Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via info@gza.be"

Transcriptie

1 Inleiding Hierbij vindt u het auditrapport van GZA Ziekenhuizen, dat werd opgemaakt door Zorginspectie en door Agentschap Zorg en Gezondheid, afdeling Toezicht Volksgezondheid. Elk Vlaams ziekenhuis krijgt eens om de vijf jaar een audit van zijn werking. De opdracht van de auditoren is het bewaken en zo handhaven van een veralgemeende basiskwaliteit voor alle patiënten. Met hun audit willen ze ook bijdragen aan een voortdurende verbetering van de kwaliteit van zorg. Daarom ligt de focus op het ontdekken en beschrijven van verbeterpunten. Hier wordt actief naar gezocht tijdens de auditopdracht en ze leggen de lat bewust hoog. Deze verbeterpunten gaan verder dan de strikte regelgeving; de auditoren bekijken de werking ook volgens algemeen geldende richtlijnen en wetenschappelijk verantwoorde praktijken. Elk verbeterpunt is niet altijd gemakkelijk of snel te realiseren maar moet wel een streefdoel zijn. De uiteindelijke bedoeling is dat het ziekenhuis met het rapport aan de slag kan om verbeterdoelstellingen vast te leggen en actieplannen uit te werken. Daarnaast komen, tijdens de audit en in het verslag, ook sterke punten in de werking aan bod. Om te werken aan de tekortkomingen en opmerkingen krijgt het ziekenhuis 5 jaar tijd, namelijk tot de volgende audit. Voor een aantal tekorten legt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een strakkere tijdsplanning op. Na een fusie van ziekenhuizen komt er steeds een audit ook al is de erkenningsperiode van alle campussen nog niet verlopen. Dit was het geval voor campus Sint-Augustinus dat normaal nog tot de tweede helft 2012 tijd had om aan de opmerkingen van het auditrapport van 2007 te werken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat uit dit rapport 2010 blijkt dat niet al de tekortkomingen van 2007 opgelost waren. Auditrapport 2010 Het huidige auditrapport van GZA Ziekenhuizen vertoont heel wat sterke punten. De auditoren bevestigen ook dat dit een goed rapport is. Dit maakt ons enerzijds fier maar dat neemt niet weg dat we ons anderzijds uitgedaagd voelen om aan onze zwakkere punten te werken. We streven een transparante communicatie na en stellen ons bewust kwetsbaar op en publiceren daarom dit rapport integraal met zijn sterke en zwakke punten. Wij hebben de belangrijkste uitspraken van de auditcommissie in een executive summary samengevat. Hierin staan kort de sterke punten en de verbeterpunten opgelijst. Hebt u nog vragen over dit rapport dan kan u ons mailen via GZA Ziekenhuizen Sint Augustinuslaan 20 - BE 2610 Wilrijk - tel. +32 (0) fax +32 (0)

2 Executive Summary Het auditverslag is opgemaakt volgens de management- en resultaatsdomeinen van het Kwadrantmodel, vergelijkbaar met het European Foundation for Quality Management model (EFQM). De managementdomeinen die besproken worden zijn: leiderschap, beleid&strategie, middelen- en medewerkersmanagement en processen. Deze vijf domeinen geven een algemeen beeld van GZA Ziekenhuizen (Sint-Augustinus, Sint-Vincentius en Sint-Jozef). In het deel resultaten wordt kort een algemeen verslag gegeven van de geboden zorg. Nadien wordt meer ingezoemd op specifieke functies en zorgprogramma s. Per domein is het verslag verder onderverdeel in deelaspecten die variëren van domein tot domein. Per deeldomein worden naast de algemene vaststellingen (AV) en aanbevelingen (Aanb) de sterke punten (SP) en de zwakkere punten (TK en NC) aangegeven. In deze samenvatting beperken we ons tot een samenvatting deze twee laatste, namelijk de sterke en zwakke punten. Bij sommige werkpunten is er een opmerking door het ziekenhuis toegevoegd. Deze is in een ander lettertype en schuin gezet. Het hele verslag (106 pagina) is digitaal beschikbaar en kan gedownload worden op onze website Leiderschap In dit domein scoort GZA Ziekenhuizen globaal zeer goed. Er worden heel wat sterke punten aangehaald. Het gegeven dat een jaar na de fusie er tal van voorbeelden zijn die de integratie van de drie campussen bevorderen is sterk. Dit vinden de auditoren terug in het personeels- en vormingsbeleid en ook in de campusoverschrijdende clusters en mobiele equipe ( groep medewerkers die kunnen ingezet worden op de afdeling waar een acuut personeelsprobleem is). Maar ook bij het medisch begeleidingscomité dat ondersteuning biedt bij het campusoverschrijdend integreren van de medische werking. Er is ook reeds één algemene regeling, een medisch reglement en een uniforme financiële regeling voor de artsen van de drie campussen. Ook het regelmatige, gestructureerde en interdisciplinaire overleg en de inspanningen die geleverd worden om de directie bereikbaar te maken scoren goed. Sterk punt is de ruime aandacht voor ethische reflectie met sterk uitgebouwde ethische overlegstructuren en duidelijke richtlijnen die ruim gecommuniceerd worden. Als werkpunt vermelden de auditoren dat het grootste deel van de medische diensthoofden nog per campus en door verschillende personen ingevuld worden (spoedgevallen, IZ, medische beeldvorming, zorgprogramma voor geriatrie, zorgprogramma voor kinderen ). Naar onze mening vereist de ziekenhuiswet dat er, zeker voor de zorgprogramma s, één diensthoofd per zorgprogramma benoemd wordt. We hebben per campus een erkenning van bepaalde zorgprogramma s dus ook een diensthoofd per campus. In dit stadium van het fusieproces wordt het diensthoofdschap meestal nog per campus ingevuld maar door het wegwerken van verschillen in algemene en financiële regelingen worden de medische diensten aangemoedigd campusoverschrijdend te werken. Beleid en Strategie De auditoren verwijzen naar het bestaan van één Algemene Vergadering, Raad van Bestuur, Medische Raad en ethische reflectiecommissie van voor de officiële fusie als sterke punten. Verder waren er al gezamenlijke diensten zoals het klinisch labo, het Geriatrisch Zorgnetwerk GZA, oncologisch centrum Ook het beleidsplan Visie op patiëntenzorg dat in ontwikkeling is in het zorgdepartement wordt als sterk punt beschreven. Het opstellen van medische beleidsplannen per dienst waarvan nadien een synthese op overkoepelend GZA niveau wordt gemaakt, wordt als sterk aanzien. GZA wordt ook omschreven als een organisatie met een groot lerend vermogen die een zicht heeft op zijn sterktes en zwaktes. Ze gebruiken externe expertise waar nodig. Kwaliteit gaat veel verder dan de regelgeving voorschrijft. Er moet gewerkt worden aan een volledige sterkte zwakte analyse (SWOT-analyse) van de klinische performantie op basis van de MKG gegevens. De auditoren vinden ook dat een aantal beschikbare performantie indicatoren niet systematisch gebruikt worden. Als zwak punt wordt ook aangehaald dat er geen controlesysteem is voor de implementatie van de verschillende procedures. Middelen Rond infrastructuur werden een aantal tekortkomingen opgemerkt zoals een tekort aan bergruimte, zodat bijvoorbeeld poetsproducten niet overal achter slot en grendel bewaard worden Er is ook geen systematiek om alle medische materialen, zonder onderhoudscontract, periodiek te controleren en te onderhouden.

3 Binnen informatica werd de ruime toegankelijkheid voor alle beleidsorganen tot het intranet en het documentbeheerssysteem als sterk punt benoemd. Ook de inspanningen om het elektronische patiëntendossier(c2m) geïntegreerd te maken wordt geprezen. Het elektronische patiëntendossier beschikt over een ruime elektronische resultatenviewer en de verpleegkundigen hebben leesrecht op de verpleegafdelingen. Anderzijds zijn er toch nog opmerkingen over het patiëntendossier. C2M is nog volop in de uitrolfase wat maakt dat voor patiënten er soms zowel een elektronisch als een papierendossier is. Het patiëntendossier is niet steeds nauwkeurig ingevuld, vb de informatie van de paramedici ontbreekt. Er is ook nog onvoldoende opleiding van sommige medewerkers om optimaal gebruik te maken van C2M. Medewerkers Het managementgebied medewerkers krijgt een positieve evaluatie van de auditoren. Ze vermelden veel sterke punten en slechts enkele leerpunten. Sterk is: binnen het personeelsbeleid zijn er nagenoeg voor alle functies functiebeschrijvingen en er is aandacht voor functiedifferentiatie. Dienstspecifieke profielen zijn neergeschreven in competentieprofielen. Er gebeuren gestructureerde exitgesprekken waarbij aan de gemelde problemen verbeteracties worden gekoppeld. Hoofdverpleegkundigen worden gezien en ondersteund als managers van hun afdeling. Er is een sterk uitgebouwde mobiele equipe die deels campusgebonden en deels campusoverschrijdend werkt. Voor de leden van het medisch begeleidingscomité en de medische raad is een opleiding ziekenhuismanagement voorzien. Er is een inscholing (opleiding voor nieuwe medewerkers) en onthaalmap voor artsen. Ook de vrijwilligerwerking wordt positief beoordeeld. Er is een sterke omkadering voor het begeleiden van herintreders (personen die na lange tijd terug in het beroep stappen) en er gaat veel aandacht naar de mogelijkheid en het stimuleren tot permanente vorming. Als werkpunt weerhouden de auditoren: de functioneringsgesprekken worden niet op alle afdelingen stipt om de twee jaar gevoerd. Processen Binnen het domein processen zijn er heel wat sterke punten weerhouden maar zijn er ook een aantal werkpunten aangegeven. Op de meeste afdelingen zijn er goede afspraken i.v.m. de zaalrondes maar sommige artsen houden zich niet steeds aan de gemaakte afspraken. De wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbesprekingen op de meeste afdelingen worden als sterk punt weerhouden maar het slechts summier noteren van deze bespreking in het dossier wordt als zwak aangegeven. De inzet van paramedici en psychologen is niet steeds optimaal georganiseerd. Er zijn veel protocols en klinische paden die ruim gevolgd worden maar daar staat tegenover dat sommige artsen nog vasthouden aan individuele verschillen in behandeling bijvoorbeeld verschillen in procedures op het operatiekwartier (OK). Er zijn heel wat initiatieven en materialen voorhanden die een fixatiearm beleid ondersteunen en die de aandacht voor fixatie binnen het ziekenhuis aangeeft. De procedures zijn goed uitgewerkt en in SV-SJ is er een mobiliteitsplan aan gekoppeld. Te verbeteren is dat de procedure niet overal goed gekend is of niet steeds wordt toegepast. Vallen is nog te vaak de reden van fixatie. Er is nog te weinig aandacht voor de risico s van fixatiemaatregelen. Binnen de medicatiedistributie zijn een aantal sterke punten zoals het vlot verlopen van de fusie m.b.t. medicatiedistributie en apotheek. Ook het gegeven dat de hoofdapothekers lid zijn van het managementteam is zeer positief en het feit dat de wettelijke comités campusoverschrijdend zijn georganiseerd. Dat alle elektronische, medische protocollen van advies worden voorzien door de klinische apotheker wordt eveneens als een sterk punt omschreven. Als werkpunten weerhouden de auditoren: er gebeurt nog aflevering op basis van naschriften en er wordt nog medicatie afgeleverd op basis van niet gevalideerde voorschriften. Ook het gegeven dat de apotheker geen volledig zicht heeft op het medicatieschema van alle patiënten is nog een werkpunt. De centraal sterilisatie afdeling (CSA) voldoet niet aan al de huidige moderne vereisten. Dit was geweten door het ziekenhuis naar aanleiding van het vorige visitatieverslag van Sint-Augustinus (SA) uit 2007 en door de uitvoering van een externe audit, en er is dan ook een project lopende om dit ten gronde aan te pakken. Ondanks dat werden er door de auditoren een aantal sterke punten opgemerkt. Het feit dat het Project Centrale Sterilisatie al was opgestart en dat medewerkers uit alle geledingen hierbij zijn betrokken is sterk. Het aansturen van de CSA door beide hoofdapothekers in samenwerking met de verantwoordelijken van de afdelingen is daar ook een illustratie van. Dit leidde tot onderlinge afstemming van de werking en procedures tussen de drie campussen. Ook de uitrol van een elektronisch traceersysteem (Stemato

4 genoemd) is een sterk punt. Hiermee kan tot op het niveau van het instrument het traject gevolgd worden, gelinkt aan patiënt en ingreep. Daarnaast zijn er een aantal werkpunten waarvan het grootste aantal aangepakt wordt binnen ons project Centrale Sterilisatie. De huidige ruimte is te krap waardoor de correcte scheiding tussen vuile, reine en steriele zone moeilijk realiseerbaar is. Er is ook een tekort aan opslagruimte. Wasmachines zijn aan vervanging toe. (Zijn ondertussen ook al besteld) Twee autoclaven, dit zijn de ovens die het materiaal steriliseren, werden niet gevalideerd. (Opdracht was al gegeven aan externe firma) Er werd ook gewezen op het risico voor beschadiging van de verpakking wanneer instrumenten in metalen manden en papier verpakt worden. Ook vertoonde sommige containers tekens van slijtage. (In het directiecomité is reeds beslist om over te stappen op het mand in mand systeem dat geleidelijk wordt ingevoerd.) Endoscopen worden buiten CSA gereinigd en gedesinfecteerd zonder supervisie van CSA. (Er bestaan hiervoor wel strikte procedures die door comité ziekenhuishygiëne werden uitgewerkt. Op elke dienst is er een logboek ter controle.) Er worden nergens Helixtesten uitgevoerd ter controle van de steriliteit van holle instrumenten. (Onze autoclaven zijn uitgerust met het ETS elektronisch testsysteem die volgens de producent van de autoclaven (3M) superieur is aan helixtesten. ETS meet het temperatuursverschil tussen 2 punten aan het einde van een holle testsonde.) De werking van het team en comité ziekenhuishygiëne werd positief beoordeeld. Sterk is bijvoorbeeld de procedures die speciaal voor het onderhoudspersoneel helder en duidelijk is uitgeschreven. Ook de dagelijkse opvolging van het antibioticagebruik door de microbioloog (arts ziekenhuishygiëne) is een sterk punt. Het afnemen van kennistoetsen na een opleiding en de resultaten gebruiken voor bijsturing van de opleiding is ook sterk. Er moet nog werk gemaakt worden van de opvolging van de scheiding tussen propere en vuile zones op de verpleegafdelingen. Ook het bijhouden van een register van de genomen beslissingen op het gebied van ziekenhuishygiëne ontbreekt nog. Niet alle procedures zijn voorzien van een versiedatum. Het legionellabeheersplan van campus SJ is aan updating toe en vertoont een aantal zwakke punten zoals ontbreken van administratieve gegevens van labo s, watermaatschappij maar ook de technische beschrijving van de sanitaire installatie en een uitgewerkte risicoanalyse. Resultaten Sterk is dat het ziekenhuis zicht heeft op de wachttijden voor de consultaties en deze problemen ook aanpakt. Ook de ruime aandacht voor het informeren en betrekken van patiënten en familie wordt positief beoordeeld. Er is een goede samenwerking met de verwijzende huisartsen en ouderenvoorzieningen. Er moet wel nog meer aandacht gaan naar het actief informeren over de financiële aspecten van een opname. Ook binnen het ontslagbeleid wordt er nog ruimte voor verbetering gezien o.a. wat betreft het ontslaguur en de multidisciplinaire verslaggeving. Zorg voor Kinderen De zorg voor kinderen wordt op alle campussen als goed geëvalueerd. Er zijn heel wat sterke punten zoals de ruime informatie voor ouders en kinderen over de principes van kindvriendelijke zorg en rechten tijdens de opname. Ook de verschillende campusoverschrijdende overlegstructuren en de subspecialisatie binnen het team van pediaters is sterk. De initiatieven op het gebied van opvang van kinderen op spoed en het bestaan van referentieverpleegkundige pediatrie op niet pediatrische afdelingen wordt positief geëvalueerd. De mogelijkheden van rooming-in (mogelijkheid dat een ouder continu bij het zieke kind blijft), soms zelfs gratis, worden sterk geapprecieerd. Naast deze sterke punten is er natuurlijk ook nog ruimte voor verbetering. Ouders kunnen nog niet steeds bij hun bewuste kind blijven in de operatiezaal en ontwaakzaal en het zorgtraject voor kinderen verloopt niet volledig gescheiden van dat voor volwassen patiënten. De mogelijkheden van de rooming-in moeten nog actiever bekend gemaakt worden. Zorg voor de psychiatrische patiënt De psychiatrische zorg is uitgewerkt op campus Sint-Vincentius (SV) en krijgt daar een goede beoordeling. Er is breed zorgaanbod dat sterk gestructureerd is. Er wordt gewerkt met een multidisciplinair elektronisch dossier. Het psychiatrisch liaisonconsult (advies van psychiater) op de andere afdelingen wordt ondersteund door een uitgebreid verslag in de patiëntendossier. Andere afdelingen krijgen op vraag advies van de PAAZ (psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis) equipe over psychiatrische problemen. De PAAZ heeft een erg heldere en duidelijke afzonderings-, isolatie- en fixatieprocedure uitgewerkt. Met daarnaast een flowchart voor risico-inschatting. De opvang van psychiatrische patiënten op spoed SV is uitgeschreven. Werkpunten zijn de uitbouw van de liaisonfunctie naar campus Sint-Jozef (SJ) en het opstellen van een GZA breed beleid voor de zorg voor de psychiatrische patiënt. Op de spoedafdelingen van SA en SV moet er werk gemaakt worden van een isolatiekamer die de veiligheid van de patiënt en het personeel waarborgt. Het personeel van de andere verpleegafdelingen is nog onvoldoende opgeleid in psychiatrische

5 zorgverlening (bv suïcidepreventie). Ondanks het sterk uitgewerkte afzonderingsbeleid op PAAZ is er nog ruimte voor verbetering. Sommige afzonderingen gebeuren niet in de isolatiekamer en worden niet opgenomen in het afzonderingsregister. Op spoed SA moet er een beleid betreffende opvang van psychiatrische urgenties uitgewerkt worden. Zorg voor de chirurgische patiënt Binnen dit onderdeel worden de operatiekwartieren, ontwaakzalen, dagziekenhuizen en de chirurgische afdelingen per campus besproken. Als sterktes voor Sint-Augustinus worden volgende punten aangehaald. De werking van het OK is sterk gestructureerd en afgestemd op pathologiegroepen. Er is in het OK een reglement voor inwendige orde dat in detail beschrijft hoe zaaltijd wordt toegewezen. Programma s overschrijden zelden de toegemeten tijd. Er zijn op het OK een aantal succesvolle verbeteracties ondernomen die gebaseerd zijn op de aangehaalde knelpunten van de audit van Men deed grote inspanningen voor een kindvriendelijk beleid. Er zijn campusoverschrijdende initiatieven die een betere onderlinge afstemming van de OK s beogen. Er zijn duidelijk functiebeschrijvingen en een doorgedreven taakuitzuivering. De meeste verpleegkundigen hebben een opleiding radioprotectie gevolgd. Er is een time-out procedure ingevoerd die sterk overeenkomt met de WHO-richtlijnen. Op recovery werken medewerkers met een bijzondere beroepstittel intensieve/spoed en er werkt een vroedvrouw en kinderverpleegkundige. Verbeterpunten voor SA. Er is een gebrek aan ruimte waardoor in volle bergruimtes steriel en niet steriel materiaal samen opgeslagen wordt. (Wordt mee aangepakt bij de verbouwingen van CSA) Chirurgische sets kunnen verschillen voor eenzelfde ingreep afhankelijk van de specialist wat zorgt voor een bijkomende belasting van de medewerkers in OK en CSA doordat de procedures verschillen voor een soort ingreep van arts tot arts. Uniformiseren is aan te raden rekening houdend met de therapeutische vrijheid van de arts. Voor materiaal dat eigendom is van de artsen is geen systematisch onderhoud voorzien. Het OK personeel is onvoldoende gevormd op het gebied van sterilisatie. Als sterktes voor Sint-Vincentius worden volgende punten aangehaald. De patiëntenstromen (voor/ na operatie) alsook materiaal (vuil/schoon) wordt gescheiden gehouden. Er gebeuren nooit sterilisatieactiviteiten op het operatiekwartier. Er zijn heel wat kindvriendelijke maatregelen genomen op het operatiekwartier en in het dagziekenhuis werden tweepersoonskamers specifiek ingericht voor kinderen. Het dagziekenhuis bevraagt telefonisch daags nadien de patiënten die onder narcose gebracht werden naar eventuele problemen aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Minder sterk is de onvoldoende aandacht voor privacy op de recovery (verbouwingsplannen zijn opgemaakt en bouwvergunning is aangevraagd) en in de ontvangstruimte aan het OK. Er moet meer aandacht gaan naar het correct invullen van het dossier. De groep anesthesisten verzekeren verschillende taken: het OK, wachtdiensten, het verloskwartier waardoor simultaan toezicht op patiënten niet uit te sluiten is. Dagziekenhuis patiënten krijgen ook niet steeds voorrang in de operatieplanning. Sterk is op campus Sint-Jozef de doorgedreven toewijzing van patiënten op de chirurgische afdeling. De medewerkers van deze afdeling volgen veel bijscholing en er is een dienstspecifiek inscholingsplan met een peter/meter systeem. Het gebruik van de zogenaamde custum packs (door een externe firma op maat gemaakte operatiesets) op het OK voor bepaalde ingrepen werkt de uniformiteit van de procedures in de hand. Verbetermogelijkheden zijn er op recovery waar er onvoldoende ruimte is om de privacy te garanderen. Er is ook geen aparte onthaalruimte aan het OK verbonden. De groep anesthesisten verzekeren verschillende taken: het OK, toezicht op intensieve zorg (IZ) en het verloskwartier waardoor simultaan toezicht op patiënten niet uit te sluiten is. Er moet meer aandacht gaan naar het correct invullen van het dossier zowel voor, tijdens, als na de ingreep. Zorg voor de kritieke patiënt In dit deel worden de spoedafdelingen en intensieve zorg van de drie campussen besproken. Sterke punten die weerhouden zijn. Er zijn initiatieven ter afstemming van de drie spoeddiensten. De diensten zijn infrastructureel goed uitgerust met o.a. monitoren die kunnen aangesloten worden op de centrale monitor. Er is gekozen voor specifiek opgeleide spoedartsen bij de bestaffing van het medisch team. Vele verpleegkundigen hebben een bijzondere beroepstittel spoed/ intensieve en krijgen hiervoor jaarlijks ook een premie. Er is een differentiatie binnen de verpleegkundige teams (MUG, box-, triageverpleegkundige) die terug te vinden is in de functiebeschrijvingen en profielen. Er is een goed uitgewerkt dienstspecifiek inscholingsprogramma en er wordt veel belang gehecht aan permanente vorming. De werking is goed gestructureerd en de processen geautomatiseerd met o.a. opvolging van het patiëntentraject. Er is aandacht voor de veiligheid van het personeel door o.a. strikte toegangscontrole en een agressieprotocol. Er is een goede patiënteninformatie zowel mondeling als schriftelijk o.a. ook over de wachttijden. Men beschikt over tal van registratiegegevens die een beeld geven van de kwaliteit van zorg.

6 Hiernaast is er nog ruimte voor verbetering. In SA zijn er geen schriftelijke afspraken tussen spoedartsen en specialisten en zijn er slechts een beperkt aantal procedures uitgeschreven. Infrastructureel zijn er enkele knelpunten zoals een te kleine triageruimte. Het is niet duidelijk of er voor alle toestellen een periodieke controle en onderhoud is voorzien. Op campus SV is er in het weekend en nacht een medische onderbestaffing daar er maar één spoedarts aanwezig is. De vorming over psychiatrische urgenties is te beperkt. Op beide campussen kunnen de wachttijden oplopen omdat er een moeilijke doorstroming is naar de verpleegeenheden door een overaanbod aan (oneigenlijke) spoedpatiënten. Medewerkers kregen geen vorming over het herkennen van signalen van kindermishandeling. Het beleid i.v.m. de specifieke opvang van de geriatrische patiënten moet uitgeschreven worden. De diensten intensieve zorg van campus SA en SJ werden geaudit. Sterke punten in SA zijn o.a. het elektronisch dossier dat een zorgplanning mogelijk maakt en alle data van de randtoestellen (monitor, bloedgassen ) inleest. Bij elke validatie is er een registratie van wie wat heeft gedaan. De dienst beschikt over twee pediatrische verpleegkundigen. In SJ hebben 12 van de 17 verpleegkundige een bijzondere beroepstittel ondanks het feit dat de dienst niet officieel erkend is. Werkpunten: indien in SA er 2 kinderen tegelijk worden opgenomen, kunnen de ouders niet continu bij hun kind blijven. Er is geen procedure voor fixatie. In SJ moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden met artsen over de zaalronde. Zorg voor de geriatrische patiënt Het zorgprogramma geriatrie wordt zeer positief beoordeeld. Het geriatrisch handboek is pluridisciplinair en bevat de missie, doelstellingen en het zorgconcept. Het ligt ter inzage voor alle betrokkenen van het zorgprogramma en is deels beschikbaar via de website. Van de werking van de verschillende onderdelen zijn folders beschikbaar. Er zijn uitgebreide overlegstructuren binnen het zorgprogramma en men streeft naar een campusoverschrijdende uniforme werking. Men slaagt er in het geriatrisch zorgconcept grotendeels te verwezenlijken. De sterke punten van de ene campus werden overgenomen in de andere campussen. Op het geriatrisch dagziekenhuis kan men terecht voor een volledig geriatrisch consult maar ook voor verschillende programma s (klinisch pad geheugen, vallen ). Per campus is een inscholingsmap voor nieuwe medewerkers interne liaison. Om continuïteit van zorgen te garanderen werden afspraken gemaakt tussen de campussen i.v.m. uitwisseling van personeel bij geplande afwezigheden. Men werkt met referentieverpleegkundigen welke gerichte opleidingen krijgen. Op elke afdeling is er dagelijks een multidisciplinaire patiëntenbriefing en een wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking. Er is veel aandacht voor valpreventie en de voedingsproblematiek. De interne liaison geriatrie stelt een pluridisciplinaire ontslagbrief op voor de huisarts. Hiernaast zijn er nog een aantal verbeterpunten. In het geriatrisch dagziekenhuis moet een doeltreffender oproepsysteem worden voorzien. Er gaat niet steeds voldoende aandacht naar het optimaal organiseren van het psychosociale klimaat en revalidatiemogelijkheden. In de werking van de interne liaison zijn nog een aantal verbetermogelijkheden; niet alle 75 plussers worden gescreend met het VIP (voorlopige indicator voor plaatsing) instrument en niet alle patiënten met een positieve score kregen een verdere evaluatie. Zorg bij het levenseinde GZA heeft vanuit zijn geschiedenis altijd veel aandacht gehad voor zorg bij het levenseinde. Het heeft dan ook heel wat sterke punten. Er is een breed palliatief zorgaanbod: palliatieve eenheid, dagcentrum, nachthotel en consultatie. Er is een GZA beleidsnota Zorg voor het levenseinde en er is een procedure euthanasie en medisch handelen bij het levenseinde uitgeschreven. Er is een standaarddocument waar artsen medische notities kunnen neerschrijven over de communicatie over de waarheidsmededeling. De palliatieve eenheid heeft richtlijnen voor palliatieve sedatie (pijnbehandeling) met stappenplan. Er is een e- learningpakket ontwikkeld voor opleiding van het personeel en er worden intervisies (gesprek tussen mensen die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied over het werk en de daaraan gerelateerde problemen) georganiseerd voor de vrijwilligers. De wekelijkse multidisciplinaire patiëntenbespreking op de palliatieve eenheid wordt bijgewoond door vijf artsen van verschillende disciplines. Informatie is beschikbaar via de website en via infofolders en de procedures worden via de website van de ethische commissie ter beschikking gesteld. Er is nog ruimte voor verbetering in het volledig invullen van het patiëntendossier o.a. over het DNR (do not resuscitate) beleid, het verslag van de kinesitherapeut en het advies van het palliatief support team.

7 Zorginspectie Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel Fax Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Toezicht Volksgezondheid Koning Albert II-laan 35, bus Brussel Tel Fax Auditverslag GZA-ziekenhuizen Antwerpen Oktober - november 2010

8 Inhoud Inhoud 2 1 Inleiding Toepassingsgebieden Definities Auditproces Samenstelling van het auditteam Auditplan Zorginspectie Auditplan Toezicht Volksgezondheid 9 2 Situering van de instelling 10 3 Leiderschap Organisatiestructuur Beleidsorganen Formele afspraken 16 4 Beleid en strategie Beleidscyclus Lerende omgeving (kwaliteitsbeleid en patiëntveiligheid) 18 5 Middelen Infrastructuur ICT Patiëntendossier 22 6 Medewerkers Personeelsbeleid Artsen Vrijwilligers Vorming, Training en Opleiding (VTO) Bestaffing 31 Processen Organisatie van zorg Procedurebeheer Vrijheidsbeperkende maatregelen Medicatiedistributie Sterilisatie- en desinfectieprocessen 44 Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

9 6.11 Infectieziektenbeheersing Legionellabeheersing 53 7 Resultaten Toegankelijkheid van zorg Patiëntgeoriënteerde zorg Continuïteit van zorg Samenwerking 57 8 Zorg voor kinderen 58 9 Zorg voor psychiatrische patiënten Zorg voor chirurgische patiënten Zorg voor kritieke patiënten Spoedgevallen Intensieve zorgen Zorg voor geriatrische patiënten Zorg bij het levenseinde 103 Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

10 1 Inleiding In het auditverslag bespreken we vooreerst de ziekenhuisbrede aspecten, vervolgens bespreken we de resultaten van de audit van enkele specifieke zorgtrajecten. Een voorlopige versie van het auditverslag werd toegelicht en afgegeven op 19/11/2010. Er wordt een periode van 25 kalenderdagen voorzien om opmerkingen en bedenkingen bij de bevindingen in het auditrapport d.m.v. een gemotiveerde reactienota te formuleren. Facultatief wordt de mogelijkheid van een slotbespreking geboden waar de opmerkingen die doorgegeven werden in de reactienota kunnen toegelicht worden. Deze slotbespreking werd gepland op donderdag 23/12/2011, om 14 u in lokaal 0.01 in het Ellipsgebouw (Koning Albert II-laan 35 te 1030 Brussel). 1.1 Toepassingsgebieden 1. Kwaliteit van zorg toetsing van de federale erkenningsnormen. evaluatie van het kwaliteitsbeleid i.f.v. het kwaliteitsdecreet. Tijdens de audit wordt een referentiekader gehanteerd dat bekend gemaakt werd aan het ziekenhuis en te vinden is op volgende weblink: 2. Infectieziektepreventie en medisch milieukundige aspecten: deze vaststellingen worden gedaan door het Toezicht Volksgezondheid. MILIEU EN GEZONDHEID Toezicht op Wetgeving - legionellabeheersing (nieuw Legionellabesluit) Auditverslag GZA ziekenhuizen, E 099, oktober-november

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ

Auditverslag AZ Monica Deurne- Antwerpen. April 2010. Opdrachtnr. : 2010/005/IT/AZ en 2010/003/AZ Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende

Auditverslag Belgisch Zeeinstituut voor Orthopedie Oostende Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare

Auditverslag H.-Hartziekenhuis Roeselare-Menen Roeselare Agentschap Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Gezondheid Koning Albert II laan 35, bus 31, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 33 79 Fax 02 553 34 35 E-mail: inspectie@wvg.vlaanderen.be

Nadere informatie

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet

VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie. Auditverslag AZ Heilige Familie Reet VLAAMS MINISTERIE VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vlaams Agentschap Inspectie Auditverslag AZ Heilige Familie Reet November 2006 Inhoud Inhoud...2 1 Inleiding...4 1.1. Toepassingsgebieden 4 1.2.

Nadere informatie

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen

AZ Groeninge. Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen AZ Groeninge Managementaanpak bij een fusie van vier ziekenhuizen Dossier Tyco Healthcare prijs voor excellentie in ziekenhuismanagement 2006 Bezinning Inhoudstafel Voorwoord Van vier naar één op papier

Nadere informatie

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen

De organisatie en financiering van de ziekenhuizen De organisatie en financiering van de ziekenhuizen Anja Crommelynck (Departement Onderzoek en Ontwikkeling, R&D - LCM) Katelijn Degraeve (Medisch-sociale sector In Dialoog, MID) David Lefèbvre (Fédération

Nadere informatie

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek

Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek Organisatie voor Bijzondere Jeugdzorg Kwaliteitshandboek (Versie 20150527) STRUCTUUR VAN HET KWALITEITSHANDBOEK 1. KWALITEITSBELEID 4 1.1 Pedagogisch profiel met missie, visie, waarden en maatschappelijke

Nadere informatie

REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA HALLE

REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA HALLE REGIONAAL ZIEKENHUIS SINT-MARIA HALLE J a a r ve r s l a g 2 0 0 9 2 verantwoordelijke uitgever Jozef Jonckheere Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria vzw Ziekenhuislaan 100 1500 Halle T 02 363 12 11 F 02 363

Nadere informatie

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9

INHOUD. Bestuur en directie 3. Voorwoord 4. Bouwen aan onze organisatie 6. Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Jaarverslag 2009 INHOUD Bestuur en directie 3 Voorwoord 4 Bouwen aan onze organisatie 6 Bouwen aan een aantrekkelijk zorgaanbod 9 Bouwen aan operationele excellentie 13 Bouwen aan dienstverlening 19 Bouwen

Nadere informatie

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren Onderzoek naar de kwaliteit van de oncologische zorgketen voor patiënten die worden behandeld met radiotherapie Den Haag, maart 2009 Aan de minister van

Nadere informatie

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6

Vertrouwen in beeld. JaarverSLAG 2 0 0 6 Vertrouwen in beeld JaarverSLAG 2 0 0 6 missie 2 / 3 Wij zijn een autonoom, algemeen ziekenhuis dat vanuit een christelijke inspiratie specialistische gezondheidszorg aanbiedt. visie Wij maken deel uit

Nadere informatie

2009 RZST jaarverslag

2009 RZST jaarverslag 2009 RZST jaarverslag inhoud Voorwoord 5 Zorg 6 Departement patiëntenzorg 7 - Oncologisch team 6 - Triagesysteem spoed geeft meest kritieke patiënten voorrang 6 - Elektronisch dispatchbord 6 - Pijnprotocol

Nadere informatie

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen

Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Interprofessionele meeting Het beroep van coördinator voor oncologische zorgen Vrijdag 15 maart 2013 Diamant Center Auguste Reyerslaan 80 1030 Brussel Deze infodag wordt door de Stichting tegen Kanker

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek

1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1.De structuur van het Kwaliteitshandboek 1. De structuur van het kwaliteitshandboek 2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening 3. Het kwaliteitsbeleid: missie, visie, waarden, doelstellingen,

Nadere informatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie

Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Integrale Oncologische Zorgpaden Handleiding voor implementatie September 2012 Versie 2.0 3 Integrale Oncologische Zorgpaden

Nadere informatie

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan.

Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Management van de huisartsenpraktijk met een toenemend aantal artsen onder één dak: dagelijks overleg en concrete organisatie hiervan. Onraedt Lien Promotor: Prof. Jo Goedhuys Co-Promotor: Dr. Danielle

Nadere informatie

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG

Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Indicatoren als basis voor een zelfevaluatie- en auditinstrument van CGG Evelien Demaerschalk Dr. Koen Hermans Dr. Guido Cuyvers Prof. dr. Chantal Van Audenhove

Nadere informatie

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015

GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 1 5 GEÏNTEGREERD MANAGEMENT- EN OPERATIONEEL PLAN VAN DE KCE DIRECTIE 2010-2015 10 OPERATIONALISERING VOOR 2014 EN 2015 15 RAF MERTENS ALGEMEEN DIRECTEUR CHRISTIAN LÉONARD DIRECTEUR GENERAL ADJOINT KRISTEL

Nadere informatie

SHoKo jaarverlag 2013

SHoKo jaarverlag 2013 SHoKo jaarverlag 2013 13 Hierbij presenteren wij u het jaarverslag over 2013 van de Stichting Huisarts Organisatie Kempen en Omstreken (SHoKo). De Stichting is in september 2001 te Eersel opgericht en

Nadere informatie

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F

Studentenbrochure. Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Studentenbrochure Universitaire Dienst Psychiatrie UDP 0K12F Vandemoortele Hilde Mervilde Evi Thomas Bart De Keyser Tom Informatiebrochure Universitaire Dienst Psychiatrie 1 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt

Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Paper Dienstenmarketing: Kwaliteitsplan Hasselt Groepsleden: Lindsay De Winter Marie Van Der Stukken Véronique Wienen 3 MAR E/F Academiejaar 2012 2013 INHOUDSOPGAVE 1 Situatiebeschrijving... 4 1.1 Probleem...

Nadere informatie

Het model de aantrekkelijke instelling

Het model de aantrekkelijke instelling Het model de aantrekkelijke instelling De aantrekkelijke instelling wordt gedefinieerd volgens drie gemeenschappelijke krachtlijnen: een gemeenschappelijke opdrachtverklaring die gedeeld wordt door de

Nadere informatie

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk

Leidraad. Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk Leidraad Niet-verzekerde en cosmetische behandelingen in de dermatologische praktijk 1 Inhoudsopgave 1. BELEID & MANAGEMENT... 10 1.1 ZORGAANBOD... 10 1.2 KWALITEITSBELEID... 10 1.3 JAARVERSLAG... 11 1.4

Nadere informatie

Voorbeeldrapport PR024.V4

Voorbeeldrapport PR024.V4 Raad voor Accreditatie/CCKL Herbeoordelingsrapport Afdeling Medische Laboratoria Voorbeeld Ziekenhuis Plaats Voorbeeldrapport PR024.V4 Teamleider : dr. A. Bbbb Registratienr. : R000 Auditdatum : 1 september

Nadere informatie

Gelre jaarbericht 2013

Gelre jaarbericht 2013 Gelre jaarbericht 2013 3 juni 2014 Inhoud 1. Over Ons 3 1.1. Onze missie 3 1.2. Opleiden en Onderzoek 3 1.3. Gelre Apeldoorn 3 1.4. Gelre Zutphen 3 1.5. Landelijke en regionale ontwikkelingen 4 1.6. Factsheet

Nadere informatie

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap

Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel. Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Vlaamse Code voor deugdelijk bestuur in voorzieningen voor mensen met een handicap Bouwstenen voor een toekomstgericht bestuursmodel Het appèl van de mensen

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG

EVALUATIERAPPORT PALLIATIEVE ZORG Directoraat-Generaal Organisatie Gezondheidszorgvoorzieningen Cel Chronische, Ouderen- en Palliatieve Zorg Victor Hortaplein 40, bus 10 1060 Brussel FEDERALE EVALUATIECEL PALLIATIEVE ZORG EVALUATIERAPPORT

Nadere informatie

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen. Geselecteerde projecten

Informatie voor patiënten in ziekenhuizen. Geselecteerde projecten Informatie voor patiënten in ziekenhuizen Geselecteerde projecten Brussel, 18 december 2009 INHOUD INLEIDING...3 AZ Groeninge (Kortrijk)...4 Website rond stomazorg en opleiden van referentieverpleegkundigen

Nadere informatie

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel.

Jaarverslag12. Rusthuizen Zusters van Berlaar. wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg. wzc Heilig Hart Nijlen. wzc Sint-Jozef. Kessel. Rusthuizen Zusters van Berlaar Jaarverslag12 VZW wzc Heilige Familie Heist-op-den-Berg wzc Heilig Hart Nijlen wzc Sint-Jozef Kessel wzc Sint-Jozef Wiekevorst wzc Sint-Margaretha Holsbeek wzc Sint-Michaël

Nadere informatie