GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 8 februari 2011 overleed gemeenteraadslid Marie-Rose Morel. De gemeenteraad neemt hiervan akte. 2 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID Pascale Vandenbussche, eerste opvolger op de lijst nr. 6 Vlaams Belang Vlott, zijnde de lijst waartoe Marie-Rose Morel behoorde, doet afstand van mandaat. Volgende opvolger op de lijst nr. 6 Vlaams Belang-Vlott, is Dirk Van Onckelen. De gemeenteraad stelt vast dat deze kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt. 3 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 16 van het Gemeentedecreet. 4 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 januari LOKALE POLITIE: AKTENAME BESLUIT GOUVERNEUR De gemeenteraad neemt akte van het besluit van 10 januari 2011 van de gouverneur, houdende goedkeuring van de begrotingswijziging 2010/1 van de politiezone Schoten. 6 LOKALE POLITIE: AANKOOP BUREAUSTOELEN Er wordt besloten om over te gaan tot de aankoop van 24 ergonomische bureaustoelen met hoge rug, ter vervanging van een aantal oude stoelen, afkomstig uit het vroegere politiebureel. Deze aankoop kan gebeuren via een contract van de Federale Overheid. De raming bedraagt euro, btw inbegrepen. De gemeenteraad keurt de raamovereenkomst FORCMS-MM-050, perceel 1 en de raming voor de opdracht goed.

2 7 a) BUITENGEWONE TOELAGEN KERKFABRIEK toekenning buitengewone toelage aan kerkfabriek Sint-Filippus voor vervangen vloerbekleding De kerkfabriek Sint-Filippus doet een aanvraag tot het bekomen van een buitengewone toelage voor het vervangen van de vloerbekleding van het hoogkoor, de sacristie en de weekkapel van de kerk. Er werd een onderhandelingsprocedure georganiseerd en de opdracht werd toegewezen aan de firma Van Craen, Schotensesteenweg 465 te Deurne, voor een bedrag van euro, btw inbegrepen. De gemeenteraad keurt de gevoerde onderhandelingsprocedure goed, bevestigt het toewijzingsbesluit van de kerkfabriek en hecht goedkeuring aan de factuur d.d. 7 december 2010 van de firma Van Craen, voor een bedrag van euro. Er wordt besloten om een buitengewone toelage ten bedrage van euro toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Filippus voor deze herstellingswerken. b) toekenning buitengewone toelage aan kerkfabriek Sint-Filippus voor behandeling opstijgend vocht en schilderwerken Het dossier Behandelen opstijgend vocht en schilderwerken Sint-Filippuskerk werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april De raad keurt de ereloonnota d.d. 5 december 2010 van architect Bresseleers ten bedrage van euro goed en gaat akkoord om een 2 de schijf van de buitengewone toelage ten bedrage van 847 euro uit te betalen. 8 BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN a) retributie openbare markt, avondmarkt, feestmarkt Het college wenst uitvoering te geven aan een voorstel van de gemeentelijke marktcommissie. De vereniging van markthandelaars zal een toelage (1.600 euro) krijgen voor werkingskosten om alzo bepaalde initiatieven tot samenwerking met de plaatselijke middenstand uit te werken en te bekostigen. In ruil wordt het tarief per kavel per semester en per abonnement opgetrokken met 5 euro. De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed, waarbij het halfjaarlijks tarief voor een standplaats op de openbare markt wordt verhoogd van 60 naar 65 euro. b) belasting op taxivoertuigen: verdaging c) retributie op het gebruik van lokalen in het lokaal dienstencentrum Cogelshof Aangezien deze lokalen binnenkort gebruiksklaar zullen zijn, wordt besloten om de retributie hiervoor te bepalen.

3 9 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN BELEIDSSUBSIDIE De gemeenteraad keurde op 28 mei 2009 het subsidiereglement voor sportverenigingen beleidssubsidie, goed. Thans wordt besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen aan dit reglement: - aanpassing timing voor indiening subsidieaanvragen: door een vroegere indiening van de aanvraagdossiers, beschikt de sportdienst over een ruimere periode voor nazicht ervan - het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld: deze bepaling dient te worden geschrapt. De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad verleende op 18 januari 2011 gunstig advies over de voorgestelde wijzigingen. De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor sportverenigingen beleidssubsidie, goed. 10 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING De gemeenteraad keurde op 25 november 2010 het subsidiereglement voor organisaties sportieve vrijetijdsbesteding goed. Ook voor dit reglement wordt besloten om de timing voor het indienen van de aanvraagdossiers aan te passen. De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad verleende op 18 januari 2011 gunstig advies over deze voorgestelde wijziging. De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor organisaties sportieve vrijetijdsbesteding, goed. 11 ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING (OSV) Het erkenningsreglement voor sportverenigingen werd vastgesteld door de gemeenteraad van 28 mei Thans wordt besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen aan dit reglement: - aanpassing timing erkenningsprocedure: deze wordt afgestemd op de subsidiereglementen - een nadere definiëring van het begrip OSV herdefiniëring van het begrip wat is sport en koppeling aan de sporttakkenlijst bepaling welke sportverenigingen in aanmerking komen als OSV. De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad verleende op 18 januari 2011 gunstig advies over deze voorgestelde wijziging. De gemeenteraad keurt het aangepaste erkenningsreglement voor sportverenigingen en organisaties sportieve vrijetijdsbesteding, goed.

4 12 COMPENSATIE FOYER DE KAEKELAAR De concessieovereenkomst inzake de uitbating van Foyer De Kaekelaar d.d. 17 december 2007 zoals afgesloten tussen de gemeente Schoten en uitbater R. Vervoort trad in werking op 1 januari Omdat de zaak in 2008 nog niet op volle toeren draaide tengevolge diverse nog uit te voeren binnenwerken en aanpassingen inkomhall en Foyer De Kaekelaar, met inkomstenderving voor de uitbater tot gevolg, is het billijk dat hiervoor een compensatie wordt toegekend aan R. Vervoort. Het voorstel, waar de uitbater zich in kan vinden, is dat voor de periode van oktober 2009 tot en met september 2010 een maandelijkse concessievergoeding wordt aangerekend van 750 euro i.p.v. 983,85 euro (zoals bedongen in de concessieovereenkomst vanaf het 2 e jaar). Dat betekent dat de gemeente een bedrag van 2.806,20 euro terugbetaalt aan de heer R. Vervoort. Een overeenkomst in die zin wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 13 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN Een gemeentelijke werkgroep heeft zich gebogen over de actualisering van het Algemeen Politiereglement Schoten. Thans ligt dit ontwerp van nieuw politiereglement ter goedkeuring voor. Dit reglement omvat ook de aanpak van overlast met gemeentelijke administratieve sancties. Om toepassing te kunnen maken van de gemeentelijke administratieve sancties, moet nog een ambtenaar worden aangewezen die de administratieve geldboetes kan opleggen. Tevens dient te worden voorzien in een bemiddelingsprocedure die tot doel heeft de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen; deze procedure is verplicht ten aanzien van minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en facultatief ten aanzien van meerderjarigen voor welbepaalde inbreuken; hiertoe dient eveneens een bemiddelaar te worden aangeduid. Deze teksten werden besproken in een gemeenteraadscommissie ad hoc. De gemeenteraad besluit om: a) het Algemeen Politiereglement Schoten met inbegrip van de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, goed te keuren b) de beheersoverdracht van de gemeente aan Igean milieu & veiligheid uit te breiden met de opdracht handhaving gemeentelijke administratieve sancties. De juriste van Igean milieu & veiligheid wordt aangesteld als sanctionerend ambtenaar en Igean milieu & veiligheid staat eveneens in voor de bemiddeling.

5 14 WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING M.B.T. LOOPBAANONDERBREKING EN ASSESSMENTS 1. Loopbaanonderbreking Omdat deeltijdse loopbaanonderbreking van leidinggevenden nadelig is voor de werking van de dienst (minder betrokkenheid, minder communicatie mogelijk), stelt het managementteam voor de leidinggevenden op A, B, C4-C5 en D4-niveau uit te sluiten van het recht op deeltijdse loopbaanonderbreking. Voor deze categorieën van personeelsleden is loopbaanonderbreking voortaan een gunst die voor het niveau A wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en voor de overige genoemde categorieën wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen, na voorafgaand advies door het managementteam. Er wordt tevens een overgangsmaatregel voorzien voor die leidinggevenden die nu reeds genieten van gedeeltelijke loopbaanonderbreking: de deeltijdse loopbaanonderbreking blijft hen toegekend voor de toegestane duur, maar van zodra de aanvraag moet verlengd worden, wordt de aanvraag beschouwd als een nieuwe aanvraag en derhalve behandeld volgens de nieuwe bepalingen. Het nemen van volledige loopbaanonderbreking blijft een recht voor alle personeelsleden (met uitzondering van de decretale graden) omdat dan gemakkelijker in vervanging kan worden voorzien. Deze materie werd voorgelegd aan het syndicaal onderhandelingscomité van 21 januari 2011 en er werd een protocol van niet-akkoord opgesteld. 2. Assessment Op 1 januari 2011 werd gestart met competentiemanagement. Alle functiebeschrijvingen werden aangepast en de nodige competenties werden per functie bepaald. Om de selectieprocedure beter af te stemmen op de gevraagde competenties, wordt voor alle functies op niveau A, B en C4 een assessment voorzien als onderdeel van de selectieprocedure en dit zowel bij aanwerving als bij bevordering. Een assessmentproef onderzoekt immers meer aspecten van een kandidaat dan psychotechnische proeven die bijna louter op IQ gericht zijn. Zo zal men in een assessment bv. via een rollenspel kunnen achterhalen of een kandidaat leiding kan geven, vergadertechnieken in huis heeft, assertief is,. Deze materie werd voorgelegd aan het syndicaal onderhandelingscomité van 21 januari 2011 en er werd een eenparig protocol van akkoord opgesteld. De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen RPR zoals voorzien in punten 1 en PERSONEELSFORMATIE GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD Met het herbekijken van de functies naar aanleiding van het competentiemanagement, werd de inhoud van de functie van administratief medewerker GAMW grondig gewijzigd. De functie sluit nu inhoudelijk nauwer aan bij de functie van secretariaatsmedewerker, een functie die reeds bestaat binnen het kader van de Academie Beeldende Kunsten. Vandaar het besluit om de functie van administratief medewerker GAMW te wijzigen in een functie van secretariaatsmedewerker Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO).

6 Deze materie werd voorgelegd aan het syndicaal onderhandelingscomité van 21 januari 2011 en er werd een eenparig protocol van akkoord opgesteld. 16 POLITIE OP HET WEGVERKEER a) aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer betreffende de Wilgendaalstraat Het opheffen van een parkeerplaats voor personen met een handicap. b) aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer betreffende de Deuzeldlaan Het opheffen van een parkeerplaats voor personen met een handicap. c) aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer betreffende de Amazonendreef Inzake het voorzien van een verhoogde inrichting ter hoogte van het kruispunt met de Jachthoorndreef. 17 LEVERING ELEKTRICITEIT PERCENTAGE GECERTIFICEERDE HERNIEUWBARE ENERGIE In het kader van het lopende elektriciteitscontract (goedkeuring lastenboek in gemeenteraadszittingen van 27 maart en 24 april 2008), ging de gemeente voor de jaren 2009 en 2010 in op het aanbod van Electrabel om het percentage gecertificeerde hernieuwbare energie te verhogen van 50 % tot 100 %. Ook voor 2011 kreeg de gemeente de mogelijkheid, via d.d. 28 januari 2011 van Electrabel, om een keuze te maken voor 18 februari Het college koos er in zitting van 8 februari 2011 voor om ook dit jaar 100 % groene stroom te laten leveren. Op basis van de huidige jaarverbruiken betekent zulks een meerprijs van maximaal 875 euro per jaar. De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit van 8 februari AANKOOP MEUBILAIR LDC COGELSHOF De cultuurdienst zal in het nieuwe dienstencentrum Cogelshof enkele lokalen verhuren. Het gaat om 4 polyvalente lokalen die per 2 kunnen geschakeld worden, 2 computerlokalen en een atelier. Op het budget 2011 werd euro voorzien voor de bemeubeling van deze lokalen. Het gaat concreet om 64 tafels (waarvan 20 computertafels) en 200 stoelen. Daarnaast wordt per lokaal voorzien: een mobiel bord, een kapstok en een projectietafel. Indien het budget zulks toelaat, kunnen ook nog 3 grootbeeldprojectoren, 3 schermen en 2 zitbankjes (voor de hal) worden aangekocht. De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed en besluit akkoord te gaan om hiertoe een

7 19 AANKOOP VIJF VOLLEDIGE ADEMLUCHTTOESTELLEN De brandweer stelt voor om over te gaan tot aankoop van 5 volledige ademluchttoestellen. De nodige kredieten hiertoe zijn voorzien op het budget De aankoop kan gebeuren via de raamovereenkomst nr. II/MAT/A van de federale overheid en de raming voor deze aankoop bedraagt euro, btw inbegrepen. De gemeenteraad keurt de voornoemde raamovereenkomst, alsook de raming voor deze aankoop goed. 20 AANKOOP GIETASFALTKETEL Er wordt besloten om over te gaan tot aankoop van een kleine gietasfaltketel (350 liter) voor de dienst der werken, sectie wegenbeheer. Het is de bedoeling om kleine putten en scheuren in de wegen met warme gietasfalt op te vullen zodat de herstelling duurzamer is dan met koude asfalt. De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2011, op artikelnummer 421/ De raming bedraagt euro, btw inbegrepen. 21 AANKOOP HUISVUILWAGEN De dienst der werken stelt voor om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe vuilniswagen met bovenbouw (22 m 3 ). Op het budget 2011 is euro voorzien op artikelnummer 876/ voor deze aankoop. algemene offerteaanvraag uit te schrijven. 22 AANSTELLEN VAN EEN SELECTIEBUREAU VOOR HET UITVOEREN VAN ASSESSMENTS Vanaf 1 januari 2011 werd er gestart met competentiemanagement. Alle functiebeschrijvingen werden aangepast en de vereiste competenties werden per functie bepaald. Om onze selectieprocedures beter af te stemmen op de gevraagde competenties, wordt er voor alle functies op niveau A, B en C4 een assessment voorzien als onderdeel van de selectieprocedure, dit zowel bij aanwerving als bij bevordering. Voor het afnemen van assessments werd in het budget 2011 reeds euro voorzien op artikel 104/

8 23 ONTGRAVINGEN BEGRAAFPLAATS Het is nodig om over te gaan tot het opgraven en ontbeenderen van verschillende concessies op de begraafplaats. De raming van deze werken bedraagt euro en de vereiste kredieten hiertoe zijn voorzien op artikelnummer 787/ van het budget De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed en gaat akkoord om hiertoe een openbare aanbesteding uit te schrijven. 24 PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPSEN 2011 De milieudienst stelt voor om een nieuwe opdracht te starten in 2011 voor de preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op euro, btw inbegrepen en de vereiste kredieten hiertoe zijn voorzien op het budget 2011, op artikelnummer 875/ AANSTELLEN ONTWERPBUREAU VOOR HERAANLEG VAN EEN DEEL VAN HET COGELSPARK EN OMGEVING DIENSTENCENTRUM COGELSHOF Na de herinrichting van het GOC is het noodzakelijk om het Cogelspark voor een deel terug her aan te leggen om zo tot een uniform geheel te komen. Na bespreking met Wirtz J., oorspronkelijke ontwerper van het Cogelspark, lijkt het opportuun om deze ontwerper terug aan te stellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17 2, 1 f, de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve intellectuele rechten van de oorspronkelijke ontwerper). Op de buitengewone begroting 2011 op art / is hiervoor euro voorzien. 26 VERLICHTING HORSTEBAAN a) openbare verlichting Horstebaan Voor het uitvoeren van de heraanleg Horstebaan dienen er een aantal lichtpunten verplaatst te worden. Aangezien een aantal palen (22 stuks) tussen de rijbaan en het fietspad komen te staan, is het aangewezen deze te vervangen door kreukelpalen. De raming van deze opdracht bedraagt ,38 euro. Uit de quickscan voor een duurzame openbare verlichting in Schoten blijkt dat het aangewezen is om de verlichtingstoestellen in de Horstebaan te vervangen door toestellen die minder energie verbruiken (daling energiekost: euro per jaar). Hiervoor kan een REG-premie aangevraagd worden (= 2.654,52 euro).

9 b) zebrapadverlichting Horstebaan In het project Horstebaan worden er veilige fietspaden aangelegd. Als flankerende maatregel worden er zebrapadlichtpalen voorzien aan het zebrapad ter hoogte van de Kopstraat, het zebrapad ter hoogte van de Peerdsbosbaan en als poorteffect ter hoogte van de Amerlolaan. 2 zebrapadpalen ter hoogte van de Kopstraat 4 zebrapadpalen ter hoogte van de Amerlolaan (poorteffect) 2 zebrapadpalen ter hoogte van de Peerdsbosbaan. De raming van deze opdracht bedraagt ,44 euro, btw inbegrepen. 27 VERBOUWEN CONCIËRGEWONING ABK Architectenbureau Joosen Verbraeken kreeg op 22 december 2009 de opdracht om over te gaan tot opmaak van een bestek voor aanpassingswerken Vordensteinstraat 45 voor het SABK. In het college van 1 februari 2011 akte werd genomen van dit bestek. De werken worden geraamd op euro (deel bouwkundige werken) en euro (deel technische installaties) + btw. Op artikel / van het budget 2011 is er krediet voorzien ten bedrage van euro voor deze werken. De gemeenteraad keurt bestek en raming voor de opdracht verbouwen van een conciërgewoning gemeente Schoten ABK goed en gaat akkoord om voor deze werken een beperkte aanbesteding uit te schrijven. 28 DEFINITIEF ONTWERP RESTAURATIE FASE 2 SINT-CORDULAKERK Het definitief ontwerp restauratie fase 2 Sint-Cordulakerk betreft dak, dwarsbeuk en koor, regenwaterafvoer en riolering. Het restauratiedossier werd voorgelegd in plenaire vergadering op 16 november 2010 aan An Dompas van de erfgoedcel. Het dossier werd na herwerking gunstig bevonden en kan nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Er wordt een subsidieaanvraag ingediend (80 % = ,18 euro inclusief btw) voor de subsidieerbare posten (totaal ,23 euro inclusief btw). De overige 20 % (= ,05 euro inclusief btw) en niet-gesubsidieerde posten (= ,57 euro) blijven ten laste van de gemeente.

10 De procedure voor subsidieaanvraag kan tot 2 jaar aanslepen vooraleer er een verbintenis in verband met het subsidiebedrag wordt toegekend. De uitvoering zal dan in de loop van 2013 kunnen plaatsvinden. De gemeenteraad keurt het definitief restauratiedossier 2 de fase Sint-Cordulakerk, zoals opgemaakt door het architectenbureau MAAT-WERK (Rudi Mertens) goed en stemt in met de subsidieaanvraag op deze werken.

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING Datum 2015-08-24 Uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk contactpersoon telefoon scr/adr Deryck Agnes (03) 680 09 82 administratief medewerker Dagorde gemeenteraad 3 september 2015 Mevrouwen Mijne heren

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 21443/2010/SP/SP contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 14-08-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit)

Juridisch kader Gemeentedecreet 15.07.2005 artikel 40 Huishoudelijk reglement gemeenteraad d.d. 12 mei 2014 (GR Besluit) Zitting van de gemeenteraad donderdag 11 september 2014. Aanwezig : Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen Meeusen

Nadere informatie

Maandag 22 oktober 2007

Maandag 22 oktober 2007 AGENDA MET TOELICHTING GEMEENTERAAD Maandag 22 oktober 2007 OPENBARE ZITTING 2.075.1.077 1. Goedkeuring verslag gemeenteraadszitting van 24 september 2007. Toelichting : Het verslag van de zitting van

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 17 november 2014 - goedkeuring LANG VERSLAG Gemeenteraad van 22 december 2014 AANWEZIG : Burgemeester : Alain Wyffels Schepenen : Lieven Vanbelleghem, Johan Vanysacker, Marleen Soete, Frank Gheeraert Raadsleden : Luc Maddelein, Robert

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 12 NOVEMBER 2012 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 SEPTEMBER 2009 De zitting wordt geopend om 18u30 in de

Nadere informatie

Gemeenteraad van 28/01/2004

Gemeenteraad van 28/01/2004 Gemeenteraad van 28/01/2004 Aanwezig: Freddy Vranckx, Burgemeester-Voorzitter Betty Lismont-Depret, Cyriel Swevers, Hilke Verheyden, Paul Hugaerts, Gilberte Muls, Schepenen Roger Wierinckx, Maurice Fol,

Nadere informatie

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed.

De gemeenteraad keurt de wijziging van het gemeentelijke reglement betreffende de aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar goed. GEMEENTERAAD 27 APRIL 2011 OPENBARE ZITTING 1. Wijziging gemeentelijk reglement betreffende aanstelling van een provinciaal sanctionerend ambtenaar Het provincieraadsbesluit van 18 januari 2006 biedt de

Nadere informatie

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad.

Overeenkomstig artikel 21 van het Gemeentedecreet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 40495/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING

AGENDA : OPENBARE VERGADERING Gemeenteraad: 11 Geache heer, mevrouw, raadslid, Overeenkomstig artikel 86 van de Nieuwe Gemeentewet hebben wij de eer u uit te nodigen op de volgende gemeenteraad. Locatie: Aalst, Grote Markt, in de raadzaal

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T

GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T 1 GEMEENTE SINT-GILLIS-WAAS GEMEENTERAAD 6 MEI 2010 O V E R Z I C H T S L I J S T OPENBARE ZITTING Punt 1 Secretariaat NV Eigen Huis der Durmestreek - wijziging afvaardiging de gemeente is lid van NV Eigen

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013

ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 OCMW BEVEREN ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 20 FEBRUARI 2013 AGENDA Goedkeuring 1. Verslag vorige zitting (gedeelte openbare zitting) - goedkeuring Lidmaatschap organen 2. Polders

Nadere informatie

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister

8. Retributie op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel van het plannenregister en vergunningenregister Provincie Vlaams-Brabant Notulen van de gemeenteraad. Zitting van 8 nov 2011 Aanwezigen: Stefaan DEVOS, voorzitter burgemeester, Mevr. G. Vandewijngaerden, de heren A. Bils, M. Vander Velpen, P. Sterkendries,

Nadere informatie

Zitting van 18 december 2014

Zitting van 18 december 2014 Zitting van 18 december 2014 Aanwezig de dames en heren: Paul Dams: Burgemeester; Vital Van Dessel, Marie-Louise Maes, Diane Willems, Bert De Wit, Elynn Van Uffel, Jan Van Herck: Schepenen; Marc Verlinden:

Nadere informatie

Gemeenteraad van 27 mei 2013

Gemeenteraad van 27 mei 2013 Gemeenteraad van 27 mei 2013 001 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 22 april 2013. 002 Financiën. Retributiereglement voor het gebruik van gemeentelokalen, De Zoerla en sportinfrastructuur voor

Nadere informatie

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015

FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 FAQ: de overgang naar hulpverleningszone op 1 januari 2015 INHOUDSTAFEL 1. Financiering van de hulpverleningszone... 19 1.1. Gemeentelijke dotatie... 19 1.1.1. Bereiken van een akkoord tussen de verschillende

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN

NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN NOTULEN VAN DE ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 19.12.2013 Aanwezig: Werner Baudewijn, voorzitter van de gemeenteraad Karen De Colfmacker, burgemeester Jozef Van den Bulcke, Johan De Bleecker, Eric De Vriendt,

Nadere informatie

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF.

VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. VERSLAG DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DEERLIJK GEHOUDEN TEN GEMEENTEHUIZE OP ZESENTWINTIG APRIL TWEEDUIZEND EN TWAALF. Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU,

Nadere informatie

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013

ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013 ZITTING VAN 17 OKTOBER 2013-1- Tegenwoordig Marleen Ral, voorzitter; Kurt Ryon, burgemeester; Wim Mombaerts, Alex Trostmann, Geert Laureys, Jan Van hoof, Clémence Maes, schepenen; Jos Dewinter, Edy Van

Nadere informatie

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014

ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 ZITTING VAN 26 FEBRUARI 2014 AANWEZIG: Lieven MEERT, voorzitter; Jan ARIJS, Annelies VAN DEN NEUCKER, André VAN DEN STEEN, Jordy DE DOBBELEER, Bart MIGNON, Tineke VAN DER DONCK, Guy D'HAESELEER, Renaat

Nadere informatie

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015

GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 18.05.2015 188 GEMEENTERAAD D.D. 18 MEI 2015 Aanvang van de zitting: 19.00u Aanwezig: 37 raadsleden Luc Martens: burgemeester Bart Wenes: voorzitter gemeenteraad Michèle Hostekint, Filiep Bouckenooghe,

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.

POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08. POLITIERAAD POLITIEZONE ZUIDERKEMPEN (Herselt-Hulshout-Westerlo) VERGADERING VAN ACHTENTWINTIG AUGUSTUS TWEE DUIZEND EN DRIE 28.08.2003 AANWEZIG: Peetermans L.: Burgemeester-voorzitter; Van Hirtum G.,

Nadere informatie

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011.

Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Gemeente Geetbets Overzichtslijst gemeenteraad van 29 juni 2011. Aanwezig: Munten Benny, burgemeester, voorzitter van de raad; Roggen Jo, Lassaut Henri, Claes Ingrid, Jamar Chris en Andries Bart, schepenen;

Nadere informatie