CESSIE VAN VORDERING HOMBURG BONDCLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG BONDCLAIM LIMITED. DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de dag van, 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CESSIE VAN VORDERING HOMBURG BONDCLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG BONDCLAIM LIMITED. DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de dag van, 2015"

Transcriptie

1 ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG BONDCLAIM LIMITED THIS ASSIGNMENT OF CLAIM made as of the day of, 2015 BETWEEN:, (see attached personal data card) (the Assignor ) - and - HOMBURG BONDCLAIM LIMITED, a body corporate (the Assignee ) WHEREAS the Assignor held bonds in Homburg Invest Inc. ( HII ) as at September 9, 2011, the details of which are outlined in Schedule A attached hereto; AND WHEREAS by virtue of the actions, activities, statements, correspondence and electronic communications of the Autoriteit Financiële Markten ( AFM ), the De Nederlandsche Bank ( DNB ), the Belastingdienst ( DTA ) and others in the period between January 1, 2009 and December 31, 2016, with, between, and relating to HII and which contributed to HII seeking protection under Canada s Companies Creditors Arrangement Act, R.S.C., 1985, c. C-36 (the CCAA ) and affected the value of the bonds of HII, the Assignor has a potential claim or claims for compensation against the AFM, DNB, DTA and others (the Claims ); NOW THEREFORE, in consideration of the covenants and agreements herein contained and for other good and valuable consideration (the receipt and sufficiency of which are hereby acknowledged by the parties hereto), the parties hereto covenant and agree as follows: 1. The Assignor hereby absolutely assigns, transfers, grants, sets over and conveys to the Assignee, its successors and assigns, all of its, CESSIE VAN VORDERING HOMBURG BONDCLAIM LIMITED DEZE CESSIE VAN VORDERING, opgesteld op de dag van, 2015 TUSSEN:, zie (bijgevoegde persoonsgegevens kaart) (de 'cedent') - en HOMBURG BONDCLAIM LIMITED, een rechtspersoon (de 'cessionaris') Overwegende dat de cedent per 9 september 2011 obligaties bezit in Homburg Invest Inc. ('HII'), waarvan de details verder worden uiteengezet in bijgevoegd schema 'A'; En overwegende dat krachtens de acties, activiteiten, verklaringen, correspondentie en elektronische communicaties van de Autoriteit Financiële Markten ('AFM'), De Nederlandsche Bank ('DNB'), de Belastingdienst ( DBD ) en anderen in de periode tussen 1 januari 2009 en 31 december 2016 met, tussen, en met betrekking tot HII en die hebben bijgedragen aan het feit dat HII bescherming heeft gezocht onder de Canadese Companies Creditors Arrangement Act, R.S.C., 1985, c. C-36 (de 'CCAA') en die de waarde van de obligaties van HII hebben beïnvloed, heeft de cedent een mogelijke schuldvordering of schuldvorderingen op de AFM, DNB, DBD en anderen (de 'schuldvorderingen'); DIENTENGEVOLGE, gelet op bepalingen uit de convenanten en overeenkomsten en andere goede en waardevolle overwegingen (de ontvangst en toereikendheid zijn door beide partijen erkend), komen de partijen het volgende overeen: 1. Alle rechten, eigendommen, belangen, bevoegdheden, genoegdoeningen, zekerheden en uitkeringen uit en met betrekking tot de 1

2 his, or her rights, title, interest, powers, remedies, security and benefits in and to the Claims, legal and equitable, together with all benefits and advantages to be derived therefrom, including without limitation, the right to initiate, issue, pursue, prosecute and proceed with any and all manner of actions, causes of action, suits, proceedings, claims or demands in respect of the Claims and including any obligations owing to, liabilities to, duties owed to, dues payable to, debts owing to, sums of money due to, accounts payable to, interests accruing or payable to, dividends accruing or payable to, bonds due to, covenants to the benefit of, contractual right of, claims of, damages suffered by, costs due to, right to receive proceeds by and demands of the Assignor arising out of the actions, activities, statements, correspondence and electronic communications of the AFM, the DNB, the DTA and others in the period between January 1, 2009 and December 31, 2016, that in any way affected the value of the bonds in Homburg Invest Inc. ( HII ) held by the Assignor. 2. Subject to Article 5 herein, the consideration for this Assignment is a promissory note issued to the Assignor in the principal amount of eighty percent (80%) of any amount received by the Assignee in a law suit to recover damages, or by way of settlement, in respect of the Claims assigned under this Assignment as described in the promissory notes attached hereto. The forms of the promissory notes are attached hereto as Schedules B1 and B2. 3. The Assignor represents and warrants that the Assignor: (a) it has not done any act to sell, assign, release, discharge or encumber the Claims; (b) has full right, power and authority to assign and transfer the Claims to the Assignee; (c) is not prohibited from entering into this Agreement and fully performing its obligations hereunder; and (d) has all requisite power and authority to execute this Agreement and this Agreement vorderingen, worden, naar recht en billijkheid, door de cedent volledig toegewezen, overgedragen en toegekend aan de cessionaris, zijn/haar opvolgers en begunstigden, samen met alle voordelen die daaruit voortvloeien, met inbegrip, zonder beperkingen, van het recht om op alle manieren een rechtsgeding, procedures, vorderingen of eisen met betrekking tot de vorderingen te initiëren, in te stellen, voort te zetten of te vervolgen, inclusief alle verplichtingen voortvloeiende uit, aansprakelijkheden, te betalen rechten aan, schulden aan, te betalen posten aan, lopende of te betalen interest aan, lopende of te betalen dividend aan, uit te keren obligaties aan, convenanten ten behoeve van, contractuele rechten van, vorderingen van, geleden schade door, kosten ten behoeve van, rechten op opbrengsten van en eisen van de cedent die voortkomen uit de acties, activiteiten, verklaringen, correspondentie en elektronische communicatie van de AFM, DNB, DBD en anderen in de periode tussen 1 januari 2009 en 31 december 2016, die op enigerlei manier de waarde van de obligaties in Homburg Invest Inc. ('HII') in handen van de cedent hebben beïnvloed. 2. Onder voorbehoud van artikel 5, is de tegenprestatie van deze cessie een promesse uitgegeven aan de cedent voor de hoofdsom van tachtig procent (80%) van elk bedrag ontvangen door de cessionaris in een rechtszaak als schadevergoeding, of door middel van een schikking, voortvloeiende uit de vorderingen op basis van deze cessies, zoals beschreven in de bijgevoegde promesses. De tekst van de promesses zijn bijgevoegd als schema s 'B1' en B2 3. De cedent verklaart en garandeert dat de cedent: (a) niets heeft ondernomen om de vordering te verkopen, toe te wijzen, over te dragen, te kwijten of te belasten; (b) beschikt over het recht, de macht en de autoriteit om de vorderingen toe te wijzen en over te dragen aan de cessionaris; (c) niet is verboden deze overeenkomst aan te gaan en zijn verplichtingen uit hoofde dezer na te komen; 2

3 constitutes a valid and legally binding obligation of the Assignor enforceable against it in accordance with its terms. 4. The Assignor will from time to time and at all times hereafter upon every reasonable request of the Assignee or its successors and assigns, and without further consideration, do and perform or cause to be done or performed all such further acts and things, and execute or cause to be executed all such further deeds, documents, writings or other instruments and give all such further assurances as may be required by the Assignee to effectively carry out the full intent and meaning of this Agreement. 5. a. The Assignor shall have the option to participate as a preferred assignor by making a payment of 1% of the original face value of the Homburg Invest Inc. Bond certificates of which the rights of claim are being assigned to the Assignee, which shall be a contribution towards the legal and operational costs (incurred in The Netherlands and Canada) relating to the claim procedure. The Assignor shall indicate whether he or she elects to participate as a preferred assignor by indicating such on Schedule C attached hereto. Payment shall be made by wire transfer to the bank account of the Dutch Stichting Support Homburg Bond Claim who will administer the distribution of these contributions. This Stichting will provide the Assignor with further payment instructions b. In all cases, 20% of the amount awarded by the court, or by way of settlement, and received by the Assignee in respect of the applicable bond class shall first be paid to the Assignee. c. Next, the preferred assignors shall be paid the full amount of their claimed amounts from monies received, so long as there is a sufficient amount to satisfy their claimed amounts. In the case where the aggregate amount awarded or (d) de benodigde bevoegdheden en autoriteit heeft om deze overeenkomst uit te voeren en dat deze overeenkomst een geldige en juridisch bindende, afdwingbare verplichting van de cedent inhoudt, in overeenstemming met de bepalingen. 4. De cedent zal van tijd tot tijd en op elk moment na redelijk verzoek van de cessionaris of zijn/haar opvolgers en begunstigden, en zonder verdere overwegingen, alle verdere handelingen verrichten of laten verrichten, documenten of andere instrumenten uitvoeren of laten uitvoeren en zal andere waarborgen afgeven indien de cessionaris deze nodig heeft voor het effectief uitvoeren volgens de intentie en strekking van deze overeenkomst. 5. a. De cedent heeft de mogelijkheid om als preferent cedent deel te nemen door een betaling van 1% van de oorspronkelijke prijs van de Homburg Invest Inc. Obligatie certificaten, waarvan de rechten van de vordering zullen worden overgedragen aan de cessionaris, hetgeen een bijdrage zal zijn voor de juridische alsmede operationele kosten ( gemaakt in Nederland en Canada), in relatie tot de vordering procedure. De cedent moet aangeven of hij of zij er voor kiest om als preferent cedent deel te nemen, door dit aan te geven zoals in het bijgevoegde Schema C is aangegeven. Betaling geschiedt door overschrijving op de bankrekening van de Nederlandse Stichting Homburg Bond Claim die besteding van deze bijdragen zal beheren. Deze stichting zal de cedent van verdere betalingsinstructies voorzien. b. In alle gevallen wordt 20% van het door de rechter toegewezen of door middel van een schikking ontvangen bedrag, als eerste aan de cessionaris uitbetaald met betrekking tot de toepasselijke obligatie klasse. c. Vervolgens dienen aan de preferente cedenten het volledige bedrag van de gevorderde bedragen uit de ontvangen gelden te worden betaald, zolang er voldoende middelen zijn om aan de vordering te voldoen. 3

4 received under settlement to the applicable bond class is such that the amount available to the preferred assignors (after payment to the Assignee of its 20% share) is insufficient to pay the full amount of their claimed amounts, then all of the aggregate amount available (after payment to the Assignee of its 20% share) shall be allocated to the preferred assignors and paid out on a pro-rata basis from monies received before any amount whatsoever is paid to the non-preferred assignors. d. Finally, the remaining balance, if any, of the amount awarded by the court, or by way of settlement, and received by the Assignee in respect of the applicable bond class, after satisfaction of all deductions made in 5 (b) and 5 (c) above, shall be allocated to the nonpreferred assignors, who shall be paid out the balance remaining on monies received on a pro-rata basis. Illustrations are provided in Schedule C 6. This Agreement and the Promissory Note constitute the entire agreement among the parties with respect to the subject matter hereof and may not be amended or modified in any respect except by written instrument signed by both the Assignor and the Assignee. 7. The Assignor acknowledges, covenants and agrees that it has been provided with a reasonable opportunity to seek legal advice with respect to the execution and delivery of this Agreement and has either done so or decided to execute and deliver same without obtaining such legal advice. 8. This Agreement shall enure to the benefit of and be binding upon the parties hereto and their successors and assigns. In het geval dat het totale bedrag, toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking, voor de van toepassing zijnde obligaties klasse zodanig is dat de beschikbare hoeveelheid middelen (na betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel) onvoldoende is om de preferente cedenten het volledige bedrag van hun vordering uit te betalen, dan wordt het totale beschikbare bedrag (na betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel) aan de preferente cedenten toegewezen en uitgerekend op een pro-rata basis uit de ontvangen gelden, voordat welk bedrag dan ook wordt uitgekeerd aan de niet preferente cedenten. d. Ten slotte, zal het resterende saldo, voor zover aanwezig, van het bedrag toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking ontvangen door de Cessionaris, voor de van toepassing zijnde obligatieklasse, na voldoening van alle inhoudingen zoals vermeld in 5 (b) en 5 (c) hierboven, worden toegewezen aan de niet preferente cedenten, die op een pro-rata basis worden betaald uit de resterende gelden. Voorbeelden worden gegeven in Schema C 6. Deze overeenkomst en de promesse vormen de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het betreffende onderwerp en mogen op geen enkele manier worden aangepast of gewijzigd, tenzij een door beide partijen getekende schriftelijke verklaring voorligt. 7. De cedent erkent, komt overeen en stemt in dat hij voldoende mogelijkheden heeft gehad juridische advies in te winnen met betrekking tot en de uitvoering van deze overeenkomst en dat hij dit ook heeft gedaan of heeft besloten over te gaan tot uitvoering en levering hiervan zonder juridisch advies in te winnen. 8. Deze overeenkomst is geldend en bindend voor de partijen in deze overeenkomst en voor hun respectievelijke juridische vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden. 4

5 9. This Agreement is governed by and will be construed in accordance with the laws of the Province of Nova Scotia and the laws of Canada applicable therein. 10. This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which when so executed shall be deemed to be an original and all such counterparts taken together shall constitute one and the same agreement. To evidence the fact that it has executed this Agreement, a party may send a copy of its executed counterpart to the other parties by facsimile or other electronic transmission. The party shall be deemed to have executed this Agreement on the date it sent such facsimile or other electronic transmission. In such event, such party shall forthwith deliver to the other parties the counterpart of this Agreement executed by such party. In case of any discrepancy between the Dutch translation and the original English wordings, these English wordings will prevail. IN WITNESS WHEREOF this Agreement has been duly executed by the parties hereto as of the day and year first above written. The Assignor If a Corporation: Name of the corporation Represented by: Title: Signature If an Individual: Name Signature 9. Op deze overeenkomst is het recht van de provincie Nova Scotia en Canada van toepassing. 10. Deze overeenkomst kan worden uitgevoerd in een of meer duplicaten, waarbij alle, indien uitgegeven, moeten worden beschouwd als origineel, maar indien samengevoegd een en dezelfde overeenkomst vormen. Als bewijs dat deze overeenkomst is uitgevoerd, kan een partij via fax of andere elektronische overdracht de andere partij een kopie sturen van zijn uitgevoerde duplicaat. De partij wordt geacht deze overeenkomst te hebben uitgevoerd op de datum dat deze fax of andere elektronische overdracht is verstuurd. In een dergelijk geval zal deze partij onverwijld zijn duplicaat van deze overeenkomst, uitgevoerd door de partij, leveren aan de andere partijen. Indien sprake is van interpretatieverschillen tussen de oorspronkelijke Engelstalige formulering van dit document en de Nederlandse vertaling, dan prevaleert de Engelse tekst. TEN BLIJKE DAT deze overeenkomst is uitgevoerd tussen partijen per de dag en het jaar van bovenvermelde datum. De Cedent Indien een rechtspersoon: Naam van de rechtspersoon Vertegenwoordigd door: Functie: Handtekening Indien een natuurlijk persoon: Naam Handtekening 5

6 HOMBURG BONDCLAIM LIMITED (ASSIGNEE) Per: Name: Title HOMBURG BONDCLAIM LIMITED (CESSIONARIS) Per: Naam: Functie 6

7 SCHEDULE A Bonds and/or Capital Securities A held as of September 9, 2011 SCHEMA 'A' Obligaties en/of Capital Securities A in bezit per 9 september 2011 Type Homburg Mortgage Bond 4 Homburg Mortgage Bond 5 Homburg Mortgage Bond 6 Homburg Mortgage Bond 7 Homburg Bond 8 Homburg Bond 9 Homburg Bond 10 Homburg Bond 11 Homburg Capital Securities A Number Soort Homburg Mortgage Bond 4 Homburg Mortgage Bond 5 Homburg Mortgage Bond 6 Homburg Mortgage Bond 7 Homburg Bond 8 Homburg Bond 9 Homburg Bond 10 Homburg Bond 11 Homburg Capital Securities A Aantal PLEASE ATTACH VERIFICATION FOR BONDS HELD (Copies of bond certificates, broker statements, etc.) PLEASE INDICATE WHETHER YOU ELECTED A CASH PAYMENT OR GENEBA SHARES IN THE HII MONITOR S FIRST DISTRIBUTION CASH AMOUNT RECEIVED GENEBA SHARES AMOUNT RECEIVED OR BONDS WERE ASSIGNED (after September, 9- th, 2011) GELIEVE BEWIJSSTUKKEN VOOR DE AANGEHOUDEN OBLIGATIES BIJ TE VOEGEN (Kopieën van de obligatiecertificaten, afschriften van effectenmakelaars, etc.) GELIEVE AAN TE GEVEN OF U EEN BETALING IN CONTANTEN OF VOOR GENEBA AANDELEN IN DE EERSTE HII MONITOR S UITKERING HEEFT GEKOZEN BEDRAG IN CONTACTEN ONTVANGEN:_ AANTAL GENEBA AANDELEN ONTVANGEN: OF DE OBLIGATIES ZIJN (na 9 september 2011) VERKOCHT TO WHOM: DATE: AMOUNT RECEIVED: AAN: DATUM: ONTVANGEN BEDRAG: 7

8 SCHEDULE B 1 PROMISSORY NOTE (Preferred) WHEREAS pursuant to the provisions of an Assignment of Claim dated, 2015 (the Assignment ), (the holder ) assigned to Homburg Bondclaim Limited (the undersigned ), all of its/his/her rights to any claims against the Netherlands Authority for Financial Markets (AFM), the De Nederlandsche Bank (DNB), the Belastingdienst (DTA) and others relating to Homburg Invest Inc. ( HII ) and the bonds held by the holder in HII, as outlined in Schedule A of the Assignment. AND WHEREAS in consideration for the Assignment, the undersigned has agreed to issue this Promissory Note to the holder; NOW THEREFORE, FOR VALUE RECEIVED, Homburg Bondclaim Limited acknowledges itself indebted and promises to pay on demand to or to the order of the holder, any amount received by the undersigned in a law suit to recover damages, or by way of settlement, in respect of the Claims which amounts are awarded or received in settlement in respect of the bonds held by the holder, as outlined in Schedule A of the Assignment of Claim, which amount shall be due and payable to the holder upon demand therefor without interest, and shall be up to the full amount claimed on behalf of the holder but subject always to a deduction of 20% of the aggregate award or settlement monies in respect of the applicable bond class being paid to Homburg Bondclaim Limited. In the case where the aggregate amount awarded or received under settlement to the applicable bond class is such that the amount available to the preferred assignors (after payment to the Assignee of its 20% share) is insufficient to pay the full amount of their claimed amounts, then all of the aggregate amount available (after payment to the Assignee of its 20% share) shall be allocated to the preferred assignors and paid out on a pro-rata basis from monies received. SCHEMA B 1 SCHULDERKENNING (Preferent) OVERWEGENDE dat ingevolge de bepalingen van een cessie van vordering gedateerd 2015 (de 'cessie'), (de 'houder') al zijn/haar rechten op het vorderen van een schadevergoeding van de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), De Belastingdienst (DBD) en anderen met betrekking tot Homburg Invest Inc. ('HII') en de door de houder aangehouden obligaties in HII, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie, overdraagt aan Homburg Bondclaim Limited (de 'ondergetekende'). En overwegende dat in verband met de cessie de ondergetekende akkoord is gegaan met de uitgifte van deze promesse aan de houder; DIENTENGEVOLGE, VOOR DE ONTVANGEN WAARDE, erkent Homburg Bondclaim Limited een schuld en verbindt zich op verzoek van of ten gunste van de houder, elk bedrag te betalen dat wordt ontvangen door de ondergetekende in een rechtszaak als schadevergoeding voor de schuldvorderingen, of door middel van een schikking, met betrekking tot de schuldvorderingen, welke bedragen worden toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking worden ontvangen door de Cessionaris, voor de obligaties in het bezit van de houder, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie van vordering, welk bedrag schuldig en betaalbaar is aan de houder op verzoek, zonder rente, voor de ten behoeve van de houder geclaimde volledige bedragen, maar in alle gevallen behoudens een inhouding van 20% van het totale toegewezen bedrag of de middels schikking ontvangen gelden voor de toepasselijke obligatie klasse, welke inhouding zal worden betaald aan Homburg Bondclaim Limited. In het geval dat het totale bedrag, toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking, voor de van toepassing zijnde obligaties klasse zodanig is dat de beschikbare hoeveelheid middelen (na betaling 8

9 aan de Cessionaris van het 20%-deel) onvoldoende is om de preferente cedenten het volledige bedrag van hun vordering uit te betalen, dan wordt het totale beschikbare bedrag (na betaling aan de Cessionaris van het 20%-deel) aan de preferente cedenten toegewezen en uitgerekend op een pro-rata basis uit de ontvangen gelden. This Promissory Note is governed by and will be construed in accordance with the laws of the Province of Nova Scotia and the laws of Canada applicable therein. DATED as of the day of, Op deze promesse is het recht van de provincie Nova Scotia en Canada van toepassing. GEDATEERD per de dag van, Per: Name: Title: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED Per: Naam: Functie: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED 9

10 SCHEDULE B 2 PROMISSORY NOTE(Non Preferred) WHEREAS pursuant to the provisions of an Assignment of Claim dated,2015 (the Assignment ), (the holder ) assigned to Homburg Bondclaim Limited (the undersigned ), all of its/his/her rights to any claims against The Netherlands Authority for Financial Markets (AFM), the De Nederlandsche Bank (DNB), the Belastingdienst (DTA) and others relating to Homburg Invest Inc. ( HII ) and the bonds held by the holder in HII, as outlined in Schedule A of the Assignment. AND WHEREAS in consideration for the Assignment, the undersigned has agreed to issue this Promissory Note to the holder; NOW THEREFORE, FOR VALUE RECEIVED, Homburg Bondclaim Limited acknowledges itself indebted and promises to pay on demand to or to the order of the holder any amount received by the undersigned in a law suit to recover damages, or by way of settlement, in respect of the Claims which amounts are awarded or received in settlement in respect of the bonds held by the holder, as outlined in Schedule A of the Assignment of Claim, which amount shall be due and payable to the holder upon demand therefore without interest, and shall be equal to the holder s pro-rata share of such monies awarded or received in settlement after first deducting 20% of the aggregate award or settlement amount received in respect of the applicable bond class being paid to Homburg Bondclaim Limited, and second, after deducting all amounts payable to the preferred assignors in respect of the applicable bond class. SCHEMA B 2 SCHULDERKENNING (Niet preferent) OVERWEGENDE dat ingevolge de bepalingen van een cessie van vordering gedateerd 2015 (de 'cessie'), (de 'houder') al zijn/haar rechten op het vorderen van een schadevergoeding van de Nederlandse Autoriteit voor de Financiële Markten (AFM), De Nederlandsche Bank (DNB), De Belastingdienst (DBD) en anderen met betrekking tot Homburg Invest Inc. ('HII') en de door de houder aangehouden obligaties in HII, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie, overdraagt aan Homburg Bondclaim Limited (de 'ondergetekende'). En overwegende dat in verband met de cessie de ondergetekende akkoord is gegaan met de uitgifte van deze promesse aan de houder; DIENTENGEVOLGE, VOOR DE ONTVANGEN WAARDE, erkent Homburg Bondclaim Limited een schuld en verbindt zich op verzoek van of ten gunste van de houder, elk bedrag te betalen dat wordt ontvangen door de ondergetekende in een rechtszaak als schadevergoeding voor de schuldvorderingen, of door middel van een schikking, met betrekking tot de schuldvorderingen, welke bedragen worden toegewezen door de rechtbank of door middel van een schikking worden ontvangen door de Cessionaris, voor de obligaties in het bezit van de houder, zoals beschreven in schema 'A' van de cessie van vordering, welk bedrag schuldig en betaalbaar is aan de houder op verzoek, zonder rente, voor het pro rata parte aandeel van de houder in de ontvangen gelden, maar ten eerste na een inhouding van 20% van het totale toegewezen bedrag of de middels schikking ontvangen gelden voor de toepasselijke obligatie klasse, welke inhouding zal worden betaald aan Homburg Bondclaim Limited, en ten tweede, na aftrek van de betaling van alle bedragen verschuldigd aan de preferente cedenten van de toepasselijke obligatie klasse. 10

11 This Promissory Note is governed by and will be construed with the laws of the Province of Nova Scotia and the laws of Canada applicable therein. Op deze promesse is het recht van de provincie Nova Scotia en Canada van toepassing. DATED as of the day of, GEDATEERD per de dag van Per: Name: Title: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED Per: Naam: Functie: HOMBURG BONDCLAIM LIMITED 11

12 SCHEDULE C Preferred Assignor Election Form Please initial I HEREBY elect to be a preferred assignor and am making payment of 1% of the original face value of the Homburg Invest Inc. bond certificates of which the rights of claim are being assigned herein. I do not wish to be a preferred assignor Illustration for a given bond series Assumptions: Claim amount per bond $10,000 CDN Number of bondholders (bonds) participating 1200 Number of preferred assignors 45% i.e. 540 Number of non-preferred assignors 55% i.e. 660 SCHEMA C Preferent Cedenten keuze formulier SVP paraferen Als preferent cedent kies ik ervoor om een 1% betaling te doen van de oorspronkelijke nominale waarde van de Homburg Invest Inc. Obligatie certificaten, waarvan de rechten van de vordering hierin worden overgedragen. Ik wens geen preferent cedent te zijn. Voorbeeld voor een bepaalde obligatie klasse Veronderstellingen: Te vorderen bedrag per obligatie $10,000 CDN Aantal aangemelde obligatiehouders (en obligaties) 1200 Aantal preferente cedenten stel 45% dus 540 Aantal niet preferente cedenten stel 55% dus 660 Scenario A Amount awarded by the court is equal to the amount claimed Claim amount for bond class $12,000,000 Amount awarded for bond class 12,000,000 To Assignee (20%) 2,400,000 Net amount for bond class 9,600,000 Preferred assignors received $10,000 per bond In aggregate (10,000x540) $5,400,000 Balance to non-preferred assignors 4,200,000 Scenario A Bedrag dat door de rechter wordt toegewezen is gelijk aan het gevorderde bedrag Te vorderen bedrag voor obligatie klasse ($10,000x1200) $12,000,000 Toegewezen bedrag obligatie klasse 12,000,000 Aan de cessionaris 2,400,000 Netto toekenning voor obligatie klasse 9,600,000 Preferente cedenten ontvingen $10,000 per obligatie In totaal (10,000x540) $5,400,000 Saldo niet preferente cedenten $4,200,000 12

13 Non-preferred assignors receive $6363 per bond (4,200,000/660) Scenario B Amount awarded by the court is less than the amount claimed Claim amount for bond class $12,000,000 Amount awarded for bond class 10,000,000 To Assignee (20%) 2,000,000 Net amount for bond class 8,000,000 Preferred assignors received $10,000 per bond In aggregate (10,000x540) $5,400,000 Balance to non-preferred assignors 2,600,000 Non-preferred receive $3,939 per bond (2,600,000/660) Scenario C Amount awarded by the court less than the amount claimed Claim amount for bond class $12,000,000 Amount awarded for bond class 6,000,000 To Assignee (20%) 1,200,000 Net amount for bond class 4,800,000 Preferred assignors received $8,888 per bond (4,800,000/540) Niet preferente cedenten ontvangen $6363 per obligatie (4,200,000/660) Scenario B Bedrag dat door de rechter wordt toegewezen is minder dan het gevorderde bedrag Te vorderen bedrag obligatie klasse $12,000,000 Toegewezen bedrag obligatie klasse 10,000,000 Aan de cessionaris (20%) 2,000,000 Netto toekenning 8,000,000 Preferente cedenten ontvingen $10,000 per obligatie In totaal (10,000x540) $5,400,000 Saldo voor niet preferente cedenten 2,600,000 Niet preferente ontvangen $3,939 per obligatie (2,600,000/660) Scenario C Bedrag dat door de rechter wordt toegewezen is minder dan het gevorderde bedrag Te vorderen bedrag obligatie klasse $12,000,000 Toegewezen bedrag obligatie klasse 6,000,000 Aan de cessionaris (20%) 1,200,000 Netto toekenning obligatie klasse 4,800,000 Preferente cedenten ontvingen $8,888 per obligatie (4,800,000/540) 13

14 In aggregate 4,800,000 No balance available to non-preferred assignors NIL IMPORTANT: The indicated figures are purely for illustrative purposes. The actual amounts are dependent on a number of factors, which cannot at this stage be predicted with any certainty whatsoever. These factors include but are not limited to the following: 1. The claim amount. This has yet to be developed and will be a separate figure for each bond series and will be based on common law principles of damages and calculated by damage expert(s); 2. The number of assigned bonds in each class; 3. The number of preferred assignors in each class; 4. The amount awarded by the court or received in settlement for each class; 5. The amount actually received. Please initial indicating having read, understood and accepted the foregoing: In totaal 4,800,000 Geen saldo beschikbaar voor niet preferente cedenten NIL BELANGRIJK: De vermelde cijfers zijn louter ter illustratie. De werkelijke bedragen zijn afhankelijk van een aantal factoren, die in dit stadium met geen enkele zekerheid voorspeld kunnen worden. Deze factoren omvatten, maar zijn niet beperkt tot het volgende: 1. Het te vorderen bedrag. Dit moet nog verder worden ontwikkeld en zal een afzonderlijk bedrag voor elke obligatie-serie zijn en zal gebaseerd zijn op de gemeenschappelijke principes van het recht van de schade en zal door schade expert(s) worden berekend; 2. Het aantal gecedeerde obligaties in elke klasse; 3. Het aantal preferente cedenten in elke klasse; 4. Het door de rechter toegewezen of door middel van een schikking ontvangen bedrag voor elke klasse; 5. Het daadwerkelijk ontvangen bedrag S.v.p. paraferen om aan te geven dat u het voorgaande heeft gelezen, begrepen en geaccepteerd: Initials: Paraaf: 14

15 Begrippenlijst Cedent Iemand die een vordering via een cessie op een ander overdraagt. Degene die een schuldvordering, soms ook een ander recht of een zaak overdraagt aan een derde. Cessionaris Persoon die bij een cessie de vordering van de cedent verkrijgt. Cessie Het overdragen van een (schuld)vordering 15

CESSIE VAN VORDERING HOMBURG SHARECLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG SHARECLAIM LIMITED

CESSIE VAN VORDERING HOMBURG SHARECLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG SHARECLAIM LIMITED ASSIGNMENT OF CLAIM HOMBURG SHARECLAIM LIMITED THIS ASSIGNMENT OF CLAIM made as of the day of, 2015 BETWEEN:, (see attached personal data card) (the Assignor ) - and - HOMBURG SHARECLAIM LIMITED, a body

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1999 Nr. 27 57 (1998) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1999 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zuid-Afrika

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 209 25 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 209 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechische Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam

Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst. International Law Firm Amsterdam Brussels London Luxembourg New York Rotterdam Full disclosure clausule in de overnameovereenkomst Wat moet worden begrepen onder full disclosure? - Full disclosure van alle informatie die tussen de verkoper en zijn adviseurs werd overlegd gedurende

Nadere informatie

Gelezen het vorenstaande, verzoeken wij u dan ook accoord te gaan met het voorgestelde. Hoogachtend,

Gelezen het vorenstaande, verzoeken wij u dan ook accoord te gaan met het voorgestelde. Hoogachtend, Griffie ER Bonaire lngek.: JUN 0 8 2017 Grittier: OPENBAAR LICHAAM BONAIRE Aan : De eilandsraad van het openbaar lichaam Bonaire d.t.k.v. de voorzitter de heer E.E. Rijna Piasa Reina Wilhelmina # 3 Uw

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96

TRACTATENBLAD VAN HET. JAARGANG 1989 Nr. 96 53 (1970) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1989 Nr. 96 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Finland betreffende het internationale

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1995 Nr. 252 49 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1995 Nr. 252 A. TITEL Tweede Protocol bij de op 29 mei 1991 te s-gravenhage ondertekende Overeenkomst tussen het Koninkrijk der

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- S (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 65 S (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN- JAARGANG 1975 Nr. 65 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Swaziland inzake de toepassing van het op

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 202 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX

Nieuwe product naam: RELX ISIN code: NL0006144495 Euronext code: NL0006144495 Nieuwe symbool: RELX CORPORATE EVENT NOTICE: Toewijzing van aandelen REED ELSEVIER N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150610_04040_EUR DATUM: 10/06/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM - Change of Issuer name and trading

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN BEHEER EN BEWARING DELTA LLOYD FIXED INCOME UMBRELLA De ondergetekenden: Delta Lloyd Asset Management N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP

THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC heeft besloten tot een reverse split van haar aandelen nominaal 0.25 GBP in 2.50 GBP CORPORATE EVENT NOTICE: Reverse Split THE ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC LOCATION: Amsterdam NOTICE: AMS_20120601_04180_EUR DATE: 01/06/2012 MARKET: EURONEXT AMSTERDAM Reverse split van 10 oud in 1 nieuw THE

Nadere informatie

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG

Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Declaration and Power of Attorney for Patent Application VERKLARING EN VOLMACHT VOOR OCTROOIAANVRAAG Als een hieronder vermelde uitvinder, verklaar ik hierbij dat: mijn woonplaats, Postadres en nationaliteit

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017

---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ---ENGLISH BELOW--- ALGEMENE VOORWAARDEN VSV EERSTEJAARSWEEKEND 2017 ------------------------------------------------------------------------------------------- TOEPASSELIJKHEID De algemene voorwaarden

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 16 (1969) Nr. 8 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2011 Nr. 131 A. TITEL Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89 7 (2008) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 89 A. TITEL Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende

Nadere informatie

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes

Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes Treaty Series No. 15 (2014) Exchange of Notes between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Kingdom of the Netherlands relating to the Convention on Legal Proceedings in Civil

Nadere informatie

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS

GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS GLOBAL EQUITY ORGANIZATION NETHERLANDS CHAPTER OPTION PROGRAMS AND DIVESTMENT OF A BUSINESS MR. F.G. DEFAIX Partner AKD Practice Leader Employment Law woensdag 25 januari 2012 activa/passiva transactie

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRÏJKDERNEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 87

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRÏJKDERNEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 87 14 (1956) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRÏJKDERNEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 87 A. TITEL Katoenovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika; 's-gravenhage,

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1968 Nr. 1 52 (1967) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1968 Nr. 1 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse en de Keniase Regering inzake de toepassing van het op 26 september 1898

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1957 Nr. 237 48 (1957) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1957 Nr. 237 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Denemarken inzake het internationale

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2006 Nr. 118 12 (2006) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2006 Nr. 118 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows:

Euronext informs the members that the timetable of the corporate event will be as follows: CORPORATE EVENT NOTICE: Capital Repayment and Reverse Stock Split KONINKLIJKE AHOLD N.V. LOCATIE: Amsterdam NOTICE: AMS_20140317_01333_EUR DATUM: 17/03/2014 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM Euronext informs the

Nadere informatie

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT

THROMBOGENICS. (de Vennootschap ) VOLMACHT THROMBOGENICS NAAMLOZE VENNOOTSCHAP DIE EEN OPENBAAR BEROEP OP HET SPAARWEZEN DOET te 3001 Heverlee, Gaston Geenslaan 1 RPR Leuven 0881.620.924 (de Vennootschap ) VOLMACHT De aandeelhouder die zich wenst

Nadere informatie

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht;

De Autoriteit Financiële Markten, Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Tijdelijke Regeling Inzake Melding van Short Posities Gelet op artikel 1:28, derde lid, Wet op het financieel toezicht; Besluit: Definities Artikel 1 1. In deze regeling wordt, in afwijking van artikel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2005 Nr. 92 19 (1953) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2005 Nr. 92 A. TITEL Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Ceylon * inzake luchtvaartdiensten

Nadere informatie

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company:

2 Are you insured elsewhere against this damage or loss? o yes o no If so, Company: GENERAL CLAIM FORM ACE European Group Limited, attn. Claims Department, PO Box 8664, 3009 AR Rotterdam. Tel. +31 010 289 4150 Email: beneluxclaims@acegroup.com Important: - fill in all applicable questions

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 291

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2004 Nr. 291 35 (2002) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2004 Nr. 291 A. TITEL Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Cyprus; s-gravenhage,

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 90

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 90 6 (1996) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 90 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Slowaakse Republiek tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1996 Nr. 27 71 (1995) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1996 Nr. 27 A. TITEL Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Sultanaat Oman tot

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online

Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Algemene Voorwaarden Schurman Juristen Online Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot het verlenen van juridische bijstand of advies die natuurlijke- of rechtspersonen,

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 12 (1974) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2012 Nr. 216 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Socialistische Republiek tot het

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v x Orbis Software Exact Integration Tools Dit document bevat de Release Notes voor: - Exact Globe Integration Tool v1.1.17.x Inhoudsopgave 1. 0 1. 1 1. 2 Exact Globe Integration Tool (v1.1.17.x) Veld ApplyLinkItem

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 172

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1969 Nr. 172 36 (1969) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1969 Nr. 172 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Classification of triangles

Classification of triangles Classification of triangles A triangle is a geometrical shape that is formed when 3 non-collinear points are joined. The joining line segments are the sides of the triangle. The angles in between the sides

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43

TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN. JAARGANG 1964 Nr. 43 (1964) Nr. 1 TRACTATENBLAD VA N H E T KONINKRIJK DER NEDER LAN DEN JAARGANG 1964 Nr. 43 A. TITEL Overeenkomst inzake technische samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Indonesië;

Nadere informatie

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx

FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx BRE-JBZ From: Sent: To: Subject: Attachments: Kaai, Geran vrijdag 3 april 2015 16:00 Verweij, Ellen FW: Aigemene verordening gegevensbescherming Bijlage 1 aangepaste versie.docx; Bijlage 2.docx From: [mailto

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen

Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Hoe gaan we het in Groningen doen? De Energiekoepel van de Provincie Groningen Froombosch Frans N. Stokman frans.stokman@grunnegerpower.nl 28 mei 2013 Hoe realiseren wij duurzaamheid? Decentrale duurzame

Nadere informatie

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance Amsterdam, De Makroon Contractrisico s van zorgvastgoed Syntrus Achmea Real Estate & Finance November 2016 Daan Tettero genda Introductie Syntrus Achmea Real Estate & Finance 7, 5,2 1,4 Zorgvastgoed voor

Nadere informatie

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven

Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Seminar Hernieuwbare energie voor bedrijven Financieren van duurzame energie initiatieven ING Auke de Boer- manager ING Groenbank N.V. Agenda I 1. Introductie 2. Financiering duurzame energie initiatieven

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

DEMERGER PROPOSAL (VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en)

DEMERGER PROPOSAL (VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en) 1 DEMERGER PROPOSAL (VOORSTEL TOT AFSPLITSING) with (met) ProQR Therapeutics N.V. as Demerging Company (als Splitsende Vennootschap) and (en) ProQR Therapeutics I B.V., ProQR Therapeutics II B.V., ProQR

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2007 Nr. 138 18 (2007) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2007 Nr. 138 A. TITEL Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde

Nadere informatie

February 10, 2015. 10 februari 2015 VIA E-MAIL VIA E-MAIL:

February 10, 2015. 10 februari 2015 VIA E-MAIL VIA E-MAIL: Ian A. Blue, Q.C. Direct Line: (416)865-2962 iblue@gardiner-roberts.com File No.: 104,280 February 10, 2015 VIA E-MAIL Mr. Richard Homburg, CEO The Homburg Group 600-1741 Brunswick Street Halifax, Nova

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst]

Onderhands bod. Ondergetekende. Object. Bod * [bedrag] [In Tekst] t.a.v. Mw. E. (Evelien) Ravesteijn E-mailadres: kantoren@ooms.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens rechtspersoon

Nadere informatie

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN ALTICE N.V. Dit document opgezet als een drieluik bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Altice N.V. (de "Vennootschap"). In de linker kolom zijn de huidige

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1982 Nr. 98 21 (1982) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1982 Nr. 98 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Staat Israël houdende

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor t.a.v. mr. M.R.H. Krans Faxnummer: 088-188 00 01 E-mailadres: veiling@vdstap.com Onderhands bod Ondergetekende Dhr./Mevr. [voornamen] [naam] geboren [datum] te [plaats] Telefoonnummer: E-mailadres: namens

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 17-serie:

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM

AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM AANMELDINGSFORMULIER SUBSCRIPTION FORM Achternaam (last name): Voornaam (first name): m/v Adres (address): Postcode (postal code): Plaats (city): Telefoonnummer (telephone number): Mobielnr/ tel nr werk

Nadere informatie

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp

Kennerschap en juridische haken en ogen. Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp Kennerschap en juridische haken en ogen Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici Amsterdam, 10 juni 2016 R.J.Q. Klomp De Emmaüsgangers () Lucas 24, 13-35 Juridische haken en ogen Wat te doen als koper

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1997 Nr. 23

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1997 Nr. 23 22 (1986) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1997 Nr. 23 A. TITEL Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en inzake luchtdiensten, met Bijlage; s-gravenhage, 17

Nadere informatie

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet

Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet Application tuition fees loan/ Aanvraag collegegeldkrediet For students from EU/EEA countries Voor studenten uit EU/EER-landen This form/dit formulier Are you from an EU/EEA country and is this the first

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note

VAN LANSCHOT N.V. DATUM: 11/03/2015 EURONEXT AMSTERDAM. Assimilation of Structured Note CORPORATE EVENT NOTICE: Assimilatie VAN LANSCHOT N.V. LOCATIE: Amsterdam BERICHT NR: AMS_20150311_01776_EUR DATUM: 11/03/2015 MARKT: EURONEXT AMSTERDAM From 16/03/2015 the 5000 Structured Note (ISIN code

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten

Handleiding Regelgeving Accountancy. Engelstalige voorbeeldteksten Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 16-serie: Inbrengverklaringen 19-serie:

Nadere informatie

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759

TOEGANG VOOR NL / ENTRANCE FOR DUTCH : https://www.stofs.co.uk/en/register/live/?regu lator=c&camp=24759 DISCLAIMER : 1. Het is een risicovolle belegging / It is an investment with risc. 2. Gebruik enkel geld dat u kan missen / Only invest money you can miss. 3. Gebruik de juiste procedure / Use the correct

Nadere informatie

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY

VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY VRAGENLIJST ONTWERP DESIGN LAW TREATY In de bijlage vindt u de ontwerpartikelen betreffende de Design Law Treaty (DLT), en het ontwerpprocedurereglement, in haar versie van december 2012. Het DLT heeft

Nadere informatie

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV

Catalogue Liquidation auction from bankruptcy. Joop Arts BV Catalogue Liquidation auction from bankruptcy Joop Arts BV Goods are stored at Location RI. Pneus Zola Presoda Str. O. Guerrini n.4 Bologna Italy 1 The goods are for sale due to the bankruptcy of Joop

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 28

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1956 No. 28 3 (1956) No. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1956 No. 28 A. TITEL Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Japan inzake de regeling van het vraagstuk betreffende zekere

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden 1 De prijzen kunnen gebaseerd zijn op de koers van een buitenlandse munteenheid. Deze wordt, indien van toepassing, vermeld op de offerte. De definitieve prijs

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1980 Nr. 135 22 (1980) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN H ET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1980 Nr. 135 A, TITEL Overeenkomst inzake economische en industriële samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 42 (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 158

TRACTATENBLAD KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 42 (1975) Nr. 1. JAARGANG 1975 Nr. 158 42 (1975) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1975 Nr. 158 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse Regering en de Regering van Tonga inzake de toepassing van het op 31

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, P a g i n a 30 Beschikking nummer: 9/2015 Datum: 1 december 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen: het verzoek van de politieke partij Helping Our People Excel Association van 9 november 2015

Nadere informatie

-> ga verder met 4 / -> proceed with 4. -> ga verder met 5 / -> proceed with 5. -> ga verder met 6 / -> proceed with 6

-> ga verder met 4 / -> proceed with 4. -> ga verder met 5 / -> proceed with 5. -> ga verder met 6 / -> proceed with 6 ING Corporate Card Programma Betwiste transactie ING Corporate Card Programme Disputed transaction 1. Gegevens kaarthouder / Cardholder data 1a Achternaam en voorletters / Surname and initials 1b Telefoon,

Nadere informatie

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012

Ortec Finance. Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Ortec Finance Tips & Trucs Gebruikersdag 19 juni 2012 Tips en trucs Algemene tips - Werkmethode - Status - Afschermen gebruik - Sneltoetsen Inhoudelijke tips - Gebruik - Rapporten - Vastgoed - Balans 2

Nadere informatie