STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL. secretariaatsbeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL. secretariaatsbeheer"

Transcriptie

1 STUDIE 81 OPLEIDINGSPROFIEL secretariaatsbeheer

2 OPLEIDINGSPROFIEL optie medisch secretariaat studiegebied : handelswetenschappen & bedrijfskunde sector : handel-administratie opleiding : secretariaatsbeheer optie : medisch secretariaat Sectorcommissie hogeschoolonderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad D/1998/6356/20 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het opleidingsprofiel. De VLOR staat in voor een uniforme en toegankelijke lay-out.

3 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL M EDISCH S ECRETARIAAT I N H O U D HOOFDRUBRIEK 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opdracht Opdrachtgevers Opdracht Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 HOOFDRUBRIEK 2 3 SITUERING VAN DE OPTIE 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Visie Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Aanverwante studiegebieden, opleidingen, opties Diploma s en getuigschriften Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma s voor de optie Gelijkaardige opleidingen en diploma s in het buitenland Nederland Frankrijk Duitsland Groot-Brittanië Spanje Denemarken Finland Noorwegen Zweden Andere landen Opleidingsaanbod in Franstalig België Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingenaanbod in Vl Infrastructuur Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie Reële studieduur Inhoudelijke profilering van de opleiding in binnen- en buiten- 11 land 2.3 Verantwoording van de opleiding 12

4 I NHOUD OPLEIDINGSPROFIEL MEDISCH S ECRETARIAAT HOOFDRUBRIEK 3 13 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de opleiding De globale omschrijving van de optie Het beroepsgericht opleidingsprofiel Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen De concrete uitwerking van de vertaalslag Aanvullende gegevens met betrekking tot de optie Verhouding praktijk/theorie Aandeel stagetijd Relatieve opleidingsduur van de functionele gehelen Sleutelkwalificaties Frequentie van de sleutelkwalificaties voor alle basiscompetenties Sleutelkwalificaties per BC De kern van de opleidingsprofiel Essentie van de beroepsgerichte vorming Medisch secretariaat gevat tussen verpleegkunde en secretariaat- Talen Persoonsvorming 38 HOOFDRUBRIEK 4 39 DOELGROEPEN VAN HET AFGEWERKTE OPLEIDINGSPROFIEL HOOFDRUBRIEK 5 40 BIBLIOGRAFIE HOOFDRUBRIEK 6 41 MEDEWERKERS BIJLAGEN Bijlage 1 : Medisch secretaresse aan huis studeren: uitdaging of boerenbedrog? 42

5 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT 1 HOOFDRUBRIEK 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het opleidingsprofiel Opleidingsprofiel : secretariaatsbeheer Optie : medisch secretariaat Sectorcommissie : handel-administratie 1.2 Opdracht Opdrachtgevers Raad voor Hoger Onderwijs en Koepelcommissie Opleidingsprofielen Opdracht Een opleidingsprofiel maken voor de optie medisch secretariaat. 1.3 Ontwikkelingsproces Het opleidingsprofiel is gemaakt op basis van een beroepsprofiel dat volledig conform de DVO-handleiding van 1995 is opgesteld. Tussen 9 december 1996 en 24 april 1997 werd een ontwerp uitgewerkt door de aangestelde expert Lambert Vangronsveld. In samenspraak met de opdrachtgevers werd geen werkgroep samengesteld. Wel was er overleg en uitwisseling van informatie onder de experten van de opleiding secretariaatsbeheer. Een woord van dank gaat dan ook naar mevrouw Maggy Verniers (Zakelijk Vertalen en Tolken) en de heer Lucien Bollaert (Secretariaat-Talen). De sneuveltekst werd aan 50 personen bezorgd, zijnde de leden van de Sectorcommissie OP Handel-administratie, de onderwijsmensen die aan het beroepsprofiel hadden meegewerkt, (praktijk) lectoren, gastdocenten, enkele departementshoofden van de Vlaamse Hogescholen en aan twee medisch secretaressen die lid waren van het doorlichtingsteam Secretariaatsbeheer.

6 2 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Met de opmerkingen en suggesties werd rekening gehouden. Het ontwerpopleidingsprofiel kon door de hogescholen nog kritisch beoordeeld worden in een ruimere vergadering, conferentie genaamd. Het ontwerpopleidingsprofiel vormde de basis voor de discussie die moest leiden tot een verfijning van het document. De output van de conferentie was een voorlopig opleidingsprofiel. Binnen een termijn van 30 dagen, tellend vanaf de datum van de conferentie, kon elke hogeschool dit voorlopig rapport nog eens schriftelijk amenderen. Deze schriftelijke amendementen werden besproken in de sectorcommissie, die het opleidingsprofiel finaliseerde. In een laatste fase brengt de Raad voor het Hoger Onderwijs een gemotiveerd advies uit aan de Vlaamse minister van Onderwijs. 1.4 Legitimatie Het opleidingsprofiel wordt gelegitimeerd door de Raad voor het Hoger Onderwijs.

7 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT 3 HOOFDRUBRIEK 2 SITUERING VAN DE OPTIE 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Het beroepsprofiel bevat volgende beroepenclusters en beroepen voor de sector: Beroepencluster medische administratie medisch secretaris(-esse) medisch receptionist(e) hospitaalsecretaris(-esse) in een psychiatrisch ziekenhuis afdelingssecretaris(-esse) binnen een algemeen ziekenhuis registratieassistent(e) secretaris(-esse) o.a. in mutualiteit, brandweerdienst, interbedrijfsgeneeskundige dienst opsteller of griffier in de 2 rijkspsychiatrische ziekenhuizen en parastatale instellingen departementssecretaris(-esse) van faculteiten biologie, biochemie, farmacie, geneeskunde, natuurkunde Beroepencluster commerciële functies verkoopvertegenwoordiger (medisch softwarepakketten) Quality Assurance Technical Auditor Clinical Research medisch vertegenwoordiger (farmaceutische producten) assistent-manager medisch-commerciële toeleveringsbedrijven zelfstandig medisch secretaresse dossierbeheerder ongevallenverzekeringen, arbeidsongevallen en hospitalisatie Beroepencluster administratie directieassistent(e), ook meertalige directieassistent(e) of directiesecretaris(esse) genaamd afdelingssecretaris(-esse) secretaris(-esse) privé-secretaris(-esse) receptionist(e) administratieve medewerker personal assistant Beroepencluster middle management internationaal coördinator import/export/internationale handel

8 4 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Naast de vermelde beroepen bereidt de opleiding ook voor op een veelheid van functies die niet rechtstreeks aan een beroepsomschrijving gelinkt kunnen worden, maar die de kennis en vaardigheden vereisen die eigen zijn aan het profiel van de afgestudeerde medisch secretariaat. Situeren we de optie ten aanzien van de Europese structuur van de opleidingsniveaus, zoals bepaald in artikel 2, lid 2 van het Besluit van de Europese Raad van 16 juli 1985 inzake de vergelijkbaarheid van getuigschriften tussen lidstaten van de Europese Gemeenschap, dan is het zonder meer duidelijk dat de opleiding zich orienteert naar het niveau 4 en 5. Uitgaande van de criteria verantwoordelijkheid, complexiteit en transfer, kunnen immers de volgende vaststellingen gedaan worden : Er is een grote autonomie en verantwoordelijkheid bij de uit te voeren taken. De beroepsactiviteit vereist het voortdurend inspelen op nieuwe situaties en het bedenken van nieuwe oplossingsprocedures. De beroepsoefenaars beschikken niet alleen over beroepsspecifieke vaardigheden (zoals kennis van medische terminologie), maar ook over vaardigheden die in meerdere beroepen en functies toepasbaar zijn (zoals sociaal-communicatieve vaardigheden, talenkennis, vaardigheden op het gebied van informatieverwerking...). Vanzelfsprekend betekent dit niet dat elke pas afgestudeerde meteen via niveau 4 in de maatschappij instroomt. De ervaring leert echter dat na enkele jaren de maatschappelijke erkenning op dit niveau op een realistische wijze gebeurd is Geraadpleegde beroepsprofielen Het opleidingsprofiel is opgemaakt op basis van één beroepsprofiel, nl. het beroepsprofiel secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat. Dit BP wordt geacht een beschrijving te zijn van volgende beroepen: medisch secretaris(-esse) medisch receptionist(-e) hospitaalsecretaris(-esse) afdelingssecretaris(-esse) registratieassistent(-e) secretaris(-esse) zelfstandig medisch secretaris(-esse) assistent-manager medisch- commerciële toeleveringsbedrijven en departementssecretaris(-esse) Binnen de gezondheidsinstellingen en profitbedrijven bestaan er sporadisch functieprofielen, die sterk individueel zijn en moeilijk veralgemeend kunnen worden. Buitenlandse profielen zijn niet beschikbaar Visie In de gezondheidssector onderscheidt men medische, paramedische, verpleegkundige en verzorgende beroepen. Binnen deze professies gelden duidelijke regels voor wat betreft de toegelaten handelingen. Naast deze zorgverstrekkers vindt men ook de managementfuncties.

9 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT 5 Binnen deze laatste categorie neemt de medisch secretaris(-esse) een centrale positie in. Enerzijds begrijpt hij/zij het medisch aspect van wat er gebeurt, anderzijds heeft hij/zij de nodige kennis en vaardigheden om een correcte invulling te geven aan de taken die van hem/haar verwacht worden op het vlak van bestuursassistentie. Hij/zij is de aangewezen persoon om in de intra- en extra-murale gezondheidssector het gehele secretariaatswerk zelfstandig uit te voeren. Hij/zij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor een optimaal functioneren van het (medisch) secretariaat, zodat in alle werkomstandigheden precies en efficiënt gewerkt kan worden. Hij/zij is een belangrijke schakel tussen de patiënt/cliënt en de gezondheidswerker en bepaalt alzo mee het imago van de werkgever. 2.2 Gegevens uit de onderwijswereld Studiegebied, opleidingen en opties Bron : Decreet betreffende de hogescholen, 13 juli 1994, bijlage I Studiegebied : Handelswetenschappen en Bedrijfskunde beroepencluster medische administratie stemt overeen met de opleiding secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat beroepencluster commerciële functies stemt overeen met de opleiding secretariaatsbeheer, opties medisch secretariaat, zakelijk vertalen en tolken en secretariaat-talen beroepencluster administratie stemt overeen met de opleiding secretariaatsbeheer, opties secretariaat-talen, medisch secretariaat en zakelijk vertalen en tolken beroepencluster Middle Management stemt overeen met de opleiding secretariaatsbeheer, optie zakelijk vertalen en tolken Aanverwante studiegebieden, opleidingen en opties Binnen het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde ressorteren nog volgende opleidingen van één cyclus, die als verwant kunnen beschouwd worden: alle opties van de basisopleiding bedrijfsbeheer basisopleiding toegepaste informatica alle opties van de basisopleiding communicatiebeheer Er is geen interferentie tussen deze opleidingsprofielen en het voorliggende rapport. De verwantschap met deze opleidingen heeft wel tot gevolg dat ook afgestudeerden van de optie medisch secretariaat hun weg in het bedrijfsleven hebben kunnen vinden. Er is eveneens een zekere betrokkenheid met de basisopleiding verpleegkunde binnen het studiegebied gezondheidszorg. Op deze trekken van overeenkomst wordt in punt dieper ingegaan. De sterkste verbondenheid is er uiteraard met de andere opties in de basisopleiding secretariaatsbeheer, nl. secretariaat-talen en zakelijk vertalen en tolken. Deze laatste opties zijn niet gericht op de sociale dienstverlening t.o.v. patiënten of cliënten, en leggen veel minder de nadruk op het secretariaatswerk en veel meer op de productieve taalvaardigheid in de moedertaal en de drie vreemde talen. De zakelijk verta(a)l(st)ers en tolken kunnen instromen via het administratief en/of secretariaatswerk, maar krijgen al vlug andere taken waarin hun actieve meertaligheid, vertaal en/of taalvaardigheid in het bedrijf aangesproken worden.

10 6 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Diploma's en getuigschriften Voor de drie opties in de basisopleiding secretariaatsbeheer wordt de graad van gegradueerde in secretariaatsbeheer verleend. Ook de hoger vermelde verwante opleidingen van één cyclus verlenen de graad van gegradueerde, resp. in bedrijfsbeheer, in communicatiebeheer en in toegepaste informatica. Wat de basisopleiding verpleegkunde betreft, wordt per optie het diploma gespecificeerd. Momenteel is er in België één privé-school die de opleiding medisch secretariaat aanbiedt: Institut Supérieur pour les Carrières Auxiliaires de la Médicine te Brussel. De opleiding wordt hier anders ingekleurd studieduur bedraagt 2 jaar hoger inschrijvingsgeld geen erkend diploma langere stageperiodes (in het eerste jaar één maand en in het tweede jaar vier maanden) Daarnaast worden niet-erkende getuigschriften uitgereikt door instellingen die de opleiding aanbieden via schriftelijk afstandsonderwijs. Op deze problematiek wordt elders dieper ingegaan Recente evoluties in het aantal uitgereikte diploma's voor de optie Onderstaande twee tabellen geven het totaal aantal uitgereikte diploma's op het einde van de vermelde academiejaren in de optie medisch secretariaat. De aantallen werden uitgesplitst per provincie, per inrichtende macht en per geslacht. Deze jaarlijkse informatie is te vinden in de statistische jaarboeken van het Vlaams Onderwijs, Afdeling Informatie en Documentatie. Een * betekent dat deze gegevens niet beschikbaar zijn of gecorrigeerd dienen te worden Aantal diploma's medisch secretariaat per provincie Antwerpen Academiejaar Vlaams- Brabant West- Vlaanderen Oost- Vlaanderen Limburg Totaal m v m v m v m v m v m v Totaal * * 1 35 * * - 7* * * * * * *

11 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Aantal diploma's medisch secretariaat uitgereikt per inrichtende macht ARGO Academiejaar Privaatrechterlijk Provincie Algemeen totaal m v m v m v m v Totaal * * * * * * * * * * 1 142* 143* Gelijkaardige opleidingen en diploma's in het buitenland Nederland De optie medisch secretariaat wordt nergens door een hogeschool ingericht, maar kan vergeleken worden met een optie van middelbaar onderwijs in België. Het is mogelijk via dag- of avondonderwijs, alsook via een schriftelijke opleiding. De studieduur is afhankelijk van het instituut, maar bedraagt gemiddeld 1 jaar. Sommige instellingen vragen ook dat de kandidaten eerst de cursus directiesecretaris(-esse) volgen van het instituut zelf, vooraleer ze met medisch secretariaat mogen starten. In Nederland bestaat een waaier van beroepen, die men in verband kan brengen met de beroepencluster medische administratie: doktersassistent(-e) afdelingssecretaris(-esse) medewerker medische administratie medische receptioniste-telefoniste tandartsenassistent(-e) fysiotherapie-assistent(-e) medisch informatiekundige Frankrijk Hier bestaat de optie onder de naam secrétaire médico-sociale. Hoewel er geen staatsdiploma bestaat, is een geschikte vorming aanbevolen, zoals deze van het Croix-Rouge Française. De Rode Kruisscholen volgen allemaal hetzelfde basisprogramma van 2200 uren en bestaan al 46 jaar. Deze tweejarige opleiding kan men volgen op 9 verschillende locaties. Een jury beslist over de toelating en maakt een wachtlijst op, omdat er jaarlijks maar 30 à 35 cursisten per plaats kunnen deelnemen. De kosten variëren tussen en BEF. Het niveau is te vergelijken met Nederland, zijnde een aanvullende opleiding na het middelbaar onderwijs.

12 8 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Duitsland In dit land bestaan er heel wat aanverwante studies: Sekretärin im Gesundheitswezen, Arztsekretärin, Medizinische Fachschreibkraft, Kaufmännische Fortbildung für kaufmännisches Personal im medizinischen Bereich, Rezeptionsfachkraft für Arztpraxen en Medizinischer Dokumentarin. De medische documentarist(-e) volgt gedurende 3 jaar voltijds onderwijs, waardoor er veel gelijkenissen zijn met Vlaanderen. Inhoudelijk zijn er verschillen tussen de deelstaten Groot-Brittannië Op 45 plaatsen kan men in dit land, na een studie van 2 jaar, een erkend diploma krijgen dat nagenoeg gelijkaardig is met het diploma in Vlaanderen. Alleen de benoemingen van de getuigschriften lopen sterk uiteen: Diploma in Medical Secretarial Studies, Certificate in Medical Reception Studies, College Diploma in Medical Secreterial Studies, Medical Legal and European Options for Secretarial Courses, Diploma Administration with Medical Shorthand. De student(e) die de opleiding wil volgen, moet eerst een cursus EHBO gevolgd hebben. Men kan zich opwerken tot het hoofd van een medisch secretariaat, maar daarvoor moet er een bijkomende opleiding inzake management en financiewezen gevolgd worden. Deze opleiding, georganiseerd door de beroepsvereniging AMSPAR, kan ofwel in 12 of in 18 maanden voltooid worden, naargelang de keuze van de persoon in opleiding Spanje Medisch Secretariaat kan gevolgd worden aan de faculteit Medicijnen van de universiteiten van Madrid, Barcelona, Ovieda en Sevilla. De college-uren variëren van 20 tot 50 uren, waardoor er geen academische waarde mag gehecht worden aan het diploma Denemarken Eerst krijgt de student(e) een basisopleiding van 2 jaar met opleidingsonderdelen zoals Deens, Engels, één vreemde taal naar keuze, economie, tekstverwerking en sociologie. De studies worden verder gezet met een stageperiode van twee jaren, afgewisseld met korte beroepsgerichte cursussen zoals anatomie, fysiologie, sociale wetgeving, recht, neurologie, en psychiatrie. Na deze opleiding van 4 jaar moet de student(e) een scriptie maken en verdedigen. Het docentenkorps bestaat hoofdzakelijk uit medisch secretaressen/secretarissen en parttime geneesheren Finland Afgestudeerden van de afdeling Handelswetenschappen van het hoger middelbaar onderwijs kunnen het diploma Health Service Secretaries na 1 jaar studie bekomen. Deze korte opleiding richt zich vooral naar dactylografie, medische terminologie en organisatie van het medisch secretariaat. Het leren assisteren van geneesheren en andere zorgverstrekkers behoort ook tot het curriculum.

13 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Noorwegen De opleiding Medisink sekretaer wordt georganiseerd door 5 hogescholen. Vanaf september 1997 zal een volledig nieuw programma aangeboden worden, waarvan de inhoud heden nog niet gekend is Zweden Na het behalen van het diploma van hoger middelbaar onderwijs, moet men nog 1 jaar verder studeren voor het diploma van medisch secretariaat. Vooral medische en organisatorische vakken worden er gegeven Andere landen In Ierland, Zwitserland, Luxemburg, Italië en Portugal bestaat de opleiding tot medisch secretaris(-esse) niet Opleidingsaanbod in Franstalig België Op het vlak van de inhoudelijke profilering van de optie Medisch Secretariaat in Wallonië en Brussel kunnen geen wetenschappelijke onderbouwde uitspraken gedaan worden. Een systematische en inhoudelijke vergelijking tussen de gelijkaardige opties en de afgeleverde diploma's in Vlaamstalig en Franstalig België moet nog aangevat worden. Zes instellingen leveren officieel erkende diploma's af : Institut d' Enseignement Supérieur Pédagogique, Paramédical et Economique de la Communauté française te Huy E.C.S.S.A.C. te Luik Institut d' Enseignement Supérieur Catholique te Montignies-Sur-Sambre Centre d' Enseignement Supérieur Economique, Paramédical et Technique te Tournai Institut d' Enseignement Supérieur Pédagogique, Paramédical et Economi-que de la Communauté française de Belgique te Verviers Institut Supérieur Economique de Secrétariat te Brussel Op basis van de lessentabellen kunnen volgende veralgemeningen worden getrokken : In alle hogescholen wordt nog stenografie onderwezen, dit in tegenstelling met Vlaanderen. Er wordt minder nadruk gelegd op de talenkennis. Duits is niet opgenomen in het curriculum, behalve in Doornik en Luik, waar de keuze dan nog dient gemaakt te worden tussen Duits, Spaans of Italiaans. Met uitzondering van Montignies-sur-Sambre worden in alle hogescholen enkele contacturen uitgetrokken voor biologie en/of biochemie. De stagetijd (on the job) bedraagt minimaal 14% van de globale opleidingsduur, wat merkelijk meer is dan in Vlaanderen.

14 10 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT Geografische spreiding van de beroepsactiviteiten in Vlaanderen Afgestudeerden van de optie medisch secretariaat zijn niet gebonden aan de Vlaamse arbeidsmarkt. Zij zijn voornamelijk terug te vinden in de administratie van de gezondheidszorg en aanverwante welzijnszorg, evenals in de administratie van de economisch en/of commerciële satellietbedrijven rond de gezondheidszorg. Meer gedetailleerde informatie is te vinden in de studie Regionale en sectorale analyse van de Vlaamse werkgelegenheid, periodiek uitgegeven door de Sociaal- Economische Raad van Vlaanderen Geografische spreiding van het opleidingsaanbod in Vlaanderen De opleiding Secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat, wordt in de volgende hogescholen aangeboden. provincie Antwerpen Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen hogeschool Karel de Grote Hogeschool Hogeschool van de Provincie Antwerpen Katholieke Hogeschool Kempen Provinciale Hogeschool Limburg Katholieke Hogeschool Sint-Lieven Mercator Hogeschool Provincie Oost-Vlaanderen Hogeschool Gent Katholieke Hogeschool Leuven Hogeschool West-Vlaanderen te Brugge, Kortrijk en Oostende Enkel deze Vlaamse onderwijsinstellingen leveren officieel erkende diploma's af. Daarnaast heb je ook nog nepcursussen, waarvoor meer uitleg te vinden is in bijlage Infrastructuur Uit de jaarverslagen van de opleidingsdoorlichting secretariaatsbeheer blijken, behalve leslokalen, volgende faciliteiten voor te komen : informaticalokalen, talenpractica, anatomielokaal en een mediatheek met raadpleging van CD-ROM en geautomatiseerde catalogi. Gezien het belang van tekstverwerking en toegepaste informatica in de opleiding zijn computerlokalen een must. De mogelijkheid tot vrij gebruik van deze lokalen door de student(e) buiten lesverband en monitoraat is sterk aan te bevelen. Het gebruik van de talenpractica is efficiënt voor het Nederlands en de moderne vreemde talen. Telefoonapparatuur mag hierbij niet ontbreken. Het is wenselijk dat in de mediatheek ook stille ruimtes ingericht worden met PC's aangesloten op Internet. Videobanden met medische en psychologische onderwerpen kunnen een belangrijke didactische ondersteuning betekenen Kwantitatieve beschrijving van het totaal aantal studenten in de optie In het Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs zijn voor het academiejaar volgende gegevens terug te vinden. 1ste studiejaar 2de studiejaar 3de studiejaar Totaal aantal studenten m v T m V T m v T m v T

15 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT 11 Aan enkele hogescholen die de optie medisch secretariaat aanbieden, is het eerste jaar van de basisopleiding Secretariaatsbeheer gemeenschappelijk. De opsplitsing in opties gebeurt pas in het tweede jaar. Het totaalcijfer 239 in het eerste jaar zal dan ook wel hoger liggen Kwantitatieve beschrijving van de eerstejaarsstudenten van de optie volgens SO-vooropleiding en ervaring met hoger onderwijs Op 1 februari 1996 werden de volgende gegevens m.b.t. de vooropleiding van de 239 eerstejaarsstudenten in de optie medisch secretariaat geregistreerd. Gevolgde onderwijsvorm in de SO-opleiding algemeen : 93 beroeps : 28 buitenlands : 1 kunst secundair : 1 technisch : 116 Indeling in generatie- en niet-generatiestudenten generatiestudent : 146 niet-generatiestudent : 93 Onderwijsniveau in het voorgaande jaar van de 146 generatiestudenten gewoon secundair : 141 HOBU 1 andere : 4 Onderwijsniveau in het voorgaande jaar van de 93 niet-generatiestudenten universitair onderwijs : 13 HOBU : 77 gewoon secundair : 1 andere : 2 Wat het geslacht betreft, blijkt duidelijk dat de overgrote meerderheid van de studenten tot het vrouwelijk geslacht behoort Reële studieduur De Statistische jaarboeken van het Vlaams Onderwijs kunnen geen beeld geven van de reële studieduur. Bovendien vallen de gegevens over de studieduur onder de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de studenten t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens (B.S , gewijzigd bij Wet van ) Inhoudelijke profilering van de optie in binnen- en buitenland In werd een summiere vergelijking gemaakt met opleidingen en diploma's in het buitenland. Op het vlak van inhoudelijke profilering van de opleiding kunnen geen wetenschappelijke uitspraken gedaan worden. Op Europees vlak is er weinig of geen transparantie.

16 12 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT 2.3 Verantwoording van de optie Het belang van de gezondheidssector neemt steeds toe door de ontwikkeling van de preventieve gezondheidszorg, de veroudering van de bevolking, de ontwikkelingen binnen de arbeidsgeneeskunde, het toenemend belang van verzekerbaarheid, wettelijk verplicht binnen de ziekenfondsen en aanvullend privé. De optie medisch secretariaat is de oplossing voor de nood aan specialisten in het medisch-sociaal secretariaatsmanagement. Voor 1963 bestonden er geen medisch secretarissen(-essen). Toen werden deze vervangen door mensen die het beroep leerden door de uitoefening ervan gedurende een aantal jaren. Maar sinds het ontstaan van de optie werd het nut van deze opleiding aangetoond. Medisch secretarissen(-essen) werden van toen af een onmisbare schakel in het geheel van de gezondheidszorg.

17 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT 13 HOOFDRUBRIEK 3 HET OPLEIDINGSPROFIEL 3.1 De exacte benaming van de optie De exacte benaming van de basisopleiding is secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat. De opleiding omvat één cyclus en ressorteert onder het studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde. Zij wordt aangeboden in het hoger onderwijs buiten de universiteit. De afgestudeerde ontvangt het diploma en de graad van gegradueerde in het secretariaatsbeheer, optie medisch secretariaat. 3.2 De globale omschrijving van de optie De optie tracht de studenten zo polyvalent mogelijk op te leiden, tot deskundigen in het administratief beheer, meer specifiek van de medische, verpleegkundige en sociale gegevens, met voldoende communicatieve vaardigheden om binnen de gezondheidszorg plaats te nemen tegenover de patiënten. De studie van de medische deelgebieden en de bijbehorende sociale administratieve taken, wordt aangevuld met registratietechnieken waar de studenten op een professionele manier leren medische en financiële gegevens op te tekenen en te ordenen. Daarnaast moet de studie de administratie aanleren binnen de medisch-sociale sector : RIZIV-nomenclatuur, ziekenfondsenadministratie, sociale zekerheid... De studenten moeten een grondige opleiding krijgen in de medische terminologie, zoals die gebruikt wordt bij het verwerken van gegevens m.b.t. de anatomie en fysiologie, de pathologie en farmacologie en de medische technologie. In de taalcursussen wordt de studenten inzicht bijgebracht in de diverse taalverwerkingsaspecten en communicatieve vaardigheden, om hun soepelheid in de omgang, hun organisatietalent en hun initiatiefname op peil te houden, aan te passen en eventueel te intensifiëren. Naast de talenkennis zorgt de optie voor praktijkervaring met tekstverwerking en andere informatietoepassingen. Efficiënte dactylografische vaardigheden en het inzichtelijk en probleemoplossend kunnen gebruiken van geïntegreerde software bieden de studenten de vereiste basisvaardigheden om de toekomstige secretariële taken naar behoren te kunnen vervullen en de verworven kennis over te dragen naar andere technologische en geïnformatiseerde hulpmiddelen. De studenten leren niet alleen de apparatuur te beheersen, maar ook hoe een medisch secretariaat te organiseren. Er wordt getracht hen vertrouwd te maken met een aantal praktische technieken van de secretariaatsfunctie. Men wil ook reeds verworven attitudes versterken die onmisbaar zijn in het medisch secretariaat door o.a. tijdbeheer, effectief samenwerken en patiëntenservice aan te kaarten. De studierichting legt eveneens klemtonen op de algemene taken van het directiesecretariaat, zodat de studenten ook in het bedrijfsleven een loopbaan kunnen opbouwen.

18 14 O PLEIDINGSPROFIEL MEDISCH SECRETARIAAT De contacten met medisch personeel, patiënten, directie, klanten en werknemers vereisen inzicht in recht, psychologie, sociologie, hygiëne en deontologie. De studenten leren hier gesprekken voeren, verantwoordelijkheid opnemen, discreet zijn, informatie geven, omgaan met mensen en daarbij de uiterste nauwkeurigheid betrachten: in hun toekomstig beroep hebben zij niet alleen met mensen maar ook met mensenlevens te maken. In de loop van de studies volgen de studenten ook stages, die hen een bijkomende troef geven, nl. de mogelijkheid om ervaring op te doen. 3.3 Het beroepsgericht opleidingsprofiel De beroepsgerichte component van het opleidingsprofiel is een vertaling van het beroepsprofiel van de medisch secretaris(-esse) ten behoeve van het onderwijs Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen In dit geval wordt het beroepsopleidingsprofiel afgeleid uit één BP. Er is hier dus sprake van een 1/1 relatie De concrete uitwerking van de vertaalslag De beroepsgerichte opleiding omvat 6 functionele gehelen, 18 onderdelen en 127 basiscompetenties. Teneinde overbodige overlappingen te vermijden, worden de beroepsspecifieke en algemeen ondersteunende kennis, de attitude en de contextgegevens per onderdeel vermeld. Met betrekking tot de kenniselementen worden tussen haakjes vier verwerkingsniveaus aangeduid. Niveau 1: weten Dit niveau kan worden omschreven door middel van werkwoorden van het type: reproduceren, bewust zijn, herinneren, registreren, opnoemen, aanduiden, benoemen en opsommen. Niveau 2: inzien Dit niveau kan worden omschreven door middel van werkwoorden van het type: begrijpen, verstaan, aantal aangeven, verband uitdrukken, bewijzen, voorbeelden geven, typeren, de essentie aangeven, omschrijven en met eigen woorden zeggen. Niveau 3: toepassen Dit niveau kan worden omschreven door middel van werkwoorden van het type: gevarieerd aanwenden, uitwerken, nieuwe middelen vinden, beoordelen, evalueren, produceren, vergelijken met en structureren.

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen

STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL. nautische wetenschappen STUDIE 86 OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen OPLEIDINGSPROFIEL nautische wetenschappen studiegebied : industriële wetenschappen & technologie basisopleiding : 1C nautische wetenschappen (opleiding

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. - LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder werkt onder leiding

Nadere informatie

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum

LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: LOKAAL DIENSTENCENTRUM LOKAAL DIENSTENCENTRUM Administratief medewerk(st)er dienstencentrum 1. Plaats in de organisatie De administratief

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure SECRETARIAAT-TALEN (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen iets

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Secretariaat-talen iets

Nadere informatie

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid.

Het ondersteunen en mee uitvoeren van de boekhouding alsook het voeren van een verantwoord aankoopbeleid. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: FINANCIELE DIENST FINANCIELE DIENST-ECONOMAAT econoom-boekhouder 1. Plaats in de organisatie De econoom-boekhouder rapporteert

Nadere informatie

Secretaresse. Context. Doel

Secretaresse. Context. Doel Secretaresse Doel Uitvoeren van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de leidinggevende en/of de medewerkers van de afdeling, zodanig dat deze in staat wordt/ worden gesteld de

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Secretariaat-Talen (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting TSO Secretariaat-Talen

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst..

FUNCTIEBESCHRIJVING. deskundige juridische aangelegenheden. De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd stafdienst.. FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: RANG: WEDDENSCHAAL: deskundige juridische aangelegenheden B Bv B1-B3 Plaats in het organogram De deskundige juridische aangelegenheden rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502

Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Functieprofiel: Secretaresse/Managementassistent Functiecode: 0502 Doel Plannen, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden op secretarieel en administratief gebied, ten behoeve van de leidinggevende en/of

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen

TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING. Professioneel Handelen TRAINING EN TOETSING BINNEN DE OPLEIDING 1 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Doelstellingen competenties Structuur en éénduidigheid Uniformiteit in formulering 2 LEERRESULTATEN EN COMPETENTIES Generieke competenties

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145)

BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) BEROEPSKWALIFICATIE (BK 0145) Hulpdeclarant (m/v) 1. GLOBAAL 1.1 Titel Hulpdeclarant (m/v) 1.2 Definitie De hulpdeclarant staat in voor het ondersteunen van alle douaneformaliteiten (het verzorgen van

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica

STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL. Automechanica STUDIE 153 OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica OPLEIDINGSPROFIEL Automechanica studiegebied : industriële wetenschappen en opleiding optie sector technologie : mechanica : automechanica : metaal-elektriciteit-kunststoffen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc

Coordinatie--erkenningscriteria--geneesheren-specialisten--Klinische-hematologie--BIJZONDERE-CRITERIA--MB-18-10- 2002.doc 18 OKTOBER 2002. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, houders van de bijzondere beroepstitel in de klinische hematologie, alsmede

Nadere informatie

financiële- en sociale dienst O.C.M.W.

financiële- en sociale dienst O.C.M.W. O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SECRETARIS-SECRETARIAAT SECRETARIAAT administratief medewerk(st)er financiële- en sociale dienst O.C.M.W. 1. Plaats in de organisatie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING VERZORGING /VERPLEGING. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM VERZORGING /VERPLEGING Verpleegkundige (gediplomeerd) 1. Plaats in de organisatie De verpleegkundige werkt onder

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: adviseur financiën en begroting WEDDENSCHAAL: A1a-A2a. Plaats in het organogram. Hoofddoel van de functie FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: adviseur financiën en begroting A Av A1a-A2a Plaats in het organogram De adviseur financiën en begroting rapporteert aan de financieel beheerder.

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde

Academiejaar 2008-2009. Programmagids. Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Academiejaar 2008-2009 Programmagids Verpleegkunde (PBA) 1eBa verpleegkunde Opleidingsonderdeel Groep Stp Semester Deeltijds (OO)Filosofie - ethiek - recht 7.0 2 (OA) Filosofie 2.0 2 1282008 2 6 Opleidingsonderdeel

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren

BRUSSEL t. Master in het tolken. Faculteit Letteren BRUSSEL t Master in het tolken Faculteit Letteren Welkom aan de KU Leuven, de grootste en oudste universiteit van België. Je kunt hier je studietraject verderzetten en verrijken, ook als je elders een

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management Uittreksel uit het visitatierapport Office management, 9 februari 2007 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Office management 1 Inleiding Voor iedere (groep van)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5

OCMW - LEDE. Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een. HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5 OCMW - LEDE Het OCMW van Lede zal overgaan tot de aanwerving in statutair dienstverband van een HOOFDVERPLEEGKUNDIGE (m/v) voltijds - niveau B4 B5 Om in aanmerking te komen moeten de kandidaten: de leeftijd

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING:

BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 5. RESULTAATGEBIEDEN EN TAAKOMSCHRIJVING: Provincie Antwerpen Arrondissement Antwerpen Gemeente ZANDHOVEN BEROEPSBRANDWEER - ONDERLUITENANT : FUNCTIEBESCHRIJVING 1. FUNCTIETITEL: Officier: onderluitenant 2. GLOBAAL DOEL VAN DE FUNCTIE: - de coördinatie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker SOCIAAL HUIS - OCMW MOORSLEDE Marktplaats 18A 8890 Moorslede Tel. 051 57 60 70 Fax. 051 78 00 05 Website: www. ocmwmoorslede.be info@ocmwmoorslede.be zoekt Administratief medewerker CONTRACTUEEL CONTRACT

Nadere informatie

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten

BASISONDERWIJS Leerlingen. HOGER ONDERWIJS Studenten. A Hoger beroepsonderwijs. B Hogescholen/universiteiten HOGER ONDERWIJS Studenten A Hoger beroepsonderwijs 1 cursisten HBO5 verpleegkunde (1) 3 inschrijvingen in de specifieke lerarenopleiding (1) 1 inschrijvingen naar finaliteit (1)(2) go vgo ogo Totaal cursisten

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf)

Functiebeschrijving. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan adjunct-diensthoofd (Welzijn / Kinderdagverblijf) Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: gegradueerd verpleegkundige Functionele loopbaan: BV1-BV3 Code: WL3PAG02 Sector: Welzijn Dienst: Kinderdagverblijf Subdienst: Doel van de entiteit De sector welzijn

Nadere informatie

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Blz. Blz. Deel 1. LEERLINGEN TABELLEN Deel 1. LEERLINGEN Hoofdstuk 1 : Algemeen overzicht van de schoolbevolking Onderwijs met volledig leerplan naar inrichtende macht... 33 Onderwijs met volledig leerplan naar provincie... 34 Onderwijs

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram

FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: toezichter gebouwen groen reiniging wegen NIVEAU: WEDDENSCHAAL: C1/C3. Plaats in het organogram FUNCTIEBESCHRIJVING FUNCTIE: NIVEAU: Rang: WEDDENSCHAAL: toezichter gebouwen groen reiniging wegen C Cv C1/C3 Plaats in het organogram De toezichter rapporteert aan zijn directe hiërarchisch verantwoordelijke

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl16 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde: Psychiatrie en Geestelijke gezondheidszorg GZ003 (ontwerp)

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl18 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing voor Gegradueerde/Bachelor Verpleegkunde of Vroedkunde: Algemene Verzorgingsinstellingen GZ 001

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

vrijstellingen office management 2013/2014

vrijstellingen office management 2013/2014 vrijstellingen office management 201/201 1 Office Management Bedrijfscommunicatie/1 () Toepassingen ICT/1 () Bedrijfseconomie/1 () Boekhouden & handelsdoc. (deel 1)/2 () Bedrijfscommunicatie/2 () Toepassingen

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden

Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Paritair leercomité 330 OPLEIDINGSPROGRAMMA LOGISTIEK ASSISTENT IN DE ZIEKENHUIZEN 12 maanden Toelichting: Op dit formulier worden de competenties hernomen die binnen de opleiding tot logistiek assistent

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd Burgerzaken. Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Coördinerenden Code: Afdeling: Burgerzaken Dienst: Burgerzaken Subdienst: Doel van de entiteit De dienst

Nadere informatie

O.C.M.W.- LOCHRISTI. 2. Functie -analyse 2.1. Doelstelling van de functie

O.C.M.W.- LOCHRISTI. 2. Functie -analyse 2.1. Doelstelling van de functie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: HUISHOUDELIJK EN TECHNISCH ONDERHOUD POETSDIENST poetsvrouw/man 1. Plaats in de organisatie De poetsvrouw/man werkt onder de leiding

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5

KWALITEITSSYSTEEM FUNCTIEOMSCHRIJVING. COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 4.8 juni 2011 COND. EL. - F.O. Medewerker Sociale Dienst Pagina 1 van 5 1. Doelstelling van de functie Verzekeren van het recht op hulp en maatschappelijke dienstverlening door bewoners en hun familie

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie

HOOFDSTUK I. - Criteria voor de opleiding en erkenning van de geneesheren-specialisten in de fysische geneeskunde en revalidatie VAS, afdeling Antwerpen 1 20 OKTOBER 2004. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit

Nadere informatie

Deskundige in animatie en activatie

Deskundige in animatie en activatie O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ANIMATIE Deskundige in animatie en activatie 1. Plaats in de organisatie De deskundige in animatie en activatie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure 7 Administratie (7de jaar BSO) Leerlingprofiel Je hebt het zesde jaar Administratie of Retail achter de rug. Je wil jouw kansen op de arbeidsmarkt vergroten en bovendien

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :...

Kennisname : Bibliotheekassistent dienstleider BENAMING VAN DE FUNCTIE : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Datum : Functionaris :... BENAMING VAN DE FUNCTIE : GRAAD : NIVEAU : FUNCTIONELE LOOPBAAN : Bibliotheekassistent dienstleider Deskundige B B1-B3 AFDELING : DIENST : Bibliotheek Bibliotheek Kennisname : Datum : Functionaris :...

Nadere informatie

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra.

De HZIV voert dit type opzoekingen ook uit voor zorgverstrekkers, voornamelijk voor grote ziekenhuiscentra. Aanvraag verzekerbaarheid in het buitenland Procedure voor de OCMW s HZIV Dienst Internationale Relaties (iri.enquete@hziv.be) www.hziv.be Inleiding De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Nadere informatie

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016

BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 BRUGOPLEIDING VERPLEEGKUNDE 2015-2016 INHOUD 04 Doel van de opleiding 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 13 Algemene informatie 16 Hoe te bereiken? VOORWOORD Het personeel en de studenten van de

Nadere informatie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie

Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische laboratoriumtechnologie Uittreksel uit het visitatierapport biomedische laboratoriumtechnologie voedings- en dieetkunde, 15 december 2008 Het domeinspecifieke referentiekader professioneel gerichte bacheloropleiding Biomedische

Nadere informatie

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE

BIJGEWERKTE COÖRDINATIE BIJGEWERKTE COÖRDINATIE 10 JULI 1990 - Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten(1)(2) HOOFDSTUK

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED BIBLIOTHEEK-, ARCHIEF- EN DOCUMENTATIEKUNDE Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO BD 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2008-147- Vlaams Parlement Vragen en Antwoorden Nr.2 November 2008 47 VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTERPRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO)

EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) 17.11.2010 NL Publicatieblad van de Europese Unie C 312 A/1 V (Adviezen) BESTUURLIJKE PROCEDURES EUROPEES BUREAU VOOR PERSONEELSSELECTIE (EPSO) AANKONDIGING VAN ALGEMEEN VERGELIJKEND ONDERZOEK EPSO/AST/111/10

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening

Schrijf voor kennisname, vul datum en naam in en plaats uw handtekening Functiebeschrijving Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Dienst: algemeen

Nadere informatie

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004

B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003. Academiejaar 2003-2004 B.S.T. Beperkte statistische telling van de studenten in het hoger onderwijs op 31 oktober 2003 Academiejaar 2003-2004 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap departement Onderwijs Inhoudsopgave Hoger onderwijs

Nadere informatie

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling

Officemanager. BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Officemanager BSO Struin Opvang in de natuur zoekt een Duizendpoot een Spin in het web voor onze administratieve afdeling Het betreft een bestaande functie die opnieuw ingericht gaat worden. Je bent verantwoordelijk

Nadere informatie

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad

Werkt onder leiding van een hoofdmaatschappelijk werker en rapporteert aan het comité sociale dienst en aan de raad 1. Functienaam: Algemeen maatschappelijk werk(st)er Niveau : B1 - B3 2. Relaties Intern: Collega s, hoofdmaatschappelijk werker, administratie sociale dienst, ontvanger, algemene administratie, secretaris,

Nadere informatie

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF

AANVRAAG TOT INSCHRIJVING OP HET TABLEAU VAN DE INTERNE BOEKHOUDERS BIBF PASFOTO (geen nietjes) Ik, ondergetekende: vraag in toepassing van artikel 52 ter van de Wet van 22 april 1999 mijn inschrijving op het tableau van de interne boekhouders, zoals bijgehouden door het Beroepsinstituut

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op:

Onderstaande studierichtingsfoto kan service verlenen in volgende contexten/het formuleren van antwoorden op: Leren in samenhang in de studierichting Kantoor bso: aanzet tot het uittekenen van leerlijnen, horizontale/verticale vak(groep)samenwerking, VOET, evaluatiebeleid, Scholen worden van langsom meer bevraagd

Nadere informatie

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere :

. De volledige administratieve opvolging van het project woondienst, klusjesdienst en naai- en strijkatelier project omvattende onder andere : LOCHRISTI O.C.M.W. FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING : Sociale Dienst DIENST : Sociale Dienst Functiebenaming : MAATSCHAPPELIJK WERK(ST)ER PROJECT WOONDIENST, KLUSJESDIENST EN NAAI- EN STRIJKATELIER 1. Plaats

Nadere informatie