Documentatierapport Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2012V1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Documentatierapport Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2012V1"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Community Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) 2012V1 Datum: 6 februari 2014

2 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksbureau of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing naar het CBS betreft uitsluitend het gebruik van de microdatabestanden. Dat wordt als volgt geformuleerd: Eigen berekening [naam onderzoeksbureau, c.q. opdrachtgever] op basis van bij het CBS beschikbaar gestelde microdatabestanden betreffende de (communautaire) Statistiek Inkomen en Leefcondities 2012, die afkomstig zijn van het CBS. 2

3 Versiegeschiedenis Versie EU-SILC 2012V2 De gebruiker dient rekening te houden met het volgende: De koppelsleutel voor personen is veranderd van SRTNUM en RIN naar RINPERSOONS en RINPERSOON. Het omzetten van de ene sleutel naar de andere wordt beschreven in het script koppelvariabelen gelijk zetten spss.sps voor de Remote Access en On-site gebruikers te vinden in de map \8_Utilities\Tools\. Let vooral op het omzetten van RIN naar RINPERSOON omdat RINPERSOON wordt weggeschreven mét voorloopnullen. Uitsluitend de combinatie van RINPERSOON met RINPERSOONS R of S identificeert een persoon. Lidstaten zijn verplicht om in het kader van EU-SILC bruto inkomenscomponenten aan Eurostat te leveren. Netto bedragen zijn alleen beschikbaar als hieruit de bruto bedragen worden afgeleid. Het CBS levert alleen bruto bedragen. De variabelen PY010N t/m PY140N en de variabelen HY030N t/m HY145N zijn daarom uit het bestand verwijderd. De definitie van het besteedbaar inkomen volgens EU-SILC (variabele HY020) wijkt af van de defintie die het CBS hanteert bij de eigen inkomensstatistiek. De economische huurwaarde en de betaalde hypotheekrente zijn bij de vaststelling van het bruto en besteedbaar huishoudensinkomen omwille van de internationale vergelijkbaarheid vooralsnog buiten beschouwing gebleven. Inkomsten uit vrijwillige particuliere verzekeringen (variabele PY080G) en premies die hiervoor betaald worden, (variabele PY035G) zijn ook niet ingeteld bij de berekening van het huishoudensinkomen. De referentieperiode voor het inkomen in EU-SILC is het voorgaande kalenderjaar. Het gestandaardiseerde inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden. Deze correctie vindt plaats met behulp van equivalentiefactoren. In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen die het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding tot uitdrukking. Op deze wijze zijn de welvaartsniveaus van huishoudens onderling vergelijkbaar gemaakt. De voor EU-SILC berekende equivalentiefactoren (variabele HX050) wijken af van de equivalentiefactoren die het CBS toepast bij de eigen inkomensstatistiek. Ten behoeve van de internationale vergelijkbaarheid wordt bij EU-SILC de aangepaste OECD-equivalentieschaal toegepast. Het eenpersoonshuishouden is hierbij als standaardhuishouden gekozen. Het hoofd van het huishouden wordt een gewicht gelijk aan 1 toegewezen; elke volgende volwassene krijgt 0,5 toegekend; kinderen tellen voor 0,3 mee. 3

4 Voor de persoonskenmerken en/of achtergronden dient u de beschikbare GBAbestanden te raadplegen. Deze staan in de catalogus van het Centrum voor Beleidstatistiek onder de thema s Bevolking of Sociaal Statistisch Bestand. Voor het aanvragen van deze bestanden geldt de gebruikelijke procedure. Voor informatie over de beschikbare onderzoeksmethoden van het CBS zie Dataverzameling. 4

5 Inhoudsopgave Bronvermelding... 2 Versiegeschiedenis Inleiding Toelichting op de samenstelling van de bestanden... 8 Microdatabestand... 8 Populatieafbakening... 8 Methodologie... 8 Gegevens op Statline Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Toelichting op de variabelen RINPERSOONS en RINPERSOON PB210, PB220A en P220B Voorkomende waarden van de variabelen

6 6

7 1. Inleiding Het Centrum voor Beleidsstatistiek stelt, onder bepaalde voorwaarden, microdata (geanonimiseerde data op persoons- en bedrijfsniveau) ter beschikking voor onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van Community Statistics on Income and Living Conditions. Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd. Beschikbare bijlagen: Bijlage Waarden bij de variabelen EU-SILC 2012V1 In deze bijlage worden alle valuelabels van de variabelen en hun betekenis opgesomd Bijlage EU-SILC 065 operation versie mei 2013 Description of target variables, manual van Eurostat EU-SILC Voor een volledige uitleg over data, methodologie, internationale resultaten, etc. van de EU-SILC wordt verwezen naar Eurostat: het Europees Statistisch Bureau. EU - Survey Income and Living Conditions 7

8 2. Toelichting op de samenstelling van de bestanden Microdatabestand Een record in het microdatabestand beschrijft de inkomens- en leefcondities van een persoon. Een persoon kan dus niet meerdere records in het microdatabestand hebben. Het bestand bevat RINPERSOONS en RINPERSOON als sleutel(s) waarmee gekoppeld kan worden met andere bestanden. Populatieafbakening De populatie bestaat uit de bevolking in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking). In de populatietotalen die voor de ophoging worden gebruikt, is de institutionele bevolking dan ook niet opgenomen. Methodologie Het CBS is in 2005 gestart met de uitvoering van het onderzoek EU-SILC. Dit onderzoek wordt in opdracht van Eurostat in alle lidstaten van de Europese Unie uitgevoerd. Het voornaamste doel van EU-SILC is het vergelijkbare gegevens over inkomen, armoede en samenstellen van actuele en internationaal sociale uitsluiting. EU-SILC is daarmee de opvolger van het European Community Household Panel (ECHP). In Nederland is EU-SILC geïntegreerd in de Enquête Beroepsbevolking (EBB). De EBB is een steekproefonderzoek onder huishoudens in Nederland De steekproef is een zogenaamde gestratificeerde tweetrapssteekproef. In de eerste trap zijn gemeenten getrokken en is vastgesteld hoeveel adressen in deze gemeenten moeten worden geselecteerd. Gemeenten met of meer adressen (gemiddeld circa 18 duizend inwoners) zijn alle maanden van het jaar in de steekproef vertegenwoordigd. In de tweede trap is per gemeente een systematische steekproef van adressen getrokken. Als steekproefkader is de Gemeentelijke Basisadministratie gebruikt. De EBB is een zogenaamd roterend panelonderzoek. De respondenten worden in principe vijf maal benaderd (vijf peilingen). Elke maand wordt een adressensteekproef voor een nieuwe eerste peiling getrokken. Aan het eind van elke peiling worden respondenten geworven voor een volgende EBB-peiling. Tussen de vraaggesprekken voor twee opeenvolgende peilingen zitten ongeveer 3 maanden. De totale periode dat mensen deelnemen aan de enquête bedraagt 12 maanden. Met ingang van het derde kwartaal van 2010 is er een designwijziging doorgevoerd in de EBB. De grootste verandering is dat de eerste peiling van de EBB is gewijzigd van een volledige CAPI naar een CATI/CAPI mode. Vanaf het derde kwartaal van 2010 worden huishoudens met een bij het CBS bekend vast telefoonnummer in de eerste peiling telefonisch voor de EBB benaderd (Computer Assisted Telephone Interviewing, CATI). De overige huishoudens worden door een interviewer van het CBS thuis bezocht 8

9 (Computer Assisted Personal Interviewing, CAPI). In de tweede tot en met vijfde peiling worden respondenten uitsluitend telefonisch (CATI) benaderd, hetgeen niet veranderd is ten opzichte van voorgaande jaren. In de vijfde en laatste EBB-peiling vindt de werving voor EU-SILC plaats. Aan een deel van de respondenten uit deze peiling wordt de vraag gesteld of zij bereid zijn om mee te doen aan het onderzoek EU-SILC. Ongeveer driekwart van deze respondenten is hiertoe bereid. Het telefonische EU-SILC interview vindt een maand na de vijfde EBB-peiling plaats. Huishoudens met uitsluitend 65-plussers komen niet voor in de laatste peiling van de EBB. Hiervoor wordt een aparte steekproef getrokken. Het EU-SILC interview duurt per huishouden gemiddeld ongeveer een kwartier. Het interview bevat vragen die betrekking hebben op het huishouden, bijvoorbeeld vragen over de woning of de beoordeling van het inkomen. Deze vragen worden beantwoord door een persoon uit de huishoudkern. Daarnaast is er een vragenblok dat beantwoord wordt door één random gekozen persoon van 16 jaar of ouder in het huishouden, de zgn. selected respondent. Op basis van variabele RB245 (respondent status) is te bepalen welke persoon dat is. Dit blok bevat bijvoorbeeld vragen over het arbeidsverleden en de ervaren gezondheid. Het microdatabestand bevat een aparte ophoogfactor voor de analyses van deze variabelen (variabele PB060). Ook EU-SILC is een roterend panelonderzoek. De geselecteerde respondenten en hun huishoudensleden worden na de eerste peiling nog drie jaar lang met tussenpozen van een jaar gevolgd. De cross-sectionele EU-SILC steekproef bevat ieder jaar circa 10 duizend huishoudens. Het microdatabestand bevat alle personen in deze huishoudens. Een deel van deze huishoudens is geworven uit de vijfde peiling van de EBB. Voor de overige huishoudens betreft het de tweede, derde peiling of vierde EU-SILC peiling. Het ophogen van de waarnemingen vindt plaats in twee stappen. Ten eerste worden aan de waarnemingen startgewichten toegekend. Deze startgewichten zijn zo berekend dat ze corrigeren voor ongelijke trekkingskansen die voortkomen uit de gehanteerde steekproeftrekking. In de tweede stap worden definitieve ophoogfactoren bepaald. Met deze stap wordt de vertekening ten gevolge van non-respons gereduceerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van populatiegegevens over leeftijd, geslacht, huishoudensgrootte, huishoudensinkomen, woonsituatie (huur/koop), herkomst en provincie. Bij de ophoging wordt simultaan opgehoogd naar zowel het aantal personen in particuliere huishoudens als het aantal particuliere huishoudens. Deze consistente weging wordt op een zodanige wijze uitgevoerd dat personen die tot hetzelfde huishouden behoren dezelfde ophoogfactor krijgen. De ophoogfactor voor de huishoudleden is daarbij gelijk aan de ophoogfactor voor het huishouden (RB050=DB090). Zie verder de bijlage: Bijlage EU-SILC 065 operation versie mei Gegevens op Statline De variabelen zoals te zien in de statlinetabel: Inkomensbeoordeling en financiële problemen; huishoudens zijn de enige variabelen uit de EU-SILC die op Statline worden 9

10 gepubliceerd. Alle variabelen worden wel gebruikt in EU publicaties, zie hiervoor EU - Survey Income and Living Conditions. 10

11 3. Bestandsopbouw en toelichting Bestandsopbouw van het microdatabestand Onderstaand volgt een lijst van alle variabelen in het microdatabestand. Het microdatabestand is geen officieel vastgesteld publicatiebestand. De gegevens met kunnen afwijken van de gepubliceerde cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS. Nr Variabele Label Formaat 1 RINPERSOONS Soort rinpersoon A1 2 RINPERSOON Samen met rinpersoons is dit de persoon A9 3 RB010 Year of the survey F4 4 RB020 Country (NL=Netherlands) A2 5 RB030 Personal ID F9 6 RB050 Personal cross-sectional weight F RB070 Month of birth F2 8 RB070_Flag Month of birth_flag (1 is filled; -1 is missing) A2 9 RB080 Year of birth F4 10 RB080_Flag Year of birth_flag (1 is filled; -1 is missing) A2 11 RB090 Sex F1 12 RB090_Flag Sex_Flag (1 is filled; -1 is missing) A2 13 RB100 Sample person or co-resident F1 14 RB100_Flag Sample person or co-resident_flag (1 is filled; -1 is A2 missing) 15 RB200 Residential status F1 16 RB200_Flag Residential status_flagcross (1 is filled; -1 is missing) A2 17 RB210 Basic activity status F1 18 RB210_Flag Basic activity status_flagcross (1 is filled; -1 is A2 missing) 19 RB220 Father ID F9 20 RB220_Flag Father ID_Flagcross (1 is filled; -1 is missing; -2 is not A2 applicable (father is not a household member) 21 RB230 Mother ID F9 22 RB230_Flag Mother ID_Flagcross (1 is filled; -1 is missing; -2 is A2 not applicable (mother is not a household member) 23 RB240 Spouse/partner ID F9 24 RB240_Flag Spouse/partner ID_Flagcross (1 is filled; -1 is missing; A2-2 is not applicable (spouse/partner is not a household member) 25 RB245 Respondent status F1 26 RB245_Flag Respondent status_flagcross F1 27 RB250 Data status F2 28 RB250_Flag Data status_flag (1 is filled; -2 is not applicable A2 (RB245 not = 1, 2 or 3) 29 RB260 Type of interview F1 30 RB260_Flag Type of interview_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is A2 not applicable (RB250 not = 11 or 13) 31 RB270 Personal ID of proxy F9 11

12 Nr Variabele Label Formaat 32 RB270_Flag Personal ID of proxy_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 A2 is not applicable (RB260 not = 5) 33 RL010 Education at pre-school (Number of hours of F2 education during an usual week) 34 RL010_Flag Education at pre-school_flag (1 is filled; -1 is missing; A2-2 is not applicable (RL010 person is not admitted to pre-scho 35 RL020 Education at compulsory school (Number of hours of F2 education during an usual week) 36 RL020_Flag Education at compulsory school_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (RL020 person is not admitted to p 37 RL030 Child care at centre-based services (Number of hours F2 of child care during an usual week) 38 RL030_Flag Child care at centre-based services_flag (1 is filled; - A2 1 is missing; -2 is not applicable (RL030 person is neither at p 39 RL040 Child care at day-care centre (Number of hours of F2 child care during an usual week) 40 RL040_Flag Child care at day-care centre_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (RL040: person is more than 12 year 41 RL050 Child care by a professional child-minder at child s F2 home or at child-minder s home (Number of hours of child care durin 42 RL050_Flag Child care by a professional child-minder at child s A2 home or at child-minder s home_flag (1 is filled; -1 is missing; RL060 Child care by grand-parents, others household F2 members (outside parents), other relatives, friends or neighbours (Number 44 RL060_Flag Child care by grand-parents, others household A2 members (outside parents), other relatives, friends or neighbours_flag (1 45 RL070 Children cross-sectional weight for child care F RL070_Flag Children cross-sectional weight for child care_flag (1 A2 is filled; -2 is not applicable (persons aged more than 12 years 47 RX010 age at the date of interview F RX020 age at the end of the income reference period F PB060 Personal cross-sectional weight for selected F13.6 respondent 50 PB060_Flag Personal cross-sectional weight for selected A2 respondent_flag (1 is filled; -3 is not selected respondent) 51 PB070 Personal design weight for selected respondent F PB070_Flag Personal design weight for selected respondent_flag A2 (1 is filled; -3 is not selected respondent) 53 PB090 Day of the personal interview F2 54 PB100 Month of the personal interview F2 55 PB110 Year of the personal interview F4 56 PB120 Minutes to complete the personal questionnaire F2 57 PB120_Flag Minutes to complete the personal questionnaire_flag A2 (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (information only 58 PB190 Marital status F1 59 PB190_Flag Marital status_flag (1 is filled; -1 is missing) A2 60 PB200 Consensual Union F1 61 PB200_Flag Consesual Uniion_Flag (1 is filled; -1 is missing) A2 62 PB210 Country of birth A3 12

13 Nr Variabele Label Formaat 63 PB210_Flag Consesual Uniion_Flag (1 is filled; -1 is missing) A2 64 PB220A Citizenship 1 A3 65 PB220A_Flag Citizenship 1_Flag (1 is filled; -1 is missing) A2 66 PB220B Citizenship 2 A3 67 PB220B_Flag Citizenship 2_Flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not A2 applicable (no second citizenship) 68 PE010 Current education activity F1 69 PE010_Flag Current education activity_flag (1 is filled; -1 is A2 missing) 70 PE020 ISCED level currently attented F1 71 PE020_Flag ISCED level currently attented_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (PE010 not=1) 72 PE030 Year when highest level of inducation was attained F4 73 PE030_Flag Year when highest level of inducation was A2 attained_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (the person ha 74 PE040 Highest ISCED level attained F1 75 PE040_Flag Highest ISCED level attained_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (the person has never been in educat 76 PH010 General health F1 77 PH010_Flag General health_flag (1 is filled; -1 is missing; -3 is not A2 selected respondent) 78 PH020 Suffer from any a chronic (long-standing) illness or F1 condition) 79 PH020_Flag Suffer from any a chronic (long-standing) illness or A2 condition)_flag (1 is filled; -1 is missing; -3 is not selected res 80 PH030 Limitation in activities because of health problems F1 81 PH030_Flag Limitation in activities because of health A2 problems_flag (1 is filled; -1 is missing; -3 is not selected respondent) 82 PH040 Unmet need for medical examination or treatment F1 83 PH040_Flag Unmet need for medical examination or A2 treatment_flag (1 is filled; -1 is missing; -3 is not selected respondent) 84 PH050 Main reason for unmet need for medical examination F1 or treatment 85 PH050_Flag Main reason for unmet need for medical examination A2 or treatment_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable ( 86 PH060 Unmet need for dental examination or treatment F1 87 PH060_Flag Unmet need for dental examination or treatment_flag A2 (1 is filled; -1 is missing; -3 is not selected respondent) 88 PH070 Main reason for unmet need for dental examination or F1 treatment 89 PH070_Flag Main reason for unmet need for dental examination or A2 treatment_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (P 90 PL015 Person has ever worked F1 91 PL015_Flag Person has ever worked_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (PL031 = 1,2,3 or 4)) 92 PL020 Actively looking for a job F1 93 PL020_Flag Actively looking for a job_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (PL031 = 1,2,3 or 4)) 94 PL025 Available for work F1 95 PL025_Flag Available for work_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (PL020 not equal 1) A2 13

14 Nr Variabele Label Formaat 96 PL030 Self-defined current economic status F1 97 PL030_Flag Self-defined current economic status_flag (1 is filled; A2-1 is missing; -5 missing value of PL030 because PL031 is used) 98 PL035 Worked at least 1 hour during the previous week F1 99 PL035_Flag Worked at least 1 hour during the previous A2 week_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (Person is not em 100 PL040 Status in employement F1 101 PL040_Flag Status in employement_flag (1 is filled; -1 is missing; A2-2 is not applicable (PL031 not = 1,2,3 or 4 and PL015 not = 1) 102 PL051 Occupation (ISCO-08 (COM)) A2 103 PL051_Flag Occupation (ISCO-08 (COM))_Flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (PL031 not = 1,2,3 or 4 and PL015 not 104 PL060 Number of hours usually worked per week in main job F2 105 PL060_Flag Number of hours usually worked per week in main A2 job_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (not applicab 106 PL070 Number of months spent at full-time work (in income F2 reference period) 107 PL070_Flag Number of months spent at full-time work (in income A2 reference period)_flag (1 is filled; -1 is missing) 108 PL072 Number of months spent at part-time work (in income F2 reference period) 109 PL072_Flag Number of months spent at part-time work (in income A2 reference period)_flag (1 is filled; -1 is missing) 110 PL080 Number of months spent in unemployement (in F2 income reference period) 111 PL080_Flag Number of months spent in unemployment (in income A2 reference period)_flag (1 is filled; -1 is missing; -5 missing value b 112 PL085 Number of months spent in retirement or early F2 retirement (in income reference period) 113 PL085_Flag Number of months spent in retirement or early A2 retirement (in income reference period)_flag (1 is filled; -1 is missing; 114 PL087 Number of months spent studying (in income F2 reference period) 115 PL087_Flag Number of months spent studying (in income A2 reference period)_flag (1 is filled; -1 is missing; -5 missing value because 116 PL090 Number of months spent in other activity F2 117 PL090_Flag Number of months spent in other activity_flag (1 is A2 filled; -1 is missing -5 missing value because the definition of thi 118 PL100 Total number of hours usually worked in second, F2 third... jobs 119 PL100_Flag Total number of hours usually worked in second, A2 third... jobs_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (pe 120 PL120 Reason for working less than 30 hours F1 121 PL120_Flag Reason for working less than 30 hours_flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 is not applicable (Not (PL031 = 1,2,3 or 4, a 122 PL130 Number of persons working at the local unit F2 123 PL130_Flag Number of persons working at the local unit_flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 is not applicable (PL031 not = 1,2,3 or 124 PL140 Type of contract F1 14

15 Nr Variabele Label Formaat 125 PL140_Flag Type of contract_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is A2 not applicable (PL040 not = 3); -3 is not selected respondent; 126 PL150 Managerial position F1 127 PL150_Flag Managerial position_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 A2 is not applicable (PL040 not = 3); -3 is not selected responden 128 PL160 Change of job since last year F1 129 PL160_Flag Change of job since last year_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 is not applicable (PL031 not = 1,2,3 or 4); -3 is not 130 PL170 Reason for change of job since last year F1 131 PL170_Flag Reason for change of job since last year_flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 is not applicable (PL160 not = 1); -3 is n 132 PL180 Most recent change in the individual s activity status F2 133 PL180_Flag Most recent change in the individual s activity A2 status_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not applicable (no change 134 PL190 When began first regular job (age) F2 135 PL190_Flag When began first regular job (age)_flag (1 is filled; -1 A2 is missing; -2 is not applicable (person never worked i.e. (PL0 136 PL200 Number of years spent in paid work F2 137 PL200_Flag Number of years spent in paid work_flag (1 is filled; - A2 1 is missing; -2 is not applicable (person never worked i.e. (PL0 138 PL210A Main activity on January F1 139 PL210A_Flag Main activity on January_Flag (1 = filled; -1 is A2 missing; -3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 becau 140 PL210B Main activity on February F1 141 PL210B_Flag Main activity on February_Flag (1 = filled; -1 is A2 missing; -3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 beca 142 PL210C Main activity on March F1 143 PL210C_Flag Main activity on March_Flag (1 = filled; -1 is missing; - A2 3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 because 144 PL210D Main activity on April F1 145 PL210D_Flag Main activity on April_Flag (1 = filled; -1 is missing; -3 A2 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 because 146 PL210E Main activity on May F1 147 PL210E_Flag Main activity on May_Flag (1 = filled; -1 is missing; -3 A2 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 because P 148 PL210F Main activity on June F1 149 PL210F_Flag Main activity on June_Flag (1 = filled; -1 is missing; -3 A2 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 because 150 PL210G Main activity on July F1 151 PL210G_Flag Main activity on July_Flag (1 = filled; -1 is missing; -3 A2 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 because 152 PL210H Main activity on August F1 15

16 Nr Variabele Label Formaat 153 PL210H_Flag Main activity on August_Flag (1 = filled; -1 is missing; A2-3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 becaus 154 PL210I Main activity on September F1 155 PL210I_Flag Main activity on September_Flag (1 = filled; -1 is A2 missing; -3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 bec 156 PL210J Main activity on October F1 157 PL210J_Flag Main activity on October_Flag (1 = filled; -1 is A2 missing; -3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 becau 158 PL210K Main activity on November F1 159 PL210K_Flag Main activity on November_Flag (1 = filled; -1 is A2 missing; -3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 beca 160 PL210L Main activity on December F1 161 PL210L_Flag Main activity on December_Flag (1 = filled; -1 is A2 missing; -3 is not selected respondent; -5 missing value of PL210 beca 162 PY010G Employee cash or near cash income F PY020G Non-cash employee income F PY021G Company car F PY030G Employer s social insurance contribution F PY031G Optional employer s social insurance contributions F PY035G Contributions to individual private session plans F PY050G Cash benefits or losses from self-employment F PY080G Pension from individual private plans F PY090G Unemployment benefits F PY100G Old-age benefits F PY110G Survivor benefits F PY120G Sickness benefits F PY130G Desability benefits F PY140G Education-related allowances F DB030 Household ID F9 177 DB040 Region A4 178 DB040_Flag Region_Flag (-1 is missing; 1 is filled according to A2 NUTS-03; 2 is filled according to NUTS-08) 179 DB050 Primary strata as used in the selection of the sample F2 180 DB060 PSU-1 (first stage) as used in the selection of the sample 181 DB062 PSU-2 (second stage) as used in the selection of the sample 182 DB070 Order of the selection of PSU as used in the selection F15.2 of the sample 183 DB075 Rotation group F1 184 DB080 Household design weight F DB080_Flag Household design weight_flagcross (1 is filled; -2 is A2 not applicable (not first year in the survey) 186 DB090 Household cross-sectional weight F DB090_Flag Household cross-sectional weight_flag F1 188 DB100 Degree of urbanisation F1 189 DB100_Flag Degree of urbanisation_flag (-1 is missing (from wave 2 onwards);1 is filled) F4 F4 A2 16

17 Nr Variabele Label Formaat 190 HB040 Day of household interview F2 191 HB050 Month of household interview F2 192 HB060 Year of household interview F4 193 HB070 Person responding the household questionnaire F9 194 HB070_Flag Person responding the household questionnaire_flag A2 (1 is filled; -1 is missing) 195 HB080 Person 1 responsible for the accommodation F9 196 HB080_Flag Person 1 responsible for the accommodation_flag (1 A2 is filled; -1 is missing) 197 HB090 Person 2 responsible for the accommodation F9 198 HB090_Flag Person 2 responsible for the accommodation_flag (1 A2 is filled; -1 is missing; -2 not applicable (no second reponsible) 199 HB100 Number of minutes to complete the household F2 questionnaire 200 HB100_Flag Number of minutes to complete the household A2 questionnaire_flag (1 is filled; -1 is missing) 201 HH010 Dwelling type F1 202 HH010_Flag Dwelling type_flag (1 is filled; -1 is missing) A2 203 HH021 Tenure status F1 204 HH021_Flag Tenure status_flag (1 is filled; -1 is missing; -5 is A2 missing value of HH021because HH020 is still used) 205 HH030 Number of rooms available to the household F2 206 HH030_Flag Number of rooms available to the household_flag (1 A2 is filled; -1 is missing) 207 HH031 Year of contract or purchasing or installation F4 208 HH031_Flag Year of contract or purchasing or installation_flag (1 A2 is filled; -1 is missing; -2 not applicable (MS using objective n 209 HH040 Leaking roof, damp walls/floors/foundation, or rot in F1 window frames or floor 210 HH040_Flag Leaking roof, damp walls/floors/foundation, or rot in A2 window frames or floor_flag (1 is filled; -1 is missing) 211 HH050 Ability to keep home adequately warm F1 212 HH050_Flag Ability to keep home adequately warm_flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 213 HH060 Current rent related to occupied dwelling F HH060_Flag Current rent related to occupied dwelling_flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 not applicable (HH020 not = 2 or 3) 215 HH061 Subjective rent F HH061_Flag Subjective rent_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 not A2 applicable (HH020 not = 1,3 or 4) or (MS do not use subjective 217 HH070 Total housing cost F HH070_Flag Total housing cost_flag (1 is filled; -1 is missing) A2 219 HH081 Bath or shower in dwelling F1 220 HH081_Flag Bath or shower in dwelling_flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -5 is missing value of HH081 because HH080 is still used) 221 HH091 Indoor flushing toilet for sole use of household F1 222 HH091_Flag Indoor flushing toilet for sole use of household_flag A2 (1 is filled; -1 is missing; -5 is missing value because HH090 is 223 HS011 Arrears on mortgage or rent payments F1 17

18 Nr Variabele Label Formaat 224 HS011_Flag Arrears on mortgage or rent payments_flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 not applicable (outright owner or rent free du 225 HS021 Arrears on utility bills F1 226 HS021_Flag Arrears on utility bills_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 A2 not applicable (no utility bills); -5 is missing value of 227 HS031 Arrears on hire purchase instalments or other loan F1 payments 228 HS031_Flag Arrears on hire purchase instalments or other loan A2 payments_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 not applicable (no hire 229 HS040 Capacity to afford paying for one week annual holiday F1 away form hope 230 HS040_Flag Capacity to afford paying for one week annual holiday A2 away form hope_flag (1 is filled; -1 is missing) 231 HS050 Capacity to afford a meal with meat, chicken, fish (or F1 vegetarian equivalent) every second day 232 HS050_Flag Capacity to afford a meal with meat, chicken, fish (or A2 vegetarian equivalent) every second day_flag (1 is filled; -1 is 233 HS060 Capacity to face unexpected financial expenses F1 234 HS060_FLag Capacity to face unexpected financial expenses_flag A2 (1 is filled; -1 is missing) 235 HS070 Do you have a telephone (inclduding mobile phone)? F1 236 HS070_Flag Do you have a telephone (inclduding mobile A2 phone)?_flag (1 is filled; -1 is missing) 237 HS080 Do you have a colour TV? F1 238 HS080_Flag Do you have a colour TV?_Flag (1 is filled; -1 is A2 missing) 239 HS090 Do you have a computer? F1 240 HS090_Flag Do you have a computer_flag (1 is filled; -1 is A2 missing) 241 HS100 Do you have a washing machine? F1 242 HS100_Flag Do you have a washing machine_flag (1 is filled; -1 is A2 missing) 243 HS110 Do you have a car? F1 244 HS110_Flag Do you have a car_flag (1 is filled; -1 is missing) A2 245 HS120 Ability to make ends meet F1 246 HS120_Flag Ability to make ends meet_flag (1 is filled; -1 is A2 missing) 247 HS130 Lowest monthly income to make ends meet F HS130_Flag Lowest monthly income to make ends meet_flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 249 HS140 Financial burden of the total housing cost F1 250 HS140_Flag Financial burden of the total housing cost_flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 not applicable (no housing costs) 251 HS150 Financial burden of the repayment of debts from hire F1 purchases or loans 252 HS150_Flag Financial burden of the repayment of debts from hire A2 purchases or loans_flag (1 is filled; -1 is missing; -2 is not appl 253 HS160 Problems with the dwelling: too dark, not enough light F1 254 HS160_Flag Problems with the dwelling: too dark, not enough A2 light_flag (1 is filled; -1 is missing) 255 HS170 Noise from neighbours or from the street F1 256 HS170_Flag Noise from neighbours or from the streett_flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 257 HS180 Pollution, grime or other environmental problems F1 18

19 Nr Variabele Label Formaat 258 HS180_Flag Pollution, grime or other environmental A2 problems_flag (1 is filled; -1 is missing) 259 HS190 Crime violence or vandalism in the area F1 260 HS190_Flag Crime violence or vandalism in the area_flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 261 HY010 Total household gross income F HY020 Total diposable household income F HY022 Total diposable household income before social F11.2 transfers other than old-age and suvivor s benefits 264 HY023 Total diposable household income before social F11.2 transfers including old-age and suvivor s benefits 265 HY025 Within-household non-response inflation factor F HY030G Imputed rent (Net) F HY040G Income from rental of a property or land F HY050G Family/Children related allowances F HY060G Social exclusion not elsewhere classified F HY070G Housing allowances F HY080G Regular inter-household cash transfer received F HY090G Interest, dividends, profit from capital investments in F11.2 unincorporated business 273 HY100G Interest repayments on mortgage F HY110G Income received by people aged under 16 F HY120G Regular taxes on wealth F HY130G Regular inter-household cash transfer paid F HY140G Tax on income and social contributions F HY170G Value of goods produced for own consumption F HX050 equivalence scale (modified-oecd scale) F HX080 poverty indicator F HX090 Equivalized disposable income (HY010/HX050) F HC010 Shortage of space in the dwelling F1 283 HC010_Flag Shortage of space in the dwelling - Flag (1 is filled; -1 A2 is missing) 284 HC020 Size of the dwelling in square meters F4 285 HC020_Flag Size of the dwelling in square meters - Flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 286 HC030 Adequate electrical installations F1 287 HC030_Flag Adequate electrical installations - Flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 Not applicable (no electric installations)) 288 HC040 Adequate plumbing/water installations F1 289 HC040_Flag Adequate plumbing/water installations - Flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -2 Not applicable (no plumbing/water installat 290 HC050 Dwelling equipped with heating facilities F1 291 HC050_Flag Dwelling equipped with heating facilities - Flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 292 HC060 Dwelling comfortably warm during winter time F1 293 HC060_Flag Dwelling comfortably warm during winter time - Flag A2 (1 is filled; -1 is missing) 294 HC070 Dwelling comfortably cool during summer time F1 295 HC070_Flag Dwelling comfortably cool during summer time - Flag A2 (1 is filled; -1 is missing) 296 HC080 Overall satisfaction with the dwelling F1 297 HC080_Flag Overall satisfaction with the dwelling - Flag (1 is filled; -1 is missing) A2 19

20 Nr Variabele Label Formaat 298 HC090 Accessibility of grocery services F1 299 HC090_Flag Accessibility of grocery services - Flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 Not applicable (services not used by the househ 300 HC100 Accessibility of banking services F1 301 HC100_Flag Accessibility of banking services - Flag (1 is filled; -1 A2 is missing; -2 Not applicable (services not used by the househ 302 HC110 Accessibility of postal services F1 303 HC110_Flag Accessibility of postal services - Flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 Not applicable (services not used by the househo 304 HC120 Accessibility of public transport F1 305 HC120_Flag Accessibility of public transport - Flag (1 is filled; -1 is A2 missing; -2 Not applicable (services not used by the househ 306 HC130 Accessibility of primary health care services F1 307 HC130_Flag Accessibility of primary health care services - Flag (1 A2 is filled; -1 is missing; -2 Not applicable (services not used b 308 HC140 Accessibility of compulsory school F1 309 HC140_Flag Accessibility of compulsory school - Flag (1 is filled; -1 A2 is missing; -2 Not applicable (services not used by the house 310 HC150 Immediate risk of changing the dwelling F1 311 HC150_Flag Immediate risk of changing the dwelling - Flag (1 is A2 filled; -1 is missing) 312 HC160 Main reason for the expectation to be forced to leave F1 the dwelling 313 HC160_Flag Main reason for the expectation to be forced to leave A2 the dwelling - Flag (1 is filled; -1 is missing; -2 Not applicable 314 PC170 Change of the dwelling (individual level) F1 315 PC170_Flag Change the dwelling (individual level) - Flag (1 is A2 filled; -1 is missing; -3 Not selected respondent) 316 PC180 Main reason for the change of the dwelling (individual F2 level) 317 PC180_Flag Main reason for the change of the dwelling (individual A2 level) - Flag (1 is filled; -1 is missing; -2 Not applicable (PC1 318 BESTINKH Besteedbaar inkomen van het huishouden F EQUI Equivalentiefactor F LI_CAT Categorie laag inkomen F1 321 BBIHALG1 Belangrijkste inkomensbron van het huishouden F SECCOAL1 Sociaal-economische categorie van persoon F2 323 AHL Aantal huishoudleden (= K101110) F1 324 SAMHH_R Huishoudsamenstelling F2 325 EHALG Woonsituatie (eigen woning/huurhuis) F1 20

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov)

Microdataservices. Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Documentatie Leeftijd bij overlijden (Leeftijdbov) Datum:15 september 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel. Verwijzing

Nadere informatie

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN)

Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Koppeltabel RINPERSOON met BEID voor zelfstandigen (KOPPELTABELZELFSTANDIGEN) Datum: 13 juli 2015 11 september 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB)

Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Datum van overlijden van personen die ingeschreven staan in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) (GBAOVERLIJDENTAB) Datum:

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB)

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek. Centrum voor Beleidsstatistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met loon; gemiddeld maandelijks bedrag aan loon van werknemers en directeur grootaandeelhouders (SECMWERKNDGAMNDBEDRAGBUS)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met één of meer re-integratietrajecten die worden verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTAB)

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde

Documentatierapport Personen met gesubsidieerde Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met gesubsidieerde rechtsbijstand (GRBSTAB) Datum: 19 mei 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 10 april 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB)

Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Ontslagaanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (UWVONTAANVTAB) Datum: 22 juni 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met een studiebeurs, jaarbedragen (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum: 22 juli 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB)

Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen in Nederland met gegevens over hun arbeidsverleden in de afgelopen 4 jaar (RAVTAB) Datum:27 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS)

Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Gemeentelijke Basis Administratie adressen van personen (GBAADRESBUS) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen. Documentatierapport Persoonsidentificatoren van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven overleden personen (GBASTERFTENMASSATAB) Datum: 3 april 2017 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB)

Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met beëindigde loonkostensubsidies (VRLSRGLOONKOSTUITSTROOMTAB) Datum: 28 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum: 3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een werkloosheidsuitkering (WWPERSOONBUS) Datum: 5 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan..

in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan.. Documentatierapport Kenmerken van verhuizingen binnen Nederland van personen die in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven staan. (GBAADRESGEBEURTENISBUS) Datum:12 april

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Wanbetalers Zorgverzekeringswet (WANBZVWTAB) Datum: 12 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 november 2015

Nadere informatie

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB)

Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport In de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen en hun juridische ouders (KINDOUDERTAB) Datum:17

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB)

Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die een schuldsanering hebben gehad (WSNPTAB) Datum: 8 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoofddiploma in het Hoger Beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum: 18 mei 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een werkloosheidsuitkering in de verslagmaand (SECMWERKLMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van pensioenuitkeringen aan personen anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum: 6 juli 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met bijstand in de verslagmaand (SECMBIJSTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum: 7 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB)

Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonskenmerken van alle in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) ingeschreven personen (GBAPERSOONTAB) Datum: 29 juli 2015

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB)

Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die contact hebben gehad met Het Juridisch Loket (HJLKTAB) Datum: 2 oktober 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van

Nadere informatie

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd.

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd. Documentatierapport Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, niet gecoördineerd (UWVTRAPERSAGGTAB) Datum:16 juni 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaar(loon)bedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:16 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand)

Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) -- Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Selectie Inkomenspanelonderzoek uit integraal vermogensbestand (selectie IPO Integraal- Vermogensbestand) Datum:20 januari 2016

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit een uitkering uit het buitenland van personen (UITKBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum:18 november 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS)

Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Loongegevens, gewerkte uren en dagen per inkomstenverhouding (NPOLISSTATLINEBUS) Datum: 24 april 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde diploma's in het middelbaar beroepsonderwijs (DIPLOMAMBOTAB) Datum: 9 oktober 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB)

Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Vorderingen op bijstands- of bijstandsgerelateerde uitkeringen (BIJSTANDVORDERINGTAB) Datum: 14 augustus 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWJAARBEDRAGTAB) Datum:11 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum: 8 oktober 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:11 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport AOW-aanspraken totaal Datum: 8 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS)

Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen met inkomsten uit een buitenlandse uitkering (UITKBUITLANDBUS) Datum: 12 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT)

Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Documentatie Personen met een re-integratietraject dat wordt verzorgd door het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWVTRAAGGTABULT) Datum :10 augustus 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met studiefinanciering (STUDIEBEURSJAARBEDRAGTAB) Datum:3-9-2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een Werkloosheidswet (WW)-uitkering (WWJAARBEDRAGTAB) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Documentatierapport Beëindigde banen via een ontslagvergunning van het UWV werkbedrijf (UWVONTSLAGTAB) Datum:2 maart 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum: 17 augustus 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen studiefinanciering van personen (STUDIEBEURSMNDBEDRAGBUS) Datum:31 mei 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

(GBASCHEIDINGENMASSATAB)

(GBASCHEIDINGENMASSATAB) Documentatierapport Scheidingen waarbij ten minste één van de partners op het moment van de scheiding in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, per publicatiejaar (GBASCHEIDINGENMASSATAB)

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Kinderopvang Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kinderopvang Datum: 26 juni 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door het onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Gegevens over overige pensioenen inclusief nabetalingen van personen (PENSOVJAARBEDRAGTAB) Datum:7-7-2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (AOWMNDBEDRAGBUS) Datum:10 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op

Nadere informatie

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS)

(GBANATGEWIJZIGDENMASSABUS) Documentatierapport Personen die van nationaliteit zijn gewijzigd en op het moment van de wijziging van nationaliteit in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente stonden ingeschreven per publicatiejaar

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum:12 januari 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) (CWITAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS)

Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen in de GBA met een huwelijksgeschiedenis (VRLHUWELIJKSGESCHIEDENISBUS) Datum: 26 april 2013 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Personen met een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid in de verslagmaand (SECMZIEKTEAOMNDBEDRAGBUS) Datum:23 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB)

Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Documentatierapport Numerieke postcode van een verblijfsobject (VSLPOSTCODEBUS) Datum:21 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum:14 december 2015 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB)

Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Coördinaten van de vierkanten van 100x100 en 500x500 meter waarin een verblijfsobject valt niet gecoördineerd (VSLVIERKANTTAB) Datum:18

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Hoogst behaalde diploma op basis van onderwijsregistraties (HDIPLOMAREGTAB) Datum: 23 juli 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Documentatierapport Jaarlijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSJAARBEDRAGTAB) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten arbeid buitenland van personen (ARBBUITLANDMNDBEDRAGBUS) Datum: 19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (ANWMNDBEDRAGBUS) Datum:19 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Ouderdomswet (AOW)-uitkering (MICAOWPERSOONBUS) Datum:14 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:15 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Jaarbedragen van personen met een overige uitkering (OVUITKJAARBEDRAGTAB) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Algemene Nabestaandenwet (ANW)-uitkering (MICANWPERSOONBUS) Datum: 4 januari 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met een toegekend PGB voor AWBZ-zorg (PGBAWBZTAB) Datum: 18 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS)

Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Migratiemotief niet- Nederlands Immigranten (VRLMIGMOTBUS) Datum: 3 maart 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Personen die zorg zonder

Documentatierapport Personen die zorg zonder Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Personen die zorg zonder verblijf in natura hebben ontvangen (GEBZZVTAB) Datum: 16 februari 2015 12 mei 2014 Bronvermelding

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS)

Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (BIJSTANDPERSOONBUS) Datum:19 november2015 Bronvermelding

Nadere informatie

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen.

Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen. Documentatierapport Persoonsidentificatiegegevens van alle in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) ingeschreven personen die op één adres met een partner een (samenwonend) paar vormen

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen inkomsten uit overige arbeid van personen (OVARBEIDMNDBEDRAGBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:5 januari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Documentatierapport Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheids (AO)-uitkering (AOTOTMNDBEDRAGBUS) Datum:20 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandelijkse loonbedragen van werknemers (BAANPRSMNDBEDRAGBUS) Datum:15 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Perioden van verbonden zijn door huwelijk of geregistreerd partnerschap van in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB)

Microdataservices. Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Documentatierapport Personen die staan ingeschreven bij een Centrum voor Werk en Inkomen (CWITAB) Datum:7 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB)

Microdataservices. Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Documentatierapport X- en Y-coördinaten van een verblijfsobject (VSLCOORDTAB) Datum:27 juni 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen

Nadere informatie

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens

Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens ontslag via uwv/cwi (UWVONTSLAGTAB) Datum: 24 december 2014 Bronvermelding Publicatie van

Nadere informatie

Documentatierapport Adresrugnummer met

Documentatierapport Adresrugnummer met Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Adresrugnummer met gemeente-, wijk- en buurtcode (ADRESGWBTAB) Datum: 21 maart 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Documentatierapport Baanbeëindigingen wegens faillissement (FAILONTSLAGTAB) Datum :7 februari 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een Werkloosheidswet (WW)- uitkering (MICWWPERSOONBUS) Datum:17 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS)

Microdataservices. Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Documentatierapport Personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVPERSOONBUS) Datum:21 december 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen met inkomsten uit arbeid buitenland (ARBBUITLANDBUS) Datum:19 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS)

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Personen deeltijdfactor sociaaleconomische categorie (SECMDTFBUS) Datum: 1 december 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen)

Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg verrichtingen (LINH-verrichtingen) Datum: 3 maart 2014 Bronvermelding Publicatie

Nadere informatie

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB)

Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Documentatierapport Kenmerken van deelcertificaten die in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs zijn behaald (DEELCERTIFICATENVAVOTAB) Datum:18 april 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten

Nadere informatie

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS)

Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Maandbedragen van personen met een pensioenuitkering anders dan AOW of ANW (PENSOVMNDBEDRAGBUS) Datum:7 januari 2016 Bronvermelding

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:23 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Documentatierapport Kenmerken van IOW-uitkeringen (IOWUITKERING1ATAB) Datum:14 juni 2017 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op eigen titel.

Nadere informatie

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB)

Microdataservices. Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Documentatierapport Kenmerken van door studenten behaalde hoofddiploma's in het hoger beroepsonderwijs (HDIPLOMAHBOTAB) Datum:25 mei 2016 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling

Nadere informatie

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken

Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services. Documentatierapport Pensioenaanspraken Centrum voor Beleidsstatistiek en Microdata Services Documentatierapport Pensioenaanspraken Datum:4 november 2015 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever

Nadere informatie