Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013"

Transcriptie

1 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt; Hans Ebbers, (ambtelijk secretaris); Jacqueline ter Haar, (notulist). Afwezig met kennisgeving: Natalie Godin, (secretaris). 1. Opening vergadering en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering. Omdat wij al een intensieve studiemiddag achter de rug hebben streeft hij er naar om de vergadering uiterlijk uur te sluiten. Jacqueline ter Haar is voor de eerste keer aanwezig en zij zal notuleren. De aanwezigen stellen zich in het kort voor. 2. Mededelingen Hans Ebbers zal volgende maand voor de laatste keer deelnemen aan de vergadering van de WSW-raad. Rabea zal hem opvolgen en zij wil met hem een afspraak maken voor de overdracht. Mocht de agenda van Rabea het toestaan, dan zal Hans samen met haar naar de decembervergadering komen. De voorzitter vraagt aan Hans, of hij er aan wil denken, om nog het jaarverslag van de WSW-raad te maken voor Hij kan dit doen door het standaard jaarverslag aan te passen aan de behandelde zaken in Over het huidige formaat van het jaarverslag is men tevreden. Yvonne stelt voor om in het jaarverslag een foto van alle WSW-raadsleden in 2013 op te nemen. Het feit dat Jeroen niet op de foto wil, wordt gerespecteerd. Afgesproken wordt dat de man van Yvonne voor aanvang van de volgende vergadering de foto zal maken en dat hij in ruil daarvoor deel mag nemen aan de broodmaaltijd. In verband met de toekomstige inrichting van de arbeidsmarktregio s wil de FNV een 5- daagse cursus organiseren. Met als doel de raden alvast te scholen, om tegen die tijd de arbeidsmarktregio s goed te kunnen benaderen. Hiervoor heeft de FNV diverse Cliëntenraden uitgenodigd. Joop, Jeroen en Hans G. wilden graag aan die cursus deelnemen. Echter, Joop en Hans hebben te kennen gegeven alsnog af te zien van deelname. Hans vanwege privéomstandigheden. Ondanks dat het cursusgeld vrij hoog is (1.800, - euro per raad (maximaal 4 personen) voor 5 cursusdagen), zou dat budgettair 17 oktober

2 geen probleem zijn geweest. De voorzitter geeft aan dat er van de andere raden nog geen aanmeldingen bij de FNV binnen zijn gekomen en dat daarom de cursus voorlopig niet door zal gaan. Mocht er in de toekomst alsnog iets door de FNV met betrekking tot dit onderwerp georganiseerd worden, dan zal het opnieuw in de vergadering besproken worden. Hans G. vraagt of het geld dat wij nu niet voor deze cursus gebruiken, kunnen reserveren voor volgend jaar. De voorzitter maakt duidelijk dat wij ons budget voor dit jaar behoorlijk dreigen te overschrijden door de nabetaling voor de afgelopen 4 jaar. Bovendien is het budget van de WSW-raad voor 2014 al goedgekeurd en daarin is ook een redelijk bedrag voor opleiding opgenomen. De voorzitter wil daarom liever volgend jaar goed kijken, waaraan het opleidingsbudget besteedt zal worden. 3. Ingekomen en uitgaande post (bijlagen) Ingekomen mail/post: mail landelijke cliëntenraad betreffende misstanden werken met behoud van uitkering; concept beleidsplan Participatiewet van Gemeente EDE; Volgens Hans E. nodigt de Gemeente Ede de WSW-raad uit om haar mening te geven over de 3 concept beleidsplannen. Tegen de voorzitter en Yvonne is gezegd dat voor het concept beleidsplan Participatiewet de WWB-raad penvoerder is; voor concept beleidsplan Jeugd de Jongerenraad en concept beleidsplan AWBZ de WMO-raad. Deze stukken zijn voor de WSW-raad alleen ter informatie. Voor ons is wel van belang, hetgeen op de laatste bladzijde van het concept beleidsplan Participatiewet wordt aangegeven, dat de gemeente Ede de WSW-raad actief op afroep wil betrekken bij beschut werken. De voorzitter denkt dat wij dit goed zullen moeten bewaken. Hij merkt dat dit beleidsplan leeft bij de aanwezigen en er staan veel belangrijke veranderingen in. Hans G. geeft aan dat er enkele ontwikkelingen zijn, welke nu nog onder embargo staan, die hier ook een belangrijke rol bij kunnen gaan spelen. Er wordt daarom besloten, dit stuk op de agenda te zetten van de volgende vergadering. De voorzitter raadt iedereen aan om het concept beleidsplan Participatiewet voor de volgende bijeenkomst goed te lezen. concept beleidsplan jeugd van Gemeente EDE; concept beleidsplan AWBZ van Gemeente EDE; uitnodiging werkatelier adviesraden; De voorzitter heeft doorgegeven dat de WSW-raad helaas niet bij het Werkatelier van de adviesraden aanwezig kan zijn in verband met de studiemiddag en de aansluitende vergadering. Daarnaast heeft hij te kennen gegeven, dat wij openstaan voor overleg in de toekomst. Er is toegezegd, dat wij op de hoogte gehouden zullen worden van eventuele vervolg stappen van het Werkatelier Adviesraden. 4. Verslag 17 oktober 2013 Naar aanleiding van: Agendapunt 2; Hans E. heeft de 2 ontslagbrieven van de heren aan het Bestuur van Permar gegeven. De brieven zullen in de bestuursvergadering van 29 november aanstaande behandeld worden. De voorzitter zal een kopie krijgen van de beslissing, zodat er daarna zonodig nog op passende wijze afscheid van de heren genomen kan worden. 17 oktober

3 Agendapunt 7; Het digitale verslag dat Hans E. ons heeft toegestuurd, is van de presentatie over de Participatiewet van de vorige keer en de presentatie die hij vandaag had willen geven over beschut werken. De voorzitter merkt op dat de adressen en/of adressen van de deelnemers aan de WSW-raadsvergaderingen niet goed geregistreerd zijn, waardoor sommige mensen stukken niet ontvangen. Hij vraagt of Jacqueline het actualiseren van de adressenlijst op zich wil nemen. Agendapunt 4.a; Er zit geen actiepuntenlijst bij het verslag. Volgens de voorzitter zijn alle actiepunten, op 1 na, al hiervoor besproken. Hans E. zou een brief sturen naar het bestuur van Permar, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Hij wil eerst weten, wat de materie precies is, om het bestuur gericht aan te kunnen spreken. De voorzitter vertelt dat wij rond mei 2013 een ongevraagd advies hebben gestuurd naar het bestuur van Permar betreffende de mensen die nog op de wachtlijst staan bij de invoering van de Participatiewet. De WSW-raad maakt zich zorgen over dat de mensen van de wachtlijst geen voorkeursbehandeling zullen krijgen, wanneer de Participatiewet in werking treedt en dat zij dan weer een eeuwigheid zullen moeten wachten, voordat zij aan de beurt zijn. Zij zijn bang dat straks de mensen die makkelijk te bemiddelen zijn, voorrang zullen krijgen en mensen die dat niet zijn, heel lang zullen moeten wachten. Deze brief is door enkele leden van de WSW-raad opgesteld. Natalie heeft de brief vervolgens naar de voorzitter van het bestuur en Pieter van Lent (als aanspreekpunt) gestuurd. Tot op heden heeft de WSW-raad nog geen reactie gehad op de brief. Tekstueel: Er zijn geen tekstuele wijzigingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. Herbenoeming Yvonne van Geel Yvonne is dit jaar aftredend, maar zij is herkiesbaar. In de statuten staat dat er schriftelijk gestemd moet worden voor de herbenoeming. Hans G. wordt als stemcommissie aangewezen. De voorzitter en Hans E. mogen niet meestemmen. Hans G. maakt de uitslag bekend. Er mochten 8 stemmen uitgebracht worden en die zijn ook allemaal uitgebracht, hiervan waren 5 stemmen nee en 3 stemmen ja. Hiermee wordt de herbenoeming van Yvonne met meerderheid van stemmen afgewezen. De voorzitter en Yvonne zelf schrikken van deze uitslag. De vergadering wordt derhalve voor 5 minuten geschorst door de voorzitter. Na de schorsing zegt de voorzitter dat hij zich voor kan stellen, dat Yvonne graag de beweegredenen zou willen weten van de mensen die nee gestemd hebben. Het lijkt de voorzitter niet correct om in deze groep de beweegredenen te bespreken, maar hij hoopt dan ook, dat die mensen bereid zullen zijn om dat in een persoonlijk gesprek met Yvonne te doen. Yvonne zou dit erg op prijs stellen, omdat deze uitslag voor haar als een donderslag bij heldere hemel komt. Vooral ook omdat zij geen enkel signaal heeft ontvangen dat mensen problemen met haar hebben. De voorzitter dacht dat één van zijn sterke punten was, zijn voelhorentjes, maar hij heeft deze uitslag absoluut niet zien aankomen. Hij zal met enkele van de stemmers persoonlijk contact opnemen om hun beweegredenen te bespreken, zodat hij hier lering uit kan trekken en om er achter te komen, wat hier mis is gegaan. 17 oktober

4 6. Toekomst WSW-raad in het kader van de participatiewet De voorzitter verwacht dat de hierna volgende agendapunten hamerstukken zullen zijn. Er wordt daarom voor gekozen om dit agendapunt aan het eind van de vergadering aan de orde te stellen. 7. Jaarplan 2014 Yvonne heeft gisteravond het jaarplan naar iedereen digitaal gestuurd, in de veronderstelling dat iedereen al eerder kennis had genomen van het jaarplan. Echter, het blijkt dat niet iedereen het heeft kunnen lezen, daarom wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 8. Reorganisatie Permar WS (stand van zaken) Volgens Hans G. begint alles nu een beetje vorm te krijgen. Af en toe vinden er upgrades plaats. Maar er zijn ook praktische zaken, waar tegenaan wordt gelopen. De hoge case load van de werkcoaches en de grote instroom van 100 WSW-ers die daar in januari 2014 nog eens bij komen, is een grote punt van zorg. Vorige week heeft de OR enkele trainingsdagen gehad. De Algemeen Directeur van Permar WS is samen met Björn Wijman (Financieel Adviseur), Mandy Boekhorst (Hoofd Verkoop) en Robert Donath (begeleider van het hele proces) ook een middag hierbij aanwezig geweest. De OR heeft toen wel voor een aantal punten aandacht gevraagd. Er is helaas nog steeds geen Hoofd Participatiebedrijf benoemd. De 2 kandidaten die daarvoor waren, zijn afgevallen. Sinds kort is het nieuwe Hoofd Leer-/Werkbedrijf begonnen, Ivan Bouwman. Hij heeft onder andere gewerkt bij een woningcorporatie en Randstad. Dirk vult hierop aan, dat door de vele wisselingen van kwartiermakers en hoofden er weinig duidelijkheid en stabiliteit is naar de werkbegeleiders/projectleiders toe. De OR heeft bij de directie ervoor gepleit dat een afvaardiging van Industrie en Groen betrokken zou worden bij de selectieprocedure. Helaas is dat niet gebeurd. De voorzitter bedankt Hans, dat hij dit alles met de WSW-raad heeft willen delen, maar dat deze zaken op het bordje liggen van de OR. Hij wenst de OR daar veel wijsheid bij. 9. Participatiewet Toelichting over beschut werken door Hans Ebbers Omdat het niet lukt om een stabiele Internetverbinding tot stand te brengen, kan Hans E. helaas geen presentatie geven over beschut werken. Er wordt daarom beslist om de presentatie door te schuiven naar de vergadering van 12 december aanstaande. Hans heeft zijn presentatie al wel digitaal naar iedereen gestuurd; echter, deze is voor Yvonne en Jacqueline met spraak en in braille niet leesbaar. Hij heeft ook geprobeerd om van zijn presentatie een hand out te krijgen, maar hij heeft nog niets gehoord van degene aan wie hij daarom heeft gevraagd. 10. Wachtlijstbeheer Zoals al eerder is vermeld, zullen er in januari 2014 heel veel mensen van de wachtlijst instromen. De verwachting is dat er na 27 januari aanstaande nog maar maximaal 15 mensen op de wachtlijst zullen staan. Volgens Yvonne betekent dit dat er geen 40 uur meer aan mankracht beschikbaar hoeft te zijn voor wachtlijstbeheer, Aangezien haar collega (Mirjam Budding) wel kan, wat zij niet kan, zoals het lezen van handschriften, dingen opzoeken in documenten en het opbergen van dossiers, zal Mirjam 17 oktober

5 het hele wachtlijstbeheer op zich gaan nemen. Yvonne gaat daarom ander werk zoeken. Samen met haar werkcoach zal gekeken worden, of zij begeleidt kan gaan werken. 11. Externe contacten Frank heeft maandag een bijeenkomst gehad bij de gemeente Renkum. Die bijeenkomst was geen eye-opener. Aan de hand van zijn aantekeningen zal hij een samenvatting maken. De samenvatting zal hij naar de deelnemers van de WSW-raadsvergadering sturen. Yvonne en de voorzitter zijn naar een reguliere vergadering van de WWB-raad van de gemeente Ede geweest. Zij waren benieuwd, hoe de WWB-raad denkt over de Participatiewet en zij wilden horen of er aanknopingspunten zijn om in de toekomst samen te gaan werken. In dit kader hebben zij vorig jaar ook een vergadering bijgewoond van de WWB-raad van de gemeente Renkum. De WWB-raad van Ede hield zich echter tijdens deze vergadering nog niet echt bezig met de Participatiewet. De verschillende cliëntenraden in de gemeente Ede worden momenteel min of meer gedwongen samengevoegd tot één Burger Adviesraad (BAR). De adviesraad Wmo heeft zich hier helemaal van afgewend en de andere cliëntenraden zijn niet positief. Daar ging eigenlijk de hele vergadering over. Wel is aan het eind van de vergadering de intentie uitgesproken, dat als daar gelegenheid voor is, de WWB-raad graag wil samenwerken met de WSW-raad. Volgens de voorzitter heeft hun aanwezigheid bij de vergadering van de WWB-raad het ambtelijk apparaat wakkergeschut, waardoor wij ook nu al de concept beleidsplannen (die nog onder embargo staan) toegestuurd hebben gekregen. Bovendien hebben hij en Yvonne de toezegging gekregen dat wij, als wij dat willen, betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking daarvan. De FNV heeft een bijeenkomst in Lunteren georganiseerd met diverse lijsttrekkers van partijen uit de gemeenteraad van Ede. Er waren ook 2 wethouders aanwezig. Voor deze bijeenkomst zijn enkele stellingen geformuleerd, waarover de lijsttrekkers en de andere aanwezigen hun mening konden geven en waarover gediscussieerd kon worden. Dick en Joop zijn daar naar toe geweest. Er zijn wel interessante onderwerpen besproken. Jeroen zal het verslag van deze bijeenkomst naar de deelnemers van de WSW-raad sturen. Adrie geeft een opsomming van de huidige activiteiten van Mobility: - Morgen hebben 3 afgevaardigden van Mobility een gesprek met Jetta Klijnsma. - Mobility is bij diverse politieke partijen in de gemeenten aan het peilen, wat er in maart 2014 op papier komt te staan met betrekking tot de Participatiewet. - In december aanstaande heeft Mobility gesprekken met andere cliëntenraden, omdat zij wil uitbreiden. - Er wordt momenteel hard gewerkt aan de website van Mobility. De informatie die op de site staat, moet up-to-date zijn. Bovendien zullen de stukken die Mobility toegestuurd krijgt, voortaan eerst gecontroleerd worden. Pas als de stukken akkoord bevonden zijn, zullen zij op de site geplaatst worden. - Binnenkort zal een voorbeeldbrief naar (ex)-voorzitters van WSW-raden (die niet meer actief zijn) gestuurd worden. De (ex)-voorzitter kan die voorbeeldbrief op hun situatie aanpassen en hem vervolgens doorsturen naar de gemeente, waar hun WSW-bedrijf onder valt. De bedoeling hiervan is om te proberen bij die oude WSW-raden weer nieuw leven in te roepen. 17 oktober

6 Omdat Adrie afgevaardigde is van de WSW-raad van Permar bij Mobility, pleit Hans G. ervoor, dat Adrie zich bij activiteiten van Mobility vooral gaat richten op onze arbeidsmarktregio (35) en de Food Valley. De voorzitter zal een afspraak maken met de voorzitter van de WSW-raad van IW4, om de mogelijkheden van uitwisseling/samenwerking te bespreken. Hans G. wil hier graag bij betrokken worden. De OR van Permar denkt er ook over, om contact op te gaan nemen met de OR van IW4, omdat er al enige uitwisseling van werkzaamheden tussen IW4 en Permar plaatsvindt en omdat met het oog op de nieuwe arbeidsmarktregio samenwerking steeds belangrijker wordt. De OR heeft tijdens de trainingsdagen onder andere gesproken over samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties, waaronder ook met IW4. Hiervoor heeft de OR een SWOT-analyse gemaakt. Samenwerking met IW4 biedt diverse voordelen/kansen. 12. Praktische zaken a. Presentielijst; deze heeft iedereen ontvangen. b. Bespreekpunten voor volgend overleg: - Vaststellen vergaderschema WSW-raad De voorzitter stelt voor om ook in 2014 elke derde donderdag van de maand en op de zelfde tijd als in 2013 bij elkaar te komen. Er moet wel even gekeken worden, of dat een vergaderdatum niet op een feestdag valt. Het concept vergaderschema voor 2014 zal voor de komende vergadering opgestuurd worden. - Presentatie Wajong en beschut werken na beëindiging WSW, door Hans Ebbers. De voorzitter stelt voor om naast de ingekomen stukken alleen de hierboven staande 2 punten op de agenda te zetten van de volgende vergadering. Alle andere agendapunten worden doorgeschoven naar de vergadering in januari Hans heeft op deze manier voldoende tijd zijn presentatie te geven en om vragen te beantwoorden. Aan de deelnemers van de WSW-raadsvergadering wordt gevraagd alvast de tekst te lezen over Beschut werken, die Hans al heeft opgestuurd. 13. Toekomst WSW-raad in het kader van de participatiewet Op de actielijst van het bestuur van Permar staat het actiepunt: Evaluatie WSWraad. Hans E. moet als ambtelijk secretaris van de WSW-raad daarvoor een stuk schrijven. Hetgeen hij daarin op wil nemen, zijn zaken als: wat globaal de agendapunten zijn; hoe de WSW-raad functioneert; wat er wordt uitgewisseld; welke informatie komt er voorbij; in welke zin wordt er geadviseerd; hoe effectief zijn alle activiteiten. De meeste gemeenten voeren momenteel integraal beleid. Vanwege de 3 grote decentralisaties. Omdat de beleidsterreinen in elkaar grijpen, ligt het voor de hand dat je één partij hebt, waar men alle onderwerpen van het sociaal domein mee kan bespreken. Je ziet daarom steeds meer de tendens, om over te gaan naar één koepelorgaan bestaande uit de vertegenwoordigers van verschillende partners uit het sociale domein, zoals WMO-raad, cliëntenraad, WWB-raad, ouderenbond, enzovoort. Maar, omdat dan het gevaar bestaat dat zaken te globaal worden behandeld, zou ervoor gepleit kunnen worden, voor de verschillende aandachtsvelden commissies in te stellen. Volgens Hans E. zou de evaluatie van de WSW-raad van Permar ook een startpunt kunnen zijn, om samen met de andere raden te gaan oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking. De WSW- 17 oktober

7 raad heeft daar al een begin mee gemaakt door naar een vergadering van de WWBraad van de gemeente Ede te gaan en naar bijeenkomsten van raden van de gemeente Wageningen en Renkum. De voorzitter denkt dat het nu een goed moment is om te evalueren, want hoe ga je verder na de invoering van de Participatiewet? Maar, de WSW-raad wil graag dat Hans E. ook de volgende punten in zijn evaluatieschrijven mee zal nemen: het bestuur van Permar moet bij de evaluatie van de WSW-raad ook rekening houden met het feit dat het bestuur de WSW-raad in de afgelopen 1 ½ jaar absoluut niet gevoed heeft, omdat er niets te doen was op het gebied van de WSW; wanneer de WSW-raad advies uitbrengt, de voorzitter van de WSW-raad continue er achteraan moet zitten om ooit antwoord te krijgen van het bestuur; de WSW-raad dankzij haar inspanning de wethouders om tafel heeft gekregen naar wederzijdse tevredenheid. Hans E. geeft een opsomming van de hoofdonderwerpen die het ambtelijk overleg in het afgelopen jaar heeft voorbereid voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Permar: reorganisatie; jaarrekening; begroting; kwartaal rapportages. Dit zijn echter allemaal OR-aangelegenheden en geen zaken waarvoor de WSW-raad advies kan geven. Alleen over de evaluatie van de WSW-raad kan de WSW-raad haar mening/advies geven, zegt Hans E. De voorzitter geeft een voorbeeld. Het Ambtelijk Overleg heeft ooit beleidsregels opgesteld voor plaatsing van WSW-ers bij Permar. Helaas hebben deze beleidsregels nooit gewerkt. Twee jaar geleden heeft de WSW-raad bij de huidige directeur er op aangedrongen die regels weer tegen het licht te houden, omdat er knelpunten mee zijn. Helaas is daar geen gehoor aan gegeven. Hans E. verwacht dat de evaluatie in december 2013 of januari 2014 uiterlijk besproken zal worden. Hij zegt toe op korte termijn een voorstel naar het bestuur van Permar te zullen sturen, waarin hij in ieder geval de volgende punten op zal nemen: a. De WSW-raad heeft te kennen gegeven zelf een evaluatie uit te willen voeren, waarbij tweezijdig wordt gekeken. Er moet niet alleen gekeken worden naar wat de WSW-raad heeft gedaan, maar er moet ook gekeken worden, hoe het samenspel is geweest tussen Bestuur en WSW-raad. b. De WSW-raad staat ervoor open met andere organen in Food Valley verband van gedachte te wisselen over mogelijkheden om te komen tot vormen van cliëntparticipatie. Dit laatste heeft de WSW-raad al bij de gemeente Ede, Wageningen en Renkum te kennen gegeven. Hans E. maakt duidelijk dat ook de gemeenten al arbeidsmarktregio breed gaan denken en dat zij ook op die manier willen gaan werken. Voor de gemeenten is het daarom handig om één aanspreekpunt te hebben, omdat alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio het zelfde beleid zullen gaan voeren. In welke vorm dat 17 oktober

8 14. Rondvraag dan moet gaan gebeuren, daar zal tegen die tijd goed naar gekeken moeten worden. Hans G. vraagt of de studiemiddag van vandaag onder buitengewoon verlof valt. De voorzitter is vergeten dit kort te sluiten met de directeur. Hij heeft de studiemiddag gecombineerd met de vergadering, waar een vergoeding tegenover staat. Adrie mocht code 81 invullen. Geen van de aanwezigen komt hiermee in de problemen, dus laat de voorzitter het hierbij. 15. Sluiting Voordat de voorzitter de vergadering sluit, neemt hij nog even afscheid van Yvonne. Het is voor hem een erg grote verrassing dat hij nu afscheid moet gaan nemen van haar. In de afgelopen 4 jaar heeft hij Yvonne leren kennen als een zeer betrokken lid. Samen met haar is hij naar heel veel vergaderingen/bijeenkomsten geweest voor de WSW-raad. Hij is erg verbaasd dat er nu een einde is gekomen aan de samenwerking. Hij bedankt Yvonne voor, naar zijn mening, geweldige inbreng van de afgelopen 4 jaar. In de toekomst zullen wij haar gaan missen, denkt hij. Op een later moment zal hij nog op een passende wijze afscheid van haar nemen. Tenslotte bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid. 17 oktober

Verslag WWB-raad (vastgesteld)

Verslag WWB-raad (vastgesteld) Verslag WWB-raad (vastgesteld) Datum : 27 november 2013 Tijd : 19.30 21.30 uur Plaats : raadhuis Ede A 301 Aanwezig : mevrouw N. Abdi mevrouw E. Aerts (Gehandicaptenraad) de heer G. Bozkurt (Jongerenraad

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017

Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 Verordening Adviesraad Sociaal Domein Ten Boer 2017 De raad van de gemeente Ten Boer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 maart 2017 gelet op artikel 2.1.3, derde lid van de Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer.

Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van den Elzen, Kenny Essers, Hans van Geffen, Mariëtte Jansen, Hans van der Locht, Margriet Meijer. GMR Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad secretariaat: p/a D.Boeijen Kerkstraat 72A 5411 BC Zeeland gmr@kiemuden.nl Notulen van de GMR-vergadering van 12-05-2014 Aanwezig: Debbie Boeijen, Trudy van

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 september 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. J. Honselaar Mw. F. Troost Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr.

Nadere informatie

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom

MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI 2014 PLAATS: AMERSFOORT. Monique. Hans. Agnes, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn. Welkom MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 11 JUNI PLAATS: AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Agnes,, Ingrid, Jeroen, Martijn Welkom Mededelingen, o.a. over Formatie (SvZ & info besluitvormingsproces

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken

Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Vergaderen, een agenda opstellen en notulen maken Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Belangrijke regels voor een vergadering 4 2.1 Vergaderregel 1: vergaderen doe je samen 4 2.1.2 Duidelijke regels helpen

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 november 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010

Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Verslag Cliëntenraad Langedijk Datum: 1 september 2010 Aanwezig: Betty Groot (voorzitter) Anna van der Plas-D Apice (secretaris) Ria Hes Ingrid Stroet Jacqueline van der Neut Jan Toet Richard Saelman Esther

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen

Agenda. 1. Opening en vaststellen agenda Hannah opent de agenda om 17: Vaststellen notulen Oudemanhuispoort 4-6 1012 CN Amsterdam (020) 525 3446 fdr@studentenraad.nl studentenraad.nl/fdr Datum Tijd Contactpersoon E-mail Maandag, 31 augustus 2015 17:30 uur aanvang Locatie OMHP A2.01 Hannah van

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid

penningmeester Jannie Bosman, plv.lid Adrie ten Brinke, plv. lid Jan Bouw, lid Boudewijn Ridder, plv. lid Addie Lassche, lid Notulen van de vergadering van de Wmo-raad Barneveld op woensdag 3 december 2014 om 19.30 uur in het Gemeentehuis in Barneveld (ingang via de Oude Raadszaal) Vertegenwoordiging Aanwezig Afwezig Voorzitter

Nadere informatie

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen

Wsw-cliëntenraad Venlo Beesel Bergen Notulen vergadering Wsw-cliëntenraad 01-10-2013 Aanwezig: Anita Hütten (vz/notulist) (AH), Karin Hegger (KH), Thomas Sanders (TS), Tamara Steeghs (TSt),, Afwezig met afmelding: Huub Theunissen (HT), Piet

Nadere informatie

rv'\i"\u\jvvvnv Steller: D. Huis in't Veld/P. Huisman Datum: Afd: Soc. Domein Aantal bijlagen 3 Afd.hoofd: .:«

rv'\i\u\jvvvnv Steller: D. Huis in't Veld/P. Huisman Datum: Afd: Soc. Domein Aantal bijlagen 3 Afd.hoofd: .:« \ gemeente Barneveld rv'\i"\u\jvvvnv Aan het college van burgemeester en wethouders ---... Onderwerp: Intrekken verordening Wsw-raad en verordening PGB WsW..."'... r-l I'" mgekomen 9Wkken Nr.617743 Raad..

Nadere informatie

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure

NOTULEN GMR. Datum: donderdag 27 maart 2014. It Haskerfjild in Joure NOTULEN GMR Datum: donderdag 27 maart 2014 Aanvang: 19.30 uur Locatie: It Haskerfjild in Joure Aanwezig: Corrie Cornelder Karien Dijk (voorzitter) Eddy Libbenga Minke Prinsen Aafje Terlaak Poot Elly Vegt

Nadere informatie

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Desiree, Agnes, Bernadette, Monique, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk MR de Tafelronde NOTULEN DATUM: 25 FEBRUARI PLAATS:AMERSFOORT NOTULIST VOORZITTER AANWEZIGEN Hans Desiree, Agnes, Bernadette,, Ingrid, Jeroen, Martijn Directie: Gert de Wit, Nardy. IB: Lisanne van Dijk

Nadere informatie

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com

BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com BURGERPARTICIPATIERAAD Wmo Grave Secretariaat: Els van Koolwijk Tijmlaan 17 5361 PE Grave E-mail: els_vankoolwijk@hotmail.com Definitieve notulen van de vergadering van de Burgerparticipatieraad Wmo Grave

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer.

JAARVERSLAG 2013. Het rooster is als bijlage bij het huishoudelijk reglement in te zien/ of op te vragen bij de secretaris van de klantenkamer. JAARVERSLAG 2013 De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat De doelstelling van Klantenkamer De Langstraat is om op te komen voor de belangen van alle mensen met een Wsw-indicatie in de gemeenten Waalwijk,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; gelet op de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. Notulen MR vergadering 23 maart 2015 Aanwezig: Michiel, Sanne, Joep, Annet, Natascha en Marielle. Afwezig: Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 1 april 2015 1. Welkom: Michiel heet iedereen

Nadere informatie

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Hoofdstuk 2 Wsw-raad Nr: De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 10-92 De raad van de gemeente Barneveld; overwegende dat de raad bij verordening regels dient te stellen over de wijze waarop Wswgeïndiceerden of hun vertegenwoordigers worden betrokken bij de uitvoering

Nadere informatie

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken

cluster lichamelijk gehandicapten/chronisch zieken Hilversum Def. VERSLAG VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD HILVERSUM DATUM: 1 OKTOBER 2015 LOCATIE: WIJKCENTRUM ST. JOSEPH HILVERSUM Aanwezig: Mw. A. (Annemieke) Bakker Mw. C. (Centia) Vogels Dhr. P. (Peter)

Nadere informatie

Verordening Wsw-raad. Wetstechnische informatie. Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1. Geen. Gegevens van de regeling

Verordening Wsw-raad. Wetstechnische informatie. Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 1. Geen. Gegevens van de regeling Verordening Wsw-raad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 27 januari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. J. Honselaar Mw. F. Fikry Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS. Overzicht. Artikel 3 Lidmaatschap. Vergaderingen van de Cliëntenraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE CLIËNTENRAAD VAN BUREAU BECKERS Overzicht Artikel 1 Begripsbepalingen Artikel 2 Doel reglement Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Dagelijks Bestuur Artikel 5 Taken Dagelijks

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN

Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Adviesraad Sociaal Domein ADVIESRAAD GILZE EN RIJEN Inleiding De Adviesraad Sociaal Domein is in de huidige opzet gestart sinds eind 2013. De wijze waarop voorheen de WMO raad was ingericht voldeed voor

Nadere informatie

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld.

3. Het huishoudelijk reglement is in de bestuursvergadering van de vereniging op 9 oktober 2012 vastgesteld. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het huishoudelijk reglement is een uitwerking van de statuten van Vereniging Koepel Mooiland Allen Samen, opgericht op 2 juli 2012. Dit reglement legt de onderlinge afspraken

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 16 JANUARI 2012 Aanwezig Afwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), dhr. J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans (vice-voorz.), F.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein

Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Huishoudelijk Reglement Goudse Adviesraad Sociaal Domein Artikel 1 : Algemeen 1. Dit huishoudelijk reglement is opgesteld in overeenstemming met artikel 6, zevende lid, van de Verordening burger- en cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris Notulen Mr vergadering maandag 12 juni 2017 Aanwezig: Marleen Goumans (vz), Daphne Sprenkling (dir.), Elles Scholtes (MT lid), Angelica van Winden (secr.), Diane van Deutekom, Mascha van der Wilk, Cindy

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening

Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Verordening Clientenparticipatie Wet sociale werkvoorziening Gemeente(n) Borne, Hof van Twente en Hengelo 2008/8254 1 De Raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK)

Verslag ARSD van 6 juli Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Verslag ARSD van 6 juli 2017. Locatie gemeentehuis MBG. 22 Aanvang 19.30 uur Presentielijst: Harry Vrieze (Vz) Voorzitter Miranda Kaandorp (MK) Marja Tinga (MT) Cor van Putten (CvP) Gerben Gringhuis (GG)

Nadere informatie

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015

Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Nederweert 2015 De raad van de gemeente Nederweert, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2015; gelet op artikel 47 van

Nadere informatie

Gemeente r Eergen op Zoom

Gemeente r Eergen op Zoom Gemeente r Eergen op Zoom Aan de leden van de Gehandicapten Advies Raad ter kennisname aan overige geadresseerden Uw kenmerk Uw brief d.d. Onderwerp Uitnodiging vergadering Ons kenmerk u06-019934 Beh.

Nadere informatie

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.!

Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen.! Notulen vergadering Sportraad Stichtse Vecht, gehouden op donderdag 10 juli 2014, locatie Boom en Bosch te Breukelen. Aanwezig: Dick van Zanten (voorzitter), Vincent Stapper (secretaris), Hanney Plugge,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Inleiding. Samenstelling

Inleiding. Samenstelling JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding De Wmo-raad is de adviesraad van het college van burgemeester en wethouders, in het kader van de Wmo, en geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die met de Wet

Nadere informatie

Stichting Paul erdős. Onderwerpen

Stichting Paul erdős. Onderwerpen Stichting Paul erdős Voorzitter David Laan Notulist Mike de Haan Aanwezig David Laan, Melin Walet, Mike de Haan Gasten Locatie van de bijeenkomst Brainwave Datum 11 december 2015 11:21 12:08 Onderwerpen

Nadere informatie

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012

NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 NOTULEN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD-VERGADERING 10 december 2012 Aanwezig Rol Inge Stassar Y Team Coby Markerink N Team Remy Janssen Y Ouder Sven Peters Y Ouder Cock v. Velthoven Y Ouder Financiële Commissie

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 13 oktober 2016. Aanwezig: Alphons Olthof (voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maja de Graaf; Annie Ligtenbarg; Christina van Riemsdijk;

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP: 10 DECEMBER 2002 OM 20.00 UUR Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Dhr. F. van Dalum, Dhr. E.A. Druppel,

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE MAASSLUISE SPORT- EN RECREATIERAAD, GEHOUDEN OP dinsdag 15 mei 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Tevens aanwezig Mw. J.

Nadere informatie

WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht

WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht WERKPLAN 2015 Wsw-raad Utrecht Utrecht, juni 2014 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Sindsdien mogen mensen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009

Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Notulen van de 19 e vergadering van de Adviesraad WMO van Haren gehouden op 9 september 2009 Aanwezig: dhr.p.k.blanksma (secretaris), dhr.b.boersma, mw.p.van Driesum, M. Folkerts (voorzitter), dhr.t.a.m.louwe,

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER

VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING DEN HELDER Datum: 14 juni 2016. Plaats: Vergaderzaal kantoor VBM te Den Helder. Bestuur: D. Warnars (Voorzitter) W.J. Sanders. (secretaris) M. Huijsman. B. van Uggelen. (verhinderd) VERSLAG VAN DE AFDELINGSVERGADERING

Nadere informatie

Notulen MR vergadering 14-09-2015

Notulen MR vergadering 14-09-2015 Notulen MR vergadering 14-09-2015 MR-leden: Annet Boomkamp, Onno Diekman, Nicolle Nijmeijer, Ellen Platenkamp, Ilse Stege, Maarten Wegdam. Afwezig m.k.: Denice Klein Haarhuis en Dirk Nolte Directie: Harrie

Nadere informatie

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1

CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 CONCEPT Verslaglegging vergadering Agendacommissie 22 januari 2014, pagina 1 Aanwezig: Hermine van den Berg (voorzitter commissie Leefomgeving), Monique van Gerwen (fractievoorzitter GL, plv. commissievoorzitter),

Nadere informatie

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept Terlindenweg 18, 6433 PC Hoensbroek 045-7074055 06-49800340 gmrkindante@gmail.com Verslag vergadering GMR Kindante Datum: 12-09-2012 Tijd: 19.35 uur 21.58 uur Locatie: kantoor Rijksweg-Zuid Status: Concept

Nadere informatie

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering

Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Wmo - WI Adviesraad Adviesraad Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Inburgering Gemeente Wageningen Jaarverslag 2014 Maart 2015 Inleiding De Wmo/WI-adviesraad van Wageningen werd augustus 2007 opgericht.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Jacqueline opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom. Ook Karen start vandaag officieel in de raad!

Jacqueline opent haar eerste vergadering als voorzitter en heet iedereen welkom. Ook Karen start vandaag officieel in de raad! Notulen MR vergadering maandag 26-09-2016: 19.00 uur Aanwezig: Pascal Schuck, Maartje Holt, Karen de Jong, Tamara van den Breemen, Jacqueline Bavinck Aanwezig tot en met agendapunt 5: Anje Bechtel 1. Opening

Nadere informatie

Notulen vergadering M.R.

Notulen vergadering M.R. Notulen vergadering M.R. NOTULEN MR Vergaderdatum: 13-03-2017 Tijd: 19.30 uur Vergaderlocatie: Lerarenkamer BS St. Bavo Voorzitter: Yvonne Frijters Secretaris Kees Frijters Edwin Mathijssen Notulist: Arianne

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Algemeen Begripsbepalingen In dit Huishoudelijk Reglement en in de krachtens dit Huishoudelijk Reglement vast te stellen reglementen wordt verstaan onder: a. Algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

Reglement Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Sassenheim

Reglement Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Sassenheim Reglement Ouderraad van het Rijnlands Lyceum Sassenheim Definitieve Versie 6.0 Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a) School: het Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS); b)

Nadere informatie

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal

: Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Dieke Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal Medezeggenschapsraad Notulen MR vergadering Aanwezig Notulist Gast : Danny Groenenboom, Monique Markus, Dion van Bladel, Maatman, Els Albronda, Marije Luiten, Sonja Heeren en Hetty de Waal : Maatman :

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi)

Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) Verordening Cliëntenparticipatie Samenwerkingsverband werk en inkomen (Swi) De raad van de gemeente.. ; Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders: Gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

WmoRaad Tiel Notulen

WmoRaad Tiel Notulen WmoRaad Tiel Notulen 9 april 2013 19.30 22:00 Aanwezig: Bert Kaper, Corrie Bruin, Jan Duisterhof, Aad van Dijk, Joyce Ulijn, Tahar Mekkaoui, Daniëlle van Ooijen, Joost den Biggelaar, Robert Kettelarij,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur

Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel , in De Skalm te Stiens uur Verslag van de vergadering van de WMO-adviesraad van de gemeente Leeuwarderadeel 9-12-2014, in De Skalm te Stiens 19.30 uur Aanwezig: Jitske Tilstra Visser voorzitter, Gerard van Rijn secretaris, Jelle

Nadere informatie

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander

Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Reglement voor de oudervereniging van o.b.s. De Meander Versie september 2015 - JvD 1 Voorwoord Voor u ligt het reglement van de Oudervereniging van o.b.s. de Meander voor het schooljaar 2015-2016. Dit

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015

Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Verordening Wmo Adviesraad Woensdrecht 2015 Vrijgegeven voor inspraak: 25 maart 2015 De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Wet Sociale Werkvoorziening. De raad van de gemeente Hilversum, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 april 2008; BESLUIT De Verordening cliëntenparticipatie

Nadere informatie

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen

Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Notulen MR-vergadering OBS De Regenboog Breukelen Datum: 26 oktober 2011 Tijd: 20:30 22:45 uur Locatie: docentenkamer Aanwezig: Directie: Marije Wildschut Teamgeleding: Hans van Heusden, Evelien Jongeling,

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015

1. Opening 2. Verslag vorige vergadering 16 juni 2015 Verslag : Vergadering Ouderraad KSH Datum : 8 september 2015 Aanwezig : Joyce van Dijk Arenda Doets Monique Hallegraeff (teamleider) Angelique Hogeveen Esther van der Linden Hans Nijhuis (voorzitter) Wim

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE WMO-RAAD ZANDVOORT D.D. 18 MAART 2013 Aanwezig : *de heren P. Brugman (voorz.), H. Wiedijk (secr.), J. Kerkman (pnnm.), T. Timmermans, F. Hoenderdos *de dames T. Boddaert

Nadere informatie

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en

Actie: Nota GMR lezen Bestuurlijk samengaan vragen over deze nota doorsturen aan Lisanne en MR Blinkertschool Soort vergadering MR 2 Plaats: Blinkertschool Arnhem Datum: 1 oktober 2015 Tijd: 19.30u - 21.30u Notulist: Aanwezig: Bart, Haydar, Lisanne, Sophie, Breezandpad 5 6843 JM Arnhem Telefoon

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR.

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM UUR. VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING CULTURELE RAAD DER GEMEENTE MAASSLUIS, GEHOUDEN OP dinsdag 20 november 2001 OM 20.00 UUR. Aanwezige leden Secretaris Notulist(e) Afwezige leden Mw. L.P.C.M. Barské-van

Nadere informatie

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein.

Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Middelharnis, 14 juli 2017 Geachte heer van Esch, Baaijens en de Jong en bestuur van de Adviesraad Sociaal Domein. Als bestuur van Cliëntenraad Participatiewet Goeree-Overflakkee een laatste update van

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008

Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Albertdonk 4 4707 XZ Roosendaal Tel. 0165-55 59 15 Fax. 0165-52 77 34 Postbus 1378 4700 BJ Roosendaal Verslag Algemene Ledenvergadering 17 juni 2008 Van: Farida Ouahssain Datum: 17 juni 2008 Aan: Algemene

Nadere informatie

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID

VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID VERORDENING CLIENTENPARTICIPATIE WVG GEHANDICAPTENBELEID beleidsterrein : Gehandicaptenbeleid wettelijke grondslag : Artikel 1a Wet voorzieningen gehandicapten datum inwerkingtreding : 1 augustus 2005

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016.

Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Verslag van de bijeenkomst van de Cliëntenraad Participatiewet op 14 april 2016. Aanwezig: Alphons Olthof(voorzitter); Truus Sieders-Wassink; Maria Rosa Schellevis; Annie Ligtenbarg; Dorine Wes-Meinders;

Nadere informatie

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet)

Verordening. Participatieraad Sociaal Domein. (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015 Verordening Participatieraad Sociaal Domein (WMO, Participatiewet en Jeugdwet) Aalten 2015. Artikel 1. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft

Vergaderen. Auteur: Mark van der Lee. Plaats: Delft. Datum: 17 januari 2014. Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Vergaderen Auteur: Mark van der Lee Plaats: Delft Datum: 17 januari 2014 Organisatie: Haagsche Hogeschool Delft Binnen projecten is het erg belangrijk dat er communicatie is. Dit kan op verschillende manieren

Nadere informatie

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366

ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 behandeld door: C.M.J. Onckels telefoonnummer: 0411-650366 Aan de beleidsmedewerkers Wsw c.a. van de aan WSD deelnemende gemeenten ons kenmerk: PC15-1-abdb/CO afdeling: Reporting & Control datum: 17-04-2015 Aanbieding financiële stukken WSD aan Raad en/of College

Nadere informatie

Vaststellen agenda: Agendapunt 5 zal na punt 2 aan de orde komen. Punt 3 wordt na de pauze besproken.

Vaststellen agenda: Agendapunt 5 zal na punt 2 aan de orde komen. Punt 3 wordt na de pauze besproken. REIZIGERSPANEL VALLEIHOPPER REGIO FOODVALLEY Betreft: Verslag vergadering d.d. donderdag 11 mei 2017 Tijd: 13.30 16.00 uur Locatie: Gemeentehuis Barneveld Aanwezig: Leden Reizigerspanel FoodValley - de

Nadere informatie

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig:

Obs de Bascule. Notulen vergadering 21 april 2015. Aanwezig: MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Obs de Bascule Notulen vergadering 21 april 2015 Aanwezig: Leonie Thole, Jolanda Wiegers, Trudie Wijnhold, Chantal Wilting, Lucinda Klasen (PG) Peter Koops, Anne-Mieke Hendriksen,

Nadere informatie

Agenda. Agenda OPR Koers VO

Agenda. Agenda OPR Koers VO Agenda OPR Koers VO Datum : 14 november 2013 Tijd : 16.00 uur 17.45 uur Plaats : Bureau Koers VO, Marshallweg 17, Rotterdam Zaal : vergaderzaal 3 Agenda 1. Welkom en mededelingen (5 minuten) 2. Kennismaking

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan

Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Huishoudelijk reglement Ouderraad De Achtbaan Definities Artikel 1 De Achtbaan: Dalton Openbare Basisschool de Achtbaan; Locatie: een van de 4 locaties van De Achtbaan te weten: 1. De Achtbaan locatie

Nadere informatie

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas

MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas MR-Nutsschool Zorgvliet/onderdeel van Lucas VERSLAG Vergadering: Medenzeggenschapsraad Nutsschool Zorgvliet Datum: Donderdag 25 september 2014 Tijd: 19.00-21.00 uur Plaats: School Aanwezig: Peter Molog,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012

Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Verslag van de vergadering van de adviesraad WMO van 12 december 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: mw. I. Boelhouwer, dhr. H. Davidse, mw.y.van Geel, dhr.j. Hille Ris Lambers (vice-voorzitter),dhr. L. Jager,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR)

Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR) Huishoudelijk Reglement Ouderraad (OR) Onderdeel van: Openbare Basisschool voor Daltononderwijs Groenehoek, Stampioendreef 7 / Groeneweg 129 te Bergschenhoek Begripsbepaling: 1. Dit reglement verstaat

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 24 februari 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Troost

Nadere informatie

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo

Verordening Cliëntenparticipatie Wsw. Fivelingo Verordening Cliëntenparticipatie Wsw Fivelingo 2008 Verordening Cliëntenparticipatie Wsw De cliëntenparticipatie Wsw houdt zich bezig met het beleid ten aanzien van de Wsw. De gemeenteraden van de aan

Nadere informatie