Curriculum vitae Ir. M.H. Meerburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Curriculum vitae Ir. M.H. Meerburg"

Transcriptie

1 Curriculum vitae Ir. M.H. Meerburg Profiel Marjolein kan haar passies voor mensen en bouwen kwijt als (strategisch) omgevingsmanager in infrastructurele werken, onder het motto Samen bouwen. Ze is actiegericht en energiek. Zij wordt enthousiast van lastige stakeholders. Die dagen haar uit op zoek te gaan naar de belangen achter de standpunten. Met een scherpe analyse duidt ze overeenkomsten of complementariteit en kadert ze de verschillen. Met haar inlevingsvermogen weet ze snel vertrouwen te winnen, ze is sterk in relatievorming. Doordat ze gemakkelijk de unieke kwaliteiten van mensen herkent en deze verbindt komen gedragen oplossingen tot stand. Ze stuurt op hoofdlijnen maar verliest de details niet uit het oog. Hierdoor weet ze vertrouwen te verkrijgen en te behouden. Ze kan goed omgaan met niet gedefinieerde kaders en weet daar creatief structuur in aan te brengen. Ze is een nieuwsgierige generalist die in stimulerende rollen op haar plaats is. Sinds medio 2012 is Marjolein zelfstandig ondernemer. Ze is verbonden met WB Consulting middels het netwerk wb NET. Haar 16 jaar werkervaring heeft ze opgedaan in dienst van Twynstra Gudde, PHBM, Stichting Practica, het Rode Kruis (NRC en IFRC) en Holland Railconsult. Ze heeft opdrachten gedaan voor overheden (Rijkswaterstaat, ministeries zoals I&M en LNV, gemeenten), semi-overheden (waterschappen, Prorail), private sector (o.a. aannemers) en in de non-profit sector (Unicef e.d.). In verschillende rollen: van adviseur tot projectmanager en directeur. Ze is civieltechnisch hydroloog maar heeft naast ervaring in de natte sector veel ervaring met droge infrastructuur. Werkervaring Omgevingsmanagement: Kan mensen motiveren en samenbrengen om tot resultaten te komen in een complexe omgeving. Aanhanger van de Mutual Gains Approach en SOM-methodiek. Omgevingsmanager van de renovatie van de Meppelerdiepsluis (in een primaire waterkering en een complexe omgeving) voor Strukton Reef. Verantwoordelijk voor alle aspecten van omgevingsmanagement; stakeholdermanagement, communicatie, vergunningen, kabels&leidingen, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid, risicomanagement, counterpart van omgevingsmanager RWS, deel management team. (vervult deze positie nu) Strategisch omgevingsmanager voor de aanbesteding van de N33 (DBFM-contract) voor combinatie Dubbel3. Maken strategische omgevingsscan, vroegtijdig omgevingsmanagement, zoeken naar optimalisaties binnen de bestaande Tracéwet-procedure. Mede-redigeren van het Risicobeheersplan. Combinatie is hiermee naar de laatste dialoogronde gegaan.

2 Projectmanagement: Weet ideeën concreet en uitvoerbaar te maken. Pikt signalen makkelijk op, goed in analyseren, creatief in het vinden van vernieuwende en gedragen oplossingen en daadkrachtig in het regisseren van trajecten. Shelter delegate voor de Internationale Federatie voor Rode Kruis en Rode Halve maan verenigingen in Bangladesh Het opzetten en uitvoeren van een huizenbouw programma voor 5000 mensen die getroffen zijn door cycloon Sidr. De toekomstige gebruikers van de woningen zijn heel nauw betrokken geweest bij het ontwerp van de huizen en de aanpalende programma s (bv water en sanitatie), bewonersparticipatie bij uitstek. Het project heeft een forse trainingscomponent op het gebied van veilige en duurzame bouwtechnieken om de veerkracht van de mensen te vergroten bij rampen zoals overstromingen en stormen. Om dit project vorm te geven met slechts 5 personeelsleden zijn 32 vrijwilligers van de Bangladeshi Rode Halve maan vereniging getraind in huizenbouw, techniek en sociale vaardigheden. Voortzetten van een programma waarbij 1250 huizen herbouwd worden door een aannemer. Coördinatie tussen de Rode Kruis partners en andere organisaties in het gebied. Leiding geven aan een team van 7 lokale werknemers. Programma manager reconstructie voor het Nederlandse Rode Kruis in Sri Lanka 4 woningbouw projecten in Sri Lanka na de Tsunami. Bij 468 huizen lag de nadruk op het mensen leren hun eigen huis te herbouwen. Dit project kenmerkt zich door een publieksgerichte aanpak waarbij toekomstige gebruikers individueel inbreng hadden in hun persoonlijke oplossing, aangevuld met betrokkenheid van overheden, nuts-leveranciers en maatschappelijke organisatie om de individuele oplossingen samen te smeden in een gebiedsgerichte aanpak. 20 huizen zijn met behulp van een aannemer en adviseur gebouwd. Verbetering van de aanpak, ontwikkeling van richtlijnen en procedures, planning en coördinatie van de bouw, bemiddeling met (semi)overheid, aannemers, adviseurs, leiding geven aan een team van 8 technische mensen. Coordinator 1 e fase Stichting Weeshuis Sri Lanka Coördinatie van planning, bouw, inrichting en opzetten van de bedrijfsvoering van een nieuw kindertehuis in Sri Lanka na de Tsunami. Management en aansturing van 120 Nederlandse vrijwilligers en lokale medewerkers. 120 vrijwilligers inzetten betekent individuele kennis, vaardigheden en talenten benutten om positieve energie te bundelen ten behoeve van gezamenlijke doelen. Samenbrengen van betrokken en representatie van de organisatie in technische en externe bijeenkomsten (bijvoorbeeld coördinatie tussen internationale hulporganisaties), communicatie en perscontacten. Het oprichten van een nieuw weeshuis brengt veel beroering met zich mee in een klein dorp, door werknemers zoveel mogelijk lokaal te rekruteren en de faciliteiten breder in de maatschappij te gebruiken is draagvlak verkregen in de omgeving. Raakvlakmanager op het raakvlak tussen civiele onderbouw en bovenbouw bij de projectorganisatie HSL-Zuid van Rijkswaterstaat. Het zorgvuldig benoemen en beheren van raakvlakken, met een koppeling aan risicomanagement, draagt bij aan het verbinden van partijen en te borgen dat eisen en wensen vorm krijgen in het werk. Projectmanager studiefase van verkeerstunnel De Bongerd/Zijkanaal I te Amsterdam Noord. D&C contract waarbij eisen en wensen functioneel gespecificeerd worden. Overleg met o.a. wegbeheerders en brandweer over eisen aan een nieuwe tunnel en hoe om te gaan met conflicterende eisen. Het kwartier maken bij de afdeling Stadsdeelwerken (openbare ruimte) voor het stedelijk vernieuwingsproject Kolenkitbuurt in Stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam. Vormgeven aan stadsvernieuwing, inclusief inspraak van bewoners.

3 Directie en bestuur: Heeft ervaring met het aansturen van multiculturele teams en herstructureren van organisaties. Goed in netwerken, opereert graag te midden van veel partijen, culturen en complexe omgevingen en gelooft dat goed samenwerken enorm veel meerwaarde kan bieden. Sterk maatschappelijk betrokken, heeft politieke sensitiviteit. Is gericht op maatschappelijke meerwaarde zonder de efficiëntie van het proces uit het oog te verliezen. Directeur Stichting Practica Verantwoordelijk voor alle aspecten van een adviesbureau zonder winstoogmerk met 15 personeelsleden en kantoren in Nederland, Madagascar en Ethiopië, op het gebied van technologie voor ontwikkelingslanden. Ontwikkelingssamenwerking gaat over het werkelijk doorgronden van problemen, het betrekken van allerhande mensen en organisaties om oplossingen vorm te geven, partijen aan elkaar koppelen en initiatieven stimuleren, kaders scheppen die partijen ruimte geven om te doen waar ze goed in zijn, kennis en vaardigheden te benutten en potentieel tot bloei te laten komen. Er zijn aanpakken ontwikkeld (bijvoorbeeld participatory assessments) waar we in de Nederlandse ruimtelijke setting van kunnen leren. Voornaamste taken: acquisitie, financieel management, woordvoering en communicatie, personeelsmanagement, strategisch netwerken, strategie en beleidsontwikkeling. Tevens adviseur en projectmanager voor grote projecten, bijvoorbeeld een programma om de capaciteiten van de handmatige boor sector in Chad te professionaliseren, voor UNICEF Chad. Betrokken bij het opzetten van het samenwerkingsverband WASH Alliance, een alliantie van 6 partijen en 5 onderaannemers (o.a. Practica) die direct werken met 113 lokale organisaties in ontwikkelingslanden om 51 mio aan water-, sanitatie- en hygiëneprogramma s op te zetten en uit te voeren. Bestuurslid Stichting Practica (vervult deze positie nu) Bestuurslid Stichting Herinneringsfonds (vervult deze positie nu) Trainingen en leertrajecten: Ervaren trainer op het gebied van projectmanagement en het opzetten van trainingsprogramma s o.a. in de hulpsector. Gelooft in het versterken van de capaciteit van mensen om hun toekomst vorm te geven. Het geven van Trainingen Projectmanagement, voor overheidsinstellingen (o.a. RWS, gemeente) en bedrijven (o.a. Flora Holland). Het coördineren van het leertraject Programma van Kennisoverdracht van het Project Regelgeving Regionale en Kleine Luchthavens (RRKL) bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DGTL. Provincies leren hoe ze om kunnen gaan met de complexe problematiek rondom regionale vliegvelden, inclusief aandacht voor de omgeving door middel van rollenspellen, cases etc. Betrokken bij de wetswijziging, vanuit de inspraak en het leertraject. Evaluaties: Bij evaluaties komen mijn helicopterview en analystische vaardigheden van pas; niet alleen om te kijken of afspraken worden nagekomen maar of de resultaten nog steeds bijdragen aan de gestelde doelen. En wat voor veranderingen hebben die doelen eigenlijk ondergaan? Audit en evaluatie van het Directievoering & Toezicht (RAW) contract van het project dijkversterking Bergambacht Ammerstol Schoonhoven voor het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. De processen en de samenwerking zijn geëvalueerd. Evaluatie onderhoudsprogramma LVO3 voor opdrachtgever RWS DON en opdrachtnemer combinatie KWS/ van Kessel, inclusief het deel omgevingsmanagement en de samenwerking met de districten. Evaluatie van de rol van het Ministerie van LNV in het Grensmaasproject.

4 Milieu effect rappportages: Vindt vroege projectfases het interessants omdat het kansen biedt op participatieve trajecten waarin partijen elkaar effectief kunnen aanvullen. Noord-Oostelijke Verbinding voor Rijkswaterstaat. Inzichtelijk maken hoe eisen en wensen uit de omgeving vorm krijgen in verschillende varianten en voorspelling van de effecten op de omgeving. HSL-oost, aspecttrekker Bodem en Water voor Rijkswaterstaat. Zorgen voor een zorgvuldig en beheerst verloop van de planstudiefase. Inzicht in alle conditioneringaspecten. Schrijven van documenten: Heeft de competenties om zaken op papier te krijgen, bijvoorbeeld in (bestuurs)overeenkomsten, contracten of dialoogproducten. Coördinator van de verkeershinder-beperkende-aanpak (inclusief stakeholderanalyse- en management) van aannemerscombinatie El Embalse voor de aanbesteding van het project Ruimte voor de Waal voor de gemeente Nijmegen (ECM contract). Schrijver van het winnende pre kwalificatie document (gericht op kritische processen) voor de aanbesteding van de A4 Delft Schiedam (UAV-GC contract) voor de combinatie A4FR. Invulling gegeven aan het hoofdstuk Omgevingsmanagement op basis van SOM-methodiek. Risicobeheersplan aanbesteding van de N33 voor combinatie Dubbel3. Schrijver van het Verkeershinderplan (EMVI-score 8) en ondersteunen bij het Omgevingshinderplan (EMVI-score 8), meerwaardeproducten in de dialoogfase van de A4 Delft Schiedam voor de combinatie A4FR. Schrijver van de winnende aanbieding van Joulz voor het project Uitbreiding/ aanpassing 10/ 13 kv distributienet t.b.v. de reductie van verbruikersminuten (D&C contract voor Stedin: extra nadruk op het lerend vermogen van opdrachtgever en opdrachtnemer met Geïntegreerde Contractvormen) en het project Vervangen MS kabels in De Ronde Venen. Schrijver van het Plan van Aanpak voor de opzet van een nieuwe projectorganisatie tbv een project (ca. 200 man, 5 jaar) in Groot Amsterdam, coaching van de projectmanager. Schrijver van de kwalitatieve documenten (EMVI) van de aanbieding van de combinatie CFE/Rasenberg voor de A20/N456 aansluiting Moordrecht (UAV-GC contract), met nadruk op de delen Publieksgericht werken en Omgevingsmanagement. Diversen: Hydrologie: een groot aantal bemalingsadviezen en hydrologische studies ten behoeve van vergunningsaanvragen, waarvan enkele met retourbemaling, diverse pompproeven, beoordelen van diverse peilbesluiten en vergunningsaanvragen van derden op de effecten op de nabijgelegen spoorlijnen, verziltingsstudie tunnel Rotterdam-Noordrand, HSL-Zuid, ontwerp natuurontwikkeling Driehoek Gooiboog Het opzetten van de analysestructuur voor het evalueren van calamiteiten, Railverkeersleiding te Utrecht. Organisatieadvies voor de Civils Interface office van de HSL-Zuid. Managementinformatie: maken van het afdelingsplan van de afdeling Civiele Techniek en het evalueren ervan door middel van kwartaalrapportages, opzetten kenniscentrum ten behoeve van het maken van offertes, ontwikkelen van kengetallen voor engineeringskosten, doorlichten van de organisatie tbv kostenreductie Productontwikkeling: het maken van businessplannen voor twee nieuw op te richten B.V. s (consultancy en detailengineering), het verbeteren van de richtlijn Projectbeheersing binnen de afdeling Civiele Techniek, adviseren over het gebruik van de methode expliciet werken in projecten in de studiefase, veelal voor het gebruik in design&construct-contracten.

5 Opleidingen 2008 International Diploma in Humanitarian Assistance, CIHC TU Delft Civiele techniek, vakgroep Waterbeheersing, Milieu- en Gezondheidstechniek, sectie Hydrologie en Ecologie Belangrijkste algemene trainingen en workshops 2012 Inzicht in Krachtenvelden, bureau Zuidema 2011 Mutual Gains en Strategisch Omgevingsmanagement, WesselinkVanZijst 2011 Participatie, Ciron 2006 Coaching, Twynstra Gudde 2006 Juridische aspecten in Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur, Twynstra Gudde 2005 Inzicht in Invloed, bureau Zuidema 2004 Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL/VCA) 2004 Werken met groepen, Twynstra Gudde 2003 Leiding geven in projecten, Twynstra Gudde 2003 Twynstra Gudde Ontwikkelingsprogramma (incl. veranderkunde en organisatiekunde) Belangrijkste trainingen en workshops in de humanitaire sector 2008 International Federation of RCRCS Induction Course, IFRC, Geneva 2008 Cash Transfer Programming in Humanitarian Assistance, Inter-agency training, Dhaka 2008 Relief Emergency Response Unit for NFI and Shelter, Netherlands Red Cross 2007 Settlement planning and shelter in emergencies, RedR India 2007 Personal security in emergencies, RedR 2006 Basic Training Course, British Red Cross Nevenfuncties Sinds 2011 Sinds 2011 Sinds 1995 Lid van wbnet Bestuurslid Stichting Practica Bestuurslid Stichting Herinneringsfonds (D.F.E. Meerburgprijzen) te Katwijk Personalia Naam Meerburg Roepnaam: Marjolein Geboortejaar: 1972 Adres en woonplaats: Binnenweg AD Maarssen Mobiel Huidige functie: Eigenaar mmeer consultancy Strategisch Omgevingsmanager

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Trainingen AT Osborne

Trainingen AT Osborne Trainingen AT Osborne AT Osborne Academy Vijf principes De consultants en managers van AT Osborne delen hun kennis en ervaring in de AT Osborne Academy. Ze zijn naast hun inhoudelijke werkzaamheden ook

Nadere informatie

Koersen op duurzaamheid

Koersen op duurzaamheid Koersplan 2012-2017 Koersen op duurzaamheid Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afronding 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1 2 Start 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Afr Inhoud Inleiding 5 1. Ons profiel 6 1.1

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen.

Qolor is gevraagd de projectbeheersing van het project voor de implementatie van het NDW op zich te nemen. RWS Projectmanagement Meldingensysteem De DID optimaliseert haar Service Desk DVM en gaat geautomatiseerd invulling geven aan het proactief storingenbeheer van de Dynamische Verkeers Management (DVM) ketens.

Nadere informatie

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams

Handleiding RSPW. Projectmanagement. op zijn Rotterdams. Werken aan fysieke projecten op z n Rotterdams Projectmanagement op zijn Rotterdams De visie op projectmatig werken volgens de Rotterdamse Standaard binnen de fysieke diensten De Rotterdamse Standaard voor projectmatig werken Handleiding RSPW Werken

Nadere informatie

Citatenboekje Klanteninterviews

Citatenboekje Klanteninterviews Citatenboekje Klanteninterviews Her ijking Specialistische Diensten mei 2003 ............................................................................................. Colofon Uitgegeven door: Werkgroep

Nadere informatie

Cursussen & trainingen 2013-2014

Cursussen & trainingen 2013-2014 Cursussen & trainingen 2013-2014 Handhaven! Waarom eigenlijk? Cursussen & trainingen 2013-2014 Senze, maart 2013 Senze Groothandelsgebouw Stationsplein 45 3013 AK Rotterdam Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties?

IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor. Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? IAMM 2010 Infra Asset Management Monitor Wat zijn de ontwikkelingen bij provinciale- en lokale beheerorganisaties? Inhoud De eerste Infra Asset Management Monitor 1 Asset management 3 De monitor: resultaten

Nadere informatie

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS

BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS BOUWPROCESSEN EN BOUWMANAGEMENT TECHNISCH MANAGEMENT & PERSONAL SKILLS cursussen januari-juli 2013 KENNIS VERBREDEN EN VERDIEPEN www.pao.tudelft.nl Crisis dwingt bedrijven om anders te (gaan) ondernemen

Nadere informatie

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID)

Projectmanagement Meldingensysteem Data-ICT-Dienst (DID) Invoering Systeemgerichte Contractbeheersing Data-ICT- Dienst (DID) RIJKSWATERSTAAT Systeemintegratie en Omgevingsmanagement project Mobiliteitsaanpak In de jaren 2010, 2011 en 2012 is door Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur (DI) het project Mobiliteitsaanpak uitgevoerd.

Nadere informatie

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER

Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Landelijk Opleidingsprofiel SPORT MANAGER Inhoudsopgave 3 Voorwoord 1. Inleiding 2. Beroepsprofiel sportmanager 3. HBO-vereisten 4. Ontwikkelingen 5. Opleidingskwalificaties 6. Validatie Bronnen Bijlage

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management Project Portfolio Management Een verkennende studie naar de mogelijkheden die het Ingenieursbureau Amsterdam heeft om te sturen in het werkpakket. Auteur: Mohamed Aajoud Amsterdam, 19 mei 2009 Colofon

Nadere informatie

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid.

BAR-code CONCEPT. Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. CONCEPT BAR-code Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk werken samen op basis van vertrouwen, ruimte voor diversiteit en gezamenlijkheid. Versie 3 (22 oktober 2012) - 1 - De Bar-code is een nota van

Nadere informatie

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat

Het vijftal van Rijkswaterstaat. Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Het vijftal van Rijkswaterstaat Een onderzoek naar de rol van de technisch manager binnen het IPM-model van Rijkswaterstaat Maart 2010 Colofon Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur Afdeling Civiele Techniek

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week)

Hoofd Marketing en Communicatie m/v (32-36 uur per week) Stichting Kinderpostzegels Nederland Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto 'voor kinderen door kinderen'. De jaarlijkse Kinderpostzegelactie is hiervan het sprekende

Nadere informatie

Dienstverleningsconcept Woudenberg

Dienstverleningsconcept Woudenberg Dienstverleningsconcept Woudenberg augustus 2010 Dienstverleningsconcept Woudenberg Marije Eillebrecht-van der Kam Besproken in MT: 31 augustus 2010 Besproken in College: 5 oktober 2010 Augustus 2010 2

Nadere informatie

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement

De zoektocht naar het vak: Omgevingsmanagement Systeemintegratie Omgevingsmanagement Omgevingsmanagement Een product van King staat nooit alleen Via uitwisseling van gedachten en gezamenlijk nadenken in de 10 domeinen van King worden hierin stappen

Nadere informatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie

Decentralisatie betekent transitie & transformatie januari 2012 Decentralisatie betekent transitie & transformatie Nieuwe verantwoordelijkheden, rollen en opgaven in maatschappelijke ondersteuning TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Inhoudsopgave 1 Leeswijzer

Nadere informatie

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.

Resumé. Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm. Resumé Naam : ir. J.E. (Jantien) van den Berg Geboortedatum : 7 november 1979 Woonplaats : Amsterdam Contactgegevens: 06-50637945, vandenberg@appm.nl Kenmerkend Jantien is een betrokken procesmanager,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland

Richting kiezen Strategienota 2013-2017. Omgevingsdienst West-Holland Richting kiezen Strategienota 2013-2017 : een organisatie in ontwikkeling [ Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Dienstverlening... 5 2.1 Wat wil de bereiken?... 5 2.2 Hoe gaat de dit realiseren?... 5 3. Netwerkspeler...

Nadere informatie

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek

Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg. Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek Business case Open Innovatie in het Ecosysteem van de Kennis-As Limburg Toepassingsprogramma, concrete interventies en wetenschappelijk onderzoek 1 Factoren Vestigingsklimaat Zwaartepunten van 1 e tranche

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele controlfunctie met een

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik

KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik KENNISDISSEMINATIE BIJ LECTOREN IN HET KENNISDOMEIN BUILT ENVIRONMENT Een inventarisatie en vooruitblik Ellie Roetgerink MPM Dr. Gerard Evers September 2012 Inhoudsopgave 1. Aanleiding, probleemstelling,

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie