HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS"

Transcriptie

1 HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE MILIEU-, NATUUR-, LAND- EN WATERBEHEER AFDELING EUROPA & MILIEU Bestek nr. LIN/AMINAL/AEM/2004/ Prof. Dr. A. M. Draye Drs. B. Vanheusden Dhr. T. Nulens

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Dankwoord... 2 Deel 1. Watermolens, molenrechten, stuwrechten en banrechten... 2 Hoofdstuk 1. Situering van de bestaande watermolens in het Vlaams Gewest Soorten watermolens Lijst van bestaande watermolens in het Vlaams Gewest... 2 Hoofdstuk 2. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban De feodaliteit als maatschappelijk stelsel Opkomst en ondergang van het Karolingische Rijk Het ontstaan van de feodaliteit Koninklijke rechten en heerlijke rechten De koninklijke rechten of regalia De heerlijke rechten Ontstaan en evolutie van het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban Definities Watermolens in de Frankische tijd Watermolens in het feodale tijdperk Het molenrecht in de feodaliteit Het stuwrecht in de feodaliteit Het recht van molenban in de feodaliteit Watermolens in de Franse revolutie en daarna Evolutie van het molenrecht sinds de Franse revolutie Evolutie van het stuwrecht sinds de Franse revolutie Evolutie van het recht van molenban sinds de Franse revolutie Besluit... 2 Deel 2. De watermolen in zijn omgeving... 2 Hoofdstuk 1. Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water Inleiding Het statuut van de bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen Het begrip waterloop Het stromend water van een waterloop Het begrip stromend water Het statuut van het stromend water De bedding van een waterloop Het openbaar en het privaat domein Oorsprong en evolutie van het openbaar en het privaat domein Het Romeinse Rijk De feodaliteit De Franse revolutie Het Burgerlijk Wetboek Rechtsregels toepasselijk op het openbaar en het privaat domein Wiens goederen behoren tot het openbaar en het privaat domein?

3 Juridisch statuut van de goederen van het openbaar domein Juridisch statuut van de goederen van het privaat domein Besluit De bedding van een bevaarbare waterloop De bevaarbare waterlopen in het Romeinse Rijk De bevaarbare waterlopen in de feodaliteit De bevaarbare waterlopen na de Franse revolutie De bevaarbare waterlopen in het Burgerlijk Wetboek Het hedendaagse statuut van de bedding van een bevaarbare waterloop Het eigendom van de bedding Het domaniaal karakter van de bedding De bedding van een onbevaarbare waterloop De onbevaarbare waterlopen in het Romeinse Rijk De onbevaarbare waterlopen in de feodaliteit De onbevaarbare waterlopen na de Franse Revolutie De onbevaarbare waterlopen in het Burgerlijk Wetboek Het hedendaagse statuut van de bedding van de onbevaarbare waterlopen Evolutie in de wetgeving De standpunten in de rechtsleer De rechtspraak van het Hof van Cassatie De rechtspraak van de Raad van State Beleidsstandpunten Door de onderzoekers ingenomen standpunt De bedding van een niet-geklasseerde waterloop Besluit Rechten van de gemeenschap op het stromend water Rechten van de oevereigenaars van bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen Wie is een oevereigenaar van een waterloop? De rechten van de oevereigenaars van bevaarbare waterlopen De rechten van de oevereigenaars Het gebruik van het water voor land- en tuinbouwdoeleinden of industriële doeleinden Het oprichten van kunstwerken op bevaarbare waterlopen Beperkingen van het eigendomsrecht van de oevereigenaars Het visrecht in de bevaarbare waterlopen De erfdienstbaarheid van jaag- en voetpad Beplantingen op en langs bevaarbare waterlopen Verbod het water te verontreinigen Rechtstoestand van de oevereigenaar ten opzichte van de overheid Rechtstoestand van de eigenaar van een watermolen op een bevaarbare waterloop Watermolens die beschikken over het oude stuwrecht Watermolens die niet (meer) beschikken over het oude stuwrecht De rechten van de oevereigenaars van onbevaarbare waterlopen De rechten van de oevereigenaars... 3

4 Het genotsrecht op het water van een onbevaarbare waterloop Wettelijke grondslag Toepassingsgebied van artikel 644 B.W Inhoud van het recht van de oevereigenaars Aard van het recht van de oevereigenaars Beperkingen van het genotsrecht van de oevereigenaars Het visrecht in de onbevaarbare waterlopen Beperkingen van het eigendomsrecht van de oevereigenaars In het kader van de onderhouds-, herstellings- en ruimingswerken aan een onbevaarbare waterloop In het kader van het algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen In het kader van het bouwen en planten langs een onbevaarbare waterloop Rechtstoestand van de eigenaar van een watermolen op een onbevaarbare waterloop Watermolens die beschikken over het oude stuwrecht Watermolens die niet (meer) beschikken over het oude stuwrecht De wettelijke erfdienstbaarheden van waterleiding, afvloeiing, droogmaking of drainering en steun De erfdienstbaarheid van waterleiding De erfdienstbaarheid van afvloeiing De erfdienstbaarheid van drooglegging of drainering De erfdienstbaarheid van steun Gerechtelijke regeling van de erfdienstbaarheden De rechten van de oevereigenaars van niet-geklasseerde waterlopen Besluit... 4 Hoofdstuk 2. Ruimtelijke ordening Inleiding Planologie Van plannen van aanleg tot ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen De zonevreemdheidsproblematiek Watermolens en planologie De situering van de watermolens op de plannen van aanleg De stedenbouwkundige voorschriften van de bestemmingsgebieden waarin watermolens zich bevinden Woongebieden Industriegebieden Landelijke gebieden Recreatiegebieden Gebieden in overdruk van andere gebieden De situering van de watermolens op de ruimtelijke uitvoeringsplannen Vergunningsbeleid De vergunningverlening door de gemeenten Vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen Werken, handelingen en wijzigingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht

5 Werken en functiewijzigingen bij zonevreemde gebouwen of constructies Instandhoudings- en onderhoudswerken aan zonevreemde gebouwen en constructies Bouwwerken aan zonevreemde gebouwen en constructies Algemene voorwaarden die gelden voor alle bouwwerken Een gebouw of constructie Een bestaand, hoofdzakelijk vergund gebouw of een bestaande, hoofdzakelijk vergunde constructie Het verkrottingscriterium De goede ruimtelijke ordening Beperking van het aantal woongelegenheden Inrichtingen waarvoor een milieuvergunning vereist is Specifieke voorwaarden eigen aan de aard van de bouwwerken Verbouwen Herbouwen Uitbreiden Aanpassingswerken Beperking van het toepassingsgebied van artikel 145bis, Functiewijzigingen aan zonevreemde gebouwen Werken en functiewijzigingen aan zonevreemde beschermde monumenten Instandhoudings- en onderhoudswerken aan zonevreemde beschermde monumenten Bouwwerken aan zonevreemde beschermde monumenten Algemene voorwaarden die gelden voor alle bouwwerken Een gebouw Een definitieve bescherming als monument Instandhouding van de erfgoedwaarde(n) van het beschermde monument Een bestaand, volledig vergund gebouw Een verkrottingscriterium? De goede ruimtelijke ordening Specifieke voorwaarden eigen aan de aard van de bouwwerken Verbouwen Herbouwen Uitbreiden Beperking van het toepassingsgebied van artikel 195bis? Functiewijzigingen aan zonevreemde beschermde monumenten Besluit Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in de ruimtelijke ordening Besluit... 5 Hoofdstuk 3. Milieueffectrapportage Ontstaan van de verplichting tot milieueffectrapportage De m.e.r. voor projecten De m.e.r. voor plannen en programma s De m.e.r.-plicht in Vlaanderen... 5

6 Definities De m.e.r.-plicht voor projecten De m.e.r.-plicht voor plannen en programma s Watermolens en de m.e.r.-plicht Projecten die onderworpen zijn aan de m.e.r.-plicht Specifieke projecten voor watermolens Het opstuwen van water De aanleg van een visdoorgang Het opwekken van hydro-elektrische energie Besluit... 6 Hoofdstuk 4. Erfgoedzorg Inleiding De bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten De beschermingsprocedure Beschermingsvoorschriften Instandhouding en onderhoud van een watermolen die beschermd is als monument of als onderdeel van een stads- of dorpsgezicht Werken waarvoor een bindend advies van de gemachtigde ambtenaar vereist is, of waarvoor een machtiging gevraagd moet worden De onderhoudspremie en de restauratiepremie De onderhoudspremie voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten Berekening van de onderhoudspremie De procedure De onderhoudswerkzaamheden en -handelingen die in aanmerking komen voor een onderhoudspremie De restauratiepremie voor beschermde monumenten Berekening van de restauratiepremie De privé-sector De openbare sector De procedure De restauratiewerkzaamheden die in aanmerking komen voor een restauratiepremie De relatie tussen de onderhoudspremie en de restauratiepremie voor monumenten De onderhoudspremie en de restauratiepremie in de praktijk De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor werken aan beschermde monumenten of onderdelen van beschermde stads- en dorpsgezichten De bescherming van landschappen Beschermingsprocedure Beschermingsbepalingen Instandhouding en onderhoud van een beschermd landschap Werken waarvoor een bindend advies van de gemachtigde ambtenaar vereist is, of waarvoor een machtiging gevraagd moet worden De onderhoudspremie en de landschapspremie De onderhoudspremie voor beschermde landschappen Berekening van de onderhoudspremie... 6

7 Procedure De onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden die in aanmerking komen voor een onderhoudspremie De landschapspremie voor beschermde landschappen Berekening van de landschapspremie Procedure Werkzaamheden die in aanmerking komen voor een landschapspremie De relatie tussen de onderhoudspremie en de landschapspremie voor landschappen De onderhoudspremie en de landschapspremie in de praktijk De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor werken aan onderdelen van beschermde landschappen Vergelijking van de beschermingen als monument, als stads- of dorpsgezicht en als landschap Het archeologisch patrimonium Archeologische opgravingen Toevalsvondsten Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in de erfgoedzorg Besluit... 7 Hoofdstuk 5. Natuurbehoud en bosbeheer Inleiding Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, opgemaakt te Bern op 19 september Inhoud en doelstelling van het Verdrag van Bern Beschermingsmaatregelen in het kader van het Verdrag van Bern Gebiedsgerichte beschermingsbepalingen Soortgerichte beschermingsbepalingen Plantensoorten Diersoorten Afwijkingen op de beschermingsmaatregelen De watermolens en het Verdrag van Bern Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, opgemaakt te Bonn op 23 juni Inhoud en doelstelling van het Verdrag van Bonn Beschermingsmaatregelen in het kader van het Verdrag van Bonn Bedreigde trekkende soorten Trekkende soorten waarvan de beschermingsstatus niet gunstig is of waarvan de beschermingsstatus aanzienlijk gebaat zou zijn bij internationale samenwerking Andere trekkende soorten De watermolens en het Verdrag van Bonn Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna Inhoud en doelstelling van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn De Habitatrichtlijn... 7

8 Totstandkoming van habitatrichtlijngebieden Beschermingsmaatregelen in het kader van de Habitatrichtlijn De Vogelrichtlijn Totstandkoming van vogelrichtlijngebieden Beschermingsmaatregelen in het kader van de Vogelrichtlijn De omzetting van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn in het interne recht: het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu De watermolens, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober Horizontaal natuurbeleid Maatregelen vanwege de Vlaamse regering (artikel 13 Natuurbehoudsdecreet) Situering De watermolens en de horizontale maatregelen van de Vlaamse regering De zorgplicht (artikel 14 Natuurbehoudsdecreet) Situering De watermolens en de zorgplicht Het integratiebeginsel (artikel 16 Natuurbehoudsdecreet) Situering De watermolens en het integratiebeginsel De relatie tussen het integratiebeginsel en de watertoets Het stand-stillbeginsel (artikel 8 Natuurbehoudsdecreet) Gebiedsgericht natuurbeleid Het Vlaams Ecologisch Netwerk Situering De watermolens en het Vlaams Ecologisch Netwerk De ligging van de watermolens in het Vlaams Ecologisch Netwerk De watermolens en het Vlaams Ecologisch Netwerk Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk Situering De watermolens en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk Natuurreservaten Situering De watermolens en de natuurreservaten Speciale beschermingszones Situering Vogelrichtlijngebieden Habitatrichtlijngebieden De watermolens en de speciale beschermingszones De ligging van de watermolens in de speciale beschermingszones De watermolens en de speciale beschermingszones Watergebieden van internationale betekenis Situering De watermolens en de watergebieden van internationale betekenis Soortgericht natuurbeleid Algemeen... 8

9 Maatregelen in het kader van het soortgericht natuurbeleid De watermolens en het soortgericht natuurbeleid Besluit Bosdecreet van 13 juni Toepassingsgebied van het Bosdecreet Algemeen Soorten bossen De multifunctionaliteit van bossen Efficiënt bosbeheer Het beheerplan De bosgroepen De inventarisatie van bossen Subsidies Het behoud van het bestaande bosareaal Begrippen Ontbossing Kaalslag Kappingen Bescherming van bossen Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in het bosbeheer De watermolens en het Bosdecreet Besluit... 9 Hoofdstuk 6. Integraal waterbeleid Inleiding Het beheer van de waterlopen Het beheer van de onbevaarbare waterlopen De classificatie van de onbevaarbare waterlopen De beheerders van de onbevaarbare waterlopen Het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen Buitengewone werken van verbetering en wijziging aan onbevaarbare waterlopen Buitengewone werken van verbetering De buitengewone werken van wijziging Waterkeringswerken, aanleg- en verbeteringswerken aan overstromingsbekkens en wachtbekkens De polders en de wateringen Situering De polders en de wateringen en de Wet Onbevaarbare Waterlopen Onderhouds- en instandhoudingswerken in het ambtsgebied van de polders en de wateringen Aanleg- en verbeteringswerken in het ambtsgebied van de polders en de wateringen Subsidies voor het uitvoeren van werken in het ambtsgebied van de polders en de wateringen... 9

10 Het beheer van de bevaarbare waterlopen en kanalen Situering N.V. De Scheepvaart Waterwegen en Zeekanaal N.V Administratie voor Waterwegen en Zeewezen, afdeling Maritieme Toegang Het beheer van de niet-geklasseerde waterlopen Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in het beheer van de waterlopen Het ruimen en baggeren van waterlopen Situering Het ruimen van onbevaarbare waterlopen: juridisch kader Het baggeren van bevaarbare waterlopen: juridisch kader Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid Het doel van de Kaderrichtlijn Water De vertaling van het doel in milieudoelstellingen Oppervlaktewater Grondwater De beschermde gebieden De instrumenten voor het bereiken van de milieudoelstellingen Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid Situering Doelstellingen van het integraal waterbeleid Beginselen van het integraal waterbeleid De organisatie en de planning van het integraal waterbeleid De geografische indeling van de watersystemen De organisatiestructuur van het integraal waterbeleid Op stroomgebiedsdistrictniveau Het Vlaams Gewest Op bekkenniveau Op deelbekkenniveau De waterbeleidsplanning De stroomgebiedbeheerplannen De bekkenbeheerplannen De deelbekkenbeheerplannen Hiërarchie tussen de waterbeheerplannen De milieudoelstellingen en hun verwezenlijking Het vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen Instrumenten voor het bereiken van de milieudoelstellingen Analyses en beoordelingen Register van beschermde gebieden Monitoringprogramma s Maatregelenprogramma s Kostenterugwinning van waterdiensten Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid... 10

11 De watertoets Toepassingsgebied van de watertoets Inhoud van de watertoets Modaliteiten van de watertoets De relatie tussen de watertoets, de zorgplicht en het integratiebeginsel De oeverzones De functies van oeverzones De afbakening van oeverzones Gebruiksbeperkingen in oeverzones Verbod op bemesting Verbod op bestrijdingsmiddelen Verbod op het aanbrengen van bagger- en ruimingsspecie Verbod op het uitvoeren van grondbewerkingen Verbod op het oprichten van bovengrondse constructies Natuurtechnische milieubouw Bijzondere gebruiksbeperkingen Beheer van oeverzones Onteigening ten algemenen nutte en recht van voorkoop Onteigening ten algemenen nutte Recht van voorkoop Voorwerp van het recht van voorkoop De procedure van het recht van voorkoop De aankoopplicht en de vergoedingsplicht De aankoopplicht De vergoedingsplicht De watermolens in het integraal waterbeleid Watermolens en het beheer van waterlopen Watermolens en het integraal waterbeleid Besluit Hoofdstuk 7. Vismigratie Inhoud en doelstelling van de Beneluxbeschikking Vismigratie De omzetting van de Beneluxbeschikking Vismigratie in het interne recht: het Decreet van 9 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid De implementatie van de Beneluxbeschikking Vismigratie De inventarisatie van de vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaams Gewest De sanering van de vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaams Gewest Handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten Richtingwijzer voor de sanering van vismigratieknelpunten Subsidieregelingen voor de sanering van vismigratieknelpunten De samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Het subsidiebesluit Polders en Wateringen De sanering van vismigratieknelpunten in de praktijk MINA-plan NARA

12 4. Watermolens en vismigratie Probleemstelling De sanering van vismigratieknelpunten ter hoogte van watermolens Watermolens en hun bescherming als monument, als onderdeel van een stadsof dorpsgezicht of als onderdeel van een landschap Beschermde watermolens Niet-beschermde watermolens Watermolens en de richtingwijzer voor de sanering van vismigratieknelpunten Het herstel van de natuurlijke situatie Semi-natuurlijke oplossingen Technische oplossingen Een aangepast beheer van stuwen en sluizen Afspraken over de debietverdeling tussen hoofdloop en nevengeul en het beheer van stuwen en sluizen De debietverdeling tussen hoofdloop en nevengeul Het beheer van stuwen en sluizen Het juridisch instrumentarium voor de afspraken over de debietverdeling tussen hoofdloop en nevengeul en het beheer van stuwen en sluizen Besluit Hoofdstuk 8. Opwekking van elektriciteit uit waterkracht Inleiding De opwekking van elektriciteit uit waterkracht in het Vlaams Gewest Inleidende begrippen Het potentieel aan kleine waterkrachtcentrales in Vlaanderen Het nut van het opwekken van elektriciteit uit waterkracht De oprichting van kleine waterkrachtcentrales en de inrichting van bestaande watermolens als kleine waterkrachtcentrales: juridische aspecten Het vergunningsbeleid Conflictpunten met andere beleidsdomeinen De erfgoedzorg Het natuurbehoud en de vismigratie Het integraal waterbeleid Watermolens en de opwekking van elektriciteit uit waterkracht: de stand van zaken Steunmaatregelen voor het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Juridisch kader Het systeem van de groenestroomcertificaten De toekenning van groenestroomcertificaten De certificatenverplichting De kosteloze distributie van groene stroom De ecologiepremie en de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen De ecologiepremie De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen Besluit Deel 3. Aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid inzake watermolens

13 Hoofdstuk 1. Beleidsaanbevelingen Watermolens en het oude stuwrecht De bescherming van watermolens Watermolens en de ruimtelijke ordening De ruiming van de onbevaarbare waterlopen ter hoogte van watermolens Natuurbehoud en Erfgoedzorg Vismigratie en Erfgoedzorg De inrichting van watermolens als kleine waterkrachtcentrales Hoofdstuk 2. Technische aanbevelingen Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water Ruimtelijke Ordening Milieueffectrapportage Natuurbehoud en Vismigratie Integraal Waterbeleid Vismigratie Samenvatting Onderdeel A. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban Onderdeel B. De watermolen in zijn omgeving Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water Ruimtelijke ordening Milieueffectrapportage Erfgoedzorg Natuurbehoud en bosbeheer Integraal Waterbeleid Vismigratie Opwekking van elektriciteit uit waterkracht Bibliografie

14 Voorwoord Het opzet van de studie De Afdeling Europa en Milieu van de Vlaamse Leefmilieuadministratie AMINAL gaf binnen het kader van het onderzoeksprogramma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) de opdracht tot het uitvoeren van deze studie over het juridisch statuut van de watermolens. De overheid wenst inzake watermolens een geïntegreerd beleid te voeren dat een aantal doelstellingen realiseert, zoals erfgoedzorg, integraal waterbeleid, landbouw en natuurbehoud. De rechten van de eigenaars en gebruikers van gronden stroomopwaarts en stroomafwaarts van de watermolen en de rechten van de andere watergebruikers moeten daarbij gerespecteerd worden. Om de integratiegedachte te kunnen realiseren, was het vooreerst noodzakelijk duidelijkheid te scheppen over het juridisch statuut van de watermolens in strikte zin. In de studie diende een antwoord gegeven te worden op de vraag of de historische molenrechten en stuw- of waterrechten nog steeds bestaan en wat hun precieze inhoud is. Daarnaast moest het regelgevend kader worden onderzocht dat van toepassing is bij het uitwerken van voornoemd 14

15 geïntegreerd beleid inzake watermolens. Hierbij werd in eerste instantie gedacht aan de regelgeving omtrent de bescherming van erfgoed, het integraal waterbeleid en de relevante burgerrechtelijke aspecten. Ook de regelgeving omtrent de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud en de opwekking van elektriciteit uit waterkracht werd onderworpen aan een analyse. De opdracht van het onderzoeksteam bestond er niet in een geïntegreerd beleid inzake watermolens uit te werken. Het wordt de taak van de bevoegde overheidsdiensten om met het onderzoeksrapport als uitgangspunt de integratie van de verschillende beleidsdomeinen te realiseren. Het onderzoeksteam Het onderzoek werd uitgevoerd door een team juristen van de Universiteit Hasselt. Binnen de instelling zijn zij verbonden aan het Centrum voor Milieukunde (CMK), een multidisciplinair onderzoeksinstituut waar zij met biologen, scheikundigen en economen samenwerken. De studie werd geleid door Prof. Dr. Anne Mie Draye, hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Tom Nulens werkt als fulltime navorser aan de studie. Ook Prof. Dr. Nan Torfs, hoogleraar aan de Universiteit Hasselt, Dr. Alain De Vocht, doctor-navorser aan de Universiteit Hasselt, Drs. Bernard Vanheusden, assistent aan de Universiteit Hasselt, en Meester Tom De Gendt en Tom Loose, vrijwillig wetenschappelijk medewerkers aan de Universiteit Hasselt, werkten mee aan het onderzoek via het nalezen van teksten en het geven van advies vanuit hun eigen academisch en professionele achtergrond. 15 De stuurgroep Het onderzoeksteam werd ondersteund door een stuurgroep van deskundigen, met vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur. De stuurgroep bestond meer bepaald uit: - Dhr. Remy Merckx, directeur-afdelingshoofd van de afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Dhr. Johan De Beer, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Mevr. Fabienne Vanderstraeten, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Dhr. Marnik De Cock, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Dhr. Marc Smaers, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Mevr. Anne Van Renterghem, afdelingshoofd van de afdeling Juridische Dienstverlening van LIN - Mevr. Ann Carette, afdeling Juridische Dienstverlening van LIN

16 - Dhr. Koen Martens, afdeling Water van AMINAL - Mevr. Saar Monden, afdeling Water van AMINAL - Dhr. Filip Raymaekers, afdeling Water van AMINAL - Dhr. Xavier Coppens, afdeling Natuur van AMINAL - Dhr. Joris Scheers, afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Hilbrand De Vuyst, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Joris De Schepper, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Mevr. Els Hofkens, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Mevr. Ellen Leroy, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Guy Tack, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Johan Coeck, Instituut voor Natuurbehoud Met de stuurgroep werd een viertal vergaderingen georganiseerd. Een eerste vergadering had betrekking op de afbakening van het onderzoeksdomein en nadere verwachtingen en aandachtspunten. Op de volgende vergaderingen werden telkens de conclusies van de onderzochte beleidsdomeinen gepresenteerd en besproken. Naar het einde van de studie kwamen ook de algemene conclusies en de aanbevelingen aan bod. Verder werd regelmatig telefonisch/elektronisch overleg gepleegd. Voorafgaande opmerking De structuur van het onderzoeksrapport De materie werd bijgehouden tot 15 november Dit impliceert dat onder meer de bekendmaking van het Besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2005 niet in het onderzoeksrapport werd opgenomen. Het desbetreffende besluit trad in werking op 12 december In DEEL 1 wordt een bespreking gewijd aan het juridisch statuut van de watermolens in strikte zin. In HOOFDSTUK 1. Situering van de bestaande watermolens in het Vlaams Gewest wordt een beknopte synthese gegeven van de verschillende soorten watermolens. Met behulp van een lijst van watermolens wordt gepoogd de huidige toestand van de in het Vlaams Gewest gelegen watermolens weer te geven. In HOOFDSTUK 2. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban wordt vanuit een historische invalshoek een beschrijving gegeven van het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban. Daarbij komen de volgende thema s aan bod: de oorsprong (in de feodaliteit), de invloed van de Franse revolutie en de hedendaagse situatie. 16

17 In DEEL 2 wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de regelgeving en het beleid die van toepassing zijn op watermolens. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht van de toepasselijke bepalingen, dat voor de toekomst als basisdocument zou kunnen fungeren ten behoeve van de uitwerking van een geïntegreerd beleid inzake watermolens. HOOFDSTUK 1. Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water probeert een overzicht te bieden van de rechten en plichten van de oevereigenaars van bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen. Om de rechtspositie van de oevereigenaars te kunnen bestuderen, bleek het noodzakelijk in een eerste paragraaf duidelijkheid te verschaffen omtrent het juridisch statuut van de verschillende soorten (natuurlijke) waterlopen. De begrippen openbaar domein en privaat domein vormen de kern van dat onderzoek naar het juridisch statuut van de waterlopen. In een tweede paragraaf wordt een bondig inzicht gegeven in het publieke gebruiksrecht op het stromend water. De eigenlijke studie van de oeverrechten wordt aangevat in de derde paragraaf. Per waterloop wordt onderzocht welke de rechten en plichten van de oevereigenaars zijn. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate deze rechten beperkt (kunnen) worden. De verhouding tussen de eigenaar of gebruiker van een watermolen en de andere oevereigenaars staat hierbij centraal. HOOFDSTUK 2. Ruimtelijke ordening probeert een inzicht te bieden in de situering van de watermolens binnen de bestemmingsgebieden die zijn vastgelegd op de gewestplannen, de bijzondere plannen van aanleg en, in voorkomend geval, de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bestemmingsvoorschriften van de gebieden waarin watermolens vaak gelegen zijn, worden naderbij bekeken. Verder wordt er aandacht besteed aan de vergunningsplichtige werken, handelingen en functiewijzigingen en de van deze stedenbouwkundige vergunningsplicht vrijgesteld werken, handelingen en functiewijzigingen. De werken en functiewijzigingen aan zonevreemde watermolens en bijhorende constructies, al dan niet beschermd als monument, nemen een aparte plaats in. HOOFDSTUK 3. Milieueffectrapportage bevat een beknopte toelichting bij de verplichting om voor projecten enerzijds, voor plannen en programma s anderzijds een milieueffectrapportage op te stellen. Specifiek voor watermolens wordt onderzocht of het opstuwen van het water van een waterloop, het aanleggen van een visdoorgang en het opwekken van hydro-elektrische energie onderworpen is aan de m.e.r.-plicht. HOOFDSTUK 4. Erfgoedzorg probeert een overzicht te bieden van de bescherming van watermolens als monument, als onderdeel van een stads- of dorpsgezicht en als onderdeel van een landschap. Per beschermingscategorie wordt achtereenvolgens de beschermingsprocedure, de toepasselijke beschermingsvoorschriften, de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of een machtiging moet worden aangevraagd, de beschikbare premiestelsels en de fiscale stimuli besproken. Verder wordt er aandacht besteed aan archeologische opgravingen en toevalsvondsten ter hoogte van watermolens. HOOFDSTUK 5. Natuurbehoud en Bosbeheer bevat een overzicht van de internationale en de interne regelgevingen die betrekking hebben op het natuurbehoud en het bosbeheer. Specifiek voor het Natuurbehoudsdecreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen horizontale beschermingsmaatregelen (natuurvergunning, zorgplicht, integratiebeginsel, stand-stillbeginsel), gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen (Vlaams Ecologisch Netwerk, 17

18 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk, natuurreservaten, speciale beschermingszones, watergebieden van internationale betekenis) en soortgerichte beschermingsmaatregelen. Verder wordt er aandacht besteed aan de beschermingsbepalingen die voortvloeien uit het Bosdecreet. HOOFDSTUK 6. Integraal waterbeleid bevat een overzicht van de internationale en interne regelgevingen die betrekking hebben op het integraal waterbeleid. Het beheer van de verschillende soorten waterlopen vormt het voorwerp van een eerste paragraaf. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de implementatie daarvan in het Decreet Integraal Waterbeleid worden in een tweede paragraaf besproken. Van bijzonder belang voor watermolens zijn de algemene instrumenten van het integraal waterbeleid, waaronder de watertoets en de oeverzones. HOOFDSTUK 7. Vismigratie handelt over de doelstelling van de Beneluxbeschikking Vismigratie om vóór 1 januari 2010 de vrije migratie van alle vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden te verzekeren. Het beleid inzake de sanering van vismigratieknelpunten staat daarbij centraal. De sanering van vismigratieknelpunten ter hoogte van watermolens neemt een belangrijke plaats in. HOOFDSTUK 8. Opwekking van elektriciteit uit waterkracht probeert na te gaan welke de juridische mogelijkheden en obstakels zijn voor de inrichting van een watermolen als kleine waterkrachtcentrale. Daarnaast wordt er een bondig overzicht gegeven van de beschikbare steunmaatregelen voor het opwekken van elektriciteit uit waterkracht. In DEEL 3 worden een aantal aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid inzake watermolens geformuleerd. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen louter technische aanbevelingen en beleidsaanbevelingen. Voorbehoud De voorbeelden die een bepaalde theorie ondersteunen en de standpunten die tot een bepaalde conclusie leiden, zijn geheel voor rekening van de onderzoekers. Uit de opname van voorbeelden en de formulering van standpunten in het voorliggende onderzoeksrapport mag niet worden afgeleid dat deze de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verschillende betrokken administraties hebben. Evenmin mag ervan uitgegaan worden dat de voorbeelden en standpunten a priori gevolgen zullen hebben voor het gevoerde beleid van de verschillende betrokken administraties. 18

19 Dankwoord Eerst en vooral wil het onderzoeksteam de leden van de stuurgroep (cfr. supra) bedanken voor hun deskundige begeleiding en zeer gewaardeerde aanmoediging en ondersteuning. Daarnaast gaat onze dank uit naar alle academici, beleidsverantwoordelijken en deskundigen die in de loop van het onderzoek zeer bereidwillig hun medewerking verleenden. In het bijzonder wensen wij te vermelden: Dhr. Paul Bauters, erevoorzitter vzw Levende Molens 19

20 Prof. Dr. Marc Boes, KU Leuven Dhr. Yves Coutant, bestuurslid Molenzorg vzw Mevr. Delphine de Hemptinne, afdeling Natuur van AMINAL Dhr. Lieven Denewet, eindredacteur tijdschrift Molenecho s Drs. Jürgen De Staercke, KU Leuven Dhr. Jozef Druyts, molenaar Straalmolen te Balen-Olmen Dhr. Marc Draeck, afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw Dhr. Willy Huybrechts, Instituut voor Natuurbehoud Mevr. Els Martens, afdeling Natuur van AMINAL Mevr. Paula Paulissen, architecte Dhr. Jan Spaans, voorzitter Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen Prof. Dr. Fred Stevens, KU Leuven Dhr. Walter Van den Branden, conservator provinciaal Molenmuseum Mola te Wachtebeke Dhr. Pascal Van Ghelue, cel Milieueffectrapportage van AMINAL Dhr. Patrick Van Roy, architect Dhr. Dirk Vansintjan, Ecopower cvba Dhr. Nico Verwimp, afdeling Natuur van AMINAL Prof. Dr. Hendrik Vuye, FUNDP Namen Dhr. Edgar Winderickx, lid molenaarsfamilie Beersel-Dworp Diepenbeek, 15 december 2005 Prof. Dr. Anne Mie Draye Tom Nulens Drs. Bernard Vanheusden 20

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids:

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids: 19 Mens en natuur 2 Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011 Leerdoelen De natuurgids: ziet in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de natuur maar tegelijk een heel bijzondere plaats inneemt

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 15/08/2012 1 2 COLOFON Samenstelling: Kristoff

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed

Wet-, Decreet- en Regelgeving. Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed Wet-, Decreet- en Regelgeving Monumenten, Stads- en Dorpsgezichten Landschappen, Archeologie en Varend Erfgoed (officieuze coördinatie) datum laatste bijwerking: 05/02/2013 1 2 COLOFON Beleidsdomein Ruimtelijke

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 1428 (2011-2012) Nr. 1 12 januari 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie verzendcode: WON 2 Stuk 1428 (2011-2012) Nr. 1 INHOUD Memorie van toelichting...

Nadere informatie

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11;

bijzonder nationaal natuurgebied: gebied als bedoeld in artikel 2.11; 1 regels ter bescherming van de natuur (Wet natuurbescherming) inclusief nota van wijziging Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat

Nadere informatie

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel.

ONTHEFFINGSSDOSSIER. MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012. Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel. ONTHEFFINGSSDOSSIER MER PIDPA-Hidrorio Dossier K 07012 Aanleg van een drukriolering in de wijk Ten Hoflaan/Ten Boslaan te Zoersel Pidpa Hidrorio april 2009 Colofon Naam rapport: ONTHEFFINGSDOSSIER, MER

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan 2 3.1 Legende....................................... 3 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden..........................

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat door het splitsen en verkopen

Nadere informatie

Ministerie van VROM Eindrapport strategische milieubeoordeling Ministerie van VROM >

Ministerie van VROM Eindrapport strategische milieubeoordeling Ministerie van VROM > > www.vrom.nl Strategische milieubeoordeling Derde Nota Waddenzee Eindrapport strategische milieubeoordeling van het concept aangepast deel 3 van de planologische kernbeslissing Derde Nota Waddenzee Strategische

Nadere informatie

Milieu & verzekeringen voor bedrijven. Informatiebrochure

Milieu & verzekeringen voor bedrijven. Informatiebrochure Milieu & verzekeringen voor bedrijven Informatiebrochure Inhoud Inhoud... 2 Belangrijke juridische kennisgeving... 13 Inleiding... 14 Deel 1: Algemeen overzicht van de milieureglementering Het opstartende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit")

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: het Soortenbesluit) Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer (citeeropschrift: "het Soortenbesluit") Datum 15/05/2009 DOCUMENT 1. Inleiding Dit verslag aan de Vlaamse Regering

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen

ONTWERP VAN DECREET. houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen Stuk 1487 (2007-2008) Nr. 1 Zitting 2007-2008 9 januari 2008 ONTWERP VAN DECREET houdende de ontsluiting en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels en leidingen 3822 OPE Stuk 1487 (2007-2008)

Nadere informatie

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES

RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES RAPPORT MDW-WERKGROEP BUISLEIDINGENCONCESSIES Buisje leggen, niemand zeggen? juli 2001 1 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 3 Samenvatting 4 Aanbevelingen 11 Hoofdstuk 1. inleiding 12 1.1. Taakopdracht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 17 JULI 2000. - Omzendbrief : EME/2000.01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 17 JULI 2000. - Omzendbrief : EME/2000.01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 17 JULI 2000. - Omzendbrief : EME/2000.01 Afwegingskader en randvoorwaarden voor de inplanting van windturbines Inhoud : 1. Aanleiding en probleemstelling 2. Uitgangspunten

Nadere informatie

Reclame voor krediet

Reclame voor krediet Reclame voor krediet De wijze waarop en de mate waarin de consument thans door de regels op het gebied van het financieel gedragstoezicht en de Europese Richtlijnen wordt beschermd tegen misleidende kredietreclame

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten

Samenwerkingsovereenkomst Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Contracttekst Vlaams Gewest - Gemeenten Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Inhoudsopgave. 1 Hoofdstuk 1:Definities 1 2 Hoofdstuk 2: Duur

Nadere informatie

POLDERS EN WATERINGEN

POLDERS EN WATERINGEN POLDERS EN WATERINGEN POLDERS EN WATERINGEN. I)r inmnandeï i jks l i jdschr ift. 2e jaargang nr. 6 September 1984 Iiiformat Le-tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, Koningin

Nadere informatie

Debat Algemene Ledenvergadering Start Maatregelenfase Natura 2000 Aanspreekpunt privaat beheer

Debat Algemene Ledenvergadering Start Maatregelenfase Natura 2000 Aanspreekpunt privaat beheer DRIEMAANDELIJKS // JUNI - JULI - AUGUSTUS LANDELIJK VLAANDEREN VZW // NR. 64 Debat Algemene Ledenvergadering Start Maatregelenfase Natura 2000 Aanspreekpunt privaat beheer Gert Bogaerts 2 - nr. 64 l De

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN

DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2009-2010 MASTERPROEF van de opleiding Master in de rechten DISCRIMINATIE IN VERZEKERINGEN Promotor: Prof. Dr. BERNAUW Kris CARION Katrien 20020782

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven

Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage. Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Actualisatie van het richtlijnenboek inzake milieueffectrapportage Basisrichtlijnen per activiteitengroep Thermische centrales en Energiebedrijven Bestek: LNE/AMNE/MER/RLB/Energie/2007 Eindversie 29 oktober

Nadere informatie

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1)

Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) Monumenten; Inspiratiebron voor natuur? Discussienotitie (deel 1) 25 februari 2014 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en vraagstelling 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Vraagstelling 5 2. Een korte geschiedenis van het

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Evaluatieonderzoek Wobka Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Evaluatieonderzoek Wobka Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Nadere informatie

Bestemmingsplan Rottekade 8

Bestemmingsplan Rottekade 8 Bestemmingsplan Rottekade 8 12 november 2010 ontwerp Gemeente Lansingerland Bestemmingsplan Rottekade 8 ontwerp INHOUD: - TOELICHTING - PLANREGELS - VERBEELDING Identificatiecode: NL.IMRO.1621.BP0090-ONTW

Nadere informatie