemd om als plaatsvervangend voorzitter lid van het Bestuur te blijven. De functie van notulist is nu vacant: want op de vraag van de voorzitter aan de vergadering: wie bereid is als notulist tot het bestuur toe te treden, komt geen reactie. 12. Re Animatie Cursus / AED. Tot nu toe hebben zich 6 starters en 4 herhalers bij Klaas Rop aangemeld. De cursus omvat twee avonden voor starters en één avond voor herhalers, dat zijn degenen, die de basiscursus al gevolgd hebben en die, conform de daarvoor gestelde norm, na maximaal twee jaar hun kennis en vaardigheid komen opfrissen. Het gebruik van een AED is overigens het slotonderdeel van de RAC, dus geen aparte cursus. NADER : deze cursussen staan nu voor 7 april en 12 mei gepland Rondvraag. a. Vanuit de vergadering wordt gevraagd hoe de wettelijke aansprakelijkheid van het bestuur c.q. de bestuursleden is geregeld: # de Zoetermeerders in het bestuur en onder de medewerkers van de vereniging zijn gedekt door een verzekering, die de Gemeente Zoetermeer heeft afgesloten; # als de bestuursleden en de trainers, die niet in Zoetermeer woonachtig zijn niet door een bestaande verzekering gedekt blijken te zijn, zal voor hen een afzonderlijke verzekering moeten worden afgesloten. b. Nico van der Meer vraagt aandacht voor het feit: # dat er dinsdagavond op het laatste (4 e ) uur en donderdagavond op het eerste (5 e ) uur zo weinig leden komen sporten; # dat de zware banken in de sportzaal nog steeds niet vervangen zijn door lichtere; # dat er niets geregeld is t.a.v. de zorg voor de shirts van ons team, dat aan landelijke volleybal toernooien deelneemt; op verzoek van de voorzitter zullen de betrokken leden die shirts nu zelf wassen. 4

5 14. Sluiting. Alvorens de vergadering te sluiten bedankt de voorzitter, Piet van Wingerde, alle sponsors en in het bijzonder de Houtlijn voor hun bijdragen aan de vereniging, waardoor verschillende evenementen konden plaatsvinden. Hij bedankt ook DSW, in de persoon van Ger Corsuize, die vanavond weer als gastheer is opgetreden. Tenslotte bedankt hij alle aanwezigen voor hun komst naar en hun deelname aan deze Algemene Leden Vergadering. Na een korte pauze geeft Pascal Matla van Corpus Activum Fysiotherapie Zoetermeer een uiteenzetting over de revalidatie van COPD patiënten en het samenwerkingsverband met onze vereniging. 5

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10

VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 VERSLAG Algemene Ledenvergadering GAVOC 10 Vergadering : nr. ALV 2010-01 Datum vergadering : 5 november 2010 Bestuursleden : Thierry Frik Voorzitter Alwin van Aken Ambtelijk Secretaris Jeroen Beckers Secretaris

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 16 MAART 2015 1. Opening De waarnemend voorzitter, Heidi Smits, heet de leden van harte welkom op deze algemene ledenvergadering, in het bijzonder de ereleden Ger

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma

10.00-13.00 Kinderprogramma (s.v.p. aanmelden d.m.v. bijgaand formulier) Het Groninger Museum staat garant voor een leuk programma A G E N D A Algemene Ledenvergadering (ALV) / LEDENDAG, inclusief kinderprogramma zaterdag 12 mei 2012, Groninger Museum, Groningen (zie routebeschrijving) 09.00-17.30 uur 09.00-10.00 Ontvangst 10.00-13.00

Nadere informatie

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering

ALV. Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek. Colofon. Voorwoord. Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering Uitnodiging voor de De Zuidwesthoek ALV Voorwoord Beste leden, Het is weer zover, de algemene ledenvergadering van Zwem- en Polovereniging de Zuidwesthoek. Deze zal plaatsvinden op zondag 24 maart om 10.30

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 Agenda van de Algemene Ledenvergadering 2013 van dinsdag 3 september 2013 1 Opening en mededelingen 1.1 Presentielijst (uitdelen en laten invullen) 2 Berichten van verhindering en ingekomen stukken. 2.1

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur

Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur Zaandamse Tafel Tennis Club Koninklijk goedgekeurd 17 mei 1976 Opgericht 9 oktober 1939 Lid N.T.T.B. Algemene Ledenvergadering 23 april 2015 Clubgebouw ZTTC Aanvang 20.00 uur 1 Bestuurssamenstelling en

Nadere informatie

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND

Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING. van HAARLEM-KENNEMERLAND Uitnodiging voor de ALGEMENE LEDENVERGADERING van HAARLEM-KENNEMERLAND Op maandag 13 februari 2012, aanvang 20.00 uur In de kantine aan de Sportweg 8 te Haarlem Indien het vereiste aantal stemgerechtigde

Nadere informatie

Badminton Club HARDERWIJK

Badminton Club HARDERWIJK Badminton Club HARDERWIJK www.bcharderwijk.nl info@bcharderwijk.nl Verslag Algemene Ledenvergadering BC Harderwijk d.d. 27 februari 2014 Aanwezig: Mies Antonioli, Edwin Arends (mede namens Rick), Gertjan

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS

ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS ALGEMENE LEDENVERGADERING SC T GOOI DONDERDAG 17 JUNI 2010 PLAATS: CLUBHUIS 1) OPENING DOOR DE VOORZITTER De voorzitter Albert de Wild opent om 20.00 uur de vergadering en sluit deze direct weer gezien

Nadere informatie

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013

Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Fusie voorstel vv Bedum CVVB Fusie begeleidingscommissie Februari 2013 Pagina 1 van 45 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Aanleiding fusie... 3 2.1 Wat is de reden om samen verder te gaan?... 3 2.2 Missie,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club

Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club Huishoudelijk Reglement Land Cruiser Club 1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: 1. De vereniging of Land Cruiser Club: de vereniging Land Cruiser Club Nederland, gevestigd te Culemborg,

Nadere informatie

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars

Inhoudsopgave Samenspel. Herfst 2012. Contributierekening v.v. D.V.C. 26 Bank: 1111.03614. Redactie John Bolk Harry Peters Herman Schaars Clubblad Voetbalvereniging D.V.C. 26 Opgericht 21 oktober 1926 Laatstelijk goedgekeurd 27 april 1973 Sportpark De Nevelhorst, Vincwijcweg, Didam Telefoon 0316-22 19 19 Herfst 2012 Contributierekening v.v.

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT

Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT Notulen van de 37e Algemene Ledenvergadering van Duikteam Platax, gehouden op 04 maart 2011 in het clubhuis te Grootebroek CONCEPT Het bestuur: Ton Kraakman (voorzitter), Eric Bakker (penningmeester),

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

3. De vereniging beheert haar eigen correspondentie, administratie en gelden. 4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Huishoudelijk reglement Fcc de Spartanen te Zevenhuizen (Gn.) Algemeen 1. De fietscross vereniging Fcc de Spartanen is een sportvereniging, aangesloten bij de N.F.F. en handelend als eigen vereniging te

Nadere informatie