ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL"

Transcriptie

1 ONDERWERP VAN DE OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN KASOG/TISL & CWL Besteknummer: TISL&CLW-GEV-2014 Opdrachtgever: Locatie: VZW KASOG TECHNISCH INSTITUUT SINT-LODEWIJK Mosselerlaan Genk TISL - Mosselerlaan Genk CLW Halmstraat 6a 3600 Genk OPDRACHT: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK, AANPASSEN VAN OPENINGEN IN GEVELS VAN SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW Wij beogen het vernieuwen van een gedeelte van het buitenschrijnwerk, het dichten van een aantal openingen en het afwerken van de betrokken ruimtes. De bouwvergunning hiervoor werd afgeleverd. Belangrijk: Hoofdgebouw TISL: Het uitzicht en de detaillering van het gebouw dienen behouden te blijven. Dit is een voorwaarde van de bouwvergunning. Wij volgen de normering voor de beschreven werken. De regelgeving voor schoolgebouwen en lokalen voor verhuur dient strikt gevolgd te worden en heeft voorrang op deze bestekbeschrijving. De hiertoe nodige toebehoren dienen steeds inbegrepen in de offerte. Nodige attesten en conformiteitsverklaringen dienen door de aannemer afgeleverd te worden. Wij wensen bij de offerte een referentielijst van 3 uitgevoerde relevante projecten te ontvangen. Bij de uitvoering van de werken dienen geluidshinder, storende werkzaamheden en werken met enig risico voor uitvoerders en gebruikers van de gebouwen tot het minimum beperken en zonder risico voor derden. Er zullen derden aanwezig zijn. Hiertoe zullen de nodige veiligheids- en andere maatregelen en voorzieningen inbegrepen zijn in de offerteprijs. De aannemer zal vooraf de werkplanning voorleggen aan het bestuur zodat er getracht kan worden de gebruikers een ander lokaal te geven tijdens de werken. Er dient steeds rekening gehouden met aanwezigen/schoolgaande jeugd en derden in en rond de gebouwen. Een aantal werken worden uitgevoerd op twee verschillende locaties te Genk: Gebouwen TISL langs Collegelaan en gebouw CLW langs de Halmstraat/Minderbroederstraat. De opdrachtgever bepaalt, in verband met de veiligheid en de orde in en rond de gebouwen, de lokalen welke ter beschikking gesteld worden voor de werken en de materialen. De opdrachtgever heeft geen weet van asbesthoudende materialen in het lokaal. Indien bij de werken toch asbesthoudend materiaal of asbest aanwezig blijkt te zijn, dient de aannemer alle wettelijke voorzorgsmaatregelen te nemen opdat het aanwezige asbest op een veilige manier voor de eigen werknemers, evt. derden en aanwezige lln. of personeelsleden verwijderd en afgevoerd kan worden. De goedkeuring door de opdrachtgever ontslaat de leverancier niet van zijn verantwoordelijkheid inzake kwaliteit van de te leveren en te plaatsen materialen. Leveringen in meer en in min worden op een afzonderlijk formulier vermeld en verrekend, zonder schadevergoeding voor de leverancier. Meetcode: De opgegeven hoeveelheden zijn netto gemeten. Meetstaat: Er werden detailleringen beschreven om u een juist beeld van het gewenste te kunnen vormen. Indien dit zou leiden tot bepaalde merken en/of fabrikanten van zijn deze niet bindend: gelijkwaardige materialen, eigenschappen en kleuren zijn toegelaten met vermelding merk/fabrikant. Conformiteitverklaring door aannemer te leveren. Van alle materialen, toestellen en componenten dient een CE-conformiteitsattest afgeleverd te worden. Alle handleidingen en gebruiksinstructies dienen in het Nederlands en eenvoudig in gebruik te zijn. Indien materialen het gebruik vereisen van producten zoals smeerolie, smeervetten en evt. andere producten dan dient een Nederlandstalig (M)SDS blad van deze producten afgeleverd te worden. De aannemer houdt er rekening mee dat de gebruikers voornamelijk jongeren in opleiding zijn. Wij adviseren de aannemer om een bezoek ter plaatse te brengen en zijn bereid de aannemer rond te leiden in de gebouwen. Aannemers kunnen zich achteraf niet beroepen op onvoorziene kosten of onbekendheden omdat zij zich via een plaatsbezoek kunnen vergewissen van de situatie en de moeilijkheidsgraad van de opdracht. Het dossier werd gesplitst in verschillende percelen. Iedere aannemer schrijft in voor zijn vakgebied. De aannemer is vrij om alle percelen aan te bieden of voor een bepaald perceel in te schrijven. Maar alleen percelen waarvan alle artikels aangeboden worden, kunnen in aanmerking genomen worden: Per perceel geldt dus alles of niets. Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 1

2 De aannemer is door zijn inschrijving akkoord met de strikte planning die er opgesteld zal worden waarbij de aannemer zich zal schikken volgens de algemene coördinatie van de werken en waarbij hij zich zal aanpassen en samenwerken met andere uitvoerders. Plaatsing voorzien: +/-december februari 2015, zo snel mogelijk na goedkeuring dossier door Agion. Geen prijsherzieningsformule van toepassing. De toewijzing van de aannemer zal gebeuren na goedkeuring van de offerte door AGIOn. De gestanddoeningstermijn van de aangeboden prijzen is verplicht 180 dagen en is een last van de offerte. De meetstaat en het offerteformulier dienen verplichtend ingevuld te worden op bijgevoegde formulieren. Bemerkingen dienen apart vermeld te worden. De offerte dient aangevuld met specifieke documentatie aangaande de voorgestelde materialen. Uitvoeringstermijn: 30 werkdagen voor DIT totale project. De percelen volgen elkaar onderling op en vullen elkaar aan zodanig dat deze uitvoeringstermijn gerealiseerd wordt. De gebouwen dienen ten allen tijde tegen nadelige weersinvloeden beschermd te worden. Er dient verplicht gebouw per gebouw winddicht afgewerkt te worden. Te zien als last van de opdracht. Werfinrichting VOOR ALLE UITVOERDERS Er dient rekening gehouden met het veilig behoud van het bestaande gebouw en de bestaande leidingen en technieken (afvoer, toevoer, verwarming en elektriciteit), dit met het oog op het blijven functioneren van de werking van het gebouw en de veiligheid van de gebruikers en de uitvoerders, ook tijdens de uitvoeringsperiode. De werken zullen veilig afgeschermd worden voor derden en onbevoegden. Alle tijdelijke aanpassingen en werken, nodig voor het uitvoeren van de opdracht, dienen aansluitend hersteld te worden. Alle puin wordt op een zo efficiënt mogelijke manier gesorteerd en aansluitend afgevoerd voor recyclage of stort. De aannemer tracht het ontstaan van stof(wolken) te beperken. Zo nodig zal hij plaatselijk een afscherming en afzuiging voorzien. Hinder en vervuiling in en buiten het gebouw evenals in de omgeving ervan dient vermeden en de vervuiling dient in voorkomend geval verwijderd te worden. Dit is een last van de aanneming. De inrichting van de werf bevat alle kosten van de voorbereidende werken, werfvergaderingen,.. die nodig zijn om de verbouwingswerken in de betrokken lokalen te kunnen starten en uit te voeren. De aannemer houdt zich aan zijn voorbeeldfunctie in schoolomgeving. Hij is verantwoordelijk voor zijn werknemers en onderaannemers. De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen op plannen in bijlage. De aannemer gaat vooraf ter plaatse, vergewist zich van de situatie en bevraagt zich voorafgaandelijk over onduidelijkheden. Na offerte kunnen noch het offertebedrag noch de hoeveelheden aangepast worden. Meting: Last van de aanneming Schoonmaak VOOR ALLE UITVOERDERS De hoofdaannemer, onderaannemers en alle uitvoerders zorgen dagelijks voor het opruimen van hun aandeel alle afval, puin, inpakmateriaal en dergelijke meer. Dagelijks borstelschoon achterlaten van lokalen, gangen en trappen welke gebruikt werden om werken uit te voeren. Voor voorlopige oplevering zal de aannemer de lokalen stofvrij opleveren. Meting: Last van de aanneming Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 2

3 SCHOOLGEBOUW TISL: PEDAGOGISCHE UNIT (P.U.) (LINKER VLEUGEL HOOFDGEBOUW) TISL: SPORTHAL S1 TISL: AFDELING AUTOMECHANICA CLW: GOEDERENBEHANDELING EN AANPALENDE LOKALEN OPDRACHT: LOCATIE: VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK IN SCHOOLGEBOUWEN TISL: MOSSELERLAAN 110 te GENK CLW: HALMSTRAAT 6A te GENK OVERZICHT PERCELEN PERCEEL 1 isolatieplaten en waterkeringslaag Leveren en plaatsen TISL (alleen P.U.) PERCEEL 2 metselwerken en aanverwante werken Leveren en plaatsen TISL PERCEEL 3 buitenschrijnwerken Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 4 Dorpels en venstertabletten natuursteen Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 5 pleisterwerken Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 6 schilderwerken Leveren en plaatsen TISL en CLW PERCEEL 7 Afzelia hout Leveren TISL PERCEEL 1 isolatieplaten Leveren en plaatsen 1.1 Isolatieplaten (voor gebruik in het gebouw) en waterkeringslaag Tegelelementen bestaan uit een kern van geëxtrudeerd polystyreen hardschuim en zijn aan beide zijden voorzien van een met glasvlies versterkte mortel. Deze isolerende bouwelementen zijn stabiel, watervast en schimmelvrij. De panelen worden gebruikt om een vlakke basis te vormen om te bepleisteren. Uitstekend te gebruiken bij renovatie. Het materiaal is door zijn geringe gewicht makkelijk hanteerbaar en snel te monteren. Tegelelementen zijn op eenvoudige wijze op maat te snijden met behulp van eenvoudig houtbewerkingsgereedschap zoals een handzaag of mes. De platen worden geleverd en geplaatst aan de dagkanten van de ramen ter verbetering van de isolatiewaarde. Er dient een waterkerende laag geplaatst tussen baksteen en isolatiemateriaal, inbegrepen in de totaalprijs van dit perceel. Isolatiedikte: Omvang: Meting: 4cm Leveren en plaatsen van waterkerende laag en isolatieplaten aan alle dagkanten van vernieuwde ramen en deuren TISL: pedagogische unit, enkel in de vleugel van het hoofdgebouw. waterkerende laag dient inbegrepen in de totaalprijs van de isolatieplaten Isolatie: Veronderstelde breedte van de dagkant : 20cm en netto gemeten in m : 4 zijden van ramen 3 zijden van deuren PERCEEL 2 metselwerken en aanverwante werken Leveren en plaatsen 2.0 Afbraakwerken Er dient bij afbraakwerken omzichtig te werk gegaan. Onvoorziene schade zal door de aannemer en op zijn kosten hersteld worden. Uit te breken metselwerken voor het vergroten van ramen. Wij vragen om materialen die te recupereren zijn ter plaatse te bewaren. Als de opdrachtgever deze wenst te behouden, blijven de materialen ter plaatse. Dit wordt besproken tijdens werfvergaderingen. Omvang: TISL (Bij CLW gebeuren de werken door de afdeling bouw van de school). Meting: m² 2.1 Metselwerken, spouwisolatie en voegwerken Bakstenen en Natuursteen Er dient bij renovatie de voorkeur gegeven aan zo weinig mogelijk visueel verschil tussen de oude en nieuw gebruikte materialen. Het beeld van de nieuwe toestand mag niet storend afwijken van de bestaande toestand. De opdrachtgever wordt betrokken in de materiaalkeuzes. De materialen zijn niet uniform voor de verschillende locaties. De CE-fiche met alle gegevens van de geleverde steen dient afgegeven voor het post-interventiedossier / opdrachtgever. Bescherm de materialen steeds tegen regen, opstijgend vocht en opspattend vuil. Bij renovatie wordt rekening gehouden met het bestaande metselwerk en zo goed mogelijk overeengekomen met voegdiktes en steenmaat en kleur. De aannemer mengt de stenen gelijktijdig uit 4 à 5 pakken, zoals aangegeven op het schema dat in elk pak ingesloten zit. Een metselmortel bestaat doorgaans uit cement (bindmiddel), zand en water en kan eventueel aangevuld worden met hulpstoffen en toevoegingen. Het inmengen van deze toeslagstoffen wordt best geminimaliseerd. Kies steeds een mortelsamenstelling die geschikt is voor het metselen van de betreffende gevelstenen. Bescherm op het einde van de werkdag het vers metselwerk met een laag plastic. Zorg ook voor een goede afvoer van het hemelwater. Metselen bij regenweer is niet toegelaten. Overtollige mortel die bij het vleien van de steen naar de spouw wordt geduwd, wordt met de truweel verwijderd. Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 3

4 Vensterbanken in beton, arduin of natuursteen worden voorzien van opstandjes en druipranden, of idem bestaande situatie. Bij droog en warm weer wordt het vers metselwerk op het einde van de werkdag extra bevochtigd. Het gevelmetselwerk zal uitgevoerd worden in niet-geperforeerde handvorm-gevelsteen. Het zichtvlak vertoont typische ruwe vormen en nerven van met de hand gevormde stenen. De steen vertoont geen gebreken zoals scheuren op de strek en op de kop. Wateropname: max. 15% Drukvastheid: gemiddeld min. 10 N/mm² De steen moet voldoen aan de vriesproef. De aannemer zal minimum 5 verschillende stalen voorleggen. Formaat: moduul af te stemmen op bestaande toestand Kleur: rood/bruin genuanceerd. Natuursteen: maximaal gelijkend op bestaande natuursteen in het gebouw. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de gebouwen een historische waarde heeft. Waar gebruikelijk plaatst de aannemer waterkeringslagen. De prijs is inbegrepen in de totaalprijs Spouwisolatie in minerale wol De openingen die voorzien zijn op plan om dicht gemetseld te worden, dienen voorzien van een geventileerde spouw en van een waterkerende laag en thermische isolatie met een waarde van 0,04 W/mK benaderend. De spouwisolatie dient tegen de binnenmuur bevestigd en heeft een spouw van enkele cm tov de gevelstenen. Dikte van de isolatie = spouwbreedte -2 cm aan baksteenzijde. De isolatie dient d.m.v. spouwankers op zijn plaats gehouden. De isolatie wordt geplaatst volgens de voorschriften van de fabrikant. De spouwisolatie dient volledig sluitend tegen elkaar en heel zorgvuldig te worden uitgevoerd. Ze wordt zo ver als mogelijk in de spouw geplaatst. Bovenaan de isolatie dient een waterkerende laag tot buiten geplaatst. Aan de buitenzijde voorziet men open stootvoegen Binnenblok in cellenbeton De dicht te metselen openingen worden aan de binnenzijde van de lokalen vlak geplaatst zodanig dat er met een dunne pleisterlaag afgewerkt kan worden tot 1 geheel. De dikte van de blokken bedraagt 9cm. Tenzij er tijdens de werken onregelmatigheden ter plaatse vastgesteld worden, dan wordt, in overleg met de opdrachtgever, afgestemd op de bestaande toestand. Deze zou kunnen verschillen per locatie. Blokken gefabriceerd uit een mengsel van Portlandcement, hoogwaardige kalk, zeer fijn gemalen zand, aluminiumpoeder en water. Door een chemische reactie ontstaat waterstofgas-belvorming, die de cellenstructuur doet ontstaat. Nadien worden de blokken op maat versneden en onder hogedrukstoom verhard. Eigenschappen : Droge volumemassa : 600 à 650 kg/m3 Textuur : vlak gestructureerd Kleur : wit Gemiddelde druksterkte : min N/mm2 Warmtegeleidingscoëfficiënt : 0.17 W/mK (gelijmde blokken) De blokken worden geplaatst door verlijming met aangepaste lijmmortel geleverd door de fabrikant van de blokken. Ze worden zat en vol verlijmd met een voegdikte van +/- 2mm, volgens voorschriften fabrikant voegwerken (pro memory: prijs in te begrijpen in totaalprijs) De metselmortels en de voegwerken moeten begrepen zijn in de eenheidsprijzen metselwerken. Het water voor de mortelbereidingen moet zuiver drinkwater. De mortel wordt mechanisch bereid en moet volkomen homogeen zijn. Het zand moet volledig met bindmiddel omhuld zijn. Deze mortels voldoen aan de norm NBN EN : 2003 Metselmortels, en bezitten tevens het Benor keurmerk. De voegen worden eerst uitgekrabd en de aannemer zal, onder zijn verantwoordelijkheid, de verenigbaarheid van beide mortels nagaan. Alvorens tot de uitvoering hiervan over te gaan zal de aannemer minstens drie stalen van +/ m² ter goedkeuring voorstellen aan de opdrachtgever. De kleur van het nieuwe voegwerk zal de kleur van het oude voegwerk maximaal benaderen. Het voegwerk zal zeer zorgvuldig en onberispelijk door gespecialiseerde voegers moeten worden uitgevoerd. Vooraleer met de voegwerken aan te vangen moet de aannemer het gevelmetselwerk volledig zuiver maken, en eventueel beschadigde stenen vervangen door gave stenen. De aannemer neemt de nodige voorzorgsmaatregelen om bevuiling van de omgeving tegen te gaan. Het voegwerk maakt integraal deel uit van de zichtbare gevel. Omvang: Uitvoering: Opmerking: Meting: dicht metselen van gevelopeningen volgens planaanduiding waterkerende lagen en voegwerken dienen inbegrepen in de totaalprijs m² bakstenen incl. voegwerk en waterkeringen M² spouwisolatie M² binnenblok 2.2 sandwichpanelen Omvang: sandwichpanelen bestaande uit vlakke staalplaat, gecoat met PIR en afwerkingsplaat in staal met gegolfd uitzicht. Kleur grijs. Plaatsing op een bijhorende draagstructuur die voldoende verankerd wordt aan de bestaande draagmuren van het gebouw. Levering en plaatsing ter vervanging van buitenschrijnwerk en met het oog op het verkleinen van de glasoppervlakte. Dorpel te voorzien in alu volgens beschrijving. Hoeveelheid opgenomen bij buitenschrijnwerk. Uitzicht, vormgeving en Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 4

5 Uitvoering: Meting: plaatsing conform bestaande toestand van het aangrenzende gebouw (magazijn en de afdeling lassen). TISL : ter plaatse op te meten volgens locatie op plan m² sandwichpaneel op draagstructuur M² binnenblok* zie gevelbekledingsplaat Dampopen en gecoate gevelbekledingsplaat voor buitentoepassingen. De platen bestaan uit minerale wolvlokken die onder hoge druk geperst worden met een kleine hoeveelheid bindmiddel. Ze worden gecoat met hoge-temperatuuruitharding. Als oppervlaktebehandeling worden de platen voorzien van primers en afgelakt met een zeer duurzame kleurlaag (lak op waterbasis). Het resultaat is een gladde gevelplaat: dampopen, vormvast en verwerkbaar als hout. Systeemopbouw : Buitengevelbekleding (wanden en boeiboorden), onzichtbaar bevestigd op houten stijl- en regelwerk, d.m.v. verlijming (as/as afstand van het stijlwerk voor 8 mm dikke platen: afhankelijk van belasting max.: 600 mm, 6 mm dikke platen: afhankelijk van belasting max.: 400 mm). Geventileerde constructie horizontale voeg: open, 6 tot 8 mm. Platen op standaardmaat, voorzien van vellingkanten. Dikte: 8 mm. X Breedte: mm. X Lengte: mm. Kleur: 7001 (zilvergrijs).beschermlaag, zelfreinigend en extra uv-bestendig Volumieke massa : Nominaal kg/m3. Bevestiging op aluminium Lijmsysteem volgens voorschrift leverancier van de lijm. Sterkte/stijfheid : Buigtreksterkte karakteristiek : EN 310 en EN 1058, f05 >= 27 N/mm2 Druksterkte loodrecht op plaatvlak 16,4 N/mm2 Treksterkte 17,6 N/mm2 E-modulus gemiddeld EN 310 >= 4015 Brandreactie-classificatie conform NBN EN : 8 mm dik, brandklasse: B-S2-dO Relatieve dampdiffusieweerstand : sd < 1,8 m EN Warmtegeleidingscoëfficiënt : Lambda = 0,35 W/(m. K). Fysische eigenschappen : Dimensionele stabiliteit lengte/breedte EN 438-2: vocht 50% RV naar 92,5% RV: gem. < 0,29 mm/m temperatuur: gem. Alpha < 0,011 mm/(m. K) Wateropname via de zaagkant na 28 dagen: bij 20 C en 65% RV: < 1,3% bij 2 C en 90% RV: < 0,2% Omvang: levering en plaatsing ter vervanging van buitenschrijnwerk en met het oog op het gebruik als ondergrond voor stickers, affiches, spandoek, voor het weergeven van schoolinfo. Waterkeringen te plaatsen tussen structuur en gevelplaat en in aansluitingen. Dorpel te voorzien in alu volgens beschrijving. Hoeveelheid opgenomen bij buitenschrijnwerk. Uitvoering: Meting: TISL : ter plaatse op te meten volgens locatie op plan m2 gevelplaat op draagstructuur M² spouwisolatie* zie M² binnenblok* zie PERCEEL 3 buitenschrijnwerken Leveren en plaatsen 3.1 Uit te breken en weg te voeren bestaande buitenschrijnwerk volgens planaanduiding. Het uitbreken en wegvoeren van het buitenschrijnwerk voor nieuw schrijnwerk, gebeurt door de aannemer. De aannemer voert de werken omzichtig uit. Onvoorziene schade wordt hersteld door de aannemer op zijn kosten. 3.2 Nieuw buitenschrijnwerk Algemeen: A. Normen, technische specificaties en technische voorlichtingen Volgende normen en technische voorschriften zijn van toepassing op het aluminium buitenschrijnwerk: NBN S (04/2007) (+addendum 02/2010 en corrigendum 12/2010): Glaswerk NBN B (05/2007): Buitenschrijnwerk - Algemene voorschriften NBN EN (12/2003): Productnorm vliesgevels NBN EN (05/2010): Productnorm ramen en deuren NBN S (1977): Akoestiek Criteria van de akoestische isolatie STS 52.2 (Draft 2009): Buitenschrijnwerk in aluminium STS 53.1 (2006): Buitenschrijnwerk Deuren TV 188: Plaatsen van Buitenschrijnwerk TV 221: Plaatsing van glas in sponningen Door de constructeur worden berekeningsnota s opgemaakt en afgeleverd. Deze houden rekening met alle bestaande gegevens op het gebied van lasten en belasting. Het schrijnwerk en zijn samenstellende elementen dienen te voldoen aan de eisen op gebied van luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en weerstand tegen windbelasting volgens de paragrafen en van de NBN B Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 5

6 B. Omvang van de aanbesteding De constructie omvat o.a. volgende werken: leveren en plaatsen van de aluminium constructie opnemen en controleren van alle nodige maten water- en luchtdichte afwerking, o.a. de elastische voegdichting tussen constructie en de andere materialen, afwerkstukken, enz. hang- en sluitwerk alle bevestigingsmiddelen alle beschermingsmaatregelen om beschadiging te voorkomen de beglazing de sandwichelementen en gevelplaten waar van toepassing waterdichtingsmembranen die nodig zijn voor de drainage aluminium onderdorpels en vensterbanken (zoals voorgeschreven) de isolatie tussen de buitenschrijnwerkelementen en de isolatie van de ruwbouw via rotswol of PUR niet expanderend schuim geplooide platen voor de binnen- en/of buitenafwerking isolatie rondom voorzien C Sleutelhiërarchie Alle sloten zijn van het type cilinderslot versterkte veilige uitvoering en passen binnen een sleutelhiërarchie van min. 5 niveaus. Type : BKS, enkel met certificaat bij te maken. Aanvalszijde mag max; 3mm uitsteken tov de dekplaat, welke niet mag verwijderd worden. Speling tussen dekplaat en cilinder max. 0,5mm. Slotkast: Uitsluitend insteeksloten zijn toegelaten. Nachtschoot min. 20mm + gedeelte in de slotkast is min. over dezelfde lengte massief. Volgens keuze opdrachtgever. D Deurdrangers Deurdranger met instelbare en hydraulisch gecontroleerde sluitsnelheid (180-0) en eindslag (7-0). Regelbare sluiphoek, hydraulische gecontroleerde en instelbare openingsbuffer ter beveiliging van bruusk opengooien en automatisch sluiten van deuren. Montage console met universele bevestigingsgaten volgens DIN deel 2. Standaard met 3 regelventielen voor: Instellen eindslag 7-0 Instellen sluitsnelheid Instellen openingsbuffer Montage op de deur, scharnierzijde, met N-normale glijarm. Behuizing in gemoffeld aluminium. Plaatsing: op elke deur (per dubbele deur 2 stuks). E Deurvergrendeling Deurvergrendeling en aanslag in open toestand d.m.v. kokerprofiel 80x80x4mm, lengte 150cm waarvan 90cm boven de vloer en 60cm onder de vloer, te verankeren in beton van 60x60x40cm. Onderaan te voorzien van een aanslagstop + een snap vergrendeling (= vastzetten en losmaken van de deurvleugel door eenvoudige druk of trekbeweging). Plaatsing: op elke naar buiten draaiende buitendeur (voor dubbele deuren dus 2 stuks). F Paniekbaar Paniekdeuren bij nooduitgangen of branddeuren bevorderen de veiligheid en de betrouwbaarheid. Dit systeem biedt een hoogwaardige panieksluiting met een horizontale en/of verticale bedieningsstang op basis van een geïntegreerd antipaniekslot. Het systeem is gecertificeerd volgens de Europese norm EN 1125 en het CEkenmerk. Elke deur met een paniekbaar dient ook voorzien te zijn van een deurpomp. Meting: per deurblad G Aluminium buitenschrijnwerk De profielen bestaan uit twee buisvormige aluminium halfschalen die door de systeemleverancier zelf machinaal worden geassembleerd tot driekamerprofielen met behulp van twee doorlopende isolatie-strippen. Het systeem laat toe binnen en buiten een verschillende kleur toe te passen. Dit driekamersysteem beschikt over de volgende kwaliteitscertificaten: een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op de functionele prestaties van het systeem (lucht- en waterdichtheid en windweerstand) (ATG 10/2644) een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op het verbindingssysteem door de polyamide strippen (ATG 10/H722) een doorlopende technische BUtgb-goedkeuring met certificaat op de gebruikte isolatiestrippen en de materialen waaruit ze zijn samengesteld (ATG 08/H672 of ATG 06/H730 of ATG 08/H719) ITT testrapporten conform de productnorm EN die van toepassing is in het kader van CE markering, welke verplicht is. een ISO 9001-certificaat van de systeemleverancier (kwaliteit vanaf de ontwikkeling tot de levering) de resultaten van de thermische berekeningen voor de kader/vleugel-combinaties Uf 2,05 W/m2K. Voor vaste ramen Uf 1,67 W/m²K (volgens EN ). Kopijen van deze certificaten en testverslagen moeten kunnen voorgelegd worden. De constructeur dient te werken volgens de geldende productnorm EN De CE-markeringsdocumenten (CE-label, verklaring gereglementeerde stoffen en de conformiteitverklaring) dienen voorgelegd te kunnen worden Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 6

7 evenals een procescertificaat, afgeleverd door een Belgisch Notified Body, welke aantoont dat de productie in overeenstemming is met de EN Profielen De aluminium profielen zijn geëxtrudeerd uit de legering EN-AW6060B volgens EN met bijkomende vereisten om de corrosieweerstand te verhogen: Zn 0,15 %, Cu 0,02 %, Pb 0,022 %, Si: 0,30 0,55 %, Fe: 0,10 0,30 %, Mg: 0,35 0,60 %, Mn 0,10 %, Cr 0,05 %, Ti 0,10 %, andere elementen individueel 0,05 %, samen 0,15 %. De mechanische kenmerken beantwoorden aan de norm EN met nabehandeling T66 of aan norm DIN met F22. De toleranties zijn gebaseerd op de norm EN of aan DIN De structurele profielwanden hebben een nominale dikte tussen 1,6 en 2,5 mm. De wanddikte is systeemgebonden, wordt berekend door de systeemleverancier en is afhankelijk van de profielgeometrie, de grootte van het profiel en de functionaliteit. Het profiel moet voldoen aan alle geldende normen. Deze profielwanden vormen tevens de binnenkamer waarin zich de pershoeken bevinden, alsook de binnen- en buitenaanslaglippen. Voorts beantwoorden de profielen aan de EURONUT-maatvoering zodat de meeste Europese types van hang- en sluitwerk, voorzien van gestandaardiseerde profielgroeven, ingebouwd kunnen worden. Deze eis wordt geformuleerd om later bij eventuele breuk, gemakkelijk vervangende onderdelen te vinden op de markt. Voor een goede waterdichtheid onderaan de ramen zijn bovendien alle kader- en T-profielen voorzien van een verlaagde waterdrempel. Het niveauverschil tussen het drainageniveau en de bovenzijde van de binnenschaal bedraagt 7,5 mm. De verbindingsprofielen (hoekprofielen, verbindingsprofielen tussen verschillende raamtypes, koppelprofielen,...) zijn in de lengte voorzien van groeven voor voorgevormde zachte, ronde rubbers. Deze dichtingen zorgen voor een perfecte wind- en waterdichtheid van de geschroefde profielverbindingen, zonder gebruik te maken van siliconen. Functionele type De thermisch geïsoleerde aluminium profielen hebben een bouwdiepte van 68 mm voor de buitenkader, en van 77 mm voor de vleugel. Het buitenaanzicht van de buitenkader en van de vleugel is vlak. De glaslat heeft een rechthoekig aanzicht. Het systeem laat toe om glasdiktes tot 54 mm te plaatsen in de vaste kader en 63 mm in de vleugel. De glaslatten liggen in hetzelfde vlak als de vleugel. In de glassponning van de kader- en/of vleugelprofielen dient een bijkomende isolatiedichting geplaatst, waarmee de ruimte rond het glas wordt opgevuld. Hierdoor wordt het warmtetransport rond het glas beperkt en wordt een betere Uf-waarde bekomen. De glaslatten zijn eveneens vervaardigd uit de legering EN-AW6060B. Ze clipsen over de volledige profiellengte vast. De glaslatten clipsen direct in de profielen vast zonder hulp van kunststofstukjes. De sponninghoogte van de profielen en van de glaslatten bedraagt 25 mm. Voor glasoppervlaktes groter dan 6m² is een lagere sponninghoogte niet toegelaten (NBN S23-002). Ontluchting van glas en panelen dient voorzien te worden. De bouwdiepte van de vaste kaders en de T-profielen kan vergroot worden in functie van de over te dragen winddruk en van het traagheidsmoment van de profielen. De breedte van de vleugelprofielen wordt bepaald door de afmetingen van de opengaande delen. Alle glaslatten langs binnen. Oppervlaktebehandeling: De gemoffelde uitvoering met zelf-reinigende en krasvaste eigenschappen draagt het Europese QUALICOATlabel. De laagdikte bedraagt gemiddeld minimaal 60 micron. Na ontvetten en beitsen ondergaan de profielen een chemische conversiebehandeling. Vervolgens wordt elektrostatisch een thermohardende polyesterpoederlaag aangebracht. Tenslotte laat het bakken in een oven bij een temperatuur van ± 200 C volledige polymerisatie van het polyesterhars toe. Door middel van additieven in het polyesterpoeder wordt een oppervlaktestructuur gecreëerd die het zelfreinigende en krasvaste karakter van deze oppervlakte bewerkstelligt. De micro-structuur van de lak geeft het oppervlak een waterafstotend karakter. De opdrachtgever kan een keuze maken uit het kleurengamma van de systeemleverancier: niet-metallieke kleuren. Keuze voorlopig bepaald op: KLEUR TISL hoofdgebouw: P.U.: RAL 9010 binnen en buiten (VERPLICHT WIT) KLEUR TISL sporthal : RAL 7039 binnen en buiten KLEUR CLW: RAL 7039 binnen en buiten Thermische onderbreking De thermische onderbreking geschiedt d.m.v. Ω-holkamer strippen uit polyamide 6.6 die met glasvezels (min. 25%) versterkt en voorzien zijn van lijmstrippen. De breedte van deze isolatiestrippen bedraagt 32 mm. De standaard strippen vormen 3 luchtkamers. Bij de assemblage worden de profielgroeven mechanisch gekarteld. Door het dichtdrukken van de profielgroeven wordt de verbinding verzekerd. In geval van moffelen na de isolatie van de profielen, zijn de verbinding en ook de water- en winddichtheid tussen profielen en isolatiestrippen gegarandeerd door het smelten van de lijmstrippen. De deurvleugels van de vlakke deuren zijn voorzien van geperforeerde stegen (23 mm) met afdekclips,om het bimetaaleffect te reduceren.om te kunnen voldoen aan de eisen gesteld in de Butgb moet de assemblage worden uitgevoerd bij de fabrikant van de profielen. Niet gecontroleerde assemblages worden geweigerd. Verbindingen De hoekverbindingen tussen de profielen worden gevormd door de in verstek gezaagde aluminium profielen pneumatisch te persen of te schroeven. Elke hoek bevat drie verbindingspunten: 1 Twee aluminium pershoeken of schroefhoeken Vzw KASOG/TISL - Genk VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK SCHOOLGEBOUWEN TISL & CLW - 13/09/2014 7

dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW

dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-1 HOOFDSTUK 03 - OPEN RUWBOUW dossier VETO Hfst. 3 ruwbouw T3-2 03.02 GRONDMETSELWERKEN EN BINNENMUREN IN KELDERS 03.02.30 Binnenmetselwerk in kelders Algemeen Het binnenmetselwerk

Nadere informatie

Z BUITENTOEPASSINGEN. A. Ramen, deuren & poorten. a. Overzicht raam- en deursystemen Series zendow. zendow LUX P 3366 I.

Z BUITENTOEPASSINGEN. A. Ramen, deuren & poorten. a. Overzicht raam- en deursystemen Series zendow. zendow LUX P 3366 I. Z BUITENTOEPASSINGEN A. Ramen, deuren & poorten I. RAMEN EN DEUREN a. Overzicht raam- en deursystemen Series zendow - Standaard gebruikte raamserie in België met de grootste keuze aan profielen. - 3-kamersysteem.

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF DRIEMAANDELIJKSE PUBLICATIE AFGIFTE : BRUSSEL X ISSN 0577-2028 PRIJSKLASSE : A6 WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF TECHNISCHE VOORLICHTING 22 PLAATSING

Nadere informatie

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for

Handboek ETICS. Thermisch buitengevelisolatiesysteem. technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie. Member of. European Association for European Association for Handboek ETICS Thermisch buitengevelisolatiesysteem technische informatie voor nieuwbouw en na-isolatie Member of External thermal insulation composite systems INHOUDSTAFEL 1]

Nadere informatie

6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning

6. Glasplaatsing. 5.20 Plaatwerk. 6.1. Algemeen. 6.2. Opbouw sponning 5.20 Plaatwerk 5.20.1 Algemeen Onder plaatwerk vallen zowel de constructies in bewerkte aluminium platen als de samengestelde platen. Bij deze samengestelde platen, ook wel sandwichpanelen genoemd, gaan

Nadere informatie

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden.

Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. I NSTRUCTIE-17: P LAATSING 1 DOEL Het doel van deze instructie is het plaatsen van de afgewerkte producten zo uit te voeren dat ten allen tijde de kwaliteit gegarandeerd kan worden. 2 VERANTWOORDELIJKHEDEN

Nadere informatie

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing

Het plaatsen van beglazingen. Traditionele plaatsing Het plaatsen van beglazingen Traditionele plaatsing September 2007 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 BASISPRINCIPES VOOR DE PLAATSING VAN GLAS IN SPONNINGEN... 4 2.1 BELANGRIJKSTE PLAATSINGSREGELS... 4

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken.

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken. 1 ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE 1.1.Voorbereidende werken. De opdrachtgever zorgt voor de opmeting van de bouwplaats door een erkend landmeter. De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond

Foto: Havenbedrijf Gent agh. Tertiaire gebouwen in passiefbouw. klimaatverbond Foto: Havenbedrijf Gent agh Tertiaire klimaatverbond Tertiaire klimaatverbond 1 Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het

Nadere informatie

Laag-energiewoningen in massiefbouw

Laag-energiewoningen in massiefbouw Laag-energiewoningen klimaatverbond Voorwoord Beste bouwprofessional, Gent moet morgen nog meer dan vandaag een duurzame en klimaatvriendelijke stad zijn. Het aandeel van de bebouwde omgeving in de uitstoot

Nadere informatie

7. Afwerking van cellenbeton

7. Afwerking van cellenbeton 96 7. Afwerking van cellenbeton 7.1 Afwerking van cellenbetonblokken Buitenmuren in cellenbetonmetselwerk moeten tegen de weersomstandigheden worden beschermd. Hierdoor worden de uitstekende isolerende

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be info@a2m-woningbouw.be VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen.

goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen. Bouwconstructies Facilitair manager: goed plannen kunnen lezen en goed het bouwproces begrijpen om dit in al zijn facetten en stadia te kunnen volgen. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN Funderingen: deelconstructies

Nadere informatie

Werken met de NPR 3924. De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten

Werken met de NPR 3924. De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten De nieuwe praktijkrichtlijn voor stukadoorswerk buiten Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Inleiding... 9 1 Voor u aan de slag gaat...11 1.1 Werkafspraken...11 1.1.1 Eisen aan de bouwplaatsorganisatie...11

Nadere informatie

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF

WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF WTCB EEN UITGAVE VAN HET WETENSCHAPPELIJK EN TECHNISCH CENTRUM VOOR HET BOUWBEDRIJF Foto: ISOMO nv ISSN 0577-2028 TECHNISCHE VOORLICHTING 246 NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR HET OPVULLEN VAN DE LUCHTSPOUW

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF

BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF BESCHRIJVING DER WERKEN WONINGEN HEIRHOF LIGGING: Gontrode heirweg 130 9820 MELLE ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam ARCHITECT: ARCAS Natiënlaan 75/A 8300 KNOKKE -HEIST tel. 050/620.300 fax 050/620 400

Nadere informatie

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning

Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT. Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning Info over isolatie LIMBURG ISOLEERT Doet u mee? Algemene brochure over de isolatie van uw woning .BE Beste (ver)bouwer Uw verwarming is verantwoordelijk voor meer dan de helft van uw energiefactuur en

Nadere informatie

NIEUW. www.willcoproducts.be

NIEUW. www.willcoproducts.be NIEUW www.willcoproducts.be 1 2 WILLCO Aventi Optie 1: Geventileerd systeem Optie 2: Niet-geventileerd systeem Systeemopbouw Voorbeelden Technische fiche Toepassingsrichtlijnen Toebehoren Detailtekeningen

Nadere informatie

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN?

ISOLATIE GIDS WAAROM ISOLEREN? ISOLATIE GIDS Wij helpen u graag op weg! De juiste hoeveelheden en prijs berekenen wij graag voor u! WAAROM ISOLEREN? F Lagere energiefactuur F Betaalbaar dankzij subsidies F Een meerwaarde voor je woning

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

Project NIEUWE ERVEN

Project NIEUWE ERVEN Verkoopslastenboek BLOK C Project NIEUWE ERVEN TURNHOUT 25 Februari 2013 Dit verkoopslastenboek en/of plannen architect kan (kunnen) op latere datum steeds aangepast worden in functie van bouwvergunning,

Nadere informatie

ROCKWOOL Bouwwijzer 1

ROCKWOOL Bouwwijzer 1 ROCKWOOL Bouwwijzer 1 INHOUDSOPGAVE 1. ROCKWOOL 4 in 1 3 2. Productkeuzematrix 4 3. Over ROCKWOOL 6 4. Eigenschappen rotswol 8 5. Begrippen thermische isolatie 10 6. Buitengevels 12 6.1 Spouwmuren en vliesgevels

Nadere informatie

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus

3010 Kessel-Lo. 3010 Kessel-Lo. Sofie Luyten. energieplus 3010 Kessel-Lo 3010 Kessel-Lo Sofie Luyten energieplus Um [W/m²K]=0,76 Verwarming Rendement [%]=75,0 Energieverbruik [kwh/jaar.persoon]=691 module toegepast nee module toegepast nee 1.0.4 Technische fiche

Nadere informatie

baksteenmetselwerk Muren uit Gevelmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 511 25 81

baksteenmetselwerk Muren uit Gevelmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 511 25 81 Muren uit baksteenmetselwerk Belgische Baksteenfederatie Kartuizersstraat 19 bus 19-1000 Brussel tel. 00 32 (0)2 511 25 81 fax. 00 32 (0)2 513 26 40 www.baksteen.be Gevelmetselwerk INHOUD 1 Inleiding 00

Nadere informatie