Stichting Nohe. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari december Boerderijnummer: 0247

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Nohe. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Boerderijnummer: 0247"

Transcriptie

1 Jaarverslag januari december 2013 Stichting Nohe Boerderijnummer: 0247 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande toestemming van de Federatie Landbouw en Zorg

2 Bedrijfsgegevens Naam van de zorgboerderij: Adres: Postcode: Woonplaats Provincie: Land: Website: adres: Stichting Nohe Burg. Frieswijkweg 16a 8085 RC Doornspijk Gld. Ned. Gegevens 1 e contactpersoon Naam: Poel, dhr. H. van der Adres: Witharenweg 4 Postcode: 7738 PG Woonplaats Witharen Land: Ned. Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Jaarverslag opgesteld door: W. Oudijn Datum laatste wijziging: Overige betrokkenen: H.v.d.Poel; Jv.d.Belt _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 1

3 Het algemene beeld van het afgelopen jaar Boerderijproject NOHE te Doornspijk. Stichting NOHE is een zorgboerderij en werkervaringsproject, ook wel ArbeidsTrainings-Centrum (ATC), met een interkerkelijke achterban. Zij biedt activiteiten aan jongeren met verstandelijke beperkingen. Ook ouderen, die op de arbeidsmarkt moeilijk aan de slag kunnen of hun baan zijn kwijtgeraakt, kunnen via een integratietraject geholpen worden om weer aan de slag te komen in het reguliere arbeidsproces. Met de werkervaring, arbeidstraining en scholing (leer-/werktraject), die ze bij NOHE hebben verworven, vergroten zij hun mogelijkheden sneller te worden toegeleid naar werk dat bij hun capaciteiten en mogelijkheden past. Verder wil NOHE ook een aantal stageplaatsen bieden voor jongeren die naar een VO school of MBO gaan en die door diverse beperkingen moeite hebben om op een reguliere plek stage te lopen omdat zij meer begeleiding nodig hebben. Tenslotte biedt NOHE de mogelijkheid van dagactiviteiten voor die deelnemers, die gezien de aard van hun beperking, (nog) niet in staat zijn om te gaan werken op de arbeidsmarkt. Het project is gesitueerd aan de Burgemeester Frieswijkstraat 16b te 8085 RC Doornspijk. Website: adres: Tel: In het verslagjaar is afscheid genomen van mevr. T. Hakkers, die in korte tijd op organisatorisch gebied veel voor de stichting heeft verwerkt. Daarnaast is afscheid genomen van de heer R. Rijksen als manager van de locatie. Verder heeft mevr. E. Grolleman-Pul in het verslagjaar slechts enkele weken haar taak weer kunnen oppakken maar moest zij t.g.v. niet-werk-gerelateerde ziekte het helaas weer opgeven. De laatste maand van het jaar mocht zij weer proberen enkele uren op de locatie aanwezig te zijn en wordt op dit moment i.s. met de arbo-arts gekeken naar een passend re-integratietraject. In haar plaats kon (voorlopig tijdelijk) benoemd worden mevr. L. van Wijhe-van den Berg. Op grond van de audit in april 2013 is Stichting Nohe het keurmerk Kwaliteit laat je zien van Landbouw en Zorg toegekend ( ). In het auditverslag worden een aantal aandachtspunten expliciet genoemd: - de opvolging van mevr. T. Hakkers. Daarin is per voorzien door de benoeming van de heer H. van der Poel als projectleider met als administratief medewerkster voor de financiële en persoonlijke administratie (o.a. beheer dossiers) mevr. M. van den Berg. Onder leiding van dhr. Van der Poel zijn verschillende wijzigingen m.b.t. inrichting, begeleiding en opleiding in gang gezet en worden uitgebouwd om met een professioneel team de deelnemers de juiste begeleiding te kunnen geven. - beheren dossiers : zie hierboven. - de klachtenregeling is aangepast met de bedoelde toevoeging. - inhoud en frequentie van de vergaderingen van de cliëntenraad moet nog worden gestructureerd en vastgelegd. - met het huidige geringe aantal deelnemers zullen we voorlopig volstaan met de kleine RI&E. - een externe vertrouwenspersoon is aangezocht in de persoon van mevr. M. Ibis Deze heeft aangegeven in voorkomende gevallen de ingebrachte zaken te begeleiden. - de borging van de kwaliteit zal worden geborgd d.m.v. de volgende speerpunten: Benoemingsbeleid benoemen o.g.v. begeleidingsbehoefte, Versterking en mandatering management, Frequente controle dossiers, incl. voortgangsrapportages. Intensiveren communicatie. Daarnaast is de financiering onder de veranderende regelgeving een item van voortdurende aandacht en wordt o.m. dmv netwerken geprobeerd hierin de continuïteit te consolideren. Door verschillende opleidingsinstituten is Stichting Nohe aangewezen als erkend leerbedrijf _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 2

4 Stichting NOHE richt zich op het aanbieden van arbeidstraining, leer-/werktrajecten en dagactiviteiten op de volgende gebieden : - groenvoorziening, - groenteteelt, - dierenverzorging, - huishouding (waaronder ook bakken op bestelling), - winkel, - metaal- en houtbewerking, - textiel werkvormen en strijkservice. De komende jaren zullen de niet-agrarische gebieden meer accent krijgen, waarbij ook productie binnen de kaders van de doelstellingen voor onze doelgroep iets meer expliciet aandacht krijgt. Daarnaast is het management bezig met het onderzoeken naar mogelijkheden voor begeleid wonen, omdat de vraag naar de combinatie wonen en zorg steeds groter wordt. In het verslagjaar 2013 is de reorganisatie grotendeels gerealiseerd. De begeleidingsstrategieën dienen in het komende jaar nog wel efficiënter geïmplementeerd te worden. Een van de knelpunten in de achterliggende tijd is de communicatie naar en tussen de diverse doelgroepen en instanties alsook het onderhouden van de pr in de regio. Vanaf september van het verslagjaar is dit een item, waarin structuur en consistentie wordt gebracht. In dit kader is er het afgelopen verslagjaar een infokatern samengesteld met informatie, regels, rechten en plichten zowel voor de binnenkomende deelnemers als voor de stagiaires (mbo) en vrijwilligers. De samenwerking met en de verantwoordelijkheden in ATC/LWC Meesterwerk te Zwolle zijn per beëindigd. Thans wordt samengewerkt met ATC/LWC Charitas Zorg te Vriezenveen. Daarnaast zal voor het kalenderjaar 2014 weer interne jobcoaching worden aangevraagd. De missie van NOHE is en blijft om, vanuit christelijk perspectief, jongeren en ouderen, die op de arbeidsmarkt moeilijk aan de slag komen, te helpen om weer een passende plaats in het reguliere arbeidsproces te verwerven en voor hen, die deze stap (nog) niet kunnen zetten passende dagactiviteiten te organiseren. Doelgroep De deelnemers of cliënten van NOHE hebben een behoorlijk diverse achtergrond. Er zijn diverse redenen waarom mensen moeilijk de stap naar de arbeidsmarkt kunnen maken en zodoende bij NOHE aankloppen. Het gaat om mensen met een beperking: verstandelijk, fysiek of met psychische of gedragsproblemen. Een aantal deelnemers betreft jongeren afkomstig uit het Praktijkonderwijs (voorheen Voortgezet Speciaal Onderwijs). Deze groep was in de beginjaren van NOHE de grootste groep, zij hebben vaak cognitieve beperkingen. Daarnaast zijn er een aantal deelnemers vanuit het ZMLK, mensen met een (licht) verstandelijke beperking. Onder deze laatste groep zijn een aantal deelnemers, voor wie de stap naar het reguliere arbeidsveld (voorlopig nog) te groot is. Voor hen worden dagactiviteiten op locatie aangeboden. Andere deelnemers zijn uitgevallen in het arbeidsproces met psychische of psychiatrische problematiek of bijvoorbeeld een aandachtsstoornis. De meeste deelnemers hebben persoonlijke en intensieve begeleiding nodig bij hun dagelijkse activiteiten op de locatie. Daarom wordt zo nodig de samenwerking met andere organisaties (cq de verwijzende instanties) gezocht zoals de scholen, MEE, psychologen- praktijken of instellingen voor maatschappelijk werk om zo een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening te kunnen waarborgen _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 3

5 In het afgelopen jaar is het aantal deelnemers verder teruggelopen en was de aanwas gering. Diverse redenen liggen daaraan ten grondslag. Op dit moment zijn de vooruitzichten voor het komende jaar duidelijk beter op grond van de toezeggingen n.a.v. een actievere werving in de laatste maanden van het verslagjaar. De belangrijkste ontwikkelingen van het aflopen jaar Aantal Deelnemers 2013 Begin Instroom Uitstroom Eind reden 1. Verstandelijke beperking Elders geplaatst, - Eigen initiatief deelnemer - onbekend 2. Fysieke beperking 3. Psychiatrische problematiek verhuizing 4. overigen Totaal Zijn er nieuwe doelgroepen toegevoegd aan uw zorgaanbod Geen. Zie doelgroep hierboven. Scholing en ontwikkeling JvdB: EHBO (mrt. 13) + herhaling (nov. 13); herhaling BHV (mrt. 13); AEQUOR cursus begeleiding (mrt. 13). T.g.v. ziekte heeft de andere begeleider geen gelegenheid gehad haar certificaat te verlengen. Met de nieuw benoemde (te benoemen) begeleiders worden in het begin van het nieuwe kalenderjaar afspraken m.b.t. professionalisering gemaakt. Zijn de beoogde opleidingsdoelen bereikt? Ja _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 4

6 Hebben er (bijna)ongevallen plaatsgevonden? geen Overzicht Vervolgactie Afgerond? Tijdens het verslagjaar hebben zich geen (bijna)ongevallen voorgedaan. nvt Zijn er meldingen van agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen? Ja Overzicht Vervolgactie Afgerond? Een niet gewenste toenadering van een mannelijke deelnemer tot een vrouwelijke deelneemster d.d. Proces-verbaal, gesprekken betrokkenen en schriftelijke verklaringen. Hierbij is ook de vertrouwenspersoon geraadpleegd. J Zijn er meldingen van klachten? geen Overzicht Vervolgactie Afgerond? Tijdens het verslagjaar zijn er geen klachten ingediend nvt Zijn er evaluatiegesprekken met de cliënten (ouders/verzorgers) geweest? Overzicht Vervolgactie Afgerond? Vanaf augustus 2012 worden met alle (ouders van) deelnemers driemaandelijkse evaluatiegesprekken gevoerd In het verslagjaar hebben deze gesprekken cyclisch plaatsgevonden (eens per 3 maanden) J Conclusies uit bovenstaand overzicht (De nieuwe acties in de actielijst zouden idealiter te herleiden moeten zijn tot deze conclusies) _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 5

7 - het gepasseerde incident geeft de noodzaak aan alert te blijven op signalen. - ten behoeve van de het welbevinden, zich veilig voelen van de deelnemer blijft nodig continu te werken aan vertrouwen zeker bij deze kwetsbare doelgroep en bij signalen preventieve maatregelen te nemen m.b.t. activiteiten, begeleiding, samenwerking en communicatie. - wat betreft veilig werken blijft expliciete aandacht voor afstemming mogelijkheden en opdrachten (ook m.b.t. gereedschappen) voorwaarde evenals structuur en orde. - de periodieke evaluaties hebben soms wel reden gegeven persoonlijke doelen bij te stellen of te wijzigen. Zij hebben tot hiertoe geen reden gegeven op beleidsniveau of organisatie doelen te wijzigen _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 6

8 Voortgang ten aan zien van de actielijst van vorig jaar Actie gerealiseerd toelichting Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E Ja Jaarlijkse cyclus a.d.h. van inventarisatielijst. Oefening calamiteitenplan Ja Momenteel 1x per jaar; gaat naar 2x per jaar Evaluatie gesprekken met deelnemers Tevredenheidonderzoek deelnemers Ja Ja Driemaandelijkse cyclus 1x per jaar Functioneringsgesprekken Gedeeltelijk De wisselingen in het management hebben de planning van deze gesprekken doorkruist. Voor het komende kalenderjaar zijn de functioneringsgesprekken met leiding (door bestuur) en met de medewerkers (door leiding) gepland. Funct. gesprekken met stagiairs vonden plaats tijdens de evaluatie gesprekken i.s.m. de onderwijsinstellingen. Actie n.a.v. de RI&E Actualisatie BHV ja Naast controle in kader van RI&E hebben betrokken begeleiders hun BHV- en EHBOherhalingscursus gevolgd. Div. jaarlijkse controles ja Zoonosencertificaat ja Verleend per voor het lopende jaar. Checklist t.b.v nagelopen door F.L. Herder (dierenarts) Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Opvolging mevr T.H ja Dhr. H.van der Poel. Beheren dossiers Ja Mevr. M. van de Berg Cliëntenraad + (notuleren) vergaderingen Toevoeging klachtenprocedure Neen ja Wel enkele keren vergaderd; nog niet gestructureerd RI&E (kleine) ja Jaarlijks (incl. keuringen) Vertrouwenspersoon (extern) ja Mevr. M. Ibis Overige acties van vorig jaar Infomap deelnemers, stagiaires en vrijwilligers ja In- en ompakwerk Ja Konijnen- en kippenvoer (per ) Werven nwe deelnemers Ja m.i.v. sept worden scholen, maatschappelijke org. en gemeenten in de regio weer intensiever benaderd en de contacten meer gestructureerd vorm gegeven. Strijkafdeling Ja Per Verbouw units Ja Gereed Kennel Neen Afgevoerd. Deelneemster, die hiermee geholpen zou worden is verhuisd. Opknappen 2 e hands meubelen Neen Voor afzet (nog) geen belangstelling _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 7

9 Geven de genoemde ontwikkelingen aanleiding om het beleid bij te sturen? Niet direct reden om bij te sturen; wel om op de ingeslagen weg de structuren nader te communiceren en vast te leggen. Schriftelijke, overzichtelijke planning blijkt een probaat hulpmiddel. Doelstellingen voor het komende jaar Naast de hierboven geschetste ontwikkelingen lijkt meer hooi op te vork te nemen niet voor de hand te liggen. De energie zal m.n. gestoken moeten worden in implementatie, structurering en communicatie. Details zullen in de onderstaande actielijst worden benoemd. Neem de concrete acties die hier uit voortkomen op in de actielijst voor het komende jaar _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 8

10 Actielijst 2014 Actielijst naam zorgboerderij : Stichting Nohe Datum: Boerderijnummer0247 Jaar: van tot Acties Planning Realisatie Onderwerp actiepunt Wie is verantwoordelijk Begin datum Eind datum Begin datum Eind datum Jaarlijks terugkerende acties Actualisatie van de RI&E JvdB Maart 2014 Maart 2014 Oefening calamiteitenplan JvdB / L.vW-vdB Maart 2014 / sept 2014 Aanpassen / actualiseren div. posters in div. ruimten (namen, tel. nummers e.a.) dito LvW stagiair Febr Febr Evaluatie gesprekken met deelnemers HvdP / JvdB / LvdB div. data / cyclisch per 3 mnd. Tevredenheidonderzoek LvW-vdB / stagiaire Okt 2013 Nov Cliëntenraad (+ notuleren) implementeren LvW Mrt / Sept Sept Functioneringsgesprekken Management (door bestuur); medewerkers Juli 2014 Jan Juli 2014 Febr Actualisatie BHV JvdB Mrt 2014 (gekoppeld aan RI&E) Mrt 2014 Opstellen jaarverslag HvdP / MvdB / WO Dec Jan Acties n.a.v. de RI&E Nalopen checklist zooonsencertificaat voor 2015 JvdB / F.L. Herder (dierenarts) Periodieke controles JvdB Mrt en nov Nov Dec _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 9

11 Acties vanuit kwaliteitssysteem,evaluatie of audit Implementeren cliëntenraad / notuleren vergaderingen LvW-vdB; stagiaire Febr Periodiek (2 x per jaar) Zoeken naar een of meer vrijwilligers in de regio, die kennis van dierverzorging hebben, ook i.v.m. nalopen / voeren tijdens de weekwisseling. Overige acties Communicatie diverse niveaus structureren HvdP / bestuur Jan Febr Febr Mogelijkheden onderzoeken begeleid wonen Zo mogelijk een aanvang maken. Heroverwegen vorm en inhoud agrarische activiteiten (waaronder hovenierstaken). Herstructureren dierverzorging incl. zoeken in directe regio naar vrijwilligers met kennis van dieren en het verzorgen / voeren in weekwisseling. Administratie (personeel en financieel incl. facturering); beheer en controle dossiers deelnemers HvdP Febr Aug HvdP Maart 2014 Nov HvdP Dec Okt.2014 Dec MvdB Dec Dec doorlopend _jv_0247_stichting nohe_jan2013-dec2013 Pagina 10

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen

Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Kynologisch Centrum Jeugdzorg Assen Boerderijnummer: 1729 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2012. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013. Buitenrust. Boerderijnummer: 582. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag januari 2013 - december 2013 Buitenrust Boerderijnummer: 582 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Tokhok

Zorgboerderij Tokhok Plaats hier eventueel foto of logo van uw zorgboerderij Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Tokhok Boerderijnummer: 1326 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie

Nadere informatie

Zorgboerderij de Dennenkamp

Zorgboerderij de Dennenkamp arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij de Dennenkamp Boerderijnummer: 32 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij It Fallaet

Zorgboerderij It Fallaet Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij It Fallaet Boerderijnummer: 740 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Op de Dreesj

Zorgboerderij Op de Dreesj Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Op de Dreesj Boerderijnummer: 449 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Morgendauw

Zorgboerderij Morgendauw Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Zorgboerderij Morgendauw Boerderijnummer: 1802 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261

De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 arverslag nuari 2014 - december 2014 De Zwanenhoeve Boerderijnummer: 261 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Golden Raand Boerderijnummer: 529 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 De Fochtel Boerderijnummer: 454 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

De Enghoeve. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 213 - december 213 De Enghoeve Boerderijnummer: 139 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 211. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978

De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Ganzenhoeve V.O.F. Boerderijnummer: 1978 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657

De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Karrewielen Boerderijnummer: 1657 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

De Eilandstal Boerderijnummer: 500

De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 De Eilandstal Boerderijnummer: 500 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924

Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Oliehoek Boerderijnummer: 924 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2013 - december 2013. De Marshoeve. Boerderijnummer: 1040. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2013 - december 2013 De Marshoeve Boerderijnummer: 1040 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 De Hultenhoek Boerderijnummer 1237 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij Heykoop

Zorgboerderij Heykoop arverslag nuari 2012 - december 2012 Zorgboerderij Heykoop Boerderijnummer: 1116 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Het Haaksbergerveen. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Het Haaksbergerveen Boerderijnummer: 1302 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843

Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 arverslag nuari 2013 - december 2013 Zorgboerderij De Kleine Weide Boerderijnummer: 843 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij De Rietstulp

Zorgboerderij De Rietstulp Jaarverslag Januari 2011 - december 2011 Zorgboerderij De Rietstulp Boerderijnummer: 743 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. Donia State Wester. Boerderijnummer: 463 Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 Donia State Wester Boerderijnummer: 463 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorghoeve t Binnenveld

Zorghoeve t Binnenveld arverslag januari 2013 - december 2013 Zorghoeve t Binnenveld Boerderijnummer: 1680 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372

Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij Breukelaar Boerderijnummer: 1372 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572

Jaarverslag Januari 2012- december 2012. Naam zorgboerderij. Boerderijnummer: 1572 Jaarverslag Januari 2012- december 2012 Naam zorgboerderij Boerderijnummer: 1572 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818

Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 arverslag nuari 2014 - december 2014 Zorgboerderij 'Ravensbosch' Boerderijnummer: 1818 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag januari 2013 - december 2013 Nova zorgboerderij Boerderijnummer: 793 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. De Hoge Aard. Boerderijnummer: 1520. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen arverslag nuari 2012 - december 2012 De Hoge Aard Boerderijnummer: 1520 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76

Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 arverslag nuari 2014 - december 2014 Stichting De Wettering Boerderijnummer: 76 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie