P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement"

Transcriptie

1 P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

2 WELKOM IN ONS CENTRUM I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUDSTAFEL 1. CVO-IVORAN en de structuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap : 2. Het IVORAN-centrumteam : 3. CVO-IVORAN en het Agogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap II. STUDIEREGLEMENT 1. Toelatingsvoorwaarden 2. Opleidingsspecifieke toelatingsvoorwaarden: Nederlands als Tweede Taal (NT2) en Tweedekansonderwijs (TKO) 3. Inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen 4. Tarieven 5. Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld 6. Premies 7. Documenten voor Educatief verlof, kinderbijslag en vrijstelling van stempelcontrole 7.1 Educatief verlof 7.2 Kinderbijslag 7.3 Vrijstelling van stempelcontrole 7.4 Studietoelage 8. Aanwezigheid / afwezigheid CVO-IVORAN Centrumreglement p. 1

3 III. LEEFREGELS 1. Neutraliteit van het GO! 2. Afspraken 3. Preventie & bescherming en brandveiligheid: 4. Verzekering 5. Orde- en tuchtmaatregelen 5.1 Ordemaatregelen 5.2 Bewarende maatregel 5.3 Tuchtmaatregel IV. EVALUATIEREGLEMENT 1. Organisatie van de evaluatie & examenperiode 2. De examenvorm 3. Deelname aan de examens 4. Afwezigheid op / of stopzetting van de examens 5. Inhaalexamens 6. Vrijstellingen 7. De evaluatiecommissie 7.1 Samenstelling 7.2 Verantwoordelijkheid 7.3 Wijze van beraadslaging 7.4 Bekendmaking van de examenresultaten 7.5 Fraude 7.6 De ombudsdienst 7.7 Beroepsprocedure tegen de beslissing van de evaluatiecommissie V. KLACHTENPROCEDURE 1. De klachtenprocedure van het CVO 1.1 Welke klachten kan je indienen? 1.2 Waar kan je met een klacht terecht? 1.3 Hoe dien je een klacht in? CVO-IVORAN Centrumreglement p. 2

4 1.4 Waarop is de klachtenprocedure niet van toepassing? 1.5 Hoe verloopt de behandeling van een klacht? 2. De Vlaamse Ombudsdienst, AHOVOKS & andere diensten VI. TOT SLOT CVO-IVORAN Centrumreglement p. 3

5 Welkom in ons centrum! Beste cursist Welkom in ons centrum. Ik ben verheugd dat je kiest voor CVO-IVORAN. Al vele jaren werken wij eraan om voor jou een aangename leeromgeving te creëren. Onze lessen zijn geanimeerd, kwaliteitsvol en beantwoorden aan alle vereisten opgelegd door de Vlaamse overheid. Toch zoeken wij elke dag verbetering. Wij zijn een dynamische organisatie, maar organiseren is leven met afspraken. Al deze afspraken hebben wij verwerkt in een centrumreglement. Het is een leidraad voor leerkracht en cursist om te ontwikkelen in een harmonieus leerklimaat. Het reglement bevat naast afspraken ook informatie over het reilen en zeilen zielen in het centrum. Het is dan ook een lijvige uiteenzetting dat dient als naslagwerk. Indien je vragen hebt, aarzel niet om ons te contacteren. Naast de leerkrachten zijn er de secretariaatsmedewerkers en het directieteam. Het directieteam begeeft zich regelmatig op het terrein en is gemakkelijk aanspreekbaar. Uiteraard zijn er de gebruikelijke kanalen zoals of telefonisch (03/ ). Mij, de directeur, kan je bereiken via Beste cursist, ik wens je aangename lessen en hoop je vlug te ontmoeten. Met vriendelijke groet Erik Peeten CVO-IVORAN Centrumreglement p. 4

6 I. Algemene informatie Het centrumreglement van CVO-IVORAN werd opgesteld op 01/09/06 en het laatst gewijzigd op 08/11/2016. Het werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van scholengroep 1, inrichtende macht van dit CVO en wordt regelmatig geactualiseerd. Waar in deze tekst verwezen wordt naar de cursist, worden voor de minderjarige cursist in een aantal gevallen de personen bedoeld die deze cursist in feite of in rechte onder hun bewaring hebben. In CVO-IVORAN is elke cursist een VIP! 1. CVO-IVORAN en de structuur van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap : Het Centrum voor VolwassenenOnderwijs (CVO) IVORAN maakt deel uit van het Gemeenschapsonderwijs (GO! onderwijs) van de Vlaamse Gemeenschap. Het Bijzonder Decreet betreffende het Gemeenschapsonderwijs van 14 juli 1998 bepaalt dat het GO! onderwijs wordt geleid en beheerd vanuit 3 niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun bevoegdheden hebben. Op het lokale niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit: de directeur 3 leden verkozen door en uit het personeel; 2 gecoöpteerde leden uit de lokale sociale, economische en culturele milieus; 3 gekozenen door en uit de meerderjarige cursisten. Je vindt meer informatie over de schoolraad onder punt 2. Het IVORANcentrumteam. Directeur van CVO-IVORAN is Dhr. Erik Peeten. Hoofdzetel en secretariaat: P. Vandenhoudtstraat Kapellen Telefoon en Fax: (03) Website: Op het tussenniveau zijn er 27 scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door: een algemene vergadering een raad van bestuur een algemeen directeur CVO-IVORAN Centrumreglement p. 5

7 een college van directeurs CVO-IVORAN behoort tot scholengroep 1 Antwerpen. De raad van bestuur van de scholengroep treedt op als inrichtende macht van het CVO. Algemeen directeur van de scholengroep is dr. Koen DePryck. Algemeen secretariaat: Thonetlaan 106A 2050 Antwerpen Telefoon Fax Op het centrale niveau zijn de Raad van het Gemeenschapsonderwijs en de afgevaardigd bestuurder bevoegd. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai Brussel Telefoon: (02) Fax: (02) Website: Afgevaardigd bestuurder is mevr. Raymonda Verdyck. 2. Het IVORAN-centrumteam : De scholen van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap zijn democratisch. Informatie, coördinatie en medezeggenschap zijn fundamentele begrippen in de algemene beleidsvisie. Ook CVO-IVORAN hecht in haar organisatie en werking veel waarde aan inspraak en participatie. Ons volledig centrumteam bestaat uit: de directeur de adjunct-directeurs de vakcoördinatoren de trajectbegeleiders het onderwijzend personeel het administratief personeel Verder zijn er de volgende participatieorganen: De schoolraad: Deze raad is een inspraakorgaan dat overlegt met de directeur en advies geeft. Hij bestaat uit personeelsleden, meerderjarige cursisten en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus). De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. In het volwassenenonderwijs wordt de schoolraad verkozen voor een periode van 2 jaar. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 6

8 De agogische raad: Deze raad wordt verkozen door en uit het personeel. Het is een adviesorgaan bevoegd voor agogische aangelegenheden. Een goed uitgebouwde en actieve vakgroepwerking maakt systematisch overleg tussen de verschillende collega s uit eenzelfde vakgebied mogelijk. Het centrumteam werkt ook nauw samen met de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst. 3. CVO-IVORAN en het Agogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap CVO-IVORAN wil in de eerste plaats kwaliteitsonderwijs verstrekken. Verder streven wij er ook naar om cursisten optimale ontwikkelingskansen te bieden en ze te begeleiden tot positief denkende en kritische personen. Het agogisch project en onze onderwijsvisie en strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (PPGO!). Ook de beleidsvisie van het CVO is afgestemd op dit unieke project. Het PPGO! heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en de Rechten van het Kind. Het PPGO! streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele cursist. De integrale tekst ervan is terug te vinden op Ons agogisch project opteert voor een dynamisch mens- en maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding leggen wij de klemtoon én op de mens als individu én op de mens als gemeenschapswezen. Wij zijn er immers van overtuigd dat cursisten leren omgaan met de diversiteit binnen onze maatschappij minstens even belangrijk is als het verwerven van kennis. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 7

9 II. STUDIEREGLEMENT 1. Toelatingsvoorwaarden : 1. Om in te schrijven voor een cursus moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving: ofwel minimum 16 jaar bent; ofwel minimum 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt. 2. Om toegelaten te worden tot een aanvangsmodule of een losstaande module is geen voorkennis vereist. 3. Om toegelaten te worden tot een vervolgmodule moet je: geslaagd zijn in de voorgaande modules, ofwel; beschikken over voldoende geachte attesten, certificaten of getuigschriften, ofwel; de nodige beroepservaring kunnen bewijzen, ofwel; slagen in een toelatingsproef of niveautest; een vrijstelling aanvragen. De directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. 4. De toelatingsproef of niveautest is gratis en wordt bij voorkeur voor de inschrijving en in ieder geval vóór er 1/3 van de lestijd verstreken is, afgelegd. Deze proef gaat na of je over de kennis en vaardigheden beschikt die vereist zijn om de module in kwestie aan te vangen. Meer informatie over wat de toelatingsproeven of niveautesten voor de verschillende opleidingen precies inhouden, is te verkrijgen via het secretariaat of kan nagelezen worden op de IVORAN-website. 5. Je levert het bewijs te beschikken over de Belgische nationaliteit of te voldoen aan de bepalingen van het wettig verblijf. 6. Aan een cursist die uitgesloten werd, kan het CVO ook de twee daaropvolgende schooljaren een inschrijving weigeren (zie ook verder onder "Orde- en tuchtmaatregelen"). 2. Opleidingsspecifieke toelatingsvoorwaarden: 2.1 Nederlands als Tweede Taal (NT2) De organisatie en coördinatie van de intake, testing en doorverwijzing van cursisten die voor inschrijving niet beschikken over een studiebewijs NT2 gebeurt door het Agentschap voor Integratie en Inburgering (AII). Als je een opleiding NT2 wenst te volgen, wordt je leertraject in samenspraak vastgelegd (voor of bij aanvang van de opleiding). Hierbij wordt rekening gehouden met jouw startcompetenties en jouw eindperspectief en, in voorkomend geval, met de vragen van de doorverwijzende instantie. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 8

10 Tot de opleidingen Nederlands tweede taal van het studiegebied NT2 kunnen ook 12- tot 16-jarige leerlingen uit het voltijds secundair onderwijs toegelaten worden. Als je tot deze groep behoort, gelden de volgende specifieke toelatingsvoorwaarden: je neemt op vrijwillige basis deel; je volgt de opleiding buiten de lesuren van de school voor secundair onderwijs; de school voor secundair onderwijs levert aan jou een attest af waarin ten minste volgende elementen zijn opgenomen: - een omschrijving van je taalachterstand in functie van de opleiding die je in het secundair onderwijs volgt; - de contactgegevens van de persoon die door de school voor secundair onderwijs wordt aangeduid voor de opvolging van de modules of de opleiding waarvoor je binnen het centrum bent ingeschreven. Dit attest wordt bij inschrijving toegevoegd aan je cursistendossier in het organiserende Centrum voor Volwassenenonderwijs. Indien nodig contacteren wij vanuit het centrum de contactpersoon van de school voor secundair onderwijs, bijvoorbeeld bij vroegtijdige stopzetting of bij stagnerende leervorderingen. 2.2 Tweedekansonderwijs (TKO) Om in te schrijven in het Tweedekansonderwijs moet je minstens 18 jaar zijn. Voor een intake gesprek, bv. over eventuele vrijstellingen, neem je contact op met de trajectbegeleiding TKO via 3. Inschrijvingen, wijzigingen en annuleringen : 1. Als je je voor een cursus wenst in te schrijven, bied je je aan op het secretariaat. Ben je jonger dan 18 jaar, dan ben je vergezeld door één van je ouders. 2. De inschrijving voor een cursus is pas geldig nadat aan alle inschrijvingsvoorwaarden is voldaan. Je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden; Je verstrekt bij inschrijving de correcte gegevens en overhandigt een geldig identiteitsbewijs. Indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, dien je een bewijs van wettig verblijf voor te leggen. Je legt de nodige attesten en/of diploma s voor (een kopie volstaat), je hebt een vrijstellingsdossier of je slaagt in een toelatingsproef of niveautest. Je betaalt het inschrijvingsgeld en (voor de cursussen auto en lassen) het verschuldigde bedrag voor de grondstoffen. Ben je vrijgesteld van inschrijvingsgeld of kan je genieten van een verminderd tarief, dan leg je, op het ogenblik van de inschrijving, het officiële document voor waaruit dit recht blijkt. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 9

11 Je verklaart je akkoord met het centrumreglement en het agogisch project van het centrum. Je ontvangt het inschrijvingsformulier, ondertekend door een verantwoordelijke. Je controleert of alle gegevens op het inschrijvingsformulier correct zijn. Je moet dit formulier, dat geldt als betalingsbewijs, kunnen voorleggen tijdens de eerste les en indien hier expliciet om wordt gevraagd ook op een later tijdstip in de loop van het hele schooljaar. 3. Wat breng je mee bij de inschrijving? een geldig identiteitsbewijs; een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt; de getuigschriften en attesten die vroeger werden behaald; kwitanties van betalingen van inschrijvingsgeld of andere bewijsstukken ter staving van de vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld; eventueel: vrijstellingsdossier; eventueel: een aanvraag voor educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma s, certificaten, deelcertificaten, getuigschriften of attesten kunnen afleveren. 4. Voor elke cursus is er een maximum aantal toegelaten cursisten. Indien een cursus volzet is, kan het centrum een wachtlijst aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor inschrijvingen in de opleidingen van het studiegebied Nederlands tweede taal. In deze opleidingen hebben volgende doelgroepen voorrang bij inschrijving indien zich een capaciteitstekort voordoet: Cursisten die een inburgeringscontract ondertekend hebben met het onthaalbureau; Cursisten die gevat zijn door het inwerkingsbeleid, zoals geregeld in het decreet van 4 juni 2003 betreffende het inwerkingsbeleid; Cursisten die bereidheid om Nederlands te leren moeten aantonen zoals bedoeld in het decreet van 15 juli 2007 houdende de Vlaamse Wooncode. 5. Wijziging van afdeling of klas kan gedurende de eerste twee lesmomenten van de cursus, wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en er nog vrije plaatsen zijn in de nieuwgekozen opleiding. Elke wijziging gebeurt in overleg met de directie en de betrokken docent(en) en moet gevolgd worden door een nieuwe inschrijving op het secretariaat. Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 10

12 6. Bij een geldige annulering kan het cursusgeld terugbetaald worden t.e.m. 1 werkdag vóór de aanvang van de cursus. Het is de directeur die oordeelt over de ontvankelijkheid van de vraag tot annulering. Om geldig te annuleren, bied je je aan op het secretariaat met het originele inschrijvingsformulier en met de documenten die de annulering staven. Bij een geldige annulering wordt op het cursusgeld wél een bedrag van 13 ingehouden voor administratiekosten. 7. Indien een cursus door de school is afgelast, wordt het cursusgeld volledig terugbetaald na het overhandigen van het originele inschrijvingsformulier. Het cursusgeld is eveneens volledig terugvorderbaar wanneer je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef of niveautest. 8. Bij het tijdelijk opschorten van een cursus wegens overmacht (bv. door ziekte van de docent enz.) kan geen (gedeelte van het) cursusgeld teruggevraagd worden. 9. Het centrum kan weigeren om een cursist die definitief uitgesloten werd, het volgende en het daaropvolgende schooljaar in te schrijven in het centrum. 4. Bijdrageregeling : 1. Het te betalen cursusgeld bestaat uit: Inschrijvingsgeld Behoudens wijzigingen opgelegd door de overheid, bedraagt het inschrijvingsgeld 1,50/lestijd (voor NT2 0,60/lestijd). Voor het onderdeel Aanvullende Algemene Vorming binnen het Tweedekansonderwijs betaal je geen inschrijvingsgeld. Het verminderde tarief bedraagt 0,30/lestijd. Het inschrijvingsgeld wordt volledig betaald bij inschrijving. Consulteer onze website voor het aantal lestijden van jouw module. Grondstoffen Voor de cursussen uit de studiegebieden automechanica en lassen wordt bovenop het inschrijvingsgeld een extra bedrag gevraagd voor de grondstoffen. Het volledige bedrag voor de grondstoffen betaal je eveneens bij inschrijving. De prijs van de grondstoffen kan je raadplegen op onze website. Voor de cursussen uit het studiegebied koken betaal je de kostprijs van de ingrediënten zelf. Cursusmateriaal Handboeken, cursussen en aangepaste veiligheidskledij (praktijklessen) betaal je bij inschrijving. Consulteer onze website voor de volledige prijslijst van het cursusmateriaal. 2. Betalingen gebeuren bij voorkeur met Bancontact of met opleidingscheques. Opleidingscheques kunnen tot maximum 2 maanden na het begin van een cursus aangevraagd worden Voor meer informatie CVO-IVORAN Centrumreglement p. 11

13 over opleidingscheques: kijk op 3. Je betaalt per semester een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per opleiding. Als je tijdens een semester verschillende opleidingen volgt, dan betaal je per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro. Het eerste semester loopt van 1 september tot en met 31 december en het tweede semester loopt van 1 januari tot en met 31 augustus. De plafonneringen zijn niet overdraagbaar naar een ander centrum. Het centrum moet jou bij inschrijving steeds een betalingsbewijs overhandigen. Daarmee kun je zelf aantonen dat je het plafond bereikt hebt. 5. Vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld : Je betaalt 0,00 (+cursusmateriaal) als je op het moment van inschrijving: asielzoeker bent; aanspraak kan maken op een leefloon of een inkomen verwerft via maatschappelijke dienstverlening; ten laste bent van een asielzoeker, iemand die aanspraak kan maken op een leefloon of een inkomen verwerft via het OCMW; een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende bent en nog geen recht hebt op een wachtuitkering; een inkomen verwerft uit een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en je inschrijft voor een opleiding in het kader van een door de VDAB erkend traject naar werk; een inburgeringscontract hebt ondertekend (max. 1 jaar oud), een inburgeringsattest hebt behaald of een EVC-attest (permanent geldig) kan voorleggen. Dit geldt enkel als je je inschrijft voor een cursus NT2 in richtgraad 1 of 2; AAV volgt binnen het Tweedekansonderwijs. Voor eventuele andere diplomagerichte opleidingen betaal je het normale tarief. Je op het moment van je inschrijving nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht (= maximum 15 jaar oud en nog geen twee jaar secundair onderwijs genoten of nog geen 16 jaar oud). Je attest mag niet ouder mag zijn dan 1 maand. Je betaalt 0,60 (+cursusmateriaal) als je: een cursus NT2 richtgraad 1 of 2 volgt en geen inburgeringscontract afsluit of geen inburgeringsattest of EVC-attest kan voorleggen; een cursus NT2 richtgraad 3 of 4 volgt. Je betaalt 0,30 (+cursusmateriaal) als je: een inkomen verwerft via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering (attest VDAB, RVA of syndicale organisatie, niet ouder dan één maand). Dit geldt voor alle opleidingen behalve NT2; op het moment van inschrijving in het bezit bent van één van volgende attesten: CVO-IVORAN Centrumreglement p. 12

14 1. Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een arbeidsongeschiktheid blijkt van ten minste 66%; 2. Een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten; 3. Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt; 4. Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen; 5. Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten; Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) 1. ten laste bent van iemand uit bovenstaande categorieën; gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt - in een CBE of in een CVO - gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in ons CVO. Deze vrijstelling wordt toegepast voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Een cursist die zich tijdens het betrokken schooljaar inschrijft voor verschillende modules wordt bij inschrijving voor elk van deze modules gedeeltelijk vrijgesteld van het inschrijvingsgeld. Als je op het moment van inschrijving niet in het bezit bent van een attest waarmee het recht op vermindering of vrijstelling van inschrijvingsgeld wordt gestaafd, betaal je de volledige prijs. Wanneer je het attest - binnen 1 maand na de inschrijving - alsnog indient op het secretariaat, storten wij het te veel betaalde bedrag terug. 6. Premies 1. Als je als cursist een eerste keer het diploma secundair onderwijs via het volwassenenonderwijs behaalt, wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor een opleiding hebt betaald. 2. Concreet betreft dit de terugbetaling van het inschrijvingsgeld van de diplomagerichte opleiding die je in combinatie met de opleiding Aanvullende Algemene Vorming hebt gevolgd om een diploma secundair onderwijs te behalen. 3. Bij CVO-IVORAN gaat het om de volgende opleidingen: in het studiegebied "Auto" : - Mecanicien personen- en lichte vrachtwagens 1 Er wordt wel vrijstelling verleend na 65 jaar indien je een attest hebt, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. Voor het attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt, is er enkel vrijstelling indien het attest werd aangevraagd voor de leeftijd van 65 jaar. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 13

