de gewestelijke Huursubsidie of het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de gewestelijke Huursubsidie of het"

Transcriptie

1 de gewestelijke Huursubsidie of het Besluit van de Vlaamse Regering van 2 februari 2007 tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders. Belgisch Staatsblad 9 maart 2007 Versie sociale verhuurkantoren Werktekst, opgemaakt ifv infosessie voor SVK s, Huurdersbonden en Woonwinkels over de nieuwe huursubsidie, Antwerpen, 20 maart + latere aanpassingen In een meer definitieve versie zullen o.m. worden verwerkt: - MB toepassing huursubsidie. - Aanvraagformulier. - Praktijkervaringen. Diksmuidelaan Berchem Telefoon 03/ Telefax 03/ Website: Bank Let op: ook de Huursubsidie 91 blijft van toepassing (uitdovend systeem) zie hiervoor het SVK-intranet Tekstversie 6 april 2007 VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 1

2 Inhoud: Inleiding: De aanvrager...3 a. De huurder...3 b. Personen ten laste Bejaarden, personen met een handicap en SVK-huurders De te verlaten woning...5 a. Geen voorwaarden te verlaten woning voor de SVK-huurder...5 b. Bejaarden en personen met een handicap: een onaangepaste woning...6 c. Anderen: slechte woning verlaten, of geen woning hebben...6 Onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning...6 Verblijf niet bestemd voor huisvesting...6 Ongeschikt verklaarde woning of kamer...7 Inzake bezetting onaangepaste woning...8 Wonen op een camping...8 Daklozen De nieuwe woning...9 a. Vlaams Gewest, sociale huurwoningen en kamers...9 b. Huurprijs...10 c. Woningkwaliteit en oppervlakten...11 d. Woningen voor bejaarden en personen met een handicap Voorwaarden & gevolgen inkomen en bezit onroerend goed...14 a. Inkomen...14 Inkomensgrens en PTL...14 Drie toetsingsmomenten...14 Afwijkingen...15 b. Woningbezit...15 c. Verzamelen bewijsstukken De tegemoetkoming in de huurprijs...16 a. De eerste periode van 6 jaar...16 b. van het 7 de tot het 9 de jaar...17 c. Uitzondering voor bejaarden en personen met een handicap...17 d. De uitbetaling Het aanvraagdossier...19 a. Het aanvraagformulier...19 b. Bewijsstukken over de te verlaten woning...19 c. Over inkomensvoorwaarde en woningbezit...20 d. Verklaring actuele inkomsten...20 e. Inkomen of vervangingsinkomen het jaar voor de aanvraag...20 f. Voor SVK-huurders De procedure Gevolgen van een verhuis Overlijden of verhuis: wat als er gezinsleden achterblijven? Controles...23 Bijlagen:...24 Bijlage 1: art. 5 1 van de Vlaamse Wooncode...24 Bijlage 2: oppervlakte en bezettingsnormen...25 Bijlage 3: Installatiepremie daklozen Bijlage 4: overzicht attesten ernstige handicap...28 Bijlage 5: Adressen IVA Wonen Vlaanderen...30 Bijlage 6: BVR tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, verwijzen de artikels (art.) genoemd in deze tekst naar het bovengenoemde besluit. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 2

3 Inleiding: Vanaf 1 mei 2007 is het nieuwe huursubsidiebesluit van toepassing, formeel het Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een tegemoetkoming in de huurprijs voor woonbehoeftige huurders genoemd. Aanvragen ingediend voor 1 mei 2007 worden behandeld volgens het oude huursubsidiesysteem (verder in de tekst huursubsidie 1991 genoemd). Zij die deze huursubsidie 91 trekken, blijven hiervan genieten zolang ze aan die voorwaarden blijven voldoen. (art. 14). Dit betekent dat het oude stelsel nog 5 x 3 jaren van toepassing zal of kan blijven, of zelfs levenslang voor bejaarden. Als bijvoorbeeld zo n subsidietrekker verhuist, zal de nieuwe woning moeten voldoen aan de huurprijsgrenzen en aan de oppervlaktenormen van de huursubsidie 91. De nieuwe huursubsidie is net als het oude stelsel eerder een verhuissubsidie. De kandidaat-subsidietrekker moet voldoen aan een aantal voorwaarden, én verhuizen naar een kwalitatief aanvaardbare en betaalbare woning. Men kan slechts één keer beroep doen op een Vlaamse huursubsidie. Ook als men huursubsidie heeft getrokken onder het huursubsidiesysteem 91 kom men niet meer in aanmerking voor de huursubsidie 2007 (art. 2 2). Let op: Het besluit spreekt over heeft verkregen. Een huurder waarvan vroeger een aanvraag werd geweigerd, kan bij een nieuwe verhuis een nieuwe aanvraag indienen. Ook de huurder die bij een aanvraag in het huursubsidiesysteem 91 enkel de installatiepremie kreeg toegezegd, komt mogelijks wel in aanmerking voor de nieuwe tegemoetkoming in de huurprijs. Dit geldt ook voor de SVK-huurder. Als de huurder of zijn partner ooit van een gewestelijke huursubsidie heeft genoten, komt hij of zij niet in aanmerking bij een nieuwe aanvraag. Het lijkt dan ook nodig dat het SVK dit bevraagt bij de intake van de kandidaat-huurder. Bij twijfel kunnen deze gegevens worden opgevraagd bij IVA Wonen Vlaanderen (Brussel). 0. De aanvrager a. De huurder De huursubsidie is een tegemoetkoming aan particulieren, hier gericht naar een huurder van een woning. Met huurder bedoelt men de meerderjarige particulier of de particulieren die de huurovereenkomst ondertekenen. Minderjarigen komen bijgevolg niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Minstens één van de huurders moet meerderjarig zijn. Afwijkingen zijn niet mogelijk. In het besluit staat dat de huurder moet ingeschreven zijn in het Rijksregister (art ). Het bevolkingsregister, vreemdelingenregister én het wachtregister zijn onderdeel van het Rijksregister. Vreemdelingen zonder verblijfsvergunning die bijgevolg niet ingeschreven zijn (of kunnen) in het vreemdelingen- of wachtregister komen bijgevolg niet in aanmerking voor de nieuwe huursubsidie VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 3

4 b. Personen ten laste Het element persoon ten laste is belangrijk o.m. om de inkomensgrens vast te leggen, voor de maximumhuurprijs, maar ook om de hoogte van de huurtussenkomst te berekenen. Een persoon ten laste (PTL) wordt omschreven als (art ): - op de aanvraagdatum inwonend kind dat ofwel jonger is dan 18 jaar, ofwel het recht op een kinderbijslag of wezentoelage voor de huurder doet ontstaan. De administrateur-generaal van IVA Wonen Vlaanderen kan uitzonderlijk op basis van bewijzen bijkomende personen beschouwen als persoon te laste. Het is momenteel nog niet duidelijk wat dit kan inhouden. - De huurder of een op de aanvraagdatum inwonend gezinslid dat erkend is als persoon met een handicap. Een gezin met één inwonend minderjarig kind dat bovendien erkend is als persoon met een handicap (attest erkenning als ernstig gehandicapte) wordt bijgevolg beschouwd als met 2 personen ten laste. Inwonend wordt omschreven als zijnde gedomicilieerd op het adres van de huurder (art ). Bijgevolg wordt geen rekening gehouden met; - inwonende kinderen waarvoor de huurder geen kinderbijslag of wezentoelage (meer) geniet; - kinderen met bezoekrecht, regelmatig verblijvend maar niet gedomicilieerd op het adres van de huurder. Het is momenteel nog niet duidelijk of men wat betreft de grootte van de nieuwe te betrekken woning al dan niet rekening moet houden met de kinderen met bezoekrecht of kinderen in co-ouderschap. Deze vraag zal het voorwerp zijn van bijkomende invulling van het Huursubsidiebesluit. 1. Bejaarden, personen met een handicap en SVK-huurders. Personen die verhuizen naar een goede huurwoning, en voldoen aan de voorwaarden, komen in aanmerking voor een huursubsidie. Bovendien onderscheiden we in het nieuwe huursubsidiebesluit 3 bijzondere groepen: bejaarden, personen met een handicap en SVK-huurders. Maar ook bij hen geldt de voorwaarde dat de nieuwe woning moet voldoen aan de kwaliteit- en huurprijsvoorwaarde, en de aanvrager aan de voorwaarden van inkomen en onroerend goed. Bejaarden vormden in het huursubsidiebesluit 91 al een bijzondere doelgroep. Een bejaarde die een woning verlaat die niet aan zijn fysieke mogelijkheden is aangepast kan beroep doen op de nieuwe huursubsidie als hij verhuist naar een conforme en aan zijn mogelijkheden aangepaste woning. Om een aanvraag in te dienen als bejaarde dient de aanvrager of een inwonend gezinslid op het moment van de aanvraag minstens 65 jaar oud te zijn (art ). Met inwonend gezinslid wordt een persoon bedoeld die gedomicilieerd is op het adres van de aanvrager (art ). De 2 de groep zijn de personen met een handicap. Personen met een handicap worden omschreven als een persoon die overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 1988 tot bepaling van de attesten die in aanmerking worden genomen om een ernstige handicap vast te stellen, als ernstig gehandicapt erkend is of erkend was bij zijn pensionering (art ). In bijlage vind je een overzicht van de mogelijke attesten. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 4

5 Als de aanvrager of een inwonend gezinslid een persoon met een handicap is en als deze een niet aan zijn fysieke mogelijkheden aangepaste woning verlaat om een conforme en aan zijn mogelijkheden aangepaste woning te betrekken, kan men beroep doen op de nieuwe huursubsidie. Bepaalde bejaarden kunnen levenslang genieten van een huurtussenkomst, en het huursubsidiebedrag wordt ook niet verminderd. Nieuw is dat ook de huurder met een handicap hier mogelijks gebruik van kan maken. Hierover later meer. De 3 de (en nieuwe) groep vormen de SVK-huurders. Met een SVK of sociaal verhuurkantoor wordt een initiatief bedoeld dat erkend is overeenkomstig artikel 56 van de Vlaamse Wooncode (art. 1, 1, 14 ). Dit zijn de SVK s die zijn erkend door het Vlaamse Gewest. Een overzicht van de erkende SVK s vind je op Enkel huurders die rechtstreeks huren van zo n door het Vlaamse Gewest erkend SVK komen in aanmerking. Hierbij komen alle door het SVK verhuurde woningen in aanmerking, behalve volgende 2 uitzonderingen; - woningen waarvoor het Vlaamse Gewest al een vorm van huurprijsmindering heeft toegekend, zoals Domus Flandria, kamers komen sowieso nooit in aanmerking - evenmin woningen die niet voldoen aan de kwaliteitsvereisten zoals bepaald in uitvoering van de Vlaamse Wooncode. Woningen opgeknapt met SBR-subsidies (projectsubsidies) waarbij geen systeem van gewestelijke huurprijsmindering wordt toegepast komen o.i. wél in aanmerking. Maar dit dient nog verder worden onderzocht. 2. De te verlaten woning Bij de nieuwe huursubsidie blijft een verhuisbeweging noodzakelijk. Een aanvraag tot deze huurtussenkomst dient te gebeuren ten laatste zes maanden volgend op de eerste dag van de maand waarin de huurder zich heeft ingeschreven (bevolkingsregister) op het adres van de nieuwe woning (art. 6 1). De woning die de kandidaat-subsidietrekker verlaat moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest (art. 3). Bij de SVK-huurders vervalt deze voorwaarde. De administratie houdt in de beoordeling van de te verlaten woning geen rekening met een transitwoning (art. 6 2). Met transitwoning wordt bedoeld iedere woning of kamer die door de huurder minder dan zes maanden werd bewoond. In die situatie zal men de woning/situatie voorafgaand aan de transitwoning in rekening brengen. a. Geen voorwaarden te verlaten woning voor de SVK-huurder Enkel voor degene die verhuist naar een woning verhuurd door een door het Vlaamse Gewest erkend SVK zijn er geen voorwaarden gekoppeld aan de te verlaten woning. Maar let op: een verhuisbeweging blijft noodzakelijk. De inschrijving in de nieuwe woning (bevolkingsregister) dient te gebeuren na 1 mei Ook mutaties komen in aanmerking. Bij de SVK-huurder worden geen voorwaarden worden opgelegd wat betreft de te verlaten woning. Daardoor is ook de voorwaarde dat de verlaten woning in het Vlaamse Gewest moet liggen (art. 3) hier niet van toepassing. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 5

6 b. Bejaarden en personen met een handicap: een onaangepaste woning In deze categorie horen bejaarden of personen met een handicap die een woning verlaten welke niet is aangepast aan hun fysieke mogelijkheden. Hoe wordt zo n woning beoordeeld? Een woningschouwing door IVA Wonen Vlaanderen is vereist. Momenteel wordt gewerkt aan een MB (ministerieel besluit) dat de voorwaarde voor de te verlaten woning (en de nieuwe woning) omschrijft. Om zekerheid te krijgen kan de geïnteresseerde een woningschouwing aanvragen van de te verlaten woning. Niet alle woningen dienen worden gecontroleerd. Onbewoonbaar, overbewoond of ongeschikt verklaarde woningen behoeven geen controle (zie verder). Voor degene die verhuizen naar een SVK-woning wordt de te verlaten woning niet in rekening gebracht. c. Anderen: slechte woning verlaten, of geen woning hebben Hierin onderscheiden we ) niet van toepassing. zes mogelijke situaties, waarvan de eerste vier te maken hebben met de kwaliteit of gebruik van de te verlaten woning, en de twee volgenden met het gemis van een woning. Personen / gezinnen die ofwel een onbewoonbare of overbewoonde woning verlaten, een slechte woning bestraft met een geldboete, een ongeschikte verklaarde woning of tenslotte een inzake bezetting onaangepaste woning komen mogelijks in aanmerking voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning De huurder die een woning of kamer verlaat die onbewoonbaar of overbewoond werd verklaard. - De onbewoonbaarheid kan worden uitgesproken conform de VWC, het kamerdecreet of volgens artikel 135 van de Nieuwe Gemeentewet. - De overbewoning wordt uitgesproken volgens art. 17 van de VWC. Of de betrokken woning al dan niet geregistreerd is als onbewoonbaar of overbewoond kan worden opgevraagd bij de gemeente. SVK s, Huurdersbonden en Woonwinkels kunnen ook bij de provinciale dienst van IVA Wonen Vlaanderen terecht. Het is niet nodig een bewijs van de onbewoonbaarverklaring of overbewoning in het aanvraagdossier te steken; IVA Wonen Vlaanderen zal haar eigen databanken raadplegen. In principe kreeg de huurder een schrijven dat de woning onbewoonbaar of overbewoond werd verklaard. Onder voorbehoud; (deze bepalingen worden mogelijks opgenomen in het MB): - Als de onbewoonbaarverklaring wordt ingetrokken, komt de subsidieaanvrager toch in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een huurovereenkomst heeft ondertekend voor de datum van intrekking van de onbewoonbaarverklaring. - De subsidie-aanvrager komt alleen in aanmerking als ook alle gezinsleden ingeschreven in de onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning samen verhuizen naar de conforme woning. Verblijf niet bestemd voor huisvesting OPGELET : het gaat hier niet om woningen of kamers, maar wel om een onroerend goed dat niet hoofdzakelijk bestemd is voor wonen, dat wordt verhuurd met het oog op bewoning en gebreken vertoont in de praktijk gaat het bvb. om garages, loodsen, VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 6

7 kantoren, kelders, die niet voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitvereisten, verhuurd zonder geldig conformiteitattest, en waar conform de Vlaamse Wooncode artikel 20 1 de verhuurder (of onderverhuurder) wordt gestraft met een geldboete. Het gaat over boetes opgelegd door gerechtelijke politie of de ambtenaren die door de Vlaamse regering zijn aangewezen als wooninspecteurs. Of het betrokken verblijf al dan niet conform art. 20 1, tweede lid van de VWC verzwaard is met een geldboete kan worden opgevraagd bij de gemeente. SVK s, Huurdersbonden en Woonwinkels kunnen ook bij de provinciale dienst van IVA Wonen Vlaanderen terecht. Onder voorbehoud: in een voorstel van MB wordt geopteerd voor het PV als kantelmoment. Dit betekent dat zodra een PV is opgesteld door de Vlaamse Wooninspectie (officieel nu Agentschap Inspectie RWO) men in aanmerking zou komen, mits verhuis naar een conforme woning. Ongeschikt verklaarde woning of kamer Een ongeschikt verklaarde woning die in het technische verslag gevoegd bij het Kwaliteitsbesluit of het Kamerbesluit minstens twee problemen van categorie III én vijftig strafpunten scoort. Opmerking: dit zijn serieus zware voorwaarden. Twee elementen van categorie III en vijftig strafpunten is een woning met meer dan ernstige gebreken. In categorie III zitten elementen die de woonbaarheid ernstig aantasten of een ernstig gevaar inhouden, zoals (technisch verslag VWC, vanaf 1/02/2008): - ernstige aantasting of doorbuiging van de dragende dakelementen; - ernstige vervorming en/of scheurvorming van gevelvlak of gevelelementen; - ernstige vervorming en/of scheurvorming van dragende binnenmuren of elementen; - aantasting van de draagstructuur; - algemeen insijpelend vocht of condensatie via de daken, algemeen opstijgend vocht in de buitenmuren of binnenwanden; - ernstige gebreken aan trappen, overlopen, ; - geen gootsteen, geen lig- zit of stortbad, geen privé-wc aansluitend aan de woning; - geen geaarde stopcontacten in de keuken; - niet mogelijk om in de leefkamer een vast verwarmingsapparaat te plaatsen; -.. Elk gebrek van categorie III is 9 strafpunten waard. Bewijzen door een attest. Dit betekent dat de woning werd geschouwd en een technisch verslag werd opgemaakt. Of de betrokken woning al dan niet ongeschikt werd verklaard kan worden opgevraagd bij de gemeente. SVK s, Huurdersbonden en Woonwinkels kunnen ook bij de provinciale dienst van IVA Wonen Vlaanderen terecht. Als de woning ongeschikt werd verklaard door de burgemeester, krijgt de huurder hiervan een bericht. Bij een vermoeden van ongeschiktheid zal een woningcontrole door IVA Wonen Vlaanderen uitsluitsel moeten geven. De vaststelling moet alleszins hebben plaatsgevonden vóór de verhuis. Let op: vanaf 1 februari 2008 wijzigen de VWC-normen en het technisch verslag. Onder voorbehoud; (deze bepalingen worden mogelijks opgenomen in het MB): - De subsidie-aanvrager komt in aanmerking vanaf dat de bevoegde ambtenaar de vaststellingen heeft gedaan. Als de ongeschiktverklaring later wordt ingetrokken, komt de subsidieaanvrager toch in aanmerking op voorwaarde dat hij/zij een huurovereenkomst heeft ondertekend voor de datum van intrekking van de ongeschiktverklaring. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 7

8 - De subsidie-aanvrager komt alleen in aanmerking als ook alle gezinsleden ingeschreven in de ongeschikt verklaarde woning samen verhuizen naar de conforme woning. Inzake bezetting onaangepaste woning. De huurder die een overbezette woning (normen VWC) of kamer (normen Kamerdecreet) verlaat. Let op: - De huurder moet hier minstens 12 maanden zijn ingeschreven. - Anders dan bij de huursubsidie 91 wordt een kamer niet sowieso als ongezond wegens overbezetting beschouwd. De woning moet meer inwoners tellen dan volgens het technisch verslag (conformiteitsattest) is toegelaten. Je vindt de bezettingsnormen in bijlage. Let op; de normen veranderen vanaf 1 februari Vanaf dan zal men sneller kunnen spreken over een overbezetting. Bewijzen door controle. IVA Wonen Vlaanderen kan worden verzocht om deze controle uit te voeren vooraleer de huurder deze woning verlaat. Voor de kandidaat-subsidietrekker is het belangrijk zekerheid te krijgen opdat hij al dan niet in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming in de huurprijs. Soms geeft alleen een voorafgaandelijke controle uitsluitsel. Zo n woningschouwing kan worden aangevraagd bij de provinciale dienst van IVA Wonen Vlaanderen. De administratie wilt eigenlijk niet werken met vrijblijvende voorafgaande woningonderzoeken, omdat dit een extra belasting betekent voor het personeel. Ze bieden wel de mogelijkheid (en pleiten daar zelfs voor) om nog vóór de verhuis een officiële aanvraag voor een huursubsidie in te dienen. Onder voorbehoud; (deze bepalingen worden mogelijks opgenomen in het MB): Die aanvraag zou dan geldig blijven voor zover men binnen de 9 maanden na de aanvraag verhuist naar een nieuwe woning. Ook personen / gezinnen die een volgende situatie verkeren komen mogelijks in aanmerking voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Wonen op een camping De campingbewoner blijft in aanmerking komen voor de nieuwe huursubsidie. Maar let op: enkel de bewoner van een openluchtrecreatief verblijf als vermeld in het decreet van 3 maart 1993 houdende het statuut van de terreinen voor openluchtrecreatieve bedrijven. Bovendien moet de campingbewoner hier sinds 1 januari 2001 (of langer) zijn hoofdverblijfplaats hebben. Op de website van Toerisme Vlaanderen vind je een lijst met de campings die onder het campingdecreet vallen. Voor de lijst: klik hier De kandidaat-subsidietrekker moet hier zijn hoofdverblijfplaats hebben. Voor degene die gedomicilieerd is op de camping is dit wellicht eenvoudig te bewijzen. De anderen zullen dit met andere stukken (?) moeten aantonen. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 8

9 Daklozen. De vroegere voorwaarde van minstens 6 maanden dakloos zijn vervalt. In plaats daarvan komt de dakloze in aanmerking die omdat hij een conforme woning betrekt de verhoging van het leefloon heeft ontvangen, vermeld in artikel 14, 3, van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie of de installatiepremie, ingesteld bij het Koninklijk Besluit van 21 september 2004 tot toekenning van een installatiepremie door het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn aan bepaalde personen die hun hoedanigheid van dakloze verliezen. (art f). Bij deze federale installatiepremie wordt geen rekening gehouden met de periode van dakloosheid. Wel worden een aantal andere elementen in rekening gebracht. Meer info bij het lokale OCMW en in bijlage. Bewijzen door een attest OCMW. Opgepast: deze federale installatiepremie kan slechts één keer worden aangevraagd. Daardoor zou mogelijks (?) een dakloze die nav een vroegere verhuis zo n OCMWinstallatiepremie heeft bekomen, daarna terug dakloos is geworden, nu geen beroep kunnen doen op de gewestelijke huursubsidie als hij/zij een conforme woning betrekt. 3. De nieuwe woning De huurder dient te verhuizen naar een conforme woning. Hiermee wordt bedoeld een woning die voldoet aan de normen, vastgesteld overeenkomstig artikel 5, 1 van de Vlaamse Wooncode (art. 1, 1 8 ). Hierin zitten elementen zoals de elementaire veiligheid-, gezondheid en woonkwaliteitvereisten. Als de gemeente voor deze woning al een conformiteitsattest heeft uitgereikt, behoeft deze nieuwe woning zelfs geen controle. a. Vlaams Gewest, sociale huurwoningen en kamers Volgende huurwoningen komen niet in aanmerking (art. 4 1): - woning gelegen buiten het Vlaamse Gewest (art. 2 1); - een kamer; - een sociale huurwoning, waarvoor al andere huurminderingen worden toegekend (VWC, art 99 5), of waarvoor volgens de VWC vastgelegd systeem een huurprijs gekoppeld aan het inkomen wordt bepaald (VWC art. 99 1). Bij dit laatste horen de woningen verhuurd door een sociale huisvestingsmaatschappij, maar ook de Domus Flandria woningen eigendom van of in beheer bij lokale besturen of SVK s. Met een kamer wordt bedoeld (art. 2, 3 en 7 van het Kamerdecreet): - woning waarin het toilet, bad of douche of een kookgelegenheid ontbreken, en waarvan de bewoners voor deze voorzieningen afhankelijk zijn van de gemeenschappelijke ruimten in of aansluitend bij het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt; - studentenkamer: elke individuele kamer in een studentenhuis. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 9

10 Sinds een recente wijziging van de VWC worden ook de woningen verhuurd door een door het Vlaamse Gewest erkend SVK sociale huurwoningen genoemd. Maar door de uitdrukkelijke verwijzing naar systemen van bestaande huurminderingen en aangepaste huurprijzen in de VWC komen huurders van de SVK-woningen wél in aanmerking voor de gewestelijke huursubsidie. Hierbij speelt het geen rol of deze door het SVK verhuurde woningen eigendom zijn van een particulier (natuurlijke of rechtspersoon), van een lokaal bestuur of van het SVK zelf. b. Huurprijs De huurprijs van de nieuwe woning mag niet meer bedragen dan 485 euro per maand. Dit bedrag mag worden vermeerderd met 7% (of 33,95 ) per persoon ten laste, maar met een maximumverhoging van 28% (art. 4 1). Deze maximumhuurprijs wordt jaarlijks en dit telkens op 1 januari aangepast aan het gezondheidsindexcijfer, dit volgens volgende formule: 485 euro x indexcijfer oktober voorafgaand aan de aanpassing indexcijfer oktober 2006 (104,32) Schematisch komen we voor 2007 op volgende maxima: PTL huurprijs 485,00 518,95 552,90 586,85 620,80 Het handelt over de in het (onder)huurcontract vermelde huurprijs voor het gebruik van de woning en de gemeenschappelijke delen, zonder de eventuele kosten van levering van goederen of diensten. De eventuele verschuldigde bedragen voor niet-woonvertrekken (bv. garage, een fietsenberging, beroepslokalen ) wordt niet mee in rekening genomen (art. 1, 1, 13 ). Onder voorbehoud; deze bepalingen worden verder verfijnd in het MB. De SVK s krijgen met deze hogere huurprijzen een bredere marge. Maar het is belangrijk om omzichtig om te gaan met deze maxima. We dienen de verhuurder tot een goede inhuurprijs te bewegen, waarbij elementen als betaalbaarheid, woningkwaliteit en de in die regio gevraagde huurprijzen mee in rekening moeten worden gebracht. Hierbij dient het aanbod van het SVK s (mindering risico s, de service, mogelijke premies, ) zich te vertalen in een lagere inhuurprijs, dit ten voordele van de onderhuurder. Vanaf 1 mei 2007 krijgt iedere nieuwe SVK-huurder die voldoet aan de voorwaarden recht op de nieuwe huursubsidie. We moeten er over waken geen woningen te (moeten) verhuren waarvan de huurprijs hoger is dan de voor de huursubsidie toegelaten maxima. Maar bij het inhuren van de woning weet het SVK nog niet welk gezin de woning zal betrekken. Het eenvoudigste is om voor alle woningen onder de huurprijsgrens te blijven, zonder rekening te houden met de mogelijke verhoging voor personen ten laste. Het is immers steeds mogelijk dat het SVK de woning moet aanbieden aan een huurder met alleen kinderen met bezoekrecht. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 10

11 Maar is dit in alle regio s haalbaar? Als men er (al dan niet noodgedwongen) voor kiest om in de huurprijsonderhandeling toch rekening te houden met het mogelijke aantal personen ten laste, is het dubbel opletten. Dan spelen mogelijks genomen keuzes in het toewijzingssysteem een belangrijke rol. Als het SVK de optie één slaapkamer op overschot gebruikt, kan in een 2-slaapkamerwoning zowel een alleenstaande, een kinderloos koppel, als een gezin met 1 of 2 kinderen worden gehuisvest. Voor de twee eerste categorieën is de huurprijsmaximum echter lager dan bij zij met personen te laste. Bijgevolg durven we aanraden om te onderhandelen over een huurprijs lager dan de huursubsidiegrens van toepassing voor de kleinst mogelijke gezinsvorm voor die woning. Hierdoor komen we aan volgende maxima: (opgelet: hierbij gaan we uit van slaapkamers geschikt voor 2 personen) rationele bezetting met optie 1 slk op overschot aantal SLK studio aantal PTL min max max. huurprijs 485,00 485,00 485,00 518,95 552,90 586,85 rationele bezetting zonder optie 1 slk op overschot aantal SLK studio aantal PTL min max max. huurprijs 485,00 485,00 518,95 552,90 586,85 620,80 De huursubsidiegrenzen kunnen een element zijn in het bepalen van de inhuur- en verhuurprijs. Maar ook de financiële mogelijkheden van de SVK-huurders moeten we in rekening brengen. Sommige SVK s mikken eerder op een inhuurprijs in verhouding met de minimuminkomens, bijvoorbeeld 1/3 de van het leefloon. c. Woningkwaliteit en oppervlakten De nieuwe woning moet kwalitatief in orde zijn. Tevens moet ze voldoen aan de oppervlakte en bezettingsnormen van de VWC. Een inspectie vanuit IVA Wonen Vlaanderen zal deze conformiteit komen vaststellen, dit aan de hand van het technische verslag voor het conformiteitsattest. Als de conformiteit van de nieuwe woning wordt vastgesteld zal de ambtenaar van IVA Wonen Vlaanderen kosteloos een conformiteitsattest aanbieden aan de verhuurder. Met het decreet van 22/12/2006 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2007 (BS 29/12/2006) werd aan de VWC artikel 8 3 toegevoegd. Dit artikel luidt als volgt : In afwijking van 1 en 2, kan de gewestelijk ambtenaar in het kader van de toekenning van de tegemoetkoming in de huurprijs, vermeld in artikel 82, een conformiteitsattest aan de verhuurder uitreiken. Hierdoor kunnen de inspecteurs van IVA Wonen Vlaanderen een conformiteitsattest uitreiken. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 11

12 Hierdoor kom je aan drie mogelijke situaties: - de woning had al een conformiteitsattest (uitgereikt door de gemeente of door de ambtenaar van IVA Wonen), en voldoet daardoor aan de voorwaarden (mits dat ook de bezettingsnormen worden gerespecteerd); - de inspectie stelt vast dat de woning conform is, en er wordt een conformiteitsattest uitgereikt; - de woning voldoet niet aan de kwaliteitsvereisten, en er wordt geen huursubsidie toegekend. In de laatste situatie verwittigt de betrokken ambtenaar het gemeentebestuur van de gemeente waarin de woning gelegen is over de niet-conforme woning. De Huurdersbonden pleiten ervoor dat de ambtenaar de huurder verwijst naar de Huurdersbond, opdat mogelijks de nietigheid van het huurcontract kan worden gevraagd. De gevolgen van een niet-conforme woning voor de huurder kunnen zijn: - de huursubsidieaanvraag wordt gewegerd. Een nieuwe aanvraag blijft mogelijk bij een volgende verhuis (mits voldoen aan alle voorwaarden); - de aanvrager start een procedure opdat de lopende huurovereenkomst nietig wordt verklaard, mogelijks inbegrepen een schadevergoeding (meer informatie bij de Huurdersbonden); - de aanvrager bewoont de woning minder dan 6 maanden (waardoor deze als transitwoning wordt beschouwd) verhuist binnen deze termijn naar een conforme woning: de huursubsidie wordt alsnog toegekend. Let op: de normen van de VWC wijzigen. Vanaf 1 februari 2008 is het nieuwe technische verslag van toepassing. We durven aan te raden om de nieuwe woning al door de bril van de nieuwe normen te beoordelen. In bijlage vind je de huidige en de komende oppervlakte- en bezettingsnormen van de VWC. Natuurlijk moeten ook de SVK-woningen voldoen aan deze kwaliteitsvereisten. De administratie gaat er van uit dat het SVK de nodige deskundigheid heeft om dit te kunnen beoordelen. Het huursubsidiebesluit legt niet strikt op dat een SVK-woning conform moet zijn, en dit gegeven zou dan ook niet onmiddellijk leiden tot een verlies van de huursubsidie voor de huurder. Wel rust er een zware morele verantwoordelijkheid bij het SVK dat garant moet staan voor de verhuring van goede, conforme woningen. Het verhuren van niet-conforme woningen kan ook aanleiding geven tot sancties in het kader van de erkenning. Natuurlijk kan de administratie steekproefsgewijze of mogelijks naar aanleiding van een klacht een aantal woningen gaan beoordelen. Het VOB is eerder vragende partij voor een systeem opdat bij de (mogelijke) inhuur alle nieuwe SVK-woningen worden gecontroleerd, en dat voor de goede woningen een conformiteitattest wordt afgeleverd. Dit zou onze onderhandelingsmogelijkheden met de eigenaar verstevigen, we zouden zo zekerheid krijgen dat het woningpatrimonium voldoet aan alle normen, en mogelijke latere discussies kunnen vermijden. Het is wel noodzakelijk dat deze controle wordt uitgevoerd kort na de eerste onderhandelingsmoment met de eigenaar. Als zo n structureel controlesysteem (nog) niet kan, raden we de SVK s aan om risico s zoveel mogelijk te beperken. Als het SVK twijfelt over de kwaliteit bij een VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 12

13 in te huren woning, durven we uitdrukkelijk aanraden om de inspecteurs van de provinciale dienst IVA Wonen Vlaanderen aan te spreken. We zullen aan IVA Wonen voorstellen dat deze vraag kan worden gesteld. Bij voorkeur organiseert het SVK dit zo dat de inspecteur op beperkte tijd een maximaal aantal woningen kan bezoeken, en nergens voor een gesloten deur zal staan. In veel situaties zal het SVK beter moeten doen dan de voorwaarden bepaald binnen de VWC. SVK-woningen moeten immers voldoen aan de oppervlakte- en bezettingsnormen van de huursubsidie 91. Deze voorwaarde staat uitdrukkelijk ingeschreven in het SVK-subsidiebesluit, en zijn (en blijven) bijgevolg van toepassing voor alle erkende SVK s. De oppervlaktenormen van de VWC 2008 komen sterk overeen met de oppervlaktenormen huursubsidie 91. De bezettingsnomen echter kunnen sterk afwijken, zeker als we het hebben over éénouder- of meer-generatie-gezinnen. d. Woningen voor bejaarden en personen met een handicap Hierin onderscheiden we twee mogelijke situaties (art. 4 2): - Een aanvraag huursubsidie ingediend door een huurder die bejaard is (65 jaar of ouder) of door een persoon met een handicap. Deze aanvraag kan zijn ingediend op basis van SVK-huurder, of het verlaten van een slechte woning, inbegrepen de daklozen en campingbewoners. - Een aanvraag op basis van het verlaten van een voor bejaarden of personen met een handicap onaangepaste woning, waarbij zowel de huurder als een inwonend gezinslid bejaard (65 jaar of ouder) kan zijn of een attest als persoon met een handicap kan voorleggen. In beide situaties moet de huurder verhuizen naar een conforme woning die nog aan een aantal bijkomende voorwaarden moet voldoen. IVA Wonen Vlaanderen zal ter plaatse de nieuwe woning controleren. Deze functionaliteit wordt beoordeeld volgens criteria rekening houdend met (art. 4 2): - de technische uitrusting in de woning - de toegankelijkheid van de vertrekken in de woning - de toegankelijkheid van de woning en de bereikbaarheid vanaf het openbaar domein - de aanwezigheid van aan het wonen complementaire functies in de omgeving van de woning. Deze criteria worden momenteel verder verfijnd in een MB (ministerieel besluit). We houden jullie op de hoogte. Dit geldt ook voor de SVK-huurder die op ogenblik van de aanvraag 65 jaar oud is of erkend als persoon met een handicap. Hier maakt het niet uit of de aanvraag gebeurde op basis van een niet-aangepaste woning inruilen voor een aangepaste woning, of op basis van SVK-huurder (waardoor de voorwaarde vervalt van het verlaten van een niet aangepaste woning). VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 13

14 4. Voorwaarden & gevolgen inkomen en bezit onroerend goed a. Inkomen Inkomensgrens en PTL Het inkomen van het derde kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraagdatum mag niet meer bedragen dan euro (art. 5 1). Inkomen dienen we verder te omschrijven als (art ) het samengetelde inkomen van de huurder en de inwonende gezinsleden, zijnde het netto-belastbaar inkomen alsook de niet-belastbare vervangingsinkomens. De administratie zal ons nog duidelijkheid geven over welke niet-belastbare vervangingsinkomens al dan niet in rekening worden gebracht. Dit maximum inkomen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs mag worden verhoogd met euro per persoon ten laste. Schematisch komen we voor 2007 op volgende inkomensgrenzen: iedere bijkomende PTL PTL inkomen , , , , , ,00 Let op: deze bedragen (basisbedrag en de verhoging voor PTL) worden jaarlijks en dit op 1 januari aangepast aan de index, en dit volgens volgende formule: (of ) x indexcijfer maand oktober voor de aanpassing indexcijfer oktober 2006 (104,32) Drie toetsingsmomenten De subsidievrager/trekker moet op drie te onderscheiden momenten voldoen aan bepaalde inkomensvoorwaarden: - 3 jaar voor de aanvraag; - het jaar voorafgaand aan de aanvraag; - het derde jaar na de aanvraag. Bij de aanvraag moet het inkomen in het derde kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraagdatum lager zijn dan de hoger vermelde bedragen, of men komt niet in aanmerking voor de tegemoetkoming in de huurprijs. Bij de aanvraag moet de kandidaat-subsidietrekker verklaren dat hij in het jaar voorafgaand aan de aanvraag een netto-belastbaar-inkomen had dat lager is dan de hoger vermelde bedragen: - Als de subsidie-aanvrager niet kan verklaren dat hij/zij dat jaar een nettobelastbaar-inkomen zou hebben genoten dat lager is dan de inkomensgrens, komt hij/zij niet in aanmerking voor de nieuwe huursubsidie. Het zal echter niet altijd evident zijn om het actuele inkomen van dat jaar te vertalen naar een nettobelastbaar-inkomen (zie ook aanvraagdossier; inkomen voorafgaand jaar ). - Indien de subsidie-aanvrager de verklaring wel kan tekenen, en later zou blijken dat de aanvrager het jaar voorafgaand aan de aanvraag toch een hoger inkomen had, wordt de huursubsidie na de eerste periode van 24 maanden stopgezet (art. 9 1). Let op; deze voorwaarden gelden ook voor bejaarden en voor personen met een handicap. Indien hier het inkomen het jaar voor de aanvraag hoger is dan de inkomensgrens wordt ofwel geen huursubsidie uitgekeerd, ofwel de uitbetaling stopgezet na 24 maanden (ipv levenslang). VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 14

15 Tenslotte wordt het inkomen van het derde jaar na de aanvraagdatum in rekening gebracht om te bepalen welk bedrag de subsidietrekker van het 7 de tot het 9 de subsidiejaar zal trekken (art. 9, 2). Afwijkingen Er zijn geen afwijkingsmogelijkheden voorzien in de inkomensvoorwaarden. Dit betekent o.m. dat iemand die drie jaar voor de aanvraag een inkomen had hoger dan de inkomensgrens, om daarna terug te vallen op bijvoorbeeld een vervangingsinkomen, niet in aanmerking komt voor de nieuwe huursubsidie. Deze inkomensgrenzen voor de huursubsidie liggen gevoelig lager (ongeveer 2/3 de ) dan de huidige inkomensgrenzen bij inschrijving voor een SVK-woning. Dit betekent dat een aandeel SVKkandidaat-huurders niet in aanmerking zal komen voor de huursubsidie. Bovendien houdt het SVK voor het bepalen van de rangorde rekening met het actuele inkomen. Mogelijks is het actuele inkomen laag (waardoor de woningzoekende kans maakt op een SVK-woning), maar het netto-belastbaarinkomen van 3 jaar terug eerder redelijk (waardoor de huurder niet in aanmerking komt voor de huursubsidie). We betreuren dan ook dat geen afwijkingen werden ingeschreven voor de kandidaat-subsidietrekker wiens inkomen gevoelig daalde, zoals wél is voorzien in het sociaal huurbesluit. b. Woningbezit De huurder en de inwonende gezinsleden mogen geen woning in bezit hebben: - het handelt over een woning volledig in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik - en dit zowel op het moment van de aanvraag als in de drie jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum. Het bezit van een woning wordt enkel getoetst bij de aanvraag van de tegemoetkoming in de huurprijs. Volgende situaties worden gelijk gesteld met geen woning in bezit : - de subsidievrager woonde in zijn eigendom, dat aan een van volgende voorwaarden voldoet (let op; deze bepaling wordt verder verfijnd binnen het MB): een onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning; een ongeschikt verklaarde woning (vijftig strafpunten en twee problemen van categorie III); een inzake bezetting onaangepaste woning waarin hij minstens 12 maanden was ingeschreven; een aan de bejaarde of persoon met een handicap (of inwonend gezinslid) niet aangepaste woning; - een woning die op de aanvraagdatum gesloopt is of waarvan de eigenaar zich verbindt deze te slopen; - een woning gelegen in het Vlaamse Gewest die voorwerp is van een onteigeningsbesluit; - als de eigenaar of vruchtgebruiker ten gevolge van een wettelijke regeling of van een uitvoerbare rechtelijke beslissing niet meer kunnen beschikken over de woning. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 15

16 Ook woningen in het buitenland worden in principe mee in rekening genomen. Maar het zal niet zo evident zijn hiervoor de nodige bewijsstukken te verzamelen. c. Verzamelen bewijsstukken De aanvrager en de inwonende gezinsleden geven toestemming opdat de administratie de nodige gegevens kan opvragen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, het Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bij de lokale besturen. Het handelt hier over de gegevens betreffende het inkomen, de gezinssamenstelling en de voorwaarde van bezit van een woning (art. 5 3). Dit maakt dat de aanvrager deze bewijsstukken niet noodzakelijk moet toevoegen aan het aanvraagdossier. Opvragen van de gegevens gebeurt bij de aanvraag, en op de verschillende momenten van controle. In de beginperiode verdient het aanbeveling toch alle documenten bij het aanvraagformulier te voegen. Dit zal zeker de behandeling van het dossier bespoedigen. 5. De tegemoetkoming in de huurprijs a. De eerste periode van 6 jaar Mits goedkeuring wordt de tegemoetkoming verschuldigd beginnende de eerste maand waarop de huurder zich ingeschreven heeft in het bevolkingsregister. Het basisbedrag voor de tegemoetkoming in de huurprijs bedraagt: euro per maand voor de eerste 24 maanden volgend op de inschrijvingsdatum, - 80 euro per maand voor de 2de periode van 24 maanden, - en 60 euro per maand voor de 3de periode van 24 maanden. Deze bedragen worden verhoogd volgens het inkomen: - met 50% voor inkomens niet hoger dan euro, - met 100% voor inkomens niet hoger dan euro. De bedragen van en euro worden verhoogd met het aantal personen ten laste, en worden jaarlijks aangepast aan de index op een zelfde wijze als bij het bepalen van de inkomensgrens. De tegemoetkoming voor de eerste maand bedraagt echter 400% van het zo bekomen bedrag. Deze surplus van 300% vormt de éénmalige installatiepremie. Schematisch komen we dan aan volgende maandelijkse subsidiebedragen: maandelijkse tussenkomst inkomen 1 ste maand 2 de tot 24 ste 25 ste tot 48 ste 49 ste tot 72 ste van tot maand maand maand , ,00 400,00 100,00 80,00 60, , ,00 600,00 150,00 120,00 90, ,00 800,00 200,00 160,00 120,00 Let op: - Deze inkomensschijven worden jaarlijks en dit op 1 januari aangepast aan de index. - De subsidietrekker die op basis van zijn situatie als dakloze de huursubsidie heeft aangevraagd, heeft geen recht op deze installatiepremie. Hij of zij heeft immers al de federale installatiepremie bekomen. Deze ex-dakloze krijgt de eerste maand het basisbedrag van 100, 150 of 200 euro. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 16

17 - Zoals hoger geschetst zal bij de huurder die in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag een inkomen had hoger dan de inkomensgrens de uitbetaling na de eerste periode van 24 maanden worden stopgezet (art. 9 1). De bedragen van deze tegemoetkomingen zijn niet automatisch gekoppeld aan de index. Ze dienen tweejaarlijks bij ministerieel besluit worden aangepast, dit in verhouding tot de evolutie van het gezondheidsindexcijfer (art. 1, 2, 2 de alinea). b. van het 7 de tot het 9 de jaar Na de hoger gemelde 72 maanden behoudt de subsidietrekker nog 3 jaar (of 36 maanden) een tussenkomst. Alleen wordt deze tussenkomst sterk beperkt. Hierbij wordt het inkomen van het derde jaar na de aanvraagdatum als norm gehanteerd: - is dat inkomen lager of gelijk aan de inschrijvingsgrens, behoudt de subsidietrekker recht op een maandelijkse tussenkomst van 60 euro; - is het inkomen hoger dan de inschrijvingsgrens, dan wordt de tussenkomst beperkt tot 360 euro per jaar. Dit bedrag wordt uitbetaald op het einde van het jaar. Let op: - Deze bedragen van tegemoetkomingen zijn niet automatisch gekoppeld aan de index. Ze worden tweejaarlijks bij ministerieel besluit aangepast, dit in verhouding tot de evolutie van het gezondheidsindexcijfer (art. 1, 2, 2 de alinea). c. Uitzondering voor bejaarden en personen met een handicap Voor de huurder die op de aanvraagdatum ten minste 65 jaar oud is of erkend is als persoon met een handicap blijft het basisbedrag ongewijzigd. Deze persoon of gezin blijft bijgevolg recht hebben op de maandelijkse tussenkomst van 100, 150 of 200 euro, afhankelijk van het inkomen bij aanvraag van de huursubsidie (art. 8 1, 2 de alinea). Bovendien behoudt de huurder die op de aanvraagdatum bejaard is of een attest heeft als persoon met een handicap het recht op deze tussenkomst zolang hij als huurder een conforme woning bewoont die voldoet aan de voorwaarden (art. 9 2, 2 de alinea). Let op: - Alleen de huurder, zijnde de persoon die de huurovereenkomst tekent, geniet van deze mogelijkheid. Dit betekent dat deze levenslange huursubsidie niet open staat voor de huurder die niet bejaard is of geen persoon met een handicap, maar die tegemoetkoming heeft bekomen op basis van een inwonend gezinslid dat de leeftijd van 65 heeft bereikt of een persoon met een handicap. - De huurder moet op het moment van de aanvraag (datum afgiftebewijs van de aanvraagdocumenten) minstens 65 jaar zijn of een attest van een ernstige handicap kunnen voorleggen. Een huurder die tijdens de periode van tussenkomst 65 wordt, komt bijgevolg niet in aanmerking. Natuurlijk vervalt het recht op huursubsidie als de huurder naar een niet-aangepaste woning verhuist. d. De uitbetaling De tegemoetkoming wordt per kwartaal uitbetaald (art. 10). In het huursubsidiebesluit is hier het woordje minstens aan toegevoegd, want de administratie streeft er naar deze tegemoetkoming op termijn maandelijks uit te keren. Wellicht wordt dit iets voor De tegemoetkoming wordt een eerste keer uitbetaald binnen de vier maanden nadat de aanvraag werd goedgekeurd. Uitbetalingen gebeuren door IVA Wonen Vlaanderen, Brussel. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 17

18 De tegemoetkoming wordt gestort aan de huurder. Mits een ondertekend akkoord van de huurder kan de tegemoetkoming ook worden uitbetaald aan de instantie die hem de tegemoetkoming heeft voorgeschoten. Als de aanvraag is ingediend op basis van een SVK-huurder, zal de tegemoetkoming sowieso worden uitbetaald aan het betreffende SVK, die dit in mindering moet brengen van de te betalen huurprijs. Let op: bij een goedkeuring van de aanvraag wordt de tegemoetkoming in de huurprijs uitgekeerd beginnende vanaf de maand dat de huurder zich inschrijft in het bevolkingsregister. Als de huurovereenkomst vroeger is begonnen wordt voor de maanden voorafgaand aan de inschrijvingsdatum geen huursubsidie uitgekeerd. Met IVA Wonen Vlaanderen is afgesproken dat ze het SVK én de huurder op de hoogte brengen van eventuele problemen (bv. ontbrekende documenten) en van de goedkeuring van de aanvraag. Het SVK dient de tegemoetkoming in mindering te brengen van de te betalen huurprijs. Het SVK kan er voor kiezen deze tegemoetkoming vanaf het begin van het huurcontract in mindering te brengen, vanaf het moment dat de huurder en SVK een officiële goedkeuring krijgen, of pas vanaf de eerste uitbetaling. De huursubsidie moet het mogelijk maken dat de huur voor de huurder betaalbaar wordt. Gezien de mogelijkheden van het SVK-doelpubliek dient de huurder dan ook zo vlug mogelijke gebruik te kunnen maken van de tegemoetkoming. De SVK s die vroeger al de huursubsidie voorfinancierden, hebben hierin een voorsprong, want ze hebben (wellicht) al het nodige kapitaal opgebouwd. Andere SVK s dienen mogelijks dit voorfinancieringsfonds nog op te bouwen. Een mindering vanaf de maand volgend op de goedkeuring lijkt ons nastrevenswaardig. Dit betekent dat op het moment dat de tegemoetkoming wordt gestort, het SVK de tussenkomst van de voorbije maanden én de installatiepremie moet overmaken aan de huurder. Voorlopig wordt de subsidie per kwartaal uitbetaald. Eénmaal de huursubsidie maandelijks wordt uitbetaald, blijft het voorfinancieringsprobleem beperkt tot de periode tussen de aanvraag (of goedkeuring) en de eerste uitbetaling. Het is enorm belangrijk dat: - de SVK-huurder zich tijdig inschrijft in het bevolkingsregister - dat de betrokken subsidietrekker meermaals en zeker tijdig wordt gewezen op een nakende mindering van de huursubsidie (en bijgevolg op een hogere huursom te betalen aan het SVK). De verschuldigde huursubsidie blijft boekhoudkundig een verschuldigde huur. Maar het is belangrijk om een onderscheid te kunnen maken tussen de (te verwachten) huur rechtstreeks van de huurder en de te verwachten huur via de overheid. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 18

19 6. Het aanvraagdossier In het aanvraagdossier zitten volgende gegevens (art. 6 1): - het door de huurder ondertekende en volledig ingevulde aanvraagformulier; - bewijsstukken over de te verlaten woning; - documenten of verklaringen dat men voldoet aan de inkomensvoorwaarde en geen woning in bezit heeft; - een document of verklaring waaruit de actuele inkomsten van de huurder blijken; - een door de huurder ondertekende verklaring waarin hij bevestigt dat zijn aan de personenbelasting onderworpen inkomen of zijn vervangingsinkomen het jaar voor de aanvraag niet gestegen is tot boven de inkomensgrens; - indien van toepassing: het akkoord van huurder en SVK over de uitbetaling van de tegemoetkoming aan het SVK (en de rechtstreekse mindering van de huurprijs). We overlopen deze zes stukken: a. Het aanvraagformulier Het door de huurder ondertekende en volledig ingevulde aanvraagformulier. Opgelet: met huurder bedoelt men de ondertekenaars van het huurcontract. Het aanvraagformulier wordt momenteel opgemaakt. Eénmaal beschikbaar voegen we het als bijlage bij deze tekst. b. Bewijsstukken over de te verlaten woning Voor overzicht, zie de te verlaten woning Van volgende situaties kan de administratie (IVA Wonen Vlaanderen) over voldoende gegevens beschikken om te oordelen of de te verlaten woning in aanmerking komt: - de onbewoonbaar of overbewoond verklaarde woning - een verblijf niet geschikt voor huisvesting (en bestraft met een geldboete) - de ongeschikt verklaarde woning of kamer. Hiervoor hoeft dan ook geen bewijs bij het aanvraagdossier worden toegevoegd. In de beginperiode van de nieuwe huursubsidie durven we toch aanraden de mogelijke bewijsstukken toe te voegen aan het aanvraagdossier. Voor een aantal andere situaties dienen de nodige bewijsstukken worden verzameld: - campingbewoners - daklozen Tenslotte blijven nog een aantal situaties over waarvoor een schouwing van de te verlaten woning nodig blijft: - Inzake bezetting onaangepaste woning. - Een voor bejaarde of personen met een handicap onaangepaste woning - Om een procedure ongeschiktverklaring op te starten nav een mogelijke aanvraag huursubsidie. Het is meestal moeilijk nog een woningschouwing uit te voeren nadat de woning is verlaten. De eigenaar of de nieuwe huurder van het pand is immers niet verplicht de inspecteur van IVA Wonen Vlaanderen binnen te laten. Daarom durven we aan te raden een woningschouwing aan te vragen vóór de verhuis. VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 19

20 c. Over inkomensvoorwaarde en woningbezit Het aanvraagformulier dient de nodige documenten of verklaringen te bevatten die staven dat de aanvrager voldoet aan de inkomensvoorwaarde en de voorwaarde van geen woning in bezit heeft. De administratie heeft de mogelijkheid om zelf de gegevens van netto-belastbaar inkomen en het mogelijk bezit van een woning op te vragen. De subsidievrager geeft met een ondertekening van het formulier de toestemming dat deze gegevens worden opgevraagd. Moet bij het aanvraagdossier worden gevoegd: - Indien men in het derde jaar voor de aanvraag geen inkomen had; ondertekende verklaring op eer; - Verklaring en de nodige bewijsstukken als men een woning in bezit heeft, maar deze onder de vier mogelijke afwijkingen kan worden geplaatst. d. Verklaring actuele inkomsten In het aanvraagdossier dient een document of verklaring te worden gevoegd waarin de actuele inkomsten van de huurder worden omschreven. Deze verklaring wordt wellicht verwerkt in het aanvraagformulier. e. Inkomen of vervangingsinkomen het jaar voor de aanvraag Door de huurder ondertekende verklaring waarin hij bevestigt dat zijn aan de personenbelasting onderworpen inkomen of zijn vervangingsinkomen het jaar voor de aanvraag niet gestegen is tot boven de inkomensgrens. In het aanvraagformulier wordt een passage verwerkt, waarin de subsidievrager verklaart of zijn aan de personenbelasting onderworpen inkomen of zijn vervangingsinkomen het jaar voor de aanvraag al dan niet gestegen is tot boven de inkomensgrens. Let op; als de subsidie-aanvrager dat jaar een netto-belastbaar-inkomen zou hebben genoten dat hoger is dan de inkomensgrens, en daardoor deze passage niet kan ondertekenen, betekent dit dat het dossier nier volledig is en hij/zij bijgevolg niet in aanmerking komt voor de nieuwe huursubsidie. Het zal echter niet altijd evident zijn om het actuele inkomen van dat jaar te vertalen naar een netto-belastbaar-inkomen. Als dit inkomens gestegen is tot boven de inkomensgrens heeft dit mogelijks volgende gevolgen: - als de subsidievrager verklaart dat het inkomen is gestegen tot boven de inkomensgrens, komt hij niet in aanmerking voor de huursubsidie. - als later blijkt dat dit inkomen gestegen is tot boven de inkomensgrens (de administratie doet zelf deze controle), zal de tegemoetkoming in de huur worden stopgezet na de eerste periode van 24 maanden (zie ook de tegemoetkoming ). f. Voor SVK-huurders Als de huursubsidie wordt aangevraagd door een SVK-huurder dient het aanvraagdossier een akkoord te bevatten van huurder en SVK over de uitbetaling van de tegemoetkoming aan het SVK (en de rechtstreekse mindering van de huurprijs). Bij de door het Vlaamse Gewest erkende SVK s wordt de tegemoetkoming sowieso rechtstreeks overgemaakt aan het betreffende SVK Let op: ook voor andere intermediaire kan, mits akkoord van de huurder, de tegemoetkoming in de huur rechtstreeks worden betaald aan de instantie die hem de VOB-werktekst Huursubsidie 2007 blz. 20

ZITTING VAN 19 JUNI 2008.

ZITTING VAN 19 JUNI 2008. ZITTING VAN 19 JUNI 2008. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk, MOORTGAT Liesbeth,

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen

Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & energiepremies intergemeentelijke samenwerking Mesen, wervik en Menen versie Mesen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie MeSen 2 voorwoord Beste Inwoner Het stadsbestuur is verheugd u deze premiebrochure

Nadere informatie

Kwalitatief wonen. versie Menen

Kwalitatief wonen. versie Menen Kwalitatief wonen in de grensstreek huisvesting- & ENERGIEPREMIES Intergemeentelijke samenwerking Mesen, Wervik en Menen versie Menen INHOUD Premie-overzicht per type werkzaamheid...4 1. HUISVESTINGPREMIES...7

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS

INTERN HUURREGLEMENT HUURDERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN

ALGEMENE ONDERRICHTINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE INSTELLINGEN EN BEVOLKING - DIENST BEVOLKING EN IDENTITEITSKAARTEN ALGEMENE ONDERRICHTINGEN BETREFFENDE HET HOUDEN VAN DE BEVOLKINGSREGISTERS

Nadere informatie

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand

Fiscale vermindering voor de plaatsing van dakisolatie Fiscale vermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand INHOUDSTABEL OVERZICHT WERKZAAMHEDEN Dakwerken (Geen isolatie) Dakisolatie Vloerisolatie Funderingen binnen en buitenmuren Muurisolatie Gevelwerken Vocht (behandeling) Hoogrendementsbeglazing Rolluiken

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen HUISVESTINGSDIENST Studentenkamer te huur Gids voor Leuvense kotbazen Juni 2010 Copyright Studentenvoorzieningen K.U.Leuven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012

BEWONERS REGLEMENT. Versie april 2012 BEWONERS REGLEMENT Op basis van Besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode gewijzigd bij BVR

Nadere informatie

Wegwijs voor senioren

Wegwijs voor senioren Wegwijs voor senioren Inhoud Voorwoord A. Het pensioen 1. Werknemerspensioen a. Rustpensioen b. Overlevingspensioen c. Speciale uitkeringen d. Pensioenrechten bij scheiding 2. Pensioenen voor zelfstandigen

Nadere informatie

9 de editie - Augustus 2007

9 de editie - Augustus 2007 E - 9 de editie - Augustus 2007 Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van beide

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie

AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT. Nota op vraag van de Begeleidingscommissie AUTOMATISERING VAN RECHTEN MET BETREKKING TOT DE BEVOEGDHEDEN VAN DE FEDERALE STAAT Nota op vraag van de Begeleidingscommissie 1 maart 2013 Inhoudstafel Inleiding... 4 1. Automatisering: omschrijving

Nadere informatie

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder

Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht. Eigenaar-verhuurder Reglement : stedelijke verbeteringspremie voor elektriciteit, verwarming en opstijgend vocht Eigenaar-verhuurder Binnen de perken van de kredieten daartoe voorzien op het budget van de Stad Gent en overeenkomstig

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW

Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW Versie september 2013 OCMW GIDS VOOR DE GEBRUIKERS VAN HET OCMW VOORWOORD Een oplossing op maat, een stap naar een leven zonder miserie, de weg naar zelfredzaamheid of: praktische hulp die u er bovenop

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

VOORWOORD. Maar er is meer.

VOORWOORD. Maar er is meer. VOORWOORD Wie de vorige versie van deze brochure heeft ter hand genomen, heeft het zeker gemerkt: de wetgeving m.b.t. de tarieven successierechten in het Vlaams Gewest is er heel wat eenvoudiger op geworden.

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen

Jaarondernemingsplan 2014. Agentschap Wonen Vlaanderen Jaarondernemingsplan 2014 Agentschap Wonen Vlaanderen Inhoud Inleiding... 5 Wonen Vlaanderen als organisatie... 5 Strategische organisatiedoelstelling 1: verhoging aanbod private en sociale huurwoningen...

Nadere informatie