Financial Intelligence Units (FIU s) zijn de frontlinie. Witwasbestrijding effectiever door Europese informatie-uitwisseling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financial Intelligence Units (FIU s) zijn de frontlinie. Witwasbestrijding effectiever door Europese informatie-uitwisseling"

Transcriptie

1 24 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.5/13 effectiever door Europese informatie-uitwisseling Mr. drs. Lucien Stöpler is gespecialiseerd in samenwerking in het veiligheidsdomein bij Justice in Practice. Marc van Dam is Managing Consultant Risk Management voor financiële instellingen bij Capgemini. Beide auteurs zijn betrokken bij projecten over witwasbestrijding door zowel publieke als private instellingen. Er komt een nieuwe Europese richtlijn aan om witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Dit is het moment om te kijken naar de nuttige en spannende mogelijkheden van Financial Intelligence Units. De vierde anti-witwasrichtlijn zal zorgen voor bredere beschikbaarheid van gegevens over witwassen. Aan een meer effectieve informatieuitwisseling binnen Europa moet echter nog gewerkt worden. Er zijn goede initiatieven, maar op lange termijn zal met name de analysefunctie moeten worden uitgebreid en beter moeten worden gepositioneerd teneinde witwasbestrijding effectiever te maken. Financial Intelligence Units (FIU s) zijn de frontlinie in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Ze slaan een brug tussen instellingen die financiële transacties (helpen) verrichten enerzijds en politie anderzijds. Met informatie van de instellingen van advocaten die cash geld krijgen van verdachten (mogelijk crimineel geld) tot banken die twijfelen aan de herkomst van het geld van hun klanten worden analyses gemaakt over mogelijk witwassen of terrorismefinanciering. FIU s beschikken dus over nuttige witwas-informatie, vooral op nationaal niveau. Witwassen en terrorismefinanciering zijn voor het overgrote deel internationale aangelegenheden. Het gros van de personen die beschikken over crimineel geld zal grote sommen weg willen zetten in andere landen waar men minder bekend is of waar er minder oplettend wordt gereageerd. Om die reden is de uitwisseling van informatie over Meerdere organisaties voor criminaliteitsbestrijding hebben de neiging de eigen informatiepositie te beschermen verdachte financiële transacties cruciaal in de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De informatie op nationaal niveau is vaak dus ook internationaal van belang. Europese afspraken Op Europees niveau wordt constant toenadering gezocht om de bestrijding van alle vormen van criminaliteit meer eensgezind aan te pakken. In 2000 werd een kaderbesluit (een Europese regeling op het gebied van justitie die gelijk staat aan een nationale wet) van kracht dat Europese FIU s maande tot uitwisseling van alle beschikbare gegevens die van belang kunnen z n voor de verwerking of de analyse van informatie of het onderzoek door FIU s inzake financiële transacties die verband houden met het witwassen van geld en de betrokken natuurlijke of rechtspersonen. Er hoeft geen verzoek aan ten grondslag te liggen en alle ter zake doende informatie is vrij om uit te wisselen. FIU s mogen andere instellingen geen inzage geven in de verstrekte informatie. Ze mogen er alleen mee analyseren en onderzoek doen ten dienste van de opsporing. 1 Met bovenstaande regelgeving werd een soort vrije markt voor informatie over witwassen gecreëerd. Toch werd de praktijk anders. Er werd een technisch elegant en geavanceerd systeem opgericht dat informatie weliswaar zichtbaar maakte, maar de FIU s wel verplichtte een formeel verzoek te doen om te kunnen beschikken over de informatie. Dit systeem fiu.net maakt gegevensuitwisseling weliswaar mogelijk, maar dan moet je wel eerst weten dat een andere partij over nuttige informatie beschikt. Bij deze uitwisseling wordt niet alle informatie getoond omdat niet alle FIU s al hun informatie willen delen, ze willen die deels beschermen 2, ook al is dat niet een vereiste van het kaderbesluit. De neiging om de eigen informatiepositie te beschermen is te vinden bij meerdere organisaties voor criminaliteitsbestrijding, ook al is dat niet effectief voor de opsporing als TvdP_5_DEF.indd :42:53

2 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.5/13 25 De bestrijding van witwassen zit in een cruciale fase, omdat dit nog altijd op nationaal niveau gebeurt terwijl het probleem sterk internationaal is. Dit komt helemaal tot uiting nu internationale financiële instellingen hun gegevens over eventueel witwassen mogelijk niet meer hoeven te verstrekken aan de FIU van het land waarin ze gevestigd zijn, maar alleen aan het land waarin ze hun hoofdkantoor hebben. Dit artikel verkent de mogelijkheden om de bestrijding van financiële criminaliteit te verbeteren. Voorbeeld Een Nederlandse effectenhandel stelde investeringen te doen in Panamees hardhout, maar zette in werkelijkheid een circuit op via Cyprus en Polen om het geld onverdacht aan zichzelf te sturen. De eerste jaren leek het bedrijf geweldig succesvol: men keerde hoge winsten uit aan investeerders en werd zelf ook rijk met de handel via Polen. Maar de werkelijkheid was anders. Slechts een klein deel van de gelden van investeerders ging naar Panamese hardhoutplantages. Het handelsbedrijf met Polen fungeerde als een geheim doorgeefstation voor de investeringsgelden van de effectenhandel. Het handelsbedrijf en de effectenhandel waren deels op Cyprus gevestigd. Een transactie in Cyprus zorgde voor de transactie van geld van investeerders in de effectenhandel naar de bankrekening van het handelsbedrijf met Polen. Dat stuurde geld door naar een Poolse handelaar. Het Poolse bedrijf deed daardoor met korting zaken met de mensen achter de effectenhandel. Die hadden dan een aanzienlijk voordeel op de kostprijs van de goederen. Zo bleven de effectenhandelaars onverdacht doordat het leek alsof ze een lucratieve handel met Polen hadden, althans, voor de Nederlandse FIU. Voor de Cypriotische FIU leek het alsof er een kapitaalkrachtige holding handel financierde voor een ander bedrijf. En in Polen kreeg een leverancier geld binnen van afnemers. De goederen die de effectenhandelaars aankochten en binnenkregen waren echter voornamelijk betaald met geld van investeerders dat ze via Cyprus en Polen doorsluisden. Een sigaar uit eigen doos, met witgewassen geld, die kon worden gepresenteerd omdat het overzicht van de transacties ontbreekt. Geen zicht De transacties in internationale samenhang creëren een verdacht beeld. Door zicht te krijgen op de Cypriotische transacties in samenhang met de Nederlandse en Poolse valt het op dat geld van de investeerders niet werd vastgezet dan wel werd geïnvesteerd in renderende activiteiten. Het werd gebruikt als betaling aan de Poolse handelaar zodat die zijn inkoopprijs sterk verlaagde, wat de winst voor de Nederlandse handelaars verhoogde. In feite is dat het bekende patroon van het kunstmatig ophogen van winsten (of verlagen van de kostprijs) met crimineel geld. Doordat geen van de nationale FIU s zicht had op de volledige keten van transacties leken ze niet verdacht. De situatie werd pas onderzocht toen er na enkele jaren geen winst meer naar de investeerders ging en deze gingen klagen. Toen pas bleek dat het geïnvesteerde geld rondgepompt werd en in de zakken van de handelaars zelf verdween. Dit had anders kunnen lopen als de Nederlandse FIU de volledige keten van transacties had kunnen overzien door informatie uit Cyprus of Polen. De eigenaar (de zogenaamde ultimate beneficiary owner ) van de effectenhandel en de handel met Polen waren beide Nederlands, dus was er een binding met Nederland. In het perspectief van de hierboven genoemde richtlijn uit 2000 is er reden om alle relevante gegevens te delen met Nederland op het moment dat de transacties gedaan werden. geheel. 3 Een mogelijke verklaring is de angst dat informatie toch in verkeerde handen belandt. Uitbreiding De vierde anti-witwasrichtlijn, die onlangs is gepubliceerd, zal zorgen voor meer gegevens over meer branches en personen, door bijvoorbeeld een bredere dekking op het gebied van gokbedrijven, lokale transacties van politically exposed persons (PEP s) en een lagere drempel voor meldingen van transacties. Er komt meer nadruk op het maken van een risicoanalyse van instellingen op de kans dat er geld wordt witgewassen dit heet de Risk Based Approach en er komen strengere regels bij hoger risico. Hierdoor worden risico s van witwassen op typen instellingen, klanten en transacties beter zichtbaar. Met die gegevens kunnen analisten scherpere analyses maken. Maar de middelen voor de opsporing veranderen vooralsnog niet (radicaal). Er zijn verbeteringen gepland, onder meer het onderbrengen van FIU.net bij Europol, maar er komt bijvoorbeeld geen supranationale FIU. Dit beperkt het gebruik van de beschikbare gegevens, hetgeen de opsporing hindert en zowel het opsporingsapparaat als ook de financiële instellingen belast. Het conflict tussen de vrije markt en het toezicht Binnen Europa is de vrije toegang tot de markt een belangrijke doelstelling. In bredere zin is er al langer spanning tussen toezicht in financiële netwerken en markttoegang. De snelle stijging van het aantal partijen en de toenemende mate waarin internationale transacties plaatsvinden, maakt het moeilijker voor aparte FIU s om een overzicht te krijgen van de betalingen en leveringen. Maar niet eerder was de lacune in samenwerking zo duidelijk gedemonstreerd als door de PSD. Deze Europese richtlijn, de Payment Service Directive (betalingsdienstenrichtlijn) heeft tot doel om de markttoegang van betalingsdiensten te vergroten. De Europese Unie wil daartoe de administratieve lasten voor de betalingsdiensten verkleinen. Toezicht is zo n administratieve last, omdat die betalingsdiensten verplicht om meldingen te doen aan FIU s over verdachte transacties. Met name zeer kleine betalingsdiensten, zoals een money-transferkantoor gevestigd in een postkantoor, zullen grote moeite hebben om te voldoen aan die verplichte melding omdat hiervoor analyse van meldingen nodig is door een deskundige en kennis van de nationale regels en wetten over hoe te melden. Kleine betalingsdiensten die agent zijn van een grotere financiële instelling (zoals een money-transferagent van een buitenlands money-transferorganisatie) hoeven daarom zelf geen melding van verdachte transacties te doen. Die mag het hoofdkantoor doen, aan de FIU waar het hoofdkantoor is gevestigd. De agent wordt daarmee ontlast, maar daardoor heeft de FIU van het land waar de agent is gevestigd, geen TvdP_5_DEF.indd :42:53

3 26 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.5/13 zicht op de verdachte transacties die bij die agent plaatsvinden. Het toezicht en dus de bestrijding van witwassen komen daarmee in gevaar. Dat is vervelend, want dit soort diensten is erg gevoelig voor misbruik en anoniem betalen, onder meer voor de financiering van terrorisme. Het toezicht heeft dus baat bij grotere onderlinge uitwisseling en gebruik van FIU-gegevens vanuit de hele Europese Unie. Dat zal helpen de achterstand die witwasbestrijders oplopen door de internationalisering, te verminderen. Niet eerder was de lacune in samenwerking zo duidelijk gedemonstreerd als door de PSD Oplossing Kosten die de financiële instellingen maken aan witwasbestrijding zijn aanzienlijk. Naast de bijdrage in de budgetten van FIU en DNB, maken zij ook grote kosten voor due diligence en compliance met de anti-witwaswetgeving. Dit is deels ook in hun eigen belang, ten behoeve van customer relationship management. Echter de commerciële inspanning wordt gehinderd door de vertraging die de vele controles (customer due diligence met name) met zich meebrengen. Zeker met de hoge boetes die uitgedeeld worden, zouden banken ook mogen verwachten dat de opsporing zo effectief mogelijk is. Dat kan alleen met een goede internationale samenwerking tussen FIU s. Op korte termijn moet er daarom ten behoeve van betere samenwerking een oplossing gevonden worden. Relevante informatie over witwassen moet tijdig bij (de juiste) FIU s zijn, opdat deze effectieve analyses kunnen verstrekken aan politie en/of het Openbaar Ministerie om opsporing te verrichten. Op Europees niveau stijgt de behoefte aan een Europese FIU, maar in ieder geval aan middelen tot het pushen van nuttige informatie naar onderzoeken in andere landen. Anders zal de vierde anti-witwasrichtlijn minder effectief zijn dan gehoopt. Naar onze opvatting zijn er daartoe mogelijkheden, zowel direct als op termijn. Direct: automatische uitwisseling De Europese Unie heeft in een brief voorgesteld om het melden aan de nationale FIU van het vestigingsland toch verplicht te maken, waarmee de administratieve last in stand blijft ten gunste van de bestrijding van misdaad. 4 Ook eenmanszaakjes, zoals een filiaal van een geldtransactiekantoor in een supermarkt of tabakswinkel, zouden dan analyses op witwassen moeten doen en moeten melden. Ons lijkt het beter om een overgangsperiode in te lassen om een beter internationaal uitwisselingssysteem te ontwikkelen, dat ook zonder PSD hard nodig is. Het geldverkeer internationaliseert en versnelt, en de opsporing dient dat te volgen. De PSD leidt als administratieve lastenverlichting - tot minder meldingen van mogelijk witwassen in het land waar het plaatsvindt. Maar als er beter informatie uitgewisseld wordt zijn die landsgrenzen geen probleem meer. En ondertussen maken criminelen handig gebruik van die grenzen als verhullingstechniek. Dat betekent dat ergens in het buitenland informatie beschikbaar is bij een FIU over een crimineel die zijn geld in het buitenland witwast. Als die FIU zijn gegevens kan vergelijken met die van alle andere Europese FIU s, is de kans groter dat het criminele karakter naar voren komt. Juist binnen de EU kan dat gerealiseerd worden vanwege de gezamenlijke rechtsorde die ook informatieuitwisseling makkelijker maakt. Een systeem van automatische uitwisseling van informatie over transacties met een binding naar meerdere landen zorgt er voor dat een FIU alle relevante informatie over een casus, verdacht of niet, bij de hand heeft. Het is echter van belang dit zorgvuldig en met respect voor privacy-wetgeving te doen uit oogpunt van maatschappelijke acceptatie. Het huidige systeem van informatieuitwisseling via fiu.net, de autonome, anonieme analyse zoals hierboven beschreven, geeft een zeer veilige opstap naar uitwisseling. Dit systeem bekijkt wel of er overeenkomsten zijn tussen de bestanden die in de verschillende landen zijn, maar gaat niet uit zichzelf over tot uitwisseling. Om de bestanden te verkrijgen moeten de EU FIU s nog met elkaar in contact treden. Dat is alsnog een drempel: niet alleen zal de aanvrager een verzoek moeten onderbouwen en indienen, ook de zender zal een beschrijving moeten geven van de relevante gegevens. Dat kost tijd en inspanning op afdelingen waar dat vaak schaars is. Zo kan veel snelheid verloren gaan. Om die reden pleiten we ervoor toe te gaan naar echt automatische uitwisseling, waarbij alle relevante gegevens ook direct worden gedeeld binnen de EU. Op termijn: contextinformatie Op korte termijn bestaat er dus de mogelijkheid om FIU s binnen de EU te verplichten tot meer samenwerking, met name om al hun relevante informatie actief en op verzoek te verstrekken volgens de regels die daarvoor in 2000 zijn opgesteld. Er is echter een probleem. Met alleen transactiegegevens kan een FIU vaak niet bepalen of ze verdacht zijn of niet. Het koppelen van contextinformatie aan bestanden zal op termijn nodig zijn om internationale witwasbestrijding door FIU s te ondersteunen. Bij het analyseren van financiële gegevens is het moeilijk maar wel essentieel om vast te stellen waarom een transactie verdacht zou kunnen zijn. Financiële transacties kunnen TvdP_5_DEF.indd :42:53

4 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.5/13 27 Een Nederlandse effectenhandel zegde investeringen te doen in Panamees hardhout maar stuurde in werkelijkheid een groot deel van het geld door naar anderen. Een deel ging naar investeerders als winst, waarvan een deel weer ten gunste van de malafi de handelaars kwam. Een ander deel van het geld kwam terecht op de bankrekening van een holding in Cyprus. Deze holding stuurde geld door naar een Poolse handelaar, die weer zaken deed met de mensen achter de effectenhandel, waardoor het geld dat ze hadden geïnvesteerd weer naar hen terug kwam. De grijze pijlen geven de lokale meldingen aan FIU s weer. De rode pijl laat zien welke cruciale informatie Nederland extra krijgt door een automatische uitwisseling van informatie tussen FIU s over transacties die een relatie hebben met een ander land. In dit geval zijn het de meldingen over de Cypriotische holding met een Nederlandse eigenaar die de kring sluiten. om veel legitieme redenen gedaan worden en het verdachte karakter ervan vaststellen vergt dat er een inzicht is in (onder andere) de identiteit van de personen die betrokken zijn bij de transactie, de organisaties die zij bezitten en welke personen er nog meer in het netwerk actief zijn. Deze contextinformatie is niet alleen nuttig, maar ook noodzakelijk. Voor een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen op basis van een verdenking moet contextinformatie beschikbaar zijn bij de politie. Bij melders kan deze variëren van de omstandigheden van de transactie (cash We pleiten ervoor toe te gaan naar echt automatische uitwisseling van alle relevante gegevens binnen de EU geld, ongeteld, zeer veel kleine coupures enzovoort) tot informatie betreffende de persoon (wil geen informatie geven over herkomst geld, rijdt in een dure wagen maar geen legale inkomsten bekend). Bij de politie is informatie beschikbaar over of de persoon eerder in aanraking is geweest met justitie en om welke redenen. Openbare bronnen geven informatie over beroep en bedrijf. Het is belangrijk om zich te realiseren dat de FIU s inlichtingenorganisaties zijn die vrijelijk kunnen beschikken over vele soorten informatie omdat deze niet gedeeld wordt met politie behalve als de FIU besluit dat er sprake is van een verdenking voor witwassen of terrorismefi nanciering. Voordelen Volgens het bovenstaande gaat het dus niet meer alleen om informatie van financiële instellingen die gedeeld kan worden in het kader van automatische informatieuitwisseling. Ook andere soorten intelligence kunnen worden gedeeld, zodat er steeds minder handmatige toevoegingen gedaan hoeven te worden aan de gegevens. Op termijn wordt volledig automatische uitwisseling van gegevens daarmee even effectief (want even informatief) als de huidige vorm, waarin er eerst een onderbouwd verzoek komt en een toegelichte reactie. Het verbeteren van de informatie over de context wordt van groter belang naarmate de transactie verder weg of veel later wordt geanalyseerd dan deze plaatsvond. Met de internationalisering van witwasbestrijding zullen de analyses ook TvdP_5_DEF.indd :42:54

5 28 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.5/13 vaker op afstand worden gedaan, zodat een extra context bij zal dragen aan het ontdekken van witwassen. Telecom-data Er zijn nog enkele potentiële bronnen van informatie te bedenken die waardevol kunnen zijn voor de analyse van financiële gegevens. Een consortium onder de naam Hemolia heeft in opdracht van de Europese Commissie gekeken naar de mogelijkheid om telecom-data te betrekken bij de analyse van een verdachte transactie. Het is een gegeven, bijvoorbeeld, dat stromannen die voor criminelen geld overmaken, vaak kort voor hun transactie telefonische instructies kregen over de ontvanger. Het onderzoek zal baat hebben van het toevoegen van deze informatie. Voor de juridische analyse ging het Hemolia-project uit van de vigerende wetgeving in de EU, zijnde de Dataretentierichtlijn uit 2006, waarbij de verkeersgegevens (traffic data) en andere identificerende gegevens worden bewaard. 5 De telefoongegevens worden in het voorstel vergeleken met de financiële transacties die worden gedaan zodat er een meer compleet beeld ontstaat van het netwerk van personen dat zaken doet met elkaar. Uit een onderzoek over het gebruik van een combinatie van financiële en telecom-data blijkt dat de volgende mogelijkheden op termijn standaard realiseerbaar zijn bij alle FIU-gegevens: bij de transacties; en locatiebepalingen; transacties. 6 Verzamelen en gebruik van informatie Een belangrijke hobbel om nog te nemen is dat telecomdata niet verplicht wordt afgegeven aan de FIU. De Dataretentierichtlijn stelt dat er sprake moet zijn van een redelijke verdenking, wat bij FIU s nu juist niet aan de orde is. Er moet dus worden gezocht naar een manier om tot gebruik van deze gegevens te komen. De telecombedrijven kunnen weigeren met een beroep op de privacy van hun cliënten. Mogelijk is dit probleem op te lossen door de methodes te gebruiken die sinds kort voor het uitwisselen van informatie tussen FIU s gebruikt worden: ma 3 tch en of vergelijkbare functionaliteit in ontwikkeling. Met een dergelijke autonome anonieme analyse wordt gegarandeerd dat FIU s zonder namen bekend te maken toch internationale vergelijkingen kunnen uitvoeren op personen. Zo zullen alleen gegevens die relevant zijn voor de FIU kunnen worden gebruikt voor het leggen van verbanden en analyse van financiële transacties. Daarnaast kunnen bovendien afspraken gemaakt worden over het al dan niet doorgeven van informatie aan de politie; hier zou wellicht kunnen worden volstaan met de melding dat telecomdata bepaalde bevindingen ondersteunen. Centrale opslag Met al het uitwisselen van gegevens rijst de vraag wanneer het moment komt om bepaalde gegevens centraal op te slaan. Momenteel is daar weerstand tegen, maar zolang data binnen een FIU-circuit blijven is er geen bezwaar tegen gezamenlijke opslag. In een inlichtingenorganisatie als de FIU zit bescherming van onschuldigen evenzeer ingebouwd als de bestrijding van criminaliteit, zodat de risico s van uitwisseling gemitigeerd zijn. De voorwaarden zijn wel dat TvdP_5_DEF.indd :42:57

6 het Tijdschrift voor de Politie jg.75/nr.5/13 29 Met al het uitwisselen van gegevens rijst de vraag wanneer het moment komt om bepaalde gegevens centraal op te slaan de informatie alleen gebruikt wordt voor het doel waarvoor het is verstrekt en niet buiten de FIU s komt zonder uitdrukkelijke toestemming. 7 In de al eerder genoemde richtlijn uit 2000 zijn meer beperkingen, zoals dat een onderzoek of de veiligheid niet in gevaar komt door informatieuitwisseling. Deze vrijheid van informatiedelen betekent dat informatie van politie en telecombedrijven gekoppeld kunnen worden aan meldingen van financiële transacties in een systeem dat uitgaat van automatische informatiedeling. Er hoeft van tevoren geen toestemming verkregen te worden om informatie uit te wisselen met elkaar. Een bijkomend voordeel van centrale opslag is dat vergelijkingen met bestanden van private partijen (zoals bijvoorbeeld een Europese telecom-aanbieder) makkelijker worden, zeker als die ook over meerdere landen actief zijn. Nieuwe perspectieven in de bestrijding van witwassen Uit dit artikel blijkt dat de mogelijkheden om witwas-informatie uit te wisselen, vooral binnen de EU, groter zijn dan tot nog toe gedacht. Als gegevens echter zonder tussenkomst van personen gedeeld worden, moet het voor ontvangende FIU wel begrijpelijk zijn waarom de FIU deze informatie ziet als mogelijk bewijs voor witwassen. Een aantal aanbevelingen zijn daarover hieronder weergegeven. Nieuwe perspectieven voor het verbeterd uitwisselen van informatie bestaan op het moment dat contextinformatie beter verwerkt wordt in de data van de FIU s zelf. Een concrete aanbeveling is, ten eerste, om die veredeling van de transactiegegevens zichtbaar te maken voor andere FIU s die de transacties ontvangen en deze te laten gebruiken voor verdere analyse. Informatie over waar de verdenking voor witwassen of terrorismefinanciering op gebaseerd is bijvoorbeeld. Informatie uit verschillende bronnen van de politie en de inzichten die dit oplevert omtrent witwassen en netwerken zouden moeten worden verwerkt in de melding van de transactie, net als de opmerkingen van de (non-) financiële instellingen dat zijn. Ten tweede kan er breder worden gezocht naar het gebruik van databestanden om informatie over specifieke personen of patronen beter in kaart te brengen. Een van de verder ontwikkelde projecten in dat kader is het gebruik van telecom-data om gedrag van mogelijke verdachten te monitoren en om ze in een netwerk te plaatsen. Gebruik van andere databestanden is echter ook denkbaar. Er moet goed nagedacht worden over hoe de informatie bij de FIU s terecht kan komen. Er is geen wettelijke plicht, dus het zal de telecombedrijven weinig moeite mogen kosten. Bovendien is het ophalen van alle telecom-data om de personen die mogelijk betrokken zijn bij witwassen erg omslachtig. Wellicht is dit een nieuwe toepassing van de reeds binnen FIU.net in gebruik zijnde autonome, anonieme analyse (ma 3 tch) of vergelijkbare principes die in Hemolia worden ontwikkeld. Partijen weten alleen dat andere FIU s mogelijk beschikken over informatie die relevant is voor hun analyse. 8 Dan kunnen gegevens van de FIU anoniem vergeleken worden met telecomdata, zodat alleen relevante gegevens richting de FIU stromen. Ten derde is het uitvoeren van een vergelijking van FIUgegevens met andere databestanden (zoals telecomdata) het meest effectief als het FIU-gegevens uit verschillende landen zijn, en de andere databestanden ook, zolang ze onder de EU-richtlijnen vallen. Dit pleit voor een centraal punt waarin alle verschillende databestanden met elkaar worden vergeleken. Het zou kunnen leiden tot een Europese FIU, die specifiek met taken van internationale vergelijking wordt belast. «Noten 1) Besluit van de Raad 17 oktober 2000 inzake een regeling voor samenwerking tussen de financiele inlichtingeneenheden van de lidstaten bij de uitwisseling van gegevens (2000/642/JBZ) 2) FIU.NET, U. Kroon, pers. comm. 4 oktober ) Uitspraken van Prof. dr. M. den Boer tijdens het seminar Grensoverschrijdende recherchesamenwerking over samenwerking in het kader van Europol bevestigen dat meerdere opsporingsinstanties hun informatiepositie niet (volledig) delen. 4) COMMISSION STAFF WOR- KING PAPER on Anti-money laundering supervision of and reporting by payment institutions in various cross-border situations, 7 October ) DIRECTIVE 2006/24/EC OF THE EUROPEAN PARLIA- MENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks and amending Directive 2002/58/EC 6) Hemolia research document, 29 Februari 2012, pp ) Information paper on Financial Intelligence Units and the Egmont Group, Egmont Group, September ) Zie FIU.NET TvdP_5_DEF.indd :42:58

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de voorziter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Training samenwerking van veiligheidspartners

Training samenwerking van veiligheidspartners Training samenwerking van veiligheidspartners Effectieve samenwerking tussen veiligheidspartners gaat verder dan samen optreden bij incidenten. Veiligheidspartners vormen samen een sleepnet tegen criminaliteit

Nadere informatie

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen

Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Rol van de CFI, samenwerking en doelstellingen Kris Meskens, Secretaris-generaal CFI Conferentie 8 december 2016 «Strijd tegen het witwassen van geld» Structuur, doelstellingen en huidige werkwijze CFI

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder

FIU-Nederland. Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder FIU-Nederland Sonja Corstanje-Maaskant Relatiebeheerder Inhoud FIU-Nederland Definitie witwassen. Van ongebruikelijk naar verdacht. Wat is een ongebruikelijke transactie? Kengetallen Toezichthouders Vragen

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland

Introductie tot de FIU-Nederland Introductie tot de FIU-Nederland H.M. Verbeek-Kusters EMPM Hoofd FIU - Nederland l 05-06-2012 Inhoud presentatie Witwassen Organisatie FIU-Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is een ongebruikelijke

Nadere informatie

Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope

Samenvatting. Aanleiding, vraagstelling en scope Samenvatting Aanleiding, vraagstelling en scope Over het witwassen bij cybercrime is, vergeleken met witwassen bij andere delicten, relatief weinig bekend. Bij veel delicten verdienen criminelen geld in

Nadere informatie

Maak uw fiscale doelen waar!

Maak uw fiscale doelen waar! Tax Corner juli 2015 Maak uw fiscale doelen waar! De digitale eengemaakte markt van de Europese Unie: btw-initiatieven voor grensoverschrijdende e-commerce Buitenlandse bankrekeningen moeten gemeld worden

Nadere informatie

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn

Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Reactie consultatie Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ALGEMEEN 1.1 In de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn ('Implementatiewet') worden wijzigingen

Nadere informatie

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG

7768/15 ADD 1 REV 1 mak/hh 1 DPG Raad van de Europese Unie Brussel, 17 april 2015 (OR. fr) Interinstitutioneel dossier: 2013/0025 (COD) 7768/15 ADD 1 REV 1 CODEC 463 EF 65 ECOFIN 235 DROIPEN 30 CRIMORG 32 NOTA I/A-PUNT van: aan: Betreft:

Nadere informatie

Memo MOT. Datum : 19 september 2016 Onderwerp : PRIVACY EN GEHEIMHOUDING VS. ARTIKEL 49 LWTF. 1. Introductie

Memo MOT. Datum : 19 september 2016 Onderwerp : PRIVACY EN GEHEIMHOUDING VS. ARTIKEL 49 LWTF. 1. Introductie Memo Datum : 19 september 2016 Onderwerp : PRIVACY EN GEHEIMHOUDING VS. ARTIKEL 49 LWTF 1. Introductie Privacy clausules en geheimhoudingsverplichtingen zijn om vele redenen essentieel voor dienstverleners

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2

Vraag 1. Antwoord. Vraag 2 Leden Van Ojik en Klaver (beiden GroenLinks) en Omtzigt (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Financiën over Oekraïense vermogens die in Nederland gestald worden en de rol die de Nederlandse ambassade

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012

Introductie tot de FIU-Nederland. Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Introductie tot de FIU-Nederland Hennie Verbeek-Kusters FIU - Nederland juni 2012 Inhoud presentatie Omschrijving witwassen Organisatie FIU-(Caribisch) Nederland Van ongebruikelijk naar verdacht Wat is

Nadere informatie

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.

Privacy Statement. mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad. Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

COMPLIANCE RICHTLIJNEN

COMPLIANCE RICHTLIJNEN Meldpunt Ongebruikelijke Transacties Afdeling Toezicht COMPLIANCE RICHTLIJNEN Ter bevordering van de naleving en handhaving van de Wet MOT en WID, voor een effectieve bestrijding van Money Laundering en

Nadere informatie

Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Leergang Bestrijding witwassen & terrorismefinanciering Misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en terrorisme finan ciering

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 Den Haag Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Postbus 20061 Nederland www.minbuza.nl Contactpersoon Pauline Eizema T 0031 70 348

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 14 januari 2002 (24.01) (OR. es) 5159/02 STUP 4 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap de Groep drugshandel Ontwerp-aanbeveling van de Raad over de noodzakelijke

Nadere informatie

Gatekeepers: What s new?

Gatekeepers: What s new? Gatekeepers: What s new? LWTF informatiesessie voor de vrije beroepsbeoefenaren. mr. Charlene Linders-Bryson, policy advisor, Afdeling Integriteitstoezicht 1 Inhoud presentatie I. AML/CFT risico s II.

Nadere informatie

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond

POLITIE DCMR. nrrna. Rijnmond. milieudienst. Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond POLITIE nrrna DCMR milieudienst Rijnmond Convenant gegevensuitwisseling tussen de politie Rotterdam-Rijnmond en de DCMR Milieudienst Rijnmond DMS 21007606 Rotterdam, 14 januari 2010 De politie Rotterdam-Rijnmond,

Nadere informatie

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren

Charco & Dique. Trustkantoren. Risk Management & Compliance. DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Trustkantoren DNB Nieuwsbrief Trustkantoren Sinds 2012 publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) drie keer per jaar de Nieuwsbrief Trustkantoren. Zij publiceert de Nieuwsbrief Trustkantoren om de wederzijdse

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13691 24 mei 2013 Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 16 mei 2013, nr. 382509, houdende instelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 477 Bestrijden witwassen en terrorismefinanciering Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 26 mei 2014 De vaste commissie voor Veiligheid

Nadere informatie

Seminar: Big Data en privacy

Seminar: Big Data en privacy Seminar: Big Data en privacy Sprekers: - mr. Marten van Hasselt Big Data in de praktijk: lust of last? - mr. Vincent Rutgers Big Data en privacy: bescherming persoonsgegevens in kort bestek mr. Marten

Nadere informatie

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe.

In deze brief licht ik het voornemen tot oprichting van deze rechtspersoon nader toe. > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bestuur, Democratie & Financiën Europa en Binnenlands Bestuur Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus

Nadere informatie

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur

VNAB update Sanctiewet. 10 november uur VNAB update Sanctiewet 10 november 2014 12.00-14.00 uur Agenda Introductie Michel Schaft Visie Sanctiewet & VNAB Herman Annink Sanctiewet & e-abs Roger Hendriks Vragen en slot Introductie Michel Schaft

Nadere informatie

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast

Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen leidraad voor inzage dossier Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Meldpunt Zorg en Overlast 10 juli 2013 RA131236 Samenvatting Een man heeft zijn huurwoning moeten verlaten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 081 Implementatie van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming

Nadere informatie

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee?

Vraag: Welke risico's brengt deze verstrekking met zich mee? Waarom moet de informatie al in dit stadium worden uitgewisseld? Waarom wordt niet gewacht met de informatie-uitwisseling tot nadat een persoon is veroordeeld? De uitwisseling van dit soort informatie

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Position paper FIU-Nederland

Position paper FIU-Nederland FIU-Nederland AAN: DE GRIFFIER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN R.F. BECK TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL POSTBUS 20018 2500 EA DEN HAAG BETREFT: RONDETAFELGESPREK TERRORISME FINANCIERING D.D. 7-2-2017

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 27 september 2000 (29.09) (OR. fr) 11702/00 LIMITE CATS 58 COPEN 63 JAI 97 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig doc.: 10597/00 COPEN

Nadere informatie

Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft

Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft Drs. E.Y.C. Ligthart en mr. M.E.M. Suijkerbuijk 1 Inleiding Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Nadere informatie

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011

Visie op cybercrime. Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab. Rabobank Nederland. Februari 2011 Visie op cybercrime Rob Heijjer MSc, CISSP Crisismanagement & Fraudebestrijding Security Lab Februari 2011 Rabobank Nederland Virtuele kanalen... Er zijn vele wegen Telefoon Voice & IVR (DTMF) TV WWW e-mail

Nadere informatie

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT

Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT 1 Impuls Kindercampus PRIVACYREGLEMENT VOOR DE VERWERKING VAN KLANTGEGEVENS Treedt in werking: d.d. 1 maart 2017 2 1. Begripsbepalingen 1. Impuls Kindercampus: de stichting Welzijn Westelijke Tuinsteden

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Alain Claes Onderwerp De nabije toekomst: derde Europese antwitwasrichtlijn Datum Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document onderworpen kan zijn aan rechten

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

A8-0326/ Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten

A8-0326/ Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten 18.11.2016 A8-0326/ 001-022 AMENDEMENTEN 001-022 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Emmanuel Maurel Toegang tot antiwitwasinlichtingen door belastingautoriteiten A8-0326/2016

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België

Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging inzake gezondheidsdiensten B 232 8/102 B-1049 BRUSSEL België Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties Chr. Krammlaan 8 Postbus 222 3500 AE Utrecht Telefoon 030 276 99 85 Europese Commissie Directoraat-generaal Gezondheid en consumentenbescherming Raadpleging

Nadere informatie

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM)

Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Informatieprotocol Inspectieview Milieu (IvM) Met het Juridisch Kader zijn de wettelijke (en door de jurisprudentie gepreciseerde) grenzen beschreven binnen welke IvM kan en mag worden gebruikt. Daarbinnen

Nadere informatie

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007

Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties. Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Het regelen van ondersteuning op open source software voor overheidsorganisaties Afstudeerpresentatie Daniël Vijge 12 november 2007 Inhoud van de presentatie Waarom dit onderzoek? Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 september 2003 (15.09) (OR. en) PUBLIC 11374/1/03 REV 1 LIMITE CRIMORG 53 MIGR 66 ENFOPOL 69 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Multidisciplinaire Groep

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace

EUROPEES PARLEMENT. Recht en Criminaliteit in cyberspace EUROPEES PARLEMENT TIJDELIJKE COMMISSIE ECHELON-INTERCEPTIESYSTEEM SECRETARIAAT MEDEDELING TEN BEHOEVE VAN DE LEDEN De leden treffen als aanhangsel een document aan met de titel Recht en Criminaliteit

Nadere informatie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie

NL In verscheidenheid verenigd NL 9.9.2013 B7-0377/2. Amendement. Judith Sargentini namens de Verts/ALE-Fractie 9.9.2013 B7-0377/2 2 Overweging C C. overwegende dat de veiligheid van de Europese burgers cruciaal is; overwegende dat de interne en externe aspecten van veiligheid even belangrijk zijn; C. overwegende

Nadere informatie

FIOD. Aansprekend opsporen

FIOD. Aansprekend opsporen FIOD Aansprekend opsporen 23 Inhoud Preventie en opsporing De organisatie Samenwerken tegen fraude Bijzondere Opsporingsdiensten 4 6 7 7 Van fraudemelding tot onderzoek en vervolging Stap 1: Meldingen

Nadere informatie

Online privacyverklaring

Online privacyverklaring Online privacyverklaring Custom House Financial (UK) Limited Western Union Business Solutions (UK) Limited Ingangsdatum: 1 november 2014 In Nederland worden diensten geleverd door Custom House Financial

Nadere informatie

Regels. voor openbare aanbieders

Regels. voor openbare aanbieders Regels voor openbare aanbieders Als aanbieder van openbare telecommunicatienetwerken en/of -diensten, bijvoorbeeld (mobiele) telefonie en interne t oegang moet u aan een aantal verplichtingen voldoen.

Nadere informatie

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) INDICATORENLIJST BEHORENDE BIJ DE Wet ter Voorkoming van Witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) krediet-, effecten- en belegginginstellingen, geldtransactiekantoren 1 augustus 2008 Voor alle indicatoren

Nadere informatie

Tekst: Judice Ledeboer

Tekst: Judice Ledeboer Het aanpakken van witwassen is een van de speerpunten in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Witwassen is onlosmakelijk verbonden met zeer ernstige vormen van criminaliteit, zoals drugshandel,

Nadere informatie

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet

Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet Privacyverklaring Meldpunt Kinderporno op Internet 1 Introductie 2 Verwerking van persoonsgegevens 3 Doeleinden 4 Verstrekking aan derden 5 Beveiligingsmaatregelen 6 Bewaartermijn 7 Uw rechten 8 Links

Nadere informatie

Naar verda cht elijk

Naar verda cht elijk Vastgoedtransacties onder de loep Van Onge bruik Naar verda cht elijk 1 Waarom is de vastgoedsector gevoelig voor witwassen? 1. Trekt grote waarde aan van legale en illegale bronnen; 2. Is een veilige

Nadere informatie

Datum 8 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opslag van DNA data bij onder andere Google en Amazon

Datum 8 september 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over de opslag van DNA data bij onder andere Google en Amazon 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bestuurlijke en Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES

Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Indicatoren Versie 1.0 Indicatorenlijst behorende bij de Wet melding ongebruikelijke transacties BES Op basis van de Wet melding ongebruikelijke transacties BES dienen instellingen (melders) ongebruikelijke

Nadere informatie

NATIONALE RISICOANALYSE WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING ARUBA Openbare versie

NATIONALE RISICOANALYSE WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING ARUBA Openbare versie NATIONALE RISICOANALYSE WITWASSEN EN TERRORISMEFINANCIERING ARUBA 2012 Openbare versie Het onderhavige document is een verkorte versie van het rapport Nationale risicoanalyse witwassen en terrorismefinanciering

Nadere informatie

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol

P5_TA(2002)0269. Toekomstige ontwikkeling van Europol P5_TA(2002)0269 Toekomstige ontwikkeling van Europol Aanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de toekomstige ontwikkeling van Europol en zijn volledige opneming in het institutioneel bestel

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 26270

STAATSCOURANT. Nr. 26270 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26270 25 september 2013 Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 20 september 2013, nummer WBV 2013/19,

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 juni 2009 (08.06) (OR. en) 10523/2/09 REV 2 JAI 346 COMIX 469 COTER 60 ENFOPOL 159 USA 39 ASIM 57 COHOM 126 COJUR 15 POLGEN 97 RESULTAAT BESPREKINGEN van: de Raad datum:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102

Rapport. Datum: 13 juni 2012. Rapportnummer: 2012/102 Rapport Rapport in het onderzoek naar klachten en signalen over het Meldpunt Internetoplichting, ondergebracht bij het regionale politiekorps Kennemerland. Datum: 13 juni 2012 Rapportnummer: 2012/102 2

Nadere informatie

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 INLEIDING CLARCOR Inc. en alle filialen (hierna te noemen de "Onderneming") respecteren individuele privacyrechten en streven

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

ǫ P a g 1 in / 5 a Juni 2016

ǫ P a g 1 in / 5 a Juni 2016 Pagina 1/5 Juni 2016 Introductie De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bevordert kansen en keuzes voor bedrijven en consumenten. ACM verbetert concurrentie door te vechten tegen oneerlijke concurrentie

Nadere informatie

Aanpak Vastgoedfraude

Aanpak Vastgoedfraude Aanpak Vastgoedfraude Martijn Egberts, OM Parket Den Haag Willemijn van Blommestein, Ketenregisseur R dam Themasessie CCV-congres Bestuurlijke ketenaanpak 8 december 2011 Inhoud bijeenkomst Welkom (foto)

Nadere informatie

Jachtseizoen op zwartspaarders geopend

Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Jachtseizoen op zwartspaarders geopend Het jachtseizoen op zwartspaarders is vol geopend. Inmiddels is gebleken dat het ministerie van Financiën geen enkel middel schuwt. Nu is zelfs bekend gemaakt dat

Nadere informatie

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis:

De hierna en hiervoor in deze Bewerkingsovereenkomst vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de volgende betekenis: 1 De ondergetekenden: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door de Minister/Staatssecretaris van (naam portefeuille), namens deze, (functienaam

Nadere informatie

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B

13538/14 cle/rts/sv 1 DG D 2B Raad van de Europese Unie Brussel, 30 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2013/0407 (COD) 13538/14 DROIPEN 112 COPEN 230 CODEC 1868 NOTA van: aan: het voorzitterschap het Comité van permanente

Nadere informatie

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op:

Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: Reactie van de Nederlandse Monitoring Commissie Corporate Governance Code op: 1. het voorstel van de Europese Commissie tot aanpassing van de Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging

Nadere informatie

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom

Benelux... 121 Verdrag 27 juni 1962 aangaande de uitlevering en de rechtshulp in strafzaken tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom INHOUD Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 14 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 15 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek van

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (08.10) (OR. it) 11051/2/03 REV 2 CORDROGUE 66 NOTA van: het Italiaanse voorzitterschap aan: de horizontale Groep drugs nr. vorig doc.: 11051/03 CORDROGUE

Nadere informatie

Ministerie van Justitie

Ministerie van Justitie ϕ1 Ministerie van Justitie Aan de Koningin Onderdeel sector straf- en sanctierecht Contactpersoon Mr. L.P. Mol Lous Registratienummer 5501938/07/6 Datum 10 september 2007 Onderwerp Nader rapport inzake

Nadere informatie

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen:

Privacy Statement. Wij gebruiken bepaalde woorden in dit privacy statement. Hieronder leest u wat wij met een aantal van deze woorden bedoelen: Privacy Statement De Rabobank Groep verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen

Nadere informatie

Privacy reglement. Inleiding

Privacy reglement. Inleiding Privacy reglement Inleiding De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Daarmee wordt voldaan aan de verplichting om de nationale privacywetgeving aan te passen

Nadere informatie

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag.

Leidraad. Algemene leidraad Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) en Sanctiewet (SW) 1. Inleiding. Inhoudsopgave Pag. Leidraad Inhoudsopgave Pag. Inleiding 1 Aanleiding 1 Status van de Leidraad 2 Achtergrond 3 Doelstelling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme 3 Cliëntenonderzoek op basis van

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2009 (03.09) (OR. en) 11456/2/09 REV 2 LIMITE CRIMORG 106 EF 98 NOTA

PUBLIC RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 2 september 2009 (03.09) (OR. en) 11456/2/09 REV 2 LIMITE CRIMORG 106 EF 98 NOTA Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 september 2009 (03.09) (OR. en) PUBLIC 11456/2/09 REV 2 LIMITE CRIMORG 106 EF 98 NOTA van: aan: Betreft : het voorzitterschap de delegaties Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140

Rapport. Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer. Datum: 4 september 2012. Rapportnummer: 2012/140 Rapport Rapport over een klacht over Dienst Wegverkeer (RDW) te Zoetermeer Datum: 4 september 2012 Rapportnummer: 2012/140 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de RDW informatie heeft verstrekt, op basis

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: 10 juli 2013 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

voor politiefunctionarissen.

voor politiefunctionarissen. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 april 2010 (12.04) (OR. en) 8309/10 ENFOPOL 93 NOTA I/A-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Coreper / de Raad nr. vorig doc.: 5025/4/10 EUROPOL 3 Betreft:

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

kel 25 van de LWTF. Tot dit laatste strekt de onderhavige ministeriële regeling.

kel 25 van de LWTF. Tot dit laatste strekt de onderhavige ministeriële regeling. TOELICHTING Algemene toelichting Op 1 juni 2011 traden in werking de Landsverordening voorkoming en bestrijding witwassen en terrorismefinanciering (AB 2011 no. 28; hierna LWTF te noemen) en de Invoeringsverordening

Nadere informatie

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten

Datum 2 oktober 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het bericht dat het nieuwe tapbeleid van Justitie een aanval is op onze grondrechten 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 oktober 2003 (03.11) (OR. it) 11051/4/03 REV 4 CORDROGUE 66 NOTA van: aan: Betreft: het Italiaanse voorzitterschap de horizontale Groep drugs Ontwerp-resolutie van

Nadere informatie

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control

Working capital management. De toenemende druk op Credit Control Working capital management De toenemende druk op Credit Control Content Introductie (5 slides) Stelling Het dilemma van Credit Control Wat is werk kapitaal Positie Credit Control binnen de onderneming

Nadere informatie

Pecunia non Olet CASE STUDIES OVER BESTRIJDING VAN FINANCIAL ECONOMIC CRIME BIJ EEN ITALIAANSE BANK

Pecunia non Olet CASE STUDIES OVER BESTRIJDING VAN FINANCIAL ECONOMIC CRIME BIJ EEN ITALIAANSE BANK CASE STUDIES OVER BESTRIJDING VAN FINANCIAL ECONOMIC CRIME BIJ EEN ITALIAANSE BANK FEC maatregelen in ISP FINANCIAL ECONOMIC CRIME MEASURES BIJ INTESA SANPAOLO Financial Economic Crime maatregelen INTESA

Nadere informatie

Bijlage 12 De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme: geen rustig bezit

Bijlage 12 De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme: geen rustig bezit Bijlage 12 De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme: geen rustig bezit P.C. Verloop 1 1. Inleiding Op 1 januari 2013 trad de gewijzigde Wet ter voorkoming van witwassen en finan

Nadere informatie

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen.

1.2 Belanghebbende heeft een verweerschrift ingediend dat de Commissie van Beroep op 11 november 2013 heeft ontvangen. Uitspraak Commissie van Beroep 2014-007 d.d. 31 januari 2014 (mr. W.J.J. Los, voorzitter, mr. A. Bus, mr. J.B. Fleers, drs. P.H.M. Kuijs AAG, prof. mr. F.R. Salomons, leden, en mr. M.J. Drijftholt, secretaris)

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren 1 Waarom deze brochure Wanneer u als ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer, bent u meestal verplicht een factuur uit te reiken aan die andere ondernemer.

Nadere informatie

Korte beschouwingen op de voorgestelde Richtlijn Terrorismebestrijding

Korte beschouwingen op de voorgestelde Richtlijn Terrorismebestrijding Korte beschouwingen op de voorgestelde Richtlijn Terrorismebestrijding Mr. J.H.J. Verbaan 1. Inleiding In het kader van het thema van deze Landelijke Strafrechtdag, de invloed van de Europese Unie op het

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 Korte Voorhout 7 2500 EA s-gravenhage 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG. 25 juni 2013 2013-00110237/NLEMM. Geachte heer, mevrouw,

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG. 25 juni 2013 2013-00110237/NLEMM. Geachte heer, mevrouw, mr. H.L. De Boer directeur Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Postbus 20011 2500 EC DEN HAAG Onze referentie 2013-00110237/NLEMM Den Haag 25 juni 2013 Betreft Reactie op consultatie

Nadere informatie

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133

Nationaal... 13 Benelux... 89 Prüm... 115 Europese Unie... 133 Inhoudstafel Nationaal... 13 Artikelen 3-4 Strafwetboek (Wet 8 juni 1867)... 15 Wet 1 oktober 1833 op de uitleveringen... 16 Uitleveringswet 15 maart 1874... 17 Artikelen 6 14 Voorafgaande Titel Wetboek

Nadere informatie

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010

Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 Privacybescherming en het kentekenregister 10011110001010100111000110101001100110001110101010001010010 01101010011001100011101010100010100101001010100101001110001 001101010011001100011101010100010100101001010101100011101010

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 184 Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG

Nadere informatie

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004.

Deze herziene versie van het verslag is opgesteld na bespreking in de Groep materieel strafrecht van 23 juni 2004. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 juli 2004 (23.07) (OR. en) 0369//04 REV PUBLIC LIMITE DROIPEN 24 NOTA van: het voormalige Ierse voorzitterschap aan: het Comité van artikel 36 nr. vorig

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie