1. Hoe ontstaat een groep van vennootschappen?... 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Hoe ontstaat een groep van vennootschappen?... 3"

Transcriptie

1 Inhoudstafel Voorwoord Hoe ontstaat een groep van vennootschappen? Geografische en culturele grenzen van de bedrijfswereld vervagen Klein beginnen met eenmanszaak Waarom eventueel overschakelen naar een vennootschap? Beperking aansprakelijkheid Bankfinanciering Fiscale aspecten Continuïteit van de onderneming Belastingvrije omzetting van een eenmanszaak in een vennootschap Van vennootschap naar groep van vennootschappen Documenteer de zakelijke beweeg redenen van uw beleidsbeslissing! Vergis u niet: ook fiscaliteit is een belangrijke schakel in de waardeketen Wat als we geen kmo meer zijn? Wanneer is uw bedrijf een kmo? Het fiscaal recht verwijst naar het Wetboek Vennootschappen Korte kmo: definitie Lange kmo: definitie CBN-advies aangaande berekening van kmo-criteria Hoe lang blijf je een kmo? Impact van een consolidatiekring Minder strenge boekhoudformaliteiten voor een kmo Fiscale voordelen voor een kmo Verhoogde notionele interestaftrek Volledige afschrijving in boekjaar van investering Extra kostenaftrek voor de beveiliging van je bedrijfsomgeving Extra stimulans voor investeringen Vrijgestelde investeringsreserve Geen belastingvermeerdering voor onvoldoende voorafbetalingen Verlaagde tarieven vennootschapsbelasting Meerwaardebelasting voor grote ondernemingen Verminderde bronheffing op dividenden Versoepeling van de octrooiaftrek Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n, I

2 Enkel een Young Innovative Company die kmo is, kwalificeert voor 80% vrijstelling van doorstortingsverplichting van bv m.b.t. lonen van R&D-personeel Vrijstelling voor bijkomend personeel Verhoogde algemene vrijstelling bv Geen toepassing van de fairness tax Waarom vandaag reeds een exit-strategie voorbereiden? Parameters van de exit-strategie Mogelijke impact van de algemene antimisbruikbepaling Waarom een gemeenschappelijke holding overwegen? Zuivere vs. gemengde holding Belgische of buitenlandse holding: fiscale aandachtspunten Hoe wordt de holding eigenaar van de werkvennootschappen? Strategische en operationele overwegingen Waarom en wanneer een interne meerwaarde - transactie overwegen? Wat is een interne meerwaarde? Speculatieve meerwaarden zijn belastbaar Is een verkoop van aandelen aan de eigen holdingvennootschap speculatief? Is een inbreng van aandelen in de eigen holdingvennootschap speculatief? Fiscale gevolgen van een interne meerwaarde -transactie Belangrijke randvoorwaarden Boekhoudkundige consolidatie Wie heeft een consolidatieverplichting? Moedervennootschap Consortium Wanneer is er een vrijstelling van consolidatieverplichting? Vrijstelling wegens subconsolidatie Vrijstelling naar omvang Vrijstelling: uitzonderingen Welke dochtervennootschappen kunnen eventueel uit de consolidatiekring geweerd worden? Wat als sommige dochtervennootschappen in een andere muntzone actief zijn? Welke consolidatiemethodes zijn voorhanden? II Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n,

3 7. Nut van een btw-eenheid Wat is een btw-eenheid? Wat zijn de voor- en nadelen van een btw-eenheid? Hoe wordt een btw-eenheid concreet geïmplementeerd? Wat is het btw-belastingstelsel van een btw-eenheid? Impact van het werken met meerdere vennootschappen op de notionele interestaftrek Wat is de notionele interestaftrek? Impact van het ontstaan van een groep van vennootschappen op het gebruik van notionele interestaftrek Internationale expansie en de notionele interestaftrek Misbruik van notionele interestaftrek binnen een groep van vennootschappen? Noodzaak aan onderbouwde interne verrekenprijzen Welke politiek van agressieve verrekenprijzen viseert de fiscus? Verrekenprijzen in een grensoverschrijdende context Verrekenprijzen in een Belgische context Wat is het at arm s length -principe? Het at arm s length -principe speelt ook in de relatie hoofdhuis-bijhuis Wat als een Belgische vennootschap een abnormaal of goedgunstig voordeel verstrekt? Wat als een Belgische vennootschap een abnormaal of goedgunstig voordeel geniet? Verenigbaarheid van de Belgische Belastingwet met de EU-normen Transfer pricing is ook een prioriteit voor kmo s Belang van kwalitatieve verrekenprijsdocumentatie Hoe documentatie aanleggen: een aantal basisbeginselen Functies, risico s en middelen analyseren Prijszettingmethodiek bepalen Bepaling van de interne verrekenprijs Documentatiebundel aanleggen Wees ook voorbereid op een transfer pricing -belastingcontrole Is horizontaal overleg tussen fiscus en belastingplichtige de volgende stap? Concreet voorbeeld (1): kwijtschelding van schuld binnen de groep Concreet voorbeeld (2): deficitaire liquidatie binnen de groep Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n, III

4 10. De commissionair-principaal -relatie (als voorbeeld van functionaliteit binnen de groep) Een verschillende functionaliteit rechtvaardigt een andere verrekenprijs De principaal-commissionair -structuur Wat is een commissionair? Hoe ontstaat een commissionairovereenkomst? De vergoeding van de commissionair Vaste inrichting -risico voor de principaal Goodwill-risico bij implementatie Fiscale aspecten van intragroep bestuurders mandaten en dienstverlening Wanneer kwalificeren de management vergoedingen die de ene groepsvennootschap betaalt aan een andere groepsvennootschap als een aftrekbare beroepskost? Wanneer kwalificeren de formele bestuurdersvergoedingen die de ene groepsvennootschap betaalt aan een andere groepsvennootschap als een aftrekbare beroepskost? Wat in geval van retrocessie van bestuurdersbezoldigingen? Is btw verschuldigd over een aangerekende bestuurdersvergoeding? Op welke wijze kunnen bestuurders- en/of managementvergoedingen gefactureerd worden? Wat inzake tantièmes? Fiscale aspecten van cash pooling en andere intragroepfinanciering Wat is cash pooling? Belang van de rol en keuze van de pool leader Fiscale behandeling van interest Impact van thin capitalisation -regels Wat doen de buren? Nederland Luxemburg Frankrijk EBITDA-trend binnen de EU Sedert 2012 ook thin cap -beperking voor intragroepinterest Specifieke antimisbruikbepaling Uitzonderingen op de thin cap -beperking Hoe proactief met de thin cap -beperking omgaan? IV Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n,

5 13. Fiscale aspecten van dividendstromen binnen de groep Bronheffing over een uitgekeerd dividend DBI-aftrek over een ontvangen dividend DBI-aftrek: voorwaarden Wanneer is er vennootschapsbelasting over een verwezenlijkte meerwaarde op aandelen? Hoe fiscale verliezen ten volle benutten? Wat met intragroep R&D en IP? Wereldwijde R&D-budgetten krimpen in Lage fiscale kost doet R&D-budget stijgen Maximaal 6,8% venn.b. over marktconforme octrooi-inkomsten Investeringsaftrek of belastingkrediet voor R&D-investeringen Geen doorstorting van 80% van de bedrijfsvoorheffing van R&D-personeel Fiscale aspecten van intragroepreorganisaties Welke soorten reorganisaties zijn er? Wat is een zusterfusie? Wat is een moeder-dochterfusie? Wat is een gewone splitsing? Wat is een partiële splitsing? Wat is een inbreng van een bedrijfstak of een algemeenheid van goederen? Wanneer is een reorganisatie vrij van vennootschapsbelasting? Een boekhoudkundig neutrale reorganisatie? Wanneer is de reorganisatie ook vanuit fiscaal oogpunt neutraal? Wat houdt een fiscaal neutrale reorganisatie in? Wanneer kan een reorganisatie retroactief gebeuren? Wat zijn doorslaggevende motieven van financieel-economische aard? Wettelijke kader Bewijslast Belastingontwijking en belastingontduiking Welke financieel-economische motieven geven meestal weinig problemen? Europese richtlijn en Europees Hof Europees Hof: conclusie Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n, V

6 16.4. Wat als de reorganisatie toch belastbaar is? Vennootschapsbelasting bij de geliquideerde vennootschap Uitkering liquidatiebonus: roerende voorheffing? Vennootschapsbelasting bij de aandeelhouder van de geliquideerde vennootschap De belastingvrije zusterfusie Wat is een zusterfusie? Belastingvrije zusterfusie: fiscale continuïteit De belastingvrije moeder-dochterfusie Wat is een moeder-dochterfusie? Opgeslorpte vennootschap heeft belastingvrije reserves Fusiegoodwill en fusiebadwill De gewone splitsing Wat is een splitsing? Drie soorten splitsing Fiscale neutraliteit Verdeling eigen vermogen: boekhoudkundig Verdeling fiscaal eigen vermogen De partiële splitsing Wat is een partiële splitsing? Boekhoudkundige verdeling eigen vermogen Verdeling fiscaal eigen vermogen Rulingcommissie: engagement aandelen drie jaar niet vervreemden? Inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen Wat is een inbreng van een bedrijfstak of van een algemeenheid van goederen? Boekhoudkundige continuïteit Fiscale continuïteit Wat gebeurt er met de tax assets in geval van belastingvrije reorganisatie? Overgedragen fiscale verliezen bij fusie Overgedragen fiscale verliezen bij andere vormen van reorganisatie Overgedragen investeringsaftrek DBI-overschot Overgedragen notionele interestaftrek Overgedragen R&D-belastingkrediet Reorganisaties: registratierechten en btw Registratierechten Btw VI Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n,

7 De belastingvrije grensoverschrijdende reorganisatie Wanneer van toepassing? De buitenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie De binnenwaartse grensoverschrijdende reorganisatie Zetelverplaatsing binnen de EU Continuïteit van de rechtspersoonlijkheid Zetelverplaatsing van België naar het buitenland Zetelverplaatsing van het buitenland naar België Europese rechtspraak inzake grensoverschrijdende zetelverplaatsingen Fiscale aandachtspunten in geval van internationalisering Vaste inrichting, juridisch bijhuis of dochtervennootschap? Dochteronderneming Juridisch bijhuis Vaste inrichting Materiële vs. personele vs. diensten vaste inrichting Fiscale gevolgen van een buitenlandse vaste inrichting Wat met de btw? Gevolgen voor de medewerkers Extra administratie vs. wellicht lagere fiscale kost Kijk uit voor buitenlandse meerwaardebelasting op aandelen Wat met buitenlandse partnership-structuren? Fiscale en sociaalrechtelijke behandeling van HR-aspecten bij internationalisering Hoe wordt een inwoner van België belast over zijn beroepsinkomsten? Wat is vrijstelling met progressie voorbehoud? Wanneer is een werknemer belastbaar in het buitenland? Wanneer is een bedrijfsleider belastbaar in het buitenland? Wat op het vlak van sociale zekerheid? Praktisch voorbeeld Wat als de fiscus vragen stelt? Hoe wil de OESO oneigenlijke inter nationale tax planning ontmoedigen? Globalisering vergt nieuwe internationale fiscale politiek OESO ziet concrete tekortkomingen in de huidige internationale fiscale politiek Het 15 punten BEPS-actieplan van de OESO Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n, VII

8 20. Hoe sleutelmedewerkers op een fiscaal aantrekkelijke manier aan uw bedrijf binden? Wat is een optie of warrant? Van offer over grant en vesting tot exercise Uitoefening wanneer optie of warrant in-the-money is! Gratis optie of warrant is belastbaar voordeel van alle aard Belastbaar moment is 60 dagen na aanvaard aanbod Forfaitaire waardering van het voordeel van alle aard Halvering van het belastbare forfait mogelijk Opletten met cashless exercise Wat met de sociale zekerheid? Slotbeschouwing Impact van de fiscaliteit op het opvolgingsvraagstuk Verkoop van de aandelen van de groep van vennootschappen Vererving van de aandelen van de groep van vennootschappen Schenking van de aandelen van de groep van vennootschappen Vrijstelling bij schenking van activa die een familiale onderneming uitmaken Aandelen van een familiale vennootschap Uitsluiting: vastgoed dat hoofdzakelijk voor bewoning aangewend wordt Uitsluiting: ondernemingen zonder reële economische activiteit Speciale regels voor holdingvennootschappen Impact van transacties drie jaar voor de schenking Voorwaarden tot behoud van de vrijstelling Impact op de verdachte periode van artikel 7 Vlaams W.Succ Besluit VIII Pr a k t i s c h e Gi d s 2014 We r k e n m e t m e e r d e r e v e n n o ot s c h a p p e n,

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO

DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO INHOUD Voorwoord........................................................... v DEEL I. BELEIDSBESLISSINGEN EN FISCALITEIT IN DE KMO................ 1 Hoofdstuk I. Keuze van de ondernemingsvorm: eenpersoonszaak

Nadere informatie

VMB Tax Consultants 25 februari 2014

VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Tax newsletter VMB Tax Consultants 25 februari 2014 Inhoud Wanneer bent u aan 5,15% fairness tax onderworpen? Nieuwe richtlijnen m.b.t. interne meerwaarden Nieuwe tax incentives for vennootschappen en

Nadere informatie

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013

Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. Jaarverslag 2013 EENDRACHT MAAKT MACHT De juridische nieuwslijn Lexalert informeert u gratis en per e-mail over de fiscale actualiteit. Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Jaarverslag 2013 Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING

FISCALE WIJZIGINGEN ANTI-RECHTSMISBRUIKBEPALING 1 Bijgewerkt tot en met 04.01.2013 FISCALE WIJZIGINGEN Naar aanleiding van de begrotingsakkoorden over 2012 en 2013 werden er in de wet houdende diverse bepalingen d.d. 28 december 2011, de programmawet

Nadere informatie

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven

B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN. 24/04/2010 K.U. Leuven B.I.B.F OMVORMING VAN EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIGE, FISCALE EN JURIDISCHE ASPECTEN 24/04/2010 K.U. Leuven we do moore Omvorming van eenmanszaak naar vennootschap 2 BIBF - 24/04/2010 -

Nadere informatie

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33

Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Inhoud Inhoud...5 Toepassingsgebied en inleidende begrippen...33 Verantwoording en bibliografie...34 1. Personeel toepassingsgebied...36 1.1. Onderworpen personen...36 1.1.1. Rechtspersoonlijkheid...36

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Hoe zal de nieuwe regering de belastingdruk op inkomen uit werken verlagen? Wat met de sociale zekerheid en de pensioenen? Nic Boydens Director www.pwc.be Agenda 1 Voordelen van alle aard 2

Nadere informatie

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden

Creatief Boekhouden. Boekhouden. inhoud. Verkrijging activa tegen (te) lage waarde: meerwaarde boeken of niet? Boekhouden Creatief Boekhouden VEERTIENDAAGSE PRAKTIJKBRIEF MET UITWISSELING VAN ERVARING, TIPS EN INFORMATIE, FORMULIEREN, MODELLEN EN OVERZICHTEN, JOURNAALPOSTEN EN BOEKINGSSCHEMA S 12 oktober - 25 oktober 2012

Nadere informatie

ervaren bedrijfsleider

ervaren bedrijfsleider maandelijkse adviesbrief Jaargang 5 - n 5-23 augustus 2013 (Verschijnt niet in juli) In dit nummer... 2 Verkopen aan private equity : bezint eer u begint? 4 Zakendoen in het buitenland: heeft u ook een

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

jaarverslag DVB 2011 1/66

jaarverslag DVB 2011 1/66 FOD FINANCIËN Dienst voorafgaande beslissingen in fiscale zaken JAARVERSLAG 2011 1/66 DEEL I : VOORAFGAANDE BESLISSINGEN 1 INLEIDING Overeenkomstig de artikelen 20 tot 28 van de Wet van 24.12.2002 tot

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak

Nieuwsbrief. 1. Kort. Inhoud. www.bnr.be. Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014. Een uitgave verzorgd door B&R. Uit het Parlement / Rechtspraak Verschijnt tweemaandelijks I februari 2014 93 Nieuwsbrief Een uitgave verzorgd door B&R Inhoud 1. Kort 2. Over het geregistreerd kassasysteem, BTW bonnetjes en sociale bijdrage vermindering 3. Interne

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE Vennootschapsbelasting 7 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD BIJ DE UITGAVE AANSLAGJAAR 2015 3 KORTE INHOUDSOPGAVE 5 UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE 7 DEEL 1 INLEIDING 29 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Veranderingen sinds Di Rupo I

Veranderingen sinds Di Rupo I Veranderingen sinds Di Rupo I Start van de carrière : pensioenopbouw De bedrijfsleider en zijn vennootschap De ondernemer en zijn kapitaal Successie : begin er op tijd aan!! Start van de carrière re :

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer

4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer 4.2. Overhevelen van liquide middelen naar de privésfeer In dit laatste deel zal ik kort een aantal manieren bespreken hoe de manager geld aan zijn vennootschap kan onttrekken om privé te besteden. Het

Nadere informatie

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19

Voorwoord 5. Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 7 Voorwoord 5 Inleiding: karakteristieken van de vennootschapsbelasting 19 1 Wie is onderworpen aan de vennootschapsbelasting? 29 1.1 Toepassingsvoorwaarden 29 1.1.1 Rechtspersoonlijkheid 29 A Belgische

Nadere informatie

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3. MOTIEVEN VOOR DE OPRICHTING VAN EEN MANAGEMENTVENNOOTSCHAP 3.1. Sociale zekerheidsrechterlijke motieven Wanneer managementdiensten gefactureerd worden via een managementvennootschap dan zullen deze

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1

INHOUD DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 iii Samenstelling Woord vooraf i DEEL 1. OVERZICHT VAN DE WERKZAAMHEDEN 2013 1 DEEL 2. ADVIEZEN 21 1. ADVIEZEN M.B.T. DE BEVOEGDHEID VAN DE CBN 22 1.1. ADVIESBEVOEGDHEID 22 advies 14/1 Adviesbevoegdheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be

Nieuwsbrief. www.lenaerts-heremans.be Nieuwsbrief Januari 2011 Katleen Van Baelen, voor velen het contact in de voorbije aangifteperiode, heeft ons verlaten. Zij heeft gekozen voor de advocatuur. Wij danken haar voor haar inzet en wensen haar

Nadere informatie

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting

Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting BIBF Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten Legrandlaan 45, 1050 Brussel Seminarie Nederlandstalige stagiairs B.I.B.F. Vennootschapsbelasting Zaterdag 21 september 2013 Docenten : Wim

Nadere informatie

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP

VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inhoud VERWERVEN VAN VASTGOED MET VENNOOTSCHAP Inleiding 1 1 Verwerving van een onroerend goed 1 van de vennootschap 2 Onttrekking en/of verdeling onroerend 6 goed in een vennootschap Lievens & C 3 Schenkingen

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen

Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Fiscale optimalisatie van de eindejaarsverrichtingen Algemene Begrippen Kleine of grote onderneming? Het is heel belangrijk om het onderscheid te weten tussen een kleine en een grote onderneming, maar

Nadere informatie

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten

Voorwoord...1. Tips m.b.t. uw beroepskosten Inhoudstafel Voorwoord...1 Deel I Tips m.b.t. uw beroepskosten 1. Alle kosten van een vennootschap zijn in principe beroepskosten... 5 2. Eigen kosten van de vennootschap... 7 3. Verhuur een deel van uw

Nadere informatie

Geen monsterboete van 309% meer?

Geen monsterboete van 309% meer? tipsenadvies-belastingen.be Veertiendaagse adviesbrief voor belastingbesparing en actualiteitsanalyse In dit nummer... Controle Geen monsterboete van 309% meer?... 1 Voordeel auto Hoezo, geen privé belastbaar

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal

Uw bankier en verzekeraar. Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Uw bankier en verzekeraar Notionele interestaftrek De fiscale beloning voor risicokapitaal Inhoud 1. Notionele interestaftrek: stimulerende maatregel voor ondernemerschap 3 2. Hoe werkt het? 4 3. Voorbeelden

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie