HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007

2 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit Poblmstlling Inliding Omin Blidskad Afval Engi Dol n motiving van d voognomn activitit Dolstlling Boodlingscitia Motiving n uitwking kuz uitvoing voognomn activitit(n) Algmn Locati Capacitit Tchnisch uitwking Bijlagn Blidsmatig totsing van d REC in ht licht van d huidig activititn van Omin Lokatikuz Tchnikkuz 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 i

3 Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit 2.1 Poblmstlling Inliding In Ndland ontstaan id jaa got hovlhdn bandbaa afval bij huishoudlijk afval n bdijvn (HDO). In ondstaand tabl is..a. gschtst. Tabl 2.1 Hovlhdn bandbaa afval in Ndland (in 2004) Dolgop Hovlhid (Mton) Consumntn 4,7 HDO 1,7 Bouw 2,6 Industi 0,3 Ovig (slib, landbouw) 0,5 Totaal 9,9 (bon: SntNovm, 2006). In hoofdstuk 11 van ht LAP is aanggvn dat d jaalijks hovlhid bandbaa stafval di stt na pvnti, afvalschiding aan d bon n hgbuik tussn 2000 n 2012 zal tonmn van ongv 10,5 Mton naa 11,8 Mton. Bandbaa, nit dict hbuikbaa afval wodt vband in n afvalvbandingsinstallati, gstot n/of nuttig togpast als bandstof in n ngicntal of n cmntovn. Dz vwkingsoptis vindn zowl in Ndland als ht buitnland plaats. Van d 9,9 Mton bandbaa afval in 2004 wd 3,3 Mton in ht buitnland vwkt 1, waavan 0,8 Mton afkomstig was van n Ndlands naschidingsinstallati. D stnd 6,6 Mton is in Ndland vwkt. Hivan is ongv 5,1 Mton dict vband, gstot of nuttig togpast als bandstof n 1,5 Mton vwkt in naschidingsinstallatis. Tn aanzin van d bschvn vwijdingmthodn wodt ht volgnd opgmkt: D vgund bstaand thmisch vwkingscapacitit in Ndland ligt op 5,7 miljon ton op jaabasis. D ntto vbandingscapacitit bij n bschikbaahid van 91 % komt daam op 5,1 Mton. D bschikba AVI-capacitit in Ndland wodt daam volldig bnut. Tot voo nkl jan was spak van n tonmnd xpot van bandba afvalstoffn, mt nam naa Duitsland. In Duitsland is ht stotn van onbwkt afval vanaf juni 2005 cht nit lang togstaan. Dit bandba afval mot wodn vband of op n and mani wodn vwkt. D Duits capacitit wodt nu volldig gbuikt voo ign afval, waadoo d xpot van Ndlands bandbaa afval naa Duitsland md doo vhoging van d taivn in Duitsland ( 130,- tot 180,- /ton)- sinds mdio 2005 stk is vmindd. Md glt op ht stotvbod in Duitsland (zi hivoo) is gnomd dolstlling cht nog nit galisd. Omdat in Ndland nog onvoldond vwkingscapacitit bschikbaa is, wodt vwacht dat ht stotn in Ndland gaat tonmn, htgn in stijd is mt ht Ndlands afvalblid 2. D tonam van ht aantal onthffingn van ht stotvbod sinds 1 juni 2005 bvstign di vwachting. D total hovlhid bandbaa afval di in 2006/2007 dint t wodn gstot bdaagt naa schatting 2 miljon ton op jaabasis. Om aan d voowaad voo n glijk splvld in Euopa t kunnn voldon wodt doo ht ministi van VROM ovwogn of in lijn mt ht Duits stotvbod ook in Ndland d onthffingsmoglijkhid voo ht stotn van bandbaa afval mot wodn afgschaft. 1 2 in hoofdzaak afvalstomn mt n latif hog vbandingswaad n daadoo mind gschikt (latif duu doo lag doozt in n AVI) voo d afvalvbandingsinstallatis in Ndland. In bginsl mag bandbaa afval nit wodn gstot, tnzij daavoo onthffing is vlnd R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 1 van 13

4 Uit ht voogaand kan wodn afglid dat in Ndland daadoo d komnd jan n stuctul tkot aan vwkingscapacitit van ca. 2 miljon ton bandbaa afval p jaa zal ontstaan. Glt op dit tkot wodn d volgnd initiativn ontplooid: alisati van schidingsinitiativn in ign land n n goi van bij- n mstook van afval in ngicntals n cmntovns. In 2002 is in Ndlands ngicntals 706 kton aan afvalstoffn bij- n mgstookt. Dit is n fos tonam tn opzicht van d jan voo. Gzin d initiativn bij vschillnd lkticititscntals is d vwachting dat dit d komnd jan vd tonmt. bijbouwn van AVI-capacitit. D uitbiding van AEB mt d hoogndmnts-avi (500 kton) zal moglijk in d loop van 2007 in bdijf wodn gnomn, maa dat kan in vband mt vtagingn in d bouw ook 2008 wodn. Daanaast is d bouw van d dd lijn van d AVI Twnt (216 kton) van Twnc in novmb 2006 van stat ggaan. Voo d nabij tokomst zijn naast d REC van Omin- ond m d initiativn van BKB (voo n niuw AVI van 250 kton in Dlfzijl) n d uitbiding van AVI-Wijst (Essnt) mt n dd n vid lijn (totaal 490 kton/jaa) 3 van blang.4 (SntNovm, 2007). alisati spcifik installatis voo biomassa (AVR-BEC, Twnc-BEC, HVC-BEC). 5 Ondanks dz initiativn wodt vwacht dat in d komnd jan in Ndland spak zal blijvn van onvoldond vwkingscapacitit voo bandbaa afval. Ook uit n nad maktanalys doo ADL komt naa von komt naa von dat doo invoing van ht Duits stotvbod voo nit-bhandld bandbaa afval in juni 2005, in Ndland n tkot aan vbandingscapacitit is ontstaan van kton p jaa. Ook in Duitsland, Fankijk n Blgië is d komnd jan spak van n stuctul tkot aan vbandingscapacitit. Als gvolg van dz situati zijn d poottaivn voo d spotmakt (kot tmijncontactn) n niuw contactn significant gstgn, htgn capacititsuitbiding aantkklijk maakt. Afb Ontwikkling vaag n aanbod bandbaa afval (bon: SntNovm) ht MER ligt vanaf 23 mi 2007 t/m 4 juli 2007 t inzag Ht initiatif van Wsto/BBE voo n niuw AVI op ht Euopak in Covodn is gstopt, omdat d gmnt d bnodigd gond aan n nabuig bdijf vkocht hft. Volldighidshalv mot in dit vband ook d niuw installati van Wsto vlak ov d Duits gns (in Emlichhim) wodn gnomd; dz is inmiddls in aanbouw 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 2 van 13

5 Indin all bknd niuwbouwinitiativn voo cntals waain afval in ngi wodt omgzt doogang vindn, zal op tmijn n Ndlands vbandingscapacitit ontstaan van kton. Gzin d vwacht licht stijging in ht afvalaanbod is ht onwaaschijnlijk dat significant landlijk ovcapacitit in afvalvbanding zal ontstaan, mits ht stotvbod wodt ghandhaafd n spak blijft van n stotontmodigingsblid, alsmd dat gn additionl niuwbouw van cntals plaatsvindt bhoudns d bknd initiativn. Hibij past d kanttkning dat glt op ht kapitaalintnsiv kaakt van dz cntals, vwks st zkhid willn n motn hbbn ov d bnodigd aanvo van afval alvons tot daadwklijk alisati t bsluitn. In d paktijk blijkt dan ook dat divs plannn gn conct vvolg kijgn. Na n hniuwd vnwicht in d afvalvaag n -aanbod op tmijn waa ADL in dit vband nog uitspkt dat dit ond 2010 ht gval zal zijn, is d vwachting op basis van d laatst bknd cijfs van SntNovm dat ht vnwicht ond 2013 wodt bikt 6 - zal afvalvbanding naa vwachting n aantkklijk scto blijvn voo bstaand spls mt concund installatis Omin Binnn d Omin bdijvn komn jaalijks d volgnd bandba ststoffn vij: Tabl 2.2. Ovzicht bandba ststoffn Omin hkomst omschijving hovlhid Eual (ton/jaa) Afvalstuing Fisland bdijfsafval (HDO) gof hh. afval SBI Fisland RDF gof digstaat Omin Bouw&Sloop B&S sidu Omin-totaal Ht RDF alsmd ht B&S sidu wdn tot voo kot naa Duitsland gëxpotd maa wodn sinds mdio 2005 dls bij vschilnd vwks (AVI s)in Ndland vwkt n dls mt onthffing van ht stotvbod gstot op d ign stotplaats op Ecopak D Wid. Dit btknt dat Omin voo d afzt afhanklijk is van d pijzn bij d xtn vwks n ht vkijgn van n onthffing van ht stotvbod. Afzt gschidt tgn n latif hog pijs (maktpijs) (m.n. RDF n sidu BSA), md doo d latif hog vbandingswaad van d ststomn van Omin. Dit maakt dat dz mind gschikt zijn voo d taditionl AVI s in Ndland, di m gicht zijn op massaducti dan op ngipoducti. Daanaast zijn d pootaivn van intgaal bandbaa afval bij AVI s lag dan bij d alisati van d schidings- n vgistingsinstallati (SBI Fisland) als uitgangspunt c.q. fnti vanuit wd ggaan. Als gvolg daavan is d concuntipositi van ht SBI-concpt bpkt. 6 Op basis van d huidig capacititsplanning bschikt Ndland dan nog ov onvoldond vbandingscapacitit. Ralisati van all initiativn lvt n total vbandingscapacitit op van 8,3 Mton. Bij n vijkomnd hovlhid aan bandbaa afval van 9 Mton is in Ndland dan spak van n tkot aan capacitit van ton R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 3 van 13

6 2.1.3 Blidskad Afval In ht Landlijk Afvalbhplan ; hoofdstuk 11 Engiwinning uit afvalstofn is aanggvn wlk blidslijn wodt nagstfd voo d vwking van bandbaa nit-gvaalijk stafval: 1. schon monostomn di nit (kunnn) wodn hgbuikt, zoals nit hbuikbaa hout, inzttn voo bij- of mstokn in lkticititscntals, cmntovns, nz. 2. n vd bwking van ht stafval doo naschidn, compostn/vgistn of n combinati hivan. D schidingsinstallatis van Omin (SBI. sotlijn BSA) bantwoodn volldig aan dz dolstlling. Ht dol van dz vd bwkingn is ht vkijgn van (sot)factis di kunnn wodn hgbuikt of als bandstof kunnn wodn ingzt. Dit laatst is moglijk in lkticititscntals (voo schon sotfactis), cmntovns n spcifik installatis voo thmisch vwking (voo mind schon factis). 3. vbandn als vom van vwijdn van stafval n van d nit nuttig topasba factis di vijkomn bij d vd bwking van stafval. Als niuw vwijdingscapacitit wodt gbouwd, wodt gstfd naa hog ngindmntn dan divan d bstaand AVI s. Om d bovnstaand blidslijn t ondstunn, wodn ond m bschvn instumntn ingzt 7 : ht tgngaan van stotn (stotvbod, wbm-hffing); gn capacititsguling m voo vbandn van nit-gvaalijk stafval als vom van vwijdn; ht moatoium op d uitbiding van d AVI-capacitit is p 1 juli 2003 opghvn. Opgmkt wodt dat ht voogaand dint t wodn nagstfd mt inachtnming van stng missi-isn confom ht Bva. In ht vlngd van ht voogaand zijn VROM n SntNovm mdio 2004 bgonnn mt ondzok naa d moglijk consquntis van ht opnstlln van d landsgnzn voo vbandn als vom van vwijdn (Gnznloos vbandn). In ht ondzok is gconcludd dat als d gnzn opn gaan op ht momnt dat n glijkwaadig splvld in Euopa is bikt, gn xta maatgln hovn t wodn gnomn n gn nadlig consquntis zijn voo d gbondn gbuik. Ook is d continuïtit van d afvalvwijding gn poblm, want is voldond stotcapacitit in xploitati n in pocdu. Md op gond hivan zijn d st, (latif klinschalig) contactn mt nml. Duits aanbids/afvalinzamlaas doo AVI s afgslotn. Glt op d voldig bnuting van d Ndlands AVI-capacitit wodt voo d komnd piod gn aanzinlijk tonam vwacht. Op dit momnt wodn in Euops vband voostlln bhandld, waam moglijk (n dl van) d AVI's inichtingn voo nuttig topassing wodn. In d hzining van d Kadichtlijn Afvalstoffn wodt voogstld om alln AVI's bovn n bpaald fficiëntiwaad di status t gvn. Vanwg ht hog ndmnt van d REC tn opzicht van d bstaand AVI s in Euopa zal d REC naa vwachting uimschoots aan d niuw citia voo d status van nuttig topassing kunnn voldon. Dz status is lvant bij ht alisn van miliudolstllingn van d ovhid n d (minimum-)isn di d ovhid in dat kad stlt aan d vwking. 7 In d loop van 2002 is in dit vband tvns n stimulingsgling mt vgodingn voo lkticititspoducti ingvod (MEP). Dz is in d loop van 2006 bëindigd. Thans wodt gwkt aan n niuw gling R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 4 van 13

7 Engi Landlijk kad In 1997 is in ht Japans Kyoto n intnational klimaatconfnti ghoudn. Tijdns dz confnti maaktn tintalln landn afspakn ov ht tugdingn van d uitstoot van boikasgassn di ht klimaat bïnvlodn. Ht gaat hibij om zs boikasgassn, waavan CO2 d blangijkst is. D afspakn zijn vastglgd in ht zognaamd Kyoto-akkood. Ndland hft dit vdag gatificd n zich vplicht om in d piod gmiddld 6% mind boikasgassn p jaa uit t stotn dan in ht jaa Dit btknt dat in ht jaa 2010 maximaal 199 Mton CO 2 -quivalntn p jaa mag wodn uitgstotn (bon: Evaluatinota Klimaatblid, VROM 2002). Ht NMP4 gaat uit van n binnnlands CO 2 -uitstoot in 2030 di 30% lag is dan di in Dit komt n op n maximal uitstoot van CO2 in Ndland van 120 Mton in Om dz ducti t alisn is n stuctul maatschapplijk vanding nodig. NMP4 duidt dz vanding aan mt d tm tansiti naa n duuzam ngihuishouding (ngitansiti) Ht Nationaal Miliublidsplan 4 (NMP4) uit 2001 fomult n antwood op zvn hadnkkig miliupoblmn. D poblmn btfn d thma s biodivsitit, klimaatvanding, natuulijk hulpbonnn, gzondhid, xtn vilighid, lfomgving n moglijk onbhsba isico s. Voo d thma s biodivsitit, klimaatvanding n natuulijk hulpbonnn bidt ht NMP4 n blangijk statgisch vniuwing in d vom van tansitiblid voo d lang tmijn (tot 2030). Voo d thma s gzondhid, xtn vilighid n lfomgving bvat ht NMP4 zoghtn blidsvniuwingn. Aangzin ht Ndlands miliublid dig(t)(d) vast t lopn is doo d staatsctais van VROM op 25 apil 2006 d Tokomstagnda Miliu naa d Twd Kam wodn gzondn. Dit blidsdocumnt is n conct vvolg op ht NMP4 n schtst d visi van d Staatssctais op d tokomst van ht miliublid. Blangijk accnt in dz visi is vniuwing van miliublid mt als dolstlling dat ht blid ook op d lang tmijn houdbaa is. Ook in d Tokomstagnda Miliu wodt vastghoudn aan d absolut ontkoppling van conomisch goi n vanding in miliuduk. Absolut ontkoppling btknt dat gn niuw miliuschuld wodt opgbouwd. Ht kabint wil ook d in ht vldn opgbouwd miliuschuld binnn één gnati zodanig vmindn dat gn significant gvolgn voo gzondhid n miliu m zijn. D afwntling van miliupoblmn naa and dln van d wld, of naa tokomstig gnatis, mot zovl moglijk wodn vookomn. Sppuntn zijn Economi n Innovatis; Gzond n Vilig; Engi n Klimaat; Natuu n Biodivsitit. Povinciaal kad Op 14 dcmb 2005 is ht Povincial Miliublidsplan (Fysk Miljuplan) vastgstld. Hiin is ond m ht Fis klimaatblid gschtst. Dol is n zodanig ducti van d CO 2 -missi, zodat Fyslân n vndig bijdag lvt aan d Ndlands Kyoto-vplichtingn. En blangijk dl van d bnodigd CO2- ducti bhaalt d povinci Fyslân doo ht gbuik van duuzam ngi. Hito stld ht collg van Gdputd Statn in ht Uitvoingspogamma Klimaatblid Fyslân (juli 2004) ds d dolstlling vast om in % van d ngivaag t dkkn uit duuzam bonnn Als aanvulling op ht Uitvoingspogamma Klimaatblid Fyslân is d nota Sinnich n Sunich (Uitvoingsnota Duuzam Engi n Engibspaing) (maat 2005) opgstld. Dz nota vomt n uitvoingsnota mt n tijdshoizon van ongv 2 à 3 jaa, d.w.z. is n actiplan dat op intgal wijz uitvoing gft aan zowl ht sociaalconomisch als ht miliublid (klimaatblid). Dit btknt dat dz nota ht stvn naa conomisch ontwikkling combint mt ht stvn naa CO2-ducti (bijvoobld doo duuzam ngiopwkking of ngibspaing). D nota Oas as Oas bschijft ht stvn om t komn tot duuzam innovatis in Fyslân. Dz nota bvat zs thmatisch conomisch pogamma s, waavan ngi één is. Doo d povinci Fyslân wodn initiativn m.b.t duuzam innovati n duuzam ngi ondstund bijvoobld als dlnm in Wtsus sp. Engy Vally, n samnwkingsoganisati di wkt aan niuw impulsn ondom ht thma ngi voo Nood-Ndland. Sppuntn zijn: knnisvmding, vgotn van d wkglgnhid n duuzam ngi. D povinci Fyslân n d gmnt Luwadn paticipn hiin, samn mt d povincis Goningn n Dnth n d stdn Goningn, Assn n Emmn. Fyslân icht zich mt nam op d ontwikkling van Duuzam Engi R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 5 van 13

8 2.2 Dol n motiving van d voognomn activitit Dolstlling D cnt ontwikklingn in d makt van bandba afvalstoffn in Ndland n daabuitn lidn tot stk stijgnd taivn/afztkostn voo d poductn van d schidings- n bwkingsinstallatis van Omin. Dz ontwikklingn vomn n blmming voo n duuzam n continu bdijfsvoing van d schidingsconcptn van Omin n tvns tot hog taivn voo d Fis gmntn n hun bugs. Om aan dz ongunstig situati n ind t makn, zou Omin motn kunnn bschikkn ov n ign indvwkingsmoglijkhid voo ht bandbaa afval. Zk op ht momnt dat onthffingn van ht stotvbod nit m zulln wodn vlnd is d achtvang in d vom van stotn nit m moglijk n zal ht voo Omin nit moglijk zijn om blijvnd lag vwkingstaivn t alisn. Uit voobidnd ondzok is gblkn dat ht ngtisch gzin gwnst is dat n zognaamd Rststoffn Engi Cntal (REC) wodt gbouwd in d dict nabijhid van got ngigbuik(s): fossil bandstof kan dan wodn vvangn doo ngi uit afval. Aldus kan doo dict wamtlving- n hog ovall ngtisch ndmnt wodn bikt dan indin wodt gkozn voo n stand alon installati mt lout lkticititsopwkking. Binnn d povinci Fyslân vomt d inichting van Fisia Zout B.V. t Halingn n dglijk gbuik 8 : bij d poducti van hoogwaadig vacuümzout wodt imms vl ngi vbuikt. In d dict nabijhid van Fisia is n pcl, glgn aan oppvlaktwat, bschikbaa voo opichting van d voognomn activitit. Ovlg tussn Omin n Fisia hft inmiddls glid tot n intnti-ovnkomst voo d lving van stoom/wamt vanuit d voognomn REC van Omin aan d WKC van Fisia Zout B.V. D dolstlling van ht voonmn luidt dan ook als volgt: Opichting van n installati voo d thmisch convsi van middlcaloisch afvalstoffn op/aan d Industihavn (havnbkkn) t Halingn, op n bdijfsconomisch n miliuhygiënisch vantwood wijz. Gstfd wodt naa d alisati van n REC, waain mt d (ign) ststoffn van Omin (ca. 75% van d input) n vglijkba bandba ststomn uit d makt (ca. 25% van d input) ngi in d vom van wamt (stoom) zal wodn gpoducd. D wamt kan via d WKC aan afnms in d dict omgving (zoals Fisia n ddn) wodn glvd twijl d lkticitit aan ht opnba nt zal wodn glvd Boodlingscitia Doo Omin wodn mt nam d volgnd andvoowaadn voo haa bsluitvoming omtnt d voognomn activitit ghantd (in willkuig volgod): bdijfsconomisch vantwood c.q. lag invstings- n xploitatikostn doo topassing van: bwzn tchnik (hog mat van bdijfszkhid); zo ging moglijk complxitit van d bdijfsvoing n galisd tchnik/installatis. zo goot moglijk flxibilitit tn aanzin van t vwkn afvalstoffn. miliuhygiënisch vantwood; passnd binnn wt- n glgving (zi ook hoofdstuk 3), topassing van isn cf Bva/IPPC; uimtlijk inpasbaa (binnn d inichting n daabuitn (bstmmingsplan): n dolmatig industiël uitvoing maa mt n hknbaa gzicht. In ht hinavolgnd wodt hiaan nad aandacht bstd. 8 D Haling zoutfabik, Fisia Zout BV is onddl van Esco (Euopan Salt Company) n sinds 1995 gvstigd aan d Lijnbaan 15 (8861NW) t Halingn. Fisia Zout poduct jaalijks ca. 1,0 miljon ton hoogwaadig vacuümzout voo mt nam topassing in d chmi n vodingsindusti. Ht zout wodt in d vom van pkl doo Fisia op 3 plaatsn in Noodwst-Fisland (bij Sxbium, Oostbium n Tzummaum) doo middl van zognaamd oplosmijnbouw gwonnn op n dipt van ca mt. D gwonnn pkl (d winningslocatis bvindn zich ca 5 n 11 km tn noodoostn van Halingn) wodt via n ondgonds lidingtacé naa d fabik in Halingn gtanspotd. Mt n poducticapacitit van 1,2 miljon ton vacuümzout p jaa bschikt Fisia Zout in Halingn ov d gootst, éénstaatsindampinstallati in d wld R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 6 van 13

9 2.3 Motiving n uitwking kuz uitvoing voognomn activitit(n) Algmn Sinds ht bgin van d samnwking tussn d Fis gmntn op ht gbid van d afvalvwijding in 1983, aanvanklijk via d gmnschapplijk gling OLAF n sinds 1995 ond d vlugls van Afvalstuing Fisland NV, is d cntal dolstlling van Omin: ht alisn van n zo hoog moglijk miliundmnt n kwalititsnivau tgn zo laag moglijk kostn voo d aandlhouds. Glt op ht blang van zo laag moglijk vwkingskostn zijn in d aandlhoudsvgading van 15 dcmb 2005, kninghoudnd mt d makt- n blidsontwikklingn, nkl statgisch optis voo d vwking van ht bandba stafval bspokn. Dz optis kunnn in tw hoofdvaiantn wodn vtaald: wodt gkozn voo ht sluitn van n langjaig contact mt n xtn maktpatij voo d vwking van d uit d SBI vijkomnd dlstomn, of wodt actif ingspld op d moglijkhdn di d SBI bidt. In dat gval is spak van n totaalconcpt, waain d uit d SBI via schiding vkgn dlstomn n and afvalstomn doo middl van vbanding wodn omgzt in ngi in d vom van stoom n lkticitit: n RststoffnEngiCntal (REC). Mt dit totaalconcpt zal spak zijn van n vl mind got maktafhanklijkhid n kunnn wznlijk kostnvoodln wodn galisd, di via d taivn n/of dividnduitkingn c.q. vmognsgoi tn gunst van d aandlhouds van Omin wodn gbacht. Bovndin is ht miliuhygiënisch ndmnt van laatstgnomd opti aanzinlijk got In d st maandn van 2006 is doo Omin n st maktanalys op hoofdlijnn uitgwkt. Hiuit is ht volgnd gblkn: d bstaand situati waain bandba ststomn mt nam via ddn wodn afgzt n bandbaa afval op d ign afvalbging wodt gstot, bidt t winig pspctif voo d tokomst. Ht vwkingstaif van d SBI zal onvoldond concund kunnn zijn tn opzicht van d laagst taivn in d makt n d afhanklijkhid van ddn n ht al dan nit vkijgn van onthffingn van ht stotvbod is t goot; d vwking van bandba ststoffn in n REC is n statgisch n conomisch aantkklijk opti als tokomstig vwkingsconcpt, waam d SBI wat d hoogt van ht vwkingstaif btft in staat is d concunti aan t gaan mt d vwkingsbdijvn lds in Ndland tgn n maximaal ngindmnt. Md op vzok van d Raad van Commissaissn van Omin is in d piod apil oktob 2006 doo Athu D. Littl (ADL), n haalbaahidsondzok naa alisati van n REC uitgvod. D sppuntn van dit ondzok wan: n nad analys doo ADL op basis waavan n afgwogn kuz moglijk is tussn nzijds n ign REC n andzijds ht latn vwkn van ht bandbaa afval via n langjaig lvingscontact mt n maktpatij lds; d locatikuz n daam samnhangnd aspctn op ht gbid van uimtlijk odning n miliu; d financiing n xploitati (md in lati tot d isico s). Uit ht doo ADL uitgvod ondzok komn als blangijkst voodln van n ign REC tn opzicht van ht afsluitn van n vbandingscontact voo d lang tmijn mt ddn naa von: vstking van d statgisch positi van Afvalstuing Fisland n onafhanklijkhid van ddn; vbting van d financiël pfomanc waadoo lag n stabil taivn, alsmd n waadstijging van d ondnming ichting aandlhouds gwaabogd kunnn wodn; alisati van additionl voodln voo stakholds op ht gbid van miliu n wkglgnhid. Glt op d omvang van ht REC-pojct n d daam gmoid blangn, hbbn d aandlhouds van Afvalstuing Fisland in oktob 2006 bslotn tot ht latn uitvon van n scond opinion op d uitkomstn van d analys van ADL n d sultatn van ht ondzok naa d locatikuz REC. Daato is gbuik gmaakt van d xptis van ht adviskantoo PicwathousCoops (PWC). Dit om in mi 2007 tot n zo afgwogn moglijk bslissing t komn R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 7 van 13

10 Hoofdconclusi van d totsing is dat d sultatn van d analys van ADL n ht ondzok naa d locatikuz gotndls wodn ondschvn. D sultatn van d doo haa uitgvod scnaioanalys aan d hand van d paamts bzttingsgaad, afvalpijzn, ngipijzn n invstingsbdagn, tonn aan dat ht initiatif voo n ign REC z obuust is. Pas bij substantiël, nit-ël afwijkingn komt ht financil ndmnt van d REC ond duk t staan Locati Omin hft in d planfas nadukklijk gzocht naa n optimal vstigingslocati voo d REC. Op basis van ht landlijk blid (LAP) is gzocht naa n locatis waa n got ngivaag is n waa fysik n planologisch uimt is voo n dglijk initiatif. Binnn Fyslân is btkklijk winig ngi intnsiv bdijvighid. D top 5 van ngivbuiks in Fyslân is: 1. Bgumm Cntal van Elctabl; 2. WKC Halingn; 3. Fisland Consum Poducts Luwadn; 4. Rndac Bgum BV; 5. Lamb Wston/Mij vof Oostbium. In ondstaand tabl zijn d knmkn van d vschillnd locatis ggvn. Tabl 2.3. Vglijking ngigbuiks in Fisland Locatis Engivaag Fysik uimt Bstmmingsplan 1. Bgumm Cntal Bugum Vl got (ca. facto 5 hog) Bschikbaa Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) 2. WKC Halingn Vglijkbaa mt Bschikbaa op ca. 300 Cat. 4 bdijvn togstaan poducti REC mt afstand 3. Fisland Consum Poducts Luwadn ca. 50% van d poducti Nit bschikbaa (in d stad Luwadn) Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) 4. Rndac Bgum BV ca. 35% van d poducti Nit binnn bpkt afstand bschikbaa Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) 5. Lamb-Wston/ Mij vof Oostbium ca. 15% van d poducti Bschikbaa (landijn aanwzig) Nit passnd bij initiatif (cat. 4 bdijf) Na analys van dz locatis is gconcludd dat op gond van d schaalgoott (ngivaag vglijkbaa mt ngipoducti REC), d fysik n planologisch uimt binnn Fisland alln d WKC Halingn gschikt is voo d alisati van n REC. Doo d aanwzighid van n bstaand WKC in Halingn kan naast lkticitit tvns stoom (lag duk (LD)-stoom) wodn afgzt. Hidoo wodt n z hoog ngtisch ndmnt ghaald. Daanaast is mt d intgati van d bstaand WKC n back-up voozining aanwzig voo Fisia n and bdijvn. D locati is thans baakliggnd. Ook lds bidn d thans nog baakliggnd pcln op d industihavn Halingn nog volop kans op niuwkoms als afnm van stoom n lkticitit. D inichting is aan goot oppvlaktwat glgn, tn bhov van aan- n afvo p schip. Bpknd afmtingn van ht tin zijn nit aanwzig. Doo Omin is tvns ondzocht of d REC in d dict nabijhid van d bstaand cyclinginstallatis op of nabij Ecopak D Wid zou kunnn wodn opgicht. Binnn ht Ecopak is cht onvoldond uimt bschikbaa om n dglijk installati t kunnn plaatsn. Dhalv is ondzocht of opichting op n aangnznd pcl, tn noodn van ht Ecopak, moglijk is. In juni 2006 hft ht colg van B&W van d gmnt Skastlân aanggvn gn aanliding t zin om n positiv gondhouding aan t nmn voo d alisati van d REC. Op 20 juni 2006 hft d gmntaad unanim bslotn om ht advis van ht collg t volgn: dit btknt dat d gmnt Skastlân nit m wil wkn mt ht initiatif REC in d ign gmnt R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 8 van 13

11 Uit ht locatikuzondzok doo ADL blijkt dat wat d bdijfsconomisch aspctn btft, d locati Halingn hog scoot op ht sultaat voo blastingn n d IRR (ht ndmnt op ht totaal gïnvstd vmogn). D substantil hog inkomstn uit d ngiafzt spln daabij n blangijk ol, als gvolg van d samnwking mt ht zout-poductibdijf Fisia als afnm van n blangijk dl van d doo d REC gpoducd stoom n lkticitit n and (potntiël) afnms op dz locati. Hibij splt ook m dat gn niuw invsting in tubin n/of kolsystm nodig zulln zijn. Bij d wging van d miliuaspctn voo bid locatis hft d locati-oudhask wliswaa n klin voodl als ht gaat om d aspctn gu, gluid n vk/vvo), maa daa staat tgnov dat d locati-halingn zich in positiv zin van D Wid ondschidt doo n bt xtn vilighid (zi ook bijlag 2.2) n mt nam n significant goot voodl op ht gbid van ngi n CO 2 missi. Uit d totsing van d omgvingsaspctn blijkt dat d locati-halingn n voodl hft tn opzicht van Oudhask doo ht aanwzig bstuulijk daagvlak bij d povinci Fyslân n d gmnt Halingn. Tn slott hft d locati-halingn ook wat d pocdul aspctn btft n wznlijk voodl, mt nam vanwg d uimt di ht vignd bstmmingsplan voo alisati van d REC gft. Alls afwgnd is d indconclusi dat d locati-halingn d vooku gnit voo ht alisn van n REC. Op gond van ht voogaand komt alisati van d REC t plaats van Ecopak D Wid (noch op and, moglijk locatis) nit in aanmking. In dit vband wodt tvns vwzn naa bijlag R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 9 van 13

12 Capacitit Doo Omin is gkozn voo n capacitit c.q. thmisch vmogn van d REC van 103 MW th. Bij n gmiddld caloisch waad van 13 MJ/kg bdaagt d jaadoozt daam cica 228 kton/jaa. In is aanggvn dat binnn Omin n jaalijks aanbod aan bandbaa stafval ontstaat van 200 kton (xcl. gof huishoudlijk afval n papi/kunststoffacti). Dit btknt dat max. ca. 28 kton/jaa aan xta, xtn middlcaloisch afvalstoffn zal dinn t wodn gacquid. Hibij kan bijvoobld wodn gdacht aan vglijkba, bandba ststoffn van collga-vwknd bdijvn maa ook aan jcts uit d papiindusti n dglijk ststoffn. Ovigns is ook bij d bhandling van vagn van d Twd Kamfacti van d SP gstld dat ht gschatt Fis aanbod aan afval ca. 315 kton/jaa bdaagt n daam got is dan d capacitit van ht REC-initiatif. Dat btknt in thoi dat d initiatifnm d moglijkhid hft om voldond afval aan t tkkn uit d nabijhid. Of dat daadwklijk gbut, hangt natuulijk af van d bstaand/lopnd contactn voo d vwking van bandbaa afval n d mat van concunti (hovlhid vwkingscapacitit n taivn van and vwks). (Twd kam, vgadjaa , , n. 3 d.d. 8 mi 2007). Uit vaing is gblkn dat opichting n vwking dan kostnffctif is, (ook) bij gbuik van 1 lijn. E zijn voldond fntis mt nam in ht buitnland. D schaalgoott van d REC mt n vbandingscapacitit van ton p jaa wodt ook in d haalbaahidsstudis van ADL n PWC als voldond aangmkt om n god ndmnt t haln. T illustati wodt vwzn naa ondstaand gafik, waain d lati tussn d opationl kostn n d capacitit van vbandingsinstallatis wodt wggvn. Afb. 2.x Rlati schaalgoott n opationl kostn (bon: ISWA Magazin, Wast Managmnt Rsach, 4 augustus 2006) Hiuit blijkt dat vanaf n schaalgoott vanaf ongv ton d opationl kostn gn got vschilln m latn zin R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 10 van 13

13 Tchnisch uitwking Tchnikn voo thmisch convsi Zoals aanggvn ond zijn d blangijkst voowaadn voo d thmisch convsi tchnik: 1) bwzn tchnik c.q. bdijfszkhid; 2) tchnisch complxitit zo ging moglijk; 3) zo goot moglijk flxibilitit tn aanzin van t vwkn afvalstoffn. Dz voowaadn zijn voo Omin van blang doodat d schaal van ht initiatif voo Omin latif goot is n d installati nadukklijk bdold is om all sootn bandba ststomn, di nit gschikt zijn voo matiaal hgbuik n vijkomn bij d bstaand cyclingactivititn, t kunnn vwkn. Als moglijk thmisch convsitchnikn zijn bschikbaa: pyolys; vgassing; vbanding. Op basis van gnomd voowaadn, maktondzok n litatuustudi zijn achtnvolgns pyolys n vgassing afgvalln als vwkingstchnik (ECN, 2005). Naa d huidig stand d tchnik zijn dz bid tchnikn in combinati mt d t vwkn ststoffn nit als bwzn tchnik t bschouwn n is vbanding als convsitchnik gkozn. Voo n vd ondbouwing wodt vwzn naa bijlag 2.3. In dit kad komn tw mthodn in aanmking: n wvlbd of n oostovn. En wvlbd stlt hog isn aan kwalitit van d bandstof tn aanzin van kolgoott (max. 10 cm), afwzighid van fo- n non-fo mtaln n glas. In vglijking mt n oostovn wodt wl n hog ngtisch ndmnt bikt, dat cht w volldig tnit wodt gdaan doo ht (hog) vbuik in ht kad van d voobwking n d bschikbaahid (= pcntag aantal bdijfsun p jaa). Naa aanliding van nad vkgn infomati n bvindingn uit fntibzokn aan sootglijk installatis/installatis is d volgnd vglijkingstabl samngstld: Tabl 2.4. Vglijking wvlbdovn n oostovn Wvlbdovn Roostovn Rlativ vglijking Wgfacto * Sco ** Sco ** wvlbd -oost (1-3) (1-5) Subtotaal (1-5) Subtotaal 01 Voobhandling Bschikbaahid Chloocoosi Engtisch ndmnt Rookgasiniging Afzt/cycling assn Invstingn Bdijfskostn/ondhoud Flxibilitit Vgunning Lvancis Rfntis * wging: latif blang van n boodlingsaspct ** sco: waading van wvlbd- sp. oost-ovn Glt op d hog flxibilitit van n oostovn n daam samnhangnd bdijfszkhid hft Omin gkozn voo d oostovntchnik (Omin, 2006b). Rookgasiniging Bij d vbanding van bandbaa stafval ontstaan vontinigd ookgassn di voo uitwop dinn t wodn bhandld. Dhalv zal n spcifik ookgasinigingsinstallati (RGR) dinn t wodn ontwopn waabij, glt op d stng Bva-isn t.a.v. NO x, ook n DNO x zal motn wodn ingbouwd. Vooalsnog is gkozn voo n smi-doog systm c.q. indamping van ht sidu van d natt wass; daam bhoft gn pocswat t wodn gloosd R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 11 van 13

14 Tchnisch uitwking in lati tot omliggnd bdijvn (Fisia.a). Ed is al nkl kn d lving van ngi vanuit d REC aan ht zoutpoductibdijf Fisia gnomd. Essntil in dz samnwking is d afztmoglijkhid di daam wodt gcëd voo d ngi di doo d REC wodt gpoducd. In ht ondstaand schma is d tokomstig situati wggvn. lkticitit Fisia WKC REC ddn san. afvalwat n ovtollig tinwat stoom wat havn iool D tokomstig situati is als volgt: 1. middls d REC wodt doo vbandn van ststoffn ngi in d vom van stoom (85 ba) glvd aan d bstaand WKC, di in handn van Fisia Zout BV is. D bstaand gasktl wodt stand-by ghoudn voo ht gval d REC gn stoom kan lvn (achtvang); 2. d WKC is n onbmand, tchnisch installati di d stoom omzt in lkticitit n stoom van 6 ba. D lkticitit wodt glvd aan d REC, Fisia n ht opnba nt. D stoom wodt glvd aan Fisia, ddn n ht ovschot wodt wggkold middls d bstaand watkoling; 3. tchnisch wodn d installati zo gkoppld dat Fisia n d REC ook onafhanklijk van lkaa kunnn functionn. D WKC kijgt in d tokomstig situati d functi van ngicntal t.b.v. van d industiël activititn (REC, Fisia n ddn) op ht industitin (havn) van Halingn. Fisia maakt op dit momnt gbuik van aadgas 9 als input in haa wamtkachtcntal di noodzaklijk is voo ht poductipocs van zout. Doo d koppling mt d REC kan Fisia chtstks d doo vbanding van ht afval ggnd stoom n lkticitit afnmn, htgn zowl voo Omin als voo Fisia blangijk (financiël n miliuhygiënisch) voodln oplvt. D REC zal daabij gbuik makn van d bstaand wamtkachtcntal (WKC). Blangijk voodl in dat vband is dat zowl gbuik kan wodn gmaakt van ht bstaand condnsaat- n ktlvodingswatsystm van Fisia als van d bstaand tubin, gnato n d lktisch installatis van d wamtkachtcntal van Fisia. Bij stilstand van d indampinstallati van Fisia kan d REC zlfstandig d poducti continun, waabij dan alln lkticitit wodt gpoducd n n dl van d wamt mot wodn wggkold.dz wgkoling past binnn d vgund thmisch lozing van d WKC; d alisati van d REC lidt dan nit tot got ffctn voo ht ontvangnd oppvlaktwat, ls d Industihavn. Bij stilstand van d REC zal Fisia tugschakln naa d bstaand ktl. 9 ca. 75 miljon m 3 p jaa 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 12 van 13

15 Dat dit n blangijk aspct is gwst in d bpaling van d kuz voo d locati van d REC, zal duidlijk zijn. Dit wil cht nit zggn dat d REC zond Fisia nit ndabl gëxploitd zou kunnn wodn. Voo zov zich in d tokomst n situati zou voodon waain Fisia nit m als afnm van ngi fungt (bijvoobld doo ht ontbkn van n niuw winningsvgunning), kan d doo d REC gpoducd ngi via d WKC aan and bdijvn n/of ht lkticititsnt wodn afgzt. Ook dan zijn lag/concund taivn voo vwking moglijk. Contactul is ovngkomn dat Omin d ignaa wodt van d WKC in ht gval Fisia in d tokomst haa activititn dfinitif mocht stakn. In dat gval zulln ook d vignd vgunningn voo d WKC kachtns d Wm n Wvo/Wwh wodn ovgdagn aan Omin R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina 13 van 13

16 Bijlag Blidsmatig totsing van d REC in ht licht van d huidig activititn van Omin In dz bijlag wodt nad inggaan op d blangijkst miliuaspctn van d vwking van d afvalstoffn in d schidings- n bwkingsinstallati (SBI) op Ecopak D Wid in Oudhask n d REC in Halingn, alsmd op d invlod van d REC op d CO 2 -missi. In dit kad is gn niuw ondzok vicht naa d miliuaspctn van alising van d REC. D dn daavoo is dat tijdns ht opstlln van ht Landlijk Afvalbhplan (LAP, 2003) uitgbid n dipgaand ondzok is vicht naa d miliuaspctn van d vschillnd vwkings-tchnikn voo bandbaa afval. Ht thans voogstld scnaio is bijna lttlijk tug t vindn in ht LAP n d ondliggnd documntn. Wij bpkn ons dhalv in ht hinavolgnd tot d wgav van d huidig wkwijz, ht schtsn van ht blidskad n d totsing van d boogd wkwijz aan vglijkba scnaio s van ht LAP. (Voo d gdtailld ondbouwing zijn ht LAP n d ondliggnd miliuffctappotag t aadplgn op ond publicatis ). Huidig wkwijz 10 mln Nm 3 Biogas (6%) Vgistingsinstallati Rstafval ton/jaa Wasinstallati Schidingsinstallati Bandbaa Papi/Kunststof Mtaln afval Zand Int matiaal Digstaat Afvalwat Afb. 3 Vnvoudig pocsschma Schidings- n Bwkingsinstallati (SBI) In d SBI (zi ook bovnstaand vnvoudigd pocsschma) wodt ht huishoudlijk afval, afkomstig uit d gijz contains, nagschidn. Mt bhulp van tommlzvn wodt ht afval st gschidn in n oganisch natt facti (ONF) n n bandbaa dl (RDF: Rfus Divd Ful ofwl bandstof uit afval). Uit ht RDF wodt vvolgns n licht facti, voonamlijk papi n kunststoffoli (PPF, ook wl PK gnomd), mt lucht afgschidn. Ht PPF is hoogcaloisch n gschikt om t wodn togpast in cmntovns n bpaald ngicntals. In d mst gvalln wodt ht st nog vklind tot fluff of pllts, dit gbut dan lds. Ht RDF n ht ONF wodn mt magntbandn ontijzd. Ht stnd RDF hft nog stds n hog ngi-inhoud n mot wodn afgvod naa n daavoo gschikt afvalvbandings-installati (AVI). Ht oganisch matiaal (ONF) wodt in d wassing- n vgistingsinstallati (WVI) van d SBI gwassn n daana vgist in vgistingsacton. Ht biogas dat bij d vgisting vijkomt wodt gbuikt voo d poducti van lkticitit n wamt. Ht stpoduct van d vgisting, ht digstaat, wodt voo n dl nuttig togpast in d afwking van stotplaatsn n d st wodt gstot R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina i van iv

17 D blangijkst and bandba afvalstomn zijn gof huishoudlijk afval, afval van handl/ dinstn/ovhdn (HDO-afval) n bouw- n sloopafval. Ht gaat hi voonamlijk om ststomn, omdat in paktisch all gvalln al n vom van bonschiding hft plaatsgvondn. Dz afvalstoffn zijn doo afmting n/of samnstlling mind gschikt voo naschiding in d SBI. Als gvolg van d cnt maktontwikklingn n n gbk aan vbandingscapacitit in Ndland n omingnd landn wodn d hi bschvn bandba afvalstoffn n sotsidun in Fisland voo ht ovgot dl mt onthffing gstot op Ecopak D Wid. Boogd wkwijz D huidig naschiding van huishoudlijk afval in d SBI wodt ongwijzigd vootgzt dit om d oganisch facti ovnkomstig d huidig situati apat t kunnn houdn -, waabij d naschiding van PPF afhanklijk is van d afztmoglijkhdn n d afvalpotfuill. D ovig bandba stomn (ond m gof huishoudlijk afval, bouw- n sloopafval n HDO) wodn in hoofdzaak chtstks in d REC gbacht, indin nodig vooafggaan doo n vkliningsstap. Dz wkwijz duidt d uitgangspuntn aan n is dus n fnti. Afhanklijk van maktomstandighdn, afztmoglijkhdn van PPF, miliutchnisch n bdijfsconomisch dnn kan hivan wodn afgwkn. In all gvalln zal ht dan gaan om n vd optimalisati. Afb. 4 Boogd wkwijz SBI-REC Blidskad D input van d REC zal bstaan uit nit-gvaalijk bandba afvalstoffn: hoofdzaklijk huishoudlijk afval, gof huishoudlijk afval n HDO-afval. Huishoudlijk afval wodt, voodat ht in d REC wodt gbacht, mchanisch gschidn in d SBI. D minimumstandaad voo d vwking van huishoudlijk afval, gof huishoudlijk afval n HDO-afval is vbandn in n afvalvbandingsinstallati (AVI), waabij aan ststoffn mind dan 5% van d ingangshovlhid op gwichtsbasis wodt gstot (LAP-sctoplannn HHA n HDO). Van blang is dat ht LAP tvns vmldt dat hoogwaadig vwking wodt nagstfd doo schiding van afval aan d bon én naschiding gvolgd doo nuttig topassing. In casu voldot d combinati SBI n REC aan dit stvn van ht LAP naa n hoogwaadig vwking. Ligt ht ngindmnt van d huidig AVI s tusn d 22% n 27%, mt naschiding is ht volgns ht LAP moglijk om factis mt n hog stookwaad t poducn di kunnn wodn aangbodn bij installatis mt n hog ntto ndmnt, bijvoobld ngicntals of installatis mt wamtkachtkoppling (WKK). D REC fungt in dzn als n WKK-installati mt n z hoog ngindmnt (> 80%) R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina ii van iv

18 Miliuaspctn n vwkingstchnikn T ondbouwing van bsluitn in ht LAP ov d minimumstandaadn n d capacititsplanning voo vbandn is n miliuffctappot (MER) opgstld. Hiin zijn d miliuffctn van vschillnd vwkingstchnikn voo n afvalstoom p miliuthma mt lkaa vglkn, vnals d vntul uitgspaad ffctn (bspaingn op gond-, hulp- n bandstoffn). Tn bhov van d capacititsplanning voo vbandn zijn in d MER voo ht LAP vi scnaio's uitgwkt voo d vwking van bandbaa stafval. D scnaio's vschilln in d mat waain gbuik wodt gmaakt van schiding in hoog- n laagcaloisch afvalstomn n d vwking daavan. D scnaio s bschijvn voo all bandba afvalstomn d uitst haalba situatis: 1. status quo: dit scnaio is n xtapolati van d bstaand situati in 2001 mt daain n mix van vbandn in AVI s n bpkt naschiding n stotn. 2. intgal vbanding in AVI s: in dit scnaio wodt al bandbaa afval in AVI s vband. 3. maximal poducti van PPF: hoofddol van dit scnaio is om uit all bandba afvalstoffn zovl moglijk PPF t schidn, gvolgd doo thmisch vwking. Wat huishoudlijk afval btft, is dit scnaio gbasd op ht SBI- c.q. Vagon-concpt, mt poducti van PPF doo middl van windzifting. Voo HDO-afval is n sootglijk tchnik voozin, aangvuld mt n shddstap. Rststoffn van gof huishoudlijk afval n bouw- n sloopafval wodn vband in n AVI. 4. maximal poducti van RDF: schiding van ht bandbaa afval mt als hoofddol poducti van RDF, gvolgd doo thmisch vwking. Uitggaan is van ht biologisch dogn van huishoudlijk afval, gvolgd doo vbanding in n wvlbdovn of oostovn. Doog HDO-afval wodt zond bwking vband, ovig afvalstoffn als in scnaio 3. In ht LAP zijn d scnaio s vvolgns tgn lkaa afgzt. Howl d scnaio s nit xact ovnkomn mt d doo ons boogd situati, kan d REC in d scnaio s 3 n 4 wodn gplaatst; dit zijn d scnaio s di in ht LAP d vooku kijgn. In bid scnaio s is ht uitindlijk dol om d bandba factis t vbandn in installatis mt n hoog ngtisch ndmnt. D REC, als WKK-installati mt n hoog ngtisch ndmnt (80-85%), voldot hi uimschoots aan. Wat huishoudlijk afval btft, komt d naschiding in d SBI ovn mt scnaio 3. Enigszins afwijknd tn opzicht van d scnaio s 3 n 4 in ht LAP is d daain boogd bwking van bdijfsafval, gof huishoudlijk afval n bouw- n sloopafval. Voo dz di stfactis wodt ht vbandn in d REC zond dat st naschiding via d SBI plaatsvindt, als voodligst n minst miliublastnd oplossing aangmkt. In d scnaio s 3 n 4 zijn xta tanspotbwgingn in d wging mgnomn. Afb. 5 SBI-REC vsus taditionl AVI 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina iii van iv

19 CO 2 -missiducti In ht miliublid nmt klimaatvanding als gvolg van d uitstoot van boikasgassn n pominnt plaats in. D ngi di doo d REC wodt opgwkt spaat dict fossil bandstoffn (aadgas) uit n daagt daam bij aan n ducti van d missi van ht boikasgas CO 2. Tn opzicht van d huidig situati, waabij bandbaa afval wodt gstot n d ngi van Fisia uit aadgas afkomstig is, lvt dit jaalijks n bspaing op van m 3 aadgas. Mt vbanding van afval in n guli AVI, gcombind mt opwkking van lkticitit n afzt van wamt, wodn ook fossil bandstoffn bspaad. Ht LAP bschouwt vbanding in n AVI als minimumstandaad. Zo lvt vbanding in n AVI van ton afval p jaa n ducti van CO 2 - missi op van 103 kton. Vwking van ton afval p jaa in d combinati SBI-REC lvt n vwacht ducti op van 153 kton. Dz ducti is dus 50% m dan d minimumstandaad. T illustati: d povinci Fyslân stft in ht kad van d Kyoto-dolstlling naa n CO 2 -missiducti van ca. 400 kton p jaa, ond m doo ngibspaing n inzt van duuzam ngi, waam Fyslân n vndig bijdag lvt aan d Ndlands dolstlling. Dit btknt dat d REC n CO 2 - missiducti oplvt di 35% bdaagt van d povincial dolstlling. Conclusi D combinati SBI-REC voldot aan ht vookusscnaio van ht landlijk blid. Doo ht vl hog ngtisch ndmnt van d REC in combinati mt d SBI, wodt dz gacht zlfs nog bt t scon dan d in ht LAP boodld vookusconcptn. D SBI-REC lvt in combinati mt Fisia n CO 2 -missiducti op tn opzicht van d huidig situati van 153 kton, m dan ééndd van d povincial dolstlling. Tn opzicht van d vbanding van afval in n guli AVI is d CO 2 -missiducti van d REC 50% hog. Naa vwachting voldot d REC na hzining van d Kadichtlijn Afvalstoffn aan d citia om d status van vwkingsinichting voo nuttig topassing t vkijgn R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina iv van iv

20 Bijlag Locatikuz Inliding D gpland vwkingscapacitit van d REC van ton ingvuld doo (componntn van) huishoudlijk stafval, gof huishoudlijk afval, HDO-afval (afval afkomstig van handl, dinstn n ovhdn) n sidu van bouw- n sloopafval. Huishoudlijk stafval wodt nit chtstks in d REC vband, maa st nagschidn in d schidings- n vgistinginstallati (SBI) op Ecopak D Wid van Omin. Ondstaand pocsschma toont ho dz naschiding wkt: Van d gschidn stomn uit d SBI zal ht bandbaa afval (RDF) n d papi/kunststof facti (PK) als één stoom bandbaa afval in d REC wodn vband. Dz stomn zijn in ht schma omcikld. Ht uitindlijk pcntag RDF bdaagt cica 40-45% van ht stafval, d PK-facti bdaagt cica 15-20% van ht stafval. Ht aangbodn HDO-afval n ht aangbodn gof huishoudlijk afval zal intgaal, dat wil zggn zond bwking, in d REC wodn vband. Ht sidu bouw- n sloopafval is afkomstig uit sotlijnn van (ign) bstaand schidingsinstallati voo bouw- n sloopafval. Landlijk blid D minimumstandaad voo d vwking van huishoudlijk afval, gof huishoudlijk afval n HDO-afval is vbandn in n afvalvbandingsinstallati (AVI), waabij aan ststoffn mind dan 5% van d ingangshovlhid op gwichtsbasis wodt gstot (LAP-sctoplannn HHA n HDO). Van blang is dat ht LAP tvns vmldt dat hoogwaadig vwking wodt nagstfd doo schiding van afval aan d bon én naschiding gvolgd doo nuttig topassing. Ligt ht ngindmnt van d huidig AVI st us s nd 2 2% n2 7%, m tna s c h i di ngi sh tv ol g nsh tlapmog l i j komf a c t i sm t nh o g stookwaad t poducn di kunnn wodn aangbodn bij installatis mt n hog ntto ndmnt, bijvoobld ngicntals of installatis mt wamtkachtkoppling (WKK). Uitbiding van d vbandingscapacitit in Ndland wodt bij vooku galisd bij (industiël) afnms van d ngi (lkticitit n wamt) of als uitbiding van d bstaand installatis R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 Pagina i van iv

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms!

Betalen voor parkeren gaat voortaan via sms! chnkn aan pcifik mobilititpoblmn in d tad/gmnt. Flxibilitit naa uitbiding Ht uitbidn van btalnd pakzon of ht vandn van gldig paktaivn of tijdn kan onmiddlijk in ht ytm aangpat wodn. D adggvn n d gldig

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Geachte mevrouw/heer,

Geachte mevrouw/heer, Klant, Markt & Rlatis Blastingn Postbus 94127, 1090 GC Amstrdam Ondrwrp Tolichting kwijtschldingsformulir Gacht mvrouw/hr, Tam Inning & Invordring Doorkisnummr 020 608 21 99 U hft n kwijtschldingsformulir

Nadere informatie

N i e u w s b r i e f

N i e u w s b r i e f St `64 Szon Vollyal Van d Vooztt Bt ldn n od van ldn, Hopljk ht dn n god vakant ghad n dn volldgg opgladn voo ht n vollyal zon. Aantaand dndag 19 agt gnnn mt d t tanngn. Ht loot n zon mt vl potv tdagngn

Nadere informatie

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel

Inhoud 1 ATOOMBOUW. 1.1 Uitbreiding van het atoommodel Inhoud Hoofdstuk1: Atoombouw... 1. Inleiding.... Het spectum van watestof en het atoommodel van Boh... 4 3. Het atoommodel van Boh-Sommefeld.... 7 4. Elektonenconfiguatie... 9 5. Het peiodiek systeem...

Nadere informatie

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele

Kalender 2014-2015. Zo 5 april F.Z. Zo 12 april Halve Zo 19 april Halve + TAARTSLAG!! Zo 26 april Hele Kalender 2014-2015 Zo 5 okt Halve (10u-13u) Zo 3 mei Hele Zo 12 okt F.Z. (familiale zondag) Zo 10 mei Halve Vr 17 okt DAG vd JEUGDBEWEGING Zo 17 mei Halve Zo 19 okt Halve Vr 22 mei KAMPINFOAVOND! Uniformenbank

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

Vergroening WKK via Mestvergisting. Praktijkverkennlng door ZLTO

Vergroening WKK via Mestvergisting. Praktijkverkennlng door ZLTO Vergroening WKK via Mestvergisting Praktijkverkennlng door ZLTO 2013 Projectcode AGRO130005 Den Bosch, februari 2014 1 Inhoudsopgave biz Inhoud Aanleiding ' 3 Realisatie van de aanpak..^ 4 Limburg 4 Noord-Brabant.4

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-2009

Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-2009 Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-29 Voorzieningenniveau Flevoland in de tijd 1996-29 Uitgevoerd in opdracht van de provincie Flevoland Judith Willems April 21 r21-15jw 1112-SOC ABF RESEARCH

Nadere informatie

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen

Biomassa als grondstof of als brandstof. Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Biomassa als grondstof of als brandstof Praktijkvoorbeelden van ongewenste concurrentie om Nederlandse biomassastromen Colofon Biomassa als grondstof of als brandstof - praktijkvoorbeelden van ongewenste

Nadere informatie

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer

M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer September 2012 Kenmerk R001-1206584GGV-evp-V08-NL Verantwoording Titel M.e.r.-beoordeling CO 2 -leiding, Zoetermeer Opdrachtgever Gemeente Zoetermeer Projectleider

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Niet technische samenvatting Project - MER

Niet technische samenvatting Project - MER Niet technische samenvatting Project - MER Hervergunning PR0698 Galloo NV - Wervikstraat WERVIKSTRAAT 320 8930 MENEN UITGAVE : 5/2014 REF. : ESM12010015/GALLOO NV/DEF. MER REVISIE: NTS_DEF.MER Sertius

Nadere informatie

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting

Biogas uit gras - een onderbenut potentieel. Een studie naar kansen voor grasvergisting Biogas uit gras - een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Colofon Biogas uit gras een onderbenut potentieel Een studie naar kansen voor grasvergisting Definitieve versie -

Nadere informatie

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008 30820137-Consulting 08-1677 Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN Europoort-Rotterdam Arnhem, september 2008 Auteurs : F. Ermers, J.H.W. Lindeman KEMA Consulting In opdracht van

Nadere informatie

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN

WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN WISKUNDIGE OPGAVEN MET DE OPLOSSINGEN DOOR LEDEN VAN MET WISKUNDIG GENOOTSCMAP TER SPREUKE VOERENDE LEN ONVERMOEIDE ARBEID KOMT ALLES TB BOVEN Ia~~;o_ IO~~4 NEGENTIENDE DEEL BOEKBINDERrJ K I ~ V I T ST

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS ONDERZOEK DUURZAAMHEID ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS Utrecht, 8 december 2014 Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. Inleiding op de elektriciteitsmarkt; gebruikte begrippen... 4 3. Onderzoeksmethode... 6 4. Ranking

Nadere informatie

DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE STUWENDE WERKGELEGENHEID IN HET IJSSELMEERGEBIED door Drs. L.H.J. Verhoef. 1978-217 Aco aug.

DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE STUWENDE WERKGELEGENHEID IN HET IJSSELMEERGEBIED door Drs. L.H.J. Verhoef. 1978-217 Aco aug. W E R K D O C U M E N T DE TOEKOMSTIGE ONTWIKKELING VAN DE STUWENDE WERKGELEGENHEID IN HET IJSSELMEERGEBIED door Drs. L.H.J. Verhoef 1978-217 Aco aug. \ kl, J I E N S T V O O R D E I J S S E L M E E R

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg

Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Nederlandse Zorgautoriteit Bekostigingsonderzoek in de ambulancezorg Dilrapport heeft 78 pagina's 13XOO103199GRN/Cenzi2 27 februari 2013 Cl 2013 KPMGA

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

vezelgrondstof uit zeefgoed

vezelgrondstof uit zeefgoed fina final l rereport vezelgrondstof uit zeefgoed rapport 2013 21 vezelgrondstof uit zeefgoed rapport 2013 21 ISBN 978.90.5773.631.1 stowa@stowa.nl www.stowa.nl TEL 033 460 32 00 FAX 033 460 32 01 Stationsplein

Nadere informatie