HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER"

Transcriptie

1 HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten:. / maand Startdatum huurovereenkomst:. Einddatum huurovereenkomst:.. Makelaar :.. TUSSEN : De NV KANAM GRUND KIEVITPLEIN G, met maatschappelijke zetel te 1210 Brussel, Boulevard Saint-Lazare 4-10, ingeschreven bij de KBO met ondernemingsnummer , alhier vertegenwoordigd door de heer Kurt De Bisschop, geboren op 20/05/1968 en mevrouw Kathy Van Herbruggen, geboren op 19/07/1985, ingevolge volmacht van 28/11/2014. p/a GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS N.V, Uitbreidingstraat 72 bus 2, 2600 Berchem (T.a.v. Philippe Van den Broeck) hierna "De verhuurder" genoemd. en Naam Adres Tel nr. : Bank rek nr.: Nationaal nr.: Beroep : Geboorteplaats: Geboortedatum: hierna «De huurder» genoemd (identiteitskaart en loonfiche in bijlage) WERD HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN : 1. Omschrijving van de gehuurde woning De verhuurder verhuurt aan de huurder, die als hoofdverblijfplaats bestemt het appartement, gelegen te 2018 Antwerpen, Copernicuslaan 30 (gebouw G) Appartementnr. Het appartement of woning zal bewoond worden door personen. Het gehuurde goed mag enkel gebruikt worden als woning van de huurder en zijn familie, met uitsluiting van ieder professioneel gebruik. De partijen kunnen echter overeenkomen dat de huurder een deel van het gehuurde goed voor beroepsdoeleinden zal mogen gebruiken, zonder dat de wetgeving i. v.m. de handelshuur van toepassing wordt. 2. Duur De huur vangt aan op. 20/02/201520/02/20152/12/2014 1/18

2 Ze wordt gesloten: A. voor een duur van 9 jaar. 1 ) Normale beëindiging van de huurovereenkomst Ze zal een einde nemen na het verstrijken van deze 9 jaar, door een opzegging per aangetekende brief, 3 maanden vóór de vervaldag voor de huurder en 6 maanden vóór de vervaldag voor de verhuurder. Indien binnen deze termijn geen opzegging wordt gegeven, wordt de huurovereenkomst telkens verlengd voor een duur van 3 jaar onder dezelfde voorwaarden. 2 ) Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst De huurder kan te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 3 maanden en betaling van de wettelijk opgelegde vergoeding. De verhuurder kan te allen tijde de huurovereenkomst beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden, indien hij de bedoeling heeft het goed persoonlijk te betrekken. De opzegging gaat in de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de opzegging werd gedaan. Bij het verstrijken van het derde en het zesde jaar kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen/ kan de verhuurder de huurovereenkomst niet beëindigen* zo hij de bedoeling heeft belangrijke werken uit te voeren in het verhuurde goed, met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden. Bij het verstrijken van het derde en zesde jaar kan de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen/kan de verhuurder de huurovereenkomst niet beëindigen* met inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 maanden en betaling van de wettelijke vergoeding. * Schrappen wat niet past. (Zo de overbodige bepaling niet wordt geschrapt, zal de verhuurder een einde kunnen stellen aan de huurovereenkomst in de voorziene gevallen) 3 ) Ontbinding van de huurovereenkomst In geval van niet-betaling van de huurprijs en/of de lasten en nadat de ingebrekestelling per aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van meer dan 15 dagen, is de verhuurder gerechtigd om in rechte de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst op verzoek van de verhuurder ten nadele van de huurder, zal deze laatste al de kosten, lasten en onkosten van welke aard ook die voortvloeien of zullen voortvloeien uit de overeenkomst moeten dragen, met inbegrip van de bedragen vastgesteld in het vonnis, de interesten, de gerechtskosten en de honoraria van de raadgevers, experten of advocaten waarop de verhuurder een beroep doet teneinde zijn verweer voor te bereiden. Verder dient de huurder naast de huurgelden tot op datum van de ontbinding van de huurovereenkomst zoals bepaald door het vonnis, een verbrekings- of wederverhuringsvergoeding te betalen gelijk aan de huur van zes maanden, vermeerderd met het aandeel in de gemeenschappelijke lasten, de belastingen en de verzekeringen. De aandacht van de huurder wordt gevestigd op het feit dat deze laatste zich in geen geval op dit artikel kan beroepen teneinde een ontbinding van de huurovereenkomst te bekomen mits betaling van de vergoeding hierboven bepaald. Op alle door de huurder verschuldigde bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling behalve dan het verstrijken van de termijn, een rente van toepassing tegen de intrestvoet gelijk aan 12% per jaar, onverminderd alle andere rechten van de verhuurder om de gerechtelijke ontbinding te vragen van de huurovereenkomst en meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is: - de onbetaalde huurprijs - de onbetaalde provisie alsook de afrekening voor de kosten en lasten zoals bepaald in artikel 6.1. en de onbetaalde heffingen en belastingen zoals bepaald in artikel 9 20/02/201520/02/20152/12/2014 2/18

3 B. voor een duur van...(maximum 3 jaar). 1 ) Normale beëindiging van de huurovereenkomst De huurovereenkomst kan enkel beëindigd worden indien één van beide partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag een opzegging betekent per aangetekende brief. Indien niet tijdig werd opgezegd of indien de huurder het goed blijft bewonen zonder verzet van de verhuurder, wordt de huurovereenkomst geacht te zijn aangegaan voor een duur van 9 jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de oorspronkelijke huurovereenkomst van korte duur in werking is getreden. ln dit geval blijven de huurprijs en de andere in het oorspronkelijke huurcontract overeengekomen voorwaarden ongewijzigd. In onderling akkoord tussen beide partijen kan de overeenkomst van korte duur onder dezelfde voorwaarden verlengd worden. Dat moet verplicht schriftelijk gebeuren. Een verlenging is slechts eenmaal mogelijk. De totale duur van de huur mag dan in geen geval langer zijn dan 3 jaar. In geval van overlijden van de huurder zullen zijn erfgenamen of andere rechthebbenden een einde kunnen stellen aan de huurovereenkomst, mits zij binnen de maand na het overlijden een opzeggingstermijn van 3 maanden in acht nemen. 2 ) Ontbinding van de huurovereenkomst In geval van niet-betaling van de huurprijs en/of de lasten en nadat de ingebrekestelling per aangetekend schrijven zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van meer dan 15 dagen, is de verhuurder gerechtigd om in rechte de ontbinding van de huurovereenkomst te vorderen. In geval van ontbinding van de huurovereenkomst op verzoek van de verhuurder ten nadele van de huurder, zal deze laatste al de kosten, lasten en onkosten van welke aard ook die voortvloeien of zullen voortvloeien uit de overeenkomst moeten dragen, met inbegrip van de bedragen vastgesteld in het vonnis, de interesten, de gerechtskosten en de honoraria van de raadgevers, experten of advocaten waarop de verhuurder een beroep doet teneinde zijn verweer voor te bereiden. Verder dient de huurder naast de huurgelden tot op datum van de ontbinding van de huurovereenkomst zoals bepaald door het vonnis, een verbrekings- of wederverhuringsvergoeding te betalen gelijk aan de huur van zes maanden, vermeerderd met het aandeel in de gemeenschappelijke lasten, de belastingen en de verzekeringen. De aandacht van de huurder wordt gevestigd op het feit dat deze laatste zich in geen geval op dit artikel kan beroepen teneinde een ontbinding van de huurovereenkomst te bekomen mits betaling van de vergoeding hierboven bepaald. Op alle door de huurder verschuldigde bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling behalve dan het verstrijken van de termijn, een rente van toepassing tegen de intrestvoet gelijk aan 12% per jaar, onverminderd alle andere rechten van de verhuurder om de gerechtelijke ontbinding te vragen van de huurovereenkomst en meer bepaald, zonder dat deze opsomming limitatief is: - de onbetaalde huurprijs - de onbetaalde provisie alsook de afrekening voor de kosten en lasten zoals bepaald in artikel 6.1. en de onbetaalde heffingen en belastingen zoals bepaald in artikel 9 3. Huurprijs De basishuurprijs bedraagt.eur per maand. De huurprijs is betaalbaar vóór de 5 de van de maand waarop hij betrekking heeft op rekeningnummer op naam van Kievitplein G en zal in het bezit moeten zijn van de verhuurder vóór deze datum. Indien de huurder zijn rekening de twintigste van de maand niet vereffend heeft, zal deze hieraan herinnerd worden. Voor dit rekeninguittreksel zal een administratieve vergoeding van 5 aangerekend worden. Indien de achterstand van de huurder meer dan 2 maanden bedraagt, zal deze herinnering gebeuren per aangetekende zending. Voor deze zending zal dan 10 administratieve kosten gerekend worden. 20/02/201520/02/20152/12/2014 3/18

4 4. Indexering van de huur Deze huurprijs kan eenmaal per jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van de overeenkomst, worden aangepast aan de gezondheidsindex volgens de formule : Aangepaste huurprijs = basishuurprijs x nieuw indexcijfer aanvangsindexcijfer Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand die de ondertekening van uw huurovereenkomst voorafgaat. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de maand die de verjaardag van de inwerkingtreding van de huur voorafgaat. De indexaanpassing vindt slechts plaats op schriftelijk verzoek van de belanghebbende partij en werkt slechts terug tot 3 maanden voorafgaand aan die van het verzoek. 5. Waarborg De waarborg, door de huurder verschuldigd, bedraagt 3 maanden basishuurprijs via de verzekeringsbon van KORFINE. Tot zekerheid voor het nakomen van zijn verplichtingen voortspruitend uit hoofde van de door de huurder ondertekende huurovereenkomst en om de goede uitvoering van zijn verbintenissen te waarborgen, deponeert de huurder, een verzekeringsbon ten bedrage van... EUR. Deze verzekeringsbon is op naam van de huurder. De intresten zullen gekapitaliseerd worden. Over deze waarborg, zowel wat de hoofdsom als de intresten betreft, mag niet worden beschikt ten bate van de ene of andere partij, dan op voorlegging of van een schriftelijk akkoord, of van een afschrift van een rechterlijke beslissing Kosten 6.1. Algemeen en gemeenschappelijke kosten Zijn ten laste van de huurder : het abonnement op en het gebruik van de telefoon; het abonnement op en alle kosten en belastingen m.b.t. radio, televisie en teledistributie; zijn aandeel in de onderhoudskosten van de gemeenschappelijke delen; zijn aandeel in het verbruik van de gemeenschappelijke delen en hun onderhoudskosten, zoals kosten voor water, elektriciteit van de gemeenschappelijk delen, huisbewaarder, onderhoud, verwarming van de gemeenschappelijke delen, onderhoud verwarming, waterverzachter, lift, schoonmaken schouwen, milieubelasting, beerruimen enz. Deze opsomming is niet beperkend doch slaat op alle kosten die de verhuurder voorschiet voor de huurder, die dan later doorgerekend worden. De huurder zal op deze kosten maandelijks een voorschot betalen van EUR. Bij het einde van elk jaar zal de beheerder een eindafrekening voor het verlopen jaar opmaken en opzenden. Zo nodig kan de huurder inzage van de afrekening of de voorlegging van bewijsstukken vragen. Bij ontvangst van die rekening betaalt de huurder of de verhuurder het verschil tussen de betaalde voorschotten en de werkelijke kosten. Het voorschot mag worden aangepast in functie van de werkelijke uitgaven, zoals deze blijken uit de laatste afrekening. Na ontvangst van de afrekening geldt een protest periode van 15 kalenderdagen. Indien de huurder niet akkoord gaat met de afrekening dient deze binnen de 15 dagen een aangetekend gemotiveerd bezwaar in te dienen bij de verhuurder. In afwezigheid hiervan wordt ervan uitgegaan dat de afrekening aanvaard werd. Indien de huurder handelaar is, gelden de protestvoorwaarden als bij een factuur. De stavingstukken voor deze kostenafrekening liggen steeds ter inzage op de hoofdzetel van de beheerder, GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS N.V. Deze zullen nooit bij een afrekening verzonden 20/02/201520/02/20152/12/2014 4/18

5 worden. Tegen betaling van administratieve kosten kan een kopij hiervan afgehaald worden op deze hoofdzetel Privatieve energievoorziening, verbruik en betaling: Technische en conceptuele waarborgen De Huurder verklaart voldoende kennis te hebben of in kennis te zijn gesteld van de wijze van verdeling van de energie en bevestigt hierbij dat hij het systeem voor de verdeling van de energie(kosten), erkent en niet zal betwisten. De energie(kost) omvat naast het verbruik van water ook het verbruik van elektriciteit en het verbruik van gas. In het bijzonder is er voor de opmeting van de privatieve verbruiken van elektriciteit voor iedere huurder een aparte tussenmeter voorzien, deze meter registreert de verbruiken per huurder, en wordt door de huurder erkend en bevestigd. De oorspronkelijke meterstand zal in de ingaande plaatsbeschrijving opgenomen worden en zal verder jaarlijks of bij het einde van het contract worden opgemeten. De huur van calorimeters en watermeters is ten laste van de huurder Betalingsmodaliteiten De huurder zal maandelijks tezamen met de betaling van de overige kosten een voorschot betalen van EUR (excl. BTW), tot voldoening van de privatieve energiekosten (50 EUR voor een studio, 60 EUR voor 1 slaapkamerappartement en 70 EUR voor een 2 slaapkamerappartement). De facturatie van de afrekening van de verbruikte energie door de gebruikers gebeurt op een jaarlijkse basis alsook bij de beëindiging van de huurovereenkomst aan deze gebruikers op basis van de opgemeten verbruiken. Het voorschot mag worden aangepast in functie van de werkelijke uitgaven, zoals deze blijken uit de laatste afrekening. Teneinde de betaling van de facturen aan de leverancier niet in het gedrang te brengen komen partijen overeen dat de Huurder het bedrag van de facturen van de afrekening van de verbruikte energie zal betalen aan GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS N.V binnen een termijn van dertig (30) dagen. Indien de voorschotten en/of de afrekening van deze energiekosten niet op de vervaldatum worden betaald zal de rechthebbende partij 1% intrest per maand kunnen aanrekenen, voorgaande zonder afbreuk te doen aan andere rechten of middelen van de belanghebbende. Daarenboven houdt GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS N.V zich het recht voor om een week nadat een aangetekende ingebrekestelling werd verstuurd de toevoer van de energie af te sluiten. De Huurder verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord. 7. Registratie De verhuurder zal het huurcontract binnen 2 maanden laten registreren. 8. Verzekeringen en afstand van verhaal 8.1. Afstand van verhaal Binnen de grenzen van de door dit artikel voorziene verzekeringspolissen zien de partijen bij deze overeenkomst wederzijds af van elke vordering die zij eventueel tegen elkaar zouden kunnen uitoefenen evenals tegen de eigenaar, erfpachter, huurder, onderhuurder, cedent, cessionaris, gebruikers, zaakvoerder en bewaarder van het gebouw evenals tegen de personen in hun dienst en hun mandatarissen, uit hoofde van alle schade die zij zouden ondergaan ingevolge spijtige gebeurtenissen zoals brand, waterschade of ongevallen, en zij verplichten zich ertoe dergelijke afstand te doen aanvaarden door alle eventuele onderhuurders of gebruikers evenals door hun verzekeraars, behoudens de handhaving van een vordering jegens de dader van een zware of opzettelijke fout. Voorgaande alinea vindt geen toepassing op gebeurlijke huurschade. Er wordt bepaald, dat de huurder uitdrukkelijk verklaart te verzaken, en wel zonder voorbehoud aan elk verhaal dat hij zou kunnen uitoefenen ingevolge de artikelen 1384, 1386 en 1721 van het Burgerlijk Wetboek. 20/02/201520/02/20152/12/2014 5/18

6 8.2. Verzekeringen A. De verhuurder zal zowel voor eigen rekening als ten titel van mandataris van de diverse in vorige paragraaf geciteerde partijen een collectieve basispolis onderschrijven die alle goederen van de verhuurder zal dekken tegen de risico's waarvoor hij het raadzaam zal achten dekking te bekomen. B. De premies van deze verzekering zullen in de gemene lasten worden opgenomen. C. De huurder zal op zijn kosten alle meubelen, materialen, goederen en aanpassingen die hem toebehoren of waarvan hij de bewaking heeft, vanaf de ter beschikkingstelling der lokalen doen verzekeren ten minste tegen de risico's van brand, ontploffing, waterschade en diefstal. Een kopie van deze polis zal overhandigd worden aan de verhuurder Verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid Gedurende de ganse overeenkomst en vanaf de terbeschikkingstelling van de lokalen zal de verhuurder zowel voor zichzelf als voor alle bezetters van het centrum de risico's van burgerlijke aansprakelijkheid dekken die voortvloeien uit het gebouw. De premies die met deze waarborgen overeenstemmen zullen verdeeld worden als gemene lasten tussen verzekerde huurders en erfpachters in het kader van de collectieve basispolis De huurder zal van zijn kant verplicht zijn vanaf de terbeschikkingstelling van de lokalen een verzekering te onderschrijven en deze gedurende de ganse overeenkomst te hernieuwen waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid gedekt zal zijn die niet door de verhuurder wordt verzekerd. 8.4 Betaling van de premies De huurder verplicht er zich toe op iedere vervaldag de verzekeringspremies regelmatig te betalen, welke hem ten laste worden gelegd door de verzekeringspolissen, die hij in het raam van deze overeenkomst heeft afgesloten. De door de huurder in uitvoering van deze overeenkomst onderschreven polissen zullen vermelden dat geen beëindiging van de polis, schorsing van dekking kan toegepast worden nadat de verzekeraar de verhuurder minstens één maand op voorhand van deze maatregel zal verwittigd hebben. De huurder zal de verhuurder ten laatste vijftien (15) kalenderdagen na de ondertekening van de verzekeringspolis voor Burgerlijke aansprakelijkheid, die hij heeft afgesloten en behouden volgens de termen van deze overeenkomst, een voor echt verklaard duplicaat van deze polis overhandigen. Ingeval er één of meerdere bijvoegsels aan deze polis zouden zijn, zullen deze bijvoegsels vooraf moeten worden goedgekeurd door de verhuurder en zal een eensluidend verklaard afschrift van deze bijvoegsels aan de verhuurder worden overhandigd. 9. Heffingen en belastingen De verhuurder betaalt alle heffingen en belastingen die door de staat, de gemeenschap, het gewest, de provincie of de gemeente op de gehuurde woning worden geheven (bv. onroerende voorheffing). Alle heffingen en belastingen m.b.t. het genot of het gebruik van het gehuurde goed zijn ten laste van de huurder (bv. huisvuilophaling). 20/02/201520/02/20152/12/2014 6/18

7 10. Plaatsbeschrijving Beide partijen dienen binnen de maand na de intrek en bij het verlaten van de gehuurde woning een plaatsbeschrijving op te maken. Deze beschrijving wordt opgesteld door een deskundige aangeduid door partijen in onderling overleg waarvan iedere partij de helft van de kosten draagt, of indien geen akkoord wordt bekomen, door twee deskundigen, één aangesteld door elk van de partijen en ten hunne laste. Indien geen overeenstemming kan worden bereikt tussen de aangestelde deskundigen of omtrent de aanstelling van één deskundige, zal de meest gerede partij zich tot de rechter wenden. De plaatsbeschrijving wordt bij deze overeenkomst gevoegd en dient door de verhuurder te worden geregistreerd. Partijen verbinden zich ertoe aanwezig of behoorlijk vertegenwoordigd te zijn bij de plaatsbeschrijving die zij aldus onherroepelijk tegensprekelijk achten. 11. Aansprakelijkheid a) Er is geen verhaal mogelijk tegen de verhuurder in geval van toevallige onderbreking van de verwarming, water-, gas- of elektriciteitsdistributie en de liften. Indien de verhuurder werken dient uit te voeren heeft de huurder geen recht op schadevergoeding, zelfs als de duurtijd van de werken de 40 dagen overtreffen. b) Bij ongevallen moet de huurder onmiddellijk de verhuurder verwittigen. c) De huurder moet de verhuurder dadelijk op de hoogte brengen van schade aan het dak of aan de ruwbouw van het gehuurde goed, waarvan de herstelling ten laste valt van de verhuurder. Wanneer de huurder nalaat zulks te doen, zal hij de volle verantwoordelijkheid dragen. d) Komen ten laste van de huurder: alle huur en onderhoudsherstellingen die de wet of de plaatselijke gebruiken hem opleggen, evenals de grote herstellingen die normaal ten laste van de verhuurder zijn, maar die het gevolg zijn van schade veroorzaakt door, nalatigheid van of laattijdige melding door de huurder of door een derde waarvoor de huurder verantwoordelijk is. e) Komen ten laste van de huurder : - Het vegen van de schoorsteen en het afstellen van de verwarmingsinstallatie ten minste eenmaal per jaar, evenals bij het verlaten van het gehuurde goed. De huurder moet het bewijs ervan leveren door voorlegging van een factuur van de beëdigde schouwveger. - De vervanging van gebarsten of gebroken spiegels of ruiten. - Het onderhoud van alle apparatuur en leidingen van het gehuurde goed, met name de apparatuur en leidingen van water, gas, elektriciteit, de sanitaire installaties en afvoerleidingen. - De bescherming van alle leidingen, meters en apparatuur tegen de weersomstandigheden en in het bijzonder tegen vorst. - Het ruimen van putten en van sekreten. - Onderhoud van muren, vloerbekleding, alsook van deuren, vensters, rolluiken, sloten, enz.; f) De huurder zal onmiddellijk alle, door hem bij de buren aangerichte schade, op zijn kosten herstellen of laten herstellen. g) De huurder zal ervoor zorgen geen hem toebehorende voorwerpen in de gemeenschappelijke delen van het gebouw te plaatsen. h) Het is de huurder verboden aanplakbrieven of uithangborden om gelijk welke reden aan te brengen. i) De huurder verbindt er zich toe geen dieren te houden j) In stook- en ketelruimten of lokalen mag niets gestockeerd of opgeslagen worden. De verluchtingen moeten ten alle tijden vrijgehouden en regelmatig gereinigd worden. Alle schade, aan het toestel, lokaal of gebouw, die volgt uit het niet nakomen van bovenstaande zijn ten volle ten laste van de huurder. 20/02/201520/02/20152/12/2014 7/18

8 12. Aanpassingen uitgevoerd door de huurder Geen enkele verandering, verbouwing of aanpassing van het gehuurde goed wordt uitgevoerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. Dit geldt eveneens voor schilderwerken en dergelijke. Alle muren en plafonds van het gehuurde appartement dienen proper en egaal wit geschilderd achter gelaten te worden. De toegestane veranderingen, verbeteringen of verfraaiingen komen bij het einde van de huurovereenkomst van rechtswege toe aan de verhuurder, die daarvoor aan de huurder geen vergoeding zal verschuldigd zijn. Indien de huurder zonder toestemming verbouwingen of veranderingswerken heeft uitgevoerd, kan de verhuurder, hetzij bij het einde daarvan, eisen dat de plaatsen op kosten van de huurder in hun vroegste toestand worden hersteld, onverminderd schadevergoeding zo daartoe grond bestaat. Indien de verhuurder verkiest de uitgevoerde werken te behouden, is hij evenmin enige schadevergoeding verschuldigd. 13. Onteigening In geval van onteigening is de verhuurder verplicht om de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Gebeurt dit niet, dan heeft de huurder het recht van de verhuurder elke schadevergoeding te eisen die hij had kunnen bekomen, indien hij op tijd was verwittigd geweest. 14. Bezoekuren op het einde van de huur of bij verkoop De verhuurder heeft het recht tijdens de opzegtermijn, of ingeval van verkoop, een bericht van verhuring of van verkoop aan te brengen op de meest zichtbare plaatsen. Bovendien moet de huurder tijdens de twee laatste maanden vóór het einde van de huurovereenkomst, of ingeval van verkoop, de verhuurder toelaten om de woning te laten bezichtigen, twee dagen per week en tijdens twee opeenvolgende uren. Deze dagen en uren worden na onderling overleg door de partijen vastgesteld. 15. Vervreemding van het goed In geval van vervreemding van het goed om welke reden dan ook (verkoop, inbreng in een vennootschap, ruil,schenking,...) zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst kunnen opzeggen binnen de mogelijkheden geboden door de Woninghuurwet. In voorkomend geval zal de huidige verhuurder de huurder geen enkele vergoeding verschuldigd zijn. 16. Reglement van inwendige orde De huurder is verplicht de statuten, de reglementen van mede-eigendom en van inwendige orde te eerbiedigen. Hij kan kennis nemen van deze documenten bij de beheerder GROUP HUGO CEUSTERS-SCMS N.V en bevestigt een exemplaar ontvangen te hebben bij ondertekening van onderhavige overeenkomst. 17. Sleutels Hierbij verklaren huurder en verhuurder dat er volgende sleutels overhandigd zijn. Voordeur en Appartementsdeur Brievenbus sleutels sleutels Bij verlies van een sleutel of bij niet teruggave van een sleutel zal er per sleutel een vergoeding betaald worden door de huurder van 60 (voor de voordeursleutel) & 20 (voor de brievenbussleutel), gebeurlijke bijgemaakte sleutels dienen afgegeven te worden ten kosteloze titel of onbruikbaar gemaakt in bijzijn van de verhuurder. Bij uittrede dienen alle sleutels steeds de laatste werkdag vóór het einde van de huurperiode of opzegperiode tijdens kantooruren overhandigd te worden. 20/02/201520/02/20152/12/2014 8/18

9 18. Woonstkeuze Tijdens de hele looptijd van de huurovereenkomst en de verlengingen, verklaart de huurder woonst te kiezen op het adres van het verhuurde goed. Aan het einde van de huurovereenkomst is hij ertoe gehouden om zijn adreswijziging aan de verhuurder te betekenen. Bij ontstentenis kan elke betekening van de verhuurder verder op het adres van het verhuurde goed worden gedaan. 19. Bodemsaneringsdecreet Zowel de huurder als verhuurder dienen zich te houden aan de dwingende bepalingen wat betreft de aanvraag van bodemattesten en alle hieraan verbonden gevolgen zoals voorzien in de bodemsaneringsdecreten van 22/2/1995 en 26/5/ Bijkomende clausule Er mogen alleen fietsen geplaatst worden in de daartoe voorziene berging 21. Vulgariserende bijlage Conform art. 11 bis Woninghuurwet wordt in bijlage 1 het KB van 4 mei 2007 (Belgisch Staatsblad 21 mei 2007) met de bedoelde modeltekst gevoegd. Deze toelichtende bijlage is louter informatief en heeft geen rechtskracht, alleen de wetgeving heeft rechtskracht. In bijlage 2 wordt de huurder ingelicht omtrent de voorwaarden waaraan ten minste voldaan moet zijn, wil een onroerend goed dat wordt verhuurd als hoofdverblijfplaats in overeenstemming zijn met de elementaire vereiste inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid. 22. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige overeenkomst. De rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd uitspraak te doen over eender welk geschil voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst. Opgemaakt te in drie exemplaren op Handtekening van de huurder Handtekening van de verhuurder 20/02/201520/02/20152/12/2014 9/18

10 TOELICHTING Duur Het contract voorziet 2 keuzemogelijkheden A en B (de niet gekozen mogelijkheid doorhalen in het contract). De wet bepaalt inderdaad een duur van 9 jaar voor huurovereenkomsten (mogelijkheid A) maar laat aan de partijen de mogelijkheid een huurovereenkomst te sluiten van kortere duur die echter nooit 3 jaar mag overschrijden (mogelijkheid B). Bij keuze A worden de mogelijkheden weergegeven waarover de partijen beschikken om de huur van 9 jaar vervroegd op te zeggen. Bij keuze B mag de duur van de huurovereenkomst in geen geval 3 jaar overschrijden, zelfs zo ze verlengd wordt (bv. een huur van 2 jaar zal slechts met maximum 1 jaar kunnen worden verlengd). Overigens mag de huurovereenkomst van korte duur nog hooguit 1 keer verlengd worden (bv. een huur van 1 jaar kan nog voor 1 jaar verlengd worden, maar na die 2 jaar is geen verlenging meer mogelijk). Huurprijs Voor de indexering van woninghuurcontracten bestemd tot hoofdverblijfplaats van de huurder moet de gezondheidsindex toegepast worden. Kosten Zo het moeilijk of onmogelijk blijkt de werkelijke kosten te bepalen mogen de partijen een systeem van forfaitaire lasten voorzien. In dat geval moeten de bepalingen van artikel 5 geschrapt worden. Heffingen en belastingen De wet verbiedt dat de onroerende voorheffing ten laste van de huurder wordt gelegd. Registratie Dit contract moet binnen de 2 maanden na de ondertekening geregistreerd worden door de verhuurder. De registratie is gratis. De verhuurder moet zich wenden tot het registratiekantoor van de plaats waar de woning gelegen is (zie: of de infolijn van de FOD Financiën op 02/ ). Indien de verhuurder de verplichting niet naleeft kan hij beboet worden. Verzekeringen De huurder is verplicht het gehuurde goed terug te bezorgen in de staat waarin hij het goed ontvangen heeft, behalve waneer hij bewijst dat de schade hem niet verweten kan worden. In geval van brand is dit bewijs vaak moeilijk te leveren. Daarom moet men zich tegen dit risico verzekeren. Veranderingen aan het gehuurde goed Het is voorzichtig ervoor te zorgen dat men een schriftelijk bewijs heeft dat de verhuurder de veranderingen heeft toegestaan alsook de vergoedingswijze te voorzien (toegevoegde meerwaarde / kosten van de werken / forfaitaire som ) die zal gelden bij het einde van de huur of op het ogenblik van de werken. Onteigening De onteigening stelt een einde aan de huurovereenkomst en geeft in principe aanleiding tot een vergoeding door de onteigenende overheid van de door de huurder geleden schade. BIJLAGEN 20/02/201520/02/20152/12/ /18

11 ATTEST ROOKMELDERS Attest van plaatsing Rookmelders bij huurovereenkomst Hierbij verklaart NV KANAM GRUND KIEVITPLEIN G dat het eigendom gelegen te Copernicuslaan 30 - te 2018 Antwerpen voorzien is van wettelijke rookmelders zoals voorzien in het decreet van 4 juni 2012 en het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli Richtlijnen - Voor zelfstandige woningen (= eengezinswoningen, appartementen en studio s): een optische rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN moet worden geïnstalleerd op elke bouwlaag van de woning. - Voor kamerwoningen: een optische rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN moet worden geïnstalleerd in elke kamer, studentenkamer en gemeenschappelijke kookruimte en op elke bouwlaag. Type - Installeer alleen kwalitatieve optische rookmelders (ook foto-elektrisch is een mogelijke benaming). - De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN Zowel een type met vervangbare batterij als een type voorzien van een niet-vervangbare batterij komt in aanmerking. Een type met niet-vervangbare batterij met een levensduur van 10 jaar wordt aangeraden. - Kies een toestel dat beschikt over een testknop. Waar De rookmelder(s) werden op volgende plaatsen aangebracht. Verklaring voor echt Opgemaakt te... Op... De eigenaar 20/02/201520/02/20152/12/ /18

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST

HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN GELEGEN IN HET VLAAMS GEWEST BIJLAGE BIJ HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 04 MEI 2007 GENOMEN IN UITVOERING VAN ARTIKEL 11bis, VAN BOEK III, TITEL VIII, HOOFDSTUK II, AFDELING 2, VAN HET BURGERLIJK WETBOEK HUUROVEREENKOMSTEN VOOR WONINGEN

Nadere informatie

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling 2, van het Burgerlijk Wetboek, B.S., 21 mei 2007, err., B.S., 31 mei 2007 (tweede

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT

HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT HUUROVEREENKOMST VOLGENS HET GEMEEN RECHT Tussen: gsm:.. rijksregisternummer... hierna "verhuurder" genoemd, en: gsm:.. rijksregisternummer... gsm:.. rijksregisternummer... hierna "huurder(s)" genoemd,

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement.(gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten: / maand Startdatum huurovereenkomst:

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten:. / maand Startdatum huurovereenkomst:.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement.(gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten: / maand Startdatum huurovereenkomst:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST VOOR EEN WONING BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Gebouw:.. Appartement.(gemeubeld / ongemeubeld)* Huurprijs:.. / maand Gemeenschappelijke kosten: / maand Startdatum huurovereenkomst:

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) HUUROVEREENKOMST VOOR EEN HOOFDVERBLIJFPLAATS (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) TUSSEN: de heer en mevrouw... wonende te... hierna genoemd «Verhuurder», die zich hoofdelijk en ondeelbaar verbindt, EN: de

Nadere informatie

Model februari 2014 NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT

Model februari 2014 NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden: Indien natuurlijk persoon de heer en/of mevrouw (Familienaam en eerste twee voornamen),.. geboren te. (geboorteplaats)

Nadere informatie

Huurovereenkomst woonhuis/appartement

Huurovereenkomst woonhuis/appartement Huurovereenkomst woonhuis/appartement Tussen de ondergetekenden : Hierna genoemd "de verhuurder"; en Hierna genoemd "de huurder"; is het volgende overeengekomen : De verhuurder verklaart te verhuren aan

Nadere informatie

Artikel 1: Omschrijving van het gehuurde goed

Artikel 1: Omschrijving van het gehuurde goed KORTLOPENDE HUUROVEREENKOMST VOOR WONING OF APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden: de heer en/of mevrouw.. wonende te.. (postnummer, plaatsnaam, straatnaam, huisnummer) hierna genoemd verhuurder en de

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen 1. De heer en mevrouw Koenraad Vervaecke Katrien Vandepitte, Samenwonende te 8370 Blankenberge, Kerkstraat 380, hierna genoemd verhuurders en 2. Naam venootschap., ondernemingsnummer:

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF

HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF HUUROVEREENKOMST VOOR EEN STUDENTENVERBLIJF LET OP: Deze modelhuurovereenkomst voldoet niet aan de vereisten van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten voor woningen die dienst doen

Nadere informatie

Brieven, modellen en contracten. Uw juridische veiligheid voor 19,60 EUR!

Brieven, modellen en contracten. Uw juridische veiligheid voor 19,60 EUR! Brieven, modellen en contracten. Uw juridische veiligheid voor 19,60 EUR! Iven De Hoon INHOUDSTAFEL I. Huren en verhuren 1. Woninghuur (hoofdverblijfplaats) 2. Standaardbijlage bij woninghuur (Vlaanderen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING

OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING OVEREENKOMST VOOR DE HUUR VAN EEN APPARTEMENT/WONING Tussen de ondergetekenden 1. De verhuurder. (naam, voornaam) wonende te.. (adres) en 2. De huurder(s).. (naam/namen) wonende.. (adres) wordt het volgende

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf 3 INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Wanneer is de woninghuurwet van toepassing? 13 1 Is de Woninghuurwet van toepassing op alle huurovereenkomsten? 13 2 Wat is een hoofdverblijfplaats? 14 3 Wie kan als huurder

Nadere informatie

NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST

NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST NEGENJARIGE HUUROVEREENKOMST TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST Tussen:... (naam, voornaam) geboren te.. op...... wonende te... e-mail:. gsm:.. rijksregisternummer... hierna

Nadere informatie

HUURPRIJS EN BETALING

HUURPRIJS EN BETALING HUUROVEREENKOMST STUDIO APPARTEMENT HUIS BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS naam en voornamen... geboortedatum en -plaats... straat, nr.... postcode,

Nadere informatie

KORTE HUUROVEREENKOMST VAN MAXIMAAL 3 JAAR TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST

KORTE HUUROVEREENKOMST VAN MAXIMAAL 3 JAAR TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST KORTE HUUROVEREENKOMST VAN MAXIMAAL 3 JAAR TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER(S) IN HET VLAAMSE GEWEST Tussen:... (naam, voornaam) geboren te.. op...... wonende te... e-mail:. gsm:.. rijksregisternummer...

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS Tussen de ondergetekenden: De Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA), instelling van openbaar nut, gevestigd

Nadere informatie

het SVK WAASLAND, Abingdonstraat 99, 9100 SINT-NIKLAAS

het SVK WAASLAND, Abingdonstraat 99, 9100 SINT-NIKLAAS SOCIAAL VERHUURKANTOOR WAASLAND Abingdonstraat 99 9100 SINT-NIKLAAS Tel. 03/778.62.50 Fax. 03/778.60.68 Reknr. 091-0125054-50 HODHUURCONTRACT 9 JAAR De ondergetekende(n): Mr. / Mevr. wonende te.. met rijksregisternummer..

Nadere informatie

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit :

De verhuurder verhuurt aan de huurder, die aanvaardt, het onroerend goed gelegen te Z bestaande uit : HANDELSHUUROVEREENKOMST ============================= Tussen de ondergetekenden enerzijds : X hierna de "verhuurder" genoemd; en anderzijds : Y hierna de "huurder" genoemd; wordt overeengekomen als volgt

Nadere informatie

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied

PC Advocaten Nieuwsbrief. Hoofdhuurovereenkomsten. Contact. ZZInleiding. ZZToepassingsgebied ZZInleiding Hoofdhuurovereenkomsten Regelmatig stellen verhuurders en huurders vragen i.v.m. hun huurovereenkomst, waarbij ze dan totaal verrast worden door het antwoord. De regels betreffende de huurovereenkomsten

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT. De huur van de hoofdhuurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een termijn van 9 jaar en neemt een aanvang op:...

HOOFDHUURCONTRACT. De huur van de hoofdhuurovereenkomst wordt in beginsel afgesloten voor een termijn van 9 jaar en neemt een aanvang op:... Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435 2375 Ondernemingsnummer: 451.947.348 Vzw-nr.: 359794 HOOFDHUURCONTRACT

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

Type-huurcontract bij renovatie

Type-huurcontract bij renovatie BIJLAGE 5 Type-huurcontract bij renovatie Tussen:.. (sociale benaming en adres van de maatschappij-verhuurder). en (naam, voornaam, adres van de huurder(s))... is het volgende overeengekomen : Voorwerp

Nadere informatie

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst?

2. Wat is de duur van een handelshuurovereenkomst? A C C O U N T A N T S B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N De handelshuurovereenkomst Wie een pand huurt om er handel te drijven, heeft behoefte aan een zekere duurzaamheid, zekerheid, stabiliteit.

Nadere informatie

Adres, Postcode, Plaats

Adres, Postcode, Plaats HUUROVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD ONDERGETEKENDEN: Naam : Adres : Postcode / plaats : Telefoon : Mobiele nummer : E-mail adres : IBAN rekeningnummer : Hierna te noemen verhuurder en beheerder. Naam :

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT

Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw HOOFDHUURCONTRACT Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Contract afgestemd op: Het model (onder)huurcontract opgenomen in het Besluit van de Vlaamse Regering tot reglementering van het Sociaal Huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

Nadere informatie

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd "de verhuurder". EN

Tussen de ondergetekenden:... Hierna genoemd de verhuurder. EN Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden:...... Hierna genoemd "de verhuurder". EN Naam:... Straat:... Gemeente:... Geboortedatum:... Identiteitskaartnummer:... Rijksregisternummer:... Hierna genoemd

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJF VLAAMS GEWEST

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJF VLAAMS GEWEST TUSSEN HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJF VLAAMS GEWEST A. Verhuurder:... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel, KBO).... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel,

Nadere informatie

Opleiding private huur

Opleiding private huur Opleiding private huur Afdeling Wonen juli oktober 2014 1 Inhoud overzicht hoofdstukken I. Algemene begrippen II. Toepassingsgebied huurwet III. Essentiële elementen huurovereenkomst IV. Duur huurovereenkomst

Nadere informatie

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap

Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Verblijfsovereenkomst Voor een assistentiewoning/flat voor personen met een handicap Deze overeenkomst is geen huurovereenkomst en valt als dusdanig niet onder de toepassing van de huurwetgeving maar wel

Nadere informatie

MyRent. Inhoudsopgave

MyRent. Inhoudsopgave MyRent Inhoudsopgave 1. De verschillende soorten contracten:... 2 1.1. Huurcontract... 2 1.2. Plaatsbeschrijving... 2 1.3. Addendum... 2 1.4. Onderhuur... 2 1.5. Overdracht (van huur)... 2 1.6. Ontbinding

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS

HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS HUUROVEREENKOMST HOOFDVERBLIJFPLAATS WAT AAN DEZE OVEREENKOMST VOORAF GAAT: Het OCMW Antwerpen bezit een aantal appartementen/huizen die zij wenst te verhuren aan kandidaat huurders die zich in een sociaal-maatschappelijke

Nadere informatie

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be

LEUVEN: 016-23 83 32 BERINGEN: 011-45 45 35 E-mail: info@jordens.be WAAR OP LETTEN BIJ HANDELSHUUR? 1. NIET ELKE BEDRIJFSMATIGE HUUR IS HANDELSHUUR In ons burgerlijk recht kennen wij vier regimes: 1) het algemeen huurrecht, 2) de woninghuurwet, 3) de handelshuurwet en

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 december 2013 Besluit nummer: 2013_GR_01260 Onderwerp: Sluiten van een huurovereenkomst voor het onroerend goed gelegen te Sint-Amandsberg, Groot

Nadere informatie

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Een huurcontract laten registreren... een makkelijk te vervullen verplichting - Gewijzigde wetgeving - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN 1. Wie moet welk

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6

Inhoudstafel. Deel 1. Een woning te huur zetten. 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1. 2. Correcte publiciteit... 6 Inhoudstafel Deel 1. Een woning te huur zetten 1. Attestenkermis en andere verplichtingen... 1 1.1. Eigendomsattest... 1 1.2. Energieprestatiecertificaat (EPC)... 1 1.2.1. Tijdig een erkend energiedeskundige

Nadere informatie

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft

houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft stuk ingediend op 1861 (2012-2013) Nr. 2 20 februari 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende wijziging van diverse decreten wat de woonkwaliteitsbewaking betreft Amendementen Stukken in het dossier:

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.: 089/24-54-40

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove

Veilig verhuren. Woninghuurwet. Advocaat Ghislaine Van Kerckhove Veilig verhuren Woninghuurwet Advocaat Ghislaine Van Kerckhove 2 Woninghuurwet B.W. : art. 1708 1762bis (vnl. aanvullend recht) Ger. W. : 1344 bis ev. (rechtspleging-procedure) Wet van 20 februari 1991

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te:

HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER. De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... Naam en voornaam : Wonende te: HUUROVEREENKOMST VOOR STUDENTENKAMER Tussen: De verhuurder (volledige identiteit van de verhuurder(s)) of rechtspersoon:... En: De huurder: Naam en voornaam : Wonende te: Tel: Gsm:. E-mail: Geboorteplaats

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren

Federale Overheidsdienst FINANCIEN VERHUURD TE HUUR. Een huurcontract laten registreren EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TE HUUR VERHUURD 0466 33 22 11 Een huurcontract laten registreren 1. Wie moet welk huurcontract laten registreren? Het huurcontract van een onroerend

Nadere informatie

Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd.

Deze afdeling is niet langer van toepassing zodra het gehuurde pand niet meer tot hoofdverblijfplaats wordt bestemd. Wet van 20 februari 1991 met betrekking tot huishuur, B.S. 22 februari 1991 Art. 1 Toepassingsgebied 1. Deze afdeling is van toepassing op huurovereenkomsten betreffende een woning die de huurder, met

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T

Rolnummer 4790. Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T Rolnummer 4790 Arrest nr. 10/2010 van 4 februari 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 73 van de programmawet (I) van 27 december 2006, gesteld door de Vrederechter van het

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed

WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR. wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd goed WONINGHUUR VAN BEPERKTE DUUR Tussen enerzijds X, hierna: de verhuurders en anderzijds Y, hierna: de huurder wordt heden, DATUM, te PLAATS, overeengekomen en uiteengezet hetgeen volgt: Art. 1: Verhuurd

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Wetgeving kwaliteitsnormen voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Wetgeving kwaliteitsnormen voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Wetgeving kwaliteitsnormen voor woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Koninklijk besluit van 4 mei 2007 genomen in uitvoering van artikel 11bis van boek III, titel VIII, hoofdstuk II, afdeling

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING

VOORBEELD OVEREENKOMST VAN TERBESCHIKKINGSTELLING CONFEDERATIE VAN IMMOBILIENBEROEPEN VLAANDEREN Document opgesteld door het Vlaams Studie- en Kenniscentrum Vastgoed en Wonen vzw. Huidig document betreft een voorbeeld ter duiding van bepaalde passages

Nadere informatie

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR

Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Vredegerechten arrondissement Limburg VERZOEKSCHRIFT HUUR Aan de vrederechter van het kanton (het kanton waar gehuurde pand is gelegen het juiste kanton aanduiden) Geeft te kennen: Naam: Naam: Voornaam:

Nadere informatie

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN. 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN 1. Aanvaarding van de algemene verhuurvoorwaarden & algemene voorwaarden 1.1 Alle verhuringen uitgaande van de BECONA NV worden aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS

HUUROVEREENKOMST ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS Tussen de ondergetekenden: Naam: Adres: Telefoon: E-mailadres: HUUROVEREENKOMST ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS en hierna genoemd de «verhuurder», Naam: ldentiteitskaartnummer: Adres: Telefoon: E-mailadres hierna

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

VERBLIJFSOVEREENKOMST

VERBLIJFSOVEREENKOMST vzw Emmaüs Beschut Wonen en Psychiatrische Thuiszorg De Sprong Bethaniënlei 87 2980 ZOERSEL tel. 03 385 45 06 fax 03 385 45 07 beschutwonen.zoersel@emmaus.be www.bwdesprong.be VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen:

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren

Huren. Als je een eigen woning of appartement gaat huren Huren Als je een eigen woning of appartement gaat huren Alles over huren en een huurcontract Huurdersbond www.huurdersbond.be Wetswinkels tel. 070 22 58 88 www.dewetswinkel.be Samenhuizen vzw tel. 0489

Nadere informatie

De wet van 20 februari 1991, de huurwet genaamd

De wet van 20 februari 1991, de huurwet genaamd De wet van 20 februari 1991, de huurwet genaamd De wet van 20 februari 1991 bepaalt de rechten en verplichtingen van de verhuurder en de huurder in de huurcontracten voor de hoofdverblijfplaats. De bepalingen

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR HODHUURCONTRACT 9 JAAR RSVK Waregem vzw Schakelstraat 41 8790 WAREGEM Contactpersoon: Bjorn Thienpont Tel.: 056 62 98 93 Mail: bjorn.thienpont@rsvk.be Reknr. BE88 068-2446839-41 Ondernemingsnummer: 866.501.988

Nadere informatie

MODEL-HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

MODEL-HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR MODEL-HODHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax. Reknr.:778-5998370-42

Nadere informatie

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR

HOOFDHUURCONTRACT 9 JAAR RSVK De Woonkoepel VZW Kapelleveld 8, 1742 Ternat 02/ 569.78.99 02/ 569.80.78 0478 05 13 41 HODHUURCONTRACT 9 JAAR www.dewoonkoepel.be E-mail: fteughels@dewoonkoepel.be De ondergetekende(n) 1 :.. wonende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Voor het afleveren van een conformiteitsattest voor huur- en kamerwoningen en voor controle op de kwaliteitsnorm in kader van een uitbatingsvergunning voor kamerwoningen en studentenkamers

Nadere informatie

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen

AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR. Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen AANHANGSEL BIJ DE BEDRIJFSHUUR Voorstel voor een aanhangsel van het type leegstaande verdiepingen April 2014 Ontwikkeld in opdracht van de Directie Huisvesting Brussel Stedelijke Ontwikkeling Staatssecretaris

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen:

Huurovereenkomst. Ondergetekenden: Zijn overeengekomen: Huurovereenkomst Ondergetekenden: 1. Hoogerbrugge & Partners (handelsnaam: MB67 Offices), gevestigd Middel Broekweg 67, 2675 KG Honselersdijk, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR

MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR MODEL-ONDERHUURCONTRACT 9 JAAR Sociaal Verhuurkantoor (afgekort SVK) Het Scharnier Vereniging zonder winstgevend doel Adres: Dorpsstraat 9 Postnummer: 3660 Gemeente: Opglabbeek Tel.:0484/ 22-56-46 Fax.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS VLAAMS GEWEST woninghuur- Vlaams Gewest

HUUROVEREENKOMST ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS VLAAMS GEWEST woninghuur- Vlaams Gewest HUUROVEREENKOMST ALS HOOFDVERBLIJFPLAATS VLAAMS GEWEST woninghuur- Vlaams Gewest Tussen de ondergetekenden: Naam: Adres: Telefoon: E-mailadres: dannybracke@telenet.be en hierna genoemd de «verhuurder»,

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht

Inhoudstafel. Deel I. Gemeen recht Deel I. Gemeen recht Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (1-29) Afdeling 1. Definitie en situering (1-14) Afdeling 2. Algemene geldigheidsvoorwaarden (15-25) Afdeling 3. Bewijs (26-29) Hoofdstuk 2. Duur en

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

OVEREENKOMST LASTGEVING

OVEREENKOMST LASTGEVING 13/428 OVEREENKOMST LASTGEVING Tussen de ondergetekenden enerzijds:.., met maatschappelijke zetel te, KBO.., alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar...., de heer En anderzijds: Hierna de «lastgever»

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte Verhuurder, huurder en het gehuurde Verhuurder Naam; -- Adres; -- Postcode & woonplaats; -- Telefoonnummer; -- Bankrekeningnummer; -- Mail; -- Huurder Naam; --

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Tussen

HUUROVEREENKOMST. Tussen HUUROVEREENKOMST Tussen Linda Dillen Koel Rent Steenovenstraat 56 2040 Antwerpen Berendrecht BTW: BE015.980.306 GSM: 0468 288 296 Email: info@koelrent.be Hierna de verhuurder genoemd, En Naam: Adres: Gemeente:

Nadere informatie

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME

OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME OVEREENKOMST TER BESCHIKKING STELLEN VAN EEN LOCATIE VOOR EEN FOTO- OF FILMOPNAME TUSSEN: (1) Studio Scott, vertegenwoordigd door Debbie Debrauwer, Efie De Grande en Eveline Vanassche met hoofdkantoor

Nadere informatie

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar

casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar casapilot.com Overeenkomst van de Eigenaar A. Contracterende partijen Tussen (hierna CP genoemd), gedeponeerd merk van de vennootschap Greenbox N.V. met maatschappelijke zetel in L-9911 Troisvierges, 2

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte voor studenten nummer OGEH/KLNT Ondergetekenden, De stichting Stichting Staedion, statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan het Koningin Julianaplein

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2017/10293] 1 DECEMBER 2016. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 tot verklaring van openbaar

Nadere informatie

Codex voor de Rechtspracticus Boekdeel I Deel 3. Burgerlijk recht BW. Ingevoegd bij W , art. 3

Codex voor de Rechtspracticus Boekdeel I Deel 3. Burgerlijk recht BW. Ingevoegd bij W , art. 3 tract daaraan gegeven is, of volgens die welke, bij gebreke van overeenkomst daaromtrent, naar gelang van de omstandigheden vermoed wordt; 2 De huurprijs op de bepaalde termijn te voldoen. Art. 1728bis.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER

HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER HUUROVEREENKOMST APPARTEMENT BESTEMD TOT HOOFDVERBLIJFPLAATS VAN DE HUURDER Tussen de ondergetekende partijen: ENERZIJDS naam en voornamen: geboortedatum en plaats:.. straat, nr.: postcode, gemeente..

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR

MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR MODEL HUUROVEREENKOMST TIJDELIJKE VERHUUR Ondergetekenden: Naam: Adres: Woonplaats: hierna te noemen verhuurder, en Naam: Huidig adres: Woonplaats: Geboortedatum: Paspoort of identiteitsbewijsnummer: (indien

Nadere informatie

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr.

Huurovereenkomst voor een studentenkamer. postnummer : gemeente : telefoon : GSM :. e mail:... wonende in hoofdverblijfplaats te (straat en nr. Huurovereenkomst voor een studentenkamer TUSSEN DE ONDERGETEKENDE PARTIJEN: Verhuurder enerzijds : naam : voornaam :.. wonende te (straat en nr.) postnummer : gemeente :.... telefoon : GSM :. e mail:...

Nadere informatie

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd:

ONDERHUURCONTRACT. 2.1 In dit huurcontract moeten de begrippen verhuurder, hoofdhuurder en huurder als volgt worden geïnterpreteerd: ONDERHUURCONTRACT 1. Ondergetekenden: Hoofdhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats Onderhuurder Naam Geboortedatum Geboorteplaats komen het volgende overeen: 2. BEPALING 2.1 In dit huurcontract moeten

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie