Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring Kwaliteit-, Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid 2. Verplichtingen 2.1. Bedrijfsleiding 2.2. Uitvoering 2.3. Me

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring Kwaliteit-, Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid 2. Verplichtingen 2.1. Bedrijfsleiding 2.2. Uitvoering 2.3. Me"

Transcriptie

1 Voorlichting en Instructie op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu Voorlichting en Instructie op het gebied van Kwaliteit, Veiligheid, Gezondheid en Milieu voor alle medewerk(st)ers, inhuurpersoneel en onderaannemers in dienst van en/of werkzaam voor DE WILDE INFRA- & CULTUUR- TECHNIEK B.V. VCA** DE WILDE INFRA & CULTUURTECHNIEK B.V. Kromme Spieringweg BR Vijfhuizen Postbus AA Vijfhuizen Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. Beleidsverklaring Kwaliteit-, Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid 2. Verplichtingen 2.1. Bedrijfsleiding 2.2. Uitvoering 2.3. Medewerkers 3. Overlegstructuren 3.1. Laatse minuut risico analyse (LMRA) 3.2 Startoverleg 3.2. Projectoverleg en werkinstructie 3.3. Projectplan 4. Algemene regels 4.1. Persoonlijk gedrag 4.2. Gezondheid en hygiëne 4.3. Orde en Netheid 5. Persoonlijke Beschermingsmiddelen 6. Milieuzorg 7. Noodsituaties 8. Regels diverse werkzaamheden 8.1 Grondverzet 8.2 Graafwerk 8.3 Werktuigen en gereedschappen 8.4 Werkzaamheden in het verkeer 1. Kwaliteit-, Veiligheid-, Gezondheid- en Milieubeleid Deze beleidsverklaring beschrijft de uitgangspunten die gelden voor de bedrijfsvoering van De Wilde Infra- & Cultuurtechniek B.V. (hierna aangeduid als De Wilde). Het beleid vormt de basis voor de bedrijfsvoering en voor het bepalen en realiseren van de doelstellingen. Het beleid van De Wilde is gericht op het verwerven en uitvoeren van opdrachten binnen de vakgebieden tegen concurrerende en rendabele tarieven. De Wilde streeft naar continuïteit van het bedrijf door te voldoen aan de wensen van de klanten door middel van het leveren van de kwaliteit die wordt verlangd. Kwaliteit leidt tot tevreden klanten, tevreden klanten maken duurzame relaties mogelijk en dragen bij aan de continuïteit van het bedrijf. Naast klanten zijn er andere relevante belanghebbenden. De Wilde kent de belanghebbenden, weet wat hun wensen en verwachtingen zijn en houdt hier rekening mee. De Wilde volgt maatschappelijke ontwikkelingen, met name waar het gaat om zaken waarmee het bedrijf in zijn werk te maken heeft of kan krijgen. De Wilde voert zijn werkzaamheden uit in overeenstemming met de gemaakte afspraken en met de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is. Voor de medewerkers van De Wilde geldt dat ten behoeve van een veilige en milieuverantwoorde uitvoering van de werkzaamheden te allen tijde altijd dient te worden voldaan aan de daarover gemaakte afspraken en de geldende weten regelgeving. De Wilde streeft ernaar om risico s vroegtijdig te signaleren en maatregelen te treffen waarmee risico s worden beheerst. Dit geldt bijvoorbeeld voor risico s bij de uitvoering van de werkzaamheden die kunnen leiden tot ongevallen, inciden-

3 ten, schade of nadelige beïnvloeding van het milieu. Het doel van de zorg voor veiligheid en milieu is het voorkomen van ongevallen en letsel en het voorkomen van schade aan materieel en milieu. De Wilde stelt ten behoeve van de veilige uitvoering van de werkzaamheden de daarvoor benodigde middelen beschikbaar. De Wilde streeft ernaar de bedrijfsprestaties met betrekking tot kwaliteit, veiligheid en milieu voortdurend te verbeteren. De medewerkers van De Wilde kennen de beleidsverklaring en werken in overeenstemming met het bedrijfsbeleid. De Wilde stelt voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van het zorgsysteem voor kwaliteit, veiligheid en milieu de benodigde middelen beschikbaar. A.E.R. de Leeuw Directeur 2. Verplichtingen 2.1 Bedrijfsleiding ü Draagt er zorg voor dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan de veiligheidsvoorschriften op de werken ü Overlegd met de plaatselijke overheden en/of instanties en met deskundigen over de werk- en/of milieu omstandigheden. ü Zorgt vooraf dat de directie op de hoogte is van de omstandigheden om zo nodig vooraf maatregelen werken te treffen. 2.2 Uitvoering ü Draagt er zorg voor dat er veilig en gezond gewerkt kan worden en voldaan wordt aan de bepalingen van de opdrachtgever, de Arbowet en aan de eisen die door de Arbeidsinspectie worden gesteld. ü Draagt er zorg voor dat de onder zijn leiding werkende mensen zich houden aan de bepalingen m.b.t. het dragen van ter beschikking gestelde persoonlijke beschermingsmiddelen. ü Is bevoegd zelfstandig tussentijds maatregelen te nemen die voor een veilige uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. ü Ziet erop toe, dat materieel, werktuigen en gereedschappen veilig zijn en veilig worden bediend, overeenkomstig de bedieningsinstructies en voorschriften en dat het nodige onderhoud kan worden gepleegd. Aanvullende informatie: ü zie onze website ü Meldingen mailen naar ü Licht de onder zijn leiding werkende werknemers (inclusief inhuur) in over de aard van werkzaamheden en de daaraan verbonden gevaren als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. ü Brengt hen op de hoogte van doel, werking en gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en van beveiligingen, in het bijzonder die op machines, werktuigen en gereedschappen. ü Geeft instructies bij werkzaamheden

4 3. Overlegstructuren met bijzondere risico s en is zelf bij deze werkzaamheden aanwezig. ü Is verantwoordelijk voor orde en netheid op de werken. 2.3 Medewerkers ü Dienen ten alle tijde de veiligheidsvoorschriften en instructies op te volgen en hun collega s te attenderen hetzelfde te doen. Indien op andere werken andere dan de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften gelden dan dienen deze nageleefd te worden. ü Dienen zich altijd buiten de draaicirkel van het op de werken aanwezige materieel te begeven. Tenzij uitvoering dit voor uitvoering noodzakelijk is. ü Dienen ten alle tijde persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen als dit voor de uit te voeren werkzaamheden noodzakelijk is. ü Zijn verplicht de aangebrachte beveiligingen zoals afdekkingen, afschermingen, afzettingen etc. te gebruiken en niet onnodig te verwijderen. ü Zijn voortdurend alert op onveilige werksituaties; ondernemen in zo n geval direct actie als dit binnen het vermogen ligt, of zorgen er anders voor dat de uitvoerder onmiddellijk wordt ingelicht. ü Maken melding middels een meldingsformulier bij (bijna)ongevallen, gevaarlijke situaties etc. ü Dienen hun bijdrage te leveren aan orde en netheid op de werken en kantine (schaftwagens) en andere verblijven. Alle medewerkers en onderaannemers, die werkzaam zijn voor DE WILDE INFRA- & CULTUURTECHNIEK B.V. worden geïnstrueerd over de van toepassing zijnde veiligheidsregels. Indien u hiervoor wordt uitgenodigd bent u verplicht deze bij te wonen en de gegeven instructies op te volgen Laatste minuut risico analyse (LMRA) Voordat u start met het uitvoeren van werkzaamheden voert u een LMRA uit. Dit betekend dat u vooraf nadenkt wat u gaat doen. En of u daar de juiste middelen voor hebt om dit op een veilige wijze uit te voeren. Indien dit niet kan neemt u direct contact op met uw leidinggevende Startoverleg Bij aanvang van of tijdens een project worden onder andere de eisen omtrent veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteitszorg en taakverdelingen vastgelegd. Ook zaken als materieel en personele zaken kunnen aan de orde komen. Maandelijks worden toolboxmeetings, op het werk, georganiseerd. U wordt geacht hierbij aanwezig te zijn Projectoverleg en werkinstructie Bij aanvang van of tijdens een project worden alle project specifieke onderwerpen inzake veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit (zowel algemeen als van het werk) en projectvoortgang besproken Projectplan Indien bijzondere eisen van toepassing zijn worden deze kenbaar gemaakt door de uitvoerder. Eventueel met behulp van een Taak Risico Analyse (TRA) worden risico s in kaart gebracht en een passende werkwijze vastgesteld. ü

5 4. Algemene regels Veiligheid gaat voor alles. Veilig werken is in het belang van uzelf en van anderen. U wordt op onveilig gedrag aangesproken en u spreekt ook anderen er op aan. 4.1 Persoonlijk gedrag ü Gebruik gereedschappen, en materieel uitsluitend voor het doel waarvoor deze bestemd zijn; ü Bedien materieel en gebruik gereedschap, werktuigen e.d. alleen als u daartoe bevoegd bent en u hiervoor de juiste instructies heeft gehad en/of bent opgeleid. ü Laat afzettingen e.d. staan of zet ze direct terug bij een tijdelijke verwijdering. ü Pas uw rijgedrag aan aan de geldende verkeersregels op de werklocaties en de plaatselijke omstandigheden (obstakels, zicht, weersinvloeden e.d.) ü Gebruik en onder invloed zijn van alcoholische drank en drugs is verboden. ü Blokkeer nooit toegangen en vluchtwegen, alsmede brandblus- en veiligheidsmateriaal. ü Verzorgde werkkleding, goede omgangsvormen, het correct aan- en afmelden op het werk, het ordelijk opslaan van materiaal en gereedschappen laten een nette indruk achter 4.2 Gezondheid en hygiëne ü Werp uw resten van eten en drinken, papier en andere huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde afvalbak. ü Houd uw eigen schaftgelegenheid en eventueel andere personeelsvoorzieningen regelmatig schoon en gebruik ze waarvoor ze bestemd zijn. ü Laat verwondingen hoe klein dan ook, verzorgen door de aanwezige EHBOer/ uitvoerder. ü Maak gebruik van de mogelijkheden die geboden worden door de Arbodienst waarbij DE WILDE INFRA- & CUL- TUURTECHNIEK B.V. is aangesloten (periodiek medische keuringen etc.) 4.3. Orde en Netheid ü Houd uw werkplek vrij van rommel, afvalstoffen en restanten van gebruikte materialen e.d. en voorkom struikelobjecten ü Stapel materialen zorgvuldig en veilig op en gebruik hiervoor de aangewezen plaatsen. ü Laat na werktijd uw werkplek ordelijk en veilig achter en laat geen gereedschap rondslingeren ü Meld schade als gevolg van werkzaamheden direct aan de uitvoerder.

6 5. Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM s) Afhankelijk van het soort werk bent u verplicht de volgende werkkleding en PBM s te dragen en te onderhouden: Bedrijfsveiligheidskleding/ regenkleding veiligheidschoenen/ veiligheidslaarzen werkhandschoenen veiligheidsbroeken en - overalls veiligheidshelm oog- en gelaatsbescherming gehoorbescherming verkeersveiligheidsvest klim en zitgordels stofbril/ veiligheidsbril Bedrijfsveiligheidskleding is vooral bovenkleding welke is voorzien van veiligheidsreflectie en bedrijfslogo. Het is verplicht om op de klus altijd deze bedrijfsveiligheidskleding te dragen. Dit is ook verplicht als je niet op een klus van DE WILDE zelf werkzaam bent Draag uw bedrijfsveiligheidskleding op een veilige en correcte manier zodanig dat de reflectie altijd zichtbaar is. Het is niet toegestaan werkzaamheden te verrichten met ontbloot bovenlichaam. Beschermingsmiddelen worden aan de medewerkers van DE WILDE INFRA- & CUL- TUURTECHNIEK B.V. persoonlijk uitgereikt. Het is verplicht de verstrekte beschermingsmiddelen te gebruiken. Voor het onderhoud ervan bent u zelf verantwoordelijk. U leent deze middelen niet van een ander en u leent ze zelf ook niet uit. 6. Milieuzorg ü Probeer uw hoeveelheid afval tot een minimum te beperken door een juiste gebruik van materialen, grondstoffen e.d. ü Onderaannemers van DE WILDE INFRA- & CULTUURTECHNIEK B.V. zijn zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van overbodige materialen en verpakkingen. ü Scheid het afval zo goed mogelijk en deponeer dit in de daarvoor bestemde containers, afvalbakken e.d. let hierbij nauwkeurig op chemisch afval, groenafval en bouw- en sloopafval. ü Laat machines en materieel niet onnodig draaien en beperk overmatige uitstoot van rook, roet en stof. ü Maak geen onnodig lawaai bij uw werkzaamheden en bij het bedienen van de machines. ü Voer reparaties, onderhoud en schoonmaakwerk aan gereedschap, werktuigen en materieel tijdig uit op de daarvoor aangewezen plaatsen en gebruik dan de voorgeschreven middelen en voorzieningen. ü Voorkom lekkages van oliën en brandstoffen door juist gebruik van opslagtanks, lekbakken en jerrycans. Een onderaannemer van DE WILDE INFRA- & CULTUURTECHNIEK B.V. voorziet zijn eigen personeel van de benodigde PBM s op het project. De onderaannemer is tevens verantwoordelijk voor het toezicht op het juiste gebruik van deze middelen. Voor onderaannemers geld dat gebruik van veiligheidskleding verplicht is!

7 7. Noodsituaties ü Stel u zelf op het project op de hoogte van de vluchtwegen, brandblusmiddelen en EHBO-voorzieningen. ü Vermijd gevaarlijke situaties en verleen alleen directe hulp in noodsituaties zonder gevaar voor uzelf. ü Probeer een beginnend brandje te blussen en waarschuw direct uw collega s en de uitvoerder. ü Schakel bij lichamelijk letsel van uzelf of een directe collega de EHBO-er/ BHV-er of de uitvoerder in. ü Waarschuw uw collega s voor onveilige situaties en handelingen en meld deze bij de uitvoerder/ bedrijfsleider en vul een meldingsformulier in. ü Houd u tijdens noodsituaties aan de eventuele nadere instructies van de uitvoerder. 8. Regels diverse werkzaamheden 8.1 Grondverzet Grondverzetmachines worden binnen de groenvoorziening en de infra veel gebruikt. Het werken met deze machines vraagt niet alleen alle aandacht van de machinist maar ook van hen die in de directe omgeving van de machines werken. Om ongevallen te voorkomen moet u de volgende regels naleven: ü blijf altijd buiten het draaibereik van de machine; ü rijd niet mee op of in deze machine, tenzij u gebruik maakt van een tweede zitplaats in de cabine ü zorg ervoor dat de machinist u altijd kan zien en benader de machine aan de kant van de machinist ü blijf altijd naast een achteruit rijdende machine en houd hierbij een veilige afstand. 8.2 Graafwerk Bij het werken aan, in of nabij putten en sleuven geldt steeds: ü houd u aan de aangegeven graafinformatie en de gegeven instructies voor de helling, waaronder de put of sleuf moet worden gegraven. ü voorkom instorting door water en let met name op een goede werking van bemaling, pompen e.d. ü houd een vrije strook aan van tenminste een halve meter naast de put of sleuf. In deze strook mag u geen ontgraven grond of materiaal opslaan. ü plaats afzettingen, markeringen en zet ze terug na tijdelijke verwijdering ü werk niet alleen in een put of sleuf (altijd machinist of tweede man naast sleuf /put)

8 8.3 Werktuigen en gereedschappen Contactpersonen Voordat u met werkzaamheden met de werktuigen en de gereedschappen kunt starten moet u altijd toestemming hebben van de uitvoerder. In het gebruik ervan moet u geïnstrueerd zijn. Werktuigen en gereedschappen moeten in een deugdelijke en veilige staat verkeren en moeten geschikt zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. U bent verplicht dit vooraf te controleren, waarbij u let op de volgende aandachtspunten: ü originele en onbeschadigde toestand; ü intact en aanwezigheid van beveiligingen en beschermingen ü keuringsticker met aangegeven de vervaldatum van keuring (indien van toepassing) ü geen losliggende snoeren i.v.m. struikelgevaar ü vocht- en druipwatervrije opstellingen en verbindingen bij verlengen van snoeren. 8.4 Werkzaamheden in het verkeer. Bij werkzaamheden op of in nabijheid van de openbare weg dient rekening gehouden te worden met (druk) verkeer. Hierbij speelt niet alleen uw veiligheid een rol, maar ook die van de weggebruikers. Bij werkzaamheden aan de openbare weg werkt u als volgt: ü draag altijd uw verkeersveiligheidsvest, ook als u materieel of machines bedient; ü zet uw machines op een veilige plaats neer; ü kijk uit bij het oversteken en steek niet onnodig over ü werk alleen binnen de door wegafzettingen aangegeven werkgrenzen ü blijf attent op het verkeer en waarschuw uw collega s bij gewijzigde situaties ü volg altijd de waarschuwingen van de uitvoerder op. Planning Dick Wildeman Uitvoering Allard de Wilde Robin van der Veen Peter Koper Werkvoorbereiding/Inkoop Peter Kersloot Directie / Veiligheidscoördinator Auke de Leeuw Administratie Wilbert Witteman Vertrouwenspersoon Marian van Wijk Tel Fax

9

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

Toelichting en gebruik V&G-deelplan.

Toelichting en gebruik V&G-deelplan. Toelichting en gebruik V&G-deelplan. SMT Bouw & Vastgoed streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert SMT Bouw

Nadere informatie

VOORLICHTING, ONDERRICHT

VOORLICHTING, ONDERRICHT Doel: Het vastleggen van een checklijst mbt. VGM-voorlichting (nieuw) personeel. Toepassingsgebied: Alle afdelingen. Definities: VGM. = veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu. Verantwoordelijk en bevoegd:

Nadere informatie

Betreft: Huisreglement INLEIDING

Betreft: Huisreglement INLEIDING Betreft: Huisreglement INLEIDING Veiligheid, gezondheid en milieu worden gezien als integraal en essentieel onderdeel van de activiteiten binnen F5 Projectengroep B.V. Het bedrijfsbeleid is er op gericht

Nadere informatie

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal

huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal huisregels vca 4.1 voorlichtingsprogramma J. Nachtegaal Brogaal Projects Index HUISREGELS... 2 INLEIDING... 2 ADRESGEGEVENS:..... 2 WERKTIJDEN:... 2 ZIEKMELDING:... 2 HERSTELMELDING:... 2 URENBONNEN:...

Nadere informatie

VGM-deelplan Onderaannemers

VGM-deelplan Onderaannemers Toelichting en gebruik VGM-deelplan. Heijmans streeft ernaar de Veiligheid, Gezondheid en Milieu aspecten op haar projectlocaties optimaal te beheersen. Om dit te realiseren hanteert Heijmans een veiligheids-

Nadere informatie

Project Veiligheidsplan

Project Veiligheidsplan 1 van 1 Project : Project No. : Klant : Opdracht No. : Naam: Klant Handtekening: 2 van 2 INHOUD Hoofdstuk 1 Werk- en risicoanalyse 1.1 Projectomschrijving 1.2 Risicoanalyse Hoofdstuk 2 Voorschriften, maatregelen

Nadere informatie

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg.

-1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving? -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de groepen signaleringsborden. -1- Noem de twee vormen van overleg. -1- Noem de verschillende vormen van markeringen. -1- Over welke domeinen gaat de V&G-wetgeving? -1- Voor wie geldt de V&Gwetgeving?

Nadere informatie

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012

NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 NV ROVA Holding Locatiereglement versie 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene regels... 4 3. Gevaarlijke situaties en noodgevallen 4 4. Persoonlijke beschermingsmiddelen.. 4 5. Verkeersregels...

Nadere informatie

VG- Handboek VG- HANDBOEK

VG- Handboek VG- HANDBOEK VG- HANDBOEK Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beleidsverklaring 3. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken 4. Gebruik van persoonlijke beschermingmiddelen (PBM) 5. Procedure bij ongevallen,

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen

3.12 Persoonlijke beschermingsmiddelen In te vullen door het bedrijf Persoonlijke beschermingsmiddelen _Voorbeeld_ Huishoudelijkreglement 1. Inleiding Met deze uitgave van ons huishoudelijk reglement willen wij gespecificeerd aangeven waaraan men zich moet houden bij het uitvoeren van alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

We kennen de regels en procedures en volgen die op.

We kennen de regels en procedures en volgen die op. Voorwoord Inhoud Oiltanking streeft ernaar alle zakelijke activiteiten op een veilige en efficiënte manier uit te voeren. Wij hebben ons tot doel gesteld alle ongevallen, letsels en beroepsziekten te voorkomen

Nadere informatie

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015

Kick-off STOPS. Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 Kick-off STOPS Werkzaamheden 2015 Twence BV 29 januari 2015 1 Programma kick-off STOPS 2015 Algemene zaken Stop regels Firmapresentatie: BOUMAN Veiligheidsbarometer 2014 VG&M plan (veiligheid, gezondheid

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1.0 Voorwoord. 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu

INHOUDSOPGAVE. 1.0 Voorwoord. 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu INHOUDSOPGAVE 1.0 Voorwoord 2.0 Beleidsverklaring inzake Veiligheid, Gezondheid en Milieu 3.0 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 3.1 Directie 3.2 VGM-functionaris 3.3 Uitvoerenden 4.0 Overlegstructuur

Nadere informatie

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu

VGM PLAN. Veiligheid, Gezondheid, Milieu VGM PLAN Veiligheid, Gezondheid, Milieu uitgave 2008 Inhoud - Inleiding 1 - Algemene veiligheidsregels 2 - Ongevallen en brand 3 - Te ondernemen acties 4 - PBM s 5 - Handgereedschap 6 - Ziekte 7 - Risicoinventarisatie

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding

Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte. Inleiding Unispect - Toolbox 10 - Werken op hoogte Inleiding Het werken op hoogte wordt als normaal beschouwd binnen de bouwnijverheid, echter vallende voorwerpen of werknemers die van grote hoogte naar beneden

Nadere informatie

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel

Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Toolbox Werken met grondverzetmaterieel Stichting Arbouw 2009. Alle rechten voorbehouden. Risico s bij het werken met grondverzetmaterieel wegzakken en omvallen van de machines; aanrijdingen; beknelling

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld?

Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Arbeidsomstandigheden en uitzendkrachten Hoe is dat geregeld? Werkt u met een uitzendonderneming of bent u dat binnenkort van plan? Dan is

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit)

NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) S HSE guidelines mei 2012 NORM / LSA (Natural Occurring Radioactive Material / Lage Specifieke Activiteit) HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij

Nadere informatie

Informatiemateriaal NORM/LSA

Informatiemateriaal NORM/LSA H2 Informatiemateriaal NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven

Nadere informatie

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1

Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau. KAM HANDBOEK ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Datum: 01-05-2014 Rev: 1 Algemene veiligheidsinstructie Meday Uitzendbureau KAM HANDBOEK Inhoud Inleiding... 3 1. Beleidsverklaring... 3 2. De verantwoordelijkheid van de medewerkers m.b.t. veilig werken... 3 3. Gebruik van persoonlijke

Nadere informatie

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S

ABESCO ACTIVITEITEN SITUATIES PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES RISICO'S ALGEMENE RISICO S ACTIVITEITEN SITUATIES RISICO'S PREVENTIEMAATREGELEN INSTRUCTIES ALGEMENE RISICO S Orde en netheid - val van personen op de begane grond - de niet onmiddellijk te gebruiken materialen en gereedschappen

Nadere informatie

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN

MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN MACHINEVEILIGHEID ALGEMEEN Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V

HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V HUISREGELS INSTITUUT FYSIEKE VEILIGHEID V E I L I G E N P R E T T I G S A M E N W E R K E N M E T H E T I F V COLOFON Huisregels IFV Versie 04, november 2013 Contactadres voor deze publicatie: IFV Facilitaire

Nadere informatie

Werk veilig of werk niet

Werk veilig of werk niet H2 NORM/LSA HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van GDF SUEZ. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer of de daarin omschreven beheersmaatregelen daadwerkelijk

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN

WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN WERKEN IN PUTTEN EN SLEUVEN Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen

Nadere informatie

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd):

Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

HANDBOEK VCA* 2008/ 5.1

HANDBOEK VCA* 2008/ 5.1 HANDBOEK VCA* 28/ 5.1 ALARM 112 (ambulance / politie / brandweer) ONGEVAL Denk aan eigen veiligheid Ga na wat er gebeurd is en wat iemand mankeert Stel het slachtoffer gerust 1-1-2 Zorg voor deskundige

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek

Arbochecklist Productie/technisch/logistiek In te vullen door bedrijf / opdrachtgever. Naam bedrijf/opdrachtgever: 1/6 Ingevuld door: Datum (dd-mm-jjjj): Functie/opdrachtnaam: Korte functieomschrijving (mag ook als bijlage worden toegevoegd): Het

Nadere informatie

Voorlichtingsboekje VGM

Voorlichtingsboekje VGM 1. Inleiding Wormerveer, november 2010 Geachte medewerk(st)er, Dit voorlichtingsboekje informeert u over Bouwers van Braam - Minnesma en informeert u over arbeidsomstandigheden en milieuzorg. Dus de zaken

Nadere informatie

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00

Printed: 07.07.2013 Doc-Nr: PUB / 5071466 / 000 / 00 OORSPRONKELIJKE GEBRUIKSAANWIJZING DD-ST-150/160-CCS Kruisrails Lees de handleiding beslist voordat u de machine de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding altijd bij het apparaat. Geef het apparaat

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies voor een ieder die werkzaamheden verricht in opdracht van: BeterBaan Uitzendbureau B.V. Telefoonnummer alarm : 112 Telefoonnummer kantoor : 040-2197090 Veiligheids- en Gezondheid

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007

Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 Document Kwaliteitsborgingsysteem Voor Veiligheid / ARBO-VGM 2007 0. Inhoudsopgave 0. Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Bedrijfsgegevens en Organigram... 4 2.1. Bedrijfsgegevens... 4 2.2 Certificeringen...

Nadere informatie

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV

Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn. Effectiviteit van voorlichting. Wim van Alphen PHOV Effectiviteit van voorlichting Wim van Alphen PHOV Arbo is gemeenschappelijke verantwoordelijkheid wg en wn Daarom wn in staat stellen deze verantwoordelijkheid op te pakken. Arbowet artikel 8 Wn voorlichting

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE. te Amersfoort

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE. te Amersfoort VEILIGHEIDSINSTRUCTIEBOEKJE te Amersfoort Tel. nr kantoor: 033 434 66 00 Tel. nr G. Driece 06-28904760 Versie: juni 2014 versie 0.3 Pagina 1 VOORWOORD Amersfoort, juni 2014 Voor u ligt het veiligheidsinstructieboekje

Nadere informatie

Sloopveiligheidsplan Koolveen 17, Nieuw Balinge

Sloopveiligheidsplan Koolveen 17, Nieuw Balinge Sloopveiligheidsplan Koolveen 17, Nieuw Balinge 1/6 Inhoudsopgave 1. Correspondentie adressen 2. Ligging van het te slopen perceel 3. Doel sloopveiligheidsplan 4. Beschrijving werkzaamheden 5. Beschrijving

Nadere informatie

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten

Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten 38 Toolbox 11: Registratie ongevallen en incidenten De Provincie doet zoveel mogelijk om het werken bij PWD zo veilig mogelijk te maken. Toch kunnen altijd situaties ontstaan dat er tóch ongevallen (met

Nadere informatie

veilig werken met DE heftruck

veilig werken met DE heftruck veilig werken met DE heftruck Grote risico s Vooral loodsmedewerkers en technisch personeel werken vaak met heftrucks. Daar gebeuren echter veel ongelukken mee: zo n 200 per jaar. Het gevolg: ernstig letsel

Nadere informatie

Werk- en veiligheidsvoorschriften

Werk- en veiligheidsvoorschriften Werk- en veiligheidsvoorschriften Werken in opdracht van SDW Versie 1.0: 04-12-2013 1. Inleiding Als werkgever is SDW verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid op basis van de Arbowet. SDW

Nadere informatie

Veilig werken in de zonne-energie-sector

Veilig werken in de zonne-energie-sector Veilig werken in de zonne-energie-sector Module: V&G en aansprakelijkheid Auteur: Docent: Edwin Petersen Veiligheidskundige (MVK) Edwin Petersen Inhoudsopgave Inleiding; Definities;. Inleiding ~ wijzigende

Nadere informatie

Sloopveiligheidsplan Brunsting 36, Beilen

Sloopveiligheidsplan Brunsting 36, Beilen Sloopveiligheidsplan Brunsting 36, Beilen Inhoudsopgave Sloopveiligheidsplan: Brunsting 36, Beilen 1/6 1. Correspondentie adressen 2. Ligging van het te slopen perceel 3. Doel sloopveiligheidsplan 4. Beschrijving

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties VGM- Huisregels voor inkoopdiensten uitzendorganisaties Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen

Nadere informatie

Wij zijn OOMS CIVIEL.

Wij zijn OOMS CIVIEL. VEILIGHEID Infraprojecten zó ontwerpen en voorbereiden dat het voor iedereen GEWOON is dat deze VEILIG uitgevoerd kunnen worden. Als JE met z n allen op het WERK daar aandacht voor hebt, zal het aantal

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof.

Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof. TOOLBOX LMRA LET OP! LEES EERST DE ONDERSTAANDE TEKST. Op enkele sheets staat in de rechterbovenhoek VOL-VCA. Deze sheets maken deel uit van de VOL-VCA examen-les-stof. De cursisten die de cursus Basisveiligheid

Nadere informatie

Blokzijltcl installatietechniek B.V.

Blokzijltcl installatietechniek B.V. Bedrijfsnaam: Onderwerp: B.V. Locatie van uitvoering: Datum van uitvoering: Uitgevoerd door: Tijdsduur van de Toolboxmeeting: Zijn er onveilige situaties / handelingen voorgevallen in de afgelopen periode?

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende uitzendkrachten Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende uitzendkrachten Inlening via een VCU-

Nadere informatie

Instructies Oud Papier & Karton

Instructies Oud Papier & Karton Instructies Oud Papier & Karton Memo KENMERK: Aan: Chauffeurs vrijwilligers oud papier en kartoninzameling (OPK) Van: Betreft: Veiligheidsinstructie Kopie: Datum: Maart 2015 Beste chauffeurs en vrijwilligers,

Nadere informatie

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007

Midden-Oost Pagina : 1 van 5. werken (papierinzameling) Datum : 01-01-2007 Midden-Oost Pagina : 1 van 5 Persoonlijke beschermingsmiddelen Het dragen van de aan U verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: Veiligheidshesje (zichtbaarheid) Bij minicontainers tevens: Handschoenen

Nadere informatie

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2) d.d. 20 juni 2017.

Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk (2) d.d. 20 juni 2017. Examenvragen Infra kwaliteit op basis van de Eind- en toetstermen bij BRL 9101:2017 ex bijlage 5. Kenmerk 17-033(2) d.d. 20 juni 2017. Examenvragen Multiple Choice voor Medewerker VKM (versie 2, d.d. 4

Nadere informatie

Sloopveiligheidsplan Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde

Sloopveiligheidsplan Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde Sloopveiligheidsplan Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde Sloopveiligheidsplan: Ds. Luitsen Dijkstraweg 6, Bovensmilde 1/6 Inhoudsopgave 1. Correspondentie adressen 2. Ligging van het te slopen perceel

Nadere informatie

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140

Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid NEN-3140 Installatieverantwoordelijkheid / NEN-3140 Inhoud presentatie: 1. Wie is installatieverantwoordelijke 2. Aanwijzing installatieverantwoordelijke 3. Toelichting

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen

VALUES. & rules. Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen VALUES & rules Veiligheidsnormen en -regels voor iedereen Veiligheidsverklaring De veiligheid van onze medewerkers is voor ons een kernwaarde. Zij zijn immers ons belangrijkste werkkapitaal. Ons doel:

Nadere informatie

De bereidsverklaring is van toepassing op alle projecten van Brands Bouw B.V. en is geldig tot de eerstvolgende revisie.

De bereidsverklaring is van toepassing op alle projecten van Brands Bouw B.V. en is geldig tot de eerstvolgende revisie. Geachte onderaannemer/zzp er/leverancier/uitzendbureau, Brands Bouw B.V. wil u in het kader van de verplichtingen uit de arbowet verzoeken onderstaande bereidsverklaring te lezen en na akkoord getekend

Nadere informatie

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel

VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel VGM- Huisregels voor inkoopdiensten personeel Bij ons bedrijf staan de Arbeidsomstandigheden en het Veiligheid regelrecht naast de core business, in samenwerking met externe deskundigheid doen wij ons

Nadere informatie

VCA 2008. Toelichting wijzigingen

VCA 2008. Toelichting wijzigingen Toelichting wijzigingen Inleiding VCA ValQ biedt ondersteuning bij: ontwikkeling van mens en organisatie ValQ helpt ook bij het opzetten van managementsystemen die kunnen worden gecertificeerd (VCA/OHSAS/ISO

Nadere informatie

Bedrijfsreglement STC Groep B.V.

Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Bedrijfsreglement STC Groep B.V. Welkom bij STC Groep B.V. Je gaat (hoogstwaarschijnlijk) binnenkort voor ons aan het werk. Voor je begint willen we je vragen aandacht te hebben voor de volgende afspraken

Nadere informatie

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN

FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN FICHE UITRUSTING VAN DE ARBEIDSPLAATSEN Afmetingen van lokalen en werkruimten : de lokalen zijn tenminste 2,5 m hoog (de delen die geen 2,5 m hoogte bereiken worden niet meegeteld voor de bepaling van

Nadere informatie

Bijlage 7 Veiligheidsregels leveranciers, aannemers & bezoekers. Algemeen. Versiedatum Eenheid Beheer & Onderhoud Pagina 1 van 11

Bijlage 7 Veiligheidsregels leveranciers, aannemers & bezoekers. Algemeen. Versiedatum Eenheid Beheer & Onderhoud Pagina 1 van 11 Eenheid Beheer & Onderhoud Pagina 1 van 11 1. Voorwoord 2 2. Beleidsverklaring 3 2.1. Doelstellingen 3 2.2. Verantwoordelijkheid 3 2.3. Borging 3 2.4. Uitwerking 3 3. Algemene verplichtingen van de werknemer

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten

Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Procedure bij ingeleende ZZP,ers Doelstelling: Het zeker stellen van voldoende VGM-kennis en kunde bij uitzendkrachten Minimumeisen: Overzicht van ingeleende ZZP,ers De ZZP, ers hebben voor alle risicovolle

Nadere informatie

Brogaal Projects. Huisregels vca 4.1 voorlichtings programma. Jeffrey

Brogaal Projects. Huisregels vca 4.1 voorlichtings programma. Jeffrey INFO MAP Brogaal Projects Huisregels vca 4.1 voorlichtings programma Jeffrey Index 1. HUISREGES... 3 2. INLEIDING... 3 3. ADRESGEGEVENS:..... 3 4. WERKTIJDEN:... 3 5. ZIEKMELDING:... 3 6. HERSTELMELDING:...

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland

Welkom in Rotterdam. GDF SUEZ Energie Nederland Welkom in Rotterdam Samen werken aan veiligheid 2 Presentatie + Toets Bij aanmelding wordt uw kennis van deze presentatie getoetst. De geldigheid van de toets is (maximaal) één jaar. 3 Meld u bij de portier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen.

Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. Algemene voorwaarden behorende bij de omgevingsvergunning voor de activiteit slopen. 1. Het slopen, moet voor zo ver dat betrekking heeft op asbest, worden opgedragen aan een deskundig verwijderingsbedrijf.

Nadere informatie

Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften.

Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften. Algemene veiligheidsen milieuvoorschriften. Geachte bezoeker/chauffeur/ aannemer/leverancier, Hartelijk welkom op deze locatie van Linde Gas Benelux! Veiligheid is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 6 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Schriftelijke toestemming 3.2 Bepalen beschermingsaspecten en controlemetingen 3.3 Beheer van radioactieve bron of

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek

Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek Arbochecklist Productie/Technisch/Logistiek 1 U moet in het bezit zijn van geldige veiligheidsdiploma s/certificaten: Indien ja, opleiding VCA (veilig werken I/II) veiligheidspaspoort SIR-pas Certificaat

Nadere informatie

1. Profiel van het bedrijf.. 2. 2. Omvang van het bedrijf.. 3. 3. Vakbekwaamheid 3. 4. Beschikking materieel 3. 5. Veiligheidsmaatregelen.

1. Profiel van het bedrijf.. 2. 2. Omvang van het bedrijf.. 3. 3. Vakbekwaamheid 3. 4. Beschikking materieel 3. 5. Veiligheidsmaatregelen. Inhoudsopgave 1. Profiel van het bedrijf.. 2 2. Omvang van het bedrijf.. 3 3. Vakbekwaamheid 3 4. Beschikking materieel 3 5. Veiligheidsmaatregelen. 4 6. Milieubeheer 4 7. Kwaliteitsborging 5 8. Duurzaamheidsbeleid..

Nadere informatie

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats

Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Arbocatalogus pkgv- industrie Inrichting arbeidsplaats Bijlage 4 5s- programma 5s is een gestructureerde aanpak waarmee een werkomgeving georganiseerd en gestandaardiseerd kan worden. Het 5s- programma

Nadere informatie

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER

WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER WERKEN OP HOOGTE MET DE HOOGWERKER Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen

BEDRIJFSNOODPLAN. Amstelveen BEDRIJFSNOODPLAN Amstelveen 1. Inleiding Algemeen De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf of instelling om passende bedrijfshulpverlening (BHV) te organiseren teneinde de gevolgen voor werknemers bij ongevallen

Nadere informatie

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines mei 2012 AARDGASCONDENSAAT HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven

Gedragsregels voor leveranciers en externe bedrijven Aansprakelijkheid Waak zelf over uw eigendommen. De Rooy is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om geen waardevolle zaken onbeheerd achter te

Nadere informatie

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING verplaatsen van lasten Ingangsdatum 1 april 2014

UITVOERINGS VOORSCHRIFTEN EXAMINERING verplaatsen van lasten Ingangsdatum 1 april 2014 verplaatsen van lasten Ingangsdatum 1 april 2014 SSVV versie 1.1 augustus 2015 Artikel 1 Het examen 1. Het examen dient te worden afgenomen conform de door VCA gepubliceerde toetsmatrijs en daaraan gerelateerde

Nadere informatie

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE guidelines S September 2012 PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen

Nadere informatie

REGLEMENT SUBCONTRACTORS

REGLEMENT SUBCONTRACTORS Formulier: 2.60.F2 Versie Datum: 17-12-2015 REGLEMENT SUBCONTRACTORS Algemeen: In dit document is vastgelegd aan welke eisen een ieder dient te voldoen die als subcontractor werkzaamheden verricht of gaat

Nadere informatie

Bedrijfsregels Hobelman-Halle

Bedrijfsregels Hobelman-Halle Pagina: 312.1-1 / 5 Bedrijfsregels Hobelman-Halle Hobelman Halle B.V. Bielemansdijk 42 7025 CW Halle Veiligheidsschoenen Veiligheidshelm Gehoorbescherming Veiligheidsbril Handschoenen Overall Veiligheidsvest

Nadere informatie

CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN

CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN GEZOND WERK GOED GEREGELD CHECKLIST: WERKEN IN KOEL- EN VRIESHUIZEN Terwijl in de zomermaanden veel mensen klagen over de hitte, buiten of op kantoor, zijn er

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA

Diensten informatieblad: Optimalisatie KAM & Arbo- & Veiligheidsinspecties. Coöperatie Baronije UA Coöperatie Baronije UA KAM & Optimalisatie Coöperatie Baronije UA Edisonbaan 16a - 3439 MN NIEUWEGEIN Postbus 1383-3430 BJ NIEUWEGEIN T: 030-214 80 34 (algemeen) F: 030-214 80 36 E: contact@baronije.nl

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS H HSE guidelines december 2012 KWIK HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan gesloten installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Evenementcode: proefexamen

Evenementcode: proefexamen Naam kandidaat: Dit proefexamen VCA is uitsluitend bestemd voor opleidingsdoeleinden en heeft als doel om de kandidaat kennis te laten maken met de wijze van examineren. De vragen worden één keer per jaar

Nadere informatie

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet

Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in Wij werken veilig of wij werken niet Toolbox voor werkzaamheden bij Twence in 2016 Wij werken veilig of wij werken niet Prioriteit veiligheid Veiligheid heeft bij Twence de allerhoogste prioriteit. Wij werken veilig of wij werken niet. 2

Nadere informatie

Informatiemateriaal Persoonlijke beschermingsmiddelen

Informatiemateriaal Persoonlijke beschermingsmiddelen H3 Informatiemateriaal Persoonlijke beschermingsmiddelen HSEQ Werk veilig of werk niet Werkzaamheden mogen pas beginnen na toestemming van Noordgastransport. Lees de werkvergunning nauwkeurig en controleer

Nadere informatie

REGLEMENT VGWM uitbesteed werk. Richtlijnen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Uitgave juli 2015

REGLEMENT VGWM uitbesteed werk. Richtlijnen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Uitgave juli 2015 REGLEMENT VGWM uitbesteed werk Richtlijnen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu Uitgave juli 2015 Alle rechten voorbehouden De gemeente Hof van Twente kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie