CNC U.A. C4C Holding B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CNC U.A. C4C Holding B.V."

Transcriptie

1 CNC U.A. C4C Holding B.V. J A A R V R S L A G A N N U A L R P O R T

2 CNC U.A. C4C Holding B.V. J A A R V R S L A G A N N U A L R P O R T

3 Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 Ons profiel 16 Corporate governance 20 Verslag van de directie 27 Verslag van de Raad van Commissarissen 31 Jaarrekening Table of Contents 5 Preface 6 Our profile 16 Corporate governance CNC U.A. C4C Holding B.V. Postbus AA Gennep T +31 (0) Report of the xecutive Board 27 Report of the Supervisory Board 31 Financial statements 2 3

4 Voorwoord Preface Voorwoord Preface Trots in bescheidenheid Pride with modesty We staan op een belangrijke plaats op de tijdlijn van C4C Met een jaaromzet van 231 miljoen euro behoort de C4Cgroep tot de top 500 van grootste bedrijven van Nederland. Iets om in bescheidenheid trots op te zijn. Wat C4C zo groot heeft gemaakt? Het ondernemerschap van de coöperatieleden en de bedrijven van de C4C-groep door de jaren heen. Aan de huidige generatie de uitdaging om C4C gezond de toekomst in te loodsen. Want in het verleden behaalde successen bieden geen garanties voor de toekomst. With annual sales amounting to 231 million uros, the C4C Group is in the top 500 largest companies in the Netherlands. Something to be modestly proud of. What made C4C so big? ntrepreneurship of the cooperative s members and the C4C Group s companies throughout the years. The current generation has the challenge of navigating C4C into the future safe and sound. After all, results achieved in the past are not necessarily indicative of future results. Rian Verwoert Cor Beerepoot Groei en innovatie zijn noodzakelijk om een speler van formaat te blijven en marktkansen te benutten. Daardoor kan een zo goed mogelijke prijs worden gerealiseerd voor de leden, concurrerend met andere (wereld)spelers. In heeft de C4C-groep het bedrijfsresultaat, voorafgaand aan een eenmalige afwaardering van goodwill, voor het tweede jaar op rij verbeterd. Toch betekent dat niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. We staan op een belangrijke plaats op de tijdlijn van C4C. We zullen alle kwaliteit, deskundigheid en nuchterheid van onze leden nodig hebben om C4C gezond de toekomst in te loodsen. Belangrijke onderwerpen zijn de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie, financiering en investeringen in marktkansen. Daarbij staat vast dat we voortgaan op de ingeslagen weg van efficiencyverbeteringen, innovatie en internationalisering. Dit om in te spelen op veranderingen in de markten waarin C4C actief is. Growth and innovation are necessary to remain a significant player and leverage market opportunities. This enables us to realise an optimal price for the members, competitive with other national and global players. During, the C4C Group improved the operating result (before a one-off goodwill impairment) for the second consecutive year. However, this does not mean we can sit back and relax. We are at a pivotal point in C4C s time line. We will require the quality, expertise and down-to-earth attitude of our members in order to ensure we navigate C4C into the future safe and sound. Major topics include involvement of the members in the cooperative, financing and investment in market opportunities. We are already agreed that we will continue the chosen path of efficiency improvements, innovation and internationalisation. This enables us to respond to changes in the markets that C4C is active in. Rian Verwoert Voorzitter Raad van Commissarissen C4C Holding B.V. Rian Verwoert Chairman of C4C Holding B.V. s Supervisory Board Cor Beerepoot Voorzitter bestuur CNC U.A. Cor Beerepoot Chairman Board CNC U.A 4 5

5 Ons profiel Our profile Ons profiel Our profile Kerncijfers Key figures Omzet Sales (x e 1.000) Bedrijfsresultaat Operating result (x e 1.000) Netto rentelast Net interest expense (x e 1.000) Resultaat na belastingen Result after tax (x e 1.000) Afschrijvingen Depreciation and Amortisation (x e 1.000) Investeringen materiële vaste activa Capital expenditure Property, plant and equipment Groepsvermogen (incl. aandeel derden) Group equity (incl. minority interests) Schulden kredietinstellingen Debts credit institutions (x e 1.000) (x e 1.000) (x e 1.000) Balanstotaal Total assets (x e 1.000) Solvabiliteit Solvency rate (%)) Bedrijfsresultaat als % van de omzet Operating result as % of sales (%)) Kasstroom uit operationele activiteiten Cash flow from operational activities (x e 1.000) Personeelskosten mployee xpenses (x e 1.000) Personeelsbezetting (fte s) Staff levels (FT s) Aantal actieve leden coöperatie Number of active cooperative members Ledenlening Loans from members (x e 1.000) ,45% ,4%

6 Ons profiel Our profile Ons profiel Our profile Historie History Wie we zijn Who we are Bij de C4C-groep zijn we trots op onze rijke geschiedenis die meer dan honderd jaar teruggaat. In 1910 werd Lutèce opgericht door de Belg Jules Vercruysse. Hij besloot champignons, die als luxeproduct in de grotten rond Parijs werden geteeld, vanuit Frankrijk naar België te importeren. C4C Group is proud of our rich history, going over one century back. Lutèce was founded in 1910 by Mr Jules Vercruysse of Belgium. He decided to import mushrooms, grown in caves around Paris as a luxury product at the time, into Belgium from France. In een wereld met beperkte natuurlijke hulpbronnen en een groeiende wereldbevolking spelen de bedrijven van C4C enerzijds een leidende rol in het ontwikkelen en produceren van duurzame, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige substraten voor de teelt van paddenstoelen en anderzijds in de efficiënte en duurzame verwerking van champignons tot een innovatief assortiment champignonproducten van hoge kwaliteit. Onze bedrijven hebben vestigingen en verkoopkantoren in zeven landen (Nederland, Polen, Frankrijk, Hongarije, Roemenië, Rusland en de VS) en exporteren teeltgrondstoffen en champignonproducten naar zestig landen over de gehele wereld. In onze verkoopteams zijn twaalf nationaliteiten actief. In a world with limited natural resources and a growing world population, the companies within C4C play a leading role, on the one hand in developing and producing sustainable, reliable and high-quality substrates for growing mushrooms, and on the other in processing mushrooms efficiently and sustainably into an innovative range of high-end mushroom products. Our companies have branches and sales offices in seven countries (the Netherlands, Poland, France, Hungary, Romania, Russia and the USA), exporting growing materials and mushroom products to sixty countries worldwide. Twelve different nationalities feature in our sales teams. De handel floreerde en rond de jaren 50 was Lutèce uitgegroeid tot het grootste vershandelsbedrijf voor champignons in uropa. Midden jaren 50 begon Lutèce in eigen beheer champignonconserven te produceren. In diezelfde tijd werd de voorloper van de Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC) opgericht op initiatief van acht kwekers in Noord-Limburg. Al snel kreeg CNC een veel ruimere invulling dan deze pioniers in eerste instantie hadden voorzien: de coöperatie verwierf een centrale rol in de Nederlandse champignonsector op het gebied van afzet, onderzoek, onderwijs, voorlichting en milieu-aangelegenheden. Ook werden dekaarde- en composteringsbedrijven in gebruik genomen om teeltgrondstoffen efficiënter te kunnen produceren. In 1969 werd Lutèce onderdeel van de CNC-groep. In de periode die volgde, groeide Lutèce door meerdere fusies en overnames uit tot een van de grootste producenten van houdbare champignons ter wereld. Wat CNC tot op de dag van vandaag uniek maakt in de wereld, is dat het zowel een inkoopcoöperatie voor teeltgrondstoffen is als een afzetcoöperatie voor champignons. Dit maakt CNC een sterke speler in de champignonketen met een grote concurrentiekracht. Trade flourished and by the 1950 s, Lutèce had grown into the largest fresh produce trader in mushrooms in urope. In the mid-1950 s, Lutèce started to produce its own mushroom preserves under direct management. At the same time, the predecessor of CNC (Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging, Cooperative Dutch Mushroom Growers Association) was founded at the initiative of eight growers in northern Limburg, in the Netherlands. CNC was quickly drawn into a far wider role than originally foreseen by the pioneers who founded it. The cooperative acquired a central role in the Dutch mushroom sector in the field of turnover, research, education, information and environmental issues. Companies active in casing soil and composting were commissioned in order to produce the growing materials more efficiently. In 1969, Lutèce became a division of CNC Group. In the subsequent period, Lutèce completed a number of mergers and acquisitions, developing into one of the largest producers of mushroom preserves in the world. CNC s unique leading edge worldwide is that it serves as both a purchasing cooperative for growing materials and a selling cooperative for mushrooms. This makes CNC a strong player with significant competitive power in the mushroom chain. Financieel solide C4C heeft een solide financiële basis. Ontwikkelingen die dit onderschrijven zijn herinvoering van de verplichte ledenlening in, het aflossen van 35 miljoen euro aan bankfinancieringen in de afgelopen vijf jaar en diverse efficiencyprojecten die structureel miljoenen euro s aan kostenbesparingen hebben opgeleverd. Per 1 juli is de verplichte ledenlening opnieuw ingevoerd voor de CNC-leden. De verplichte ledenlening houdt in dat de coöperatieleden per ton afgenomen compost of geleverde champignons geld storten op de ledenlening. Het betreft 3 euro per ton afgenomen doorgroeide compost, 2 euro per ton afgenomen Indoor Verse Compost (IVC) en 0,8 eurocent per kilo geleverde champignons. Ook hebben verbeterprogramma s bij de C4C-bedrijven, gebaseerd op de principes van World Class Manufacturing en Six Sigma, de afgelopen vijf jaar een structurele kostenbesparing van meer dan 3 miljoen euro op jaarbasis opgeleverd. Financial solidity C4C has a sound financial basis. This is highlighted by developments such as the reintroduction of the mandatory member loan in, repayment of 35 million uros in bank financing loans during the past five years, and various efficiency projects that gained us structural cost savings in the millions of uros. As per 1 July, the mandatory member loan was reintroduced for CNC members. The mandatory member loan means that the members of the cooperative deposit money on the member loan for each ton of compost purchased or mushrooms delivered. This concerns 3 uros per ton of fullgrown compost purchased, 2 uros per ton of IVC (Indoor Fresh Compost) purchased and 0.8 uro cents per kilo of mushrooms delivered. The improvement programmes within the C4C companies, based on the principles of World Class Manufacturing and Six Sigma, provided a structural annual cost saving in the past five years of over 3 million uros. 8 9

7 Ons profiel Our profile Ons profiel Our profile De kracht van paardenmest America loves our mushrooms paard Om champignontelers van kwalitatief hoogwaardige compost te voorzien tegen concurrerende voorwaarden, is het voor CNC Grondstoffen van essentieel belang om verzekerd te zijn van de aanvoer van paardenmest. Paardenmest verlaagt namelijk de kostprijs van compost doordat het in vergelijking met stro een relatief goedkope en tegelijkertijd hoogwaardige grondstof is. De afgelopen jaren heeft CNC Grondstoffen via zusterbedrijf AMCO haar positie op de paardenmestmarkt verder versterkt door de overname van de paardenmestactiviteiten van Fleuren Fourage in 2012 en het actief benaderen van nieuwe paardenhouders. Inmiddels collecteert AMCO bij bijna maneges in Nederland, Duitsland en België paardenmest. Op deze wijze heeft AMCO haar klantenbestand in vier jaar tijd meer dan verdubbeld en is CNC Grondstoffen verzekerd van de aanvoer van goede grondstoffen voor de productie van compost. The power of horse manure In order to provide mushroom growers with high-quality compost at competitive terms, it is essential for CNC Grondstoffen to assure supply of horse manure. Horse manure reduces the cost of compost, as it is a relatively cheap while high-quality material in comparison with straw. During the past few years, CNC Grondstoffen further reinforced its position in the horse manure market through its sister company AMCO with the acquisition of the horse manure activities of Fleuren Fourage in 2012, and by actively approaching new horse stables. Meanwhile, AMCO is collecting manure with almost 2,000 riding stables in the Netherlands, Germany and Belgium. This way, AMCO doubled its customer base in four years time, assuring CNC Grondstoffen s supply of high-quality raw materials for compost production. Amerika houdt van onze champignons Lutèce en FLM zijn in staat om te voldoen aan zeer hoge voedselveiligheidseisen, duidelijkheid te geven over de herkomst van de champignons en goed in te spelen op eisen op het gebied van duurzaamheid. Dat heeft deuren geopend in Noord-Amerika. De afgelopen jaren is de trans-atlantische afzet van champignons snel gegroeid. National Food Trading Corp. is voor Lutèce en FLM partner bij de distributie van champignons in Noord-Amerika. Via onder meer National Food Trading Corp. en de eigen sales staf worden internationale ketens van fastfoodrestaurants en gerenommeerde retailers in Noord-Amerika beleverd. Succesvol met smartpacks Sinds de introductie in 2012 leveren smartpacks een actieve bijdrage aan de verdere versterking van de positie van Lutèce in de foodservicemarkt. Smartpacks zijn stazakken gemaakt van aluminium en kunststof. Ze hebben een duidelijke meerwaarde ten opzichte van blik of glas. Zo zijn ze eenvoudig te openen, bestaat er geen risico op breuk en passen ze prima binnen de huidige HACCP-normen. Smartpacks zijn ook makkelijk te vouwen, waardoor sprake is van minder afvalvolume. Lutèce and FLM are capable of complying with extremely high food safety requirements, providing clarity on the origin of the mushrooms and responding well to requirements in the field of sustainability. This opened doors in North America. During the past few years, the transatlantic turnover of mushrooms grew quickly. Food Trading Corp. is a partner to Lutèce and FLM relating to the distribution of mushrooms in North America. Through National Food Trading Corp. and others, and our in-house sales staff, international chains of fast food restaurants and reputable retailers in North America are supplied. Success with smartpacks Since their introduction in 2012, smartpacks actively contribute to further reinforcing Lutèce s position in the food service market. Smartpacks are standing bags made of aluminium and plastic. These have a clear added value compared with tin or glass. For example, they are easy to open, there is no risk of breakage and they meet the current HACCP standards. Smartpacks are also easy to fold, which makes for lower waste volumes

8 Ons profiel Our profile Ons profiel Our profile Kwaliteit stuwt export De wereld als thuismarkt Veelzijdig en compleet in champignons CNC Grondstoffen is een van uropa s grootste leveranciers van doorgroeide compost voor de teelt van champignons. De doorgroeide compost wordt los (in bulk) en in pakketten afgeleverd bij klanten. Het aandeel export is in toegenomen tot bijna 40%. Belangrijke aanjagers van de exportgroei zijn de kwaliteit en betrouwbaarheid van de compost van CNC Grondstoffen. Quality drives exports Composteringsfaciliteiten in Polen In vond maar liefst een derde van de afzet van Lutèce plaats buiten Noordwest-uropa. De verwachting is dat dit aandeel in de toekomst alleen maar verder zal toenemen. Belangrijke redenen voor klanten binnen en buiten uropa om te kiezen voor de producten van Lutèce zijn kwaliteit, voedselveiligheid, traceerbaarheid en leverbetrouwbaarheid. The world as our home market De tijd dat Lutèce slechts champignonconserven in blik en glas produceerde, behoort tot het verleden. Samen bieden Lutèce en FLM een compleet en zeer veelzijdig assortiment champignonproducten voor klanten in de retail, foodservice en levensmiddelenindustrie. Het totale assortiment omvat ruim duizend verschillende producten. Verpakkingen waarin de champignons worden geleverd, zijn onder andere blik, glas, emmers, polybags en stazakken. Onderdeel van de productrange zijn specialiteiten zoals gemarineerde champignons, biologische champignons, kosher champignons en champignons & fond. CNC Grondstoffen is one of urope s largest suppliers of full-grown compost for growing mushrooms. The full-grown compost is supplied to customers both loose (in bulk) and in packages. The export share has increased to almost 40% in. The main drivers of the export growth are the quality and reliability of CNC Grondstoffen s compost. Geografische afzet CNC Grondstoffen Geographical turnover CNC Grondstoffen Polen en Nederland vertegenwoordigen de grootste compostmarkten van uropa. Aanwezigheid op de Poolse markt is daarom belangrijk. CNC Grondstoffen participeert vanaf 2008 in Holpol-Compost Sp z o.o. met 50% van de aandelen. Holpol-Compost is gevestigd in Gosciejewo. Het bedrijf ligt midden in een belangrijk productiegebied van champignons in de omgeving van Poznan. Op het moderne bedrijfsterrein zijn acht bunkers voor fase 1 compost en negentien tunnels voor fase 2 en 3 compost in gebruik. Holpol-Compost heeft zich ontwikkeld tot een winstgevend bedrijf dat bijdraagt aan de stabiliteit en continuïteit van CNC Grondstoffen. In het eerste kwartaal van 2014 is overeenstemming bereikt over de overname van de resterende aandelen, waardoor CNC Grondstoffen in % eigenaar zal worden van Holpol-Compost. In, no less than one third of Lutèce s turnover was sold to countries outside North-Western urope. This share is expected to further increase in the future. Major reasons for customers within and outside urope to choose Lutèce products are quality, food safety, traceability and supply reliability. Geografische afzet Lutèce Geographical turnover Lutèce in Diverse and complete in mushrooms The time that Lutèce produced only mushrooms preserved in tins and jars is long past. Together, Lutèce and FLM offer a complete and very diverse range of mushroom products for customers in the retail, food service and food industry. The total range contains over a thousend different products. Packages used to supply the mushrooms include tins, jars, buckets, poly bags and standing bags. The product range includes specialities such as marinated mushrooms, biological mushrooms, koscher mushrooms and champignons & broth. 38,1% Composting facilities in Poland 35,9% 61,9% Nederland Netherlands Polen, Verenigd Koninkrijk, Italië, Balkan, België, Duitsland en andere landen Poland and the Netherlands represent the largest compost markets of urope. This is why presence in the Polish market is important. CNC Grondstoffen has participated in Holpol-Compost Sp z o.o. since 2008, holding 50% of the shares. Holpol-Compost is established in Gosciejewo. The company is in the centre of a key mushroom production area in the vicinity of Poznan. At the modern business estate, we are using eight bunkers for phase 1 compost and nineteen tunnels for phase 2 and 3 compost. Holpol-Compost developed into a profitable company contributing to CNC Grondstoffen s stability and continuity. During the first quarter of 2014, we reached agreement on the acquisition of the remaining shares. This means that CNC Grondstoffen in 2014 will become the owner of 100% of the Holpol-Compost shares. Noordwest-uropa North-Western urope Afrika, Amerika, Oost-uropa, Midden-Oosten 64,1% Poland, United Kingdom, Italy, Balkan, Belgium, Germany and other countries Africa, America, astern urope, Middle ast 12 13

9 Ons profiel Our profile Ons profiel C4C: the company behind strong brands in the mushroom industry Our profile Substrates AMCO B.V. AMCO collects high quality horse manure from nearly 2,000 riding stables in the Netherlands, Germany and Belgium. The horse manure is used for the production of compost. Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging U.A. CNC Agricompost B.V. CNC Agricompost is established in Ammerzoden, producing full-grown compost and KO compost for growing mushrooms. C4C Holding B.V. CNC xotic Mushrooms B.V. CNC xotic Mushrooms is the leader in the uropean sector for substrates for the cultivation of shiitake and other exotic mushrooms. Substrates Food FLM Foodingredients AMCO CNC Agricompost Lutèce CNC xotic Mushrooms pluq CNC Grondstoffen CNC Middelharnis Food CNC Grondstoffen B.V. CNC Grondstoffen is one of the largest suppliers of compost and casing soil for the cultivation of mushrooms in urope. Products and services: compost, casing soil, specialized transport, simultaneous filling & covering (GVA), cultivation counselling and advice. Lutèce B.V. With a processing capacity of over 100 million kilos of mushrooms per year, Lutèce is the biggest producer of mushroom preserves in the world. The broad, high-quality range includes mushrooms in jars, tins, buckets, poly bags and pouches. Lutèce s products are sold worldwide in over sixty countries to retail and food service companies and to industrial buyers. Holpol-Compost Sp. z o.o. Holpol-Compost is established in the west of Poland (Gosciejewo) producing full-grown compost for growing white mushrooms and chestnut mushrooms. CNC Middelharnis B.V. CNC Middelharnis produces Indoor Fresh Compost (IVC) for CNC Grondstoffen s tunnel companies. FLM Foodingredients B.V. FLM Foodingredients produces a broad range of pasteurised, frozen and preserved mushrooms. These are supplied to food service companies and industrial buyers around the world, among other things in buckets, bags, master cartons and tins. CNC Quality Products Sp.z o.o. CNC Quality Products is specialised in transporting full-grown compost from the Netherlands to other countries within urope. In addition to compost, CNC Quality Products also transports other bulk items, such as grains, wood chips and paper. pluq B.V. pluq was established in 2011 to make fresh mushrooms more appealing to consumers in both the retail and B2B sectors by using the latest technologies. PluQ produces pre-sliced and washed fresh mushrooms with a longer shelf life, ready to cook straight away. CNC Quality Products Holpol-Compost 14 15

10 Corporate governance Corporate governance Samenstelling directie xecutive Board members Corporate governance Corporate governance Tom van Wijk In dit hoofdstuk leest u de hoofdlijnen van de corporate governance bij C4C Holding. Het systeem van bestuur en toezicht dat C4C Holding hanteert, is vastgelegd in de statuten en reglementen van de verschillende organen. This chapter outlines corporate governance within C4C Holding. The system of governance and supervision applied within C4C Holding is recorded in the Articles of Association and regulations of the various bodies. Hoofddirectie De hoofddirectie van C4C Holding, bestaande uit drie personen, bestuurt C4C Holding en is onder meer verantwoordelijk voor het beleid, de strategie en de doelstellingen van C4C Holding en de werkmaatschappijen van C4C Holding. De hoofddirectie legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de Raad van Commissarissen en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De leden van de hoofddirectie worden voor onbepaalde tijd benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de overige arbeidsvoorwaarden vast conform het bezoldigingsbeleid, zoals goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het gevoerde beleid van de hoofddirectie en op de algemene gang van zaken binnen C4C Holding en de gelieerde bedrijven. Daarnaast adviseert de Raad van Commissarissen de hoofddirectie. De Raad van Commissarissen bestond op 31 december uit zeven leden: vier leden van het bestuur van de coöperatie en drie externe commissarissen die geen lid zijn van de coöperatie. De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden een remuneratiecommissie en een auditcommissie ingesteld. Ook zijn er contactpersonen voor de ondernemingsraad van CNC Grondstoffen en de ondernemingsraad van Lutèce. Coöperatie en bestuur De coöperatie CNC U.A. is 100% aandeelhouder van C4C Holding B.V. CNC U.A. had op 31 december 158 leden. Het bestuur van de coöperatie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering en bestond op 31 december uit vier leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de behartiging van de ledenbelangen. In 2011 is besloten een personele unie te maken van het coöperatiebestuur en de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Hoewel in formele zin nog onderwerpen ter sprake komen die zijn voorbehouden aan het coöperatiebestuur, vindt de besluitvorming in de praktijk in gezamenlijkheid plaats. Adviesorgaan van het bestuur is de Centrale Kringcommissie, bestaande uit coöperatieleden. De Centrale Kringcommissie heeft geen formele bevoegdheden. The xecutive Board C4C Holding s xecutive Board consists of three persons, managing C4C Holding with responsibility for the policy, strategy and objectives of C4C Holding and its subsidiaries, among other things. The xecutive Board is accountable to the Supervisory Board and the General Meeting of Shareholders regarding the policy implemented. The xecutive Board members are appointed by the Supervisory Board in a permanent position. The Supervisory Board determines the remuneration and the other employment conditions in accordance with the remuneration policy as approved by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Board The Supervisory Board supervises the policy implemented by the xecutive Board and the general operations within C4C Holding and the affiliated companies, and also issues advice to the xecutive Board. As at 31 December, the Supervisory Board consisted of seven members: four Board members of the cooperative and three external Supervisory Board members not being members of the cooperative. The Supervisory Board appointed a remuneration committee and an audit committee from its members. Contacts were also assigned in CNC Grondstoffen s Works Council and Lutèce s Works Council. Cooperative and governance The cooperative CNC U.A. holds 100% of the shares in C4C Holding B.V. As at 31 December, CNC U.A. had 158 members. The cooperative s Board is appointed by the General Meeting of Members and consisted of four members as at 31 December. The Board is responsible for representing its members interests. During 2011, the decision was made to merge the cooperative s Board and C4C Holding s Supervisory Board in terms of the officers (personal union). Although in formal terms, some subjects are discussed that are reserved for the cooperative s Board s decision, such decisions are in effect made jointly. The advisory body to the Board is the Central Circle Committee, consisting of members of the cooperative. The Central Circle Committee does not have any formal powers. Godert Tegelberg Godert (G.G.) Tegelberg (1960) Voorzitter hoofddirectie C4C Holding en directeur Lutèce, tot 1 april 2014 Verantwoordelijk voor externe zaken C4C Holding: Internationale aangelegenheden PR & communicatie Strategie Overnames Nevenfuncties: Bestuurslid Vereniging Nederlandse Groenteen Fruitverwerkende Industrie (VIGF) Bestuurslid Federatie Nederlandse Levensmiddelen (FNLI) Tom (T.J.) van Wijk (1957) Lid hoofddirectie C4C Holding en directeur CNC Grondstoffen Verantwoordelijk voor interne zaken C4C Holding: Personeel & organisatie Inkoop Operations R&D Telers- en coöperatiezaken Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Area Reiniging N.V. Lid Centraal College van Deskundigen RHP Voorzitter Ondernemersinitiatief Betuwse Bloem Simon (S.J.) Hoenderop (1962) Lid hoofddirectie en Chief Financial Officer C4C Holding Verantwoordelijk voor: Financiën Risk management IT Verzekeringen Nevenfuncties: Vanuit functie lid van de Raad van Overleg Solidair Pensioen en Simon Hoenderop lid van de Beleggingscommissie van het Solidair Pensioenfonds van Interpolis Lid Raad van Commissarissen en voorzitter van de audit committee woningcorporatie WonenBreburg 16 17

11 Samenstelling van de Raad van Commissarissen Members of the Supervisory Board Samenstelling van de Raad van Commissarissen Members of the Supervisory Board Samenstelling Raad van Commissarissen Members of the Supervisory Board Rian (H.A.) Verwoert is sinds 2012 voorzitter van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Sinds 2008 is hij lid van de Raad van Commissarissen. Overige functies: Ondernemer/zelfstandig adviseur igenaar Zorglandgoed Bloemfonteijn Wethouder en eerste locoburgemeester gemeente Neerijnen Voorzitter Bedrijvenkring Groot Geldermalsen Voorzitter Stichting 4-Stromenland Tiel Voorzitter Stichting Greenport Betuwse Bloem Cor (C.J.M.) Beerepoot was tot 2009 zelfstandig champignonteler in Someren- Heide. Sinds 2008 is hij lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding en tevens bestuurslid van CNC U.A. In 2012 is hij gekozen tot voorzitter van CNC U.A. René (R.C.J.S.M.) van Dongen is zelfstandig champignonteler in Zeeland (Noord- Brabant). Sinds 2008 is hij lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding en tevens bestuurslid van CNC U.A. Van Dongen was eerder commissaris bij The Greenery. Overige functies: Lid Ledenraad Rabobank Uden-Veghel Leo (L.J.) Koolen is zelfstandig champignonteler in Slootdorp (Noord-Holland). Sinds 2001 is hij bestuurslid van CNC U.A. en sinds 2008 vicevoorzitter van het bestuur van CNC U.A. Vanaf 2008 is hij lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Na een maximale zittingstermijn van twaalf jaar is Koolen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni afgetreden als bestuurslid van CNC U.A. en tevens als commissaris van C4C Holding. Vanwege zijn deskundigheid en kennis, blijft hij wel actief als adviseur van het bestuur van CNC U.A. en de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Rian (H.A.) Verwoert has been the Chairman of C4C Holding s Supervisory Board since He has been a member of the Supervisory Board since Other positions: Businessman / independent consultant Owner of Zorglandgoed Bloemfonteijn Councillor and first deputy mayor of the Municipality of Neerijnen Chairman of Company Circle Groot Geldermalsen Chairman of foundation Stichting 4-Stromenland Tiel Chairman of Stichting Greenport Betuwse Bloem Cor (C.J.M.) Beerepoot was an independent mushroom grower in Someren-Heide until He has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since 2008 and is also a Board member of CNC U.A. In 2012 he was elected Chairman of CNC U.A. René (R.C.J.S.M.) van Dongen is an independent mushroom grower in Zeeland (province of Noord-Brabant). He has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since 2008 and is also a Board member of CNC U.A. Van Dongen is a former Supervisory Board member of The Greenery. Other positions: Member Council member of Rabobank Uden-Veghel Leo (L.J.) Koolen is an independent mushroom grower in Slootdorp (province of Noord Holland). He became a Board member of CNC U.A. in 2001 and the Vice- Chairman of the CNC U.A. xecutive Board in He has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since After a maximum office term of twelve years, Mr Koolen resigned from the CNC U.A. Board and also from the C4C Holding Supervisory Board during the General Members Meeting of 13 June. Based on his expertise and knowledge, he will remain active as an advisor to the CNC U.A. Board and C4C Holding Supervisory Board. Maurice (M.W.C.) Koppen is General Manager bij Oakfield Champignons B.V. Hij is sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding en tevens bestuurslid van CNC U.A. Kees (C.J.) Vrolijk is sinds 2012 lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Vrolijk was tot en met 1 juni 2012 partner bij accountantspraktijk Deloitte. Hij is meer dan dertig jaar actief geweest bij Deloitte, onder andere als regiodirecteur, marktdirecteur en lid van de Raad van Bestuur. Overige functies: Adviseur van Deloitte en andere bedrijven Lid Raad van Toezicht, voorzitter auditcommissie en voorzitter commissie huisvesting van NHTV Vicevoorzitter Raad van Toezicht Woonzorg Centra Haaglanden Voorzitter bestuur Stichting J.P. Nelisse Lid Raad van Commissarissen NRV Holiday Lid auditcommissie Nationale Vereniging De Zonnebloem Rob (R.) Schipper is sinds 2008 lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Zijn expertise ligt met name op het terrein van algemeen management, commercie en internationalisatie. Hij vervulde diverse internationale functies bij Heineken en was lid van de hoofddirectie van Friesche Vlag en voorzitter van de Raad van Bestuur van Koninklijke Lucas Bols en BolsWessanen. De laatste jaren is de heer Schipper actief geweest in diverse functies in de private equity sector, zowel als voorzitter van de Nederlandse Participatie Maatschappijen als wel als investeerder en commissaris. Maurice (M.A.M.) Willems is zelfstandig champignonteler in Kessel (Limburg). Hij is sinds 2009 lid van de Raad van Commissarissen van C4C Holding en tevens bestuurslid van CNC U.A. Maurice (M.W.C.) Koppen is the General Manager of Oakfield Champignons B.V. He has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since 2012 and is also a Board member of CNC U.A. Kees (C.J.) Vrolijk has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since Until 1 June 2012, he was a partner in Deloitte accountants. He was active with Deloitte for over thirty years, among others in positions such as Regional Director, Market Director and xecutive Board member. Other positions: Consultant at Deloitte and other companies. Member of Supervisory Board, Chairman of the Audit Committee, and Chairman of the NHTV housing committee Vice-Chairman of Supervisory Board Woonzorg Centra Haaglanden Chairman of the Board of foundation J.P. Nelisse Supervisory Board member of NRV Holiday Member Audit Committee National Association De Zonnebloem Rob (R.) Schipper has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since His expertise mainly concerns general management, commerce and internationalisation. He fulfilled various international positions within Heineken, was a member of the xecutive Board of Friesche Vlag and the Chairman of the xecutive Board of Royal Lucas Bols and BolsWessanen. During the past few years, Mr Schipper has been active in various positions in the private equity sector, both as the Chairman of Nederlandse Participatie Maatschappijen, and as an investor and a Supervisory Board member. Maurice (M.A.M.) Willems is an independent mushroom grower in Kessel (province of Limburg). He has been a member of C4C Holding s Supervisory Board since 2009 and is also a Board member of CNC U.A

12 Verslag van de directie Report of the xecutive Board Verslag van de directie Report of the xecutive Board Verslag van de directie Report of the xecutive Board In heeft C4C het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (BITDA) voor het vierde jaar op rij verbeterd. De BITDA steeg in met 7,2% naar 18,3 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat voor de afwaardering van goodwill (BIT) steeg met 6,7% naar 6,3 miljoen euro. De omzet steeg vorig jaar met 3,2% naar 231 miljoen euro. De winst werd nadelig beïnvloed door een goodwill-afwaardering van 3 miljoen euro. Voor CNC Grondstoffen was een goed jaar. Interne kostenreducties en een hoger verkoopvolume hebben hier in belangrijke mate aan bijgedragen. Lutèce heeft een minder jaar achter de rug. r is sprake van margedruk op de traditionele thuismarkten in Noordwest-uropa. Daarnaast had Lutèce in te maken met afwijkingen in het aanvoerpatroon van champignons met betrekking tot volumes, geleverde kwaliteiten en weekspreiding. Dit heeft geleid tot gemiste orders, rendementsverliezen en suboptimale personeelsbezetting. In is 8,8 miljoen euro geïnvesteerd. Het betreft investeringen in efficiency, verbetering van productkwaliteit, veiligheid, productinnovatie en vervangingsinvesteringen. De bankschuld is met 9,5 miljoen euro teruggebracht naar 63 miljoen euro. Uit hoofde van de bankfinanciering moet voldaan worden aan een tweetal convenanten. Per eind is aan beide bankconvenanten voldaan. De solvabiliteit dient groter te zijn dan 30%, wat is gerealiseerd. De schuldratio, die per eind maximaal 3,4 moest zijn, is uitgekomen op 2,9. De totale kasstroom in bedroeg 1,4 miljoen euro positief; een verbetering ten opzichte van de 0,7 miljoen euro positieve kasstroom in In is de verplichte ledenlening ingevoerd, waardoor de situatie van netto uitstroom van ledengeld op termijn wordt gekeerd. Gedurende is de implementatie van het nieuwe RP-systeem Microsoft Dynamics AX gecontinueerd. r is bewust gekozen voor een stap-voor-stap-implementatie. In is de financiële module ingericht die in 2014 operationeel zal zijn. Goodwill-afwaardering Over het boekjaar is er voor 3 miljoen euro afgewaardeerd op de goodwill. Deze afwaardering heeft betrekking op een deel van de goodwill omtrent overnames bij de champignonverwerkende bedrijven. De reden voor de goodwill-afboeking is een During, C4C improved the operating result before depreciation (BITDA) for the fourth consecutive year. BITDA increased by 7.2% to 18,3 million uros. The operating result before goodwill impairment (BIT) increased by 6.7% to 6.3 million uros. Sales increased by 3,2% to 231 million uros during. Profit was affected by a goodwill impairment of 3 million uros. For CNC Grondstoffen, was an excellent year. Internal cost reductions and higher sales volumes were major factors contributing to its performance. Lutèce was going through a less successful year, having to deal with margin pressure on its traditional home markets in North-Western urope. Furthermore, Lutèce was confronted with deviations in the supply pattern of mushrooms in in terms of volumes, quality delivered and week spread. This resulted in missed orders, reduced profitability and sub-optimal staffing levels. Investments amounted to 8.8 million uros in. This includes investments in efficiency, product quality improvement, safety, product innovation and replacement investments. Loans to banks were reduced by 9.5 million uros to a total of 63 million uros. Compliance with two covenants is required for bank financing. At year-end, we complied with both bank covenants. The solvency rate must exceed 30%, which was realised. The debt ratio was required to remain under 3.4 at year-end ; we complied with a figure of 2.9. The total cash flow in amounted to 1.4 million uros positive. This is an improvement compared with the 1.7 million uro positive cash flow during In, the mandatory member loan was introduced, which serves as a long-term tool to reverse the situation of net outflow of member funds. During, the implementation of the new RP system, Microsoft Dynamics AX, was continued. We deliberately chose a step-by-step approach. In, the financial module was designed, which will become operational in Goodwill impairment A 3 million uro impairment was applied on goodwill in the year under review. This impairment relates to a part of the goodwill relevant to acquisitions among the mushroom-processing companies. The reason for the goodwill impairment is structureel lagere marge voor deze bedrijven. Normaal zou deze goodwill in tien jaar worden afgeschreven, maar de afschrijving is versneld naar voren gehaald. De afwaardering heeft geen nadelig effect op de verkoopprijs van doorgroeide compost en de uitbetaalprijs voor conserven- en diepvrieschampignons. Grondstoffenbedrijven Bij de grondstoffenbedrijven is het verbeterprogramma Move to Improve in verder uitgerold, waardoor aanzienlijke, structurele kostenbesparingen zijn gerealiseerd. Ook is een bedrijfsbreed performance managementsysteem geïmplementeerd. Het verkoopvolume doorgroeide compost is met 7,3% toegenomen in en de afzet van dekaarde met 5,8%. De lage prijzen voor champignons op de Nederlandse versmarkt blijven een punt van zorg. Internationalisering staat daarom hoog op de agenda bij CNC Grondstoffen. De grondstoffenvoorziening is strategisch versterkt doordat AMCO nieuwe maneges heeft toegevoegd aan het klantenbestand. AMCO collecteert momenteel paardenmest bij bijna maneges in Nederland, Duitsland en België. Het klantenbestand van AMCO is in vier jaar tijd meer dan verdubbeld. Voor de klanten van CNC Grondstoffen zijn ook in interactieve telersbijeenkomsten georganiseerd. Verder is een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd om klantprestaties beter meetbaar en stuurbaar te maken. Modernisering van de cao is geagendeerd. Doelstelling is om in 2014 een nieuwe cao te realiseren die toekomstbestendig, werkbaar, betaalbaar en voor zowel bestaande als nieuwe medewerkers fair is. CNC xotic Mushrooms heeft in oktober een nieuwe, hypermoderne lijn voor de productie van houtsubstraten in gebruik genomen, waarmee de productiecapaciteit is verdubbeld. De nieuwe pakketten, die automatisch worden afgevuld en geseald, hebben een hoger teeltrendement ten opzichte van de reguliere pakketten. Daarnaast behoorde CNC xotic Mushrooms in voor het vijfde jaar op rij tot de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Voor deze prestatie ontving het bedrijf een FD Gazelle Award van het Financieele Dagblad. a structurally lower margin for these companies. The goodwill would normally be written off over ten years, but the impairment was accelerated. The impairment does not negatively affect the sales price of full-grown compost and the pay-out price for preserved and frozen mushrooms. Raw materials companies In the raw materials companies, the improvement programme Move to Improve was further rolled out in, realising significant, structural cost savings. A performance management system was also implemented company-wide. The sales volume of colonised compost increased by 7.3% in and turnover of casing soil by 5.8%. The low prices for mushrooms in the Dutch fresh market remain a point of concern. This is why internationalisation has high priority in CNC Grondstoffen s agenda. The raw materials provision was strategically reinforced with AMCO adding new riding stables to its customer base. AMCO is currently collecting horse manure from almost 2,000 riding stables in the Netherlands, Germany and Belgium. AMCO s customer base more than doubled within the past four years. Interactive growers meetings were organised in for CNC Grondstoffen customers. Furthermore, a customer satisfaction survey was performed in order to make the customer performance more measurable and more manageable. Modernisation of the CLA is on the agenda. The objective for 2014 is to realise a new future-proof, workable and affordable CLA that is fair to both existing and new employees. In October, CNC xotic Mushrooms commissioned a new, hypermodern production line for wood substrates, doubling production capacity. The new packages are automatically filled and sealed and have a higher growing return compared with regular packages. Finally, in CNC xotic Mushrooms was one of the fastest growing companies in the Netherlands for the fifth consecutive year, and was awarded an FD Gazelle Award from Het Financieele Dagblad for this performance

13 Verslag van de directie Report of the xecutive Board Verslag van de directie Report of the xecutive Board Champignonverwerkende bedrijven Speerpunten in de strategie van champignonverwerkende bedrijven zijn onverminderd operationele excellentie, het verhogen van de afzet buiten Noordwest- uropa, gerichte investeringen in innovaties en het uitbouwen van de activiteiten ten behoeve van de levensmiddelenindustrie en foodservice. In is geaccelereerd met de verkoop van champignonproducten buiten Noordwest-uropa. Met name de afzet in de Verenigde Staten is in stevig gegroeid. De exportgroei heeft de dalende vraag naar geconserveerde champignons in Noordwest-uropa gecompenseerd. Het totale verkoopvolume is 3% toegenomen ten opzichte van Wel is sprake van structurele druk op de verkoopmarges. De champignonverwerkende bedrijven hadden in te maken met afwijkingen in het aanvoerpatroon van champignons met betrekking tot volume, geleverde kwaliteiten en weekspreiding. Dit heeft geleid tot gemiste orders, rendementsverliezen en suboptimale personeelsbezetting. In samenwerking met de telers zijn in de loop van het jaar diverse maatregelen genomen om de aanvoer beter af te stemmen op de fabrieksplanning en de marktvraag. In november is gestart met de uitvoering van investeringsproject Masterplan Velden. Dit project omvat de verplaatsing van de productie van glasconserven van Horst naar Velden, de uitbreiding van de koelfaciliteiten en de bouw van een nieuwe versontvangst in Velden. Het project levert een aanzienlijke bijdrage aan een verdere verlaging van de operationele kosten en tegelijkertijd aan een verbetering van de productkwaliteit. Tot slot zijn innovaties geïntroduceerd: nieuwe smartpackproducten en champignons & fond voor de foodservice. Smartpacks zijn flexibele stazakken die steeds vaker worden toegepast in de foodservice ter vervanging van blik of glas. Champignons & fond zijn gesneden champignons in eigen bouillon. Hierdoor blijven smaak- en voedingsstoffen en de stevigheid van de champignons maximaal behouden. Mushroom processing companies The spearheads in the strategy of mushroom-processing companies continue to be operational excellence, increasing turnover outside the traditional North-Western uropean home markets, targeted investments in innovations, and expanding activities for the food industry and food service. In, sales of mushroom products outside North-Western urope was accelerated. In particular turnover in the United States showed significant growth in. Growth in exports compensated the decline in demand for preserved mushrooms in North- Western urope. Total sales volume increased by 3% compared with However, we experience structural pressure on sales margins. In, the mushroom-processing companies were confronted with deviations in the supply pattern of mushrooms in terms of volumes, quality delivered and week spread. This resulted in missed orders, reduced profitability and sub-optimal staffing levels. In collaboration with the growers, various measures were taken in the course of the year to better align supply to the plant s schedules and market demand. In November, we started the implementation of the Masterplan Velden investment project. This project includes moving production of jar preserves from Horst to Velden, extending the chilling facilities and construction of a new fresh intake area in Velden. The project significantly contributes to further reduction of operating costs, simultaneously improving product quality. Finally, innovations were introduced: new smartpack products and mushrooms & broth for the food service. Smartpacks are flexible standing bags that are increasingly applied in the food service as a replacement for tins and jars. Mushrooms & broth are cut mushrooms in their own stock. This ensures maximum retention of flavour, nutrients and firm texture. Herfinanciering In 2008 is een bankfinanciering afgesloten door C4C Holding die afliep aan het einde van het eerste kwartaal van ind 2012 is gestart met de voorbereiding van de herfinanciering. In samenwerking met huisbankiers Rabobank en ABN Amro is een nieuwe financieringsstructuur uitgewerkt. Deze is tijdens de algemene ledenvergadering van 11 december goedgekeurd door de coöperatieleden. Daaraan voorafgaand heeft de algemene ledenvergadering zich in juni met een ruime meerderheid van 76% van de aanwezige stemmen uitgesproken voor de herinvoering van de verplichte ledenlening. De verplichte ledenlening houdt in dat de coöperatieleden per ton afgenomen compost of geleverde champignons geld storten op de ledenlening. Het betreft 3 euro per ton afgenomen doorgroeide compost, 2 euro per ton afgenomen Indoor Verse Compost (IVC) en 0,8 eurocent per kilo geleverde champignons. Na tien jaar wordt de ledenlening afgelost. Deelname aan de ledenlening was vanaf 2008 vrijwillig. De herinvoering van de verplichte ledenlening versterkt het financiële fundament van C4C en vergroot de zakelijke verbondenheid van de leden met de coöperatie. Risicobeheersing Het beleid is erop gericht om waar mogelijk de risico s te beperken tot een aanvaardbaar niveau. Hierbij valt te denken aan de beheersing van risico s op het gebied van onder andere krediet, liquiditeit en kasstroom. Het debiteurenrisico is grotendeels verzekerd bij kredietverzekeringsmaatschappijen. De vreemde valuta posities worden grotendeels afgedekt door valutatermijncontracten. Ter afdekking van het renterisico wordt gebruik gemaakt van renteswaps, zodat een significant gedeelte van het renterisico is afgedekt. Om het risico van brandstofprijsschommelingen te beperken, zijn dieselswaps afgesloten. R&D Belangrijke onderzoeksthema s in het R&D-programma van C4C zijn een hoger grondstoffenrendement, opbrengstverhoging, verbetering van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid, valorisatie van zijstromen en alternatieve aanwending van champignons. Refinancing At the end of the first quarter of 2014, C4C Holding s bank facility from 2008 expired. We started to prepare the refinancing in late In collaboration with the company s regular bankers, Rabobank and ABN Amro, a new financing structure was specified. This was adopted by the members of the cooperative at the General Members Meeting of 11 December. Previously, the General Members Meeting of June adopted the reintroduction of the mandatory member loan with a 76% majority of the votes present. The mandatory member loan means that the members of the cooperative deposit money on the member loan for each ton of compost purchased or mushrooms delivered. This concerns 3 uros per ton of full-grown compost purchased, 2 uros per ton of IVC (Indoor Fresh Compost) purchased and 0.8 uro cents per kilo of mushrooms delivered. The member loan is redeemed after ten years. Participation in the member loan was voluntary as from The reintroduction of the mandatory member loan reinforces C4C s financial foundation, increasing the commercial commitment of the members to the cooperative. Risk control The policy is aimed at limiting the risks to an acceptable level where possible. This includes controlling risks in the field of loans, liquidity and cash flow, for instance. Receivables risk is mostly insured with credit insurance companies. The foreign currency positions are mostly hedged with currency forward contracts. Interest rate swaps are used to hedge the interest rate risks, which means that a significant portion of the interest rate risk is hedged. Diesel swaps were purchased in order to limit the risk of fuel price fluctuations. R&D Key research themes in C4C s R&D programme include higher return on raw materials, increasing yields, improving quality, safety and sustainability, valorisation of auxiliary flows and alternative uses of mushrooms

