Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel g

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g"

Transcriptie

1 Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel g - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC) Archief: Schepenbank Eethen en Meeuwen Inventarisnummer: 42 Omschrijving: Staat van beleningen heerlijkheid Eethen en Meeuwen Opmerking: De inhoud is niet chronologisch. Het laatste deel bevat genealogische aantekeningen uit een ver verleden van het geslacht van Leefdael. Transcriptie Gemaakt door: René de Leuw, Goirle Soort: Transcriptie Datum versie 1 8 oktober 2007 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerking: Opmerkingen van de bewerker staan tussen rechte haken. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 1

2 [001] 1. Hulten 2. Anno 1608: 13: februari: Beleent [13 februari 1608] 3. Michiel Heijm Meeusen 4. Twee geerden lants gelegen tot Hulten oostwaert gelegen 't Cloosters lant van de Donck 5. westwaert d'erffgenamen van Anthonis Meeussoon ende Heijman Meeussoon deen teijnden den 6. anderen streckende van der straete aff totter scheeten toe. 1. Ick Philips van Leefdael heere van Ethen ende Meeuwen etcetera 2. Doe Cont eenen ijegelijck dat ick verlijt ende verleent hebbe, verlije ende verleene 3. mits desen, Wouter Michielsen Boom met twee geerden lants gelegen in Hulten, daer 4. ten oosten gelegen is 't Cloosters lant van der Doncq, westwaert Aert Janssen ende 5. Jan Pauwelssen, deen t eijnden den anderen, streckende van der straeten aff totter 6. scheeten toe, hem aengecomen naert overlijden van Michiel Heymen Meeuwsens en 7. zijnen vaders, van mij te houden tot eenen rechten erffleen, in alder manieren als mij 8. den voorseijd twee geerden lants, gelegen ende bepaelt als vooren, schuldich is van 9. mij mijnen huijse ende heerlijcheijt van Ethen ende Meeuwen te leen te houden 10. behoudelijck mij ende een ijegelijck sijns rechts ende hier van heeft mij den voorseijd Wou 11. ter Michielssen Boom hult eet ende manschap van trouwen gedaen, in presentie 12. van Cornelis Egbertssen, ende Hendrick Janssen als mijne getrouwen 13. leenmannen hier toe versocht, in kennisse der waerheijt soo heb ick leenheer 14. voornoemt desen brieff met mijn eijgen hant onderteeckent, ende mijnen segel hier 15. aen laten hangen, op den 12den junij 1647 [12 juni 1647] [002] 1. Doveren Ick Philips van Leefdael heere van Ethen ende Meeuwen etcetera Doe 3. Cont Eenenijegelijck dat ick verlijt ende verleent hebbe, verlije ende verleene midts desen Berent Adriaenssen Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 2

3 4. eenendehalff hont lants gelegen inden banne van Doveren daer oostwaert naest gelandet is d'erffgenaemen 5. van Laureijs Boom, westwaert d'erffgenaemen van Geerit Adriaenssen van Cuijck, streckende van de banne van 6. Drongelen suijtwaerts op tot d'erffgenaemen van Laureijs Boom voorseijd toe hem aengecomen als outsten zoon 7. van sijnen vader zalliger Adriaen Adriaenssen, van mij te houden tot eenen rechten erffleen in alder manieren 8. alsmen de voorseijd sevendehalf hont lants gelegen ende bepaelt als voorseijd, schuldich is van mij, mijnen 9. huijse ende heerlijckheijt van Ethen ende Meeuwen te leen te houden behoudelijck mij ende eenen- 10. ijegelijck sijns rechts Ende hiervan heeft mij den voorseijd Berent Adriaenssen hult, eedt, ende manschap 11. van trouwen gedaen in presentie van Cornelis Egbertssen ende Cornelis Adriaen Jacopssen als mijne 12. getrouwe leenmannen, des tot waerder oirconde heb ick Philips van Leefdael voorseijd desen brieff met 13. eijgender hant onderteeckent, ende mijnen segel hier onder aen doen hangen den 16 februarij 1645 [16 februari 1645] [003] [identiek bladzijde 2] 1. Doveren Ick Philips van Leefdael heere van Ethen ende Meeuwen etcetera Doe 3. Cont Eenenijegelijck dat ick verlijt ende verleent hebbe, verlije ende verleene midts desen Berent Adriaenssen 4. eenendehalff hont lants gelegen inden banne van Doveren daer oostwaert naest gelandet is d'erffgenaemen 5. van Laureijs Boom, westwaert d'erffgenaemen van Geerit Adriaenssen van Cuijck, streckende van de banne van 6. Drongelen suijtwaerts op tot d'erffgenaemen van Laureijs Boom voorseijd toe hem aengecomen als outsten zoon 7. van sijnen vader zalliger Adriaen Adriaenssen, van mij te houden tot eenen rechten erffleen in alder manieren 8. alsmen de voorseijd sevendehalf hont lants gelegen ende bepaelt als voorseijd, schuldich is van mij, mijnen 9. huijse ende heerlijckheijt van Ethen ende Meeuwen te leen te houden behoudelijck mij ende eenen- 10. ijegelijck sijns rechts Ende hiervan heeft mij den voorseijd Berent Adriaenssen hult, eedt, ende manschap 11. van trouwen gedaen in presentie van Cornelis Egbertssen ende Cornelis Adriaen Jacopssen als mijne 12. getrouwe leenmannen, des tot waerder oirconde heb ick Philips van Leefdael voorseijd desen brieff met 13. eijgender hant onderteeckent, ende mijnen segel hier onder aen doen hangen den 16 februarij 1645 [16 februari 1645] Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 3

4 [004] 1. Aelborch Anno 1592: ultima julij Beleent [31 juli 1592] 3. Frans Cornelissen van Gemert 4. Eenen mergen lants gelegen in den banne van Aelborch op die Merweden, daer ten naesten ge- 5. legen is, suijtwaert Jan Adriaenssen, noortwaert Gijsbert Geeritssen Back, streckende van de 6. straete aff tot Laurens Hendricx soon erve toe. [005] 1. Hedickhuijsen Anno 1610: 21: Novembris: Beleent 3. Aert Lambertssen bij opdracht van Joost Adriaenssen Vloets 4. Die Gemeene Cavelinge van Meeuwen, gelegen in den banne van Hedickhuijsen in de Isper 5. hoeve groot ontrent vierthien hont daer noortwaert naest gelandet is de erffgenamen van 6. Jan Huijgen ende suijtwaert is de Cavelinge van Drongelen nu competerende Huijgen 7. Dircx streckende van de soo slaegen aff totter halver weteringe toe. [006] 1. Zijdewijn Anno 1610: 3: Novembris: Beleent 3. Jonckheer Dierick van Nuijssenborch bij transport van Adriaen van Clootwijck schoute 4. in Zijdewijn 5. Sis geerden lants gelegen in den ambachte van Zijdewijn daer oostwaert naest gelandet is 6. d'erffgenamen van Marten Hendricxen de Bie, westwaert d'erffgenamen van Gelden Hendrick 7. Aertssen, streckende van Jonckheer Dierick van Nuijssenborchs erve aff totter onder straete toe 8. Nota Dit lant is groot bevonden 12 Hont ende 45 Roijten metter mate gemeten. Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 4

5 [007] 1. Waelwijck Anno 1518: 26: Januarij: Beleent 3. Heer Wouter Jan Vrancken priester 4. Twee mergen lants gelegen in die vrijheijt van Waelwijck tusschen voorseijd Vranck Aernts 5. erffgenaemen aen beijden zijden streckende van den Hoffsloot ten Hoijgraven toe drije geerden 6. breet in alder manieren alsmen die van mij mijnen huijse ende heerlijckheijt van Ethen 7. ende Meeuwen schuldich is te leen te houden. [008] 1. Raemsdonck Anno 1452: 3: april Beleent 3. Daniel van der Merwede 4. Een stuck moers metten gronde alsoo groot ende cleijn als dat gelegen is in de prochie 5. van Raemsdonck op ten Geer daernaest geerft is oostwaert Huijgman die suijder 6. ende westwaert die heerenstraete, streckende metten noordeneijnde aen die 7. straete van Waspijck ende metten suijdeneijnde aen Jans ende Claes van der 8. Merwede broeders. [009] De folio's en 155 zijn gekomen uit de boedel Purverling, waar zij bij enige wapentekeningen op perkament waren ingebonden. Het eerste hiervan was een aftekening van de wapens op het schutblad van het voorplat van dit deel en droeg oud folionr. 139, de volgende vellen nr. 142 en 156, kennelijkdus oorspronkelijk blanco vellen uit Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 5

6 dit register. Deze vellen bevinden zich thans in suppl. nr 15. [010] [ de nummering achter de horizontale rij namen is origineel, de nummering voor tekst is toegevoegd] Leefdael 1: 1. Philips van Leefdael tot Meeuwen sone van Jan ende Cornelia Ranst. 9: 2. van Ranst tot Tilen hadde getrout Agnes van Gaveren tot Liffringen Gaveren 5: 3. dochter van Arent ende van Johanna van Doeren tot Meischoven[?] Doeven 13: Schonhoven 3: 4. Jan van Schonhoven tot Wanroij sone van Hendric ende Johanna Coutreau 11: 5. Coutreau. hadde getrout Barbara van der Elst dochter van Tovan der Elst 7: 6. mas ende Maria Schijfs Schijfs 15: Westerholt 2: 7. Hendric van Westerholt tot Endelingen sone van Borchart Vos van Stenwijc 10: 8. ende Rodolfa Vos van Stenwijc [Steenwijc] hadde getrout Agnes van Rasfelt 6: 9. Rasfelt dochter van Gossen [Goossen] ende van Jacoba van Hacfort Hacfort tot Hacfort Closter 4: 11. Jan van de Closter tot der Haverhorst sone van Rijnt Vos van Stenwijc ende van N Vos van Stenwijck Rijnts dochter tot Batingen Onsta 8: 13. hadde getrout Anna van Onsta tot Westingen dochter Vorst 16: 14. van Hidde ende van Agnes van Vorst tot Hagenvorle [Voorst tot Hagenvoorde] Boshuijsen Willem van Boshuijsen tot Dinter sone van Rutger Haften 9: 16. ende Elisabet van Haften tot Rosmael hadde getrout Gertruijt Berckel 5: 17. van Berckel dochter van Iwen ende van Gelaudina van Chanu 13: 18. Chanu Monix 3: Berwouts 11: 19. Jan Monix tot Beek sone van Jan ende Sofia Berwauts Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 6

7 Doeven 7: 20. hadde getrout Maria van Doeven dochter van Evert ende Fladracken 15: 21. Magrite van Fladracken tot Geffen Leefdael 2: Gaveren 10: 22. Rogier van Leefdael tot Meeuwen sone van Philips ende Anna Schonhoven 6: 23. van Gaveren tot Lifferingen hadde getrout Johanna van Schonhoven van der Elst 14: 24. dochter van Jan ende Barbara van der Elst Her 4: Ribecqen 12: 25. Sebastian van Her tot Alfenbosch sone van Herman ende Clara Lier 8: 26. van Ribecqen tot St. Janspolder hadde getrout Clara van Lier Barchem 16: 27. Cornelis dochter tot Barchem en van Hijbrecht van Barchem 28. tot Schilt : Cartiren van die kinderen van 30. Philips van Leefdael tot Meeuwen en van 31. Margrite van Boshuijsen tot Croij Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 7

8 [011] Clerenbout heer van Hauterive waer naer gevollicht sijn die heeren van Hauterive boud ende naem en wapen Mechtelt van Hauterive trouden Windo Doijceno Isabelle van Hauterive trouden Engerand van Coucij Jacob van Hauterive archdiaken van Laon onder sijn oom Rogier van Rosoij Bisschop van Laon Willem heere van Hauterive Philips heer van Hauterive hadde ge Rogier van Hauterive die aengenomen geboren uit den huijse van Berthout trout Eufalia van Rosoij in Tirache { heft die wapenen sijns moeder van Rosoij heere van Stat ende Lande van Mee dochter van Clerenbout ende van Eli- gecantonnert met die van Walcourt wen Grimbergen etc Volgens d'anno sabet gravinne van Namen als rap- latende die wapenen van Berthout tatien van Albenous religieus van portest den voorn. Abbericus ende en Hauterive aen sijn ousten broeder d'order van Citeaux in d'abdij van Doe- Bauduin d'avennes: Clerenbout heer van Hauterive hij st folio 14. hadde getrout Petronille hadde getrout Alix vrou van van Sart dochter van Roedolf ge- { Leefdael heer Hellins dochter sproten uit den stamme van de graven van Henegouwe gelijc rapportert Albiricus ende Bauduin d'avennis Cap... 16: Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 8

9 [012] Lodewijc baron van Leefdael die getrout trouden voer sijn wede vrou Elisabet van Huldenberge waer van gesproken sijn de besitten van de Baronij van Leefdael Wacheijn van Leefdael ridder daer naer Religieus van d'order van Citeaux in d'abdije van Hummenrode wiens starff dach wordt geselebrert in de selve Order 151 Gerart van Leefdael Meijer van Rogier van Leefdael Ridder hadde Gerard van Leefdael Ridder heft Louen heft aengenomen de wapenen de goederen sijn vaders tot Duffele ock beseten die goeder tot Duffele sijns moeders hadde getrout Ma- { trouden Gerteruijt van Heusden { hadde getrout Mechtelt van nwele van Grave als blijct bijde bri- die met Siet van Drongelen blij- Herlaer Gerarts dach ter ende even de Anno1222 daer sij bij de ge ct bij de briven de Anno1268 al- van Agnes van Renen blijct noempt worden vader en moe- waer de voornoemd Gerteruijt wort bij de briven de Anno 1333 waer der van Rogier nast volgende gesitert weduwe Rogiers voornoemd sij bijde genoempt worden vader en moeder van Rogier en Lodewijc nast volgende Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 9

10 [013] Rogier van Leefdael Ridder had- Jan van Leefdael Ridder hadde Dionis van Leefdael Ridder welcken de ock de goederen tot Duffele ock de goeder tot Duffele naem hem aengecomen is van trouden Agnes van Gavre { trouden Margrite van Wesenbo- { Dionis van Wesenborch heer van dochter den heeren van Ex rch eerff dochter heren Dionis van Laer sijn groetvader van moederlarden blijct bij de briven Wesenborch heer van Laer bij ijcke sijde hadde getrout Anna van den jare 1333 Renen ende van vrou Margrite van Vianen dochter tot Benervan Loenhout blijct Anno 1333 werde blijct bij het denombram int daer heer Rogier van Leefdael Ridder Anno 1395 van Willem van Boxuijt d'ouste Branche compt als tel heer van Oijen ende Geijs- Lodewijc van Leefdael Cano- naeste vrindt ende mage van brecht van Bueren, hunne neven nic van Sint Lambert tot heer Jan voornoemd bij commissie van Anna van Via- Utrecht Anno 1333 nen ende Arnhout van Leefdael Rogier van Leefdael Canonic Ridder en Baron van Bierbeck tot Utrecht hunnen neve uijt d'ouste Branche van dese familie gegeven Gerart van Leefdael Religieux van St Pol tot Utrecht Agnes van Leefdael Religieuse van Sint Servas tot Utrecht Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 10

11 [014] Dionis van Leefdael Ridder Lodewijc van Leefdael heer Jan van Leefdael Ridder heer van Laer bij Renen wellic van Laer gesijt Leefdael, heer van Laer gesijt Leefdael stadt sijnen naem verlaten heft Poppendonck,Loonhout etc. etc. trouden Cornelia van ende aengenomen den naem van hadde getrout Elisabet van Ranst vrou van Thilen en { Leefdael hij hadde getrout Mar- Vlijenborch Willems dochter { in Gierle daer suster van garite van Wees... Blijckt { Blijckt bij de briven de Anno was Adriana van Ranst Anno 1395 Item Anno 1459 Item 1479 Item Anno 1508 Item vrou van Ethen ende Meeuwen bij dese pulture Anno 1490 Anno 1484 die getrout hadde Jan Millinc heer van Walwijck, blij- Elisabet van Leefdael ckt bij de briven Anno 1486 Item Anno 1503 Item Anno 1508 Cunera van Leefdael had- Dionis van Leefdael de getrout Amelis Utenenge Catharine van Leefdael trou den Jan van Brackel voer haer twedman Jan Praijs Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 11

12 [015] Philips van Leefdael heer Philips jonck gestorven Jacob van Leefdael (waer van de van Walwijc, Ethen, Meeuwen Rogier van Leefdael heer van niwer broeders ende susters vermelt Thilen en in Gierle trouden Ag- Walwijc,Ethen, Meeuwen, Lifferingen worden folio155) troude Anno nes van Gavre vrouwe van { trouden Johanna van Schoon- { 1616 Agnes van Westerholt Bor- Lifferingen Arents dochteren hoven vrou van Blesbeck blij- charts dochteren van Elisabet van van Johanna van Doeren blij- ckt Anno 1564 etc. de Closter ct Anno 1526 en Anno 1554 item Jan Religieux tot Tongerlo: Anno 1580 en 81: Arenhout Abt van Everbode Arenhout ongetrout gestorven Lodewijc, dominicijn tot Gendt: Jan van Leefdael drost der stadt Francois ongetrout ende lande van Monfort Margrite Prieuse tot Binderen Anna Religieuse tot Rosendael Lodewijck van Leefdael Capi- Margriet Religieuse tot Hemeledal tijn trouden Anna van Pant- Marie Religieuse tot Anwergem [?] gate voer sijn 2 vrou Mar- Elisabet van Leefdael trouden grite de Beer vrou van Len- Jan van Brimen heer van dele: Podderle sonder kinders Margrite van Leefdael 1. huijsvrou van Baltasaer van Wees Cornelia ongetrout Lodewijc van Leefdael heer van Thilen 2: van Jan van Vliet 3: van Antoni van Leefdael heer van en in Gierle trout Anna van Schoonhoven Tini van Cronenborch Thilen en in Gierle trouden sonder kinder Margrite van de Xerus { Philipota ongetrout gestorven Anna van Leefdael trout Rogier van Leefdael, vrou van Thilen en in Gierle hebben kinder Christoffel van Leefdael trou- Fredric van Leefdael trout Maria den Maria van Schoonhoven { Albouts, voer 2e vrou Emerentia van Ostrum Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 12

13 Charlotte van Leefdael trout Wolrat von Plessen duits edelman Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 13

14 [016] geboren Philips van Leefdael heer vanden Agnes van Leefdael 1650: sloth ende dorpen van Ethen, Meeu- Jacob jonc gestorven 1651: wen en trout Anno 1649 Mar- { Philips van Leefdael 1655: grite van Boshuijsen Erffdochter Hijbrecht van Leefdael 1657: van Croij en Stiphout Margrita van Leefdael 1660: Elisabet van Leefdael 1661: Hijbrecht van Leefdael 1666: Rogier van Leefdael heer van Lifferingen ende van Doerer trout Agnes van Leefdael Hester van Leefdael { Jacob van Leefdael Hester Margriet van Leefdael Jan van Leefdael Jenneken van Leefdael Margrite van Leefdael trout Rogier van Leefdael Oijt Rijnier van Rasfelt heer tot Middachten, Hervelt, West etc. heft naer gelaten 2 dochters Ursela Philipota van Rasfelt ende Agnes Margrite van Rasfelt Margrite van Leefdael daer moeder aff was M Albouts trouden Willem van Lier heer van Oisterwijck hebben kinder Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 14

15 [017] 155 Philips van Leefdael Rogiers s.. Jan van Leefdael jonc gestorven Margrita van Boshuijsen heer van Ethen ende Meeuwen Sophie jonc gestorven trout Philips van Leefdael trouden Margrite van Westerborch Wijbrecht trout Evert van Bos- { heer van Ethen en Meeuwen sonder kinder huijsen heer van Croij en Stiphout hebben eene dochter Margrite, ende Jacob van Boshoff Religieux tot Jan van Leefdael heer van Wal- Clara, ongetrout gestorven:...bosch bij Bon? wijc trouden Clara van Beer { Philips van Boshoff vrou Wa...ester Geijselaers Margrite trout Hendrick van { Ernest van Boshoff vrou Elisabet van Breet Boshoff Hendricki sone hebben kinder Jan Philips van Leefdael Justina Clara van Leefdael Anna jonc gestorven Jenne jonc gestorven Sophia Juliana van Leefdael Hendric van Leefdael heer van Barbara trout Jan van Gre- Rogier Walewijn van Leefdael Lifferingen trout Anna van venbroeck heer tot Mierlo sonder Lodewijc Ernestus van Leefdael Schoonhoven sonder kinder kinder Cornelia van Leefdael Margrite van Leefdael trout Philips van Leefdael heer van Maria van Leefdael Hendric van Boshoff tot Zuijr- Walwijc ende van Beck trout Fredric Albert van Leefdael huijs hebben kinderen Cornelia van Egmont van { Florentina Charlotte van Leefdael Anna van Leefdael trout Con- Nieuborch: vant 2 bedt raet van Westerholt voer har Jan van Leefdael trout Margrite 2 man Lubbert Turck heer van Leefdael van Hesben bijde sonder kinder Hester van Leefdael trout Rogier van Leefdael heer van Lifferingen etc. Jenne van Leefdael trout Adam Rogier van Leefdael trout van Westerbeck Anna van Leefdael vrou van Thilen en in Gierle: ( Rogier van Leefdael Rogiers sone ongetrout gestorven Jan van Leefdael ongetrout Barbara ongetrout gestorven Lodewijck van Leefdael :ongetrout Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 15

16 Antoni van Leefdael idem Urban van Leefdael getrout Philipote van Leefdael trout Adam van Baxsen heer van Mierbeck hebben kinder Margrite van Leefdael trout Jan van Leefdael sonder kinder Eerart van Leefdael trouden Eerart van Leefdael Erarts soon Fransose van Eijnatten { jonc gestorven Maxilmiaen Religieux van St Gertruijen tot Loeven... ab. Anna van Leefdael devote Urban van Leefdael heer Anna van Leefdael trout Gilis van Blesbec ongetrout ge- van der Noot heer van Carb storven den 15 april 1657 etc. hebben kinder Margrite Religieuse Jenne jonc gestorven Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 16

17 Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL is een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 17

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1505-1621 deel v - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669

Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 Arkel, transcriptie ref. dopen 1662-1669 - gemaakt door M. van der Tas - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Arkel Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Aartswoud, index verponding 1733

Aartswoud, index verponding 1733 Aartswoud, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer:

Nadere informatie

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel c

Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel c Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel c - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC)

Nadere informatie

De oudste generaties Stoel in Dordrecht

De oudste generaties Stoel in Dordrecht De oudste generaties Stoel in Dordrecht In het Regionaal Archief Dordrecht bevindt zich onder Toegang 116 (Collectie van familiepapieren en genealogische aantekeningen), Inventarisnummer 763 een dossier

Nadere informatie

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_152. Nadere Toegang op inv. nr 152. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_152 Nadere Toegang op inv. nr 152 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van het volgende inventarisnummer betreffende

Nadere informatie

Abbekerk, index verponding 1733

Abbekerk, index verponding 1733 Abbekerk, index verponding 1733 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: Kopieëncollectie A, Toegangsnummer 151.1 Inventarisnummer: 525

Nadere informatie

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten

Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten Giethoorn (Noordzijde), index doopsgez. geboorten 1755-1811 - gemaakt door Herman de Bruin (nadien controle en aanvullingen door Egbert Lantinga) - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum

Nadere informatie

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760

Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 Maarssen, index r.k. begraven 1738 1760 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Maarssen Inventarisnummer: 27 (bruin) Omschrijving:

Nadere informatie

Het verpondingscohier van Andel van 1731

Het verpondingscohier van Andel van 1731 Het verpondingscohier van Andel van 1731 Inleiding Van de verpondingen van Andel zijn twee registraties bewaard geblevem uit 1731 [1] en 1733 [2], waarin een volledige opsomming van alle huizen in het

Nadere informatie

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema

NT00067_42. Nadere Toegang op inv.nr 42. uit het archief van het. Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema NT00067_42 Nadere Toegang op inv.nr 42 uit het archief van het Stadsgerecht Wijk bij Duurstede, 1546-1811, (67) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de oudste

Nadere informatie

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn

Register van. protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende. rentebrieven, te beginnen op. desen den tijt van. secretaris Boudewijn Register van protocolen en opdrachten, transporten, custingh ende rentebrieven, te beginnen op desen den tijt van secretaris Boudewijn Boenes den 15 e sept. ano 1689 ende eijndigende den 12 e april 1704

Nadere informatie

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922

Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 Beschrijving van de grafzerken in de Adriaen Janszkerk in 1922 door Bloys van Treslong Prins in Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken in de provincie Zuid-Holland. blz. 540

Nadere informatie

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje]

Begraafboek Dordrecht de vrouw van Jan Dierckse Stoel indt borge m[eeste]r poorthie [=burgemeesterspoortje] Doopboek Dordrecht NH 30-11-1642 [Ouders:] Dirck Janssen en Maeijken Meelis [kind:] Johannes Trouwboek Dordrecht Augustijnenkerk 1664 Den 2 maert 1664 Jan Dircksz schippersgast J[onge] M[an] won[end] in

Nadere informatie

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten

Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten Zuid-Zijpe, index doopsgezinde geboorten 1729-1811 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Zijpe Inventarisnummer: 15 Omschrijving:

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56)

Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) NT00056_022 Nadere Toegang op inv. nr 22 uit het archief van het Gerechtsbestuur Darthuizen 1666-1811 (56) H.J. Postema 2011 Inleiding Het betreft een transcriptie van dit inventarisnummer. Namen zijn

Nadere informatie

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

LANKVELD. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 17-2-2012. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk LANKVELD Gegevens per perceel Laatste verandering: 17-2-2012 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 23-4-1793, groot 1 lopens en 40 roeden, gelegen aan

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel

Jambi. Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging. Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters. Algemene dagregisters, serieel Reconstructie van het archief van de VOC-vestiging Jambi Dagregisters en registers (inhoudsopgave) op dagregisters Algemene dagregisters, serieel 1727 Dagregister gehouden door den assistent M.C. Hoesen

Nadere informatie

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714

7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 7.10 Aanbesteding herbouw van spits in 1714 Transcriptie van document: RHCE Schepenbank Heeze Leende en Zesgehuchten, A-0210, nr.1653, fol. 42 t/m 44 gedateerd 11 mei 1714: Regel nummer tekst interpretatie

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

Het Huis. en de Heerlijkheid

Het Huis. en de Heerlijkheid Het Huis en de Heerlijkheid Bij ondergeteekende berusten een aantal documenten, die op het huis en de heerlijkheid Lisse betrekking hebben. De oudste berichten uit de tweede helft der 14de eeuw. Toen leefde

Nadere informatie

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103)

NT00103_38. Nadere Toegang op inv. nr 38. uit het archief van het. Gerechtsbestuur Houten en t Goy, (103) NT00103_38 Nadere Toegang op inv. nr 38 uit het archief van het Gerechtsbestuur Houten en t Goy, 1666-1810 (103) H.J. Postema September 2015 Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van inventarisnummer

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152)

Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) NT00152_94 Nadere Toegang op inv. nr 94 uit het archief van het Stadsbestuur Rhenen, 1337-1851 (152) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding Dit document bevat regesten op een inventarisnummer dat de illustere

Nadere informatie

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief

Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief Beusichem, transcriptie akten oudrechterlijk archief 1649 1693 - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren, het schoutambt

Nadere informatie

Bewoners van de hof van Walem

Bewoners van de hof van Walem Bewoners van de hof van Walem Tegenwoordig adres: Walem 26, 26a In het archief van het Norbertinessenklooster van St. Gerlach bevindt zich een akte, gedateerd 13 november 1455.1 In deze akte verwerft Johan

Nadere informatie

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer

Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer Op zoek in oude protocollen Handtekeningen, tekens en kruisjes Luud de Brouwer In het boek "Over de school" is stilgestaan bij het onderwijs in Udenhout. Uit bronnen weten we dat er in 1464 al een schoolmeester

Nadere informatie

heemkring CAMPENHOLT

heemkring CAMPENHOLT Staet ende Liste geformeert bij Meyer ende schepenen der parochie van Bucken van alle de persoonen, mans, vrouwen, kinderen, domestiquen, mede de qualitijten, officien, neringen, ambachten etc., alles

Nadere informatie

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire

Akte van geboorte. [w.g.] Govert van Andel Izak van der Beek. Jan Colijn C. Boll maire BS Eethen (scan Family Search) Akte van geboorte Op heeden den zes en twintigste van de maand maart agtienhonderd twaalf des nademiddags ten zes uuren is gecompareerd voor mij Maire van Genderen canton

Nadere informatie

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KEMPKENS 1. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 1-2-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KEMPKENS 1 Gegevens per perceel Laatste verandering: 1-2-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Nieuw erf van 28-7-1801, groot 2 lopens, gelegen aan de Kempkes,

Nadere informatie

1530 januari 30 235/ I,1v

1530 januari 30 235/ I,1v Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 235 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde)

RAZE 3520 WAARDE 1567-1572. schepenakten. (naar hoofdscherm Waarde) RAZE 3520 schepenakten WAARDE 1567-1572 (naar hoofdscherm Waarde) M.P. Smallegange Waddinxveen, november 2013 RAZE 3520, W111, eerste blad, 1567 Register bouijck gehouden bij mij Cornelis Jacob Boudewijns

Nadere informatie

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64)

NT00064_2004. Nadere Toegang op inv. nr 2004. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) NT00064_2004 Nadere Toegang op inv. nr 2004 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Januari 2015 Inleiding In dit document zijn regesten opgenomen van de dorpsgerechten van Tull

Nadere informatie

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/

Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Stadsarchief Rotterdam, Digitale Stamboom http://www.stadsarchief.rotterdam.nl/ Dopeling Gerrit Vader Jan Ariense Moeder Maritie Gerrits Getuige Annetie Gerrits Plaats Rotterdam Datum doop 12-06-1697 Wonende

Nadere informatie

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736

Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 Huizen, transcriptie ref. lidmaten 1733-1736 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Huizen Inventarisnummer: 21 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Elizabeth van den Moere x mr. Herman Clant wonen nu te Collum in Vrieslant. Sal. 7454 p.79 Ze zijn weer terug in Leuven. Sal. 7464 p.

Elizabeth van den Moere x mr. Herman Clant wonen nu te Collum in Vrieslant. Sal. 7454 p.79 Ze zijn weer terug in Leuven. Sal. 7464 p. LEUVEN Via itnera nova zijn de schepenregisters van Leuven voor een belangrijk deel one-line in te zien. Er is tijdens een genealogisch onderzoek in deze registers ook gelet op vermeldingen die een connectie

Nadere informatie

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731

Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Schoolkinderen in de VOC- vestiging te Cochin in 1731 Transcriptie van twee folio s aanwezig in een archief in India Herman de Wit, Maarssen, juli 2014 Bron: Nationaal Archief Den Haag, Nederlandse bezittingen

Nadere informatie

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland,

Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, Het geboorteboek van de schout van het eiland Schokland, 1811 Het origineel is aanwezig in het gemeente-archief te Kampen (DTB 416) transcriptie: Bruno Klappe, Eindhoven versie: mei 2012 Email: bruno.klappe@schokkervereniging.nl

Nadere informatie

Breukelen, index ref. ontvangst voor begraven

Breukelen, index ref. ontvangst voor begraven Breukelen, index ref. ontvangst voor begraven 1781-1783 - gemaakt door Jos Verkroost - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: DTB Breukelen Inventarisnummer: 62

Nadere informatie

Oosthuizen, index ref. dopen

Oosthuizen, index ref. dopen Oosthuizen, index ref. dopen 1786-1792 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Oothuizen Inventarisnummer: 2 Omschrijving: Dopen

Nadere informatie

MONSTERROL VAN DE COMPAGNIE VAN DIRK KLERCK IN HET REGIMENT VAN DEDEM OP 14 MAART 1689. Inleiding en transcriptie van Herman de Wit, Maarssen, 2012.

MONSTERROL VAN DE COMPAGNIE VAN DIRK KLERCK IN HET REGIMENT VAN DEDEM OP 14 MAART 1689. Inleiding en transcriptie van Herman de Wit, Maarssen, 2012. MONSTERROL VAN DE COMPAGNIE VAN DIRK KLERCK IN HET REGIMENT VAN DEDEM OP 14 MAART 1689 Inleiding en transcriptie van Herman de Wit, Maarssen, 2012. De bewerker geeft toestemming aan de Stichting Geneaknowhow

Nadere informatie

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782

Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 Warmenhuizen, transcriptie ref. trouwen 1735-1743, 1773-1782 - gemaakt door O.P. van Driel - Oorspronkelijke bron Instelling: MVG (Mormonen voor Vrede en Gerechtigheid), Eindhoven Filmnr.: 0428013 Archiefinstelling:

Nadere informatie

De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt

De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt door 9 februari 2017 De kwartierstaat van Emmanuel Woutherus Petrus van der Vlugt Generatie 1 1. Emmanuel Woutherus

Nadere informatie

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen

De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch. drs. L. F. W. Adriaenssen De gerechtigden tot het Bacx-koorke in de Sint Jan tot de reductie van Den Bosch drs. L. F. W. Adriaenssen Van Stamboom vicaris-generaal, kanselier en zeg e l bewaard e r van de bisschop van Luik en had

Nadere informatie

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17

3232 8 03-07-1651: Evert Woutersz Bodt tot Laren 3232 16-17 OUD RECHTERLIJK ARCHIEF BLARICUM EN LAREN; SCHEPENROL TOEGANGSNUMMER SAGV155.2 Streekarchief Gooi en Vechtstreek; Oude Enghweg 23, 1217JB Hilversum Tel. 035-629 26 46 Inv.nr. Blz. Nr. OUD RECHTERLIJK ARCHIEF

Nadere informatie

Brabant, transcriptie collectie Van Leefdael 1172-1686

Brabant, transcriptie collectie Van Leefdael 1172-1686 Brabant, transcriptie collectie Van Leefdael 1172-1686 - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), s-hertogenbosch Archief: Collectie

Nadere informatie

EXCERPTEN. OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN

EXCERPTEN. OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN EXCERPTEN van een persoonlijke selectie van documenten uit het OUD-RECHTERLIJK-ARCHIEF van HUIZEN aanwezig in: Voorheen: Noord Hollands Archief te Haarlem THANS: Stads- en streekarchief voor Naarden, Bussum,

Nadere informatie

Helmond binnen de stadswallen

Helmond binnen de stadswallen Helmond binnen de stadswallen Een project van Heemkundekring Helmond-Peelland 18-10-1533 R230/1125 Catherijn d.v. Wijlen Jan Spaen a.z. wed. + kinderen Jaspar van Stakenborch Henrick Jan Nollens Huis en

Nadere informatie

Heinkenszand en s Heerenhoek, civ. regesten en index transporten en plechten 1643-1647

Heinkenszand en s Heerenhoek, civ. regesten en index transporten en plechten 1643-1647 Heinkenszand en s Heerenhoek, civ. regesten en index transporten en plechten 1643-1647 - gemaakt door Paul Geleedst - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gemeentearchief Borsele, Heinkenszand Archief:

Nadere informatie

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J.

NT00382_1. Nadere Toegang op de inv. nr. 1. uit het archief van de. Nederlands Hervormde Gemeente. Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. NT00382_1 Nadere Toegang op de inv. nr. 1 uit het archief van de Nederlands Hervormde Gemeente Nederlangbroek, 1640-1967 (382) H.J. Postema Juli 2013 Inleiding Van de hervormde gemeente te Nederlangbroek

Nadere informatie

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608

Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 bewerkt door: John Boeren Folio 1 Jan Janssen Rommen, olieslager, transporteert zijn deel in goederen aan Melis Melissen, wonende te Sprang. 9-6-1608 Folio 1 Jan en zijn broer Gerit, met Gheraert van Broechoven

Nadere informatie

bewerkt door: John Boeren

bewerkt door: John Boeren bewerkt door: John Boeren Folio 1 Na het overlijden van secretaris Gijsbert Verwiel worden alle papieren verzegeld en geïnventariseerd en worden de curatoren van de heer van Loon op Zand hiervan op de

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698

Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698 Het cijnsboek van Nieuwmoer uit 1698 Bewerking door Benny Janssens modo de weduwe Cornelis van den Buys bij koop 1 Recto 1 modo Jan van den Buys bij coop Jan Cornelis Mous modo de weduwe ende kinderen

Nadere informatie

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v

Corstiaan Rombouts deurwaarder Deijling van de goederen van Jan Andriesse arrest 019r en Jenneke Verdoeijenbraake 003 v Lierop R.A. 1751 Boek 30. (transcriptie M.v.Helmond ) Register van alle actens in dit prothocol volgens A.B.C. Inventantarisse en interrogatorien te vinden op de letter I Attestatien off certificatien

Nadere informatie

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588

Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588 Boxtel, index vrijwillige rechtspraak 1581-1588 - gemaakt door Jan Toirkens - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, s-hertogenbosch (BHIC) Archief: Rechtelijk

Nadere informatie

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3

G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 G E R E C H T E N V A N S C H I E D A M R E G I S T E R V A N O V E R L E D E N E N I N V E N T A R I S N U M M E R 6 3 3 1 7 8 D U B B E L E F O L I O S 0 2 0 1 1 6 7 2 t / m 3 1 0 8 1 6 9 4 B E W E R

Nadere informatie

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders

Blad 2a. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) oudouders/oudgrootouders Blad 2a Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) oudouders/oudgrootouders Website: Stamboom familie Van den Berg > Kwartierstaat van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) Blad 2a Generatie VI De

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832

DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832 DE GEBOUWEN, HUIZEN, TOPONIEMEN en VELDNAMEN op de PLAATS of in het DORP van 1663 tot 1832 De Gebouwen en huizen 1. Hoefke van het Schilders Gasthuis uit Den Bosch (P1, F474) 1500 289 Schildersgasthuis,

Nadere informatie

Franciska Margrita van Weede

Franciska Margrita van Weede Franciska Margrita van Weede De huwelijkse voorwaarden voor haar ouders Francis van Weede en Mechtilde Francoise van Amerongen zijn op 11 Mei 1637 opgesteld 1. De huwelijksluiden zijn: voor de bruidegom

Nadere informatie

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KINNEKENS KAMP. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 15-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KINNEKENS KAMP Gegevens per perceel Laatste verandering: 15-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Nieuw erf van 23-4-1793, groot 5 lopens - oost: de scheidingsloot tussen

Nadere informatie

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560)

DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) DE FAMILIE-AANTEKENINGEN VAN ADRIAEN CLAESZ. [VAN ADRICHEM] TE DELFT (1503-1560) Nationaal Archief, archief van de familie Van Adrichem, nr. 1: Registerboeck van mijn onroerende goeden als van landen,

Nadere informatie

GELRE. VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. REGISTER OP DE LEENAKTENBOEKEN VAN HET

GELRE. VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. REGISTER OP DE LEENAKTENBOEKEN VAN HET GELRE. VEREENIGING TOT BEOEFENING VAN GELDERSCHE GESCHIEDENIS, OUDHEIDKUNDE EN RECHT. REGISTER OP DE LEENAKTENBOEKEN VAN HET VORSTENDOM GELRE EN GRAAFSCHAP ZUTPHEN. NAAR HET OORSPRONKELIJKE HANDSCHRIFT

Nadere informatie

Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832

Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832 1791-1832 2011-08-30 1/11 Huizen en hun bewoners herdgang Spoordonk 1791-1832 Lijste ofte quohier van alle de huijsen en wooningen van de agt respective hertgangen van Oirschot, mitsgaars de eijgenaars

Nadere informatie

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j.

NT00064_534. Nadere Toegang op inv. nr 534. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. NT00064_534 Nadere Toegang op inv. nr 534 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema z.j. Inleiding Dit document bevat een complete transcriptie van een deel van de dorpsgerechten

Nadere informatie

Abcoude, index op het het protocol en de minuten van notaris Antipas Tradeé 1747-1749

Abcoude, index op het het protocol en de minuten van notaris Antipas Tradeé 1747-1749 Abcoude, index op het het protocol en de minuten van notaris Antipas Tradeé 1747-1749 - gemaakt door Gerda Oomen-Buis - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Het Utrechts Archief, Utrecht Archief: Notarissen

Nadere informatie

Buurmalsen, transcriptie akten oudrechterlijk archief 16 e en 17 e eeuw

Buurmalsen, transcriptie akten oudrechterlijk archief 16 e en 17 e eeuw Buurmalsen, transcriptie akten oudrechterlijk archief 16 e en 17 e eeuw - gemaakt door Peter van der Lee - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Gelders Archief, Arnhem Archief: ORA Graafschap Buren,

Nadere informatie

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld

De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld een genealogieonline publicatie De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld door 31 mei 2010 De kwartierstaat van Johanna Gerritdina Kollenveld Generatie 1 1. Johanna Gerritdina Kollenveld, dochter

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Volgen de arme en onvermogende persoonen

Volgen de arme en onvermogende persoonen Minute leijste van 't hooftgelt van 't gemael over de heerlijckheijt Venloon op 't Vaertsquartier beginnende met den 1en october 1721. Bron: Archief van het dorpsbestuur van Loon op Zand, inv.nr. 119 Efterlingh

Nadere informatie

Boek Utrechtse Tegels supplement. Toewijzingen conform de huidige inzichten betreffende afbeeldingen in het boek Utrechtse tegels

Boek Utrechtse Tegels supplement. Toewijzingen conform de huidige inzichten betreffende afbeeldingen in het boek Utrechtse tegels Boek Utrechtse Tegels 1600 1900 supplement Toewijzingen conform de huidige inzichten betreffende afbeeldingen in het boek Utrechtse tegels 1600 1900 09 Aanvulling 1 (tegelbakkerijen E=Lucas Bolwerk, F=Schillemans,

Nadere informatie

Hoe afstammelingen van Dierick Beyvoets midden 17 e eeuw emigreerden vanuit Neerpelt via Alkmaar naar Overveen en Bloemendaal en daar leefden en

Hoe afstammelingen van Dierick Beyvoets midden 17 e eeuw emigreerden vanuit Neerpelt via Alkmaar naar Overveen en Bloemendaal en daar leefden en Hoe afstammelingen van Dierick Beyvoets midden 17 e eeuw emigreerden vanuit Neerpelt via Alkmaar naar Overveen en Bloemendaal en daar leefden en werkten als blekers en later als bloemisten. Tijdens de

Nadere informatie

Verantwoording. Transcriptie 52

Verantwoording. Transcriptie 52 Verantwoording Bij de hiernavolgende transcriptie van het oprichtingsconcept van de Vlissingse Compagnie van Kaapvaart uit 1623 en de begeleidende brief voor Prins Maurits is voor de oorspronkelijke methode

Nadere informatie

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk

KESELAER. Gegevens per perceel. Laatste verandering: 29-1-2013. Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk KESELAER Gegevens per perceel Laatste verandering: 29-1-2013 Rekonstruktie van Veghel Martien van Asseldonk Perceel nr. 1 Beschrijving: Bron en datum: Deel a: Enen huyze, hostat ende hoff met toebehoren,

Nadere informatie

Inventaris van archief van de Priorij Sint- Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent / R. Schoorman

Inventaris van archief van de Priorij Sint- Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent / R. Schoorman BE-A0514_108004_106596_DUT Inventaris van archief van de Priorij Sint- Margriete in Bethlehem te Deinze en Gent / R. Schoorman Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc

Stamboom Witlox. Jan Witloc. Blad 1. Zijn kinderen: Hendric Jan Witloc volg stam IIa blad 2 Willem Jan Witloc Gerit Witloc Hadewich Jan Witloc Stamboom Witlox X6392 I Jan Witloc Geboren: omstreeks 1300. Beroep: welgestelde boer Woonachtig: De Gijzel, Helvoirt-Haaren Bijzonderheden: vanaf deze tijd zijn grote en kleinere stukken grond in Haaren,

Nadere informatie

Naarden, index ref. begraven

Naarden, index ref. begraven Naarden, index ref. begraven 1674-1678 - gemaakt door Ineke Smit - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Noord-Hollands Archief, Haarlem Archief: DTB Naarden Inventarisnummer: 23 Omschrijving: Nederduits

Nadere informatie

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1

Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1 Het Laarhof en omgeving vóór 1602 deel 1 Inleiding Aan het Laar in Ekeren Donk staat een van de oudste gebouwen van Ekeren: een ruïne. Het domein waarop deze ruïne staat heeft een eeuwenoude geschiedenis.

Nadere informatie

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken

AALST (NBr), klapper DTB. Uit het genealogisch archief van Hendrik Nillesen. Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken file://e:\aalst%20(nbr),%20klapper%20dtb.htm pagina 1 van 170 AALST (NB) [NLD] Klapper van de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken (De onderlinge klappers samengevoegd tot één alfabetisch register) Uit het

Nadere informatie

Bronnen Maeijcken Cornelisdr Smallegange. 1. Overdracht huis Smallegange (BR00091)

Bronnen Maeijcken Cornelisdr Smallegange. 1. Overdracht huis Smallegange (BR00091) Bronnen Maeijcken Cornelisdr Smallegange 1. Overdracht huis Smallegange (BR00091) RAZE 3114, 68, 29 mei 1557: om de weduwe ende weeskinde(ren) van Cornelis Matheus (ende) haer huys staande tsmalleganghe

Nadere informatie

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105)

Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) NT00105_16 Nadere Toegang op inv. nr 16 uit het archief van het Gerechtsbestuur Schalkwijk, 1685-1810 (105) H.J. Postema November 2014 Inleiding Dit document bevat regesten van de processen die voor het

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

Armoede loopt als een rode draad door deze genealogie.

Armoede loopt als een rode draad door deze genealogie. 1 STAMBOOM VAN WIM SPAPENS Geboren: Namen: Gestorven: Getrouwd met: ca. 1440 Claes Spapen ca. 1460-1470 Cornelis Claes Spapen Wouter Cornelis Spapen Vóór 1567 Lijsbeth Verschueren Cornelis Wouter Spapen

Nadere informatie

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747

Paul Behets, Telling Hombeek-Brabant 1747 De gegevens uit dit bestand zijn vrij te gebruiken door iedereen, op voorwaarde dat deze bewerking wordt opgenomen als bronvermelding ingeval ze wordt gebruikt in een publicatie, hetzij in boekvorm, op

Nadere informatie

Rombout Nijssen en Thomas Moens

Rombout Nijssen en Thomas Moens Tot een siraet en een ambellissement van haere goederen: een akkoord tussen de kasteelvrouw van Loye en de gemeente Schulen over de aanleg van een dreef, 1768 Rombout Nijssen en Thomas Moens Een deel van

Nadere informatie

CATHARINA VAN FOREEST

CATHARINA VAN FOREEST CATHARINA VAN FOREEST Op de Karel de Grote-site (www.kareldegrote.nl) is één van de excursiones gewijd aan Catharina van Foreest. Daarin trekt Maarten van der Tas haar bestaan in twijfel. Na bestudering

Nadere informatie

Folio 10v Cornelis Hendricx Brent transporteert 1/6 deel in goederen aan Hendrick Adriaens Oerlemans. 05-02-1680

Folio 10v Cornelis Hendricx Brent transporteert 1/6 deel in goederen aan Hendrick Adriaens Oerlemans. 05-02-1680 bewerkt door: John Boeren Folio 0v Joost Dominicus, borgemeester op het Straatskwartier, bekent schuldig te zijn aan Jenneken Dirck Goijaerts van Duppen een bedrag van 100 gulden. Uit de aantekening in

Nadere informatie

Olst, transcriptie overlijden-begraafboek geref

Olst, transcriptie overlijden-begraafboek geref Olst, transcriptie overlijden-begraafboek geref. 1802-1806 - gemaakt door Jan Hekhuis - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Historisch Centrum Overijssel, Zwolle Archief: DTB Overijssel (Olst) Inventarisnummer

Nadere informatie

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos

Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Veel van onderstaaande gegevens zijn uit het genealogiebestand Genlias. Gezocht is op: Andries, Antonius, Dirk en Hendrik de Vos Hendrik de Vos, 1761-1841 Hendrik de Vos Geslacht: M Overlijdensdatum: 02-02-1841

Nadere informatie

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813.

Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Aanvulling begraafgegevens Alphen (Gld) 1784 t/m 1813. Wie stamboomonderzoek doet kan tegenwoordig met weinig moeite de gegevens van zijn voorouders vanaf 1811 boven water halen. Internetsites als genlias

Nadere informatie

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel

Parenteel van Gommert Pietersen van Geel Parenteel van Gommert Pietersen van Geel 1 Gommert Pietersen van Geel is geboren in 1624 in Zevenbergen. Gommert is Notitie bij overlijden van Gommert: Overleden rond 1676. Gommert: (1) trouwde, 24 of

Nadere informatie

Nadere Toegang op inv. nr 35

Nadere Toegang op inv. nr 35 NT00163_35 Nadere Toegang op inv. nr 35 uit het archief van het Gerechtsbestuur Doorn, 1649-1810 (163) H.J. Postema November 2010 Inleiding Dit document bevat een transcriptie van de zettingen van het

Nadere informatie

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86-

Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Ds. Johannes Vreechum heeft een wat slordig handschrift. -86- Acte der kerckenraet binnen Werckendam 11 julio 1643 Na het vertreck van Ds. Schevenhuijsen is Ds. Johannes Vrechunius in dienst bevesticht

Nadere informatie

Dit lot is belast met jaarlijks 21 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurse

Dit lot is belast met jaarlijks 21 lopen rogge in een meerdere pacht aan de heer van Deurse Schepenbank Oisterwijk inventarisnummer 378 ("Protocol van transporten, erven, erfcijnsen, obligaties en erfdelingen (waarin sedert de 16 de eeuw mede enige testamenten en sedert de 17 de eeuw "allerhande

Nadere informatie

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk

Cornelis Appelo Aaltje van de Beld Hendrik Appelo Egbertdina Smit Gerrit Appelo Anna van Dijk Anna van Dijk Vader en moeder: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel Algemeen Toegangnr: 123 Inventarisnr: 06193 Gemeente: Hasselt Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 10 Datum:

Nadere informatie

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam

bron Burgerlijke stand - overlijden Koudekerk aan den Rijn toegangsnummer inventarisnummer 60 aktenummer 24 naam Hazerswoude Doopboek Gereformeerd p.25 dd.14-10-64: den 14.Octob[er] (kind) Gerrit (ouders) Klaas Roest en Aaltje Jansz Verganst (getuige) Neeltje Weselenburg. (Aantekening bij de datum:) te Boskoop gedoopt.

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie