lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t"

Transcriptie

1 lastenboek RUWBOUW administratieve en technische bepalingen L U C I E N MINGELS a r c h i t e c t BLOEMENSTRAAT RIEMST TELEFOON & FAX 012 / Dhr. en Mevr. FRANKEN-CURVERS

2 BELANGRIJKE OPMERKING Voor deze aanneming is van toepassing: - de wet van en het K.B. van het bijzonder bestek - het typebestek nr het Algemeen bestekvoor Privé-bouwwerken (FAB - WTCB - NCB) - het typebestek nr. 104 van 1963, toepasselijk op de aannemingen van bouwwerken, technische bepalingen, en zijn addenda nr. 1 van 1967, nr. 2 van 1969 en nr. 3 van de eengemaakte technische specificaties (S.T.S.) door het Nationaal Instituut voor de Huisvesting uitgegeven - het verwijzingsbestek nr. 901 van 1973 en zijn aanvullingen - het typebestek nr. 110 van 1979, toepasselijk op de offerteaanvraag voor de geïndustrialiseerde gebouwen - het typebestek nr. 800, betreffende de uitvoeringen van werken bij vriesweer - de Belgische normen - de Technische Voorlichting 122 Cementgebonden bedrijfsvloeren - het Algemeen Bestek B 2005, van de Nationale Maatschappij voor de Huisvesting In deze bescheiden worden de woorden Staat, bestuur, enz. vervangen door het woord bouwheer. COPYRIGHT Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, vertaald in een andere taal of computertaal, of openbaar gemaakt, in enige vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van de auteur, Architect Lucien MINGELS, Bloemenstraat 9, 3770 Vlijtingen - Riemst Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

3 INHOUD ARTIKEL 0 ALGEMENE BEPALINGEN EN CLAUSULES Préambule Aannemer Studies Voorschriften betreffende materialen Gemeenschappelijke prestaties voor alle bouwvakken Uitvoering van werken gedurende het winterseizoen Aansprakelijkheid Coördinatie ontwerp en verwezenlijking ARTIKEL 1 VOORBEREIDENDE WERKEN Voorafgaande werkzaamheden Inrichting van de bouwplaats Bouwrijp maken van het bouwterrein ARTIKEL 2 GRONDWERKEN Algemeen Gemeenschappelijke voorschriften voor bouwputten en sleuven Machinale nivellering Funderingssleuven Sleuven voor diverse leidingen, rioleringen, putten, enz Aanvullingen ARTIKEL 3 ONGEWAPEND - EN LICHTGEWAPEND BETON Algemeenheden Toepassingen van ongewapend beton ARTIKEL 4 GEWAPEND BETON Algemene specificaties Eisen Controle op de bouwplaats van de conformiteit met de eisen Transport, verwerking en nabehandeling van het verse beton Nalatigheid (inbreuk, overtreding) en niet-conformiteit Bekistingen en bewapeningen Betonbereiding Betonverwerking Ontkisten, bijwerken, toleranties op de uitgevoerde werken Storten van beton in het winterseizoen Controleverrichtingen Bijhorige werken Uit te voeren werken ARTIKEL 5 METSELWERKEN Mortels voor metselwerken Uitvoering van metselwerk Kelder- en funderingsmetselwerk Opgaande binnenmetselwerken Paramenten Parementen in natuursteen Gewapend metselwerk Aanvullende voorschriften voor uitvoering van scheidingswanden Voegwerken van parementvlakken Speciale voegwerken (voegwerken met een plastisch blijvend product) Controleverrichtingen ARTIKEL 6 ISOLATIE TEGEN VOCHT Algemeen Toepassingen ARTIKEL 7 DRAGENDE VLOERCONSTRUCTIES Algemeen Materialen Uitvoering van draagvloeren Gemeenschappelijke voorschriften voor alle draagvloeren ARTIKEL 8 METALEN BOUWCONSTRUCTIES Algemeen Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 3

4 8.2 Liggers L-profielen boven ramen en deuren ARTIKEL 13 RIOLERING en PUTTEN Algemeen Buizen Hulpstukken Terugslagklep Toezichtputjes Geurafsluiters Klokputjes Filterput regenwater Regenwaterput Aansluiting op de straatriolering Keuring ARTIKEL 14 THERMISCHE - en AKOESTISCHE ISOLATIE Algemeen Materialen ARTIKEL 17 VERLUCHTINGEN Algemeen Verluchtingen van kelders en kruipkelders Verluchtingen door de buitenmuur Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

5 ARTIKEL 0 ALGEMENE BEPALINGEN EN CLAUSULES 0.1 Préambule Voorwerp van de aanneming: Opdrachtgever: Dhr. en Mevr. FRANKEN-CURVERS, Steenweg 83, 3621 Rekem Lanaken. Ligging van het bouwterrein: Heiligestrraat 13b, 3770 Herderen Riemst Omvang van de aanneming: Deze aanneming omvat alle in de meetstaat gespecificeerde artikels, horende bij dit bijzonder bestek Aard van de aanneming - overeenkomsten: Deze aanneming geschiedt volgens een overeenkomst met relatieve aannemingssom. Bestaande uit: a. een gedeelte tegen prijslijst voor de posten waarvan de hoeveelheid is opgegeven b. een gedeelte tegen totale prijs voor alle andere posten Prijsherzieningen: Er zal geen herzieningsformule worden toegepast Toepassing van de btw: De voor de aanneming op te geven prijzen moeten worden berekend exclusief btw. Voor de btw is een afzonderlijke post in de opmeting opgenomen Wijze van aanbesteding: Beperkte aanbesteding zonder openbare opening. De prijsaanbiedingen dienen toe te komen in de burelen van: Architect Lucien Mingels, Bloemenstraat 9 te 3770 Riemst-Vlijtingen. Uiterste datum: De omslagen vermelden het volledige adres van de ontwerper, alsmede de bijkomende vermelding: Inschrijving: Bij de inschrijving te voegen documenten: Elk van de aan de inschrijving gevoegde documenten wordt door de inschrijver ondertekend. Aan de inschrijving worden gevoegd: - het attest van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid, in overeenstemming met artikel 15; 3 van het K.B. van 22 april voor de inschrijving die door de gemachtigden ingediend worden, een afschrift van de volmacht - een nota betreffende de eventuele vergissingen en weglatingen die ontdekt werden door de aannemer, met rechtvaardiging ervan - een gedetailleerde planning der werken. Slechts de door de ontwerper ter beschikking gestelde documenten van de samenvattende opmeting zullen aanvaard worden. De samenvattende opmeting vermeldt naast de vermoedelijke hoeveelheden (onveranderd over te nemen) tevens de vaste hoeveelheden (te controleren door de aannemer) en de kostprijs van de stabiliteitsstudies (eveneens onveranderd over te nemen). Inschrijvingen zijn slechts aanvaardbaar onder voorwaarde dat ALLE gevraagde eenheidsprijzen zijn ingevuld, alsmede de totalen per artikel, het algemeen totaal en de btw. Prijsaanbiedingen niet als dusdanig opgemaakt worden geweigerd Vermoedelijke hoeveelheden: Elke wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden, vermeld in de samenvattende opmeting, is verboden. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 5

6 Vaste hoeveelheden: De vaste hoeveelheden opgegeven in de meetstaat horende bij dit bijzonder lastenboek zullen slechts gelden als indicatie. Zij dienen door de inschrijver gecontroleerd en desnoods verbeterd te worden. Door het onveranderd over te nemen van de vaste hoeveelheden vermeld in de meetstaat, verklaart de aannemer zich akkoord met de opgegeven hoeveelheden, en kan hij onder geen enkel beding deze hoeveelheden later aanpassen Aannemingsdocumenten: De aanneming wordt geregeld door: 1. Onderhavig bijzonder lastenboek. 2. De samenvattende opmeting. 3. De uitvoeringsplannen. De van toepassing zijnde technische voorschriften waarnaar in onderhavig bestek wordt verwezen, zijn die welke gelden één maand voor de uitschrijving van de aanbesteding Uitvoeringsdocumenten: De aannemer ontvangt van de ontwerper binnen de met het werk en programma verenigbare termijnen, alle plannen en detailtekeningen, welke door de opdrachtgever zijn goedgekeurd, en die nodig zijn voor de goede uitvoering. Deze, na de aanbesteding bijgebrachte documenten, zullen beschouwd worden als contractuele documenten, tenzij bij formele weigering, bij aangetekend schrijven binnen de termijn van 8 dagen na ontvangst, door de aannemer Wijziging tijdens de uitvoering van de werken: Zo de ontwerper in overleg met de opdrachtgever de in de aanbestedingsdocumenten vervatte bepalingen wijzigt tijdens de uitvoering van de werken, dan moeten deze wijzigingen vermeld worden in het dagboek van de werken, ofwel schriftelijk ter kennis gebracht worden van de aannemer. Deze laatste wijst de ontwerper en de opdrachtgever, binnen een termijn van 8 dagen, op de weerslag van deze wijzigingen op de uitvoeringstermijn, en de prijsimplicaties Wijziging van de omvang van de aanneming: Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de bouwheer zich het recht voorbehoudt om, zelfs na de aanbesteding, bepaalde posten geheel of gedeeltelijk, uit de aanneming te trekken, zonder dat de aannemer hiervoor enige schadeloosstelling kan eisen Voorziene sommen: Materialen die door een forfaitair bedrag of een opgegeven prijs per hoeveelheid worden bepaald, kunnen door de opdrachtgever vrij gekozen en bepaald worden. Deze bedragen zijn steeds netto berekend, zonder winstmarge voor de aannemer, op basis van de kleinhandelsprijzen, exclusief btw, waarbij de vervoerkosten naar de werf steeds in de prijs berekend zijn. De aannemer zal deze posten slechts mogen uitvoeren nadat hij van de bouwheer een lijst met hoeveelheden en prijzen van de gekozen materialen in drievoud ter ondertekening heeft voorgelegd. Een verrekening zal bij de voorlopige oplevering aan de hand van deze bescheiden geschieden Aanvang der werken: De aanvangsdatum wordt in gemeenschappelijk overleg tussen de opdrachtgever en architect enerzijds, en de aannemer anderzijds, bepaald Voltooiingtermijn: Zie overeenkomst bouwheer - aannemer Planning der werken: Tenminste 14 dagen voor de geplande aanvangsdatum dient de aannemer een gedetailleerde planning voor te leggen aan de ontwerper. Deze planning zal dienen als controle voor de uitvoeringstermijn, en als leidraad voor coördinatie met andere aannemingen Dagboek der werken: Het dagboek, van het type zoals gebruikt wordt voor openbare werken dient dagelijks door de 6 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

7 aannemer te worden bijgehouden, en ten allen tijd ter beschikking te zijn van zowel opdrachtgever als de ontwerper Werfvergaderingen: In onderling overleg tussen de opdrachtgever en de ontwerper enerzijds, en de aannemer anderzijds, zal dag en uur van de wekelijkse werfvergadering worden vastgelegd. Een beknopt verslag van de werfvergaderingen zal wekelijks door de aannemer worden opgesteld Voorlopige en definitieve oplevering: De bepalingen van het Algemeen Bestek F.A.B., eerste deel, zijn van toepassing Betalingen: De betalingen zullen geschieden in schijven die minstens een bedrag van 5.000,00 euro (vijfduizend euro) vertegenwoordigen. Elke betalingsaanvraag dient vergezeld van een vorderingsstaat welke vooraf ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ontwerper Boetes wegens vertraging: Voor iedere kalenderdag vertraging van de goedgekeurde voorlopige oplevering, zijnde de uiterste voltooiingtermijn, zoals bepaald onder art , zal een boete van 75,00 (vijfenzeventig euro) toegepast worden. Deze boete kan zonder verdere pleegvorm van de nog uit te voeren betalingen worden afgehouden. 0.2 Aannemer Bekwaamheid Door het indienen van zijn inschrijving erkent de aannemer zich bekwaam tot de uitvoering van de werken volgens de beschrijvingen van de aanbestedingsdocumenten, het terrein of de gebouwen te hebben bezocht en zijn prijsbieding te hebben opgemaakt met volle kennis van zaken Erkenning De wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. 6 april 1991). K.B. van 26 september 1991 houdende inwerkingtreding van de wet van 23 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S ). K.B. van 26 september 1991 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van de wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S ). M.B. van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemers (B.S ). M.B. van 27 september 1991 betreffende de bij de aanvragen voor erkenning, een voorlopige erkenning, een opdracht van erkenning of bij beoordeling van de wet van 20 maart 1991, houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, voor te leggen documenten (B.S ). De werken die het voorwerp van deze aanneming uitmaken vallen in de categorie... Klasse... of hoger Registratie De opdracht wordt slechts toegekend onder voorwaarde dat de inschrijver op het ogenblik van het sluiten van het contract houder is van een regelmatige en niet geschrapte registratie, en in regel is met de Rijksdienst voor Sociale zekerheid. De werken die het voorwerp uitmaken van deze opdracht worden gerangschikt onder categorie Vertegenwoordiging De aannemer leidt persoonlijk de werken of duidt een afgevaardigde aan die bevoegd is om hem te vervangen. Hij is verantwoordelijk voor de handelingen van zijn gemachtigde. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 7

8 0.3 Studies Veiligheidscoördinatie: De coördinator(en) veiligheid en gezondheid stelt op en houdt bij: het Veiligheids- en gezondheidsplan, met onder meer de analyse van de risico's en de preventiemaatregelen ervan; het Coördinatiedagboek, met alle opmerkingen en belangrijke gebeurtenissen voor de coördinatie van de veiligheid; het postinterventiedossier, dat alle nuttige informatie bevat voor de preventie van risico's tijdens eventuele latere werkzaamheden na de voltooiing van het bouwwerk Sondering 3 x 10 ton: De rapportering omvat naast de klassieke gegevens zoals conusweerstanden, niveaumetingen, benaderende opmeting van de grondwatertafel ook de berekening van de respectievelijke draagvermogens alsook zettingsberekeningen van voorbeeldfunderingen. Het funderingsadvies dient zodanig te worden opgesteld dat dit voor zowel de professionele gebruiker alsook voor de leek kan gelezen worden Het geheel der documenten met betrekking tot de technische studies stabiliteit (gewapend beton, staal, hout) zal worden geleverd door een erkend ingenieur Plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen: Een plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen dient opgemaakt op kosten van en door de zorgen van de aannemer ruwbouw. Deze bevindingsstaat is op te maken in 3 exemplaren, waarvan 1 is in te dienen bij de ontwerper. Indien de aannemer verzuimt deze bevindingsstaat op te maken, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Zie ook aflevering 2.13 van het Algemeen Bestek F.A.B.,2de deel. Een plaatsbeschrijving van de voorliggende weg dient opgemaakt. De aannemer ruwbouw (grondwerken) dient de gemeente tijdig te verwittigen van de start der werkzaamheden. Indien de aannemer verzuimt de gemeente te verwittigen, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Kosten van deze plaatsbeschrijving zijn opgenomen in de samenvattende meetstaat, en zijn onveranderd over te nemen Overname van gemene delen: Een voorstel tot overname van gemene delen zal worden opgemaakt door de ontwerper, aan de hand van op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen zoals zij worden neergelegd ter griffie van de plaatselijke vrederechtbank. Kosten hiervan zijn niet in de aannemingssom begrepen Externe EPB-verslaggeving: Startverklaring: 8 dagen voor dat de werken aangevangen worden. Nadat de startverklaring over internet naar een centrale gegevensbank gestuurd werd, ontvangt de verslaggever als antwoord een pdf-bestand. Dit bestand moet hij afdrukken en laten ondertekenen door de opdrachtgever en de architect. Het ondertekende document bewaart hij samen met de rest van het dossier (de plannen en de documenten waarop hij zijn berekeningen baseerde) voor eventuele controles achteraf. EPB-aangifte: ten laatste 6 maanden na de ingebruikname van het gebouw dient een EPB-aangifte te gebeuren. Het geheel der documenten met betrekking tot de technische studies zal worden geleverd door: - studies stabiliteit: - veiligheidscoördinatie: bvba MIVAN, Hoogstraat 17, 3740 Bilzen, T 012/ , M 0495/ EPB-verslaggeving: bvba MIVAN, Hoogstraat 17, 3740 Bilzen, T 012/ , M 0495/ Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

9 0.4 Voorschriften betreffende materialen. De bepalingen van art. 1.3 van het Algemeen Bestek F.A.B. voor de uitvoering van privé-bouwwerken, 2de deel, Technische Voorschriften, is van toepassing. De aannemer staat in voor de levering van de bouwmaterialen, het afladen ervan, en het opslaan op de werf. De materialen worden visueel gekeurd door de ontwerper op de werf. Tot controle van, en proeven op de bouwmaterialen zal slechts worden overgegaan in geval van ernstige twijfel. De kosten van deze proeven komen ten laste van de opdrachtgever indien de resultaten van de proeven voldoen aan de voorschriften van het refertereglement. Indien de resultaten niet voldoen aan deze voorschriften zijn de kosten ten laste van de aannemer. 0.5 Gemeenschappelijke prestaties voor alle bouwvakken. De bepalingen van art.1.4 van het Algemeen Bestek F.A.B. voor de uitvoering van Privé-bouwwerken, 2de deel, Technische Voorschriften, zijn van toepassing. 1. Schoonmaken van de werf en omgeving. 2. Instandhouding van de bouwwerken. 3. Voorschriften betreffende organisatie en coördinatie der werken en overeenkomst met afzonderlijke bouwvakken is van toepassing. 0.6 Uitvoering van werken gedurende het winterseizoen. De bepaling van art 1.5 van het Algemeen Bestek F.A.B. voor de uitvoering van Privé-bouwwerken, 2de deel, Technische Voorschriften zijn van toepassing. 1. Algemene Bepalingen: de voorschriften van aflevering van het Algemeen Bestek F.A.B. moeten worden nageleefd. 2. Uitvoeringstermijn: geen andersluidende bepalingen. 3. Algemene beschermingsmaatregelen: geen andere bepalingen. 0.7 Aansprakelijkheid Verzekeringen algemeen Verzekeringen die door de aannemer onderschreven moeten worden. Zonder dat de volgende bepalingen als een beperking van de draagwijdte van bovenvermeld artikel. De verzekering dienen van kracht te blijven tijdens de gehele duur van de aannemingsovereenkomst (uitvoeringsperiode) en de volgende minimum waarborgen te voorzien:. Arbeidsongevallen: volgens de wettelijke bepalingen terzake.. Burgerlijke aansprakelijkheid: ,- euro per schadegeval, lichamelijke en stoffelijke schade vermengd. VOORALEER DE WERKEN AAN TE VATTEN ZAL DE POLIS AAN DE OPDRACHTGEVER EN ARCHITECT TER GOEDKEURING VOORGELEGD WORDEN. Indien een groot gedeelte door de bouwheer uitgevoerd wordt zal deze zelf een verzekering alle bouwplaatsrisico verzekering afsluiten. In volgende gevallen zal de bouwheer een ABR-verzekering afsluiten: - er is geen hoofdaannemer - bij verbouwingswerken die de basisstructuur raken - bij het bouwen tegen één of twee andere panden - indien het om een moeilijke constructie gaat - indien het om een dure constructie gaat (meer dan ,00 euro) - indien de bouwperiode langer dan 1 jaar duurt Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 9

10 De ABR-verzekering omvat twee luiken 1. alle risico verzekering 2. klassieke aansprakelijkheidsverzekering voor schade aan derden. OF Tienjarige verzekering Verplichting wordt opgelegd aan de algemene aannemer of aan de aannemer ruwbouw : De aannemer is gehouden op zijn kosten en voor de totaliteit van de gesloten ruwbouw een tienjarige verzekering af te sluiten bij een Belgische of in België gevestigde erkende verzekeringsmaatschappij. Het bewijs van betaling van de premie en een afschrift van de polis dienen op eenvoudige vraag aan alle betrokken partijen te worden overgemaakt. De verzekeringspolis moet een dekking omvatten van de volgende risico s en zal aan de volgende voorwaarden voldoen : 1. Verzekerde personen Alle personen die bij de oprichting van het gebouw betrokken zijn, ondermeer : - de architect (en) - de ingenieur (s) - de aannemer (s) - de onderaannemer (s) 2. Verzekerde risico s 2.1. Tienjarige aansprakelijkheid t.o.v. de bouwheer De risico's voortvloeiend uit de tienjarige aansprakelijkheid - gebaseerd op de artikelen 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek - waarbij in eerste rang de materiële schade aan de verzekerde delen, zijnde de gesloten ruwbouw, zal worden vergoed aan de bouwheer of iedere latere verkrijger van het bouwwerk Verzekering van de beschadiging aan de niet-verzekerde delen van het bouwwerk, voor zover deze het gevolg is van een onder punt gedekt schadegeval Verzekering van de immateriële gevolgschade van een onder punt gedekt schadegeval Extracontractuele aansprakelijkheid t.o.v. derden De risico's voortvloeiend uit de Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid - gebaseerd op de artikelen 1382 e.v. van het Burgerlijk Wetboek - waarbij schade wordt toegebracht aan derden, en voorzover deze het gevolg is van een onder punt gedekt schadegeval. Na uitputting van eventueel bestaande polissen Burgerlijke Aansprakelijkheid van de verzekerden zal deze polis een vergoeding verlenen voor de lichamelijke, de materiële en de immateriële schade aan derden die het gevolg is van een onder punt gedekt schadegeval. 3. Verzekerde bedragen 3.1. Voor de waarborg sub : de totale kostprijs van de gesloten ruwbouw water- en winddicht, zoals blijkt uit de vorderingsstaten vastgesteld op het ogenblik van de voorlopige oplevering, te verhogen met de honoraria van architecten en ingenieurs en de niet-recupereerbare BTW Voor de waarborg sub :...(1) 3.3. Voor de waarborg sub :...(2) 3.4. Voor de waarborg sub :...(2) (1) Protect raadt aan : - voor werven met een ruwbouwwaarde < of = EUR : het bedrag voorzien onder 3.1. (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : 50% van het bedrag voorzien onder 3.1. (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : 20 % van het bedrag voorzien onder 3.1. (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR: EUR (of de waarde van de niet-verzekerde delen indien deze lager is). (2) Protect raadt aan : - voor werven met een ruwbouwwaarde < of = EUR : 20 % van het bedrag voorzien onder voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : EUR. - voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR : 20 % van het bedrag voorzien onder voor werven met een ruwbouwwaarde > EUR en < of = EUR: EUR. 4. Duur van de verzekering 10 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

11 De polis zal ingaan op datum van de oplevering der werken en loopt gedurende een periode van 10 jaar. 5. Bijkomende bepalingen 5.1. De aannemer wordt ervan op de hoogte gebracht dat de werken zullen gecontroleerd worden door de verzekeringsmaatschappij of door een door de verzekeringsmaatschappij aanvaard controlebureau. De kosten van de controle zijn ten laste van de aannemer. De aannemer dient de verzekeraar en het controlebureau te verwittigen voor de aanvang van de werken Voor de aanvang van de werken zal de aannemer een attest voorleggen waaruit blijkt dat hij een verzekeringsaanvraag heeft ingediend. De polis zal ter goedkeuring aan de bouwheer worden voorgelegd ten laatste bij de voorlopige oplevering. 6. Verzekeringsmaatschappij De polis zal afgesloten worden bij de verzekeringsmaatschappij n.v. Protect, Jetsesteenweg 221 te 1080 Brussel, Tel. 02/ Fax. 02/ , of bij een andere in België gevestigde verzekeringsmaatschappij. 0.8 Coördinatie ontwerp en verwezenlijking. De aannemer zal zich schikken naar de wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het welzijn van de werknemers (wet ; KB ) en zal deze tevens doen naleven door zijn onderaannemers. Bij inbreuken op deze voorschriften en in het bijzonder bij een werkongeval zullen de aannemer en zijn rechtverkrijgenden zich onthouden van iedere vervolging tegenover de opdrachtgever, de architect, de ingenieur en de veiligheidscoördinator, behalve indien één van hen opzettelijk een inbreuk of het ongeval heeft veroorzaakt. Daar deze clausule opgelegd wordt aan iemand anders, zal de aannemer dezelfde clausule inlassen in zijn overeenkomsten met zijn onderaannemers evenals in zijn wettelijk verzekeringscontract voor werkongevallen. De aannemer functioneert ook als veiligheidspilootaannemer: hij staat in voor het plaatsen van veiligheidsvoorzieningen totdat de werf water- en winddicht is afgewerkt. Deze veiligheidsvoorzieningen zijn: - afsluitingen, omheiningen, afrastering en signalisatie - werfketen voor personeel, toiletten - steigers -... Meting: Alle voorzieningen met betrekking tot de hoger genoemde veiligheid zijn inbegrepen in de prijsofferte. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 11

12 ARTIKEL 1 VOORBEREIDENDE WERKEN 1.1 Voorafgaande werkzaamheden Bodemonderzoek: Het bodemonderzoek gebeurt door de ontwerper of door een gespecialiseerde firma, met zijn instemming aangeduid. Zie ook aflevering 2.11 van het Algemeen Bestek F.A.B., 2de deel Overname van gemene delen: Een voorstel tot overname van gemene delen zal worden opgemaakt door de ontwerper, aan de hand van op dat ogenblik geldende eenheidsprijzen zoals zij worden neergelegd ter griffie van de plaatselijke vrederechtbank. Kosten hiervan zijn niet in de aannemingssom begrepen Plaatsbeschrijving A. Plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen: Een plaatsbeschrijving van de belendende eigendommen dient opgemaakt op kosten van en door de zorgen van de aannemer ruwbouw. Deze bevindingsstaat is op te maken in 3 exemplaren, waarvan 1 is in te dienen bij de ontwerper. Indien de aannemer verzuimt deze bevindingsstaat op te maken, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Zie ook aflevering 2.13 van het Algemeen Bestek F.A.B.,2de deel. Kosten van deze plaatsbeschrijving zijn opgenomen in de samenvattende meetstaat, en zijn onveranderd over te nemen. B. Plaatsbeschrijving voorliggende weg: Een plaatsbeschrijving van de voorliggende weg dient opgemaakt. De aannemer ruwbouw (grondwerken) dient de gemeente tijdig te verwittigen van de start der werkzaamheden. Indien de aannemer verzuimt de gemeente te verwittigen, draagt hij dienaangaande alle verantwoordelijkheid. Meting (A+B): S.O.G Bouwlijn, hoogtepeilen, oriëntatiepunten: Bij het afbakenen zal de aannemer rekening houden met de inplantingsvoorschriften, opgelegd door de bevoegde overheid, en zoals aangegeven op het inplantingsplan. De aannemer zal er zich van vergewissen of het uitvoeren van de werken het verdwijnen of wijzigingen tot gevolg kan hebben van niveau- of oriëntatiepunten van openbare instanties. Desgevallend moet de aannemer de bevoegde overheid verwittigen. Hoogtepeilen: de aannemer zal zich strikt houden aan de peilen zoals aangegeven op de plannen, en zoals medegedeeld door de ontwerper. Meting: S.O.G Uitzetten en afbakenen van de werken: De aannemer van de ruwbouwwerken moet het gebouw afbakenen volgens de maten van het plan, met in acht name van de situatietekeningen. De aannemer wordt verondersteld de maten van de plannen te hebben gecontroleerd tot de afbakeningswerken voltooid zijn, alvorens de werken aan te vangen. Meting: S.O.G. 1.2 Inrichting van de bouwplaats Voorlopige bouwplaatsschutting: De aannemer zal op eigen kosten een degelijke en doeltreffende afsluiting plaatsen om te beletten dat derden de werf betreden Ingeval de aannemer dient gebruik te maken van het openbaar domein voor 12 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

13 het opslaan van materialen, dient hij de desbetreffende overheid in kennis te stellen hiervan, en de door deze overheid opgelegde voorschriften wat betreft afsluitingen, verkeersborden, signalisatie, enz. strikt na te leven. Hij dient er zorg voor te dragen dat eventuele voorbijgangers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de werken, en de bouwwerf zodanig af te schermen dat geen schade kan toegebracht worden aan derden door eventueel vallende brokstukken of materialen. Inplanting, materiaal, afmetingen en uitrusting zijn in overeenstemming te brengen met de geldende gemeentelijke voorschriften. De aannemer doet de vereiste aanvragen en betaalt de verschuldigde taksen. De omheining wordt voldoende stevig uitgevoerd, onderhouden en zonodig hersteld. Zij wordt voorzien van de nodige signalisatie, verlichting en beveiliging overeenkomstig de voorschriften van art van STS 11 (1990) en het Ministerieel Besluit van 25/3/1977. De afsluiting wordt voorzien van de nodige afsluitbare toegangen, waarbij de poorten worden voorzien van stevige grendels en sloten. De aannemer zorgt er evenwel voor dat de opdrachtgever en ontwerper permanent toegang tot de werf hebben, ook buiten de werkuren. Sleutels van alle afgesloten gedeelten zijn te bezorgen aan de architect en de bouwheer. Meting: S.O.G Toegangsweg: De aannemer zorgt voor een vlotte, veilige en degelijke toegang tot de werf, alle kosten voor gebeurlijke grond- en andere werken, hieraan verbonden, zijn integraal ten laste van de aanneming. De aannemer wordt verondersteld de aard en de toestand van het terrein te kennen (zie bijlage aan het KB van 26 september 1996) en zich volledig rekenschap te hebben gegeven van de moeilijkheden die hij in dat opzicht zou kunnen ondervinden, dienaangaande kan hij generlei redenen inroepen om vertragingen te rechtvaardigen. Bij gebrek aan parkeerruimte wordt zonodig een daartoe gereserveerde ruimte ingericht als voorlopige parking. Behoudens het onderhoud van alle voorlopige of eventueel bestaande wegen op het terrein, door hem of zijn onderaannemers gebruikt, is de aannemer er ook toe gehouden alle maatregelen te treffen om de openbare weg in nette staat te houden (VM/B 97-art.25 1a&b). Alle eventuele beschadigingen zullen op kosten van de aannemer worden hersteld. De bestaande openbare wegen en voetpaden dienen op doelmatige wijze beschermd te worden tegen iedere gebeurlijke beschadiging. Er mogen geen materialen of afval op de openbare weg worden gehoopt en het verkeer mag nooit worden belemmerd. De aannemer moet zich dienaangaande en wat de uitvoering van het werk zelf betreft, gedragen naar de geldende politieverordeningen. Bij eventuele schade zal de aannemer op zijn kosten de bestaande uitvoering volledig herstellen, voor de voorlopige oplevering. Mogelijke herstellingen die na de oplevering zouden nodig zijn, zullen door de opdrachtgever op de aannemer worden verhaald. Meting: S.O.G Bouwloods - bureelloods: De aannemer van de ruwbouwwerken plaatst op zijn kosten een eenvoudige bouwloods, overeenstemmend met de voorschriften van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. Hierin moet de aannemer een volledig aanbestedingsdossier en het dagboek bewaren. Deze bouwloods kan eveneens dienst doen als schutplaats voor het personeel, en als opslagruimte voor het materiaal. Indien door de omvang van het werk vereist is een afzonderlijke bureelloods op te richten, zal hiervan melding gemaakt worden in de meetstaat. In deze bureelloods of daartoe ingerichte keetwagen moeten alle aanbestedingsdocumenten en alle documenten die betrekking hebben op het verloop van de werken ter inzage kunnen genomen worden en dit tijdens de gehele duur van de werken. Zie ook aflevering 2.24 en 2.25 van het Algemeen Bestek F.A.B.. Ook zal de aannemer een bouwkraan of ander hijstoestel op de werf plaatsen, indien de aard van de werken dit vereist en toelaat. Kosten van keuring, aansluiting op het elektriciteitsnet, enz. zijn inbegrepen in de prijs. Meting: S.O.G Diverse aansluitingen: Indien er geen bijzondere melding gedaan wordt in de meetstaat is er gelegenheid tot aansluiting op: de openbare waterleiding en het elektriciteitsnet. De voorlopige aansluitingen gebeuren met de zorgen van en op kosten van de aannemer, en dit tevens voor het verbruik gedurende de volledige bouwperiode. Meting: S.O.G. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 13

14 1.2.5 Verlichting van de bouwplaats: De bouwplaats moet voorzien worden van een kunstverlichting wanneer gewerkt moet worden na zonsondergang, of in lokalen met ontoereikende natuurlijke verlichting. De verlichting en de lichtsterkte moeten overeenstemmen met de voorschriften van het algemeen reglement op de arbeidsbescherming. Zie ook aflevering 2.26 van het Algemeen Bestek F.A.B., 2de deel. Meting: S.O.G Doorvoeropeningen: Doorvoeropeningen in muren, voor het binnenvoeren van verschillende aansluitingen, zullen door de aannemer voorzien worden volgens de aanduidingen van de architect, en van de onderscheiden distributiediensten. Deze doorvoeropeningen zullen na plaatsing van de leidingen door de aannemer hermetisch worden dichtgemaakt. Graven en dempen van sleuven voor verschillende aansluitingen alsmede opbreken en herstellen van bestrating zijn eveneens ten laste van de aannemer, in zoverre deze werken niet door de respectievelijke diensten worden uitgevoerd. De hieruit voortspruitende kosten zullen dan volgens vastgesteld tarief bij de aansluitingskosten worden aangerekend door voormelde diensten. Meting: zie art Aardverbinding van de elektrische installatie: Onder de fundering van de buitenmuren wordt een koperen aardingslus gelegd met een minimumsectie van 35 mm2. Deze lus vertrekt en komt terug tot aan de onderbrekingsklem van de aarding, die zich bevindt in de onmiddellijke nabijheid van de teller- en zekeringkast. Plaats van teller- en zekeringkast is aangeduid op de elektriciteitsplannen. De aardingslus wordt geplaatst in de funderingssleuven, en daarna afgedekt met een laag gestabiliseerd zand van 5 cm dikte, te compacteren tot een weerstand bekomen wordt van minimum 2 kg/cm. Zie ook het Nieuw Technisch Reglement voor de uitvoering van Elektrische Installaties (te bekomen bij alle erkende keuringsorganismen, zoals vb. Vinçotte). Meting: 58,00 m1 1.3 Bouwrijp maken van het bouwterrein Afvoer van oppervlaktewater: De aannemer dient ervoor te zorgen dat dit zoveel mogelijk afgevoerd wordt opdat de werf zo droog mogelijk zou blijven. Meting: S.O.G Schoringswerken en voorzorgen: In geen geval zal de aannemer zich kunnen beroepen op onwetendheid voor het niet uitvoeren van schoringswerken en eventueel daaruit voortvloeiende ongevallen of schade. Tijdens afbraakwerken, grond- en delfwerken, funderings- en bouwwerken, dienen de nodige voorzorgen genomen te worden opdat er geen enkel gevaar bestaat voor enige schade aan personen, aanpalende constructies of eigen werk. Hiervoor dienen de nodige stut- en schoringswerken te worden uitgevoerd. De aannemer zal samen met de architect en ingenieur een onderzoek uitvoeren naar de funderingsaanzet van de naburige gebouwen, en dit op verschillende plaatsen. Het is tevens verboden eventuele scheimuren te ondergraven, of funderingen hieronder te gieten in fazen van meer dan één meter breedte. Alleszins zal krimpvrije mortel gebruikt worden voor het opstoppen van deze werken. Zie ook aflevering 2.31 van het Algemeen Bestek F.A.B., 2de deel. Meting: S.O.G. (eenheidsprijs per lopende meter op te geven) Gebruik van scheimuren: Het opmeten en overnemen van bestaande scheimuren is niet in de aanneming begrepen. Zijn echter wel ten laste van de aannemer: - Het opbouwen en eventueel onderbouwen van bestaande scheimuren, zoals voorzien op de plannen. (zie gedetailleerde hoeveelheden bij de artikels grondwerken en beton). - Het beschermen, herstellen van aanpalende daken, beschadigd of bevuild door de aannemings- 14 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

15 werken. - Verder eventueel beschrijvingen voorkomend verder in dit artikel en in de gedetailleerde meetstaat. Meting: S.O.G Opruimen van de werf: Iedere aannemer staat in voor de verwijdering van het puin en de afval die overgebleven is van zijn werk. hij moet het door hem uitgevoerde werk in een zodanige toestand achterlaten dat de andere aannemers hun werk zonder hinder kunnen uitvoeren. Bij de voorlopige oplevering moet alle afval van de werf verwijderd zijn. Meting: S.O.G. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 15

16 ARTIKEL 2 GRONDWERKEN OPGEPAST: AAN DE ACHTERZIJDE WORDEN ALLE AANVULLINGEN (TEELAARDE EN PUINGRANULATEN) UITGEVOERD VOORALEER DE RUWBOUWWERKEN OP TE STARTEN! 2.1 Algemeen. De aannemer vergewist zich zoveel mogelijk op voorhand van de grondgesteldheid van de bouwplaats door het inwinnen van inlichtingen bij de ontwerper, de buren, werven in de onmiddellijke omgeving, enz. teneinde de gepaste voorzorgen te kunnen nemen om de grond droog te houden (art ). Hij zal ook de liggingsplannen aanvragen van alle kabels en leidingen die op de werkplaats in de grond steken. Hiervoor dient hij verplicht naar de website van KLIP of KLIM te surfen (www.klip.be of Indien de aard van de grond, die bij het graven van de bouwputten en sleuven wordt blootgelegd niet overeenstemt met wat men had verwacht, dan schrijft het studiebureau de te nemen maatregelen voor. De uit bouwputten, sleuven, enz. afkomstige grond, wordt vervoerd naar plaatsen die door de architect worden aangeduid, binnen de uitgestrektheid van de bouwplaats. Overtollige gronden of producten die op de bouwplaats niet kunnen of mogen gestort worden, zullen buiten het bouwterrein vervoerd worden op kosten van de aannemer, die daarover naar goeddunken beschikt. Zie ook aflevering 3 van het Algemeen Bestek F.A.B. 2de deel. 2.2 Gemeenschappelijke voorschriften voor bouwputten en sleuven Afmetingen: De bouwputten en sleuven voor funderingen, leidingen, rioleringen, reservoirs, putten, enz. moeten afmetingen hebben die het mogelijk maken alle werken gemakkelijk uit te voeren en te controleren, inclusief de bepleistering van het buitenvlak van het metselwerk. Wanneer een werkruimte moet worden gelaten tussen de wanden en de bouwput of sleuf, en het bouwwerk of zijn bekisting, moet die ruimte aan de basis tenminste 50 cm bedragen tussen de beschoeiing en de bekisting Diepte van bouwputten en sleuven: De bouwputten en sleuven worden uitgegraven tot op de diepte die nodig is voor het aanbrengen van de funderingsvoet. De minimumdiepte bedraagt 80 cm onder het toekomstig maaiveld, en dit om de inwerking van vorst te voorkomen. In geval, de grond van de eigenschappen van de blootgelegde grond, het studiebureau van mening is dat de bodem van de bouwputten en sleuven lager moet liggen dan de geplande diepte, moet de aannemer de daaruit voortvloeiende werken uitvoeren. Voor die werken wordt een verrekening gemaakt. Indien het studiebureau echter van mening is dat het niet nodig is de bouwputten en sleuven tot op de geplande diepte uit te graven, wordt voor de niet uitgevoerde werken een verrekening gemaakt. De beslissing moet worden opgetekend in het dagboek der werken, of vastgelegd in een proces-verbaal. Indien bij vergissing dieper wordt gegraven dan de geplande diepte, moet de aannemer de daaruit voortvloeiende meerwerken op zijn kosten uitvoeren. Het is ten strengste verboden de te diep uitgegraven bouwputten of sleuven aan te vullen met aanvullingsgrond, zelfs indien deze zorgvuldig wordt aangedamd. Onnodig uitgevoerde grond-, funderings- en metselwerken worden door de aannemer op eigen kosten uitgevoerd, en worden niet vergoed Wanden van putten en sleuven: De wanden van putten en sleuven worden zoveel mogelijk verticaal afgegraven. Wanneer wordt gevreesd voor inkalving gedurende de werken, worden de wanden in taludvorm uitgevoerd Beschadigingen: Indien de bodem van de funderingssleuven of putten door toedoen van de aannemer beschadigingen oploopt, die volgens de mening van de architect van die aard zijn dat zij de stabiliteit en de weerstand van het op te richten gebouw in gevaar brengen, is de aannemer ertoe gehouden op eigen kosten de 16 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

17 bijkomende funderingen uit te voeren. Deze beschikking slaat voornamelijk op het geval van overstromingen van de bouwputten, waarvoor de aannemer steeds aansprakelijk gesteld zal worden, gezien hij ertoe gehouden is draineringswerken uit te voeren, en het stagnerend water uit de bouwputten te pompen in geval van overstromingsgevaar. 2.3 Machinale nivellering Kelders en kruipkelders: Alle graafwerken van kelders en kruipkelders moeten aan bovengenoemde voorschriften voldoen. Wanneer er gebruik gemaakt wordt van graafmachines, mag men hiermee niet tot op de voorgestelde graafdiepte graven, teneinde te voorkomen dat de bodem en de wanden door het kauwen van de graafmachine zouden worden losgewoeld. De bodem en de wanden van de bouwputten en sleuven wordt dan bijgewerkt met de hand of met een procédé waarmee men het hierboven vermelde gevaar niet loopt. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 94,27 m Funderingssleuven Fundering: Moeten voldoen aan hierboven vernoemde algemene voorschriften. Ze worden steeds uitgevoerd tot op vaste, draagkrachtige bodem. Toepassing: zie funderingsplan. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 17,116 m Sleuven voor diverse leidingen, rioleringen, putten, enz.. Het geheel van dit graafwerk behoort tot de aanneming. Het moet voldoen aan hoger vermelde voorschriften. Meting: inbegrepen in de desbetreffende posten. 2.6 Aanvullingen Algemeen: De bodem op de plaatsen die moeten opgehoogd, wordt gezuiverd van alle stoffen die de binding van de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige grond in het gedrang zouden kunnen brengen: wortels, stronken, enz Terrein: De aanaardingsgrond mag geen graszoden, stronken of afvalstoffen (ijzer, brokstukken,enz.) bevatten. De grond voor de aanaarding mag niet bevroren zijn. Rotsblokken, stenen metselwerkbrokstukken, enz. mogen gebruikt worden voor het gedeelte van de aanvulling gelegen op meer dan 50 cm van de vulhoogte, op voorwaarde dat ze eerst worden gebroken. De aanaarding tegen de bouwwerken moet geschieden met drainerende materialen. Lichte kiezelachtige of turfgrond uit de bouwputten of andere herkomst moet, in de mate van het mogelijke, bewaard worden voor de bovenlaag. Toepassing: terrein achteraan en tuintje a/d straat (enkel groen aangeduid gedeelte op plan) Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 93,14 m Opvullen van sleuven voor leidingen met zand: Vulzand moet gelijktijdig worden aangebracht aan beide zijden van de leidingen, teneinde een toevallige verplaatsing te voorkomen. Tot 30 cm boven de buitenwelving van de leidingen wordt vulzand gebruikt. Op grotere hoogte geschiedt het vullen met aarde die gezuiverd is van stenen en wordt aangedamd met de zware stamper, lichte wals, of ander verdichtingstuig aangebracht in opeenvolgende lagen van 20 cm. Zandachtige grond moet bevochtigd worden. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 17

18 Meting: inbegrepen in de prijs van de leidingen Opvullen van sleuven voor leidingen met stabilsé: De aanvulling en de verdichting gebeurt op dezelfde wijze als beschreven in art , maar er wordt gebruik gemaakt van een mengsel van vulzand en cement, à rato van 150 kg cement P 30 per m3 vulzand. Verdichting tot een weerstand wordt bereikt van 200 kg/cm. Meting: inbegrepen in de prijs van de leidingen Aanvulling met zand: Deze geschiedt met vulzand in horizontale lagen van 20 cm dikte. gezuiverd van stenen en wordt aangedamd met de zware stamper, lichte wals, of ander verdichtingstuig aangebracht in opeenvolgende lagen van 20 cm Iedere laag wordt afzonderlijk verdicht. Toepassing: breedte van 1,00 m aan de voor- en achtergevel, alsook de zones bij de aansluiitng met de geburen links en rechts, meer bepaald tss. de aanvullingen met stabilisé (zie aanduidingen op plan). Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 34,064 m Aanvulling met stabilisé: De aanvulling en de verdichting gebeurt op dezelfde wijze als beschreven in art , maar er wordt gebruik gemaakt van een mengsel van vulzand en cement, à rato van 150 kg cement P 30 per m3 vulzand. Verdichting tot een weerstand wordt bereikt van 200 kg/cm. Toepassing: zie aanduidingen op plan. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 8,544 m Afwerking met teelaarde: Voor het aanaarden moet het terrein worden gereinigd. De teelaarde moet lichtjes worden aangestampt en volledig worden geëffend (eventueel volgens aangegeven hoogten op het nivelleringsplan). Het aanbrengen van de bovenlaag moet worden stopgezet bij regen, sneeuw of vorst. Toepassing: bovenlaag voor- en achtertuin, dikte min. 20 cm. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 336 m m Opvulling met granulaten: In de voor (weder-)aanvullingen gebruikte materialen mogen onder geen beding puin, afbraakmaterialen graszoden, stronken, bevroren materiaal of andere afvalstoffen voorkomen. Onder welbepaalde condities kan voor ophogingswerken, wegenissen, e.d. hergebruik gemaakt worden van puingranulaten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het standaardbestek 250. Voor meer informatie raadpleeg : Granulaten - WTCB Tijdschrift-herfst Toe te passen materiaal: betongranulaten. Toepassing: zone van de verhardingen, zoals de garage-inrit, toegang voordeur en terras aan de achterzijde (zie ook aanduiding op plan). Meting: 9,333 m3. 18 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

19 ARTIKEL 3 ONGEWAPEND - EN LICHTGEWAPEND BETON 3.1 Algemeenheden Materialen: Volgende materialen worden gebruikt voor het maken van beton: - Grind: zuiver gewassen, steeds riviergrind, nooit uit groeven. - Zand: kwartsachtig en korrel zand, zuiver, gewassen en vrij van alle organische bestanddelen. - Cement: belgische normen voor levering en keuring van cement, laatste uitgave, opgemaakt water: zuiver water, vrij van alle bestanddelen die de stabiliteit van het beton zouden kunnen aantasten Samenstelling: a. Ongewapende beton voor funderingssleuven, enz.: - grind 4/32: 800 liter - zand: 400 liter - cement P 30: 350 kg Breukweerstand van dit beton na 28 dagen: min. 315 kg/cm Verwerken van ongewapend of lichtgewapend beton: Leveringen van het beton zullen worden gedaan door een betoncentrale, aangesloten bij de vereniging voor stortklaar beton, en bij middel van daartoe speciaal uitgeruste vrachtwagen-mixers. Slechts bij kleine hoeveelheden, groter dan 2 m3, is het de aannemer toegelaten de materialen te mengen in een mechanische betonmolen onder toevoeging van het hoogstnodige water. Het beton zal onmiddellijk bij levering of na bereiding worden verwerkt. Na verwerking van het beton zullen alle voorzorgsmaatregelen genomen worden tegen te snelle droging of tegen bevriezing. Toeslagstoffen bij de bereiding van beton (zouten tegen bevriezing, plastificeer middelen, enz.) zijn slechts toegelaten in bijzondere gevallen en na goedkeuring door het studiebureau en de ontwerper. Zie ook aflevering 5.85 en 5.86 van het Algemeen Bestek F.A.B Doorboringen: De nodige openingen zullen gelaten worden voor rioleringsbuizen, en voor leidingen water, telefoon, elektriciteit, verwarming enz. en dit in overleg met de onderaannemers, wier naam en adres bij de ontwerper te verkrijgen zijn. Dit om achteraf onnodige breekwerken te vermijden. 3.2 Toepassingen van ongewapend beton Funderingen: Iedere fundering dient voorzien te worden van zuiveringsbeton die een dikte heeft van min. 5 cm. Elke fundering dient volgens plan uitgevoerd te worden. De definitieve diepte wordt door de architect of de raadgevende ingenieur bepaald, en zal alleszins tot op vaste grond uitgevoerd worden. Funderingen zijn te storten in lagen van 15 cm, zorgvuldig aan te dammen. De verschillende lagen worden op dezelfde dag gegoten. Onder de controleputjes moet een betonnen funderingsplaatje van min. 20 cm worden aangebracht. Het reeds gestorte beton wordt van alle aarde ontdaan, en eventueel bevochtigd. Hernemingen mogen nooit verticaal doch onder een hoek van 30 gebeuren,en er zullen lichte verbindingsstaven in staal ingelegd worden. In het beton mag geen enkele holle ruimte voorkomen. Wanneer in bepaalde gevallen, met uitzonderlijke toestemming van de architect, beton gestort wordt in het natte, zonder de bouwput volledig droog te maken, moeten de nodige voorzorgen genomen worden teneinde te voorkomen dat het beton met het bewegend water in aanraking komt, en het uitspoelen van het cement uit het mengsel zou veroorzaken. In dergelijk geval zal het beton in droge vermenging worden gestort door de beweegbare kokers, die de te betonneren plaatsen bestrijken : de mengverhouding zal dan nooit minder dan 350 kg cement per m3 mogen bevatten. Bijzondere funderingen zoals funderingsbalken, zolen, enz. die op de plannen zijn aangeduid, zijn uit te voeren in gewapend beton. Dhr. en Mevr. Franken-Curvers 19

20 Deze funderingen zijn opgenomen onder het art. 4 Gewapend beton. Zie ook aflevering van het Algemeen Bestek F.A.B. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 17,116 m Zuiveringsbeton onder ondervloeren of vloeren: Te storten op een goed gelijkmaakte ondergrond, die volledig van vuil of organische stoffen is ontdaan. Op deze ondergrond zal eerst een vochtisolatie aangebracht worden, bestaande uit plasticfolie, dikte min. 0,3 mm. De bladen zullen gelegd worden met een overlapping van 20 cm en met een opstand tegen de muren van 15 cm. Min. dikte van de zuiveringsbeton: 5 cm. Meting: vermoedelijke hoeveelheid: 3,285 m3. 20 Dhr. en Mevr. Franken-Curvers

Andere controleorganismes :

Andere controleorganismes : VERZEKERING ALLE BOUWPLAATSRISICO'S - VRAGENLIJST I.VERZEKERING SCHADE EN VERLIEZEN VERZEKERDEN NAAM + ADRES TE VERZEKEREN? Verzekeringnemer : Bouwheer : Aannemer of bouwbedrijf : Onderaannemers : Architect(en)

Nadere informatie

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S

VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S VOORSTEL FORMULIER ALLE BOUWPLAATS RISICO S MAKELAAR VERZEKERINGSNEMER Naam en voornaam of firmanaam:... Rechtsvorm: V BVBA VZW EVBA Andere:. Straat:. Nr.:... Bus:..... Postnr.:... Gemeente:. Land:.....

Nadere informatie

dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 1 HOOFDSTUK 02 - GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN

dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 1 HOOFDSTUK 02 - GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 1 HOOFDSTUK 02 - GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN dossier VETO Hfst. 2 grondwerken T 2 02.01 VOORAFGAANDE GRONDWERKEN 02.01.10 Verwijderen van teelaarde De teelaarde

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG

Administratieve voorwaarden Bellevuekaai - Blok FG Bellevuekaai - Blok FG Artikel 1 Volgende documenten vormen een geheel met het verkoopscontract: In volgorde van belangrijkheid : - de architectuurplannen (zie verkoopsbrochure), - Het verkoopslastenboek,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 2 00.10. voorwoord - algemeen... 2 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Bijzonder beschrijvend bestek. STABILITEIT Deel 1

Bijzonder beschrijvend bestek. STABILITEIT Deel 1 Bijzonder beschrijvend bestek STABILITEIT Deel 1 Datum :2014/08/08 Plakoni Eikelaarstraat 21 A B- 3600 Genk www.plakoni.be Tel. : 0032 (0)89 323 517 Fax : 0032 (0)89 355 003 constructions@plakoni.be Voor

Nadere informatie

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater

Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Contract voor de aankoop van een individueel zuiveringssysteem voor huishoudelijk afvalwater Tussen de ondergetekenden vennootschap:...............................................................................................................................

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER

CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER CONTRACT VOOR DE AANKOOP VAN EEN INDIVIDUEEL ZUIVERINGSSYSTEEM VOOR HUISHOUDELIJK AFVALWATER Tussen: Vennootschap. Adres. Telefoonnummer... Fax E-mailadres. BTW-Nummer.. Registratienummer Vertegenwoordigd

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer)

INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER. Ik (aannemer) 10. 3. INTENTIEVERKLARING VAN DE AANNEMER Ik (aannemer) Verklaar hiermede dat ik kennis genomen heb van en akkoord ben met de veiligheidsvoorschriften van de opdrachtgever, opgenomen in het bestek, de

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Vertegenwoordigd door: Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd, Tussen: Identificatie opdrachtgever: BOFAS vzw Straat + nummer: Jules Bordetlaan 166 b1 Gemeente: 1140 Brussel Vertegenwoordigd : Dhr. Kris Eggermont, technisch directeur Hierna de opdrachtgever genoemd,

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR).

Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR). Verzekeringsvoorstel Alle Bouwplaats Risico s (ABR). 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Gemeente:... Telefoon:... Fax:... E-mail:... 2. Verzekeringnemer Naam*:...

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf.

Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. Verzekeringsvoorstel beroepsaansprakelijkheid architecten en ingenieurs enige werf. 1. Makelaar Naam:... FSMA-nr:... Straat:... nr :... bus :... Postnummer:... Telefoon:... Fax:... E-mailadres:... 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

VERZEKERINGS- VOORSTEL VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID

VERZEKERINGS- VOORSTEL VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID VERZEKERINGS- VOORSTEL VERZEKERING TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID pagina 1/7 - versie 01/05/2012 I TE VERZEKEREN PERSONEN Naam: Adres: Hoofdactiviteit: Zijn te verzekern, al de partijen die activiteiten

Nadere informatie

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S

HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S HET VERZEKERINGSPROGRAMMA VOOR VASTGOED EDPROMOTOREN POLIS BURGERRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID POLIS ALLE BOUWPLAATSRISICO S POLIS TIENJARIGE AANSPRAKELIJKHEID I. ENKELE TROEVEN VAN DIT VERZEKERINGSPRODUCT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie

Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie 1/11 Algemene voorwaarden m.b.t. veiligheidscoördinatie Artikel 1. Aard en voorwerp van de opdracht. De opdrachtgever belast de coördinator-ontwerp, die aanvaardt, de coördinatietaak inzake veiligheid

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton

Stabiliteit Funderingszolen/-stroken in ongewapend en gewapend beton Engineering Projectmanagement Graphic design CMS - Webdesign Middelstraat 8 1785 Merchtem België Tel. +32(0)52 37 04 35 info@stabiton.net www.stabiton.net Versie: 2010-01-04 Bijzonder bestek Stabiliteit

Nadere informatie

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13

VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL SOLLEVELDEN 2 2590 BERLAAR Lot 20.1 VERNIEUWEN BUITENSCHRIJNWERK TURNZAAL MEI 2016 VZW VRIJE BASISSCHOLEN VAN DE ZUSTERS VAN BERLAAR MARKT 13 2590 BERLAAR THV Scholenbouw : ELD

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Gemeentebestuur Wichelen

Gemeentebestuur Wichelen Gemeentebestuur Wichelen Sociaal Huis Oud Dorp 2 9260 Wichelen - Tel. 052/43.24.22 Fax. 052/43.04.25 email : Ann.demeyer@wichelen.be Openinguren : van maandag tot vrijdag : van 8.00u tot 12.00u dinsdagavond

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus

Advies- en ingenieursbureaus Advies- en ingenieursbureaus CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012) 1 CONTRACT VOOR DIENSTEN [Benaming van de opdracht/het project] ORI VERSIE 1-16.05.2012 CONTRACT VOOR DIENSTEN versie 1 (16.05.2012)

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL)

Aansluiting van eengezinswoningen TGC-RES-SDU-2014/02 (NL) Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Belgacom biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING

AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGLEMENTERING AANVRAAG TOT ERKENNING ALS OPHALER VAN GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN, AFVALOLIEN EN/OF PCB/PCT IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Aanwijzingen betreffende het opstellen van de dossiers REGLEMENTERING DE

Nadere informatie

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging):

GEBRUIKSOVEREENKOMST. Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): GEBRUIKSOVEREENKOMST Tussen enerzijds het Stadsbestuur van Kortrijk en anderzijds. (naam van de Kortrijkse jeugdvereniging): 1. Partij enerzijds, zijnde het Stadsbestuur van Kortrijk, alhier vertegenwoordigd

Nadere informatie

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 6 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving Het veiligheids- en gezondheidsplan bevat verplicht te gebruiken invuldocumenten (zie volgende blz.). Enkel deze documenten mogen gebruikt worden

Nadere informatie

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van de aannemer DEEL I: De contractuele aansprakelijkheid FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB

Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB Bijlage A Document werkwijze voorzien in artikel 30,1 van het KB TMB INVUL FORMULIER VERPLICHT BIJ TE VOEGEN BIJ OFFERTE Art. 30 : De opdrachtgever neemt de nodige maatregelen opdat het veiligheids- en

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen

Codex over het welzijn op het werk. Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting. Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Codex over het welzijn op het werk Boek IX.- Collectieve bescherming en individuele uitrusting Titel 1. Collectieve beschermingsmiddelen Hoofdstuk I.- Algemene bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen

Nadere informatie

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving

Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving Uitvoeringsfiche Berlijnse wanden Type 1: beschotting aangebracht tijdens de uitgraving a. Typering van het systeem Beschoeiing, bestaande uit verticale profielen (figuur 1), die geplaatst worden voor

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN

GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN GEBRUIKSREGLEMENT TERREIN RIJNKAAI: BIJZONDERE VOORWAARDEN EN TARIEVEN HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: Het terrein: de offstreet-parking Rijnkaai,

Nadere informatie

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving

7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7 Documenten te bezorgen door aannemer bij zijn inschrijving 7.1 Toelichting bij de specifieke uitvoeringsmethode Enkele concrete en aandachtspunten mbt specifieke veiligheidsmaatregelen en uitvoeringswijzen

Nadere informatie

TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL

TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL NEU7 SO10 TEXTS Special Conditions LV01-1 - TC01_INK_LV01_CONDITIONSSPECIAL_LEFT NL DE BIJZONDERE AANKOOPVOORWAARDEN VAN VYNOVA Tessenderlo NV 1. Definities Aankoper: VYNOVA Tessenderlo NV met maatschappelijke

Nadere informatie

Aansluiting van eengezinswoningen

Aansluiting van eengezinswoningen Aansluiting van eengezinswoningen 1 Aansluiting van eengezinswoningen Een eengezinswoning aansluiten op het netwerk van Proximus biedt toekomstige bewoners de mogelijkheid gebruik te maken van vele uiteenlopende

Nadere informatie

Je aftakking op het drinkwaternet

Je aftakking op het drinkwaternet Je aftakking op het drinkwaternet (Ver)bouw je? Dan is het belangrijk dat je in je woning tijdig over drinkwater beschikt. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je een aftakking op het drinkwaternet

Nadere informatie

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013

TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 TWEEDE DEEL VAN HET BIJZONDER BESTEK VM/B 2013 Borgtocht (art. 17 2 en art. 25 van het KB van 14 januari 2013) Er wordt geen borgtocht geëist voor opdrachten waarvan het opdrachtbedrag kleiner is dan vijftigduizend

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein

STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein STAD ANTWERPEN Stadsontwikkeling Openbaar domein POSTINTERVENTIEDOSSIER RENOVATIE PARKBRUG GELEGEN IN PARK DEN BRANDT - BEUKENLAAN OPDRACHTGEVER: STADSBESTUUR ANTWERPEN HOOFDAANNEMER: Conform De Wet op

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2

KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR CIRCULAIRE. Uitgave : 2 KONINKRIJK BELGIE MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR Bestuur van de Luchtvaart CIRCULAIRE CIR/AIRW-16 Datum : 03/2002 Uitgave : 2 Betreft : Voorschriften inzake het onderhoud van vrije warmerluchtballonnen

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN

Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Bestekbeschrijving niet akoestische VBIONEN Prefab betonelement met geïntegreerde voorzetwand Deze bestekbeschrijving is geënt op het Typebestek 250, versie 2.2. en dient aangepast te worden overeenkomstig

Nadere informatie

De taluds worden opnieuw ingezaaid zoals in oorspronkelijke toestand.

De taluds worden opnieuw ingezaaid zoals in oorspronkelijke toestand. Terechtwijzend bericht 1 Volgende tekst uit het bijzonder bestek: 2 DROOG GRONDVERZET 2.1 Beschrijving 2.1.2 Uitvoering 2.1.2.2 Uitgraving Het betreft de uitgraving van de grond inclusief alle steenpuin,

Nadere informatie

technische fiche gewapende holle gladde welfsels

technische fiche gewapende holle gladde welfsels technische fiche gewapende holle gladde welfsels Bestekomschrijving Elementen in gewapend beton met een gladde onderzijde met een hoogte van 13cm of 17cm en 60cm breed. Na plaatsing worden de voegen gevuld

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 dossier 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL lot ALGEMENE BOUWWERKEN ontwerp 0 bouwheer SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN CAMPUS ST NIKLAAS lot 1 Ruwbouwwerken

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation T8200_: (PID) Conform de Wet op het Welzijn 04/08/96 en de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/01 Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie