lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t"

Transcriptie

1 lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t BLOEMENSTRAAT RIEMST TELEFOON & FAX 012 / Dhr. en Mevr. FRANKEN-CURVERS

2 BELANGRIJKE OPMERKING Voor deze aanneming is van toepassing: - de wet van en het K.B. van het bijzonder bestek - het typebestek nr het Algemeen bestekvoor Privé-bouwwerken (FAB - WTCB - NCB) - het typebestek nr. 104 van 1963, toepasselijk op de aannemingen van bouwwerken, technische bepalingen, en zijn addenda nr. 1 van 1967, nr. 2 van 1969 en nr. 3 van de eengemaakte technische specificaties (S.T.S.) door het Nationaal Instituut voor de Huisvesting uitgegeven - het verwijzingsbestek nr. 901 van 1973 en zijn aanvullingen - het typebestek nr. 110 van 1979, toepasselijk op de offerteaanvraag voor de geïndustrialiseerde gebouwen - het typebestek nr. 800, betreffende de uitvoeringen van werken bij vriesweer - de Belgische normen - de Technische Voorlichting 122 Cementgebonden bedrijfsvloeren - het Algemeen Bestek B 2005, van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting In deze bescheiden worden de woorden Staat, bestuur, enz. vervangen door het woord bouwheer. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, vertaald in een andere taal of computertaal, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur, Architect Lucien MINGELS, Bloemenstraat 9, 3770 Vlijtingen - Riemst Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

3 INHOUD ARTIKEL 0 ALGEMENE BEPALINGEN EN CLAUSULES Préambule Aannemer Studies Voorschriften betreffende materialen Gemeenschappelijke prestaties voor alle bouwvakken Uitvoering van werken gedurende het winterseizoen Aansprakelijkheid Coördinatie ontwerp en verwezenlijking ARTIKEL 1 VOORBEREIDENDE WERKEN Voorafgaande werkzaamheden Inrichting van de bouwplaats Bouwrijp maken van het bouwterrein ARTIKEL 2 GRONDWERKEN Algemeen Gemeenschappelijke voorschriften voor bouwputten en sleuven Machinale nivellering Funderingssleuven Sleuven voor diverse leidingen, rioleringen, putten, enz Aanvullingen ARTIKEL 3 ONGEWAPEND - EN LICHTGEWAPEND BETON Algemeenheden Toepassingen van ongewapend beton ARTIKEL 4 GEWAPEND BETON Algemene specificaties Eisen Controle op de bouwplaats van de conformiteit met de eisen Transport, verwerking en nabehandeling van het verse beton Nalatigheid (inbreuk, overtreding) en niet-conformiteit Bekistingen en bewapeningen Betonbereiding Betonverwerking Ontkisten, bijwerken, toleranties op de uitgevoerde werken Storten van beton in het winterseizoen Controleverrichtingen Bijhorige werken Uit te voeren werken ARTIKEL 5 METSELWERKEN Mortels voor metselwerken Uitvoering van metselwerk Kelder- en funderingsmetselwerk Opgaande binnenmetselwerken Paramenten Parementen in natuursteen Gewapend metselwerk Aanvullende voorschriften voor uitvoering van scheidingswanden Voegwerken van parementvlakken Speciale voegwerken (voegwerken met een plastisch blijvend product) Controleverrichtingen ARTIKEL 6 ISOLATIE TEGEN VOCHT Algemeen Toepassingen ARTIKEL 7 DRAGENDE VLOERCONSTRUCTIES Algemeen Materialen Uitvoering van draagvloeren Gemeenschappelijke voorschriften voor alle draagvloeren ARTIKEL 8 METALEN BOUWCONSTRUCTIES Algemeen Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 3

4 8.2 Liggers L-profielen boven ramen en deuren ARTIKEL 13 RIOLERING en PUTTEN Algemeen Buizen Hulpstukken Terugslagklep Toezichtputjes Geurafsluiters Klokputjes Filterput regenwater Regenwaterput Aansluiting op de straatriolering Keuring ARTIKEL 14 THERMISCHE - en AKOESTISCHE ISOLATIE Algemeen Materialen ARTIKEL 17 VERLUCHTINGEN Algemeen Verluchtingen van kelders en kruipkelders Verluchtingen door de buitenmuur Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

5 ARTIKEL 0 ALGEMENE BEPALINGEN EN CLAUSULES 0.1 Préambule Voorwerp van de aanneming: Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. FRANKEN-CURVERS, Steenweg 83, 3621 Rekem Lanaken. Ligging van het bouwterrein: Heiligestrraat 13b, 3770 Herderen Riemst Omvang van de aanneming: Deze aanneming omvat alle in de meetstaat gespecificeerde artikels, horende bij dit bijzonder bestek Aard van de aanneming - overeenkomsten: Deze aanneming geschiedt volgens een overeenkomst met relatieve aannemingssom. Bestaande uit: a. een gedeelte tegen prijslijst voor de posten waarvan de hoeveelheid is opgegeven b. een gedeelte tegen totale prijs voor alle andere posten Prijsherzieningen: Er zal geen herzieningsformule worden toegepast Toepassing van de btw: De voor de aanneming op te geven prijzen moeten worden berekend exclusief btw. Voor de btw is een afzonderlijke post in de opmeting opgenomen Wijze van aanbesteding: Beperkte aanbesteding zonder openbare opening. De prijsaanbiedingen dienen toe te komen in de burelen van: Architect Lucien Mingels, Bloemenstraat 9 te 3770 Riemst-Vlijtingen. Uiterste datum: De omslagen vermelden het volledige adres van de ontwerper, alsmede de bijkomende vermelding: Inschrijving: Bij de inschrijving te voegen documenten: Elk van de aan de inschrijving gevoegde documenten wordt door de inschrijver ondertekend. Aan de inschrijving worden gevoegd: - het attest van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, in overeenstemming met artikel 15; 3 van het K.B. van 22 april voor de inschrijving die door de gemachtigden ingediend worden, een afschrift van de volmacht - een nota betreffende de eventuele vergissingen en weglatingen die ontdekt werden door de aannemer, met rechtvaardiging ervan - een gedetailleerde planning der werken. Slechts de door de ontwerper ter beschikking gestelde documenten van de samenvattende opmeting zullen aanvaard worden. De samenvattende opmeting vermeldt naast de vermoedelijke hoeveelheden (onveranderd over te nemen) tevens de vaste hoeveelheden (te controleren door de aannemer) en de kostprijs van de stabiliteitsstudies (eveneens onveranderd over te nemen). Inschrijvingen zijn slechts aanvaardbaar onder voorwaarde dat ALLE gevraagde eenheidsprijzen zijn ingevuld, alsmede de totalen per artikel, het algemeen totaal en de btw. Prijsaanbiedingen niet als dusdanig opgemaakt worden geweigerd Vermoedelijke hoeveelheden: Elke wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden, vermeld in de samenvattende opmeting, is verboden. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 5

6 Vaste hoeveelheden: De vaste hoeveelheden opgegeven in de meetstaat horende bij dit bijzonder lastenboek zullen slechts gelden als indicatie. Zij dienen door de inschrijver gecontroleerd en desnoods verbeterd te worden. Door het onveranderd over te nemen van de vaste hoeveelheden vermeld in de meetstaat, verklaart de aannemer zich akkoord met de opgegeven hoeveelheden, en kan hij onder geen enkel beding deze hoeveelheden later aanpassen Aannemingsdocumenten: De aanneming wordt geregeld door: 1. Onderhavig bijzonder lastenboek. 2. De samenvattende opmeting. 3. De uitvoeringsplannen. De van toepassing zijnde technische voorschriften waarnaar in onderhavig bestek wordt verwezen, zijn die welke gelden één maand voor de uitschrijving van de aanbesteding Uitvoeringsdocumenten: De aannemer ontvangt van de ontwerper binnen de met het werk en programma verenigbare termijnen, alle plannen en detailtekeningen, welke door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, en die nodig zijn voor de goede uitvoering. Deze, na de aanbesteding bijgebrachte documenten, zullen beschouwd worden als contractuele documenten, tenzij bij formele weigering, bij aangetekend schrijven binnen de termijn van 8 dagen na ontvangst, door de aannemer Wijziging tijdens de uitvoering van de werken: Zo de ontwerper in overleg met de opdrachtgever de in de aanbestedingsdocumenten vervatte bepalingen wijzigt tijdens de uitvoering van de werken, dan moeten deze wijzigingen vermeld worden in het dagboek van de werken, ofwel schriftelijk ter kennis gebracht worden van de aannemer. Deze laatste wijst de ontwerper en de opdrachtgever, binnen een termijn van 8 dagen, op de weerslag van deze wijzigingen op de uitvoeringstermijn, en de prijsimplicaties Wijziging van de omvang van de aanneming: Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de bouwheer zich het recht voorbehoudt om, zelfs na de aanbesteding, bepaalde posten geheel of gedeeltelijk, uit de aanneming te trekken, zonder dat de aannemer hiervoor enige schadeloosstelling kan eisen Voorziene sommen: Materialen die door een forfaitair bedrag of een opgegeven prijs per hoeveelheid worden bepaald, kunnen door de opdrachtgever vrij gekozen en bepaald worden. Deze bedragen zijn steeds netto berekend, zonder winstmarge voor de aannemer, op basis van de kleinhandelsprijzen, exclusief btw, waarbij de vervoerkosten naar de werf steeds in de prijs berekend zijn. De aannemer zal deze posten slechts mogen uitvoeren nadat hij van de bouwheer een lijst met hoeveelheden en prijzen van de gekozen materialen in drievoud ter ondertekening heeft voorgelegd. Een verrekening zal bij de voorlopige oplevering aan de hand van deze bescheiden geschieden Aanvang der werken: De aanvangsdatum wordt in gemeenschappelijk overleg tussen de opdrachtgever en architect enerzijds, en de aannemer anderzijds, bepaald Voltooiingtermijn: Zie overeenkomst bouwheer - aannemer Planning der werken: Tenminste 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum dient de aannemer een gedetailleerde planning voor te leggen aan de ontwerper. Deze planning zal dienen als controle voor de uitvoeringstermijn, en als leidraad voor coördinatie met andere aannemingen Dagboek der werken: Het dagboek, van het type zoals gebruikt wordt voor openbare werken dient dagelijks door de 6 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

7 aannemer te worden bijgehouden, en ten allen tijd ter beschikking te zijn van zowel opdrachtgever als de ontwerper Werfvergaderingen: In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de ontwerper enerzijds, en de aannemer anderzijds, zal dag en uur van de wekelijkse werfvergadering worden vastgelegd. Een beknopt verslag van de werfvergaderingen zal wekelijks door de aannemer worden opgesteld Voorlopige en definitieve oplevering: De bepalingen van het Algemeen Bestek F.A.B., eerste deel, zijn van toepassing Betalingen: De betalingen zullen geschieden in schijven die minstens een bedrag van 5.000,00 euro (vijfduizend euro) vertegenwoordigen. Elke betalingsaanvraag dient vergezeld van een vorderingsstaat welke vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ontwerper Boetes wegens vertraging: Voor iedere kalenderdag vertraging van de goedgekeurde voorlopige oplevering, zijnde de uiterste voltooiingtermijn, zoals bepaald onder art , zal een boete van 75,00 (vijfenzeventig euro) toegepast worden. Deze boete kan zonder verdere pleegvorm van de nog uit te voeren betalingen worden afgehouden. 0.2 Aannemer Bekwaamheid Door het indienen van zijn inschrijving erkent de aannemer zich bekwaam tot de uitvoering van de werken volgens de beschrijvingen van de aanbestedingsdocumenten, het terrein of de gebouwen te hebben bezocht en zijn prijsbieding te hebben opgemaakt met volle kennis van zaken Erkenning De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 6 april 1991). K.B. van 26 september 1991 houdende inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S ). K.B. van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S ). M.B. van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers (B.S ). M.B. van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor erkenning, een voorlopige erkenning, een opdracht van erkenning of bij beoordeling van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten (B.S ). De werken die het voorwerp van deze aanneming uitmaken vallen in de categorie... Klasse... of hoger Registratie De opdracht wordt slechts toegekend onder voorwaarde dat de inschrijver op het ogenblik van het sluiten van het contract houder is van een regelmatige en niet geschrapte registratie, en in regel is met de Rijksdienst voor Sociale zekerheid. De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht worden gerangschikt onder categorie Vertegenwoordiging De aannemer leidt persoonlijk de werken of duidt een afgevaardigde aan die bevoegd is om hem te vervangen. Hij is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn gemachtigde. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 7

8 0.3 Studies Veiligheidscoördinatie: De coördinator(en) veiligheid en gezondheid stelt op en houdt bij: het Veiligheids- en gezondheidsplan, met onder meer de analyse van de risico's en de preventiemaatregelen ervan; het Coördinatiedagboek, met alle opmerkingen en belangrijke gebeurtenissen voor de coördinatie van de veiligheid; het postinterventiedossier, dat alle nuttige informatie bevat voor de preventie van risico's tijdens eventuele latere werkzaamheden na de voltooiing van het bouwwerk Sondering 3 x 10 ton: De rapportering omvat naast de klassieke gegevens zoals conusweerstanden, niveaumetingen, benaderende opmeting van de grondwatertafel ook de berekening van de respectievelijke draagvermogens alsook zettingsberekeningen van voorbeeldfunderingen. Het funderingsadvies dient zodanig te worden opgesteld dat dit voor zowel de professionele gebruiker alsook voor de leek kan gelezen worden Het geheel der documenten met betrekking tot de technische studies stabiliteit (gewapend beton, staal, hout) zal worden geleverd door een erkend ingenieur Plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen: Een plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen dient opgemaakt op kosten van en door de zorgen van de aannemer ruwbouw. Deze bevindingsstaat is op te maken in 3 exemplaren, waarvan 1 is in te dienen bij de ontwerper. Indien de aannemer verzuimt deze bevindingsstaat op te maken, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Zie ook aflevering 2.13 van het Algemeen Bestek F.A.B.,2de deel. Een plaatsbeschrijving van de voorliggende weg dient opgemaakt. De aannemer ruwbouw (grondwerken) dient de gemeente tijdig te verwittigen van de start der werkzaamheden. Indien de aannemer verzuimt de gemeente te verwittigen, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Kosten van deze plaatsbeschrijving zijn opgenomen in de samenvattende meetstaat, en zijn onveranderd over te nemen Overname van gemene delen: Een voorstel tot overname van gemene delen zal worden opgemaakt door de ontwerper, aan de hand van op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen zoals zij worden neergelegd ter griffie van de plaatselijke vrederechtbank. Kosten hiervan zijn niet in de aannemingssom begrepen Externe EPB-verslaggeving: Startverklaring: 8 dagen voor dat de werken aangevangen worden. Nadat de startverklaring over internet naar een centrale gegevensbank gestuurd werd, ontvangt de verslaggever als antwoord een pdf-bestand. Dit bestand moet hij afdrukken en laten ondertekenen door de opdrachtgever en de architect. Het ondertekende document bewaart hij samen met de rest van het dossier (de plannen en de documenten waarop hij zijn berekeningen baseerde) voor eventuele controles achteraf. EPB-aangifte: ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw dient een EPB-aangifte te gebeuren. Het geheel der documenten met betrekking tot de technische studies zal worden geleverd door: - studies stabiliteit: - veiligheidscoördinatie: bvba MIVAN, Hoogstraat 17, 3740 Bilzen, T 012/ , M 0495/ EPB-verslaggeving: bvba MIVAN, Hoogstraat 17, 3740 Bilzen, T 012/ , M 0495/ Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

9 0.4 Voorschriften betreffende materialen. De bepalingen van art. 1.3 van het Algemeen Bestek F.A.B. voor de uitvoering van privé-bouwwerken, 2de deel, Technische Voorschriften, is van toepassing. De aannemer staat in voor de levering van de bouwmaterialen, het afladen ervan, en het opslaan op de werf. De materialen worden visueel gekeurd door de ontwerper op de werf. Tot controle van, en proeven op de bouwmaterialen zal slechts worden overgegaan in geval van ernstige twijfel. De kosten van deze proeven komen ten laste van de opdrachtgever indien de resultaten van de proeven voldoen aan de voorschriften van het refertereglement. Indien de resultaten niet voldoen aan deze voorschriften zijn de kosten ten laste van de aannemer. 0.5 Gemeenschappelijke prestaties voor alle bouwvakken. De bepalingen van art.1.4 van het Algemeen Bestek F.A.B. voor de uitvoering van Privé-bouwwerken, 2de deel, Technische Voorschriften, zijn van toepassing. 1. Schoonmaken van de werf en omgeving. 2. Instandhouding van de bouwwerken. 3. Voorschriften betreffende organisatie en coördinatie der werken en overeenkomst met afzonderlijke bouwvakken is van toepassing. 0.6 Uitvoering van werken gedurende het winterseizoen. De bepaling van art 1.5 van het Algemeen Bestek F.A.B. voor de uitvoering van Privé-bouwwerken, 2de deel, Technische Voorschriften zijn van toepassing. 1. Algemene Bepalingen: de voorschriften van aflevering van het Algemeen Bestek F.A.B. moeten worden nageleefd. 2. Uitvoeringstermijn: geen andersluidende bepalingen. 3. Algemene beschermingsmaatregelen: geen andere bepalingen. 0.7 Aansprakelijkheid Verzekeringen algemeen Verzekeringen die door de aannemer onderschreven moeten worden. Zonder dat de volgende bepalingen als een beperking van de draagwijdte van bovenvermeld artikel. De verzekering dienen van kracht te blijven tijdens de gehele duur van de aannemingsovereenkomst (uitvoeringsperiode) en de volgende minimum waarborgen te voorzien:. Arbeidsongevallen: volgens de wettelijke bepalingen terzake.. Burgerlijke aansprakelijkheid: ,- euro per schadegeval, lichamelijke en stoffelijke schade vermengd. VOORALEER DE WERKEN AAN TE VATTEN ZAL DE POLIS AAN DE OPDRACHTGEVER EN ARCHITECT TER GOEDKEURING VOORGELEGD WORDEN. Indien een groot gedeelte door de bouwheer uitgevoerd wordt zal deze zelf een verzekering alle bouwplaatsrisico verzekering afsluiten. In volgende gevallen zal de bouwheer een ABR-verzekering afsluiten: - er is geen hoofdaannemer - bij verbouwingswerken die de basisstructuur raken - bij het bouwen tegen één of twee andere panden - indien het om een moeilijke constructie gaat - indien het om een dure constructie gaat (meer dan ,00 euro) - indien de bouwperiode langer dan 1 jaar duurt Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 9

10 De ABR-verzekering omvat twee luiken 1. alle risico verzekering 2. klassieke aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden. OF Tienjarige verzekering Verplichting wordt opgelegd aan de algemene aannemer of aan de aannemer ruwbouw : De aannemer is gehouden op zijn kosten en voor de totaliteit van de gesloten ruwbouw een tienjarige verzekering af te sluiten bij een Belgische of in België gevestigde erkende verzekeringsmaatschappij. Het bewijs van betaling van de premie en een afschrift van de polis dienen op eenvoudige vraag aan alle betrokken partijen te worden overgemaakt. De verzekeringspolis moet een dekking omvatten van de volgende risico s en zal aan de volgende voorwaarden voldoen : 1. Verzekerde personen Alle personen die bij de oprichting van het gebouw betrokken zijn, ondermeer : - de architect (en) - de ingenieur (s) - de aannemer (s) - de onderaannemer (s) 2. Verzekerde risico s 2.1. Tienjarige aansprakelijkheid t.o.v. de bouwheer De risico's voortvloeiend uit de tienjarige aansprakelijkheid - gebaseerd op de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek - waarbij in eerste rang de materiële schade aan de verzekerde delen, zijnde de gesloten ruwbouw, zal worden vergoed aan de bouwheer of iedere latere verkrijger van het bouwwerk Verzekering van de beschadiging aan de niet-verzekerde delen van het bouwwerk, voor zover deze het gevolg is van een onder punt gedekt schadegeval Verzekering van de immateriële gevolgschade van een onder punt gedekt schadegeval Extracontractuele aansprakelijkheid t.o.v. derden De risico's voortvloeiend uit de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid - gebaseerd op de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek - waarbij schade wordt toegebracht aan derden, en voorzover deze het gevolg is van een onder punt gedekt schadegeval. Na uitputting van eventueel bestaande polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de verzekerden zal deze polis een vergoeding verlenen voor de lichamelijke, de materiële en de immateriële schade aan derden die het gevolg is van een onder punt gedekt schadegeval. 3. Verzekerde bedragen 3.1. Voor de waarborg sub : de totale kostprijs van de gesloten ruwbouw water- en winddicht, zoals blijkt uit de vorderingsstaten vastgesteld op het ogenblik van de voorlopige oplevering, te verhogen met de honoraria van architecten en ingenieurs en de niet-recupereerbare BTW Voor de waarborg sub :...(1) 3.3. Voor de waarborg sub :...(2) 3.4. Voor de waarborg sub :...(2) (1) Protect raadt aan : - voor werven met een ruwbouwwaarde < of = EUR : het bedrag voorzien onder 3.1. (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : 50% van het bedrag voorzien onder 3.1. (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : 20 % van het bedrag voorzien onder 3.1. (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR: EUR (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). (2) Protect raadt aan : - voor werven met een ruwbouwwaarde < of = EUR : 20 % van het bedrag voorzien onder voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : EUR. - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : 20 % van het bedrag voorzien onder voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR: EUR. 4. Duur van de verzekering 10 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

11 De polis zal ingaan op datum van de oplevering der werken en loopt gedurende een periode van 10 jaar. 5. Bijkomende bepalingen 5.1. De aannemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat de werken zullen gecontroleerd worden door de verzekeringsmaatschappij of door een door de verzekeringsmaatschappij aanvaard controlebureau. De kosten van de controle zijn ten laste van de aannemer. De aannemer dient de verzekeraar en het controlebureau te verwittigen voor de aanvang van de werken Voor de aanvang van de werken zal de aannemer een attest voorleggen waaruit blijkt dat hij een verzekeringsaanvraag heeft ingediend. De polis zal ter goedkeuring aan de bouwheer worden voorgelegd ten laatste bij de voorlopige oplevering. 6. Verzekeringsmaatschappij De polis zal afgesloten worden bij de verzekeringsmaatschappij n.v. Protect, Jetsesteenweg 221 te 1080 Brussel, Tel. 02/ Fax. 02/ , of bij een andere in België gevestigde verzekeringsmaatschappij. 0.8 Coördinatie ontwerp en verwezenlijking. De aannemer zal zich schikken naar de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het welzijn van de werknemers (wet ; KB ) en zal deze tevens doen naleven door zijn onderaannemers. Bij inbreuken op deze voorschriften en in het bijzonder bij een werkongeval zullen de aannemer en zijn rechtverkrijgenden zich onthouden van iedere vervolging tegenover de opdrachtgever, de architect, de ingenieur en de veiligheidscoördinator, behalve indien één van hen opzettelijk een inbreuk of het ongeval heeft veroorzaakt. Daar deze clausule opgelegd wordt aan iemand anders, zal de aannemer dezelfde clausule inlassen in zijn overeenkomsten met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract voor werkongevallen. De aannemer functioneert ook als veiligheidspilootaannemer: hij staat in voor het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen totdat de werf water- en winddicht is afgewerkt. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn: - afsluitingen, omheiningen, afrastering en signalisatie - werfketen voor personeel, toiletten - steigers -... Meting: Alle voorzieningen met betrekking tot de hoger genoemde veiligheid zijn inbegrepen in de prijsofferte. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 11

12 ARTIKEL 1 VOORBEREIDENDE WERKEN 1.1 Voorafgaande werkzaamheden Bodemonderzoek: Het bodemonderzoek gebeurt door de ontwerper of door een gespecialiseerde firma, met zijn instemming aangeduid. Zie ook aflevering 2.11 van het Algemeen Bestek F.A.B., 2de deel Overname van gemene delen: Een voorstel tot overname van gemene delen zal worden opgemaakt door de ontwerper, aan de hand van op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen zoals zij worden neergelegd ter griffie van de plaatselijke vrederechtbank. Kosten hiervan zijn niet in de aannemingssom begrepen Plaatsbeschrijving A. Plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen: Een plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen dient opgemaakt op kosten van en door de zorgen van de aannemer ruwbouw. Deze bevindingsstaat is op te maken in 3 exemplaren, waarvan 1 is in te dienen bij de ontwerper. Indien de aannemer verzuimt deze bevindingsstaat op te maken, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Zie ook aflevering 2.13 van het Algemeen Bestek F.A.B.,2de deel. Kosten van deze plaatsbeschrijving zijn opgenomen in de samenvattende meetstaat, en zijn onveranderd over te nemen. B. Plaatsbeschrijving voorliggende weg: Een plaatsbeschrijving van de voorliggende weg dient opgemaakt. De aannemer ruwbouw (grondwerken) dient de gemeente tijdig te verwittigen van de start der werkzaamheden. Indien de aannemer verzuimt de gemeente te verwittigen, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Meting (A+B): S.O.G Bouwlijn, hoogtepeilen, oriëntatiepunten: Bij het afbakenen zal de aannemer rekening houden met de inplantingsvoorschriften, opgelegd door de bevoegde overheid, en zoals aangegeven op het inplantingsplan. De aannemer zal er zich van vergewissen of het uitvoeren van de werken het verdwijnen of wijzigingen tot gevolg kan hebben van niveau- of oriëntatiepunten van openbare instanties. Desgevallend moet de aannemer de bevoegde overheid verwittigen. Hoogtepeilen: de aannemer zal zich strikt houden aan de peilen zoals aangegeven op de plannen, en zoals medegedeeld door de ontwerper. Meting: S.O.G Uitzetten en afbakenen van de werken: De aannemer van de ruwbouwwerken moet het gebouw afbakenen volgens de maten van het plan, met in acht name van de situatietekeningen. De aannemer wordt verondersteld de maten van de plannen te hebben gecontroleerd tot de afbakeningswerken voltooid zijn, alvorens de werken aan te vangen. Meting: S.O.G. 1.2 Inrichting van de bouwplaats Voorlopige bouwplaatsschutting: De aannemer zal op eigen kosten een degelijke en doeltreffende afsluiting plaatsen om te beletten dat derden de werf betreden Ingeval de aannemer dient gebruik te maken van het openbaar domein voor 12 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

13 het opslaan van materialen, dient hij de desbetreffende overheid in kennis te stellen hiervan, en de door deze overheid opgelegde voorschriften wat betreft afsluitingen, verkeersborden, signalisatie, enz. strikt na te leven. Hij dient er zorg voor te dragen dat eventuele voorbijgangers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werken, en de bouwwerf zodanig af te schermen dat geen schade kan toegebracht worden aan derden door eventueel vallende brokstukken of materialen. Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting zijn in overeenstemming te brengen met de geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen. De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. Zij wordt voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging overeenkomstig de voorschriften van art van STS 11 (1990) en het Ministerieel Besluit van 25/3/1977. De afsluiting wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen, waarbij de poorten worden voorzien van stevige grendels en sloten. De aannemer zorgt er evenwel voor dat de opdrachtgever en ontwerper permanent toegang tot de werf hebben, ook buiten de werkuren. Sleutels van alle afgesloten gedeelten zijn te bezorgen aan de architect en de bouwheer. Meting: S.O.G Toegangsweg: De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke toegang tot de werf, alle kosten voor gebeurlijke grond- en andere werken, hieraan verbonden, zijn integraal ten laste van de aanneming. De aannemer wordt verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen (zie bijlage aan het KB van 26 september 1996) en zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden, dienaangaande kan hij generlei redenen inroepen om vertragingen te rechtvaardigen. Bij gebrek aan parkeerruimte wordt zonodig een daartoe gereserveerde ruimte ingericht als voorlopige parking. Behoudens het onderhoud van alle voorlopige of eventueel bestaande wegen op het terrein, door hem of zijn onderaannemers gebruikt, is de aannemer er ook toe gehouden alle maatregelen te treffen om de openbare weg in nette staat te houden (VM/B 97-art.25 1a&b). Alle eventuele beschadigingen zullen op kosten van de aannemer worden hersteld. De bestaande openbare wegen en voetpaden dienen op doelmatige wijze beschermd te worden tegen iedere gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gehoopt en het verkeer mag nooit worden belemmerd. De aannemer moet zich dienaangaande en wat de uitvoering van het werk zelf betreft, gedragen naar de geldende politieverordeningen. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Mogelijke herstellingen die na de oplevering zouden nodig zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald. Meting: S.O.G Bouwloods - bureelloods: De aannemer van de ruwbouwwerken plaatst op zijn kosten een eenvoudige bouwloods, overeenstemmend met de voorschriften van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. Hierin moet de aannemer een volledig aanbestedingsdossier en het dagboek bewaren. Deze bouwloods kan eveneens dienst doen als schutplaats voor het personeel, en als opslagruimte voor het materiaal. Indien door de omvang van het werk vereist is een afzonderlijke bureelloods op te richten, zal hiervan melding gemaakt worden in de meetstaat. In deze bureelloods of daartoe ingerichte keetwagen moeten alle aanbestedingsdocumenten en alle documenten die betrekking hebben op het verloop van de werken ter inzage kunnen genomen worden en dit tijdens de gehele duur van de werken. Zie ook aflevering 2.24 en 2.25 van het Algemeen Bestek F.A.B.. Ook zal de aannemer een bouwkraan of ander hijstoestel op de werf plaatsen, indien de aard van de werken dit vereist en toelaat. Kosten van keuring, aansluiting op het elektriciteitsnet, enz. zijn inbegrepen in de prijs. Meting: S.O.G Diverse aansluitingen: Indien er geen bijzondere melding gedaan wordt in de meetstaat is er gelegenheid tot aansluiting op: de openbare waterleiding en het elektriciteitsnet. De voorlopige aansluitingen gebeuren met de zorgen van en op kosten van de aannemer, en dit tevens voor het verbruik gedurende de volledige bouwperiode. Meting: S.O.G. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 13

14 1.2.5 Verlichting van de bouwplaats: De bouwplaats moet voorzien worden van een kunstverlichting wanneer gewerkt moet worden na zonsondergang, of in lokalen met ontoereikende natuurlijke verlichting. De verlichting en de lichtsterkte moeten overeenstemmen met de voorschriften van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. Zie ook aflevering 2.26 van het Algemeen Bestek F.A.B., 2de deel. Meting: S.O.G Doorvoeropeningen: Doorvoeropeningen in muren, voor het binnenvoeren van verschillende aansluitingen, zullen door de aannemer voorzien worden volgens de aanduidingen van de architect, en van de onderscheiden distributiediensten. Deze doorvoeropeningen zullen na plaatsing van de leidingen door de aannemer hermetisch worden dichtgemaakt. Graven en dempen van sleuven voor verschillende aansluitingen alsmede opbreken en herstellen van bestrating zijn eveneens ten laste van de aannemer, in zoverre deze werken niet door de respectievelijke diensten worden uitgevoerd. De hieruit voortspruitende kosten zullen dan volgens vastgesteld tarief bij de aansluitingskosten worden aangerekend door voormelde diensten. Meting: zie art Aardverbinding van de elektrische installatie: Onder de fundering van de buitenmuren wordt een koperen aardingslus gelegd met een minimumsectie van 35 mm2. Deze lus vertrekt en komt terug tot aan de onderbrekingsklem van de aarding, die zich bevindt in de onmiddellijke nabijheid van de teller- en zekeringkast. Plaats van teller- en zekeringkast is aangeduid op de elektriciteitsplannen. De aardingslus wordt geplaatst in de funderingssleuven, en daarna afgedekt met een laag gestabiliseerd zand van 5 cm dikte, te compacteren tot een weerstand bekomen wordt van minimum 2 kg/cm. Zie ook het Nieuw Technisch Reglement voor de uitvoering van Elektrische Installaties (te bekomen bij alle erkende keuringsorganismen, zoals vb. Vinçotte). Meting: 58,00 m1 1.3 Bouwrijp maken van het bouwterrein Afvoer van oppervlaktewater: De aannemer dient ervoor te zorgen dat dit zoveel mogelijk afgevoerd wordt opdat de werf zo droog mogelijk zou blijven. Meting: S.O.G Schoringswerken en voorzorgen: In geen geval zal de aannemer zich kunnen beroepen op onwetendheid voor het niet uitvoeren van schoringswerken en eventueel daaruit voortvloeiende ongevallen of schade. Tijdens afbraakwerken, grond- en delfwerken, funderings- en bouwwerken, dienen de nodige voorzorgen genomen te worden opdat er geen enkel gevaar bestaat voor enige schade aan personen, aanpalende constructies of eigen werk. Hiervoor dienen de nodige stut- en schoringswerken te worden uitgevoerd. De aannemer zal samen met de architect en ingenieur een onderzoek uitvoeren naar de funderingsaanzet van de naburige gebouwen, en dit op verschillende plaatsen. Het is tevens verboden eventuele scheimuren te ondergraven, of funderingen hieronder te gieten in fazen van meer dan één meter breedte. Alleszins zal krimpvrije mortel gebruikt worden voor het opstoppen van deze werken. Zie ook aflevering 2.31 van het Algemeen Bestek F.A.B., 2de deel. Meting: S.O.G. (eenheidsprijs per lopende meter op te geven) Gebruik van scheimuren: Het opmeten en overnemen van bestaande scheimuren is niet in de aanneming begrepen. Zijn echter wel ten laste van de aannemer: - Het opbouwen en eventueel onderbouwen van bestaande scheimuren, zoals voorzien op de plannen. (zie gedetailleerde hoeveelheden bij de artikels grondwerken en beton). - Het beschermen, herstellen van aanpalende daken, beschadigd of bevuild door de aannemings- 14 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

15 werken. - Verder eventueel beschrijvingen voorkomend verder in dit artikel en in de gedetailleerde meetstaat. Meting: S.O.G Opruimen van de werf: Iedere aannemer staat in voor de verwijdering van het puin en de afval die overgebleven is van zijn werk. hij moet het door hem uitgevoerde werk in een zodanige toestand achterlaten dat de andere aannemers hun werk zonder hinder kunnen uitvoeren. Bij de voorlopige oplevering moet alle afval van de werf verwijderd zijn. Meting: S.O.G. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 15

16 ARTIKEL 2 GRONDWERKEN OPGEPAST: AAN DE ACHTERZIJDE WORDEN ALLE AANVULLINGEN (TEELAARDE EN PUINGRANULATEN) UITGEVOERD VOORALEER DE RUWBOUWWERKEN OP TE STARTEN! 2.1 Algemeen. De aannemer vergewist zich zoveel mogelijk op voorhand van de grondgesteldheid van de bouwplaats door het inwinnen van inlichtingen bij de ontwerper, de buren, werven in de onmiddellijke omgeving, enz. teneinde de gepaste voorzorgen te kunnen nemen om de grond droog te houden (art ). Hij zal ook de liggingsplannen aanvragen van alle kabels en leidingen die op de werkplaats in de grond steken. Hiervoor dient hij verplicht naar de website van KLIP of KLIM te surfen (www.klip.be of Indien de aard van de grond, die bij het graven van de bouwputten en sleuven wordt blootgelegd niet overeenstemt met wat men had verwacht, dan schrijft het studiebureau de te nemen maatregelen voor. De uit bouwputten, sleuven, enz. afkomstige grond, wordt vervoerd naar plaatsen die door de architect worden aangeduid, binnen de uitgestrektheid van de bouwplaats. Overtollige gronden of producten die op de bouwplaats niet kunnen of mogen gestort worden, zullen buiten het bouwterrein vervoerd worden op kosten van de aannemer, die daarover naar goeddunken beschikt. Zie ook aflevering 3 van het Algemeen Bestek F.A.B. 2de deel. 2.2 Gemeenschappelijke voorschriften voor bouwputten en sleuven Afmetingen: De bouwputten en sleuven voor funderingen, leidingen, rioleringen, reservoirs, putten, enz. moeten afmetingen hebben die het mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren, inclusief de bepleistering van het buitenvlak van het metselwerk. Wanneer een werkruimte moet worden gelaten tussen de wanden en de bouwput of sleuf, en het bouwwerk of zijn bekisting, moet die ruimte aan de basis tenminste 50 cm bedragen tussen de beschoeiing en de bekisting Diepte van bouwputten en sleuven: De bouwputten en sleuven worden uitgegraven tot op de diepte die nodig is voor het aanbrengen van de funderingsvoet. De minimumdiepte bedraagt 80 cm onder het toekomstig maaiveld, en dit om de inwerking van vorst te voorkomen. In geval, de grond van de eigenschappen van de blootgelegde grond, het studiebureau van mening is dat de bodem van de bouwputten en sleuven lager moet liggen dan de geplande diepte, moet de aannemer de daaruit voortvloeiende werken uitvoeren. Voor die werken wordt een verrekening gemaakt. Indien het studiebureau echter van mening is dat het niet nodig is de bouwputten en sleuven tot op de geplande diepte uit te graven, wordt voor de niet uitgevoerde werken een verrekening gemaakt. De beslissing moet worden opgetekend in het dagboek der werken, of vastgelegd in een proces-verbaal. Indien bij vergissing dieper wordt gegraven dan de geplande diepte, moet de aannemer de daaruit voortvloeiende meerwerken op zijn kosten uitvoeren. Het is ten strengste verboden de te diep uitgegraven bouwputten of sleuven aan te vullen met aanvullingsgrond, zelfs indien deze zorgvuldig wordt aangedamd. Onnodig uitgevoerde grond-, funderings- en metselwerken worden door de aannemer op eigen kosten uitgevoerd, en worden niet vergoed Wanden van putten en sleuven: De wanden van putten en sleuven worden zoveel mogelijk verticaal afgegraven. Wanneer wordt gevreesd voor inkalving gedurende de werken, worden de wanden in taludvorm uitgevoerd Beschadigingen: Indien de bodem van de funderingssleuven of putten door toedoen van de aannemer beschadigingen oploopt, die volgens de mening van de architect van die aard zijn dat zij de stabiliteit en de weerstand van het op te richten gebouw in gevaar brengen, is de aannemer ertoe gehouden op eigen kosten de 16 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

17 bijkomende funderingen uit te voeren. Deze beschikking slaat voornamelijk op het geval van overstromingen van de bouwputten, waarvoor de aannemer steeds aansprakelijk gesteld zal worden, gezien hij ertoe gehouden is draineringswerken uit te voeren, en het stagnerend water uit de bouwputten te pompen in geval van overstromingsgevaar. 2.3 Machinale nivellering Kelders en kruipkelders: Alle graafwerken van kelders en kruipkelders moeten aan bovengenoemde voorschriften voldoen. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van graafmachines, mag men hiermee niet tot op de voorgestelde graafdiepte graven, teneinde te voorkomen dat de bodem en de wanden door het kauwen van de graafmachine zouden worden losgewoeld. De bodem en de wanden van de bouwputten en sleuven wordt dan bijgewerkt met de hand of met een procédé waarmee men het hierboven vermelde gevaar niet loopt. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 94,27 m Funderingssleuven Fundering: Moeten voldoen aan hierboven vernoemde algemene voorschriften. Ze worden steeds uitgevoerd tot op vaste, draagkrachtige bodem. Toepassing: zie funderingsplan. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 17,116 m Sleuven voor diverse leidingen, rioleringen, putten, enz.. Het geheel van dit graafwerk behoort tot de aanneming. Het moet voldoen aan hoger vermelde voorschriften. Meting: inbegrepen in de desbetreffende posten. 2.6 Aanvullingen Algemeen: De bodem op de plaatsen die moeten opgehoogd, wordt gezuiverd van alle stoffen die de binding van de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen brengen: wortels, stronken, enz Terrein: De aanaardingsgrond mag geen graszoden, stronken of afvalstoffen (ijzer, brokstukken,enz.) bevatten. De grond voor de aanaarding mag niet bevroren zijn. Rotsblokken, stenen metselwerkbrokstukken, enz. mogen gebruikt worden voor het gedeelte van de aanvulling gelegen op meer dan 50 cm van de vulhoogte, op voorwaarde dat ze eerst worden gebroken. De aanaarding tegen de bouwwerken moet geschieden met drainerende materialen. Lichte kiezelachtige of turfgrond uit de bouwputten of andere herkomst moet, in de mate van het mogelijke, bewaard worden voor de bovenlaag. Toepassing: terrein achteraan en tuintje a/d straat (enkel groen aangeduid gedeelte op plan) Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 93,14 m Opvullen van sleuven voor leidingen met zand: Vulzand moet gelijktijdig worden aangebracht aan beide zijden van de leidingen, teneinde een toevallige verplaatsing te voorkomen. Tot 30 cm boven de buitenwelving van de leidingen wordt vulzand gebruikt. Op grotere hoogte geschiedt het vullen met aarde die gezuiverd is van stenen en wordt aangedamd met de zware stamper, lichte wals, of ander verdichtingstuig aangebracht in opeenvolgende lagen van 20 cm. Zandachtige grond moet bevochtigd worden. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 17

18 Meting: inbegrepen in de prijs van de leidingen Opvullen van sleuven voor leidingen met stabilsé: De aanvulling en de verdichting gebeurt op dezelfde wijze als beschreven in art , maar er wordt gebruik gemaakt van een mengsel van vulzand en cement, à rato van 150 kg cement P 30 per m3 vulzand. Verdichting tot een weerstand wordt bereikt van 200 kg/cm. Meting: inbegrepen in de prijs van de leidingen Aanvulling met zand: Deze geschiedt met vulzand in horizontale lagen van 20 cm dikte. gezuiverd van stenen en wordt aangedamd met de zware stamper, lichte wals, of ander verdichtingstuig aangebracht in opeenvolgende lagen van 20 cm Iedere laag wordt afzonderlijk verdicht. Toepassing: breedte van 1,00 m aan de voor- en achtergevel, alsook de zones bij de aansluiitng met de geburen links en rechts, meer bepaald tss. de aanvullingen met stabilisé (zie aanduidingen op plan). Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 34,064 m Aanvulling met stabilisé: De aanvulling en de verdichting gebeurt op dezelfde wijze als beschreven in art , maar er wordt gebruik gemaakt van een mengsel van vulzand en cement, à rato van 150 kg cement P 30 per m3 vulzand. Verdichting tot een weerstand wordt bereikt van 200 kg/cm. Toepassing: zie aanduidingen op plan. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 8,544 m Afwerking met teelaarde: Voor het aanaarden moet het terrein worden gereinigd. De teelaarde moet lichtjes worden aangestampt en volledig worden geëffend (eventueel volgens aangegeven hoogten op het nivelleringsplan). Het aanbrengen van de bovenlaag moet worden stopgezet bij regen, sneeuw of vorst. Toepassing: bovenlaag voor- en achtertuin, dikte min. 20 cm. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 336 m m Opvulling met granulaten: In de voor (weder-)aanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen. Onder welbepaalde condities kan voor ophogingswerken, wegenissen, e.d. hergebruik gemaakt worden van puingranulaten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het standaardbestek 250. Voor meer informatie raadpleeg : Granulaten - WTCB Tijdschrift-herfst Toe te passen materiaal: betongranulaten. Toepassing: zone van de verhardingen, zoals de garage-inrit, toegang voordeur en terras aan de achterzijde (zie ook aanduiding op plan). Meting: 9,333 m3. 18 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

19 ARTIKEL 3 ONGEWAPEND - EN LICHTGEWAPEND BETON 3.1 Algemeenheden Materialen: Volgende materialen worden gebruikt voor het maken van beton: - Grind: zuiver gewassen, steeds riviergrind, nooit uit groeven. - Zand: kwartsachtig en korrel zand, zuiver, gewassen en vrij van alle organische bestanddelen. - Cement: belgische normen voor levering en keuring van cement, laatste uitgave, opgemaakt water: zuiver water, vrij van alle bestanddelen die de stabiliteit van het beton zouden kunnen aantasten Samenstelling: a. Ongewapende beton voor funderingssleuven, enz.: - grind 4/32: 800 liter - zand: 400 liter - cement P 30: 350 kg Breukweerstand van dit beton na 28 dagen: min. 315 kg/cm Verwerken van ongewapend of lichtgewapend beton: Leveringen van het beton zullen worden gedaan door een betoncentrale, aangesloten bij de vereniging voor stortklaar beton, en bij middel van daartoe speciaal uitgeruste vrachtwagen-mixers. Slechts bij kleine hoeveelheden, groter dan 2 m3, is het de aannemer toegelaten de materialen te mengen in een mechanische betonmolen onder toevoeging van het hoogstnodige water. Het beton zal onmiddellijk bij levering of na bereiding worden verwerkt. Na verwerking van het beton zullen alle voorzorgsmaatregelen genomen worden tegen te snelle droging of tegen bevriezing. Toeslagstoffen bij de bereiding van beton (zouten tegen bevriezing, plastificeer middelen, enz.) zijn slechts toegelaten in bijzondere gevallen en na goedkeuring door het studiebureau en de ontwerper. Zie ook aflevering 5.85 en 5.86 van het Algemeen Bestek F.A.B Doorboringen: De nodige openingen zullen gelaten worden voor rioleringsbuizen, en voor leidingen water, telefoon, elektriciteit, verwarming enz. en dit in overleg met de onderaannemers, wier naam en adres bij de ontwerper te verkrijgen zijn. Dit om achteraf onnodige breekwerken te vermijden. 3.2 Toepassingen van ongewapend beton Funderingen: Iedere fundering dient voorzien te worden van zuiveringsbeton die een dikte heeft van min. 5 cm. Elke fundering dient volgens plan uitgevoerd te worden. De definitieve diepte wordt door de architect of de raadgevende ingenieur bepaald, en zal alleszins tot op vaste grond uitgevoerd worden. Funderingen zijn te storten in lagen van 15 cm, zorgvuldig aan te dammen. De verschillende lagen worden op dezelfde dag gegoten. Onder de controleputjes moet een betonnen funderingsplaatje van min. 20 cm worden aangebracht. Het reeds gestorte beton wordt van alle aarde ontdaan, en eventueel bevochtigd. Hernemingen mogen nooit verticaal doch onder een hoek van 30 gebeuren,en er zullen lichte verbindingsstaven in staal ingelegd worden. In het beton mag geen enkele holle ruimte voorkomen. Wanneer in bepaalde gevallen, met uitzonderlijke toestemming van de architect, beton gestort wordt in het natte, zonder de bouwput volledig droog te maken, moeten de nodige voorzorgen genomen worden teneinde te voorkomen dat het beton met het bewegend water in aanraking komt, en het uitspoelen van het cement uit het mengsel zou veroorzaken. In dergelijk geval zal het beton in droge vermenging worden gestort door de beweegbare kokers, die de te betonneren plaatsen bestrijken : de mengverhouding zal dan nooit minder dan 350 kg cement per m3 mogen bevatten. Bijzondere funderingen zoals funderingsbalken, zolen, enz. die op de plannen zijn aangeduid, zijn uit te voeren in gewapend beton. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 19

20 Deze funderingen zijn opgenomen onder het art. 4 Gewapend beton. Zie ook aflevering van het Algemeen Bestek F.A.B. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 17,116 m Zuiveringsbeton onder ondervloeren of vloeren: Te storten op een goed gelijkmaakte ondergrond, die volledig van vuil of organische stoffen is ontdaan. Op deze ondergrond zal eerst een vochtisolatie aangebracht worden, bestaande uit plasticfolie, dikte min. 0,3 mm. De bladen zullen gelegd worden met een overlapping van 20 cm en met een opstand tegen de muren van 15 cm. Min. dikte van de zuiveringsbeton: 5 cm. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 3,285 m3. 20 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

OPENING VAN DE OFFERTES:

OPENING VAN DE OFFERTES: BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: KDZON1301A01 Vlaamse Gemeenschapscommissie Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel tel: 02/563.04.10 fax: 02/563.04.49 VOORWERP OPDRACHT: Renovatie van daken van kinderdagverblijf

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent

Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent Algemene offerteaanvraag voor het bouwen van camerabewakingsinstallaties voor twee sites van het OCMW Gent PROVINCIE : OOST-VLAANDEREN STAD : GENT OPDRACHTGEVER : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk

Nadere informatie

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida

Bouwheer. Werf. Algemeen verwijzingsbestek. Tel: Fax: Gsm: Email: Deel: 6 Technieken - Fluida ARPA Arrchitecten bv ovv bvba Architecten Arnold Duiverman & Dirk Gijsemans Vrijheidslaan 15 9000 Gent Tel: 09-233 70 79 Fax: 09-233 88 71 Email: Bouwheer Tel: Fax: Gsm: Email: Werf Algemeen verwijzingsbestek

Nadere informatie

A. Nieuwe rioleringen

A. Nieuwe rioleringen Voor de aanleg van rioleringen is de norm NBN EN 1610 van toepassing voor zover er in de bepalingen van onderhavig hoofdstuk 7 niet van afgeweken wordt. A. Nieuwe rioleringen 1 RIOLERING EN AFVOER VAN

Nadere informatie

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE

OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE OPERATIONELE HUUR VAN EEN DIGITALE ONBEMANDE VERKEERSCAMERA : DE SEMI-VASTE SNELHEIDSCAMERA V E I L I G H E I D S - E N G E Z O N D H E I D S P LAN - O N T W E R P Definitief Agentschap Wegen en Verkeer

Nadere informatie

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Ranst Campus Vesta - bouwen van een erfgoeddepot ontwerpopdracht ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Bestek ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Aanbestedende overheid: Provincie Antwerpen Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen Opdracht: Ranst/Emblem Campus Vesta

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03

Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03 Afdeling Maritieme Toegang Openbare aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. 16EF/2013/03 HAVEN VAN ZEEBRUGGE P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders Opening van de offertes: Op maandag 14 september

Nadere informatie

Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw

Afdeling Gebouwen, buitendienst Limburg VAC-gebouw 1 MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Algemene Zaken en Financiën Administratie Overheidsopdrachten, Gebouwen en Gesubsidieerde Infrastructuur. Afdeling Gebouwen Graaf de Ferraris-gebouw

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

TYPEBESTEK 101 van 1978

TYPEBESTEK 101 van 1978 MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN BESTUUR VOOR ELEKTRICITEIT EN ELEKTROMECHANICA TYPEBESTEK 101 van 1978 geldende als vaste bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de mechanische en elektrische installaties

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP

BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP BIJZONDER VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN ONTWERP Stad Antwerpen Aanleg kunstgrasveld Valaar, Pachthofplein te Wilrijk B-VGP-O_Stad Antwerpen Valaar Pachthofplein kunstgras 1 / 38 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR LOXAM België VERSIE 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HUUR VAN BEDRIJFSMATERIEEL ZONDER CHAUFFEUR La version Française des présentes conditions est disponible sur simple demande en agence soit par le site

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING

OPENBARE AANBESTEDING OPENBARE AANBESTEDING LEVERINGEN LEVERING VAN ENERGIE AAN DE AQUAFIN INSTALLATIES CA/MAPO/2012/00041 RECHTZETTING Opdrachtgever Aquafin NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar INHOUD HOOFDSTUK 1 - ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK

RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK IMMO-TOP Witte TORENWAL 8 3960 BREE tel 089462525 www.immo-top.be info@immo-top.be RESIDENTIE VISTO BESTAANDE UIT 15 BETAALBARE LUXE APPARTEMENTEN MET 2-3 SLAAPKAMERS IN HARTJE CENTRUM MAASEIK Trendy wonen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONTWERP CONCESSIEOVEREENKOMST Deze overeenkomst bestaat uit twee delen: de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden. 1. De algemene voorwaarden Op deze overeenkomst zijn van toepassing de algemene

Nadere informatie