HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS"

Transcriptie

1 HET JURIDISCH STATUUT VAN DE WATERMOLENS MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR ADMINISTRATIE MILIEU-, NATUUR-, LAND- EN WATERBEHEER AFDELING EUROPA & MILIEU Bestek nr. LIN/AMINAL/AEM/2004/ Prof. Dr. A. M. Draye Drs. B. Vanheusden Dhr. T. Nulens

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 2 Dankwoord... 2 Deel 1. Watermolens, molenrechten, stuwrechten en banrechten... 2 Hoofdstuk 1. Situering van de bestaande watermolens in het Vlaams Gewest Soorten watermolens Lijst van bestaande watermolens in het Vlaams Gewest... 2 Hoofdstuk 2. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban De feodaliteit als maatschappelijk stelsel Opkomst en ondergang van het Karolingische Rijk Het ontstaan van de feodaliteit Koninklijke rechten en heerlijke rechten De koninklijke rechten of regalia De heerlijke rechten Ontstaan en evolutie van het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban Definities Watermolens in de Frankische tijd Watermolens in het feodale tijdperk Het molenrecht in de feodaliteit Het stuwrecht in de feodaliteit Het recht van molenban in de feodaliteit Watermolens in de Franse revolutie en daarna Evolutie van het molenrecht sinds de Franse revolutie Evolutie van het stuwrecht sinds de Franse revolutie Evolutie van het recht van molenban sinds de Franse revolutie Besluit... 2 Deel 2. De watermolen in zijn omgeving... 2 Hoofdstuk 1. Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water Inleiding Het statuut van de bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen Het begrip waterloop Het stromend water van een waterloop Het begrip stromend water Het statuut van het stromend water De bedding van een waterloop Het openbaar en het privaat domein Oorsprong en evolutie van het openbaar en het privaat domein Het Romeinse Rijk De feodaliteit De Franse revolutie Het Burgerlijk Wetboek Rechtsregels toepasselijk op het openbaar en het privaat domein Wiens goederen behoren tot het openbaar en het privaat domein?

3 Juridisch statuut van de goederen van het openbaar domein Juridisch statuut van de goederen van het privaat domein Besluit De bedding van een bevaarbare waterloop De bevaarbare waterlopen in het Romeinse Rijk De bevaarbare waterlopen in de feodaliteit De bevaarbare waterlopen na de Franse revolutie De bevaarbare waterlopen in het Burgerlijk Wetboek Het hedendaagse statuut van de bedding van een bevaarbare waterloop Het eigendom van de bedding Het domaniaal karakter van de bedding De bedding van een onbevaarbare waterloop De onbevaarbare waterlopen in het Romeinse Rijk De onbevaarbare waterlopen in de feodaliteit De onbevaarbare waterlopen na de Franse Revolutie De onbevaarbare waterlopen in het Burgerlijk Wetboek Het hedendaagse statuut van de bedding van de onbevaarbare waterlopen Evolutie in de wetgeving De standpunten in de rechtsleer De rechtspraak van het Hof van Cassatie De rechtspraak van de Raad van State Beleidsstandpunten Door de onderzoekers ingenomen standpunt De bedding van een niet-geklasseerde waterloop Besluit Rechten van de gemeenschap op het stromend water Rechten van de oevereigenaars van bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen Wie is een oevereigenaar van een waterloop? De rechten van de oevereigenaars van bevaarbare waterlopen De rechten van de oevereigenaars Het gebruik van het water voor land- en tuinbouwdoeleinden of industriële doeleinden Het oprichten van kunstwerken op bevaarbare waterlopen Beperkingen van het eigendomsrecht van de oevereigenaars Het visrecht in de bevaarbare waterlopen De erfdienstbaarheid van jaag- en voetpad Beplantingen op en langs bevaarbare waterlopen Verbod het water te verontreinigen Rechtstoestand van de oevereigenaar ten opzichte van de overheid Rechtstoestand van de eigenaar van een watermolen op een bevaarbare waterloop Watermolens die beschikken over het oude stuwrecht Watermolens die niet (meer) beschikken over het oude stuwrecht De rechten van de oevereigenaars van onbevaarbare waterlopen De rechten van de oevereigenaars... 3

4 Het genotsrecht op het water van een onbevaarbare waterloop Wettelijke grondslag Toepassingsgebied van artikel 644 B.W Inhoud van het recht van de oevereigenaars Aard van het recht van de oevereigenaars Beperkingen van het genotsrecht van de oevereigenaars Het visrecht in de onbevaarbare waterlopen Beperkingen van het eigendomsrecht van de oevereigenaars In het kader van de onderhouds-, herstellings- en ruimingswerken aan een onbevaarbare waterloop In het kader van het algemeen politiereglement van de onbevaarbare waterlopen In het kader van het bouwen en planten langs een onbevaarbare waterloop Rechtstoestand van de eigenaar van een watermolen op een onbevaarbare waterloop Watermolens die beschikken over het oude stuwrecht Watermolens die niet (meer) beschikken over het oude stuwrecht De wettelijke erfdienstbaarheden van waterleiding, afvloeiing, droogmaking of drainering en steun De erfdienstbaarheid van waterleiding De erfdienstbaarheid van afvloeiing De erfdienstbaarheid van drooglegging of drainering De erfdienstbaarheid van steun Gerechtelijke regeling van de erfdienstbaarheden De rechten van de oevereigenaars van niet-geklasseerde waterlopen Besluit... 4 Hoofdstuk 2. Ruimtelijke ordening Inleiding Planologie Van plannen van aanleg tot ruimtelijke structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen De zonevreemdheidsproblematiek Watermolens en planologie De situering van de watermolens op de plannen van aanleg De stedenbouwkundige voorschriften van de bestemmingsgebieden waarin watermolens zich bevinden Woongebieden Industriegebieden Landelijke gebieden Recreatiegebieden Gebieden in overdruk van andere gebieden De situering van de watermolens op de ruimtelijke uitvoeringsplannen Vergunningsbeleid De vergunningverlening door de gemeenten Vergunningsplichtige werken, handelingen en wijzigingen Werken, handelingen en wijzigingen die vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht

5 Werken en functiewijzigingen bij zonevreemde gebouwen of constructies Instandhoudings- en onderhoudswerken aan zonevreemde gebouwen en constructies Bouwwerken aan zonevreemde gebouwen en constructies Algemene voorwaarden die gelden voor alle bouwwerken Een gebouw of constructie Een bestaand, hoofdzakelijk vergund gebouw of een bestaande, hoofdzakelijk vergunde constructie Het verkrottingscriterium De goede ruimtelijke ordening Beperking van het aantal woongelegenheden Inrichtingen waarvoor een milieuvergunning vereist is Specifieke voorwaarden eigen aan de aard van de bouwwerken Verbouwen Herbouwen Uitbreiden Aanpassingswerken Beperking van het toepassingsgebied van artikel 145bis, Functiewijzigingen aan zonevreemde gebouwen Werken en functiewijzigingen aan zonevreemde beschermde monumenten Instandhoudings- en onderhoudswerken aan zonevreemde beschermde monumenten Bouwwerken aan zonevreemde beschermde monumenten Algemene voorwaarden die gelden voor alle bouwwerken Een gebouw Een definitieve bescherming als monument Instandhouding van de erfgoedwaarde(n) van het beschermde monument Een bestaand, volledig vergund gebouw Een verkrottingscriterium? De goede ruimtelijke ordening Specifieke voorwaarden eigen aan de aard van de bouwwerken Verbouwen Herbouwen Uitbreiden Beperking van het toepassingsgebied van artikel 195bis? Functiewijzigingen aan zonevreemde beschermde monumenten Besluit Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in de ruimtelijke ordening Besluit... 5 Hoofdstuk 3. Milieueffectrapportage Ontstaan van de verplichting tot milieueffectrapportage De m.e.r. voor projecten De m.e.r. voor plannen en programma s De m.e.r.-plicht in Vlaanderen... 5

6 Definities De m.e.r.-plicht voor projecten De m.e.r.-plicht voor plannen en programma s Watermolens en de m.e.r.-plicht Projecten die onderworpen zijn aan de m.e.r.-plicht Specifieke projecten voor watermolens Het opstuwen van water De aanleg van een visdoorgang Het opwekken van hydro-elektrische energie Besluit... 6 Hoofdstuk 4. Erfgoedzorg Inleiding De bescherming van monumenten en stads- en dorpsgezichten De beschermingsprocedure Beschermingsvoorschriften Instandhouding en onderhoud van een watermolen die beschermd is als monument of als onderdeel van een stads- of dorpsgezicht Werken waarvoor een bindend advies van de gemachtigde ambtenaar vereist is, of waarvoor een machtiging gevraagd moet worden De onderhoudspremie en de restauratiepremie De onderhoudspremie voor beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten Berekening van de onderhoudspremie De procedure De onderhoudswerkzaamheden en -handelingen die in aanmerking komen voor een onderhoudspremie De restauratiepremie voor beschermde monumenten Berekening van de restauratiepremie De privé-sector De openbare sector De procedure De restauratiewerkzaamheden die in aanmerking komen voor een restauratiepremie De relatie tussen de onderhoudspremie en de restauratiepremie voor monumenten De onderhoudspremie en de restauratiepremie in de praktijk De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor werken aan beschermde monumenten of onderdelen van beschermde stads- en dorpsgezichten De bescherming van landschappen Beschermingsprocedure Beschermingsbepalingen Instandhouding en onderhoud van een beschermd landschap Werken waarvoor een bindend advies van de gemachtigde ambtenaar vereist is, of waarvoor een machtiging gevraagd moet worden De onderhoudspremie en de landschapspremie De onderhoudspremie voor beschermde landschappen Berekening van de onderhoudspremie... 6

7 Procedure De onderhouds- en instandhoudingswerkzaamheden die in aanmerking komen voor een onderhoudspremie De landschapspremie voor beschermde landschappen Berekening van de landschapspremie Procedure Werkzaamheden die in aanmerking komen voor een landschapspremie De relatie tussen de onderhoudspremie en de landschapspremie voor landschappen De onderhoudspremie en de landschapspremie in de praktijk De fiscale aftrekbaarheid van uitgaven voor werken aan onderdelen van beschermde landschappen Vergelijking van de beschermingen als monument, als stads- of dorpsgezicht en als landschap Het archeologisch patrimonium Archeologische opgravingen Toevalsvondsten Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in de erfgoedzorg Besluit... 7 Hoofdstuk 5. Natuurbehoud en bosbeheer Inleiding Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa, opgemaakt te Bern op 19 september Inhoud en doelstelling van het Verdrag van Bern Beschermingsmaatregelen in het kader van het Verdrag van Bern Gebiedsgerichte beschermingsbepalingen Soortgerichte beschermingsbepalingen Plantensoorten Diersoorten Afwijkingen op de beschermingsmaatregelen De watermolens en het Verdrag van Bern Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, opgemaakt te Bonn op 23 juni Inhoud en doelstelling van het Verdrag van Bonn Beschermingsmaatregelen in het kader van het Verdrag van Bonn Bedreigde trekkende soorten Trekkende soorten waarvan de beschermingsstatus niet gunstig is of waarvan de beschermingsstatus aanzienlijk gebaat zou zijn bij internationale samenwerking Andere trekkende soorten De watermolens en het Verdrag van Bonn Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna Inhoud en doelstelling van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn De Habitatrichtlijn... 7

8 Totstandkoming van habitatrichtlijngebieden Beschermingsmaatregelen in het kader van de Habitatrichtlijn De Vogelrichtlijn Totstandkoming van vogelrichtlijngebieden Beschermingsmaatregelen in het kader van de Vogelrichtlijn De omzetting van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn in het interne recht: het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu De watermolens, de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu van 21 oktober Horizontaal natuurbeleid Maatregelen vanwege de Vlaamse regering (artikel 13 Natuurbehoudsdecreet) Situering De watermolens en de horizontale maatregelen van de Vlaamse regering De zorgplicht (artikel 14 Natuurbehoudsdecreet) Situering De watermolens en de zorgplicht Het integratiebeginsel (artikel 16 Natuurbehoudsdecreet) Situering De watermolens en het integratiebeginsel De relatie tussen het integratiebeginsel en de watertoets Het stand-stillbeginsel (artikel 8 Natuurbehoudsdecreet) Gebiedsgericht natuurbeleid Het Vlaams Ecologisch Netwerk Situering De watermolens en het Vlaams Ecologisch Netwerk De ligging van de watermolens in het Vlaams Ecologisch Netwerk De watermolens en het Vlaams Ecologisch Netwerk Het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk Situering De watermolens en het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk Natuurreservaten Situering De watermolens en de natuurreservaten Speciale beschermingszones Situering Vogelrichtlijngebieden Habitatrichtlijngebieden De watermolens en de speciale beschermingszones De ligging van de watermolens in de speciale beschermingszones De watermolens en de speciale beschermingszones Watergebieden van internationale betekenis Situering De watermolens en de watergebieden van internationale betekenis Soortgericht natuurbeleid Algemeen... 8

9 Maatregelen in het kader van het soortgericht natuurbeleid De watermolens en het soortgericht natuurbeleid Besluit Bosdecreet van 13 juni Toepassingsgebied van het Bosdecreet Algemeen Soorten bossen De multifunctionaliteit van bossen Efficiënt bosbeheer Het beheerplan De bosgroepen De inventarisatie van bossen Subsidies Het behoud van het bestaande bosareaal Begrippen Ontbossing Kaalslag Kappingen Bescherming van bossen Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in het bosbeheer De watermolens en het Bosdecreet Besluit... 9 Hoofdstuk 6. Integraal waterbeleid Inleiding Het beheer van de waterlopen Het beheer van de onbevaarbare waterlopen De classificatie van de onbevaarbare waterlopen De beheerders van de onbevaarbare waterlopen Het Vlaams Gewest, de provincies en de gemeenten Gewone ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan onbevaarbare waterlopen Buitengewone werken van verbetering en wijziging aan onbevaarbare waterlopen Buitengewone werken van verbetering De buitengewone werken van wijziging Waterkeringswerken, aanleg- en verbeteringswerken aan overstromingsbekkens en wachtbekkens De polders en de wateringen Situering De polders en de wateringen en de Wet Onbevaarbare Waterlopen Onderhouds- en instandhoudingswerken in het ambtsgebied van de polders en de wateringen Aanleg- en verbeteringswerken in het ambtsgebied van de polders en de wateringen Subsidies voor het uitvoeren van werken in het ambtsgebied van de polders en de wateringen... 9

10 Het beheer van de bevaarbare waterlopen en kanalen Situering N.V. De Scheepvaart Waterwegen en Zeekanaal N.V Administratie voor Waterwegen en Zeewezen, afdeling Maritieme Toegang Het beheer van de niet-geklasseerde waterlopen Doorwerking van de beginselen van het natuurbehoud en het integraal waterbeleid in het beheer van de waterlopen Het ruimen en baggeren van waterlopen Situering Het ruimen van onbevaarbare waterlopen: juridisch kader Het baggeren van bevaarbare waterlopen: juridisch kader Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid Het doel van de Kaderrichtlijn Water De vertaling van het doel in milieudoelstellingen Oppervlaktewater Grondwater De beschermde gebieden De instrumenten voor het bereiken van de milieudoelstellingen Het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid Situering Doelstellingen van het integraal waterbeleid Beginselen van het integraal waterbeleid De organisatie en de planning van het integraal waterbeleid De geografische indeling van de watersystemen De organisatiestructuur van het integraal waterbeleid Op stroomgebiedsdistrictniveau Het Vlaams Gewest Op bekkenniveau Op deelbekkenniveau De waterbeleidsplanning De stroomgebiedbeheerplannen De bekkenbeheerplannen De deelbekkenbeheerplannen Hiërarchie tussen de waterbeheerplannen De milieudoelstellingen en hun verwezenlijking Het vaststellen en bereiken van de milieudoelstellingen Instrumenten voor het bereiken van de milieudoelstellingen Analyses en beoordelingen Register van beschermde gebieden Monitoringprogramma s Maatregelenprogramma s Kostenterugwinning van waterdiensten Algemene instrumenten van het integraal waterbeleid... 10

11 De watertoets Toepassingsgebied van de watertoets Inhoud van de watertoets Modaliteiten van de watertoets De relatie tussen de watertoets, de zorgplicht en het integratiebeginsel De oeverzones De functies van oeverzones De afbakening van oeverzones Gebruiksbeperkingen in oeverzones Verbod op bemesting Verbod op bestrijdingsmiddelen Verbod op het aanbrengen van bagger- en ruimingsspecie Verbod op het uitvoeren van grondbewerkingen Verbod op het oprichten van bovengrondse constructies Natuurtechnische milieubouw Bijzondere gebruiksbeperkingen Beheer van oeverzones Onteigening ten algemenen nutte en recht van voorkoop Onteigening ten algemenen nutte Recht van voorkoop Voorwerp van het recht van voorkoop De procedure van het recht van voorkoop De aankoopplicht en de vergoedingsplicht De aankoopplicht De vergoedingsplicht De watermolens in het integraal waterbeleid Watermolens en het beheer van waterlopen Watermolens en het integraal waterbeleid Besluit Hoofdstuk 7. Vismigratie Inhoud en doelstelling van de Beneluxbeschikking Vismigratie De omzetting van de Beneluxbeschikking Vismigratie in het interne recht: het Decreet van 9 juli 2003 betreffende het Integraal Waterbeleid De implementatie van de Beneluxbeschikking Vismigratie De inventarisatie van de vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaams Gewest De sanering van de vismigratieknelpunten op prioritaire waterlopen in het Vlaams Gewest Handleiding voor de sanering van vismigratieknelpunten Richtingwijzer voor de sanering van vismigratieknelpunten Subsidieregelingen voor de sanering van vismigratieknelpunten De samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling Het subsidiebesluit Polders en Wateringen De sanering van vismigratieknelpunten in de praktijk MINA-plan NARA

12 4. Watermolens en vismigratie Probleemstelling De sanering van vismigratieknelpunten ter hoogte van watermolens Watermolens en hun bescherming als monument, als onderdeel van een stadsof dorpsgezicht of als onderdeel van een landschap Beschermde watermolens Niet-beschermde watermolens Watermolens en de richtingwijzer voor de sanering van vismigratieknelpunten Het herstel van de natuurlijke situatie Semi-natuurlijke oplossingen Technische oplossingen Een aangepast beheer van stuwen en sluizen Afspraken over de debietverdeling tussen hoofdloop en nevengeul en het beheer van stuwen en sluizen De debietverdeling tussen hoofdloop en nevengeul Het beheer van stuwen en sluizen Het juridisch instrumentarium voor de afspraken over de debietverdeling tussen hoofdloop en nevengeul en het beheer van stuwen en sluizen Besluit Hoofdstuk 8. Opwekking van elektriciteit uit waterkracht Inleiding De opwekking van elektriciteit uit waterkracht in het Vlaams Gewest Inleidende begrippen Het potentieel aan kleine waterkrachtcentrales in Vlaanderen Het nut van het opwekken van elektriciteit uit waterkracht De oprichting van kleine waterkrachtcentrales en de inrichting van bestaande watermolens als kleine waterkrachtcentrales: juridische aspecten Het vergunningsbeleid Conflictpunten met andere beleidsdomeinen De erfgoedzorg Het natuurbehoud en de vismigratie Het integraal waterbeleid Watermolens en de opwekking van elektriciteit uit waterkracht: de stand van zaken Steunmaatregelen voor het opwekken van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen Juridisch kader Het systeem van de groenestroomcertificaten De toekenning van groenestroomcertificaten De certificatenverplichting De kosteloze distributie van groene stroom De ecologiepremie en de verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen De ecologiepremie De verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen Besluit Deel 3. Aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid inzake watermolens

13 Hoofdstuk 1. Beleidsaanbevelingen Watermolens en het oude stuwrecht De bescherming van watermolens Watermolens en de ruimtelijke ordening De ruiming van de onbevaarbare waterlopen ter hoogte van watermolens Natuurbehoud en Erfgoedzorg Vismigratie en Erfgoedzorg De inrichting van watermolens als kleine waterkrachtcentrales Hoofdstuk 2. Technische aanbevelingen Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water Ruimtelijke Ordening Milieueffectrapportage Natuurbehoud en Vismigratie Integraal Waterbeleid Vismigratie Samenvatting Onderdeel A. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban Onderdeel B. De watermolen in zijn omgeving Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water Ruimtelijke ordening Milieueffectrapportage Erfgoedzorg Natuurbehoud en bosbeheer Integraal Waterbeleid Vismigratie Opwekking van elektriciteit uit waterkracht Bibliografie

14 Voorwoord Het opzet van de studie De Afdeling Europa en Milieu van de Vlaamse Leefmilieuadministratie AMINAL gaf binnen het kader van het onderzoeksprogramma Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek Leefmilieu (TWOL) de opdracht tot het uitvoeren van deze studie over het juridisch statuut van de watermolens. De overheid wenst inzake watermolens een geïntegreerd beleid te voeren dat een aantal doelstellingen realiseert, zoals erfgoedzorg, integraal waterbeleid, landbouw en natuurbehoud. De rechten van de eigenaars en gebruikers van gronden stroomopwaarts en stroomafwaarts van de watermolen en de rechten van de andere watergebruikers moeten daarbij gerespecteerd worden. Om de integratiegedachte te kunnen realiseren, was het vooreerst noodzakelijk duidelijkheid te scheppen over het juridisch statuut van de watermolens in strikte zin. In de studie diende een antwoord gegeven te worden op de vraag of de historische molenrechten en stuw- of waterrechten nog steeds bestaan en wat hun precieze inhoud is. Daarnaast moest het regelgevend kader worden onderzocht dat van toepassing is bij het uitwerken van voornoemd 14

15 geïntegreerd beleid inzake watermolens. Hierbij werd in eerste instantie gedacht aan de regelgeving omtrent de bescherming van erfgoed, het integraal waterbeleid en de relevante burgerrechtelijke aspecten. Ook de regelgeving omtrent de ruimtelijke ordening, het natuurbehoud en de opwekking van elektriciteit uit waterkracht werd onderworpen aan een analyse. De opdracht van het onderzoeksteam bestond er niet in een geïntegreerd beleid inzake watermolens uit te werken. Het wordt de taak van de bevoegde overheidsdiensten om met het onderzoeksrapport als uitgangspunt de integratie van de verschillende beleidsdomeinen te realiseren. Het onderzoeksteam Het onderzoek werd uitgevoerd door een team juristen van de Universiteit Hasselt. Binnen de instelling zijn zij verbonden aan het Centrum voor Milieukunde (CMK), een multidisciplinair onderzoeksinstituut waar zij met biologen, scheikundigen en economen samenwerken. De studie werd geleid door Prof. Dr. Anne Mie Draye, hoogleraar aan de Universiteit Hasselt. Tom Nulens werkt als fulltime navorser aan de studie. Ook Prof. Dr. Nan Torfs, hoogleraar aan de Universiteit Hasselt, Dr. Alain De Vocht, doctor-navorser aan de Universiteit Hasselt, Drs. Bernard Vanheusden, assistent aan de Universiteit Hasselt, en Meester Tom De Gendt en Tom Loose, vrijwillig wetenschappelijk medewerkers aan de Universiteit Hasselt, werkten mee aan het onderzoek via het nalezen van teksten en het geven van advies vanuit hun eigen academisch en professionele achtergrond. 15 De stuurgroep Het onderzoeksteam werd ondersteund door een stuurgroep van deskundigen, met vertegenwoordigers van de betrokken afdelingen van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur. De stuurgroep bestond meer bepaald uit: - Dhr. Remy Merckx, directeur-afdelingshoofd van de afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Dhr. Johan De Beer, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Mevr. Fabienne Vanderstraeten, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Dhr. Marnik De Cock, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Dhr. Marc Smaers, afdeling Europa en Milieu van AMINAL - Mevr. Anne Van Renterghem, afdelingshoofd van de afdeling Juridische Dienstverlening van LIN - Mevr. Ann Carette, afdeling Juridische Dienstverlening van LIN

16 - Dhr. Koen Martens, afdeling Water van AMINAL - Mevr. Saar Monden, afdeling Water van AMINAL - Dhr. Filip Raymaekers, afdeling Water van AMINAL - Dhr. Xavier Coppens, afdeling Natuur van AMINAL - Dhr. Joris Scheers, afdelingshoofd van de afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Hilbrand De Vuyst, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Joris De Schepper, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Mevr. Els Hofkens, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Mevr. Ellen Leroy, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Guy Tack, afdeling Monumenten en Landschappen van AROHM - Dhr. Johan Coeck, Instituut voor Natuurbehoud Met de stuurgroep werd een viertal vergaderingen georganiseerd. Een eerste vergadering had betrekking op de afbakening van het onderzoeksdomein en nadere verwachtingen en aandachtspunten. Op de volgende vergaderingen werden telkens de conclusies van de onderzochte beleidsdomeinen gepresenteerd en besproken. Naar het einde van de studie kwamen ook de algemene conclusies en de aanbevelingen aan bod. Verder werd regelmatig telefonisch/elektronisch overleg gepleegd. Voorafgaande opmerking De structuur van het onderzoeksrapport De materie werd bijgehouden tot 15 november Dit impliceert dat onder meer de bekendmaking van het Besluit van de Vlaamse regering van 9 september 2005 betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2005 niet in het onderzoeksrapport werd opgenomen. Het desbetreffende besluit trad in werking op 12 december In DEEL 1 wordt een bespreking gewijd aan het juridisch statuut van de watermolens in strikte zin. In HOOFDSTUK 1. Situering van de bestaande watermolens in het Vlaams Gewest wordt een beknopte synthese gegeven van de verschillende soorten watermolens. Met behulp van een lijst van watermolens wordt gepoogd de huidige toestand van de in het Vlaams Gewest gelegen watermolens weer te geven. In HOOFDSTUK 2. Het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban wordt vanuit een historische invalshoek een beschrijving gegeven van het molenrecht, het stuwrecht en het recht van molenban. Daarbij komen de volgende thema s aan bod: de oorsprong (in de feodaliteit), de invloed van de Franse revolutie en de hedendaagse situatie. 16

17 In DEEL 2 wordt een uitgebreide analyse gemaakt van de regelgeving en het beleid die van toepassing zijn op watermolens. Er wordt gestreefd naar een zo volledig mogelijk overzicht van de toepasselijke bepalingen, dat voor de toekomst als basisdocument zou kunnen fungeren ten behoeve van de uitwerking van een geïntegreerd beleid inzake watermolens. HOOFDSTUK 1. Eigendomsrecht en rechten op het gebruik van water probeert een overzicht te bieden van de rechten en plichten van de oevereigenaars van bevaarbare, onbevaarbare en niet-geklasseerde waterlopen. Om de rechtspositie van de oevereigenaars te kunnen bestuderen, bleek het noodzakelijk in een eerste paragraaf duidelijkheid te verschaffen omtrent het juridisch statuut van de verschillende soorten (natuurlijke) waterlopen. De begrippen openbaar domein en privaat domein vormen de kern van dat onderzoek naar het juridisch statuut van de waterlopen. In een tweede paragraaf wordt een bondig inzicht gegeven in het publieke gebruiksrecht op het stromend water. De eigenlijke studie van de oeverrechten wordt aangevat in de derde paragraaf. Per waterloop wordt onderzocht welke de rechten en plichten van de oevereigenaars zijn. Vervolgens wordt nagegaan in welke mate deze rechten beperkt (kunnen) worden. De verhouding tussen de eigenaar of gebruiker van een watermolen en de andere oevereigenaars staat hierbij centraal. HOOFDSTUK 2. Ruimtelijke ordening probeert een inzicht te bieden in de situering van de watermolens binnen de bestemmingsgebieden die zijn vastgelegd op de gewestplannen, de bijzondere plannen van aanleg en, in voorkomend geval, de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De bestemmingsvoorschriften van de gebieden waarin watermolens vaak gelegen zijn, worden naderbij bekeken. Verder wordt er aandacht besteed aan de vergunningsplichtige werken, handelingen en functiewijzigingen en de van deze stedenbouwkundige vergunningsplicht vrijgesteld werken, handelingen en functiewijzigingen. De werken en functiewijzigingen aan zonevreemde watermolens en bijhorende constructies, al dan niet beschermd als monument, nemen een aparte plaats in. HOOFDSTUK 3. Milieueffectrapportage bevat een beknopte toelichting bij de verplichting om voor projecten enerzijds, voor plannen en programma s anderzijds een milieueffectrapportage op te stellen. Specifiek voor watermolens wordt onderzocht of het opstuwen van het water van een waterloop, het aanleggen van een visdoorgang en het opwekken van hydro-elektrische energie onderworpen is aan de m.e.r.-plicht. HOOFDSTUK 4. Erfgoedzorg probeert een overzicht te bieden van de bescherming van watermolens als monument, als onderdeel van een stads- of dorpsgezicht en als onderdeel van een landschap. Per beschermingscategorie wordt achtereenvolgens de beschermingsprocedure, de toepasselijke beschermingsvoorschriften, de werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning of een machtiging moet worden aangevraagd, de beschikbare premiestelsels en de fiscale stimuli besproken. Verder wordt er aandacht besteed aan archeologische opgravingen en toevalsvondsten ter hoogte van watermolens. HOOFDSTUK 5. Natuurbehoud en Bosbeheer bevat een overzicht van de internationale en de interne regelgevingen die betrekking hebben op het natuurbehoud en het bosbeheer. Specifiek voor het Natuurbehoudsdecreet wordt er een onderscheid gemaakt tussen horizontale beschermingsmaatregelen (natuurvergunning, zorgplicht, integratiebeginsel, stand-stillbeginsel), gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen (Vlaams Ecologisch Netwerk, 17

18 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk, natuurreservaten, speciale beschermingszones, watergebieden van internationale betekenis) en soortgerichte beschermingsmaatregelen. Verder wordt er aandacht besteed aan de beschermingsbepalingen die voortvloeien uit het Bosdecreet. HOOFDSTUK 6. Integraal waterbeleid bevat een overzicht van de internationale en interne regelgevingen die betrekking hebben op het integraal waterbeleid. Het beheer van de verschillende soorten waterlopen vormt het voorwerp van een eerste paragraaf. De doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water en de implementatie daarvan in het Decreet Integraal Waterbeleid worden in een tweede paragraaf besproken. Van bijzonder belang voor watermolens zijn de algemene instrumenten van het integraal waterbeleid, waaronder de watertoets en de oeverzones. HOOFDSTUK 7. Vismigratie handelt over de doelstelling van de Beneluxbeschikking Vismigratie om vóór 1 januari 2010 de vrije migratie van alle vissoorten in alle hydrografische stroomgebieden te verzekeren. Het beleid inzake de sanering van vismigratieknelpunten staat daarbij centraal. De sanering van vismigratieknelpunten ter hoogte van watermolens neemt een belangrijke plaats in. HOOFDSTUK 8. Opwekking van elektriciteit uit waterkracht probeert na te gaan welke de juridische mogelijkheden en obstakels zijn voor de inrichting van een watermolen als kleine waterkrachtcentrale. Daarnaast wordt er een bondig overzicht gegeven van de beschikbare steunmaatregelen voor het opwekken van elektriciteit uit waterkracht. In DEEL 3 worden een aantal aanbevelingen voor een geïntegreerd beleid inzake watermolens geformuleerd. Daarbij wordt er een onderscheid gemaakt tussen louter technische aanbevelingen en beleidsaanbevelingen. Voorbehoud De voorbeelden die een bepaalde theorie ondersteunen en de standpunten die tot een bepaalde conclusie leiden, zijn geheel voor rekening van de onderzoekers. Uit de opname van voorbeelden en de formulering van standpunten in het voorliggende onderzoeksrapport mag niet worden afgeleid dat deze de uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de verschillende betrokken administraties hebben. Evenmin mag ervan uitgegaan worden dat de voorbeelden en standpunten a priori gevolgen zullen hebben voor het gevoerde beleid van de verschillende betrokken administraties. 18

19 Dankwoord Eerst en vooral wil het onderzoeksteam de leden van de stuurgroep (cfr. supra) bedanken voor hun deskundige begeleiding en zeer gewaardeerde aanmoediging en ondersteuning. Daarnaast gaat onze dank uit naar alle academici, beleidsverantwoordelijken en deskundigen die in de loop van het onderzoek zeer bereidwillig hun medewerking verleenden. In het bijzonder wensen wij te vermelden: Dhr. Paul Bauters, erevoorzitter vzw Levende Molens 19

20 Prof. Dr. Marc Boes, KU Leuven Dhr. Yves Coutant, bestuurslid Molenzorg vzw Mevr. Delphine de Hemptinne, afdeling Natuur van AMINAL Dhr. Lieven Denewet, eindredacteur tijdschrift Molenecho s Drs. Jürgen De Staercke, KU Leuven Dhr. Jozef Druyts, molenaar Straalmolen te Balen-Olmen Dhr. Marc Draeck, afdeling Natuurlijke Rijkdommen en Energie van het Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw Dhr. Willy Huybrechts, Instituut voor Natuurbehoud Mevr. Els Martens, afdeling Natuur van AMINAL Mevr. Paula Paulissen, architecte Dhr. Jan Spaans, voorzitter Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen Prof. Dr. Fred Stevens, KU Leuven Dhr. Walter Van den Branden, conservator provinciaal Molenmuseum Mola te Wachtebeke Dhr. Pascal Van Ghelue, cel Milieueffectrapportage van AMINAL Dhr. Patrick Van Roy, architect Dhr. Dirk Vansintjan, Ecopower cvba Dhr. Nico Verwimp, afdeling Natuur van AMINAL Prof. Dr. Hendrik Vuye, FUNDP Namen Dhr. Edgar Winderickx, lid molenaarsfamilie Beersel-Dworp Diepenbeek, 15 december 2005 Prof. Dr. Anne Mie Draye Tom Nulens Drs. Bernard Vanheusden 20

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING

NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING NATUURBELEID EN RUIMTELIJKE ORDENING Voordracht VRP 29/01/02 Prof. dr. G. Van Hoorick Docent in het vakgebied bestuursrecht en milieurecht Universiteit Gent Advocaat te Gent INHOUD 1. Overzicht van het

Nadere informatie

Publicatie : 2006-08-22

Publicatie : 2006-08-22 VLAAMSE OVERHEID Publicatie : 2006-08-22 23 JUNI 2006. - Besluit van de Vlaamse Regering tot gedeeltelijke operationalisering van het beleidsdomein ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.1 Leenheren en leenmannen (500 100) (500 100) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw

Tijd van monniken en ridders (500 100) 3.1 Leenheren en leenmannen (500 100) (500 100) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw 3.1 Leenheren en nen 3.1 Leenheren en nen Gallië was rond 450 n. Chr. al meer dan 4 eeuwen (sinds Caesar) onder Romeins bestuur en een sterk geromaniseerd gebied, cultuur, bestuur, economie, taal en geloof

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht................ 3 Eigendom...................... 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........ 3 Huur.......................... 5 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel)........

Nadere informatie

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte

Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte Kaartenreeks 5: Beleid open ruimte GEWESTPLAN OPEN RUIMTE Kaart: Gewestplan open ruimte bestemming Vlaanderen 3,2 2,4 1,8 33,7 59 Andere bestemmingen Landbouw Cijfers: Gewestplan open ruimte bestemming

Nadere informatie

Tijd van monniken en ridders ( ) 3.1 Leenheren en leenmannen ( ) ( ) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw

Tijd van monniken en ridders ( ) 3.1 Leenheren en leenmannen ( ) ( ) Plundering Rome door Alarik in 410, tekening uit de 20 e eeuw 3.1 Leenheren en nen 3.1 Leenheren en nen Gallië was rond 450 n. Chr. al meer dan 4 eeuwen (sinds Caesar) onder Romeins bestuur en een sterk geromaniseerd gebied, cultuur, bestuur, economie, taal en geloof

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Gebied 1 Bakels Broek / Galgenbeemd Art. 3 N Art. 1 Achtergrond: Gescande kadastrale plans - Toestand 01.01.01 - Bron KADSCAN (OC GIS Vlaanderen-AKRED) GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN Onderdelen

Nadere informatie

Monumenten en Landschappen in Belgie

Monumenten en Landschappen in Belgie Anne Mie DRAYE Monumenten en Landschappen in Belgie Juridische aspecten MAKLU Uitgevers Inhoudsopgave Inleiding Methodologische verantwoording 17 Hoofdstuk I Historische benadering 21 1.1. Het Bouwkundig

Nadere informatie

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België:

Overzicht. Bevoegdheden inzake milieu. Internationaal: België: Overzicht An Cliquet Vakgroep Internationaal publiekrecht, Universiteit Gent Brussel, 18 oktober 2011 Internationaal: Bevoegdheden inzake milieu Evolutie van internationaal milieurecht Internationale rechtsregels

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1

Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 Ten geleide...v Het Onroerenderfgoeddecreet: instanties en actoren, inventarisatie en bescherming Anne Mie Draye...1 I. Algemene inleiding...1 II. Instanties en actoren van het onroerend erfgoedbeleid...3

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

pagina 1 van 6 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de geografische indeling van watersystemen en de organisatie van het integraal waterbeleid in uitvoering van Titel I van het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project:

Ontheffing tot het opstellen van een MER. Ontheffingsbeslissing. Project: Vlaamse Overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing tot het opstellen van een

Nadere informatie

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2

Grondwet, artikel Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 INHOUD Voorwoord Concordantietabel 1. Grondwettelijke grondslagen Grondwet, artikel 134 1 Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, Artikel 6, 1,I 2 2. Vlaamse regelgeving ruimtelijke

Nadere informatie

Watertoets: gesel of zegen? Peter DE SMEDT

Watertoets: gesel of zegen? Peter DE SMEDT Watertoets: gesel of zegen? Peter DE SMEDT Advocaat LDR Gent Centrum voor Milieu- en Energierecht U.Gent INHOUD Juridische mijlpalen Toepassingsgebied en inhoud Wat houdt de watertoets in? Wanneer wordt

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Art. 4.1.1, 1, 4 DABM 3 cumulatieve voorwaarden Opstellen en/of vaststellen voorgeschreven op grond van decretale of bestuursrechtelijke bepalingen

Nadere informatie

Deel I. Burgerlijk recht

Deel I. Burgerlijk recht mwb-3205-wetboek.landmeter-expert.book Page iii Wednesday, September 19, 2012 4:19 PM Deel I. Burgerlijk recht 1. Zakenrecht.............. 3 Eigendom........................ 3 Burgerlijk Wetboek (Uittreksel).......

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 1025 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2008 92 VLAAMSE OVERHEID [C 2007/37387]

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten

Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Aanvraag van een onderhoudspremie voor monumenten Onroerend Erfgoed Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111-113 bus 53 2018 ANTWERPEN Tel. +32 (0)3 224 62 10 Fax +32 (0)3 224 62 23 antwerpen@onroerenderfgoed.be

Nadere informatie

Omschrijving beleidsruimte

Omschrijving beleidsruimte TRANSPONERINGSTABELLEN Tabel 1. Vogelrichtlijn Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (PbEU 2010, L 20) Vogelrichtlijn Omgevingswet/

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1;

Gelet op het decreet van 28 maart 2014 betreffende de landinrichting, artikel 3.1.1; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 22 april 2016 tot goedkeuring en instelling van het landinrichtingsproject Zwinpolders (B.S., 14 juli 2016, I : 10 d. na publicatie) De Vlaamse Regering, Gelet op

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE 1000 Brussel, Postadres : Ministerie Waterloola Kantoren : Regentsch Tel. : 02 Fax : 02 / COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 20 / 97 van 11 september

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011

college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 29 december 2011 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Patrick Janssens,

Nadere informatie

Van beleid naar uitvoering en terug: de Vlaamse aanpak. Luc Janssens (Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

Van beleid naar uitvoering en terug: de Vlaamse aanpak. Luc Janssens (Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie) Van beleid naar uitvoering en terug: de Vlaamse aanpak Luc Janssens (Vlaamse overheid, departement Leefmilieu, Natuur en Energie) Van beleid naar uitvoering en terug: de Vlaamse aanpak Tweerichtingsverkeer

Nadere informatie

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING

Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED 20 RUIMTELIJKE ORDENING Notarisbrief Stedenbouwkundige Inlichtingen Gemeente Bornem dienst ruimtelijke ontwikkeling Hingenesteenweg 13 2880 Bornem 03 890 69 21 bouwen@bornem.be 24 april 2017 LIGGING IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse besluiten, wat betreft de oprichting van het beleidsdomein Omgeving Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 12

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Nieuwsbrief Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp Recente wijzigingen in de erfgoedwetgeving Datum 2 december 2011 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11

INHOUD. Inhoud. 3. Woord vooraf. 11 INHOUD Inhoud. 3 Woord vooraf. 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen. 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig. 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet ingediend op 653 (2015-2016) Nr. 4 20 april 2016 (2015-2016) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten ingevolge de integratie van

Nadere informatie

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan.

Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. Samenhang tussen stedenbouwkundige voorschriften en decretale bepalingen bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De Vlaamse Codex RO (VCRO) geeft ondermeer aan welke de decretale mogelijkheden zijn rond vergunbaarheid.

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT:

DE VLAAMSE REGERING, BESLUIT: In dit document vindt u het ontwerp van wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 zoals het door de Vlaamse Regering op 13 mei 2016 definitief werd goedgekeurd. Dit ontwerp van wijzigingsdecreet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen;

Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; DE PROVINCIERAAD VAN W EST- VLAANDEREN, Gelet op de artikelen 14 en 15 van de Wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen; Gelet op het Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud

Nadere informatie

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen

Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten voor lokale besturen Vereniging van Vlaamse Streekontwikkelingsintercommunales Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T 0032 2 211 56 40 F 0032 2 211 56 00 info@vlinter.be www.vlinter.be Kaderdecreet Onroerend Erfgoed: enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Implementatie Kaderrichtlijn Water: Meer met minder

Implementatie Kaderrichtlijn Water: Meer met minder Integraal waterbeleid, op het lijf van de provincies geschreven Implementatie Kaderrichtlijn Water: Meer met minder Didier Soens, directeur dienst Integraal Waterbeleid Dienst Integraal Waterbeleid 2400

Nadere informatie

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding

12-11-2014. Onroerenderfgoeddecreet. 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed. Inleiding Onroerenderfgoeddecreet 13 november 2014 Vastgoedforum Onroerend Erfgoed Inleiding 1 Onroerend erfgoed 3 Onroerenderfgoedzorg in partnerschap Regeerakkoord : samenwerking tussen overheidsdiensten wordt

Nadere informatie

BIJLAGE 8 Overzicht relevante wetgeving. Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING

BIJLAGE 8 Overzicht relevante wetgeving. Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING Pagina 1 OVERZICHT RELEVANTE WETGEVING Bij de milieu- (andere dan de boswetgeving) en arbeidswetgeving worden enkel de basiswetten en decreten vermeld. De besluiten in uitvoering van deze decreten behoren

Nadere informatie

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig?

Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? Wanneer is een plan of programma plan-m.e.r.- plichtig? SCHEMA GEEN PLANMER GEEN PLAN-MER Fase 1: DEFINITIE? Neen Ja Fase 2: TOEPASSINGSGEBIED? Neen Ja Fase 3: VAN RECHTSWEGE? Neen Ja SCREENING PLAN-MER

Nadere informatie

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek

historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan historisch gegroeid bedrijf Aertssen te Stabroek Bijlage 1: grafisch plan Bijlage 2 stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap colofon

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990

VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET. van mevrouw Vera Dua. houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 Stuk 136 (1995-1996) Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1995-1996 26 OKTOBER 1995 VOORSTEL VAN DECREET van mevrouw Vera Dua houdende wijziging van het bosdecreet van 13 juni 1990 TOELICHTING DAMES EN HEREN, Het

Nadere informatie

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op

ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES. (meer info vindt u op ZONEVREEMDE CONSTRUCTIES (meer info vindt u op www.ruimtelijkeordening.be) VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften AFDELING 2. Basisrechten voor

Nadere informatie

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota

BOS IN SINT-TRUIDEN Nota BOS IN SINT-TRUIDEN Nota Ir. Koenraad Van Meerbeek 12/03/2012 1. Wat is bos? Wanneer we over bos spreken, is er een duidelijke definitie nodig van een bos. Iedereen moet immers over hetzelfde praten. Een

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

23016_D_0145_X_003_00

23016_D_0145_X_003_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Dirk Van Den Haute Beroep: Notaris Adres: Gustaaf Vandersteenstraat 10 1750 Sint-Kwintens-Lennik Datum van aanvraag: 31/08/2017 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente:

Nadere informatie

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos

Bomen buiten het bos. Bomen buiten het bos 7-3-2013 1 Inhoud 1 Wat is buiten het bos? 2 Zakenrecht 3 Ruimtelijke ordening 4 Natuurbehoud 5 Onroerend erfgoed 1 Wat is buiten het bos? Bosdecreet 1990 geeft zeer ruime definitie aan bos : grondoppervlakten

Nadere informatie

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV

Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningslijn Aftakking Lokeren 150kV Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST + KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu

Nadere informatie

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed

uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Briefadvies uitvoeringsbesluiten onroerend erfgoed Adviesvraag over het ontwerp van besluit betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 Datum van goedkeuring 20 februari

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID

9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN HET INTEGRAAL WATERBELEID 9 SEPTEMBER 2005: Besluit Vlaamse regering betreffende de geografische indeling en organisatie Laatste aanpassing: 29/05/2009 9 SEPTEMBER 2005: BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING BETREFFENDE DE ORGANISATIE

Nadere informatie

.J' Vlaamse Regering DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

.J' Vlaamse Regering DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, .J' Vlaamse Regering Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het erkend natuurreservaat E-383 'Averbode Bos en Heide', gelegen op het grondgebied

Nadere informatie

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING,

VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE REGERING, VLAAMSE REGERING Besluit van de Vlaamse regering houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische

Nadere informatie

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Inhoudstafel Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening TITEL I. Inleidende bepalingen HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen HOOFDSTUK II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck

Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Hoogspanningsstation Kinrooi-Maaseik Van Eyck Bijlage III: TOELICHTINGSNOTA TEKST EN KAARTEN colofon Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE

STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE STEDENBOUWKUNDIG UITTREKSEL INLICHTINGENFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE NOTARIS ANNELIES VERSTRAETE Zwaanaardestraat 18 9112 Sinaai (Sint-Niklaas) IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NOTARIS ANNELIES

Nadere informatie

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79)

Roeselare - Tielt. 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) Roeselare - Tielt 1. Reservegebieden voor woonwijken (KB 17/12/79) 0180 De gebieden die als "reservegebied voor woonwijken" zijn aangeduid, kunnen op initiatief van de gemeente of de vereniging van gemeenten

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3

- Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (afgekort DABM ) 3 1.1. WETGEVING 1.1.1. INLEIDING I Een overzicht geven van alle wetgeving in verband met milieu is haast onbegonnen werk. Hieronder wordt de belangrijkste milieuwetgeving per thema weergegeven. In voorkomend

Nadere informatie

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012

Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Alfabetische lijst van beschermde vogels 2012 Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu Directoraat-generaal Dier, Plant en Voeding DG4 - Afdeling Dierenwelzijn en

Nadere informatie

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos

~ - Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Vlaamse overheid (~ ~ - ),~~= ~ - =~~ Vlaams Ministerie van Leefmilieu. Natuur en Energie Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R

E R K E N N I N G M E R - D E S K U N D I G E A A N V R A A G F O R M U L I E R Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement Leefmilieu en Infrastructuur Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer Afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, Milieueffectrapportage Graaf

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

23070_E_0141_V_000_00

23070_E_0141_V_000_00 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam: Carl Ockerman Beroep: Notaris Adres: Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel Datum van aanvraag: 25 september 2015 IDENTIFICATIE VAN HET PERCEEL Gemeente: DILBEEK Postnummer:

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Geert Bourgeois Vice-minister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Beleid, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 1428 (2011-2012) Nr. 4 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1428

Nadere informatie

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSOPGAVE DEEL I. BRONNEN VAN HET MILIEURECHT BEVOEGDHEIDSVERDELING INZAKE MILIEUBELEID HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE BRONNEN VAN HET (MILIEUHYGIËNE) RECHT 4 1. Overzicht 4 2. Kenbronnen

Nadere informatie

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo

Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN - definitief Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen tussen Kluizen en Eeklo Bijlage III TOELICHTINGSNOTA (deel a. tekstgedeelte) INHOUDSTAFEL!"#"$# %! "#$% &

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR,

DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR, Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het natuurreservaat Broekelei, gelegen op het grondgebied van de gemeente Keerbergen. DE VLAAMSE MINISTER VAN LEEFMILIEU,

Nadere informatie

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS, ---... - Agentschap voor Natuur en Bos Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor Fort 8 gelegen op het grondgebied van de stad Antwerpen DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats?

Het begin van staatsvorming en centralisatie. Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Onderzoeksvraag; Hoe vond de staatsvorming van Engeland, Frankrijk en het hertogdom Bourgondië plaats? Voorbeeld 1: Engeland De bezittingen van de Engelse koning Hendrik II in Frankrijk rond 1180 zijn

Nadere informatie

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte

Het wettelijke statuut van de meeuw. Michiel Vandegehuchte Het wettelijke statuut van de meeuw Michiel Vandegehuchte Internationale wetgeving AEWA (Overeenkomst over Afrikaans- Euraziatische trekkende watervogels) Intergouvernementeel verdrag (76 verdragspartijen)

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 6544 MONITEUR BELGE 09.02.2007 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

Uittreksel uit het vergunningenregister

Uittreksel uit het vergunningenregister datum 31 januari 2017 uw kenmerk JBesage33B ons kenmerk bijlage(n) / contactpersoon Christel Belpaeme infonot@oostende.be Uittreksel uit het vergunningenregister Voor zover ons bekend, is er 1 dossier

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 53907 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE N. 2010 2874 VLAAMSE OVERHEID 16 JULI 2010.

Nadere informatie

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11

INHOUD. Inhoud 3. Woord vooraf 11 INHOUD Inhoud 3 Woord vooraf 11 1 Algemene inleiding 15 1 Ruimtelijke ordening en stedenbouw: begrippen 17 2 Ruimtelijke ordening en stedenbouw zijn nodig 18 3 Ruimtelijke ordening en stedenbouw versus

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 483 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 16 november 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende instemming met de overeenkomst betreffende de instandhouding van vleermuizen in Europa, ondertekend

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST

BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE ARCHITECT VERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 1) Omschrijving van de arbeidsovereenkomst Artikel 3 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

Het varend erfgoed decreet en de VIOE-inventaris. Maarten Van Dijck

Het varend erfgoed decreet en de VIOE-inventaris. Maarten Van Dijck Het varend erfgoed decreet en de VIOE-inventaris Maarten Van Dijck Bronnen Voor actuele informatie over bescherming en beheer van het varend erfgoed, is de informatie van Ruimte en Erfgoed de enige correcte

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen?

Moest de firma Essers IMMO NV de natuurwaarde in het desbetreffende gebied verhogen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 190 van JOHAN DANEN datum: 4 december 2015 aan JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW Uitbreidingsplannen transportbedrijf Genk Noord - Stand van zaken

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 2 MAART 1999. - Omzendbrief RO 99/01 over de advisering m.b.t. de verenigbaarheid van ' omlopen voor wedstrijden, test- en oefenritten met motorvoertuigen ' zoals

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39071 VLAAMSE OVERHEID N. 2009 1874 [2009/202265] 3 APRIL 2009. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanwijzing van speciale beschermingszones en

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur Openbaarheid van bestuur De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de bestuurspraktijk Reiner TIJS m.m.v. Wenzel TIJS Groep De Boeck NV, Brussel, 2011 Departement Larcier Gent Coupure Rechts 298

Nadere informatie

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten

leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten leidraad VooR HanDHaaFbaRE PlannEn En StEDEnboUWKUnDiGE VooRScHRiFtEn 9 aandachtspunten 9 brochure_leidraad_a5.indd 1 19/02/14 13:26 Stedenbouwkundige voorschriften en plannen die u een vlotte vergunningsverlening

Nadere informatie