Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel g

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen 1608-1649 deel g"

Transcriptie

1 Eethen en Meeuwen (heerlijkheden), staat van beleningen deel g - gemaakt door René de Leuw - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Brabants Historisch Informatie Centrum, 's-hertogenbosch (BHIC) Archief: Schepenbank Eethen en Meeuwen Inventarisnummer: 42 Omschrijving: Staat van beleningen heerlijkheid Eethen en Meeuwen Opmerking: De inhoud is niet chronologisch. Het laatste deel bevat genealogische aantekeningen uit een ver verleden van het geslacht van Leefdael. Transcriptie Gemaakt door: René de Leuw, Goirle Soort: Transcriptie Datum versie 1 8 oktober 2007 aangeleverd aan het project Deze versie: 1 Opmerking: Opmerkingen van de bewerker staan tussen rechte haken. Eventuele correcties en aanvullingen door derden op de, binnen dit project gepubliceerde, transcriptie worden door de maker(s) verwerkt in een nieuwe versie die weer aan het project kan worden aangeboden. Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is toegestaan voor persoonlijk gebruik en voor verspreiding op niet-commerciële basis. Commerciële verspreiding is uitdrukkelijk niet toegestaan. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze bewerking ten behoeve van publicaties, in welke vorm ook, moet een adequate bronvermelding naar deze bewerking worden aangegeven. Beschikbaar gesteld voor het projekt "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL" informatiepagina - statuspagina - Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 1

2 [001] 1. Hulten 2. Anno 1608: 13: februari: Beleent [13 februari 1608] 3. Michiel Heijm Meeusen 4. Twee geerden lants gelegen tot Hulten oostwaert gelegen 't Cloosters lant van de Donck 5. westwaert d'erffgenamen van Anthonis Meeussoon ende Heijman Meeussoon deen teijnden den 6. anderen streckende van der straete aff totter scheeten toe. 1. Ick Philips van Leefdael heere van Ethen ende Meeuwen etcetera 2. Doe Cont eenen ijegelijck dat ick verlijt ende verleent hebbe, verlije ende verleene 3. mits desen, Wouter Michielsen Boom met twee geerden lants gelegen in Hulten, daer 4. ten oosten gelegen is 't Cloosters lant van der Doncq, westwaert Aert Janssen ende 5. Jan Pauwelssen, deen t eijnden den anderen, streckende van der straeten aff totter 6. scheeten toe, hem aengecomen naert overlijden van Michiel Heymen Meeuwsens en 7. zijnen vaders, van mij te houden tot eenen rechten erffleen, in alder manieren als mij 8. den voorseijd twee geerden lants, gelegen ende bepaelt als vooren, schuldich is van 9. mij mijnen huijse ende heerlijcheijt van Ethen ende Meeuwen te leen te houden 10. behoudelijck mij ende een ijegelijck sijns rechts ende hier van heeft mij den voorseijd Wou 11. ter Michielssen Boom hult eet ende manschap van trouwen gedaen, in presentie 12. van Cornelis Egbertssen, ende Hendrick Janssen als mijne getrouwen 13. leenmannen hier toe versocht, in kennisse der waerheijt soo heb ick leenheer 14. voornoemt desen brieff met mijn eijgen hant onderteeckent, ende mijnen segel hier 15. aen laten hangen, op den 12den junij 1647 [12 juni 1647] [002] 1. Doveren Ick Philips van Leefdael heere van Ethen ende Meeuwen etcetera Doe 3. Cont Eenenijegelijck dat ick verlijt ende verleent hebbe, verlije ende verleene midts desen Berent Adriaenssen Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 2

3 4. eenendehalff hont lants gelegen inden banne van Doveren daer oostwaert naest gelandet is d'erffgenaemen 5. van Laureijs Boom, westwaert d'erffgenaemen van Geerit Adriaenssen van Cuijck, streckende van de banne van 6. Drongelen suijtwaerts op tot d'erffgenaemen van Laureijs Boom voorseijd toe hem aengecomen als outsten zoon 7. van sijnen vader zalliger Adriaen Adriaenssen, van mij te houden tot eenen rechten erffleen in alder manieren 8. alsmen de voorseijd sevendehalf hont lants gelegen ende bepaelt als voorseijd, schuldich is van mij, mijnen 9. huijse ende heerlijckheijt van Ethen ende Meeuwen te leen te houden behoudelijck mij ende eenen- 10. ijegelijck sijns rechts Ende hiervan heeft mij den voorseijd Berent Adriaenssen hult, eedt, ende manschap 11. van trouwen gedaen in presentie van Cornelis Egbertssen ende Cornelis Adriaen Jacopssen als mijne 12. getrouwe leenmannen, des tot waerder oirconde heb ick Philips van Leefdael voorseijd desen brieff met 13. eijgender hant onderteeckent, ende mijnen segel hier onder aen doen hangen den 16 februarij 1645 [16 februari 1645] [003] [identiek bladzijde 2] 1. Doveren Ick Philips van Leefdael heere van Ethen ende Meeuwen etcetera Doe 3. Cont Eenenijegelijck dat ick verlijt ende verleent hebbe, verlije ende verleene midts desen Berent Adriaenssen 4. eenendehalff hont lants gelegen inden banne van Doveren daer oostwaert naest gelandet is d'erffgenaemen 5. van Laureijs Boom, westwaert d'erffgenaemen van Geerit Adriaenssen van Cuijck, streckende van de banne van 6. Drongelen suijtwaerts op tot d'erffgenaemen van Laureijs Boom voorseijd toe hem aengecomen als outsten zoon 7. van sijnen vader zalliger Adriaen Adriaenssen, van mij te houden tot eenen rechten erffleen in alder manieren 8. alsmen de voorseijd sevendehalf hont lants gelegen ende bepaelt als voorseijd, schuldich is van mij, mijnen 9. huijse ende heerlijckheijt van Ethen ende Meeuwen te leen te houden behoudelijck mij ende eenen- 10. ijegelijck sijns rechts Ende hiervan heeft mij den voorseijd Berent Adriaenssen hult, eedt, ende manschap 11. van trouwen gedaen in presentie van Cornelis Egbertssen ende Cornelis Adriaen Jacopssen als mijne 12. getrouwe leenmannen, des tot waerder oirconde heb ick Philips van Leefdael voorseijd desen brieff met 13. eijgender hant onderteeckent, ende mijnen segel hier onder aen doen hangen den 16 februarij 1645 [16 februari 1645] Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 3

4 [004] 1. Aelborch Anno 1592: ultima julij Beleent [31 juli 1592] 3. Frans Cornelissen van Gemert 4. Eenen mergen lants gelegen in den banne van Aelborch op die Merweden, daer ten naesten ge- 5. legen is, suijtwaert Jan Adriaenssen, noortwaert Gijsbert Geeritssen Back, streckende van de 6. straete aff tot Laurens Hendricx soon erve toe. [005] 1. Hedickhuijsen Anno 1610: 21: Novembris: Beleent 3. Aert Lambertssen bij opdracht van Joost Adriaenssen Vloets 4. Die Gemeene Cavelinge van Meeuwen, gelegen in den banne van Hedickhuijsen in de Isper 5. hoeve groot ontrent vierthien hont daer noortwaert naest gelandet is de erffgenamen van 6. Jan Huijgen ende suijtwaert is de Cavelinge van Drongelen nu competerende Huijgen 7. Dircx streckende van de soo slaegen aff totter halver weteringe toe. [006] 1. Zijdewijn Anno 1610: 3: Novembris: Beleent 3. Jonckheer Dierick van Nuijssenborch bij transport van Adriaen van Clootwijck schoute 4. in Zijdewijn 5. Sis geerden lants gelegen in den ambachte van Zijdewijn daer oostwaert naest gelandet is 6. d'erffgenamen van Marten Hendricxen de Bie, westwaert d'erffgenamen van Gelden Hendrick 7. Aertssen, streckende van Jonckheer Dierick van Nuijssenborchs erve aff totter onder straete toe 8. Nota Dit lant is groot bevonden 12 Hont ende 45 Roijten metter mate gemeten. Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 4

5 [007] 1. Waelwijck Anno 1518: 26: Januarij: Beleent 3. Heer Wouter Jan Vrancken priester 4. Twee mergen lants gelegen in die vrijheijt van Waelwijck tusschen voorseijd Vranck Aernts 5. erffgenaemen aen beijden zijden streckende van den Hoffsloot ten Hoijgraven toe drije geerden 6. breet in alder manieren alsmen die van mij mijnen huijse ende heerlijckheijt van Ethen 7. ende Meeuwen schuldich is te leen te houden. [008] 1. Raemsdonck Anno 1452: 3: april Beleent 3. Daniel van der Merwede 4. Een stuck moers metten gronde alsoo groot ende cleijn als dat gelegen is in de prochie 5. van Raemsdonck op ten Geer daernaest geerft is oostwaert Huijgman die suijder 6. ende westwaert die heerenstraete, streckende metten noordeneijnde aen die 7. straete van Waspijck ende metten suijdeneijnde aen Jans ende Claes van der 8. Merwede broeders. [009] De folio's en 155 zijn gekomen uit de boedel Purverling, waar zij bij enige wapentekeningen op perkament waren ingebonden. Het eerste hiervan was een aftekening van de wapens op het schutblad van het voorplat van dit deel en droeg oud folionr. 139, de volgende vellen nr. 142 en 156, kennelijkdus oorspronkelijk blanco vellen uit Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 5

6 dit register. Deze vellen bevinden zich thans in suppl. nr 15. [010] [ de nummering achter de horizontale rij namen is origineel, de nummering voor tekst is toegevoegd] Leefdael 1: 1. Philips van Leefdael tot Meeuwen sone van Jan ende Cornelia Ranst. 9: 2. van Ranst tot Tilen hadde getrout Agnes van Gaveren tot Liffringen Gaveren 5: 3. dochter van Arent ende van Johanna van Doeren tot Meischoven[?] Doeven 13: Schonhoven 3: 4. Jan van Schonhoven tot Wanroij sone van Hendric ende Johanna Coutreau 11: 5. Coutreau. hadde getrout Barbara van der Elst dochter van Tovan der Elst 7: 6. mas ende Maria Schijfs Schijfs 15: Westerholt 2: 7. Hendric van Westerholt tot Endelingen sone van Borchart Vos van Stenwijc 10: 8. ende Rodolfa Vos van Stenwijc [Steenwijc] hadde getrout Agnes van Rasfelt 6: 9. Rasfelt dochter van Gossen [Goossen] ende van Jacoba van Hacfort Hacfort tot Hacfort Closter 4: 11. Jan van de Closter tot der Haverhorst sone van Rijnt Vos van Stenwijc ende van N Vos van Stenwijck Rijnts dochter tot Batingen Onsta 8: 13. hadde getrout Anna van Onsta tot Westingen dochter Vorst 16: 14. van Hidde ende van Agnes van Vorst tot Hagenvorle [Voorst tot Hagenvoorde] Boshuijsen Willem van Boshuijsen tot Dinter sone van Rutger Haften 9: 16. ende Elisabet van Haften tot Rosmael hadde getrout Gertruijt Berckel 5: 17. van Berckel dochter van Iwen ende van Gelaudina van Chanu 13: 18. Chanu Monix 3: Berwouts 11: 19. Jan Monix tot Beek sone van Jan ende Sofia Berwauts Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 6

7 Doeven 7: 20. hadde getrout Maria van Doeven dochter van Evert ende Fladracken 15: 21. Magrite van Fladracken tot Geffen Leefdael 2: Gaveren 10: 22. Rogier van Leefdael tot Meeuwen sone van Philips ende Anna Schonhoven 6: 23. van Gaveren tot Lifferingen hadde getrout Johanna van Schonhoven van der Elst 14: 24. dochter van Jan ende Barbara van der Elst Her 4: Ribecqen 12: 25. Sebastian van Her tot Alfenbosch sone van Herman ende Clara Lier 8: 26. van Ribecqen tot St. Janspolder hadde getrout Clara van Lier Barchem 16: 27. Cornelis dochter tot Barchem en van Hijbrecht van Barchem 28. tot Schilt : Cartiren van die kinderen van 30. Philips van Leefdael tot Meeuwen en van 31. Margrite van Boshuijsen tot Croij Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 7

8 [011] Clerenbout heer van Hauterive waer naer gevollicht sijn die heeren van Hauterive boud ende naem en wapen Mechtelt van Hauterive trouden Windo Doijceno Isabelle van Hauterive trouden Engerand van Coucij Jacob van Hauterive archdiaken van Laon onder sijn oom Rogier van Rosoij Bisschop van Laon Willem heere van Hauterive Philips heer van Hauterive hadde ge Rogier van Hauterive die aengenomen geboren uit den huijse van Berthout trout Eufalia van Rosoij in Tirache { heft die wapenen sijns moeder van Rosoij heere van Stat ende Lande van Mee dochter van Clerenbout ende van Eli- gecantonnert met die van Walcourt wen Grimbergen etc Volgens d'anno sabet gravinne van Namen als rap- latende die wapenen van Berthout tatien van Albenous religieus van portest den voorn. Abbericus ende en Hauterive aen sijn ousten broeder d'order van Citeaux in d'abdij van Doe- Bauduin d'avennes: Clerenbout heer van Hauterive hij st folio 14. hadde getrout Petronille hadde getrout Alix vrou van van Sart dochter van Roedolf ge- { Leefdael heer Hellins dochter sproten uit den stamme van de graven van Henegouwe gelijc rapportert Albiricus ende Bauduin d'avennis Cap... 16: Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 8

9 [012] Lodewijc baron van Leefdael die getrout trouden voer sijn wede vrou Elisabet van Huldenberge waer van gesproken sijn de besitten van de Baronij van Leefdael Wacheijn van Leefdael ridder daer naer Religieus van d'order van Citeaux in d'abdije van Hummenrode wiens starff dach wordt geselebrert in de selve Order 151 Gerart van Leefdael Meijer van Rogier van Leefdael Ridder hadde Gerard van Leefdael Ridder heft Louen heft aengenomen de wapenen de goederen sijn vaders tot Duffele ock beseten die goeder tot Duffele sijns moeders hadde getrout Ma- { trouden Gerteruijt van Heusden { hadde getrout Mechtelt van nwele van Grave als blijct bijde bri- die met Siet van Drongelen blij- Herlaer Gerarts dach ter ende even de Anno1222 daer sij bij de ge ct bij de briven de Anno1268 al- van Agnes van Renen blijct noempt worden vader en moe- waer de voornoemd Gerteruijt wort bij de briven de Anno 1333 waer der van Rogier nast volgende gesitert weduwe Rogiers voornoemd sij bijde genoempt worden vader en moeder van Rogier en Lodewijc nast volgende Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 9

10 [013] Rogier van Leefdael Ridder had- Jan van Leefdael Ridder hadde Dionis van Leefdael Ridder welcken de ock de goederen tot Duffele ock de goeder tot Duffele naem hem aengecomen is van trouden Agnes van Gavre { trouden Margrite van Wesenbo- { Dionis van Wesenborch heer van dochter den heeren van Ex rch eerff dochter heren Dionis van Laer sijn groetvader van moederlarden blijct bij de briven Wesenborch heer van Laer bij ijcke sijde hadde getrout Anna van den jare 1333 Renen ende van vrou Margrite van Vianen dochter tot Benervan Loenhout blijct Anno 1333 werde blijct bij het denombram int daer heer Rogier van Leefdael Ridder Anno 1395 van Willem van Boxuijt d'ouste Branche compt als tel heer van Oijen ende Geijs- Lodewijc van Leefdael Cano- naeste vrindt ende mage van brecht van Bueren, hunne neven nic van Sint Lambert tot heer Jan voornoemd bij commissie van Anna van Via- Utrecht Anno 1333 nen ende Arnhout van Leefdael Rogier van Leefdael Canonic Ridder en Baron van Bierbeck tot Utrecht hunnen neve uijt d'ouste Branche van dese familie gegeven Gerart van Leefdael Religieux van St Pol tot Utrecht Agnes van Leefdael Religieuse van Sint Servas tot Utrecht Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 10

11 [014] Dionis van Leefdael Ridder Lodewijc van Leefdael heer Jan van Leefdael Ridder heer van Laer bij Renen wellic van Laer gesijt Leefdael, heer van Laer gesijt Leefdael stadt sijnen naem verlaten heft Poppendonck,Loonhout etc. etc. trouden Cornelia van ende aengenomen den naem van hadde getrout Elisabet van Ranst vrou van Thilen en { Leefdael hij hadde getrout Mar- Vlijenborch Willems dochter { in Gierle daer suster van garite van Wees... Blijckt { Blijckt bij de briven de Anno was Adriana van Ranst Anno 1395 Item Anno 1459 Item 1479 Item Anno 1508 Item vrou van Ethen ende Meeuwen bij dese pulture Anno 1490 Anno 1484 die getrout hadde Jan Millinc heer van Walwijck, blij- Elisabet van Leefdael ckt bij de briven Anno 1486 Item Anno 1503 Item Anno 1508 Cunera van Leefdael had- Dionis van Leefdael de getrout Amelis Utenenge Catharine van Leefdael trou den Jan van Brackel voer haer twedman Jan Praijs Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 11

12 [015] Philips van Leefdael heer Philips jonck gestorven Jacob van Leefdael (waer van de van Walwijc, Ethen, Meeuwen Rogier van Leefdael heer van niwer broeders ende susters vermelt Thilen en in Gierle trouden Ag- Walwijc,Ethen, Meeuwen, Lifferingen worden folio155) troude Anno nes van Gavre vrouwe van { trouden Johanna van Schoon- { 1616 Agnes van Westerholt Bor- Lifferingen Arents dochteren hoven vrou van Blesbeck blij- charts dochteren van Elisabet van van Johanna van Doeren blij- ckt Anno 1564 etc. de Closter ct Anno 1526 en Anno 1554 item Jan Religieux tot Tongerlo: Anno 1580 en 81: Arenhout Abt van Everbode Arenhout ongetrout gestorven Lodewijc, dominicijn tot Gendt: Jan van Leefdael drost der stadt Francois ongetrout ende lande van Monfort Margrite Prieuse tot Binderen Anna Religieuse tot Rosendael Lodewijck van Leefdael Capi- Margriet Religieuse tot Hemeledal tijn trouden Anna van Pant- Marie Religieuse tot Anwergem [?] gate voer sijn 2 vrou Mar- Elisabet van Leefdael trouden grite de Beer vrou van Len- Jan van Brimen heer van dele: Podderle sonder kinders Margrite van Leefdael 1. huijsvrou van Baltasaer van Wees Cornelia ongetrout Lodewijc van Leefdael heer van Thilen 2: van Jan van Vliet 3: van Antoni van Leefdael heer van en in Gierle trout Anna van Schoonhoven Tini van Cronenborch Thilen en in Gierle trouden sonder kinder Margrite van de Xerus { Philipota ongetrout gestorven Anna van Leefdael trout Rogier van Leefdael, vrou van Thilen en in Gierle hebben kinder Christoffel van Leefdael trou- Fredric van Leefdael trout Maria den Maria van Schoonhoven { Albouts, voer 2e vrou Emerentia van Ostrum Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 12

13 Charlotte van Leefdael trout Wolrat von Plessen duits edelman Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 13

14 [016] geboren Philips van Leefdael heer vanden Agnes van Leefdael 1650: sloth ende dorpen van Ethen, Meeu- Jacob jonc gestorven 1651: wen en trout Anno 1649 Mar- { Philips van Leefdael 1655: grite van Boshuijsen Erffdochter Hijbrecht van Leefdael 1657: van Croij en Stiphout Margrita van Leefdael 1660: Elisabet van Leefdael 1661: Hijbrecht van Leefdael 1666: Rogier van Leefdael heer van Lifferingen ende van Doerer trout Agnes van Leefdael Hester van Leefdael { Jacob van Leefdael Hester Margriet van Leefdael Jan van Leefdael Jenneken van Leefdael Margrite van Leefdael trout Rogier van Leefdael Oijt Rijnier van Rasfelt heer tot Middachten, Hervelt, West etc. heft naer gelaten 2 dochters Ursela Philipota van Rasfelt ende Agnes Margrite van Rasfelt Margrite van Leefdael daer moeder aff was M Albouts trouden Willem van Lier heer van Oisterwijck hebben kinder Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 14

15 [017] 155 Philips van Leefdael Rogiers s.. Jan van Leefdael jonc gestorven Margrita van Boshuijsen heer van Ethen ende Meeuwen Sophie jonc gestorven trout Philips van Leefdael trouden Margrite van Westerborch Wijbrecht trout Evert van Bos- { heer van Ethen en Meeuwen sonder kinder huijsen heer van Croij en Stiphout hebben eene dochter Margrite, ende Jacob van Boshoff Religieux tot Jan van Leefdael heer van Wal- Clara, ongetrout gestorven:...bosch bij Bon? wijc trouden Clara van Beer { Philips van Boshoff vrou Wa...ester Geijselaers Margrite trout Hendrick van { Ernest van Boshoff vrou Elisabet van Breet Boshoff Hendricki sone hebben kinder Jan Philips van Leefdael Justina Clara van Leefdael Anna jonc gestorven Jenne jonc gestorven Sophia Juliana van Leefdael Hendric van Leefdael heer van Barbara trout Jan van Gre- Rogier Walewijn van Leefdael Lifferingen trout Anna van venbroeck heer tot Mierlo sonder Lodewijc Ernestus van Leefdael Schoonhoven sonder kinder kinder Cornelia van Leefdael Margrite van Leefdael trout Philips van Leefdael heer van Maria van Leefdael Hendric van Boshoff tot Zuijr- Walwijc ende van Beck trout Fredric Albert van Leefdael huijs hebben kinderen Cornelia van Egmont van { Florentina Charlotte van Leefdael Anna van Leefdael trout Con- Nieuborch: vant 2 bedt raet van Westerholt voer har Jan van Leefdael trout Margrite 2 man Lubbert Turck heer van Leefdael van Hesben bijde sonder kinder Hester van Leefdael trout Rogier van Leefdael heer van Lifferingen etc. Jenne van Leefdael trout Adam Rogier van Leefdael trout van Westerbeck Anna van Leefdael vrou van Thilen en in Gierle: ( Rogier van Leefdael Rogiers sone ongetrout gestorven Jan van Leefdael ongetrout Barbara ongetrout gestorven Lodewijck van Leefdael :ongetrout Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 15

16 Antoni van Leefdael idem Urban van Leefdael getrout Philipote van Leefdael trout Adam van Baxsen heer van Mierbeck hebben kinder Margrite van Leefdael trout Jan van Leefdael sonder kinder Eerart van Leefdael trouden Eerart van Leefdael Erarts soon Fransose van Eijnatten { jonc gestorven Maxilmiaen Religieux van St Gertruijen tot Loeven... ab. Anna van Leefdael devote Urban van Leefdael heer Anna van Leefdael trout Gilis van Blesbec ongetrout ge- van der Noot heer van Carb storven den 15 april 1657 etc. hebben kinder Margrite Religieuse Jenne jonc gestorven Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 16

17 Het project "VAN PAPIER NAAR DIGITAAL is een initiatief van Hans den Braber en Herman de Wit Eethen en Meeuwen staat van beleningen (g) pag. 17

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809

Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 Veen, transcriptie lijst van huizen en gebouwen en hun eigenaren 1806-1809 - gemaakt door Jos de Kloe - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Streekarchief Land van Heusden en Altena Archief: Ambacht

Nadere informatie

Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716

Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716 Jutphaas, index r.k. begraven 1694-1716 - gemaakt door Karen Frank - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Archief: Inventarisnummer: Omschrijving: Opmerking: Het Utrechts Archief, Utrecht DTB Jutphaas

Nadere informatie

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave

De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch. Een tekstuitgave De kroniek van het St. Geertruiklooster te s-hertogenbosch Die chronijcke der Stadt ende Meijerije van s-hertogenbosch Een tekstuitgave door H. van Bavel o. praem. dr. A.C.M. Kappelhof G.M. van der Velden

Nadere informatie

De Koornwinders in Hazerswoude

De Koornwinders in Hazerswoude De Koornwinders in Hazerswoude Tom en Marita Koornwinder T.H.Koornwinder@uva.nl laatst gewijzigd 24 oktober 2013 Inleiding Dit is een licht bewerkte versie van een presentatie die tijdens een familiereünie

Nadere informatie

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752

Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 Nieuwpoort, index gereformeerd trouwen 1692-1752 - gemaakt door Hein de Vries - Oorspronkelijke bron Archiefinstelling: Nationaal Archief, Den Haag Archief: DTB Nieuwpoort Inventarisnummer: 3.II Omschrijving:

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4

Drs. Rachel Halverstad Opleiding Bouwhistorie, Restauratie en Monumentenzorg Docent: Dr. Ing. Ronald Stenvert Hogeschool Utrecht 2014, werkstuk 4 0 Colofon Afbeelding omslag: Detail van de plattegrond van Harderwijk door Joan Blaeu uit 1649 naar de kaart van Nicolaes van Geelkercken uit 1639. Academiestraat 14 te Harderwijk Bouwhistorische opname

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Dit is een suuerlijc boecxken

Dit is een suuerlijc boecxken Editie J.J. Mak bron (ed. J.J. Mak). Wereld-Bibliotheek, Amsterdam / Antwerpen 1957 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_suu001suur02_01/colofon.php 2012 dbnl / erven J.J. Mak V Ten geleide

Nadere informatie

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN

MARIKEN VAN NIEUMEGHEN VAN NIEUMEGHEN In de reeks VERTAALDE TEKSTUITGAVEN zijn verschenen: Middeleeuwen 1. KAREL EN ELEGAST 2. BEATRIJS 3. LANSELOET VAN DENEMARKEN 4. VAN NIEUMEGHEN 5. LANCELOET EN HET HERT MET DE WITTE VOET

Nadere informatie

i)ulletin JLanèr Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars en historiegeinteresseerden,

i)ulletin JLanèr Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars en historiegeinteresseerden, 1e Jaa.:rgang. Af'levering 1. November 1950 i)ulletin van de h içtorigchq ~ring,... JLanèr. -tf"".,ol Gan ]{erle opg~r~o.ht 4 J.PRIL 1945 Maándblad ter versteviging van het contact tussen de historie-beoefenaars

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord

Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord Terug: klik bovenaan in de Browser op (Vorige / Back) Betekenis en situering van de toponiemen Blidensvoord en Karrevoord (uit: Breesgata 1987) In het Jubileumboek van Breesgata verscheen van de hand van

Nadere informatie

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk:

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk: L 21uk Ja.Q.f9Qng n1'1- ja.nuq1'i 1996 ~ri~11laqnödints tijbacbl'ift,. u\t9(g~v(n t>oor (.)( UD.r. a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. V(ra.Dtwoorbdljlte tüt~(v(r; mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f

Nadere informatie

VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748

VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 VOLKSTELLING HAAKSBERGEN 1748 Ik J.H. ter Horst sw?: Richter tot haexbergen, en onderigter Jan Bonkink certificeren bij desen dat dese registers van haexbergen en die van de Boerscappen ter onser presentie,

Nadere informatie

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem

Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden. den dorpe van Weijneghem Lijste der persoonen, bestialen, schouwen ende ovens bevonden den dorpe van Weijneghem 1747 De weduwe Fijen brouwer 10 Twee domestieken 4 Twee peerden 4 Drij koeijen 4 16 Twee calveren 1 4 Vier schouwen

Nadere informatie

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK

De familie Mak en het oude Spijkenisse. Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK De familie Mak en het oude Spijkenisse Lesbrief stadswandeling en bezoek museum/groentewinkel MAK Aan het einde van de Boezem zie je het gemaal, toen nog met grote schoorsteen ernaast, en korenmolen Nooitgedacht,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden?

Hoe kunt u Nederlander worden? Hoe kunt u Nederlander worden? Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure? 5. Wat moet u doen om Nederlander te

Nadere informatie

Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965. Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014

Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965. Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014 bijlagen Raadsvoorstel Decosnr. RAD 0965 Afd: 3 OCSW Van: Wim Truyen Datum: 18 februari 2014 Bijlagen: 1. Notitie conditie Kasteelpoort Biest d.d. 08-03-2012 commissie Cultuurhistorie 2. De Weerter martelaren

Nadere informatie

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s

Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Richtlijnen maken en gebruiken (portret)foto s Samengesteld door de centrale schoolleiding: januari 2008 Goedgekeurd door de kerndirectie: april 2008 Bestuur/CSL februari 2008 RICHTLIJNEN MAKEN EN GEBRUIKEN

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland?

Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? Hoe kunt u Nederlander worden in het buitenland? 1. Waarom deze publicatie? Wat moet u doen om de Nederlandse nationaliteit te krijgen? Deze vraag staat centraal in de publicatie die u nu leest. De publicatie

Nadere informatie

De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010

De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010 De s-heerenbroeker 12e Jaargang nummer 4 december 2010 De s-heerenbroeker Voorwoord... Voor u ligt de 48e editie van de s-heerenbroeker. In dit decembernummer aandacht voor het Dorpsontwikkelingsplan,

Nadere informatie

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba

Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Hoe kunt u Nederlander worden? De procedure op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba Inhoudsopgave 1. Waarom deze publicatie? 2. Nederlander worden in het kort 3. Wie komt in aanmerking? 4. Hoe werkt de optieprocedure?

Nadere informatie

Cursus PRO-GEN voor beginners

Cursus PRO-GEN voor beginners Cursus PRO-GEN voor beginners Versie 3.21 Ivo Gilisen Borgloon (B) Cursus PRO-GEN voor beginners Cursus PRO-GEN voor beginners Versie 3.21 Ivo Gilisen Borgloon 2013 ISBN Uitgeverij PRO-GENgebruikersgroep

Nadere informatie

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz)

MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk. Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) MEE Gelderse Poort MEE maakt meedoen mogelijk Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg (Wlz) Onafhankelijke cliëntondersteuning bij langdurige zorg Dankzij MEE kunnen we de zorg en hulp thuis

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar

1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar 1672, ook voor De Bilt een veelbewogen jaar Lies Haan-Beerends Dat het jaartal 1672 een belangrijk jaar in onze vaderlandse geschiedenis is geweest hebben we als kind allemaal al op de lagere school geleerd.

Nadere informatie

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter

ALETTA JACOBS. de eerste vrouwelijke dokter ALETTA JACOBS de eerste vrouwelijke dokter Werkstuk van Amira Yehya uit groep 6A, april 2013 V O O R W O O R D Mijn werkstuk gaat over Aletta Jacobs. Zij was het eerste Nederlandse meisje dat mocht studeren

Nadere informatie