GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING"

Transcriptie

1 GEMEENTERAAD ZITTING VAN 24 FEBRUARI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 8 februari 2011 overleed gemeenteraadslid Marie-Rose Morel. De gemeenteraad neemt hiervan akte. 2 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID Pascale Vandenbussche, eerste opvolger op de lijst nr. 6 Vlaams Belang Vlott, zijnde de lijst waartoe Marie-Rose Morel behoorde, doet afstand van mandaat. Volgende opvolger op de lijst nr. 6 Vlaams Belang-Vlott, is Dirk Van Onckelen. De gemeenteraad stelt vast dat deze kandidaat voldoet aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden en zich niet in een van de gevallen van onverenigbaarheid bevindt. 3 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID De eedaflegging gebeurt in openbare vergadering in handen van de voorzitter van de gemeenteraad, overeenkomstig artikel 16 van het Gemeentedecreet. 4 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van 27 januari LOKALE POLITIE: AKTENAME BESLUIT GOUVERNEUR De gemeenteraad neemt akte van het besluit van 10 januari 2011 van de gouverneur, houdende goedkeuring van de begrotingswijziging 2010/1 van de politiezone Schoten. 6 LOKALE POLITIE: AANKOOP BUREAUSTOELEN Er wordt besloten om over te gaan tot de aankoop van 24 ergonomische bureaustoelen met hoge rug, ter vervanging van een aantal oude stoelen, afkomstig uit het vroegere politiebureel. Deze aankoop kan gebeuren via een contract van de Federale Overheid. De raming bedraagt euro, btw inbegrepen. De gemeenteraad keurt de raamovereenkomst FORCMS-MM-050, perceel 1 en de raming voor de opdracht goed.

2 7 a) BUITENGEWONE TOELAGEN KERKFABRIEK toekenning buitengewone toelage aan kerkfabriek Sint-Filippus voor vervangen vloerbekleding De kerkfabriek Sint-Filippus doet een aanvraag tot het bekomen van een buitengewone toelage voor het vervangen van de vloerbekleding van het hoogkoor, de sacristie en de weekkapel van de kerk. Er werd een onderhandelingsprocedure georganiseerd en de opdracht werd toegewezen aan de firma Van Craen, Schotensesteenweg 465 te Deurne, voor een bedrag van euro, btw inbegrepen. De gemeenteraad keurt de gevoerde onderhandelingsprocedure goed, bevestigt het toewijzingsbesluit van de kerkfabriek en hecht goedkeuring aan de factuur d.d. 7 december 2010 van de firma Van Craen, voor een bedrag van euro. Er wordt besloten om een buitengewone toelage ten bedrage van euro toe te kennen aan de kerkfabriek Sint-Filippus voor deze herstellingswerken. b) toekenning buitengewone toelage aan kerkfabriek Sint-Filippus voor behandeling opstijgend vocht en schilderwerken Het dossier Behandelen opstijgend vocht en schilderwerken Sint-Filippuskerk werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 23 april De raad keurt de ereloonnota d.d. 5 december 2010 van architect Bresseleers ten bedrage van euro goed en gaat akkoord om een 2 de schijf van de buitengewone toelage ten bedrage van 847 euro uit te betalen. 8 BELASTING- EN RETRIBUTIEREGLEMENTEN a) retributie openbare markt, avondmarkt, feestmarkt Het college wenst uitvoering te geven aan een voorstel van de gemeentelijke marktcommissie. De vereniging van markthandelaars zal een toelage (1.600 euro) krijgen voor werkingskosten om alzo bepaalde initiatieven tot samenwerking met de plaatselijke middenstand uit te werken en te bekostigen. In ruil wordt het tarief per kavel per semester en per abonnement opgetrokken met 5 euro. De gemeenteraad keurt het aangepaste retributiereglement goed, waarbij het halfjaarlijks tarief voor een standplaats op de openbare markt wordt verhoogd van 60 naar 65 euro. b) belasting op taxivoertuigen: verdaging c) retributie op het gebruik van lokalen in het lokaal dienstencentrum Cogelshof Aangezien deze lokalen binnenkort gebruiksklaar zullen zijn, wordt besloten om de retributie hiervoor te bepalen.

3 9 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN BELEIDSSUBSIDIE De gemeenteraad keurde op 28 mei 2009 het subsidiereglement voor sportverenigingen beleidssubsidie, goed. Thans wordt besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen aan dit reglement: - aanpassing timing voor indiening subsidieaanvragen: door een vroegere indiening van de aanvraagdossiers, beschikt de sportdienst over een ruimere periode voor nazicht ervan - het lidmaatschap van de sportraad kan niet als voorwaarde voor subsidiëring worden gesteld: deze bepaling dient te worden geschrapt. De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad verleende op 18 januari 2011 gunstig advies over de voorgestelde wijzigingen. De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor sportverenigingen beleidssubsidie, goed. 10 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING De gemeenteraad keurde op 25 november 2010 het subsidiereglement voor organisaties sportieve vrijetijdsbesteding goed. Ook voor dit reglement wordt besloten om de timing voor het indienen van de aanvraagdossiers aan te passen. De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad verleende op 18 januari 2011 gunstig advies over deze voorgestelde wijziging. De gemeenteraad keurt het aangepaste subsidiereglement voor organisaties sportieve vrijetijdsbesteding, goed. 11 ERKENNINGSREGLEMENT VOOR SPORTVERENIGINGEN EN ORGANISATIES SPORTIEVE VRIJETIJDSBESTEDING (OSV) Het erkenningsreglement voor sportverenigingen werd vastgesteld door de gemeenteraad van 28 mei Thans wordt besloten om een aantal wijzigingen aan te brengen aan dit reglement: - aanpassing timing erkenningsprocedure: deze wordt afgestemd op de subsidiereglementen - een nadere definiëring van het begrip OSV herdefiniëring van het begrip wat is sport en koppeling aan de sporttakkenlijst bepaling welke sportverenigingen in aanmerking komen als OSV. De Raad van Bestuur van de gemeentelijke sportraad verleende op 18 januari 2011 gunstig advies over deze voorgestelde wijziging. De gemeenteraad keurt het aangepaste erkenningsreglement voor sportverenigingen en organisaties sportieve vrijetijdsbesteding, goed.

4 12 COMPENSATIE FOYER DE KAEKELAAR De concessieovereenkomst inzake de uitbating van Foyer De Kaekelaar d.d. 17 december 2007 zoals afgesloten tussen de gemeente Schoten en uitbater R. Vervoort trad in werking op 1 januari Omdat de zaak in 2008 nog niet op volle toeren draaide tengevolge diverse nog uit te voeren binnenwerken en aanpassingen inkomhall en Foyer De Kaekelaar, met inkomstenderving voor de uitbater tot gevolg, is het billijk dat hiervoor een compensatie wordt toegekend aan R. Vervoort. Het voorstel, waar de uitbater zich in kan vinden, is dat voor de periode van oktober 2009 tot en met september 2010 een maandelijkse concessievergoeding wordt aangerekend van 750 euro i.p.v. 983,85 euro (zoals bedongen in de concessieovereenkomst vanaf het 2 e jaar). Dat betekent dat de gemeente een bedrag van 2.806,20 euro terugbetaalt aan de heer R. Vervoort. Een overeenkomst in die zin wordt goedgekeurd door de gemeenteraad. 13 ALGEMEEN POLITIEREGLEMENT SCHOTEN Een gemeentelijke werkgroep heeft zich gebogen over de actualisering van het Algemeen Politiereglement Schoten. Thans ligt dit ontwerp van nieuw politiereglement ter goedkeuring voor. Dit reglement omvat ook de aanpak van overlast met gemeentelijke administratieve sancties. Om toepassing te kunnen maken van de gemeentelijke administratieve sancties, moet nog een ambtenaar worden aangewezen die de administratieve geldboetes kan opleggen. Tevens dient te worden voorzien in een bemiddelingsprocedure die tot doel heeft de dader van de inbreuk de mogelijkheid te bieden de veroorzaakte schade te vergoeden of te herstellen; deze procedure is verplicht ten aanzien van minderjarigen tussen 16 en 18 jaar en facultatief ten aanzien van meerderjarigen voor welbepaalde inbreuken; hiertoe dient eveneens een bemiddelaar te worden aangeduid. Deze teksten werden besproken in een gemeenteraadscommissie ad hoc. De gemeenteraad besluit om: a) het Algemeen Politiereglement Schoten met inbegrip van de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties, goed te keuren b) de beheersoverdracht van de gemeente aan Igean milieu & veiligheid uit te breiden met de opdracht handhaving gemeentelijke administratieve sancties. De juriste van Igean milieu & veiligheid wordt aangesteld als sanctionerend ambtenaar en Igean milieu & veiligheid staat eveneens in voor de bemiddeling.

5 14 WIJZIGING RECHTSPOSITIEREGELING M.B.T. LOOPBAANONDERBREKING EN ASSESSMENTS 1. Loopbaanonderbreking Omdat deeltijdse loopbaanonderbreking van leidinggevenden nadelig is voor de werking van de dienst (minder betrokkenheid, minder communicatie mogelijk), stelt het managementteam voor de leidinggevenden op A, B, C4-C5 en D4-niveau uit te sluiten van het recht op deeltijdse loopbaanonderbreking. Voor deze categorieën van personeelsleden is loopbaanonderbreking voortaan een gunst die voor het niveau A wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen en voor de overige genoemde categorieën wordt verleend door het college van burgemeester en schepenen, na voorafgaand advies door het managementteam. Er wordt tevens een overgangsmaatregel voorzien voor die leidinggevenden die nu reeds genieten van gedeeltelijke loopbaanonderbreking: de deeltijdse loopbaanonderbreking blijft hen toegekend voor de toegestane duur, maar van zodra de aanvraag moet verlengd worden, wordt de aanvraag beschouwd als een nieuwe aanvraag en derhalve behandeld volgens de nieuwe bepalingen. Het nemen van volledige loopbaanonderbreking blijft een recht voor alle personeelsleden (met uitzondering van de decretale graden) omdat dan gemakkelijker in vervanging kan worden voorzien. Deze materie werd voorgelegd aan het syndicaal onderhandelingscomité van 21 januari 2011 en er werd een protocol van niet-akkoord opgesteld. 2. Assessment Op 1 januari 2011 werd gestart met competentiemanagement. Alle functiebeschrijvingen werden aangepast en de nodige competenties werden per functie bepaald. Om de selectieprocedure beter af te stemmen op de gevraagde competenties, wordt voor alle functies op niveau A, B en C4 een assessment voorzien als onderdeel van de selectieprocedure en dit zowel bij aanwerving als bij bevordering. Een assessmentproef onderzoekt immers meer aspecten van een kandidaat dan psychotechnische proeven die bijna louter op IQ gericht zijn. Zo zal men in een assessment bv. via een rollenspel kunnen achterhalen of een kandidaat leiding kan geven, vergadertechnieken in huis heeft, assertief is,. Deze materie werd voorgelegd aan het syndicaal onderhandelingscomité van 21 januari 2011 en er werd een eenparig protocol van akkoord opgesteld. De gemeenteraad gaat akkoord met de wijzigingen RPR zoals voorzien in punten 1 en PERSONEELSFORMATIE GEMEENTELIJKE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD Met het herbekijken van de functies naar aanleiding van het competentiemanagement, werd de inhoud van de functie van administratief medewerker GAMW grondig gewijzigd. De functie sluit nu inhoudelijk nauwer aan bij de functie van secretariaatsmedewerker, een functie die reeds bestaat binnen het kader van de Academie Beeldende Kunsten. Vandaar het besluit om de functie van administratief medewerker GAMW te wijzigen in een functie van secretariaatsmedewerker Deeltijds Kunst Onderwijs (DKO).

6 Deze materie werd voorgelegd aan het syndicaal onderhandelingscomité van 21 januari 2011 en er werd een eenparig protocol van akkoord opgesteld. 16 POLITIE OP HET WEGVERKEER a) aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer betreffende de Wilgendaalstraat Het opheffen van een parkeerplaats voor personen met een handicap. b) aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer betreffende de Deuzeldlaan Het opheffen van een parkeerplaats voor personen met een handicap. c) aanvullend reglement met betrekking tot de politie van het wegverkeer betreffende de Amazonendreef Inzake het voorzien van een verhoogde inrichting ter hoogte van het kruispunt met de Jachthoorndreef. 17 LEVERING ELEKTRICITEIT PERCENTAGE GECERTIFICEERDE HERNIEUWBARE ENERGIE In het kader van het lopende elektriciteitscontract (goedkeuring lastenboek in gemeenteraadszittingen van 27 maart en 24 april 2008), ging de gemeente voor de jaren 2009 en 2010 in op het aanbod van Electrabel om het percentage gecertificeerde hernieuwbare energie te verhogen van 50 % tot 100 %. Ook voor 2011 kreeg de gemeente de mogelijkheid, via d.d. 28 januari 2011 van Electrabel, om een keuze te maken voor 18 februari Het college koos er in zitting van 8 februari 2011 voor om ook dit jaar 100 % groene stroom te laten leveren. Op basis van de huidige jaarverbruiken betekent zulks een meerprijs van maximaal 875 euro per jaar. De gemeenteraad neemt akte van het collegebesluit van 8 februari AANKOOP MEUBILAIR LDC COGELSHOF De cultuurdienst zal in het nieuwe dienstencentrum Cogelshof enkele lokalen verhuren. Het gaat om 4 polyvalente lokalen die per 2 kunnen geschakeld worden, 2 computerlokalen en een atelier. Op het budget 2011 werd euro voorzien voor de bemeubeling van deze lokalen. Het gaat concreet om 64 tafels (waarvan 20 computertafels) en 200 stoelen. Daarnaast wordt per lokaal voorzien: een mobiel bord, een kapstok en een projectietafel. Indien het budget zulks toelaat, kunnen ook nog 3 grootbeeldprojectoren, 3 schermen en 2 zitbankjes (voor de hal) worden aangekocht. De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed en besluit akkoord te gaan om hiertoe een

7 19 AANKOOP VIJF VOLLEDIGE ADEMLUCHTTOESTELLEN De brandweer stelt voor om over te gaan tot aankoop van 5 volledige ademluchttoestellen. De nodige kredieten hiertoe zijn voorzien op het budget De aankoop kan gebeuren via de raamovereenkomst nr. II/MAT/A van de federale overheid en de raming voor deze aankoop bedraagt euro, btw inbegrepen. De gemeenteraad keurt de voornoemde raamovereenkomst, alsook de raming voor deze aankoop goed. 20 AANKOOP GIETASFALTKETEL Er wordt besloten om over te gaan tot aankoop van een kleine gietasfaltketel (350 liter) voor de dienst der werken, sectie wegenbeheer. Het is de bedoeling om kleine putten en scheuren in de wegen met warme gietasfalt op te vullen zodat de herstelling duurzamer is dan met koude asfalt. De nodige kredieten zijn voorzien op het budget 2011, op artikelnummer 421/ De raming bedraagt euro, btw inbegrepen. 21 AANKOOP HUISVUILWAGEN De dienst der werken stelt voor om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe vuilniswagen met bovenbouw (22 m 3 ). Op het budget 2011 is euro voorzien op artikelnummer 876/ voor deze aankoop. algemene offerteaanvraag uit te schrijven. 22 AANSTELLEN VAN EEN SELECTIEBUREAU VOOR HET UITVOEREN VAN ASSESSMENTS Vanaf 1 januari 2011 werd er gestart met competentiemanagement. Alle functiebeschrijvingen werden aangepast en de vereiste competenties werden per functie bepaald. Om onze selectieprocedures beter af te stemmen op de gevraagde competenties, wordt er voor alle functies op niveau A, B en C4 een assessment voorzien als onderdeel van de selectieprocedure, dit zowel bij aanwerving als bij bevordering. Voor het afnemen van assessments werd in het budget 2011 reeds euro voorzien op artikel 104/

8 23 ONTGRAVINGEN BEGRAAFPLAATS Het is nodig om over te gaan tot het opgraven en ontbeenderen van verschillende concessies op de begraafplaats. De raming van deze werken bedraagt euro en de vereiste kredieten hiertoe zijn voorzien op artikelnummer 787/ van het budget De gemeenteraad keurt bestek en raming van deze opdracht goed en gaat akkoord om hiertoe een openbare aanbesteding uit te schrijven. 24 PREVENTIEVE BESTRIJDING EIKENPROCESSIERUPSEN 2011 De milieudienst stelt voor om een nieuwe opdracht te starten in 2011 voor de preventieve bestrijding van eikenprocessierupsen. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op euro, btw inbegrepen en de vereiste kredieten hiertoe zijn voorzien op het budget 2011, op artikelnummer 875/ AANSTELLEN ONTWERPBUREAU VOOR HERAANLEG VAN EEN DEEL VAN HET COGELSPARK EN OMGEVING DIENSTENCENTRUM COGELSHOF Na de herinrichting van het GOC is het noodzakelijk om het Cogelspark voor een deel terug her aan te leggen om zo tot een uniform geheel te komen. Na bespreking met Wirtz J., oorspronkelijke ontwerper van het Cogelspark, lijkt het opportuun om deze ontwerper terug aan te stellen via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking (art. 17 2, 1 f, de opdracht kan slechts door één bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van: bescherming van exclusieve intellectuele rechten van de oorspronkelijke ontwerper). Op de buitengewone begroting 2011 op art / is hiervoor euro voorzien. 26 VERLICHTING HORSTEBAAN a) openbare verlichting Horstebaan Voor het uitvoeren van de heraanleg Horstebaan dienen er een aantal lichtpunten verplaatst te worden. Aangezien een aantal palen (22 stuks) tussen de rijbaan en het fietspad komen te staan, is het aangewezen deze te vervangen door kreukelpalen. De raming van deze opdracht bedraagt ,38 euro. Uit de quickscan voor een duurzame openbare verlichting in Schoten blijkt dat het aangewezen is om de verlichtingstoestellen in de Horstebaan te vervangen door toestellen die minder energie verbruiken (daling energiekost: euro per jaar). Hiervoor kan een REG-premie aangevraagd worden (= 2.654,52 euro).

9 b) zebrapadverlichting Horstebaan In het project Horstebaan worden er veilige fietspaden aangelegd. Als flankerende maatregel worden er zebrapadlichtpalen voorzien aan het zebrapad ter hoogte van de Kopstraat, het zebrapad ter hoogte van de Peerdsbosbaan en als poorteffect ter hoogte van de Amerlolaan. 2 zebrapadpalen ter hoogte van de Kopstraat 4 zebrapadpalen ter hoogte van de Amerlolaan (poorteffect) 2 zebrapadpalen ter hoogte van de Peerdsbosbaan. De raming van deze opdracht bedraagt ,44 euro, btw inbegrepen. 27 VERBOUWEN CONCIËRGEWONING ABK Architectenbureau Joosen Verbraeken kreeg op 22 december 2009 de opdracht om over te gaan tot opmaak van een bestek voor aanpassingswerken Vordensteinstraat 45 voor het SABK. In het college van 1 februari 2011 akte werd genomen van dit bestek. De werken worden geraamd op euro (deel bouwkundige werken) en euro (deel technische installaties) + btw. Op artikel / van het budget 2011 is er krediet voorzien ten bedrage van euro voor deze werken. De gemeenteraad keurt bestek en raming voor de opdracht verbouwen van een conciërgewoning gemeente Schoten ABK goed en gaat akkoord om voor deze werken een beperkte aanbesteding uit te schrijven. 28 DEFINITIEF ONTWERP RESTAURATIE FASE 2 SINT-CORDULAKERK Het definitief ontwerp restauratie fase 2 Sint-Cordulakerk betreft dak, dwarsbeuk en koor, regenwaterafvoer en riolering. Het restauratiedossier werd voorgelegd in plenaire vergadering op 16 november 2010 aan An Dompas van de erfgoedcel. Het dossier werd na herwerking gunstig bevonden en kan nu ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd worden. Er wordt een subsidieaanvraag ingediend (80 % = ,18 euro inclusief btw) voor de subsidieerbare posten (totaal ,23 euro inclusief btw). De overige 20 % (= ,05 euro inclusief btw) en niet-gesubsidieerde posten (= ,57 euro) blijven ten laste van de gemeente.

10 De procedure voor subsidieaanvraag kan tot 2 jaar aanslepen vooraleer er een verbintenis in verband met het subsidiebedrag wordt toegekend. De uitvoering zal dan in de loop van 2013 kunnen plaatsvinden. De gemeenteraad keurt het definitief restauratiedossier 2 de fase Sint-Cordulakerk, zoals opgemaakt door het architectenbureau MAAT-WERK (Rudi Mertens) goed en stemt in met de subsidieaanvraag op deze werken.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 27 februari 2015 Gemeenteraadszitting van 26 februari 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens

Nadere informatie

2 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID 3 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID 5 VERSLAGGEVING DOOR BESTUURDERS INTERCOMMUNALES

2 ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN OPVOLGEND RAADSLID 3 EEDAFLEGGING EN INSTALLATIE OPVOLGEND RAADSLID 5 VERSLAGGEVING DOOR BESTUURDERS INTERCOMMUNALES GEMEENTERAAD ZITTING VAN 25 FEBRUARI 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 OVERLIJDEN RAADSLID Op 25 januari 2010 overleed raadslid Jef Michiels.

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 22 DECEMBER 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Gemeentelijke vrijwillige

Nadere informatie

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring

0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring TOELICHTING Gemeenteraad van 17 december 2012 OPENBARE ZITTING MAP000: VERSLAG GEMEENTERAAD 0.1 Verslag van de gemeenteraadszitting van 5 november 2012 goedkeuring MAP001: FINANCIEN BURGERLIJKE STAND POLITIE

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 28 januari 2016 om 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Kennisname van het ontslag als gemeenteraadslid

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting

Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke. Memorie van toelichting Gemeenteraadszitting van 29 oktober 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum, Veld 1 te Kaprijke Memorie van toelichting OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren overeenkomst houdende opstalrecht

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 2 SEPTEMBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 12 OKTOBER 2015 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar.

OPENBARE VERGADERING. De stad Dendermonde is de administratieve werkgever van de aangeworven bemiddelaar. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op dinsdag 31 mei 2016 om 20u00 in de raadzaal van het

Nadere informatie

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011.

Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. gemeenteraad Gemeenteraad van maandag 2 mei 2011 Openbare zitting 1 Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 28 maart 2011. De notulen van de vorige zitting worden goedgekeurd. 2 Overheidsopdrachten.

Nadere informatie

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 14 januari 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer U uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur in de raadzaal

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011

TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING MAANDAG 26 SEPTEMBER 2011 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTINGEN DD. 27 JUNI 2011 EN 29 AUGUSTUS 2011. Art. 33, par. 2 van

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 25 FEBRUARI 2015 OPENBARE ZITTING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - PATRIMONIUM 2. (GVDC) PERCEEL A 178E TE KRUIBEKE - OPENBARE VERKOOP

Nadere informatie

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer,

Kaprijke, 1 juni 2011. Geachte mevrouw, Geachte heer, Kaprijke, 1 juni 2011 Geachte mevrouw, Geachte heer, Wij nodigen u uit tot het bijwonen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van het OCMW van Kaprijke die doorgaat op donderdag 9

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/AD Gemeenteraad dd. 14.11.213 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 29 OKTOBER 2015 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN 1. VERSLAG VORIGE VERGADERING OPENBARE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden.

De notulen van deze vergadering liggen ter inzage van de gemeenteraadsleden. LIJST MET DE BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DOOR DE GEMEENTERAAD DD 13 JUNI 2016 GEREGELDE AANGELEGENHEDEN (Artikel 252, 1 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuren notulen

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 18 december 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING:

Nadere informatie

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag

Politieraad. Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur. Agenda en verslag Politiezone Maasland 5383 Provincie Limburg Politieraad Verslag van, de zitting van 15 maart 2011, 20 uur Agenda en verslag Agenda: Voorafgaande aan de zitting zullen volgende personeelsleden verzocht

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017.

OPENBARE VERGADERING. Voorstel van beslissing: Goedkeuren van de notulen van de vergadering van 27 juni 2017. BIJEENROEPING VAN DE GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Erpe-Mere nodigt de leden van de gemeenteraad uit te vergaderen op woensdag 6 september 2017 om 20u00 in de raadzaal

Nadere informatie

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele

DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013. Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele DAGORDE GEMEENTERAAD DD. 02 JULI 2013 Aanvang: 20.00 uur gemeenteraadzaal te Nevele Openbare zitting 1 Tijdelijke politieverordeningen getroffen bij besluit burgemeester bekrachtiging door de gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008

GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 GEMEENTERAADSZITTING VAN 21 FEBRUARI 2008 Aanwezig: MM. Ketels P., Schepen-Voorzitter; Gheysens G., Burgemeester; Dewaele C., Fonteyne B., Lammertyn R.; Mevr. Rogiers C., Voorzitter O.C.M.W., Schepenen;

Nadere informatie

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING

GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING TOELICHTING RAAD VAN 18 NOVEMBER 2015 OPENBARE ZITTING GOEDKEURING - AKTENAME - BEKRACHTIGING 1. VERSLAG VORIGE ZITTING (GEDEELTE OPENBARE ZITTING) - GOEDKEURING FINANCIËN 2. (TC) GOEDKEURING JAARREKENING

Nadere informatie

OCMW-raad van 19 april 2012

OCMW-raad van 19 april 2012 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be bij de punten van de openbare zitting

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 6 NOVEMBER 2012 1. KENNISNAME ONTSLAG GEMEENTERAADSLID EN SCHEPEN RIK LIPS Aan de raad wordt gevraagd akte te willen nemen van het ontslag van dhr. Rik Lips als

Nadere informatie

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013

GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 GEMEENTERAAD DD. 21 OKTOBER 2013 TOELICHTINGEN OPENBARE VERGADERING 1. Bekrachtiging besluiten burgemeester houdende verkeersregeling a) van 16.08.2013 tot en met 26.08.2013 in de Amerstraat tijdens renovatiewerken;

Nadere informatie

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage.

7.- BESTUUR: akteneming jaarrekening 2004/2005 van Kunstencentrum nona, betreffende de controle op de aanwending van de stadstoelage. STAD MECHELEN BESTUURLIJK BEHEER ------------------------ GB/AVDV GENOMEN BESLUITEN : ------------------------- GEMEENTERAAD VERGADERING 23 FEBRUARI 2006 -------------------------------------- OVERZICHTSLIJST

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012

College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 College van burgemeester en schepenen van 28 november 2012 001 Milieu. Niet-ingedeelde muziekactiviteit. Reünieparty jeugdhuis Phoenix op 30 november 2012. Toelating. 002 Overheidsopdrachten. Kleine werken

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 26 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00733 Onderwerp: Nieuw subsidiereglement voor het toekennen van opleidingssubsidies sport - Goedkeuring

Nadere informatie

Reglement financiële autonomie sportverenigingen

Reglement financiële autonomie sportverenigingen Reglement financiële autonomie sportverenigingen artikel 1: Binnen de perken van het daartoe op de begroting voorziene krediet, kan de gemeenteraad subsidies toekennen voor de bouw, de renovatie of het

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Goedkeuring van de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016 De gemeenteraad wordt uitgenodigd om de notulen van de zitting d.d. 28/11/2016

Nadere informatie

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n

S t a d s b e s t u u r H o o g s t r a t e n -2.078.51 Goedkeuren subsidiereglement jeugdinfrastructuur. De raad, Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005; Gelet op het jeugdbeleidsplan 2011-2013, goedgekeurd door de

Nadere informatie

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren

Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Reglement op de subsidiëring van de tewerkstelling van sportcoördinatoren Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16/12/2013 Bekendgemaakt op 19/12/2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Definities

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 19 december 2011 ons kenmerk: LDS/WH/10 datum: 6/12/2011 contactpersoon: Lena De Smaele ' 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad neemt kennis van het ontslag

Nadere informatie

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA

Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Gemeenteraad Zitting van 21 januari 2016 AGENDA Voor de volgende editie van Wegwijs in Wommelgem zal een groepsfoto genomen worden door fotografe Veerle Hofkens. Alle gemeenteraadsleden worden verwacht

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 21/09/2009 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 27/07/2009 2. Verkeer en mobiliteit. Gemeentelijke verkeerscommissie. Opsplitsing van deze adviesraad in inspraakorgaan

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 27 april 2009 Openbare zitting 1. Secretariaat. Notulen. Goedkeuring verslag 30 maart 2009. De notulen van de zitting van 30 maart 2009 werden

Nadere informatie

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne

Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering. Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Woonwagenterrein Deurne Bewonersvergadering Maandag 5 december 2016, 19u00, districtshuis Deurne Agenda Inleiding Voorstelling ontwerp Huishoudelijk reglement & retributiereglement Verandering subsidiewetgeving

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30

BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 BEKNOPT VERSLAG GEMEENTERAADSZITTING DD. 28 MEI 2015 19u30 1. LOKAAL ECONOMISCHE RAAD VERVANGING AFGEVAARDIGDE HORECA Aan de raad wordt gevraagd om mevrouw Diana Karapetian aan te stellen als stemgerechtigd

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016

Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 Gemeenteraadszitting van 28 april 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 24 maart 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 goed

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT

OPENBARE VERGADERING SECRETARIAAT Zoutleeuw, 21 november 2012 Mevrouw, Mijnheer, U wordt overeenkomstig artikel 20/21 van het Gemeentedecreet voor de eerste maal uitgenodigd tot het bijwonen der vergadering die ten stadhuize zal doorgaan

Nadere informatie

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring

GR Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring GR20161124 Punt 27. Leefmilieu - klimaat - subsidie groendak - aanpassing reglement - goedkeuring Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen; Gelet op het gemeenteraadsbesluit

Nadere informatie

BUDGETWIJZIGING 2011/1 De budgetwijziging 2011/1 (gewone en buitengewone dienst) wordt goedgekeurd.

BUDGETWIJZIGING 2011/1 De budgetwijziging 2011/1 (gewone en buitengewone dienst) wordt goedgekeurd. GEMEENTERAAD ZITTING VAN 30 JUNI 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 14 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00537 Onderwerp: Overheidsopdracht van diensten houdende de voorwaarden voor het aanstellen van gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de

Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de Subsidiereglement ten behoeve van het plaatselijk sociaal-cultureel werk Art. 1: Algemeen: Binnen de perken van het budget zoals opgenomen in de toelichting bij het budget -zoals goedgekeurd door de gemeenteraad-

Nadere informatie

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt;

Gelet op de Panathlonverklaring over de ethiek in de jeugdsport, die de rechten van het kind in de sport centraal stelt; 3.2. Het subsidiereglement - impulssubsidie De gemeenteraad, Met toepassing van de nieuwe Gemeentewet, in openbare zitting vergaderd; Gelet op het Decreet van 28 januari 1974 betreffende het Cultuurpact;

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit OPSCHRIFT. Vergadering van 15 juni Besluit nummer: 2017_GR_00651 GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 15 juni 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00651 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen-en rioleringswerken in de Mariakerksesteenweg,

Nadere informatie

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN

GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTE DE PANNE ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE BESLUITEN GEMEENTERAAD d.d. 24 MAART 2009 1 --- DAGORDE --- OPENBARE ZITTING : 1. Heraanleg Zeelaan, gedeelte tussen

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - BESLUIT

GEMEENTERAAD - BESLUIT GEMEENTERAAD - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 27 april 2015 Besluit nummer: 2015_GR_00305 Onderwerp: Subsidiereglement voor energiebesparende maatregelen voor de periode 2014-2019 - Wijziging Beknopte

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 19 april 2012 Lijst van de besluiten 1. SOCIALE DIENST OPENBAAR 1.1. ERKENNING ALS DIENST VOOR LOGISTIEKE HULP INDIENEN AANVRAAG

Nadere informatie

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014

DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 DAGORDE Gemeenteraadszitting van 18/12/2014 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 27 november 2014 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 27 november

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016

TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 TOELICHTING GEMEENTERAAD ZITTING 26/09/2016 openbare zitting 1. Algemeen. Kennisneming van het ontslag van Kris Opdedrynck (fractie N-VA) als gemeenteraadslid De gemeenteraad dient kennis te nemen van

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN OCMW ZEDELGEM RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Vergadering van donderdag, 31 januari 2013 Lijst van de besluiten OPENBAAR 1. ALGEMEEN BEHEER 1.1. GOEDKEURING VERSLAG VERGADERING D.D. 13 DECEMBER 2012

Nadere informatie

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag

POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Prins Boudewijnlaan 43a 2650 Edegem POLITIERAAD 9 oktober 2013 Verslag Aanwezig: Koen Metsu, burgemeester- voorzitter. Sophie De Wit, Erik Jacobs, Koen Volckaerts, Harry Debrabandere, burgemeesters. Bart

Nadere informatie

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur

reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Ste tedelijk reglement voor de subsidiëring van aankoop, bouw of verbouwingen aan jeugdwerkinfrastructuur Art. 1: Binnen de perken van de jaarlijks goedgekeurde kredieten in de stadsbegroting en overeenkomstig

Nadere informatie

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME.

DAGORDEPUNT 2. PROCES-VERBAAL VAN KASNAZICHT VAN DE STADSKAS PER 30 JUNI 2009. AKTENAME. TOELICHTINGNOTA BIJ DE GEMEENTERAADSZITTING VAN MAANDAG 28 SEPTEMBER 2009 OPENBARE ZITTING DAGORDEPUNT 1. BESLISSINGEN VAN DE VOORGAANDE ZITTING Art. 33, par. 2 van het Gemeentedecreet luidt als volgt:

Nadere informatie

OCMW-raad van 24 oktober 2013

OCMW-raad van 24 oktober 2013 Dienst: communicatie Contactpersoon: Lieve Van De Pontseele, communicatieambtenaar Tel. 03 778 60 10 Fax: 03 778 60 15 Email: lieve.vandepontseele@ocmwsintniklaas.be Bondige toelichting voor het publiek

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 16 juni 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00612 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Braemstraat te

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT

SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM (SUBSIDIES VLAAMSE OVERHEID) ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. GEMEENTE KALMTHOUT OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 27 JANUARI 2011 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Vaststelling van de werkingstoelage aan de politiezone Grens voor het dienstjaar

Nadere informatie

GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD

GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD GEMEENTE LAAKDAL BIJEENROEPING GEMEENTERAAD De voorzitter van de gemeenteraad verzoekt de gemeenteraad voor de éérste maal met volgende agendapunten te vergaderen op 25 januari 2011 om 20:00 uur. DAGORDE

Nadere informatie

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing:

1. Goedkeuring van de budgetwijziging 2014/1 van de gemeente. Met 10 ja-stemmen en 6 onthoudingen neemt de Raad navolgende beslissing: Zitting Gemeenteraad van 16.10.2014. --------------------------------------------------------- Aanwezig : De Roo Greet : Burgemeester-Voorzitter ; De Muynck Marc, Gyselbrecht Hannes, Dewinter Chris, Debouck

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013

GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 GEMEENTERAADSZITTING VAN 30 JANUARI 2013 OPENBARE ZITTING Mededelingen i.v.m. de dienstjaarrekening 2011 van het OCMW en afstand van mandaat in raad van OCMW Pierre Devos en Els Verbrugghe. 1. Akteneming

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/1272 15-09-2011 dienst secretariaat contactpersoon: Magda Van Reeth, administratief medewerker e-mail: magda.vanreeth@sint-niklaas.be tel. 03 760 90 30, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht van

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 23 maart 2016 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? Agendapunt 1 Onderwerp

Nadere informatie

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011

1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget 2011 Stadsbestuur Veurne GEMEENTERAAD ZITTING VAN 26 SEPTEMBER 2011 LIJST TOELICHTENDE NOTA S Openbare vergadering 1.Vaststelling van de wijzigingen nr 1 (gewone dienst) en 2 (buitengewone dienst) van het budget

Nadere informatie

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting

Dagorde gemeenteraad. Openbare zitting Dagorde gemeenteraad Zitting van 21 februari 2011 ons kenmerk: LDS/DVR/02 datum: 08/02/2011 contactpersoon: Lena De Smaele 09 272 66 11 In toepassing van de artikelen 19 e.v. van het gemeentedecreet van

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 OKTOBER 2010 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 ONTSLAG RAADSLEDEN Volgende raadsleden dienden hun ontslag in: -

Nadere informatie

Gemeentebestuur De Haan

Gemeentebestuur De Haan Gemeentebestuur De Haan SEC/LV/AD Gemeenteraad dd. 24.03.2011 OVERZICHTSLIJST In uitvoering van art. 252 van het gemeentedecreet, houdende o.a. regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 24 JUNI 2014.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015.

Nadere informatie

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014

LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 LIJST GEMEENTERAADSBESLUITEN Gemeenteraadszitting van 23/10/2014 De Gemeenteraad van de gemeente Kluisbergen heeft in zijn zitting van 23 oktober 2014 volgende beslissingen genomen: OPENBARE ZITTING: 1.

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016

Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 Gemeenteraadszitting van 24 maart 2016 OPENBARE ZITTING: 1. Goedkeuren notulen van de zitting van 28 januari 2016 Aan de Raad wordt gevraagd het verslag van de gemeenteraadszitting van 28 januari 2016

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015

Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 Dagorde van de gemeenteraad van 26 november 2015 01 Gemeentebudget 2015 - wijziging 1 02 Meerjarenplan 2014-2019 - wijziging 2016/1 03 Gemeentebudget 2016 04 Goedkeuring dotatie 2016 aan Hulpverleningszone

Nadere informatie

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM

GEMEENTE 8690 ALVERINGEM Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Veurne GEMEENTE 8690 ALVERINGEM VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD ---------------------------------------------------------------------------------------- Zitting van

Nadere informatie

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies

Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies Subsidiereglement voor het toekennen van infrastructuursubsidies sport Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 september 2015 Bekendgemaakt op 30 september 2015 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel

Nadere informatie

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven

Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 3.023.830,78-0,00 Netto vastgestelde rechten Vastgelegde uitgaven Openbare vergadering. Toelichting gemeenteraad van 21 augustus 2014. 1. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 23 juni 2014. Toelichting: De notulen werden samen met de dagorde aan de leden van de gemeenteraad

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 MAART 2011 OM 20.00 UUR. OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeenteboekhouding begrotingsrekening

Nadere informatie

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT

AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT AANVULLEND SUBSIDIEREGLEMENTERING SPORTCLUBS GEMEENTE ZINGEM ALGEMEEN OVERZICHT Zoals voorzien in het sport-voor-allen decreet, zal de gemeente Zingem alle erkende Zingemse sportverenigingen financieel

Nadere informatie

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012

TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 TOELICHTING GEMEENTERAAD 7 november 2012 1. FINANCIËN 1.1 Gemeentebudget 2012: Wijziging 3 gewone dienst (exploitatie) en 4 buitengewone dienst (investeringen). De gemeenteraad moet de budgetwijzigingen

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING

OPENBARE VERGADERING GEMEENTERAAD ZITTING VAN 31 JANUARI 2013 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1. EEDAFLEGGING GEMEENTERAADSLID Ilse Stockbroekx, verontschuldigd

Nadere informatie

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN

GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN GEMEENTEBESTUUR De Haan, 26 september 2007. SEC/LV/lv 8420 DE HAAN Onderwerp : gemeenteraad - bijeenroeping. Aan Christine BEIRENS, burgemeester; Marleen SCHILLEWAERT-VERCRUYCE Wilfried VANDAELE Paul MEYERS

Nadere informatie

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten; GR20170622 punt 3: Politie - Personeel - Externe aanwerving - Openverklaring van een betrekking in het administratief en logistiek kader - Niveau B - Consulent - voor de dienst beleid, beheer & ondersteuning

Nadere informatie

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Raad 12 september 2012 60 RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 12 september 2012 Aanwezig: Jan Keirsebelik, voorzitter, Roger Van Driessche, Guy Verbrugghe, Peter Van Broeckhoven, Jan Mattheeussen, Lodewijk

Nadere informatie

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet)

MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) GEMEENTE MAARKEDAL Provincie Oost-Vlaanderen MELDINGSLIJST GEMEENTERAADSZITTING VAN 26 NOVEMBER 2013 (overeenkomstig artikel 252 1 van het gemeentedecreet) OPENBARE ZITTING 1. Goedkeuring van de geloofsbrieven

Nadere informatie

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen

Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Subsidiereglement voor de restauratie van niet-wettelijk beschermde merkwaardige gebouwen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2014 Bekendgemaakt op 17 december 2014 Inhoudstafel Artikel 1. Doel...

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 01 maart 2012 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Lennik: voorlopige vaststelling - advies De gemeenteraad

Nadere informatie

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009.

ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2009. Aanwezig: CASSIMON Lucienne, voorzitter VAN DER JEUGT Dirk, VAN DEN BROECK Beatrix, VAN DEN TROOST Tom, VAN DEN BERGHE Nelly, ROTTIERS Eddy, DE WOLF Rita, VAN MULDERS Dirk,

Nadere informatie

Subsidiedossier dakisolatie

Subsidiedossier dakisolatie Milieudienst Femke Kennis Livien Van der Looystraat 10 2890 Sint-Amands Tel 052 39 98 78 Fax 052 34 06 65 Subsidiedossier dakisolatie Aanvraagformulier vind je op het einde van dit document GEMEENTELIJK

Nadere informatie

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2

SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 SUBSIDIEFORMULIEREN 2016 TOELAGEN VOOR JEUGDLOKALEN CATEGORIE 1 + 2 Gelieve deze subsidieformulieren zorgvuldig en duidelijk ingevuld terug te bezorgen op de jeugddienst voor 1 maart 2016. Na deze datum

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN PROVINCIE VLAAMS BRABANT ---- OCMW LUBBEEK ---- DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING VAN 17 september 2012, 20.30 u AANWEZIG: Voorzitter : Jan VAN BRUSSELT Leden : Maria Elisabeth DEPRET, Ingrid

Nadere informatie

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting

GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) Korte toelichting DATUM : 22 maart 2010 GEMEENTERAAD TOEGELICHT VOORSTEL VAN BESLISSING (bijlage bij de agenda ingevolge art. 21 gemeentedecreet) DAG- ORDE Korte toelichting 1 Opheffing politiereglement tijdens de wekelijkse

Nadere informatie