15 in het studiegebied "Mechanica-elektriciteit" : - BMBE-lasser + MIG/MAG-lasser - BMBE-lasser + TIG-lasser - MIG/MAG-lasser + TIG-lasser Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat je betaald hebt, rekening houdend met de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan je hebt genoten. Om een premie te verkrijgen, moet je een aanvraagdossier indienen bij de afdeling Volwassenenonderwijs, 7 A, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel. Dit aanvraagdossier bestaat uit: een ingevuld aanvraagformulier (downloaden via een kopie van het behaalde diploma; de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Op de betalingsbewijzen moet het aantal lestijden van de gevolgde opleidingsonderdelen vermeld worden. In sommige studiegebieden zijn er modules die niet alleen deel uitmaken van een diplomagerichte opleiding, maar ook van andere opleidingen binnen datzelfde studiegebied. Dit zijn de zogenaamde gemeenschappelijke modules. In het geval je zo n gemeenschappelijke module hebt gevolgd in een andere opleiding, maar later de stap zet naar een diplomagerichte opleiding, dan kan je bij het aanvragen van de premie ook het originele bewijsstuk van het inschrijvingsgeld voor de gemeenschappelijke module, in rekening brengen. Je kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een premie aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op het diploma. De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs je ook over de betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald. 7. Documenten voor Educatief verlof, kinderbijslag en vrijstelling van stempelcontrole: Alle documenten die door het CVO moeten opgesteld of ingevuld worden (kinderbijslag, vrijstelling stempelcontrole, attest van inschrijving en/of regelmatige aanwezigheid, enz.), worden aan het secretariaat afgegeven. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 14

16 Indien mogelijk worden ze onmiddellijk ingevuld door een administratief medewerker. In andere gevallen kunnen de documenten op een later tijdstip afgehaald worden. 7.1 Educatief verlof Wanneer je een opleiding in een Centrum voor Volwassenenonderwijs volgt, heb je soms de mogelijkheid om extra verlof zonder loonverlies te krijgen. Je kan deze aanvullende vakantiedagen gebruiken om bijvoorbeeld de lessen te volgen of om thuis te studeren. Je werkgever ondervindt hiervan geen enkel financieel nadeel want deze dagen worden door de overheid aan hem terugbetaald. Het aantal uren verlof waar je recht op hebt verschilt en is afhankelijk van het feit of de opleidingsuren al dan niet samenvallen met je werkuren. Ook het feit of de opleiding voorbereidt op een knelpuntberoep of leidt tot een eerste diploma secundair onderwijs maakt een verschil. Alle info over het aantal uren verlof waar je recht op hebt vind je hier: Als je documenten voor educatief verlof wenst, meld je dit op het ogenblik van de inschrijving. Wanneer educatief verlof opnemen? Het educatief verlof moet opgenomen worden voor de einddatum van een cursus, vermeld op het inschrijvingsbewijs. Cursus stopzetten? Als je een cursus stopzet meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijg je een attest van de reeds gevolgde uren. Als je dit niet meldt ben je ongewettigd afwezig voor de rest van de cursus en word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Belangrijk! Informeer vooraf of je werkgever bereid is educatief verlof te verlenen m.a.w. hiertoe toestemming geeft. De nodige documenten worden op het moment van de inschrijving aangemaakt als je deze aanvraagt. Het bewijs van inschrijving (1 e document) moet bij de werkgever ingediend worden binnen de 14 dagen na de start van de cursus. Registratie van aanwezigheid De docent registreert je aanwezigheid in het softwarepakket van het centrum. Afwezigheid wettigen Voor educatief verlof moet elke afwezigheid gewettigd worden. Dit kan enkel omwille van: CVO-IVORAN Centrumreglement p. 15

17 ziekte van jezelf of een familielid dat onder hetzelfde dak woont, met een medisch attest; arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren bewezen door een verklaring van de werkgever; staking van het openbaar vervoer; uitzonderlijke weersomstandigheden; staking of ziekte leerkracht; sluiting onderwijsinstelling. Wettigingattesten worden zo spoedig mogelijk afgegeven op het secretariaat. Indien je meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Attest van nauwgezette aanwezigheid Dit attest wordt door het secretariaat opgesteld aan het einde van een cursus of een trimester. Het attest van nauwgezette aanwezigheid moet zo snel mogelijk aan de werkgever worden bezorgd. Meer info Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Dienst Verloven/Betaald Educatief verlof Ernest Blerotstraat Brussel Telefoon: Website: Kinderbijslag Indien je jonger bent dan 25 jaar en ten laste bent van één van de ouders, kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet het formulier P7 ( ingevuld worden. Dit formulier wordt normaal gezien naar je ouders gestuurd tijdens de maand september of oktober (op voorwaarde dat het schooljaar tevoren ook kinderbijslag werd getrokken en dat je je intussen niet inschreef als werkzoekende of in dienst trad bij een werkgever). Wanneer je ouders dit formulier niet ontvangen, kunnen zij dit aanvragen aan een kinderbijslagfonds. Om recht te hebben op kinderbijslag moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Alle vragen i.v.m. kinderbijslag kunnen gesteld worden aan het kinderbijslagfonds waarbij je ouders aangesloten zijn of aan: Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag Trierstraat Brussel Telefoon: 02/ Website: CVO-IVORAN Centrumreglement p. 16

18 7.3 Vrijstelling van stempelcontrole Bij het begin van een opleiding kan aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole gevraagd worden, om toestemming te verkrijgen om tijdens de dag les te volgen. Hiertoe moet je bij de RVA of bij de betalingsinstelling formulieren C 94A e C 98 aanvragen die het secretariaat van het CVO dienen te worden ingevuld. Deze formulieren kunnen ook gedownload worden op: _C94A_2_NL.pdf (C94A) (C98) Om recht te hebben op vrijstelling van stempelcontrole moet je minimum 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigde werkloos zijn, ingeschreven zijn voor minstens 20 lesuren per week gegeven vóór 17 uur en regelmatig aanwezig zijn. De RVA kan echter nog andere criteria aanwenden om een vrijstelling toe te staan of te weigeren. De vakorganisatie, de VDAB en de RVA kunnen hier meer informatie over geven. Formulier C 94A (aanvraag tot vrijstelling van stempelcontrole) wordt bij het begin van de opleiding ingevuld door de cursist en het centrum, en ingediend bij de RVA of de betalingsinstelling met een kopie van alle inschrijvingsfiches. Enkele weken later krijgt de cursist bericht van de RVA of de vrijstelling werd toegekend. Formulier C 98 (maandelijks attest van aanwezigheid) kan de laatste dag van elke maand op het cursistensecretariaat ingevuld worden. Het bevestigt de regelmatige aanwezigheid en moet zo snel mogelijk aan de RVA of de betalingsinstelling bezorgd worden samen met de witte stempelkaart, zodat de eventuele uitkering uitbetaald kan worden. Meer info vind je op Studietoelage Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij steeds tot een negatief resultaat leiden. 8. Aanwezigheid / afwezigheid : De aanwezigheden worden door de docent opgetekend bij aanvang van de les. I.v.m. verificatie van het Ministerie van Onderwijs dient elke afwezigheid schriftelijk gestaafd te worden. Om je de nieuwe leerstof en de vaardigheden van je opleiding goed eigen te maken, is het heel belangrijk dat je naar de les komt. Zo kan je nieuwe zaken optimaal opnemen en kan je docent jouw vorderingen opvolgen. Respecteer het begin- en einduur van de les. Als je meer dan 3 opeenvolgende lessen of CVO-IVORAN Centrumreglement p. 17

19 meer dan 20 % van de totale lestijd niet gemeld afwezig bent, kan je uit de registers worden geschrapt. Kan je door omstandigheden toch niet naar de les komen? Verwittig dan zo snel mogelijk je docent of het secretariaat. Dit mag je mondeling, schriftelijk of per sms doen. Ben je regelmatig afwezig, dan kan je uitgesloten worden van deelname aan de lessen of de examens. Kan je door omstandigheden niet op tijd in de les zijn of moet je de les vroeger verlaten? Verwittig ook dan zo snel mogelijk je docent of het secretariaat. Als je zonder geldige reden niet op tijd in de les aanwezig bent, kan je docent je de toegang tot de les weigeren tot aan de pauze. Dit betekent dat je dan ongewettigd afwezig bent. Het vroegtijdig verlaten van de les kan enkel om gegronde redenen en in overleg met de docent. Gebeurt dit regelmatig, dan kan je uitgesloten worden van deelname aan de lessen of de examens. Kan je door omstandigheden (overmacht, ziekte of professionele redenen) niet aanwezig zijn op het examen? Bespreek, indien mogelijk, de reden van je afwezigheid op voorhand met je docent. Als dit door overmacht niet kan, verwittig je de docent, het secretariaat of de directeur zo snel mogelijk na het examen. Je kan met je docent bespreken of een uitgesteld examen mogelijk is. Als je zonder te verwittigen afwezig bent, heb je geen recht op een uitgesteld examen en kan je niet slagen. Hoe kan je je afwezigheid wettigen? Vóór de les verwittig je je docent of het secretariaat mondeling of schriftelijk dat je niet naar de les kan komen. Je vermeldt daarbij de reden van je afwezigheid (ziekte, werk, sociale of familiale redenen, persoonlijke redenen, levensbeschouwelijke redenen, juridische of administratieve redenen of de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van het centrum door overmacht). Je bezorgt ons indien mogelijk een schriftelijke verantwoording (bv. een doktersbriefje of een attest van je werkgever). Indien je gebruik maakt van educatief verlof is een schriftelijke verantwoording altijd nodig. Je bezorgt je attest zo snel mogelijk aan je docent; als je meer dan 10 opeenvolgende kalenderdagen afwezig bent om medische redenen, bezorg je onmiddellijk een medisch attest aan het centrum. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 18

20 Omstandigheden die een afwezigheid verantwoorden: het centrum is door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk; medische redenen: je vraagt een schriftelijke verklaring van de behandelende arts. Indien geen arts werd geraadpleegd, volstaat een verklaring op eer. professionele redenen: je vraagt een schriftelijke verklaring van de werkgever. Als dit onmogelijk is (bv. zelfstandige of vrij beroep), volstaat een verklaring op eer sociale of familiale redenen. Enkele voorbeelden: ziekte, huwelijk, geboorte, overlijden, van familie of goede vrienden, verplichtingen n.a.v. de professionele activiteiten van de partner; activiteiten gerelateerd aan de school van een kind (oudercontact, informatieavond, ). persoonlijke redenen. levensbeschouwelijke redenen: cursisten krijgen de gelegenheid hun levensbeschouwelijke verplichtingen na te komen, ook als een feestdag niet officieel voorzien is in de schoolkalender. juridische of administratieve redenen. Afwezigheid en educatief verlof Bij cursisten die genieten van educatief verlof wordt elke niet-schriftelijk verantwoorde afwezigheid, zelfs van één lesuur, als ongewettigde afwezigheid beschouwd. De wettiging gebeurt met een officieel attest, bijvoorbeeld van een arts of de werkgever. Indien je per afrekenperiode meer dan 10% van het aantal lestijden ongewettigd afwezig was, word je gedurende minimum 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof (voor meer informatie: zie de IVORAN-website). Inburgeraars moeten 80% van de lestijd aanwezig zijn om recht te hebben op een inburgeringsattest. III. LEEFREGELS 1. Neutraliteit van het GO! In het CVO mag er alleen na toelating van de directeur worden geafficheerd. Het is eveneens verboden om zonder toestemming bijeenkomsten te houden, geld in te zamelen of publiciteit te maken. 2. Afspraken : 2.1 Overeenkomstig de wet op de privacy speelt CVO-IVORAN alleen persoonlijke gegevens door na toelating van de betrokkene. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 19

21 2.2 Laat je persoonlijke spullen en andere waardevolle voorwerpen nooit onbeheerd achter in de gangen of de lokalen om diefstal en beschadiging te voorkomen. Het CVO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van voorwerpen, voor diefstal of voor beschadigingen. Wie opzettelijk materieel beschadigt of ontvreemdt, zal dit moeten vergoeden. 2.3 Het kopiëren of wijzigen van software en ook het gebruik van onbekende of gekopieerde software op CVO-apparatuur is streng verboden. Buiten de lesuren is er geen toegang tot de PC-lokalen. 2.4 Het is absoluut verboden te roken in de gebouwen van alle campussen van het centrum. Roken kan je enkel na u. in de aangeduide open ruimte. Ook elektronische sigaretten vallen onder het rookverbod. Drugs zijn altijd verboden. 2.5 Het gebruik van alcoholhoudende dranken is niet toegestaan, behalve in de lessen Koken. 2.6 Het verbruiken van voedsel of drank, kan enkel in de daartoe bestemde zones. Blikjes en ander afval worden in de juiste container gegooid. 2.7 Het gebruik van een GSM tijdens de lessen moet beperkt worden tot noodoproepen en uitzonderlijke situaties. Bijzondere afspraken kunnen met de docent worden gemaakt. 2.8 Als je met de auto komt, mag je enkel op de voorziene ruimte parkeren. Er mag niet op de voorbehouden plaatsen of op het grasperk geparkeerd worden. Als je met de fiets komt, maak dan zo mogelijk gebruik van de fietsenstalling (in de hoofdzetel Kapellen op de speelplaats). Het CVO is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal. 2.9 Beeld- en geluidsopnames zijn in het centrum enkel toegelaten na uitdrukkelijke toestemming van de directeur Het centrum maakt in de loop van het schooljaar foto s, video- en televisieopnames van cursisten tijdens verschillende evenementen. Die gebruiken we voor onze website en we illustreren er onze publicaties mee. Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, geef je hiervoor toestemming. Je kan je bij het maken van beeldmateriaal steeds verzetten tegen het gebruik ervan in publicaties In het begin van een module stelt de docent een lijst op met zijn/haar contactgegevens en die van de cursisten. Deze gegevens mogen enkel gebruikt worden om informatie uit te wisselen die betrekking heeft op de lesactiviteiten (melden van afwezigheden, extra oefeningen, mee te brengen materiaal, ). In overeenstemming met de wet op de privacy mogen deze gegevens niet aan derden verstrekt worden Door je inschrijving geef je toestemming aan het centrum om je studiebewijzen te raadplegen in de Leer-en Ervaringsbewijzen Databank (LED). CVO-IVORAN Centrumreglement p. 20

22 3. Preventie & bescherming en brandveiligheid: 3.1 In CVO-IVORAN wordt de Wet op het Welzijn van strikt toegepast. Tijdens de praktijklessen is iedereen verplicht om de juiste en noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken. 3.2 Alle cursisten van de technische en de praktijkvakken moeten het veiligheidsreglement lezen, ondertekenen en stipt naleven. 3.3 Een set E.H.B.O. is beschikbaar in alle praktijklokalen en op het secretariaat. 3.4 Bij brandalarm zijn alle cursisten verplicht de lokalen te verlaten onder leiding van de leerkrachten, zich naar het aangegeven verzamelpunt te begeven en de instructies van het personeel stipt op te volgen. Enkele richtlijnen in geval van evacuatie: verlaat het lokaal met je docent; blijf samen; blijf kalm; verlaat het gebouw langs de dichtstbijzijnde trap of uitgang; keer nooit terug. 3.5 De preventie-adviseur van het CVO is dhr. Jacky Staessens of tel 03/ ). 4. Verzekering Je bent verzekerd voor lichamelijke schade bij een ongeval in alle gebouwen waar het CVO cursussen inricht. Je bent ook verzekerd op de weg van huis naar school en omgekeerd op voorwaarde dat je de kortste weg volgt en het ongeval binnen het normale tijdsgebruik valt. Ook tijdens door het CVO georganiseerde uitstappen ben je verzekerd. Je moet het ongeval samen met de namen van getuigen en verantwoordelijken voor het ongeval onmiddellijk en uiterlijk de volgende werkdag melden aan de directeur. De schoolverzekering komt maar tussen na terugbetaling van je medische kosten door je ziekenfonds of het RISIV. Cursisten die niet in orde zijn met hun ziekenfonds of het RISIV worden niet door de schoolverzekering gedekt. CVO-IVORAN is niet aansprakelijk wanneer hen iets overkomt. Concreet betekent dit dat deze cursisten zelf voor alle kosten moeten instaan. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 21

23 5. Orde- en tuchtmaatregelen : Een goede samenwerking tussen cursisten en personeel is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functionerend CVO. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan het CVO passende ordemaatregelen nemen. Als het gedrag van een cursist werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs, de goede werking van het centrum en/of de verwezenlijking van het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs in het gedrang brengt, kan de directeur een maatregel nemen. 5.1 Ordemaatregelen Volgende ordemaatregelen zijn mogelijk: Ordemaatregelen die zowel door de directeur als door de docenten kunnen worden genomen: een waarschuwing een vermaning tijdelijke verwijdering uit de les mondeling per brief tot het einde van de les Ordemaatregelen die enkel door de directeur kunnen worden genomen: een begeleidingsovereenkomst Dit gebeurt schriftelijk. Wanneer je herhaaldelijk in de fout gaat, krijg je een overeenkomst waarin omschreven wordt wat uitdrukkelijk van jou wordt verwacht en wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de bepalingen. De overeenkomst heeft een beperkte duur, wordt geregeld geëvalueerd en leidt uiteindelijk al dan niet tot het opstarten van de tuchtprocedure. Binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) na kennisname van de ordemaatregel heb je recht op overleg met de directeur. Tegen een ordemaatregel kan geen beroep aangetekend worden. 5.2 Bewarende maatregel De directeur kan je preventief schorsen als de feiten een dergelijke omvang aannemen dat men er zelfs aan denkt jou later definitief uit het centrum te verwijderen. De maatregel geldt zolang een tuchtonderzoek loopt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. De preventieve schorsing kan onmiddellijk uitwerking hebben en wordt aan jou ter kennis gebracht. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 22

24 5.3 Tuchtmaatregel De directeur of zijn afgevaardigde zal tuchtmaatregelen nemen als de ordemaatregelen geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijke slagen en verwondingen toebrengen, bedreigingen uiten, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen. Voor elke schorsing en uitsluiting geldt dat de tuchtmaatregel altijd in overeenstemming moet zijn met de ernst van de feiten Mogelijke tuchtmaatregelen zijn: Een tijdelijke uitsluiting uit een of meer cursussen. Afwezigheden wegens tijdelijke uitsluiting als tuchtmaatregel worden van rechtswege als gewettigd beschouwd. Een definitieve uitsluiting uit het CVO. De directeur spreekt deze maatregel uit na voorafgaand advies van de betrokken docenten. Een definitieve uitsluiting gaat onmiddellijk in na de schriftelijke kennisgeving van de maatregel aan jou tijdens het schooljaar en uiterlijk op 31 augustus. Als je uit het centrum verwijderd werd, kan je het volgende schooljaar én het daaropvolgende schooljaar geweigerd worden in het centrum. Dit geldt ook voor het centrum of de centra waar ons centrum mee samenwerkt, voor zover de controversiële handelingen zich in dat ander centrum/andere centra heeft/hebben voorgedaan Bij het nemen van een tuchtmaatregel worden in ieder geval de volgende regels gerespecteerd: De intentie tot een tuchtmaatregel wordt aan jou schriftelijk ter kennis gebracht; De tuchtmaatregel is in overeenstemming met de ernst van de feiten. Je wordt, eventueel bijgestaan door een vertrouwenspersoon, voorafgaandelijk uitgenodigd voor een gesprek over de problemen. Jij en je vertrouwenspersoon hebben het recht tot inzage van het tuchtdossier. In dit tuchtdossier wordt het advies van de betrokken leerkrachten opgenomen; De beslissing wordt gemotiveerd. Er wordt aangegeven waarom jouw gedrag werkelijk een gevaar vormt voor het ordentelijk verstrekken van onderwijs en/of de verwezenlijking van het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs in het gedrang brengt. Bij definitieve uitsluiting wordt schriftelijk verwezen naar de mogelijkheid tot beroep met overeenkomstige procedure; CVO-IVORAN Centrumreglement p. 23

25 Je wordt vóór het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing en van de ingangsdatum ervan. Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen Alleen tegen definitieve uitsluiting als tuchtmaatregel kan in beroep worden gegaan. Het beroep moet schriftelijk (dit houdt in: gedateerd en ondertekend; met omschrijving van het voorwerp van beroep en motivering van de ingeroepen bezwaren) worden ingediend bij de algemeen directeur uiterlijk binnen de drie dagen (zaterdag, zondag, wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend) nadat de maatregel werd meegedeeld. Het beroep kan best per aangetekend schrijven gebeuren. Zodoende kan bewezen worden dat het beroep tijdig ingediend werd. Het beroep schort de uitvoering van de beslissing tot de definitieve beslissing niet op Beroepscommissie: De algemeen directeur duidt de beroepscommissie aan en roept deze zo snel mogelijk samen. De beroepscommissie bestaat uit interne en externe leden. De voorzitter van de beroepscommissie wordt door de algemeen directeur aangeduid onder de externe leden. Elk lid is stemgerechtigd en onderworpen aan de discretieplicht. Bij stemming moet er tussen de interne en externe leden pariteit zijn. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de beroepscommissie doorslaggevend. De beroepscommissie hoort jou en de betrokken personen in kwestie. De behandeling van het beroep door de beroepscommissie leidt tot: - een gemotiveerde afwijzing van het beroep op grond van onontvankelijkheid wegens laattijdige indiening of het niet voldaan hebben aan de vormvereisten (gedateerd, ondertekend, met omschrijving van het voorwerp van beroep en de aanwezigheid van een motivering); - een bevestiging van de definitieve uitsluiting; - de vernietiging van de definitieve uitsluiting. De algemeen directeur zal de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend versturen uiterlijk 20 kalenderdagen volgend op het indienen van het beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift. Bij overschrijding van deze termijn wordt de omstreden definitieve uitsluiting van rechtswege vernietigd. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 24

26 Binnen het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap is er geen verder beroep meer mogelijk tegen de in beroep genomen beslissing Annulatieberoep Na uitputting van de hierboven beschreven beroepsprocedure kan je echter een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat je kennis nam van de beslissing van de beroepscommissie, in overeenstemming met Titel 1, Hoofdstuk 1 van het besluit van de Regent van 23 augustus De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee je het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden. IV. EVALUATIEREGLEMENT 1. Organisatie van de evaluatie & examenperiode : 1. CVO-IVORAN hanteert een systeem van gespreide en permanente evaluatie, wat betekent dat je geëvalueerd wordt in de loop van de cursus. Voor sommige cursussen is ook een eindproef voorzien of wordt een eindexamen ingericht. 2. De exacte data van de examens worden bepaald binnen het kader van de vakgroepwerking en bij de aanvang van de cursus door de docent bekendgemaakt. 3. De module wordt afgesloten met de bekendmaking van de resultaten. Deze bekendmaking vindt plaats op de jaarlijkse proclamatie of uiterlijk vóór de start van een volgende reeks modules binnen hetzelfde studiegebied. 4. De evaluatiecommissie kan in bijzondere gevallen en op vraag van de cursist of de docent een individuele wijziging van de evaluatiemodaliteiten toestaan. Deze worden in het dossier van de cursist opgenomen en schriftelijk aan de cursist meegedeeld. 5. Er worden geen herexamens ingericht. 2. De evaluatievorm : 1. De wijze van evalueren en de vorm van het examen worden bepaald door de directeur in samenspraak met de docenten en worden aan de cursisten meegedeeld door je docent. Hierbij wordt duidelijk vermeld: - in welke mate er bij de eindbeoordeling rekening wordt gehouden met permanente of gespreide evaluatie; - onder welke vorm het examen wordt afgenomen: schriftelijk, mondeling, een praktische proef of een combinatie van bovenstaande vormen. CVO-IVORAN Centrumreglement p. 25

27 Deze specifieke bepalingen per studiegebied zijn ook te raadplegen via de IVORAN-website. 2. De directeur kan op gemotiveerd verzoek een wijziging van de examenvorm toestaan. 3. Deelname aan de examens : 1. Als regelmatige cursist kan je aan het examen deelnemen als je: - regelmatige cursist bent; - voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals bepaald in het decreet van het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007; - je akkoord verklaard hebt met het centrumreglement en het agogisch project van het CVO; - het cursusgeld hebt betaald. 2. Als je langdurig of veelvuldig ongewettigd afwezig bent, kan je geschrapt worden als regelmatige cursist (zie ook hoger in het studiereglement onder "Aanwezigheid / afwezigheid"). Je bent dan verder uitgesloten van het examen. 3. Indien je meer dan 1/4 van de totale lestijd gewettigd afwezig bent, kan je nog wel deelnemen aan het examen. Omdat het gedeelte "permanente of gespreide evaluatie" in voorkomend geval onvoldoende gestoffeerd zal zijn, kan je geen attest ontvangen van het desbetreffende leerjaar of module. Het examen geldt enkel als (een deel van) de toelatingsproef voor een vervolgmodule. 4. Als je aan het examen wenst deel te nemen, moet je je op voorgeschreven dag, plaats en uur aanbieden. 5. Als je niet wenst deel te nemen aan het examen, deel je dit zo vlug mogelijk mee aan de betrokken docent. 4. Afwezigheid op of stopzetting van de examens : 1. Bij afwezigheid op of stopzetting van de examens moet je vóór de aanvang van het examen (en in geval van overmacht zo snel mogelijk na het examen) de directeur of de docent verwittigen. Als je zonder verwittigen afwezig blijft, word je als niet geslaagd beschouwd. 5. Inhaalexamens : 1. Alleen de directeur kan een cursist toestaan om binnen dezelfde examenperiode een examen af te leggen op een ander tijdstip dan vastgesteld in de examenregeling. 2. Als je meent recht te hebben op een inhaalexamen, vraag je dit via de docent aan de directeur. Je staaft je vraag tot inhaalexamen met een medisch attest of ander bewijsstuk. Geldige redenen voor afwezigheid op een examen zijn: - ziekte; - ander examen; CVO-IVORAN Centrumreglement p. 26

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement

P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T F Centrumreglement WWW.IVORAN.BE P. Vandenhoudtstraat 8, 2950 Kapellen T 03 605 40 78 - F 03 605 08 47 info@ivoran.be www.ivoran.be Centrumreglement 2016-2017 WELKOM IN ONS CENTRUM I. ALGEMENE INFORMATIE INHOUDSTAFEL 1.

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Centrumreglement* CVO*Brussel*

Centrumreglement* CVO*Brussel* Centrumreglement CVOBrussel Schooljaar2015 2016 Scholengroep Brussel Inhoud Welkominonscentrum...4 Deel1Algemeneinformatie...5 1 Centrumbestuur...6 2 Agogischproject...8 3 Onscentrum...9 3.1 Hetteam...9

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kan je indienen? Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school. Waar

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

1 Algemene klachtenprocedure

1 Algemene klachtenprocedure 1 Algemene klachtenprocedure Welke klachten kunnen ouders indienen? De klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van de school. Voor een beslissing

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o - - 11 In uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid wordt eer voor bepaalde opleidingen een medisch geschikheidsattest vereist. Deze opleidingen zijn opgenomen

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2015-2016 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Welkom in ons centrum! Beste cursist, Het doet ons ten zeerste genoegen dat u zich ingeschreven hebt in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT-CVO. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Schooljaar

Nadere informatie

Reglement NT2. Inhoud

Reglement NT2. Inhoud Inhoud Reglement NT2 1. Onze school a. Wie is wie? b. Waar kan je bij ons studeren? c. Wat kan je hier studeren? d. Wanneer is er les? e. Wanneer is er geen les? 2. Inschrijvingen a. Wanneer kan je inschrijven?

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016,

KTA,Liedekerke, 2015,8,2016, Schoolreglement KTALiedekerke 201582016 Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Willebroekkaai 36 1000 Brussel Inhoudsopgave 1. AANDACHTSPUNTEN...4 2. WELKOMINONZESCHOOL...5

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Distelvinklaan

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2015-2016 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Centrumreglement Schooljaar 2015-2016 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept

HOOFDSTUK 1: Voorstelling van het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord en agogisch concept CENTRUMREGLEMENT - EVALUATIEREGLEMENT Schooljaar 2015-2016 Voor het Centrum voor Basiseducatie Limburg Midden-Noord vzw Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 30 juni 2015. HOOFDSTUK 1: Voorstelling van

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs. Schooljaar

Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs. Schooljaar ! Model van centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2016-2017 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3 5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2016-2017 Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel 1 Algemene informatie... 6 1 Centrumbestuur... 7 2 Agogisch project... 8 3 Ons centrum... 9 3.1

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2008-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2016-2017 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be Centrumreglement CVO ISBO Schooljaar 2015-2016 WELKOM IN ONS CENTRUM Beste cursist Het doet ons

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Centrumreglement Schooljaar 2014-2015 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015 l CVO Janitor Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas centrumreglement Schooljaar 2014-2015 1 van 40 Welkom in CVO Janitor Beste cursist Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor CVO Janitor.

Nadere informatie

Volwassenenonderwijs Handelsschool

Volwassenenonderwijs Handelsschool Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement Volwassenenonderwijs Handelsschool Cursusjaar 2014-2015

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Administratieve software in onderwijsinstellingen: DAVINCI Studiedag privacybescherming in het onderwijs

Administratieve software in onderwijsinstellingen: DAVINCI Studiedag privacybescherming in het onderwijs Administratieve software in onderwijsinstellingen: DAVINCI Studiedag privacybescherming in het onderwijs DAVINCI Studiedag VVSG en OVSG 16/11/2017 Doelstellingen Gegevens verzamelen voor de financiering/subsidiering

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016

Encora. Algemeen centrumreglement 2015-2016 Encora Algemeen centrumreglement 2015-2016 1 Colofon Editie september 2015 Verantwoordelijke uitgever: Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur Stedelijk Onderwijs Lange Gasthuisstraat 15, 2000 Antwerpen Redactie:

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement

Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem. Ouderraad: huishoudelijk reglement Vrije Basisschool De Papaver Adegemdorp 16a 9991 Adegem Tel en fax 050/71.15.93 e-mail vbs.depapaver@telenet.be Hoofdstuk 1 Oprichting Ouderraad: huishoudelijk reglement Art.1. Art. 2. In uitvoering van

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016

Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2015-2016 1 Goede Afspraken 1.1 Roken en alcohol in het centrum

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2013 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016

Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016 Centrumreglement SCHOOLJAAR 2015-2016 Zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van Scholengroep 5 op 27 augustus 2015 INHOUDSOPGAVE WELKOM IN CVO CRESCENDO... 4 1 DEEL 1 ALGEMENE INFORMATIE... 5 1.1 CENTRUMBESTUUR...

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 Hoger beroepsonderwijs - HBO5 Beste cursist Wij zijn bijzonder verheugd je te mogen verwelkomen in één van de opleidingen van ons centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)! Ons

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2016-2017 Distelvinklaan

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL

CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL CENTRUM- EN EVALUATIEREGLEMENT CBE OPEN SCHOOL September 2014 Welkom bij Centrum voor Basiseducatie Open School Beste cursist, Met deze brochure willen we je op de hoogte brengen van een aantal belangrijke

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Schooljaar

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2

HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1. HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1. HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T HOOFDSTUK 1 Algemene Bepalingen... 1 HOOFDSTUK 2 Begrippen... 1 HOOFDSTUK 3 Organisatie van de lessen... 2 HOOFDSTUK 4 Inschrijving en financiële bijdrage...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen

Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Intern Centrumreglement HBO5 Antwerpen Aanvulling bij de gezamenlijke onderwijs- en examenregeling en evaluatiereglement opleidingen HBO5 2016-2017, semester 2. Inhoudstafel 1. Uitschrijving voor een module

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT

Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT BIJLAGE Bijlage nr. 1 Besluit houdende de goedkeuring van het examenreglement van CVO Elishout- COOVI CVO ELISHOUT COOVI EXAMENREGLEMENT Inhoudsopgave I. Inleiding II. De examenperioden III. De examenvorm

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs 2013-2014 Boomgaardstraat 56 2300 Turnhout Tel : +32 14 47 05 11 Fax: +32 14 47 05 12 Mailto: info@cvoturnhout.be Inhoud Welkom in ons centrum!... 5 Deel

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Schoolreglement Academie Hamme

Schoolreglement Academie Hamme Schoolreglement Academie Hamme Inschrijving Een inschrijving is pas definitief na ondertekening voor akkoord van het schoolreglement, het artistiek pedagogisch project en na betaling van het wettelijke

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 Secundair Volwassenenonderwijs Beste cursist Wij zijn bijzonder verheugd je te mogen verwelkomen in één van de opleidingen van ons centrum voor volwassenenonderwijs (CVO)! Ons

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool. Academiejaar 2009 2010

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool. Academiejaar 2009 2010 Centrumreglement Volwassenenonderwijs CVO PANTA RHEI de Avondschool Academiejaar 2009 2010 Pagina 1 van 44 Inhoudsopgave 1 Onze visie... 5 2 Onze organisatiestructuur... 5 2.1 ONS CENTRUM... 5 2.2 GO!

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015 2016 CVO COOVI E.GRYZONLAAN 1 1070 ANDERLECHT T 02 526 51 00 - F 02 526 51 01 cvo@coovi.be www.coovi.be Deel 1 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A EXAMENREGLEMENT CENTRAAL EXAMEN ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A Afdeling 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Dit examenreglement is van toepassing op het centraal examen voor energiedeskundigen

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Hoe schrijf ik in? 1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015

HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 _ HBO5 - Erasmus Onderwijs- examenregeling en evaluatiereglement 2014-2015 Erasmushogeschool Brussel CVO COOVI CVO Leuven Landen KTA Paramedisch Instituut Mechelen HBO5 - Erasmus onderwijs- en examenregeling

Nadere informatie

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem

Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Sint-Donatusinstituut Middenschool Bovenbouw Merchtem Ouderraad: huishoudelijk reglement Hoofdstuk 1 Oprichting Art. 1. In uitvoering van het Decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS TANERA Ledebaan 101 9300 Aalst Tel. 053/77.20.70 Fax: 053/78.45.05 E-mail: info@tanera.be website: www.tanera.be GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT

EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT EVALUATIE- EN EXAMENREGLEMENT SECUNDAIR VOLWASSENENONDERWIJS Schooljaar 2014-2015 Campus Handelsschool Keizersplan 19 9300 Aalst Tel: 053/70.89.45 of 053/70.89.56 Fax: 053/70.23.25 Campus Meuleschettestraat

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden:

Er zijn twee voorwaarden om als regelmatige leerling ingeschreven te kunnen worden: vzw Katholiek Secundair Onderwijs van de Zusters van de Voorzienigheid Ondernemingsnummer 0409-977428 INSTITUUT MARIA KONINGIN INSCHRIJVINGEN 1. Het inschrijvingsdecreet Wettelijke voorwaarden voor inschrijving

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie