Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via info@gza.be"

Transcriptie

1 Inleiding Hierbij vindt u het auditrapport van GZA Ziekenhuizen, dat werd opgemaakt door Zorginspectie en door Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid. Elk Vlaams ziekenhuis krijgt eens om de vijf jaar een audit van zijn werking. De opdracht van de auditoren is het bewaken en zo handhaven van een veralgemeende basiskwaliteit voor alle patiënten. Met hun audit willen ze ook bijdragen aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarom ligt de focus op het ontdekken en beschrijven van verbeterpunten. Hier wordt actief naar gezocht tijdens de auditopdracht en ze leggen de lat bewust hoog. Deze verbeterpunten gaan verder dan de strikte regelgeving; de auditoren bekijken de werking ook volgens algemeen geldende richtlijnen en wetenschappelijk verantwoorde praktijken. Elk verbeterpunt is niet altijd gemakkelijk of snel te realiseren maar moet wel een streefdoel zijn. De uiteindelijke bedoeling is dat het ziekenhuis met het rapport aan de slag kan om verbeterdoelstellingen vast te leggen en actieplannen uit te werken. Daarnaast komen, tijdens de audit en in het verslag, ook sterke punten in de werking aan bod. Om te werken aan de tekortkomingen en opmerkingen krijgt het ziekenhuis 5 jaar tijd, namelijk tot de volgende audit. Voor een aantal tekorten legt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een strakkere tijdsplanning op. Na een fusie van ziekenhuizen komt er steeds een audit ook al is de erkenningsperiode van alle campussen nog niet verlopen. Dit was het geval voor campus Sint-Augustinus dat normaal nog tot de tweede helft 2012 tijd had om aan de opmerkingen van het auditrapport van 2007 te werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit dit rapport 2010 blijkt dat niet al de tekortkomingen van 2007 opgelost waren. Auditrapport 2010 Het huidige auditrapport van GZA Ziekenhuizen vertoont heel wat sterke punten. De auditoren bevestigen ook dat dit een goed rapport is. Dit maakt ons enerzijds fier maar dat neemt niet weg dat we ons anderzijds uitgedaagd voelen om aan onze zwakkere punten te werken. We streven een transparante communicatie na en stellen ons bewust kwetsbaar op en publiceren daarom dit rapport integraal met zijn sterke en zwakke punten. Wij hebben de belangrijkste uitspraken van de auditcommissie in een executive summary samengevat. Hierin staan kort de sterke punten en de verbeterpunten opgelijst. Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via GZA Ziekenhuizen Sint Augustinuslaan 20 - BE 2610 Wilrijk - tel. +32 (0) fax +32 (0)

2 Executive Summary Het auditverslag is opgemaakt volgens de management- en resultaatsdomeinen van het Kwadrantmodel, vergelijkbaar met het European Foundation for Quality Management model (EFQM). De managementdomeinen die besproken worden zijn: leiderschap, beleid&strategie, middelen- en medewerkersmanagement en processen. Deze vijf domeinen geven een algemeen beeld van GZA Ziekenhuizen (Sint-Augustinus, Sint-Vincentius en Sint-Jozef). In het deel resultaten wordt kort een algemeen verslag gegeven van de geboden zorg. Nadien wordt meer ingezoemd op specifieke functies en zorgprogramma s. Per domein is het verslag verder onderverdeel in deelaspecten die variëren van domein tot domein. Per deeldomein worden naast de algemene vaststellingen (AV) en aanbevelingen (Aanb) de sterke punten (SP) en de zwakkere punten (TK en NC) aangegeven. In deze samenvatting beperken we ons tot een samenvatting deze twee laatste, namelijk de sterke en zwakke punten. Bij sommige werkpunten is er een opmerking door het ziekenhuis toegevoegd. Deze is in een ander lettertype en schuin gezet. Het hele verslag (106 pagina) is digitaal beschikbaar en kan gedownload worden op onze website Leiderschap In dit domein scoort GZA Ziekenhuizen globaal zeer goed. Er worden heel wat sterke punten aangehaald. Het gegeven dat een jaar na de fusie er tal van voorbeelden zijn die de integratie van de drie campussen bevorderen is sterk. Dit vinden de auditoren terug in het personeels- en vormingsbeleid en ook in de campusoverschrijdende clusters en mobiele equipe ( groep medewerkers die kunnen ingezet worden op de afdeling waar een acuut personeelsprobleem is). Maar ook bij het medisch begeleidingscomité dat ondersteuning biedt bij het campusoverschrijdend integreren van de medische werking. Er is ook reeds één algemene regeling, een medisch reglement en een uniforme financiële regeling voor de artsen van de drie campussen. Ook het regelmatige, gestructureerde en interdisciplinaire overleg en de inspanningen die geleverd worden om de directie bereikbaar te maken scoren goed. Sterk punt is de ruime aandacht voor ethische reflectie met sterk uitgebouwde ethische overlegstructuren en duidelijke richtlijnen die ruim gecommuniceerd worden. Als werkpunt vermelden de auditoren dat het grootste deel van de medische diensthoofden nog per campus en door verschillende personen ingevuld worden (spoedgevallen, IZ, medische beeldvorming, zorgprogramma voor geriatrie, zorgprogramma voor kinderen ). Naar onze mening vereist de ziekenhuiswet dat er, zeker voor de zorgprogramma s, één diensthoofd per zorgprogramma benoemd wordt. We hebben per campus een erkenning van bepaalde zorgprogramma s dus ook een diensthoofd per campus. In dit stadium van het fusieproces wordt het diensthoofdschap meestal nog per campus ingevuld maar door het wegwerken van verschillen in algemene en financiële regelingen worden de medische diensten aangemoedigd campusoverschrijdend te werken. Beleid en Strategie De auditoren verwijzen naar het bestaan van één Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Medische Raad en ethische reflectiecommissie van voor de officiële fusie als sterke punten. Verder waren er al gezamenlijke diensten zoals het klinisch labo, het Geriatrisch Zorgnetwerk GZA, oncologisch centrum Ook het beleidsplan Visie op patiëntenzorg dat in ontwikkeling is in het zorgdepartement wordt als sterk punt beschreven. Het opstellen van medische beleidsplannen per dienst waarvan nadien een synthese op overkoepelend GZA niveau wordt gemaakt, wordt als sterk aanzien. GZA wordt ook omschreven als een organisatie met een groot lerend vermogen die een zicht heeft op zijn sterktes en zwaktes. Ze gebruiken externe expertise waar nodig. Kwaliteit gaat veel verder dan de regelgeving voorschrijft. Er moet gewerkt worden aan een volledige sterkte zwakte analyse (SWOT-analyse) van de klinische performantie op basis van de MKG gegevens. De auditoren vinden ook dat een aantal beschikbare performantie indicatoren niet systematisch gebruikt worden. Als zwak punt wordt ook aangehaald dat er geen controlesysteem is voor de implementatie van de verschillende procedures. Middelen Rond infrastructuur werden een aantal tekortkomingen opgemerkt zoals een tekort aan bergruimte, zodat bijvoorbeeld poetsproducten niet overal achter slot en grendel bewaard worden Er is ook geen systematiek om alle medische materialen, zonder onderhoudscontract, periodiek te controleren en te onderhouden.

3 Binnen informatica werd de ruime toegankelijkheid voor alle beleidsorganen tot het intranet en het documentbeheerssysteem als sterk punt benoemd. Ook de inspanningen om het elektronische patiëntendossier(c2m) geïntegreerd te maken wordt geprezen. Het elektronische patiëntendossier beschikt over een ruime elektronische resultatenviewer en de verpleegkundigen hebben leesrecht op de verpleegafdelingen. Anderzijds zijn er toch nog opmerkingen over het patiëntendossier. C2M is nog volop in de uitrolfase wat maakt dat voor patiënten er soms zowel een elektronisch als een papierendossier is. Het patiëntendossier is niet steeds nauwkeurig ingevuld, vb de informatie van de paramedici ontbreekt. Er is ook nog onvoldoende opleiding van sommige medewerkers om optimaal gebruik te maken van C2M. Medewerkers Het managementgebied medewerkers krijgt een positieve evaluatie van de auditoren. Ze vermelden veel sterke punten en slechts enkele leerpunten. Sterk is: binnen het personeelsbeleid zijn er nagenoeg voor alle functies functiebeschrijvingen en er is aandacht voor functiedifferentiatie. Dienstspecifieke profielen zijn neergeschreven in competentieprofielen. Er gebeuren gestructureerde exitgesprekken waarbij aan de gemelde problemen verbeteracties worden gekoppeld. Hoofdverpleegkundigen worden gezien en ondersteund als managers van hun afdeling. Er is een sterk uitgebouwde mobiele equipe die deels campusgebonden en deels campusoverschrijdend werkt. Voor de leden van het medisch begeleidingscomité en de medische raad is een opleiding ziekenhuismanagement voorzien. Er is een inscholing (opleiding voor nieuwe medewerkers) en onthaalmap voor artsen. Ook de vrijwilligerwerking wordt positief beoordeeld. Er is een sterke omkadering voor het begeleiden van herintreders (personen die na lange tijd terug in het beroep stappen) en er gaat veel aandacht naar de mogelijkheid en het stimuleren tot permanente vorming. Als werkpunt weerhouden de auditoren: de functioneringsgesprekken worden niet op alle afdelingen stipt om de twee jaar gevoerd. Processen Binnen het domein processen zijn er heel wat sterke punten weerhouden maar zijn er ook een aantal werkpunten aangegeven. Op de meeste afdelingen zijn er goede afspraken i.v.m. de zaalrondes maar sommige artsen houden zich niet steeds aan de gemaakte afspraken. De wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op de meeste afdelingen worden als sterk punt weerhouden maar het slechts summier noteren van deze bespreking in het dossier wordt als zwak aangegeven. De inzet van paramedici en psychologen is niet steeds optimaal georganiseerd. Er zijn veel protocols en klinische paden die ruim gevolgd worden maar daar staat tegenover dat sommige artsen nog vasthouden aan individuele verschillen in behandeling bijvoorbeeld verschillen in procedures op het operatiekwartier (OK). Er zijn heel wat initiatieven en materialen voorhanden die een fixatiearm beleid ondersteunen en die de aandacht voor fixatie binnen het ziekenhuis aangeeft. De procedures zijn goed uitgewerkt en in SV-SJ is er een mobiliteitsplan aan gekoppeld. Te verbeteren is dat de procedure niet overal goed gekend is of niet steeds wordt toegepast. Vallen is nog te vaak de reden van fixatie. Er is nog te weinig aandacht voor de risico s van fixatiemaatregelen. Binnen de medicatiedistributie zijn een aantal sterke punten zoals het vlot verlopen van de fusie m.b.t. medicatiedistributie en apotheek. Ook het gegeven dat de hoofdapothekers lid zijn van het managementteam is zeer positief en het feit dat de wettelijke comités campusoverschrijdend zijn georganiseerd. Dat alle elektronische, medische protocollen van advies worden voorzien door de klinische apotheker wordt eveneens als een sterk punt omschreven. Als werkpunten weerhouden de auditoren: er gebeurt nog aflevering op basis van naschriften en er wordt nog medicatie afgeleverd op basis van niet gevalideerde voorschriften. Ook het gegeven dat de apotheker geen volledig zicht heeft op het medicatieschema van alle patiënten is nog een werkpunt. De centraal sterilisatie afdeling (CSA) voldoet niet aan al de huidige moderne vereisten. Dit was geweten door het ziekenhuis naar aanleiding van het vorige visitatieverslag van Sint-Augustinus (SA) uit 2007 en door de uitvoering van een externe audit, en er is dan ook een project lopende om dit ten gronde aan te pakken. Ondanks dat werden er door de auditoren een aantal sterke punten opgemerkt. Het feit dat het Project Centrale Sterilisatie al was opgestart en dat medewerkers uit alle geledingen hierbij zijn betrokken is sterk. Het aansturen van de CSA door beide hoofdapothekers in samenwerking met de verantwoordelijken van de afdelingen is daar ook een illustratie van. Dit leidde tot onderlinge afstemming van de werking en procedures tussen de drie campussen. Ook de uitrol van een elektronisch traceersysteem (Stemato

4 genoemd) is een sterk punt. Hiermee kan tot op het niveau van het instrument het traject gevolgd worden, gelinkt aan patiënt en ingreep. Daarnaast zijn er een aantal werkpunten waarvan het grootste aantal aangepakt wordt binnen ons project Centrale Sterilisatie. De huidige ruimte is te krap waardoor de correcte scheiding tussen vuile, reine en steriele zone moeilijk realiseerbaar is. Er is ook een tekort aan opslagruimte. Wasmachines zijn aan vervanging toe. (Zijn ondertussen ook al besteld) Twee autoclaven, dit zijn de ovens die het materiaal steriliseren, werden niet gevalideerd. (Opdracht was al gegeven aan externe firma) Er werd ook gewezen op het risico voor beschadiging van de verpakking wanneer instrumenten in metalen manden en papier verpakt worden. Ook vertoonde sommige containers tekens van slijtage. (In het directiecomité is reeds beslist om over te stappen op het mand in mand systeem dat geleidelijk wordt ingevoerd.) Endoscopen worden buiten CSA gereinigd en gedesinfecteerd zonder supervisie van CSA. (Er bestaan hiervoor wel strikte procedures die door comité ziekenhuishygiëne werden uitgewerkt. Op elke dienst is er een logboek ter controle.) Er worden nergens Helixtesten uitgevoerd ter controle van de steriliteit van holle instrumenten. (Onze autoclaven zijn uitgerust met het ETS elektronisch testsysteem die volgens de producent van de autoclaven (3M) superieur is aan helixtesten. ETS meet het temperatuursverschil tussen 2 punten aan het einde van een holle testsonde.) De werking van het team en comité ziekenhuishygiëne werd positief beoordeeld. Sterk is bijvoorbeeld de procedures die speciaal voor het onderhoudspersoneel helder en duidelijk is uitgeschreven. Ook de dagelijkse opvolging van het antibioticagebruik door de microbioloog (arts ziekenhuishygiëne) is een sterk punt. Het afnemen van kennistoetsen na een opleiding en de resultaten gebruiken voor bijsturing van de opleiding is ook sterk. Er moet nog werk gemaakt worden van de opvolging van de scheiding tussen propere en vuile zones op de verpleegafdelingen. Ook het bijhouden van een register van de genomen beslissingen op het gebied van ziekenhuishygiëne ontbreekt nog. Niet alle procedures zijn voorzien van een versiedatum. Het legionellabeheersplan van campus SJ is aan updating toe en vertoont een aantal zwakke punten zoals ontbreken van administratieve gegevens van labo s, watermaatschappij maar ook de technische beschrijving van de sanitaire installatie en een uitgewerkte risicoanalyse. Resultaten Sterk is dat het ziekenhuis zicht heeft op de wachttijden voor de consultaties en deze problemen ook aanpakt. Ook de ruime aandacht voor het informeren en betrekken van patiënten en familie wordt positief beoordeeld. Er is een goede samenwerking met de verwijzende huisartsen en ouderenvoorzieningen. Er moet wel nog meer aandacht gaan naar het actief informeren over de financiële aspecten van een opname. Ook binnen het ontslagbeleid wordt er nog ruimte voor verbetering gezien o.a. wat betreft het ontslaguur en de multidisciplinaire verslaggeving. Zorg voor Kinderen De zorg voor kinderen wordt op alle campussen als goed geëvalueerd. Er zijn heel wat sterke punten zoals de ruime informatie voor ouders en kinderen over de principes van kindvriendelijke zorg en rechten tijdens de opname. Ook de verschillende campusoverschrijdende overlegstructuren en de subspecialisatie binnen het team van pediaters is sterk. De initiatieven op het gebied van opvang van kinderen op spoed en het bestaan van referentieverpleegkundige pediatrie op niet pediatrische afdelingen wordt positief geëvalueerd. De mogelijkheden van rooming-in (mogelijkheid dat een ouder continu bij het zieke kind blijft), soms zelfs gratis, worden sterk geapprecieerd. Naast deze sterke punten is er natuurlijk ook nog ruimte voor verbetering. Ouders kunnen nog niet steeds bij hun bewuste kind blijven in de operatiezaal en ontwaakzaal en het zorgtraject voor kinderen verloopt niet volledig gescheiden van dat voor volwassen patiënten. De mogelijkheden van de rooming-in moeten nog actiever bekend gemaakt worden. Zorg voor de psychiatrische patiënt De psychiatrische zorg is uitgewerkt op campus Sint-Vincentius (SV) en krijgt daar een goede beoordeling. Er is breed zorgaanbod dat sterk gestructureerd is. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair elektronisch dossier. Het psychiatrisch liaisonconsult (advies van psychiater) op de andere afdelingen wordt ondersteund door een uitgebreid verslag in de patiëntendossier. Andere afdelingen krijgen op vraag advies van de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) equipe over psychiatrische problemen. De PAAZ heeft een erg heldere en duidelijke afzonderings-, isolatie- en fixatieprocedure uitgewerkt. Met daarnaast een flowchart voor risico-inschatting. De opvang van psychiatrische patiënten op spoed SV is uitgeschreven. Werkpunten zijn de uitbouw van de liaisonfunctie naar campus Sint-Jozef (SJ) en het opstellen van een GZA breed beleid voor de zorg voor de psychiatrische patiënt. Op de spoedafdelingen van SA en SV moet er werk gemaakt worden van een isolatiekamer die de veiligheid van de patiënt en het personeel waarborgt. Het personeel van de andere verpleegafdelingen is nog onvoldoende opgeleid in psychiatrische

5 zorgverlening (bv suïcidepreventie). Ondanks het sterk uitgewerkte afzonderingsbeleid op PAAZ is er nog ruimte voor verbetering. Sommige afzonderingen gebeuren niet in de isolatiekamer en worden niet opgenomen in het afzonderingsregister. Op spoed SA moet er een beleid betreffende opvang van psychiatrische urgenties uitgewerkt worden. Zorg voor de chirurgische patiënt Binnen dit onderdeel worden de operatiekwartieren, ontwaakzalen, dagziekenhuizen en de chirurgische afdelingen per campus besproken. Als sterktes voor Sint-Augustinus worden volgende punten aangehaald. De werking van het OK is sterk gestructureerd en afgestemd op pathologiegroepen. Er is in het OK een reglement voor inwendige orde dat in detail beschrijft hoe zaaltijd wordt toegewezen. Programma s overschrijden zelden de toegemeten tijd. Er zijn op het OK een aantal succesvolle verbeteracties ondernomen die gebaseerd zijn op de aangehaalde knelpunten van de audit van Men deed grote inspanningen voor een kindvriendelijk beleid. Er zijn campusoverschrijdende initiatieven die een betere onderlinge afstemming van de OK s beogen. Er zijn duidelijk functiebeschrijvingen en een doorgedreven taakuitzuivering. De meeste verpleegkundigen hebben een opleiding radioprotectie gevolgd. Er is een time-out procedure ingevoerd die sterk overeenkomt met de WHO-richtlijnen. Op recovery werken medewerkers met een bijzondere beroepstittel intensieve/spoed en er werkt een vroedvrouw en kinderverpleegkundige. Verbeterpunten voor SA. Er is een gebrek aan ruimte waardoor in volle bergruimtes steriel en niet steriel materiaal samen opgeslagen wordt. (Wordt mee aangepakt bij de verbouwingen van CSA) Chirurgische sets kunnen verschillen voor eenzelfde ingreep afhankelijk van de specialist wat zorgt voor een bijkomende belasting van de medewerkers in OK en CSA doordat de procedures verschillen voor een soort ingreep van arts tot arts. Uniformiseren is aan te raden rekening houdend met de therapeutische vrijheid van de arts. Voor materiaal dat eigendom is van de artsen is geen systematisch onderhoud voorzien. Het OK personeel is onvoldoende gevormd op het gebied van sterilisatie. Als sterktes voor Sint-Vincentius worden volgende punten aangehaald. De patiëntenstromen (voor/ na operatie) alsook materiaal (vuil/schoon) wordt gescheiden gehouden. Er gebeuren nooit sterilisatieactiviteiten op het operatiekwartier. Er zijn heel wat kindvriendelijke maatregelen genomen op het operatiekwartier en in het dagziekenhuis werden tweepersoonskamers specifiek ingericht voor kinderen. Het dagziekenhuis bevraagt telefonisch daags nadien de patiënten die onder narcose gebracht werden naar eventuele problemen aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Minder sterk is de onvoldoende aandacht voor privacy op de recovery (verbouwingsplannen zijn opgemaakt en bouwvergunning is aangevraagd) en in de ontvangstruimte aan het OK. Er moet meer aandacht gaan naar het correct invullen van het dossier. De groep anesthesisten verzekeren verschillende taken: het OK, wachtdiensten, het verloskwartier waardoor simultaan toezicht op patiënten niet uit te sluiten is. Dagziekenhuis patiënten krijgen ook niet steeds voorrang in de operatieplanning. Sterk is op campus Sint-Jozef de doorgedreven toewijzing van patiënten op de chirurgische afdeling. De medewerkers van deze afdeling volgen veel bijscholing en er is een dienstspecifiek inscholingsplan met een peter/meter systeem. Het gebruik van de zogenaamde custum packs (door een externe firma op maat gemaakte operatiesets) op het OK voor bepaalde ingrepen werkt de uniformiteit van de procedures in de hand. Verbetermogelijkheden zijn er op recovery waar er onvoldoende ruimte is om de privacy te garanderen. Er is ook geen aparte onthaalruimte aan het OK verbonden. De groep anesthesisten verzekeren verschillende taken: het OK, toezicht op intensieve zorg (IZ) en het verloskwartier waardoor simultaan toezicht op patiënten niet uit te sluiten is. Er moet meer aandacht gaan naar het correct invullen van het dossier zowel voor, tijdens, als na de ingreep. Zorg voor de kritieke patiënt In dit deel worden de spoedafdelingen en intensieve zorg van de drie campussen besproken. Sterke punten die weerhouden zijn. Er zijn initiatieven ter afstemming van de drie spoeddiensten. De diensten zijn infrastructureel goed uitgerust met o.a. monitoren die kunnen aangesloten worden op de centrale monitor. Er is gekozen voor specifiek opgeleide spoedartsen bij de bestaffing van het medisch team. Vele verpleegkundigen hebben een bijzondere beroepstittel spoed/ intensieve en krijgen hiervoor jaarlijks ook een premie. Er is een differentiatie binnen de verpleegkundige teams (MUG, box-, triageverpleegkundige) die terug te vinden is in de functiebeschrijvingen en profielen. Er is een goed uitgewerkt dienstspecifiek inscholingsprogramma en er wordt veel belang gehecht aan permanente vorming. De werking is goed gestructureerd en de processen geautomatiseerd met o.a. opvolging van het patiëntentraject. Er is aandacht voor de veiligheid van het personeel door o.a. strikte toegangscontrole en een agressieprotocol. Er is een goede patiënteninformatie zowel mondeling als schriftelijk o.a. ook over de wachttijden. Men beschikt over tal van registratiegegevens die een beeld geven van de kwaliteit van zorg.

6 Hiernaast is er nog ruimte voor verbetering. In SA zijn er geen schriftelijke afspraken tussen spoedartsen en specialisten en zijn er slechts een beperkt aantal procedures uitgeschreven. Infrastructureel zijn er enkele knelpunten zoals een te kleine triageruimte. Het is niet duidelijk of er voor alle toestellen een periodieke controle en onderhoud is voorzien. Op campus SV is er in het weekend en nacht een medische onderbestaffing daar er maar één spoedarts aanwezig is. De vorming over psychiatrische urgenties is te beperkt. Op beide campussen kunnen de wachttijden oplopen omdat er een moeilijke doorstroming is naar de verpleegeenheden door een overaanbod aan (oneigenlijke) spoedpatiënten. Medewerkers kregen geen vorming over het herkennen van signalen van kindermishandeling. Het beleid i.v.m. de specifieke opvang van de geriatrische patiënten moet uitgeschreven worden. De diensten intensieve zorg van campus SA en SJ werden geaudit. Sterke punten in SA zijn o.a. het elektronisch dossier dat een zorgplanning mogelijk maakt en alle data van de randtoestellen (monitor, bloedgassen ) inleest. Bij elke validatie is er een registratie van wie wat heeft gedaan. De dienst beschikt over twee pediatrische verpleegkundigen. In SJ hebben 12 van de 17 verpleegkundige een bijzondere beroepstittel ondanks het feit dat de dienst niet officieel erkend is. Werkpunten: indien in SA er 2 kinderen tegelijk worden opgenomen, kunnen de ouders niet continu bij hun kind blijven. Er is geen procedure voor fixatie. In SJ moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met artsen over de zaalronde. Zorg voor de geriatrische patiënt Het zorgprogramma geriatrie wordt zeer positief beoordeeld. Het geriatrisch handboek is pluridisciplinair en bevat de missie, doelstellingen en het zorgconcept. Het ligt ter inzage voor alle betrokkenen van het zorgprogramma en is deels beschikbaar via de website. Van de werking van de verschillende onderdelen zijn folders beschikbaar. Er zijn uitgebreide overlegstructuren binnen het zorgprogramma en men streeft naar een campusoverschrijdende uniforme werking. Men slaagt er in het geriatrisch zorgconcept grotendeels te verwezenlijken. De sterke punten van de ene campus werden overgenomen in de andere campussen. Op het geriatrisch dagziekenhuis kan men terecht voor een volledig geriatrisch consult maar ook voor verschillende programma s (klinisch pad geheugen, vallen ). Per campus is een inscholingsmap voor nieuwe medewerkers interne liaison. Om continuïteit van zorgen te garanderen werden afspraken gemaakt tussen de campussen i.v.m. uitwisseling van personeel bij geplande afwezigheden. Men werkt met referentieverpleegkundigen welke gerichte opleidingen krijgen. Op elke afdeling is er dagelijks een multidisciplinaire patiëntenbriefing en een wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking. Er is veel aandacht voor valpreventie en de voedingsproblematiek. De interne liaison geriatrie stelt een pluridisciplinaire ontslagbrief op voor de huisarts. Hiernaast zijn er nog een aantal verbeterpunten. In het geriatrisch dagziekenhuis moet een doeltreffender oproepsysteem worden voorzien. Er gaat niet steeds voldoende aandacht naar het optimaal organiseren van het psychosociale klimaat en revalidatiemogelijkheden. In de werking van de interne liaison zijn nog een aantal verbetermogelijkheden; niet alle 75 plussers worden gescreend met het VIP (voorlopige indicator voor plaatsing) instrument en niet alle patiënten met een positieve score kregen een verdere evaluatie. Zorg bij het levenseinde GZA heeft vanuit zijn geschiedenis altijd veel aandacht gehad voor zorg bij het levenseinde. Het heeft dan ook heel wat sterke punten. Er is een breed palliatief zorgaanbod: palliatieve eenheid, dagcentrum, nachthotel en consultatie. Er is een GZA beleidsnota Zorg voor het levenseinde en er is een procedure euthanasie en medisch handelen bij het levenseinde uitgeschreven. Er is een standaarddocument waar artsen medische notities kunnen neerschrijven over de communicatie over de waarheidsmededeling. De palliatieve eenheid heeft richtlijnen voor palliatieve sedatie (pijnbehandeling) met stappenplan. Er is een e- learningpakket ontwikkeld voor opleiding van het personeel en er worden intervisies (gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied over het werk en de daaraan gerelateerde problemen) georganiseerd voor de vrijwilligers. De wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking op de palliatieve eenheid wordt bijgewoond door vijf artsen van verschillende disciplines. Informatie is beschikbaar via de website en via infofolders en de procedures worden via de website van de ethische commissie ter beschikking gesteld. Er is nog ruimte voor verbetering in het volledig invullen van het patiëntendossier o.a. over het DNR (do not resuscitate) beleid, het verslag van de kinesitherapeut en het advies van het palliatief support team.

7 Zorginspectie Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel Fax Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Fax Auditverslag GZA-ziekenhuizen Antwerpen Oktober - november 2010

8 Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding Toepassingsgebieden Definities Auditproces Samenstelling van het auditteam Auditplan Zorginspectie Auditplan Toezicht Volksgezondheid 9 2 Situering van de instelling 10 3 Leiderschap Organisatiestructuur Beleidsorganen Formele afspraken 16 4 Beleid en strategie Beleidscyclus Lerende omgeving (kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid) 18 5 Middelen Infrastructuur ICT Patiëntendossier 22 6 Medewerkers Personeelsbeleid Artsen Vrijwilligers Vorming, Training en Opleiding (VTO) Bestaffing 31 Processen Organisatie van zorg Procedurebeheer Vrijheidsbeperkende maatregelen Medicatiedistributie Sterilisatie- en desinfectieprocessen 44 Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

9 6.11 Infectieziektenbeheersing Legionellabeheersing 53 7 Resultaten Toegankelijkheid van zorg Patiëntgeoriënteerde zorg Continuïteit van zorg Samenwerking 57 8 Zorg voor kinderen 58 9 Zorg voor psychiatrische patiënten Zorg voor chirurgische patiënten Zorg voor kritieke patiënten Spoedgevallen Intensieve zorgen Zorg voor geriatrische patiënten Zorg bij het levenseinde 103 Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

10 1 Inleiding In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens bespreken we de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. Een voorlopige versie van het auditverslag werd toegelicht en afgegeven op 19/11/2010. Er wordt een periode van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. Facultatief wordt de mogelijkheid van een slotbespreking geboden waar de opmerkingen die doorgegeven werden in de reactienota kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking werd gepland op donderdag 23/12/2011, om 14 u in lokaal 0.01 in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel). 1.1 Toepassingsgebieden 1. Kwaliteit van zorg toetsing van de federale erkenningsnormen. evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. Tijdens de audit wordt een referentiekader gehanteerd dat bekend gemaakt werd aan het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. MILIEU EN GEZONDHEID Toezicht op Wetgeving - legionellabeheersing (nieuw Legionellabesluit) Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

11 INFECTIEZIEKTEPREVENTIE Toezicht op Team voor Ziekenhuishygiëne - Ziekenhuishygiëne (KB 26 april 2007): - Ontwikkeling, implementatie en opvolging van een beleid doorheen het ziekenhuis in verband met: - standaardvoorzorgsmaatregelen ter preventie van overdracht van besmettelijke kiemen; - isolatie van besmette patiënten ter indijking van overdracht van besmettelijke ziekten; - surveillance van ziekenhuisinfecties aan de hand van indicatoren die toelaten hun incidentie in de instelling te volgen en bij te sturen. - Opzetten van een epidemiebeleid. - Opvolgen van de hygiëneaspecten bij ziekenhuisactiviteiten zoals: - het bouwen of verbouwen; - de activiteiten in het operatiekwartier en het verloskwartier; - de aankoop van materialen. - Implementatie van richtlijnen en aanbevelingen opgesteld door officiële instanties. - Uitwisselen van informatie en ervaring met andere instellingen binnen het kader van een samenwerkingsplatform op het gebied van ziekenhuishygiëne. - Algemeen strategisch plan. - Jaarlijks beleidsplan. - Activiteitenverslag. - Verslag over de werking van het team. Comité voor Ziekenhuishygiëne - Samenstelling van het comité en frequentie van vergaderen. - Controle op technieken van sterilisatie. - Antibioticumbeleid. - Uitwerken van richtlijnen voor en houden van toezicht op: - de methoden van wassen en verdeling van linnen; - de hygiëne in de bereiding en de distributie van de voeding in keuken en melkkeuken; - het verzamelen en verwijderen van ziekenhuisafval. Opstellen van een reglement van inwendige orde voor de operatieafdeling, de bevallingsafdelingen en de risicodiensten. Antibiotherapiebeleidsgroep - Activiteiten, evaluatie, planning Meldingsplicht infectieziekten - Profylaxedecreet (5 april 1995) en uitvoeringsbesluiten 1.2 Definities In het auditverslag wordt gebruik gemaakt van 5 soorten vaststellingen: Algemene vaststellingen (AV) Deze elementen scoren niet negatief of positief. Ze worden beschouwd als nuttige achtergrondinformatie, bv. om de context te schetsen. Sterke punten (SP) Dit zijn punten die de auditoren als een meerwaarde voor het ziekenhuis beschouwen. Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

12 Het minimaal voldoen aan de normen wordt niet als een meerwaarde aanzien. Aanbevelingen (Aanb) De aanbevelingen zijn niet dwingend en niet gebonden aan normering. Het zijn de adviezen die de auditoren wensen mee te geven ter verbetering van de kwaliteit van zorg. Non-conformiteiten (NC) Dit zijn de elementen die volgens het team niet aan de wettelijk bepaalde norm voldoen. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen deze non-conformiteiten te worden gelezen als een "voorstel van nonconformiteit". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. Tekortkomingen (TK) Dit zijn net als de non-conformiteiten aspecten waarvoor het ziekenhuis onvoldoende scoort, maar de auditoren baseren zich hiervoor niet op erkenningsnormen. Gezien het agentschap Zorg en Gezondheid bevoegd is voor deze regelgeving en de interpretatie ervan dienen ook deze tekortkomingen te worden gelezen als een "voorstel van tekortkoming". Het agentschap Zorg en Gezondheid kan deze kwalificatie wijzigen. Het agentschap Zorg en Gezondheid zal op basis van deze informatie de definitieve kwalificatie van de vaststellingen alsook, met betrekking tot sommige non-conformiteiten, de uiterlijke termijnen bepalen tegen wanneer de instelling gevolg moet gegeven hebben aan de opmerkingen. Indien er geen termijn aan gekoppeld werd, dient de non-conformiteit weggewerkt te worden tegen de volgende audit. Non-conformiteiten en tekortkomingen zullen steeds opgevolgd worden. 1.3 Auditproces Ter voorbereiding van de audit werd door het ziekenhuis een zelfevaluatie gemaakt aan de hand van zelfevaluatie-instrumenten die door Zorginspectie werden ontwikkeld. Het ziekenhuis heeft zelfevaluaties gemaakt voor de thema s algemeen beleid, medisch beleid, verpleegkundig beleid, ethisch beleid, kwaliteitshandboek, klachtenmanagement, patiëntenrechten, risicomanagment, apotheek, dagziekenhuis, centrale sterilisatie, materniteit N*, MIC, melkkeuken, zorgprogramma voor de geriatrische patiënt, zorgprogramma voor kinderen, PAAZ, zorgprogramma voor oncologie en oncologische basiszorg, dialyse, palliatieve afdeling, palliatieve functie, spoedgevallenzorg, intensieve zorgen en operatiekwartier recovery. Daarnaast werden heel wat documenten opgevraagd, bv. als bijlage van de zelfevaluaties. Enkele voorbeelden hiervan zijn visieteksten, vergaderverslagen van beleid- en overlegorganen, procedures, interne reglementen en het kwaliteithandboek. Op 19 oktober 2010 vond aan de hand van deze zelfevaluaties een risicoanalyse plaats door het auditteam van Zorginspectie ( pre-audit ). De audit vond plaats op volgende data: Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

13 22 oktober 2010 Audit 28 oktober 2010 Audit 8 november 2010 Audit 19 november 2010 Presentatie verslag Tijdens de auditgesprekken werd dieper ingegaan op de informatie die tijdens de voorbereidende fase bekomen werd. Deze informatie was niet enkel afkomstig uit de zelfevaluaties, de aangeleverde documenten en de voorstelling door het ziekenhuis, maar ook bv. uit vorige auditverslagen, uit het bij de overheid ingediende fusieplan, de website van het ziekenhuis Er werden 71 uren interview en rondgang georganiseerd. Tijdens de interviews waren er gesprekken met 91 gesprekspartners in het ziekenhuis: 10 directieleden, 6 stafleden, 19 artsen waarvan 10 medische diensthoofden, 46 verpleegkundigen waarvan 26 hoofdverpleegkundigen, 2 apothekers, 1 psycholoog, 1 logopedist, 1 kinesitherapeut, 3 technisch medewerkers en 1 patiënt. Volgende verpleegafdelingen werden tijdens de audit bezocht: Op campus Sint-Augustinus: VE 8, 11, 16, 17, 24 en 25 en de palliatieve afdeling. Op campus Sint-Vincentius: C5, D14, D15, D16 Op campus Sint-Jozef: C1, DC3 De vaststellingen in het auditverslag zijn gebaseerd op informatie uit de geraadpleegde documenten, op informatie verkregen tijdens de interviews, op observaties tijdens de rondgang van diensten en op steekproeven (van bv. patiëntendossiers, medicatievoorschriften, registratiegegevens). In het eerste deel van het verslag staan ziekenhuisbrede zorgaspecten beschreven. Zo worden leiderschap, beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten binnen het ziekenhuis in kaart gebracht. Daarna wordt er dieper ingegaan op zorgtrajecten voor specifieke patiëntengroepen. De zorg voor kinderen, psychiatrische, chirurgische, kritieke, geriatrische patiënten komt achtereenvolgens aan bod. Heel specifiek wordt ook de zorg bij het levenseinde besproken. Bij elk zorgtraject kan u, na een korte situering (d.i. neutrale informatie als algemene vaststelling), terugvinden hoe de aspecten beleid en strategie, middelen, medewerkers, processen en resultaten ingevuld worden voor deze doelgroep. Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

14 1.4 Samenstelling van het auditteam Michaëla Daelemans Koenraad Fierens Veerle Meeus Marc Nouwen Nele Van Cauteren Tania Vandommele Christel Bosseloo Inge Maes Koen Schoeters Hoofdauditor Zorginspectie Auditor Zorginspectie Auditor Zorginspectie Auditor Zorginspectie Auditor Zorginspectie Auditor Zorginspectie Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid Auditor IVA Z&G, afd. Toezicht Volksgezondheid 1.5 Auditplan Zorginspectie Tania Vandommel e Vrijdag 22/10/2010 (Campus Sint Augustinus) Marc Nouwen Nele Van Cauteren Veerle Meeus Koenraad Fierens Michaëla Daelemans 9:00 9:30 Korte voorstelling van het ziekenhuis (15 ) en toelichting bij het auditproces door de auditoren (15 ) 9:30 11:00 Gespecialisee rde spoed & MUG 11:00 13:00 Verpleegafdel ing Zorg voor kinderen Zorg voor kritieke patiënten Kwaliteitsbelei d & patiëntveilighe id Verpleegafdeli ng 13:00 14:00 Middagmaal Zorgprogram ma geriatrie Verpleegafdeli ng Zorg voor chirurgische patiënten Zorg bij het levenseinde Verpleegafdeli ng 14:00 16:00 Overleg auditoren Tania Vandommele 9:00-11:00 Gespecialiseerd e spoed & MUG 11:00 13:00 Verpleegafdeli ng Donderdag 28/10/2010 (campus Sint Vincentius) Nele Van Cauteren Medicatiebeleid Verpleegafdelin g Veerle Meeus Koenraad Fierens Michaëla Daelemans Zorgprogramm Zorg voor a geriatrie psychiatrische Verpleegafdelin g Zorg voor chirurgische patiënten patiënten Verpleegafdeling 13:00 14:00 Middagmaal 14:00 16:00 Overleg auditoren Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

15 Tania Vandommele 9:00-11:00 Personeelsbelei d & VTO 11:00 13:00 Verpleegafdeli ng Maandag 8/11/2010 (campus Sint Jozef) Marc Nouwen Nele Van Cauteren Koenraad Fierens Zorg voor Zorg voor kinderen Zorg voor kinderen chirurgische Zorg voor kritieke patiënten 13:00 14:00 Middagmaal Michaëla Daelemans Zorg bij het levenseinde patiënten Verpleegafdeling Verpleegafdeling Beleid en strategie 14:00 16:00 Overleg auditoren 1.6 Auditplan Toezicht Volksgezondheid Dinsdag 22/10/2010 Christel Bosseloo en Inge Maes 9:00 12:30 14:00 16:00 Rondgang op de verpleegafdelingen Team ziekenhuishygiëne Maandag 8/11/2010 Koen Schoeters 9:30 11:00 11:00 12:00 Legionellabeheersplan: overleg met verantwoordelijke Rondgang waterdistributiesysteem in het kader van de legionellaproblematiek Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

16 2 Situering van de instelling Naam GZA ziekenhuizen Adres Oosterveldlaan 24 Gemeente 2610 Wilrijk Telefoon Fax Website Erkenningsnummer 099 Inrichtende macht Vzw GasthuisZusters Antwerpen Sint-Augustinuslaan Wilrijk Voorzitter van de Raad van Bestuur Dhr. Hugo Sebreghts Directiecomité Dr. Wauters Etienne Dhr. Declerck Jan Dhr. Mulkens Peter Mevr. Smet Ria Mevr. Otto Tania Mevr. De Vos Chantal Dhr. Albertijn Roger Dhr. De Sitter Jan Dhr. De Gronckel Koen Dhr. Van der Borght Michel Dr. Van Looy Luc Dr. Beeckman Nele Mevr. Van Bulck Josée afgevaardigd bestuurder algemeen directeur ondersteunende diensten algemeen directeur operaties algemeen directeur WZC directeur patiëntencoördinatie directeur zorg technisch directeur directeur ICT directeur financiën en datamanagement directeur personeel hoofdgeneesheer co-hoofdgeneesheer secretaris raad van bestuur en directiecomité Achtergrond In 2008 werd door de Algemene Vergadering van GZA besloten om een organisatieveranderingsproject door te voeren. Onder de naam 1+ werd overgegaan tot een nieuwe organisatiestructuur voor GZA, werden alle GZA-voorzieningen onder één vzw ondergebracht en werd overgegaan tot een fusie van de GZA-ziekenhuizen. Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

17 De fusie van de GZA-ziekenhuizen is sinds 07/2009 erkend. In het fusieplan werd geopteerd voor een drie-campusmodel. Vanuit dit oogpunt werden de namen van de 3 vroegere ziekenhuizen, Sint- Augustinus (SA), Sint-Vincentius (SV) en Sint-Jozef (SJ), behouden om de campussen te benoemen. In 2011 wil men een nieuw gemeenschappelijk zorgstrategisch plan klaar hebben voor de GZAziekenhuizen. Momenteel heeft GZA-ziekenhuizen een erkenning voor: campus C D G E NIC M Sp- pal A + a Totaal SA SV SJ Totaal GZA wil in de nabije toekomst een aanvraag indienen voor reconversie van 20 C/D bedden naar 20 G-bedden en voor reconversie van 20 bedden C/D naar 15 A bedden. Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

18 3 Leiderschap 3.1 Organisatiestructuur De Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur, het directiecomité en de gemeenschappelijke ethische reflectiecommissie zijn overkoepelend voor het ziekenhuis en de 4 woonzorgcentra van GZA. (AV) De algemene leiding van GZA is in handen van de afgevaardigde bestuurder, die samen met de algemeen directeurs (bestuurders) het dagelijkse bestuur van de organisatie waarneemt. Onder de afgevaardigde bestuurder staan de hoofdgeneesheren en de 3 algemene directeurs (operaties, ondersteunende diensten en WZC). De algemeen directeur operaties coördineert alle kernactiviteiten en activiteiten met rechtstreeks patiëntencontact, evenals de apotheek. De algemeen directeur ondersteunende diensten coördineert alle overige ondersteunde diensten. (AV) De nieuwe organisatiestructuur van GZA-ziekenhuizen voorziet dat: (AV) o Kernactiviteiten in 7 clusters worden georganiseerd. Cluster 1: hart-, nier-, bloedvat- en stofwisselingsziekten Cluster 2: kritieke diensten Cluster 3: Hoofd en hals, locomotoriek en revalidatie Cluster 4: Algemene en oncologische specialiteiten Cluster 5: Moeder en kind Cluster 6: Psychiatrie, geriatrie en palliatieve zorgen Cluster 7: Ondersteunende diensten Het 7 de cluster wordt soms ook de ondersteunende transversale eenheid genoemd, waarbij dan gesproken wordt over 6 clusters. o Voor de aansturing van de clusters wordt in de toekomst gestreefd naar een medisch en een verpleegkundig clusterverantwoordelijke. Op dit moment zijn de verpleegkundig clusterverantwoordelijken aangesteld, maar is als overgangsmodel een medisch begeleidingscomité van 6 artsen gezamenlijk verantwoordelijk voor de medische aansturing van de clusters. o Het patiëntenonthaal wordt per campus georganiseerd maar met centrale aansturing. o Ondersteunende activiteiten worden op GZA-niveau georganiseerd. Op campusniveau worden loketfuncties of accountmanagers voorzien voor ondersteunende diensten waar dit voor een direct contact met de klanten noodzakelijk is. Binnen het medisch departement zijn een hoofdgeneesheer en een co-hoofdgeneesheer (samen 1,8VTE) aangesteld. Beiden zijn aanwezig op de vergaderingen van de Raad van Bestuur, de medische raad en de aannemingsraad. Voor de vergaderingen van (wettelijke) comités zijn de taken verdeeld. (AV) De directeur zorg is het hoofd van het verpleegkundig departement (verpleegkundig en paramedisch directeur). Zij wordt bijgestaan door een team van 6 clustermanagers (samen 6 VTE), een voltijdse projectmanager zorg (opzetten projecten, uitwerken kwaliteitsrapportagesysteem en interne audits) en stafmedewerkers (samen 8.3 VTE) die instaan voor deelaspecten (ziekenhuishygiëne, klinische paden, begeleiding herintreders, vorming, Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

19 administratie zorgdepartement ). (AV) De directeur patiëntencoördinatie staat in voor de aansturing van cluster 7 die volgende ondersteunende diensten omvat: het mortuarium en patiëntenvervoer, vrijwilligerswerking, pastorale dienst, opname, onthaal en telefonie. Zij staat daarnaast ook in voor het aansturen van de ondersteunende diensten waar er verpleegkundige activiteiten zijn: poliklinieken en medische beeldvorming. Voor deze afdelingen zijn er per campus telkens (verpleegkundige) diensthoofden aangesteld die hiërarchisch onder de directeur patiëntencoördinatie vallen. De directeur zorg heeft geen contacten met deze verpleegkundigen en heeft geen zicht op het functioneren. (AV) Het is aan te bevelen om binnen het veelvuldig overleg tussen de twee directieleden deze items een vaste plaats te geven. Aangezien alle verpleegkundige activiteiten die in de instelling gesteld worden, onder de eindverantwoordelijkheid van de directeur zorg vallen en zij de verpleegkundige activiteit dient te integreren, dient deze zicht te hebben op het functioneren van deze verpleegkundigen. (Aanb) De directeur personeel is verantwoordelijk voor werving en selectie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de vorming (inscholing en permanente vorming), het uitwerken van het competentie- en prestatiemanagement en het beleid inzake de psychosociale ondersteuning van de medewerkers. (AV) Dit alles gebeurt in nauw overleg met de directie zorg. (SP) Het organogram van het zorgdepartement dient aangevuld te worden met de paramedici en de psychologen. (TK) Een jaar na de fusie zijn er tal van voorbeelden die een integratie van de drie campussen bevorderen. (SP) o Clusters zijn campusoverschrijdend samengesteld. Het bevorderen van campusoverschrijdende werking is opgenomen in de functieomschrijving van de clustermanagers. o Zoneoverleg wordt maandelijks campusoverschrijdend georganiseerd tussen gelijkaardige kritieke diensten (OK INZO- spoed) o Er is een overkoepelend personeels- en vormingsbeleid. o Alle nieuwe leden van de mobiele equipe worden verondersteld om campusoverschrijdend te werken. o Goede projecten die bestonden op één van de campussen werden na de fusie uitgerold op de andere campi (time out procedure, het elektronisch verpleegkundig dossier bij OK patiënten, triagesysteem op spoed, specifieke expertise bij mobiele equipe,.). o Een aantal medische diensten (bv. oncologisch centrum, neurochirurgie, reumatologie, ) zijn op GZA-niveau overkoepelend voor de drie campussen georganiseerd, met één medisch diensthoofd voor GZA. Het gros van de medische diensthoofden is echter per campus door verschillende personen ingevuld (spoedgevallen, IZ, medische beeldvorming, zorgprogramma voor geriatrie, zorgprogramma voor kinderen, ). (TK) Vanuit de fusiegedachte is de aanstelling van één ziekenhuisbrede verantwoordelijke arts noodzakelijk. De inzet van paramedici en psychologen is als volgt georganiseerd: (AV) o Paramedici situeren zich binnen cluster 3 en cluster 6 en worden hiërarchisch aangestuurd door de clustermanagers. Psychologen worden aangestuurd door de clustermanager van cluster 6. Inhoudelijk worden de kinesisten van campus SA en SJ aangestuurd door de fysiotherapeut. Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

20 o Per campus is er een verantwoordelijke voor de kinesisten aangesteld. Er is een wekelijks overleg voorzien met de clustermanager. (SP) Voor de andere disciplines is er momenteel geen diensthoofd. (Aanb) Er is een vacature voor een psycholoog die de overkoepelende coördinatie van de paramedici op zich zal nemen. o Paramedici worden zowel in loondienst als op zelfstandige basis tewerkgesteld in het ziekenhuis. Alle recent aangeworven kinesisten werken op zelfstandige basis. De overige paramedici zijn in loondienst. o De paramedici zijn niet vertegenwoordigd op de maandelijkse clustervergaderingen. (Aanb) Enkel op vraag zijn ze aanwezig. Wel worden ze uitgenodigd op de kaderledenvergaderingen. o Paramedici worden toegewezen aan afdelingen (bv. G, PAAZ,.) of aan patiëntengroepen (bv. neurologische patiënten, orthopedische patiënten). o Paramedici nemen meestal deel aan multidisciplinaire patiëntenbesprekingen. o Paramedici zijn betrokken bij multidisciplinair uitgewerkte projecten (bv. Valpreventie, malnutritie, ). (SP) o Paramedici nemen deel aan de intern georganiseerde vormingen. (SP) o Er zijn niet voor alle paramedische functies functieomschrijvingen. (Aanb) We bevelen aan om bij het uitwerken ervan voldoende aandacht te schenken aan afspraken rond deelname aan overleg, multidisciplinaire samenwerking, projectwerking, rapportage in dossier. o Functioneringsgesprekken met paramedici worden niet systematisch georganiseerd. (TK) Er is een lage drempel om aan te kloppen bij de zorgdirectie van het ziekenhuis. Men doet veel inspanningen om de bereikbaarheid zo groot mogelijk te maken. (SP) Management by walking around gebeurt door de directeur operaties en de directeur zorg samen op regelmatige basis (trimesterieel). Daarnaast is de directeur zorg ook soms s nachts aanwezig om het contact met de nachtverpleegkundigen te bewaken. Clustermanagers zijn op dagelijkse basis aanwezig op de afdelingen. Er zijn steeds minimum drie clustermanagers aanwezig in het ziekenhuis zodat de aanwezigheid van een clustermanager of de directeur zorg op elke campus dagelijks gegarandeerd wordt en er een aanspreekpunt is bij problemen. 3.2 Beleidsorganen Het directiecomité GZA bestaat uit de afgevaardigde bestuurder, de drie algemeen directeurs, de beide hoofdgeneesheren, de directeur zorg, de directeur patiëntencoördinatie, de directeur financiën en datamanagement, de technisch directeur, de directeur ICT en de directeur personeel. Naast het directiecomité GZA zijn volgende beleidsorganen in het ziekenhuis actief: (AV) o Het Dagelijks bestuur, een wekelijkse vergadering van de afgevaardigd bestuurder, de algemeen directeur operaties, de algemeen directeur ondersteunende diensten en de algemeen directeur WZC ter voorbereiding van de Raad van Bestuur. o Het Coördinatiecomité beleid en strategie dat voor het dagelijks bestuur en het directiecomité beleidsvoorbereidend werk levert. o Het managementteam van het ziekenhuis, met een brede samenstelling, dat het strategisch beleid van de directie naar een operationeel niveau vertaalt en implementeert. Het koepeloverleg zorg (KOZ) bestaat uit de algemeen directeur operaties, directeur zorg, clustermanagers, projectmanager zorg, beleidsverantwoordelijke zorgontwikkeling en strategie, Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

Auditverslag GZA-ziekenhuizen Antwerpen

Auditverslag GZA-ziekenhuizen Antwerpen Zorginspectie Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@zorginspectie.be Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid

Nadere informatie

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ).

Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Jaarverslag ziekenhuishygiëne 20 (activiteiten 20 planning 20 ). Dit document is een sbloon van ziekenhuis arverslag over ziekenhuishygiëne dat uniforme rapportage mogelijk maakt. Het is gebaseerd op -bestaande

Nadere informatie

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna

Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Algemeen Ziekenhuis Sint-Dimpna Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Welkom in GZA Ziekenhuizen

Welkom in GZA Ziekenhuizen Welkom in GZA Ziekenhuizen Wie zijn we? GasthuisZusters Antwerpen - GZA Ziekenhuis met 3 campussen: Sint-Augustinus Sint-Vincentius Sint-Jozef + Low care dialyse centrum Berchem 10 woonzorgcentra vanaf

Nadere informatie

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout

21/02/2012. Check it Out! AZ Turnhout Check it Out! AZ Turnhout Inhoud Voorstelling AZ Turnhout Definitie project Start project Check it Out! - AZ Turnhout Cyclus 1: Periode oktober 2010 juni 2011 Naar een digitaal, flexibel, vraaggestuurd

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

1. Periodische personeelsregistratie

1. Periodische personeelsregistratie Bijlage 1. Periodische personeelsregistratie De periodische personeelsregistratie wordt éénmaal per registratieperiode opgevraagd, telkens de eerste dag van de maanden maart, juni, september en december.

Nadere informatie

22Middelen...34 24Medewerkers...34 25Processen...35 26Resultaten...35 7.4Medicatiedistributie...36 27Situering...36 29Beleid en strategie...

22Middelen...34 24Medewerkers...34 25Processen...35 26Resultaten...35 7.4Medicatiedistributie...36 27Situering...36 29Beleid en strategie... Gent Maart 2011 Inhoud 1Inleiding...3 1.1Toepassingsgebieden...3 1.2Definities...4 1.3Auditproces...4 1.4Samenstelling van het auditteam...5 1.5Auditplan...5 2Situering van de instelling...8 3Leiderschap...11

Nadere informatie

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Brugge Audit PZ Onze-Lieve-Vrouw september 2013

Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Brugge Audit PZ Onze-Lieve-Vrouw september 2013 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw 8200 Brugge Audit PZ Onze-Lieve-Vrouw september 2013 Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw Brugge 2014 1 Audit 2013 In het kader van de vijfjaarlijkse verlenging

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie AZ Sint-Maarten Mechelen April, 2006 1 Inleiding Sinds 1997

Nadere informatie

Auditverslag Jessa Ziekenhuis Hasselt

Auditverslag Jessa Ziekenhuis Hasselt Zorginspectie Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@zorginspectie.be Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Auditverslag AZ Sint - Jan Brugge - Oostende. Februari 2010 2010/002/IT/AZ

Auditverslag AZ Sint - Jan Brugge - Oostende. Februari 2010 2010/002/IT/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099.

http://www.health.fgov.be/pls/apex/f?p=225:1:1754521204855099. STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours

ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours ZNA : ziekenhuisfusie, kwaliteit en patiëntveiligheid : een hobbelig maar boeiend parcours Stef Meukens ZNA Coördinator patiëntveiligheid FOD Week van de patiëntveiligheid 17/11/2009 ZNA in cijfers Kwaliteit

Nadere informatie

8.5Cijfers...47 9Zorg voor kinderen...48 10Zorg voor psychiatrische patiënten...54 11Zorg voor chirurgische patiënten...58 12Zorg voor kritieke

8.5Cijfers...47 9Zorg voor kinderen...48 10Zorg voor psychiatrische patiënten...54 11Zorg voor chirurgische patiënten...58 12Zorg voor kritieke April 2011 Inhoud 1Inleiding...3 1.1Toepassingsgebieden...3 1.2Definities...4 1.3Auditproces...4 1.4Samenstelling van het auditteam...5 1.5Auditplan...5 2Situering van de instelling...8 3Leiderschap...11

Nadere informatie

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

(*) Auditoren van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid en het agentschap inspectie welzijn, volksgezondheid en gezin

(*) Auditoren van het Vlaams agentschap zorg en gezondheid en het agentschap inspectie welzijn, volksgezondheid en gezin Geachte lezer, Het AZ Sint Maarten werd in januari 2010 geauditeerd en ontving in mei 2010 hiervan een verslag, opgemaakt door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. We geven u onderstaand een overzicht

Nadere informatie

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg

Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Simplificatie ontwerp KB oncologisch zorgprogramma: Hoofdstuk II. zorgprogramma voor oncologische basiszorg Afdeling 1. Doelgroep aard en inhoud Artikel 2 1 Elk ziekenhuis dient te beschikken over programma

Nadere informatie

Hoe gaat Zorginspectie om met streefwaarden uit het eisenkader?

Hoe gaat Zorginspectie om met streefwaarden uit het eisenkader? Veelgestelde vragen over het nieuw toezichtmodel voor de algemene ziekenhuizen Zorginspectie bundelt op deze pagina de vragen die leven omtrent het toezichtmodel. Voor alle vragen met betrekking tot de

Nadere informatie

! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 )

!  # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $ 0 1 1 . ( ) & + ) 2!1 & * 2! + & 7 89 : ;<5 ) ! " # $% & $%' ( $ ) * +%, -% ) $././ 0 1 1 ". ( ) & + ) 2!1 & * 2! + 3-4 % - 5-4 3 6-4 - + & 7 89 : ;

Nadere informatie

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011

Inhoud. Algologische functie in de praktijk. Annemie Van Aken verpleegkundige 4/13/2011 Algologische functie in de praktijk Annemie Van Aken verpleegkundige Inhoud Taak van de algologische functie (AF) FOD begeleidingscomité - universitair onderzoeksequipe Samenstelling van de AF Project

Nadere informatie

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de nieuwe organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

12.1Spoedgevallen...71 12.2Intensieve zorgen...76 13Zorg voor geriatrische patiënten...84

12.1Spoedgevallen...71 12.2Intensieve zorgen...76 13Zorg voor geriatrische patiënten...84 Aalst Februari Maart 2011 Inhoud 1Inleiding...3 1.1Toepassingsgebieden...3 1.2Definities...4 1.3Auditproces...4 1.4Samenstelling van het auditteam...5 1.5Auditplan...5 2Situering van de instelling...8

Nadere informatie

September 2011 AANGEPAST VERSLAG

September 2011 AANGEPAST VERSLAG September 2011 AANGEPAST VERSLAG Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toepassingsgebieden...4 1.2 Definities...5 1.3 Auditproces...6 1.4 Samenstelling van het auditteam...7 1.5 Auditplan...7 2 Situering van de instelling...9

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN:

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

VISITATIE. Elke Frans Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

VISITATIE. Elke Frans Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid VISITATIE Elke Frans Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Inhoud 1) Situering, bevoegdheden en doel van de visitatie 2) Werking visitatie 3) Nieuw toezichtsmodel 4) Referentiekader 5) Terugblik 6) Actualisatie

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Auditverslag Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek. December 2009. Opdrachtnr. 2009/014/IT/AZ

Auditverslag Sint-Jozefkliniek Bornem-Willebroek. December 2009. Opdrachtnr. 2009/014/IT/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

11.1Spoedgevallen...49 11.2Intensieve zorgen...53 12Zorg voor geriatrische patiënten...58

11.1Spoedgevallen...49 11.2Intensieve zorgen...53 12Zorg voor geriatrische patiënten...58 Deinze Oktober 2011 Inhoud 1Inleiding...2 1.1Toepassingsgebieden...2 1.2Definities...3 1.3Auditproces...3 1.4Samenstelling van het auditteam...4 1.5Auditplan...4 2Situering van de instelling...7 3Leiderschap...11

Nadere informatie

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde Oudenaarde

Auditverslag Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde Oudenaarde Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Een voorlopige versie van het auditverslag werd opgestuurd op 09/06/2011.

Een voorlopige versie van het auditverslag werd opgestuurd op 09/06/2011. Izegem Mei 2011 Inhoud 1Inleiding...2 1.1Toepassingsgebieden...2 1.2Definities...3 1.3Auditproces...3 1.4Samenstelling van het auditteam...4 1.5Auditplan...5 2Situering van de instelling...7 3Leiderschap...11

Nadere informatie

Profielschets Operatiekwartier

Profielschets Operatiekwartier Algemene gegevens Afdelingshoofd: Sophie Bertrand 4704 Hoofdverpleegkundige: Ann De Troetsel 3686 Verantwoordelijk cluster 1: Anja Wils 4715 Verantwoordelijk cluster 2: 4716 Verantwoordelijk cluster 3:

Nadere informatie

Auditverslag AZ Sint-Jozef Malle

Auditverslag AZ Sint-Jozef Malle Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen

Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Wat heeft Qmentum te vertellen over ziekenhuisbestuur? Zorgnet Studiedag ziekenhuisgovernance Woensdag 17 juni 2015 Jo Leysen Nalevingstoezicht Accreditering Indicatoren Continue verbetering van kwaliteit,

Nadere informatie

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE

ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID TWEEDE MEERJARENPLAN 2013-2017 Contract 2013 ZELFEVALUATIE VAN DE THEMA S HOOG RISICO MEDICATIE IDENTITOVIGILANTIE Sp-ziekenhuizen 1 1. Inleiding Hierna volgt

Nadere informatie

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen

Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Directoraat-generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Datum 19/07/2007 Bijlagen Nota KB van 26 april 2007 KB van 19 juni 2007 (art 13 1 ) Betreft: KB van 26 april 2007 tot wijziging van het KB

Nadere informatie

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE

Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE Bijlage A VG-MZG PERSONEELSREGISTRATIE SYNTHESE * De woorden in cursief verwijzen naar een definitie van dat concept. Periodieke registratie Dagelijkse registratie Doelstelling : het aantal (bezoldigde

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen.

Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Structuur van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Dr. Y. Lievens 1,2, Dr. J. Menten 1, I. Bossuyt 1, M. Depril 1. 1 Palliatief-supportteam Dienst Gezwelziekten Universitaire Ziekenhuizen K.U.Leuven 2 Correspondentieadres

Nadere informatie

Klinisch Pad Suïcidepreventie

Klinisch Pad Suïcidepreventie Klinische paden Werken aan kwaliteit en patiëntveiligheid, een zaak van iedereen! Klinisch Pad Suïcidepreventie Kristien Cremie en Bart Rens Inhoud Klinisch pad Plan van aanpak Doelstellingen KP suïcidepreventie

Nadere informatie

1 DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN SYSTEEMTOEZICHT

1 DEFINITIE EN DOELSTELLING VAN SYSTEEMTOEZICHT Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 www.deparmentwvg.be www.zorginspectie.be //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

KWALITEITSGROEP CSA PERSONEELSPLANNING EN OVERLEG

KWALITEITSGROEP CSA PERSONEELSPLANNING EN OVERLEG KWALITEITSGROEP CSA PERSONEELSPLANNING EN OVERLEG KWALITEITSVERGADERING 1 DECEMBER 2009 1Voorstelling ziekenhuis 2Situering centrale sterilisatie Aantal was- en desinfectietoestellen Aantal autoclaven

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel

Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Huishoudelijk reglement ombudsfunctie UZ Brussel Wettelijk kader: De wet van 22 augustus 2002 op de patiëntenrechten bepaalt dat elke patiënt klacht kan neerleggen bij de bevoegde ombudsfunctie met betrekking

Nadere informatie

Inhoud. Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396

Inhoud. Auditverslag AZ Groeninge Kortrijk, E396 Januari 2011 Inhoud 1 Inleiding...4 1.1 Toepassingsgebieden...4 1.2 Definities...5 1.3 Auditproces...6 1.4 Samenstelling van het auditteam...7 1.5 Auditplan...8 2 Situering van de instelling...10 3 Leiderschap...12

Nadere informatie

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen

Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits- en patiëntveiligheidsbeleid in Vlaamse ziekenhuizen Universiteit Hasselt Onderzoeksgroep Patiëntveiligheid Faculteit Geneeskunde en Levenswetenschappen Faculteit Bedrijfseconomische Wetenschappen Bevraging over de interne organisatie van het kwaliteits-

Nadere informatie

Auditverslag UZ Leuven. Juni 2010 2010/008/IT/AZ

Auditverslag UZ Leuven. Juni 2010 2010/008/IT/AZ Zorginspectie Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@zorginspectie.be Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid

Nadere informatie

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen.

Art. 3. De hoofdgeneesheer dient over de mogelijkheden te beschikken om de kwaliteitszorg in het ziekenhuis te bevorderen. Koninklijk besluit van 15 december 1987 houdende uitvoering van de artikels 13 tot en met 17 van de wet op de ziekenhuizen, zoals gecoördineerd door het koninklijk besluit van 7 augustus 1987. (B.S. 25.12.1987)

Nadere informatie

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1

Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 Oncologisch Centrum Strategische doelstellingen ONCOLOGISCH CENTRUM ONCOLOGISCH HANDBOEK DEEL 1 OH_OC_deel 1_2017-2018 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Doelstellingen... 4 Het belang van het Oncologische Centrum

Nadere informatie

INSTANTIES EN WETGEVING

INSTANTIES EN WETGEVING INSTANTIES EN WETGEVING WVTV 30 nov 2015 Instanties betrokken bij het transfusiebeleid van de Vlaamse ziekenhuizen FOD Volksgezondheid BeQuint HGR FAGG Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Zorginspectie

Nadere informatie

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID

STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID STILZWIJGENDE VERLENGING VAN HET CONTRACT COÖRDINATIE KWALITEIT EN PATIËNTVEILIGHEID Het contract coördinatie kwaliteit en patiëntveiligheid 2013 wordt stilzwijgend verlengd voor een periode van 12 maanden

Nadere informatie

STEERING GROUP 8 JUNI 2015

STEERING GROUP 8 JUNI 2015 STEERING GROUP 8 JUNI 2015 Voorstelling hemovigilantieteam/functie GZA- 3 campussen Hemovigilantieteam Hemovigilantieverpleegkundigen (0,5 FTE) Anke Sijtsma Elke Bogaerts Amber Neefs Klinisch bioloog (aansturing)

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT WVC Afdeling Verzorgingsvoorzieningen Evaluatierapport in het kader van het kwaliteitsdecreet Evaluatie van de zelfevaluatie Sint-Vincentiusziekenhuis

Nadere informatie

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison.

Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. Introductiebrochure: Studenten Geriatrisch dagziekenhuis & Interne liaison. 16 Sint-Franciskusziekenhuis www.sfz.be P. Paquaylaan 129 3550 Heusden-Zolder Tel.: 011 71 50 00 Fax.: 011 71 50 01 VOORWOORD

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010

FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 FAQ: Graad Functies toepasselijk van 1/1/2010 Sleutelwoorden Vraag Antwoord 1. WETENSCHAPPELIJK KADER Tandarts Welke graad/functie kan gebruikt worden voor een tandarts LTH? Psycholoog niet verbonden aan

Nadere informatie

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit

A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit Nota Betreffende wijzigingen van de Ziekenhuiswet inzake de organisatie van de verpleegkundige activiteitenn het middenkader en de hoofdverpleegkundige. A. Verpleegkundige verpleegkundige activiteit In

Nadere informatie

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013

Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 Vragenlijst SAFE SURGERY voor het uitvoeren van een zelfevaluatie in contractjaar 2013 De vragen zijn opgedeeld in verschillende rubrieken en betreffen het thema safe surgery. Het is de bedoeling dat de

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel

studenteninformatie Onthaalbrochure A-dienst GezondheidsZorg met een Ziel i studenteninformatie A-dienst Onthaalbrochure GezondheidsZorg met een Ziel Beste student Welkom op onze afdeling. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Dagverzorgingscentrum

Dagverzorgingscentrum Koning Albert II-laan 35, bus 31 1030 Brussel T 02 553 34 34 F 02 533 34 35 contact@zorginspectie.be Dagverzorgingscentrum Naam voorziening: Adres: Tel.: Fax : e-mail: Dossiernr.: Opdrachtnummer: Datum

Nadere informatie

Algemene benadering van de thematiek van het levenseinde: Visie van de verpleegkundigen - Hoorzitting Senaat 7 mei 2013

Algemene benadering van de thematiek van het levenseinde: Visie van de verpleegkundigen - Hoorzitting Senaat 7 mei 2013 Algemene benadering van de thematiek van het levenseinde: Visie van de verpleegkundigen - Hoorzitting Senaat 7 mei 2013 Inleiding Geachte dames en heren, ik heb de eer en het genoegen u tijdens deze hoorzitting

Nadere informatie

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc

Coordinatie--ZH--KB uitvoering-art-17bis--Hoofd-verpleegkundig-departement--Functie.doc 14 DECEMBER 2006. - Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 17bis van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987, voor wat de functie van hoofd van het verpleegkundig departement

Nadere informatie

Verbeteractieplan Nalevingstoezicht Chirurgisch traject

Verbeteractieplan Nalevingstoezicht Chirurgisch traject Verbeteractieplan Nalevingstoezicht Chirurgisch traject Inleiding In december 2013 kreeg AZ Nikolaas een onverwachtse inspectie van het Agentschap Zorginspectie in het kader van het nalevingstoezicht voor

Nadere informatie

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN: internistisch zorgtraject, check 2 Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Strategische doelstellingen

Strategische doelstellingen Strategische doelstellingen 2017-2022 Missie en visie Strategische en operationele doelstellingen Missie Sint-Jozefkliniek is een dynamisch regionaal ziekenhuis waar iedereen welkom is. In samenwerking

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1

BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 BIJLAGE 1 VOORBEELD JAARVERSLAG 2010 1 1. INLEIDING 1.1. De beleidscyclus De beleidscyclus van de dienst nucleaire geneeskunde kadert in deze van het ziekenhuis, waarbij elke dienst, in de herfst, een

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo

Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens. AZ Alma Eeklo Recent KB met aanpassing van het Zorgprogramma Geriatrie 19-03-2014 J.P.Baeyens AZ Alma Eeklo Algemeen Verzorgenden zorgkundigen Verpleger verpleegkundige Hoofdverpleegkundige eenheid G: die op 1/5/2014

Nadere informatie

3 ANALYSE EN ARGUMENTATIE NEGATIEVE SCORES. 3.1 Criterium Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website?

3 ANALYSE EN ARGUMENTATIE NEGATIEVE SCORES. 3.1 Criterium Is er een interactieve deelwebsite voor kinderen aanwezig op de website? DIENST COMMUNICATIE BIJLAGE: VERBETERACTIES PATIËNTGERICHTHEID VAN DE ZIEKENHUISWEBSITE N.A.V. METING 2014 02-06-2015 1 HET ONDERZOEK In het kader van VIP² werd tijdens de zomermaanden van 2014 door het

Nadere informatie

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings

Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Initiatieven in het kader van transmurale zorgcontinuïteit tussen de 3 zorgsettings Werkgroepen thuiszorg,wzc, az groeninge Hilde Segaert, Ludo Meersdom INHOUD 1 Inleiding 1) Probleemstelling/doelgroep

Nadere informatie

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde

Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde Een veiligheidsronde is veel meer dan een inspectieronde V. Vande Gucht AZ Jan Portaels Vilvoorde DIT IS HET NIET! Voorstelling AZ Jan Portaels Het ziekenhuis beschikt over 406 erkende bedden verdeeld

Nadere informatie

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis

Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Toelichting bij de organisatiestructuur van het OLV Ziekenhuis Missie en strategie van het OLV Ziekenhuis Het OLV Ziekenhuis wil een patiëntgericht, lokaal verankerd ziekenhuis zijn met een internationale

Nadere informatie

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen

15 FEBRUARI Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen 15 FEBRUARI 1999. - Koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de medische activiteit in de ziekenhuizen BS 25/03/1999 in voege vanaf 04/04/1999 Gewijzigd door: KB12/08/2000 BS 29/08/2000

Nadere informatie

Evidence Based Design Architectuur en ergonomie van de zorgeenheden

Evidence Based Design Architectuur en ergonomie van de zorgeenheden Evidence Based Design Architectuur en ergonomie van de zorgeenheden Henk VINCENT Directeur facilitaire diensten en Masterplan vzw Elisabethziekenhuis Heilig Hartkliniek Eeklo - Sijsele Inhoud 1. Inleiding

Nadere informatie

Auditverslag AZ Sint-Maarten Mechelen

Auditverslag AZ Sint-Maarten Mechelen Definitief auditverslag AZ Sint-Maarten Mechelen Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax

Nadere informatie

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013

Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van psychologen in algemene ziekenhuizen 16 mei 2013 Organisatie van een psychologische dienst. Een autonome dienst in het algemeen ziekenhuis. Ann Verhaert, AZ Sint Jan Brugge Erkende bedden

Nadere informatie

De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten:

De adviesvraag handelt over de volgende vier belangrijke punten: De Minister vraagt het advies van de NRV (brief van 3/7/2005) teneinde verschillende toepassingsbesluiten te kunnen publiceren m.b.t. de artikels die door de wet van 29 december 1990 ingevoegd werden in

Nadere informatie

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN

ADVIES BETREFFENDE DE VERSTERKING VAN DE PALLIATIEVE FUNCTIE IN DE RUST- EN VERZORGINGSTEHUIZEN EN IN DE RUSTOORDEN VOOR BEJAARDEN FOD VOLKSGEZONDHEID, Brussel, 12/11/2009 VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU DIRECTORAAT-GENERAAL ORGANISATIE GEZONDHEIDSZORGVOORZIENINGEN NATIONALE RAAD VOOR DE ZIEKENHUISVOORZIENINGEN --------

Nadere informatie

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim

Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim Studentenbrochure Mobiel Crisisteam Noolim INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 1.1 Noolim Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg

Nadere informatie

Pijler 1 - beslissingsondersteuning

Pijler 1 - beslissingsondersteuning praktischer 1 Pijler 1 - beslissingsondersteuning Beschrijving - Aanreiken van evidence-based informatie en richtlijnen; - Informeren van zorgverstrekkers; - Expertisebevordering; - Praktijkondersteuning;

Nadere informatie

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding

Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding Accreditatie in een ziekenhuis: Evolutie van een programma naar ziekenhuisbrede teambuilding GZA Ziekenhuizen Jan Witters ACCREDITATIE: 100 % GARANTIE VOOR DUURZAME KWALITEITSVOLLE ZORG? NVKVV Studiedag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten

Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten Dienstgebonden informatiebrochure diëtisten 1 Voorwoord Beste nieuwe medewerker, Beste student, Welkom bij de diëtisten. Met deze brochure willen we je wegwijs maken. Het is een handleiding over het reilen

Nadere informatie

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf

Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Dossier kandidaatstelling projectvoorstel rond bevallen met verkort ziekenhuisverblijf Werkwijze: Bijgevoegd sjabloon is bedoeld als kandidaatstelling voor een pilootproject bevallen met verkort ziekenhuisverblijf.

Nadere informatie

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven

Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams. Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Brandend actueel: Multidisciplinaire pijncentra en algologische teams Susan Broekmans VS pijn UZ Leuven Overzicht Historiek Pilootprojecten Algologische functies Multidisciplinaire pijnteams Waar staan

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED GEZONDHEIDSZORG Opleiding Kaderopleiding Nursing BO GZ 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

Onthaalbrochure. Verpleegeenheid 4. campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan Wilrijk tel

Onthaalbrochure. Verpleegeenheid 4. campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan Wilrijk tel 1263/826/6 - GZA - februari 2016 Onthaalbrochure Verpleegeenheid 4 campus Sint-Augustinus Oosterveldlaan 24 2610 Wilrijk tel. + 32 3 443 30 11 www.gzaziekenhuizen.be Mijnheer, Mevrouw De artsen en de verpleegkundigen

Nadere informatie

Evaluatie van de stageplaatsen

Evaluatie van de stageplaatsen Titelpagina Evaluatie van de stageplaatsen. In deze demo wordt naast de executive summary en demografische kenmerken enkel dieper ingegaan op het thema: Waarden en normen. Ziekenhuis X Aantal Respondenten

Nadere informatie

Algemene ziekenhuizen (Detailrapport) Inspectiepunt Naam Maria Ziekenhuis Noord-Limburg Adres Maesensveld 1, 3900 Telefoon 011 / 54 95 49 Inrichtende macht Naam Juridische vorm Adres MARIAZIEKENHUIS VZW

Nadere informatie

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F

SERVICEFLATS. Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus BRUSSEL T F /verslag serviceflats Zorginspectie Koning Albert II-laan 35 bus 31 1030 BRUSSEL T 02 553 34 34 F 02 553 34 35 contact@zorginspectie.be ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE REACTIE

GEDETAILLEERDE REACTIE Reactie UZ Brussel I. ALGEMEEN De visitatie van het UZ Brussel vond 4 jaar geleden, in 2008, plaats. Ondertussen is er heel wat veranderd in het ziekenhuis, zowel op vlak van werkprocedures als architectuur

Nadere informatie

Inspectieconcept en -methodiek

Inspectieconcept en -methodiek Inspectieconcept en -methodiek Wat komt u vandaag te weten? 1. methodiek 2. van eisenkader naar inspectieinstrument 3. welke diensten in check 1? 4. welke onderwerpen in check 1? 5. concreet verloop van

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

GZA investeert in een electronisch patiëntendossier. Peter Mulkens Ann Proost 6 november 2008

GZA investeert in een electronisch patiëntendossier. Peter Mulkens Ann Proost 6 november 2008 GZA investeert in een electronisch patiëntendossier Peter Mulkens Ann Proost 6 november 2008 Sint-Augustinus, Wilrijk Aantal bedden: 610 Aantal medewerkers: 1764 Aantal artsen: 213 Sint-Vincentius, Antwerpen

Nadere informatie