Draaiboek cursus Scootmobiel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Draaiboek cursus Scootmobiel"

Transcriptie

1 Draaiboek cursus Scootmobiel

2 Inhoud 1 Aanleiding 2 2 Doelstelling 3 3 Structuur van de organisatie 5 4 Taakverdeling algemeen 6 5 Tijdplanning 7 6 Programma van de cursus 8 7 Voorbeeld van een programmaoverzicht scootmobielcursus 10 8 Route buitenparcours 12 9 Oefencircuit Inhuren van deskundigheid Richtlijnen cursuslocatie Lunch/consumpties Indicatie van kosten Naslagwerk en schriftelijke informatie Publiciteit en werving Bevestiging aanmelding Verzekering Checklist taken Bijlagen (diverse voorbeelden) 26 Bijlage 1 Voorbeeld brief vanuit de gemeente aan scootmobielgebruikers en voorbeeld inschrijfformulier 27 Bijlage 2 Voorbeeld persberichten 29 Bijlage 3 Voorbeeld van een brief aan organisaties 32 Bijlage 4 Voorbeeld bevestigingsbrief van inschrijving 33 Bijlage 5 Voorbeeld Programma Scootmobielcursus 34 Draaiboek cursus Scootmobiel 1

3 1 Aanleiding Dit draaiboek geeft een beschrijving van de organisatie van een scootmobielcursus en dient als ondersteuning voor lokale initiatieven bij het organiseren hiervan. Het draaiboek is bedoeld voor lokale organisaties die zich actief opstellen voor ouderen en gehandicapten en/of actief zijn op het gebied van veiligheid en verkeer. Iedereen wil zelfstandig zijn en blijven. Op de weg en in het verkeer wil men zich veilig en zelfverzekerd voelen. De scootmobielgebruiker is een kwetsbare verkeersdeelnemer, en niet alleen omdat ongelukken ernstig letsel tot gevolg kunnen hebben. Ouder worden gaat vaak gepaard met verlies van vaardigheden waardoor het inschatten van verkeerssituaties moeilijker wordt. Komt men in aanmerking voor een scootmobiel, dan verandert voor de gebruiker daarmee ook de manier van weggebruik. Als gevolg daarvan weten de gebruikers soms van zichzelf niet goed hoe ze moeten handelen in bepaalde situaties die risicovol en gevaarlijk zijn. Het doel van de cursus is vooral om de gebruikers de gelegenheid te bieden te testen hoe zij zelf in het verkeer bewegen. Financiering In de meeste situaties vindt in de voorfase van de ontwikkeling van een cursus overleg plaats met de gemeente. In het kader van het Wmo-beleid kent de gemeente veel scootmobielgebruikers en kan zij het belang en de meerwaarde aangeven van een scootmobielcursus. Mogelijk dat de gemeente hiervoor middelen beschikbaar wil stellen. Ook samenwerking tussen diverse organisaties bij de ontwikkeling van de cursus, biedt de mogelijkheid om middelen bij elkaar te leggen, bijvoorbeeld samenwerking tussen ouderenorganisaties, gehandicaptenorganisaties, lokale VVN-afdeling etc. Dit draaiboek is mede tot stand gekomen op basis van praktijkervaring in regio De Kempen, waar in de periode , op initiatief van de Stichting Bevordering Mobiliteit Ouderen en Gehandicapten, meerdere scootmobielcursussen in verschillende gemeenten zijn georganiseerd. De beschreven methode is een voorbeeld van de organisatieopzet van de cursus. Ook het programmaoverzicht is een voorbeeld waar, afhankelijk van de lokale situatie en doel van de cursus, van afgeweken kan worden. 2 Draaiboek cursus Scootmobiel

4 2 Doelstelling Steeds meer mensen met een lichamelijke beperking ontvangen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning een scootmobiel. Het aantal gebruikers neemt de laatste jaren sterk toe. Bij de aflevering van de scootmobiel wordt meestal alleen de bediening uitgelegd en wordt even met het apparaat geoefend. Het komt echter regelmatig voor dat een scootmobielgebruiker door gebrek aan rijvaardigheid en angst de scootmobiel beperkt gebruikt. Hierdoor neemt de ervaring en de kennis zeker niet toe. In het hedendaagse verkeer is voor een veilige verkeersdeelname, goede kennis en kunde noodzakelijk. Hierin wil de scootmobielcursus voorzien. Het overwinnen van angst en weten wat mag en moet in het verkeer. Werken aan verbetering van de kennis, de vaardigheid en het gedrag van de verkeersdeelnemers uit de doelgroep, zijn manieren/middelen om de veiligheid in het verkeer te bevorderen. Kennis Ten opzichte van het gebruik van auto of fiets verandert voor de scootmobielbestuurder de manier van weggebruik. Als gevolg daarvan weten bestuurders niet altijd hoe ze moeten handelen in bepaalde verkeerssituaties. Ze moeten minimaal de verkeersregels en borden kennen die voor het gebruik van de scootmobiel van belang zijn. Vaardigheid Belangrijke onderdelen van de cursus zijn de praktijkoefeningen. In de cursus wordt aandacht besteed aan het rijden op de weg en het rijden op een hindernissenbaan. Bewustwording van het eigen verkeersgedrag vormt hierbij het uitgangspunt, evenals het aanleren van vaardigheden en het inschatten van risico s als verkeersdeelnemer. Bewegen Een goed programma als onderdeel van de cursus betreft het bewegen van lichaam en ledematen en het aanleren van lichamelijke oefeningen die men ook thuis kan toepassen. Voertuigbeheersing Zoals voor ieder ander voertuig is beheersing van de scootmobiel een vereiste. Voertuigbeheersing betekent dat men onder moeilijke of lastige omstandigheden veilig kan manoeuvreren en zo kan rijden, dat men zichzelf en anderen niet in gevaar brengt of hindert. Ook de kennis van en juiste toepassing van de techniek van de eigen scootmobiel draagt bij aan dit onderdeel. Rijgedrag In de cursus wordt ingegaan op het verbeteren van kennis en vaardigheden. Dit komt ten goede aan het gedrag in het verkeer. Ook het goed voorbereiden van een rit sluit risico s uit. Bijvoorbeeld door rustige momenten van de dag uit te kiezen om zich in het verkeer te begeven. Draaiboek cursus Scootmobiel 3

5 De cursus is een aanvulling op bestaande en soms verouderde kennis. Een belangrijk doel is de scootmobielgebruiker een spiegel voor te houden van eigen kunnen en kennen en daardoor meer zicht geven op het eigen functioneringsniveau. Aan het meedoen met de cursus is geen enkele consequentie verbonden. Het wordt dan ook aan de deelnemer overgelaten wat hij/zij doet met de opgedane adviezen en kennis in de praktijk. Het is belangrijk dat de cursus in de leefomgeving van de scootmobielgebruiker wordt aangeboden. 4 Draaiboek cursus Scootmobiel

6 3 Structuur van de organisatie Bij de aanvang is het verstandig om een keuze te maken voor de organisatievorm van de scootmobielcursus. Een goed voorbeeld is het formeren van een tijdelijke werkgroep bestaande uit meerdere disciplines, die de organisatie en uitvoering van de cursus ter hand neemt. Dit brengt het voordeel met zich mee van nodige (specifieke) deskundigheid en menskracht. Tevens wordt door het aangaan van een samenwerkingsverband, het draagvlak van de cursus vergroot. Binnen de werkgroep wordt een voorzitter aangewezen die de voortgang bewaakt. Om te komen tot de formatie van een werkgroep zijn ten behoeve van de leden een aantal zaken van belang, zoals: - zicht hebben op bestaande netwerken waarvan gebruik kan worden gemaakt; - noodzakelijke organisatorische kennis en ervaring; - kennis van en toegang tot lokale netwerken; - kennis van en toegang tot de gemeentelijke afdelingen en bestuur; - kunnen mobiliseren van uitvoerende vrijwilligers. Belangrijk is om te voorkomen dat organisaties worden vergeten. Hoewel niet iedere organisatie vertegenwoordigd moet zijn, is het wel belangrijk om relevante organisaties te informeren over de voornemens (en evt. voortgang) van de werkgroep. Ook dit vergroot het draagvlak van de voorgenomen activiteit. Welke organisaties/individuen zijn in beeld: - ouderenorganisatie(s); - Welzijn Ouderen (prof ondersteuning); - Veilig Verkeer Nederland (lokale afdeling); - gehandicaptenplatform; - gemeente afdeling Welzijn/lokaal Wmo-loket; - ervaringsdeskundige (dit is een scootmobielgebruiker die bereid is om een buitenparcours uit te zetten en als deskundige meerijdt met groepen tijdens de uitvoering van de cursus); - plaatselijke verzorgingshuis (indien van toepassing); - politie (indien nodig). De kunst is om te komen tot een werkbare werkgroep met voldoende kennis en daadkracht (gemiddeld bestaat een werkgroep uit 4-6 personen). Een voorwaarde is dat de werkgroepleden uitvoerende taken ter hand willen en kunnen nemen. Draaiboek cursus Scootmobiel 5

7 4 Taakverdeling algemeen Afhankelijk van kennis, voorkeur en beschikbare tijd van de werkgroepleden worden een aantal taken onderling verdeeld. Bijvoorbeeld: - verdeling van algemene taken zoals voorzitterschap, secretariaat en financiën; - verdeling van specifieke taken zoals regelen van een aanspreekpunt, aanvragen subsidie, notuleren, public relations, zakelijk beheer, werving en aanmelding; - verdeling van uitvoerende taken zoals huur locatie, programma vaststellen, buitenparcours uitstippelen, taakverdeling ondersteunende vrijwilligers regelen, aantrekken voorlichters/docenten, opzetten van een oefencircuit. 6 Draaiboek cursus Scootmobiel

8 5 Tijdplanning Een goede voorbereiding van een cursus vraagt een tijdsduur van ongeveer 6 maanden t.b.v. volgende werkzaamheden: - samenstelling werkgroep; - verdeling van taken en werkzaamheden; - opzet begroting en regelen van financiering; - samenstelling van het cursusprogramma; - planning van cursusdata; - bespreken en vastleggen van een geschikte locatie; - bespreken en vastleggen van voorlichters en docenten; - aantrekken van uitvoerende vrijwilligers; - uitzetten van een parcours in wijk/dorp; - publiciteit; maanden voorafgaande aan de cursusdata starten met de werving van deelnemers. Draaiboek cursus Scootmobiel 7

9 6 Programma van de cursus Basisonderdelen in de cursus zijn verkeerstheorie en praktijkoefeningen. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt het programma vastgesteld. Programmaonderdelen (kunnen) zijn: - verkeerstheorie en adviezen (inclusief een verkeersquiz); - buitenparcours/buitenrit (in subgroepen); - oefencircuit (in subgroepen); - bewegingsles (in subgroepen); - uitleg over de techniek van de scootmobiel (in subgroepen); - uitleg werking Wmo-loket (in subgroepen); - gehoortest en ogentest. Met het bovenstaand aantal programmaonderdelen wordt de cursus verspreid over 3 dagdelen en kan er als volgt uitzien: Dagdeel 1 Het eerste dagdeel (ochtend of middag) bestaat uit een diapresentatie van diverse verkeerssituaties, waarbij de verkeersvoorlichter uitleg geeft en vragenderwijs te werk gaat. Er wordt o.a. ingegaan op de volgende onderwerpen: - Een scootmobielgebruiker mag zelf de plaats op de weg bepalen. Mag hij/zij in een gewone straat op de stoep rijden? Mag de aanwezige strook of fietspad gebruikt worden? Is er geen fietspad of strook aanwezig, mag dan ook van de weg gebruikgemaakt worden? Welke voorrangsregels zijn van toepassing? De gebruiker moet weten welke regels er gevolgd moeten worden en waarom. - Ditzelfde verhaal geldt voor alle situaties dus ook voor het berijden van een verkeersplein of rotonde. Tijdens de verkeersles worden de verkeersregels uitgelegd die de bestuurder moet volgen en die afhankelijk zijn van de zelf gekozen plaats op de weg. Dagdelen 2+3 (bijvoorbeeld een week later) De dagdelen 2 en 3 nemen een ochtend en middag in beslag. Afhankelijk van grootte van de groep vindt om praktische redenen en vanuit het oogpunt van veiligheid tijdens de buitenrit, een uitsplitsing plaats naar 2 of 3 subgroepen. Een subgroep bestaat uit ten hoogste 6-7 deelnemers. Op basis van een dagprogramma komen volgende aspecten aan de orde: - praktijkoefening door middel van een oefencircuit (hindernisparcours); - technische uitleg over gebruik en onderhoud van de scootmobiel; - uitleg over de Wmo, de diverse voor de doelgroep relevante Wmo-voorzieningen, uitleg over het lokaal Wmo-loket; - buitenparcours in het dorp; - bewegingsoefeningen; - evt. gehoortest en ogentest. 8 Draaiboek cursus Scootmobiel

10 Wanneer er tijd over is wordt een stuk verkeerstheorie herhaald in combinatie met de ervaringen van de buitenrit. De buitenrit moet zoveel mogelijk door de eigen omgeving van de deelnemers gaan, zodat zij daar onder begeleiding leren met hun voertuig aan het verkeer deel te nemen. De route gaat langs een van tevoren vastgelegd, gecontroleerd en zo gevarieerd mogelijk parcours met diverse (moeilijke) verkeerssituaties. Draaiboek cursus Scootmobiel 9

11 7 Voorbeeld van een programmaoverzicht scootmobielcursus datum: locatie:... (dagdeel 1) uur ontvangst met koffie welkom en uitleg van de cursus en deze middag uur theorie/verkeerstechnische adviezen (gezamenlijk) uur korte koffiepauze uur voortzetting theorie uur afsluiting (dagdeel 2 + 3) (week later) uur ontvangst met koffie terugblik op eerste dag - uitleg programma vandaag - splitsing in drie subgroepen uur groep 1: buitenparcours door het dorp (dit onderdeel is in handen van ervaringsdeskundige als lid van de werkgroep die de groep begeleid en uitleg geeft) groep 2: uitleg Wmo-loket (consulent lokaal Wmo-loket van de gemeente) groep 3: technische informatie scootmobiel (leverancier van scootmobielen) uur groep 2: buitenparcours door het dorp groep 3: uitleg Wmo (loket) groep 1: technische informatie scootmobiel uur groep 3: buitenparcours door het dorp groep 1: uitleg Wmo (loket) groep 2: technische informatie scootmobiel uur verkeersquiz (gezamenlijk) lunchpauze uur uitleg middag - verdeling in twee groepen uur groep 1: rijvaardigheidsrit oefencircuit groep 2: bewegingsactiviteit uur koffie en wisselen 10 Draaiboek cursus Scootmobiel

12 14.15 uur groep 1: bewegingsactiviteit groep 2: rijvaardigheidsrit oefencircuit uur verzamelen - terugblik op de cursus - afsluitend woord van bijv. een wethouder uur einde Draaiboek cursus Scootmobiel 11

13 8 Route buitenparcours Een belangrijk onderdeel van de cursus betreft het oefenen in de praktijk. De ervaringsdeskundige vrijwilliger/scootmobielgebruiker kent het dorp of wijk en weet welke plaatsen in aanmerking komen voor het parcours. In verband met de voortgang van het programma duurt een rit van het buitenparcours, bij splitsing in 3 subgroepen, niet langer dan 45 minuten. Het is aan te bevelen de rit in dorp of wijk zo gevarieerd mogelijk te maken. Dit om diverse (moeilijke) verkeerssituaties aan bod te laten komen, zoals: - verkeersdrempels; - rotondes/verkeerspleinen; - buslijn; - water- of regengootjes, deze schuin nemen; - helling trekken; - slecht wegdek/fietspad; - diverse kruisingen; - verkeerslichten; - op- en afritten; - moeilijk overzienbare verkeerssituaties; - bochten maken, draaien, keren, manoeuvreren; - inhalen van geparkeerde auto s; - evt. winkelbezoek. 12 Draaiboek cursus Scootmobiel

14 9 Oefencircuit Indien er gebruik wordt gemaakt van een oefencircuit, zijn volgende oefeningen interessant om uit te voeren: - simuleren van verkeersdrempels; - draaien, keren en rijden via een smalle doorgang; - slalom rijden; - noodstop; - helling trekken; - achteruit rijden/inparkeren; - rijden over een wip (balanceren); - rijden over een schuine kant. Draag zorg voor voldoende vrijwillige ondersteuning. Het is aan te bevelen om bij ieder onderdeel van het circuit een vrijwilliger te plaatsen die de deelnemer persoonlijk kan bijstaan bij het vervullen van de opdracht. Veiligheid Om de veiligheid van deelnemers en medewerkers op het buitenparcours zo goed mogelijk te waarborgen, is het dragen van veiligheidshesjes verplicht. De organisatie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de cursus stelt deze hesjes beschikbaar. Het is belangrijk om op gevaarlijke punten in het parcours vrijwillige medewerkers of verkeersregelaars te posten. Het oefencircuit moet (waar nodig) met veiligheidslint worden afgesloten om ongelukken te voorkomen. Neem m.b.t. noodzakelijke afsluitingen van de openbare weg tijdig contact op met de gemeente. Draaiboek cursus Scootmobiel 13

15 10 Inhuren van deskundigheid Verkeerstheorie en praktische advisering buitenrit Voor de uitleg van de verkeerstheorie en verkeerstechnische adviezen, specifiek afgestemd op de groep scootmobielgebruikers, is deskundigheid vereist. Deze deskundigheid is in te huren via Stichting ScootmobielProject Brabant. Het is omwille van tijd en kwaliteit raadzaam de weg van inhuren van externe deskundigheid te volgen. De verkeersvoorlichter beschikt tevens over alle materialen die nodig zijn, zoals beamer, laptop, scherm en PowerPoint-presentatie. Ook wordt door hem gratis het boekje Verkeersregels en Verkeerstekens uitgereikt met beschrijving van de verkeersregels en verkeersborden. Cursisten kunnen thuis op hun gemak dit boekje doorlezen. De verkeersvoorlichter rijdt tijdens de buitenrit in het dorp mee in een scootmobiel en geeft waar nodig uitleg. De route gaat langs een vooraf vastgelegd, gecontroleerd en zo gevarieerd mogelijk parcours. Meer Bewegen voor Ouderen Met gerichte bewegingsactiviteiten kunnen lenigheid, spierkracht, coördinatie, reactievermogen en evenwicht geoefend worden. Hoe beter men de fysieke handelingen kan uitvoeren en onder controle heeft, hoe meer aandacht men kan besteden aan de verkeerssituatie zelf. Omwille van de specifieke vaardigheden is ook hier het advies om deze deskundigheid in te huren. In alle regio s zijn diverse gediplomeerde bewegingsdocenten actief met de aantekening mobiliteit. Informeer hiervoor bij de lokale welzijn(ouderen) organisatie. Specifieke aandacht gaat uit naar: - oefeningen om de nek, hals, arm- en schouderspieren soepel en lenig te houden; - oefeningen voor coördinatie, reactievermogen en combinatiemotoriek; - leren gemakkelijk in- en uitstappen van de scootmobiel; - oefeningen voor handen en voeten. Technische uitleg Het betrekken van een scootmobielleverancier bij de cursus biedt voordeel op velerlei vlakken. Er kan in het programma tijd worden ingeruimd voor een technische uitleg in het gebruik van de scootmobiel en het gebruik/onderhoud van onderdelen zoals banden en accu s. Met de leverancier worden voor de betreffende cursus afspraken gemaakt voor levering van een extra scootmobiel, rolstoel(en) en rollator(s). Leveranciers zoals Welzorg en Doove stellen hun diensten gratis ter beschikking. Uitleg Wmo Scootmobielverstrekkingen vallen onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een uitleg over regels en voorwaarden die bij het verstrekken van hulpmiddelen, is belangrijke informatie voor de doelgroep. Een uitleg van 30 minuten door de plaatselijke Wmo-consulent van de gemeente, moet voldoende zijn om mensen te verduidelijken waar ze met vragen aangaande de Wmo terecht kunnen. Voor de gemeente is dit een kans om uitleg te geven over het lokale Wmo-beleid en de toegang naar voorzieningen via het lokale Wmo-loket. 14 Draaiboek cursus Scootmobiel

16 Ervaringsdeskundige/scootmobielgebruiker Om de cursus en de diverse praktijkoefeningen uit te voeren, is het belangrijk een ervaringsdeskundige te betrekken bij de uitvoering. Dit is een persoon die zelf gebruik maakt van een scootmobiel en beschikt over de nodige rijervaring. De ervaringsdeskundige is (mede) samensteller van het buitenparcours. Tijdens de rit door het dorp of wijk rijdt deze persoon aan kop, is bekend met de route van het buitenparcours, geeft uitleg en doet bepaalde verrichtingen voor. De ervaringsdeskundige geeft ook uitleg bij gebruik van het oefencircuit. Een ervaringsdeskundige wordt als vrijwilliger aangezocht. Waar nodig maakt deze persoon deel uit van de werkgroep. Draaiboek cursus Scootmobiel 15

17 11 Richtlijnen cursuslocatie In verband met de specifieke inhoud van de cursus en in verband met de specifieke eisen van de doelgroep, komt niet iedere locatie in aanmerking voor de organisatie van de cursus. Volgende voorwaarden zijn van toepassing: - voldoende ruimte voor stalling van de scootmobielen (bij voorkeur binnen of aanwezigheid van een overkapping buiten); - cursusruimte voor 20 personen (evt. met scootmobiel); - brede deuren voor toegang rolstoelen/scootmobielen; - de accommodatie is toegankelijk voor mensen met een fysieke beperking; - mogelijkheid tot serveren van een lunch; - voldoende buitenruimte direct gekoppeld aan de locatie voor het uitzetten van het oefencircuit (bijv. parkeerplaats of plein ter grootte van 300 m²); - centrale ligging ten behoeve van het buitenparcours in het dorp. 16 Draaiboek cursus Scootmobiel

18 12 Lunch/consumpties Het is prettig wanneer de activiteit langer duurt dan een halve dag, dat de deelnemers een eenvoudige lunch krijgen aangeboden. Het definitieve aantal eters wordt de dag van tevoren doorgegeven aan de cursuslocatie of cateraar. Aan de deelnemers wordt bij de inschrijving gevraagd naar dieetwensen. Bij binnenkomst en tijdens een pauze wordt een koffie/theeconsumptie aangeboden. Draaiboek cursus Scootmobiel 17

19 13 Indicatie van kosten De onderstaande begroting is gebaseerd op ervaringen in meerdere gemeenten en dient als voorbeeld. In de voorbeeldgemeenten is afgesproken dat aan de deelname van de cursus een kleine bijdrage wordt gevraagd van 10,-. De bijdrage wordt voldaan voorafgaande aan de start van de cursus en is bedoeld om een al te vrijblijvend karakter tegen te gaan. In de begroting wordt uitgegaan van een aantal vaste waarden: - vaste kosten verkeersvoorlichter en docenten; - cursusduur van 3 dagdelen (verdeeld over 2 dagen). De kosten van zaalhuur, consumpties en lunch zijn mogelijk onderhandelbaar met lokale ondernemers. Een voor de cursus verantwoordelijke organisatie is budgethouder van de gereserveerde middelen. De volgende begroting is als voorbeeld gebaseerd op de organisatie van een cursus met 12 deelnemers en 7 vrijwillige medewerkers: Kosten zaalhuur (3 dagdelen) 160,- Kosten consumpties(6 consumptierondes) 170,- Kosten lunch 110,- Kosten verkeersvoorlichter (3 dagdelen) 170,- Kosten MBvO-docent (2,5 3 uur les) 95,- Huur hindernisparcours 25 Kosten organisatie (porto, kopiëren, reiskosten) 100,- 830,- In mindering 10,- bijdrage per deelnemer 120,- Totaal 710,- Het moge duidelijk zijn dat bij een hoger aantal dan 12 deelnemers, de meerkosten nauwelijks toenemen. 18 Draaiboek cursus Scootmobiel

20 14 Naslagwerk en schriftelijke informatie De keuze kan gemaakt worden om na afloop van de cursus de deelnemers een informatiebundel aan te reiken met daarin opgenomen, o.a. - het boekje Verkeersregels en Verkeerstekens ; - folders over het lokale diensten- en voorzieningenaanbod; - folders over regionale en bovenregionale vervoersvoorzieningen; - informatie over lokale Wmo-voorzieningen en het lokale Wmo-loket; - de folder Blijf in beweging met een duidelijk overzicht in het doen van bewegingsoefeningen thuis; - (andere zelf te bepalen informatie die voor de doelgroep van belang is). Draaiboek cursus Scootmobiel 19

21 15 Publiciteit en werving Om gebruikers van een scootmobiel op de hoogte te stellen van een te organiseren cursus, is publiciteit van groot belang. Hoe meer publiciteitskanalen worden gebruikt, hoe groter de kans dat de scootmobielgebruiker weet krijgt van de mogelijkheid tot deelname aan een cursus. Binnen de publiciteit richten we ons niet alleen tot de gebruikersgroep, maar ook op diens omgeving en op verwijzende organisaties en instanties. Op meerdere fronten wordt publiciteit gegeven aan de cursus: 1 rechtstreeks aanschrijven van scootmobielgebruikers vanuit de gemeente; 2 via persberichten in lokale dag-/weekbladen en lokale omroep; 3 aanschrijven van relevante organisaties en instanties die werken met/voor de doelgroep; 4 via nieuwsbrieven of andere publicaties van betrokken belangenorganisaties. Ad 1 Mensen aan wie op basis van WVG of Wmo een scootmobiel is verstrekt, zijn bekend bij de gemeente. Ervaring wijst uit dat de rechtstreekse benadering van de doelgroep via een wervende brief vanuit de gemeente, een hoge respons oplevert. Wanneer mogelijk, moet deze methode zeker worden toegepast. De gemeente schrijft de doelgroep rechtstreeks aan en verstrekt dus geen gegevens aan de werkgroep. Met de brief wordt ook een aanmeldformulier meegezonden. Dit formulier wordt na invulling rechtstreeks teruggezonden naar de instelling die de scootmobielcursus organiseert. In bijlage 1 vindt u voorbeelden van een brief en aanmeldformulier. Ad 2 In bijlage 2 staan voorbeelden van brieven en persberichten die kunnen worden gebruikt bij de bekendmaking van de cursus. Een andere mogelijkheid betreft de methode van een interview. Ad 3 Organisaties en personen die met of voor de doelgroep werken, kunnen in belangrijke mate bijdragen aan de stimulering tot deelname aan de cursus. Vooral onder de oudere groep scootmobielgebruikers komen we schroom tegen om deel te nemen. De volgende organisaties zijn in beeld: - lokale ouderenorganisaties; - lokale gehandicaptenorganisaties; - thuiszorgorganisaties; - sociale werkvoorziening; - cliënten-/patiëntengroepen; - huisartsen/paramedici; - (anders).. In bijlage 3 is een voorbeeld opgenomen van een te gebruiken brief gericht aan organisaties. 20 Draaiboek cursus Scootmobiel

22 Ad 4 Persberichten afdrukken in de nieuwsbrieven of andere publicaties van belangenorganisaties, zoals ouderenbonden. Zie bovenstaande voorbeelden van persberichten. Draaiboek cursus Scootmobiel 21

23 16 Bevestiging aanmelding Na het verstrijken van de uiterlijke aanmelddatum kunt de personen die zich schriftelijk hebben ingeschreven een bevestigingsbrief toesturen. Tevens kan aan deze brief een programmaoverzicht van de cursus worden bijgevoegd. In bijlage 4 vindt u voorbeelden van een brief en een programmaoverzicht. 22 Draaiboek cursus Scootmobiel

24 17 Verzekering De deelnemers worden geacht zelf een WA verzekering te hebben afgesloten. Zij worden erop gewezen dat deelname aan de cursus voor eigen risico is, waarbij de deelnemer zelf, wanneer deze schade veroorzaakt, hoofdelijk aansprakelijk is voor de schade toegebracht aan zichzelf, aan voertuigen of aan derden. In juridisch opzicht is het verstandig de verantwoordelijkheid van de cursus onder te brengen bij een bestaande stichting of vereniging die over een eigen vrijwilligersverzekering beschikt. De vrijwillige medewerkers, die betrokken zijn bij de organisatie en uitvoering van de werkzaamheden van de scootmobielcursus, zijn via deze organisatie verzekerd. Het is denkbaar dat in de gemeente waar de scootmobielcursus wordt georganiseerd, een collectieve vrijwilligersverzekering van kracht is. Informeer hiervoor bij de gemeente. Draaiboek cursus Scootmobiel 23

25 18 Checklist taken Taak Actie door Afgerond Samenstelling werkgroep Opzet en indiening van een begroting bij de gemeente of andere instantie die garant staat voor financiële ondersteuning Verdeling van algemene taken (voorz./notulist) Huur accommodatie (+ prijzen lunch en cons.) Vastleggen afspraken met externe deskundigen: verkeersdesk./bewegingsdesk./doove of Welzorg/Wmo ambtenaar (denk aan extra scootmobielen, rolstoelen en rollators) Bepalen welke leverancier wordt aangetrokken en hiermee afspraak maken Bepalen van cursusdata Bepalen van vergaderdata werkgroep Bepalen secretariaat en contactadres voor de cursus Bepalen van de inhoud van het cursusprogramma PR: wervingsadvertentie weekbladen PR: aanschrijven organisaties PR: Contact gemeente m.b.t. aanschrijven gebruikers PR: ontwikkelen plan B wanneer er onvoldoende aanmeldingen binnenkomen Bepalen vrijwilligerstaken en werven van voldoende vrijwilligers Verdelen van uitvoeringstaken (denk ook aan voldoende begeleiding tijdens hindernisparcours, EHBO, gastvrouwen, iemand die foto s maakt tijdens de cursusdagen Uitzetten van buitenrit Inschrijven van deelnemers/telefonisch benaderen van personen die zich hebben ingeschreven Verzenden bevestigingsbrief inschrijving Uitnodigen wethouder Maken van foto s van lokale verkeerspunten t.b.v. het cursusonderdeel verkeerstheorie (foto s worden doorgestuurd aan de instructeur en verwerkt in de presentatie) Aankleding accommodatie Maken van de certificaten/badges/informatiebundels/etc. PR: wel/niet uitvoeren van plan B Wie verzorgt het ophalen, opzetten en terugbrengen van de hindernisbaan 24 Draaiboek cursus Scootmobiel

26 Vervolg checklist taken (zelf aan te vullen) Taak Actie door Afgerond Draaiboek cursus Scootmobiel 25

27 19 Bijlagen (diverse voorbeelden) 26 Draaiboek cursus Scootmobiel

28 Bijlage 1 Voorbeeld brief vanuit de gemeente aan scootmobielgebruikers en voorbeeld inschrijfformulier Voorbeeld brief Geachte heer/mevrouw, Als gemeente (naam gemeente) ondersteunen wij graag het initiatief van (namen organiserende instellingen) in de uitvoering van een scootmobielcursus te (naam gemeente). Wij willen u, als scootmobielgebruiker, daarom op deze activiteit attenderen. Zoals voor veel deelnemers aan het verkeer, verandert ook voor scootmobielgebruikers de manier van weggebruik. Als gevolg daarvan weten bestuurders niet altijd hoe ze moeten handelen in bepaalde verkeerssituaties. Voor een veilige deelname aan het verkeer is goede kennis en kunde noodzakelijk. Daarom is deelname aan een scootmobielcursus erg zinvol. De aankomende cursus in bestaat uit 3 dagdelen en vindt plaats op (dag/datum) middags en op (dag/datum) de gehele dag in en rond locatie. De cursus heeft als doel het terugbrengen van ongevallen, het wegnemen van risico s en angsten om aan het verkeer deel te nemen. Onder deskundige begeleiding leren bestuurders van een scootmobiel omgaan met verkeersregels en met moeilijke verkeerssituaties en obstakels. Met de opgedane kennis en ervaring leggen de deelnemers op (datum) een speciaal parcours af met enkele lastige obstakels (hindernissen) die in het verkeer ook regelmatig voorkomen, zoals een helling of een schuin aflopende stoep. Het doel van deze oefening is, het zich eigen maken van het besturen van de scootmobiel in het huidige verkeer met de bestaande verkeersregels en obstakels. Zien en gezien worden is hierbij een belangrijk punt. Uit ervaring blijkt dat na het volgen van de scootmobielcursus veel deelnemers zich meer zelfverzekerd voelen en weer op pad durven gaan met hun voertuig. De eigen bijdrage is zo laag mogelijk gehouden, nl. 10,- voor de gehele cursus inclusief consumpties op beide dagen en inclusief een lunch op (datum). Aanmelden Bent u geïnteresseerd in deelname, dan dient u zich vóór (datum) aan te melden bij (naam organisatie). Hiervoor maakt u gebruik van het bijgaande inschrijfformulier. Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met (naam en telefoonnummer) Burgemeester en Wethouders van Gemeente.. namens dezen, (naam hoofd afdeling) Draaiboek cursus Scootmobiel 27

Scootmobielcursus HANDLEIDING VOOR ORGANISATIE EN MEDEWERKERS SCOOTMOBIELCURSUS. www.vvn.nl

Scootmobielcursus HANDLEIDING VOOR ORGANISATIE EN MEDEWERKERS SCOOTMOBIELCURSUS. www.vvn.nl Draaiboek Scootmobielcursus 30-09-2008 21:42 Pagina 1 www.vvn.nl Met dank aan de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid (RPV) Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en Drechtsteden Vormgeving en druk HAVEKA

Nadere informatie

ACTIVITEITEN BOEK VEILIGE MOBILITEIT VOOR SENIOREN

ACTIVITEITEN BOEK VEILIGE MOBILITEIT VOOR SENIOREN ACTIVITEITEN BOEK VEILIGE MOBILITEIT VOOR SENIOREN VOORWOORD Nederland vergrijst; er komen niet alleen meer ouderen bij, maar de ouderen worden ook steeds ouder. En al die ouderen willen graag mobiel blijven

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Overzicht geplande activiteiten 2016 versie 1 december 2015

Overzicht geplande activiteiten 2016 versie 1 december 2015 Afdeling Dalfsen Overzicht geplande activiteiten 2016 versie 1 december 2015 activiteit datum doel omschrijving activiteit doelgroep overige betrokkenen ondersteunend omschrijving aantal materiaal Verkeersexamen

Nadere informatie

De fietsende senior 2

De fietsende senior 2 2013 De fietsende senior 2 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbod Fietsersbond Workshop: Maak zelf fietstochten 4 2. Aanbod Huis voor de Sport Fietsgymnastiek 5 Fietsparcours 6 Verkeerstheorie 7 Voorlichting e-bike 8

Nadere informatie

De Verkeersregelaar bij evenementen

De Verkeersregelaar bij evenementen De Verkeersregelaar bij evenementen De verkeersregelaar bij evenementen binnen de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Voor wie is deze folder bedoeld? - Organisatoren van evenementen - Evenementenverkeersregelaars

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

Aan jaren geen gebrek!

Aan jaren geen gebrek! Aan jaren geen gebrek! Autorijden ondanks fysieke beperkingen Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet bood- Ouder

Nadere informatie

6Het voorbereidingsdraaiboek

6Het voorbereidingsdraaiboek DC 6Het voorbereidingsdraaiboek In dit dc-thema vind je informatie over het voorbereiden van een evenement. Het is een soort checklist van tien aandachtspunten, om te controleren of je niets vergeten bent.

Nadere informatie

Voorwoord. scoot veilig 1

Voorwoord. scoot veilig 1 Voorwoord De scootmobielcursus die voor u ligt, is tot stand gekomen in het kader van het meerjarenprogramma Blijf Veilig Mobiel. Dit meerjarenprogramma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl

Deskundigheidsbevordering. Aanbod 2011. www.vrijwilligerswinkel.nl Deskundigheidsbevordering Aanbod 2011 www.vrijwilligerswinkel.nl AED/REANIMATIE Bij een plotseling optreden van hartfalen, weet u wat u wel en wat u niet moet doen? Kent u die kastjes die overal verschijnen

Nadere informatie

Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van uur uur (inloop vanaf uur).

Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van uur uur (inloop vanaf uur). Opzet startbijeenkomst DVG Datum en tijd: De startbijeenkomst wordt gehouden op 24 februari 2016 van 19.30 uur - 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Locatie: Cultureel Centrum Jan van Besouw, Kapel. Programmaonderdelen:

Nadere informatie

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand

JAARPLAN 2010. Afdeling Loon op Zand JAARPLAN 2010 Afdeling Loon op Zand Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Inleiding 3. Projecten 4. Verkeersouders 5. De scholen zijn weer begonnen 6. School verkeersexamens 7. Voorlichting Contactgegevens Begroting

Nadere informatie

De verkeersregelaar bij evenementen

De verkeersregelaar bij evenementen De verkeersregelaar bij evenementen binnen de gemeenten Echt-Susteren Maasgouw Roerdalen Voor wie is deze folder bedoeld? - Organisatoren van evenementen - Evenementenverkeersregelaars Hoe regel je een

Nadere informatie

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94)

Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Chauffeursdag/ Schadepreventie (N94) Inleiding De chauffeursdag heeft als doel om de chauffeur bewust te maken van veel voorkomende schades, inzicht te geven in de gevolgen, kosten en indirecte kosten

Nadere informatie

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel!

Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd. Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Even opfrissen... Moeilijke verkeersregels en -situaties uitgelegd Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet Ouder

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008

Opzet Draaiboek Symposium Februari 2008 Opzet Draaiboek Symposium Datum Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het ROC vanuit diverse gezichtspunten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Opleidingsovereenkomst Floranails.

Opleidingsovereenkomst Floranails. Opleidingsovereenkomst Floranails. 1. Overeenkomst Deze overeenkomst wordt gesloten tussen u als cursist en Floranails als opleider voor de duur van de opleiding waarvoor u zich als cursist heeft ingeschreven.

Nadere informatie

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012

Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Inhoud van de cursussen van DLB, najaar 2012 Hieronder volgt een beschrijving van de cursussen die vanuit het project DLB in het najaar van 2012 worden georganiseerd. Er zijn drie cursussen, bedoeld voor:

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld

Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Aan de ouders / verzorgers van de toekomstige leerlingen van Basisschool Schinveld Geachte ouders/verzorgers, In de bijlage treft uw een vragenlijst aan omtrent de verkeersveiligheid in de nabijheid van

Nadere informatie

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht

Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursus Zorgvaardigheden Centrum voor Thuisbeademing Maastricht Cursusinformatie Inhoud van de scholing Voorbereidingsopdracht Programma van de scholing Thuistoets Praktijkleeropdrachten Certificaat Verrijkingsliteratuur

Nadere informatie

Basisschool De Leemstee protocol vervoer

Basisschool De Leemstee protocol vervoer Basisschool De Leemstee protocol vervoer Inhoud Protocol vervoer kinderen tijdens schooltijden... 2 1. Vervoer per auto... 2 2. Vervoer per bus:... 4 3. Vervoer per fiets... 4 3.1 Vervoer per fiets in

Nadere informatie

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd

bij aanmelding dient u het inschrijfformulier in te vullen en terug te sturen; hierin worden o.a. deze voorwaarden geaccordeerd Algemene voorwaarde voor Jenny s Yoga & Massage Praktijk Yoga Inschrijving en deelname cursus / workshop om deel te kunnen nemen aan één van de cursussen / workshops van Jenny s Yoga & Massage Praktijk,

Nadere informatie

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen

Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Naam afdeling Naam contactpersoon Adres contactpersoon Postcode, woonplaats Datum: Kenmerk: Betreft: Informatiepakket voorlichtingsbijeenkomst Ouderen in Veilige Handen Beste heer/mevrouw, Dank voor uw

Nadere informatie

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B

CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B CURRICULUM PRAKTIJKOPLEIDING CATEGORIE B INLEIDING Het Curriculum Praktijkopleiding Categorie B bundelt de essentiële kennis, vaardigheden en gedragsaspecten die een leerling tijdens de praktijkopleiding

Nadere informatie

Paardenvertier 2015 Zaterdag 18 april

Paardenvertier 2015 Zaterdag 18 april Paardenvertier 2015 Zaterdag 18 april Informatieboekje Paardenvertier 2015 met alles wat je moet weten Een recreatieve rit met hindernissen en uitdagingen in de omgeving van Trimunt! Inhoudsopgave Paardenvertier

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2014 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014

Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn. Jaarverslag 2014 Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn Jaarverslag 2014 Voorwoord Geachte lezer, D O O R G A A N Voor u ligt het jaarverslag 2014 van de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB). Een jaar waarin we als

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014

Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1. Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Naam opleider Wallink Rijopleidingen, registratienummer 1234A1 Versienummer en datum Opleidingsplan versie 3; 1 maart 2014 Code en type training Code: W02-1 Rijoptimalisatie Type: Regulier, eendaags en

Nadere informatie

Paardenvertier 2017 Zaterdag 22 april

Paardenvertier 2017 Zaterdag 22 april Paardenvertier 2017 Zaterdag 22 april.lll Informatieboekje Paardenvertier 2017 Voor de vijfde keer dit jaar met alles wat je moet weten Een recreatieve rit in de omgeving van Trimunt. Met kegelbaan, waterbak

Nadere informatie

1. Voorronde op school

1. Voorronde op school Inhoudsopgave Pagina 1. Voorronde op school 2 1.1 Aanmelden 2 1.2 Kwalificatie voor het provinciaal kampioenschap 2 1.2 Voorronde organiseren 2 1.3 Wedstrijdopdrachten 2 2. Provinciaal kampioenschap 3

Nadere informatie

EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR

EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR EEN ONVERGETELIJK AVONTUUR INTRODUCTIE Praktijkervaring maakt dat u zich zekerder voelt in elke situatie. Hoe onbegaanbaar het terrein ook lijkt, met het offroad cursusprogramma van Land Rover Experience

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie

Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Cursus DSM IV (5) en Psychopathologie Geaccrediteerd door de VVH De Academie voor Haptonomie, ITH en Synergos bieden gezamenlijk de cursus DSM IV/Psychopathologie aan. Bijzonder aan dit aanbod is allereerst

Nadere informatie

Lokale Schoolzwemkampioenschappen. Draaiboek

Lokale Schoolzwemkampioenschappen. Draaiboek Lokale Schoolzwemkampioenschappen Draaiboek Draaiboek organisatie schoolzwemkampioenschappen Inleiding Veel verenigingen organiseren schoolzwemkampioenschappen of zouden dit, in de toekomst graag willen

Nadere informatie

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING informatie workshop maatschappelijk ondernemen sociale hygiëne aed / reanimatie ehbo cursus met aed ehbo bij kinderen cursus verantwoord alcohol schenken Aanbod 2012 WORKSHOP

Nadere informatie

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40047794 Bank ING: NL10INGB0001162288 Seizoen 2014/2015 Algemene informatie: Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken AFDELING MEPPEL Secretariaat: Westeinde 19 7941 EK Meppel telefoon: 06-40061915 Website: www.ehbomeppel.nl

Nadere informatie

Inschrijfformulier hondenworkshop

Inschrijfformulier hondenworkshop Inschrijfformulier hondenworkshop Locatie: Datum: Gegevens deelnemer: Naam: Telefoon: E-mail: Gegevens hond indien u deze mee wilt brengen: Naam: Leeftijd: Ras: Geslacht: Kan uw hond bij andere honden:

Nadere informatie

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes

De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes De Blijf Mobiel Beurs in Overijssel groot succes Een communicatie- en educatieproject gericht op ouderen Samenvatting Ouderen lopen het hoogste risico om door een verkeersongeval ernstig gewond te raken

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6, maart 2011

Nieuwsbrief 6, maart 2011 Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Nieuwsbrief 6, maart 2011 Steeds beter op de kaart Na de presentatie van de glossy in september is er weer genoeg gebeurd. In de gemeente Lopik is in

Nadere informatie

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto.

2. Regulier leerlingenvervoer betreffende excursies, zwemonderwijs e.d. 2.1 Per personenauto. 1 Dit onderhavige protocol is van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer van leerlingen van en naar school en naar andere bestemmingen in het kader van schoolactiviteiten. Met dit

Nadere informatie

Workshop Cognitieve Fitness

Workshop Cognitieve Fitness Workshop Cognitieve Fitness Naam workshop Cognitieve Fitness Niveau N.v.t. Inhoud en doelstelling workshop In samenwerking met Body Brain Dynamics organiseren we op vrijdag 5 juni 2015 een introductieworkshop

Nadere informatie

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland

Mariska van den Corput Provinciaal coördinator projectgroep belastingservice ouderenbonden in Gelderland Aan de afdelingsbesturen van KBO, PCOB en ANBO Gelderland Betreft: werving Belastinginvullers voor de Belastingservice Bemmel, 8 augustus 2016 Geacht bestuur, Voor de hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting

Nadere informatie

BOSSEVE LAEFTJ (Braderie en vrijmarkt Boshoven-Weert) Zondag 26 juni 2016

BOSSEVE LAEFTJ (Braderie en vrijmarkt Boshoven-Weert) Zondag 26 juni 2016 Geachte heer/mevrouw, BOSSEVE LAEFTJ (Braderie en vrijmarkt Boshoven-Weert) Zondag 26 juni 2016 Ook dit jaar organiseert FC Oda weer haar jaarlijkse braderie en vrijmarkt. Vanaf dit jaar onder de naam

Nadere informatie

RIJDEN IN GROEPEN. Van iedere rijder wordt verwacht dat hij zich houdt aan deze richtlijnen zodat de rit veilig en ontspannen kan verlopen:

RIJDEN IN GROEPEN. Van iedere rijder wordt verwacht dat hij zich houdt aan deze richtlijnen zodat de rit veilig en ontspannen kan verlopen: RIJDEN IN GROEPEN Van iedere rijder wordt verwacht dat hij zich houdt aan deze richtlijnen zodat de rit veilig en ontspannen kan verlopen: De voorrijder met rood hesje, heeft de route uitgezet en geeft

Nadere informatie

Format checklist bijeenkomst

Format checklist bijeenkomst Format checklist bijeenkomst Betreft : Datum : Team : Taken Projectleider/Coördinator Projectplan schrijven Bepalen en verantwoordelijk voor budget Vergoeding (reiskosten) deelnemers? Projectgroep samenstellen

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

De landbouwer, transporteur en loonwerker

De landbouwer, transporteur en loonwerker Aan de heer / mevrouw «achternaam» «Straat» «huisnummer» «Postcode» «WOONPLAATS» Uw brief van Betreft Ons kenmerk Beh. door Datum 20 september 2011 Modder op de weg M.C.D.A. Simons Doorkiesnummer 0162

Nadere informatie

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen

Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Publiekscampagne Zes Minuten Zones (AED) gemeente Bergen Algemeen Binnenkort wordt gestart met het Project Zes Minuten Zones in de gemeente Bergen. Het doel van dit project is om Zes Minuten Zones te realiseren

Nadere informatie

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg

Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Proces WWZ-nieuwbouw projecten WWZsupport- Wonen Welbevinden Zorg Voorwoord De stichting WWZsupport heeft als doel het stimuleren van het opzetten en begeleiden, van projecten kleinschalig wonen welbevinden

Nadere informatie

Horsemanship en Rijkunst

Horsemanship en Rijkunst Horsemanship en Rijkunst Janet Bos Monique de Rijk Een solide basis voor u en uw paard begint bij een goed contact, plus de juiste fysieke ontwikkeling van uw paard. En dát leert u allemaal tijdens de

Nadere informatie

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG

HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG HANDLEIDING SPRAAKAFZIEN EN NmG Voorwoord Er zijn in Nederland naar schatting 1,5 miljoen mensen met een gehooraandoening. Stichting Hoormij is dé patiëntenorganisatie voor mensen met een gehooraandoening.

Nadere informatie

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi

Draaiboek Dunker toernooi. Draaiboek voor, tijdens en na het toernooi Draaiboek Dunker Draaiboek voor, tijdens en na het 1. Contact gegevens organisatie Organiserende Vereniging Email gegevens Locatie Datum locatie Rayonbureau Email gegevens Deelnemende Scholen Draaiboek

Nadere informatie

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar

Verkeersregelaar. Theorieopleiding verkeersregelaar Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben. Er zijn twee soorten aanstellingen

Nadere informatie

Informatie praktisch verkeersexamen 2016

Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Oss, februari 2016 Geachte ouders/verzorgers In april 2016 (week 15 & 16) is het zover: uw kind gaat mee doen aan het praktisch verkeersexamen. Wij willen u graag

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief december 2015 Contact : Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm Nummer : 06 34 95 99 99 (ma.t/m vrijdag van 13.00 17.00 uur) E-mail : info@pgwestland.nl Nieuwsbrief december 2015 Adreswijziging Het komt vaak voor dat wij post

Nadere informatie

Inleiding. Gevaren met landbouwverkeer. Leeswijzer

Inleiding. Gevaren met landbouwverkeer. Leeswijzer 1 Landbouwvoertuigen vormen een gevaar op de weg. Vooral buiten de bebouwde kom gebeuren er veel ongelukken met landbouwverkeer, vaak met ernstige afloop. De slachtoffers vallen uitsluitende onder de andere

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes,

Nieuwsbrief. Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, Nieuwsbrief Jaargang 18 - nummer 15- april 2013 Verkeersspecial Geachte ouders/verzorgers, beste jongens en meisjes, Volgende week vindt de jaarlijkse verkeersweek op KC De Troubadour plaats. In deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement

Korte omschrijving evenement Locatie evenemententerrein Plaats evenement Duur evenement Omschrijving doelgroep evenement DRAAIBOEK INLEIDING Ten behoeve van het evenement Tennis4life heeft Stichting Tennis4life dit draaiboek opgesteld. Het document is een weergave van de gemaakte afspraken en de benodigde informatie voor

Nadere informatie

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014.

Citaat uit het antwoord van de gemeente Weert m.b.t. de omleidingen tijdens de werkzaamheden van 29-9-2014. Werkzaamheden Rietstraat/Hushoverweg/Floralaan: De dorpsraad Laar is al geruime tijd bezig om tijdens de afsluiting van bovengenoemd kruispunt er voor te zorgen dat er buiten de route Rietstraat/Laarderweg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure

Algemene voorwaarden en klachtenprocedure Wij houden niet van kleine lettertjes. En jij waarschijnlijk ook niet. Toch zijn ze af en toe nodig. Omdat er regels zijn en afspraken die we met elkaar maken. Want wie zich inschrijft voor een van onze

Nadere informatie

Leidraad voor freerunning

Leidraad voor freerunning Leidraad voor freerunning versie februari 2015 Voorwoord Welkom bij Gymnastiekvereniging D.G.V!! Bij D.G.V. kun je naast freerunning recreatie turnen, selectie turnen, sportfit en kleutergymnastiek beoefenen.

Nadere informatie

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra

Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Informatiedocument kennismakingsbijeenkomst nonliners Voor SeniorWeb Leercentra Speciale aandacht voor senioren die nog nooit met een computer, tablet of internet hebben gewerkt Er zijn nog teveel digibeten

Nadere informatie

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013

SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN 2013 SUBSIDIE-AANVRAAG WELZIJNSACTIVITEITEN Aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg Hierbij verzoeken wij u in aanmerking te komen voor een subsidie over het kalenderjaar ten behoeve van de

Nadere informatie

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda

Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Communicatieparagraaf project vrijwilligers in de bibliotheek - Breda Naast de reguliere projectcommunicatie (informeren over project, voortgang en resultaten) en de communicatie gericht op het werven

Nadere informatie

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007

Opzet Draaiboek Symposium Maart 2008 Versie van 11 oktober 2007 Opzet Draaiboek Symposium Versie van 11 oktober Datum 11 oktober Programma TITEL (Overgang VMBO-ROC) Ondertitel. Locatie,,. Doelgroep Leerlingen van het. Communicatiedoelen Door vervolgopleidingen op het

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO Gemeente Boxmeer Reg.nr.: I-SZ/2012/862 / RIS 2013-463 Bijlage KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2012 Gemeente Boxmeer Vragenlijst over het aanvragen van een Wmo-voorziening U heeft zich in 2012 bij de gemeente Boxmeer gemeld

Nadere informatie

Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers C (rijvaardigheidstrainingen) ANBO

Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers C (rijvaardigheidstrainingen) ANBO Onderzoek Kwetsbare verkeersdeelnemers C (rijvaardigheidstrainingen) ANBO December 2009 Contact: Karen Blaakmeer T: 050 3171774 E: karenblaakmeer@kienonderzoek.nl Kantoor Groningen: Westerkade 15-5, 9718

Nadere informatie

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een

eind november 2015 in beeld kwam en het personen zijn die bewust voor een Gemeenteraad GEMEENTE \. u. \ VAL KE NS WAARD 6 0 nar Postbus 10100 \ 5550 GA ValkensWgard T (040) 208 34 44 F (040) 204 58 90 Qemeente@valkenswaard-.nl www.valkenswaard.nl Uw kenmerk Kenmerk 22001/37318

Nadere informatie

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen

PBS voor thuis: .. Agenda. Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen Jaargang 6: nummer 13 26-03-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 30 maart t/m 3 april Leerlingen t/m groep 2 vrij 06 april Pasen, alle leerlingen vrij 13 april Inloopochtend, 09.00 10.00

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Binnenkort krijgt uw groep een praktische verkeersles op het Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell. Om te zorgen dat uw leerlingen optimaal

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer

Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Wat iedere ouder moet weten over verkeersveiligheid Je kind in het verkeer Samen op pad Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Logisch dus, dat ouders hun kinderen graag zo snel mogelijk veilig verkeersgedrag

Nadere informatie

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017

Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Cursusoverzicht KBO-Brabant 2017 Inleiding In het kader van kennisoverdracht en educatie biedt KBO-Brabant verschillende cursussen, themadagen en workshops aan voor leden en kaderleden. In dit programmaoverzicht

Nadere informatie

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld

Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016. EHBO Rossum en EHBO Saasveld Programmaboekje EHBO-seizoen 2015-2016 EHBO Rossum en EHBO Saasveld In dit boekje: Bestuurssamenstelling EHBO Rossum Bestuurssamenstelling EHBO Saasveld Informatie over Jeugd EHBO Planning EHBO Rossum

Nadere informatie

Autorijden na uw zeventigste?

Autorijden na uw zeventigste? Autorijden na uw zeventigste? Uitleg over de verplichte keuring Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet blijven

Nadere informatie

Aanvraagformulier evenementen

Aanvraagformulier evenementen Aanvraagformulier evenementen Dit formulier dient volledig ingevuld en met de gevraagde bijlagen minimaal 8 weken voor het evenement te worden ingediend. Incomplete aanvragen en aanvragen die minder dan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1

L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. In de

Nadere informatie

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur

Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur Aanvraag structurele subsidie 2016 Amateurkunsten en Volkscultuur De ingevulde formulieren dienen volledig ingevuld teruggezonden te worden aan: Gemeente Venlo, afdeling Publieke Dienstverlening, Postbus

Nadere informatie

Goddard, José Geachte raad, geacht college,

Goddard, José Geachte raad, geacht college, Page 1 of 2 Goddard, José Van: rec_postbus Verzonden: vrijdag 6 mei 2011 14:09 Aan: rec_secoostzaan; rec_secwormerland; Griffie Oostzaan; Griffie Wormerland Onderwerp: FW: Laatste herinnering Symposium

Nadere informatie

Kent u nog andere AED-stichtingen die aan deze dag willen deelnemen? Stuur deze mail dan gerust door.

Kent u nog andere AED-stichtingen die aan deze dag willen deelnemen? Stuur deze mail dan gerust door. Zwolle, 18 augustus 2014 Geachte heer/mevrouw, Op zaterdag 25 oktober organiseert GHOR IJsselland een regionale AED-dag. Op deze dag geven we zoveel mogelijk inwoners van IJsselland de mogelijkheid om

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Een onderzoek naar het gebruik van de scootmobiel binnen de gemeente Venray en de verkeersveiligheid.

Onderzoeksrapport. Een onderzoek naar het gebruik van de scootmobiel binnen de gemeente Venray en de verkeersveiligheid. Onderzoeksrapport Een onderzoek naar het gebruik van de scootmobiel binnen de gemeente Venray en de verkeersveiligheid. 1 Onderzoeksrapport Een onderzoek naar het gebruik van de scootmobiel binnen de gemeente

Nadere informatie

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement

Stappenplan beweegevenement. Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Stappenplan beweegevenement Stappenplan voor het organiseren van een beweegevenement Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 STAP 1: VOORONDERZOEK 4 BEWEEGEVENEMENT MOTTO 4 DOELGROEPENKEUZES MAKEN 4

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011

Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Huishoudelijk Reglement (HR) van de KNV-EHBO, afdeling Eelde-Paterswolde, vastgesteld in de ALV van 27 oktober 2011 Inleiding Overeenkomstig de statuten (art. 19) kan de vereniging reglementen opstellen

Nadere informatie

Onderweg zonder bijwerkingen!

Onderweg zonder bijwerkingen! Onderweg zonder bijwerkingen! Verkeersdeelname ondanks ziekte of medicijngebruik Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven.

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

OPLEIDING TOT WKS-COACH

OPLEIDING TOT WKS-COACH AKS trainingen www.kleineschaars.com OPLEIDING TOT WKS-COACH Elk jaar starten we trainingen voor mensen die als WKS-coach in de eigen organisatie de taak krijgen om de implementatie van het model van Willem

Nadere informatie

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155

Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Secretariaat Gluckstraat 49 tel.06 4755.09.12 Rek.nr.: IBAN NL88 INGB 0000 66 17 22 Juni 20155 Voorjaarsreisje. Beste leden voor ons voorjaarsreisje op woensdag 24 Juni zijn nog plaatsen open,voor die

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013

Inhoud. Inleiding. Versie 22 juni 2013 Wandelen, goed voor elkaar! Handleiding inventarisatie toegankelijkheid wandelpaden Versie 22 juni 2013 Inhoud 1. Inleiding 2. De voorbereiding 3. Het inventarisatieformulier 4. Technische informatie 5.

Nadere informatie

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Gemeente Hof van Twente De Höfte 7 Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Nadere informatie

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee?

Jongerengemeenteraad 2011. Uw school doet toch ook weer mee? Jongerengemeenteraad 2011 Uw school doet toch ook weer mee? Pagina 1 Voorwoord Veel jongeren denken dat politiek alleen voor oudere mensen is. De gemeenteraad van Leidschendam- Voorburg wil daar verandering

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Onderzoek Wmo: Best. Rapport

Onderzoek Wmo: Best. Rapport Onderzoek Wmo: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar toegankelijkheid van de openbare ruimte, openbare gebouwen en het beweegaanbod voor Wmo cliënten in Best is uitgevoerd in november/december 2015

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Dementie in het verkeer

Dementie in het verkeer Dementie in het verkeer Hartelijk welkom Ruud Bredewoud arts Hoofd Medische Zaken CBR Eric Lakenman Verkeersadviseur Politie Tanja Zevenbergen Casemanager Dementie Geriant 23 september 2013 Dementie in

Nadere informatie