Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011"

Transcriptie

1 Financieel Jaarverslag - Annual Report 2011

2

3 Financieel Jaarverslag 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland Annual Report 2011 Netherlands Car B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents NedCar - De onderneming 4 NedCar - The company 4 Kengetallen 6 Key Figures 6 Bericht van de Raad van Commissarissen 7 Report of the Supervisory Board 7 Verslag van de Raad van Bestuur 9 Terugblik 9 Producten en productievolume 11 Personeel 11 Resultaat 11 Kapitaalgebruik 11 Financiering 11 Raad van Commissarissen 12 Vooruitzichten 12 Report of the Management Board 9 In retrospect 9 Products and production volume 11 Personnel 11 Results 11 Use of funds 11 Financing 11 Supervisory Board 12 Prospects 12 Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over Overzicht van kasstromen 16 Grondslagen van de financiële verslaggeving 17 Toelichting op de balans 23 Toelichting op de winst- en verliesrekening 31 Deelnemingen per 31 december Financial Statements Balance sheet as at 31 December Profit and loss account for Cash flow statement 16 Accounting principles 17 Notes to the balance sheet 23 Notes to the profit and loss account 31 Subsidiaries as at 31 December Overige gegevens 36 Statutaire regeling winstbestemming 36 Voorstel winstbestemming 36 Gebeurtenissen na balansdatum 36 Controleverklaring 36 Other information 36 Profit appropriation 36 Proposed profit appropriation 36 Subsequent events 36 Independent auditor s report 36 This Annual Report is essentially a translation of the original text in Dutch. Financieel jaarverslag - Annual report

4 NedCar - De onderneming NedCar - The company Netherlands Car B.V., kortweg NedCar, is een structuurvennootschap, waarop het gemitigeerd regime van toepassing is. Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt ,-. Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal bedraagt ,- en is met ingang van 30 maart 2001 volledig in handen van het Japanse Mitsubishi Motors Corporation ( MMC ). MMC heeft een rechtstreeks belang van 85% in NedCar; de resterende 15% wordt gehouden door Mitsubishi Motors Europe B.V. ( MME ), een dochteronderneming van MMC. Netherlands Car B.V. NedCar for short is a limited liability company which is subject to the legislation regarding statutory two-tier entities in The Netherlands. The authorized capital of the Company is 340,335,162,-. The issued and paid-up share capital is 250,012,479,- held in full since 30 March 2001 by Mitsubishi Motors Corporation ( MMC ) of Japan. MMC has a direct interest of 85% in NedCar, while Mitsubishi Motors Europe B.V. ( MME ), a subsidiary of MMC, has the remaining 15%. NedCar kent als hoofdactiviteit de serieproductie van personenauto s ten behoeve van MMC en MME. The principal activity of NedCar is the volume production of passenger cars for MMC and MME. De statutaire vestigingsplaats van NedCar is Sittard-Geleen (Born), Nederland. NedCar s registered office is in Sittard-Geleen (Born), the Netherlands. De statuten van NedCar zijn vastgesteld bij notariële akte d.d. 30 november 1991 en laatstelijk gewijzigd bij akte van 14 mei The Articles of Association of NedCar were confirmed by a notarial instrument dated 30 November 1991 and last amended by a notarial instrument dated 14 May De vennootschap staat ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg te Maastricht, onder nummer The Company is entered in the Trade Register of the Chamber of Commerce of Zuid-Limburg in Maastricht under the number Het adres van NedCar luidt: Netherlands Car B.V. / NedCar Dr. Hub van Doorneweg RD Sittard-Geleen (Born) Postbus AD Sittard-Geleen Nederland Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: The address of NedCar is as follows: Netherlands Car B.V. / NedCar Dr. Hub van Doorneweg RD Sittard-Geleen (Born) P.O. Box AD Sittard-Geleen The Netherlands Tel.: +31 (0) Fax: +31 (0) Website: 4 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

5 Raad van Commissarissen S. Futaki vanaf 3 september 2010 tot 31 maart 2011 H. Harunari (Voorzitter) vanaf 28 mei 2009 T. Aikawa vanaf 7 juni 2011 J. Huberts vanaf 26 april 2007 A. Nakanishi vanaf 12 mei 2010 Supervisory Board S. Futaki as of 3 September 2010 till 31 March 2011 H. Harunari (Chairman) as of 28 May 2009 T. Aikawa as of 7 June 2011 J. Huberts as of 26 April 2007 A. Nakanishi as of 12 May 2010 Raad van Bestuur T. Miki (Chairman & CEO) vanaf 1 juni 2008 J. Govaarts (President & COO) vanaf 1 februari 2004 C. Bouckaert (Executive Vice President) vanaf 17 juni 2009 K. Matsui (Executive Vice President) vanaf 13 juli 2011 Y. Oshima (Executive Vice President) vanaf 1 september 2009 Y. Shimizu (Executive Vice President) tot 1 juli 2011 Management Board T. Miki (Chairman & CEO) as of 1 June 2008 J. Govaarts (President & COO) as of 1 February 2004 C. Bouckaert (Executive Vice President) as of 17 June 2009 K. Matsui (Executive Vice President) as of 13 July 2011 Y. Oshima (Executive Vice President) as of 1 September 2009 Y. Shimizu (Executive Vice President) till 1 July 2011 Secretaris van de Vennootschap H. Ambergen vanaf 1 april 1999 Company Secretary H. Ambergen as of 1 April 1999 NedCar is een volgens ISO 9001 en ISO gecertificeerde onderneming. NedCar has gained ISO 9001 and ISO certification. Financieel jaarverslag - Annual report

6 Kengetallen Key figures (bedragen x EUR ) (amounts in EUR 000,000) EUR EUR Netto omzet 676,5 743,6 Net sales Omzetstijging ( - is daling) in % -9,0 17,0 Sales increase (- is decrease) in % Bedrijfsresultaat 17,5 18,9 Operating result Resultaat na belastingen 16,8 13,1 Result after taxation Cash flow (resultaat na belastingen 81,4 79,2 Cash flow (result after taxation plus plus afschrijvingen) depreciation) Eigen vermogen 509,5 492,7 Shareholders equity Totaal vermogen 633,3 674,2 Total capital employed Productievolume (stuks) Production volume (units) Personeelsbezetting (personen) Number of employees (persons) einde jaar (excl. inhuur en at year end (excluding agency staff and gedetacheerd personeel bij NedCar) seconded employees at NedCar) 6 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

7 Bericht van de Raad van Commissarissen Report of the Supervisory Board Gedurende het verslagjaar 2011 heeft de Raad van Commissarissen vergaderd op 24 maart, 4 juli, 29 september en 15 december. Met ingang van 31 maart 2011 is de heer S. Futaki teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per 7 juni 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer T. Aikawa als opvolger van de heer Futaki in de Raad van Commissarissen benoemd. De Raad betuigt haar erkentelijkheid tegenover de heer Futaki voor zijn advies en steun aan de onderneming. Verder is per 28 april 2011 de heer J. Huberts herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. During 2011, the year under review, the Supervisory Board convened on 24 March, 4 July, 29 September and 15 December. With effect from 31 March 2011, Mr S. Futaki retired from the Supervisory Board. As of 7 June 2011, the General Meeting of Shareholders appointed Mr T. Aikawa as a member of the Supervisory Board to succeed Mr Futaki. The Management Board hereby extends its sincere thanks to Mr Futaki for his advice and support to the Company. Furthermore, as of 28 April 2011, Mr J. Huberts was re-appointed as a member of the Supervisory Board for a period of four years. Het jaar 2011 stond in het teken van de eindfase van de levenscyclus van de producten die door NedCar worden gebouwd. Het aantal productieorders voor zowel de Mitsubishi Colt als de Mitsubishi Outlander nam verder af. Als gevolg daarvan werd de onderneming gedurende een groot deel van het jaar geconfronteerd met een aanzienlijke onderbezetting. Het management heeft, in overleg met de sociale partners de leegloopkosten van deze onderbezetting weten te beperken door een flexibele inzet van het personeel en door externe detachering van personeel. Tegelijkertijd werd vergaande kostenreductie nagestreefd. De onderneming heeft dit slagvaardig ter hand genomen. The year under review was largely characterized by the endof-life phase of the products built by NedCar. The number of production orders for the Mitsubishi Colt as well as the Mitsubishi Outlander continued to decrease. As a result, for much of the year the Company was confronted with a substantial overcapacity. In consultation with the social partners the management was able to limit the cost of personnel idle time arising from this overcapacity by flexible deployment and external secondment of personnel. At the same time, sweeping measures were taken by the Company with the aim of reducing costs. Daarnaast was uiteraard de studie naar de toekomst van de onderneming van eminent belang. Zowel de mogelijkheden om nieuwe voertuigmodellen voor MMC te produceren als de kans om de productiefaciliteiten ten behoeve van derde partijen te benutten zijn diepgaand bestudeerd door het management samen met MMC. Gedurende het verslagjaar is daarover echter geen volledige duidelijkheid ontstaan. In addition, the study which was undertaken into the future of the Company was of course eminently important. The possibilities of producing new vehicle models for MMC and utilizing NedCar s production facilities for third parties were studied in depth by the management in cooperation with MMC. However, during the year under review absolute clarity on this matter was not forthcoming. Op 6 februari 2012 heeft MMC definitief kenbaar gemaakt de productie van Mitsubishi modellen te willen beëindigen aan het einde van 2012 en geen nieuwe voertuigmodellen bij NedCar te willen produceren. On 6 February 2012, MMC announced its final decision, which was to terminate the production of Mitsubishi models at the end of 2012 and not to produce any new vehicle models at NedCar. Gelukkig bleek Bayerische Motoren Werke A.G. ( BMW ) uit München, Duitsland zeer geinteresseerd in de benutting van een substantieel gedeelte van de productiecapaciteit van NedCar. Tevens werd VDL Groep B.V. uit Eindhoven, Nederland bereid gevonden om het volledig eigendom van NedCar over te nemen van de huidige aandeelhouders MMC en MME. NedCar zal zich in de nabije toekomst gaan ontwikkelen van Fortunately, Bayerische Motoren Werken A.G. (BMW) based in Munich, Germany, was found to be very interested in utilizing a substantial part of NedCar s production capacity. At the same time, VDL Groep B.V. in Eindhoven, the Netherlands, expressed its willingness to acquire the full ownership of NedCar from the present shareholders MMC and MME. In the foreseeable future NedCar will evolve from Financieel jaarverslag - Annual report

8 een productiefaciliteit die onderdeel uitmaakt van het Mitsubishi concern tot een onafhankelijke voertuigproducent die voor derden in opdracht zal produceren. a production facility within the Mitsubishi concern into an independent Vehicle Contract Manufacturer for third parties. Gedurende de eerste drie kwartalen van 2012 zijn deze plannen verder uitgewerkt en zijn overeenkomsten opgesteld die in september werden ondertekend. Ook werden plannen ontwikkeld voor de transitie van de onderneming in het licht van haar nieuwe strategische koers. Tot slot werd gewerkt aan een correcte afwikkeling van de relatie met Mitsubishi en werd de uitfasering van de Colt en Outlander modellen voorbereid. During the first three quarters of 2012 these plans were further developed and agreements were drawn up and signed in September. Plans were also developed for the transition of the Company in the light of its new strategic direction. Lastly, preparations were made for winding up the business relationship with Mitsubishi in a correct and proper manner and for phasing out the production of the Colt and Outlander models. Het moge duidelijk zijn dat in dit verslagjaar sprake is geweest van grote onzekerheid over de toekomst van NedCar en dientengevolge een grote druk door het personeel is ervaren. De Raad van Commissarissen beseft dat ten volle. Zij is zeer positief over de mogelijkheden die zijn gevonden om de continuïteit van de onderneming alsnog veilig te stellen. Het management heeft daarin een prestatie van groot formaat geleverd. De Raad spreekt haar buitengewone waardering hiervoor uit. It will be evident that there was great uncertainty about NedCar s future in the year under review and the personnel came under great pressure as a result. The Supervisory Board is fully aware of this. The Board is very positive about the possibilities which have now been found to secure the continuity of the Company. The management s role in this was of great significance and the Board wishes to express its special appreciation to the management. Het verslag van de Raad van Bestuur en de Jaarrekening zijn per 30 november 2012 door de Raad van Bestuur opgemaakt. De Jaarrekening is door Ernst & Young Accountants gecontroleerd. De controleverklaring treft u aan op pagina 36 van dit verslag. Conform het bepaalde in Artikel 34 van de Statuten legt de directie de Jaarrekening ter vaststelling voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Voorgesteld wordt ter gelegenheid van de vaststelling van de jaarrekening de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen te dechargeren. The report of the Management Board and the Financial Statements were prepared by the Management Board on 30 November The Financial Statements have been audited by Ernst & Young Accountants. Their auditors report can be found on page 36 of this report. In accordance with the provisions of Article 34 of the Articles of Association, the management submits the Financial Statements to the General Meeting of Shareholders for their approval. It is proposed that on the occasion of the adoption of the annual accounts the members of the Management Board and the Supervisory Board will be discharged. Sittard-Geleen (Born), 30 november 2012 De Raad van Commissarissen Sittard-Geleen (Born), 30 November 2012 Supervisory Board 8 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

9 Verslag van de Raad van Bestuur Report of the Management Board Terugblik Het jaar 2011 stond in het teken van de eindfase van de levenscyclus van de producten die door NedCar worden gebouwd. Het aantal productieorders voor zowel de Mitsubishi Colt als de Mitsubishi Outlander nam verder af, mede door aanhoudend onzekere economische klimaat. Als gevolg daarvan bleef de onderneming geconfronteerd met een aanzienlijke onderbezetting. In overleg met de sociale partners hebben wij ernaar gestreefd om de leegloopkosten als gevolg van deze onderbezetting te beperken. Een flexibele inzet van het personeel binnen de organisatie en externe detachering van personeel waren daarvoor de belangrijkste instrumenten. Een afbouw van het personeelsbestand behoorde namelijk niet tot de mogelijkheden. Tegelijkertijd werd een vergaande reductie van uitgaven nagestreefd. In retrospect 2011, the year under review, was largely characterized by the end-of-life phase of the products built by NedCar. Due in part to the uncertain economic climate, which currently shows no sign of improving, the number of production orders for the Mitsubishi Colt as well as the Mitsubishi Outlander continued to decrease. As a result, the Company continued to be confronted with a substantial overcapacity. In consultation with the social partners we made every effort to limit the cost of personnel idle time arising from this overcapacity. Flexible deployment of personnel within the organization and external secondment of personnel were the most important tools for this since a reduction of the headcount was not possible. At the same time, sweeping measures were taken to reduce expenditures. Gezien het naderende einde van de levenscyclus van Colt en Outlander was gedurende 2011 de studie naar de toekomst van de onderneming van bijzonder groot belang. Zowel de mogelijkheden om nieuwe voertuigmodellen voor MMC te produceren als de kans om de productiefaciliteiten ten behoeve van derde partijen te benutten zijn diepgaand bestudeerd. Zo werden samen met MMC talloze haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Ook werd een groot aantal potentiële nieuwe opdrachtgevers benaderd. Daarbij is, waar nodig, gebruik gemaakt van externe deskundigheid. Ondanks al deze inspanningen is gedurende het verslagjaar geen definitieve duidelijkheid ontstaan over de continuïteitsmogelijkheden na De onzekerheid over de toekomst van het bedrijf drukte in die periode zwaar op de schouders van het personeel. In view of the imminent end of the life cycle of the Colt and the Outlander, the study which was undertaken in 2011 into the future of the Company was extremely important. The possibilities of producing new vehicle models for MMC as well as utilizing the production facilities for third parties were studied in depth. To this end numerous feasibility studies were carried out in cooperation with MMC. Furthermore, a large number of potential new clients were approached. Where necessary, use was made of external expertise. Despite all these efforts, the possibility of safeguarding the future of the Company after 2012 remained very uncertain during the year under review. This uncertainty about the future of the Company was a heavy burden for the personnel during that period. Op 6 februari 2012 heeft MMC uiteindelijk definitief aan het management van NedCar kenbaar gemaakt dat zij de productie van Mitsubishi modellen wenste te beëindigen aan het einde van Daarna zou MMC geen nieuwe voertuigmodellen bij NedCar meer willen produceren, aangezien de onzekere omstandigheden haar dat niet toelieten. Zij gaf daarbij aan wel te willen meewerken aan de overdracht van de onderneming aan een nieuwe eigenaar en aan het voortzetten van de zoektocht naar nieuwe opdrachtgevers. On 6 February 2012, MMC eventually informed NedCar s management that its final decision was to terminate the production of Mitsubishi models at the end of After that date MMC did not intend to produce any new vehicle models at NedCar in view of the uncertain conditions that continue to prevail. However, MMC did indicate its willingness to cooperate in the transfer of the Company to a new owner and to continue the search for new clients. Met dit bericht ontstond een situatie waarin de continuiteit van de onderneming uiterst onzeker was geworden. Het management van NedCar heeft op dat moment de noodzakelijke maatregelen getroffen om de belangen van het personeel en de This message led to a situation whereby the continuity of the Company became highly uncertain. At that moment NedCar s management immediately took the necessary measures to safeguard to the best of its ability the interests of the personnel Financieel jaarverslag - Annual report

10 crediteuren zo goed mogelijk zeker te stellen. Daarnaast heeft zij haar zoektocht naar mogelijke opdrachtgevers en nieuwe aandeelhouders voortgezet. and creditors. In addition, the management continued with its search for possible clients and new shareholders. In diezelfde periode werd geleidelijk duidelijk dat Bayerische Motoren Werke A.G. uit München, Duitsland ( BMW ) geïnteresseerd was in de benutting van een substantieel deel van de productiecapaciteit van NedCar. Tevens bleek VDL Groep B.V. uit Eindhoven, Nederland ( VDL ) bereid om met MMC en MME de overname van het eigendom van NedCar te bespreken. Deze ontwikkelingen vormden de basis voor een nieuwe strategie voor NedCar, om zich te ontwikkelen (van een productiefaciliteit die onderdeel uitmaakt van het Mitsubishi concern) tot een onafhankelijke voertuigproducent die voor derden in opdracht produceert. In deze nieuwe opzet zal VDL de eigenaar van NedCar worden en BMW de eerste klant van NedCar zijn. NedCar zal vanaf 2014 voor BMW modellen van het merk MINI produceren. Daarnaast wil NedCar op termijn ook andere opdrachtgevers acquireren. In the same period it gradually became clear that Bayerische Motoren Werken A.G., based in Munich, Germany (BMW) was interested in utilizing a substantial part of NedCar s production capacity. It also emerged that VDL Groep B.V. in Eindhoven, the Netherlands (VDL) was prepared to discuss the acquisition of NedCar with MMC and MME. These developments formed the basis of a new strategy for NedCar, i.e. evolving from a production facility within the Mitsubishi concern into an independent Vehicle Contract Manufacturer for third parties. In this new setup VDL will become the owner of NedCar and BMW will be NedCar s first customer. Starting as of 2014, NedCar will produce models in the MINI range for BMW. In addition, NedCar will eventually acquire other clients. Gedurende de eerste drie kwartalen van 2012 zijn deze plannen verder onderzocht en op haalbaarheid getoetst. BMW heeft de competenties van NedCar nader geverifieerd en VDL heeft een due diligence onderzoek uitgevoerd. Ook is de financiële haalbaarheid van de nieuwe strategische opzet grondig onderzocht door het management en de beoogde nieuwe aandeelhouder VDL. Een onafhankelijk commissie van deskundigen (Commissie der Wijzen) heeft de plannen bovendien met positief resultaat aan een kritische toets onderworpen. In mei 2012 zijn de intenties van alle betrokken partijen in intentieverklaringen vastgelegd en vervolgens zijn definitieve overeenkomsten opgesteld, die per ultimo september 2012 zijn ondertekend. During the first three quarters of 2012 these plans were developed further and tested for feasibility. BMW has verified the competences in place at NedCar and VDL has carried out a due diligence study. A detailed financial assessment of the new strategic setup has also been undertaken by the management and the envisaged new shareholder VDL. Furthermore, an independent committee of experts (Committee of Wise Men) subjected the plans to a critical evaluation, which resulted in a positive outcome. In May 2012 the intentions of all the parties concerned were laid down in Statements of Intent, followed by the drafting of final agreements which were signed at the end of September Ook werden plannen ontwikkeld voor de transitie van de onderneming in het licht van haar nieuwe strategische koers. Er zijn plannen gemaakt voor de noodzakelijke technische aanpassingen van de fabriek. Tevens is met vakbonden, ondernemingsraad en VDL een accoord bereikt over de overgangsperiode en de toekomstige arbeidsvoorwaarden. Ook is een voldoende financiële basis zekergesteld om de transitie te kunnen financieren. Onderdeel van deze financiële basis is het innen van de rekening courant met MME. De door NedCar benodigde middelen gedurende de transitieperiode en de geplande investeringen zijn voor een deel geregeld in de verkoop en koopovereenkomst tussen MMC, MME en VDL. Bovendien zal VDL het eigen vermogen van de onderneming versterken door een kapitaalinjectie. Einde 2012 is een Plans were developed for the transition of the Company in the light of its new strategic direction and plans were also made for the necessary technical modifications in the NedCar plant. Furthermore, agreement was reached with the Trade Unions, the Works Council and VDL with respect to the transitional period and the future conditions of employment. An adequate financial basis has also been secured for the funding of the transition process. Part of this financial basis is the collection of the current account with MME. Part of the funds necessary for NedCar s operations and planned investments during the transitional period have been duly arranged in accordance with the Sale and Purchase Agreement among MMC, MME and VDL. Furthermore VDL will increase the company s equity by means of a capital infusion. At the end of 2012 a distribution 10 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

11 uitkering gepland aan MMC en MME. Na het aanvankelijk zeer verontrustende besluit van MMC om de productie bij NedCar te beëindigen, is het management bijzonder verheugd dat met de ondertekening van een productieopdracht door BMW, de eigendomsoverdracht aan VDL en een gedegen transitieplan een solide basis is gelegd voor de voortgezette continuïteit van NedCar. to MMC and MME has been scheduled. After the initially very disturbing decision by MMC to terminate the production at NedCar, the management is most gratified with the signing of a production order by BMW, the transfer of ownership to VDL and a sound transition plan, all of which display a common purpose and provide a solid basis for the ongoing continuity of NedCar. Tot slot werd ook de uitfasering van de productie van Colt en Outlander modellen en een correcte afwikkeling van de relatie met Mitsubishi voorbereid. Lastly, preparations were also made for the phasing out of the production of the Colt and Outlander models and for winding up the business relationship with Mitsubishi in a correct and proper manner. Producten en productievolume In het jaar 2011 produceerde NedCar de 3- en 5-deurs variant van de Mitsubishi Colt en de Mitsubishi Outlander. In het verslagjaar werden in totaal auto s geproduceerd (2010: ). Dit betekende een daling van 15,1% ten opzichte van het vorige jaar. Ook werden op beperkte schaal pers- en carrosseriedelen voor servicedoeleinden en voor derden geproduceerd. Products and production volume In the year under review, NedCar produced the 3-door and 5-door versions of the Mitsubishi Colt as well as the Mitsubishi Outlander. Total production volume in the year under review amounted to 40,772 units, representing a fall of 15.1% by comparison with the previous year (2010: 48,025). Pressed parts and replacement body parts were also produced on a limited scale for the aftermarket and for third parties. Personeel Gedurende het verslagjaar laat het personeelsbestand een lichte afname zien, voornamelijk als gevolg van natuurlijk verloop. Per 31 december waren er medewerkers in dienst (2010: 1.545). Dit komt overeen met fulltime equivalenten (2010: 1.504). Personnel A slight decrease occurred in the number of employees in the year under review, mainly caused by natural wastage. The total number of employees at 31 December 2011 amounted to 1,514 (2010: 1,545). This corresponds to 1,467 full-time equivalents (2010: 1,504). Resultaat NedCar sloot 2011 af met een positief bedrijfsresultaat van 17,5 miljoen. Dit resultaat vloeit voort uit het feit dat in de verkoopprijs van de auto een vooraf overeengekomen rendement op geïnvesteerd vermogen is opgenomen. Het resultaat na belastingen bedraagt 16,8 miljoen. Results NedCar ended the year under review with a positive operating result of 17.5 million. This result derives from the fact that the selling price of the car includes a pre-agreed return on assets. The result after tax amounts to 16.8 million. Kapitaalgebruik In 2011 nam het balanstotaal af van 674,2 miljoen naar 633,3 miljoen. De netto investeringen kwamen uit op 2,7 miljoen. De uit afschrijving vrijkomende middelen bedroegen in totaal 64,6 miljoen. Dit resulteerde in een afname van de boekwaarde van materiële vaste activa van 61,8 miljoen. De vlottende activa namen in 2011 toe van 398,7 miljoen naar 422,7 miljoen. Use of funds In the year under review, the total assets of our company decreased from million to million. Net investments amounted to 2.7 million. A total amount of 64.6 million was released from depreciation. This resulted in a decrease of 61.9 million in the book value of the tangible fixed assets. Current assets increased in 2011 from million to million. Financiering De financiering van gereedschappen was deels afgedekt door een financial lease overeenkomst. Deze leaseovereenkomst is Financing The financing of machines and tooling is partially covered by a financial lease agreement. This lease agreement remained Financieel jaarverslag - Annual report

12 beëindigd op 15 maart De onderneming heeft gedurende het verslagjaar geen andere externe financiering gebruikt. De investeringen welke noodzakelijk zijn voor de productie van nieuwe modellen, zijn meegenomen in de business case. in effect until 15 March The company had no other external financing in the year under review. The investments which are necessary for the production of the new car models, are taken into account in the business case. Raad van Commissarissen Met ingang van 31 maart 2011 is de heer S. Futaki teruggetreden als lid van de Raad van Commissarissen. Per 7 juni 2011 heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders de heer T. Aikawa als opvolger benoemd. De Raad betuigt haar dank tegenover de heer Futaki voor zijn advies en steun. Verder is per 28 april 2011 de heer J. Huberts herbenoemd als lid van de Raad van Commissarissen voor een termijn van vier jaar. Supervisory Board With effect from 31 March 2011, Mr S. Futaki retired from the Supervisory Board. As of 7 June 2011, the General Meeting of Shareholders appointed Mr T. Aikawa as a member of the Supervisory Board to succeed Mr Futaki. The Management Board hereby extends its sincere thanks to Mr Futaki for his advice and support to the Company. Furthermore, as of 28 April 2011, Mr J. Huberts was re-appointed as a member of the Supervisory Board for a period of four years. Vooruitzichten Gedurende de rest van 2012, het volledige jaar 2013 en een aanzienlijk gedeelte van 2014 zal de onderneming een complexe transitieperiode doormaken. De fabriek zal worden omgebouwd om de productie van de MINI-modellen voor BMW mogelijk te maken. Het dienstverband van de meerderheid van het personeel zal gedurende geruime tijd worden onderbroken, echter met de toezegging dat het voltallige personeel in de loop van 2014 weer opnieuw in dienst van de onderneming zal zijn getreden. In de tussenliggende periode zal met behulp van diverse overheids- en marktpartijen gezorgd worden voor mogelijkheden tot training en detachering, terwijl ook adequate inkomenszekerheid wordt geboden. Prospects For the remaining months of 2012 as well as the whole of 2013 and a substantial part of 2014 the Company will go through a complex transitional period. The NedCar plant will be converted to build the MINI models for BMW. While the regular employment of most of the personnel will be interrupted for a considerable length of time, the assurance is given that all personnel will be re-employed by the Company in the course of In the intervening period arrangements will be made, with the aid of various government and market parties, for training and secondment opportunities, while adequate income assurance is also offered. De afwikkeling van de relatie met Mitsubishi en de uitfasering van Colt en Outlander productie zal ook de vereiste aandacht krijgen, net als de inpassing van NedCar in het VDL-concern. De organisatie zal worden aangepast om al deze nieuwe taken zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Winding up the business relationship with Mitsubishi and phasing out the production of the Colt and Outlander will also receive the requisite attention, as too will the integration of NedCar in the VDL concern. The organization will be fine-tuned to perform all these new tasks to the utmost of its abilities. Het management beseft ten volle dat het succesvol afronden van deze overgangsperiode een voorwaarde is voor het welslagen van de nieuwe strategie. De goede relatie die tot nu toe is opgebouwd met VDL en BMW, alsmede de flexibele opstelling van personeel, ondernemingsraad en vakorganisaties geeft haar het vertrouwen dat de transitie ook daadwerkelijk met positief gevolg kan worden afgerond. Ook de ondersteuning die vanuit diverse kanten van de overheid wordt geboden is daarbij van groot belang. The Company s management is fully aware that the successful conclusion of this transitional period is a precondition for the success of the new strategy. The good relationship which has so far been established with VDL and BMW, as well as the flexible attitude of the personnel, Works Council and Trade Unions, give the management confidence that it will be possible to conduct and conclude the transition with a positive result. The support offered by various government entities in that regard is also of great importance. Afrondend benadrukken wij bijzonder verheugd te zijn over en vertrouwen te hebben in het nieuwe toekomstperspectief voor NedCar. De lange periode van onzekerheid voor personeel en In conclusion, we wish to emphasize that we are most gratified with and have confidence in the new strategic perspective for NedCar, which heralds an end to the long period of uncertainty 12 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

13 overige stakeholders is daarmee voorbij. Desalniettemin zal de komende transitieperiode veel veranderingen en uitdagingen met zich mee brengen en opnieuw een groot beroep doen op de flexibiliteit van vele betrokkenen. for the personnel and other stakeholders. Nevertheless, the forthcoming period of transition will be attended by many changes and challenges and once again make great demands on the flexibility of many of the parties concerned. Het management bedankt iedereen die bijgedragen heeft aan het scheppen van het nieuwe toekomstperspectief. Zij hoopt te mogen blijven rekenen op de inzet, flexibiliteit, creativiteit en het vertrouwen van allen die bij NedCar betrokken zijn. Zo kan een belangrijke hoeksteen in het Nederlandse industriële en automotive landschap nog een lange, successvolle toekomst tegemoet zien. The management thanks everyone who has contributed to the creation of the new strategic perspective for NedCar and expresses the hope that it may continue to count on the commitment, flexibility, creativity, trust and confidence of all those involved in NedCar. In this way, an important cornerstone in the industrial and automotive landscape of the Netherlands can look forward to a long and successful future. Sittard-Geleen (Born), 30 november 2012 De Raad van Bestuur Sittard-Geleen (Born), 30 November 2012 Management Board Financieel jaarverslag - Annual report

14 Jaarrekening 2011 Financial statements 2011 Balans voor Balance sheet before winstbestemming profit appropriation as per 31 december 2011 at 31 December 2011 (bedragen x EUR 1.000) (amounts in EUR 000) ACTIVA ASSETS Vaste activa Fixed assets 1)* 2) Materiële vaste activa )* Tangible fixed assets Financiële vaste activa ) Financial fixed assets Vlottende activa Current assets 3) 4) 5) Voorraden ) Inventories Vorderingen ) Receivables Liquide middelen ) Liquid assets Totaal Total PASSIVA LIABILITIES Eigen vermogen Shareholders equity 6) 7) 8) 9) Geplaatst kapitaal ) Issued capital Agioreserve Shared premium reserve Herwaarderingsreserve ) Revaluation reserve Overige reserves ) Other reserves Onverdeeld resultaat ) Undistributed result ) 10) 10) Belastingvoorzieningen ) Provision taxes Pensioenvoorzieningen ) Provision pensions Overige voorzieningen ) Provision others ) Kortlopende schulden ) Current liabilities Totaal Total * Nummers verwijzen naar toelichting * Numbers refer to the notes on page 23 op pagina 23 en verder onwards 14 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

15 Winst- en Profit and verliesrekening loss account over 2011 for 2011 (bedragen x EUR 1.000) (amounts in EUR 000) )* Netto omzet )* Net sales Wijziging in onderhanden werk Change in work in progress Som der bedrijfsopbrengsten Total operating income 2) 3) 3) Grond- en hulpstoffen Raw materials and consumables Uitbesteed werk Work contracted out Andere externe kosten ) Other external costs Personeelgerelateerde kosten Personnel expenses Lonen en salarissen ) Wages and salaries Sociale lasten 3) Social security contributions en pensioen and pensions Afschrijvingen op materiële Depreciation of tangible vaste activa fixed assets Som der bedrijfslasten Total operating costs Bedrijfsresultaat Operating result 4) 4) Rentebaten ) Interest income Rentelasten ) Interest expense Uitkomst financiële Balance of financial baten en lasten income and expense Resultaat uit gewone bedrijfs- Result on ordinary business uitoefening vóór belastingen activities before taxation 5) Belastingen ) Taxation Resultaat deelnemingen Results of subsidiary companies Resultaat na belastingen Result after taxation * Nummers verwijzen naar toelichting * Numbers refer to the notes on page 31 op pagina 31 en verder onwards Financieel jaarverslag - Annual report

16 Overzicht van kasstromen (indirecte methode) Cash flow statement (indirect method) (bedragen x EUR 1.000) (amounts in EUR 000) Bedrijfsresultaat Operating result Afschrijvingen materiële Depreciation on tangible vaste activa fixed assets Ontvangen rente Interest received Betaalde rente Interest paid Mutatie voorzieningen Change in provisions Mutatie werkkapitaal* Change in working capital* Kasstroom uit operationele activiteiten activities Cash flow from operational Netto investeringen in materiële Net investments in tangible vaste activa fixed assets Desinvesteringen in materiële vaste activa Fixed assets sold Mutatie verstrekte leningen Change in loans granted Mutatie financiële vaste activa Change in financial fixed assets Kasstroom uit Cash flow from investeringsactiviteiten investment activities Aflossing kredietinstelling 0 0 Redemption credit institute Kasstroom uit Cash flow from financing financieringsactiviteiten 0 0 activities Mutatie liquide middelen Change in liquid assets Balanswaarde per 1 januari Bookvalue as at 1 January Balanswaarde per 31 december Bookvalue as at 31 December Mutatie liquide middelen Change in liquid assets * Mutatie werkkapitaal: * Change in working capital: - voorraden inventories - vorderingen receivables - kortlopende schulden (exclusief - current liabilities (excluding schulden aan kredietinstellingen) liabilities to credit institutions) Financieel jaarverslag - Annual report 2011

17 Grondslagen van de financiële verslaggeving Accounting principles Algemeen Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving en voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening zoals opgenomen in Titel 9, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek. General The accompanying financial statements were prepared in accordance with generally accepted accounting principles in the Netherlands and comply with financial reporting requirements included in Part 9, Book 2, of the Netherlands Civil Code. Consolidatie In 2010 werd de deelneming Equus Leasing B.V. geconsolideerd. Het effect van de consolidatie op het resultaat en vermogen van NedCar was minimaal. Op 15 maart 2011 heeft Equus Leasing B.V. haar resterende financieringsverplichting volledig afgelost. Ultimo 2010 was uit hoofde van deze financieringsverplichting in de geconsolideerde jaarrekening van NedCar een kortlopende schuld van kredietinstellingen verantwoord van 69,7 miljoen. Consolidation In 2010 the subsidiary company Equus Leasing B.V. was consolidated. The effect of the consolidation on the results and equity of NedCar was of minor significance. On 15 March 2011 Equus Leasing B.V. fully redeemed its remaining financing obligation. At year-end 2010 a current liability of 69.7 million to credit institutions arising from this financing obligation was entered in the consolidated financial statements of NedCar. In de enkelvoudige jaarrekening van NedCar was ultimo 2010 een leaseverplichting aan Equus Leasing B.V. opgenomen van 69,7 miljoen. Deze leaseverplichting is op 15 maart 2011 met de aflossing van bovengenoemde financieringsverplichting, eveneens volledig afgelost. In the company financial statements of NedCar a lease obligation of 69.7 million to Equus Leasing B.V. was entered at year-end This lease obligation was likewise fully redeemed on 15 March 2011 with the redemption of the above-mentioned financing obligation. Hierdoor is het effect van consolidatie van Equus Leasing B.V. op het resultaat over 2011 en het vermogen ultimo 2011 van verwaarloosbare betekenis geworden. In overeenstemming met artikel 2:407 BW is in 2011 daarom geen geconsolideerde jaarrekening meer opgesteld, maar wordt de deelneming, evenals de deelnemingen in NedCar Insurance B.V. en Car Participatiemaatschappij B.V. tegen netto vermogenswaarde gewaardeerd. As a consequence of the foregoing, the effect of the consolidation of Equus Leasing B.V. on the result for 2011 and the equity at year-end 2011 was of minor significance. For this reason, in accordance with Article 2:407 of the Netherlands Civil Code, consolidated financial statements are no longer prepared and the subsidiary, as well as the subsidiaries in NedCar Insurance B.V. and Car Participatiemaatschappij B.V., is valued at net asset value. Continuïteit van bedrijfsactiviteiten Op 6 februari 2012 heeft MMC definitief aangekondigd dat de productie van de Mitsubishi Colt en Outlander wordt beëindigd aan het einde van Bovendien zullen er geen nieuwe voertuigmodellen van Mitsubishi bij NedCar worden geproduceerd na MMC trekt zich terug als aandeelhouder van NedCar en heeft daarbij aangegeven mee te willen werken aan de overdracht van de onderneming aan een nieuwe eigenaar. Continuity of operations On 6 February 2012, MMC announced its final decision, which was to terminate the production of the Colt and Outlander at the end of Furthermore, Mitsubishi will not be producing any new vehicle models at NedCar after MMC is terminating its shareholder status in NedCar and has moreover indicated its willingness to cooperate in the transfer of the Company to a new owner. Gedurende 2012 is duidelijk geworden dat de VDL Groep B.V. uit Eindhoven ( VDL ) de nieuwe aandeelhouder zal worden van NedCar. Daarnaast heeft Bayerische Motorwerke A.G. ( BMW ) aangegeven een substantieel deel van de productiecapaciteit van NedCar te gaan benutten. NedCar zal medio 2014 voor In the course of 2012 it became clear that VDL Groep B.V. in Eindhoven, the Netherlands (VDL) will become the new shareholder of NedCar. In addition, Bayerische Motoren Werken A.G. (BMW) indicated that it was interested in utilizing a substantial part of NedCar s production capacity. By about Financieel jaarverslag - Annual report

18 BWM modellen van het merk MINI produceren. In mei 2012 zijn de intenties van alle betrokken partijen in intentieverklaringen vastgelegd en vervolgens zijn definitieve overeenkomsten opgesteld die per ultimo september 2012 zijn ondertekend. the middle of 2014 NedCar will commence production of BMW models in the MINI range. In May 2012 the intentions of all the parties concerned were laid down in Statements of Intent, followed by the drafting of definitive agreements which were signed at the end of September De financiële haalbaarheid van deze nieuwe opzet is grondig onderzocht, rekening houdend met de noodzakelijke technische aanpassingen van de fabriek. Met alle betrokken partijen is overeenstemming bereikt over deze overgangsperiode en de toekomstige arbeidsvoorwaarden. Daarbij is een voldoende financiële basis zeker gesteld om deze overgangsperiode te kunnen financieren. A thorough financial feasibility study of this new setup was performed, taking into account the necessary technical modifications in the NedCar plant. Agreement was reached with all parties concerned with respect to this transitional period and the future conditions of employment. An adequate financial basis was also secured for the funding of this transition process. Op grond van bovenstaande wordt verwacht dat NedCar in staat zal zijn haar bedrijfsvoering zonder materiële wijzigingen voort te zetten. Daarom is continuïteit van de bedrijfsactiviteiten het uitgangspunt geweest voor de samenstelling van de jaarrekening. Based on the foregoing, it is expected that NedCar will be able to continue its operations without fundamental change. For this reason, the continuity of operations was the basic assumption in the preparation of the financial statements. Financiering Een deel van de investeringen in gereedschappen voor de huidige voertuigtypes was tot en met maart 2011 afgedekt door middel van een financial lease-overeenkomst. Financing Part of the investments in tooling for the current models was until March 2011 covered by a financial lease agreement. Valuta Activa en passiva worden omgerekend naar euro s tegen de koersen op balansdatum. Koersverschillen komen ten gunste of ten laste van het resultaat. Transacties in vreemde valuta zijn verwerkt in euro s tegen de geldende valutakoers op het moment van de transactie. De hieruit resulterende valutakoersverschillen zijn verwerkt in het resultaat. Foreign currencies Assets and liabilities are converted into euros at the exchange rate applicable on the balance sheet date. Exchange rate differences are credited or charged to the results. Foreign currency transactions have been reflected in euros at the exchange rate in effect at the time of the transaction. Resulting transaction gains and losses are included in income. Overheidsbijdragen Bijdragen die bij generieke maatregel worden toegekend in de bedrijfskosten worden direct op deze kosten in mindering gebracht. Government grants Grants made on a generic basis in respect of operating costs are deducted directly from these costs. Transacties met gerelateerde partijen Nagenoeg de gehele omzet vloeit voort uit transacties met MME en MMC. Daarnaast vinden met deze ondernemingen transacties plaats op het gebied van financiering en uitlenen van geld. Al deze transacties vinden plaats tegen marktcondities. Transactions with related parties Nearly all sales arise from transactions with MME and MMC. Furthermore transactions with these companies take place regarding financing and lending of money. These transactions take place on arm s length basis. Resultaatbepaling Determination of the results Netto omzet NedCar heeft zich als contract manufacturer verbonden tot de productie van auto s voor de opdrachtgevers MME en MMC. De netto omzet is de opbrengst van auto s en overige producten en diensten onder aftrek van de over de omzet geheven belastingen. De opbrengst Net sales NedCar undertakes to produce cars for the principals MME and MMC. Net sales comprise the income from cars and other goods and services, less sales taxes. The income of cars consists of the manufacturing fee charged by NedCar 18 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

19 van auto s bestaat uit de door NedCar aan betreffende opdrachtgever doorbelaste manufacturing fee voor de productie van de auto s op een cost plus basis. De netto omzet van 2010 omvat tevens een vaste kosten vergoeding van smart, voortvloeiend uit de vroegtijdige beëindiging van de productie van de smart Forfour in juni to its principal for the production of cars on a cost plus basis. The net sales of 2010 comprises as well a compensation for fixed costs, related to the early cessation of the production of the smart ForFour in June Bedrijfslasten De aan de productie bestede kosten en overige met gewone bedrijfsuitoefening verband houdende kosten, die ten grondslag liggen aan de bedrijfsopbrengsten, worden als bedrijfslasten verantwoord. De hierin begrepen afschrijvingskosten worden lineair berekend op basis van de verwachte gebruiksduur. De basis voor de berekeningen van de afschrijvingen vormen de aanschaf- of vervaardigingsprijzen. Operating costs Costs incurred from production and other costs connected with ordinary business activities, forming the basis of operating income, are entered as operating costs. The depreciation included therein is calculated on a straight-line basis, taking into account the estimated life. The basis for the calculation of depreciation is the acquisition price or manufacturing cost. Resultaat deelnemingen Onder Resultaat deelnemingen wordt in de winst- en verliesrekening het resultaat na belastingen van de deelnemingen verantwoord. Deze worden tegen netto vermogenswaarde gewaardeerd, volgens de grondslagen zoals gehanteerd voor de jaarrekening van de onderneming. Results of subsidiary companies The share of the after-tax results of subsidiaries are accounted for under this heading in the profit and loss account. They are valued at net asset value, valued according the accounting principles as been applied for the financial statements of the company. Belastingen Deze worden berekend op basis van het resultaat volgens de jaarrekening en het geldende nominale belastingtarief, rekening houdend met vrijgestelde winstbestanddelen en met verrekening van fiscaal compensabele verliezen. Taxes These are calculated on the basis of the result according to the financial statements and the applicable nominal tax rate, taking into account the elements of profit that are exempted from tax and with adjustments for carry forward losses. Waardering van balansposten Valuation of balance sheet items Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de kostprijs (aanschaf- of vervaardigingsprijzen), verminderd met de lineaire afschrijvingen, berekend over de verwachte levensduur, rekening houdend met de restwaarde. Kosten van herstel en onderhoud worden rechtstreeks ten laste van het resultaat gebracht. Tangible fixed assets Tangible fixed assets are valued at acquisition price or manufacturing cost, less straight line depreciation, taking account of the estimated life. The costs of repair and maintenance are charged directly to the result. Terreinen zijn in 2003 geherwaardeerd tegen de taxatiewaarden per juli van dat jaar en deze taxatiewaarden worden tussentijds niet met indices verhoogd. Taxatie heeft plaatsgevonden door een onafhankelijke deskundige waarbij de capitalised rental value methode is gehanteerd. Voor gebouwen en machines heeft een laatste herwaardering plaatsgevonden in 1984 op basis van indexcijfers. Land used for business purposes was reassessed at the present valuation level in July 2003 and this valuation level has not increased on the basis of indices since then. This reassesment was performed by an independent expert using the capitalised rental value method. In the case of buildings and machines, the last revaluation was done in 1984 on the basis of indices. Herwaarderingen worden ten gunste dan wel ten laste van de onder het eigen vermogen begrepen herwaarderingsreserve gebracht. De voor onroerend goed gehanteerde afschrijvingstermijnen zijn 20 of 33 jaar; voor overige categorieën variëren deze termijnen van 3 tot 10 jaar. Revaluations are credited or debited to the revaluation reserve forming part of the shareholders equity. The depreciation periods are 20 or 33 years for real estate and 3 to 10 years for the other asset categories. Financieel jaarverslag - Annual report

20 Financiële vaste activa De deelnemingen in groepsmaatschappijen zijn van verwaarloosbare betekenis. Daarom worden ze niet geconsolideerd, maar tegen netto vermogenswaarde gewaardeerd. In 2010 werd de deelneming Equus Leasing B.V. geconsolideerd. Het effect van de consolidatie op het resultaat en vermogen van NedCar was minimaal. Op 15 maart 2011 heeft Equus Leasing B.V. haar resterende financieringsverplichting aan kredietinstellingen volledig afgelost (ultimo 2010: 69,7 miljoen). Als gevolg hiervan is het effect van consolidatie van Equus Leasing B.V. op het resultaat over 2011 en het vermogen ultimo 2011 van verwaarloosbare betekenis geworden. Financial fixed assets Subsidiaries in group companies are considered of minor significance. Therefore they are not consolidated but are valued at net asset value. In 2010 the subsidiary company Equus Leasing B.V. was consolidated. The effect of the consolidation on the results and equity of NedCar was of minor significance. On 15 March 2011 Equus Leasing B.V. fully redeemed its remaining financing obligation to credit institutions (year-end 2010: 69.7 million). In consequence, the effect of the consolidation of Equus Leasing B.V. on the result for 2011 and the equity at year-end 2011 was of minor significance. De actieve belastinglatentie met betrekking tot het fiscaal compensabel verlies wordt gewaardeerd tegen de nominale waarde en omvat de vennootschapsbelasting over de te verwachte winsten gedurende de productieduur van de Mitsubishi Colt en Outlander, voor zover het waarschijnlijk is dat deze latentie wordt gerealiseerd met toekomstige winsten. Vanaf 2012 kunnen eventueel resterende fiscale verliezen niet langer benut worden. Deferred tax assets related to the tax-loss carried forward are valued at nominal value and reflect the corporate tax on expected profits during the production phase of the Mitsubishi Colt and Outlander, insofar as these deferred assets are expected to be realized by future profits. As from 2012 onwards, any remaining tax-loss carried forward can no longer be utilized. Voorraden Grond- en hulpstoffen betreft alle voorraden van het productiebedrijf, voor zover deze nog geen gereed product vormen. Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen volgens het fifo-stelsel (first-in first-out), verhoogd met bewerkingskosten, waarbij rekening wordt gehouden met incourantheid. Halffabrikaat betreft de auto s welke zich op de productielijn in de montagehal bevinden. Deze worden gewaardeerd tegen inkoopprijzen volgens het fifo-stelsel, verhoogd met bewerkingskosten. Inventories Raw materials and consumables comprise all inventories at the factory which are not finished goods. These inventories are valued at purchase price according to the first-in first-out method, plus processing costs incurred and less provision for obsolescence. Semi finished goods comprise the cars which are on the production line of the final assembly shop. These cars are valued at purchase price according to the first-in firstout method, plus processing costs incurred. Vorderingen Eerste waardering van vorderingen vindt plaats op basis van reële waarde en vervolgwaardering op basis van geamortiseerde kostprijs. Receivables Receivables are initially measured at fair value and subsequently at amortized cost. Liquide middelen Deze worden opgenomen tegen nominale waarde; indien niet anders vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Cash at bank and in hand Cash at bank and in hand is entered at nominal value and, unless otherwise stated, is freely available. Voorzieningen Alle voorzieningen worden gevormd ten behoeve van verplichtingen die samenhangen met de bedrijfsactiviteiten en zijn allen gewaardeerd tegen de nominale waarde. De voorziening latente belastingverplichtingen is gevormd voor het verschil tussen de commerciële en fiscale waardering van terreinen. De voorziening is grotendeels als langlopend aan te merken. Provisions Provisions are formed for liabilities connected with the company s business activities and are all valued at nominal value. The provision for deferred taxation relates to differences between commercial and fiscal valuation of land and is calculated at the applicable corporate tax rate. The provision is primarily of a long term nature. 20 Financieel jaarverslag - Annual report 2011

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE NETHERLANDS HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN THE The basic Dutch Financial Statements always consist of: - Balance Sheet - Profit and Loss Account - Disclosure (General disclosure giving details on the accounting

Nadere informatie

Annual Report Financieel Jaarverslag

Annual Report Financieel Jaarverslag Annual Report Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Annual Report 2012 VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) Nederland VDL Nedcar B.V. Sittard-Geleen (Born) The Netherlands Inhoud Contents

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013

NedSense enterprises n.v. AVA. 11 juni 2013 NedSense enterprises n.v. AVA 11 juni 2013 a) Bespreking van het jaarverslag b) Bespreking en vaststelling van de jaarrekening per 31 december 2012 (ter c) Toelichting op het reserverings- en dividendbeleid

Nadere informatie

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/

TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ TOELICHTING OP FUSIEVOORSTEL/ EXPLANATORY NOTES TO THE LEGAL MERGER PROPOSAL Het bestuur van: The management board of: Playhouse Group N.V., een naamloze Vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo

Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever <> begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo Hoe cashflow te interpreteren. Volgens de lesgever begin liquiditeit einde liquiditeit hoewel alle reporting modellen wel zo zijn opgemaakt (ook onder IFRS) IAS 7 maakt gebruik van cashstroom tabellen,

Nadere informatie

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing

In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4. In te vullen door de student: Naam: Groep: Collegiale toetsing In te vullen door de docent: Cijfer: = Slechts hele punten toekennen! 5,4 In te vullen door de student: Naam: Studentnummer: Docent: Groep: Collegiale toetsing FN2VS2FE01-1 HEEJM Aanwijzingen: N.B. Lees

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015

Resultaten Derde Kwartaal 2015. 27 oktober 2015 Resultaten Derde Kwartaal 2015 27 oktober 2015 Kernpunten derde kwartaal 2015 2 Groeiend aantal klanten 3 Stijgende klanttevredenheid Bron: TNS NIPO. Consumenten Thuis (alle merken), Consumenten Mobiel

Nadere informatie

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend

Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Omzetsprong in 2016 tot EUR 460 mio op jaarbasis Jaarcijfers FNG bekend Mechelen/Zoetermeer, 31 mei 2017, 22.00h - FNG N.V. (FNG, Euronext Amsterdam) ("FNG") maakt haar definitieve jaarcijfers bekend die

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

FINANCIAL REPORT 2014

FINANCIAL REPORT 2014 FINANCIAL REPORT 2014 ST. JACOBSTRAAT 131-133 AN DEN HAAG WWW.REDEEMERCHURCH.NL Contents I. Executive summary II. III. IV. Sources of income Uses of income Financial position and accounts V. Statement

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA:

Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: Handleiding Regelgeving Accountancy Engelstalige voorbeeldteksten Inhoud Deze pdf bevat de volgende Engelstalige voorbeeldrapportages van sectie II, deel 3 HRA: 1.1.1.4: Goedkeurende controleverklaring,

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2016 2 AUGUSTUS 2016 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2016 6 B. Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM

HALFJAARVERSLAG JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM HALFJAARVERSLAG 2015 29 JULI 2015 MONOLITH INVESTMENT MANAGEMENT B.V. AMSTERDAM Inhoudsopgave ALGEMEEN 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING 5 A. Balans per 30 juni 2015 6 B. Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9

Inhoud. A. Inleiding 1. B. Jaarrekening 2. C. Overige gegevens 9 Tata Steel Nederland Services BV Draft Jaarverslag 2015 Inhoud Page A. Inleiding 1 B. Jaarrekening 2 Balans 2 Winst- en verliesrekening 3 Grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling Toelichting

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Europe B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Eindhoven, dossiernummer 17175918 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling

Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling - Resultaten 2008 - Amsterdam, 6 maart 2009 Jaarresultaten 2008 DPA Groep DPA Flex Group N.V. buigt in 2 e halfjaar operationeel verlies om in winst ondanks omzetdaling DPA Flex Group N.V. heeft in 2008

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2013 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013

Theta Fund Management B.V. Amsterdam. Annual Report 2013 Theta Fund Management B.V. Amsterdam Annual Report 2013 CONTENTS Page DIRECTORS' REPORT 1 General 3 2 ANNUAL REPORT OF THE MANAGING DIRECTORS 4 FINANCIAL STATEMENTS 1 Balance sheet as at December 31, 2013

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2017 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht Juli 2017 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2017 2 Winst en verliesrekening van 1 januari 2017 tot en met 30 juni

Nadere informatie

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015

Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek. Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Stichting DENBI gevestigd te Kootwijkerbroek Rapport inzake de jaarrekening 13 november 2014 tot en met 31 december 2015 Inhoudsopgave Pagina Accountantsverslag Samenstellingsverklaring van de accountant

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V.

Financieel halfjaarverslag Alpha Based Capital Fund Management B.V. Financieel halfjaarverslag 2016 Alpha Based Capital Fund Management B.V. Utrecht augustus 2016 Inhoudsopgave Pagina Balans per 30 juni 2016 2 Winst- en verliesrekening van 1 januari 2016 tot en met 30

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen NV

SynVest Beleggingsfondsen NV Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen NV Jaarrekening 2015 SYNVEST. Ondernemend vermogen. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages

The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages The Dutch mortgage market at a cross road? The problematic relationship between supply of and demand for residential mortgages 22/03/2013 Housing market in crisis House prices down Number of transactions

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Halfjaarcijfers 2017 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Halfjaarcijfers 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarcijfers 1.1 Balans per 30 juni 2017 2 1.2 Toelichting op de halfjaarcijfers 3 1.1 Balans per 30 juni 2017 (Na resultaatbestemming)

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch

Jaarverslag van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Jaarverslag 2014 van Pub iek Belang Elektriciteitsproductie B.V., s-hertogenbosch Statutaire vestigingsplaats: s-hertogenbosch Adres: Brabantlaan 1 5216 TV s-hertogenbosch Inhoudsopgave Algemeen Jaarverslag

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009

Gordiaan Vastgoed BV. Jaarrekening 2009 Gordiaan Vastgoed BV Jaarrekening 2009 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat 4 3. Balans

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010

H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV. Jaarrekening 2010 H.O.G. Heerlen Onroerend Goed BV Jaarrekening 2010 Inhoudsopgave pagina Directieverslag 3 Jaarrekening 1. Ten geleide 4 2. Grondslagen van waardering van activa en passiva en van bepaling van het resultaat

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2013 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012

Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 Finles N.V. Halfjaarverslag 2012 1 1. Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014

VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN. Jaarverslag 2014 VAN BOOM & SLETTENHAAR FONDSMANAGEMENT B.V. TE LAREN Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 2 3 Fiscale positie 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 5

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Interim Jaarrekening 2016

Interim Jaarrekening 2016 Interim Jaarrekening 2016 BrightPensioen Coöperatief U.A. Statutair gevestigd te Amsterdam KvK inschrijving: 65983351 Rapport inzake de interim jaarrekening december 2016 Inhoudsopgave JAARREKENING 2016

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

copyright DJB International

copyright DJB International copyright DJB International copyright DJB International Your Insurance Cy, since 19XX Still going strong copyright DJB International copyright DJB International Directive 2009/138/EC of 25 nov 2009 On

Nadere informatie

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder

Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Volmacht Aandeelhouder Proxy Shareholder Ondergetekende: The undersigned: [NAAM AANDEELHOUDER] [NAME SHAREHOLDER], ---------------------------------------------------------------------------[ADRES/MAATSCHAPPELIJKE

Nadere informatie

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012

AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN. Jaarverslag 2011 25 april 2012 AEFIDES INSPIRATIS I BV TE GRONINGEN Jaarverslag 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Algemeen 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 5 5 Directieverslag 6 JAARREKENING 1 Balans per 31 december

Nadere informatie

IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSION MEMO PINGUIN GROUP FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS FIRST APPLICATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Introduction Since 1 January

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014

Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat ZZ HENGELO. Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening 2014 Stichting Twente Hart Safe t.a.v. het bestuur Theo Wolvecampstraat 7 7556 ZZ HENGELO Jaarrekening

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013

Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg BC BILTHOVEN. Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Stichting Openbaar Museum Modelbouw Leyenseweg 115 3721 BC BILTHOVEN Financieel verslag 2013 Rapportdatum: 30

Nadere informatie

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015

CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein GR Eindhoven. Publicatierapport 2015 CTOUCH Holding B.V. Het Schakelplein 20 5651 GR Eindhoven Publicatierapport 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel voor Brabant, dossiernummer 64108503 Vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2016 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2016 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016

Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Wijs & Van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2016 tot en met 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 30 juni 2016 2 Winst-en-verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Future of the Financial Industry

Future of the Financial Industry Future of the Financial Industry Herman Dijkhuizen 22 June 2012 0 FS environment Regulatory & political pressure and economic and euro crisis 1 Developments in the sector Deleveraging, regulation and too

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel

JAARREKENING Stichting Dol Fijne Therapie. Bavel JAARREKENING 2012 Stichting Dol Fijne Therapie Bavel INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 2 1.2 Algemeen 4 1.3 Resultaatvergelijking 5 1.4 Meerjarenoverzicht 7 1.5 Financiële positie

Nadere informatie

Seminar 360 on Renewable Energy

Seminar 360 on Renewable Energy Seminar 360 on Renewable Energy Financieren van duurzame energie initiatieven ING Lease (Nederland) B.V. Roderik Wuite - Corporate Asset Specialist - Agenda I 1. Introductie 2. Financiering van duurzame

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie