Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag vergadering WSW-raad op dinsdag 19 november 2013"

Transcriptie

1 op dinsdag 19 november 2013 Aanwezig: Cees van den Heijkant, (voorzitter); Yvonne van Geel; Joop van Dijk; Hans Gerritsen ; Frank van Kerkhof; Dick Kevelam; Bert Mulder; Adrie van Harn; Jeroen Breekveldt; Hans Ebbers, (ambtelijk secretaris); Jacqueline ter Haar, (notulist). Afwezig met kennisgeving: Natalie Godin, (secretaris). 1. Opening vergadering en vaststelling agenda De voorzitter opent de vergadering. Omdat wij al een intensieve studiemiddag achter de rug hebben streeft hij er naar om de vergadering uiterlijk uur te sluiten. Jacqueline ter Haar is voor de eerste keer aanwezig en zij zal notuleren. De aanwezigen stellen zich in het kort voor. 2. Mededelingen Hans Ebbers zal volgende maand voor de laatste keer deelnemen aan de vergadering van de WSW-raad. Rabea zal hem opvolgen en zij wil met hem een afspraak maken voor de overdracht. Mocht de agenda van Rabea het toestaan, dan zal Hans samen met haar naar de decembervergadering komen. De voorzitter vraagt aan Hans, of hij er aan wil denken, om nog het jaarverslag van de WSW-raad te maken voor Hij kan dit doen door het standaard jaarverslag aan te passen aan de behandelde zaken in Over het huidige formaat van het jaarverslag is men tevreden. Yvonne stelt voor om in het jaarverslag een foto van alle WSW-raadsleden in 2013 op te nemen. Het feit dat Jeroen niet op de foto wil, wordt gerespecteerd. Afgesproken wordt dat de man van Yvonne voor aanvang van de volgende vergadering de foto zal maken en dat hij in ruil daarvoor deel mag nemen aan de broodmaaltijd. In verband met de toekomstige inrichting van de arbeidsmarktregio s wil de FNV een 5- daagse cursus organiseren. Met als doel de raden alvast te scholen, om tegen die tijd de arbeidsmarktregio s goed te kunnen benaderen. Hiervoor heeft de FNV diverse Cliëntenraden uitgenodigd. Joop, Jeroen en Hans G. wilden graag aan die cursus deelnemen. Echter, Joop en Hans hebben te kennen gegeven alsnog af te zien van deelname. Hans vanwege privéomstandigheden. Ondanks dat het cursusgeld vrij hoog is (1.800, - euro per raad (maximaal 4 personen) voor 5 cursusdagen), zou dat budgettair 17 oktober

2 geen probleem zijn geweest. De voorzitter geeft aan dat er van de andere raden nog geen aanmeldingen bij de FNV binnen zijn gekomen en dat daarom de cursus voorlopig niet door zal gaan. Mocht er in de toekomst alsnog iets door de FNV met betrekking tot dit onderwerp georganiseerd worden, dan zal het opnieuw in de vergadering besproken worden. Hans G. vraagt of het geld dat wij nu niet voor deze cursus gebruiken, kunnen reserveren voor volgend jaar. De voorzitter maakt duidelijk dat wij ons budget voor dit jaar behoorlijk dreigen te overschrijden door de nabetaling voor de afgelopen 4 jaar. Bovendien is het budget van de WSW-raad voor 2014 al goedgekeurd en daarin is ook een redelijk bedrag voor opleiding opgenomen. De voorzitter wil daarom liever volgend jaar goed kijken, waaraan het opleidingsbudget besteedt zal worden. 3. Ingekomen en uitgaande post (bijlagen) Ingekomen mail/post: mail landelijke cliëntenraad betreffende misstanden werken met behoud van uitkering; concept beleidsplan Participatiewet van Gemeente EDE; Volgens Hans E. nodigt de Gemeente Ede de WSW-raad uit om haar mening te geven over de 3 concept beleidsplannen. Tegen de voorzitter en Yvonne is gezegd dat voor het concept beleidsplan Participatiewet de WWB-raad penvoerder is; voor concept beleidsplan Jeugd de Jongerenraad en concept beleidsplan AWBZ de WMO-raad. Deze stukken zijn voor de WSW-raad alleen ter informatie. Voor ons is wel van belang, hetgeen op de laatste bladzijde van het concept beleidsplan Participatiewet wordt aangegeven, dat de gemeente Ede de WSW-raad actief op afroep wil betrekken bij beschut werken. De voorzitter denkt dat wij dit goed zullen moeten bewaken. Hij merkt dat dit beleidsplan leeft bij de aanwezigen en er staan veel belangrijke veranderingen in. Hans G. geeft aan dat er enkele ontwikkelingen zijn, welke nu nog onder embargo staan, die hier ook een belangrijke rol bij kunnen gaan spelen. Er wordt daarom besloten, dit stuk op de agenda te zetten van de volgende vergadering. De voorzitter raadt iedereen aan om het concept beleidsplan Participatiewet voor de volgende bijeenkomst goed te lezen. concept beleidsplan jeugd van Gemeente EDE; concept beleidsplan AWBZ van Gemeente EDE; uitnodiging werkatelier adviesraden; De voorzitter heeft doorgegeven dat de WSW-raad helaas niet bij het Werkatelier van de adviesraden aanwezig kan zijn in verband met de studiemiddag en de aansluitende vergadering. Daarnaast heeft hij te kennen gegeven, dat wij openstaan voor overleg in de toekomst. Er is toegezegd, dat wij op de hoogte gehouden zullen worden van eventuele vervolg stappen van het Werkatelier Adviesraden. 4. Verslag 17 oktober 2013 Naar aanleiding van: Agendapunt 2; Hans E. heeft de 2 ontslagbrieven van de heren aan het Bestuur van Permar gegeven. De brieven zullen in de bestuursvergadering van 29 november aanstaande behandeld worden. De voorzitter zal een kopie krijgen van de beslissing, zodat er daarna zonodig nog op passende wijze afscheid van de heren genomen kan worden. 17 oktober

3 Agendapunt 7; Het digitale verslag dat Hans E. ons heeft toegestuurd, is van de presentatie over de Participatiewet van de vorige keer en de presentatie die hij vandaag had willen geven over beschut werken. De voorzitter merkt op dat de adressen en/of adressen van de deelnemers aan de WSW-raadsvergaderingen niet goed geregistreerd zijn, waardoor sommige mensen stukken niet ontvangen. Hij vraagt of Jacqueline het actualiseren van de adressenlijst op zich wil nemen. Agendapunt 4.a; Er zit geen actiepuntenlijst bij het verslag. Volgens de voorzitter zijn alle actiepunten, op 1 na, al hiervoor besproken. Hans E. zou een brief sturen naar het bestuur van Permar, maar dat heeft hij nog niet gedaan. Hij wil eerst weten, wat de materie precies is, om het bestuur gericht aan te kunnen spreken. De voorzitter vertelt dat wij rond mei 2013 een ongevraagd advies hebben gestuurd naar het bestuur van Permar betreffende de mensen die nog op de wachtlijst staan bij de invoering van de Participatiewet. De WSW-raad maakt zich zorgen over dat de mensen van de wachtlijst geen voorkeursbehandeling zullen krijgen, wanneer de Participatiewet in werking treedt en dat zij dan weer een eeuwigheid zullen moeten wachten, voordat zij aan de beurt zijn. Zij zijn bang dat straks de mensen die makkelijk te bemiddelen zijn, voorrang zullen krijgen en mensen die dat niet zijn, heel lang zullen moeten wachten. Deze brief is door enkele leden van de WSW-raad opgesteld. Natalie heeft de brief vervolgens naar de voorzitter van het bestuur en Pieter van Lent (als aanspreekpunt) gestuurd. Tot op heden heeft de WSW-raad nog geen reactie gehad op de brief. Tekstueel: Er zijn geen tekstuele wijzigingen. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 5. Herbenoeming Yvonne van Geel Yvonne is dit jaar aftredend, maar zij is herkiesbaar. In de statuten staat dat er schriftelijk gestemd moet worden voor de herbenoeming. Hans G. wordt als stemcommissie aangewezen. De voorzitter en Hans E. mogen niet meestemmen. Hans G. maakt de uitslag bekend. Er mochten 8 stemmen uitgebracht worden en die zijn ook allemaal uitgebracht, hiervan waren 5 stemmen nee en 3 stemmen ja. Hiermee wordt de herbenoeming van Yvonne met meerderheid van stemmen afgewezen. De voorzitter en Yvonne zelf schrikken van deze uitslag. De vergadering wordt derhalve voor 5 minuten geschorst door de voorzitter. Na de schorsing zegt de voorzitter dat hij zich voor kan stellen, dat Yvonne graag de beweegredenen zou willen weten van de mensen die nee gestemd hebben. Het lijkt de voorzitter niet correct om in deze groep de beweegredenen te bespreken, maar hij hoopt dan ook, dat die mensen bereid zullen zijn om dat in een persoonlijk gesprek met Yvonne te doen. Yvonne zou dit erg op prijs stellen, omdat deze uitslag voor haar als een donderslag bij heldere hemel komt. Vooral ook omdat zij geen enkel signaal heeft ontvangen dat mensen problemen met haar hebben. De voorzitter dacht dat één van zijn sterke punten was, zijn voelhorentjes, maar hij heeft deze uitslag absoluut niet zien aankomen. Hij zal met enkele van de stemmers persoonlijk contact opnemen om hun beweegredenen te bespreken, zodat hij hier lering uit kan trekken en om er achter te komen, wat hier mis is gegaan. 17 oktober

4 6. Toekomst WSW-raad in het kader van de participatiewet De voorzitter verwacht dat de hierna volgende agendapunten hamerstukken zullen zijn. Er wordt daarom voor gekozen om dit agendapunt aan het eind van de vergadering aan de orde te stellen. 7. Jaarplan 2014 Yvonne heeft gisteravond het jaarplan naar iedereen digitaal gestuurd, in de veronderstelling dat iedereen al eerder kennis had genomen van het jaarplan. Echter, het blijkt dat niet iedereen het heeft kunnen lezen, daarom wordt dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 8. Reorganisatie Permar WS (stand van zaken) Volgens Hans G. begint alles nu een beetje vorm te krijgen. Af en toe vinden er upgrades plaats. Maar er zijn ook praktische zaken, waar tegenaan wordt gelopen. De hoge case load van de werkcoaches en de grote instroom van 100 WSW-ers die daar in januari 2014 nog eens bij komen, is een grote punt van zorg. Vorige week heeft de OR enkele trainingsdagen gehad. De Algemeen Directeur van Permar WS is samen met Björn Wijman (Financieel Adviseur), Mandy Boekhorst (Hoofd Verkoop) en Robert Donath (begeleider van het hele proces) ook een middag hierbij aanwezig geweest. De OR heeft toen wel voor een aantal punten aandacht gevraagd. Er is helaas nog steeds geen Hoofd Participatiebedrijf benoemd. De 2 kandidaten die daarvoor waren, zijn afgevallen. Sinds kort is het nieuwe Hoofd Leer-/Werkbedrijf begonnen, Ivan Bouwman. Hij heeft onder andere gewerkt bij een woningcorporatie en Randstad. Dirk vult hierop aan, dat door de vele wisselingen van kwartiermakers en hoofden er weinig duidelijkheid en stabiliteit is naar de werkbegeleiders/projectleiders toe. De OR heeft bij de directie ervoor gepleit dat een afvaardiging van Industrie en Groen betrokken zou worden bij de selectieprocedure. Helaas is dat niet gebeurd. De voorzitter bedankt Hans, dat hij dit alles met de WSW-raad heeft willen delen, maar dat deze zaken op het bordje liggen van de OR. Hij wenst de OR daar veel wijsheid bij. 9. Participatiewet Toelichting over beschut werken door Hans Ebbers Omdat het niet lukt om een stabiele Internetverbinding tot stand te brengen, kan Hans E. helaas geen presentatie geven over beschut werken. Er wordt daarom beslist om de presentatie door te schuiven naar de vergadering van 12 december aanstaande. Hans heeft zijn presentatie al wel digitaal naar iedereen gestuurd; echter, deze is voor Yvonne en Jacqueline met spraak en in braille niet leesbaar. Hij heeft ook geprobeerd om van zijn presentatie een hand out te krijgen, maar hij heeft nog niets gehoord van degene aan wie hij daarom heeft gevraagd. 10. Wachtlijstbeheer Zoals al eerder is vermeld, zullen er in januari 2014 heel veel mensen van de wachtlijst instromen. De verwachting is dat er na 27 januari aanstaande nog maar maximaal 15 mensen op de wachtlijst zullen staan. Volgens Yvonne betekent dit dat er geen 40 uur meer aan mankracht beschikbaar hoeft te zijn voor wachtlijstbeheer, Aangezien haar collega (Mirjam Budding) wel kan, wat zij niet kan, zoals het lezen van handschriften, dingen opzoeken in documenten en het opbergen van dossiers, zal Mirjam 17 oktober

5 het hele wachtlijstbeheer op zich gaan nemen. Yvonne gaat daarom ander werk zoeken. Samen met haar werkcoach zal gekeken worden, of zij begeleidt kan gaan werken. 11. Externe contacten Frank heeft maandag een bijeenkomst gehad bij de gemeente Renkum. Die bijeenkomst was geen eye-opener. Aan de hand van zijn aantekeningen zal hij een samenvatting maken. De samenvatting zal hij naar de deelnemers van de WSW-raadsvergadering sturen. Yvonne en de voorzitter zijn naar een reguliere vergadering van de WWB-raad van de gemeente Ede geweest. Zij waren benieuwd, hoe de WWB-raad denkt over de Participatiewet en zij wilden horen of er aanknopingspunten zijn om in de toekomst samen te gaan werken. In dit kader hebben zij vorig jaar ook een vergadering bijgewoond van de WWB-raad van de gemeente Renkum. De WWB-raad van Ede hield zich echter tijdens deze vergadering nog niet echt bezig met de Participatiewet. De verschillende cliëntenraden in de gemeente Ede worden momenteel min of meer gedwongen samengevoegd tot één Burger Adviesraad (BAR). De adviesraad Wmo heeft zich hier helemaal van afgewend en de andere cliëntenraden zijn niet positief. Daar ging eigenlijk de hele vergadering over. Wel is aan het eind van de vergadering de intentie uitgesproken, dat als daar gelegenheid voor is, de WWB-raad graag wil samenwerken met de WSW-raad. Volgens de voorzitter heeft hun aanwezigheid bij de vergadering van de WWB-raad het ambtelijk apparaat wakkergeschut, waardoor wij ook nu al de concept beleidsplannen (die nog onder embargo staan) toegestuurd hebben gekregen. Bovendien hebben hij en Yvonne de toezegging gekregen dat wij, als wij dat willen, betrokken zullen worden bij de verdere uitwerking daarvan. De FNV heeft een bijeenkomst in Lunteren georganiseerd met diverse lijsttrekkers van partijen uit de gemeenteraad van Ede. Er waren ook 2 wethouders aanwezig. Voor deze bijeenkomst zijn enkele stellingen geformuleerd, waarover de lijsttrekkers en de andere aanwezigen hun mening konden geven en waarover gediscussieerd kon worden. Dick en Joop zijn daar naar toe geweest. Er zijn wel interessante onderwerpen besproken. Jeroen zal het verslag van deze bijeenkomst naar de deelnemers van de WSW-raad sturen. Adrie geeft een opsomming van de huidige activiteiten van Mobility: - Morgen hebben 3 afgevaardigden van Mobility een gesprek met Jetta Klijnsma. - Mobility is bij diverse politieke partijen in de gemeenten aan het peilen, wat er in maart 2014 op papier komt te staan met betrekking tot de Participatiewet. - In december aanstaande heeft Mobility gesprekken met andere cliëntenraden, omdat zij wil uitbreiden. - Er wordt momenteel hard gewerkt aan de website van Mobility. De informatie die op de site staat, moet up-to-date zijn. Bovendien zullen de stukken die Mobility toegestuurd krijgt, voortaan eerst gecontroleerd worden. Pas als de stukken akkoord bevonden zijn, zullen zij op de site geplaatst worden. - Binnenkort zal een voorbeeldbrief naar (ex)-voorzitters van WSW-raden (die niet meer actief zijn) gestuurd worden. De (ex)-voorzitter kan die voorbeeldbrief op hun situatie aanpassen en hem vervolgens doorsturen naar de gemeente, waar hun WSW-bedrijf onder valt. De bedoeling hiervan is om te proberen bij die oude WSW-raden weer nieuw leven in te roepen. 17 oktober

6 Omdat Adrie afgevaardigde is van de WSW-raad van Permar bij Mobility, pleit Hans G. ervoor, dat Adrie zich bij activiteiten van Mobility vooral gaat richten op onze arbeidsmarktregio (35) en de Food Valley. De voorzitter zal een afspraak maken met de voorzitter van de WSW-raad van IW4, om de mogelijkheden van uitwisseling/samenwerking te bespreken. Hans G. wil hier graag bij betrokken worden. De OR van Permar denkt er ook over, om contact op te gaan nemen met de OR van IW4, omdat er al enige uitwisseling van werkzaamheden tussen IW4 en Permar plaatsvindt en omdat met het oog op de nieuwe arbeidsmarktregio samenwerking steeds belangrijker wordt. De OR heeft tijdens de trainingsdagen onder andere gesproken over samenwerkingsmogelijkheden met andere organisaties, waaronder ook met IW4. Hiervoor heeft de OR een SWOT-analyse gemaakt. Samenwerking met IW4 biedt diverse voordelen/kansen. 12. Praktische zaken a. Presentielijst; deze heeft iedereen ontvangen. b. Bespreekpunten voor volgend overleg: - Vaststellen vergaderschema WSW-raad De voorzitter stelt voor om ook in 2014 elke derde donderdag van de maand en op de zelfde tijd als in 2013 bij elkaar te komen. Er moet wel even gekeken worden, of dat een vergaderdatum niet op een feestdag valt. Het concept vergaderschema voor 2014 zal voor de komende vergadering opgestuurd worden. - Presentatie Wajong en beschut werken na beëindiging WSW, door Hans Ebbers. De voorzitter stelt voor om naast de ingekomen stukken alleen de hierboven staande 2 punten op de agenda te zetten van de volgende vergadering. Alle andere agendapunten worden doorgeschoven naar de vergadering in januari Hans heeft op deze manier voldoende tijd zijn presentatie te geven en om vragen te beantwoorden. Aan de deelnemers van de WSW-raadsvergadering wordt gevraagd alvast de tekst te lezen over Beschut werken, die Hans al heeft opgestuurd. 13. Toekomst WSW-raad in het kader van de participatiewet Op de actielijst van het bestuur van Permar staat het actiepunt: Evaluatie WSWraad. Hans E. moet als ambtelijk secretaris van de WSW-raad daarvoor een stuk schrijven. Hetgeen hij daarin op wil nemen, zijn zaken als: wat globaal de agendapunten zijn; hoe de WSW-raad functioneert; wat er wordt uitgewisseld; welke informatie komt er voorbij; in welke zin wordt er geadviseerd; hoe effectief zijn alle activiteiten. De meeste gemeenten voeren momenteel integraal beleid. Vanwege de 3 grote decentralisaties. Omdat de beleidsterreinen in elkaar grijpen, ligt het voor de hand dat je één partij hebt, waar men alle onderwerpen van het sociaal domein mee kan bespreken. Je ziet daarom steeds meer de tendens, om over te gaan naar één koepelorgaan bestaande uit de vertegenwoordigers van verschillende partners uit het sociale domein, zoals WMO-raad, cliëntenraad, WWB-raad, ouderenbond, enzovoort. Maar, omdat dan het gevaar bestaat dat zaken te globaal worden behandeld, zou ervoor gepleit kunnen worden, voor de verschillende aandachtsvelden commissies in te stellen. Volgens Hans E. zou de evaluatie van de WSW-raad van Permar ook een startpunt kunnen zijn, om samen met de andere raden te gaan oriënteren wat de mogelijkheden zijn voor samenwerking. De WSW- 17 oktober

7 raad heeft daar al een begin mee gemaakt door naar een vergadering van de WWBraad van de gemeente Ede te gaan en naar bijeenkomsten van raden van de gemeente Wageningen en Renkum. De voorzitter denkt dat het nu een goed moment is om te evalueren, want hoe ga je verder na de invoering van de Participatiewet? Maar, de WSW-raad wil graag dat Hans E. ook de volgende punten in zijn evaluatieschrijven mee zal nemen: het bestuur van Permar moet bij de evaluatie van de WSW-raad ook rekening houden met het feit dat het bestuur de WSW-raad in de afgelopen 1 ½ jaar absoluut niet gevoed heeft, omdat er niets te doen was op het gebied van de WSW; wanneer de WSW-raad advies uitbrengt, de voorzitter van de WSW-raad continue er achteraan moet zitten om ooit antwoord te krijgen van het bestuur; de WSW-raad dankzij haar inspanning de wethouders om tafel heeft gekregen naar wederzijdse tevredenheid. Hans E. geeft een opsomming van de hoofdonderwerpen die het ambtelijk overleg in het afgelopen jaar heeft voorbereid voor het Dagelijks en Algemeen Bestuur van Permar: reorganisatie; jaarrekening; begroting; kwartaal rapportages. Dit zijn echter allemaal OR-aangelegenheden en geen zaken waarvoor de WSW-raad advies kan geven. Alleen over de evaluatie van de WSW-raad kan de WSW-raad haar mening/advies geven, zegt Hans E. De voorzitter geeft een voorbeeld. Het Ambtelijk Overleg heeft ooit beleidsregels opgesteld voor plaatsing van WSW-ers bij Permar. Helaas hebben deze beleidsregels nooit gewerkt. Twee jaar geleden heeft de WSW-raad bij de huidige directeur er op aangedrongen die regels weer tegen het licht te houden, omdat er knelpunten mee zijn. Helaas is daar geen gehoor aan gegeven. Hans E. verwacht dat de evaluatie in december 2013 of januari 2014 uiterlijk besproken zal worden. Hij zegt toe op korte termijn een voorstel naar het bestuur van Permar te zullen sturen, waarin hij in ieder geval de volgende punten op zal nemen: a. De WSW-raad heeft te kennen gegeven zelf een evaluatie uit te willen voeren, waarbij tweezijdig wordt gekeken. Er moet niet alleen gekeken worden naar wat de WSW-raad heeft gedaan, maar er moet ook gekeken worden, hoe het samenspel is geweest tussen Bestuur en WSW-raad. b. De WSW-raad staat ervoor open met andere organen in Food Valley verband van gedachte te wisselen over mogelijkheden om te komen tot vormen van cliëntparticipatie. Dit laatste heeft de WSW-raad al bij de gemeente Ede, Wageningen en Renkum te kennen gegeven. Hans E. maakt duidelijk dat ook de gemeenten al arbeidsmarktregio breed gaan denken en dat zij ook op die manier willen gaan werken. Voor de gemeenten is het daarom handig om één aanspreekpunt te hebben, omdat alle gemeenten binnen de arbeidsmarktregio het zelfde beleid zullen gaan voeren. In welke vorm dat 17 oktober

8 14. Rondvraag dan moet gaan gebeuren, daar zal tegen die tijd goed naar gekeken moeten worden. Hans G. vraagt of de studiemiddag van vandaag onder buitengewoon verlof valt. De voorzitter is vergeten dit kort te sluiten met de directeur. Hij heeft de studiemiddag gecombineerd met de vergadering, waar een vergoeding tegenover staat. Adrie mocht code 81 invullen. Geen van de aanwezigen komt hiermee in de problemen, dus laat de voorzitter het hierbij. 15. Sluiting Voordat de voorzitter de vergadering sluit, neemt hij nog even afscheid van Yvonne. Het is voor hem een erg grote verrassing dat hij nu afscheid moet gaan nemen van haar. In de afgelopen 4 jaar heeft hij Yvonne leren kennen als een zeer betrokken lid. Samen met haar is hij naar heel veel vergaderingen/bijeenkomsten geweest voor de WSW-raad. Hij is erg verbaasd dat er nu een einde is gekomen aan de samenwerking. Hij bedankt Yvonne voor, naar zijn mening, geweldige inbreng van de afgelopen 4 jaar. In de toekomst zullen wij haar gaan missen, denkt hij. Op een later moment zal hij nog op een passende wijze afscheid van haar nemen. Tenslotte bedankt de voorzitter iedereen voor hun aanwezigheid. 17 oktober

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris)

Gemeente Ede: mw. L. Kaptein (programmamanager Wmo), dhr. H. ten Dam (hoofd afd. Zorg). dhr. Rust en dhr. Kuijck en mw. Gaasbeek (secretaris) Verslag van de vergadering van de adviesraad Wmo 31 oktober 2012 Aanwezig: Adviesraad Wmo: dhr. C. Schellens (voorzitter), mw. Y. van Geel, dhr. P. Schuttel, dhr. J. Hille Ris Lambers, dhr. H. Davidse,

Nadere informatie

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant.

De heer ISRAËL: Dank u wel. Leefbaar Diemen en Democraten Diemen zouden graag een motie indienen betreffende het convenant. NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 21 februari 2008 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 19.30 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013]

Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Nieuwe Achtergracht 170 1018 WV Amsterdam (020) 525 3726 Notulen van de plenaire vergadering van de Centrale Studentenraad [11 december 2013] Aanwezig: Sam Quax, Cathelijne Kroon, Bart Mulders, Izi Hitimana,

Nadere informatie

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier:

Aanwezig: Afwezig: Agenda. Voor akkoord Commissiegriffier: De leden: mevrouw B. Mulder-Veenema (Puur Noordwijk) de heer G.C. van der Pijl (Puur Noordwijk) de heer G.C. Duijndam (VVD/JES) de heer P.V. Duindam (VVD/JES) de heer B.J. van Hoek (VVD/JES) mevrouw M.O.

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken

4 september 2012 20.30 uur tot 20.45 uur Concept- agenda Nr. Onderwerp Stukken Opening Vaststelling agenda en mededelingen Ingekomen stukken De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 september 2012 in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht gehouden wordt van

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk.

VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. VERSLAG van de vergadering van het Wijk Overleg Platform Schollevaar op donderdag 17 juni 2004 om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk. Voorzitter Aanwezig mevrouw N. Steenwoerd 18 vertegenwoordigers van de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur

Algemene Leden Vergadering 03-12-2013 19.00 uur Algemene Leden Vergadering 0-1-01 1.00 uur 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Aanwezig: Bestuur 01-01: Jaleesa Chia, Fenna van den Eerenbeemt, Elyn Braat, Evelien Mulder, Eline Herrings, Job Zonneveld Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

De inhoud van dit thema:

De inhoud van dit thema: DC 15 Vergaderen 1 Inleiding In het onderwijs wordt veel vergaderd en overlegd. Als onderwijsassistent zul je ook bij vergaderingen en andere overlegvormen aanwezig zijn. Misschien word je ook wel gevraagd

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 593 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum

Raadsnotulen. Jaar 2014 Afdeling 2 Vergaderdatum 13 maart 2014 Publicatiedatum Gemeenteblad aadsnotulen Jaar 2014 Publicatiedatum Avondzitting op donderdag 13 maart 2014 Voorzitter: mr. Van der Laan, burgemeester, alsmede het raadslid mevrouw Ornstein, plaatsvervangend voorzitter.

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015

Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Ledenaantal: 802 Aanwezig: Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 24 februari 2015 Eva Bassa Puck van den Bosch Marja Erisman Sanne Dirkse Lara Fennema Maarten de Groen Joris Harteveld Saskia de Jong

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie