Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten"

Transcriptie

1 Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten Vrijdag 7 december 2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1

2 2 1. Rechtsbescherming bij overheidsopdrachten: wettelijk kader 2. Motiverings- en informatieverplichting / wachttermijn 3. Verhaalprocedures 4. Actualia 1. Het einde van de Feyfer Formanova- rechtspraak. Het lot van een onwettig gesloten opdracht na schorsing/ vernietiging van de gunningsbeslissing? 2. Verschillen tussen de burgerlijke kortgedingrechter en de UDN-procedure voor de Raad van State 3. Diligentieplicht inschrijver bij een onwettig bestek ( tempering Labonormrechtspraak)

3 De rechtsbeschermingswet van 23 december

4 4 Europese wetgeving Klassiek sectoren: richtlijn 2004/18/EG van 31 maart 2004 Nutssectoren: richtlijn 2004/17/EG van 31 maart 2004 Rechtsbeschermingsrichtlijn klassieke sectoren 89/665/EEG van 21 december 1989 Rechtsbeschermingsrichtlijn nutssectoren 92/13/EEG van 25 februari 1992 Belgische wetgeving (klassieke sectoren) Federale basiswet: overheidsopdrachtenwet van 24 december 1993 Gunning: A.R.O.-KB van 8 januari 1996 Uitvoering: A.R.U.-KB van 29 sepetember bijlage: AAV

5 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 5

6 6 Rechtsbeschermingswet van 23 december 2009 (en Uitvoerings-KB van 10 februari 2010 (B.S ): invoeging nieuw boek IIbis (artikelen 65/1 tot 65/34) Motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten Omzetting van RL 2007/66/EG van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG met betrekking tot de verhoging van de doeltreffendheid van de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten.

7 7 Omzendbrief van 10 december 2003 Programmawet van 9 juli 2004 tot invoering van artikel 21 bis in de wet van 1993: verplichte standstill van minstens 10d Wet van 8 juni uitvoerings-kb van 31 juli 2008 diverse wijzigingen mbt standstill: aanpassingen artikel 21bis, 41 sexies en 62bis wet 1993 Inwerkingtreding rechtsbeschermingswet 2009: opdrachten aangekondigd sinds 25 februari 2010

8 8 Uitbreiden mogelijkheden van preventieve rechtsbescherming/ herstel in natura Rechtszekerheid: beperking van de mogelijkheden tot onverbindendverklaring/ schorsing / vernietiging van de gesloten opdracht in uitvoering: kan enkel bij schending van de wachttermijn Bevestiging van het duale rechtssysteem

9 9 Efficiënte en doelmatige besteding van de overheidsmiddelen rationeel gebruik van de overheidsmiddelen Gunning aan: Goedkoopste regelmatige inschrijver (aanbesteding) de meest voordelige regelmatige inschrijver (offerteaanvraag) Vrije mededinging en eerlijke concurrentie Gelijke behandeling, geen bevoordeling Transparantie: zowel bij de gunning als bij uitvoering van de opdracht Eengemaakte Europese markt : deelname vanuit andere EUlidstaten vereenvoudigen Forfaitaire grondslag vaste prijs

10 Gunning van de opdracht (artikel 65/1, 10 ) = de beslissing van de AO om de gekozen inschrijver aan te wijzen = gunningsbeslissing (vb. schepencollege, raad van bestuur) Sluiting van de opdracht (artikel 65/1, 11 ) = totstandkoming van de contractuele band tussen de AO en de begunstigde middels betekening aan de begunstigde vd uitdrukkelijke goedkeuring van zijn offerte (= toewijzing van de opdracht)

11 Rechtsbescherming overheidsopdrachten 11

12 Toepassingsgebied informatie- en motiveringsverplichtingen Ruimste toepassingsgebied: nagenoeg alle opdrachten (behalve onder euro): Opdrachten boven de Europese drempels (art. 65/3) Opdrachten onder de Europese drempels, boven euro (65/29) Verplichte redactie van een gemotiveerde beslissing (65/4) Ingeval van gebruik van de onderhandelingsprocedure selectiebeslissing Gunningsbeslissing Stopzetting en eventueel heraanbesteding (twee afzonderlijke beslissingen)

13 Inhoud gemotiveerde beslissing (art. 65/5) Naam/adres AO - voorwerp van de opdracht - goed te keuren opdrachtbedrag Namen van kandidaten/inschrijvers Namen van de al dan niet geselecteerde kandidaten/inschrijvers + motieven in feite en in rechte mbt hun niet-selectie Namen van de inschrijvers die een onregelmatige offerte hebben ingediend + motieven in feite en in rechte voor hun onregelmatige offerte Namen van de gekozen inschrijver en van de inschrijvers wiens regelmatige offerte niet werd gekozen + motieven in feite en rechte, waaronder kenmerken en relatieve voordelen van de gekozen offerte (= beschrijvend!) Ingeval van stopzetting/heraanbesteding: juridische en feitelijke motieven van AO om procedure stop te zetten en eventueel te heraanbesteden

14 Inhoud gemotiveerde beslissing: recente rechtspraak Patere legem quam ipse fecisti: pas de beoordelingstechiek toe als omschreven in het bestek: niet meer en niet minder; Onderscheid tussen subgunningscriteria en beoordelingscriteria Woordelijke motivering! Een loutere puntentoekenning is niet voldoende motivering door verwijzing kan, MAAR: document naar waar wordt verwezen moet worden bijgevoegd; Het document naar waar wordt verwezen moet worden bijgetreden; Inhoud gemotiveerde beslissing: Praktijk Kennisgeving van gunningsbeslissing + integraal gunningsverslag (dat wordt bijgetreden) Totaalprijzen dienen vermeld, de prijszetting per post (in meetstaat of inventaris) mag niet worden vermeld.

15 Mededelen van informatie aan kandidaten (ingeval van een aparte selectiefase en afzonderlijke selectiebeslissing) (art. 65/7) Onmiddellijk na nemen vd gemotiveerde selectiebeslissing (dus op einde van eerste fase) moeten de motieven van niet-selectie worden medegedeeld aan iedere niet-geselecteerde kandidaat (opm.: het is aan te raden om ook de geselecteerde kandidaten in te lichten over hun selectie) Twee gevallen kunnen zich dienaangaande voordoen: Indien alle kandidaten worden geselecteerd die voldoen aan de minimumeisen: enkel mededeling van een uittreksel vd selectiebeslissing aan de niet-geselecteerden; Indien rangschikking en beperking vh aantal kandidaten door vergelijking vd kandidaturen: mededeling van alle elementen én motieven op basis waarvan de doorselectie is geschied; Opmerking: er is geen wachttermijn voorgeschreven, maar dit is wel aan te raden

16 Aan niet-geselecteerde inschrijvers (ingeval van procedure met één fase) en aan inschrijvers met onregelmatige offerte: enkel mededeling van een uittreksel vd gunningsbeslissing (meer bepaald: toelichten van hun individuele situatie) Aan niet-gekozen inschrijvers én aan gekozen inschrijver: integrale mededeling van de gunningsbeslissing

17 Opgelet: vertrouwelijkheid/beroepsgeheim versus openbaarheid/transparantie bepaalde offertegegevens genieten bijzondere bescherming ( zakengeheimen artikel 65/10 en 65/29) DUS: offertes + bepaalde offertegegevens mogen niet openbaar worden gemaakt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming vd betrokkene. Het vertrouwelijk karakter van sommige stukken van het administratief dossier die verband houden met het zakengeheim stelt op geen enkele wijze de verwerende partij vrij van haar verplichting om het gehele administratieve dossier voor te leggen aan de beroepsinstantie (HvJ, C- 450/06, 14 februari 2008)

18 Wijze van kennisgeving van de gemotiveerde gunningsbeslissing Tegelijk per fax of (of een andere elektronisch middel), alsook dezelfde dag per aangetekend schrijven. Inhoud van de kennisgeving van de gemotiveerde gunningsbeslissing (Belgische opdrachten) Beroepsmogelijkheden schorsing en vernietiging: Verhaalinstantie (Raad van State of burgerlijke rechter), verhaaltermijn (15 of 60 dagen) Optioneel: facultatieve toepassing van de stand still

19 Inhoud van de kennisgeving van de gemotiveerde gunningsbeslissing Europese opdrachten (toepassing van de wachttermijn) (art. 65/5): Beroepsmogelijkheden: verhaalinstantie en verhaaltermijn De aanbeveling om de aanbestedende instantie op de hoogte te stellen (middels een elektronisch middel) indien een beroep tot schorsing wordt ingesteld; Toepassing en exacte duur van de wachttermijn (15 dagen); Mededeling dat de kennisgeving niet de sluiting van de opdracht inhoudt

20 Wat zijn de gevolgen van kennisgeving gunningsbeslissing aan de begunstigde? (art. 65/8 2) Er ontstaat nog GEEN contractuele band met begunstigde inschrijver (opgelet: dit moet AO duidelijk vermelden in brief aan begunstigde!) De gestanddoeningstermijn wordt geschorst in hoofde van de begunstigde (eventueel tot dag van de uitspraak ivm schorsingsberoep) maximale schorsing = 45d na kennisgeving gunningsbeslissing Toepassing van een verplichte wachttermijn van 15 kalenderdagen na de kennisgeving van (een uittreksel van) de gunningsbeslissing

21 Boek II-bis niet van toepassing Wat dan wel? K.B. van 10 februari 2010 > art. 25, 51, 80 ARO-K.B.. Belangrijkste verschil: motieven van niet selectie, wering, niet kiezen moeten niet automatisch worden meegezonden. Binnen 30kd na verzendingsdatum: opvragen van motieven mededeling door AO binnen 15kd vanaf ontvangst vh verzoek Advies: niets belet de AO om vrijwillig de algemene regeling toe te passen, door beslissing meteen mee te sturen.

22 De motiverings- en informatieverplichting is NIET van toepassing voor opdrachten die tot stand komen middels aangenomen factuur (5.500 euro >> nieuwe wet: euro).

23 Opdrachten geraamd boven de Europese drempels Dus voor 2012/2013: hoger dan W: euro en L/D: euro Te laag geraamde opdrachten oorspronkelijke raming excl BTW is lager dan de Europese drempels (dus opdracht werd niet Europees gepubliceerd), maar goedgekeurd offertebedrag excl BTW blijkt 20% hoger dan Europese drempels Bepaalde opdrachten voor aanneming van werken voor werken die verplicht zijn onderworpen aan een Belgische bekendmaking en waarvan het goedgekeurd bedrag weliswaar lager ligt dan de Europese drempel, maar dat een bedrag ten belope van de helft van de bedoelde drempel bereikt. Dus voor 2012/2013: hoger dan W: Vrijwillige toepassing van de stand still

24 Ratio legis: preventieve rechtsbescherming => waarborgen mogelijkheid tot herstel in natura: Afgewezen inschrijver kan vordering tot schorsing indienen (UDN Raad van State of kortgeding burgerlijke rechtbank); Wachttermijn bedraagt minstens 15kd; Aanvang van de termijn = eerste dag is dag na verzendingsdatum vd gunningsbeslissing (via fax/mail); Afgewezen inschrijver kan vordering tot schorsing indienen (UDN Raad van State of kortgeding burgerlijke rechtbank)

25 Ingeval er een vordering tot schorsing wordt ingediend tijdens de wachttermijn: AO mag contract niet afsluiten tijdens tot einde van de procedure Schorsing van de gunningsbeslissing is van rechtswege schorsing van de uitvoering (art. 65/13): Einde van Feyfer Formanova: De uitvoering wordt nu weldegelijk geschorst in eenzelfde uitspraak (desgev. zonder dat begunstigde in zake is). Dwangmiddelen bij verdere uitvoering: bestendiging van stopzetting of verbod van aanvang vorderen voor de kortgedingrechter; Bij schorsingsberoep voor burgerlijke rechter: opleggen van een dwangsom vorderen; sancties schending wachttermijn vordering tot onverbindendverklaring (65/17-65/21) Alternatieve sancties (art. 65/22) Inkorten van de looptijd van de opdracht, OF; Boete opleggen aan AO, te storten aan de Schatkist (maximaal 15% van gegunde opdrachtbedrag) schadevergoeding!

26 Wat zijn de gevolgen van kennisgeving gunningsbeslissing aan de begunstigde ingeval van een BELGISCHE OPDRACHT? De contractuele band met de begunstigde inschrijver kan reeds op dat ogenblik tot stand komen => ook duidelijk vermelden in brief aan begunstigde! Aldus geen toepassing van een verplichte wachttermijn van 15 kalenderdagen na de kennisgeving van (een uittreksel van) de gunningsbeslissing (tenzij te laag geraamde opdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming werken)

27 MAAR: AO heeft wel mogelijkheid tot vrijwillige toepassing van een wachttermijn = aan te raden om problemen achteraf te vermijden! WANT: ook bij Belgische opdrachten behoudt afgewezen inschrijver het recht om een vordering tot schorsing in te dienen (UDN Raad van State of kortgeding burgerlijke rechtbank) rechter kan aldus schorsing van een gunningsbeslissing bevelen, ondanks het feit dat het contract reeds gesloten is QUID??

28 Gunningsbeslissing Betekening van beslissing aan gekozen en niet gekozen inschrijvers Wachttermijn 15 dagen Sluiting van de opdracht Verbod op sluiting van de opdracht Schorsing gestanddoeningstermijn Beroepstermijn schorsingsberoep

29 Rechtsbescherming overheidsopdrachten 29

30 Vordering tot nietigverklaring (65/14) Vordering tot schorsing (65/15) Vordering tot schadevergoeding (65/16) Voorlopige maatregelen (65/15) Onverbindendverklaring (art. 65/17) (enkele Europese opdrachten) Alternatieve sancties (art. 65/22) (enkele Europese opdrachten) Verhaalinstanties (65/24) Raad van State (UDN-procedure/ vernietigingsprocedure) bvb.: Vlaamse/ federale overheid, gemeente, OCMW, Burgerlijke rechter (kortgedingrechter/ REA): bvb.: nv DBFM Scholen van Morgen, nv AQUAFIN, afgevaardigd bouwheer, private onderwijsinstelling, privaat ziekenhuis, Onderscheid: begrip administratieve overheid (cass. Gimvindus 14 februari 1997; RvS nr , 19 oktober 2010, nv SERU)

31 Preventieve rechtsbescherming: SCHORSING Willig beroep Eventueel klacht bij toezichthoudende overheid; UDN-procedure bij Raad van State of kortgedingprocedure bij burgerlijke rechtbank met oog op schorsing van de onwettige (gunnings)beslissing (15 kd); Curatieve rechtsbescherming: Annulatieprocedure bij Raad van State of gewone procedure bij burgerlijke rechtbank met oog op vernietiging van de onwettige (gunnings)beslissing (60 kd); Schadevergoeding bij burgerlijke rechtbank; In beide gevallen kan de rechter voorlopige maatregelen bevelen

32 Vordering tot schadevergoeding (artikel 65/16 en 65/31) Burgerlijke rechter; Alle personen (ook onwettig gekozen inschrijver!) die benadeeld zijn door een onwettige beslissing vd AO; Fout (eventueel annulatiearrest van RvS) + schade + Causaal verband; Binnen 5 jaar vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling;

33 Vordering tot onverbindendverklaring van het contract/opdracht (artikelen 65/17 tot 65/21) Toepassing: Europese opdrachten Wanneer de opdracht werd gesloten zonder voorafgaande Europese bekendmaking Wanneer de opdracht werd gesloten met schending van de wachttermijn of ingeval van niet afwachten door AO van uitspraak mbt vordering tot schorsing; Bij burgerlijke rechter zetelend zoals in kort geding; AO en begunstigde moeten betrokken zijn in deze procedure; Rechter kan alle contractuele verbintenissen met terugwerkende kracht vernietigen of kan draagwijdte vd nietigverklaring beperken tot de verbintenissen die nog moeten worden uitgevoerd. In dit laatste geval zal de in gebreke zijnde aanbestedende instantie wel worden geconfronteerd met boetes;

34 Alternatieve sancties (artikel 65/22) ipv onverbindendverklaring van de opdracht Toepassing: Europese opdrachten Indien geen onverbindendverklaring van de opdracht wordt uitgesproken omwille van dwingende redenen van algemeen belang (dus opdracht blijft verbindend tussen partijen) Bij minder zwaarwichtige miskenning wachttermijn Burgerlijke rechter zetelend zoals in kort geding Inkorten van de looptijd van de opdracht, OF Boete opleggen aan AO, te storten aan de Schatkist (maximaal 15% van gegunde opdrachtbedrag) schadevergoeding!

35 Tergende en roekeloze verhaalprocedure (artikel 65/27) Voorkomen van misbruiken Passende schadevergoeding te betalen aan AO / begunstigde Totale bedrag = maximaal 5 % van het gegunde opdrachtbedrag excl BTW (eventueel te verhogen middels KB)

36 Verhaalprocedures moeten op straffe van niet-ontvankelijkheid worden ingesteld binnen navolgende termijnen, vanaf: Bekendmaking; Kennisgeving; Kennisneming van rechtshandeling; schorsing: 15 dagen Nietigverklaring: 60 dagen (geldt voor Raad van State én burgerlijke rechter) Schadevergoeding: 5 jaar (opgelet: geen schorsing/ stuiting tijdens procedure in nietigverklaring voor de Raad van State) Onverbindendverklaring: 30 dagen Alternatieve sancties: 6 maanden Opgelet: Om de schorsing te behouden moet altijd binnen 60 dagen ook de procedure in nietigverklaring worden ingeleid!

37 procedure Verhaalinstantie (art. 65/24) termijn Belgische opdrachten Nietigverklaring Administratieve overheid: Raad van State Geen admin. overheid: burgerlijke rechter 60 kd JA Administratieve overheid: JA Schorsing Raad van State (UDNprocedure) 15 kd Bevoegde rechtbank Geen (art. admin. 65/24) overheid: Vordering tot nietigverklaring burgerlijke rechter (65/14) en Vordering tot schorsing (65/15) (kortgeding) schadevergoeding Administratieve overheid => Raad van Stat Burgerlijke rechter (rechtbank van eerste aanleg of Koophandel) 5 jaar JA Onverbindendverklaring en alternatieve sancties Burgerlijke rechter (zoals in kortgeding) -30 kd -6 ma NVT!

38 Schorsingsprocedures RvS en kortgeding = standaardprocedure => geen bewijs van hoogdringendheid of MTHEN De wachttermijn geldt slechts één aanleg! => bij beroep tegen afwijzing schorsing mag de opdracht worden gesloten (65/11) Belangenafweging (art. 65/15, tweede lid): indien de continuïteit van de openbare dienst in het gedrang komt. Vertrouwelijke stukken (art. 65/26) Verplichting van verhaalinstantie om AO in te lichten (art. 65/25) Mogelijkheid van de gekozen inschrijver om tussen te komen in de procedure: AO dient te informeren

39 Verhoogde rechtsbescherming van benadeelde kandidaten of inschrijvers; Uitbreiding van motiverings- en informatieplicht Uitbreiding van toepassing wachttermijn naar (bepaalde) opdrachten die de Europese drempels niet bereiken Sanctie van de onverbindendverklaring en alternatieve sancties

40 Rechtsbescherming overheidsopdrachten 40

41 41 Probleemstelling: Belgische opdrachten zijn niet onderworpen aan de stand still. Wat is het lot van de gesloten opdracht/ overeenkomst wanneer nadien de onwettigheid van de gunningsbeslissing vast komt te staan? Einde van de Feyfer Formanova rechtspraak Raad van State nr , 15 juni 2000, Feyfer formanova De niet gekozen inschrijver beschikt niet over het vereiste moeilijk te herstellen ernstig nadeel indien de opdracht al is gesloten => De Raad wijst een schorsingsvordering af Nieuwe rechtspraak in toepassing van de rechtsbeschermingswet : O.a. RvSnr , 1 december 2011, Sport Infrabouw; RvSnr , 25 februari 2011, nv Labo Van Vooren; RvS nr , 28 oktober 2010, SIGGIS Belgische opdrachten niet onderworpen aan stand still MTHEN moet niet meer worden aangetoond Ook wanneer de opdracht al is gesloten kan de gunningsbeslissing nog worden geschorst!

42 42 Overeenkomst op grond van een onwettige gunningsbeslissing - absolute nietigheid? Voor de rechtsbeschermingswet: absolute nietigheid wegens ongeoorloofde oorzaak (art BW) Na de rechtsbeschermingswet: Artikel 65/21 en 65/30: onaantastbaarheid gesloten overeenkomst. Een gesloten overeenkomst kan niet meer worden geschorst of onverbindend verklaard! (Bij Europese opdrachten kan onverbindendverklaring enkel indien opdracht gesloten met schending van de stand still) MAAR: Vordering tot schorsing / verbod van uitvoering/ van de overeenkomst voor de burgerlijke rechter toch nog mogelijk? Zorgvuldigheidsplicht? Gezag van gewijsde arrest Raad van State?

43 43 Conclusie: gesloten overeenkomst lijkt niet onaantastbaar => niet zomaar verder werken Intrekken van de gunningsbeslissing => twee mogelijkheden Gunning aan dezelfde inschrijver: overeenkomst behouden Gunning aan een andere inschrijver: verbreking van de overeenkomst Verbreking van de overeenkomst? => artikel 1794 B.W.: schadevergoeding voor winstderving

44 44 Het Labonorm-arrest van de Raad van State van 2 december 2005 Bevestiging theorie complexe administratieve rechtshandeling Onwettigheid van het bestek/ enige andere voorbeslissing kan nog worden bestreden bij het aanvechten van de gunningsbeslissing Tempering Labonorm-rechtspraak Raad van State nr dd. 29 mei 2012: dilligentieplicht inschrijver (art. 98 ARO-K.B.) => verplichting tijdige melding De aanbestedende overheid doet er goed aan deze meldingsplicht uitdrukkelijk in het bestek op te nemen, wil zij discussies aangaande de wettigheid van de bestekbepalingen reeds bij voorbaat uitsluiten. Alleen dán immers zal een beroep op de theorie van de complexe administratieve verrichting, door een kandidaataannemer die zijn bezwaren niet tijdig kenbaar maakte, als een onzorgvuldigheid worden aanzien.

45 45 Grondwettelijk Hof nr. 164/2011 dd. 20 oktober 2011: De verschillende verhaalinstanties leiden NIET tot een verschil in behandeling

46 Rechtsbescherming overheidsopdrachten 46

47 47 VOOR BESTUREN: Vrijwillige stand still toepassen voor Belgische opdrachten (art. 65/30) Niet gekozen inschrijvers hebben de kans om preventieve rechtsbescherming te laten spelen: vordering tot schorsing binnen 15 dagen Vermijden schadevergoeding Werk me met de schorsingsprocedure! Reageer tijdig op bezwaren en vragen Bezorg tijdig informatie/ administratief dossier VOOR INSCHRIJVERS: stel steeds een schorsingsvordering in Meldt asap bezwaren met verzoek de opdracht niet te sluiten.

48 MET DANK VOOR UW AANDACHT Antwerpsesteenweg B-2800 MECHELEN GD&A-nieuwsbrief overheidsopdrachten: inschrijven per 48

Risicobeheersing bij lokale besturen

Risicobeheersing bij lokale besturen Risicobeheersing bij lokale besturen Beperking van aansprakelijkheid en risicobeheersing bij overheidsopdrachten 11 mei 2012 Johan GEERTS Advocaat 1 3 1. Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten 2. Rechtsbescherming

Nadere informatie

Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten. Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten

Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten. Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten Recente en toekomstige evoluties inzake geschillen over overheidsopdrachten Dirk De Keuster Bert Kelchtermans Advocaten : I. GUNNING II. UITVOERING B. Nieuwigheden: I. INFORMATIEVERPLICHTING II. WACHTTERMIJN

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten

KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten KANTOORSEMINARIE Nieuwigheden Overheidsopdrachten Vrijdag 8 maart 2013 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 Basiswet van 24 december 1993 wordt vervangen door de Basiswet van 15 juni 2006; KB van 8 januari

Nadere informatie

Advocatenkantoor De Wolf 1

Advocatenkantoor De Wolf 1 Advocatenkantoor De Wolf 1 Carlos De Wolf Advocatenkantoor De Wolf 2 Tussen de burgerlijke rechter en de Raad van State (art. 145 en 146, Gecoörd. Grondwet) Burgerlijke rechter: subjectieve rechten Raad

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog

Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Onderhandelingsprocedure en concurrentiedialoog Woensdag 06.06.2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten Praktijkassistente VUB 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Flexibele gunningsprocedures

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP

Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Opportuniteit 2 Zeer belangrijke sector: 50 miljard EUR = aanzienlijk deel BBP Niet alleen overheid (ministeries, federale staat, gewesten, etc.), maar ook vele lokale overheden zoals steden en gemeenten

Nadere informatie

De nieuwe rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten kortgeding zonder hoogdringendheid of uiterst dringende noodzakelijkheid

De nieuwe rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten kortgeding zonder hoogdringendheid of uiterst dringende noodzakelijkheid De nieuwe rechtsbescherming inzake overheidsopdrachten kortgeding zonder hoogdringendheid of uiterst dringende noodzakelijkheid De automatische bevoegdheid van de burgerlijke kortgedingrechter inzake vorderingen

Nadere informatie

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten

Europese aanbesteding door de bril van een jurist. 4 oktober Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten Europese aanbesteding door de bril van een jurist 4 oktober 2011 Stefaan Callens & Filip Van Der Mauten www.callens-law.be I. Inleiding Overzicht van wetgeving Toepassingsgebied Algemene beginselen Soorten

Nadere informatie

Welke beroepswegen te volgen bij onregelmatige toewijzing van overheidsopdrachten?

Welke beroepswegen te volgen bij onregelmatige toewijzing van overheidsopdrachten? toewijzing van overheidsopdrachten? Peter Flamey en Advocaten Flamey Advocaten Meer dan ooit hebben de private ondernemingen en de publieke overheden of de instanties die geheel of gedeeltelijk gebruik

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

De redactie van bestekken tips en tricks

De redactie van bestekken tips en tricks De redactie van bestekken tips en tricks Hasselt, 9 oktober 2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Praktijkassistent VUB 1 DEEL 1 INLEIDING OMTRENT HET WETGEVEND KADER EN DE BASISBEGINSELEN 2 3 - Teneinde

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling GD & A Nieuwsbrief www.gdena-advocaten.be Onderwerp Ook een inschrijver die werd geselecteerd bij vroegere opdrachten is niet ontslaan van de zorgvuldigheidsplicht bij het indienen van een offerte

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden

De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden De hervorming van de Raad van State 2014: een eerste analyse van de voornaamste nieuwigheden FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd

OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd OVERHEIDSOPDRACHTEN geannoteerd Hoofdredactie David D'HOOGHE, (deeltijds) hoogleraar K.U.Leuven L e o p o l d SCHELLEKENS Redactie Jens DEBIÈVRE, gastdocent V.UB. Philip DEKEYSER Legal Counsel Leen DE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Rolnummer 5157. Arrest nr. 164/2011 van 20 oktober 2011 A R R E S T

Rolnummer 5157. Arrest nr. 164/2011 van 20 oktober 2011 A R R E S T Rolnummer 5157 Arrest nr. 164/2011 van 20 oktober 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 65/15 en 65/25 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en

Nadere informatie

Contractuele aansprakelijkheid in het bouwrecht Rechtspraakoverzicht 1999-2009 Benoît Kohl en Maarten Hoebeeck 130

Contractuele aansprakelijkheid in het bouwrecht Rechtspraakoverzicht 1999-2009 Benoît Kohl en Maarten Hoebeeck 130 Inhoud Rechtsbescherming bij de gunning van overheidsopdrachten M. Schoups en K. Lemmens 88 Het deskundigenonderzoek in bouwzaken Kristof Uytterhoeven 106 Contractuele aansprakelijkheid in het bouwrecht

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zesde versie juni 2011 Gebruikstips De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken 111 Uitvoering van overheidsopdrachten van werken Kennismaking met de algemene uitvoeringsregels en de algemene aannemingsvoorwaarden en duiding van de belangrijkste verschillen met het gemeen aannemingsrecht

Nadere informatie

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving

Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Actuele en toekomstige nieuwigheden in de overheidsopdrachtenregelgeving Bart Zoete Vlaamse overheid departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Deel I: Het wettelijke kader 24 mei 2011 2 Europese

Nadere informatie

Bewaartermijnen inzake overheidsopdrachten

Bewaartermijnen inzake overheidsopdrachten Bewaartermijnen inzake overheidsopdrachten Versie juli 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Gunningsdocumenten... 4 1.1 Voorgeschiedenis... 4 1.1.1 De wetten op de Rijkscomptabiliteit... 4 1.1.2 De gemeenrechtelijke

Nadere informatie

1. Opschortende termijn. Geachte mevrouw, heer,

1. Opschortende termijn. Geachte mevrouw, heer, PER E-MAIL: CONSULTATIEWIRA@MINEZ.NL Ministerie van Economische Zaken WIRA consultatie Postbus 20101 2500 EC Den Haag Apeldoorn Arnhem Zwolle BEHANDELD DOOR: mrs. I.J. van den Berge en M. Nusteen TELEFOON:

Nadere informatie

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011

Betreft: vragen ontvangen na datum 19 oktober 2011 Bijkomende vragen gesteld per email op 4 november 2011 in het kader van de Ontwerpopdracht Realisatie Renovatiedossier Algemeen Ziekenhuis St.-Blasius Beperkte offerteaanvraag Betreft: vragen ontvangen

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 maart 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/26 Dossier Half Blue - dadingsovereenkomst. Toepassing

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

De overheidsopdrachtenwet 2006 en het KB plaatsing: overzicht van de belangrijkste nieuwigheden

De overheidsopdrachtenwet 2006 en het KB plaatsing: overzicht van de belangrijkste nieuwigheden De overheidsopdrachtenwet 2006 en het KB plaatsing: overzicht van de belangrijkste nieuwigheden David D Hooghe Deeltijds hoogleraar KULeuven Advocaat-vennoot Stibbe (david.dhooghe@stibbe.com) Nathanaëlle

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief wil RACINE u informeren over enkele interessante topics inzake overheidsopdrachten.

Met deze nieuwsbrief wil RACINE u informeren over enkele interessante topics inzake overheidsopdrachten. Nieuwsbrief Overheidsopdrachten februari 2016 Met deze nieuwsbrief wil RACINE u informeren over enkele interessante topics inzake overheidsopdrachten. Nieuwe wetgeving overheidsopdrachten op komst Op 28

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te,

KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING. Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, 1 KAMER VAN BEROEP GESUBSIDIEERD OFFICIEEL ONDERWIJS BESLISSING Nr. GOO/2012/157/, Inzake : de heer, wonende te, bijgestaan door Mter, advocaat te, Verzoekende partij Tegen : het,,, vertegenwoordigd door

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 4 oktober 2011 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Stappenplan

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31 RICHTLIJNEN 20.12.2007 Publicatieblad van de Europese Unie L 335/31 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2007/66/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 11 december 2007 tot wijziging van de Richtlijnen 89/665/EEG en 92/13/EEG

Nadere informatie

Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics

Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics Bodemsanering, grondverzet en bestekken: enkele juridische topics Bart De Becker, advocaat Studienamiddag Grondwijzer SGS House, Antwerpen, 30 april 2015 Inhoud 1. Omzendbrief grondverzet 2. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN

DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN GUNNINGDRAAIBOEK zevende versie juli 2013 GEBRUIKSTIPS De afdeling Overheidsopdrachten wenst u met dit gunningdraaiboek wegwijs te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten

Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten Bron : Wet van 22 april 1999 betreffende de beroepstucht voor accountants en belastingconsulenten (Belgisch Staatsblad,

Nadere informatie

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen

Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Education Tender Day 2012 Flexibel aanbesteden op maat van onderwijsinstellingen Dinsdag 24.04.2012 Johan GEERTS Advocaat GD&A Advocaten 1 bron: FOD Kanselarij van de Eerste Minister 2 3 1. Voornaamste

Nadere informatie

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012.

BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Nr. 989 Brussel, 3 oktober 2011 BETREFT: AANTAL NIEUWIGHEDEN INZAKE DE SOCIALE VERKIEZINGEN 2012. Zoals reeds aangekondigd in een vorige informatienota 1, moeten de sociale verkiezingen om de vier jaar

Nadere informatie

Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis. Een praktijk case

Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis. Een praktijk case UZA Werken met de wet op de overheidsopdrachten binnen een ziekenhuis Een praktijk case Inhoudstafel UZA algemeen Wet op de overheidsopdrachten Werking binnen het UZA Een duik in het verleden Opgericht

Nadere informatie

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State.

Uitgeprocedeerde asielzoekers in beroep bij de Raad van State : aflevering van attesten door de Raad van State. Bestuur van de Maatschappelijke Integratie Bestuursdirectie van het Maatschappelijk Welzijn DIENST FINANCIËN EN ONDERSTANDSKOSTEN tel.: 02/508.86.66 fax: 02/508.86.25 vragen naar: Kurt Gesquiere e-mail:

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Rolnummer 5076. Arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 A R R E S T

Rolnummer 5076. Arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 A R R E S T Rolnummer 5076 Arrest nr. 173/2011 van 10 november 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag over artikel 15 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten

Nadere informatie

Het toenemend belang van het aanbestedingsrecht voor de ondernemingsrechtpraktijk

Het toenemend belang van het aanbestedingsrecht voor de ondernemingsrechtpraktijk Dit artikel uit is gepubliceerd door Boom juridisch en is bestemd voor anonieme bezoeker Het toenemend belang van het aanbestedingsrecht voor de ondernemingsrechtpraktijk Inleiding Het aanbestedingsrecht

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE OVERHEID - Kunstgrasvelden - Tweede cluster Publicatie : 2010-12-17 N. 025684 Pagina : 37497 Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen

Nadere informatie

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten

Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Belangrijkste wijzigingen van de Wet van 15 mei 2014 in de Wet Overheidsopdrachten Versie juni 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 Nieuwe uitsluitingsgrond... 3 2 Energie-efficiëntieprestaties... 4 Belangrijkste

Nadere informatie

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch

Europese Aanbesteding. mr Marjolein J. Pesch Europese Aanbesteding mr Marjolein J. Pesch Programma 1) Wat is aanbesteden 2) Regelgeving 3) Wie moeten aanbesteden 4) Wanneer moet aanbesteed worden 5) Voorwerp van aanbesteding 6) Hoe verloopt een Europese

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden

De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden Nota De impliciete verklaring op erewoord voor de controle van het toegangsrecht en het attest fiscale schulden 1. Management summary 1. Het eerste reparatie-k.b. overheidsopdrachten van 21 februari 2014

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T

Rolnummer 4045. Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T Rolnummer 4045 Arrest nr. 200/2006 van 13 december 2006 A R R E S T In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van artikel 468, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd bij artikel 21

Nadere informatie

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga

Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga Betreft: Kennisgeving van de beslissing van de Geschillendienst betreffende uw klacht tegen leverancier X en Sibelga I. Voorgeschiedenis Het onderzoek van de klacht heeft uitgewezen dat de eisende partij

Nadere informatie

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013

KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 1 KAMER VAN BEROEP GEMEENSCHAPSONDERWIJS BESLISSING GO/2013/10/ / 3 JULI 2013 Inzake, wonende,, bijgestaan door, advocaat te, Verzoekende partij Tegen, dat deel uitmaakt van,,, vertegenwoordigd door, waarnemend

Nadere informatie

1. Uiteenzetting van de feiten

1. Uiteenzetting van de feiten AANGETEKEND Betreft: Klacht van mevrouw X tegen haar elektriciteitsleverancier (hierna "bedrijf Y") Mevrouw, We verwijzen naar uw e-mail van oktober 2014 waarin wij u hebben meegedeeld dat de beslissing

Nadere informatie

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties

Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Specifieke aandachtspunten ingevolge de nieuwe regelgeving en recente evoluties Prof. Dr. Steven Van Garsse, Kenniscentrum PPS, Vlaamse overheid & Universiteit Antwerpen Overzicht Aandachtspunten inzake

Nadere informatie

2 DE CONFORMITEIT VAN HET NEDERLANDSE STELSEL VAN RECHTSBESCHERMING BIJ AANBESTEDINGEN MET HET UNIERECHT

2 DE CONFORMITEIT VAN HET NEDERLANDSE STELSEL VAN RECHTSBESCHERMING BIJ AANBESTEDINGEN MET HET UNIERECHT 8 Slotbeschouwing 1 INLEIDING Het onderzoek naar het Nederlandse stelsel van rechtsbescherming bij aanbestedingen is bijna ten einde gekomen. Dit hoofdstuk bevat een slotbeschouwing. Het doel van dit hoofdstuk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

De overheidsopdrachten van de gemeente

De overheidsopdrachten van de gemeente De overheidsopdrachten van de gemeente Plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen (BPB) 1 De overheidsopdrachten

Nadere informatie

377. Uitvoering van de opdracht.

377. Uitvoering van de opdracht. INLEIDING De toepasbare uitvoeringsregels 377. Uitvoering van de opdracht. De sluiting van de opdracht behelst het aangaan van de juridische verbintenis (contractsluiting), na de budgettaire vastlegging

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 1991 TOT BEPALING VAN DE RECHTSPLEGING IN KORT GEDING VOOR DE RAAD VAN STATE. (B.S. 14/01/1992, p.

KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 1991 TOT BEPALING VAN DE RECHTSPLEGING IN KORT GEDING VOOR DE RAAD VAN STATE. (B.S. 14/01/1992, p. KONINKLIJK BESLUIT VAN 5 DECEMBER 1991 TOT BEPALING VAN DE RECHTSPLEGING IN KORT GEDING VOOR DE RAAD VAN STATE. (B.S. 14/01/1992, p. 564) Door het coördinatiebureau geconsolideerde tekst, toepasselijk

Nadere informatie

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen.

Zowel op het ogenblik van de gunning van de opdracht, als bij elke betaling zal de aanbestedende overheid de voormelde databank raadplegen. Overheidsopdrachten: hervorming van het systeem van de registratie en van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden van de aannemers De registratie van de aannemer op het ogenblik

Nadere informatie

OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN

OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN OPLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN VOKA MECHELEN DAG 1 7 november 2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A 1 13.30u 14.40u I. Doel reglementering WOHOP II. Wettelijk kader WOHOP III. Wie moet WOHOP toepassen

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Trending topics aanbestedingsrecht

Trending topics aanbestedingsrecht Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging Workshop door Christa Visser Trending topics aanbestedingsrecht Regelgeving en jurisprudentie in beweging: 1. motivering van

Nadere informatie

Wetgeving overheidsopdrachten: een last? een lust? Impact op proces en organisatie.

Wetgeving overheidsopdrachten: een last? een lust? Impact op proces en organisatie. 26/04 Wetgeving overheidsopdrachten: een last? een lust? Impact op proces en organisatie. Impact op proces en organisatie Werkgroep Klinische Biologie West-Vlaanderen 26/04, Inhoud Basisbeginselen en gevolgen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Valkuilen bij het indienen van een kandidatuur/offerte/bafo

Valkuilen bij het indienen van een kandidatuur/offerte/bafo Valkuilen bij het indienen van een kandidatuur/offerte/bafo 7 december 2012 Gitte LAENEN Advocaat-vennoot GD&A Advocaten 1 2 3 4 Vanuit het oogpunt van de inschrijvers: selectie en regelmatigheid van zijn

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015

Actualiteiten aanbestedingsrecht. Kristel van der Woerdt 19 maart 2015 Actualiteiten aanbestedingsrecht Kristel van der Woerdt 19 maart 2015 Agenda Clusterverbod Heraanbesteding Herbeoordeling Rechtsbescherming Actuele jurisprudentie overig Clusterverbod Opdrachten niet onnodig

Nadere informatie

BEWAARTERMIJNEN (EN VERJARINGSTERMIJNEN)

BEWAARTERMIJNEN (EN VERJARINGSTERMIJNEN) VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT BESTUURSZAKEN AFDELING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEWAARTERMIJNEN (EN VERJARINGSTERMIJNEN) jur. Philippe Herbosch Adjunct van de directeur tweede versie 8.7.2009 2 1. Inleiding Artikel

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Heerhugowaard 56658398 Parelhof 1 Heerhugowaard 1703 EZ Frieda Meijer +31 226334464 Email: f.meijer@gemeentelangedijk.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen.

A R R E S T. In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Rolnummer 2268 Arrest nr. 29/2002 van 30 januari 2002 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 704 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Arbeidshof te Antwerpen. Het Arbitragehof,

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Aandachtspunten bij de aannemingsovereenkomst NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht 1. Bewijs van de aannemingsovereenkomst 2. Belangrijke clausules van de aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR

PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur PROCEDURES COMMISSIE ZORGVULDIG BESTUUR - ZORGVULDIG BESTUUR Kosteloosheid basisonderwijs, kosteloze toegang secundair onderwijs, oneerlijke concurrentie, handelsactiviteiten,

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur

DE BEROEPSINSTANTIE - Afdeling openbaarheid van bestuur Uitspraak beroepsinstantie OVB/2015/28 Vlaamse overheid Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie afdeling openbaarheid van bestuur Boudewijnlaan 30 bus 20

Nadere informatie

Vlaamse Federatie van gemeentesecretarissen

Vlaamse Federatie van gemeentesecretarissen Vlaamse Federatie van gemeentesecretarissen 08.04.2011 Cies GYSEN Advocaat-vennoot GD&A 1 2 De dagelijkse beslommeringen van de gemeentesecretaris: Aansprakelijkheid, aandachtspunten en valkuilen. I. Aandachtspunten

Nadere informatie

HET LOT VAN DE GESLOTEN OP- DRACHT NA DE SCHORSING VAN DE GUNNINGSBESLISSING DOOR DE RAAD VAN STATE. JOHAN GEERTS en HELENA DE GROOF

HET LOT VAN DE GESLOTEN OP- DRACHT NA DE SCHORSING VAN DE GUNNINGSBESLISSING DOOR DE RAAD VAN STATE. JOHAN GEERTS en HELENA DE GROOF HET LOT VAN DE GESLOTEN OP- DRACHT NA DE SCHORSING VAN DE GUNNINGSBESLISSING DOOR DE RAAD VAN STATE JOHAN GEERTS en HELENA DE GROOF 2 JAARBOEK OVERHEIDSOPDRACHTEN / CHRONIQUE DES MARCHÉS PUBLICS / 2012-2013

Nadere informatie