Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014"

Transcriptie

1 Notulen gemeenteraad Zitting van 29 januari 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Schepenen; Christianne Immegeers-Schreyen, Luc Verbanck, Filip Vermeiren, Guy De Smet, Marc De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Koen Beeckman, Peter Willems, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Kristof Van Cauwenberghe, Roswitha Gerbosch, Raadsleden; Els De Turck, Voorzitter OCMW; Borchert Beliën, Gemeentesecretaris; Tom Hofman, Gemeentesecretaris, wnd. Verontschuldigd: Hilde De Sutter, Raadslid Afwezig: / Voorzitter Jean Marie De Groote opent de zitting om uur. OPENBARE ZITTING 1. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 27 NOVEMBER 2013 Tijdens de vergadering van 18 december 2013 werden opmerkingen geformuleerd over de redactie van de notulen. Als gevolg daarvan worden de notulen opnieuw voorgelegd aan de gemeenteraad. De voorzitter leidt dit punt in en geeft het woord aan raadslid Michiel Van Der Heyden. Wij gaan ons onthouden bij de goedkeuring van deze notulen omdat wij het betreuren dat het te laat indienen van de tussenkomsten van de Open VLD Plus-fractie wordt aangehaald als argument om hun tussenkomsten niet op te nemen in de notulen, ondanks de afspraak tussen de gemeentesecretaris en de Open VLD Plus-fractie dat hun tussenkomsten, hoewel te laat ingestuurd, toch zouden opgenomen worden. {Interventie van raadslid Michiel Van Der Heyden toegevoegd in toepassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement} Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 1

2 Raadslid Marjolein De Spiegeleire geeft aan zich om dezelfde redenen te onthouden. De voorzitter geeft het woord aan raadslid Filip Michiels. De notulen zoals ze nu voorliggen, zullen wij niet goedkeuren. Onze fractie heeft daar duidelijk haar mening over weergegeven op de gemeenteraad van 18 december De enige betrachting van de meerderheid bij de aanpassing van deze notulen, nadat ze de vorige maal de notulen niet goedkeurde, is om niet geconfronteerd te worden met de leugens die de burgemeester over ons standpunt inzake de afvalophaling rondstrooide. Daarom zullen wij de voorliggende notulen niet goedkeuren. {Interventie van raadslid Filip Michiels toegevoegd in toepassing van artikel 35 van h et huishoudelijk reglement} De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. De raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet zoals gecodificeerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij Artikel 1 van de Wet van 26 mei 1989; Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de artikels 42 en 43, 57, 182, 188 en 189, 199 tot en met 220, 251 tot en met 260 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen); Gelet op artikel 33, 3 de lid van het Gemeentedecreet en artikel 36, 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele betreffende het recht van leden van de gemeenteraad bij aanvang van de raadszitting, conform de agenda die zulks voorziet, eventuele op- of aanmerkingen op deze ontwerpnotulen te formuleren; Gelet op de notulen van de zitting van 27 november 2013 zoals verzonden aan de gemeenteraadsleden op 10 december 2013; Overwegende dat art. 35 van het huishoudelijk reglement bepaalt dat indien een gemeenteraadslid wenst dat een tussenkomst integraal opgenomen wordt in de notulen het raadslid zijn tussenkomsten overmaakt aan de gemeentesecretaris uiterlijk vijf dagen na de zitting van de gemeenteraad; Overwegende dat ter zitting opmerkingen werden geformuleerd over de notulen van de zitting van 27 november 2013 die betrekking hebben op de correcte toepassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad; Overwegende dat de tussenkomst van schepen Wilfried Verspeeten op 29 november 2013 per aan de gemeentesecretaris werden overgemaakt; Overwegende dat de tussenkomsten namens de Groenfractie door gemeenteraadslid Michiel Van Der Heyden op 2 december per aan de gemeentesecretaris werden overgemaakt; Overwegende dat de tussenkomsten namens de Open VLD plus fractie door gemeenteraadslid Filip Michiels op respectievelijk 4 en 6 december per aan de gemeentesecretaris werden overgemaakt; Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 2

3 Overwegende dat de tussenkomsten namens de Open VLD plus fractie buiten de door het huishoudelijk reglement bepaalde termijn werden ingediend en zich bovendien ook niet beperkten tot de eigen tussenkomsten zoals bepaald in het huishoudelijk reglement; Overwegende dat tijdens de vergadering van 18 december 2013 opmerkingen werden geformuleerd over de redactie van de notulen en als gevolg daarvan de notulen opnieuw moesten voorgelegd worden aan de gemeenteraad; Gelet op de aanpassingen uitgevoerd op de notulen van 27 november 2013; BESLUIT: Artikel 1: De aangepaste notulen van de gemeenteraad in zitting op datum van 27 november 2013 worden goedgekeurd. Artikel 2: Afschrift van deze beslissing wordt voor verder gevolg overgemaakt aan onze dienst Secretariaat & Onthaal. Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 6 NEEN STEMMEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme) 3 ONTHOUDINGEN (Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 2. GOEDKEUREN VAN DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig artikelen 180 en 181 van het gemeentedecreet. Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. De voorzitter leidt dit punt in. De voorzitter gaat over tot de stemming van dit punt. De raad, Gelet op de Nieuwe Gemeentewet zoals gecodificeerd bij Koninklijk Besluit van 24 juni 1988 en bekrachtigd bij Artikel 1 van de Wet van 26 mei 1989; Gelet op de artikels 1, 2 en 3 van de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdr ukkelijke motivering van de bestuurshandelingen; Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 3

4 Gelet op de artikels 2, 3 en 4 van het Decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Gelet op de artikels 42 en 43, 57, 182, 188 en 189, 199 tot en met 220, 251 tot en met 260 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 (en latere wijzigingen); Gelet op artikel 33, 3 de lid van het Gemeentedecreet en de artikels 11 en 36, 3 van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele betreffende het recht van leden van de gemeenteraad bij aanvang van de raadszitting, conform de agenda die zulks voorziet, eventuele op- of aanmerkingen op deze ontwerpnotulen te formuleren; Gelet op de notulen van de gemeenteraad van 18 december 2013 zoals verzonden aan de gemeenteraadsleden op 21 januari 2014; Overwegende dat thans niets het goedkeuren van het agendapunt Goedkeuren notulen van de zitting van 18 december 2013 in de weg staat; BESLUIT: Artikel 1: De notulen van de gemeenteraad in zitting op datum van 18 december 2013 worden goedgekeurd. Artikel 2: Opdracht wordt gegeven aan de gemeentesecretaris om de notulen per elektronische drager te verzenden aan de leden van de gemeenteraad. Artikel 3: Afschrift van deze beslissing wordt overgemaakt aan onze dienst Secretariaat & Onthaal. Dit punt wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen. De voorzitter gaat over tot het volgende agendapunt. 3. RAAD EN COMMISSIES VASTSTELLEN VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN OOSTERZELE WIJZIGEN BESLUIT VAN 28 AUGUSTUS 2013 In toepassing van artikel 40 van het gemeentedecreet keurde de gemeenteraad op 13 maart 2013 het huishoudelijk reglement goed. In de zittingen van de gemeenteraad van 24 april en 28 augustus 2013 keurde de raad ook enkele wijzigingen aan het reglement goed. Na een evaluatie van het huishoudelijk reglement blijken enkele aanpassingen noodzakelijk. De voorzitter leidt dit punt in. Raadslid Filip Michiels vraagt het woord. Hij licht de amendementen toe die eerder op de dag namens de Open Vld plus, Groen en Onafhankelijk aan de gemeente werden overgemaakt. De voorzitter oppert dat de amendementen om uur werden overgemaakt. Hij stelt namens de CD&V/N-VA fractie voor om de behandeling van deze amendementen echter te verdagen naar een volgende gemeenteraadzitting ten einde ze ten gronde te kunnen bestuderen. Daarop stelt raadslid Filip Michiels voor om dit agendapunt in zijn geheel te verdagen. Raadsleden Michiel Van Der Heyden en Marjolein De Spiegeleire treden raadslid Michiels bij in dit voorstel. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 4

5 Schepen Jan Martens deelt mee dat de personen die recht hebben op een presentiegeld nog altijd niet werden uitbetaald. De meerderheid wenst deze uitbetaling dringend uit te voeren, maar enkel op basis van een correct gemeenteraadsbesluit. Schepen Marleen Verdonck argumenteert dat, in tegenstelling tot de zopas ingediende amendementen, de wettelijkheid van de bepalingen uit dit ontwerpreglement werd nagegaan. De bestuursmeerderheid wenst de ingediende amendementen af te toetsen op correctheid en daarna erop terug komen en desgevallend voor nieuwe aanpassingen zorgen. Op vraag van de gezamenlijke oppositie schorst de voorzitter de zitting om 20.15u. De voorzitter herneemt de zitting om 20.20u. Raadslid Filip Michiels geeft een stemverklaring namens Open VLD plus. Vooreerst valt er te betreuren dat er geen overleg heeft plaatsgevonden tussen de verschillende fracties, vooraf aan de wijziging van dit reglement. Dit was nochtans de afspraak bij het begin van de legislatuur. Wij hebben toen ook reeds een aantal bedenkingen overgemaakt, én amendementen ingediend, die jullie toen niet hebben willen volgen. Vandaag gaan we deze amendementen niet opnieuw indienen, omdat dit toch tevergeefse moeite wordt. Anderzijds willen jullie een aantal nieuwe wijzigingen doorvoeren, waar we wel amendementen willen op indienen, met de voltallige oppositie. Wij kunnen er ons niet in vinden dat de meerderheid deze amendementen nu niet wil behandelen, maar wél de wijziging van het huishoudelijk reglement op zich wil stemmen, hoewel deze amendementen wél tijdig én duidelijk aan alle raadsleden werden overgemaakt. Het is geen argument om aan te halen dat dit nodig is om uitbetalingen te doen van zitpenningen uit 2013, omdat de wijziging van het huishoudelijk reglement nu geen consequenties kan hebben op het verleden. Bovendien kan vb. het uitbetalen van een dubbele zitpenning voor een voorzitter van een commissie decretaal toch niet. We stellen ons ook vragen bij de wettelijkheid van het voorgesteld artikel 35 door jullie. In het dossier wijst niets er op dat dit wettelijk correct is. Jullie willen dit nu behandelen, om uitbetaling te kunnen doen uit 2013, hoewel één van onze amendementen hierop betrekking heeft. We betreuren het ook dat we géén antwoord krijgen op de vragen van de oppositie, o.m. waarom dit volledig reglement vandaag wél moet gestemd worden en jullie de amendementen vandaag niet willen behandelen. {Interventie van raadslid Filip Michiels toegevoegd in toepassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement} De voorzitter start met de stemming over de amendementen. Raadslid Filip Michiels onderbreekt de voorzitter. Hij zegt: dan houden we ze gewoon aan met de belofte van jullie dat ze de volgende zitting als eerste op de agenda van de gemeenteraad staat. De voorzitter vraagt of de amendementen dan nu terug worden ingetrokken. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 5

6 Raadslid Luc Verbanck zegt van niet. Ze worden aangehouden. De voorzitter start opnieuw met de stemming over het eerste amendement. Er valt een stilte. Raadslid Filip Michiels herhaalt we houden ze aan, dus we verdagen ze naar de volgende zitting met de belofte op de volgende gemeenteraad De voorzitter vat samen: we trekken ze in en behandelen ze de volgende zitting. Raadslid Filip Michiels zegt verder: dan is de behandeling van de amendementen voorbij, dan zouden we nu graag een antwoord krijgen op de vraag waarom die aanpassing dan vandaag moet gebeuren. De voorzitter antwoordt omdat ze geagendeerd staat. De burgemeester licht de wijzigingen toe. Raadslid Michiel Van Der Heyden stelt voor om artikel per artikel te stemmen over de wijzigingen. Raadslid Michiel Van Der Heyden geeft een stemverklaring. Onze fractie vindt het aangewezen om deze wijzigingen eerst te bespreken in een voorbereidende werkgroep met bijvoorbeeld enkel de fractievoorzitters. Wij willen ook de motivatie van de meerderheid voor elke voorgestelde wijziging kennen. Omdat wij de motivatie niet vernemen, ondanks herhaaldelijk aandringen, en omdat onze eigen amendementen niet worden behandeld ter zitting onthouden wij ons op de voorgestelde wijzigingen behalve met betrekking tot de wijziging aan art. 35 van het huishoudelijk reglement, waar wij tegen stemmen. {Interventie van raadslid Michiel Van Der Heyden toegevoegd in toepassing van artikel 35 van het huishoudelijk reglement} De voorzitter gaat over tot de artikelsgewijze stemming van dit punt. De raad, Gelet op artikel 40 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op artikelen 1 4, 10 5 en 6 en 11 van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 september 1983 en zijn latere wijzigingen houdende goedkeuring van een reglement van inwendige orde van de gemeenteraad; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 16 juni 2008 betreffende goedkeuring aanpassing van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad met betrekking tot de presentiegelden van de raadsleden; Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 24 maart 2010 betreffende indexering presentiegelden commissieleden; Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 6

7 Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 13 maart 2013, 24 april 2013 en 28 augustus 2013 betreffende het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van Oosterzele; Gelet op het voorstel van huishoudelijk reglement voor de gemeenteraad opgemaakt door de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten; Gelet op de amendementen ingediend door fractievoorzitter Filip Michiels van Open VLD plus namens de fracties Open VLD plus, Groen en Onafhankelijk op datum van 29 januari 2014, voor de start van de zitting; Overwegende dat na evaluatie van het actuele huishoudelijk reglement het wenselijk voorkomt één en ander aan te passen en in overeenstemming te brengen met hoger vermelde gemeenteraadsbesluiten van 16 juni 2008 en 24 maart 2010, de recentste wijzigingen in het gemeentedecreet alsook het hoger vermelde besluit inzake de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris; Overwegende dat de bestuursmeerderheid CD&V/N-VA de ter zitting ingediende amendementen eerst grondig wenst te bestuderen met het oog op een heragendering van de amendementen op de eerstvolgende zitting van de gemeenteraad; Overwegende dat de ingediende amendementen derhalve niet werden behandeld; Gelet op de artikelsgewijze stemming. BESLUIT: Artikel 1: Aan artikel 10 1 wordt de zinsnede << op dezelfde wijze als de agenda>> toegevoegd; Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 2: In artikel 35 wordt het lid << Indien een raadslid wenst dat een tussenkomst integraal opgenomen wordt in de notulen maakt het raadslid digitaal zijn tussenkomst over aan de gemeentesecretaris uiterlijk vijf dagen na de zitting van de gemeenteraad >> opgeheven; Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 NEEN STEMMEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 3: In artikel 39 1 wordt een dubbele vermelding van een zin rechtgezet. Derhalve wordt punt 3 << De evenredigheid vereist in ieder geval dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 7

8 burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties>> geschrapt; Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 4: In artikel 41 1 wordt de werkwijze voor de oproeping en de verslagen van de gemeenteraadscommissies gelijkgesteld met de werkwijze die gehanteerd wordt voor de gemeenteraadszittingen. Artikel 41, 1 wordt derhalve vervangen door wat volgt: << De voorzitter van de gemeenteraadscommissie roept de gemeenteraadscommissie bijeen in uitvoering van artikel 39 1 van het gemeentedecreet en stelt de agenda op. De oproeping wordt digitaal ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan de raadsleden bezorgd. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. Bij de oproeping worden volgende bijlagen toegevoegd: 1. De door de voorzitter van de vergadering en de secretaris van de gemeenteraadscommissie ondertekende oproepingsbrief. Elk agendapunt wordt vergezeld door een beknopte toelichting. 2. Het verslag van de voorgaande zitting. >> Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 5: Artikel 41, 3, 1 ste lid wordt vervangen door wat volgt: << De commissies kunnen geldig vergaderen als de meerderheid van de commissieleden aanwezig is. >> Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 6: Artikel 42 wordt in overeenstemming gebracht met het besluit van de gemeenteraad van 26 juni 2008 betreffende het presentiegeld van de gemeenteraadsleden, het besluit van de gemeenteraad van 24 maart 2010 betreffende indexering van de presentiegelden van de leden van de gemeenteraadscommissies en met het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 houdende de bezoldigingsregeling van de lokale en provinciale mandataris. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 8

9 Paragraaf 1: Artikel 42, 2 wordt vervangen door wat volgt: << - Het presentiegeld voor de gemeenteraadsleden bedraagt 124,98 euro aan 100% gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar per bijgewoonde gemeenteraadszitting. Hun aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. Paragraaf 2: Aan artikel 42 worden volgende paragrafen toegevoegd: << 3. - De voorzitter van de gemeenteraad ontvangt een dubbel presentiegeld voor de vergaderingen van de gemeenteraad die hij/zij voorzit. Zijn/haar aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister Het presentiegeld voor de leden van de gemeenteraadscommissies bedraagt per bijgewoonde commissiezitting steeds de helft van het presentiegeld zoals voorzien voor de leden van de gemeenteraad. Hun aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. 5. De voorzitters van de gemeenteraadscommissies ontvangen het zelfde presentiegeld als de leden van de gemeenteraadscommissies. Zij ontvangen een maximale onkostenvergoeding van 62,49 euro aan 100% gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar per bijgewoonde zitting van de gemeenteraadscommissie, mits het vooraf overhandigen van een verklaring op eer voor de gemaakte kosten. Elke voorzitter van een gemeenteraadscommissie moet zijn/haar verklaring op eer jaarlijks in de loop van de maand december overhandigen aan de gemeentesecretaris. Hij/zij moet de onkosten gemaakt voor de uitoefening van zijn/haar werkzaamheden ten behoeve van deze raadscommissie steeds kunnen bewijzen indien gevraagd. Zijn/haar aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister De deskundigen die worden gehoord tijdens een gemeenteraadscommissie hebben recht op een maximale onkostenvergoeding per bijgewoonde commissiezitting. Deze vergoeding bedraagt 38,8523 euro aan 100% gekoppeld aan de spilindex t.o.v. het basisjaar, mits het vooraf overhandigen van een verklaring op eer. De deskundigen dienen hun kosten gemaakt voor de uitoefening van hun werkzaamheden ten behoeve van deze raadscommissie steeds te kunnen bewijzen indien gevraagd. Elke deskundige van een gemeenteraadscommissie dient zijn/haar verklaring op eer jaarlijks in de loop van de maand december te overhandigen aan de gemeentesecretaris. Hun aanwezigheid moet blijken uit het aanwezigheidsregister. >> Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 7: Dit besluit treedt onmiddellijk in werking. Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 9

10 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 8: Een gecoördineerde versie van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website. Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) Artikel 9: Afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan alle gemeentelijke diensten. Dit punt wordt aangenomen met: 13 JA STEMMEN (Jean Marie De Groote, Johan Van Durme, Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens, Christianne Immegeers-Schreyen, Filip Vermeiren, Marc De Smet, Koen Beeckman, Peter Willems, Kristof Van Cauwenberghe) 9 ONTHOUDINGEN (Luc Verbanck, Guy De Smet, Carine Schamp, Filip Michiels, Pascal Fermon, Ruben De Gusseme, Marjolein De Spiegeleire, Michiel Van Der Heyden, Roswitha Gerbosch) BIJLAGE Huishoudelijk reglement gemeenteraad Goedgekeurd op de gemeenteraad van 29 januari 2014, met onmiddellijke inwerkingtreding. BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. De oproeping wordt digitaal ten minste acht dagen voor de dag van de vergadering aan de raadsleden bezorgd. Daarnaast wordt op dezelfde dag een papieren versie van de dagorde verzonden per prior zending. De datum van digitale verzending geldt echter als officieel oproepingsbericht. In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd van deze oproepingsperiode worden afgeweken. (art. 21 Gemeentedecreet) Bij de oproeping worden volgende bijlagen toegevoegd: 1. De door de voorzitter van de vergadering en de gemeentesecretaris ondertekende oproepingsbrief. Elk agendapunt wordt vergezeld door een beknopte toelichting. 2. Een voorstel van beslissing van elk agendapunt. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 10

11 3. De notulen van de voorgaande zitting. De aangelegenheden betreffende de inhoud van de agenda, de oproeping, de verplichte bijeenroeping alsook de daaraan verbonden termijnen worden geregeld in art. 20 en 26 van het gemeentedecreet. Voor elk agendapunt worden de dossiers, in het bijzonder de verklarende nota's, de feitelijke gegevens, de eventueel verleende adviezen en de ontwerpen van beslissing betreffende de op de agenda ingeschreven zaken, vanaf de verzending van de oproeping, op het gemeentesecretariaat tijdens de kantooruren ter beschikking gehouden van de raadsleden. Deze kunnen er vóór de vergadering kennis van nemen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, zij staan eveneens digitaal ter beschikking. (art. 20 en 21 Gemeentedecreet) De papieren versie van de ontwerpnotulen wordt afgeleverd na éénmalige schriftelijke vraag De voorzitter van de gemeenteraad moet de gemeenteraad bijeenroepen op verzoek van: 1 een derde van de zittinghebbende leden; 2 een vijfde van de zittinghebbende leden als zes weken na de datum van de vorige gemeenteraad nog geen bijeenroeping is gebeurd. De periode van zes weken wordt geschorst van 11 juli tot en met 15 augustus; 3 het college van burgemeester en schepenen; 4 de burgemeester voor zover het verzoek uitsluitend betrekking heeft op de eigen bevoegdheden van de burgemeester; In hun schriftelijke aanvraag aan de gemeentesecretaris moeten de aanvragers de agenda vermelden, met voor elk punt een toegelicht voorstel van beslissing, en de datum en het uur van de beoogde vergadering. De secretaris bezorgt vervolgens de voorstellen aan de gemeenteraadsvoorzitter. Deze aanvraag moet ingediend worden, zodanig dat de voorzitter de oproepingstermijnen bepaald in art. 2 van dit reglement, kan nakomen. De voorzitter roept de vergadering bijeen op de voorgestelde datum en het aangewezen uur en met de voorgestelde agenda. (art. 20 en art. 68 Gemeentedecreet) Art. 2. De oproeping vermeldt in elk geval de plaats, de dag, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat een toegelicht voorstel van beslissing bij elk agendapunt waarover een beslissing moet worden genomen. De agendapunten moeten voldoende duidelijk omschreven zijn. (art. 21 Gemeentedecreet) Art Gemeenteraadsleden kunnen uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering punten aan de agenda toevoegen. Hiertoe bezorgen ze hun toegelicht voorstel van beslissing aan de gemeentesecretaris, die de voorstellen bezorgt aan de gemeenteraadsvoorzitter. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken. 1 Indien raadsleden hun toegelicht voorstel van beslissing digitaal bezorgen, geldt middernacht als deadline. (art. 22 Gemeentedecreet) 1 VOORBEELD: Als de gemeenteraad op woensdag 24 april vergadert, moeten de raadsleden hun agendapunten uiterlijk vrijdag 19 april aan de secretaris bezorgen. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 11

12 2. - De gemeentesecretaris deelt de aanvullende agendapunten, zoals vastgesteld door de voorzitter van de gemeenteraad, samen met de bijbehorende toegelichte voorstellen onverwijld mee aan de gemeenteraadsleden. (art. 22 Gemeentedecreet) OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING Art De vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar. (art Gemeentedecreet) 2. - De vergadering is niet openbaar: 1 als het om aangelegenheden gaat die de persoonlijke levenssfeer raken. Zodra een dergelijk punt aan de orde is, beveelt de voorzitter de behandeling in besloten vergadering; 2 wanneer twee derde van de aanwezige leden van de gemeenteraad in het belang van de openbare orde of op grond van ernstige bezwaren tegen de openbaarheid beslissen dat de vergadering niet openbaar is. Deze beslissing moet gemotiveerd worden. (art Gemeentedecreet) Art De gemeenteraad is in ieder geval openbaar op het tijdstip dat gemeenteraadsleden en schepenen de eed afleggen. De vergaderingen over het organogram, de personeelsformatie, de rechtspositieregeling, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, het budget, een budgetwijziging of de jaarrekening zijn ook ste eds openbaar. Indien de gemeenteraad bevoegd is om een tuchtstraf op te leggen, worden de hoorzitting en het verhoor van getuigen in het openbaar gehouden, indien de betrokkene hierom verzoekt. Een getuige kan echter steeds vragen om het getuigenverhoor achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. (art en art Gemeentedecreet) Art De besloten vergadering kan enkel plaatsvinden na de openbare vergadering, uitgezonderd in tuchtzaken. Als tijdens de openbare vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in besloten vergadering moet worden voortgezet, kan de openbare vergadering, enkel met dit doel, worden onderbroken. Als tijdens de besloten vergadering blijkt dat de behandeling van een punt in openbare vergadering moet gebeuren, dan wordt dat punt opgenomen op de agenda van de eerstvolgende gemeenteraad. In geval van dringende noodzakelijkheid van het punt kan de besloten vergadering, enkel met dat doel, worden onderbroken. (art Gemeentedecreet) Art De gemeenteraadsleden, alsmede alle andere personen die krachtens de wet of het decreet de besloten vergaderingen van de gemeenteraad bijwonen, zijn tot geheimhouding verplicht. (art Gemeentedecreet) INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK Art Plaats, dag en uur van de raadsvergadering en de agenda worden openbaar bekend gemaakt op het gemeentehuis, uiterlijk acht dagen voor de vergadering. Dit gebeurt door aanplakking aan het gemeentehuis. Daarnaast wordt dit ook op de website van de gemeente gepubliceerd. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 12

13 In spoedeisende gevallen wordt de agenda uiterlijk 24 uur nadat hij is vastgesteld, en uiterlijk vóór de aanvang van de vergadering openbaar gemaakt overeenkomstig het eerste lid. (art Gemeentedecreet) 2. - Indien raadsleden punten aan de agenda toevoegen, wordt de aangepaste agenda binnen de 24 uur nadat hij is vastgesteld op dezelfde wijze bekendgemaakt. (art Gemeentedecreet) 3. - De agenda met toelichtende nota wordt bezorgd aan alle lokale perscorrespondenten, aan de voorzitter van elke door de gemeenteraad erkende adviesraad en aan de OCMW-raadsleden Elke belangstellende inwoner kan een jaarabonnement bekomen op de agenda van de gemeenteraadsvergaderingen met toelichting of kan via inschrijven om de agenda digitaal te ontvangen. Art De agenda ligt ter beschikking voor iedereen die de raadszitting bijwoont Aan de beslissingen van de gemeenteraad zal verder de nodige bekendheid gegeven worden door ze beknopt, zo nodig met toelichting, te publiceren op de website van de gemeente en per aanplakking aan het gemeentehuis. Art Het ontwerp van budget, de jaarrekening, het ontwerp van het meerjarenplan en het ontwerp van de jaarlijkse aanpassing aan het meerjarenplan worden op zijn minst veertien dagen vóór de vergadering waarop ze worden besproken aan ieder lid van de gemeenteraad bezorgd op dezelfde wijze als de agenda (voor de andere stukken zie art. 1 2 van dit reglement). De budgetwijzigingen worden samen met de agenda voor de gemeenteraad, en op dezelfde wijze als de agenda, aan de raadsleden bezorgd. (art , 154 2, Gemeentedecreet) 2. - Aan de raadsleden moet, op hun verzoek, door de gemeentesecretaris of door de door hem aangewezen personeelsleden technische toelichting worden verstrekt over de stukken in de dossiers voor de gemeenteraad. Onder technische toelichting wordt verstaan het verstrekken van inlichtingen ter verduidelijking van de feitelijke gegevens die in de dossiers voorkomen en van het verloop van de procedure. De raadsleden richten hun verzoek mondeling aan de gemeentesecretaris. De mondelinge toelichting gebeurt tijdens de kantooruren, na afspraak met de gemeentesecretaris. (art. 21 Gemeentedecreet) Art De raadsleden hebben het recht van inzage in alle dossiers, stukken en akten die het bestuur van de gemeente en de autonome gemeentebedrijven betreffen. (art. 30 1, 3 en 5 Gemeentedecreet) 2. - De notulen van het college van burgemeester en schepenen worden, uiterlijk op dezelfde dag als de vergadering van het college volgend op deze waarop de notulen werden goedgekeurd, verstuurd aan de gemeenteraadsleden. De notulen worden digitaal ter beschikking gesteld. De ondertekende exemplaren liggen ter inzage op de dienst Secretariaat & Onthaal. (art. 51 Gemeentedecreet) 3. - Na afspraak met de gemeentesecretaris kunnen onderstaande documenten worden ingezien tijdens de dagen en uren dat de diensten van het gemeentesecretariaat geopend zijn : Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 13

14 de budgetten van vorige dienstjaren van de gemeente en van de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen; de rekeningen van vorige dienstjaren van de gemeente, de gemeentelijke extern verzelfstandigde agentschappen en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; de jaarverslagen van vorige dienstjaren van de gemeente en van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente lid is; de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad; de goedgekeurde notulen van de vergaderingen van het college van burgemeester en schepenen; de verslagen uitgebracht door gemeentelijke adviesraden komen op de gemeentelijke website; de gemeentelijke toelagereglementen, algemene politieverordeningen en belasting- en retributiereglementen; het register van de inkomende en uitgaande stukken. Indien raadsleden een technische toelichting wensen bij bovenstaande documenten dan wordt dit geregeld conform artikel 10 2 van dit huishoudelijk reglement. Volgende afspraken gelden voor het raadplegen van documenten: Raadpleging van documenten gebeurt enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de gemeentesecretaris; Gemeenteraadsleden richten een schriftelijke vraag aan de gemeentesecretaris. Eventuele rechtstreekse vragen aan de behandelend ambtenaar worden zonder uitzondering doorgestuurd aan de gemeentesecretaris of de waarnemende gemeentesecretaris; Er wordt niet ingegaan op telefonische/mondelinge verzoeken; Elke schriftelijke vraag wordt geregistreerd met de inkomende post; Een gemeenteraadslid mag in geen geval zelf kopies uit dossiers maken. Hij/zij duidt aan van welke stukken een kopie gewenst is; Gemeenteraadsleden mogen geen dossiers opeisen en meenemen; De administratie zal geen kopies maken van gehele dossiers of die digitaal ter beschikking stellen tenzij de gemeentesecretaris hier uitdrukkelijk opdracht toe geeft;. De administratie van de betrokken dienst maakt de kopies en bezorgt die door middel van een begeleidend schrijven aan het gemeenteraadslid. Het begeleidend schrijven somt de stukken op die werden meegezonden als bijlage. Elk begeleidend schrijven wordt ondertekend door burgemeester en gemeentesecretaris; De dienst Secretariaat & Onthaal houdt per gemeenteraadslid bij welke stukken aangevraagd werden en welke stukken uiteindelijk werden meegegeven; De raadsleden hebben geen inzagerecht in volgende documenten: Documenten die nog ter studie of in bewerking zijn en die om die reden nog geen definitieve status verworven hebben; Persoonlijke documenten van de burgemeester, de schepenen en de ambtenaren; Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 14

15 Documenten die vallen onder de wet op de privacy zoals de registers en akten van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters, het strafregister,... Het inzagerecht van de raadsleden heeft enkel betrekking op bestaande documenten. Een raadslid kan zich niet op zijn inzagerecht beroepen om de gemeente te verplichten documenten op te stellen of te bewerken, om analyses uit te voeren of om statistieken op te stellen. Onverwijld ontvangen de raadsleden telkens een kopij van persberichten, bewonersbrieven en uitnodigingen voor hoorzittingen Buiten de documenten en dossiers bedoeld in art. 10 en art en 3 hebben de raadsleden het recht alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente. De gemeentesecretaris zal de dagen en uren bepalen waarop de raadsleden deze andere documenten kunnen raadplegen. Om de gemeentesecretaris in de mogelijkheid te stellen te onderzoeken of de gevraagde stukken of akten betrekking hebben op het bestuur van de gemeente, delen de raadsleden schriftelijk mee welke documenten zij wensen te raadplegen. Aan de raadsleden wordt binnen een redelijke termijn na de ontvangst van de aanvraag meegedeeld wanneer de stukken kunnen worden ingezien. Het raadslid, dat de in deze paragraaf bedoelde stukken niet is komen raadplegen tijdens de week volgend op het tijdstip waarop hem is meegedeeld dat ze ter inzage liggen, wordt geacht af te zien van inzage. De gemeente maakt, aan iedere natuurlijke persoon en aan iedere rechtspersoon of groepering die erom verzoekt, de agenda van de gemeenteraad en de stukken die erop betrekking hebben, openbaar door er inzage in te verlenen, er uitleg over te verschaffen of er een afschrift van te overhandigen overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur. (art Gemeentedecreet) 5. - De gemeenteraadsleden kunnen een afschrift krijgen van de akten en stukken betreffende het bestuur van de gemeente. De gemotiveerde beslissing van de gemeentesecretaris tot weigering van het verstrekken van een afschrift moet binnen een redelijke termijn na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid worden meegedeeld. (art en 3 Gemeentedecreet) Art De gemeenteraadsleden hebben het recht de gemeentelijke instellingen en diensten die de gemeente opricht en beheert te bezoeken, ook de autonome gemeentebedrijven. Om de gemeentesecretaris in de mogelijkheid te stellen het bezoekrecht praktisch te organiseren, delen de raadsleden minstens zestien werkdagen vooraf schriftelijk mee welke instelling zij willen bezoeken en op welke dag en welk uur. Tijdens het bezoek van een gemeentelijke inrichting mogen de raadsleden zich niet mengen in de werking. De raadsleden zijn op bezoek. (art. 30 2, 3 en 5 Gemeentedecreet) Art De gemeenteraadsleden hebben het recht aan het college van burgemeester en schepenen mondelinge en schriftelijke vragen te stellen. Op schriftelijke vragen van raadsleden wordt binnen de maand na ontvangst schriftelijk geantwoord. Na afhandeling van de agenda van de openbare vergadering kunnen de raadsleden mondelinge vragen stellen over gemeentelijke aangelegenheden, die niet op Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 15

16 de agenda van de gemeenteraad staan. Op deze mondelinge vragen wordt ten laatste tijdens de volgende zitting geantwoord. (art. 32 Gemeentedecreet) QUORUM Art Vooraleer aan de vergadering van de gemeenteraad deel te nemen, tekenen de leden de aanwezigheidslijst. De namen van de leden die deze lijst tekenden, worden in de notulen vermeld. De gemeentesecretaris noteert de namen van de raadsleden die aanwezig, afwezig of verontschuldigd zijn. Art De gemeenteraad kan enkel beraadslagen of beslissen als de meerderheid van de zittinghebbende gemeenteraadsleden aanwezig is. Indien een kwartier na het vastgestelde uur niet voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, stelt de voorzitter vast dat de vergadering niet kan doorgaan. (art. 26 Gemeentedecreet) 2. - De raad kan echter, als hij eenmaal bijeengeroepen is zonder dat het vereiste aantal leden aanwezig is, na een tweede oproeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, op geldige wijze beraadslagen en beslissen over de onderwerpen die voor de tweede maal op de agenda voorkomen. In de oproep wordt vermeld dat het om een tweede oproeping gaat. In de tweede oproeping worden de bepalingen van artikel 26 van het gemeentedecreet overgenomen. (art. 26 Gemeentedecreet) WIJZE VAN VERGADEREN Art De voorzitter zit de vergaderingen van de gemeenteraad voor, en opent en sluit de vergaderingen. Op de voor de vergadering vastgestelde dag en het daartoe aangewezen uur, en van zodra voldoende leden aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen, verklaart de voorzitter de vergadering voor geopend. (art. 24 Gemeentedecreet) Art De voorzitter geeft kennis van de tot de raad gerichte verzoeken en doet alle mededelingen die de raad aanbelangen. De gemeenteraad vat daarna de behandeling aan van de punten die vermeld staan op de agenda, in de daardoor bepaalde volgorde, tenzij de raad er anders over beslist Een punt dat niet op de agenda voorkomt, mag niet in bespreking worden gebracht, behalve in spoedeisende gevallen. Tot spoedbehandeling kan enkel worden besloten door ten minste twee derde van de aanwezige leden. De namen van die leden en de motivering van de spoedeisendheid worden in de notulen vermeld. (art. 29 Gemeentedecreet) Art Nadat het agendapunt werd toegelicht, vraagt de voorzitter welk lid aan het woord wenst te komen over het voorstel Indien de raad deskundigen wenst te horen, bepaalt de voorzitter van de raad wanneer deze aan het woord komen. De voorzitter kan ook aan de gemeentesecretaris vragen om toelichtingen te geven. Art Het woord kan door de voorzitter niet geweigerd worden voor een rechtzetting van beweerde feiten. In de volgende gevallen en volgorde wordt het woord verleend bij voorrang op de hoofdvraag, waarvan de bespreking aldus wordt geschorst : Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 16

17 om te vragen dat men niet zal besluiten; om de verdaging te vragen; om een punt te verwijzen naar een gemeenteraadscommissie; om voor te stellen dat een ander dan het in bespreking zijnde probleem bij voorrang zou behandeld worden; om te eisen dat het voorwerp van de beslissing concreet zou omschreven worden; om naar het reglement te verwijzen. Art De amendementen worden vóór de hoofdvraag en de subamendementen vóór de amendementen ter stemming gelegd. Art Niemand mag onderbroken worden wanneer hij spreekt, behalve door de voorzitter voor een verwijzing naar het reglement of voor een terugroeping tot de orde. Als een lid van de raad, aan wie het woord werd verleend, afdwaalt van het onderwerp, kan alleen de voorzitter hem tot de behandeling van het onderwerp terugbrengen. Indien na een eerste verwittiging het lid verder van het onderwerp blijft afdwalen, kan hem het woord door de voorzitter ontnomen worden. Elk lid, dat in weerwil van de beslissing van de voorzitter, tracht aan het woord te blijven, wordt geacht de orde te verstoren. Dit geldt eveneens voor hen, die het woord nemen zonder het te hebben gevraagd en bekomen, en die aan het woord blijven in weerwil van het bevel van de voorzitter. Elk scheldwoord, elke beledigende uitdrukking en elke persoonlijke aantijging worden geacht de orde te verstoren. Art De voorzitter is belast met de handhaving van de orde in de raadsvergadering. Van de handelingen die hij in dit verband stelt, wordt melding gemaakt in de notulen. Elk raadslid dat de orde verstoort, wordt door de voorzitter tot de orde geroepen. Elk lid dat tot de orde werd geroepen, mag zich verantwoorden, waarna de voorzitter beslist of de terugroeping tot de orde gehandhaafd of ingetrokken wordt. (art. 25 Gemeentedecreet) Art De voorzitter kan, na een voorafgaande waarschuwing, elke toehoorder die openlijk tekens van goedkeuring of van afkeuring geeft of die op enigerlei wijze wanorde veroorzaakt, uit de zaal doen verwijderen. De voorzitter kan bovendien een proces-verbaal opmaken tegen die persoon en hem verwijzen naar de politierechtbank, die hem kan veroordelen tot een geldboete van één tot vijftien euro of tot een gevangenisstraf van één dag tot drie dagen, behoudens andere vervolgingen, als het feit daartoe grond oplevert. (art. 25 Gemeentedecreet) Art Geen enkel raadslid mag meer dan tweemaal het woord nemen over hetzelfde onderwerp, zonder nieuwe elementen toe te voegen, tenzij de voorzitter er anders over beslist. Art Wanneer de vergadering rumoerig wordt, zodat het normale verloop van de bespreking in het gedrang wordt gebracht, kondigt de voorzitter aan dat hij, bij voortzetting van het rumoer, de vergadering zal schorsen of sluiten. Indien de wanorde toch aanhoudt, schorst of sluit hij de vergadering. De leden van de raad moeten dan onmiddellijk de zaal verlaten. Van deze schorsing of sluiting wordt melding gemaakt in de notulen. Op vraag van een raadslid of van een fractie of op initiatief van de voorzitter kan de vergadering worden geschorst. De voorzitter bepaalt de duur van de schorsing. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 17

18 Art Nadat de leden voldoende aan het woord zijn geweest en indien de voorzitter van de gemeenteraad oordeelt dat het agendapunt voldoende werd besproken, sluit de voorzitter de bespreking, onverminderd de bepalingen opgenomen in de art. 21 en 24. WIJZE VAN STEMMEN Art Voor elke stemming omschrijft de voorzitter het voorwerp van de bespreking waarover de vergadering zich moet uitspreken De beslissingen worden bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen. De volstrekte meerderheid is gelijk aan meer dan de helft van de stemmen, onthoudingen niet meegerekend. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. 2 (art. 34 Gemeentedecreet) Art De gemeenteraad stemt over het budget, de budgetwijzigingen en de jaarrekening in hun geheel. Elk gemeenteraadslid kan echter de afzonderlijke stemming eisen over een of meer onderdelen van het budget, de budgetwijzigingen of de jaarrekening die hij aanwijst. In dat geval mag over het geheel pas gestemd worden na de stemming over de onderdelen die aldus zijn aangewezen. De stemming over het geheel heeft dan betrekking op de onderdelen waarover geen enkel gemeenteraadslid afzonderlijk wil stemmen, en op de onderdelen die al bij een afzonderlijke stemming zijn aangenomen. (art , en Gemeentedecreet) Art De leden van de gemeenteraad stemmen in het openbaar, behalve in de gevallen bedoeld in 4. (art Gemeentedecreet) 2. - Er zijn drie mogelijke werkwijzen van stemmen : de stemming bij handopsteking; de mondelinge stemming; de geheime stemming. (art Gemeentedecreet) 3. - De gemeenteraadsleden stemmen bij handopsteking behalve als een derde van de aanwezige leden de mondelinge stemming vraagt. (art Gemeentedecreet) 4. - Over de volgende aangelegenheden wordt geheim gestemd: de vervallenverklaring van het mandaat van gemeenteraadslid en van schepen; het aanwijzen van de leden van de gemeentelijke bestuursorganen en van de vertegenwoordigers van de gemeente in overlegorganen en in de organen van andere rechtspersonen en feitelijke verenigingen; individuele personeelszaken. (art Gemeentedecreet) Art De stemming bij handopsteking geschiedt als volgt. Nadat de voorzitter het voorwerp van de stemming heeft omschreven zoals bepaald in art. 27 vraagt hij 2 Er is een uitzondering voor benoemingen, aanstellingen en voordrachten van kandidaten, bij staking van stemmen krijgt de jongste kandidaat de voorkeur cfr art. 34 van het huishoudelijk reglement. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 18

19 achtereenvolgens welke gemeenteraadsleden ja stemmen, welke neen stemmen en welke zich onthouden. Elk gemeenteraadslid kan slechts éénmaal zijn hand opsteken om zijn keuze duidelijk te maken. Art De mondelinge stemming geschiedt door, elk raadslid ja, neen of onthouding te laten uitspreken, in de volgorde zoals hierna bepaald: 2. - De voorzitter stemt als laatste, behalve bij geheime stemming. (art Gemeentedecreet) Art Voor een geheime stemming worden vooraf gemaakte stembriefjes gebruikt en wordt eenvormig schrijfgerief ter beschikking gesteld. De raadsleden stemmen ja, neen of onthouden zich. De onthouding gebeurt door het afgeven van een blanco stembriefje. Voor de stemming en de stemopneming is het bureau samengesteld uit de voorzitter en de jongste twee raadsleden. Ieder raadslid is gemachtigd de regelmatighei d van de stemopnemingen na te gaan. Art Vooraleer tot de stemopneming over te gaan, wordt het aantal stembriefjes geteld. Stemt dit aantal niet overeen met het aantal raadsleden, die aan de stemming hebben deelgenomen, dan worden de stembriefjes vernietigd en wordt elk raadslid uitgenodigd opnieuw te stemmen. Art Voor elke benoeming tot ambten, elke contractuele aanstelling, elke verkiezing en elke voordracht van kandidaten wordt tot een afzonderlijke stemming overgegaan. Als bij de benoeming, de contractuele aanstelling, de verkiezing of de voordracht van kandidaten de vereiste meerderheid niet wordt verkregen bij de eerste stemming, wordt opnieuw gestemd over de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben behaald. Als bij de eerste stemming sommige kandidaten een gelijk aantal stemmen behaald hebben, dan wordt de jongste kandidaat tot de herstemming toegelaten. Personen worden benoemd, aangesteld, verkozen of voorgedragen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de jongste kandidaat de voorkeur. (art. 36 Gemeentedecreet) NOTULEN Art De notulen van de gemeenteraad vermelden, in chronologische volgorde, alle besproken onderwerpen, alsook het gevolg dat gegeven werd aan die punten waarover de gemeenteraad geen beslissing heeft genomen. Zij maken eveneens duidelijk melding van alle beslissingen. Behalve bij geheime stemming of bij unanimiteit, vermelden de notulen voor elk raadslid of hij voor of tegen het voorstel heeft gestemd of zich onthield. (art Gemeentedecreet) Een raadslid kan vragen om in de notulen de rechtvaardiging van zijn stemgedrag op te nemen. Uiterlijk vijf dagen na de zitting van de gemeenteraad maakt het raadslid digitaal zijn stemverklaring over aan de gemeentesecretaris. Art De notulen van de vergadering van de gemeenteraad worden onder de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het Gemeentedecreet. (art. 33, 180 en 181 Gemeentedecreet) Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 19

20 2. - De notulen van de vorige vergadering zijn, behalve in spoedeisende gevallen, ten minste acht dagen voor de vergadering op het gemeentesecretariaat ter beschikking van de raadsleden die er kennis willen van nemen. (art. 33 Gemeentedecreet) 3. - Elk gemeenteraadslid heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen door de gemeenteraad worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast. Als er geen opmerkingen worden gemaakt over de notulen van de vorige vergadering, worden de notulen als goedgekeurd beschouwd en worden ze ondertekend door de voorzitter van de gemeenteraad en de gemeentesecretaris. In het geval de gemeenteraad bij spoedeisendheid werd samengeroepen, kan de gemeenteraad beslissen om opmerkingen toe te laten op de eerstvolgende vergadering. (art. 33 Gemeentedecreet) 4. - Zo dikwijls als de raad het wenst, worden de notulen geheel of gedeeltelijk staande de vergadering opgemaakt en door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en de secretaris ondertekend. (art. 33 Gemeentedecreet) FRACTIES Art Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie. Een onderlinge vereniging tot één fractie of de vorming van twee fracties is mogelijk, uiterlijk op de installatievergadering, in de gevallen en op de wijze vastgelegd in art. 38 van het Gemeentedecreet. (art. 38 Gemeentedecreet) RAADSCOMMISSIES Art De gemeenteraad richt drie commissies op die zijn samengesteld uit gemeenteraadsleden. De commissies hebben als taak het voorbereiden van de besprekingen in de gemeenteraadszittingen, het verlenen van advies en het formuleren van voorstellen over de wijze waarop vorm wordt gegeven aan de inspraak van de bevolking telkens als dat voor de beleidsvoering wenselijk wordt geacht. De commissies kunnen steeds deskundigen en belanghebbenden horen. (art Gemeentedecreet) 2. - De bevoegdheden van deze commissies worden als volgt bepaald : 1. Gemeenteraadscommissie Algemeen Beleid: Deze commissie behandelt de aangelegenheden inzake het meerjarenplan, de budgetten, de budgetwijzigingen, de jaarrekeningen, de toekenning van subsidies en aangelegenheden van algemeen gemeentelijk belang. Verder waakt deze commissie over de afstemming van het gemeentelijk beleid op het beleid van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verzelfstandigde agentschappen van de gemeente. (Art. 39, 1, 2e lid Gemeentedecreet) Tot slot waakt deze commissie over de naleving van de deontologische code voor de lokale mandatarissen van het gemeentebestuur van Oosterzele. Zij oordeelt over meldingen en klachten en over inbreuken op de deontologische code en kan tevens advies uitbrengen met betrekking tot de interpretatie van bepalingen uit deze code. Gemeenteraad 29 januari NOTULEN - 20

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD TITEL 1 - BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken De gemeentesecretaris deelt

de gemeenteraad. Een lid van het college van burgemeester en schepenen kan van deze mogelijkheid geen gebruik maken De gemeentesecretaris deelt MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Versie van 22 januari 2007 (verwijzing naar het besluit houdende het statuut van de lokale mandataris bij art. 39 en 40). (vorige verbeteringen: art.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD (laatst gewijzigd door de gemeenteraad in zitting van 25/9/2014) BIJEENROEPING Artikel 1 De gemeenteraad vergadert in het gemeentehuis van Maldegem, ten minste

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD Goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 27 februari 2013 en gewijzigd door de gemeenteraad in vergadering van 30 april 2014 (toevoeging van artikel 16 bis).

Nadere informatie

INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013

INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013 INTERNE ZAKEN GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD ZOALS GOEDGEKEURD IN DE GEMEENTERAAD VAN 4 MAART 2013 Aan de gemeenteraad wordt voorlegging gedaan van een ontwerp van huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Vastgesteld door de gemeenteraad op 30 maart 2015 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Artikel 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls

Nadere informatie

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014

Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Notulen gemeenteraad Zitting van 4 juni 2014 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten, Hanna Courtijn, Jan Martens,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Westerlo goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 april 2013 1. De begrippen kantooruren en termijnberekening Artikel 1 Artikel 2 Onder kantooruren worden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Artikel 1 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Geetbets Afdeling 1: BIJEENROEPING GEMEENTERAAD 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING GEMEENTERAAD BEKENDMAKING GEMEENTERAADSBESLUIT Ingevolge artikel 186 van het gemeentedecreet GOEDKEUREN VAN DE WIJZIGING AAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD DATUM BESLISSING: donderdag 31 maart 2016

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van , gewijzigd op en op

Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van , gewijzigd op en op Huishoudelijk reglement gemeenteraad (aangenomen door de gemeenteraad in zitting van 02.07.2013, gewijzigd op 29.10.2015 en op 30.03.2017) BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1-1. - De gemeenteraad vergadert

Nadere informatie

BIJEENROEPING EN AGENDA

BIJEENROEPING EN AGENDA Reglement van de gemeenteraad (> gemeenteraad 27/03/2013) BIJEENROEPING EN AGENDA Artikel 1 De bijeenroeping van de raad wordt geregeld door de artikelen 19 en 20 van het Gemeentedecreet (GD). De bijeenroeping

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gecoördineerde versie, goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 april 2013 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Versie van 22 december 2016 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2 OCMW Overijse Woonzorgcentrum Mariëndal HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN INDEX Bijeenroeping Raad voor Maatschappelijk Welzijn pag. 2 Openbare of gesloten vergadering 2

Nadere informatie

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen; Gemeente Wachtebeke Gemeenteraad Openbare zitting van 28 februari 2013 Tegenwoordig: M.M. Heirwegh, Voorzitter; Van Cronenburg - burgemeester; Penneman, Van Vlaender, Wuytack, De Smet, Meers - schepenen;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD 2013 2019 INHOUD Bijeenroeping van de gemeenteraad 2 Vergaderingen van de gemeenteraad 4 Notulen 5 Bespreking 6 Stemming 7 Politie over de vergadering 8 Gemeenteraadscommissies

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Artikel 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De gemeenteraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD De Gemeenteraad, Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, meer bepaald artikel 40; Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 januari 2007 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal per jaar

Nadere informatie

DAGORDE PUNT 06 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VASTSTELLING.

DAGORDE PUNT 06 : HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VASTSTELLING. Provincie West-Vlaanderen UITTREKSEL UIT DE NOTULEN Arrondissement Diksmuide VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente 8650 HOUTHULST Zitting van 18 februari 2013. Aanwezig : Joris Hindryckx, voorzitter; Ann Vansteenkiste,

Nadere informatie

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013

Arrondissement Oudenaarde UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 FEBRUARI 2013 Aanwezig : Aelvoet Carlos, Voorzitter ; Vander Meeren Luc, Burgemeester ; Nachtegaele Veerle, Cnudde Frank, Van den Dorpe Isabelle

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur

Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Huishoudelijk reglement gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu en natuur Dit huishoudelijk reglement dient als aanvulling bij de statuten en geen enkele interpretatie die in strijd is met de statuten

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT HUISHOUDELIJK REGLEMENT - GEMEENTERAAD TERNAT BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD. Bijeenroeping. Openbare of besloten vergadering. Termijn van oproeping

HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD. Bijeenroeping. Openbare of besloten vergadering. Termijn van oproeping HUISHOUDELIJK REGLEMENT POLITIERAAD Bijeenroeping Art. 1. - De politieraad vergadert ten minste vier maal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen. De politieraad

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad Versie van 21 mei 2015 BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op.

2. - De voorzitter van de gemeenteraad roept de gemeenteraad bijeen en stelt de agenda op. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN HERSELT BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Art. 1. - 1. - De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening)

Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Huishoudelijk reglement GECORO (Gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening) Gelet op het gemeentedecreet, Artikel 200; Gelet op Artikel s 1.3.3. en 1.3.4. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Versie van augustus 2009 volledig herwerkt en aangepast aan de wijzigingen van het Gemeentedecreet die grotendeels op 1 juli 2009 in werking traden.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD goedgekeurd door de gemeenteraad van 16 januari 2017 Artikel 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad REGLEMENT Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad DEFINITIES EN INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 0 Voor de toepassing van dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. Een interpellatie: is een

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Huishoudelijk reglement gemeenteraad BIJEENROEPEN GEMEENTERAAD Art. 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal per jaar en zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn Sociaal Huis Bruidstraat 1 8470 GISTEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW GISTEL SOCIAAL HUIS WETTELIJK KADER... 2 BIJEENROEPING

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING. Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING. Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD GOEDKEURING Uittreksel nr. 3 van de gemeenteraad d.d. 02.06.2014 BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD Art. 1: 1. De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD Gemeente Heist-op-den-Berg HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD (goedgekeurd: gemeenteraad 13 oktober 2015) BIJEENROEPING GEMEENTERAAD Artikel 1 1. De gemeenteraad vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP INHOUD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP INHOUD INHOUD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE GEMEENTERAAD DILBEEK GECOÖRDINEERDE VERSIE GOEDGEKEURD DOOR DE GEMEENTERAAD OP 16.12.2014 Hoofdstuk 1 - Bijeenroeping... 2 Hoofdstuk 2 - Agenda... 3 Hoofdstuk 3 -

Nadere informatie

De voorzitter draagt als ambtskledij een sjerp naar model van de schepenen, weliswaar met tweekleurig lint in rood en zilver.

De voorzitter draagt als ambtskledij een sjerp naar model van de schepenen, weliswaar met tweekleurig lint in rood en zilver. VERGADERFREQUENTIE Art. 1.: De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. (artikel 19) De gemeenteraad vergadert in principe

Nadere informatie

Gemeenteraad aanpassing huishoudelijk reglement.

Gemeenteraad aanpassing huishoudelijk reglement. Provincie Vlaams-Brabant UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD GEMEENTE LINTER ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2007 Aanwezig: Voorzitter Schepenen Raadsleden Secretaris Marc Wynants Lida Verdeyen, Emiel

Nadere informatie

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing: goedkeuring.

1. Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad aanpassing: goedkeuring. GEMEENTE SINT-MARTENS-LATEM Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Gent UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD zitting van 25 februari 2013 Aanwezig: Agnes Lannoo-Van Wanseele,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad Gecoördineerde versie (goedgekeurd in gemeenteraad van 27/10/2015) Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad TITEL I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement handelt over: - de werking van de gemeenteraad

Nadere informatie

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 april BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN...

Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 april BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN... OCMW LONDERZEEL REGLEMENT: HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BESTUURSORGANEN VAN HET OCMW Vastgesteld bij besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn op 24 april 2014. Dit reglement treedt in werking

Nadere informatie

Deontologische commissie huishoudelijk reglement

Deontologische commissie huishoudelijk reglement Deontologische commissie huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 februari 2006 Bekendgemaakt op 23 februari 2006 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Algemeen Artikel 1 De deontologische

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gecoördineerde versie -

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gecoördineerde versie - Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. Gecoördineerde versie - Historiek : Zitting van 26 februari 2013 Zitting van 17 september 2013 : wijziging artikel 1 2 Zitting van 29 april 2014 : wijziging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR HUISHOUDELIJK REGLEMENT RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 2013 2019 INHOUD Bijeenroeping van de raad voor maatschappelijk welzijn... 2 Vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn... 4 Politie

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de politieraad. Openbare zitting van Vaststellen reglement van orde politieraad.

Uittreksel uit het notulenboek van de politieraad. Openbare zitting van Vaststellen reglement van orde politieraad. POLITIEZONE HARELBEKE DEERLIJK Arrondissement Kortrijk Provincie West Vlaanderen C:\Mijn documenten\worddoc\politiezone\raad\ Beslissingen\Reglement van orde van de politieraad.doc Uittreksel uit het notulenboek

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTERAAD GEMEENTERAAD 23 FEBRUARI 2015 Artikel 1. Het besluit van onze raad van 28 januari 2013, gewijzigd bij besluit van 6 mei 2013 en 28 april 2014, houdende goedkeuring

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OCMW GROBBENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OCMW GROBBENDONK OCMW GROBBENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 OCMW GROBBENDONK 2013 1 Goedkeuring H.R. in de OCMW raad van 25/03/2013 INHOUD BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN... 3 OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING...

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW VAN LIER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW VAN LIER 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW VAN LIER BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-AARSCHOT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-AARSCHOT OCMW AARSCHOT Statiestraat 3 3200 Aarschot Tel.: 016-55 07 00 Fax: 016-56 79 25 Website: www.ocmw-aarschot.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT OCMW-AARSCHOT Jan Maessen Julia Mellaerts Secretaris Voorzitter Tel.:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de stad Harelbeke

Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de stad Harelbeke Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad van de stad Harelbeke Vastgesteld door de gemeenteraad op 12.02.2007 Eerste wijziging : invoeging art. 37bis (gemeenteraad van 14.07.2008, bekendmaking : 15.07.2008)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ninove Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 september 2013

Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ninove Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 september 2013 Huishoudelijk reglement gemeenteraad Ninove Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 12 september 2013 HOOFDSTUK I DEFINITIES EN INLEDENDE BEPALINGEN Art. 1. Voor de toepassing van dit huishoudelijk

Nadere informatie

ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis

ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis 1. 21.10.2013 ZITTING VAN DE GEMEENTERAADSCOMMISSIE VAN DONDERDAG 21 OKTOBER 2013 in de gewone vergaderzaal van het gemeentehuis De gemeenteraadscommissie van Zedelgem, regelmatig bijeengeroepen, is op

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN MORTSEL Goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2015.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN MORTSEL Goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2015. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN MORTSEL Goedgekeurd in de gemeenteraad van 31 maart 2015. 1. BIJEENROEPING (cfr. art. 19 en 20 GD) De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als de zaken die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW LAARNE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW LAARNE OCMW LAARNE Nerenweg 3 9270 Laarne HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW LAARNE Goedgekeurd in zitting van de Raad voor maatschappelijk Welzijn van 30 januari 2013 Aanpassingen

Nadere informatie

Gemeenteraadsvoorzitter

Gemeenteraadsvoorzitter Gemeenteraadsvoorzitter Uittreksel uit de pocket Gemeentedecreet ontleed (11 e editie) 14. Wie kan de gemeenteraad voorzitten? Elk Belgisch gemeenteraadslid De burgemeester is niet automatisch voorzitter

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (ACTUALISATIE INGEVOLGE TOEPASSING OCMW-DECREET PER 1/7/2009)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (ACTUALISATIE INGEVOLGE TOEPASSING OCMW-DECREET PER 1/7/2009) HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (ACTUALISATIE INGEVOLGE TOEPASSING OCMW-DECREET PER 1/7/2009) BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN BIJEENROEPING RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Art. 1. - 1. - De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert ten minste tienmaal per jaar

Nadere informatie

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting.

van De raad voor maatschappelijk welzijn is vergaderd in de vergaderzaal van het sociaal huis in openbare zitting. Notulen van de vergadering van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 2016-05-23 De voorzitter heeft de raad voor maatschappelijk welzijn van Liedekerke bijeengeroepen. De raadsleden hebben de oproeping

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 33, betreffende de opmaak van de notulen.

Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 33, betreffende de opmaak van de notulen. AGENDA MET TOELICHTING Gemeenteraad Maandag OPENBARE ZITTING 1. Gemeenteraad - verslag zitting van 31 augustus 2015 - goedkeuring Toelichting Aanleiding en context Het verslag van de zitting van 31 augustus

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAREGEM

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAREGEM HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD VAN WAREGEM Goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 5 februari 2013 bijeenroeping van de gemeenteraad Art. 1 - De gemeenteraad vergadert ten minste tien

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement van de gemeenteraad Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013

Huishoudelijke reglement van de gemeenteraad Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 Huishoudelijke reglement van de gemeenteraad Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 februari 2013 VOORAFGAAND AAN DE GEMEENTERAAD I. BIJEENROEPING GEMEENTERAAD EN AGENDA Art. 1. - Aantal vergaderingen.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW KOKSIJDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW KOKSIJDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET OCMW KOKSIJDE DEEL 1: DE BEVOEGDHEDEN VAN DE ORGANEN Hoofdstuk 1: De bestuursorganen 1.1. De raad voor maatschappelijk welzijn Art. 1. De raad

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 27.03.2014 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Regine VANWYNSBERGHE-ROORYCK,

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Aanpassing huishoudelijk reglement aan de bepalingen van het hersteldecreet dd. 23 januari 2009.

Aanpassing huishoudelijk reglement aan de bepalingen van het hersteldecreet dd. 23 januari 2009. Uittreksel uit het notulenboek Gemeenteraad Datum zitting 24/09/2009 Aanvangsuur zitting 20:00 Locatie Raadzaal Aanpassing huishoudelijk reglement aan de bepalingen van het hersteldecreet dd. 23 januari

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement

GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement GECORO huishoudelijk reglement 2014 blz. 1van 5 GR 04 maart 2014 GECORO WAREGEM Huishoudelijk reglement 1. Doelstellingen van de Gecoro Artikel 1 : De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening,

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD 3380 GLABBEEK Huishoudelijk reglement gemeenteraad: aanpassing. B. Bogaerts en B. Coeckelberghs, raadsleden; G. Holsbeek, M. $aelmaekers, L. $teenwegen, G. Amauts, W. Vanderstukken, K. Vanwinkelen, M.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE OOSTENDE OCMW-vereniging van publiekrecht

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE OOSTENDE OCMW-vereniging van publiekrecht HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE BERAADSLAGENDE ORGANEN VAN HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR KOEPEL BREDENE OOSTENDE OCMW-vereniging van publiekrecht BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING Artikel 1 De algemene vergadering

Nadere informatie

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD

BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD G E M E E N T E 8610 Kortemark, 4 november 2011. KORTEMARK BIJEENROEPING van de GEMEENTERAAD De Voorzitter van de Gemeenteraad heeft de eer U uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTERAAD [GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 25 JUNI 2013] Hoofdstuk I : bijeenroeping van de gemeenteraad, agenda en informatie (artt. 1-12) Hoofdstuk II : verloop en besluitvorming

Nadere informatie

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN MODEL VAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vanaf 1 juli 2009 treden verschillende bepalingen van het OCMW-decreet in werking. Hierdoor is een grondige aanpassing van het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN INHOUDSTAFEL BIJEENROEPING VAN DE RAAD 2 OPENBARE OF BESLOTEN VERGADERING 3 INFORMATIE VOOR RAADSLEDEN EN PUBLIEK 3 QUORUM 6 WIJZE VAN VERGADEREN

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VLAAMSE TOEZICHTCOMMISSIE VOOR HET ELEKTRONISCHE BESTUURLIJKE GEGEVENSVERKEER Titel I. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. De Vlaamse toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke

Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke sector TD Huishoudelijk reglement GECORO Middelkerke Huishoudelijk Reglement GECORO Middelkerke Artikel 1: De GECORO stelt een huishoudelijk reglement op met betrekking tot haar werking. Artikel 2: Dit

Nadere informatie

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet;

DE GEMEENTERAAD. Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Agendapunt nr. 14: VASTSTELLEN REGLEMENT ADVIESRAAD VOOR LOKALE ECONOMIE DE GEMEENTERAAD Gelet op de artikelen 3, 43 2, 14 en 199 en 200 van het gemeentedecreet; Gelet op de omzendbrief BB 2007/03 van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de raad van 30 januari 2014 Gepubliceerd op de website op 20 februari 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT INHOUDSTAFEL Deel 1: Raad voor maatschappelijk welzijn p. 2 Bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen

Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) van de stad Antwerpen Hoofdstuk 1: Doelstelling, samenstelling en taken, openbaarheid en aanwezigheid Juridische

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING

HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING HUISHOUDELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING De samenstelling en de werking van de GECORO zijn vastgelegd in: - artikel 1.3.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dd.

Nadere informatie

Eensluidend uittreksel Zitting van 26 april 2016 Facilitaire Diensten/Bestuursondersteuning

Eensluidend uittreksel Zitting van 26 april 2016 Facilitaire Diensten/Bestuursondersteuning Gemeenteraad Goedgekeurd Eensluidend uittreksel Zitting van 26 april 2016 Bespreekpunt Facilitaire Diensten/Bestuursondersteuning 1 2016_GR_00074 Gemeenteraad - Aanpassing van het huishoudelijk reglement

Nadere informatie

Art. 1 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste tienmaal per jaar.

Art. 1 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en ten minste tienmaal per jaar. 1 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE VAN DE GEMEENTERAAD Sectie 1 : Frequentie van de vergaderingen Art. 1 : De Gemeenteraad vergadert telkens als de zaken, die tot zijn bevoegdheid behoren, het vereisen en

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 31 JANUARI 2013)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN (GOEDGEKEURD IN ZITTING VAN 31 JANUARI 2013) B a r o n T i b b a u t s t r a a t 2 9 a 9 2 9 0 B e r l a r e t e l : 0 9 3 2 6 9 7 1 0 f a x : 0 9 3 2 6 9 7 5 7 s e c r e t a r i a a t @ o c m w b e r l a r e. b e w w w. o c m w b e r l a r e. b

Nadere informatie

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening GECORO R e g l e m e n t v a n O r d e Doelstelling van de GECORO De GECORO beoogt het behoud, de verbetering, de onderbouwing en uitwerking van een goede

Nadere informatie

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013

Aan de slag. Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2. Inhoud van deze avond 7/02/2013 Aan de slag als gemeenteraadslid Introductiesessies voor gemeenteraadsleden avond 2 Aan de slag Inhoud van deze avond Hoe werkt de gemeenteraad in de praktijk Bevoegdheid GR en CBS Rechten en plichten

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 16 december 2015 Aanwezig: Jean Marie De Groote, Voorzitter; Johan Van Durme, Burgemeester; Christ Meuleman, Marleen Verdonck, Wilfried Verspeeten,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016

Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Huishoudelijk reglement van de Federale Deontologische Commissie aangenomen op 8 september 2016 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de werking en de nadere regels volgens dewelke de Federale

Nadere informatie