Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005"

Transcriptie

1 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag juli Verenigde Staten

2 Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Verenigde Staten Ministerie van Buitenlandse Zaken afdeling DCZ/CM Reclassering Nederland Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB) Consulaat-generaal der Nederlanden te New York Adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure.

3 Inleiding 7 1. Nederlandse overheid 9 De ambassade / consulaat-generaal 9 Buitenlandse Zaken 11 De Nederlandse reclassering Rechtsbijstand 15 Hulp van een tolk 15 Particulier advocaat 16 Pro Deo advocaat 17 Inhoudsopgave 3. Het strafproces 19 Algemeen 19 Arrestatie 20 Ondervraging / verhoor 22 Voorlopige hechtenis 23 Vrijlating op borgtocht 23 Voorlichtingsrapport reclassering 24 Plea bargain 26 Vonnis Rechtsmiddelen 31 Instellen hoger beroep 31 Reconsideration Gevangenschap 33 Algemeen 33 Plaats van detentie 33 Inkoop 34 Bezoekmogelijkheden 34 5

4 Bezoek van de ambassade of consulaat-generaal 35 Correspondentie 35 Telefoneren 36 Geld ontvangen / overmaken 37 Financiële ondersteuning 38 Nederlandse lectuur 38 Geloof 39 Studiemogelijkheden 39 Pakketten ontvangen 40 Sociale zorg 41 Medische zorg 41 Klachten over de behandeling 42 Arbeidsmogelijkheden 42 Sociale zekerheid 42 Gevangenisklimaat 43 Deportatie na uitzitting van de straf Mogelijkheid tot straf ondergaan in Nederland (WOTS) 47 Adressenlijst 53 Ambassade en consulaat-generaal 53 Overige belangrijke adressen 54 Woordenlijst 59 Juridische woordenlijst 59 Praktische Engelse zinnen 60 U bent gearresteerd in de Verenigde Staten. Nadat de ambassade of het consulaat-generaal op uw verzoek is ingelicht over uw arrestatie, krijgt u zo spoedig mogelijk bezoek van een medewerker. Dit bezoek en eventuele verdere contacten zijn erop gericht u te voorzien van informatie en om u bij te staan in deze moeilijke situatie. Houdt u er rekening mee dat het rechtssysteem en de gevangenissen in de Verenigde Staten anders zijn dan in Nederland. Deze brochure is geschreven om u en uw familie te informeren over zaken als rechtsbijstand, het strafproces, het Amerikaanse gevangeniswezen en wat de Nederlandse overheid wel en niet voor u kan doen. In deze brochure vindt u eerst informatie over de taken en functies van de ambassade, de consulaten-generaal, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de Nederlandse reclassering. Daarna volgt informatie over de situatie waarin u zich bevindt. Op de laatste pagina s van deze brochure zijn enkele Nederlandse woorden en zinnen opgenomen met een vertaling in de Engelse taal. Een arrestatie in het buitenland roept ook voor uw familieleden of andere relaties vragen op. Indien uw familie in Nederland vragen heeft kan zij contact opnemen met de afdeling DCZ/CM van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Familieleden op de Nederlandse Antillen kunnen contact opnemen met het Bureau Buitenlandse Betrekkingen te Curaçao. Familieleden op Aruba kunnen voor vragen terecht bij de Directie Buitenlandse Betrekkingen Aruba. Inleiding 6 7

5 Adressen, adressen en telefoonnummers vindt u achter in deze brochure. Als u na het lezen van deze brochure vragen heeft, kunt u contact opnemen met de ambassade of het consulaatgeneraal in uw regio. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 1 De ambassade / consulaten-generaal De Nederlandse ambassade in Washington is in de Verenigde Staten de officiële vertegenwoordiging van Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De consulaten-generaal in Chicago, Miami, Los Angeles en New York vertegenwoordigen Nederland in andere delen van Amerika. De ambassade en de consulaten-generaal behartigen de belangen van alle Nederlanders in de VS, dus ook de belangen van Nederlandse gedetineerden. De Verenigde Staten zijn opgedeeld in vijf regio s waarin de ambassade en de consulaten-generaal zijn gevestigd. Indien u gearresteerd bent in een bepaalde regio heeft u contact met de Nederlandse vertegenwoordiging in die regio. De adressen en telefoonnummers van de consulaten-generaal en de ambassade vindt u achterin deze brochure. Nederlandse Instanties Verder is er in de Verenigde Staten een aantal consulaten met honoraire consuls. Dit zijn over het algemeen zakenlieden die naast hun normale werkzaamheden de Nederlandse belangen behartigen in een bepaald gebied. Hieronder valt ook consulaire hulp aan Nederlandse gedetineerden. De Verenigde Staten hebben het Consulaire Verdrag van Wenen (1963) ondertekend. Hierin staat dat, indien de gearresteerde dat wenst, de autoriteiten verplicht zijn de consulaire vertegenwoordiging van een land te informeren over de arrestatie. Het komt echter regelmatig voor dat de ambassade of het consulaat-generaal niet (tijdig) wordt ingelicht. Indien 8 9

6 u er zeker van wilt zijn dat de ambassade of het consulaat-generaal op de hoogte wordt gesteld van uw arrestatie, dient u hiertoe zelf actie te ondernemen door de ambassade of het consulaat-generaal te schrijven of te bellen. De ambassade en de consulaten-generaal mogen zich volgens internationaal gebruik niet bemoeien met de rechtsgang, de schuldvraag, de bewijslast of de te bepalen strafmaat in de Verenigde Staten. In Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba wordt ook niet toegestaan dat buitenlandse vertegenwoordigingen zich mengen in de rechtsgang. Wél kunnen de ambassade en de consulaten-generaal toezien op een juiste toepassing van het vreemde recht. Ook kunnen de ambassade en de consulaten-generaal toezien op de detentieomstandigheden en er op letten dat u in ieder geval niet slechter behandeld wordt dan Amerikanen in dezelfde omstandigheden. Wanneer zich hierbij problemen voordoen, kunt u contact opnemen met de Nederlandse vertegenwoordiging. De ambassade en de consulaten-generaal kunnen bij problemen proberen te bemiddelen met de Amerikaanse autoriteiten. Mogelijk heeft u aan de Amerikaanse autoriteiten laten weten geen contact te willen hebben met de Nederlandse vertegenwoordiging. Als u op een later moment uw mening op dit punt wenst te veranderen dan kunt u dit alsnog schriftelijk kenbaar maken. Buitenlandse Zaken De ambassade en consulaten-generaal geven de arrestatie van Nederlanders in het buitenland door aan het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag, afdeling DCZ/CM. Zij geven hierbij aan of u er prijs op stelt dat uw familieleden en/of relaties in Nederland over de arrestatie worden ingelicht. Familieleden op de Nederlandse Antillen of Aruba worden geïnformeerd door het Bureau Buitenlandse Betrekkingen op Curaçao of de Directie Buitenlandse Betrekkingen op Aruba. Ouders of voogden van minderjarigen krijgen altijd bericht over de arrestatie. U kunt één Nederlands sprekend contactpersoon in Nederland aanwijzen. Het ministerie houdt deze contactpersoon op de hoogte van het verloop van uw detentie en eventuele bijzonderheden. Alleen uw contactpersoon kan informatie krijgen over de detentie; overige familieleden en/of relaties niet. Uw contactpersoon kan zich met vragen tot het ministerie (Nederland), het Bureau Buitenlandse Betrekkingen (Nederlandse Antillen), of de Directie Buitenlandse Betrekkingen (Aruba) wenden en niet rechtstreeks tot de ambassade of het consulaat-generaal. Dit voorkomt misverstanden, is gezien het tijdsverschil met veel landen het meest praktisch en bespaart bovendien hoge internationale telefoonkosten. De Nederlandse reclassering De reclassering in Nederland bestaat uit drie landelijke reclasseringsinstellingen die samenwerken: 10 11

7 Reclassering Nederland De afdeling reclassering van het Leger des Heils De verslavingszorg van GGZ Nederland (Geestelijke Gezondheids Zorg Nederland). Samen hebben ze ruim honderd vestigingen over het hele land, waar uitvoerend werk wordt verricht. De coördinatie van de reclasseringshulp aan de Nederlandse gedetineerden en gedetineerden met een geldige verblijfsvergunning voor Nederland in het buitenland is opgedragen aan een aparte unit: het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen (Bureau B&BB). Doel en Taken De reclassering spant zich in voor de maatschappelijke (her)inpassing van mensen die met het strafrecht in aanraking komen en daarmee voor de bevordering van de veiligheid van burgers in de samenleving. Zij voert daarvoor een aantal taken uit, zoals voorlichting, begeleiding en de organisatie en uitvoering van taakstraffen voor mensen die in Nederland met het strafrecht in aanraking komen. Sommige taken verricht de reclassering ook geheel of gedeeltelijk voor Nederlanders in het buitenland. Reclassering Nederland zet zich niet in voor Arubaanse en Antilliaanse gedetineerden die woonachtig zijn op Aruba of de Nederlandse Antillen. Onder Nederlanders worden hier ook niet- Nederlanders verstaan met een geldige verblijfstitel in Nederland. De begeleiding is direct gericht op uw maatschappelijke (her)inpassing. Hieronder vallen onder meer activiteiten die te maken hebben met de terugkeer en opvang van ex-gedetineerden in de Nederlandse samenleving. Zo is het mogelijk, als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, deel te nemen aan een studie- en arbeidsreïntegratieproject om uw kansen op de Nederlandse arbeidsmarkt te vergroten. De reclassering heeft bovendien in diverse landen contact met vrijwilligers die gedetineerden een bezoek kunnen brengen. De mogelijkheden om iets te doen voor landgenoten die in het buitenland gevangen zitten worden uiteraard beperkt door de normen en regels die in het desbetreffende land gelden. Werkwijze Het Bureau Buitenland & Buitenlandse Betrekkingen van de Nederlandse reclassering wordt over het algemeen geïnformeerd over Nederlanders die in het buitenland zijn aangehouden, tenzij u daar uitdrukkelijk bezwaar tegen heeft gemaakt. De ambassade stuurt u namens de reclassering een brief, waarin staat wat de Nederlandse reclassering is en eventueel voor u kan doen. U kunt door het formulier in te vullen en terug te sturen laten weten of u gebruik wilt maken van de diensten van de Nederlandse reclassering. De reclassering verzamelt praktische documentatie over de strafrechtpleging, gevangenissen en hulpverleningsmogelijkheden in het buitenland. Ze kan daardoor u en uw in Nederland wonende familie en relaties informatie en advies geven. In beperkte mate verstrekt de reclassering Nederlandstalige boeken

8 Familie en relaties Familieleden van gedetineerden die op de Antillen en Aruba wonen kunnen zich wenden tot de Stichting Reclassering Curaçao, Stichting Reclassering Bonaire en de Arubaanse Stichting voor Reclassering en Kinderbescherming 1961 en Dienst Justitiële Inrichtingen Bovenwinden. De adressen daarvan vindt u achter in de brochure. 2 Wie in de Verenigde Staten is gearresteerd op verdenking van het plegen van een strafbaar feit, heeft recht op rechtsbijstand. De rechter vraagt u tijdens een eerste verhoor of u een particulier advocaat wenst aan te stellen, die uzelf moet betalen, of dat u in aanmerking wilt komen voor gratis rechtsbijstand. Wanneer u over onvoldoende financiële middelen beschikt om zelf een advocaat aan te stellen komt u voor gratis bijstand in aanmerking en krijgt u een kosteloze (pro Deo) advocaat (public defender of appointed lawyer) toegewezen. Rechtsbijstand Vragen over uw rechtszaak moet u bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen en mogen u hierover geen advies geven. Hulp van een tolk Iedere verdachte heeft recht op een tolk. Dat geldt vanaf het eerste verhoor bij de politie of de douane. Zo kunt u een Nederlands, Papiamento of Spaans sprekende tolk krijgen. In de Verenigde Staten leert de ervaring dat het aantrekken van goede tolken niet altijd mogelijk is. Als dit bij u het geval is, kunt u dit het beste bespreken met uw advocaat. Tijdens de zittingen heeft u ook recht op de aanwezigheid van een tolk. Mocht u een tolk nodig hebben dan moet u dit kenbaar maken bij uw advocaat. Voor de diensten van deze tolk hoeft u niets te betalen. De autoriteiten zijn niet verplicht documenten schriftelijk te vertalen in de taal van een gearresteerde buitenlander. Indien u de inhoud van een verklaring niet goed 14 15

9 begrijpt, doet u er goed aan daarover eerst duidelijkheid te verkrijgen voordat u een verklaring ondertekent. U kunt bijvoorbeeld uw advocaat of de gevangenisautoriteiten vragen om een mondelinge vertaling. Particulier advocaat U kunt een eigen advocaat aantrekken. U moet in dit geval over zeer ruime financiële middelen beschikken of familie en/of vrienden hebben die bereid en in staat zijn de hoge kosten van deze advocaat te betalen. De ambassade en de consulaten-generaal kunnen eventueel een lijst met namen en adressen van advocaten verstrekken. De ambassade en het consulaat-generaal dragen geen verantwoordelijkheid voor de uiteindelijk gekozen advocaat of de wijze waarop de advocaat de verdediging voert. Het honorarium van een advocaat bepaalt u, met de nodige zorgvuldigheid, in overleg met de advocaat. In het buitenland neemt de Nederlandse overheid de kosten van de verdediging niet voor haar rekening. Het is ook niet mogelijk bij de overheid een geldlening aan te vragen voor het betalen van de kosten van een advocaat. Pro Deo advocaat Indien u niet over voldoende financiële middelen beschikt om een particulier advocaat aan te trekken, wijst de rechtbank een pro Deo advocaat (public defender of appointed lawyer) aan. Voor deze advocaat hoeft u niets te betalen. De wijze waarop een pro Deo advocaat uw belangen behartigt is sterk afhankelijk van de persoon. U moet er rekening mee houden dat de meeste pro Deo advocaten zich zullen beperken tot het hoogst noodzakelijke. In de praktijk betekent dit dat zij u in de gevangenis niet vaak zullen bezoeken. Wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop uw advocaat uw belangen behartigt, kunt u door tussenkomst van uw advocaat een verzoek indienen bij de rechtbank om een andere pro Deo advocaat. Een rechter is niet verplicht een nieuwe advocaat toe te wijzen en kan uw verzoek afwijzen. Bovendien hoeft een nieuwe advocaat niet altijd beter te zijn. U kunt een Nederlandse advocaat (op eigen kosten) als adviseur van uw Amerikaanse advocaat inschakelen. Daar een advocaat u alleen voor de rechtbank mag verdedigen als hij/zij geregistreerd is in de staat waarin u bent gearresteerd, kan een Nederlandse advocaat u in de Verenigde Staten niet voor de rechtbank verdedigen

10 3 Algemeen Het Amerikaanse strafproces verschilt aanzienlijk van het Nederlandse strafproces. Gewoonlijk wordt de strafzaak behandeld in de staat waarbinnen het delict is gepleegd. U kunt op federaal (landelijk) niveau berecht worden of op het niveau van de staat waarin u gearresteerd bent. Er bestaan verschillen in de strafmaat tussen het federaal en statelijk niveau. Volgens federale wet gelden minimale strafmaten voor elk soort delict. Een staat heeft het recht strengere strafmaten dan de federale strafmaten vast te stellen. Of u op federaal of staatsniveau wordt berecht is afhankelijk van de ernst en aard van het delict en van de plaats van arrestatie. Het Strafproces Voordat u officieel wordt beschuldigd, vindt er een onderzoek plaats. Het is mogelijk dat u tijdens het onderzoek alleen contact heeft met uw advocaat en met officiële instanties zoals de ambassade of het consulaat-generaal. Deze restricties legt de gevangenis meestal op. Tijdens rechtszittingen zijn de advocaat en zo nodig een tolk aanwezig. Een rechtszitting kan in bepaalde gevallen ook zonder uw aanwezigheid plaatsvinden. Dit kan echter alleen als u vooraf uw toestemming geeft. Uw advocaat kan u hierover het beste informeren. In sommige gevallen wordt u naar de rechtbank gebracht, maar vindt er op die dag geen rechtszitting plaats. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Vaak komt het voor dat onderzoeksgegevens of procedures op dat moment niet compleet zijn en er een latere datum voor de rechtszitting wordt vastgesteld

11 Vragen over uw rechtszaak dient u te bespreken met uw advocaat. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen en mogen u hierover geen advies geven. Hieronder volgt een beknopte beschrijving van de diverse fasen van het strafproces: Arrestatie Ondervraging / verhoor Voorlopige hechtenis Vrijlating op borgtocht Voorlichtingsrapport Plea bargain / voorstellen van straftijd Vonnis Arrestatie Bij arrestaties in de Verenigde Staten zijn de Miranda rechten van toepassing. Dit houdt in dat de autoriteiten verplicht zijn uw rechten kenbaar te maken voordat zij u mogen ondervragen. Ook zijn de autoriteiten verplicht te vragen of u de wetten heeft begrepen. De volgende verklaringen en vragen vallen onder de Miranda rechten (Miranda Rights): U heeft het recht niets te zeggen, u hoeft geen vragen te beantwoorden. Alles wat u zegt kan tegen u gebruikt worden tijdens rechtszittingen. U heeft het recht een advocaat te spreken voordat u een gesprek aangaat met de politie, dit geldt voor alle verhoren, nu en in de toekomst. Indien u onvoldoende middelen heeft om zelf een advocaat aan te stellen, zal een advocaat worden toegewezen. Dit recht heeft u voordat verder verhoor plaatsvindt. Als u beslist vragen te beantwoorden zonder aanwezigheid van een advocaat heeft u ook tijdens het gesprek het recht om te stoppen met het gesprek tot er een advocaat aanwezig is. Indien deze rechten nu bij u bekend zijn, en u ze ook begrijpt, vraag ik u of u bereid bent mijn vragen te beantwoorden zonder dat er een advocaat aanwezig is? Indien u niet bent gewezen op deze rechten bij uw arrestatie is het belangrijk dit te bespreken met uw advocaat. De Amerikaanse autoriteiten zijn op basis van het Verdrag van Wenen ook verplicht u te vragen of u contact wenst met de Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. Wanneer u dit wenst nemen de Amerikaanse autoriteiten contact op met de Nederlandse ambassade of consulaat-generaal. Als regel mag u voor verhoor niet langer op het politiebureau vastzitten dan 72 uur na de arrestatie. De autoriteiten moeten u binnen 72 uur of voorgeleiden aan de rechter of vrijlaten. Tijdens arrestaties moet u alle bezittingen en identiteitspapieren (waaronder paspoorten), inleveren tegen afgifte van een bewijs van ontvangst. Deze spullen worden vaak gebruikt als bewijsmateriaal en meestal pas na de veroordeling weer vrijgegeven. Houdt u er rekening mee dat het moeilijk is uw in beslaggenomen eigendommen terug te krijgen

12 Meestal moet u deze binnen een bepaalde tijd in persoon ophalen. Wanneer dit niet mogelijk is kunt u iemand anders schriftelijk aanwijzen om uw bagage op te halen. De ambassade of het consulaat-generaal kan dit niet voor u doen. In enkele gevallen zorgen de Amerikaanse autoriteiten voor verzending van de vrijgegeven persoonlijke eigendommen naar het land van herkomst. De ambassade en het consulaat-generaal kunnen helaas geen assistentie verlenen bij het terugkrijgen en terugsturen van in beslaggenomen geld en bagage. Bespreek met uw advocaat of het mogelijk is uw persoonlijke eigendommen terug te krijgen en of het mogelijk is deze te laten sturen naar het land waar u vandaan komt. Indien de rechter uw geld niet als bewijsmateriaal ziet, worden de dollars op uw bankrekening van de gevangenis gestort. Het buitenlandse geld komt meestal op een later tijdstip vrij. Ondervraging/verhoor Direct na een arrestatie kunnen ten behoeve van het gerechtelijk vooronderzoek diverse verhoren plaatsvinden. U bent niet verplicht daaraan mee te werken en u mag een verhoor weigeren. Zelfs wanneer er geen officieel proces-verbaal van verhoor is opgemaakt, bestaat toch de kans dat van het gesprek een verslag wordt gemaakt. Het verslag is een bestanddeel van het strafdossier en kan gebruikt worden als bewijsmateriaal voor de rechtszaak. Indien een dergelijke gesprek heeft plaatsgevonden, is het belangrijk dit te bespreken met uw advocaat. Indien u dat wenst, moet er tijdens een ondervraging of verhoor een tolk aanwezig zijn. U moet dit zelf kenbaar maken bij de autoriteiten. Voorlopige hechtenis Als de rechter van oordeel is dat u, wegens de ernst van het misdrijf of in verband met een nader onderzoek langer moet worden vastgehouden, volgt voorlopige hechtenis in een huis van bewaring of in een gevangenis. Een medewerker van de ambassade of het consulaatgeneraal probeert een gearresteerde Nederlander zo snel mogelijk te bezoeken na zijn/haar plaatsing in een huis van bewaring of gevangenis. De duur van de voorlopige hechtenis varieert. Ervaring leert dat men meestal binnen één jaar terechtstaat. In zeer ingewikkelde strafzaken wordt, soms ook in het belang van de gearresteerde, deze termijn verlengd. Hiervoor moet de Officier van Justitie een verzoek indienen bij een hogere rechtbank. Zodra het onderzoek is voltooid, draagt de Officier van Justitie het dossier over aan de rechtbank. Vragen hierover kunt u bespreken met uw advocaat. Vrijlating op borgtocht Het is in principe mogelijk om tijdens de voorlopige hechtenis vrijlating op borgtocht ( bail ) te krijgen. Borgtocht houdt in dat u een betaling (borg) doet aan de rechtbank waarmee u de garantie geeft dat u aanwezig bent bij de rechtszittingen. Tijdens de procedure hoeft u niet in de gevangenis te verblijven. Iedere 22 23

13 verdachte kan een borgtochthoorzitting krijgen. Ervaring leert echter dat buitenlanders in de meeste gevallen niet worden vrijgelaten op borgtocht vanwege het risico dat men niet meer op de rechtszitting verschijnt. U kunt de mogelijkheden van vrijlating op borgtocht bespreken met uw advocaat. Een vastgestelde borg is meestal een hoog bedrag. De Nederlandse overheid verstrekt geen gelden voor borgtocht, ook niet in de vorm van een lening. Indien u op borgtocht in voorlopige vrijheid wordt gesteld, en toestemming krijgt van de rechter om gedurende uw rechtszaak te verblijven in Nederland, de Nederlandse Antillen of Aruba, gebeurt dat uiteraard op de voorwaarde dat u op de rechtszitting verschijnt. Bij niet verschijnen op de zitting kunt u aan de Verenigde Staten worden uitgeleverd, u bent uw betaalde borgsom kwijt, en u kunt aangeklaagd worden wegens bail jumping. Voor een dergelijk delict kan men een straf opgelegd krijgen van vijf jaar. Voorlichtingsrapport reclassering Zoals eerder aangegeven is het samenstellen van een rapport over uw sociale achtergrond één van de zaken die de Nederlandse reclassering en de reclasseringsdiensten van de Nederlandse Antillen en Aruba voor uw rechtszaak kunnen doen. In Nederland is het gebruikelijk dat de rechtbank bij het bepalen van de strafmaat rekening houdt met de bevindingen in het sociaal rapport. De reclassering weet uit ervaring dat ook in de Verenigde Staten dit soort gegevens belangrijk kunnen zijn. Taalproblemen en cultuurverschillen kunnen een goede communicatie tussen u, uw advocaat en de rechtbank in de weg staan. De beschikbaarheid van een sociaal rapport, opgesteld in de Engelse taal en afgestemd op informatie die de rechtbank in de Verenigde Staten belangrijk acht, kan een positieve invloed hebben op de uiteindelijke strafbepaling. De beschikbaarheid van een sociaal rapport biedt echter geen garantie tot strafvermindering. In het rapport beschrijft een beëdigd reclasseringsmedewerker de omstandigheden waarin u verkeerde vóór uw arrestatie. Bijvoorbeeld het al dan niet wonen in gezinsverband, het hebben van werk of het volgen van een opleiding. En ook, indien nodig, feiten over uw levensloop, uw opvoeding, ernstige ziekten, en in een aantal gevallen eerdere contacten met justitie. Deze inlichtingen worden - alleen met uw toestemming - verzameld bij personen die u goed kennen, zoals familieleden, partner, werkgever, huisarts of maatschappelijk werker. Soms bevat het rapport een plan voor eventuele hulp die de reclassering kan bieden tijdens gevangenschap of er na. Het uitbrengen van een rapport is niet altijd mogelijk of zinvol. Wanneer u onvoldoende referenten opgeeft en weinig inlichtingen over u te krijgen zijn, is het niet mogelijk een rapport te schrijven. Als u al een strafblad heeft wordt er meestal geen rapport opgemaakt. Uw advocaat ontvangt het rapport rechtstreeks van de 24 25

14 Reclassering Nederland. Reclassering Nederland verzoekt de advocaat het rapport met u te bespreken. U kunt in overleg met uw advocaat beoordelen of u het rapport wilt gebruiken voor uw rechtszaak en wanneer dit het beste kan. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan het maken en vertalen van uw rapport. Het is van belang dat u dit rapport in een zo vroeg mogelijk stadium aanvraagt. Een rapport vraagt u aan door het invullen en ondertekenen van een formulier dat de ambassade of het consulaat-generaal u toestuurt na uw arrestatie. Plea bargain Een plea bargain is een afspraak tussen de aanklager en de advocaat van de verdachte, waarin de verdachte schuldig pleit en akkoord gaat met een voorgestelde gevangenisstraf. De aanklager maakt deze overeenkomst op, zonder dat een jury rechtszitting plaatsvindt. Met het ondertekenen van een plea bargain doet u meestal afstand van uw recht in hoger beroep te gaan na het uitspreken van het vonnis. U moet zich goed realiseren dat de rechter niet gebonden is aan de plea bargain en het recht heeft een andere strafmaat te bepalen. Andere niet genoemde afspraken kunnen ook onderdeel uitmaken van een plea bargain. Het is belangrijk dat u de plea bargain aandachtig leest. Wanneer u voor een ernstig delict niet schuldig pleit vindt er een jury rechtszitting (trial) plaats. De advocaat en de aanklager leggen in dat geval de rechtszaak voor aan een jury van twaalf mensen. Een rechter leidt een dergelijke rechtszitting. De twaalf mensen van de jury beslissen echter of u schuldig bent of niet. De jury bepaalt in het algemeen geen strafmaat, dit doet de rechter. Of u schuld moet bekennen en wanneer u dit moet doen, dient u met uw advocaat te bespreken. U doet er verstandig aan aanvaarding van een plea bargain te bespreken met uw advocaat. Wanneer u een eerste plea bargain niet accepteert is het mogelijk dat u een tweede plea bargain voorgesteld krijgt. De tweede strafmaat van de plea bargain kan lager zijn dan de eerste maar kan ook hoger uitvallen. Onder alle omstandigheden moet u er rekening mee houden dat de rechter uiteindelijk de strafmaat bepaalt en dat hij/zij de plea bargain alsnog kan afwijzen. Alle gedetineerden worden tijdens de periode van voorlopige hechtenis benaderd door de Amerikaanse reclassering (Probation Department) die een PSI (Pre-Sentencing Investigation) rapport opmaakt. Een dergelijk rapport kan invloed hebben op de hoogte van uw straf. Een PSI rapport is een document waarin uw persoonlijke en familieomstandigheden staan beschreven. Het Probation Department is onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Justitie en stelt in het rapport een strafmaat, oftewel de hoogte van de straf voor aan de rechter. Het Probation Department wijkt op dit punt af van de Nederlandse reclassering. Let dus goed op wat u tegen de ambtenaar van het Probation Department zegt

15 Vonnis Het uitspreken van een vonnis vindt meestal plaats ongeveer drie maanden nadat u officieel voor de rechtbank schuldig pleit of nadat u schuldig bent bevonden door een jury. De hoogte van de straf is afhankelijk van het gepleegde delict en de mate van schuld. U krijgt vaak ook een boete opgelegd, deze kunt u gedurende uw detentie aflossen. Meestal zijn er geen sancties als u de boete niet volledig heeft afgelost wanneer u vrijkomt. De gevangenisautoriteiten eisen vaak wel dat er periodiek betalingen plaatsvinden tijdens uw detentie. De boete dient u uit eigen middelen te betalen. De ambassade en de consulaten-generaal verlenen hiervoor geen voorschotten, giften of leningen. In de Verenigde Staten worden voor delicten op het terrein van verdovende middelen aanzienlijk hogere straffen opgelegd dan in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. Een puntensysteem gebaseerd op soort en hoeveelheid drugs bepaalt de hoogte van de straf. De Amerikaanse wet maakt hierin geen onderscheid tussen soft en hard drugs. Nadat het vonnis is uitgesproken krijgt u geen strafvermindering meer, tenzij u in hoger beroep gaat. In uitzonderlijke gevallen is er sprake van reconsideration oftewel een heroverweging. Hierover kunt u meer lezen in hoofdstuk 4, Rechtsmiddelen. Na de veroordeling gaat u naar een gevangenis waar u de rest van uw straf moet uitzitten. U wordt meestal niet overgeplaatst op de dag van uw veroordeling. Dit kan wel enige weken duren. Neem contact op met de ambassade of het consulaatgeneraal wanneer u bent veroordeeld en wanneer u wordt overgeplaatst naar een andere gevangenis. De vertegenwoordiging kan dan via het ministerie van Buitenlandse Zaken uw contactpersoon hierover informeren u bezoeken en uw maandelijkse schenking (zie onder Financiële ondersteuning ) naar de juiste gevangenis sturen. U kunt soms strafvermindering krijgen als u uw medewerking verleent aan het onderzoek van de justitiële autoriteiten. Het is belangrijk in dat geval gemaakte afspraken schriftelijk te laten bevestigen. In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk strafvermindering te krijgen als u kunt bewijzen dat er sprake is van bijzondere privé- of familieomstandigheden. U kunt uw situatie en de mogelijkheden die u heeft het beste bespreken met uw advocaat

16 4 Instellen hoger beroep Indien u niet akkoord gaat met de uitspraak van de rechter, kunt u hiertegen in hoger beroep gaan. In dat geval vraagt u om een nieuwe beoordeling van de feiten en van het toegepaste recht. Een verzoek tot hoger beroep moet binnen 10 dagen na de veroordeling plaatsvinden. Een panel van rechters beoordeelt het verzoek. U bent hier niet bij aanwezig. Of het zinvol is in hoger beroep te gaan, kunt u bespreken met uw advocaat. Rechtsmiddelen Wanneer u een verzoek tot hoger beroep indient moet u er rekening mee houden dat uw straf ook hoger kan uitvallen. Bespreek de consequenties van het in hoger beroep gaan met uw advocaat. De aanklager kan ook een verzoek tot hoger beroep indienen omdat hij/zij vindt dat de strafmaat te laag is vastgesteld. Wanneer de aanklager in hoger beroep gaat, kan uw straf uiteindelijk hoger uitvallen dan de oorspronkelijke straf. Reconsideration (heroverweging) Reconsideration (het herzien van uw rechtszaak) gebeurt slechts in bijzondere gevallen. De rechter die de straf heeft uitgesproken zal de straf herzien als er een technische fout is gemaakt of als u na uw veroordeling medewerking verleent aan de autoriteiten door bijvoorbeeld nieuwe informatie te verstrekken over derden. Per staat kan de procedure verschillen. Met uw advocaat kunt u bespreken of u in aanmerking komt voor reconsideration

17 5 Algemeen In dit hoofdstuk leest u meer over het Amerikaanse gevangeniswezen. De beschreven situatie is van toepassing op zowel huizen van bewaring als gevangenissen. De regels per staat en per gevangenis kunnen onderling sterk verschillen. U dient zich te houden aan de regels van de gevangenis die zijn vastgelegd in een reglement dat u bij aankomst behoort te ontvangen. Wanneer u zich niet houdt aan de regels heeft de gevangenis het recht bepaalde privileges, zoals het inkopen van artikelen bij de gevangeniswinkel (commissary) en/of het telefoneren, tijdelijk af te nemen. Ook kunt u voor een bepaalde tijd in een isolatiecel terechtkomen. Een isolatiecel heet in elke gevangenis anders: Special Housing Unit (SHU), The hole, maximum security en solitary zijn enkele voorbeelden. Gevangenschap Plaats van detentie Na de veroordeling gaat u meestal naar een andere gevangenis. U kunt een verzoek indienen om in de oorspronkelijke gevangenis te blijven of om naar een specifieke andere gevangenis te gaan. Dit verzoek moet u indienen bij uw advocaat die het voorlegt aan de rechter. U kunt het verzoek tijdens uw rechtszitting ook zelf indienen bij de rechter. Als uw verzoek wordt afgewezen kunt u na enige tijd opnieuw een verzoek indienen. U kunt de gevangenisautoriteiten vragen naar de mogelijkheden. Overplaatsingen tussen strafinrichtingen worden om veiligheidsredenen niet door de autoriteiten gemeld 32 33

18 aan derden. Het is belangrijk dat u zelf uw overplaatsingen aan de ambassade of het consulaat-generaal bekend maakt. Uw persoonlijke eigendommen (inclusief zelfgekochte kleding) mogen vaak niet mee bij een overplaatsing naar een andere gevangenis. Inkoop Binnen de gevangenis kunt u op vastgestelde dagen artikelen kopen zoals fruit, snoep, rook-en toiletartikelen, schrijfwaren, kleding en schoenen. Deze artikelen kunt u kopen in de gevangeniswinkel. De strafinrichting bepaalt het bedrag dat u per maand mag besteden. Bezoekmogelijkheden U mag bezoek ontvangen mits de naam van de bezoeker voorkomt op uw bezoekerslijst. De regels hiervoor verschillen per inrichting. Stelt u zich van tevoren op de hoogte van de mogelijkheden. In een aantal gevangenissen mag u bijvoorbeeld alleen bezoek ontvangen van directe familie. Dit betekent dat vrienden en soms zelfs ongehuwde partners niet op bezoek mogen komen. Daar waar mogelijk kunt u bezoek ontvangen van een Nederlands sprekende reclasseringsvrijwilliger. Federale gevangenissen staan over het algemeen niet afwijzend tegenover bezoeken van vrijwilligers. Als u bezocht wilt worden, moet u de naam van de vrijwilliger op uw bezoekerslijst plaatsen. Het bezoek moet rekening houden met strenge veiligheidscontroles. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde kledingvoorschriften voor het bezoek. Vraagt u dit na bij de gevangenisautoriteiten alvorens uw bezoek komt. Bezoek van de ambassade of het consulaat-generaal Zo spoedig mogelijk nadat de ambassade of het consulaat-generaal is geïnformeerd over uw arrestatie krijgt u bezoek van een medewerker van de ambassade of het consulaat-generaal. Wanneer u dat wenst, kunt u regelmatig bezoek krijgen tijdens uw detentie. Mocht u geen bezoek van een consulair medewerker willen ontvangen, dan kunt u dit schriftelijk aangeven. Correspondentie U mag onbeperkt brieven verzenden en ontvangen, maar censuur kan worden toegepast. Dit betekent dat de gevangenisdirectie het recht heeft de inhoud van brieven te controleren. In de verzending of afgifte van brieven treedt al gauw vertraging op, zeker wanneer een brief in het Nederlands, Papiamento of Spaans is geschreven en eerst vertaald moet worden. In sommige gevangenissen krijgt u een beperkte hoeveelheid postzegels als u kunt aantonen dat u niet over voldoende financiële middelen beschikt. Gevangenissen hebben echter niet altijd postzegels met voldoende porto voor buitenlandse verzendingen. Gevangenissen verstrekken vaak postzegels voor brieven naar officiële instanties zoals uw advocaat, de 34 35

19 ambassade of het consulaat-generaal. Met de betrokken gevangenisautoriteiten (uw counselor of unitmanager) kunt u bespreken of deze mogelijkheid ook in uw gevangenis bestaat. U kunt met vrijwilligers van de reclassering in Nederland schrijven. Als u dit wenst, vult u dit in op het formulier van de reclassering dat u ontvangt kort na uw arrestatie. U kunt dit ook op een later moment kenbaar maken aan de Reclassering Nederland. Het adres staat achterin deze brochure. Telefoneren In de gevangenis kunt u niet gebeld worden, maar u kunt wel zelf bellen. Vaak moet u eerst een lijst opgeven met telefoonnummers en namen van personen die u wilt bellen. Deze lijst moeten de gevangenisautoriteiten goedkeuren. Zowel nationaal als internationaal kunt u collect bellen. Dit betekent dat u belt op kosten van de ander. Niet alle telefoons zijn geschikt om internationaal te bellen. Hoe vaak u naar het buitenland kunt bellen hangt af van de omstandigheden in uw gevangenis. In sommige gevangenissen is het niet mogelijk collect te bellen naar het buitenland. U moet dan geld op uw gevangenisrekening beschikbaar hebben om op eigen kosten te bellen. De kosten van deze gesprekken zijn vaak erg hoog. Voor dringende zaken of concrete vragen kunt u via een collect call telefonisch contact opnemen met de ambassade of het consulaat-generaal. Geld ontvangen/ overmaken In de gevangenis mag u geen contant geld in uw bezit hebben. In elke gevangenis heeft u de beschikking over een rekening ( account ). Gevangenissen hebben regels over de hoeveelheid geld die u in één keer mag ontvangen en het totaalbedrag dat op uw rekening mag staan. Informeer bij de gevangenis naar deze regels voordat u geld laat overmaken. Via het ministerie van Buitenlandse Zaken kunt u alleen geld laten overmaken als het niet rechtstreeks kan. Een consulaat-generaal of ambassade stort de tegenwaarde in dollars op uw gevangenisrekening met een Amerikaanse postal money-order. Alleen de eerste keer dat iemand op deze wijze geld aan u overmaakt worden er bemiddelingskosten ingehouden, daarna niet meer. In sommige gevangenissen kunt u geld ontvangen op een persoonlijke rekening via een American Express Cheque. Dit is niet in alle gevangenissen toegestaan. Informeer bij de gevangenis naar de regels voordat u geld laat overmaken. Houdt u er rekening mee dat er altijd kosten zijn verbonden aan het internationaal overmaken van geld. Het wordt ten zeerste ontraden contant geld te laten opsturen. De kans is groot dat dit niet op de plaats van bestemming aankomt. Bij een overplaatsing naar een andere gevangenis verhuist in principe het geld op uw gevangenisrekening 36 37

20 mee. Dit kan enige tijd duren. Indien uw geld niet meeverhuist moet u dit melden aan uw case manager of counselor. Financiële ondersteuning Alle gedetineerden van Nederlandse nationaliteit in landen buiten Europa ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken maandelijks een schenking. Dit bedrag wordt omgerekend naar de Amerikaanse koers die dan geldt. Hiermee kunt u de noodzakelijke uitgaven, zoals shampoo en tandpasta betalen. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen. De schenking komt maandelijks op uw gevangenisrekening te staan. Elke maand zal een ontvangstbevestiging bij de money order worden bijgevoegd. Dit ontvangstbewijs moet u getekend naar de ambassade of het consulaat-generaal terugsturen. Nederlandse lectuur Sommige gevangenissen beschikken over een bibliotheek waar u boeken en tijdschriften kunt lenen. In de bibliotheken zijn meestal weinig Nederlandse of Papiamentstalige boeken. De reclassering probeert via de ambassade en het consulaat-generaal Nederlandse lectuur ter beschikking te stellen. Indien mogelijk, ook Papiamentstalige lectuur. In het algemeen weigert de gevangenis lectuur die de familie rechtstreeks toestuurt. Nederlandse boeken, tijdschriften of kranten accepteren de meeste gevangenissen wel als deze rechtstreeks door de uitgever verzonden zijn. Verzendkosten kunnen in dat geval erg hoog zijn. Vraagt u vooraf naar de regels. Geloof In de meeste gevangenissen kunt u religieuze bijeenkomsten bijwonen. Bovendien zijn er vaak mensen van verschillende religies met wie u op verzoek kunt praten. Informeer bij uw gevangenis naar de mogelijkheden. De Stichting Epafras is een Nederlandse religieuze organisatie die hulp verleent aan Nederlandse gedetineerden in het buitenland. Via deze stichting kunt u Nederlandse bijbels ontvangen. U moet hiervoor zelf een verzoek indienen bij de Stichting Epafras (adres achterin deze brochure). U kunt uw wens ook kenbaar maken bij de ambassade of het consulaat-generaal, ook als u een Papiamentstalige bijbel wilt ontvangen. Bij de Stichting Epafras kunt u informeren of er een geestelijke is die u kan komen bezoeken. Vier keer per jaar verzendt de Stichting Epafras het blad Gezant uit Nederland. Hierin staan zowel informatieve als ontspannende artikelen. Als u het blad wilt ontvangen kunt u de ambassade of het consulaat-generaal dit laten weten. Studiemogelijkheden In sommige gevangenissen kunt u een door de gevangenis georganiseerde cursus volgen. Per gevangenis verschillen de regels. Het is bijvoorbeeld niet altijd mogelijk in de gevangenis een examen af te leggen. U doet er verstandig aan eerst informatie bij de gevangenis in te winnen voordat u een cursus aanvraagt

004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. Colombia. Colombia. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3. Colombia. Colombia. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 3 Gearresteerd in... Colombia Gearresteerd in... Colombia 004 BW Colombia 09-01-2006 10:52 Pagina 4 004 BW Colombia 09-01-2006

Nadere informatie

Denemarken. Denemarken. Gearresteerd in... Gearresteerd in Brochure BW DK :30 Pagina 3

Denemarken. Denemarken. Gearresteerd in... Gearresteerd in Brochure BW DK :30 Pagina 3 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina 3 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina 3 Gearresteerd in... Gearresteerd in... Denemarken Denemarken 273386 Brochure BW DK 16-08-2007 14:30 Pagina

Nadere informatie

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in...

014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3. Noorwegen. Noorwegen. Gearresteerd in... Gearresteerd in... 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 3 Gearresteerd in... Noorwegen Gearresteerd in... Noorwegen 014 BW Noorwegen 09-01-2006 11:06 Pagina 4 014 BW Noorwegen

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Australië Gearresteerd in... Australië Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in het buitenland

Gearresteerd in het buitenland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.4.6 Gearresteerd in het buitenland brochure bronnen uitgave van het ministerie van Buitenlandse Zaken maart 2011; www.rijksoverheid.nl In de brochure Gearresteerd in

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Turkije Gearresteerd in... Turkije Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Zweden Gearresteerd in... Zweden Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland

Buitenlandse straf uitzitten in Nederland Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.232 Buitenlandse straf uitzitten in Nederland algemene informatie bronnen Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen; www.dji.nl Straf

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Thailand Gearresteerd in... Thailand Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan:

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Binnen Gearresteerd Italie 12-08-2005 13:48 Pagina 2 G Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

Gearresteerd in België. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Gearresteerd in België. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Inhoudsopgave Inleiding 5 1 Nederlandse instanties 6 De Nederlandse ambassade/consulaten-generaal

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Duitsland Gearresteerd in... Duitsland Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Marokko Gearresteerd in... Marokko Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

U wordt verdacht. Inhoud

U wordt verdacht. Inhoud Inhoud Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 3 Uw advocaat 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 5 Voorgeleiding bij de officier

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Frankrijk Gearresteerd in... Frankrijk Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Oostenrijk Gearresteerd in... Oostenrijk Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5

Deze brochure 3. Aanhouding en verhoor 3. Inverzekeringstelling 4. De reclassering 5. Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 U WORDT VERDACHT INHOUD Deze brochure 3 Aanhouding en verhoor 3 Inverzekeringstelling 4 De reclassering 5 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 5 Beperkingen en rechten 6 Voorgeleiding bij de

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Consulaire Zaken en Migratiebeleid Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl het Verenigd Koninkrijk Gearresteerd in... Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach

Gearresteerd in Argentinië. oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Gearresteerd in Argentinië oliwashingtondubairomejakartalimalondenstockholmmoskounewyorkaddisabebanewyorksingaporeseoelhongkongfrankfurtammainkarach Gearresteerd in Argentinië Gearresteerd in Argentinië

Nadere informatie

straks terug naar nederland?

straks terug naar nederland? straks terug naar nederland? Regel het nu! Informatie en tips voor gedetineerden in buitenlandse gevangenissen Wat doet Bureau Buitenland? Bureau Buitenland is onderdeel van Reclassering Nederland. Wij

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221

Rapport. Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december Rapportnummer: 2013/221 Rapport Rapport over een klacht over de Dienst Justitiële Inrichtingen. Datum: 31 december 2013 Rapportnummer: 2013/221 2 Feiten Verzoeker komt oorspronkelijk uit Afghanistan en heeft in Nederland een

Nadere informatie

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

U wordt verdacht. * Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Dit document bevat de alternatieve tekst van het origineel. Dit document is bedoeld voor mensen met een visuele beperking, zoals slechtzienden en blinden. * Waar in deze brochure hij staat,

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Suriname Gearresteerd in... Suriname Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl België Gearresteerd in... België Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van

Nadere informatie

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken

Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken Dutch Model EU-Verklaring van rechten voor verdachten in strafzaken U mag dit informatieblad bij u houden gedurende uw detentie Als uw vrijheid is ontnomen door de politie omdat u verdacht wordt van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 30 010 Gedetineerdenbegeleiding buitenland Nr. 19 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen.

Inhoudsopgave. N.B. Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. U wordt verdacht Inhoudsopgave Deze brochure 2 Aanhouding en verhoor 2 Inverzekeringstelling 2 Uw advocaat 3 De reclassering 3 Verlenging van de inverzekeringstelling of niet 4 Beperkingen en rechten

Nadere informatie

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5.

Deze brochure 3. Dagvaarding 3. Bezwaarschrift 3. Rechtsbijstand 4. Slachtoffer 4. Inzage in uw dossier 4. Getuigen en deskundigen 5. U MOET TERECHTSTAAN INHOUD Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Voegen in het strafproces

Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces Voegen in het strafproces april 2011 U bent slachtoffer geworden van een misdrijf of overtreding en u heeft daarbij schade geleden. Eén van de mogelijkheden om uw schade vergoed

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal

Tweede Kamer der Staten Generaal Tweede Kamer der Staten Generaal 2 Vergaderjaar 1988-1989 Rijksbegroting voor het jaar 1989 20 800 Hoofdstuk V Ministerie van Buitenlandse Zaken Nr. 156 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Aan

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie j1 Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag

De Verklaring Omtrent het Gedrag De Verklaring Omtrent het Gedrag Inhoud Deze brochure 3 In welke gevallen kan een VOG worden gevraagd? 3 Waar vraag ik een VOG aan? 4 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 4 Hoe vraag ik een VOG rechtstreeks

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Portugal Gearresteerd in... Portugal Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad.

Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. Veelgestelde vragen over de sluiting van de Nederlandse ambassade te Guatemala-Stad. 1. Wanneer gaat de Nederlandse ambassade te Guatemala dicht? De ambassade gaat dicht in juli 2013. 2. Tot wanneer is

Nadere informatie

U moet terechtstaan. Inhoud

U moet terechtstaan. Inhoud U moet terechtstaan Inhoud Deze brochure 3 Dagvaarding 3 Bezwaarschrift 3 Rechtsbijstand 4 Slachtoffer 4 Inzage in uw dossier 4 Getuigen en deskundigen 5 Uitstel 5 Aanwezigheid op de terechtzitting 6 Verstek

Nadere informatie

Uw rechten en behandeling

Uw rechten en behandeling Uw rechten en behandeling als u gedwongen wordt opgenomen Voorlopige machtiging of machtiging voortgezet verblijf Als u te maken krijgt met gedwongen opname, hebt u als patiënt van GGZ ingeest verschillende

Nadere informatie

Opgenomen in het buitenland

Opgenomen in het buitenland Opgenomen in het buitenland Opgenomen in het buitenland Uitgave Ministerie van Buitenlandse Zaken Beleidsafdeling DCZ/CM Redactie Linda van Hoek, Journalistieke producties, Etceter@ Lay-out Eindeloos

Nadere informatie

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM)

Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Gedwongen opname met een rechterlijke machtiging (RM) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. Voorwaarden voor een RM 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen

Nadere informatie

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland

bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland bureau buitenland Reclassering houdt niet op bij de grens Alles over het werk van Bureau Buitenland Bureau Buitenland heeft drie hoofdtaken: Gedetineerdenbegeleiding De Buitenlandbalie Internationale samenwerking

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS

INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS INSTRUCTIE VOOR DE ONDERDANEN VAN EU-LIDSTATEN EN VOOR DE FAMILIELEDEN VAN EU-BURGERS ALGEMENE BEPALINGEN Alle procedures met betrekking tot het verblijf van een EU-burger op het grondgebied van de Republiek

Nadere informatie

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie.

U bent gedagvaard. >voor de politierechtbank >voor de correctionele rechtbank. Wegwijs in justitie. In de hoofdrol bij justitie. Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk Federale Overheidsdienst Justitie U bent gedagvaard >voor de politierechtbank >voor de correctionele

Nadere informatie

Aanhouding en inverzekeringstelling

Aanhouding en inverzekeringstelling Aanhouding en inverzekeringstelling 1 U bent aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Wat zijn uw rechten? U wordt verdacht van een strafbaar feit. De Rechercheur Opsporing van de Inspectie SZW

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente

Nadere informatie

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling:

Volgens de Wet Bopz zijn er diverse vormen van gedwongen opname of gedwongen behandeling: GEDWONGEN OPGENOMEN MET EEN INBEWARINGSTELLING (IBS) INHOUD Woord vooraf Hoe kunt u gedwongen worden opgenomen? Wat is een IBS? Wat is de procedure bij een IBS? Hoe lang duurt een IBS? Wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Inhoud Deze brochure 4 In welke gevallen kan ik een VOG aanvragen? 5 Waar vraag ik een VOG aan? 5 Hoe vraag ik een VOG bij de gemeente aan? 5 Hoe vraag ik een VOG

Nadere informatie

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord

Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord Strafrechtelijke reactie Vraag en antwoord De Leerplichtwet Ieder kind heeft recht op onderwijs. Het biedt hen de kans om hun eigen mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken. Een goede

Nadere informatie

Terrorism Act 2000. [Wet Terrorisme 2000]

Terrorism Act 2000. [Wet Terrorisme 2000] Terrorism Act 2000 [Wet Terrorisme 2000] Denk aan uw rechten als u in detentie gehouden wordt De rechten in deze kennisgeving zijn voor u gewaarborgd op grond van de wetgeving in Engeland en Wales en zijn

Nadere informatie

Als uw kind in aanraking komt met de politie

Als uw kind in aanraking komt met de politie Als uw kind in aanraking komt met de politie Inhoud 3 > Als uw kind in aanraking komt met de politie 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het traject in jeugdstrafzaken 7 > Officier van justitie en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 475 Wet van 17 november 2016, houdende implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Deze publicatie is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en die slachtoffer zijn

Nadere informatie

Als u iets niet duidelijk is over een van deze rechten, laat dit weten aan de Police Custody Officer [ambtenaar belast met de detentie]

Als u iets niet duidelijk is over een van deze rechten, laat dit weten aan de Police Custody Officer [ambtenaar belast met de detentie] Denk aan uw rechten als u in detentie gehouden wordt De rechten in deze kennisgeving zijn voor u gewaarborgd op grond van de wetgeving in Engeland en Wales en zijn in overeenstemming met Richtlijn nr.

Nadere informatie

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering

Justitiële Verslavingszorg. De reclassering Justitiële Verslavingszorg De reclassering JVz is een onderdeel van Inforsa, een instelling gespecialiseerd in intensieve en forensische zorg. JVz biedt reclasseringsprogramma s voor mensen die - mede

Nadere informatie

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning

Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, mensenhandel, achterlating en uw verblijfsvergunning Waarom deze brochure? Deze brochure is speciaal voor mensen die een verblijfsvergunning willen aanvragen en

Nadere informatie

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan:

Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Binnen Gearresteerd Ecuador 16-08-2005 12:33 Pagina 2 G Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking van deze brochure worden op prijs gesteld. Deze kunt u richten aan: Ministerie van Buitenlandse

Nadere informatie

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opname met een inbewaringstelling (IBS) Inhoud 1. Inleiding 4 2. Samenvatting 4 3. Verschillende soorten gedwongen opnamen 5 4. IBS en criteria 5 5. Procedure 6 6. Duur 7 7. Gevolgen 7 8. Beschikken

Nadere informatie

In bezwaar of beroep

In bezwaar of beroep In bezwaar of beroep Wanneer u het niet eens bent met een beslissing van de Nederlandse overheid op grond van de Vreemdelingenwet, dan kunt u hiertegen juridische stappen ondernemen. Dit informatieblad

Nadere informatie

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen

U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen Regelingen en voorzieningen CODE 6.5.3.7 U hebt een schadevergoeding toegewezen gekregen bronnen www.cjib.nl, januari 2011 Openbaar Ministerie, brochure: Hoe krijg ik mijn schade vergoed? januari 2011

Nadere informatie

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) Natuurlijke Personen 0Inhoud Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) 2 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 9 10 10 11 1. Inleiding 2. Waarvoor heb ik een VOG nodig 3. Hoe vraag ik

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over?

Inhoudsopgave. 3 Waar gaat deze brochure over? Het huisbezoek Gemeente Amsterdam Inhoudsopgave 3 Waar gaat deze brochure over? 4 Wat doet de Dienst Werk en Inkomen? 4 Uitkering aanvragen bij de Dienst Werk en Inkomen 4 Wanneer heeft u recht op een

Nadere informatie

Datum 27 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over de zaak R. van der D. (vervolgvragen)

Datum 27 augustus 2015 Betreft Beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Knops over de zaak R. van der D. (vervolgvragen) Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.rijksoverheid.nl Uw Referentie 2015Z14411 Datum 27 augustus

Nadere informatie

Recht en bijstand bij juridische procedures

Recht en bijstand bij juridische procedures Recht en bijstand bij juridische procedures In deze folder leest u meer 0900-0101 (lokaal tarief) over de juridische bijstand door Slachtofferhulp Nederland en de rechten van slachtoffers. Een wirwar van

Nadere informatie

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris

Vervolging. Getuigenverhoor rechter-commissaris Als u in de strafzaak door een advocaat wordt bijgestaan, is het van belang dat u de advocaat op de hoogte houdt van de voortgang in het onderzoek. Na aangifte zal het politieonderzoek waarschijnlijk nog

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 486 (R1994) Goedkeuring van het op 12 mei 2011 te s-gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de overbrenging van gevonniste personen tussen

Nadere informatie

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk

Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere. uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Als u tijdelijk voogd wordt over een jongere uit het Caribische deel van het Nederlandse Koninkrijk Inhoud 4 > Gezag en voogdij 5 > Voogdijregeling 5 > Tijdelijke voogdij 7 > Vereisten voorafgaand aan

Nadere informatie

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen!

Stuur dus de gevraagde informatie tijdig en volledig toe om stopzetting of vertraging van de betalingen te voorkomen! Status- en mutatieformulieren en formulieren maandelijkse inkomsten De gemeente Moerdijk werkt vanaf 1 januari 2010 niet meer met maandbriefjes (Rofjes), maar met status- en mutatieformulieren. U ontvangt

Nadere informatie

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan

613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2. U moet terechtstaan 613093 omslag terechtstaan 16-08-2006 10:07 Pagina 2 U moet terechtstaan 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 2 613093 binnenwerk terechtstaan 16-08-2006 10:08 Pagina 1 Inhoud Deze brochure

Nadere informatie

Klachten en complimenten

Klachten en complimenten Patiënteninformatie Klachten en complimenten Informatie over de klachtenopvang in Tergooi Inhoudsopgave Pagina De klachtenfunctionaris 5 Klachtencommissie 7 Als u het ziekenhuis aansprakelijk wilt stellen

Nadere informatie

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA)

Artikel Wijzigingen (V) Communicatie het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd (op verzoek van SOOA) Hoofdstuk 16 Ordemaatregelen en disciplinaire straffen Voorblad A. Opmerkingen Artikel Wijzigingen (V) Communicatie Artikel 16.1 het verbod tot toegang tot de werkplek wordt voortaan ja schriftelijk bevestigd

Nadere informatie

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest?

U vraagt asiel aan in Nederland. Waarom is het belangrijk dat u de brochure goed doorleest? asiel nederlands 22-03-2001 15:15 Pagina 1 U vraagt asiel aan in Nederland U heeft in Nederland een asielaanvraag ingediend. Met uw asielaanvraag verzoekt u de Nederlandse regering om een verblijfsvergunning

Nadere informatie

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3

* Waar in deze brochure hij staat, kan ook zij worden gelezen. De veroordeling 3. Registratie 3. De Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden 3 U BENT VEROORDEELD U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema

Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning. 1 Beslisschema Gratieformulier Aan Zijne Majesteit de Koning Wat is gratie? Gratie is vermindering, verandering of kwijtschelding van een straf of maatregel die door de rechter is opgelegd. Kunt u wel gratie krijgen?

Nadere informatie

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden.

U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. U bent getuige Inleiding U wordt opgeroepen om te getuigen in een strafzaak. De oproepingsbrief vermeldt waar en wanneer u zich moet aanmelden. Deze brochure informeert u in grote lijnen over wat van u

Nadere informatie

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen

Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Koppelingswet; vreemdelingen en de controle op het verblijfsrecht bij voorzieningen Inhoud Inleiding 3 Rechtmatig verblijf 4 Hoe werkt de Koppelingswet? 4 Om welke voorzieningen gaat het? 5 Zijn er ook

Nadere informatie

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005

Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag. juli 2005 Gearresteerd in... Ministerie van Buitenlandse Zaken Postbus 20061 2500 eb Den Haag juli 2005 www.minbuza.nl Brazilië Gearresteerd in... Brazilië Eventuele suggesties voor aanvullingen of verduidelijking

Nadere informatie

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid

Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid Deze brochure geeft u informatie over bezwaar en beroep tegen een beslissing van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016)

Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) AH 2770 2016Z09136 Antwoord van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 7 juni 2016) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van de voortgangsrapportage van de 'road map visum liberalisatie Turkije',

Nadere informatie

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8

Stichting Pandora GEDWONGEN OPNAME. Stichting Pandora, februari 2003 1/8 Stichting Pandora, februari 2003 1/8 GEDWONGEN OPNAME Stichting Pandora Stichting Pandora, februari 2003 2/8 Gedwongen opname Niemand wil tegen z'n zin in een psychiatrisch ziekenhuis terechtkomen. Dat

Nadere informatie

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. WET van 11 december 1980, houdende uitvoering van het op 18 maart 1970 te 's- Gravenhage tot stand gekomen Verdrag inzake de verkrijging van bewijs in het buitenland in burgerlijke en in handelszaken WIJ

Nadere informatie

Ken uw rechten: 1. Zeg tegen de politie dat u een advocaat wilt die u tijdens uw verblijf op het politiebureau kan helpen. Het is gratis.

Ken uw rechten: 1. Zeg tegen de politie dat u een advocaat wilt die u tijdens uw verblijf op het politiebureau kan helpen. Het is gratis. Hieronder volgen de door de wetgeving in Engeland en Wales gewaarborgde rechten en aanspraken die overeenstemmen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ken uw rechten: 1. Zeg tegen de politie

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet BOPZ en Wkkgz Onafhankelijke klachtencommissie Wet BOPZ en Wkkgz Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De Klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie

een als misdrijf omschreven feit proces-verbaal procureur des Konings parket of van het Openbaar Ministerie uitgave juni 2015 Minderjarigen kunnen volgens de Belgische wet geen misdrijven plegen. Wanneer je als jongere iets ernstigs mispeutert, iets wat illegaal is, pleeg je een als misdrijf omschreven feit

Nadere informatie

Samen met u behandelafspraken maken

Samen met u behandelafspraken maken Samen met u behandelafspraken maken om een opname te voorkomen Voorwaardelijke machtiging Deze brochure geeft informatie over de voorwaardelijke machtiging voor poliklinische patiënten. Dit is een maatregel

Nadere informatie

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS)

Gedwongen opgenomen. Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) Gedwongen opgenomen Wat zijn mijn rechten en plichten? Inbewaringstelling (IBS) U kunt gedwongen worden opgenomen in een psychiatrische instelling als er sprake is van gevaar voor uzelf of voor anderen

Nadere informatie

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid

Rechtspositie. Mondriaan. Mondriaan. van opgenomen patiënten. voor geestelijke gezondheid Rechtspositie van opgenomen patiënten Mondriaan Mondriaan voor geestelijke gezondheid Inhoud Voorwoord 3 Algemene rechten 4 Beperkingen van algemene rechten 4 Vrijwillige en onvrijwillige opname 5 Recht

Nadere informatie

Aanvraag uitkering voor nabestaande

Aanvraag uitkering voor nabestaande Aanvraag uitkering voor nabestaande Postbus 1947 2280 DX Rijswijk (ZH) Tel.: 070 414 20 00 www.schadefonds.nl info@schadefonds.nl In te vullen door Schadefonds Geweldsmisdrijven Kenmerk: Machtiging Voor

Nadere informatie

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel

U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel U bent veroordeeld U bent onlangs veroordeeld door de strafrechter. Hij* heeft u een straf of maatregel opgelegd. In deze brochure leest u welke verschillende soorten straffen en maatregelen er bestaan,

Nadere informatie

Rapport. Op het verkeerde been

Rapport. Op het verkeerde been Rapport Op het verkeerde been Een onderzoek naar aanleiding van een klacht over de voorlichting door de gemeente Bloemendaal en de Immigratie-en Naturalisatiedienst bij een naturalisatieverzoek. Oordeel

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op.

U hoeft geen postzegel te plakken! Binnen vijf werkdagen na ontvangst van de brief nemen wij contact met u op. Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht T 030 271 83 53, F 030 271 62 56 secretariaat@pvp.nl, www.pvp.nl Utrecht, 2015 Onderwerp: Informatiepakket Voorwaardelijke Machtiging Helpdesk PVP T 0900 4448888 helpdesk@pvp.nl

Nadere informatie

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Mr Henk van Asselt. Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal. Strafrechtadvocaat. Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Mr Henk van Asselt Werkzaam op het advocatenkantoor te Roosendaal Strafrechtadvocaat Lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten Jeugdstrafrecht Leeftijdscategorieën Jeugdstrafrecht: - 12

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ

Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Toelichting Mutatieformulier Participatiewet / IOAW / IOAZ Het doorgeven van een voor de uitkering relevante wijziging moet altijd gebeuren via het mutatieformulier. Let op: Dit is de enige manier waarop

Nadere informatie

Strafuitvoeringsrechtbanken

Strafuitvoeringsrechtbanken Strafuitvoeringsrechtbanken Op 1 februari 2007 traden de strafuitvoeringsrechtbanken in werking. Heel wat beslissingen die vroeger door de minister van justitie genomen werden, zullen nu door een rechter

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand

Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Leidraad politieverhoor Hoofdstuk 1: Het recht van de verdachte op toegang tot rechtsbijstand Artikel 1: Consultatierecht en recht op rechtsbijstand tijdens de (politie)verhoren 1. De verdachte wordt de

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2014 No. 43 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende de samenwerking tussen Nederland, Aruba,

Nadere informatie

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag

Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Kennisgeving Tweede of volgende asielaanvraag Met dit formulier (m35-o) kunt u de IND laten weten dat u opnieuw een aanvraag voor een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd wilt indienen. Voor wie

Nadere informatie