Analyse en dringende aanbevelingen voor de nieuwe Regering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse en dringende aanbevelingen voor de nieuwe Regering"

Transcriptie

1 1 Analyse en dringende aanbevelingen voor de nieuwe Regering JUNI 2007

2 2 Enkele cijfers ANALYSE EN DRINGENDE AANBEVELINGEN VOOR DE NIEUWE REGERING 1 Werkgelegenheid Op het einde van het 2 de trimester 2005, wijzen de cijfers van de RSZ erop dat de ondernemingen van de sector van het goederenvervoer voor rekening van derden loontrekkende werknemers in dienst hadden. In totaal werken er in België personen rechtstreeks en dagelijks voor het vervoer of voor de logistiek. Al deze beroepsmensen bedrijfsleiders, zelfstandige zaakvoerders en loontrekkenden hebben gezamenlijk voor 7,3% bijgedragen tot het BBP! 2 Wagenpark (ingeschreven in België) vrachtwagens en trekkers (+ 16 ton) lichte vrachtwagens (+ 3,5 ton tot 16 ton) Totaal + 3,5 t. = bestelwagens personenwagens * * «Sedert 1980, is het wagenpark uitgebreid van 3,1 tot 4,9 miljoen voertuigen. Het groeiritme van het wagenpark is nochtans de laatste tientallen jaren vertraagd : indien men in de jaren 60 nog een jaarlijks groeiritme registreerde van meer dan 10 %, is dit teuggevallen tot 1,5% à 2% in de jaren 90, om vandaag te flirten op de grens van 1%. Deze neergaande curve wijst erop dat de automobielmarkt stilaan evolueert naar een markt van vervanging - bron : Febiac. - Vervoer voor rekening van derden (= voertuigen met vergunning) = op 01/01/ Structuur van de markt Aantal motorvoertuigen per onderneming > % 40,86 15,10 8,45 5,73 4,41 3,17 2,87 5,38 4,87 2,58 5,27 1,31 4 Structuur van de kosten van de vervoerder 43% 11% 3% 3% 5% 1% 2% 4% 19% 9% Brandstof Banden Onderhoud Afschrijving voert. Lonen Verzekeringen Verzekering CMR Andere Financiering Algemene onkosten

3 3 5 Groei van de markt Uit de herziening van het Witboek blijkt dat de Europese visie op het vervoer intussen in belangrijke mate werd bijgestuurd. Daar waar het concept van de modal shift gehandhaafd blijft, wordt het voortaan wel in de globale context geplaatst van de co-modaliteit. Vertrekkend van de vaststelling dat op Europees vlak 70% van het goederenvervoer plaats heeft in een straal van 300 kilometer, gaat de Europese Commissie vandaag uit van veel realistischere doelstellingen. In haar gedachtegang heeft de Europese Commissie thans het idee weerhouden van de mobiliteit als concurrentiefactor van de Europese economie. Tezelfdertijd is het idee van een ontkoppeling tussen de groei van de economie en de groei van het transport verlaten. Inderdaad, wanneer de Europese groei toeneemt met 1%, wordt uitgegaan van een stijging van de vraag naar vervoer met ten minste 1% Om te beantwoorden aan de verwachte groei van de Europese economie, rekent de Europese Commissie vandaag de dag op een groei van het wegvervoer met 55% tegen 2020 (tegenover een groei voor het spoorverkeer van 13%, 28% voor de binnenvaart en van 59% van het zeevervoer over korte afstand).

4 4 Deze trend dient in een globale context te worden onderzocht. Aldus plant China om niet minder dan 220 miljoen containers uit te voeren in 2010 en 300 miljoen tegen het jaar 2020 (in vergelijking met 50 miljoen in 2003). Op Europees vlak, zal de verscheping van containers deze ontwikkeling allicht volgen. De vooruitzichten houden rekening met een verdubbeling van de activiteit, gaande van 91 miljoen in 2006 tot 154 à 179 miljoen containers in Op Belgisch vlak, staven de volgende cijfers deze analyse. Afgelegde km in België 1990 : auto s : 60 miljard kilometer - vrachtwagens : 5,6 miljard kilometer 2004 : auto s : 80 miljard kilometer : auto s :100 miljard kilometer - vrachtwagens : 11,5 miljard kilometer Vervoerde goederen in België In 2004, werden 684 miljoen ton goederen vervoerd over het Belgisch grondgebied (+ 25 % in vergelijking met 1980). Alleen al in de haven van Antwerpen werden 167 miljoen ton goederen behandeld in Met de opening van het Deurganckdok (capaciteit van containers per jaar), is de capaciteit van de Antwerpse haven verdubbeld. In 2006, heeft de haven van Antwerpen bijna containers behandeld. De vooruitzichten voor 2020 rekenen daarenboven met een verdrievoudiging van de activiteit in vergelijking met het jaar 2000, hetzij in totaal 12 tot 16 miljoen te vervoeren containers. Bij wijze van voorbeeld betekent deze toename alleen al 1 miljoen containers meer te vervoeren naar Frankrijk via de autosnelweg E17. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de havenbeheerders zich erg ongerust maken over de congestieproblemen, want de uitbouw van de havencapaciteit heeft alleen maar zin indien deze gelijktijdig gepaard gaat met ontwikkeling van de infrastructuur die de havens verbindt met het achterland.

5 5 Verdeling per modus Op Belgisch vlak kan de indeling per transportmodus als volgt worden samengevat : Wegvervoer : Spoorvervoer : Binnenvaart : 77 % 11 % 12 % Modal shift Zelfs bij een consequente toename van de omvang van de goederen vervoerd per spoor en met de binnenvaart, is het niettemin zo, dat het wegvervoer altijd het grootste deel van de vraag naar vervoer op zich zal moeten nemen.. Zelfs indien de capaciteit van het spoor en van de binnenvaart met 50 % zou toenemen, bij een globale verhoging van de vraag naar vervoer met 20%, moet men nog altijd 10% meer vrachtwagens inzetten om hieraan te beantwoorden! Het file-probleem In 1990 werden Belgen geregeld getroffen door de files In 2000 verdubbelde dit cijfer naar Het aantal dagen met files over een zelfde periode is gestegen van 190 tot 280 De congestie is voor 45 % toe te schrijven aan een onvoldoende capaciteit van het autosnelwegennet en voor 5% aan een onaangepaste signalisatie. Kost De economische kost van deze files in België werd voor 2004 geraamd op 154 miljoen op volgende basis: 10 /u voor een auto 46 /u voor een vrachtwagen Op het niveau van de Europese Unie, kost de congestie op de wegen niet minder dan 1% van het Europese BBP!

6 6 DOELSTELLINGEN : de rentabiliteit en het concurrentievermogen van de Belgische vervoerders verbeteren De problemen waar de transportsector mee te kampen heeft (oorzaak ook van een groot aantal faillissementen) houden hoofdzakelijk verband met twee aspecten: het tekort aan liquide middelen en het gebrek aan rentabiliteit. Het aspect mobiliteit wordt een cruciale factor in de rentabiliteit van de Belgische vervoerders. De kost van een uur file-rijden werd in 2004 al begroot op 46 per uur per vrachtwagen. De minste rechtstreekse of onrechtstreekse maatregel ter verbetering van de mobiliteit heeft onmiddellijk een positief effect op de rentabiliteit van de Belgische vervoerondernemingen. Het feit dat personeel veruit de belangrijkste kostenpost is voor de Belgische ondernemingen, maakt het aspect van de mobiliteit des te belangrijker. De mobiliteit verbeteren laat bijgevolg niet alleen toe om de rentabiliteit van de Belgische ondernemingen te verbeteren, maar eveneens hun concurrentievermogen. In vergelijking tot hun Europese buren, onze naaste buren incluis, ondervinden de Belgische ondernemingen momenteel een concurrentienadeel. Gelet op het belang van het loonluik voor een Belgische vervoerder, wordt dit concurrentieprobleem nog verscherpt bij iedere vertraging in het verkeer. Een uur filerijden kost verhoudingsgewijze veel meer aan een Belgisch vervoerder dan aan zijn buitenlandse beroepscollega. In de discussie over de concurrentiekracht op het vlak van de loonkost van de Belgische ondernemingen ten opzichte van hun concurrenten zeker de dichtst bijzijnde concurrenten wil UPTR zich concentreren op de verschillende aspecten van de kost voor de werkgever, zonder dat hier sprake is van enige sociale dumping ten opzichte van werknemers uit andere sectoren. I. SOCIAAL LUIK Vermits de belangrijkste kostenpost van de Belgische ondernemingen in de sector van Transport & Logistiek de loonkost is, komt dit luik uiteraard op de eerste plaats in de eisenbundel van UPTR. Deze keuze wordt ook ingegeven door het feit dat de concurrentie waar de Belgische vervoerders op internationaal vlak mee worden geconfronteerd vooral betrekking heeft op het niveau van de lonen. Omdat bovendien het imago van de sector in belangrijke mate bepaald wordt door de kwaliteit van het personeel van onze ondernemingen, dient de Regering aandacht te schenken aan de loonkost voor de opleiding. In dit kader vraagt UPTR de aandacht van de Regering voor de volgende voorstellen: 1. Vormingsverlof en Richtlijn opleiding De Europese Richtlijn 2003/59 door het Koninklijk Besluit van 4 mei 2007 omgezet in Belgisch recht, verplicht elke vrachtwagenchauffeur (houder van een rijbewijs C) vanaf 2009, om een opleidingsprogramma te volgen van 35 uur gespreid over een periode van 5 jaar (of een gemiddelde van 7 uur per jaar). De impact van deze maatregel is snel berekend: chauffeurs X 7 uur = uur jaarlijkse vorming te geven op een totaal van ongeveer 200 werkdagen, zijnde een nationaal gemiddelde van uur per dag.

7 7 In de veronderstelling dat iedere cursus gegeven wordt voor 10 personen (uitgezonderd de simulator ), dan is er de behoefte aan 35 vormingscentra die 10 uur per dag presteren! Gezien de kosten die door deze verplichting worden teweeggebracht, te weten: De kost van de opleiding De betaling van het (over)loon van de chauffeur Het stilliggen van de vrachtwagen of de betaling van een (over)loon van een vervangingschauffeur. Vraagt UPTR dat deze maatregel ten dele zou kunnen gefinancierd worden door het systeem van het educatief verlof. 2. ARAB vergoeding en maaltijdcheques Het gaat hier om twee patronale vergoedingen van verschillende juridische aard (verplichte terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever in het ene geval en een - facultatief sociaal voordeel in het andere geval, waarvan UPTR wenst dat er een einde zou gemaakt worden aan ieder interpretatieverschil en dat de cumulering van deze beide vergoedingen mogelijk zou worden, zonder bovengrens. 3. Bovengrens van de overlonen in geval van overschrijding van de diensttijd en van de arbeidstijd De overuren die betaald worden ingeval van overschrijding van de arbeidstijd worden samengevoegd met de toeslagen te betalen bij overschrijding van de diensttijd (arbeidstijd + beschikbaarheidtijd). Tenslotte worden deze loontoeslagen (+50%) twee keer voor hetzelfde gepresteerde uur betaald! UPTR roept de Regering op om de noodzakelijke schikkingen te treffen om een einde te stellen aan deze dure onregelmatigheid. Dit komt niet alleen bijzonder duur uit voor de ondernemingen, maar is bovendien buiten verhouding in vergelijking met het netto voordeel dat in de eindafrekening door de werknemers wordt behaald. 4. Betalingstermijn voor de lonen Gelet op de zeer specifieke aard van de sector en meer bepaald gelet op de verplichting om de tachograafschijven in het voertuig te bewaren, suggereert UPTR om de wet van 12 april 1965 op de bescherming van het loon aan te passen en er met behulp van de sectorale Cao s de mogelijkheid in te voorzien om af te wijken van de verplichting om het saldo van de lonen te betalen uiterlijk binnen de 7 werkdagen na het einde de voorbije maand. 5. Nachtvergoeding : vrijstelling van RSZ-bijdragen Teneinde een financiële stimulans te creëren die noodzakelijk is voor de bevordering van de nachtarbeid in het kader van de globale overdenking van UPTR op het vlak van de mobiliteit, stelt UPTR voor om de nachtvergoedingen niet meer te onderwerpen aan de sociale bijdragen en ze zelfs te defiscaliseren (zie verder). 6. Beschikbaarheidtijd en dubbele bemanning: vrijstelling van sociale bijdragen. De beschikbaarheidtijden (d.w.z. voornamelijk de - onproductieve - wachttijden bij de laad- en losoperaties) worden op dit ogenblik tegen 99% van de arbeidstijd vergoed. Deze vergoeding is volledig onderworpen aan de betaling van RSZ bijdragen. UPTR beveelt een vermindering aan van de sociale lasten op de vergoeding voor de wachttijden, in het bijzonder in het geval van het rijden met een dubbele bemanning. 7. Stagiaires: zondag- en nachtarbeid. UPTR vraagt dat dringend een einde zou gemaakt worden aan het bestaande verbod om stagiaires (van meer dan 16 jaar) te werk te stellen op zondag of in het stelsel van de nachtarbeid.

8 8 II. FISCALITEIT 1. LUIK: FISCALITEIT VAN HET PERSONEEL A. Rijdend personeel UPTR vraagt dat het idee van een vermindering van de patronale bijdragen op de niet-productieve uren van het rijdende personeel opnieuw onderzocht wordt (wachttijden bij het laden en lossen). De wachttijden (vergoed in hoofde van de chauffeurs) bij het laden en lossen zijn immers erg moeilijk aan te rekenen aan de klanten. Het voorstel van UPTR gaat uit van een juridisch bestaande structuur, namelijk: het fiscale stelsel van de ploegenarbeid dat wordt doorgevoerd op het gebied van de bedrijfsvoorheffing en dit dienovereenkomstig aan te passen. Deze zogenaamde beschikbaarheidsuren zijn onmiddellijk identificeerbaar en worden al geboekt en vergoed tegen een tarief (99%) dat verschilt van dat van de arbeidsuren. Het is belangrijk te benadrukken dat dit systeem niet verbonden is met het PC 140 maar betrekking heeft op alle chauffeurs die geconfronteerd worden met wachttijden zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. B. Niet-rijdend personeel UPTR is van oordeel dat een gelijkaardig systeem (nog altijd) geënt op dit van de ploegenarbeid, eveneens zou kunnen overwogen worden om de ondernemingen aan te sporen de laad- en lostijden uit te breiden. Deze maatregel die gericht is op het niet-rijdende personeel van alle ondernemingen heeft een dubbel effect: de vervoersondernemingen zouden kunnen leveren voor en/of na de klassieke openingsuren en alzo de wegen en autosnelwegen ontlasten tijdens de spitsuren: een voordeel voor zowel de andere weggebruikers als de wegvervoerders. C. Nachtarbeid Het personeel dat in het stelsel van de nachtarbeid voor de vervoersopdrachten en de laad- en losactiviteiten wordt tewerkgesteld, ontvangt momenteel een nachtvergoeding. Deze vergoeding is onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing en aan de RSZ. Met het oog op de stimulering van de nachtarbeid, in het belang van de mobiliteit, stelt UPTR voor om deze vergoeding niet langer te belasten (ten voordele van de werknemers) en ze bovendien niet meer te onderwerpen aan de RSZbijdragen (ten voordele van de werkgevers). D. Overuren in het flexibele regime UPTR betreurt dat in de bestaande wetgeving, noch de ondernemingen noch de werknemers die werken met het flexibele regime ( nieuwe arbeidsregeling) genieten van een belastingsvermindering op 65 eerste overuren. UPTR meent dat deze anomalie snel dient te worden gecorrigeerd. 2. FISCALITEIT & ECOLOGISCHE INVESTERING Er bestaan verschillenden pistes van fiscale stimuli om milieu-investeringen te bevorderen : In rollend materieel dat milieuvriendelijker is In de vermindering van het energieverbruik van de opslagplaatsen.

9 9 In het kader van het fiscale stelsel van de aanvullende belastingsaftrek voor investeringen, en rekening houdend met het Europees communautair kader over de Staatssteun, moet België aan de Belgische vervoerders op zijn minst een fiscaal stelsel gunnen dat vergelijkbaar is met dat van Nederland of dat van Duitsland, en dit bij de investering in voertuigen die aan strengere milieunormen voldoen dan welke al van kracht zijn, zoals dit het geval is voor de EURO 5 voertuigen die slechts vanaf oktober 2009 verplicht zullen zijn. De navolgende bestaande fiscale maatregelen kunnen gemakkelijk hiervoor gebruikt worden: Bijkomende aftrek voor investering (cfr.: aftrek voor investering verhoogd voor investering in beveiliging). Verhoogde afschrijving (cfr.: 120 % voor collectieve transportkosten ). Belastingskrediet (cfr. Belastingskrediet voor de aankoop van hybride voertuigen). UPTR onderstreept onmiddellijk dat de fiscale maatregel die het meest ten goede komt aan het milieu de verhoogde afschrijving is, omdat de vervoerders dan financieel gezien niet eerst de meerkost moeten dragen voor de milieu-investering om pas veel later te kunnen genieten van een of andere tussenkomst. Het stelsel van het belastingskrediet heeft daarentegen het nadeel dat het alleen maar voordelig is voor de ondernemingen die belastbare winsten behalen. 3. FISCALITEIT: BEROEPSDIESEL EN LICHTE BEDRIJFSVOERTUIGEN Alleen de brandstof die gebruikt wordt door voertuigen van meer dan 7,5 ton (MTM) komt in aanmerking voor de terugbetaling van een deel van de betaalde accijnzen boven de drempel van 304,9090 /1000 liter. UPTR is van mening dat dit onderscheid dat alleen maar louter budgettair te verklaren is moet verdwijnen. Alle voertuigen waarvan het nuttig laadvermogen boven de 500 kg ligt, moeten kunnen genieten van de beroepsdiesel. 4. FISCALITEIT: ACCIJNZEN & EUROPA De accijnzen op de brandstof zijn op dit ogenblik onderworpen aan de richtlijn betreffende de fiscaliteit op de energie die aangenomen werd op 27 oktober 2003 en uitwerking kreeg op 1 januari Deze richtlijn legt de minimale accijnstarieven vast voor alle energieproducten, waaronder de petroleumproducten, en bevat dan ook een hoofdstuk gewijd aan de diesel. Met betrekking tot de minimumdrempels behoudt elke Staat zijn bevoegdheid om over te gaan tot een verhoging van de belastingen op de brandstoffen. België heeft het volgende tijdschema aanvaard: Accijnstarief van 302 /1000 liter in 2007 en van 330 in Deze richtlijn geeft aan de Lidstaten nog de mogelijkheid om de prijs van de beroepsdiesel los te maken van deze gebruikt voor niet-commerciële doeleinden, en dit tot 31 december UPTR verwacht van de nieuwe Regering dat zij haar vroeger gedane beloften nakomt ten overstaan van de wegvervoerders, met name in verband met de beroepsdiesel. Het huidige peil van de accijnzen (304,9384 /1000 liter na aftrek van het gedeelte van de terugvorderbare accijnzen) beantwoordt aan de eisen van deze richtlijn. Bovendien verlangt UPTR dat de Belgische Regering er aandachtig over waakt dat deze richtlijn wordt nageleefd door alle lidstaten van de EU en in het bijzonder door de nieuw toegetreden lidstaten zoals bijvoorbeeld Bulgarije en Roemenië. Omdat onze transportsector op loongebied niet beschikt over het concurrentievoordeel van zijn concurrenten uit de Oostlanden, nodigt UPTR de Regering uit om zich niet te laten verleiden tot een verhoging van de accijnzen op de diesel, omdat dit het concurrentienadeel van de Belgische vervoerders nog zou vergroten.

10 10 Iedere verhoging van de kosten is trouwens bijzonder moeilijk door te rekenen aan de klant en wanneer dit wel gebeurt, is het altijd met een economisch nadelige vertraging. Om deze twee redenen, nodigt UPTR de Regering uit zich niet te laten meeslepen in een opwaartse spiraal naar aanleiding van een herziening van de richtlijn over de fiscaliteit op de energie. 5. INDIRECTE FISCALITEIT: RICHTLIJN EUROVIGNET VERSUS KILOMETERHEFFING De Europese richtlijn 2006/38 die de richtlijn 1999/62 houdende de belasting van de vrachtwagens voor het gebruik van sommige infrastructurele voorzieningen aanpast (de zogenaamde Eurovignet Richtlijn ) verduidelijkt de juridische aard van de verschillende soorten tol die de wegvervoerders betalen op de Europese wegen. Het gaat om een heffing voor het gebruiksrecht. De betaling van deze heffing houdt verband met een hele reeks kosten waaronder met name de externe milieukosten waarin de kosten verbonden aan de uitstoot van vervuilende gassen zijn begrepen en dit op basis van het beginsel de vervuiler betaalt UPTR wil bijgevolg de aandacht van de Regering vestigen op de volgende punten: Elke nieuwe belasting die rechtstreeks of onrechtstreeks gekoppeld is aan het gebruik van de Belgische wegen zou een tweede belasting betekenen op een zelfde belastbaar feit en zou bijgevolg ongrondwettelijk zijn. De accijnzen op de brandstof vormen reeds een belasting die van aard vergelijkbaar is met een kilometerheffing. De accijnzen zijn trouwens vanuit milieustandpunt de rechtvaardigste belasting. Inderdaad, hoe meer een voertuig verbruikt, hoe meer accijnzen betaald worden. Het voorbeeld van de Duitse MAUT heeft bewezen dat de scenario s die het wegverkeer duidelijk duurder maken, nagenoeg geen enkele dalende tendens bewerkstelligen op het vervoer van goederen en de verwachte modale transfer niet teweegbrengen. Het zelfde geldt voor de Londense «congestion charge». Men moet hieruit onthouden dat noch het aantal lichte bedrijfsvoertuigen noch het aantal vrachtwagens verminderd is. De verklaring ligt in het feit dat de verbruikers niet beslist hebben om minder te kopen. De vervoerders hebben dan ook de winkels met een zelfde hoeveelheid goederen moeten bevoorraden. III. MILIEU: VERVOER VAN GOEDEREN & CO-MODALITEIT 1. DE SECTOR PROFESSIONALISEREN Met betrekking tot de milieuproblematiek, verdedigt UPTR het idee dat de verschillende transportmodi hun eigen kenmerken hebben. Het is bijgevolg gepast is om te werken aan de professionalisering van de sector Transport & Logistiek door zoveel mogelijk de bestaande aanvullende kenmerken te ontwikkelen om er zodoende zorg voor te dragen dat alle goederen bij hun bestemmelingen toekomen met het vervoermiddel dat het meest geschikt is en dit, zowel op economisch vlak als op vlak van het milieu. UPTR houdt eraan om te benadrukken dat het concept co-modaliteit duidelijk aantoont dat de verschillende transportmodi via de lucht, het spoor, de zeevaart en de binnenvaart een aanvulling vormen op het wegvervoer (en niet omgekeerd).

11 11 Het is inderdaad zo, dat alleen de vrachtwagens in staat zijn om het overgrote deel van de eindbestemmelingen te bereiken en om de verdeling van de goederen aan de miljoenen Europese verbruikers te verzekeren. 2. KYOTO PLAN, BROEIKASEFFECT, C0² & UITSTOOT VAN DEELTJES In elke milieudebat, wil UPTR de aandacht vestigen op de volgende punten: Gelet op het belang van de post brandstof in het geheel van de kosten van de beroepsvervoerders, is het evident dat de sector gevoelig is voor elke potentiële vermindering van het verbruik. De nieuwste generaties vrachtwagens verbruiken steeds minder en de beroepsvervoerders schrijven hun voertuigen zo vlug mogelijk af (over 4 jaar gemiddeld). Op milieugebied zijn de inspanningen waarmee de sector al ingestemd heeft indrukwekkend (hoewel jammer genoeg niet erkend door het grote publiek). De uitstoot van stikstofoxide (Nox) en van fijne deeltjes (PM) is in 15 jaar al met de helft verminderd. Met betrekking tot de onverbrande koolwaterstoffen (NMVOC) zijn de resultaten nog overtuigender. De ecologische resultaten van de vrachtwagenmotoren bereiken op dit ogenblik scores die deze van de personenauto s en van de andere vervoersmodi ver overstijgen. Aldus verbruikt een vrachtwagen 30 liter per 100 km om een lading te vervoeren die overeenkomt met wat 40 personenauto s zouden vervoeren. Eveneens is het zo, behoudens een spectaculaire trendbreuk, dat een binnenvaartuig in 2020, per ton/km, vijf keer meer Nox zal produceren dan een vrachtwagen. Met betrekking tot de CO 2 uitstoot, is het wegvervoer in zijn geheel (personen- en goederenvervoer, personenauto s, gemeenschappelijk vervoer en vrachtwagens) verantwoordelijk voor 18% van de uitstoot van CO 2 (personenauto s = 10%, vrachtwagens = 5%, lichte bedrijfsvoertuigen = 3%) Aangezien de uitstoot van CO 2 rechtstreeks gekoppeld is aan het verbruik van fossiele brandstoffen, is de mobiliteitsfactor primordiaal. Zo zal een vrachtwagen 3 liter verbruiken om een afstand van 10 km af te leggen tegen een gelijkmatige snelheid en 10 keer meer (dus 30 liter) indien door vertragingen in het verkeer elke 100 meter halt dient te worden gehouden. Ten slotte wenst UPTR duidelijk te bevestigen dat er geen sprake kan van zijn dat de sector van het beroepsgoederenvervoer als zondebok moet opdraaien in een proces dat niet het zijne is. Het debat over de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen moet gaan over de problemen in verband met de toenemende verkeerscongestie op de Belgische weginfrastructuur. Het is van de verbetering van de mobiliteit van de verschillende weggebruikers dat de vermindering van de CO 2 uitstoot afhankelijk is. Dat men bedenke dat de Belgische vervoerders niet de Dreyfus van Kyoto zullen zijn!

12 12 3. BIOBRANDSTOF Als alternatieve oplossing voor de toekomst, zowel op ecologisch als op economisch vlak, weerhouden de biobrandstoffen vanzelfsprekend meer dan een toegenomen aandacht bij de wegvervoerders. Gelet op het gegeven dat de verschillende lidstaten van de Europese Unie elk beschikken over een zekere vrijheid van handelen in zake de hoeveelheid biobrandstof die mag vermengd worden met de fossiele diesel, vestigt UPTR de aandacht op het belang om vast te houden aan één enkele Europese kwaliteitsstandaard voor de diesel. UPTR maakt zich ongerust over het feit dat het mogelijk zou zijn om op een bepaalde dag bij het passeren van de grenzen brandstoffen van verschillende samenstelling en kwaliteit te ontdekken. De hoge technologie laat aan de motoren inderdaad niet toe om (te) verscheiden brandstoffen te gebruiken. UPTR zal er trouwens blijven over waken dat de ontwikkeling van de biobrandstoffen niet gebeurt ten nadele van de vervoerders, hetzij rechtstreeks door een verhoging van de accijnzen, hetzij door een vermindering van het aandeel van de terugbetaalbare accijnzen voor de beroepsdiesel. 4. ROETFILTERS UPTR vraagt de Regering om zich snel te inspireren op het Nederlands model dat voorziet in de geregelde bijwerking van een lijst met milieu-investeringen die kunnen genieten van een belastingsvermindering. In het kader van de steun aan de milieubescherming, heeft de Europese Commissie de tussenkomst toegestaan vanwege de publieke overheden van 15% tot 30% (overeenkomend met de meerkost van de milieu-investering) en dit via het fiscaal mechanisme van de bijkomende vermindering op de investering. 5. ECOCOMBI S In het kader van een globale overdenking van de Belgische mobiliteit, verwacht UPTR van de federale Regering dat ze zonder ideologische vooringenomenheid op een objectieve wijze rekening houdt met de uitgevoerde studies met betrekking tot het eventuele gebruik van extralange combinaties van 25,25 meter Vanuit een milieu standpunt is UPTR van mening dat deze grote vrachtwagens zeker een positieve rol te spelen hebben voor afgelijnde reiswegen tussen havens en grote logistieke centra en dit aan beide zijden van de taalgrens. IV. INFRASTRUCTUUR & ONTBREKENDE SCHAKELS UPTR zou graag zien dat een nationale

13 13 conferentie over de mobiliteit zou worden gehouden en dit, onder de bescherming van de federale Minister van Mobiliteit. UPTR wenst dat alzo de inspanningen van de drie gewesten zouden worden gecoördineerd in het kader van een globaal actieplan. De eerste doelstelling is om te beginnen met het opmaken van een inventaris van een maximum aan gegevens, problemen, bekommernissen, verwachtingen en projecten op vlak van infrastructuur. Op basis van dit werkinstrument zullen de veelvuldige congestieproblemen van het (autosnel)wegennet in een globaal kader grondig kunnen onderzocht worden. Onder impuls van de federale Minister van Mobiliteit, zullen dan de prioritaire infrastructuurprojecten moeten worden aangeduid, de financiering worden uitgewerkt en de uitvoering ervan met een maximum aan samenhang en een zo nauwkeurig mogelijke timing worden vastgelegd. De investering in de infrastructuur moet op deze manier een duidelijke boodschap van de Regering brengen, niet alleen van haar wil om werk te maken van de ontwikkeling van de logistieke activiteiten in België, maar evenzeer van haar zorg om de dagelijkse problemen van het fileverkeer en de vervuiling die ervan het gevolg is, aan te pakken. V. VERKEERSVEILIGHEID EN WEGCODE In zake verkeersveiligheid, houdt UPTR eraan te benadrukken dat niemand het debat erover kan monopoliseren. UPTR betreurt dat zij al veel te dikwijls heeft moeten herhalen ruimschoots voor de vorming van een of andere beleidsprioriteit dat de verkeersveiligheid voor de vervoersondernemingen en hun chauffeurs een vanzelfsprekendheid zijn. Op dit vlak stelt UPTR de volgende punten voor : 1. BELGISCH INSTITUUT VOOR ACCIDENTOLOGIE Wat de veiligheid betreft, is het van evident belang te weten welke factoren doorwegen bij het ontstaan van een ongeval: technisch probleem, menselijk falen, agressief gedrag, miskenning van de wet, gebrekkige signalisatie, onaangepaste infrastructuur, slecht onderhouden weg, enz? Een recente Europese studie (ETAC afkorting voor European Truck Accident Causation ) uitgevoerd door het Europese Centrum voor de veiligheid en onderzoek naar risico s CEESAR -) heeft een nieuw licht geworpen op de vraag naar de verantwoordelijkheid van vrachtwagens bij de verkeersongevallen. Uit deze studie blijkt dat de menselijke factor doorweegt. In 85% van de ongevallen met gewonde(n) waarbij een vrachtwagen betrokken is, ligt een menselijke fout aan de oorsprong van het verkeersongeval. Deze studie wijst er ook op dat 75% van de menselijke fouten begaan worden door andere weggebruikers en niet door de vrachtwagenchauffeurs!

14 14 In 5,3% van de gevallen, ligt de oorzaak van het ongeval in een technisch probleem en bij 5,1% gaat het om een infrastructuurprobleem. Ten slotte blijven er nog 4,4% gevallen waarbij het de klimatologische omstandigheden zijn die de doorslag geven. Deze studie leert ons nog dat 20,6 % van de verkeersongevallen plaats hebben in een file, 27% op een kruispunt, 19,5% bij een verandering van rijstrook en 11,3 % na een inhaalmanoeuvre. De vermoeidheid speelt een rol in 6% van de ongevallen en de dode hoek voor 2,2%. Het verlies van lading, de problemen met overlading, de slechte stuwing van de goederen zijn de bron voor 1,4% van de ongevallen. Om een probleem op een doeltreffende wijze aan te pakken, moeten uiteraard eerst en vooral de oorzaken ervan met de grootst mogelijke nauwkeurigheid worden achterhaald. Daarom herhaalt UPTR haar vraag om een Belgisch Instituut van accidentologie op te richten dat belast wordt me het uitzoeken van de relevante gegevens met betrekking tot de specifieke Belgische situatie. Dit nationale instituut moet een nauwkeurige kennis ontwikkelen over de oorzaken van de verkeersongevallen (en meer bepaald van die waar vrachtwagens bij betrokken zijn). Is het goederenvervoer voor rekening van derden meer of minder betrokken bij de verkeersongevallen? Gaat het vaker over buitenlandse chauffeurs dan over hun Belgische collega s? En zo ja, waarom? Uit een zorgvuldige en concrete analyse van de menigvuldige gegevens (die voor een deel al bestaan), moeten ook de onbetwistbare instrumenten worden aangereikt om de verantwoordelijkheden te meten. 2. RIJDEN ONDER INVLOED VAN ALCOHOL: NULTOLERANTIE UPTR verwacht van de Regering dat zij een sterk signaal geeft in zake het rijden onder invloed van alcohol of van verdovende middelen. De controles moeten meer het accent leggen op dit type van gevaarlijk gedrag dan op het respect voor andere regelgevingen waarvan het effect op de verkeersveiligheid minder direct is. Op dezelfde wijze moeten de werkgevers onmiddellijk het rijden in staat van dronkenschap kunnen bestraffen met een ontslag om dringende reden. 3. WEDERZIJDS BEGRIP TUSSEN DE VERSCHILLENDE WEGGEBRUIKERS. UPTR wenst dat opnieuw zou worden nagedacht over de verdeling van de weg tussen de verschillende gebruikers ervan en dit, om het aantal ongevallen te verminderen en om de doorstroming van het verkeer te verbeteren. Men bestuurt immers een vrachtwagen en een personenauto niet op dezelfde manier. De reacties van de twee soorten voertuigen zijn totaal verschillend. Indien de vrachtwagenchauffeurs ook personenauto s besturen, is het tegendeel vanzelfsprekend veel minder het geval. Of ze nu gefundeerd zijn of niet, de verwijten van de autobestuurders aan het adres van de vrachtwagenchauffeurs zijn vooral gebaseerd op onbegrip: onbegrip over de wijze waarop een vrachtwagen bestuurd wordt en reageert. Om het wederzijds begrip tussen de weggebruikers te verbeteren, stelt UPTR voor dat alvorens een rijbewijs voor een personenauto uitgereikt wordt, de kandidaat-automobilisten een verklaring voorleggen dat zijn één uur in een vrachtwagen hebben doorgebracht in het gezelschap van een beroepsopleider. Door onder meer de visualisatie van wat men ziet (of wat men niet ziet) vanuit een vrachtwagencabine, zullen de toekomstige autobestuurders zeer concreet bewust gemaakt worden om op de weg goede gewoonten en juiste reflexen te ontwikkelen.

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

Louis-Philippe Lammertyn Handelsingenieur. Promotor : Prof. dr. Stef Proost Werkleider : Toon Vandyck - 2011- KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Zorgt de invoering van rekeningrijden voor een significante verandering in de kostenstructuur van de Belgische wegvervoerder?

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N ALG KMO-BELEID - Single Markt Act A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/JC/AS A D V I E S over DE SINGLE MARKET ACT (goedgekeurd door het Bureau op 24 februari 2011, bekrachtigd

Nadere informatie

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20

INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 Vastgoedmemorandum 2010 INLEIDING 5 BEKNOPT OVERZICHT 6 JURIDISCH GEDEELTE 1. BOUWVERZEKERING 14 2. ARCHITECT IN DIENSTVERBAND 15 3. KOPPELVERKOOP 17 4. WET BREYNE 20 TECHNISCH GEDEELTE 1. ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING

Nadere informatie

HET GEMEENSCHAPPELIJK

HET GEMEENSCHAPPELIJK HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS Taak en werking 3 5 8 15 31 35 Voorwoord HET GEMEENSCHAPPELIJK MOTORWAARBORGFONDS INHOUD I. Een gemeenschappelijk motorwaarborgfonds: waarom en hoe? Ontstaan en

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18

IN DIT NUMMER : - 2-7 - 9-18 IN DIT NUMMER : Memorandum met 15 krachtlijnen Mobilys-Rail meets Road: een groener en duurzamer vervoer Elektrische auto's: de toekomst van België? Vrachtwagens en verkeersveiligheid - 2-7 - 9-18 Afgiftekantoor

Nadere informatie

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014

BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 BELGISCHE PETROLEUM FEDERATIE BPF MEMORANDUM VERKIEZINGEN 2014 Onze maatschappijen hebben nood aan een langetermijnvisie, aan stabiliteit en aan consistentie om te kunnen blijven bijdragen tot de socio-economische

Nadere informatie

Postbus 93002, 2509 aa Den Haag. informatie@vno-ncw.nl DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2

Postbus 93002, 2509 aa Den Haag. informatie@vno-ncw.nl DOUANE CUSTOMS WANNEER WORDT HET ECHT 1992? Knelpunten op de interne markt deel 2 Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon 070 349 03 49 E-mail informatie@vno-ncw.nl Internet www.vno-ncw.nl Postbus 93002, 2509 aa Den Haag Telefoon 015 219 12 12 E-mail bureau@mkb.nl Internet www.mkb.nl

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Het Tariferingsbureau 2003-2008

Het Tariferingsbureau 2003-2008 Het Tariferingsbureau 2003-2008 2 Tariferingsbureau Auto Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Tabellen en grafieken... 4 Inleiding... 5 Hoofdstuk I Opdrachten en werking... 7 A. Algemeen... 7 1. Opdracht van

Nadere informatie

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 20 juni 2012 Jaarverslag A C E A 2011 4 8 12 16 PERSONENWAGENS BEDRIJFSVOERTUIGEN MOTO S MOBILITEIT 20 24 28 30 FISCALITEIT VERKEERSVEILIGHEID TECHNIEK SALON

Nadere informatie

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003

VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-001 VERGADERING VAN DINSDAG 21 OKTOBER 2003 2-002 VOORZITTER: DE HEER GERHARD SCHMID Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.02 uur geopend) 2-003 Urgentverklaring 2-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

Afgiftekantoor Brussel X Nummer 80 April 2014 MEMORANDUM

Afgiftekantoor Brussel X Nummer 80 April 2014 MEMORANDUM Afgiftekantoor Brussel X Nummer 80 April 2014 MEMORANDUM 1 2 10 12 MEMORANDUM - EXECUTIVE SUMMARY Inhoudstafel INLEIDING: TERUGBLIK EN VOORUITBLIK a. De Belgische voertuigmarkt in woelig water b. Milieu:

Nadere informatie

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dossier van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2012 INHOUDSTABEL INLEIDING... 5 HOOFDSTUK I... 6 1 Verplaatsingen

Nadere informatie

Balans & Vooruitzichten

Balans & Vooruitzichten Balans & Vooruitzichten 10 1 De mouwen opstropen Balans en vooruitzichten 2010 is het vierde en laatste jaarverslag dat ik als voorzitter van Assuralia mag inleiden. Het woord balans roept associaties

Nadere informatie

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen

Jaarverslag 2002. Ombudsman van de verzekeringen Jaarverslag 2002 Ombudsman van de verzekeringen INHOUDSTAFEL I. INLEIDING II. GEBEURTENISSEN TWEE VERJAARDAGEN 30 jaar RDR-overeenkomst (a) 10 jaar WLVO (b) NIEUWE WETGEVING KB van 11 januari 2002 Wet

Nadere informatie

Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010

Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010 Federale verkiezingsprogramma s 13 juni 2010 Hieronder vindt u een beknopte beoordeling van het mobiliteitsluik in de verkiezingsprogramma s van verschillende politieke partijen voor de federale verkiezingen

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid

Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid ONTWERP Interprofessioneel Akkoord voor de periode 2007-2008 Voor een innovatieve economie en werkgelegenheid Brussel, 21 december 2006 @BCL@C00574D1.doc afdruk: 21/12/2006 De wereld, de maatschappij en

Nadere informatie

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping!

Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! Het tijdschrift van het Syndicaat der Zelfstandigen en KMO Sociale dumping Het SDZ zegt NEEN aan de sociale dumping! MEI - JUNI 2014 Afgiftekantoor Brussel X - P401140 www.sdz.be Investeringsaftrek Energiebesparende

Nadere informatie

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN

BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN BETER PARKEREN OM BETER TE BEWEGEN GEWESTELIJK PARKEERBELEIDSPLAN www.mobielbrussel.be/parkeerbeleid Voorwoord Een Gewestelijk Parkeerbeleid voor een betere mobiliteit Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan

Nadere informatie

WITBOEK. Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem

WITBOEK. Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 28.3.2011 COM(2011) 144 definitief WITBOEK Stappenplan voor een interne Europese vervoersruimte werken aan een concurrerend en zuinig vervoerssysteem SEC(2011) 359

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP Brussel, 6.12. 2000 COM(2000) 802 definitief 2000/0325 (COD) 2000/0326 (COD) 2000/0327 (COD) MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD OVER

Nadere informatie

Je Rechten. Kaderleden

Je Rechten. Kaderleden Je Rechten Kaderleden To be or not to be een kaderlid?... 10 De kaderleden: bevoorrecht?...12 Bestaat er een wettelijke definitie van het begrip kaderlid?...13 Leidinggevend en vertrouwenspersoneel, wat

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw

Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving. Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Verzekeringsproblemen van mensen met een chronische ziekte of handicap en hun omgeving Standpunttekst van het Vlaams Patiëntenplatform vzw Januari 2012 1 Inhoudsopgave 1. Algemene visie omtrent de verzekeringsproblematiek...3

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET

BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET Inhoud INLEIDING 2 BAROMETER VAN DE IN 2007 GEFORMULEERDE AANBEVELINGEN 3 DOOR HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET AANBEVELINGEN VAN HET PLATFORM DAG ZONDER KREDIET 2008 11 1. Voor een optimaal gebruik van

Nadere informatie