Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem"

Transcriptie

1 Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 23 juni 2012 in Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem Aanwezig bestuur: H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter R. Vreijsen, penningmeester Afwezig bestuur: M. Bollema, bestuurslid H. Bakkenes, bestuurslid M. Bakker, bestuurslid Aanwezig bureau: A. de Vries, directeur H. Brands, beleidsmedewerker D. van Santen, beleidsmedewerker A. Schulze, communicatiemedewerker (notulist) M. Smarus, financiële administratie T. Visser, ledenadministratie R. Wassing, beleidsmedewerker/bureaumanager M. Wiendels, beleidsassistent/webmaster Afwezig bureau: A. van den Brink, managementassistent Verenigingsafgevaardigden volgens presentielijst : 63 Aantal vertegenwoordigde verenigingen : 40 Aantal uit te brengen stemmen : 682 Aanwezig aantal uit te brengen stemmen : Opening John Geurts opent om uur de vergadering en heet zijn partner Marja van Eijk, alle verenigingsafgevaardigden, ereleden, leden van verdienste en bureaupersoneel van harte welkom. Afmeldingen: OWSV de Poolduikers Dive-team Sea-Devils Crazy Bubbles Pampus Divers OSV Enkhuizen ROV Roermond De Goudse Sportduikers Dhr. Lobbe Dhr. Vossepoel Postbus AH Veenendaal T F I

2 2. Mededelingen en presentatie John geeft aan dat er onderhandelingen gaande zijn met de freedivers. Binnen deze discipline heeft een omslag plaatsgevonden: veiligheid is tot de standaardnorm verheven en inmiddels is freediving internationaal gezien een volwassen tak van sport geworden. We gaan binnen de NOB kijken of hier een plaats voor is. Op internationaal niveau is er bij de organisaties voor gehandicapten duikers een splitsing ontstaan: naast de IAHD (International Association of Handicapped Divers) is nu ook de DDI (Disabled Divers International) actief. Bij de EUF-vergadering is contact gelegd met de DDI om de mogelijkheden van samenwerking met de NOB verder te onderzoeken. Daarnaast stipt John het NOB-jubileum aan, iets waarbij de NOB zoveel mogelijk duikers wil betrekken. Hij nodigt iedereen van harte uit om deel te nemen aan het duikfestival op 8 september en de twaalf jubileumduiken. Er volgt een presentatie van het bestuur over de aandachtsgebieden van de bestuursleden. De presentatie is bijgevoegd. 3. Verslag Ledenraadsvergadering 18 juni 2011 Roy Velthuis, OSV Tyros: op pagina 3 staat mijn naam incorrect gespeld. John Geurts: dat zal aangepast worden. Roy Velthuis, OSV Tyros: volgens mij is t al eerder ter sprake gekomen, maar kunnen de notulen zo snel mogelijk na de vergadering verspreid worden? John Geurts: we zullen ze op de NOB-website zetten en dit via de nieuwsbrief bekendmaken. De notulen worden geaccordeerd door de Ledenraad, met dank aan de notulist Arieke van den Brink. 4. Jaarverslag a Jaarverslag John Geurts geeft aan dat per abuis in het jaarverslag een ongecorrigeerd interview is opgenomen waarin naast grammaticale ook inhoudelijke fouten staan. In is de correcte versie afgedrukt: in geval van vragen kan men naar deze tekst gaan. 4b Advies Financiële Commissie Kees Jan Weber laat namens de Financiële Commissie weten dat hun opmerkingen naar tevredenheid door het bestuur zijn beantwoord. Tevens heeft de accountant goedkeuring gegeven over de jaarstukken. De Financiële Commissie heeft een aantal voorstellen gedaan ten aanzien van de begroting. Er is allereerst subsidie weggevallen voor Zeelandprojecten, waardoor nog eens goed naar de bezetting van het bondsbureau gekeken moet worden. Daarnaast stelt de Financiële Commissie voor om de instructeursopleidingen voor zover mogelijk kostenneutraal te houden. Deze opleidingen zijn essentieel voor het bestaan van de bond en het advies luidt om instructeursopleidingen financieel laagdrempelig te houden. De laatste aanbeveling betreft de ledenpas, die wat de Financiële Commissie betreft weggelaten kan worden. 4c Decharge van het bondsbestuur De Financiële Commissie stelt voor om het bestuur te dechargeren over het gevoerde financiële beleid ten aanzien van Bij acclamatie wordt decharge verleend aan het bestuur

3 5. Contributiebesluit, Jaarplan en Begroting a Contributiebesluit 2013 Tanja de Vries, OWSV Apadukers: In artikel 1.2 staat nog iets over de entreegelden, dat kan weggelaten worden. Het contributiebesluit 2013 wordt bij acclamatie geaccordeerd. 5b Jaarplan en begroting 2013 L. van Mil, duikteam Aqua Son: de begroting voor 2013 is qua organisatiekosten dichtbij de realisatie van 2011 gebleven. Wat is daar de gedachte achter? Arjan de Vries: vanwege de samenwerking met andere bonden is het lastig om de exacte kosten in te schatten. Nu is het beter in te schatten, omdat we 2011 volledig achter de rug hebben. Het jaar 2013 ligt dichter bij 2011 dan bij 2012, omdat 2012 namelijk nog loopt. John Geurts: de Financiële Commissie noemde het eventueel laten vervallen van de ledenpas. Wil iemand hier iets over zeggen? P. Draat, Duikteam de Bevers: we gebruiken de pasjes in Spanje om te laten zien dat we verzekerd zijn. Daar vragen ze ook naar! Dick Meppelink, De Peddemoeek: waarom staan er geen foto s meer op de pasjes? Het ledenpasje op zich is nauwelijks vraag naar, maar wel naar het vaststellen van iemands identiteit. Cor Tijbosch, duikteam Gloria Maris: in buitenland wordt vaak een fotokopie van het paspoort gemaakt. John Geurts: We zullen het voorstel van de commissie en de opmerkingen uit de zaal in het bestuur behandelen. De begroting voor 2013 wordt bij acclamatie geaccordeerd. 6. Meerjarenplan John Geurts geeft aan dat het meerjarenplan in het teken staat van interactie met onze leden. Mogelijk komt er een systeem waarin we vanuit de bond veel directer ondersteuning gaan geven aan verenigingen. Veel verenigingen, met name de clubs zonder jeugd, hebben t lastig. Als bestuur en bureau gaan we bekijken hoe we lokaal kunnen gaan ondersteunen. Hoewel we een instrument voor een individueel lidmaatschap hebben ontwikkeld, blijven verenigingen de basis. John Geurts vraagt de Ledenraad of zij het eens zijn met de richting die in het meerjarenplan wordt beschreven. Yvette de Smidt, duikvereniging Octopus: Waar wil de NOB in 2016 staan? In het jaarverslag wordt de terugloop van leden als belangrijkste knelpunt genoemd, maar dit is niet het eerste speerpunt. Wat is de bedoeling van NOB4U? Is het mogelijke effect hiervan onderzocht? Wordt een lidmaatschap bij de NOB voor clubs duur gemaakt? Boeken zijn mooi, maar kostbaar. Daarnaast is de DAN-cursus is ook duurder dan toen we het zelf deden. Kan er een printversie van ALV-stukken gemaakt worden? Roy Velthuis, OSV Tyros: ik wil graag de overbelasting van onze instructeurs ter sprake brengen. Opleidingen worden pro deo gegeven, maar met de toenemende ARBO-regels daalt het enthousiasme en de bereidwilligheid om nog langer als vrijwillige instructeur les te geven. Hoe denkt de NOB hierover voor de toekomst? Rob Swinkels, Leidse Studenten Duikvereniging: de ARBO-regels die op ons af zijn gekomen heeft het geven van opleidingen steeds lastiger gemaakt. De NOB heeft er veel aan gedaan om de regels bekend te maken en verenigingen te ondersteunen. Wat ik in het meerjarenplan mis is dat de NOB een proactieve houding aanneemt en gaat lobbyen om de druk op de sector te laten afnemen. Ik krijg het idee dat jullie de ARBO-regels aan ons doorgeven zonder tegendruk te geven bij verschillende instanties, klopt dat? John Geurts: - wat betreft dit laatste punt, jammer dat we toch niet in staat zijn om wat wij doen ook aan onze eigen leden mee te geven. Het vrijhouden van recreatieve duikers - 3 -

4 binnen de ARBO-regels hebben we consequent gedaan, met succes. We hebben bijvoorbeeld contact gehad over de aangescherpte wetgeving voor instructeurs. Eigenlijk doen we niet anders dan ervoor zorgen dat de duiksport erkend wordt als een bijzondere tak, die niet gelijkgesteld kan worden aan beroepsduikers. Als we dat idee niet hebben kunnen overbrengen, is dat heel jammer. Kennelijk moeten we dat toch meer communiceren. - De vraag daarvoor ging ook over ARBO. Regeldruk is nou eenmaal iets dat plaatsvindt. In plaats van dit te negeren proberen we de verenigingen te ondersteunen. Dit zullen we ook zeker gaan doorzetten. - Over de stukken die we via het internet versturen: printen is inderdaad milieubelastend. Qua grootte scheelt het enorm, eerst stuurden we álle stukken aan álle verenigingen. Een stap verder is hier zitten met een ipad of tablet. Als je dat niet wil, kun je de stukken misschien in zwart-wit afdrukken. - DAN: ik ben jarenlang voorzitter geweest van de Medische Commissie. Ik heb me destijds altijd verzet tegen DAN, omdat ik vond dat we dat zelf ook konden. Met name door de niet-medici is echter altijd benadrukt dat het professioneler moet, dat een DAN-organisatie het zou moeten overnemen. Op advies van de verenigingen is dit uiteindelijk ook gedaan. En ja, zij hanteren prijzen. Een heleboel verenigingen zijn het er nog steeds mee eens, zij merken dat ze het lastig vinden om geschoolde mensen in hun organisatie zo ver te krijgen dat ze EHBO-cursussen gaan doen. Voor sommige verenigingen heeft het dus wel een oplossing geboden. - Wat betreft NOB4U en de vraag of deze lidmaatschapsvorm niet alle slapende leden gaat wegtrekken bij de verenigingen: dat is een oude discussie. Het is lang een reden geweest om het tegen te houden, maar uiteindelijk is het jaren geleden toch losgelaten. Aangetoond is dat het geen zuigende werking heeft. Ook is ASA ontstaan. Heel veel leden die definitief afhaakten bij verenigingen waren we eerst kwijt; nu bieden we hen een alternatief. René van Buuren, OWSV de Albatros: Als instructeur vind ik DAN een goede organisatie, omdat de cursus herhaald wordt. De spullen zijn er, we hoeven er zelf niet over na te denken, en je moet toch bijscholen. John Geurts: nog even terug naar de overbelasting van instructeurs. De verhouding deelnemer/instructeur ligt binnen de NOB erg hoog: 2500 instructeurs is aardig gezien het aantal leden. Desondanks onderschrijf ik dat het soms op enkele leden neerkomt; er zijn veel slapende instructeurs en dat is een probleem. De mensen die het wel blijven doen krijgen meer werk. Is zeker een punt dat we de komende periode meenemen. We zullen slapende instructeurs weer actief moeten krijgen, of meer instructeurs moeten gaan werven. Ronald Vreijsen: het animo voor instructeurscursussen is dalende, blijkt uit cijfers. De bezetting per cursus daalt. Hoe komt het dat er geen nieuwe instructeurs nodig zijn? Rogier Nagelhout, OWSV Stella Maris: instructeurs worden bang voor de verantwoordelijkheid die ze krijgen, dat is mogelijk een reden om niet aan een cursus te starten. Overigens mogen activiteiten in het binnenwater door een 3*-duiker begeleid worden, maar daar worden geen nieuwe vaardigheden geleerd. Zodra je naar het buitenwater gaat, is dat een nieuwe vaardigheid. Dat mag de 3*-duiker niet begeleiden. Kan dat anders opgelost worden? Zou de 3*-duiker meer verantwoordelijkheden kunnen krijgen? John Geurts: daar zullen we naar kijken, ik herken het probleem binnen mijn eigen vereniging. De angst voor verantwoordelijkheden is echter deels onterecht, maar dat moeten we duidelijker uitleggen. Gavin Westerwoudt, Leidse Studenten Duikvereniging: tijdens de paaiperiode van sepia s wordt actief gevist. Kan de NOB daar iets aan doen, bijvoorbeeld bepaalde beschermde gebieden instellen? John Geurts: als we dat zouden kunnen, zouden we dat meteen doen. Maar dat is niet aan ons. We hebben jaren geleden al met de vissers om tafel gezeten. Zij kijken daar anders tegenaan, vissen gewoon door. Verschillende biologische groepen blijven de stand van zaken monitoren. Mogelijk moeten we in de toekomst een andere manier van actievoeren overwegen

5 Ronald Hurks, duikvereniging Ostrea: ik heb net de 1*-instructeursopleiding afgerond, werd als belastend ervaren. Tijdens de opleiding kwamen we erachter waarover je als instructeur moet beschikken. Kan de NOB ervoor zorgen dat we ergens goedkoop zuurstofkoffers en AED s kunnen aanschaffen? John Geurts: je voorstel wat betreft een zuurstofkoffer hebben we al eens eerder gedaan. Misschien kunnen we daar weer opnieuw naar kijken. Een AED is niet verplicht. Ik ben persoonlijk geen voorstander van het collectief inkopen van een AED. Wel zal ik het voorleggen aan de Medische Commissie. 7. Aanpassing Huishoudelijk Reglement Michiel Bronkhuijzen, duikvereniging Get Wet: in lid 1 van artikel 2 staat dat ieder lid moet beschikken over een geldige medische keuring. Wordt dit gecontroleerd? Als iemand met een NOB-brevet niet medisch goedgekeurd is, wat gebeurt er dan? John Geurts: De duikleider moet de papieren controleren en bij geconstateerde onvolledigheid de juiste maatregel nemen. Michiel Bronkhuijzen, duikvereniging Get Wet: Dan heb je het over een duik in verenigingsverband. Maar als er twee losse duikers gaan duiken, eentje wel en eentje niet medisch goedgekeurd? John Geurts: de wetgeving is simpel, dat mag. In verenigingsverband, en daar gaat t bij de NOB over, vinden wij het echter zinvol om een medische keuring verplicht te stellen. Als de duikleider daar niet op let, overtreed je de verenigingsregels. Dat kan een rol spelen bij de beoordeling van een ongeval. De aanpassingen in het Huishoudelijk Reglement worden bij acclamatie geaccordeerd. 8. Benoeming leden Financiële Commissie De Financiële Commissie bestaat al jarenlang uit twee in plaats van drie leden. Na de Ledenraad van 2011 hebben zich twee nieuwe kandidaten aangemeld: Paul Al en Gerben van der Meulen. Door deze aanvulling trekt één van de oude leden, Kees Jan Weber, zich terug. De Ledenraad geeft aan dat men over dit punt geen hoofdelijke stemming wil. Paul Al en Gerben van de Meulen worden bij acclamatie benoemd tot lid van de Financiële Commissie. Yvette de Smidt bedankt Kees Jan Weber namens FC-lid Ben Fortuin. Kees Jan Weber geeft aan dat de Financiële Commissie met Paul en Gerben in zeer goede handen is en dankt de Ledenraad voor het vertrouwen. Er wordt geluncht van tot uur. 9. Presentatie jubileumboek John Geurts overhandigt het eerste exemplaar van het jubileumboek aan het oudste actieve NOB-lid, Henk van Vlimmeren, en aan één van de jongste NOB-leden, JJ Koppens. Daarna krijgen de schrijvers - Arthur Palache, Louis Robberecht en Berthold Raadsen - een jubileumboek overhandigd. Arthur Palache beschrijft het intensieve redactieproces aan de aanwezigen. 10. Vereniging en Vrijwilliger van het Jaar John Geurts leest de nominaties voor de Vereniging van het Jaar voor: Duikteam de Walvis en Duikvereniging Aquaholic. De winnaar is Duikteam de Walvis

6 John Geurts leest de nominaties voor de Vrijwilliger van het Jaar voor: Hans van den Hul en Rebecca van den Hul-Peletier, Freek Engelman en Sven en Bjorg Harteveld. Sven en Bjorg Harteveld worden Vrijwilliger(s) van het Jaar. 11. Benoemingen Louis Robberecht wordt bij acclamatie benoemd tot Lid van Verdienste. Sander Kool en Erik van Vessem worden bij acclamatie benoemd tot bestuurslid. Mirjam Bollema wordt bij acclamatie herbenoemd voor haar tweede termijn. John Geurts en Ronald Vreijsen worden bij acclamatie benoemd tot erelid. John Geurts vraagt de Ledenraad of Ronald Vreijsen en hijzelf met volledige bevoegdheid op interimbasis kunnen aanblijven, totdat een nieuwe voorzitter en penningmeester zijn gevonden. De Ledenraad stemt hiermee in. Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, spreekt John Geurts toe en benoemt hem tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 12. Rondvraag Wander Bordewijk, OWSV Gelre Sub: graag actie op het terrein van het lesboek onderwaterarcheologie en het ontwikkelen van het brevet Wetenschappelijk Duiken. Toon Niesten, ASA: wil weten hoe het zit met de collectieve ongevallenverzekering voor 65-plussers. Chris van Holland, ASA: heeft een vraag over de verouderde automatisering en de eisen die aan betalingsverkeer worden gesteld. John Geurts sluit om uur de vergadering en dankt alle aanwezigen voor hun komst

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen

Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen Verslag Algemene Ledenraadsvergadering d.d. 18 juni 2011 in het SDMP te Maarsseveen Aanwezig bestuur: H. Bakkenes, bestuurslid M. Bakker, bestuurslid H. Elshof, bestuurslid J. Geurts, voorzitter Afwezig

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC

CLUBBLAD STC NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC CLUBBLAD STC KOMTIE NR 1 / 2015 UITNODIGING ALV 2015 JAARVERSLAGEN COMMISSIES TEAMINDELINGEN VJC LED s go 2Veko_adv_LED_STC_dec_2012.indd 1 14-12-12(wk50) 10:50 LED lijnverlichting: breedstralend, diepstralend

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 0 1 0 1 Notulen Woensdag 1 oktober 0 te Prof. Speelmanzaal Aanwezigen (= 1): Jojanneke van Amesfoort (OT, Bandjescommissie), Gwen Andriessen (Diesgalacommissie), Coen Boerhout (SpoCo), Vera Bongaerts (Liftweekendcommissie),

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda

Notulen Extra ALV Datum: 25 april 2012 Locatie: Carré Tijd: 14.00. Aanwezig. 1 Opening en vaststellen agenda Notulen Extra ALV Datum: april Locatie: Carré Tijd:.00 Aanwezig Arianne Colenbrander (Bestuur) Wendy Duurland (Bestuur) Elizabeth Izaks (Bestuur ) Sophia Steuter (Bestuur) Marlot Buschmann (Bestuur) Jarmo

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

'^:^=y' Registratienummer:

'^:^=y' Registratienummer: Statengriffie '^:^=y' Registratienummer: 1013841 van de openbare vergadering van Provinciale Staten van Flevoland gehouden op donderdag 17 juni 2010 om 19.30 uur in het Provinciehuis, Visarenddreef 1 Lelystad.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Notulen ALV 6 februari 2015

Notulen ALV 6 februari 2015 Notulen ALV 6 februari 2015 Afwezig en afgemeld: Mark Bosman, Vincent van Luijk en Jose Borst Volmacht voor: Jeroen Verhoef, Ilona Verhoef en Inge Bömer 1. Opening De voorzitter opent om 20.02 de ALV en

Nadere informatie

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma

Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Student: Maarten Zwinkels Studentnr: 1575769 Docent: Willy Siksma Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding bladzijde 3 Hoofdstuk 2: Literatuurverkenning bladzijde 4 Hoofdstuk 3: Methode bladzijde 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Xerox

Stichting Pensioenfonds Xerox Deelnemersbijeenkomst Stichting Pensioenfonds Xerox Verslag Huidige vergadering Volgende vergadering Datum Duur Datum Duur 25 maart 2014 17:00 19:30 Locatie Voorzitter Locatie Voorzitter Bedrijfsrestaurant

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2011 Nr. 69 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014

Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014 Notulen Algemene ledenvergadering, Vergadercentrum Vredenburg, 29 maart 2014 Leden Aanwezig: circa 50 mensen, waarvan naar schatting 25 leden (incl. bestuur) Bestuur Aanwezig: Joost Tinbergen 2, Christiaan

Nadere informatie

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering 1 1 1 1 0 1 0 1 0 Notulen Woensdag 1 januari 0 om 1:00 uur Locatie: Prof. Speelmanzaal F- Aanwezigen (=) Jojanneke van Amesfoort (O.T.), Pepijn Bakker (O.T., KCC, Ouderdag), Laura de Bever (O.T., CoRaad),

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Neppérus 33836 Personen- en familierecht Nr. 5 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 29 juli 2014 De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nadere informatie