CESSIE VAN VORDERING HOMBURG BONDCLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG BONDCLAIM LIMITED. DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de dag van, 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CESSIE VAN VORDERING HOMBURG BONDCLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG BONDCLAIM LIMITED. DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de dag van, 2015"

Transcriptie

1 ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG BONDCLAIM LIMITED THIS ASSIGNMENT OF CLAIM made as of the day of, 2015 BETWEEN:, (see attached personal data card) (the Assignor ) - and - HOMBURG BONDCLAIM LIMITED, a body corporate (the Assignee ) WHEREAS the Assignor held bonds in Homburg Invest Inc. ( HII ) as at September 9, 2011, the details of which are outlined in Schedule A attached hereto; AND WHEREAS by virtue of the actions, activities, statements, correspondence and electronic communications of the Autoriteit Financiële Markten ( AFM ), the De Nederlandsche Bank ( DNB ), the Belastingdienst ( DTA ) and others in the period between January 1, 2009 and December 31, 2016, with, between, and relating to HII and which contributed to HII seeking protection under Canada s Companies Creditors Arrangement Act, R.S.C., 1985, c. C-36 (the CCAA ) and affected the value of the bonds of HII, the Assignor has a potential claim or claims for compensation against the AFM, DNB, DTA and others (the Claims ); NOW THEREFORE, in consideration of the covenants and agreements herein contained and for other good and valuable consideration (the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged by the parties hereto), the parties hereto covenant and agree as follows: 1. The Assignor hereby absolutely assigns, transfers, grants, sets over and conveys to the Assignee, its successors and assigns, all of its, CESSIE VAN VORDERING HOMBURG BONDCLAIM LIMITED DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de dag van, 2015 TUSSEN:, zie (bijgevoegde persoonsgegevens kaart) (de 'cedent') - en HOMBURG BONDCLAIM LIMITED, een rechtspersoon (de 'cessionaris') Overwegende dat de cedent per 9 september 2011 obligaties bezit in Homburg Invest Inc. ('HII'), waarvan de details verder worden uiteengezet in bijgevoegd schema 'A'; En overwegende dat krachtens de acties, activiteiten, verklaringen, correspondentie en elektronische communicaties van de Autoriteit Financiële Markten ('AFM'), De Nederlandsche Bank ('DNB'), de Belastingdienst ( DBD ) en anderen in de periode tussen 1 januari 2009 en 31 december 2016 met, tussen, en met betrekking tot HII en die hebben bijgedragen aan het feit dat HII bescherming heeft gezocht onder de Canadese Companies Creditors Arrangement Act, R.S.C., 1985, c. C-36 (de 'CCAA') en die de waarde van de obligaties van HII hebben beïnvloed, heeft de cedent een mogelijke schuldvordering of schuldvorderingen op de AFM, DNB, DBD en anderen (de 'schuldvorderingen'); DIENTENGEVOLGE, gelet op bepalingen uit de convenanten en overeenkomsten en andere goede en waardevolle overwegingen (de ontvangst en toereikendheid zijn door beide partijen erkend), komen de partijen het volgende overeen: 1. Alle rechten, eigendommen, belangen, bevoegdheden, genoegdoeningen, zekerheden en uitkeringen uit en met betrekking tot de 1

2 his, or her rights, title, interest, powers, remedies, security and benefits in and to the Claims, legal and equitable, together with all benefits and advantages to be derived therefrom, including without limitation, the right to initiate, issue, pursue, prosecute and proceed with any and all manner of actions, causes of action, suits, proceedings, claims or demands in respect of the Claims and including any obligations owing to, liabilities to, duties owed to, dues payable to, debts owing to, sums of money due to, accounts payable to, interests accruing or payable to, dividends accruing or payable to, bonds due to, covenants to the benefit of, contractual right of, claims of, damages suffered by, costs due to, right to receive proceeds by and demands of the Assignor arising out of the actions, activities, statements, correspondence and electronic communications of the AFM, the DNB, the DTA and others in the period between January 1, 2009 and December 31, 2016, that in any way affected the value of the bonds in Homburg Invest Inc. ( HII ) held by the Assignor. 2. Subject to Article 5 herein, the consideration for this Assignment is a promissory note issued to the Assignor in the principal amount of eighty percent (80%) of any amount received by the Assignee in a law suit to recover damages, or by way of settlement, in respect of the Claims assigned under this Assignment as described in the promissory notes attached hereto. The forms of the promissory notes are attached hereto as Schedules B1 and B2. 3. The Assignor represents and warrants that the Assignor: (a) it has not done any act to sell, assign, release, discharge or encumber the Claims; (b) has full right, power and authority to assign and transfer the Claims to the Assignee; (c) is not prohibited from entering into this Agreement and fully performing its obligations hereunder; and (d) has all requisite power and authority to execute this Agreement and this Agreement vorderingen, worden, naar recht en billijkheid, door de cedent volledig toegewezen, overgedragen en toegekend aan de cessionaris, zijn/haar opvolgers en begunstigden, samen met alle voordelen die daaruit voortvloeien, met inbegrip, zonder beperkingen, van het recht om op alle manieren een rechtsgeding, procedures, vorderingen of eisen met betrekking tot de vorderingen te initiëren, in te stellen, voort te zetten of te vervolgen, inclusief alle verplichtingen voortvloeiende uit, aansprakelijkheden, te betalen rechten aan, schulden aan, te betalen posten aan, lopende of te betalen interest aan, lopende of te betalen dividend aan, uit te keren obligaties aan, convenanten ten behoeve van, contractuele rechten van, vorderingen van, geleden schade door, kosten ten behoeve van, rechten op opbrengsten van en eisen van de cedent die voortkomen uit de acties, activiteiten, verklaringen, correspondentie en elektronische communicatie van de AFM, DNB, DBD en anderen in de periode tussen 1 januari 2009 en 31 december 2016, die op enigerlei manier de waarde van de obligaties in Homburg Invest Inc. ('HII') in handen van de cedent hebben beïnvloed. 2. Onder voorbehoud van artikel 5, is de tegenprestatie van deze cessie een promesse uitgegeven aan de cedent voor de hoofdsom van tachtig procent (80%) van elk bedrag ontvangen door de cessionaris in een rechtszaak als schadevergoeding, of door middel van een schikking, voortvloeiende uit de vorderingen op basis van deze cessies, zoals beschreven in de bijgevoegde promesses. De tekst van de promesses zijn bijgevoegd als schema s 'B1' en B2 3. De cedent verklaart en garandeert dat de cedent: (a) niets heeft ondernomen om de vordering te verkopen, toe te wijzen, over te dragen, te kwijten of te belasten; (b) beschikt over het recht, de macht en de autoriteit om de vorderingen toe te wijzen en over te dragen aan de cessionaris; (c) niet is verboden deze overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen uit hoofde dezer na te komen; 2

3 constitutes a valid and legally binding obligation of the Assignor enforceable against it in accordance with its terms. 4. The Assignor will from time to time and at all times hereafter upon every reasonable request of the Assignee or its successors and assigns, and without further consideration, do and perform or cause to be done or performed all such further acts and things, and execute or cause to be executed all such further deeds, documents, writings or other instruments and give all such further assurances as may be required by the Assignee to effectively carry out the full intent and meaning of this Agreement. 5. a. The Assignor shall have the option to participate as a preferred assignor by making a payment of 1% of the original face value of the Homburg Invest Inc. Bond certificates of which the rights of claim are being assigned to the Assignee, which shall be a contribution towards the legal and operational costs (incurred in The Netherlands and Canada) relating to the claim procedure. The Assignor shall indicate whether he or she elects to participate as a preferred assignor by indicating such on Schedule C attached hereto. Payment shall be made by wire transfer to the bank account of the Dutch Stichting Support Homburg Bond Claim who will administer the distribution of these contributions. This Stichting will provide the Assignor with further payment instructions b. In all cases, 20% of the amount awarded by the court, or by way of settlement, and received by the Assignee in respect of the applicable bond class shall first be paid to the Assignee. c. Next, the preferred assignors shall be paid the full amount of their claimed amounts from monies received, so long as there is a sufficient amount to satisfy their claimed amounts. In the case where the aggregate amount awarded or (d) de benodigde bevoegdheden en autoriteit heeft om deze overeenkomst uit te voeren en dat deze overeenkomst een geldige en juridisch bindende, afdwingbare verplichting van de cedent inhoudt, in overeenstemming met de bepalingen. 4. De cedent zal van tijd tot tijd en op elk moment na redelijk verzoek van de cessionaris of zijn/haar opvolgers en begunstigden, en zonder verdere overwegingen, alle verdere handelingen verrichten of laten verrichten, documenten of andere instrumenten uitvoeren of laten uitvoeren en zal andere waarborgen afgeven indien de cessionaris deze nodig heeft voor het effectief uitvoeren volgens de intentie en strekking van deze overeenkomst. 5. a. De cedent heeft de mogelijkheid om als preferent cedent deel te nemen door een betaling van 1% van de oorspronkelijke prijs van de Homburg Invest Inc. Obligatie certificaten, waarvan de rechten van de vordering zullen worden overgedragen aan de cessionaris, hetgeen een bijdrage zal zijn voor de juridische alsmede operationele kosten ( gemaakt in Nederland en Canada), in relatie tot de vordering procedure. De cedent moet aangeven of hij of zij er voor kiest om als preferent cedent deel te nemen, door dit aan te geven zoals in het bijgevoegde Schema C is aangegeven. Betaling geschiedt door overschrijving op de bankrekening van de Nederlandse Stichting Homburg Bond Claim die besteding van deze bijdragen zal beheren. Deze stichting zal de cedent van verdere betalingsinstructies voorzien. b. In alle gevallen wordt 20% van het door de rechter toegewezen of door middel van een schikking ontvangen bedrag, als eerste aan de cessionaris uitbetaald met betrekking tot de toepasselijke obligatie klasse. c. Vervolgens dienen aan de preferente cedenten het volledige bedrag van de gevorderde bedragen uit de ontvangen gelden te worden betaald, zolang er voldoende middelen zijn om aan de vordering te voldoen. 3

4 received under settlement to the applicable bond class is such that the amount available to the preferred assignors (after payment to the Assignee of its 20% share) is insufficient to pay the full amount of their claimed amounts, then all of the aggregate amount available (after payment to the Assignee of its 20% share) shall be allocated to the preferred assignors and paid out on a pro-rata basis from monies received before any amount whatsoever is paid to the non-preferred assignors. d. Finally, the remaining balance, if any, of the amount awarded by the court, or by way of settlement, and received by the Assignee in respect of the applicable bond class, after satisfaction of all deductions made in 5 (b) and 5 (c) above, shall be allocated to the nonpreferred assignors, who shall be paid out the balance remaining on monies received on a pro-rata basis. Illustrations are provided in Schedule C 6. This Agreement and the Promissory Note constitute the entire agreement among the parties with respect to the subject matter hereof and may not be amended or modified in any respect except by written instrument signed by both the Assignor and the Assignee. 7. The Assignor acknowledges, covenants and agrees that it has been provided with a reasonable opportunity to seek legal advice with respect to the execution and delivery of this Agreement and has either done so or decided to execute and deliver same without obtaining such legal advice. 8. This Agreement shall enure to the benefit of and be binding upon the parties hereto and their successors and assigns. In het geval dat het totale bedrag, toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking, voor de van toepassing zijnde obligaties klasse zodanig is dat de beschikbare hoeveelheid middelen (na betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel) onvoldoende is om de preferente cedenten het volledige bedrag van hun vordering uit te betalen, dan wordt het totale beschikbare bedrag (na betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel) aan de preferente cedenten toegewezen en uitgerekend op een pro-rata basis uit de ontvangen gelden, voordat welk bedrag dan ook wordt uitgekeerd aan de niet preferente cedenten. d. Ten slotte, zal het resterende saldo, voor zover aanwezig, van het bedrag toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking ontvangen door de Cessionaris, voor de van toepassing zijnde obligatieklasse, na voldoening van alle inhoudingen zoals vermeld in 5 (b) en 5 (c) hierboven, worden toegewezen aan de niet preferente cedenten, die op een pro-rata basis worden betaald uit de resterende gelden. Voorbeelden worden gegeven in Schema C 6. Deze overeenkomst en de promesse vormen de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp en mogen op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd, tenzij een door beide partijen getekende schriftelijke verklaring voorligt. 7. De cedent erkent, komt overeen en stemt in dat hij voldoende mogelijkheden heeft gehad juridische advies in te winnen met betrekking tot en de uitvoering van deze overeenkomst en dat hij dit ook heeft gedaan of heeft besloten over te gaan tot uitvoering en levering hiervan zonder juridisch advies in te winnen. 8. Deze overeenkomst is geldend en bindend voor de partijen in deze overeenkomst en voor hun respectievelijke juridische vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden. 4

5 9. This Agreement is governed by and will be construed in accordance with the laws of the Province of Nova Scotia and the laws of Canada applicable therein. 10. This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which when so executed shall be deemed to be an original and all such counterparts taken together shall constitute one and the same agreement. To evidence the fact that it has executed this Agreement, a party may send a copy of its executed counterpart to the other parties by facsimile or other electronic transmission. The party shall be deemed to have executed this Agreement on the date it sent such facsimile or other electronic transmission. In such event, such party shall forthwith deliver to the other parties the counterpart of this Agreement executed by such party. In case of any discrepancy between the Dutch translation and the original English wordings, these English wordings will prevail. IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been duly executed by the parties hereto as of the day and year first above written. The Assignor If a Corporation: Name of the corporation Represented by: Title: Signature If an Individual: Name Signature 9. Op deze overeenkomst is het recht van de provincie Nova Scotia en Canada van toepassing. 10. Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd in een of meer duplicaten, waarbij alle, indien uitgegeven, moeten worden beschouwd als origineel, maar indien samengevoegd een en dezelfde overeenkomst vormen. Als bewijs dat deze overeenkomst is uitgevoerd, kan een partij via fax of andere elektronische overdracht de andere partij een kopie sturen van zijn uitgevoerde duplicaat. De partij wordt geacht deze overeenkomst te hebben uitgevoerd op de datum dat deze fax of andere elektronische overdracht is verstuurd. In een dergelijk geval zal deze partij onverwijld zijn duplicaat van deze overeenkomst, uitgevoerd door de partij, leveren aan de andere partijen. Indien sprake is van interpretatieverschillen tussen de oorspronkelijke Engelstalige formulering van dit document en de Nederlandse vertaling, dan prevaleert de Engelse tekst. TEN BLIJKE DAT deze overeenkomst is uitgevoerd tussen partijen per de dag en het jaar van bovenvermelde datum. De Cedent Indien een rechtspersoon: Naam van de rechtspersoon Vertegenwoordigd door: Functie: Handtekening Indien een natuurlijk persoon: Naam Handtekening 5

6 HOMBURG BONDCLAIM LIMITED (ASSIGNEE) Per: Name: Title HOMBURG BONDCLAIM LIMITED (CESSIONARIS) Per: Naam: Functie 6

7 SCHEDULE A Bonds and/or Capital Securities A held as of September 9, 2011 SCHEMA 'A' Obligaties en/of Capital Securities A in bezit per 9 september 2011 Type Homburg Mortgage Bond 4 Homburg Mortgage Bond 5 Homburg Mortgage Bond 6 Homburg Mortgage Bond 7 Homburg Bond 8 Homburg Bond 9 Homburg Bond 10 Homburg Bond 11 Homburg Capital Securities A Number Soort Homburg Mortgage Bond 4 Homburg Mortgage Bond 5 Homburg Mortgage Bond 6 Homburg Mortgage Bond 7 Homburg Bond 8 Homburg Bond 9 Homburg Bond 10 Homburg Bond 11 Homburg Capital Securities A Aantal PLEASE ATTACH VERIFICATION FOR BONDS HELD (Copies of bond certificates, broker statements, etc.) PLEASE INDICATE WHETHER YOU ELECTED A CASH PAYMENT OR GENEBA SHARES IN THE HII MONITOR S FIRST DISTRIBUTION CASH AMOUNT RECEIVED GENEBA SHARES AMOUNT RECEIVED OR BONDS WERE ASSIGNED (after September, 9- th, 2011) GELIEVE BEWIJSSTUKKEN VOOR DE AANGEHOUDEN OBLIGATIES BIJ TE VOEGEN (Kopieën van de obligatiecertificaten, afschriften van effectenmakelaars, etc.) GELIEVE AAN TE GEVEN OF U EEN BETALING IN CONTANTEN OF VOOR GENEBA AANDELEN IN DE EERSTE HII MONITOR S UITKERING HEEFT GEKOZEN BEDRAG IN CONTACTEN ONTVANGEN:_ AANTAL GENEBA AANDELEN ONTVANGEN: OF DE OBLIGATIES ZIJN (na 9 september 2011) VERKOCHT TO WHOM: DATE: AMOUNT RECEIVED: AAN: DATUM: ONTVANGEN BEDRAG: 7

8 SCHEDULE B 1 PROMISSORY NOTE (Preferred) WHEREAS pursuant to the provisions of an Assignment of Claim dated, 2015 (the Assignment ), (the holder ) assigned to Homburg Bondclaim Limited (the undersigned ), all of its/his/her rights to any claims against the Netherlands Authority for Financial Markets (AFM), the De Nederlandsche Bank (DNB), the Belastingdienst (DTA) and others relating to Homburg Invest Inc. ( HII ) and the bonds held by the holder in HII, as outlined in Schedule A of the Assignment. AND WHEREAS in consideration for the Assignment, the undersigned has agreed to issue this Promissory Note to the holder; NOW THEREFORE, FOR VALUE RECEIVED, Homburg Bondclaim Limited acknowledges itself indebted and promises to pay on demand to or to the order of the holder, any amount received by the undersigned in a law suit to recover damages, or by way of settlement, in respect of the Claims which amounts are awarded or received in settlement in respect of the bonds held by the holder, as outlined in Schedule A of the Assignment of Claim, which amount shall be due and payable to the holder upon demand therefor without interest, and shall be up to the full amount claimed on behalf of the holder but subject always to a deduction of 20% of the aggregate award or settlement monies in respect of the applicable bond class being paid to Homburg Bondclaim Limited. In the case where the aggregate amount awarded or received under settlement to the applicable bond class is such that the amount available to the preferred assignors (after payment to the Assignee of its 20% share) is insufficient to pay the full amount of their claimed amounts, then all of the aggregate amount available (after payment to the Assignee of its 20% share) shall be allocated to the preferred assignors and paid out on a pro-rata basis from monies received. SCHEMA B 1 SCHULDERKENNING (Preferent) OVERWEGENDE dat ingevolge de bepalingen van een cessie van vordering gedateerd 2015 (de 'cessie'), (de 'houder') al zijn/haar rechten op het vorderen van een schadevergoeding van de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), De Belastingdienst (DBD) en anderen met betrekking tot Homburg Invest Inc. ('HII') en de door de houder aangehouden obligaties in HII, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie, overdraagt aan Homburg Bondclaim Limited (de 'ondergetekende'). En overwegende dat in verband met de cessie de ondergetekende akkoord is gegaan met de uitgifte van deze promesse aan de houder; DIENTENGEVOLGE, VOOR DE ONTVANGEN WAARDE, erkent Homburg Bondclaim Limited een schuld en verbindt zich op verzoek van of ten gunste van de houder, elk bedrag te betalen dat wordt ontvangen door de ondergetekende in een rechtszaak als schadevergoeding voor de schuldvorderingen, of door middel van een schikking, met betrekking tot de schuldvorderingen, welke bedragen worden toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking worden ontvangen door de Cessionaris, voor de obligaties in het bezit van de houder, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie van vordering, welk bedrag schuldig en betaalbaar is aan de houder op verzoek, zonder rente, voor de ten behoeve van de houder geclaimde volledige bedragen, maar in alle gevallen behoudens een inhouding van 20% van het totale toegewezen bedrag of de middels schikking ontvangen gelden voor de toepasselijke obligatie klasse, welke inhouding zal worden betaald aan Homburg Bondclaim Limited. In het geval dat het totale bedrag, toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking, voor de van toepassing zijnde obligaties klasse zodanig is dat de beschikbare hoeveelheid middelen (na betaling 8

9 aan de Cessionaris van het 20%-deel) onvoldoende is om de preferente cedenten het volledige bedrag van hun vordering uit te betalen, dan wordt het totale beschikbare bedrag (na betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel) aan de preferente cedenten toegewezen en uitgerekend op een pro-rata basis uit de ontvangen gelden. This Promissory Note is governed by and will be construed in accordance with the laws of the Province of Nova Scotia and the laws of Canada applicable therein. DATED as of the day of, Op deze promesse is het recht van de provincie Nova Scotia en Canada van toepassing. GEDATEERD per de dag van, Per: Name: Title: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED Per: Naam: Functie: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED 9

10 SCHEDULE B 2 PROMISSORY NOTE(Non Preferred) WHEREAS pursuant to the provisions of an Assignment of Claim dated,2015 (the Assignment ), (the holder ) assigned to Homburg Bondclaim Limited (the undersigned ), all of its/his/her rights to any claims against The Netherlands Authority for Financial Markets (AFM), the De Nederlandsche Bank (DNB), the Belastingdienst (DTA) and others relating to Homburg Invest Inc. ( HII ) and the bonds held by the holder in HII, as outlined in Schedule A of the Assignment. AND WHEREAS in consideration for the Assignment, the undersigned has agreed to issue this Promissory Note to the holder; NOW THEREFORE, FOR VALUE RECEIVED, Homburg Bondclaim Limited acknowledges itself indebted and promises to pay on demand to or to the order of the holder any amount received by the undersigned in a law suit to recover damages, or by way of settlement, in respect of the Claims which amounts are awarded or received in settlement in respect of the bonds held by the holder, as outlined in Schedule A of the Assignment of Claim, which amount shall be due and payable to the holder upon demand therefore without interest, and shall be equal to the holder s pro-rata share of such monies awarded or received in settlement after first deducting 20% of the aggregate award or settlement amount received in respect of the applicable bond class being paid to Homburg Bondclaim Limited, and second, after deducting all amounts payable to the preferred assignors in respect of the applicable bond class. SCHEMA B 2 SCHULDERKENNING (Niet preferent) OVERWEGENDE dat ingevolge de bepalingen van een cessie van vordering gedateerd 2015 (de 'cessie'), (de 'houder') al zijn/haar rechten op het vorderen van een schadevergoeding van de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), De Belastingdienst (DBD) en anderen met betrekking tot Homburg Invest Inc. ('HII') en de door de houder aangehouden obligaties in HII, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie, overdraagt aan Homburg Bondclaim Limited (de 'ondergetekende'). En overwegende dat in verband met de cessie de ondergetekende akkoord is gegaan met de uitgifte van deze promesse aan de houder; DIENTENGEVOLGE, VOOR DE ONTVANGEN WAARDE, erkent Homburg Bondclaim Limited een schuld en verbindt zich op verzoek van of ten gunste van de houder, elk bedrag te betalen dat wordt ontvangen door de ondergetekende in een rechtszaak als schadevergoeding voor de schuldvorderingen, of door middel van een schikking, met betrekking tot de schuldvorderingen, welke bedragen worden toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking worden ontvangen door de Cessionaris, voor de obligaties in het bezit van de houder, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie van vordering, welk bedrag schuldig en betaalbaar is aan de houder op verzoek, zonder rente, voor het pro rata parte aandeel van de houder in de ontvangen gelden, maar ten eerste na een inhouding van 20% van het totale toegewezen bedrag of de middels schikking ontvangen gelden voor de toepasselijke obligatie klasse, welke inhouding zal worden betaald aan Homburg Bondclaim Limited, en ten tweede, na aftrek van de betaling van alle bedragen verschuldigd aan de preferente cedenten van de toepasselijke obligatie klasse. 10

11 This Promissory Note is governed by and will be construed with the laws of the Province of Nova Scotia and the laws of Canada applicable therein. Op deze promesse is het recht van de provincie Nova Scotia en Canada van toepassing. DATED as of the day of, GEDATEERD per de dag van Per: Name: Title: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED Per: Naam: Functie: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED 11

12 SCHEDULE C Preferred Assignor Election Form Please initial I HEREBY elect to be a preferred assignor and am making payment of 1% of the original face value of the Homburg Invest Inc. bond certificates of which the rights of claim are being assigned herein. I do not wish to be a preferred assignor Illustration for a given bond series Assumptions: Claim amount per bond $10,000 CDN Number of bondholders (bonds) participating 1200 Number of preferred assignors 45% i.e. 540 Number of non-preferred assignors 55% i.e. 660 SCHEMA C Preferent Cedenten keuze formulier SVP paraferen Als preferent cedent kies ik ervoor om een 1% betaling te doen van de oorspronkelijke nominale waarde van de Homburg Invest Inc. Obligatie certificaten, waarvan de rechten van de vordering hierin worden overgedragen. Ik wens geen preferent cedent te zijn. Voorbeeld voor een bepaalde obligatie klasse Veronderstellingen: Te vorderen bedrag per obligatie $10,000 CDN Aantal aangemelde obligatiehouders (en obligaties) 1200 Aantal preferente cedenten stel 45% dus 540 Aantal niet preferente cedenten stel 55% dus 660 Scenario A Amount awarded by the court is equal to the amount claimed Claim amount for bond class $12,000,000 Amount awarded for bond class 12,000,000 To Assignee (20%) 2,400,000 Net amount for bond class 9,600,000 Preferred assignors received $10,000 per bond In aggregate (10,000x540) $5,400,000 Balance to non-preferred assignors 4,200,000 Scenario A Bedrag dat door de rechter wordt toegewezen is gelijk aan het gevorderde bedrag Te vorderen bedrag voor obligatie klasse ($10,000x1200) $12,000,000 Toegewezen bedrag obligatie klasse 12,000,000 Aan de cessionaris 2,400,000 Netto toekenning voor obligatie klasse 9,600,000 Preferente cedenten ontvingen $10,000 per obligatie In totaal (10,000x540) $5,400,000 Saldo niet preferente cedenten $4,200,000 12

13 Non-preferred assignors receive $6363 per bond (4,200,000/660) Scenario B Amount awarded by the court is less than the amount claimed Claim amount for bond class $12,000,000 Amount awarded for bond class 10,000,000 To Assignee (20%) 2,000,000 Net amount for bond class 8,000,000 Preferred assignors received $10,000 per bond In aggregate (10,000x540) $5,400,000 Balance to non-preferred assignors 2,600,000 Non-preferred receive $3,939 per bond (2,600,000/660) Scenario C Amount awarded by the court less than the amount claimed Claim amount for bond class $12,000,000 Amount awarded for bond class 6,000,000 To Assignee (20%) 1,200,000 Net amount for bond class 4,800,000 Preferred assignors received $8,888 per bond (4,800,000/540) Niet preferente cedenten ontvangen $6363 per obligatie (4,200,000/660) Scenario B Bedrag dat door de rechter wordt toegewezen is minder dan het gevorderde bedrag Te vorderen bedrag obligatie klasse $12,000,000 Toegewezen bedrag obligatie klasse 10,000,000 Aan de cessionaris (20%) 2,000,000 Netto toekenning 8,000,000 Preferente cedenten ontvingen $10,000 per obligatie In totaal (10,000x540) $5,400,000 Saldo voor niet preferente cedenten 2,600,000 Niet preferente ontvangen $3,939 per obligatie (2,600,000/660) Scenario C Bedrag dat door de rechter wordt toegewezen is minder dan het gevorderde bedrag Te vorderen bedrag obligatie klasse $12,000,000 Toegewezen bedrag obligatie klasse 6,000,000 Aan de cessionaris (20%) 1,200,000 Netto toekenning obligatie klasse 4,800,000 Preferente cedenten ontvingen $8,888 per obligatie (4,800,000/540) 13

14 In aggregate 4,800,000 No balance available to non-preferred assignors NIL IMPORTANT: The indicated figures are purely for illustrative purposes. The actual amounts are dependent on a number of factors, which cannot at this stage be predicted with any certainty whatsoever. These factors include but are not limited to the following: 1. The claim amount. This has yet to be developed and will be a separate figure for each bond series and will be based on common law principles of damages and calculated by damage expert(s); 2. The number of assigned bonds in each class; 3. The number of preferred assignors in each class; 4. The amount awarded by the court or received in settlement for each class; 5. The amount actually received. Please initial indicating having read, understood and accepted the foregoing: In totaal 4,800,000 Geen saldo beschikbaar voor niet preferente cedenten NIL BELANGRIJK: De vermelde cijfers zijn louter ter illustratie. De werkelijke bedragen zijn afhankelijk van een aantal factoren, die in dit stadium met geen enkele zekerheid voorspeld kunnen worden. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: 1. Het te vorderen bedrag. Dit moet nog verder worden ontwikkeld en zal een afzonderlijk bedrag voor elke obligatie-serie zijn en zal gebaseerd zijn op de gemeenschappelijke principes van het recht van de schade en zal door schade expert(s) worden berekend; 2. Het aantal gecedeerde obligaties in elke klasse; 3. Het aantal preferente cedenten in elke klasse; 4. Het door de rechter toegewezen of door middel van een schikking ontvangen bedrag voor elke klasse; 5. Het daadwerkelijk ontvangen bedrag S.v.p. paraferen om aan te geven dat u het voorgaande heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd: Initials: Paraaf: 14

15 Begrippenlijst Cedent Iemand die een vordering via een cessie op een ander overdraagt. Degene die een schuldvordering, soms ook een ander recht of een zaak overdraagt aan een derde. Cessionaris Persoon die bij een cessie de vordering van de cedent verkrijgt. Cessie Het overdragen van een (schuld)vordering 15

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011

Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers zijn vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van

Nadere informatie

General Conditions (Translation* of the original Dutch text)

General Conditions (Translation* of the original Dutch text) Algemene Voorwaarden General Conditions (Translation* of the original Dutch text) De tekst van deze Algemene Bankvoorwaarden is op 27 juli 2009 door de Nederlandse Vereniging van Banken gedeponeerd onder

Nadere informatie

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009

Inhoud / Contents. 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009. 9 General Banking Conditions 2009 Algemene Bankvoorwaarden 2009 General Banking Conditions 2009 Inhoud / Contents 5 Algemene Bankvoorwaarden 2009 9 General Banking Conditions 2009 3 4 Algemene Bankvoorwaarden 2009 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702)

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ELCAS B.V. (Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer: 24068702) 1. Begrippen 1.1 Onder Elcas wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Elcas

Nadere informatie

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim'

Openbaar bod. op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in. N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara Enim' Laatstedag van aanmelding 21 december 2001, 12.00uurNederlandse tijd Openbaar bod op alle uitstaande Effecten (zoals gedefinieerd in dit Biedingsbericht) in S Ln IV N.V. Petroleum Maatschappij 'Moeara

Nadere informatie

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant.

Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. j2 GLOBAL (NETHERLANDS) B.V. VOORWAARDEN KEEPITSAFE Deze Voorwaarden worden als herhaald en ingelast beschouwd in de Overeenkomst, aangegaan op de Ingangsdatum tussen j2 en de Klant. BEPAALDE DEFINITIES:

Nadere informatie

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document.

The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. The following translation is for information only. The original and legally binding version is the English version found at the end of the document. De volgende vertaling is uitsluitend ter informatie.

Nadere informatie

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise.

1. In the present general terms and conditions, the following terms are used in the sense given below, unless explicitly indicated otherwise. GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE PROVISION OF SERVICES Molenaar&Partners BV Oranjelaan 109 3311 DK Dordrecht Netherlands Chamber of commerce nr. 24349604 Rotterdam, Netherlands Hereinafter to be referred

Nadere informatie

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11

wonderwonder GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) 1/11 GENERAL CONDITIONS English + dutch version (p. 6) ARTICLE 1 APPLICABILITY 1.1 these General Conditions shall apply to all offers, services and/or products from Wonderwonder B.V., and all agreements entered

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door:

ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ALGEMENE VOORWAARDEN voor dienstverlening door: ZAGT & VAN ELK CONSULTANCY vof Florazoom 17 2719 HR Zoetermeer Verder te noemen ZVEC (These terms and conditions have been translated in English and is attached

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT

Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Algemene Inkoopvoorwaarden TenneT Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 10. Artikel 11. Artikel 12. Artikel 13. Artikel 14. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe

Algemene voorwaarden. Kaliber Europe Algemene voorwaarden Kaliber Europe Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions

Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden. Click here for the Electronic Banking Conditions AA_reversed_fullclrC.eps ABN AMRO reversed full-colour for coated paper Width shield: 20 mm Overlap: 0,05 mm Klik hier voor de Electronisch Bankieren Voorwaarden Click here for the Electronic Banking Conditions

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING Van: 12enter China* Zwolle, 7 oktober 2009 Puntkroos 61 8043 NV Zwolle hierna te noemen: Gebruiker Artikel 1 Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke

Algemene Voorwaarden. General Terms and Conditions. General Terms and Conditions. Algemene Voorwaarden. Hordijk, Kok, Laan & Wabeke General Terms and Conditions General Terms and Conditions Algemene Voorwaarden Hordijk, Kok, Laan & Wabeke Hordijk, Kok, Laan & Wabeke 1 Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

A: General Terms and Conditions Prowareness

A: General Terms and Conditions Prowareness A: Algemene voorwaarden Prowareness A: General Terms and Conditions Prowareness Prowareness Group B.V. Prowareness Offshoring B.V. Prowareness Zuid West B.V. Prowareness Zuid Oost B.V. Prowareness Noord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V.

Algemene voorwaarden. General Terms and Conditions 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH. Parentix B.V. Algemene voorwaarden General Terms and Conditions Parentix B.V. 2.1 NEDERLANDS / U.S. ENGLISH Versie 2.1 - Nederlands / Version 2.1 - U.S. English i Inleiding / Introduction Nederlands Dit document bevat

Nadere informatie

DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS. Applicability. Article 1.

DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS. Applicability. Article 1. DUTCH FORWARDING CONDITIONS GENERAL CONDITIONS Applicability Article 1. 1. These general conditions shall apply to any form of service which the forwarder shall perform. Within the framework of these general

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers

Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers Algemene voorwaarden Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Cake Lovers 1. Algemeen 1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna: algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden

Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden For the English version, see page 9 Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden Algemene Voorwaarden voor Woningzoekenden bij HousingSpots. Vastgesteld op 24 maart 2015 en geldig voor het kantoor HousingSpots.

Nadere informatie

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten.

Bewust zijn wetsartikelen, jurisprudentie en doctrines nagenoeg buiten beschouwing gelaten. Inleiding Regelmatig worden mij vanuit diverse sectoren vragen gesteld met betrekking tot de (juridische) gang van zaken in Turkije. In de loop der tijd heb ik de antwoorden hierop in rubrieken ondergebracht

Nadere informatie

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context;

a. 'Aandeelhouders': de houders van Aandelen A en de houders van Aandelen B, tenzij expliciet anders vermeld of blijkt uit de context; STATUTEN VAN UNIQURE B.V. met zetel te Naarden, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 21 juni 2012 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GENERAL TERMS & CONDITIONS OF BLISS4MEDIA B.V. ( BLISS ) GELDEND VANAF 1 AUGUSTUS 2013 APPLICABLE FROM AUGUST 1ST 2013 1. Toepassingsgebied Scope 1.1.

Nadere informatie

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers.

1.2. The Dutch law is applied on all relations between DeVi-Comfort and her customers. TERMS OF DELIVERY DeVi-Comfort BV Version : 1.2 Valid from : May 2013 1. General Terms 1.1. These Terms of Delivery apply to all made offers by DeVi-Comfort and all closed agreements between DeVi-Comfort

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING DEFION TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE DEFION Artikel 1.Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Defion, hierna te noemen: Gebruiker, en een Opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd.

- Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. Nederlands - Een dienst wordt aan het einde van de looptijd met dezelfde periode verlengd. - Een actietarief geldt voor de eerste looptijd, bij verlenging betaalt u het normale tarief (tenzij anders overeengekomen).

Nadere informatie

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS

versie 09.2013 / version 09.2013 1 HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN CHAPTER I: LICENSE TERMS Voorwaarden Today IT B.V. HOOFDSTUK I: LICENTIEVOORWAARDEN Artikel 1 Definities De woorden die in deze Licentievoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis zoals aangegeven in artikel

Nadere informatie

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions

PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions PAGINA 2 SZS 2012 algemene voorwaarden PAGINA 6 Trading Terms and Conditions PAGINA 7 General Purchasing terms and conditions Szs.div.455 januari 2012 onder nummer 140/2001 ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

Notes for claiming Australian Age Pension

Notes for claiming Australian Age Pension tes for claiming Australian Age Pension Social Security Agreement between Australia and Belgium Aandachtspunten bij aanvraag Australisch ouderdomspensioen Sociale zekerheidsovereenkomst tussen Australië

Nadere informatie