Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht Door mr. S.M. Altena 10.1 Inleiding De staatkundige hervormingen Het Koninkrijk der Nederlanden heeft een proces van staatkundige herstructurering doorgemaakt. De herstructurering betreft de Nederlandse Antillen. Op 10 oktober 2010 is het gewijzigde Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in werking getreden ( Rijkswet wijziging Statuut ). Met ingang van deze datum is het land de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. In de oude situatie bestond het Koninkrijk der Nederlanden uit drie gelijkwaardige landen: Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba. De Nederlandse Antillen en Aruba waren in deze structuur naast Nederland volwaardige autonome partners binnen het Koninkrijk. De nieuwe structuur houdt het volgende in. De twee eilanden Curaçao en Sint Maarten hebben de status gekregen van land binnen het Koninkrijk (vergelijkbaar met voorheen de Nederlandse Antillen en Aruba). Aruba behoudt de status van land binnen het Koninkrijk dat het al heeft sinds De drie overige eilanden, Bonaire, Saba en Sint Eustatius (Caribisch Nederland; de BES-eilanden; BES), hebben gekozen voor een directe band met Nederland. Deze band heeft juridisch vorm gekregen door aan deze eilanden de status van openbaar lichaam, in de zin van artikel 134 van de Grondwet, toe te kennen. De positie van Bonaire, Saba en Sint Eustatius lijkt in grote lijnen op die van Nederlandse gemeenten, met aanpassingen op grond van onder meer hun kleinschaligheid, de afstand tot Nederland en de ligging in het Caribisch gebied. Alle inwoners van de drie eilanden met de Nederlandse nationaliteit hebben, naast het al bestaande stemrecht voor het Europese Parlement, nu ook stemrecht voor 181

2 182 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht de Tweede Kamer gekregen. De eilandsraden van de BES-eilanden krijgen, net als de Nederlandse Provinciale Staten, het recht de leden van de Eerste Kamer te kiezen Uitvoering overheidstaken In de nieuwe landen Curaçao en Sint Maarten is de regering van het Koninkrijk vertegenwoordigd door een gouverneur. De landen Curaçao en Sint Maarten hebben (net als Aruba) elk een eigen regering en parlement. Regering en parlement zijn gezamenlijk bevoegd wetgeving te maken op het gebied van de eigen aangelegenheden. De openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba houden twee overheden, namelijk de lokale overheid en de Nederlandse rijksoverheid. De Nederlandse rijksoverheid neemt grotendeels de plaats in van de oude landsregering van de Nederlandse Antillen. De lokale overheid is bevoegd tot regeling en bestuur inzake de huishouding van het openbaar lichaam en staat onder controle van de eigen volksvertegenwoordigers, de eilandsraad. Elk openbaar lichaam heeft een lokaal bestuur en een lokale volksvertegenwoordiging. In elk van de openbare lichamen is een vestiging van de Nederlandse nationale overheid (de Rijksdienst Caribisch Nederland) waarin de Nederlandse ministeries zijn vertegenwoordigd. Naast de taken die de Nederlandse Rijksoverheid van het voormalige land de Nederlandse Antillen overneemt, neemt het Rijk ook enkele voorheen eilandelijke taken over, zoals het beheer van het korps brandweer. Voor de (ondersteuning van de) uitvoering van de taken die Nederland voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba op zich neemt, is er de gemeenschappelijke Rijksdienst Caribisch Nederland met een vestiging op elk van de eilanden. Ministeries en uitvoeringsorganisaties zorgen hierin gezamenlijk voor de uitvoering van hun (rijks)taken. Daarnaast oefent de Rijksdienst Caribisch Nederland de formele werkgeverstaken van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit voor alle rijksambtenaren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zoals de politie, brandweer en medewerkers van het Zorgkantoor. Het politiekorps en brandweerkorps hebben echter wel een eigen korpsbeheer.

3 183 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht De vertegenwoordiging van Nederland op Curaçao, Sint Maarten en Aruba De Vertegenwoordiging van Nederland zoals die voorheen in de Nederlandse Antillen gevestigd was en de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba zijn geïntegreerd en per 1 januari 2011 verder gegaan als de Vertegenwoordiging van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Eén Vertegenwoordiging, onder leiding van één vertegenwoordiger, met een vestiging in elk van de drie autonome landen, waar het hoofd van de vestiging tevens voor dat land de plaatsvervangend vertegenwoordiger wordt. De Vertegenwoordiging blijft alle Nederlandse ministeries vertegenwoordigen (behalve Defensie en Buitenlandse Zaken, die Koninkrijkstaken hebben). De Vertegenwoordiging vormt als het ware een voorpost van Nederland. Naast het rapporteren aan Nederland heeft de Vertegenwoordiging de taak bezoeken van Nederlandse bewindslieden, ambtenaren en andere autoriteiten voor te bereiden en te begeleiden. Ook wordt er voorlichting gegeven over het door Nederland gevoerde beleid ten aanzien van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Daarnaast verleent de Vertegenwoordiging algemene consulaire bijstand aan in problemen geraakte Nederlanders en gedetineerden. Het werk van de Vertegenwoordiging in de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten is dus enigszins vergelijkbaar met dat van een ambassade Het College financieel toezicht Een relatief nieuw orgaan op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen is het College financieel toezicht (het college of het Cft). Het college is tot stand gekomen in november In het kader van de staatkundige hervormingen heeft Nederland zich bereid verklaard om een groot deel van de schulden van de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden te saneren. In ruil daarvoor dienden de eilandgebieden zorg te dragen voor het aanbrengen van structurele verbeteringen in de begroting en met name het financieel beheer, teneinde te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw (te grote) schulden worden opgebouwd. Het Cft houdt vanaf november 2007 financieel toezicht op de overheidsfinanciën van de BES-eilanden en sinds december 2008 op de overheidsfinanciën van Curaçao en Sint Maarten. Per 10 oktober 2010 is het Cft opgesplitst in twee colleges: het Cft BES-eilanden en het Cft Curaçao & Sint Maarten. Het Cft Curaçao & Sint Maarten oefent toezicht uit op grond van het bepaalde in de Rijkswet financieel

4 184 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht toezicht Curaçao en Sint Maarten. Het Cft BES oefent toezicht uit op grond van het bepaalde in de Wet financiën openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet FinBES). De twee colleges worden ondersteund door een gemeenschappelijk secretariaat van zeventien personen die allen werkzaam zijn vanuit Curaçao. In de Rijkswet en Wet FinBES zijn de normen opgenomen waaraan de begroting en het financieel beheer dienen te voldoen. De eilanden rapporteren elk kwartaal over de uitvoering van de begroting en de verbetering in het financieel beheer. Jaarlijks worden ook de begroting en jaarrekeningen zelf ingediend bij het Cft ter toetsing aan de normen uit de Rijkswet en de Wet FinBES. Het toezicht reikt verder dan de overheidsfinanciën alleen. Het Cft houdt ook toezicht op de zogenaamde collectieve sector alsmede op overheids-nv s en overheidsstichtingen. Het toezicht is in beginsel tijdelijk van aard. In 2015, vijf jaar na de hervorming, zal er een evaluatie plaatsvinden van het toezicht. Het toezicht zal in principe worden afgeschaft als de eilanden in drie achtereenvolgende jaren hebben voldaan aan de normen zoals die zijn gesteld in de Rijkswet en Wet FinBES. Mocht daar geen sprake van zijn dan zal het toezicht, al dan niet in afgeslankte vorm, worden gecontinueerd telkens voor een periode van drie jaar Munteenheid Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba is met ingang van 1 januari 2011 de Amerikaanse dollar de nieuwe munteenheid. Op die dag om 0.00 uur hebben de banken op de BES-eilanden alle tegoeden en schulden in guldens automatisch omgezet in dollars. Bij de omzetting waren de banken verplicht een vaste wisselkoers van 1,79 gulden = 1,00 dollar te hanteren. Alle girale betalingen vinden vanaf de invoeringsdatum plaats in dollars. Gedurende de maand januari kon contant worden betaald met guldens en dollars. Wisselgeld wordt uitbetaald in dollars. Na januari hoeven winkeliers geen guldens meer aan te nemen en worden alle betalingen in dollars verricht. Omwisseling van guldenbiljetten en -munten tegen dollars kon, gedurende de maand januari, bij de bank tegen de vaste wisselkoers. Na januari zijn de banken niet langer verplicht om de vaste wisselkoers te hanteren en mogen ze tevens transactiekosten in rekening brengen. De regering van de landen Curaçao en Sint Maarten hebben gekozen voor een gezamenlijke Centrale Bank en de Caribische gulden (CMg) als munt-

5 185 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht eenheid. De Caribische gulden zal vooralsnog per 1 januari 2012 worden ingevoerd. Tot die tijd zal de Antilliaanse gulden (NAf) gehandhaafd worden. Op dit moment gaan er echter ook stemmen op om, net als op de BES-eilanden, tot dollarisatie over te gaan. Vooralsnog is hier nog geen beslissing over genomen en zal de Caribische gulden worden ingevoerd. De Caribische gulden wordt, net zoals de NAf, gekoppeld aan de Amerikaanse dollar (USD) en heeft daardoor een vaste koers van 1 USD = 1,79 CMg. De NAf wordt binnen drie maanden na het in omloop brengen van de CMg buiten omloop gesteld. Gedurende genoemde periode van maximaal drie maanden bestaan dus de NAf en de CMg als wettig betaalmiddel naast elkaar. Vanaf 1 april 2012 zal de CMg het enige wettige betaalmiddel zijn in Curaçao en Sint Maarten. De NAf kan nog gedurende een periode van dertig jaar na het moment van uitgifte van de CMg tegen een een-op-een verhouding worden ingewisseld bij de Centrale Bank EU-regelgeving Het Koninkrijk der Nederlanden is lid van de Europese Unie (EU). Dit wil niet zeggen dat het gehele pakket aan Europese Regelgeving geldt in alle landen van het Koninkrijk. Binnen de EU hebben Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba de status van Landen en Gebieden Overzee (LGO). Dit geeft deze eilanden een aantal voordelen bij bijvoorbeeld export van goederen naar de EU. Bovendien krijgen de eilanden middelen uit het Europese Ontwikkelingsfonds (EOF). Omdat de inwoners van het Caribische deel van het Koninkrijk de Nederlandse nationaliteit hebben en daarmee Europees burger zijn, kunnen zij voor het Europees Parlement stemmen. De staatkundige veranderingen hebben geen invloed op de relatie met de EU Het financieel toezicht op Bonaire, Sint Eustatius en Saba Wet- en regelgeving De staatkundige hervormingen zijn voor de BES-eilanden in twee fasen opgedeeld: een overgangsfase en een eindfase. De overgangsfase is gestart op het tijdstip waarop de Rijkswet wijziging Statuut in werking trad: 10 oktober 2010

6 186 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht (transitiedatum). De wetgeving in de overgangsfase bestaat uit de relevante, in BES-wetten omgezette, voorheen Nederlands-Antilliaanse landsverordeningen. Ook de lagere regelgeving is in deze fase gebaseerd op de voorheen Nederlands-Antilliaanse landsbesluiten en ministeriële beschikkingen. De verwachting is dat de overgangsfase duurt tot begin 2012 waarna de eindfase intreedt. De eerste Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (ABES) en de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Saba en Sint Eustatius (IBES) zijn op de transitiedatum van kracht geworden. In de IBES worden regels gesteld over het toepasselijk recht en het algemeen overgangsrecht. In de bijlage bij de IBES wordt, onder het beleidsterrein van het ministerie van Financiën, een duidelijk overzicht aangetroffen van de regelingen op het gebied van het financiële toezicht waarbij vermeld wordt of zij de status verkrijgen van formele wet, algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling. 1 De volgende tabel bevat een overzicht van de bij de IBES ingevoerde wetten op het terrein van het financiële toezicht. Nederlands-Antilliaanse regeling Huidige citeertitel Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf Wet assurantiebemiddelingsbedrijf BES Landsverordening toezicht bank- en Wet toezicht bank- en kredietwezen 1994 kredietwezen 1994 BES Landverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs (2002) Wet toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs BES Landverordening toezicht effectenbeurzen (1998) Wet toezicht effectenbeurzen BES Landsverordening toezicht trustwezen (2003) Wet toezicht trustwezen BES Landverordening toezicht verzekerings- bedrijf (1990) Wet toezicht verzekeringsbedrijf BES Landsverordening zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen (1991) Wet zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen BES 1 Kamerstukken II 2008/09, , nr. 3, pagina 3.

7 187 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht Naast de hiervoor genoemde Landsverordeningen bestond er in de oude situatie tevens een Landsverordening Ondernemingspensioenfondsen (1985). Deze landsverordening is bij de IBES niet omgezet in BES-wetgeving. Het toezicht op de pensioenfondsen, waaronder ondernemingspensioenfondsen, valt tegenwoordig onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de bijlage bij de IBES zijn tevens de bij de verschillende toezichtwetten behorende algemene maatregelen van bestuur opgenomen. De doorlopende teksten van de voornoemde besluiten zijn te vinden op de website van de BES-eilanden (www.bes.dnb.nl). In de eindfase wordt er nieuwe regelgeving van kracht die inhoudelijk afwijkt van de huidige bestaande regelgeving en die gebaseerd zal zijn op de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft). Het eindmodel zal in beginsel uit twee wetten bestaan: de Wet financiële markten BES (Wfm BES) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). De Wwft BES zal bestaan uit een samenvoeging van de Wet identificatie bij dienstverlening BES, de Wet melding ongebruikelijke transacties BES en de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES. De overige (toezicht) wetten worden gebundeld in de Wfm BES. De Wfm BES zal ten opzichte van de wetten in de overgangsfase een aantal aanvullingen en aanscherpingen bevatten, en ook leiden tot een nadere afstemming van de regels voor de verschillende sectoren. De aanvullingen zullen vooral betrekking hebben op nieuw in te voeren gedragsregels voor het omgaan met consumenten: denk aan informatieverschaffing, regels inzake kredietverstrekking, behandeling van klachten en dergelijke. Deze gedragsregels zullen gelden voor alle financiële onderneming die producten en diensten aanbieden op de BES-eilanden ongeacht of ze op de BES-eilanden een vestiging hebben. Een aanscherping op prudentieel terrein is bijvoorbeeld de introductie van (onderdelen van) Basel II in het solvabiliteitstoezicht op banken Toezicht op financiële instellingen die op de BESeilanden actief zijn Op grond van de ABES zijn De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) officieel als toezichthouder op de BES-eilanden aangewezen. DNB is verantwoordelijk voor het toezicht op banken, verzekeraars en trustkantoren en de AFM voor het toezicht op assurantiebemid-

8 188 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht delaars, beleggingsinstellingen en administrateurs en effectenbeurzen. Het toezicht is sectoraal georganiseerd dat wil zeggen dat aangesloten wordt bij het type financiële onderneming (bijvoorbeeld beleggingsinstelling) en niet bij de activiteit zoals in Nederland het geval was voor inwerkingtreding van de Wet op het financieel toezicht. Financiële ondernemingen die op de BESeilanden actief zijn, hebben in beginsel een vergunning nodig op basis van de op de BES-eilanden geldende toezichtwetten. Dit geldt zowel voor zelfstandige vestigingen als voor bijkantoren, en ook voor financiële ondernemingen die hun producten en diensten op de BES-eilanden aanbieden zonder daar gevestigd te zijn. Voor financiële ondernemingen die al op de BES-eilanden actief waren op de transitiedatum geldt dat hun vergunning van destijds de Centrale Bank van de Nederlandse Antillen, voor zover deze betrekking had op hun activiteiten op de BES-eilanden, op grond van overgangsrecht van rechtswege is omgezet in een vergunning van DNB respectievelijk de AFM. De desbetreffende financiële instellingen konden als gevolg hiervan hun bestaande activiteiten voortzetten zonder daarvoor op de transitiedatum een nieuwe vergunning te hoeven aanvragen. Op de BES-eilanden gevestigde bijkantoren zijn veelal filialen van banken en verzekeraars die hun hoofdvestiging hebben op Curaçao of Sint Maarten. Het zou voor hen onevenredig belastend zijn zelfstandig aan alle van toepassing zijnde regels inzake bestuur, eigen vermogen en bedrijfsvoering te moeten voldoen. In de Overgangs- en vrijstellingsregeling financiële markten BES is daarom een vrijstelling opgenomen voor bijkantoren van banken die beschikken over een vergunning voor de uitoefening van het bedrijf van kredietinstelling, verleend door de bevoegde autoriteit van het land of de staat waar zij haar zetel heeft. Wat opvalt is dat de vrijstellingsregeling niet beperkt is tot bijkantoren van banken en verzekeraars die hun hoofdkantoor hebben op Curaçao of Sint Maarten, maar in elk ander land waar de hoofdvestiging onder toezicht staat. Hiermee zijn deze bijkantoren vrijgesteld van een groot deel van de toezichtregels. Zij moeten wel de regels gericht op het bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme naleven, evenals bepaalde gedragsregels. De vrijstelling geldt niet voor grote bijkantoren. Deze moeten zich omvormen tot zelfstandige entiteiten en volledig aan alle toezichtseisen voldoen. Een bijkantoor geldt als groot als de som van de toevertrouwde gelden (rekeningcourant, spaartegoeden en deposito s) groter is dan 90 miljoen USD (banken), respectievelijk als de bruto premie-inkomsten groter zijn dan 5 miljoen USD (verzekeraars). Op dit moment is er geen bijkantoor op de BES-eilanden dat volgens deze criteria als groot is aan te merken.

9 189 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht Voor het toezicht van DNB en AFM is het van belang dat er in de eindfase nieuwe gedragsregels zullen worden ingevoerd. Het toezicht op de naleving van de gedragsregels zal in beginsel bij de AFM liggen, die ook in Nederland verantwoordelijk is voor het gedragstoezicht. Dit geldt ook voor het gedragstoezicht op banken en verzekeraars. Daarmee zal de taakverdeling tussen DNB en AFM niet meer (geheel) langs sectorale lijnen verlopen zoals in de overgangsfase nog wel het geval is. De insteek blijft echter wel dat financiële ondernemingen op de BES-eilanden zo veel mogelijk een vast aanspreekpunt hebben. De vrijstellingen die in de overgangsfase van toepassing zijn op kleine bijkantoren en financiële ondernemingen die hun producten en diensten op de BES-eilanden aanbieden zonder daar gevestigd te zijn blijven in de eindfase in beginsel van kracht. Deze financiële ondernemingen zullen echter wel aanpassingen moeten plegen en voorzieningen moeten treffen om te voldoen aan de meer strenge en/of nieuwe toezichtregels. Zij zullen voor die aanpassingen een redelijke termijn krijgen Het financieel toezicht op Curaçao en Sint Maarten Wet- en regelgeving Curaçao en Sint Maarten hebben door de staatkundige vernieuwingen van 10 oktober 2010 de status van land binnen het Koninkrijk der Nederlanden gekregen. In het slotakkoord dat is gesloten in het voortraject naar de ontmanteling is afgesproken dat er één centrale bank zal zijn voor Curaçao en Sint Maarten met één set wetgeving en één toezichthouder voor het monetair toezicht, het financieel toezicht en het integriteitstoezicht. Op 26 november 2008 hebben Curaçao en Sint Maarten principeafspraken gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving. De principeafspraken hielden onder andere in: dat er een gemeenschappelijk centrale bank wordt opgezet als openbare rechtspersoon; dat er een valutagebied is met een gemeenschappelijke munt, in een vaste wisselkoersverhouding tot de Amerikaanse dollar;

10 190 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht dat de hoofdtaak van de centrale bank is het toezicht in beide landen op de financiële sector, waaronder het monetair toezicht, het bedrijfseconomisch toezicht en het integriteitstoezicht; dat dit toezicht de handhaving van de externe waarde van de valuta en gezondheid van het financieel systeem dient; dat de besluitvorming door de landen geschiedt op basis van pariteit tussen de landen. De gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) werd door middel van een eenvormige Kader-vaststellingslandsverordening geïncorporeerd en is daarin als de rechtsopvolger van de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen (BNA) benoemd. Vorenbedoelde Kader-vaststellingslandsverordening stelt ook de Regeling gemeenschappelijk geldstelsel, de Regeling gemeenschappelijk deviezenverkeer en de Regeling gemeenschappelijke wisselkoers vast. Vóór de staatkundige herstructurering van het Koninkrijk der Nederlanden stond in het toezicht op de financiële sector het Centrale Bank-Statuut op grond van de landsverordening van centraal. Na 10 oktober 2010 werd dit het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten. 3 Als bronnen voor het toezicht op de financiële sector in de voormalige Nederlandse Antillen golden de diverse landsverordeningen. Daarnaast waren er landsbesluiten houdende algemene maatregelen uitgevaardigd ter nadere uitwerking van bepaalde regels in de landsverordeningen. Ook waren ministeriële beschikkingen met algemene werking mogelijk. De grondslag voor een dergelijke ministeriële beschikking moest in de landsverordening of in het landsbesluit houdende algemene maatregelen te vinden zijn. Vaak liet de landsverordening de ruimte vrij voor het bestuursorgaan, zijnde de BNA, om nadere invulling te geven aan een open regel door middel van een beleidsregel. De BNA heeft op grond hiervan diverse beleidsregels opgesteld. Beleidsregels hebben pas externe werking indien deze gepubliceerd zijn. De BNA legde haar beleidsregels schriftelijk vast in richtlijnen die verkrijgbaar zijn bij de BNA. Daarnaast werden alle wettelijke regelingen en beleidsregels gepubliceerd via de website van de BNA. De richtlijnen, beschikkingen en vergunningen die door de BNA zijn uitgevaardigd, blijven op grond van de overgangsbepalingen bij het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten 4 van 2 PB 1985, Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende een Gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten). 4 Overgangsbepaling 42, lid 3 Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten.

11 191 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht kracht totdat zij door andere regelingen en uitvoeringsvoorschriften zijn vervangen. De overgangsregeling bij het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten bepaalt tevens dat met ingang van inwerkingtreding van het statuut het toezicht geschiedt voor wat betreft (a) het bank- en kredietwezen op grond van het bepaalde in de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen , (b) ondernemingspensioenfondsen op grond van het bepaalde in de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen 6, (c) het verzekeringsbedrijf op grond van het bepaalde in de Landsverordening toezicht verzekeringsbedrijf 7, (d) de effectenbeurzen op grond van de Landsverordening toezicht effectenbeurzen 8, (e) de beleggingsinstellingen en administrateurs op grond van het bepaalde in de Landsverordening toezicht beleggingsinstellingen en administrateurs 9, (f) de assurantiebemiddelingsbedrijven op grond van het bepaalde in de Landsverordening assurantiebemiddelingsbedrijf 10 en (g) de trustkantoren op basis van Landsverordening toezicht trustwezen 11, zoals deze landsverordeningen luidden onmiddellijk voorafgaand aan de inwerkingtreding van het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten. Doordat de hiervoor genoemde landsverordeningen in verschillende jaren tot stand zijn gekomen, zijn er onderlinge verschillen ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van bevoegdheden voor de toezichthouder en sanctiemogelijkheden. De voormalige Nederlands-Antilliaanse wetgever werkte aan een landsverordening met als doel nog voor de ontmanteling van de Nederlandse Antillen inconsistenties tussen financiële toezichtwetten weg te nemen en de toezichtwetgeving te actualiseren. Het ontwerp zou onder meer betrekking hebben op: (a) aanwijzingsrecht en stille curatele, (b) dwangsom en boete, (c) openbaarmaking van overtredingen, (d) opsporingsbevoegdheden en strafbepalingen en (e) aanstelling en handhaving van een externe deskundige (accountant). Het is de wetgever niet gelukt om deze harmonisatiewetgeving voor de ontmanteling van de Nederlandse Antillen in te voeren. Bedoelde landsverordening is tot op heden nog niet integraal gepubliceerd. 5 PB 1994, 4. 6 PB 1985, PB 1990, PB 1998, PB 2002, PB 2003, PB 2003, 114.

12 192 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht Het toezicht op financiële instellingen die op Curaçao en Sint Maarten actief zijn Het Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten draagt de toezichtstaak op aan de CBCS 12. De CBCS is een zelfstandig bestuursorgaan en derhalve niet ondergeschikt aan de politieke verantwoordelijkheid van de Minister van Financiën. De CBCS functioneert zelfstandig in de uitoefening van al haar wettelijke taken. 13 De CBCS heeft diverse wettelijke taken zoals onder meer het bevorderen van de stabiliteit van de waarde van de geldeenheid van Curaçao en Sint Maarten 14 en het opereren als circulatiebank 15. De CBCS oefent toezicht uit op (a) het bank- en kredietwezen, (b) ondernemingspensioenfondsen, (c) het verzekeringsbedrijf, (d) de effectenbeurzen, (e) de beleggingsinstellingen en administrateurs, (f) de assurantiebemiddelingsbedrijven en (g) de trustkantoren. Het toezicht is sectoraal georganiseerd. Het toezicht op financiële instelling bestaat uit gedragstoezicht en uit bedrijfseconomisch toezicht (ook wel prudentieel toezicht genoemd). Doel van het prudentieel toezicht is het waarborgen van de bedrijfseconomische gezondheid, waarbij aspecten als liquiditeit en solvabiliteit van de instelling worden onderzocht en door de CBCS worden gecontroleerd en getoetst aan de wettelijke regels. Bij kredietinstellingen houdt de CBCS tevens monetair toezicht. Financiële instellingen hebben een wettelijke verplichting om te rapporteren bij illegale en ongebruikelijke financiële transacties. In Curaçao en Sint Maarten bestaat de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) 16 en de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening (LvID). 17 Alle wettelijke regelingen gaan ervan uit dat bepaalde financiële activiteiten niet mogen worden ondernomen zonder dat daarvoor eerst een vergunning is aangevraagd en afgegeven door de toezichthouder, de CBCS of dat ontheffing is verleend van het verbod door de CBCS. Zoals in deze bijdrage reeds is aangegeven in het hoofdstuk omtrent het toezicht op de BES-eilanden oefent de CBCS tevens toezicht uit op bijkantoren die op de BES-eilanden gevestigd zijn van in Curaçao en Sint Maarten ge- 12 Artikel 8 Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten. 13 J. Sybesma, Wie houdt toezicht op toezichthouder Bank van de Nederlandse Antillen? In: 175 jaar BNA (redactie A. Romero), Artikel 3 Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten. 15 Artikel 6 Centrale Bank-Statuut voor Curaçao en Sint Maarten. 16 PB 1996, 21; nieuwe doorlopende tekst PB 2010, PB 1996, 23; nieuwe doorlopende tekst PB 2010, 40.

13 193 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht vestigde kredietinstellingen en verzekeraars. Vergeleken met de situatie van voor 10 oktober 2010 is er inhoudelijk niets veranderd voor Curaçao en Sint Maarten ten aanzien van het toepasselijk recht op financiële instellingen en het toezicht daarop Het financieel toezicht op Aruba Status aparte Aruba heeft sinds 1 januari 1986 een bijzondere positie binnen het Koninkrijk. Aruba heeft zich op dat moment ontkoppeld van de toenmalige Nederlandse Antillen. Met een status aparte werd Aruba een land binnen het Koninkrijk der Nederland naast Nederland en de voormalige Nederlandse Antillen. Sedert 1 januari 1986 heeft Aruba een eigen centrale bank en een eigen munt, namelijk de Arubaanse florijn (AFL). De AFL werd gekoppeld aan de Amerikaanse dollar en heeft daardoor een vaste koers van 1 USD = 1,79 AFL Wet- en regelgeving Sinds de invoering per 1 juli 2001 van de Landsverordening toezicht verzekeringswezen vallen alle in of vanuit Aruba werkzame verzekeraars onder het toezicht van de CBA. Voordien werd door de CBA alleen toezicht gehouden op levensverzekeraars. Dit geschiedde op basis van de tot 15 mei 1998 vigerende Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen, die per genoemde datum werd vervangen door een op Nederlandse wetgeving gebaseerde Landsverordening toezicht kredietwezen 18. Na 15 mei 1998 werd het toezicht op de levensverzekeraar op grond van gentlemen s agreements voortgezet tot de invoering per 1 juli 2001 van de Landsverordening toezicht verzekeringswezen 19. Per die datum kwamen alle in of vanuit Aruba werkzame verzekeraars onder het toezicht van de CBA te vallen. In 1998 kwamen de ondernemingspensioenfondsen onder toezicht op basis van de Landsverordening ondernemingspensioenfondsen 20. In 2006 kwamen de money trans- 18 AB 1998, AB 2000, AB 1998, GT 17.

14 194 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht fer kantoren onder toezicht op grond van de Landsverordening toezicht op Money Transfer kantoren 21. Sinds 5 februari 2009 vallen op grond van de landsverordening toezicht trustkantoren ook de trustkantoren op Aruba onder toezicht van de CBA Het toezicht op financiële instellingen die op Aruba actief zijn De CBA is toezichthouder voor de gehele financiële sector. Onder toezicht staande financiële instellingen zijn, zoals hiervoor reeds vermeld, (a) kredietinstellingen, (b) ondernemingspensioenfondsen, (c) verzekeraars (d) moneytransferkantoren en (e) trustkantoren. Aruba kent nog geen wetgeving die voorziet in toezicht op beleggingsinstellingen. Naast op vorenbedoelde instellingen houdt de CBA eveneens toezicht op de identificatieplicht 22 op grond van het bepaalde in de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening 23 en de melding van ongebruikelijke transacties op grond van het bepaalde in de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties 24. De meest recente wijzigingen ter zake het toepasselijke recht op financiële instellingen stammen uit 2009 en betreffen enerzijds de invoering van de Landverordening toezicht trustkantoren en anderzijds de door de CBA uitgebrachte richtlijnen inzake anti-witwassen en anti-terrorismefinanciering. Daarin is ook het verbod tot benoeming van een externe accountant tot het bestuur van een onder toezicht van de CBA staande vennootschap opgenomen en werd de mogelijkheid tot het opleggen van een administratieve boete ingevoerd. Tevens is strafbaar gesteld het transporteren van sommen geld groter dan AFL over de grens die niet zijn aangemeld bij de autoriteiten. Alle wettelijke regelingen gaan ervan uit dat bepaalde financiële activiteiten niet mogen worden ondernomen zonder dat daarvoor eerst een vergunning is aangevraagd en afgegeven door de toezichthouder, de CBA, of dat ontheffing is verleend van het verbod door de CBA. Ook op Aruba is het toezicht sectoraal georganiseerd. De omvang van de onder toezicht staande financiële sector, mede in relatie tot het nominale geschatte bruto binnenlandse product (bbp) is beperkt, zeker naar internationale maatstaven. Dit laatste geldt 21 AB 2006, AB 1995, AB 1995, AB 1995, 85.

15 195 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht met name voor de offshore banken. Aruba kan dan ook niet worden aangemerkt als a major financial offshore center, zoals weleens wordt beweerd. Sinds 1 januari 2009 mogen nieuwe kredietinstellingen uitsluitend worden toegelaten indien zij een degelijke reputatie hebben en financieel solide zijn. Daarbij geldt dat uitsluitend financiële instellingen die onder extensief geconsolideerd toezicht staan kunnen worden toegelaten als grootaandeelhouders van een op Aruba gevestigde kredietinstelling. De Landsverordening toezicht kredietwezen en de Landsverordening toezicht verzekeringswezen bieden de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie met andere toezichthouders. In het licht van de toenemende verwevenheid van de financiële markten en de grensoverschrijdende activiteiten van de betrokken instellingen is het voor een effectief geconsolideerd toezicht van essentieel belang dat tussen de home country supervisor en host country supervisor informatie kan worden uitgewisseld. De door het internationaal gezaghebbende Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) uitgevaardigde richtlijnen ter zake, vastgelegd in de door haar uitgebrachte rapporten Minimum standards for the supervision of international banking groups and their crossborder establishments (1993) en The supervision of cross-border banking (1996), worden door de CBA volledig onderschreven en toegepast. Vermeldenswaard is dat in 1998 tussen de CBA en de voormalige Bank van de Nederlandse Antillen, heden de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten ( home country supervisor van enkele op Aruba gevestigde instellingen) een Memorandum of Understanding is getekend ter zake informatie-uitwisseling. Het is de bedoeling om ook met andere relevante instellingen in de nabije toekomst dergelijke memoranda te sluiten Interregionale aspecten van het toezicht in het Caribische gebied Door de ontmanteling van de Nederlandse Antillen hebben Bonaire, St. Eustatius en Saba, Curaçao en Sint Maarten een eigen status verworven. Een van de gevolgen daarvan is dat natuurlijke en rechtspersonen op de BES-eilanden voortaan als niet-ingezetenen worden beschouwd in het betalingsverkeer met Curaçao en St. Maarten en vice versa. Dit brengt bijvoorbeeld met zich mee dat de regels met betrekking tot het deviezenverkeer zoals die gelden binnen de monetaire unie Curaçao en Sint Maarten ook van kracht zullen zijn voor transacties met de BES-eilanden. Voor kapitaaltransacties, zoals de

16 196 Financieel Juridische Reeks 3 Financiële sector en internationaal privaatrecht opname van een lening of een deelname in een bedrijf, dient in beginsel een deviezenvergunning bij de CBCS te worden aangevraagd. Daarnaast zal op overmakingen naar de BES-eilanden één procent licentierecht worden geheven, ongeacht de valuta waarin de transactie plaatsvindt. Financiële ondernemingen die op de BES-eilanden of Curaçao of Sint Maarten actief zijn, hebben in beginsel een vergunning nodig op basis van de op de BES-eilanden geldende toezichtwetten of de toezichtwetten zoals die gelden op Curaçao of Sint Maarten. Dit geldt zowel voor zelfstandige vestigingen als voor bijkantoren, en ook voor financiële ondernemingen die hun producten en diensten op de desbetreffende eilanden aanbieden zonder daar gevestigd te zijn tenzij er een vrijstelling van toepassing is zoals bijvoorbeeld de vrijstelling voor kleine bijkantoren van hoofdvestigingen die in de staat waar de hoofdvestiging haar zetel heeft onder toezicht staan. In beginsel dient een financiële onderneming die gevestigd is op Curaçao of Sint Maarten een vergunning aan te vragen bij de AFM of bij DNB om actief te mogen zijn op de BES-eilanden en vice versa. Voor financiële ondernemingen die al op de BES-eilanden actief waren op de transitiedatum geldt dat hun vergunning van destijds de BNA, voor zover deze betrekking had op hun activiteiten op de BES-eilanden, op grond van overgangsrecht van rechtswege is omgezet in een vergunning van DNB respectievelijk de AFM. Voor een financiële instelling met een vergunning van de CBCS die voor de transitiedatum is afgegeven geldt dat deze vergunning onder de huidige BES-wetgeving geldig blijft. Deze financiële instellingen mogen dus werkzaamheden blijven verrichten op de BES-eilanden en blijven ook onderworpen aan het toezicht van de CBCS. Financiële instellingen gevestigd op Curaçao of Sint Maarten die nog niet actief waren op de BES-eilanden op de transitiedatum en dit nu alsnog willen worden, dienen derhalve in alle gevallen een vergunning aan te vragen Ontwikkelingen en vooruitblik tot slot Op Aruba verwacht men dit jaar een aantal nieuwe onderdelen in te voeren van het burgerlijk wetboek, waaronder een nieuw Boek 2, Rechtspersonenrecht. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid veel gelijkenis vertonen met Boek 2 van het Curaçaose Burgerlijke Wetboek.

17 197 Hoofdstuk 10 De Antilliaanse staatkundige hervormingen en de gevolgen voor het financieel toezicht Curaçao beschikt sinds begin dit jaar over een effectenbeurs die de mogelijkheid biedt om aandelen, obligaties en fondsen te noteren en te verhandelen. De Dutch Caribbean Securities Exchange (DCSX), is gemodelleerd naar de Londense AIM-beurs. Het biedt een efficiënt en modern platform voor (internationale) noteringen. De DCSX heeft onder meer al de nodige aandacht gekregen vanuit Zuid-Amerika. Op dit continent zijn de rechtssystemen op civielrechtelijke wijze ingericht. De DCSX is het enige beursnoterings- en handelsplatform voor effecten in de Caribische regio in een civielrechtelijke jurisdictie. De verwachting is dan ook dat de DCSX gaat gelden als een belangrijk platform voor onder meer investeringen in Zuid-Amerika. Met de DCSX heeft Curaçao een waardevolle aanvulling op haar financiële sector gecreëerd. Verder zijn er dit jaar op Curaçao interessante ontwikkelingen te verwachten op het gebied van de inrichting van afgescheiden vermogens op vennootschappelijk en verbintenisrechtelijk gebied. Ten eerste wordt er al enige tijd gewerkt aan de invoering van een zogenaamde Segregated Portfolio Company (SPC). Met deze SPC kunnen meerdere afgescheiden vermogens worden gecreëerd binnen een vennootschap. Het ziet er vooralsnog naar uit dat de SPC wordt geïntroduceerd via de financiële toezichtwetgeving. Daarbij wordt het voorbeeld gevolgd van de Nederlandse Wft waar een rangregeling voor verhaal van vorderingen op het vermogen van de bewaarder van een beleggingsfonds een vorm van afgescheiden vermogen creëert. Ten tweede wordt in 2011 waarschijnlijk zowel op Curaçao als op Aruba de Trust ingevoerd. Dit wetsvoorstel bestaat reeds enige tijd, maar wordt thans gemoderniseerd. Als dit wetsvoorstel wordt ingevoerd, is dit de eerste vorm van een contractueel afgescheiden vermogen binnen het Koninkrijk 25. De Curaçaose Trust wordt mede ingevoerd om fondsstructuren aan te trekken voor en uit Anglo-Saksische landen. Van beide voornoemde varianten van afgescheiden vermogens wordt verwacht dat zij een meerwaarde zullen hebben voor de financiële sector van de desbetreffende eilanden. 25 Voor verdere toelichting over de Trust, zie het artikel De (on) mogelijkheden van de Trust van S.M. Altena, TAR 2010, nr. 3/4.

18

Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na

Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na Verantwoordelijkheden van DNB op de BES-eilanden na 10-10-10 Het Koninkrijk der Nederlanden staat aan de vooravond van een grote staatkundige hervorming. Op 10 oktober 2010 ( 10-10-10 ) worden Curaçao

Nadere informatie

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden.

Indien de AFM zich kan verenigen met de genoemde datum gelieve deze brief te tekenen en terug te zenden. Autoriteit Financiële Markten Willemstad, 23 januari 2013 Uw kenmerk : Ons kenmerk : Onderwerp : side letter bij MOU CBCS - AFM Geachte heer Gerritse, Tussen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen

Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Enkele kanttekeningen bij de wet- en regelgeving in de verschillende landen na opheffing van de Nederlandse Antillen Augustus 2011 Eenieder wordt geacht de wet te kennen. Dat is gemakkelijker gezegd dan

Nadere informatie

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening)

6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) 6.4 WET IDENTIFICATIE BIJ DIENSTVERLENING BES (v/h Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening) Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. dienstverlener:

Nadere informatie

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995

Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Tekst geldend op: 13-01-2004) Vrijstellingsregeling Wet toezicht effectenverkeer 1995 De Minister van Financiën; Gelet op de artikelen 4, eerste lid, 5, tweede lid, 10, eerste lid, en 22, vijfde lid,

Nadere informatie

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010.

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. ONTWERP LANDSVERORDENING houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. DE STATEN VAN CURACAO, Overwegende: dat in het referendum, gehouden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Wet bekostiging financieel toezicht

Wet bekostiging financieel toezicht Wbft Afkortingen Pw: Pensioenwet Pw BES: Pensioenwet BES Wbft: Wet bekostiging financieel toezicht,wet van 24 mei 2012, houdende regels met betrekking tot de financiering van het toezicht op de financiële

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. 1. Inleiding Regels met betrekking tot de financiële markten in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht op die markten (Wet financiële markten BES) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Besluit van 15 juli 2008, houdende bepalingen met betrekking tot de reikwijdte van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, het vaststellen van indicatoren en het overdragen van

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Minister van Financiën, Besluit: De Tijdelijke regeling invoering Wft wordt als volgt gewijzigd: Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 15 augustus 2007 FM 2007-01901 M Onderwerp Regeling tot wijziging van de Tijdelijke regeling invoering Wft De Minister van Financiën, Gelet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 239 Besluit van 22 mei 2012 houdende regels ter uitvoering van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Besluit

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alsmede enige voorzieningen van overgangsrechtelijke

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 259 4 januari 2012 Regeling vaststelling bedragen 2012 ex artikelen 2 en 3 Besluit bekostiging financieel toezicht 23

Nadere informatie

Bijlage 11 Regulering van de financiële markten van Caribisch Nederland en het toezicht door DNB

Bijlage 11 Regulering van de financiële markten van Caribisch Nederland en het toezicht door DNB Bijlage 11 Regulering van de financiële markten van Caribisch Nederland en het toezicht door DNB Mr. M.Y. Ridderikhof 1 Inleiding De datum 10 oktober 2010 ( 10/10/10 ) is voor het Caribische deel van het

Nadere informatie

APU [1! IV! Bilateraal Memorandum of Understanding Aruba, Nederland en. (MoU) tussen. de CBA. betrekking tot. het toezicht in.

APU [1! IV! Bilateraal Memorandum of Understanding Aruba, Nederland en. (MoU) tussen. de CBA. betrekking tot. het toezicht in. APU [1! IV! CENTRALE BANK VAN ARUBA Bilateraal Memorandum of Understanding Aruba, Nederland en de BES (MoU) tussen de CBA en de AFM met betrekking tot het toezicht in Dit MoU is opgesteid door en tussen:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 312 Besluit van 14 juni 2011 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Aruba (Instellingsbesluit Kabinet van de Gouverneur van Aruba)

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging van de staatkundige hoedanigheid van de eilandgebieden van de Nederlandse Antillen (Rijkswet wijziging Statuut

Nadere informatie

Toezicht financiële markten BES

Toezicht financiële markten BES Regulering van de financiële sector in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba Datum 24 juni 2009 Status Consultatieversie Colofon Titel Auteur(s) Toezicht financiële markten BES dhr. drs.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 710 Besluit van 29 september 2010 tot instelling van het Kabinet van de Gouverneur van Curaçao 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2016 No. 48 Besluit van 13 september 2016 tot afkondiging van de Rijkswet van 23 augustus 2016 houdende bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2014 108 Besluit van 7 maart 2014 tot uitvoering van de artikelen 5, tweede lid, 11, eerste lid, en 14 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

Nadere informatie

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2016 no. 2 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 12 januari 2016 ter uitvoering van artikelen 2 en 2a van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) (Sanctiebesluit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principeafspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving;

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principeafspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving; Aan de Kader-vaststellingslandsverordening centrale bank, geldstelsel, deviezenverkeer en wisselkoers (AB 2010, GT no. 24) worden vier bijlagen toegevoegd, luidende: Bijlage 1 Onderlinge Regeling zoals

Nadere informatie

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao;

A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD. De Gouverneur van Curaçao, de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; A 2014 N 55 (G.T.) PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 3 de juni 2014, no. 14/1188, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Sanctielandsverordening. De Gouverneur van Curaçao, Op de voordracht

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15602 8 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van innenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 oktober 2010,

Nadere informatie

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland

Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland Toelichting stappenplan Nederlandse Antillen, Sint Maarten en Nederland 1. Aanleiding a. De Start Ronde Tafel Conferentie op 26 november 2005 markeert het begin van het proces om te komen tot nieuwe staatkundige

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Regels met betrekking tot de begroting en verantwoording van de kosten van het toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en de Nederlandsche Bank en de financiering van de toezichtkosten (Wet bekostiging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 428 Derde aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam

Nadere informatie

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao

Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao Conclusies van de Toetsings-Ronde Tafel Conferentie van het Koninkrijk der Nederlanden, gehouden op 15 december 2008 te Willemstad, Curaçao De delegaties van: - de regering van Nederland; - de regering

Nadere informatie

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

1/2. Staten-Generaal. Vergaderjaar A/ nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN Staten-Generaal 1/2 Vergaderjaar 2011 2012 33 087 (R1971) Wijziging van de artikelen van de Overeenkomst betreffende het Internationale Monetaire Fonds inzake de hervorming van het College van Bewindvoerders;

Nadere informatie

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland

Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland Aanvraagformulier ten behoeve van een trustkantoor welke zetel 1 heeft in Caribisch Nederland T0ezicht expertisecentra De Nederlandsche Bank NV (DNB) zal de op grond van dit aanvraagformulier verstrekte

Nadere informatie

2. Achtergronden van het wetsvoorstel

2. Achtergronden van het wetsvoorstel Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1. Inleiding Dit wetsvoorstel strekt ertoe het

Nadere informatie

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principe-afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving;

Dat Curaçao en Sint Maarten op 26 november 2008 principe-afspraken hebben gemaakt over een gezamenlijke centrale bank en de relevante regelgeving; Onderlinge Regeling zoals bedoeld in artikel 38, eerste lid van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden regelende een Gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (Centrale Bank-statuut

Nadere informatie

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007

Voortgangsrapportage staatkundig proces Nederlandse Antillen juni 2007 Inleiding Deze rapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van de slotverklaring van de miniconferentie van 11 oktober 2006 met Bonaire, Saba en Sint Eustatius en van de slotverklaring van het

Nadere informatie

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd:

De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft wordt als volgt gewijzigd: CONSULTATIEVERSIE Besluit van ( datum), houdende wijziging van de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft van 15 november 2006 in verband met regels met betrekking tot de bescherming

Nadere informatie

A 2011 N 32 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 32 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 32 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel b, onder 16, 6, onderdeel d, onder 12 o en 11,

Nadere informatie

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD

A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD A 2011 N 31 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 8 ste augustus 2011, ter uitvoering van de artikelen 1, eerste lid, onderdeel a, onder 16, en 22h, tweede lid, van de Landsverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 81, onder a, van de Wet materieel ambtenarenrecht BES; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9411 15 juni 2011 Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 mei 2011, nr. 2011-2000111221,

Nadere informatie

REGELING BETREFFENDE KLACHTENAFHANDELING DOOR ONDER TOEZICHT STAANDE (RECHTS)PERSONEN

REGELING BETREFFENDE KLACHTENAFHANDELING DOOR ONDER TOEZICHT STAANDE (RECHTS)PERSONEN C E N T R A L E B A N K V A N C U R A Ç A O E N S I N T M A A R T E N Simon Bolivarplein 1 Willemstad Telefoon: (599 9) 434-5500 Fax: (599 9) 461-5004 Curaçao E-mail: info@centralbank.cw Website: http://www.centralbank.cw

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 37 Onderlinge regeling inzake toedeling bijzondere AOVcategorie opvolging Sociale Verzekeringsbank Nederlandse Antillen Onderlinge regeling in de zin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD IN DE NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

PUBLICATIEBLAD IN DE NAAM VAN DE KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, A 2010 l**i N 72 PUBLICATIEBLAD Besluit van 24 September 2010 tot afkondiging van de rijkswet van 7 September 2010 tot wijziging van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden in verband met de wijziging

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten

MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten MEMORIE VAN TOELICHTING bij het Centrale Bank-statuut voor Curaçao en Sint Maarten Doel en strekking Het doel van onderhavig ontwerp is een nieuwe centrale bankstatuut voor de gemeenschappelijke centrale

Nadere informatie

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ====================================================================

Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding terrorisme en terrorismefinanciering ==================================================================== Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 23 juni 2010 ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Sanctieverordening 2006 (AB 2007 no. 24) Citeertitel: Sanctiebesluit bestrijding

Nadere informatie

2013 no. 31 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2013 no. 31 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2013 no. 31 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 17 mei 2013 ter uitvoering van artikel 35a, vijfde lid, van de Landsverordening toezicht kredietwezen (AB 1998 no.

Nadere informatie

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT:

DE MINISTER VAN FINANCIËN; BESLUIT: Ministeriële regeling Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl Inlichtingen Staatscourant nr. 51 Datum 5 maart 2009 Betreft Wijziging Vrijstellingsregeling Wft Uw

Nadere informatie

Waar in dit beleidsdocument gerefereerd wordt aan de sectorale wetten dan wordt hiermee bedoeld de Ltk, Ltv, Ltg, Ltt en Lop.

Waar in dit beleidsdocument gerefereerd wordt aan de sectorale wetten dan wordt hiermee bedoeld de Ltk, Ltv, Ltg, Ltt en Lop. Handhavingsbeleid toezicht Centrale Bank van Aruba 1. Inleiding Als de Centrale Bank van Aruba (CBA) een overtreding constateert, maakt zij een afweging hoe zij zal optreden, of er een (bestuurlijke) handhavingsmaatregel

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 16 Besluit van 27 februari 2017 tot afkondiging van de Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege

Nadere informatie

CBCS REGELING BETREFFENDE HET AANTAL TOEGESTANE (MEDE) BELEIDSBEPALENDE FUNCTIES PER PERSOON

CBCS REGELING BETREFFENDE HET AANTAL TOEGESTANE (MEDE) BELEIDSBEPALENDE FUNCTIES PER PERSOON CBCS REGELING BETREFFENDE HET AANTAL TOEGESTANE (MEDE) BELEIDSBEPALENDE FUNCTIES PER PERSOON 1. Wettelijke basis en doel Deze regeling is een aanvullende regeling op de Beleidsregel & Vragenformulier Betrouwbaarheidstoetsing

Nadere informatie

.- ---------- STATEN VAN CURAC::AO. STATEN VAN CURAf;AO. Ontv.: t)ef.2 No.: Zittingsjaar 2014-2015-069

.- ---------- STATEN VAN CURAC::AO. STATEN VAN CURAf;AO. Ontv.: t)ef.2 No.: Zittingsjaar 2014-2015-069 STATEN VAN CURAC::AO STATEN VAN CURAf;AO Ontv.: t)ef.2 No.:.- ---------- Zittingsjaar 2014-2015-069 069 Landsverordening houdende wijziging van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 581 Besluit van 30 november 2011, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening

: LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Intitulé : LANDSVERORDENING van 20 mei 2011 houdende het overgangsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Landsverordening Citeertitel: Invoeringsverordening Landsverordening voorkoming en bestrijding

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2011 No. 4 Besluit van de 28 ste april 2011 tot afkondiging van het Besluit van 26 november 2010, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 32 186 (R 1901) Wijziging van verschillende rijkswetten in verband met de verkrijging van de hoedanigheid van land binnen het Koninkrijk door Curaçao en Sint Maarten en de toetreding van Bonaire, Sint

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT No. 6 Landsverordening inrichting en organisatie landsoverheid 1 1 Structuur van de ambtelijke organisatie Artikel 1 1. Ingesteld worden de volgende ministeries:

Nadere informatie

DNB organisatievorm & governance

DNB organisatievorm & governance DNB organisatievorm & governance De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank, toezichthouder en resolutieautoriteit van Nederland. DNB wordt als naamloze vennootschap bestuurd door een directie, die

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 31 354 Wijziging van de Mededingingswet ter invoering van regels inzake ondernemingen die deel uitmaken van een publiekrechtelijke rechtspersoon

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 829 Wet van 16 december 2010 tot tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Directie Financiële Markten Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 462 Beschikking van de Minister van Justitie van 31 augustus 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet grensoverschrijdende

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012 No. 5 Besluit van de Minister van Algemene Zaken van 9 februari 2012 tot afkondiging van het Besluit van 2 december 2011, nr. 11.002427 houdende wijziging

Nadere informatie

: Landsverordening deviezenprovisie

: Landsverordening deviezenprovisie Landsverordening deviezenprovisie Intitulé Citeertitel : Landsverordening deviezenprovisie : Landsverordening deviezenprovisie Vindplaats : AB 1990 GT 5 (mvb 1990 GT 5a) Wijzigingen : AB 1997 34; AB 2002

Nadere informatie

Wet financiële betrekkingen met het buitenland

Wet financiële betrekkingen met het buitenland Wfbb Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaand onder: a. Ingezetenen: 1. natuurlijke personen, die hun woonplaats in Nederland hebben en in de bevolkingsregisters zijn opgenomen;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 533 Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en enkele andere belastingwetten in verband met de introductie van een regeling voor

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's

: LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Intitulé : LANDSVERORDENING houdende de instelling van een nationaal orgaan voor de erkenning van buitenlandse diploma's Citeertitel: Landsverordening erkenning buitenlandse diploma's Vindplaats : AB 1995

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2017 No. 26 Onderlinge regeling als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden, regelende de samenwerking tussen Nederland,

Nadere informatie

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87)

Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Bijlage behorende bij Eilandsverordering vaststelling diverse ontwerp-landsverordeningen land Curaçao (A.B. 2010 no. 87) Ontwerp-landsverordening houdende het juridische kader voor de regeling van een

Nadere informatie

Besluit van, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2018

Besluit van, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari 2018 Besluit van, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven per 1 januari Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Toetsingskader garantie ten behoeve van DGS Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden)

Toetsingskader garantie ten behoeve van DGS Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) Toetsingskader garantie ten behoeve van DGS Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) Inleiding Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden) geldt, evenals voor Curaçao en Sint Maarten,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD

A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD A 2016 N 74 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 6 de oktober 2016 houdende een wijziging van de bijlage bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Landsverordening voortgezet

Nadere informatie

A 2010 N 40 PUBLICATIEBLAD

A 2010 N 40 PUBLICATIEBLAD A 2010 N 40 PUBLICATIEBLAD LANDSBESLUIT van de 5 de juli 2010, no. 10/2386, bepalende de opneming in het Publicatieblad van de geldende tekst van de Landsverordening identificatie bij financiële dienstverlening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14719 1 oktober 2010 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 september 2010,

Nadere informatie

Concept. NAVA Commissie Wetgeving en Vaktechniek Voorstel aanpassing statuten

Concept. NAVA Commissie Wetgeving en Vaktechniek Voorstel aanpassing statuten NAVA Commissie Wetgeving en Vaktechniek Voorstel aanpassing statuten Algemeen Zoals blijkt uit de statuten van de Vereniging heeft de Vereniging als doelstellingen ondermeer: De bevordering van een goede

Nadere informatie

Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector

Zicht op toezicht. Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector Zicht op toezicht Nieuwe (toezicht)wetgeving voor accountants in de financiële sector NIVRA-debatbijeenkomsten 2009 1. Inleiding In de afgelopen jaren is veel nieuwe wetgeving op het gebied van toezicht

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 786 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, de Wet financiële markten BES en de Wet toezicht trustkantoren in verband met de introductie

Nadere informatie

Depositogarantie in Caribisch Nederland ( BES-eilanden )

Depositogarantie in Caribisch Nederland ( BES-eilanden ) Depositogarantie in Caribisch Nederland ( BES-eilanden ) Oktober 2017 Vanaf oktober 2017 worden inwoners van de openbaren lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba beschermd door het Depositogarantiestelsel

Nadere informatie

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( )

A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten ( ) A. Bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstellen op het terrein van de financiële markten (01-01-05) Wetsvoorstel 1. Wijziging Boek 2 BW i.v.m. wijzigingen van bepalingen financiële verslaglegging voor

Nadere informatie

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl

Koninkrijksdeel Curaçao. Wetstechnische informatie. Zoek regelingen op overheid.nl Zoek regelingen op overheid.nl Koninkrijksdeel Curaçao Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! LANDSVERORDENING van de 27 ste juli 1998 houdende regels, ter uitvoering

Nadere informatie

A 2013 N 29 PUBLICATIEBLAD

A 2013 N 29 PUBLICATIEBLAD A 2013 N 29 PUBLICATIEBLAD BESLUIT van 21 januari 2013 tot afkondiging van het Besluit van 21 november 2012, houdende wijziging van het Besluit paspoortgelden in verband met de aanpassing van de tarieven

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. wijziging van de Mededingingswet in verband met wijziging van de bepalingen over markt en overheid en wijzigingen in het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17541 27 augustus 2012 Beleidsregel AFM en DNB toepassing en uitvoering Wfm BES en Wwft BES 2012 Beleidsregel van de Stichting

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2009 388 Besluit van 15 september 2009, houdende wijziging van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Kenmerk 20-0000619804 Uw kenmerk Datum 5 oktober

Nadere informatie

1 Kent u het bericht Hof Antillen: erkenning homohuwelijk niet verplicht? Is dit bericht waar? 1)

1 Kent u het bericht Hof Antillen: erkenning homohuwelijk niet verplicht? Is dit bericht waar? 1) 2009Z12644 Vragen van de leden Brinkman en Bosma (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bericht dat de rechter in hoger beroep op de Nederlandse Antillen

Nadere informatie

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

NOTA VAN WIJZIGING. Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 622 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 13 juli 2009

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 217 Regels met betrekking tot het geldstelsel van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet geldstelsel BES) Nr. 7 NOTA NAAR

Nadere informatie

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13

Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt 2, 3, 4, 5, 13 Den Haag, 30 september 2009 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken Volgcommissie(s): BuZa i.v.m. agendapunt 10, 11 FIN i.v.m. agendapunt 6 JUST i.v.m. agendapunt

Nadere informatie

2017 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2017 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2017 no. 45 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 14 juli 2017 houdende wijziging van de Landsverordening toezicht geldtransactiebedrijven (AB 2003 no. 60), de Landsverordening voorkoming en

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 471 Beschikking van de Minister van Justitie van 21 september 2010 tot plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet toezicht trustwezen

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen

VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen BANK VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN (CENTRAL BANK) VOORSCHRIFTEN ter uitvoering van de artikelen 3 lid 2, 8 lid 2 en 11 lid 1 van de Landsverordening Toezicht Trustwezen WILLEMSTAD, mei 2004 VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen,

PUBLICATIEBLAD IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, A 2007 I**I N 43 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 22 ste juni 2007 houdende wijziging van de Leerplichtlandsverordening (P.B. 1991, no. 85) IN NAAM DER KONINGIN! DE GOUVERNEUR van de Nederlandse

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2017 53 Rijkswet van 10 februari 2017 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met het van rechtswege laten vervallen van reisdocumenten van personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 383 Besluit van 6 oktober 2010, houdende wijziging van het Besluit politiegegevens met het oog op de toepasselijkheid in de openbare lichamen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2006 506 Besluit van 12 oktober 2006, houdende regels ter uitvoering van de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot de reikwijdte en toegang

Nadere informatie