Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 104 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 18 juni 2015 Zoals toegezegd tijdens het debat over de begroting BHOS op 19 en 20 november 2014 naar aanleiding van vragen van het lid Van Laar (PvdA), informeren wij u hierbij graag nader over onze inzet op belastingen met betrekking tot ontwikkelingslanden (Handelingen II 2014/15, nr. 26, item 9 en Handelingen II 2014/15, nr. 27, item 15). Technische Assistentie In onze brief van 19 september 2014 over «Versterking van de belastingdiensten in ontwikkelingslanden» hebben wij een overzicht gegeven van de lopende technische samenwerking met verschillende ontwikkelingslanden ter versterking van de capaciteit van hun belastingdienst (Kamerstuk XVII, nr. 4). Sindsdien zijn er twee belangrijke nieuwe activiteiten. De cursus verdragsonderhoud (van belastingverdragen) voor verdragsonderhandelaars uit 9 Afrikaanse landen bij het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) eind september 2014 was succesvol en voldeed duidelijk aan een behoefte, zo bleek uit de evaluatie van de cursus. Inmiddels hebben 7 landen 1 een verzoek ingediend voor vervolgtrainingen en workshop sessies in eigen land. In maart 2015 vond de eerste van die trainingen plaats in Kenia. Een tweede nieuwe activiteit betreft de steun aan het OESO initiatief om 10 ontwikkelingslanden (inmiddels zijn het er 14) en de vertegenwoordigende organisaties ATAF (African Tax Administration Forum) en CIAT (Inter-American Center of Tax Administrations) deel te laten nemen in de Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) onderhandelingen in Parijs. Nederland draagt bij aan een technische assistentiefaciliteit van het OESO 1 Ethiopië, Kenia, Malawi, Oeganda, Tanzania, Zambia en Zimbabwe kst ISSN s-gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

2 Tax and Development programma om deze ontwikkelingslanden hierbij technisch en waar nodig logistiek te ondersteunen en de regionale bijeenkomsten voor alle ontwikkelingslanden te faciliteren. Deze faciliteit is ook bedoeld om samen met ontwikkelingslanden technische handleidingen op te stellen, die ontwikkelingslanden moeten helpen de in het kader van BEPS overeengekomen maatregelen toe te kunnen passen in hun strijd tegen belastingontwijking. In de bijlage treft u een overzicht van de lopende en geplande technische assistentie aan. Naar onze mening blijven de uitdagingen voor ontwikkelingslanden enorm om goed te kunnen profiteren van de op gang komende reeks internationale maatregelen om belastingheffing meer in overeenstemming te brengen met de daadwerkelijke plaats van economische activiteiten. Datzelfde geldt voor de snel toenemende stroom aan gegevens die worden uitgewisseld om belastingontduiking en -ontwijking slagvaardig aan te kunnen pakken. Capaciteitsopbouw van belastingdiensten in ontwikkelingslanden zal nog meerdere jaren nodig zijn. Verderop in deze brief informeren wij u eveneens over onze inspanningen om samen met andere landen in Addis Abeba tijdens de Financing for Development conferentie het «Addis Tax Initiative» te lanceren, dat moet zorgen voor additionele middelen voor capaciteitsopbouw op belastingen. Herziening belastingverdragen met ontwikkelingslanden Inmiddels zijn alle 23 ontwikkelingslanden benaderd door het Ministerie van Financiën met een voorstel om een antimisbruikbepaling in het belastingverdrag op te nemen. Of en hoe snel deze inspanningen zullen leiden tot opname van antimisbruik maatregelen in de verdragen is uiteraard mede afhankelijk van de medewerking van de desbetreffende landen. Op dit moment is er met Ethiopië, Malawi, Kenia, Zambia en Ghana (ambtelijk) overeenstemming bereikt over het opnemen van een antimisbruikbepaling. Daarnaast ziet het ernaar uit dat er met verschillende landen binnen afzienbare tijd zal worden gesproken over het opnemen van een antimisbruikbepaling in het belastingverdrag respectievelijk volledige (her)onderhandeling van een belastingverdrag. In de brief van 20 april 2015 (Kamerstuk , nr. 98) aan uw Kamer is een overzicht gegeven met de stand van zaken over de (her)onderhandeling van de belastingverdragen met de 23 ontwikkelingslanden. Daarnaast hebben onlangs ook Moldavië en Oeganda gereageerd. Wij kunnen u verzekeren dat Nederland zijn uiterste best doet om in al deze verdragen antimisbruikbepalingen op te nemen. Huidige stand van zaken heronderhandeling belastingverdragen met de 23 ontwikkelingslanden: Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

3 Overeenstemming bereikt over het opnemen van antimisbruikbepalingen 1. Ethiopië 2. Malawi 3. Kenia 4. Zambia 5. Ghana Landen die gereageerd hebben en waarmee we in gesprek zijn 1. Kirgizië 2. Pakistan 3. Marokko 4. Egypte 5. Bangladesh 6. Oeganda 7. Moldavië Restcategorie: nog geen reactie en overig. 1. Filippijnen 1 2. Nigeria 1 3. Sri Lanka 1 4. Vietnam 1 5. Zimbabwe 6. Georgië 7. Oezbekistan 8. Oekraïne 9. Indonesië 10. Mongolië 11. India 1 herinnering gestuurd. Zoals toegezegd tijdens het debat aan het lid Van Ojik (GL), zullen wij, na introductie van de gewijzigde belastingverdragen, proberen te monitoren in hoeverre de antimisbruikbepalingen leiden tot veranderingen in de investeringsstromen tussen de twee landen. Het zal uiteraard gecompliceerd zijn het effect van de antimisbruikbepalingen te isoleren, onder meer omdat in het kader van het OESO/G20 Base Erosion and Profit Shifting project meerdere maatregelen tegelijk worden genomen. Tijdens het begrotingsdebat BHOS is dan ook bewust van «enige duiding van de impact» gesproken. Toenemende transparantie Er is het afgelopen jaar op transparantie veel vooruitgang geboekt. Publieke country-by-country rapportage (CbCr) is inmiddels verplicht voor winningsindustrie, bosbouw en banken. Nederland geeft volop steun aan het groeiende aantal internationale initiatieven tot bevordering van transparantie door middel van belastingrapportages. Daarbij heeft Nederland aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties van publieke beschikbaarheid van deze informatie en voor een goede afstemming met reeds bestaande transparantieverplichtingen. Nederland heeft er daarom bij het richtlijnvoorstel niet-financiële informatie voor gepleit dat de Europese Commissie de impact onderzoekt van het uitbreiden van publieke country-by-country reporting voor banken naar alle bedrijven. In lijn met de wens van Nederland is in de richtlijn een bepaling opgenomen waarin staat dat de Europese Commissie uiterlijk in 2018 verslag uitbrengt van een onderzoek naar uitbreiding van countryby-country reporting. Het kabinet heeft de Europese Commissie verzocht prioriteit te geven aan dit onderzoek. Daarnaast is in het AO van 3 juni 2015 toegezegd om uit te zoeken wat een reële deadline voor de Europese Commissie is voor deze impact assessment. Daarnaast werkt de OESO aan een drieluik aan documentatieverplichtingen inzake verrekenprijzen in het kader van het BEPS project (zie brief IZV/2014/569 M dd. 11 november 2014 aan uw Kamer). Met de totstandkoming van de Common Reporting Standard (CRS) is op mondiaal niveau een grote stap voorwaarts gezet met de uitwisseling van gegevens over financiële tegoeden en bezittingen. Nederland heeft zich gecommitteerd aan de automatische informatie-uitwisseling op basis van de CRS per september Het Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes probeert ook ontwikkelingslanden actief te betrekken bij de internationale gegevensuitwisseling tussen belastingdiensten. Het Global Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

4 Forum heeft eind oktober 2014 in samenwerking met ATAF (African Tax Administration Forum), CREDAF (Centre de rencontres et d»études des dirigeants des administrations fiscales), de Wereldbank en enkele donoren het zgn. Afrika Initiatief gelanceerd. Dit initiatief is bedoeld om Afrikaanse landen versneld aan te laten haken bij de transparantie ontwikkelingen. Het kabinet overweegt om dit initiatief te ondersteunen. MVO Van Nederlandse bedrijven verwachten wij dat ze correct belasting betalen, met name ook in ontwikkelingslanden («overeenkomstig de letter én de geest van de wet», zoals aanbevolen in Hoofdstuk XI van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen). In de hierna genoemde internationale conferentie in Den Haag wordt hieraan een speciale sessie gewijd, die zal ingaan op het belang van een heldere bedrijfsstrategie op belastingen bij internationaal opererende bedrijven als onderdeel van hun maatschappelijk verantwoord ondernemen in ontwikkelingslanden. Zoals het lid Van Laar vroeg, is het eveneens passend dat wij voorwaarden stellen aan bedrijven aan wie subsidies of leningen worden verleend om in ontwikkelingslanden activiteiten te ontplooien. Dit gebeurt reeds door o.a. te eisen dat alle begunstigde bedrijven de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen onderschrijven. Het nieuwe Dutch Good Growth Fund gaat hier voor onderdeel 2, vanwege mogelijke risico s op belastingontwijking, nog een stap verder door aan in te schakelen intermediaire fondsen de voorwaarde te stellen dat zij monitoren of begunstigde bedrijven in ontwikkelingslanden aangifte doen. Dit naast de eis dat geen kunstmatige constructies mogen worden gebruikt om belastingen te ontwijken. Rol Belastingdienst Eén van de taken van de belastingdienst is de uitvoering van belastingverdragen. Onbedoeld gebruik van deze belastingverdragen wordt tegengegaan met antimisbruikbepalingen en informatie-uitwisseling. Op 1 januari 2014 zijn maatregelen 2 van kracht geworden die bijdragen aan een verbeterde informatie-uitwisseling met het verdragsland. Met de antimisbruikbepalingen en informatie-uitwisseling helpt de Nederlandse belastingdienst het andere land om verdragsmisbruik te constateren en kan dit land het bedrijf de verdragsvoordelen eventueel ontzeggen. Financing for Development conferentie (FfD) in Addis Abeba «Domestic Resource Mobilisation», het in toenemende mate genereren van eigen inkomsten door ontwikkelingslanden, moet een cruciaal onderdeel vormen van de in juli tijdens de FfD conferentie te maken afspraken. Afspraken die ertoe bijdragen dat alle landen zowel in internationaal verband als nationaal maatregelen treffen tegen belastingontwijking en illegale financiële stromen. Nederland spant zich ervoor in dat landen hun inspanningen zo concreet mogelijk aanduiden. In dit kader is samen met Zweden, Denemarken en Polen, het initiatief genomen om de EU te vragen het geleidelijk opgeven van belastingvrijstelling op overheid-naar-overheid hulp te agenderen onder de EU inbreng voor het slotdocument van de FfD conferentie. Dit initiatief past goed bij het groeiend belang van het genereren van eigen inkomsten door ontwikkelingslanden en bij het tegengaan van schadelijke belastingcon- 2 Kamerstuk nr. 60. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

5 currentie tussen ontwikkelingslanden als gevolg van talrijk verleende belastingvrijstellingen («tax incentives»), een onderwerp dat in het kader van de FfD conferentie ook aan bod komt. Belastingvrijstellingen vormen een enorme kostenpost voor ontwikkelingslanden, zijn fraudegevoelig en kunnen belastingontwijking uitlokken. Het is dan ook niet wenselijk dat donoren zelf nog wel op vrijstelling van belastingen blijven aandringen. Een kwestie van coherent beleid. Overigens zal humanitaire hulp nog wel een beroep op vrijstelling kunnen blijven doen vanwege het unieke en urgente karakter van deze vorm van hulp. Wij hopen dat dit voorstel binnen de EU op voldoende steun zal kunnen rekenen om door de EU ingebracht te worden als EU standpunt voor het Addis Ababa Accord. Kort voor de Financing for Development conferentie, organiseert Nederland als co-voorzitter van het Global Partnership for Effective Development Cooperation, op 2 juli in Den Haag a.s. een conferentie «Pay your taxes where you add the value» over hoe ontwikkelingslanden het beste ondersteund kunnen worden in hun strijd tegen belastingontduiking en -ontwijking en hoe zij zelf meer belastinginkomsten kunnen genereren. De conclusies en aanbevelingen van deze conferentie zullen tijdens de FfD conferentie ingebracht worden. Nederland is verder mede-initiatiefnemer van het «Addis Tax Initiative» dat, naar wij hopen, tijdens de Financing for Development Conference in juli gelanceerd zal worden. Dit initiatief moet er aan bijdragen dat substantieel meer middelen beschikbaar komen voor capaciteitsopbouw op het gebied van belastingen, in antwoord op de te verwachten oproep hiertoe in het slotdocument van de FfD conferentie. Het gaat o.a. om training en ondersteuning van de toepassing van in het kader van BEPS af te spreken maatregelen en van de multilaterale initiatieven op gebied van gegevensuitwisseling waarmee ontwikkelingslanden internationale belastingontwijking en -ontduiking beter aan kunnen pakken. Ook zal zuid-zuid samenwerking tussen ontwikkelingslanden worden gestimuleerd. Ondersteuning zal beschikbaar zijn voor landen die hervormingsbereidheid tonen. Nederland zelf is bereid de middelen voor belastingen/»domestic resource mobilisation» te verdubbelen. Coherentie Beleidscoherentie voor ontwikkeling staat hoog in ons vaandel. Uitholling van de belastinggrondslag van ontwikkelingslanden is zeer onwenselijk en willen wij voorkomen. De Financing for Development conferentie moet bevorderen dat alle landen bijdragen aan bestrijding van belastingontwijking en -ontduiking. Wij zien het versterken van belastingdiensten, de opname van antimisbruikbepalingen en informatie-uitwisseling door de belastingdienst als belangrijke stappen in dit proces. De uitkomsten van het BEPS project moeten tot goed toepasbare maatregelen leiden, die ook gunstig zijn voor de ontwikkelingslanden. Nederland zet zich actief in om hierover in Parijs goede en breed afdwingbare afspraken te maken. Dit kan ook leiden tot verdere aanscherping van het Nederlandse beleid. De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.M.J. Ploumen De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

6 Overzicht Technische Assistentie op belastingen (en douane) Kanaal Landen / organisaties Onderwerp Bilateraal Ghana Pilot Tax Inspectors Without Borders Hervorming douane. Versterking douane laboratoria. Rwanda Tax auditing, inclusief risicomanagement en transfer pricing. Internationale tax planning en gebruik anti-misbruik maatregelen. Burundi Opzetten belastingtelefoon. Ethiopië Belastingen: verzoek training verdragsonderhoud en missie performance management Douane: risico-management. Indonesië Douane: risico-management en authorised economic operator. Kenia Belastingen: uitwisseling van gegevens (2014); training verdragsonderhoud en tax planning (2015) Oeganda Verzoek training verdragsonderhoud Verzoek HRM beleid inspecteurs. Oekraïne Training exchange of information en behandeling enkele onderdelen van belastingverdragen. Palestijnse Gebieden Ondersteuning bij uitwerken waarderingssysteem voor onroerend goed belasting (decentrale belastinginning). Tanzania Belastingheffing olie/gassector Zanzibar (2014) Verzoek training verdragsonderhoud en tax planning Malawi, Zambia en Zimbabwe Verzoek training verdragsonderhoud en tax planning Centraal IBFD Amsterdam Training verdragsonderhoud voor 9 Afrikaanse landen (2014) Training 25 parlementariërs uit Tanzania in tax planning (maart 2015) Multilateraal IMF Tax Policy and Administration Trustfund (19 landen) Mineral Resource Wealth Management Trustfund (20 landen) Tax Administration Diagnostic Assessment Tool (TADAT) Anti-money laundering Trustfund Regionale technische assistentie centra (PFM en belastingen). African Tax Administration Financiële bijdrage aan ATAF programma. Forum (ATAF) VN Bijdrage voor deelname Afrikaanse landen training verdragsonderhandelingen (2014). OESO Diverse training missies vanuit Ministerie van Financiën. Ondersteuning Tax Inspectors Without Borders (detachering 2014) Deelname OS landen aan BEPS (2015/16) Trade Mark East Africa Ondersteuning douanes in deelnemende landen Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Datum 11 februari 2011 Status Definitief Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Colofon Titel Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 Bijlagen 6 Inlichtingen Ministerie van

Nadere informatie

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan.

Graag bieden wij u hierbij, mede namens de Minister van Economische Zaken, het Nationaal Actieplan bedrijfsleven en mensenrechten aan. 26485 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 33625 Hulp, handel en investeringen Nr. 174 Brief van de ministers voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en van Buitenlandse Zaken Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 625 Hulp, handel en investeringen Nr. 44 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 6 november 2013 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-04 Ontwikkelingsraad Nr. 167 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 10 februari 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse Handel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 400 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2013 Nr. 11 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 605 Beleid ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 mei 2011 De vaste commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen

Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014. Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen Kiesgroepprogramma Ministerie van Financiën Jaarverslag 2014 Directie Buitenlandse Financiële Betrekkingen KIESGROEPPROGRAMMA MINISTERIE VAN FINANCIEN JAARVERSLAG 2014 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 worden,

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont

Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Maatschappelijk verantwoord ondernemen loont Inleiding en samenvatting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een wezenlijk deel van ondernemerschap. MVO loont, voor bedrijven en voor de samenleving.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 IX Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 615 Goedkeuring van het op 12 april 2012 te Berlijn tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland

Nadere informatie

Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012

Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012 Voortgangsrapportage internationale migratie en ontwikkeling 2012 Inleiding Bij de presentatie van de notitie internationale migratie en ontwikkeling in 2008 is door de toenmalige bewindslieden verantwoordelijk

Nadere informatie

Rijksjaarverslag 2014 v Buitenlandse Zaken

Rijksjaarverslag 2014 v Buitenlandse Zaken Rijksjaarverslag v Buitenlandse Zaken Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 200 V Jaarverslag en slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE

Nadere informatie

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen.

Vervolgens zal ik stapsgewijs in bijlagen die een integraal onderdeel van deze brief vormen, ingaan op de diverse specifieke maatregelen. 31980 Parlementaire Enquête Financieel Stelsel 32545 Wet- en regelgeving financiële markten Nr. 55 Brief van de minister van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 444 V Slotwet en jaarverslag van het ministerie van Buitenlandse Zaken 2007 Nr. 3 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 847 Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 632 Goedkeuring van het op 8 maart 2004 te Washington tot stand gekomen Protocol, met memorandum van overeenstemming, tot wijziging van de Overeenkomst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 852 Grondstoffenvoorzieningszekerheid Nr. 27 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 8 juni 2015 De algemene commissie voor Buitenlandse

Nadere informatie

Van hulp naar investeren. Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden

Van hulp naar investeren. Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden Van hulp naar investeren Een overzicht van instrumenten voor een beter ondernemingsklimaat en internationaal ondernemen in ontwikkelingslanden Overzicht programma s en instrumenten > Programma s en instrumenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 33 605 V Jaarverslag en slotwet ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 1 JAARVERSLAG VAN HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN (V) Aangeboden 15 mei

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1915 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Belastingen Fair Taxes. Juni 2011

Belastingen Fair Taxes. Juni 2011 Belastingen Fair Taxes Juni 2011 1 Per jaar lopen ontwikkelingslanden naar schatting tot wel 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen 1, bijna 7 keer het bedrag dat westerse landen per jaar uittrekken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 000 V Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2002 Nr. 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2011 Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 101 Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren Nr. 2 INITIATIEFNOTA Inleiding Banken vervullen in onze samenleving een bijzondere

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 579 Implementatie van Europese regelgeving betreffende het verkeer van diensten op de interne markt (Dienstenwet) Nr. 22 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING

HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING HOOFDDOELSTELLING IV. DUURZAME ARMOEDEVERMINDERING In het Nederlandse ontwikkelingsbeleid staat duurzame armoedevermindering voorop. Als internationale gemeenschap hebben we ons tot doel gesteld om het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 26 643 Informatie- en communicatietechnologie (ICT) 24 095 Frequentiebeleid Nr. 319 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter

Nadere informatie