14 Verslag van de directie Report of the xecutive Board Verslag van de directie Report of the xecutive Board De investeringen in R&D hebben voor de bedrijven van C4C in geleid tot diverse proces- en kwaliteitsinnovaties. en wetenschappelijke doorbraak is dat in in Nederland voor het eerst succesvol gentechnologisch onderzoek is toegepast op de champignon door onderzoekers van de Universiteit Utrecht. Dit brengt het champignononderzoek in een stroomversnelling. MVO Onze ambities zijn niet alleen gericht op winstgevendheid (profit). Ze gaan ook over de omgeving waarin we leven en werken (planet) en over mensen die met ons te maken hebben: onze klanten, consumenten, partners en medewerkers (people). Via onze coöperatieve moederorganisatie zijn we in staat de keten te overzien en werken we samen met onze stakeholders aan verdere verduurzaming. Dit maakt ons MVOprogramma niet alleen heel krachtig, het onderscheidt ons ook van andere bedrijven in de champignonsector. Ons MVO-beleid is in geformaliseerd in het We Care-programma. Dit programma is opgebouwd rondom vier kernthema s: respect voor milieu, voeding & gezondheid, ketenverantwoordelijkheid en sociaal & maatschappelijk betrokken. Binnen de kernthema s zijn doelstellingen, actieplannen en meetinstrumenten ontwikkeld om de voortgang en resultaten te bewaken. Voorbeelden van activiteiten in zijn de vervanging van alle gasheftrucks bij Lutèce door elektroheftrucks. Deze overstap levert een energiebesparing van circa 20% op. Ook zijn diverse maatregelen getroffen die de arbeidsveiligheid voor chauffeurs en GVAmachinisten bij de grondstoffenbedrijven verhogen, waaronder klapnetten op aanhang- en containerwagens en dodehoekcamera s. Daarnaast zijn in een aantal maatschappelijke doelen ondersteund, waaronder de Venloop, voetbal- en handbalvereniging SV Milsbeek, voetbalvereniging VV Klundert en museum De Locht. Vooruitzichten De vooruitzichten voor 2014 zijn gematigd positief. CNC Grondstoffen is bezig met de voorbereiding van een investeringsproject om de transportkosten structureel te verlagen en tegelijkertijd de compostkwaliteit The investments in R&D resulted in various process and quality innovations for the C4C companies during. A scientific break-through is that in, gene tech research has been applied successfully to mushrooms for the first time in the Netherlands by researchers of Utrecht University. This will accelerate mushroom research. CSR Our ambitions are not driven only by profit. We are also committed to the environment in which we live and work (planet) and people that we are involved with: our customers, consumers, partners and employees (people). Through our cooperative parent organisation, we are capable of overseeing the chain, collaborating on further sustainability with our stakeholders. This makes our CSR programme very powerful, discerning us from other companies in the mushroom sector. Our CSR policy was formalised in the We Care programme in. This programme is based on four core themes: respect for the environment, nutrition and health, chain responsibility and social involvement. Within the core themes, objectives, action plans and measuring instruments were developed in order to monitor progress and results. An example of activities during is the replacement of all gas powered forklift trucks at Lutèce with electrical forklift trucks. This replacement will bring an energy saving of approximately 20%. Various measures were taken relating to increasing work safety for drivers and GVA (simultaneously filling and covering) operators at the raw materials companies. This includes snap nets on trailers and container trucks and blind spot cameras. Furthermore, a number of social associations were supported, including the Venloop race, SV Milsbeek football and handball club, VV Klundert football club and the De Locht museum. Outlook The outlook for 2014 is moderately positive. CNC Grondstoffen is working on preparing an investment project for structural decrease of the transport costs, simultaneously lifting the compost quality to a higher level. Internationalisation remains a high-priority spearhead due to the pressure on prices in the Dutch fresh market. Furthermore, research and development play a naar een hoger niveau te tillen. Ook internationalisering blijft vanwege prijsdruk op de Nederlandse versmarkt een belangrijk speerpunt. Verder spelen onderzoek en ontwikkeling een belangrijke rol om in de toekomst een competitieve speler op de compostmarkt te blijven. Op 28 februari is overeengekomen dat CNC Grondstoffen met terugwerkende kracht per 1 januari % eigenaar zal worden van Holpol-Compost Sp z o.o. Vanaf 2008 participeert CNC Grondstoffen in Holpol-Compost met 50% van de aandelen. Aanwezigheid op de Poolse compostmarkt is belangrijk, omdat Polen en Nederland de grootste compostmarkten van uropa vertegenwoordigen. Met de overname van de aandelen heeft CNC Grondstoffen een zelfstandige, strategische positie verworven op de Poolse compostmarkt. In maart 2014 is definitieve overeenstemming bereikt met de huisbankiers Rabobank en ABN Amro over de herfinanciering van C4C Holding. Met deze financiering, die een looptijd heeft van vijf jaar voor de langetermijnlening, is er meer flexibiliteit in de financiering (onder andere voor investeringen en werkkapitaal) en is tevens de jaarlijkse aflossing gehalveerd. De onderhandelingen met de banken zijn constructief en positief geweest. Voor Lutèce staat 2014 in het teken van kostenverlagingen door de implementatie van het Masterplan Velden, een scherpe focus op supply chain management en toegevoegde waarde producten. De verwachting is dat opnieuw groei van de afzet buiten Noordwest-uropa zal worden gerealiseerd. In verband met een nieuwe werkbetrekking is Godert Tegelberg met ingang van 1 april 2014 afgetreden als directievoorzitter van C4C Holding en algemeen directeur van Lutèce. Atze Bosma volgt hem interim op als directeur van Lutèce en lid van de C4C holdingdirectie. De investeringen voor 2014 zijn begroot op een hoger niveau dan in en zijn gericht op een verdere verbetering van de efficiency en productiebetrouwbaarheid. De belangrijkste investering is Masterplan Velden. significant role in ensuring we remain a competitive player in the compost market in the future. On 28 February, we made an agreement to the effect that CNC Grondstoffen will become the 100% owner of Holpol-Compost Sp. z o.o. with retroactive effect as from 1 January CNC Grondstoffen has participated in Holpol-Compost Sp z o.o. since 2008, holding 50% of the shares. Presence at the Polish compost market is important because Poland and the Netherlands represent the largest compost markets of urope. With the acquisition of the shares, CNC Grondstoffen gained an independent, strategic position in the Polish compost market. In March 2014, a final agreement was reached with the company s regular bankers, Rabobank and ABN Amro relating to refinancing C4C Holding. This refinancing has a five-year term for the long-term loan and provides more flexibility in the financing (for investments and working capital, for instance), and also cuts annual repayment in half. The negotiations with the banks were constructive and positive. For Lutèce, 2014 is the year of cost reduction with the implementation of the Masterplan Velden, a sharp focus on supply chain management and added value products. The expectation is that growth in turnover outside North-Western urope can be realised again. In connection with a new job, Mr Godert Tegelberg resigned as Chairman of the Board of C4C Holding and Managing Director of Lutèce as per 1 April Mr Atze Bosma will fill his position on an ad interim basis as the Managing Director of Lutèce and as a member of the xecutive Board of C4C Holding investments are budgeted at a higher level than in and are aimed at further efficiency improvement and production reliability. The key investment is Masterplan Velden. As far as staffing levels are concerned, the expectation is that these will not increase any further in view of the Masterplan Velden

15 Verslag van de directie Report of the xecutive Board Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Ten aanzien van de personeelsbezetting is de verwachting dat deze niet zal stijgen gezien het Masterplan Velden. Belangrijke onderwerpen voor C4C in 2014 zijn de betrokkenheid van de leden bij de coöperatie, financiering en investeringen in marktkansen. Om een aantrekkelijke partner te blijven, is het voor de C4C-bedrijven noodzakelijk te sturen op kostenverlagingen en tegelijkertijd gerichte investeringen in innovaties te doen. Ook groei is en blijft noodzakelijk om een speler van formaat te blijven en marktkansen optimaal te benutten. Daardoor kan een zo goed mogelijke prijs worden gerealiseerd voor de leden, concurrerend met andere (wereld)spelers. Op de langere termijn blijven de vooruitzichten voor de Nederlandse champignonsector en de C4C-bedrijven positief. Dit hangt samen met relatief lage compostkosten, mede door het gebruik van paardenmest, hoge champignonopbrengsten per vierkante meter door efficiënte teelt, een goede infrastructuur, betrouwbare borging van voedselveiligheid, grootschalige verwerking en een leidende positie in de internationale afzet. Nederland is niet voor niets het nummer één exportland van champignons ter wereld. Ook zijn champignons een gezonde voedingsbron en bijzonder duurzaam in het licht van de mondiale druk op natuurlijke hulpbronnen. Ze bevatten relatief veel eiwit en B-vitaminen in vergelijking met andere groenten en passen daardoor uitstekend in een eetpatroon waarin minder of geen vlees wordt gegeten. Voor het telen van champignons is weinig water nodig en veel van de compostgrondstoffen zijn restproducten van andere bedrijven. Wij bedanken alle medewerkers van de C4C-bedrijven voor hun inzet en onze klanten en leden voor het in ons gestelde vertrouwen. Milsbeek, 2 april 2014 Directie C4C Holding B.V. Major topics for C4C in 2014 include involvement of the members in the cooperative, financing and investment in market opportunities. In order to remain an attractive partner, it is necessary for C4C companies to steer on cost reduction and simultaneously make targeted investments in innovations. Growth is and will continue to be necessary to remain a significant player and leverage market opportunities. This enables us to realise an optimal price for the members, competitive with other national and global players. The outlook for the Dutch mushroom sector and the C4C companies will remain positive in the longer term. This is based on relatively low compost costs, also due to using horse manure, high mushroom yields per square metre thanks to efficient growing methods, good infrastructure, reliable assurance of food safety, large-scale processing and a leading position in the international turnover. The Netherlands is, after all, the number one mushroom exporting country in the world for good reason. Mushrooms are a healthy source of nutrients and particularly sustainable in the context of global pressure on natural resources. Mushrooms have a relatively high protein content and high levels of B vitamins in comparison with other vegetables. This means they are great for low-meat or no-meat diets. Not much water is required to grow mushrooms, and many of the composting raw materials are waste products of other companies. We would like to thank all employees of the C4C companies for their commitment, and our customers and members for the trust they have shown in us. Milsbeek, 2 April 2014 xecutive Board C4C Holding B.V. In heeft de Raad van Commissarissen in het bijzonder aandacht besteed aan de herfinanciering van C4C in In huiskamergesprekken is met de coöperatieleden van gedachten gewisseld over de strategie van C4C in relatie tot de gewenste financieringsstructuur. Gedurende het verslagjaar heeft de Raad van Commissarissen negen keer vergaderd. De belangrijkste agendapunten in waren: Ontwikkeling van de resultaten in De herfinanciering van C4C in 2014 Herinvoering van de verplichte ledenlening Draagvlak voor de strategie van C4C bij de coöperatieleden Toekomstige financieringsstructuur van C4C Investeringsproject Masterplan Velden De jaarrekening valuatie functioneren van de Raad van Commissarissen valuatie functioneren hoofddirectie Voor de continuïteit van de C4C-bedrijven is een gezonde financiële structuur nodig en een beleid dat zich richt op betrouwbare compost en een winstgevende verwerking van champignons. Met betrekking tot de financiële structuur hebben de coöperatieleden op de Algemene Ledenvergadering van 13 juni ingestemd met de herinvoering van de verplichte ledenlening en op 11 december goedkeuring verleend aan de plannen voor de herfinanciering van C4C Holding. Belangrijke pijlers in de strategie van C4C zijn operationele excellentie, internationalisering van de afzet, R&D en innovaties. Om bij Lutèce de operationele kosten te verlagen en de kwaliteit van producten te verbeteren, is begin november het investeringsproject Masterplan Velden besproken en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. During, the Supervisory Board paid special attention to refinancing C4C in In living room meetings, we exchanged thoughts with the members of the cooperative relating to C4C s strategy relevant to the desired financing structure. During the reporting year, the Supervisory Board convened nine times. The highlights in the agenda during were: Development of the results during Refinancing C4C in 2014 Reintroduction of the mandatory member loan Support for C4C s strategy among the members of the cooperative Future financing structure of C4C Investment project Masterplan Velden Financial Statements valuation of the Supervisory Board s performance valuation of the xecutive Board s performance The continuity of the C4C companies requires a healthy financial structure and a policy aiming for reliable compost and profitable mushroom processing. Relating to the financial structure, the members of the cooperative voted in favour of the reintroduction of the mandatory member loan during the General Members Meeting of 13 June, and granted approval for the refinancing plans for C4C Holding on 11 December. Important pillars in C4C s strategy are operational excellence, internationalisation of turnover, R&D and innovations. In order to decrease operating costs within Lutèce and improve the product quality, the investment project Masterplan Velden was discussed and submitted to the Supervisory Board for approval in early November

16 Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Verslag van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Commissies De Raad van Commissarissen heeft twee commissies ingesteld die de Raad over specifieke taken adviseren en besluiten voorbereiden. Dit zijn de auditcommissie en de remuneratiecommissie. De leden van de auditcommissie zijn Kees Vrolijk, Maurice Willems en René van Dongen. Daarnaast zijn Simon Hoenderop, CFO van C4C Holding, en Stephan Seijkens van Y aanwezig bij de vergaderingen van de auditcommissie. De auditcommissie heeft in het verslagjaar twee keer vergaderd. Hierbij zijn onder andere aan de orde gekomen: de juistheid en volledigheid van de financiële verslaglegging, de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, het beleid met betrekking tot tax planning, de financiering en de invoering van het nieuwe RP-systeem. De leden van de remuneratiecommissie zijn Rian Verwoert, Rob Schipper en Cor Beerepoot. De remuneratiecommissie heeft in het verslagjaar drie keer vergaderd. Hierbij zijn onder andere aan de orde gekomen: het bezoldigingsbeleid voor de hoofddirectie en de periodieke beoordeling van het functioneren van de directie. Aftreden en verlenging zittingstermijn Na een maximale zittingstermijn van twaalf jaar is Leo Koolen tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni afgetreden als bestuurslid van CNC U.A. en tevens als commissaris van C4C Holding. Vanwege zijn deskundigheid en kennis blijft hij wel actief als adviseur van het bestuur van CNC U.A. en de Raad van Commissarissen van C4C Holding. Naar aanleiding van de Ledenvergadering van 14 juni 2012 is de zittingstermijn van Rob Schipper met de statutaire periode verlengd. Committees The Supervisory Board appointed two committees advising the Board on specific tasks and preparing decisions. These are the Audit Committee and the Remuneration Committee. The members of the Audit Committee are Kees Vrolijk, Maurice Willems and René van Dongen. Additionally, Simon Hoenderop, CFO of C4C Holding, and Stephan Seijkens of Y are guest attendants at the meetings of the Audit Committee. The Audit Committee convened twice in the reporting year. The following issues were discussed on these occasions: the correctness and completeness of financial reporting, the performance of the internal risk control and monitoring systems, the policy regarding tax planning, financing and the introduction of the new RP system. The members of the Remuneration Committee are Rian Verwoert, Rob Schipper and Cor Beerepoot. The Remuneration Committee convened three times in the reporting year. The following issues were discussed on these occasions: the remuneration policy for the xecutive Board and the periodical assessment of the performance of the Board. Resignation and extension of office term After a maximum office term of twelve years, Mr Leo Koolen resigned from the CNC U.A. Board and also from the C4C Holding Supervisory Board during the General Members Meeting of 13 June. Based on his expertise and knowledge, he will remain active as an advisor to the CNC U.A. Board and C4C Holding Supervisory Board. Pursuant to the Members Meeting of 14 June 2012, Rob Schipper s term of office was extended by the statutory period. venwichtige verdeling van zetels Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt steeds uitgegaan van de profielschets. De profielschets bevat naast algemene eisen geldend voor elk lid en specifieke kennis- en ervaringsgebieden voor individuele leden, tevens bepalingen met betrekking tot diversiteit. De Raad van Commissarissen kent een diverse samenstelling in termen van kennis, ervaring en achtergrond. Aangezien in geen vacatures zijn ontstaan binnen de Raad van Commissarissen, is de in 2012 bestaande verdeling van zetels tussen vrouwen en mannen ongewijzigd in. Verklaring jaarrekening De Raad van Commissarissen verklaart dat zij de jaarrekening en de daarin opgenomen veronderstellingen, toelichtingen en presentaties heeft besproken met de hoofddirectie. De Raad van Commissarissen verklaart, met inachtneming van het verslag van de accountantscontrole door Y, zich te kunnen verenigen met de jaarrekening. De accountant heeft de jaarrekening, gedateerd 2 april 2014, voorzien van een goedkeurende verklaring. De Raad gaat akkoord met het bestuursvoorstel met betrekking tot de resultaatbestemming. De Algemene Ledenvergadering zal op 19 juni 2014 gevraagd worden goedkeuring te verlenen aan het besluit om de jaarrekening van vast te stellen en de winstbestemming goed te keuren. De Raad van Commissarissen dankt de hoofddirectie, het management en alle medewerkers van de C4C-bedrijven voor hun inspanningen in het afgelopen jaar. Milsbeek, 2 april 2014 Raad van Commissarissen C4C Holding B.V. Balanced distribution of seats The composition of the Supervisory Board is always based on a profile. This profile contains general requirements applicable to any member and specific knowledge and experience areas for individual members, as well as provisions relating to diversity. The Supervisory Board has a diverse composition in terms of knowledge, experience and background. As no vacancies arose within the Supervisory Board during, the distribution of seats between the genders applicable in 2012 has remained unchanged during. Declaration Financial Statements The Supervisory Board declares that it has discussed the Financial Statements and the assumptions, notes and presentations that it includes with the xecutive Board. The Supervisory Board, also in view of Y's audit report, declares that it agrees to the Financial Statements. The auditor issued an unqualified audit opinion for the Financial Statements on 2 April The Supervisory Board approves of the Board s proposal regarding appropriation of the result. At the General Members Meeting on 19 June 2014, the members will be asked to grant approval for the decision of adopting the Financial Statements and of approving the appropriation of the result. The Supervisory Board wishes to thank the xecutive Board, the management and all employees of the C4C companies for their efforts during the past year. Milsbeek, 2 April 2014 Supervisory Board C4C Holding B.V

17 Jaarrekening Financial Statements Jaarrekening CNC U.A. Financial statements CNC U.A. A Geconsolideerde balans per 31 december A Consolidated balance sheet as at 31 December B Geconsolideerde resultatenrekening over B Consolidated profit and loss account C Kasstroomoverzicht C Consolidated cash flow statements for D Grondslagen van de financiële verslaglegging D Accounting policies used for the company financial Toelichting op de geconsolideerde balans statements and consolidated financial statements F Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening Notes to the consolidated balance sheet G nkelvoudige balans per 31 december F Notes to the consolidated profit and loss account H nkelvoudige resultatenrekening over G Company balance sheet as at 31 December I Toelichting op de enkelvoudige balans H Company profit and loss account for J Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening I Notes to the company balance sheet K Overige gegevens J Notes to the company profit end loss account L Algemene informatie K Other data L General information 31

18 Jaarrekening Financial Statements Jaarrekening Financial Statements A Geconsolideerde balans per 31 december (voor winstbestemming, in duizenden euro s) Consolidated Balance Sheet as at December 31, (before profit allocation, in thousands of UR) Activa Assets Passiva quity and liabilities Vaste activa Fixed assets Immateriële vaste activa (1) Intangible fixed assets (1) Goodwill Goodwill Materiële vaste activa (2) Tangible fixed assets (2) Bedrijfsgebouwen en terreinen Land and buildings Machines en installaties Machinery and equipment Andere bedrijfsmiddelen Other fixed operating assets Niet aan productieproces dienstbaar Tangible fixed assets not used in business operations Investeringen in uitvoering Tangible fixed assets under construction Financiële vaste activa (3) Financial fixed assets (3) Leningen uitgeleend geld Loans granted Deelneming Participating interests in other related parties Latente belastingvorderingen Deferred tax assets Vlottende activa Current assets Voorraden (4) Inventories (4) Grond- en hulpstoffen Raw materials and consumables Halffabrikaat Semi-finished products Gerede producten en handelsgoederen Finished products and goods for resale Overige voorraden en emballage Other inventories and packaging materials Vorderingen Receivables Handelsdebiteuren (5) Trade receivables (5) Overige vorderingen en overlopende activa (6) Other receivables and prepaid expenses (6) Liquide middelen (7) Cash at bank (7) Groepsvermogen (8) Shareholders equity (8) igen vermogen quity Aandeel derden (9) Minority interests in group equity (9) Voorzieningen (10) Provisions (8) Vervroegde uittreding werknemers Pension provision Latente belastingverplichtingen Provision for deferred taxation Overige voorzieningen Other provisions Langlopende achtergestelde schulden (11) Long-term subordinated liabilities (11) Ledenlening Members loan Vendor loan Vendor loan Lening groepsmaatschappij Amounts payable to other related parties Langlopende schulden (12) Long-term liabilities (12) Kredietinstellingen (bankenconsortium) Credit institutions (banking consortium) Kredietinstellingen (overig) Credit institutions (other) Leaseverplichtingen Lease obligations Overige Other liabilities Kortlopende schulden Current liabilities Kredietinstellingen (13) Credit institutions (13) Factoring (14) Factoring (14) Aflossingsverplichtingen: Repayment on long-term loans: Kredietinstellingen (bankenconsortium) (15) Credit institutions (banking consortium) (15) Kredietinstellingen (overige) (16) Credit institutions (other) (16) Leaseverplichtingen Lease obligations Overige Other Handelscrediteuren Trade creditors Belastingen en premies sociale verzekeringen (17) Taxes and social security charges (17) Overige schulden en overlopende passiva (18) Other current liabilities (18) Totaal activa Total assets Totaal passiva Total equity and liabilities * De solvabiliteit, waarbij het groepsvermogen inclusief aandeel derden en achtergestelde leningen wordt uitgedrukt in een percentage van het balanstotaal, bedraagt per 31 december : 35,45% (31 december 2012: 35,14%) * The solvency, in which the group equity including the minority interest and subordinated loans are expressed in a percentage of total assets, as at December 31, is 35,45% (December 31, 2012: 35,14%) 32 33

19 B Geconsolideerde resultatenrekening over (in duizenden euro s) Consolidated profit en loss account for (in thousands of UR) Jaarrekening Financial Statements Jaarrekening Financial Statements C Kasstroomoverzicht (in duizenden euro s) Consolidated cash flow statement for (in thousands of UR) Omzet Turnover Netto-omzet (19) Net turnover (19) Overige bedrijfsopbrengsten Other proceeds Som der bedrijfsopbrengsten Total turnover Kosten van grond- en hulpstoffen Raw materials Voorraadmutatie Change in inventories (480) Inkoop handelsgoederen Purchase trading goods Verkoopvrachten Sale freights De per 1 januari beschikbare middelen bedragen: Kredietinstellingen (excl. kortlopend deel langlopende schulden) De per 31 december beschikbare middelen bedragen: Kredietinstellingen (excl. kortlopend deel langlopende schulden) Toe/(Afname) beschikbare middelen Available cash and cash equivalents as of January 1, : Credit institutions (excl. non-current liabilities due in one year) Available cash and cash equivalents as of December 31, : Credit institutions (excl. non-current liabilities due in one year) Increase/(Decrease) of cash and cash equivalents (1.503) (2.219) (144) (1.503) Brutomarge Gross margin Operationele kosten Operating expenses Lonen en salarissen (20) Wages and salaries(18) Sociale lasten Social security charges Afschrijvingen op immateriële en materiële Amortisation and depreciation respectively vaste activa (21) of intangible and tangible fixed assets (21) Overige waardeverminderingen van vaste activa (22) Other changes in value of fixed assets (22) nergiekosten Supplies expense Onderhoudskosten Maintenance expense Kosten van verbruiksmateriaal Utilities expense Overige bedrijfskosten (23) Other operating expense (23) Bedrijfsresultaat Operating profit Rente Interest Rentebaten Interest income Rentelasten Interest expense (4.131) (4.772) (4.046) (4.594) De toename van de beschikbare middelen in met e kan als volgt worden verklaard: Kasstroom uit operationele activiteiten Resultaat na belastingen Aanpassing voor: - Resultaat uit deelnemingen aandeel derden - Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa - Overige waardeverminderingen van vaste activa - Mutatie voorzieningen - Mutatie latente belastingvorderingen Verandering in werkkapitaal: - Mutatie vorderingen - Mutatie voorraden - Mutatie kortlopende schulden The increase of the cash and cash equivalents in with e can be explained as follows: Cash flow from operating activities Group net profit Adjustments for: - Result minority interest - Depreciation and amortisation of intangible and tangible fixed assets - Other changes in value of fixed assets - Movements in provisions - Change in deferred tax assets Change in working capital - Change in receivables - Change in inventories - Change in current liabilities 2012 (1.950) (76) (507) (2.394) Resultaat voor belastingen Profit before taxation (820) Kasstroom uit operationele activiteiten Cash flow from operating activities Vennootschapsbelasting (24) Corporate tax (24) (694) (327) Aandeel in resultaat van deelnemingen Result from subsidiairies (261) 34 Resultaat uit deelnemingen aandeel derden Result minority interest (175) (267) Resultaat na belastingen Group net profit (1.950)

20 C Kasstroomoverzicht (vervolg) (in duizenden euro s) Consolidated cash flow statement for (in thousands of UR) Jaarrekening Financial Statements Jaarrekening Financial Statements D Grondslagen van de financiële verslaglegging Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa Mutatie in financiële vaste activa Overige mutaties Kasstroom uit investeringsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Aandeel derden Verstrekte langlopende leningen Aflossing langlopende leningen Factoring Mutaties leaseverplichtingen Mutaties ledenlening Koersresultaat deelnemingen Mutaties leningen uitgeleend geld Kasstroom uit financieringsactiviteiten Toe/(Afname) beschikbare middelen Cash flow from investing activities Purchases of intangible fixed assets Purchases of tangible fixed assets Disposal of tangible fixed assets Change in financial fixed assets Other changes Cash flow from investing activities Cash flow from financing activities Minority interest Provided non-current debt Repayment non-current debt Factoring Change in lease obligations Change in members loan xchange result subsidiairies Change in loan receivables Cash flow from financing activities Increase/(Decrease) of cash and cash equivalents 2012 (2.064) (6.865) (8.842) (6.939) (12) (17) (10.361) (13.500) (34) (23) (8.766) (9.419) (1.322) (3.323) (284) 960 (451) (463) (10) 16 (255) (192) (11.122) (5.959) CNC U.A. heeft zowel de geconsolideerde jaarrekening als de vennootschappelijke jaarrekening opgesteld volgens de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Op de rechtspersoon is het grote jaarrekeningregime van toepassing als bedoeld in artikel 398 Titel 9 van Boek 2 BW. De jaarrekening is opgemaakt op 2 april De belangrijkste activiteiten van de coöperatie bestaan uit: CNC: het leveren van goederen en diensten ten behoeve van de champignonteelt. Lutèce: gespecialiseerd in de verwerking van champignons tot een breed assortiment aan (conserven)producten. CNC U.A. enkelvoudig: het behartigen van de belangen van de leden. Het groepshoofd is Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging U.A. te Milsbeek. r is geen overzicht van het geconsolideerde totaalresultaat opgenomen daar alle resultaten zijn verantwoord in de geconsolideerde winst- en verliesrekening. Behoudens het koersresultaat op de deelneming zijn er geen rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen verwerkt. Herrubricering vergelijkende cijfers Op onderdelen zijn de cijfers in de jaarrekening anders gerubriceerd dan in voorgaande jaren. De vergelijkende cijfers 2012 zijn overeenkomstig aangepast. De aanpassingen hebben geen invloed op het gepresenteerde vermogen en resultaat. 1. Grondslagen van de consolidatie In de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen de financiële gegevens van de coöperatie en haar groepsmaatschappijen per 31 december van het boekjaar. Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin beslissende zeggenschap wordt uitgeoefend. De groepsmaatschappijen worden integraal geconsolideerd vanaf de datum waarop beslissende zeggenschap op de groepsmaatschappij is verkregen. De groepsmaatschappijen worden niet meer in de consolidatie opgenomen vanaf de datumwaarop geen sprake meer is van beslissende zeggenschap. Joint ventures worden proportioneel geconsolideerd. Dit houdt in dat de activa en passiva en de baten en lasten naar evenredigheid van het kapitaalbelang respectievelijk aandeel in het resultaat in de geconsolideerde jaarrekening worden opgenomen. De posten in de geconsolideerde jaarrekening worden volgens uniforme grondslagen van waardering en resultaatbepaling vastgesteld. In de consolidatie zijn betrokken: CNC U.A. te Milsbeek 100% C4C Holding B.V. te Milsbeek 100% CNC Grondstoffen B.V. te Milsbeek 100% CNC xotic Mushrooms B.V. te Hedel 55% CNC Middelharnis B.V. 100% Amco Ottersum B.V. te Milsbeek 100% CNC Quality Products Sp.z o.o te Swidnica 100% Bromyc B.V. te Milsbeek 100% CNC Agricompost B.V. te Milsbeek 33,5% Lutèce Holding B.V. te Velden 100% Lutèce B.V. te Velden 100% FLM Foodingrediënts Holding B.V. te Ittervoort 80,86% 2. Omrekening vreemde valuta De geconsolideerde jaarrekening luidt in euro's, hetgeen de functionele en presentatievaluta van de groep is. Iedere entiteit binnen de groep bepaalt haar eigen functionele valuta en de posten in de jaarrekening van iedere entiteit worden gewaardeerd op basis van deze functionele valuta. Waarden in vreemde valuta worden tot euro s herleid tegen de per balansdatum geldende koersen. Koersverschillen ontstaan bij herleiding in euro s worden ten gunste respectievelijk ten laste van het resultaat gebracht. Vorderingen waarvoor termijncontracten zijn afgesloten, worden gewaardeerd tegen de contractkoers. Salderen: en actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend indien en voor zover: een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris

Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Effectief Toezicht ervaringen van een commissaris Margot Scheltema September 2014 22-9-2014 Scheltema - VITP 1 Wanneer is toezicht effectief? (1) Samenstelling RvT Profielschets Competenties; verschil

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten

IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten IFRS 15 Disaggregatie van opbrengsten Ralph ter Hoeven Partner Professional Practice Department +31 (0) 8 8288 1080 +31 (0) 6 2127 2327 rterhoeven@deloitte.nl Dingeman Manschot Director Professional Practice

Nadere informatie

CNC U.A. C 4C Holding B.V.

CNC U.A. C 4C Holding B.V. J A A R V E R S L A G A NNUA L CNC U.A. C 4C Holding B.V. REP ORT j a a r v e r s l a g a n n u a l r e p o r t CNC U.A. C4C Holding B.V. Inhoudsopgave 5 Voorwoord 6 Kerncijfers 8 Ons profiel 12 Corporate

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant

Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant Innovative SUMP-Process in Northeast-Brabant #polis14 Northeast-Brabant: a region in the Province of Noord-Brabant Innovative Poly SUMP 20 Municipalities Province Rijkswaterstaat Several companies Schools

Nadere informatie

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV

Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) APOLLO Vredestein BV Duurzaamheid Praktijkcase circulaire economie (Apollo Vredestein) 1 Wie ben ik? 2 Enschede plant 150 Acre facility located in the East part of the Netherlands, close to the German border Capacity: PCR:

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Asset protection & privacy planning

Asset protection & privacy planning Asset protection & privacy planning Amsterdam, 11 juni 2014 For information purposes only INHOUDSOPGAVE 1. SPF nieuwe stijl 2. Curaçao Trust 3. Structuren STICHTING PARTICULIER FONDS NIEUWE STIJL Stichting

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg?

Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Private Governance : Werkt het? Is het genoeg? Workshop Public & Private Governance Wageningen UR / MinBuZa Th Hague, February 1, 2013 The Hague, Febr. 1, 2013 Public & Private Governance slide 1 Initiatieven

Nadere informatie

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005

Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT. Daniel van Burk 7 november 2005 Sarbanes-Oxley en de gevolgen voor IT Daniel van Burk 7 november 2005 Even voorstellen... Daniel van Burk Voorzitter van de afdeling Beheer van het NGI Senior Business Consultant bij Atos Consulting Veel

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock

Extreem veilig Het product Our product Voordeel Advantage Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Bajolock Extreem veilig Het product Alle koppeling zijn speciaal ontworpen en vervaardigd uit hoogwaardig RVS 316L en uitgevoerd met hoogwaardige pakkingen. Op alle koppelingen zorgt het gepatenteerde veiligheid

Nadere informatie

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren

PERSBERICHT. Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren PERSBERICHT Nieuwe Steen Investments wil groeien en internationaliseren HOORN - Nieuwe Steen Investments N.V. wil de strategie aanpassen. Belangrijkste wijziging is een internationalisering van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam

Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen. Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam bij small cap ondernemingen Lars Dijkstra 11 februari 2014, Amsterdam Lange termijn betrokken aandeelhouderschap bij small cap ondernemingen Agenda De rol van aandeelhouders Betrokken aandeelhouderschap

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014

VOGON SEMINAR. Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 VOGON SEMINAR Beleggen in Nederlandse huurwoningen, interessant voor (internationale) beleggers? 22 mei 2014 AGENDA Perspectief van (internationale) beleggers op Nederlandse huurwoningen Korte introductie

Nadere informatie

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011

Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid. Moerdijk, 30 Juni 2011 Is systeemgericht toezicht voor een bedrijf van belang? Presentatie BZW Masterclass Veiligheid Moerdijk, 30 Juni 2011 Annemarie van der Rest Manager Health, Safety and Environmental Affairs Shell Nederland

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

De deeleconomie in België

De deeleconomie in België De deeleconomie in België Definitie omvang potentieel Anthony Baert Conseil Fédéral du Développement Durable 31 mai 2016 De ING International Survey 2 Sharing back to the roots 3 Sharing back to the roots

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006

Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise. Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 Duurzame ontwikkeling met én binnen ABN AMRO IBM Future enterprise Vincent G.P. van Assem ABN AMRO Amsterdam, 13 september 2006 1 Planet The world is flat 2 People 3 Wereldbevolking: 6.541.920.085 (per

Nadere informatie

IenM & INTERREG: Circulaire economie

IenM & INTERREG: Circulaire economie IenM & INTERREG: Circulaire economie Inhoud INTERREG t.o.v. andere fondsen context INTERREG zelf De programma s: verschillend en hetzelfde Toegevoegde waarde Succesvol project Deelname INTERREG 2007-2013

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011

Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder. 14 december 2011 Ervaringen met GRI en CO2-Prestatieladder 14 december 2011 Overzicht presentatie Intro VGG Communicatie en organisatie GRI en Jaarbeeld CO2 en Prestatieladder Transparantiebenchmark Aanbestedingen Slide

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

PUM Netherlands senior experts and NBA

PUM Netherlands senior experts and NBA PUM Netherlands senior experts and NBA Wim Boone, sectorcoördinator accountancy,financial & admin. management 14 maart 2013 Agenda Why SMEs need support About PUM Sector Accountancy etc. Cooperation PUM-NBA

Nadere informatie

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld.

Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de toeleveringswereld. S H E E T M E T A L p a r t s a n d a s s e m b l i e s I n t r o d u c t i e Wilvo heeft zich sinds de oprichting in 1970 continu ontwikkeld. Het resultaat is haar huidige vooraanstaande rol binnen de

Nadere informatie

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com

Best? New practice industry-university cooperation. Chemelot InSciTe. www.chemelot-inscite.com Best? New practice industry-university cooperation Chemelot InSciTe www.chemelot-inscite.com Aanleiding / Externe ontwikkelingen Wetenschappelijke competitie neemt toe; universiteit moet zich op sterktes

Nadere informatie

Duurzaamheid in Business context

Duurzaamheid in Business context Duurzaamheid in Business context 2 Voorbeelden waarde creatie (B2C & B2B) Maarten ten Houten Sustainability Manager Global Marketing Duurzaamheidsdialoog 5 maart 2014 HEINEKEN - Truly Global Presence >165

Nadere informatie

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout

Introduction to KM. Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Introduction to KM Kampala CIKM Workshop 2013 Joost Lieshout Good to know Introductions Your CIKM experience Outline CIKM Sessions Tuesday Introduction to KM & Groupwork Introduction to (CI)KM Strategy

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain

Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Het gebruik van RFID als ondersteunende technologie voor Track&Trace in een vers supply chain Dirk Vercammen, Director Europe - Region West 29 februari 2012 Agenda Euro Pool System? Tracking & tracing

Nadere informatie

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT

CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT CUSTOMIZE YOUR APPLE AND PRESENT A UNIQUE COMPANY GIFT Ready for customization according to your companies wishes? The Royal Blue Collection a Custom Made collection. This is the perfect combination of

Nadere informatie

Inkoop en de link naar de value chain

Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain Inkoop en de link naar de value chain 24 juni 2014 An aligned supply chain Bron: Van Veen, 2011 Historical difference supply chain/ logistics domain vs value chain

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening en mededelingen

Agenda. 1. Opening en mededelingen N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op 30 september 2014, op haar hoofdkantoor, kamer Minckelers, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

Werken aan Transparantie in de keten. NEVI Inkoopdag 25 juni 2013 Lex de Bruijn

Werken aan Transparantie in de keten. NEVI Inkoopdag 25 juni 2013 Lex de Bruijn Werken aan Transparantie in de keten NEVI Inkoopdag 25 juni 2013 Lex de Bruijn Programma FIRA: Korte inleiding wat is MVO? Lex de Bruijn ING: De uitdaging van transparantie Kaitlin Crouch: Sustainability

Nadere informatie

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar?

Marketing Strategy. Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Marketing Strategy Hoe maak je B 2 B-marketing meer meetbaar? Wie is Alex Klein? drs. S.A. (Alex) Klein MBA ass. Professor of Marketing Nyenrode Business Universiteit (e-mail: a.klein@nyenrode.nl) Onderzoek:

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Titelstijl van model bewerken

Titelstijl van model bewerken Titelstijl van model Sudan Dairy Sector Potential or dead-end street? Martin de Jong Sudan Business Seminar, The Hague - 27th October 2016 Content Country Profile Dairy farming sector Titelstijl van model

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

Statistische steekproeven in juist perspectief

Statistische steekproeven in juist perspectief Statistische steekproeven in juist perspectief Inhoudsopgave Naheffingsaanslag in eerste aanleg en eindresultaat Een praktijkvoorbeeld Omkering van de bewijslast Onze werkwijze Streekproef als vast onderdeel

Nadere informatie

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl

ARTIST. Petten 24 September 2012. www.ecn.nl More info: schoots@ecn.nl ARTIST Assessment and Review Tool for Innovation Systems of Technologies Koen Schoots, Michiel Hekkenberg, Bert Daniëls, Ton van Dril Agentschap NL: Joost Koch, Dick Both Petten 24 September 2012 www.ecn.nl

Nadere informatie

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen

Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen For a presentation in ppt format, Please call +31 6 11356703 or send an e-mail to info@flostock.com Nieuw algoritme om de vraag doorheen de keten te voorspellen Robert Peels Supply Chain Innovations April

Nadere informatie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie

Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie Ctrl Ketenoptimalisatie Slimme automatisering en kostenreductie 1 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technische hype cycles 2 Ctrl - Ketenoptimalisatie Technologische trends en veranderingen Big data & internet

Nadere informatie

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015

Tax Directors Forum. Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Tax Directors Forum Na de hoogtij van Horizontaal Toezicht nu een klimaat waarin boetes veel dichterbij gekomen zijn? Rotterdam, 12 februari 2015 Agenda 16.00 16.05 uur Welkom en opening Frits Barnard

Nadere informatie

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden

Innovatie instrument en financierings mogelijkheden HealthGrain Holland, Den Haag 5 juli 2011 Innovatie instrument en financierings mogelijkheden Frans van den Berg, Innovatiemakelaar Food & Nutrition Delta Food & Nutrition Delta? FND is deel van het Innovatieprogramma

Nadere informatie

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag

Presentatie TCO. SER Workshop. 28 mei Den Haag Presentatie TCO SER Workshop 28 mei Den Haag Korte introductie 2 Marc van der Steen Project Manager Brabant, Stichting Zero Emissie Busvervoer Elisabeth van Opstall TCO Binnenvaart Principe TCO 3 Total

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

IT risk management voor Pensioenfondsen

IT risk management voor Pensioenfondsen IT risk management voor Pensioenfondsen Cyber Security Event Marc van Luijk Wikash Bansi Rotterdam, 11 Maart 2014 Beheersing IT risico s Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor de hele procesketen,

Nadere informatie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie

Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie Institute for Aerospace Maintenance Maastricht (IAMM) Kennis als wapen in mondiale concurrentie 11 december 2014 Het project EUregio Life Cycle Costing (EULC2) is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van

Nadere informatie

Project- en Portfolio Management. Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn

Project- en Portfolio Management. Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn Project- en Portfolio Management Geert Verhoeven, 19 mei 2011, Fortes Best Practice Seminar, Baarn Welcome We provide people around the world with all the good things milk has to offer By nature, milk

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

Business as an engine for change.

Business as an engine for change. Business as an engine for change. In the end, the success of our efforts will be measured against how we answered what we have found to be the fundamental question: how do we love all the children, of

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

ZZP: Zelfstandige Zonder Plan... Straks zonder Pensioen? Uw beleggingsplan uitgetekend! Hosted by

ZZP: Zelfstandige Zonder Plan... Straks zonder Pensioen? Uw beleggingsplan uitgetekend! Hosted by ZZP: Zelfstandige Zonder Plan... Straks zonder Pensioen? Uw beleggingsplan uitgetekend! Hosted by Er was eens Coac Onze wereld is in verandering http://www.youtube.com/watch?v=weq_shxghcg Financial

Nadere informatie

World Class Finance in de Retail

World Class Finance in de Retail World Class Finance in de Retail Jaarcongres Controlling 24 april 2008 Hans Strikwerda Copyright 2008 by Nolan, Norton & Co. Private for the client. This report nor any part of it may not be copied, circulated,

Nadere informatie

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain

Critical Chain en Engineering Projects. IPMA Interessegroep Critical Chain Critical Chain en Engineering Projects IPMA Interessegroep Critical Chain Eindhoven, 16-02-2011 Agenda Opening Doelstelling Critical Chain interesse groep Introductie Critical Chain Introductie Christoph

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile

Rooted plant plugs tailor-made. Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Bedrijfsprofiel Company profile Rooted plant plugs tailor-made Uw leverancier bij uitstek Stekbedrijf Bergs in Heythuysen vermeerdert een uitgebreid assortiment planten voor

Nadere informatie

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011

Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6. Jaarverslag / Auditor s report 2011 Монгол page 1 and 2, Nederlands blz 3 en 4 English page 5 and 6 Jaarverslag / Auditor s report 2011 1 2 Het bestuur van de NGO All for Children heeft op 26 mei 2012 het volgende jaarverslag vastgesteld

Nadere informatie

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt

IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt Live Webinar IFRS Lease Accounting en de Vastgoedmarkt DIRK BROUNEN JAY TAHTAH 28 AUGUSTUS 2013, 13:00 Agenda Welkom, een korte uitleg Dirk Brounen - Hoogleraar vastgoedeconomie, TiasNimbas Business School

Nadere informatie

Een kijk op de logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in België en Europa

Een kijk op de logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in België en Europa Media Release 14 oktober 2013 Een kijk op de logistieke en semi-industriële vastgoedmarkt in België en Europa Semi-industriële ingebruikname liep op tot 141.000 m² in het derde kwartaal. De helft daarvan

Nadere informatie

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State

Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Optional client logo (Smaller than Deloitte logo) State of the State Den Haag 28 maart 2017 State of the State - Presentatie Taxlab 1 plancapaciteit hebben dan de veronderstelde huishoudensgroei. State

Nadere informatie

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging

Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Navigeren in krediet- en kapitaalmarkten in beweging Programma 18u30 18u40 Inleiding Luc Boelaert - directeur regio Oost- en West-Vlaanderen, Bank Degroof Hoe de balans strategisch versterken om financiële

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013

Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan. Oostzaan, 22 april 2013 Rapport analyse afschrijvingskosten Gemeente Oostzaan Oostzaan, 22 april 2013 1. Situatieschets De gemeente Oostzaan is permanent bezig met het verbeteren en optimaliseren van haar bedrijfsvoering. Het

Nadere informatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie

Kwaliteit in Wessanen. ISO 9001 en 14001 certificatie Kwaliteit in Wessanen ISO 9001 en 14001 certificatie Inhoud 1. Introductie Wessanen 2. Waarom kwaliteit een speerpunt is 3. De routekaart 4. Het certificatieproces 5. De verbeteringen vasthouden 6. Naar

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op donderdag 21 mei om 14.30 uur in NH Hotel, Stationsstraat 75 te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012

Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network Prof. Dr Ir Eric van Heck (RSM) Dr Marcel van Oosterhout (RSM) Utrecht, 22 Juni 2012 Menu 1. Het platform Mobiliteit.NU als Smart Business Network 2. New

Nadere informatie