Agenda en toelichting

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agenda en toelichting"

Transcriptie

1 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering Amsterdam, 20 april 2011

2 Inhoud pagina Agenda 3 Toelichting aan aandeelhouders 5 Opening en mededelingen 6 Verantwoording over het boekjaar Vaststelling dividend 6 Verlening decharge leden raad van bestuur 6 Verlening decharge commissarissen 6 Uitgiftebevoegdheid raad van bestuur 6 Inkoopbevoegdheid raad van bestuur 7 Intrekking preferente aandelen F 7 Raad van commissarissen 8 Vaststelling langetermijnbeloningsplan 11 Herbenoeming externe accountant 11 Rondvraag 11 Sluiting 11 2

3 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 20 april 2011 om uur in de Koepelzaal van het Renaissance Amsterdam Hotel, Kattengat 1, 1012 SZ Amsterdam. 1 Opening en mededelingen. 2 Verantwoording over het boekjaar 2010: a. bespreking van het verslag van de raad van bestuur; b. bespreking van het verslag van de raad van commissarissen; c. bespreking en vaststelling van de jaarrekening Vaststelling van het dividend. 4 Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot: a. uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F; b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. 7 Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van: a. gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan; b. cumulatief preferente aandelen F in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan. 8 Intrekking van alle (te weten ) geplaatste niet converteerbare cumulatief preferente aandelen F (met terugbetaling). 9 Raad van commissarissen a. benoeming van mevrouw C.M.C. Mahieu tot lid van de raad van commissarissen; b. benoeming van de heer K.S. Wester tot lid van de raad van commissarissen; c. benoeming van de heer P.A.F.W. Elverding tot lid van de raad van commissarissen; d. herbenoeming van de heer W.K. Wiechers tot lid van de raad van commissarissen. 10 Vaststelling langetermijnbeloningsplan leden raad van bestuur. 11 Herbenoeming PricewaterhouseCoopers tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening. 12 Rondvraag. 13 Sluiting. Over de agendapunten 2c en 3 tot en met 11 zal in de vergadering worden gestemd; de overige punten zijn geagendeerd ter informatie en bespreking. 3

4 Voor deze vergadering gelden ten aanzien van de aandelen als stem- en/of vergadergerechtigden zij die per woensdag 23 maart 2011, uur (het Registratietijdstip ), na verwerking van alle bij- en afschrijvingen, die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de raad van bestuur daartoe aangewezen (deel)register. Voor houders van aandelen aan toonder zijn als (deel)register aangewezen de administraties per het Registratietijdstip van de intermediairs zoals gedefinieerd in de Wet giraal effectenverkeer. Als register voor de houders van aandelen op naam is aangewezen het aandeelhoudersregister van de vennootschap per het Registratietijdstip. Houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen aan deze aandelen, die voornemens zijn de vergadering bij te wonen, kunnen zich aanmelden voor deelname. Aanmelding is vanaf donderdag 24 maart 2011 mogelijk bij the Royal Bank of Scotland (hierna RBS), telefoon (020) via de intermediair waar de betreffende aandelen in administratie zijn. Bij deze aanmelding dienen de volledige adresgegevens van houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden te worden vermeld, opdat RBS een efficiënte controle kan uitvoeren op het aandeelhouderschap op het Registratietijdstip. Tevens dient bij aanmelding een bevestiging te worden overgelegd van de betrokken intermediair, waarin het aantal aandelen is opgenomen waarvoor de vergadering wordt bijgewoond en waarin wordt bevestigd dat de aandeelhouder deze aandelen in bezit had op het Registratietijdstip. Aanmelding en bevestiging dienen uiterlijk op vrijdag 15 april 2011, uur, in het bezit te zijn van RBS. Houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden die zich aldus hebben aangemeld ontvangen per of per post een toegangsbewijs. Dit toegangsbewijs dient als bewijs dat betrokkene is gerechtigd deel te nemen aan de vergadering. Indien houders van aandelen aan toonder en vergadergerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen aan deze aandelen, zich door een schriftelijke gevolmachtigde wensen te laten vertegenwoordigen, dient bij aanmelding tevens deze schriftelijke volmacht te worden overgelegd. Houders van aandelen op naam en vergadergerechtigden, die een recht tot bijwonen van deze vergadering ontlenen aan deze aandelen, of hun gevolmachtigden worden verzocht de raad van bestuur van de vennootschap schriftelijk in kennis te stellen van hun voornemen de vergadering bij te wonen. Deze mededeling dient uiterlijk op vrijdag 15 april 2011 door de raad van bestuur te zijn ontvangen (Postbus 20, 3980 CA Bunnik). Gevolmachtigden dienen tevens uiterlijk op vrijdag 15 april 2011 hun schriftelijke volmacht te overleggen. Aandeelhouders, gevolmachtigden of anderszins vergadergerechtigden dienen zich bij binnenkomst te kunnen legitimeren. Om deel te kunnen nemen aan de vergadering dienen zij voorts het hiervoor genoemde toegangsbewijs te tonen. 4

5 Toelichting Aan onze aandeelhouders, Koninklijke BAM Groep nv presenteert u hierbij het jaarrapport over het verslagjaar Wij hebben het jaar afgesloten met een nettoresultaat van 15,3 miljoen bij bedrijfsopbrengsten van 7,6 miljard. BAM heeft twee zware jaren achter de rug, waarin met name de waardevermindering van onze Nederlandse vastgoedportefeuille de onderneming parten speelde. Hoewel de vooruitzichten voor de verschillende bouwmarkten waarin onze werkmaatschappijen actief zijn, niet bijzonder rooskleurig zijn, overheerst bij ons het vertrouwen dat wij de winstgevendheid van ons concern in de Europese bouw- en vastgoedmarkten zullen versterken, mede op grond van onze orderportefeuille van 12,1 miljard bij aanvang van het boekjaar BAM heeft in een ver verleden al gekozen voor spreiding van de activiteiten, zowel over sectoren als over geografische gebieden. Dit ondernemingsmodel maakt onze Groep minder kwetsbaar voor tegenvallende ontwikkelingen in een bepaalde sector of een bepaald land. Hoewel de economische neergang zich in alle markten deed voelen, zijn de vooruitzichten (en de kansen) per markt sterk verschillend. Juist omdat onze bedrijven zijn geworteld in hun eigen markt, waar zij onze opdrachtgevers de brede expertise vanuit onze gehele Groep kunnen aanbieden, kunnen zij optimaal profiteren van de vraag naar meer hoogwaardige, (kosten)efficiënte en duurzame (bouw) oplossingen. Over de gehele linie hebben onze bouwbedrijven in 2010 de marktomstandigheden in acht genomen solide prestaties geleverd. Dat onze Groep dit niet tot uitdrukking kon brengen in een even solide resultaat hing samen met de noodzaak van een bijzondere waardevermindering van de Nederlandse vastgoedportfolio van BAM. Wij begrijpen dat wij daarmee het vertrouwen van onze aandeelhouders en de financiële wereld danig op de proef stellen. Management en medewerkers van BAM zijn dankbaar voor de steun en het begrip vanuit brede kring voor deze ingrijpende maatregel. Wij verzekeren u dat wij ons zeer bewust blijven van de verantwoordelijkheid om recht te doen aan het vertrouwen van onze stakeholders. Onze strategische agenda gaat uit van een margedoelstelling van 4 procent. Dat blijft ook in het huidige tijdsgewricht op termijn onze ambitie. Op tal van beleidspunten (zowel op financieel terrein als op de gebieden markt, producten en concepten, organisatie en mens en maatschappij) is in 2010 serieuze voortgang geboekt. Een verbeterd cash- en werkkapitaalmanagement, Groepsbrede, geïntegreerde projectaanpak en lean construction zijn maar een paar voorbeelden uit een lange reeks van strategische acties, die gedurende het verslagjaar met succes zijn geïmplementeerd. Ook op het gebied van duurzaamheid hebben wij verdere stappen kunnen zetten, die uitgebreid worden besproken in het duurzaamheidsverslag van de Groep. De animo en inzet waarmee onze medewerkers Groepsbreed initiatieven ontwikkelen en projecten opzetten om betere duurzaamheidsprestaties te leveren (zeker op onze speerpuntgebieden veiligheid, CO 2 -emissie en afvalmanagement), zijn indrukwekkend. Wij wijzen u ten slotte op de website van onze vennootschap, Op deze website zijn de oproeping voor deze algemene vergadering, alsmede de verschillende documenten die tijdens de aandeelhoudersvergadering aan de orde komen, gepubliceerd. Deze documenten zijn voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tevens kosteloos opvraagbaar bij het kantoor van de vennootschap. Bunnik, 3 maart 2011 Ir. W.K. Wiechers Ir. N.J. de Vries voorzitter voorzitter raad van commissarissen raad van bestuur 5

6 Punt 1 Opening en mededelingen. Punt 2 a. Bespreking van het verslag van de raad van bestuur. Verwezen wordt naar pagina 37 en volgende van het jaarrapport. De algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van bestuur. Decharge heeft uitsluitend betrekking op het bestuur, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de algemene vergadering. De decharge wordt verleend aan hen, die in het boekjaar 2010 de functie van lid raad van bestuur van de vennootschap hebben bekleed. b. Bespreking van het verslag van de raad van commissarissen. Verwezen wordt naar pagina 17 en volgende van het jaarrapport. c. Bespreking en vaststelling van de jaarrekening De algemene vergadering wordt de jaarrekening 2010 ter vaststelling aangeboden. Punt 3 Vaststelling van het dividend. Punt 5 Verlening van decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht op het door de raad van bestuur gevoerde bestuur over het boekjaar De algemene vergadering wordt verzocht decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen. Decharge heeft uitsluitend betrekking op het toezicht op het bestuur, voor zover dat blijkt uit het jaarverslag, de jaarrekening en de mededelingen in de algemene vergadering. De decharge wordt verleend aan hen, die in het boekjaar 2010 de functie van commissaris van de vennootschap hebben bekleed. Aan de algemene vergadering wordt voorgesteld het dividend over 2010 per gewoon aandeel vast te stellen op 0,03 in contanten (2009: 0,10) of in aandelen. Het aantal aandeelrechten benodigd voor een nieuw aandeel zal worden berekend op een zodanige wijze dat het bruto dividend uitgekeerd op aandelen ongeveer 5 procent hoger zal zijn dan het bruto dividend in contanten. Het voorstel komt overeen met een pay-out percentage van 45 procent op basis van het nettoresultaat over 2010 van 15,3 miljoen. Op basis van het aantal uitstaande gewone aandelen ultimo 2010, zal maximaal 7 miljoen als dividend op de gewone aandelen worden uitgekeerd. Het niet uit te keren deel van minimaal 8,3 miljoen zal worden toegevoegd aan de algemene reserves. Het dividendrendement op de gewone aandelen bedraagt 0,7 procent op basis van het dividendvoorstel en de slotkoers 2010 (2009: 1,4 procent). Voor de converteerbare en niet-converteerbare financieringspreferente aandelen wordt een contant dividend uitgekeerd van 0,37086 respectievelijk 0,38346 per aandeel. Punt 4 Verlening van decharge aan de leden van de raad van bestuur voor hun bestuur over het boekjaar Punt 6 Aanwijzing van de raad van bestuur als bevoegd tot: a. uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone en cumulatief preferente aandelen F; De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur voor de duur van achttien maanden vanaf 20 april 2011 aan te wijzen als het bevoegde orgaan om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, over te gaan tot uitgifte van en/of het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen en/of cumulatief preferente aandelen F tot maximaal 10 procent plus een additionele 10 procent van het ten tijde van de vergadering uitstaande aantal gewone aandelen en cumulatief preferente aandelen F, welke additionele 10 procent uitsluitend kan worden aangewend ter gelegenheid van fusies en acquisities door de vennootschap of werkmaatschappijen van de vennootschap. De aanwijzing wordt gevraagd, niet omdat de vennootschap een specifiek doel voor ogen staat, doch om de vennootschap de mogelijkheid te geven op korte termijn te kunnen optreden, mocht daartoe aanleiding zijn. 6

7 b. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen. De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur voor de duur van achttien maanden vanaf 20 april 2011 aan te wijzen als het bevoegde orgaan om, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, het voorkeursrecht bij uitgifte respectievelijk het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen uit te sluiten of te beperken. Ook deze aanwijzing wordt gevraagd, niet omdat de vennootschap een specifiek doel voor ogen staat, doch om de vennootschap de mogelijkheid te geven op korte termijn te kunnen optreden, mocht daartoe aanleiding zijn. Punt 7 Machtiging van de raad van bestuur tot het doen verwerven door de vennootschap van: a. gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan; De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur te machtigen voor een termijn van achttien maanden vanaf 20 april 2011, binnen de grenzen van de wet en de statuten en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, hetzij ter beurze, hetzij ondershands gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan te verwerven tot het maximaal door de statuten toegelaten percentage van 10 procent van het geplaatste kapitaal en tegen een prijs die ligt tussen nihil en 10 procent boven de gemiddelde beurskoers gedurende vijf beursdagen direct voorafgaand aan de dag waarop die aandelen worden verkregen; De machtiging betreft een verlenging van de lopende machtiging en wordt gevraagd, niet omdat de vennootschap een specifiek doel voor ogen staat, doch om de vennootschap de mogelijkheid te geven op korte termijn te kunnen optreden, mocht daartoe aanleiding zijn. b. cumulatief preferente aandelen F in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan. De algemene vergadering wordt verzocht de raad van bestuur te machtigen voor een termijn van achttien maanden vanaf 20 april 2011, binnen de grenzen van de wet en de statuten en onder goedkeuring van de raad van commissarissen, hetzij ter beurze, hetzij ondershands cumulatief preferente aandelen F in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan te verwerven tot het maximaal door de statuten toegelaten percentage van 10 procent van het geplaatste kapitaal en tegen een prijs die ligt tussen nihil en de prijs die de houders van de betreffende aandelen zouden ontvangen op grond van het in de statuten van de vennootschap bepaalde ingeval de betreffende aandelen zouden worden ingetrokken met terugbetaling. De machtiging betreft een verlenging van de lopende machtiging en wordt gevraagd om de kapitaalstructuur van de vennootschap te vereenvoudigen. Punt 8 Intrekking van alle (te weten ) geplaatste nietconverteerbare cumulatief preferente aandelen F. De algemene vergadering wordt verzocht te besluiten tot intrekking van alle (te weten ) geplaatste niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2. Van deze aandelen worden op dit moment aandelen gehouden door de vennootschap. De intrekking van de niet door de vennootschap gehouden niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2, vindt plaats met terugbetaling van de nominale waarde en uitkering van de bedragen zoals bedoeld in artikel 8 lid 4 van de statuten. De uitkering wordt berekend op de wijze zoals is bepaald in artikel 8 lid 4 van de statuten en geschiedt na het volgen van de procedure tot intrekking op de dag van terugbetaling. De in te trekken aandelen betreffen het laatste deel van de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F, serie FP4, subserie 2, die eind 2002 werden uitgegeven ter financiering van de aankoop door de vennootschap van Hollandsche Beton Groep nv. In 2005 werd reeds een substantieel deel van deze aandelen ingekocht en ingetrokken. Op basis van de statuten van de vennootschap en de, in verband met de uitgifte van onder meer de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F serie FP4, subserie 2, gepubliceerde prospectus van 10 december 2002, diende het dividendpercentage van deze serie na acht jaar, derhalve met ingang van 1 januari 2011, te worden herzien. Daartoe werden houders van niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F serie FP4, subserie 2, op 29 oktober 2010 opgeroepen voor een vergadering, te 7

8 houden op 6 december 2010, teneinde overeenstemming te bereiken over aanpassing van het dividend op deze preferente aandelen. Een voorstel tot aanpassing van het dividend werd op 18 november 2010 gepubliceerd. Aangezien in de vergadering van 6 december 2010 geen stemgerechtigden aanwezig waren, kon geen overeenstemming worden bereikt over de aanpassing van het dividend op de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F serie FP4, subserie 2. De prospectus van 10 december 2002 regelt dat, indien geen overeenstemming kan worden bereikt over de aanpassing van het dividend, de raad van bestuur de mogelijkheid heeft de intrekking van deze aandelen te agenderen voor de eerstkomende algemene vergadering. De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken. Intrekking van de niet-converteerbare cumulatief preferente aandelen F serie FP4, subserie 2 wordt voorgesteld om de kapitaalstructuur van de vennootschap te vereenvoudigen. Intrekking en de daaropvolgende uitkering zal plaatsvinden met inachtneming van een verzetstermijn voor crediteuren van twee maanden overeenkomstig artikel 2:100 lid 5 Burgerlijk Wetboek. Het totale aan iedere houder van deze aandelen uit te keren bedrag zal per houder van die aandelen in twee decimalen worden afgerond. De procedure tot intrekking van deze aandelen zal zo spoedig mogelijk na deze vergadering een aanvang nemen en zal naar verwachting in augustus van dit jaar zijn afgerond. Punt 9 Raad van commissarissen. a. benoeming van mevrouw C.M.C. Mahieu tot lid raad van commissarissen. De vennootschap heeft met een persbericht van 26 augustus 2010 gewezen op de vacature in de raad van commissarissen die is ontstaan door het aftreden van de heer R.J.N. Abrahamsen als commissaris van de vennootschap op 21 april 2010 wegens het aflopen van de termijn van zijn benoeming. De centrale ondernemingsraad heeft met betrekking tot deze vacature laten weten gebruik te maken van het in artikel 2:158 lid 6 Burgerlijk Wetboek bedoelde (versterkte) recht van aanbeveling en beveelt mevrouw C.M.C. Mahieu aan te worden voorgedragen ter benoeming als commissaris van de vennootschap. De raad ondersteunt deze voordracht van harte. De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van de in de raad ontstane vacature. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders geen aanbevelingen doet, heeft de raad van commissarissen het voornemen om mevrouw Mahieu voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering van aandeelhouders als commissaris van de vennootschap te worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en kennisgemaakt met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat mevrouw Mahieu beschikt over veel ervaring op het gebied van personeelsbeleid, veranderingsmanagement en management development en over veel deskundigheid op het gebied van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen. Zij heeft voorts verschillende managementfuncties bekleed bij grote internationale ondernemingen. Met haar kennis en ervaring zal mevrouw Mahieu de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder kunnen versterken. Haar benoeming past goed in het profiel van de raad. De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Mevrouw Mahieu heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, aan welke universiteit zij in 1984 cum laude afstudeerde. Mevrouw Mahieu is haar loopbaan begonnen bij Royal Dutch Shell, waar zij verschillende management posities heeft bekleed op het gebied van human resources, communicatie en corporate strategy. Na enkele jaren als consultant werkzaam te zijn geweest, onder meer bij Spencer Stuart, was mevrouw Mahieu vanaf 2003 werkzaam bij Royal Philips Electronics als senior vice president corporate human resources. Thans is zij sinds september 2010 werkzaam bij Aegon als wereldwijd hoofd human resources. Mevrouw Mahieu bekleedt voorts de navolgende toezichthoudende functies: lid raad van toezicht van het Haga Ziekenhuis te Den Haag, lid raad van toezicht van Jeugdformaat te Rijswijk, lid raad van commissarissen van Bakkersland te Hedel en lid raad van advies Bureau Algemene Bestuursdienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verantwoordelijk voor alle senior overheidsbenoemingen. 8

9 Mevrouw Mahieu heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 51 jaar. Zij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De centrale ondernemingsraad heeft laten weten het voornemen om de heer Wester voor te dragen om als commissaris te worden benoemd ten volle te steunen. b. Benoeming van de heer K.S. Wester tot lid raad van commissarissen. De vennootschap heeft met een persbericht van 3 maart 2011 bekend gemaakt dat de heer W. van Vonno, sinds 2006 lid van de raad van commissarissen, heeft aangegeven vanwege persoonlijke redenen aansluitend aan de algemene vergadering van 20 april 2011 af te treden als commissaris van de vennootschap. De raad van commissarissen respecteert vanzelfsprekend het besluit van de heer Van Vonno en is hem zeer veel dank verschuldigd voor de inzet en betrokkenheid waarmee hij invulling heeft gegeven aan zijn commissariaat bij de vennootschap. Mede ook gezien zijn grote betekenis voor de vennootschap als voormalig voorzitter van de raad van bestuur, spreekt de raad van commissarissen grote waardering uit voor de bijdrage die de heer Van Vonno aan het concern heeft gegeven. De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van de in de raad ontstane vacature. De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: De heer Wester heeft civiele techniek gestudeerd aan de Universiteit van Delft. Na zijn afstuderen in 1969 heeft hij een korte periode bij Fugro gewerkt als geotechnisch ingenieur. Vervolgens is hij in dienst getreden bij Costain Blankevoort en daarna bij Ballast Nedam, voor welke bedrijven hij werkzaam was respectievelijk in Engeland, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Hij keerde in 1981 terug bij Fugro en heeft bij dat concern verschillende leidinggevende managementfuncties bekleed. In 1996 werd hij benoemd tot statutair lid en in 2005 tot voorzitter van de raad van bestuur van Fugro. De heer Wester bekleedt voorts de navolgende functies: lid raad van commissarissen van Iv-Groep en lid adviesraad Uitgevende Instellingen NYSE Euronext. De heer Wester heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 64 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. c. Benoeming van de heer P.A.F.W. Elverding tot lid raad van commissarissen. In het persbericht van 3 maart 2011 werd voorts vermeld dat, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de raad van commissarissen het voornemen heeft in de vacature die door het vertrek van de heer Van Vonno in de raad ontstaat te voorzien door de heer K.S. Wester voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en daarbij kennisgenomen van het verslag over het gesprek met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Wester beschikt over veel kennis en ervaring op het gebied van het leidinggeven aan een internationaal technisch georiënteerd bedrijf. Hij beschikt over deskundigheid op het gebied van de bouwnijverheid in brede zin en heeft veel ervaring met de nationale en internationale markten waarop de vennootschap actief is. Met zijn kennis en ervaring zal de heer Wester de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder kunnen versterken. Zijn benoeming past goed in het profiel van de raad. In 2011 is de heer W. K. Wiechers aan de beurt om af te treden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De heer Wiechers heeft drie termijnen van vier jaar als commissaris van de vennootschap vervuld. De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen ter vervulling van deze vacature. In het persbericht van 3 maart 2011 werd vermeld dat, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de raad van commissarissen het voornemen heeft de heer P.A.F.W. Elverding voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden benoemd voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen heeft de voorgenomen voordracht intern besproken en daarbij kennisgenomen van het verslag over het gesprek met de voor te dragen kandidaat. Commissarissen hebben vastgesteld dat de heer Elverding, als voormalig succesvol bestuurder van een grote onderneming, over veel ervaring en deskun- 9

10 digheid beschikt op het gebied van leidinggeven aan een grote internationale organisatie. Daarbij heeft hij in zijn lange loopbaan in verschillende functies veel ervaring opgedaan op het gebied van personeel en organisatie. Als toezichthouder is hij vertrouwd geraakt met een aantal sectoren die voor de vennootschap van betekenis zijn. Met zijn kennis en ervaring zal de heer Elverding de binnen de raad van commissarissen aanwezige expertise verder kunnen versterken. Zijn benoeming past goed in het profiel van de raad. De centrale ondernemingsraad heeft laten weten het voornemen om de heer Elverding voor te dragen om als commissaris te worden benoemd ten volle te steunen. De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: De heer Elverding heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen in 1972 is hij zijn loopbaan begonnen in de zorgsector. Daarna heeft hij gewerkt bij Akzo Chemie Nederland en De Bijenkorf in verschillende human resources functies. In 1981 trad hij toe tot de directie van laatstgenoemd bedrijf, verantwoordelijk voor personeel en organisatie. In 1985 trad de heer Elverding in dienst van DSM. Bij diverse onderdelen van dat concern bekleedde hij leidinggevende functies op het gebied van personeel, organisatie en algemene zaken. In 1995 werd hij benoemd tot lid en in 1999 tot voorzitter van de raad van bestuur van DSM. In 2007 is de heer Elverding met pensioen gegaan. De heer Elverding bekleedt thans de navolgende functies: voorzitter raad van commissarissen van Océ, ING, Q-Park en Camille Oostwegel Holding, lid raad van commissarissen van SHV Holdings en FrieslandCampina en lid van het bestuur Instituut GAK. De heer Elverding heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 62 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. d. Herbenoeming van de heer W. K. Wiechers tot lid raad van commissarissen. In het persbericht van 3 maart 2011 werd eveneens vermeld dat de raad van commissarissen voorts het voornemen heeft, indien de algemene vergadering geen aanbevelingen doet, de heer Wiechers voor te dragen om op 20 april 2011 door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van één jaar. De raad van commissarissen biedt de vergadering de gelegenheid tot het doen van aanbevelingen aan de raad van commissarissen. De heer Wiechers beschikt, als voormalig bestuurder van een grote onderneming, over veel relevante ervaring en deskundigheid op het gebied van leidinggeven aan een grote organisatie. Zijn breed inzicht in het ondernemerschap en zijn technische achtergrond zijn daarbij voor de Groep eveneens van belang. Voorts beschikt de heer Wiechers over veel kennis en ervaring met betrekking tot de vennootschap. De raad van commissarissen heeft goede redenen om, in afwijking van de Nederlandse corporate governance code, welke code drie termijnen van vier jaar als maximum noemt, de heer Wiechers voor de periode van één jaar voor herbenoeming als commissaris van de vennootschap voor te dragen. De raad van commissarissen heeft daarbij het volgende overwogen. De heer Wiechers is thans voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen hecht er sterk aan dat de functie van voorzitter van de raad bij voorkeur voor langere tijd door dezelfde commissaris wordt bekleed. Gezien het grote aantal nieuwe benoemingen en de nog te verwachten mutaties in de raad is de raad van mening dat het gewenst is de keuze van een nieuwe voorzitter een jaar uit te stellen. Dit geeft de nieuwe leden van de raad de tijd zich vertrouwd te maken met het concern. Derhalve meent de raad van commissarissen dat een herbenoeming van de heer Wiechers voor een periode van één jaar zeer gewenst is. De raad van commissarissen hecht er verder aan te benadrukken dat de hierboven uitgelegde afwijking van de maximale benoemingsperiode als een tijdelijke dient te worden beschouwd. De centrale ondernemingsraad heeft laten weten het voornemen om de heer Wiechers voor te dragen om als commissaris te worden herbenoemd ten volle te steunen. De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: De heer Wiechers is afgestudeerd in de technische natuurkunde aan de Technische Universiteit Delft. De heer Wiechers is zijn loopbaan in 1966 begonnen bij KEMA te Arnhem en is aldaar werkzaam geweest als onder meer hoofd divisie Elektrotechnische Keuringen, adjunct-directeur en directeur. In 1987 trad de heer Wiechers toe tot de directie van de PNEM (Provinciale Noord-Brabantse Electriciteits Maatschappij), welke functie hij tot en met 10

11 1997 bekleedde. In 1998 werd de heer Wiechers voorzitter raad van bestuur van de PNEM-MEGA Groep en in 1999, na een fusie met EDON, voorzitter raad van bestuur van Essent. Deze functie heeft hij bekleed tot aan zijn vervroegde uittreding in De heer Wiechers bekleedt thans de navolgende functies: voorzitter raad van commissarissen Brabant Life Sciences Seed Funds (BLSF); lid Algemene Energieraad; voorzitter Commissie van deskundigen benchmarking nucleaire veiligheid KCB. De heer Wiechers heeft de Nederlandse nationaliteit en is thans 71 jaar. Hij bezit geen aandelen in het kapitaal van de vennootschap. De heer Wiechers is in 1999 benoemd en in 2003 en 2007 herbenoemd tot commissaris van de vennootschap. In 2004 werd de heer Wiechers benoemd tot vicevoorzitter en in 2007 tot voorzitter van de raad van commissarissen. Punt 10 Vaststelling langetermijnbeloningsplan raad van bestuur. commissarissen is van mening dat dit LTB-plan een krachtige stimulans vormt bij de realisering van de doelstellingen van de Groep. In een separate brochure worden de hoofdlijnen van het voorstel nader ten behoeve van deze vergadering uiteengezet. De centrale ondernemingsraad heeft laten weten positief tegenover de vaststelling van het LTB-plan te staan. De algemene vergadering wordt voorgesteld het LTB-plan vast te stellen, als langetermijnbeloning binnen het bestaande remuneratiebeleid. De raad van commissarissen is van mening dat dit LTB-plan in het belang is van aandeelhouders en beveelt de vaststelling daarvan van harte bij aandeelhouders aan. Punt 11 Herbenoeming PricewaterhouseCoopers tot externe accountant belast met de controle van de jaarrekening. Eind 2010 liep het langetermijnbonusplan ( ) voor leden van de raad van bestuur ten einde. De raad van commissarissen is van mening dat, naast de vaste remuneratie en de jaarlijkse variabele beloning, in het remuneratiepakket voor leden van de raad van bestuur tevens plaats dient te zijn voor een remuneratie die verbetering op de lange termijn beloont. Daarnaast beoogt een langetermijnbeloningsplan (hierna LTB-plan) een nog verdere binding van de leden van de raad van bestuur met de Groep te bewerkstellingen. De raad van commissarissen kiest voor een LTB-plan dat leden van de raad van bestuur beloont voor een goede ontwikkeling van het aandeel BAM in vergelijking tot alternatieve beleggingen van aandeelhouders in vergelijkbare ondernemingen. Een LTB is een gangbare beloningsvorm voor leden van de raad van bestuur, zowel in Nederland als in de overige thuislanden van de Groep. In Nederland kent het merendeel van de grotere ondernemingen een long term incentiveplan voor haar bestuurders. Door de introductie van een dergelijk plan bereikt BAM een meer marktconforme beloningsstructuur, die het aantrekken en behouden van bestuurders vergemakkelijkt. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt verzocht PricewaterhouseCoopers N.V. te benoemen tot de externe accountant, belast met de controle van de jaarrekening over het boekjaar De raad van commissarissen heeft, in het kader van de behandeling van de jaarstukken 2010 en aan de hand van een rapportage van de raad van bestuur en de auditcommissie terzake, de relatie met de externe accountant beoordeeld. Op basis van bovenstaande beoordelingen en de goede ervaringen die de raad van commissarissen met de externe accountant heeft, en gezien diens expertise van de bouwwereld in zijn algemeenheid en van Koninklijke BAM Groep in het bijzonder, ziet de raad van commissarissen geen aanleiding om aandeelhouders voor te stellen om van externe accountant te wisselen. De algemene vergadering wordt derhalve voorgesteld om PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. wederom te benoemen tot externe accountant, verantwoordelijk voor de controle van de jaarrekening 2011 van Koninklijke BAM Groep. Punt 12 Rondvraag. Het plan voldoet aan de in deze tijd gestelde eisen voor een langetermijnbeloning, waaronder de bepalingen van de Nederlandse corporate governance code. De raad van Punt 13 Sluiting. 11

12 Koninklijke BAM Groep nv Runnenburg 9 Postbus CA Bunnik Telefoon (030) Handelsregister nummer Gedrukt op 9Lives van BührmannUbbens, Zutphen. Dit FSC-gecertificeerde papier bestaat voor 55 procent uit gerecyclede vezels.

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt:

De gegevens als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zijn gepubliceerd op de website van de vennootschap en luiden als volgt: Onderstaand zijn de gegevens vermeld als bedoeld in artikel 2: 142 lid 3 Burgerlijk Wetboek betreffende mevrouw C.M.C. Mahieu, in verband met de voorgenomen benoeming van mevrouw Mahieu tot lid raad van

Nadere informatie

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013

Agenda en toelichting. jaarlijkse algemene vergadering. van aandeelhouders van 24 april 2013 012 Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 24 april 2013 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, te houden op woensdag 24 april 2013 om 15.00

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 22 april 2015 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 22 april 2015 om 15.00 uur in de Koepelzaal

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 20 april 2016 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 20 april 2016 om 15.00 uur in de Beurs van Berlage, Damrak 243,

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van 19 april 2017 Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op woensdag 19 april 2017 om 15.00 uur in het Postillion Hotel, Kosterijland

Nadere informatie

Agenda en toelichting

Agenda en toelichting Agenda en toelichting jaarlijkse algemene vergadering Amsterdam, 21 april 2010 Inhoud pagina Agenda 3 Toelichting aan aandeelhouders 5 Opening en mededelingen 6 Verantwoording over het boekjaar 2009 6

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv Agenda 2009 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv te houden op 22 april 2009 aanvang 14.30 uur plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost 2 csm agenda

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS

ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS ALGEMENE VERGADERING AANDEELHOUDERS 2012 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 9 mei 2012 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina Ringwade 1, 3439 LM Nieuwegein

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen*

8. Machtiging van de Raad van Bestuur om eigen aandelen in te kopen* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 8. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 16 mei 2012 om 13.30 uur in het Beatrixtheater, Jaarbeursplein te Utrecht 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Agenda AVA. 10 mei 2017

Agenda AVA. 10 mei 2017 Agenda AVA 10 mei 2017 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag 10 mei 2017 om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150,

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium

Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang uur, in het Auditorium 1 Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot NV, te houden op maandag 11 mei 2009, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo da Vinciplein 60 te

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1

16 december 2013. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV. Maandag 16 december 2013 50095356 M 10382401 / 1 16 december 2013 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Maandag 16 december 2013 AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN ROYAL REESINK N.V. Te houden op: Woensdag 20 mei 2015 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT te Apeldoorn VERGADERSTUKKEN De toelichting

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

-1- AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group NV, te houden op dinsdag 22 april 2008 om 14.00 uur in het Golden Tulip Apple Park Hotel, Pierre de Coubertinweg

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

C O N C E P T A G E N D A

C O N C E P T A G E N D A C O N C E P T A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op vrijdag 7 mei 2010 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage

Nadere informatie

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD

DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD DE WERELD VAN ORDINA IN DE WERELD Buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 1 december 2011 Aanvang

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening en mededelingen.

AGENDA. 1. Opening en mededelingen. AGENDA Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Macintosh Retail Group N.V., te houden op donderdag 30 april 2015 om 14.00 uur in het Novotel, Europaboulevard 10 te Amsterdam 1. Opening

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 20 april 2017, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam UITNODIGING Geachte aandeelhouder, Hierbij hebben wij het

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. ( KPN ) nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op woensdag 15 april 2015 op het KPN hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS CORIO N.V. Vrijdag 23 april 2010 om 15:30 uur in het Spoorwegmuseum, Maliebaanstation te Utrecht OPROEP EN AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag 11 december 2014 om 13:30 uur ten kantore van de vennootschap te Hoofddorp, Antareslaan 69-75.

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt)

OPROEPING. 2. Toelichting van de toepassing van het bezoldigingsbeleid in het boekjaar 2015 (discussiepunt) OPROEPING Het bestuur (het "Bestuur") van R&S Retail Group N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden (tezamen, de "Vergadergerechtigden") uit voor een algemene

Nadere informatie

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van

AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS. 1 Opening. 2 Behandeling van het verslag van de Raad van AGENDA VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS Donderdag 28 maart 2013 om 14:00 op het hoofdkantoor van Mediq N.V. Hertogswetering 159, 3543 AS Utrecht, tel. +31 (0)30 282 19 11 1 Opening

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen

3. Voorstel tot machtiging inkoop van certificaten van financieringspreferente aandelen AGENDA voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op donderdag 27 augustus 2009 Westerlaan 10, Rotterdam aanvang: 15.00 uur 1. Opening 2. a. Voorstel

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

Agenda en Aandeelhouderscirculaire

Agenda en Aandeelhouderscirculaire Agenda en Aandeelhouderscirculaire voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Vopak N.V. te houden op woensdag 25 april 2012 in het Oscar Auditorium van Beurs-World Trade

Nadere informatie

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling*

9. Vermindering van het geplaatste kapitaal zonder terugbetaling* Gamma Holding N.V. Panovenweg 12 Postbus 80 5700 AB Helmond Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gamma Holding N.V. ( Gamma Holding of de Vennootschap ), te houden op donderdag

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Bezoldiging in het boekjaar 2016 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 26 april 2017 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V.

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vastned Retail N.V. I II Uitnodiging voor een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 24 november 2014 om 11.30 uur

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting.

Agenda: 1. Opening. 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Oproeping tot de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders ("de Vergadering") van BinckBank N.V. ("BinckBank"), gevestigd te Amsterdam, te houden op 19 november 2007 om 10:00 uur in de Mercuriuszaal

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017

Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Algemene vergadering van aandeelhouders 2017 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 11 mei 2017 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt)

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over Vaststelling van de jaarrekening 2012 (stempunt) AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 24 april 2013 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Spuistraat 172 te 1012 VT Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015

Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 Oproeping Algemene Vergadering 30 april 2015 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse Algemene Vergadering ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ), gevestigd te Amsterdam, te houden op

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V.

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2015 KONINKLIJKE AHOLD N.V. Woensdag 15 april 2015 vanaf 14:00 Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam 1. Opening Geen stempunt 2. Verslag

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1. 9 februari 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 1 9 februari 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering ("BAVA") van Nutreco N.V. ( Nutreco ) te

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant

AGENDA. a. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2008. c. Gelegenheid tot het stellen van vragen aan de externe accountant AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op woensdag 6 mei 2009 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan 41a

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Donderdag 24 mei 2012 Aanvang 14.00 uur Conferentieoord De St@art, Apenheul J.C. Wilslaan 31 7313 HK te Apeldoorn Vergaderstukken

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V.

Agenda. Aandeelhouders. Jaarlijkse Algemene Vergadering van. van PostNL N.V. Agenda te houden op dinsdag 24 april 2012 om 14.00 uur, in Hotel NH Den Haag, Prinses Margrietplantsoen 100, 2595 BR s-gravenhage Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van PostNL N.V. Geachte

Nadere informatie

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013

Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 Oproeping Algemene Vergadering van Aandeelhouders 22 april 2013 2 BinckBank N.V. Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders ( de Vergadering ) van BinckBank N.V. ( BinckBank ),

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V., te houden op woensdag 12 mei 2010, aanvang om 14.30 uur, ten kantore

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie